Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 ICT na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku Mgr. Drozdová Ludmila

4 Obsah 1. Úvod Teoretická část Charakteristika školy Počítačové vybavení ve škole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základ efektivní výuky s vyuţitím ICT na 1. stupni Stavba vyučovací hodiny s vyuţitím počítačů Postřehy a zkušenosti z výuky s vyuţitím počítačů Praktická část Výukový software vyuţívaný naší školou Digitální učební materiály Freeware Vlastní tvorba výukových materiálů Kancelářský software Smart Notebook Závěr Resumé závěrečné práce Seznam literatury a pouţitých zdrojů Seznam zkratek Seznam příloh

5 1. Úvod Ţijeme ve 21. století. Moderní výuka by měla probíhat způsobem, který rozvíjí v ţácích nové dříve neznámé kompetence tolik potřebného uplatnění se v moderním světě. Moderní styl výuky je vzdělávat, rozvíjet a být flexibilní vzhledem k okolnímu světu a novým podmínkám. ICT technologie jsou realitou. Technologie přicházejí do škol nejen jako cíl vzdělávání, ale také jako prostředek učení, ve kterém pedagogové objevují pedagogickou hodnotu pro svoji činnost. Moderní styl výuky je naplňován kaţdým jednotlivým učitelem. Moje devatenáctiletá praxe v oboru učitelství na 1. stupni základní školy je neustále rozšiřována o novinky. Praktická část je proto věnována tvorbě metodiky výuky v běţných hodinách s počítačem s popisem různých prvků, které se často nevyuţívají, ale přesto jsou snadno dostupné a ve školách běţné. Z důvodu sniţujícího se počtu ţáků ve škole počínaje školním rokem 2010/2011 se moje aktivity ICT koordinátora zaměřují na pomoc a podporu pedagogů v oblasti zavádění nových technologií do výuky. Cílem této práce je ukázat moţnosti efektivního vyuţívání počítačů ve výuce tím nejjednodušším způsobem za vyuţití běţného kancelářského softwaru a nově se zavádějící interaktivní tabule. Vytvořené materiály byly testovány ve vybraných třídách různými pedagogy a na základě různých kritérií je výuka a výsledky výuky vyhodnoceny v závěrech kaţdé přípravy. Práce vychází z dlouholetých zkušeností a na základě pozorování a experimentu v různých třídách vyhodnocuje průběh výuky v běţné třídě s průběhem výuky podporované počítačem popř. interaktivní tabulí. 3

6 1. Teoretická část 1.1. Charakteristika školy Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Zřizovatelem školy je město Studénka. Základní škola byla otevřena 1. září Do právní subjektivity vstoupila 1. ledna Kapacita školy je 600 ţáků, v současné době má škola pouze 308 ţáků. Základní škola je organizována jako úplná základní škola se samostatnými třídami pro ročník. Školu navštěvuje několik dětí z okolních obcí. Počet dojíţdějících se postupně sniţuje zejména díky celkovému sniţování počtu dětí a také přechodem do okolních škol, včetně gymnázií. Komplex školy tvoří dvě samostatné budovy a tělocvična, která tvoří páteř spojnice mezi oběma budovami. Součástí školy je školní druţina (dále ŠD) se třemi odděleními, jejíţ kapacita je 90 dětí. Pro ţáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub (dále ŠK) se zájmovými krouţky a klubovou činností. Rovněţ v areálu je vlastní školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně. Kuchyň je postupně modernizována výměnou vnitřního vybavení, problémem zůstává stav budovy a rozvody elektrické energie a vody. Zřizovatel v rámci svých moţností podporuje školu, proto vnitřní vybavení školy je moderní a splňuje podmínky pro základní vzdělávání. Škola investuje zejména do výuky cizích jazyků a informačních technologií. Vnitřní prostorové podmínky školy jsou vysoce nadstandardní, zejména s ohledem k nepříznivému demografickému vývoji dětí v obci. Problémem zůstává technický stav střechy a zateplení budov. Kaţdá třída má svou kmenovou učebnu, vybavenou novým funkčním ţákovským nábytkem. Učebny, zejména na I. stupni, jsou barevné a esteticky velice dobře řešeny. Svým vybavením umoţňují i jiné neţ klasické seskupení lavic, jinou neţ frontální výuku. Škola má k dispozici speciální a odborné učebny: Budova I. stupně o počítačová učebna s připojením k internetu o učebna cizích jazyků o dílna se zázemím pro pracovní činnosti o cvičná kuchyňka o multifunkční učebna s interaktivní tabulí od ledna

7 Budova II. stupně o laboratoře chemie, fyziky a přírodopisu o počítačová učebna s internetem, interaktivní tabulí a digitální čtečkou o tělocvična o keramická dílna s odděleným prostorem pro materiál a vypalovací pec o učebna zeměpisu a dějepisu o učebna pro výuku cizích jazyků Počítačové vybavení ve škole Pro výuku informatiky slouţily donedávna dvě počítačové učebny. Jedna pro výuku na prvním stupni, kde bylo ţákům k dispozici 10 počítačů s internetem, výukovými programy a kancelářským softwarem Microsoft Office Druhá učebna výpočetní techniky byla na druhém stupni. Od 1. září 2010 došlo ke sloučení obou učeben. Učebna informatiky je umístěna v budově druhého stupně, čímţ se pro potřeby prvního stupně dostupnost této učebny výrazně zhoršila. Pedagog musí s měsíčním předstihem plánovat činnost v této učebně. V současné době 12/2010 je k dispozici deset počítačů pro 308 ţáků. Z rozpočtu školy budou ještě do konce roku 2010 uvolněny další prostředky na nákup a obnovu stávajících počítačů. V takto vzniklé nové učebně je nainstalovaná interaktivní tabule Smart Board. Vyučujícím i všem ţákům je k dispozici internet, kancelářský software, výukové programy pro první a druhý stupeň. Škola se také aktivně zapojila do projektu Evropské unie EU peníze školám. Tento projekt má zlepšit podmínky pro vzdělávání na základních školách. Z tohoto projektu chce škola financovat nákup nových počítačů a nákup dalšího vhodného softwaru pro ţáky Charakteristika Školního vzdělávacího programu Škola nemá ţádnou specializaci, snaţí se zajistit kvalitní všeobecné základní vzdělávání. Školní vzdělávací program školy má název Šanci kaţdému a prostor pro všechny. V učebním plánu se od 7. ročníku škola podílí na individuální profilaci dítěte nabídkou volitelných předmětů. Důleţitou roli v něm hrají studium jazyků a přírodních věd. Podle ŠVP začíná výuka ICT na naší škole jiţ ve 3. ročníku. Dotace je 0,5 hodiny týdně. Dále výuka ICT pokračuje ve 4. ročníku dotací 0,5 hodiny týdně. V 5. ročníku výuka ICT jiţ není aplikována. 5

8 Škola klade důraz na otevřenost školy k potřebám místních občanů. Škola pořádá velké mnoţství projektových workshopů s pracovními dílnami pro rodiče a děti. Mnoţství z nich s tématy tradice Velikonoc, Vánoc, Den pro zdraví, Afrika kolem nás, apod. se staly grantovými projekty zřizovatele Základ efektivní výuky s využitím ICT na 1. stupni Předpokladem efektivní a zajímavé hodiny je stavba, promyšlená struktura a detaily kaţdého dílčího kroku v hodině. Kaţdá vyučovací hodina musí být dobře naplánovaná, musí mít stanovený cíl. Ţáci jsou zapojeni do týmové práce, určitým dílem se podílí na tvorbě vyučovací jednotky. Jinou koncepci má hodina v počítačové učebně, kde kaţdý ţák pracuje na jednom počítači, jinak probíhá hodina, kdyţ ţáci pracují ve dvojicích u jednoho počítače a odlišně probíhá hodina v učebně s jedním počítačem popř. interaktivní tabulí Stavba vyučovací hodiny s využitím počítačů Hodina obsahuje krátký úvod bez počítačů, následují činnosti na počítači a opakování. Protoţe ţáci různých ročníků jsou na rozdílných stupních zvládnutí činností, bude čas potřebný k dokončení základních činností různý. Začátečníci věnují většinu hodiny základním činnostem. Mírně pokročilí je dokončí v kratším čase a dostanou moţnost procvičení dalších operací. Pokročilí ţáci, technologicky a znalostně, dokončí základní počítačové činnosti v nejkratším čase. Ti by měli mít stanoveny další rozšiřující výukové cíle, neţ se přejde ke společnému procvičování. Zahájení Velice důleţitá je úvodní část hodiny zahájení, ve které učitel seznámí ţáky s cílem hodiny. Je velice důleţité, aby děti věděly, co je obsahem nadcházející hodiny, co je čeká, jaký má být výsledek jejich práce a jak je hodina zapojena do kontextu celé jednotky. Je potřebné zmínit činnosti v předchozí hodině a zopakovat celkový příběh jednotky. Zahájení je nutné vyuţít pro motivaci všech ţáků před nadcházejícími činnostmi. Základní počítačová činnost Po zahájení hodiny je zařazena 25 minutová hlavní část výukové hodiny, která je zaměřena na vysvětlení a vyzkoušení nových činností v daném programu. Zde se vyuţívá šablona 6

9 s připravenými základními postupy. V této části hodiny je nutné dbát, aby při vysvětlování byli ţáci vţdy na stejné úrovni v pokročilosti práce. Proto je vhodné výklad vést po jednotlivých etapách (krocích) a vţdy se přesvědčit, zda všichni vědí, jak provedené změny nebo úpravy provedli. Není dobré, aby se ţáci v této části hodiny rozutekli po programu. Tento způsob výuky zabere při výkladu látky méně času a pedagog stihne probrat stanovenou náplň lépe, neţli by obcházel dvojice a kaţdá byla na jiné úrovni. V tomto případě by musel pedagog reagovat na odlišné stavy rozpracovanosti úkolu na jednotlivých počítačích a zodpovídat mnoho dotazů najednou. Rozšiřující aktivity Po výkladu látky a upravení základní části šablony se ţáci automaticky rozpadnou do skupin podle svých počítačových dovedností. Zde je důleţité věnovat se začátečníkům a pomoci jim s doděláním základní části a zároveň nabídnout pokročilejším další moţnosti a rozsah operací v programu na zdokonalení a dokončení jejich prací. Výukový systém nabízí postupy, jak dále pokračovat v práci se šablonou, jak ji upravit nebo změnit. Vše záleţí na znalostech a dovednostech pedagoga. Také určení, která dvojice udělá jaké pokroky a kde je horní mez jejich dnešních aktivit, bude záleţet pouze na pedagogovi a na časovém prostoru. Opakování Závěrečná část hodiny musí obsahovat prostor pro ukončení práce, uloţení souborů, popřípadě předání do tisku, u a měla by gradovat ve společném zopakování klíčových míst z výukové části. Je dobré mít časovou rezervu, kde vyučující předá dětem informace o náplni příští hodiny popř., co si mají přinést a promyslet. Je důleţité, aby děti neztrácely povědomí o tom, na čem pracují, co je cílem jednotky a vzbudit v nich pocit zapojení do týmové práce Postřehy a zkušenosti z výuky s využitím počítačů Zřízení ové schránky všem ţákům od 4. ročníku je vhodný začátek pro prvotní pokusy e-learningové výuky. Různé typy úloh děti zasílají učiteli pomocí u. Některé děti běţně pouţívají, pro jiné to je věc zcela nová a zajímavá. ové adresy vyuţívají děti stále a nejen při výuce informatiky v 6. ročníku. Vzhledem k přibývajícímu počtu ţáků se specifickými poruchami učení nalezne pedagog velkou pomoc při zapojení počítačů do výuky těchto ţáků (reedukační péči). Počítač 7

10 poskytuje ţákům nové moţnosti a výrazné zjednodušení práce učitele. Pro reedukační péči se na naší škole osvědčil výukový software Soví čítanka (GEMIS). Také interaktivní tabule v hodinách reedukační péče usnadní učiteli velkou práci a ţáky snadněji zaujme výuka i procvičování. Pro potřeby naší školy byl vytvořen program Reedukační péče. V programu si ţáci procvičí různá grafomotorická cvičení, čtení slov b, d, p. Program slouţí pedagogům, ale také asistentkám při výuce dyslektiků, dysortografiků a dysgrafiků. Interaktivní tabule také nabízí velké mnoţství cvičení pro děti se specifickými poruchami učení čtení textu s různým typem písma, čtení textu s různou velikostí písma, doplňování slov a vět do textu, procvičování vyjmenovaných slov, procvičování pravolevé orientace a další cvičení. Nově vytvořené úkoly k procvičování se osvědčilo ukládat do sloţek rozdělených podle předmětů a tříd. Ostatní kolegové mají usnadněnou práci a postupně se tak vytváří rozsáhlá databáze odzkoušených úloh pro všechny skupiny ţáků. Ţáci 1. stupně se v hodinách informatiky seznamují s novými moţnostmi vyuţití počítače. Učí se vyhledávat a třídit informace, posléze je sdílet s ostatními. Pozitivní ohlasy ţáků učitelé zaznamenali při práci s interaktivní tabulí, ve Facebooku, program Hot potatoes (freeware), vyhledávání informací na Wikipedii, plánování tras, vyhledávání odjezdů a příjezdů vlaků a autobusů, práci s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, komunikaci pomocí e - mailu. Ţáci se rovněţ učí pouţívat základní typografická pravidla. Mladší ţáky zaujala především práce v programu Malování kopírování a otáčení objektů (housenka, motýl, les, město, listí na stromě, ). Ve výuce vyuţívají výukové programy, které jsou na škole k dispozici a jejichţ seznamy jsou zveřejněné v počítačové učebně. Úskalím při práci s ţáky v hodinách informatiky jsou obrovské rozdíly v jejich znalostech a vědomostech. Někteří ţáci jiţ naprosto perfektně zvládají i sloţitější věci, jiní neovládají ani základní práci s myší. Osvědčilo se mi vyuţít metody tzv. laviny = ţáci, kteří uţ úkol pochopili a splnili, pomáhají se splněním úkolů svým spoluţákům. Mezi další velká úskalí při výuce patří velký počet ţáků například 25 a víc v učebně, která má 10 pracovních stanic. Nejlepším řešením je určitě rozdělení do menších skupin a výuka v menších skupinkách. Jedna skupina pracuje na zadaném úkolu u počítače a druhá vypracovává v lavicích samostatný písemný úkol. Určitě je nutné dbát na to, aby se pak skupiny během hodiny vystřídaly. 8

11 2. Praktická část Cílem této kapitoly je ukázat rozmanitost a funkčnost výukových materiálů dostupných z různých zdrojů, ale také ukázat vybrané moţnosti nástrojů kancelářského softwaru při přípravě výuky. Zajímavosti softwaru SMART Notebook nebudou opomenuty. Čtenář dostane návody a inspirace, jak konkrétně vytvořit materiál vhodný do výuky ušitý na míru, popř. kde ho hledat Výukový software využívaný naší školou Škola má pro 1. stupeň k dispozici tyto výukové programy: Dětský koutek 1-5, Matematika 1-4, Zábavná čeština v ZOO, Didakta jazyk anglický 1-2, Didakta jazyk německý 1, Terasoft Jazyk anglický 1-2, Terasoft jazyk německý 1-2, Encyklopedie vesmíru, Lidské tělo, Staň se světošlápkem, Rezekvítek, Moje první slovíčka. Další software nakupujeme průběţně podle poţadavků a potřeb vyučujících. Mezi software oblíbený mezi dětmi patří Dětský koutek, Zábavná čeština v ZOO a Rezekvítek. TERASOFT - - TS Matematika pro ročník ZŠ Program obsahuje 13 modulů - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné výpočty, příklady se závorkami, číselná osa, rozklad čísel, tisk pracovních listů, pohádky, detektivní příběhy, sci-fi příběhy. Tyto moduly procvičují zábavnou formou problematické partie učiva matematiky. Jednotlivé typy příkladů je moţno procvičovat samostatně nebo zvolit pohádkovou variantu. Ta je vhodná zejména pro opakování učiva. Menší děti zde naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy či dobrodruţství robota Toma. Zhodnocení: Program je velmi variabilní, obsahuje mnoho příkladů, velmi vhodný i pro ţáky se specifickými poruchami učení. Obsahuje mimořádně rozsáhlý tiskový modul, který je určen pro velmi jednoduché vytváření písemných testů či pracovních listů. Připravené testy je moţné vytisknout, případně uloţit a později s nimi dále pracovat. Samozřejmostí je moţnost vytisknutí správného řešení zvolených příkladů, které učiteli velmi usnadní následné opravování. 9

12 TERASOFT - - Dětský koutek 5 Martínkova zvířátka Výukový program určený ke zpestření výuky v hodinách prvouky a přírodovědy. Děti ve světě zvířátek zaţijí velká dobrodruţství a získají mnoho nových vědomostí. Poznají i mnoho zajímavostí ze zvířecího světa. CD-ROM nabízí dětem v hlavním menu sedm základních částí: Zvířátka se představují, Zvířecí školička, Poznej mě podle zvuku, Rodinky, Poznej mě podle vzhledu, Poznej mě podle popisu, Hry. Zhodnocení: Program má velké mnoţství fotografií a namluvený popis. Nechybí mnoţství videozáběrů a zvuků. Rozšiřuje schopnosti logického myšlení a nabízí spoustu nových informací. SILCOM Multimedia Česká republika a její kraje Tento CD ROM je novinkou roku CD ROM seznámí děti s jednotlivými kraji České republiky. V naučné části se uţivatelé setkají s obecnou charakteristikou a statistickými údaji kaţdého kraje, s informacemi o přírodních podmínkách, průmyslu a zemědělství. Dozví se o slavných rodácích kraje i o památkách a o zajímavých místech. To vše pomocí graficky poutavých obrysových mapek s názornými ikonami zobrazujícími polohy měst, pohoří, níţin, řek, dopravních uzlů, kulturních památek, a podobně. K dispozici je také album fotografií s nejzajímavějšími místy daného kraje. V zábavně naučné části si děti ověří nejen své znalosti českého místopisu (města, přírodní celky), ale rozvinou si také prostorovou představivost. Skládají puzzle s okresy a kraji. Dále mohou hrát pexeso s moţností výběru hledání dvojic krajských znaků a měst nebo fotografií zajímavých míst. Zhodnocení: Program je přizpůsoben hravosti dětí. Úkoly jsou řešeny formou puzzle, pexes a v přitaţlivém komixovém stylu. SILCOM Multimedia Zábavná čeština v ZOO Program je určen všem dětem základních škol. Děti mají moţnost procvičovat si jazykové jevy, se kterými se setkávají ve škole psaní tvrdého y a měkkého i, párových souhlásek, diktátů, určování slovních druhů, časování sloves, skloňování zájmen já, hledání kořene slova, podmětu a přísudku a mnoho dalších jevů. Všechny úkoly se odehrávají v ZOO, aby se úkoly staly pro děti zábavnějšími. Průvodcem je zajíc Čéňa, kterému musí dítě pomoci uzdravit všechna nemocná zvířátka. Za úspěšně splněné úkoly obdrţí ţák tři léky, které pomohou 10

13 zvířátka vyléčit z nemoci. Odměnou za dobré znalosti u tohoto výukového programu tedy nejsou známky, ale vyléčená a zdravá zvířátka. Ta jsou dětem za vyléčení vděčná a předvedou své kousky. Zhodnocení: Dítě si uţije se zvířátky spoustu legrace s vyléčením celé zoologické zahrady a vůbec si neuvědomí, ţe se učí a procvičuje si češtinu. Dětem se program líbí a rádi s ním pracují. Problém však dětem činí nastavit si na začátku programu své spoluhráče. Tam je nutné dětem poradit. Výukový program je také dost časově náročný a vyléčit všechna zvířátka není vůbec jednoduché. LANGMASTER Digitální učební materiály portál na podporu výuky s interaktivní tabulí. Pedagog zde nalezne velké mnoţství hotových prezentací vhodných k výuce na interaktivní tabuli. portál pro podporu moderní tvořivé výuky poradna, školení, technická řešení, recenze. tento portál nabízí učebnice a výukové materiály, vzdělávání, náměty a příklady pro pedagogické pracovníky. Chytré dítě je řada CD-ROM, které učí děti zajímavě, rychle a efektivně na základě logického myšlení v souladu s novými trendy v metodice výuky. Programy řady Chytré dítě jsou vhodné i pro prevenci a odstraňování specifických poruch učení. je první spisovou sluţbou určenou především pro potřeby škol a vzdělávacích organizací. Spisová sluţba nabízí široké moţnosti v oblasti evidence a oběhu elektronických dokumentů. stránky pro podporu vyuţití ICT v hodinách na 1. stupni základních škol Je zde moţné zpřístupnit práci kaţdého pedagoga. metodický portál pro předškolní, základní, speciální, gymnaziální, jazykové, odborné i neformální vzdělávání 11

14 zde najdeme metodické materiály zaměřené na práci ICT metodika a podporu e-learningu Freeware Jednou z moţností, jak oţivit hodiny ve všech předmětech je aplikace,,test určená k tvorbě testů typu a, b, c, s jednou či více správnými odpověďmi. Program je šířen jako freeware na adrese: Testy se dají interaktivně zkoušet na PC, či tisknout. Program dovede sám podle zadaných kritérií vyhodnotit testy vyplněné na PC. Mezi další moţnosti patří promíchávání otázek a odpovědí. Přehled většiny funkcí najdete na internetové adrese v sekci Info. Tyto stránky o programech a programování jsou ve vývoji a i vy se můţete podílet na jejich vývoji. A to hlavně svými nápady a připomínkami. Ukázka testu do informatiky: 1) Software je a) Součástka počítače velká jen několik centimetrů b) Programové vybavení počítače - všechna data, programy, tabulky, c) Nejrozšířenější typ osobních počítačů 2) Hardware je a) Fyzické vybavení počítače - monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor. b) Panel nástrojů s ikonami c) Pravé tlačítko myši 3) Mezi vstupní zařízení počítače patří: a) Kružítko, tužka a guma b) Pracovní plocha počítače c) Klávesnice, myš, skener, kamera, digitální fotoaparát, joystick Obrázek 1:Ukázka aplikace,,test" 12

15 Obrázek 2: Ukázka titulní strany aplikace Teast Další moţností zpestření výuky je pouţití myšlenkové mapy (obrázek č. 3). Program k tvorbě myšlenkových map Free Mind je volně staţitelný. Ukázka je k tématu Studénka místo, ve kterém ţiji. Moţnost stáhnutí je například na portálu FreeMind - Stahuj.cz. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu uţivatel zapisuje informace do jednotlivých bloků a spojuje je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takţe lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami. Pro oţivení myšlenkových map má k dispozici velké mnoţství symbolů pro naznačení důleţitosti a emocí (smajlíky, výstraţné znaky, upomínky, hvězdičky apod.), záznamy můţe umístit do bublin nebo je vytvořit ve formě hypertextových odkazů. V myšlenkových mapách můţe uţivatel pouţívat obrázky, různé styly písem a barvy. Vzhled myšlenkových map si můţe ve velké míře upravit ke své potřebě. Obrázek 3: Ukázka myšlenkové mapy 13

16 2.4. Vlastní tvorba výukových materiálů Kancelářský software Textový editor Pracovní list Poodří Ţáci mohou tento list vyplňovat po vycházce, kterou uskuteční do této pěkné chráněné krajinné oblasti. Seznámí se spoustou rostlin a ţivočichů. Odpovídají na připravené otázky, doplňují poţadované úkoly. List je moţné pouţít přímo i na vycházce u rybníku Kotvice. Vhodné pro 4 a 5. ročník. Pracovní list Toulky Prahou Toto učivo je probíráno v předmětu Člověk a jeho svět ve 4. ročníku. Ţáci mohou takový list připravit i sami. Poznávají krásy našeho hlavního města a jeho památky. Pracovní list Místo, ve kterém ţiji Učivo je probíráno na začátku 4. ročníku v předmětu Člověk a jeho svět. Ţáci se ještě více seznámí se svým městem. Znalosti o bydlišti ţáka jsou dále rozvíjeny a doplňovány. Učivo navazuje na základní učivo z niţších ročníků. Microsoft Power Point Jiří Ţáček Práce je určená ţákům 5. ročníku k seznámení se spisovatelem Jiřím Ţáčkem, který tvoří nejen pro děti, ale i pro dospělé. V programu jsou pouţity hypertextové odkazy, které nás přímo přenesou na stránky s básněmi tohoto autora. Děti si mohou prohlédnout i osobní stránky tohoto spisovatele. Microsoft Power Point Předpony s, z, vz Toto učivo činí ţákům velké problémy. Probírá se v českém jazyku v 5. ročníku. Tento učební materiál by mohl ţákům zábavnou formou pomoci tyto znalosti s psaním předpon ještě více utvrdit. Vyuţity jsou různé animace. Microsoft Power Point Geometrické obrazce Práce je vytvořená v programu Power Point. Vyuţila jsem při ní znalostí z kurzu ICT ve výuce matematiky. Jednotlivé geometrické obrazce jsem vytvořila ve volně šiřitelném programu GEONEXT. Obrazce se vytvářejí pomocí přímek a úseček. Vytvoření obrazce je celkem časově náročné. Ţákům 5. ročníku se však hodina velmi líbila. Zaujaly je i závěrečné oříšky k rozlousknutí. Všechny úkoly ţáci splnili na 14

17 výbornou. Jejich znalosti byly dobré. Program se osvědčil k upevnění učiva o geometrických obrazcích. Obrázek 4: Ukázka z programu Geometrické obrazce Tabulkový editor Pracovní list Excel Matematika Sčítáme a odčítáme hravě List slouţí k procvičování sčítání a odčítání. Zapsaný výsledek program sám vyhodnotí. Kaţdá buňka má svou adresu a podle této adresy doplňujeme jednotlivé vzorce. Slouţí k tomu vzorec =KDYŢ( B4=B2+B3, ANO, NE ). Tento vzorec se zapisuje nahoru do řádku vzorců. Poté se tento vzorec kopíruje i do ostatních buněk přetaţením se zmáčknutou klávesou CTRL. Nakonec bychom měli buňky, které nechceme, aby nám ţáci změnili, zamknout. Je moţné zamknout jednotlivé buňky, zamknout list, zamknout celý sešit. 15

18 Obrázek 5: Sčítáme a odčítáme do 1000 Pracovní list Excel Anglický jazyk Opakujeme si hravě slovíčka Program je také vytvořený v programu Excel. Pouţity jsou vzorce a funkce programu Excel. Hodina je zaměřená na procvičování slovíček s okamţitou reakcí ţáků. Obrázek 6: Anglický jazyk - Opakujeme si hravě slovíčka 16

19 Prezentace SMART Board Římské číslice Program vytvořený k vyvození a procvičování učiva římské číslice. Zábavnou formou a vtipnými úkoly si ţáci toto učivo 5. ročníku procvičí. Zjistí, kde všude se římské číslice vyuţívají. Procvičí si toto učivo i v otázkách z historie. SMART Board Reedukační péče Práce je zaměřena na reedukační péči. Ţáků s vývojovou poruchou učení dyslexií, dysgrafií a dysortografií je poměrně hodně a to v různých ročnících. V letošním školním roce pracuji se skupinou tří ţáků z pátého ročníku. Program procvičuje čtení, grafomotoriku, zařazeny jsou i různé rébusy a prvky interaktivní tabule. Výukovým programem byli ţáci nadšeni a byli rádi, ţe mohli úkoly plnit na interaktivní tabuli. I čtení se najednou stalo zábavným. Tato práce bude určitě zpestřením těchto hodin reedukace a zároveň návodem i pro ostatní vyučující, jak hodiny reedukace ţákům oţivit. Obrázek 7: Ukázka práce reedukační péče Vytvořené práce jsem dala k vyuţití i ostatním kolegům. Do připravené tabulky 5 kolegů ohodnotilo práce známkami stejně jako ve škole. Práce se jim líbily, hodnotili je kladně. 17

20 Hodnocení pracovních listů ostatními kolegy: Hodnocení známkami jako ve škole 1 (výborný) 5 (nedostatečný) Poodří Geometrické tvary Opakujeme si hravě slovíčka Obrázek 8: Hodnocení pracovních listů kolegyněmi Práce hodnotilo také 25 ţáků čtvrtých a pátých tříd. Způsob hodnocení byl velmi jednoduchým způsobem smajlíky. Hodnocení pracovních listů ţáky: Hodnocení smajlíky Praha Předpony s, z, vz Sčítáme a odčítáme hravě Obrázek 9: Hodnocení pracovních listů žáky Smart Notebook V poslední době se symbolem změny ve výuce staly interaktivní tabule. Pomáhají najít inspiraci, kterou učitelé posunují výuku ve školách do 21. století. Internetové stránky pomáhají vytvořit databázi zdrojů pro české učitele. Je to skvělý portál 18

21 na podporu výuky s interaktivní tabulí. Programy jsou dělené pro Mateřské školy, 1. stupeň, 2. stupeň, Střední školy a Ostatní. Nabídka programů vhodných do výuky je zde velmi pestrá. Na internetové adrese jsou k dispozici nabídky různých tabulí a také nejnovějších nabídek pro vybavení učeben. Například nový Smart Board verze SBD, který jiţ umoţňuje na jedné interaktivní ploše pracovat dvěma ţákům současně. Vizualizéry, které jsou propojeny přímo se softwarem SMART Notebooku, mají otočnou hlavu s kamerou, která umoţňuje během výuky například pořídit snímek třídy. Pro podporu výuky na interaktivní tabuli jsou pořádány také různé semináře. První orientace v programu Jak interaktivní tabule pracuje? Dotyk na interaktivní tabuli SMART Board má stejnou funkci jako levé tlačítko myši. Pod jednotlivými nástroji barevnými pery je optický senzor. Zvednutím nástroje se aktivuje jeho funkce - barva. Rozsvícená dioda nad kaţdým nástrojem indikuje, který nástroj byl zvednut jako poslední. Vţdy můţe být zvednutý pouze jeden. Stisknutím levého tlačítka klávesnice na nástrojové liště interaktivní tabule vyvoláte digitální klávesnici na obrazovku interaktivní tabule. Klikněte na místo, kde chcete vepsat text a začněte psát na digitální klávesnici. Objekty v Galerii V Galerii jsou objekty rozčleněny do různých sloţek. V jednotlivých sloţkách jsou objekty členěny na: Obrázky a pozadí, Interaktivní a multimediální, Soubory a stránky aplikace Notebooku a Podobné sloţky. Přetáhnutím objektu z Galerie na pracovní plochu objekt vloţíme na aktivní stránku. Můj obsah Můj obsah je část Galerie, do které si pedagog vkládá své vlastní objekty, často pouţívané, objekty, které zaznamenáte pomocí panelu digitalizace. Objekt vloţíte přetaţením z pracovní plochy do sloţky Můj obsah v Galerii. Záloţka Přílohy Vyhledávání souborů nebo webových stránek během prezentace můţe být nepříjemné a rušivé. Prezentace můţe ztratit spád a posluchači nebo studenti mohou ztratit zájem. Aby se tomuto vyučující vyhnul, vloţí si ještě před prezentací soubory, zástupce souborů nebo internetové adresy na záloţku přílohy v softwaru SMART Notebook. Během prezentace pak můţe soubory nebo stránky otevírat poklepáním. 19

22 Záloţka vlastnosti Vyučující vybere poţadovaný objekt kliknutím na něj a můţe měnit jeho vlastnosti v záloţce Vlastnosti. (Styl výplně, styl čáry, styl textu, animace objektu, nahrávání stránky, ). Objekty Za objekt jsou povaţovány veškeré texty, obrázky, audio, video objekty a multimedia. Vyučující můţe měnit jejich vlastnosti a udělat svou prezentaci působivější. Práce s objekty Vše, co je umístěno na pracovní ploše SMART Notebooku, je povaţováno za objekt. Přidat objekt na pracovní plochu můţe pedagog několika způsoby: Psaním textu pomocí klávesnice. Psaním nebo kreslením na pracovní plochu digitálním inkoustem. Vytvoření geometrických objektů za pomoci nástrojů umístěných na liště nástrojů ve SMART Notebooku. Vkládáním obsahu z Galerie, počítače, internetu. Modifikace objektů Kliknutím levým tlačítkem myši na objekt (klepnutím na objekt prstem) se objekt označí. Označený objekt je ohraničen rámečkem. Blue Vortex sort Mezi zajímavé prvky SMART Boardu patří některé objekty z galerie. Tyto objekty najde vyučující ve sloţce Interaktivní a multimediální. Přetáhnutím objektu z Galerie na pracovní plochu vyučující vloţí vybraný objekt na aktivní stránku. Prvky je nutné v této sloţce hledat podle abecedy. Například prvek,,blue Vortex sort najdete ve sloţce Lesson Activity Toolkit 2.0, podvětev Activities. Na mlýnky se napíší dvě slova, která nám budou dané prvky rozdělovat na dvě skupiny. Správné slovo mlýnek spolkne, špatné slovo mlýnek vyplivne a slovo se vrátí zpět do původní linky. Ţák pak musí znovu o tomto špatně zařazeném slově uvaţovat a znovu ho umístit do správného mlýnku. Mlýnky se dají vyuţít v jakémkoliv předmětu, a to kdyţ chceme něco dělit na dvě části. Například v českém jazyce slova s b nebo d, v matematice čísla větší nebo menší neţ 1000, v prvouce zelenina ovoce, v českém jazyce doplňování slov s i nebo y, v angličtině slova patřící k tématu domov nebo k tématu škola, 20

23 Obrázek 10: Blue Vortex sort - prvek Smart Boardu Kotouč Další zajímavý prvek je,,kotouč. Cesta k nalezení Lesson Activity Toolkit 2.0, Interaktivní a multimediální, Kotouč. Na tomto kotouči se dá nastavit počet výsečí dle vlastních potřeb a schopností ţáků. Nastavit se dá i barevnost jednotlivých výsečí. Kotouč se dá vyuţít opět v různých předmětech například pro čtení slov s b, d, p, v anglickém jazyku pro procvičování slovíček, v matematice pro procvičování příkladů se sčítáním, odčítáním, násobením. Kliknutím kdekoliv na kotouč se roztočí ručička, která se náhodně zastavuje na různých výsečích. Výhodou je také to, ţe je moţné toto učivo procvičovat tak dlouho, dokud se děti soustředí a učení touto formou je baví. 21

24 Obrázek 11: Kotouč - prvek Smart Boardu Scoreboard Dalším zajímavým prvkem je třeba toto počítadlo Score Board. Určitě bude zpestřením hodiny. Učitel můţe kdykoliv rozdělit třídu na dvě skupiny, zadávat různé úkoly a klikáním na tlačítka plus a minus nahoře na liště rychle přidávat body. Výhodou je i tlačítko minus, kdyby se učitel při rychlém přidávání bodů spletl. Počítadlo body skupin či dvojic rychle připočítává. Vyuţití počítadla určitě bude při procvičování anglických slovíček, různých příkladů z matematiky, procvičování hlavních měst států, vyjmenovaných slov. Určitě se vyuţije při procvičování násobilkových řad, které činí dětem problém i v 5. ročníku. Nastavit se dá i Score interval. To znamená, ţe body mohou naskakovat po dvou, třech, pěti i více. Učitel můţe také začít opakovat učivo lehčími otázkami a pak dávat otázky těţší za více bodů. 22

25 Obrázek 12: Score Board - prvek Smart Boardu 3. Závěr Cíl závěrečné práce ICT na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku byl naplněn. Práce je velmi obsáhlá. Vytvořeny byly další nové výukové materiály vhodné pro všechny ostatní kolegy a kolegyně. Nové vytvořené výukové programy byly vyzkoušené, osvědčily se a ţáci ocenili zpestření vyučovacích hodin. Nově nabyté zkušenosti při zpracovávání této práce byly pro mě určitě přínosem - ať uţ to byl program Excel, Word, Power Point, Free Mind nebo další. Zcela mě oslovil program k tvorbě myšlenkových map Free Mind. Také pro mě neznámý program k tvorbě testů určitě se budu snaţit nadále ve výuce pouţívat. Problémem při zpracování závěrečné práce bylo velké mnoţství informací, které je moţné na internetu nebo v knihách získat a rozhodnutí, které informace v práci vyuţít. Největším úskalím pro mě však byla i závěrečná úprava mé práce, vloţení funkčního obsahu, nastavení popisků obrázků, nastavení záhlaví a zápatí. Také závěrečná kontrola editačních nedostatků byla časově velmi náročná. Ale aţ ve vyučování při přímé práci s dětmi přímo zjistíte, jak konkrétně dané věci fungují, jak na ně děti reagují, zda se jim program líbí, co je ještě třeba upravit, zda v programu nejsou chyby, zda fungují vámi vytvořené odkazy. Odměnou za veškeré hodiny, které jste strávili u počítače, je pak hezká vyučovací hodina a pochvala od dětí, ţe hodina byla pěkná a ţe se jim nově vytvořený program líbil. Pro mou práci s dětmi jsou nově nabyté zkušenosti určitě velkým přínosem. 23

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Osobní počítač pomocník učitele i rodiče Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality;

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 ÚDAJE O ŠKOLE, okres Uherské Hradiště,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy

Monika Prokšová. PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra výtvarné výchovy Monika Prokšová PRAVĚK Výtvarný projekt k výtvarné výchově na 1. stupni základní školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více