Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 ICT na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku Mgr. Drozdová Ludmila

4 Obsah 1. Úvod Teoretická část Charakteristika školy Počítačové vybavení ve škole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Základ efektivní výuky s vyuţitím ICT na 1. stupni Stavba vyučovací hodiny s vyuţitím počítačů Postřehy a zkušenosti z výuky s vyuţitím počítačů Praktická část Výukový software vyuţívaný naší školou Digitální učební materiály Freeware Vlastní tvorba výukových materiálů Kancelářský software Smart Notebook Závěr Resumé závěrečné práce Seznam literatury a pouţitých zdrojů Seznam zkratek Seznam příloh

5 1. Úvod Ţijeme ve 21. století. Moderní výuka by měla probíhat způsobem, který rozvíjí v ţácích nové dříve neznámé kompetence tolik potřebného uplatnění se v moderním světě. Moderní styl výuky je vzdělávat, rozvíjet a být flexibilní vzhledem k okolnímu světu a novým podmínkám. ICT technologie jsou realitou. Technologie přicházejí do škol nejen jako cíl vzdělávání, ale také jako prostředek učení, ve kterém pedagogové objevují pedagogickou hodnotu pro svoji činnost. Moderní styl výuky je naplňován kaţdým jednotlivým učitelem. Moje devatenáctiletá praxe v oboru učitelství na 1. stupni základní školy je neustále rozšiřována o novinky. Praktická část je proto věnována tvorbě metodiky výuky v běţných hodinách s počítačem s popisem různých prvků, které se často nevyuţívají, ale přesto jsou snadno dostupné a ve školách běţné. Z důvodu sniţujícího se počtu ţáků ve škole počínaje školním rokem 2010/2011 se moje aktivity ICT koordinátora zaměřují na pomoc a podporu pedagogů v oblasti zavádění nových technologií do výuky. Cílem této práce je ukázat moţnosti efektivního vyuţívání počítačů ve výuce tím nejjednodušším způsobem za vyuţití běţného kancelářského softwaru a nově se zavádějící interaktivní tabule. Vytvořené materiály byly testovány ve vybraných třídách různými pedagogy a na základě různých kritérií je výuka a výsledky výuky vyhodnoceny v závěrech kaţdé přípravy. Práce vychází z dlouholetých zkušeností a na základě pozorování a experimentu v různých třídách vyhodnocuje průběh výuky v běţné třídě s průběhem výuky podporované počítačem popř. interaktivní tabulí. 3

6 1. Teoretická část 1.1. Charakteristika školy Stavební komplex školy se nachází uprostřed sídlištní zástavby. Zřizovatelem školy je město Studénka. Základní škola byla otevřena 1. září Do právní subjektivity vstoupila 1. ledna Kapacita školy je 600 ţáků, v současné době má škola pouze 308 ţáků. Základní škola je organizována jako úplná základní škola se samostatnými třídami pro ročník. Školu navštěvuje několik dětí z okolních obcí. Počet dojíţdějících se postupně sniţuje zejména díky celkovému sniţování počtu dětí a také přechodem do okolních škol, včetně gymnázií. Komplex školy tvoří dvě samostatné budovy a tělocvična, která tvoří páteř spojnice mezi oběma budovami. Součástí školy je školní druţina (dále ŠD) se třemi odděleními, jejíţ kapacita je 90 dětí. Pro ţáky, kteří nenavštěvují ŠD, je zřízen školní klub (dále ŠK) se zájmovými krouţky a klubovou činností. Rovněţ v areálu je vlastní školní jídelna s kapacitou 800 jídel denně. Kuchyň je postupně modernizována výměnou vnitřního vybavení, problémem zůstává stav budovy a rozvody elektrické energie a vody. Zřizovatel v rámci svých moţností podporuje školu, proto vnitřní vybavení školy je moderní a splňuje podmínky pro základní vzdělávání. Škola investuje zejména do výuky cizích jazyků a informačních technologií. Vnitřní prostorové podmínky školy jsou vysoce nadstandardní, zejména s ohledem k nepříznivému demografickému vývoji dětí v obci. Problémem zůstává technický stav střechy a zateplení budov. Kaţdá třída má svou kmenovou učebnu, vybavenou novým funkčním ţákovským nábytkem. Učebny, zejména na I. stupni, jsou barevné a esteticky velice dobře řešeny. Svým vybavením umoţňují i jiné neţ klasické seskupení lavic, jinou neţ frontální výuku. Škola má k dispozici speciální a odborné učebny: Budova I. stupně o počítačová učebna s připojením k internetu o učebna cizích jazyků o dílna se zázemím pro pracovní činnosti o cvičná kuchyňka o multifunkční učebna s interaktivní tabulí od ledna

7 Budova II. stupně o laboratoře chemie, fyziky a přírodopisu o počítačová učebna s internetem, interaktivní tabulí a digitální čtečkou o tělocvična o keramická dílna s odděleným prostorem pro materiál a vypalovací pec o učebna zeměpisu a dějepisu o učebna pro výuku cizích jazyků Počítačové vybavení ve škole Pro výuku informatiky slouţily donedávna dvě počítačové učebny. Jedna pro výuku na prvním stupni, kde bylo ţákům k dispozici 10 počítačů s internetem, výukovými programy a kancelářským softwarem Microsoft Office Druhá učebna výpočetní techniky byla na druhém stupni. Od 1. září 2010 došlo ke sloučení obou učeben. Učebna informatiky je umístěna v budově druhého stupně, čímţ se pro potřeby prvního stupně dostupnost této učebny výrazně zhoršila. Pedagog musí s měsíčním předstihem plánovat činnost v této učebně. V současné době 12/2010 je k dispozici deset počítačů pro 308 ţáků. Z rozpočtu školy budou ještě do konce roku 2010 uvolněny další prostředky na nákup a obnovu stávajících počítačů. V takto vzniklé nové učebně je nainstalovaná interaktivní tabule Smart Board. Vyučujícím i všem ţákům je k dispozici internet, kancelářský software, výukové programy pro první a druhý stupeň. Škola se také aktivně zapojila do projektu Evropské unie EU peníze školám. Tento projekt má zlepšit podmínky pro vzdělávání na základních školách. Z tohoto projektu chce škola financovat nákup nových počítačů a nákup dalšího vhodného softwaru pro ţáky Charakteristika Školního vzdělávacího programu Škola nemá ţádnou specializaci, snaţí se zajistit kvalitní všeobecné základní vzdělávání. Školní vzdělávací program školy má název Šanci kaţdému a prostor pro všechny. V učebním plánu se od 7. ročníku škola podílí na individuální profilaci dítěte nabídkou volitelných předmětů. Důleţitou roli v něm hrají studium jazyků a přírodních věd. Podle ŠVP začíná výuka ICT na naší škole jiţ ve 3. ročníku. Dotace je 0,5 hodiny týdně. Dále výuka ICT pokračuje ve 4. ročníku dotací 0,5 hodiny týdně. V 5. ročníku výuka ICT jiţ není aplikována. 5

8 Škola klade důraz na otevřenost školy k potřebám místních občanů. Škola pořádá velké mnoţství projektových workshopů s pracovními dílnami pro rodiče a děti. Mnoţství z nich s tématy tradice Velikonoc, Vánoc, Den pro zdraví, Afrika kolem nás, apod. se staly grantovými projekty zřizovatele Základ efektivní výuky s využitím ICT na 1. stupni Předpokladem efektivní a zajímavé hodiny je stavba, promyšlená struktura a detaily kaţdého dílčího kroku v hodině. Kaţdá vyučovací hodina musí být dobře naplánovaná, musí mít stanovený cíl. Ţáci jsou zapojeni do týmové práce, určitým dílem se podílí na tvorbě vyučovací jednotky. Jinou koncepci má hodina v počítačové učebně, kde kaţdý ţák pracuje na jednom počítači, jinak probíhá hodina, kdyţ ţáci pracují ve dvojicích u jednoho počítače a odlišně probíhá hodina v učebně s jedním počítačem popř. interaktivní tabulí Stavba vyučovací hodiny s využitím počítačů Hodina obsahuje krátký úvod bez počítačů, následují činnosti na počítači a opakování. Protoţe ţáci různých ročníků jsou na rozdílných stupních zvládnutí činností, bude čas potřebný k dokončení základních činností různý. Začátečníci věnují většinu hodiny základním činnostem. Mírně pokročilí je dokončí v kratším čase a dostanou moţnost procvičení dalších operací. Pokročilí ţáci, technologicky a znalostně, dokončí základní počítačové činnosti v nejkratším čase. Ti by měli mít stanoveny další rozšiřující výukové cíle, neţ se přejde ke společnému procvičování. Zahájení Velice důleţitá je úvodní část hodiny zahájení, ve které učitel seznámí ţáky s cílem hodiny. Je velice důleţité, aby děti věděly, co je obsahem nadcházející hodiny, co je čeká, jaký má být výsledek jejich práce a jak je hodina zapojena do kontextu celé jednotky. Je potřebné zmínit činnosti v předchozí hodině a zopakovat celkový příběh jednotky. Zahájení je nutné vyuţít pro motivaci všech ţáků před nadcházejícími činnostmi. Základní počítačová činnost Po zahájení hodiny je zařazena 25 minutová hlavní část výukové hodiny, která je zaměřena na vysvětlení a vyzkoušení nových činností v daném programu. Zde se vyuţívá šablona 6

9 s připravenými základními postupy. V této části hodiny je nutné dbát, aby při vysvětlování byli ţáci vţdy na stejné úrovni v pokročilosti práce. Proto je vhodné výklad vést po jednotlivých etapách (krocích) a vţdy se přesvědčit, zda všichni vědí, jak provedené změny nebo úpravy provedli. Není dobré, aby se ţáci v této části hodiny rozutekli po programu. Tento způsob výuky zabere při výkladu látky méně času a pedagog stihne probrat stanovenou náplň lépe, neţli by obcházel dvojice a kaţdá byla na jiné úrovni. V tomto případě by musel pedagog reagovat na odlišné stavy rozpracovanosti úkolu na jednotlivých počítačích a zodpovídat mnoho dotazů najednou. Rozšiřující aktivity Po výkladu látky a upravení základní části šablony se ţáci automaticky rozpadnou do skupin podle svých počítačových dovedností. Zde je důleţité věnovat se začátečníkům a pomoci jim s doděláním základní části a zároveň nabídnout pokročilejším další moţnosti a rozsah operací v programu na zdokonalení a dokončení jejich prací. Výukový systém nabízí postupy, jak dále pokračovat v práci se šablonou, jak ji upravit nebo změnit. Vše záleţí na znalostech a dovednostech pedagoga. Také určení, která dvojice udělá jaké pokroky a kde je horní mez jejich dnešních aktivit, bude záleţet pouze na pedagogovi a na časovém prostoru. Opakování Závěrečná část hodiny musí obsahovat prostor pro ukončení práce, uloţení souborů, popřípadě předání do tisku, u a měla by gradovat ve společném zopakování klíčových míst z výukové části. Je dobré mít časovou rezervu, kde vyučující předá dětem informace o náplni příští hodiny popř., co si mají přinést a promyslet. Je důleţité, aby děti neztrácely povědomí o tom, na čem pracují, co je cílem jednotky a vzbudit v nich pocit zapojení do týmové práce Postřehy a zkušenosti z výuky s využitím počítačů Zřízení ové schránky všem ţákům od 4. ročníku je vhodný začátek pro prvotní pokusy e-learningové výuky. Různé typy úloh děti zasílají učiteli pomocí u. Některé děti běţně pouţívají, pro jiné to je věc zcela nová a zajímavá. ové adresy vyuţívají děti stále a nejen při výuce informatiky v 6. ročníku. Vzhledem k přibývajícímu počtu ţáků se specifickými poruchami učení nalezne pedagog velkou pomoc při zapojení počítačů do výuky těchto ţáků (reedukační péči). Počítač 7

10 poskytuje ţákům nové moţnosti a výrazné zjednodušení práce učitele. Pro reedukační péči se na naší škole osvědčil výukový software Soví čítanka (GEMIS). Také interaktivní tabule v hodinách reedukační péče usnadní učiteli velkou práci a ţáky snadněji zaujme výuka i procvičování. Pro potřeby naší školy byl vytvořen program Reedukační péče. V programu si ţáci procvičí různá grafomotorická cvičení, čtení slov b, d, p. Program slouţí pedagogům, ale také asistentkám při výuce dyslektiků, dysortografiků a dysgrafiků. Interaktivní tabule také nabízí velké mnoţství cvičení pro děti se specifickými poruchami učení čtení textu s různým typem písma, čtení textu s různou velikostí písma, doplňování slov a vět do textu, procvičování vyjmenovaných slov, procvičování pravolevé orientace a další cvičení. Nově vytvořené úkoly k procvičování se osvědčilo ukládat do sloţek rozdělených podle předmětů a tříd. Ostatní kolegové mají usnadněnou práci a postupně se tak vytváří rozsáhlá databáze odzkoušených úloh pro všechny skupiny ţáků. Ţáci 1. stupně se v hodinách informatiky seznamují s novými moţnostmi vyuţití počítače. Učí se vyhledávat a třídit informace, posléze je sdílet s ostatními. Pozitivní ohlasy ţáků učitelé zaznamenali při práci s interaktivní tabulí, ve Facebooku, program Hot potatoes (freeware), vyhledávání informací na Wikipedii, plánování tras, vyhledávání odjezdů a příjezdů vlaků a autobusů, práci s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru, komunikaci pomocí e - mailu. Ţáci se rovněţ učí pouţívat základní typografická pravidla. Mladší ţáky zaujala především práce v programu Malování kopírování a otáčení objektů (housenka, motýl, les, město, listí na stromě, ). Ve výuce vyuţívají výukové programy, které jsou na škole k dispozici a jejichţ seznamy jsou zveřejněné v počítačové učebně. Úskalím při práci s ţáky v hodinách informatiky jsou obrovské rozdíly v jejich znalostech a vědomostech. Někteří ţáci jiţ naprosto perfektně zvládají i sloţitější věci, jiní neovládají ani základní práci s myší. Osvědčilo se mi vyuţít metody tzv. laviny = ţáci, kteří uţ úkol pochopili a splnili, pomáhají se splněním úkolů svým spoluţákům. Mezi další velká úskalí při výuce patří velký počet ţáků například 25 a víc v učebně, která má 10 pracovních stanic. Nejlepším řešením je určitě rozdělení do menších skupin a výuka v menších skupinkách. Jedna skupina pracuje na zadaném úkolu u počítače a druhá vypracovává v lavicích samostatný písemný úkol. Určitě je nutné dbát na to, aby se pak skupiny během hodiny vystřídaly. 8

11 2. Praktická část Cílem této kapitoly je ukázat rozmanitost a funkčnost výukových materiálů dostupných z různých zdrojů, ale také ukázat vybrané moţnosti nástrojů kancelářského softwaru při přípravě výuky. Zajímavosti softwaru SMART Notebook nebudou opomenuty. Čtenář dostane návody a inspirace, jak konkrétně vytvořit materiál vhodný do výuky ušitý na míru, popř. kde ho hledat Výukový software využívaný naší školou Škola má pro 1. stupeň k dispozici tyto výukové programy: Dětský koutek 1-5, Matematika 1-4, Zábavná čeština v ZOO, Didakta jazyk anglický 1-2, Didakta jazyk německý 1, Terasoft Jazyk anglický 1-2, Terasoft jazyk německý 1-2, Encyklopedie vesmíru, Lidské tělo, Staň se světošlápkem, Rezekvítek, Moje první slovíčka. Další software nakupujeme průběţně podle poţadavků a potřeb vyučujících. Mezi software oblíbený mezi dětmi patří Dětský koutek, Zábavná čeština v ZOO a Rezekvítek. TERASOFT - - TS Matematika pro ročník ZŠ Program obsahuje 13 modulů - sčítání, odčítání, násobení, dělení, písemné výpočty, příklady se závorkami, číselná osa, rozklad čísel, tisk pracovních listů, pohádky, detektivní příběhy, sci-fi příběhy. Tyto moduly procvičují zábavnou formou problematické partie učiva matematiky. Jednotlivé typy příkladů je moţno procvičovat samostatně nebo zvolit pohádkovou variantu. Ta je vhodná zejména pro opakování učiva. Menší děti zde naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy či dobrodruţství robota Toma. Zhodnocení: Program je velmi variabilní, obsahuje mnoho příkladů, velmi vhodný i pro ţáky se specifickými poruchami učení. Obsahuje mimořádně rozsáhlý tiskový modul, který je určen pro velmi jednoduché vytváření písemných testů či pracovních listů. Připravené testy je moţné vytisknout, případně uloţit a později s nimi dále pracovat. Samozřejmostí je moţnost vytisknutí správného řešení zvolených příkladů, které učiteli velmi usnadní následné opravování. 9

12 TERASOFT - - Dětský koutek 5 Martínkova zvířátka Výukový program určený ke zpestření výuky v hodinách prvouky a přírodovědy. Děti ve světě zvířátek zaţijí velká dobrodruţství a získají mnoho nových vědomostí. Poznají i mnoho zajímavostí ze zvířecího světa. CD-ROM nabízí dětem v hlavním menu sedm základních částí: Zvířátka se představují, Zvířecí školička, Poznej mě podle zvuku, Rodinky, Poznej mě podle vzhledu, Poznej mě podle popisu, Hry. Zhodnocení: Program má velké mnoţství fotografií a namluvený popis. Nechybí mnoţství videozáběrů a zvuků. Rozšiřuje schopnosti logického myšlení a nabízí spoustu nových informací. SILCOM Multimedia Česká republika a její kraje Tento CD ROM je novinkou roku CD ROM seznámí děti s jednotlivými kraji České republiky. V naučné části se uţivatelé setkají s obecnou charakteristikou a statistickými údaji kaţdého kraje, s informacemi o přírodních podmínkách, průmyslu a zemědělství. Dozví se o slavných rodácích kraje i o památkách a o zajímavých místech. To vše pomocí graficky poutavých obrysových mapek s názornými ikonami zobrazujícími polohy měst, pohoří, níţin, řek, dopravních uzlů, kulturních památek, a podobně. K dispozici je také album fotografií s nejzajímavějšími místy daného kraje. V zábavně naučné části si děti ověří nejen své znalosti českého místopisu (města, přírodní celky), ale rozvinou si také prostorovou představivost. Skládají puzzle s okresy a kraji. Dále mohou hrát pexeso s moţností výběru hledání dvojic krajských znaků a měst nebo fotografií zajímavých míst. Zhodnocení: Program je přizpůsoben hravosti dětí. Úkoly jsou řešeny formou puzzle, pexes a v přitaţlivém komixovém stylu. SILCOM Multimedia Zábavná čeština v ZOO Program je určen všem dětem základních škol. Děti mají moţnost procvičovat si jazykové jevy, se kterými se setkávají ve škole psaní tvrdého y a měkkého i, párových souhlásek, diktátů, určování slovních druhů, časování sloves, skloňování zájmen já, hledání kořene slova, podmětu a přísudku a mnoho dalších jevů. Všechny úkoly se odehrávají v ZOO, aby se úkoly staly pro děti zábavnějšími. Průvodcem je zajíc Čéňa, kterému musí dítě pomoci uzdravit všechna nemocná zvířátka. Za úspěšně splněné úkoly obdrţí ţák tři léky, které pomohou 10

13 zvířátka vyléčit z nemoci. Odměnou za dobré znalosti u tohoto výukového programu tedy nejsou známky, ale vyléčená a zdravá zvířátka. Ta jsou dětem za vyléčení vděčná a předvedou své kousky. Zhodnocení: Dítě si uţije se zvířátky spoustu legrace s vyléčením celé zoologické zahrady a vůbec si neuvědomí, ţe se učí a procvičuje si češtinu. Dětem se program líbí a rádi s ním pracují. Problém však dětem činí nastavit si na začátku programu své spoluhráče. Tam je nutné dětem poradit. Výukový program je také dost časově náročný a vyléčit všechna zvířátka není vůbec jednoduché. LANGMASTER Digitální učební materiály portál na podporu výuky s interaktivní tabulí. Pedagog zde nalezne velké mnoţství hotových prezentací vhodných k výuce na interaktivní tabuli. portál pro podporu moderní tvořivé výuky poradna, školení, technická řešení, recenze. tento portál nabízí učebnice a výukové materiály, vzdělávání, náměty a příklady pro pedagogické pracovníky. Chytré dítě je řada CD-ROM, které učí děti zajímavě, rychle a efektivně na základě logického myšlení v souladu s novými trendy v metodice výuky. Programy řady Chytré dítě jsou vhodné i pro prevenci a odstraňování specifických poruch učení. je první spisovou sluţbou určenou především pro potřeby škol a vzdělávacích organizací. Spisová sluţba nabízí široké moţnosti v oblasti evidence a oběhu elektronických dokumentů. stránky pro podporu vyuţití ICT v hodinách na 1. stupni základních škol Je zde moţné zpřístupnit práci kaţdého pedagoga. metodický portál pro předškolní, základní, speciální, gymnaziální, jazykové, odborné i neformální vzdělávání 11

14 zde najdeme metodické materiály zaměřené na práci ICT metodika a podporu e-learningu Freeware Jednou z moţností, jak oţivit hodiny ve všech předmětech je aplikace,,test určená k tvorbě testů typu a, b, c, s jednou či více správnými odpověďmi. Program je šířen jako freeware na adrese: Testy se dají interaktivně zkoušet na PC, či tisknout. Program dovede sám podle zadaných kritérií vyhodnotit testy vyplněné na PC. Mezi další moţnosti patří promíchávání otázek a odpovědí. Přehled většiny funkcí najdete na internetové adrese v sekci Info. Tyto stránky o programech a programování jsou ve vývoji a i vy se můţete podílet na jejich vývoji. A to hlavně svými nápady a připomínkami. Ukázka testu do informatiky: 1) Software je a) Součástka počítače velká jen několik centimetrů b) Programové vybavení počítače - všechna data, programy, tabulky, c) Nejrozšířenější typ osobních počítačů 2) Hardware je a) Fyzické vybavení počítače - monitor, klávesnice, tiskárna, harddisk, procesor. b) Panel nástrojů s ikonami c) Pravé tlačítko myši 3) Mezi vstupní zařízení počítače patří: a) Kružítko, tužka a guma b) Pracovní plocha počítače c) Klávesnice, myš, skener, kamera, digitální fotoaparát, joystick Obrázek 1:Ukázka aplikace,,test" 12

15 Obrázek 2: Ukázka titulní strany aplikace Teast Další moţností zpestření výuky je pouţití myšlenkové mapy (obrázek č. 3). Program k tvorbě myšlenkových map Free Mind je volně staţitelný. Ukázka je k tématu Studénka místo, ve kterém ţiji. Moţnost stáhnutí je například na portálu FreeMind - Stahuj.cz. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu uţivatel zapisuje informace do jednotlivých bloků a spojuje je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takţe lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami. Pro oţivení myšlenkových map má k dispozici velké mnoţství symbolů pro naznačení důleţitosti a emocí (smajlíky, výstraţné znaky, upomínky, hvězdičky apod.), záznamy můţe umístit do bublin nebo je vytvořit ve formě hypertextových odkazů. V myšlenkových mapách můţe uţivatel pouţívat obrázky, různé styly písem a barvy. Vzhled myšlenkových map si můţe ve velké míře upravit ke své potřebě. Obrázek 3: Ukázka myšlenkové mapy 13

16 2.4. Vlastní tvorba výukových materiálů Kancelářský software Textový editor Pracovní list Poodří Ţáci mohou tento list vyplňovat po vycházce, kterou uskuteční do této pěkné chráněné krajinné oblasti. Seznámí se spoustou rostlin a ţivočichů. Odpovídají na připravené otázky, doplňují poţadované úkoly. List je moţné pouţít přímo i na vycházce u rybníku Kotvice. Vhodné pro 4 a 5. ročník. Pracovní list Toulky Prahou Toto učivo je probíráno v předmětu Člověk a jeho svět ve 4. ročníku. Ţáci mohou takový list připravit i sami. Poznávají krásy našeho hlavního města a jeho památky. Pracovní list Místo, ve kterém ţiji Učivo je probíráno na začátku 4. ročníku v předmětu Člověk a jeho svět. Ţáci se ještě více seznámí se svým městem. Znalosti o bydlišti ţáka jsou dále rozvíjeny a doplňovány. Učivo navazuje na základní učivo z niţších ročníků. Microsoft Power Point Jiří Ţáček Práce je určená ţákům 5. ročníku k seznámení se spisovatelem Jiřím Ţáčkem, který tvoří nejen pro děti, ale i pro dospělé. V programu jsou pouţity hypertextové odkazy, které nás přímo přenesou na stránky s básněmi tohoto autora. Děti si mohou prohlédnout i osobní stránky tohoto spisovatele. Microsoft Power Point Předpony s, z, vz Toto učivo činí ţákům velké problémy. Probírá se v českém jazyku v 5. ročníku. Tento učební materiál by mohl ţákům zábavnou formou pomoci tyto znalosti s psaním předpon ještě více utvrdit. Vyuţity jsou různé animace. Microsoft Power Point Geometrické obrazce Práce je vytvořená v programu Power Point. Vyuţila jsem při ní znalostí z kurzu ICT ve výuce matematiky. Jednotlivé geometrické obrazce jsem vytvořila ve volně šiřitelném programu GEONEXT. Obrazce se vytvářejí pomocí přímek a úseček. Vytvoření obrazce je celkem časově náročné. Ţákům 5. ročníku se však hodina velmi líbila. Zaujaly je i závěrečné oříšky k rozlousknutí. Všechny úkoly ţáci splnili na 14

17 výbornou. Jejich znalosti byly dobré. Program se osvědčil k upevnění učiva o geometrických obrazcích. Obrázek 4: Ukázka z programu Geometrické obrazce Tabulkový editor Pracovní list Excel Matematika Sčítáme a odčítáme hravě List slouţí k procvičování sčítání a odčítání. Zapsaný výsledek program sám vyhodnotí. Kaţdá buňka má svou adresu a podle této adresy doplňujeme jednotlivé vzorce. Slouţí k tomu vzorec =KDYŢ( B4=B2+B3, ANO, NE ). Tento vzorec se zapisuje nahoru do řádku vzorců. Poté se tento vzorec kopíruje i do ostatních buněk přetaţením se zmáčknutou klávesou CTRL. Nakonec bychom měli buňky, které nechceme, aby nám ţáci změnili, zamknout. Je moţné zamknout jednotlivé buňky, zamknout list, zamknout celý sešit. 15

18 Obrázek 5: Sčítáme a odčítáme do 1000 Pracovní list Excel Anglický jazyk Opakujeme si hravě slovíčka Program je také vytvořený v programu Excel. Pouţity jsou vzorce a funkce programu Excel. Hodina je zaměřená na procvičování slovíček s okamţitou reakcí ţáků. Obrázek 6: Anglický jazyk - Opakujeme si hravě slovíčka 16

19 Prezentace SMART Board Římské číslice Program vytvořený k vyvození a procvičování učiva římské číslice. Zábavnou formou a vtipnými úkoly si ţáci toto učivo 5. ročníku procvičí. Zjistí, kde všude se římské číslice vyuţívají. Procvičí si toto učivo i v otázkách z historie. SMART Board Reedukační péče Práce je zaměřena na reedukační péči. Ţáků s vývojovou poruchou učení dyslexií, dysgrafií a dysortografií je poměrně hodně a to v různých ročnících. V letošním školním roce pracuji se skupinou tří ţáků z pátého ročníku. Program procvičuje čtení, grafomotoriku, zařazeny jsou i různé rébusy a prvky interaktivní tabule. Výukovým programem byli ţáci nadšeni a byli rádi, ţe mohli úkoly plnit na interaktivní tabuli. I čtení se najednou stalo zábavným. Tato práce bude určitě zpestřením těchto hodin reedukace a zároveň návodem i pro ostatní vyučující, jak hodiny reedukace ţákům oţivit. Obrázek 7: Ukázka práce reedukační péče Vytvořené práce jsem dala k vyuţití i ostatním kolegům. Do připravené tabulky 5 kolegů ohodnotilo práce známkami stejně jako ve škole. Práce se jim líbily, hodnotili je kladně. 17

20 Hodnocení pracovních listů ostatními kolegy: Hodnocení známkami jako ve škole 1 (výborný) 5 (nedostatečný) Poodří Geometrické tvary Opakujeme si hravě slovíčka Obrázek 8: Hodnocení pracovních listů kolegyněmi Práce hodnotilo také 25 ţáků čtvrtých a pátých tříd. Způsob hodnocení byl velmi jednoduchým způsobem smajlíky. Hodnocení pracovních listů ţáky: Hodnocení smajlíky Praha Předpony s, z, vz Sčítáme a odčítáme hravě Obrázek 9: Hodnocení pracovních listů žáky Smart Notebook V poslední době se symbolem změny ve výuce staly interaktivní tabule. Pomáhají najít inspiraci, kterou učitelé posunují výuku ve školách do 21. století. Internetové stránky pomáhají vytvořit databázi zdrojů pro české učitele. Je to skvělý portál 18

21 na podporu výuky s interaktivní tabulí. Programy jsou dělené pro Mateřské školy, 1. stupeň, 2. stupeň, Střední školy a Ostatní. Nabídka programů vhodných do výuky je zde velmi pestrá. Na internetové adrese jsou k dispozici nabídky různých tabulí a také nejnovějších nabídek pro vybavení učeben. Například nový Smart Board verze SBD, který jiţ umoţňuje na jedné interaktivní ploše pracovat dvěma ţákům současně. Vizualizéry, které jsou propojeny přímo se softwarem SMART Notebooku, mají otočnou hlavu s kamerou, která umoţňuje během výuky například pořídit snímek třídy. Pro podporu výuky na interaktivní tabuli jsou pořádány také různé semináře. První orientace v programu Jak interaktivní tabule pracuje? Dotyk na interaktivní tabuli SMART Board má stejnou funkci jako levé tlačítko myši. Pod jednotlivými nástroji barevnými pery je optický senzor. Zvednutím nástroje se aktivuje jeho funkce - barva. Rozsvícená dioda nad kaţdým nástrojem indikuje, který nástroj byl zvednut jako poslední. Vţdy můţe být zvednutý pouze jeden. Stisknutím levého tlačítka klávesnice na nástrojové liště interaktivní tabule vyvoláte digitální klávesnici na obrazovku interaktivní tabule. Klikněte na místo, kde chcete vepsat text a začněte psát na digitální klávesnici. Objekty v Galerii V Galerii jsou objekty rozčleněny do různých sloţek. V jednotlivých sloţkách jsou objekty členěny na: Obrázky a pozadí, Interaktivní a multimediální, Soubory a stránky aplikace Notebooku a Podobné sloţky. Přetáhnutím objektu z Galerie na pracovní plochu objekt vloţíme na aktivní stránku. Můj obsah Můj obsah je část Galerie, do které si pedagog vkládá své vlastní objekty, často pouţívané, objekty, které zaznamenáte pomocí panelu digitalizace. Objekt vloţíte přetaţením z pracovní plochy do sloţky Můj obsah v Galerii. Záloţka Přílohy Vyhledávání souborů nebo webových stránek během prezentace můţe být nepříjemné a rušivé. Prezentace můţe ztratit spád a posluchači nebo studenti mohou ztratit zájem. Aby se tomuto vyučující vyhnul, vloţí si ještě před prezentací soubory, zástupce souborů nebo internetové adresy na záloţku přílohy v softwaru SMART Notebook. Během prezentace pak můţe soubory nebo stránky otevírat poklepáním. 19

22 Záloţka vlastnosti Vyučující vybere poţadovaný objekt kliknutím na něj a můţe měnit jeho vlastnosti v záloţce Vlastnosti. (Styl výplně, styl čáry, styl textu, animace objektu, nahrávání stránky, ). Objekty Za objekt jsou povaţovány veškeré texty, obrázky, audio, video objekty a multimedia. Vyučující můţe měnit jejich vlastnosti a udělat svou prezentaci působivější. Práce s objekty Vše, co je umístěno na pracovní ploše SMART Notebooku, je povaţováno za objekt. Přidat objekt na pracovní plochu můţe pedagog několika způsoby: Psaním textu pomocí klávesnice. Psaním nebo kreslením na pracovní plochu digitálním inkoustem. Vytvoření geometrických objektů za pomoci nástrojů umístěných na liště nástrojů ve SMART Notebooku. Vkládáním obsahu z Galerie, počítače, internetu. Modifikace objektů Kliknutím levým tlačítkem myši na objekt (klepnutím na objekt prstem) se objekt označí. Označený objekt je ohraničen rámečkem. Blue Vortex sort Mezi zajímavé prvky SMART Boardu patří některé objekty z galerie. Tyto objekty najde vyučující ve sloţce Interaktivní a multimediální. Přetáhnutím objektu z Galerie na pracovní plochu vyučující vloţí vybraný objekt na aktivní stránku. Prvky je nutné v této sloţce hledat podle abecedy. Například prvek,,blue Vortex sort najdete ve sloţce Lesson Activity Toolkit 2.0, podvětev Activities. Na mlýnky se napíší dvě slova, která nám budou dané prvky rozdělovat na dvě skupiny. Správné slovo mlýnek spolkne, špatné slovo mlýnek vyplivne a slovo se vrátí zpět do původní linky. Ţák pak musí znovu o tomto špatně zařazeném slově uvaţovat a znovu ho umístit do správného mlýnku. Mlýnky se dají vyuţít v jakémkoliv předmětu, a to kdyţ chceme něco dělit na dvě části. Například v českém jazyce slova s b nebo d, v matematice čísla větší nebo menší neţ 1000, v prvouce zelenina ovoce, v českém jazyce doplňování slov s i nebo y, v angličtině slova patřící k tématu domov nebo k tématu škola, 20

23 Obrázek 10: Blue Vortex sort - prvek Smart Boardu Kotouč Další zajímavý prvek je,,kotouč. Cesta k nalezení Lesson Activity Toolkit 2.0, Interaktivní a multimediální, Kotouč. Na tomto kotouči se dá nastavit počet výsečí dle vlastních potřeb a schopností ţáků. Nastavit se dá i barevnost jednotlivých výsečí. Kotouč se dá vyuţít opět v různých předmětech například pro čtení slov s b, d, p, v anglickém jazyku pro procvičování slovíček, v matematice pro procvičování příkladů se sčítáním, odčítáním, násobením. Kliknutím kdekoliv na kotouč se roztočí ručička, která se náhodně zastavuje na různých výsečích. Výhodou je také to, ţe je moţné toto učivo procvičovat tak dlouho, dokud se děti soustředí a učení touto formou je baví. 21

24 Obrázek 11: Kotouč - prvek Smart Boardu Scoreboard Dalším zajímavým prvkem je třeba toto počítadlo Score Board. Určitě bude zpestřením hodiny. Učitel můţe kdykoliv rozdělit třídu na dvě skupiny, zadávat různé úkoly a klikáním na tlačítka plus a minus nahoře na liště rychle přidávat body. Výhodou je i tlačítko minus, kdyby se učitel při rychlém přidávání bodů spletl. Počítadlo body skupin či dvojic rychle připočítává. Vyuţití počítadla určitě bude při procvičování anglických slovíček, různých příkladů z matematiky, procvičování hlavních měst států, vyjmenovaných slov. Určitě se vyuţije při procvičování násobilkových řad, které činí dětem problém i v 5. ročníku. Nastavit se dá i Score interval. To znamená, ţe body mohou naskakovat po dvou, třech, pěti i více. Učitel můţe také začít opakovat učivo lehčími otázkami a pak dávat otázky těţší za více bodů. 22

25 Obrázek 12: Score Board - prvek Smart Boardu 3. Závěr Cíl závěrečné práce ICT na 1. stupni ve 4. a 5. ročníku byl naplněn. Práce je velmi obsáhlá. Vytvořeny byly další nové výukové materiály vhodné pro všechny ostatní kolegy a kolegyně. Nové vytvořené výukové programy byly vyzkoušené, osvědčily se a ţáci ocenili zpestření vyučovacích hodin. Nově nabyté zkušenosti při zpracovávání této práce byly pro mě určitě přínosem - ať uţ to byl program Excel, Word, Power Point, Free Mind nebo další. Zcela mě oslovil program k tvorbě myšlenkových map Free Mind. Také pro mě neznámý program k tvorbě testů určitě se budu snaţit nadále ve výuce pouţívat. Problémem při zpracování závěrečné práce bylo velké mnoţství informací, které je moţné na internetu nebo v knihách získat a rozhodnutí, které informace v práci vyuţít. Největším úskalím pro mě však byla i závěrečná úprava mé práce, vloţení funkčního obsahu, nastavení popisků obrázků, nastavení záhlaví a zápatí. Také závěrečná kontrola editačních nedostatků byla časově velmi náročná. Ale aţ ve vyučování při přímé práci s dětmi přímo zjistíte, jak konkrétně dané věci fungují, jak na ně děti reagují, zda se jim program líbí, co je ještě třeba upravit, zda v programu nejsou chyby, zda fungují vámi vytvořené odkazy. Odměnou za veškeré hodiny, které jste strávili u počítače, je pak hezká vyučovací hodina a pochvala od dětí, ţe hodina byla pěkná a ţe se jim nově vytvořený program líbil. Pro mou práci s dětmi jsou nově nabyté zkušenosti určitě velkým přínosem. 23

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Operační systém. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Operační systém Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, 281 23, Starý Kolín Záměry školy v oblasti ICT pro období 2013-2015 Hlavní cíle Zefektivnit výuku s využitím

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 5. 10. 11. 10. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: SLOŽKY, SOUBORY, PROGRAMY Anotace: Žáci se seznámí s pojmy složka, soubor, stromová

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, 777484 951, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT PLÁN ŠKOLY Platnost

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika

Průvodní list kurzu. Název kurzu: O pohybu těles. Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil. Vyučovací předmět: Fyzika Průvodní list kurzu Název kurzu: O pohybu těles Autor kurzu: Mgr. Jiří Navrátil Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. ročník základní školy, odpovídající ročník víceletých gymnázií, věková (výkonnostní)

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

ICT plán školy 2007/2008

ICT plán školy 2007/2008 ICT plán školy 2007/2008 -zpracováno dle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551 ze dne 12. 12. 2005 ICT manažer: Mgr. Hana Minářová ICT správce: Tomáš Vinter ICT metodik: Mgr. Jarmila Nováková Údaje

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 24. 10. 2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 42 Didakta 11 Holubec 7

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie Pořadové číslo: 6 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON

z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON z toho pedagogičtí pracovníci: Platy OON Platy OON Příloha č. 3 b) Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám ţáků-cizinců z třetích zemí za rok 2013 (č. j.: 39298/2012-20) 1) Identifikační údaje

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010. S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 S interaktivní tabulí SmartBoard krok za krokem (Metodická příručka pro práci s interaktivní tabulí SmartBoard) Martina Veřmiřovská,

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 10. 12. 20. 12. 2012 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ VE WORDU Anotace: Žáci se seznámí s možností vkládání obrázků

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012)

ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) ICT plán školy Stávající stav ( k 30. listopadu 2012) Základní škola Dobrá Voda u Českých Budějovic poskytuje ve školním roce 2012/2013 vzdělání 203 žákům. Z uvedeného počtu je 64 žáků druhého stupně ZŠ.

Více

SILCOM. Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky.

SILCOM. Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky. SILCOM Poutavé grafické zpracování, animace, zvukové efekty spolu s kvalitním obsahem a motivačními prvky zaručují atraktivní spojení zábavy a výuky. Výukové CD-Romy zasahují do všech zájmových oblastí

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Anotace vzdělávacích materiálů

Anotace vzdělávacích materiálů Anotace vzdělávacích materiálů Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace Projekt : CZ.1.07/1.4.00/21.0010 Duhová škola Název šablony: Jméno zpracovatele: III/2 INOVACE

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro II. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř

Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř Práce s programem Malování Mgr. Petr Koníř konir@zsjesenice.cz 1. Téma: program malování Cíl: žáci umí používat vybraná tlačítka z panelu nástrojů, smazat obraz, vrátit se o krok zpět, změnit velikost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více