Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod Centrum EP Hradec Králové

2 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická Hradec Králové tel.: fax: Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 2

3 OBSAH I. Základní informace... 4 Základní údaje... 4 Základní informace o ROP NUTS II SV... 5 Úvod do analýzy a hlavní cíl... 6 II. Hlavní zjištění a závěry... 7 Zhodnocení socioekonomických ukazatelů regionálních disparit ROP Severovýchod... 7 Analýza úspěšnosti žadatelů se zřetelem na sledované problémové regiony... 8 Analýza absorpční kapacity ROP SV se zřetelem na sledované problémové regiony Analýza dotací velmi problémových a problémových regionů dle oblastí podpory Analýza indikátorů se zaměřením na problémové regiony III. Závěrečné shrnutí IV. Seznam tabulek a map Seznam tabulek Seznam map Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 3

4 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní údaje Forma realizace zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel VZ: Centrum evropského projektování a.s. Zpracovatel VZ: Centrum EP, Hradec Králové Zakázka byla zpracována v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Etapy realizace zakázky: Vyhlášení zadávacího řízení Zahájení projektu Předložení návrhu hodnotící zprávy Předložení závěrečné hodnotící zprávy Závěrečná prezentace výsledků Dle domluvy Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 4

5 Základní informace o ROP NUTS II SV Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je programový dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období Evropské unie na léta Úkolem implementace ROP je zajistit co nejefektivnější využití finančních prostředků ze strukturálních fondů v programovacím období EU ROP SV je realizován prostřednictvím 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Tabulka 1 Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP Prioritní osa Oblast podpory Podíl prioritní osy na ROP Podíl oblasti podpory na prioritní ose Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 37% 1.3 Rozvoj mezinárodních veřejných letišť 5% 2.1 Rozvoj regionálních center 61% 34% 39% 2.2 Rozvoj měst 34% 41% 2.3 Rozvoj venkova 20% Prioritní osa 3 Cestovní ruch Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 22% 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce 4% 92% 8% 85% 15% Prioritní osa 5 Technická pomoc 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 3% 89% 11% Zdroj: ROP NUTS II SV Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 5

6 Úvod do analýzy a hlavní cíl Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod byla zpracována jako jedná ze tří dílčích analýz Analýzy absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) realizovaného Centrem evropského projektování, a.s. v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 5.2. Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti severovýchod. Zpracování Analýzy absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod proběhlo v měsících říjen - listopad 2010 (databáze projektů k ). Jedná se tedy o analýzu průběžné absorpční kapacity po polovině programovacího období. Regionální operační program NUTS II Severovýchod patří k nejrychleji čerpaným operačním programům v rámci České republiky a finanční alokace jsou v některých oblastech podpory v podstatě vyčerpané. Hlavním cílem zpracování této analýzy bylo průběžné zachycení a zhodnocení územních intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci velmi problémových a problémových regionů. Tyto regiony jsou vymezené v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na základě analýzy regionálních disparit. Fakticky se těmto oblastem v rámci ROP SV nedostává žádné speciální podpory, tzn. žadatelé z těchto regionů nemají žádné zvýhodnění před ostatními, na tyto regiony není přímo zacílena žádná výzva v rámci ROP SV a nemají ani jiné zvýhodnění. Územní přístup k analýze absorpční kapacity vychází z předpokladu, že smyslem využití prostředků strukturálních fondů (v tomto případě prostřednictví intervencí ROP NUTS II Severovýchod) není pouze vyčerpat přidělené alokace, ale dosáhnout s jejich pomocí stanovených cílů v daném území a pomocí indikátorů kvantifikovat reálné dopady poskytnutých dotací při rozvoji regionu. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 6

7 II. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Zhodnocení socioekonomických ukazatelů regionálních disparit ROP Severovýchod Region soudržnosti NUTS II Severovýchod se rozkládá převážně podél severní až severovýchodní hranice Čech s Německem a Polskem a jižní částí Pardubického kraje zasahuje až do střední vrchovinné části České republiky. Region NUTS II Severovýchod má celkovou rozlohou ,6 km 2 a na jeho území žilo k celkem obyvatel. Jednotka NUTS II Severovýchod se skládá ze tří samosprávných krajů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického, které se administrativně dělí na 40 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Pro hodnocení regionálních disparit v rámci regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod bylo zvoleno členění na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Pro hodnocení byl použit výběr šesti socioekonomických ukazatelů, jim byl přiřazeny různé váhy podle důležitosti sledovaného jevu a jeho vlivu na sociálně-ekonomický rozvoj a byly obodovány kladné i záporné odchylky od průměru regionu NUTS 2 SV. Vybrané ukazatele pro hodnocení hospodářské prosperity: Hustota zalidnění (v obyv./km 2 v r. 2004) váha 0,5 Přírůstek obyvatel v období mezi posledními dvěma sčítáními lidu ( ) váha 0,5 Obsazené pracovní příležitosti (PP) na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel obvodu (SLDB 2001) váha 1 Registrovaná míra nezaměstnanosti k (dle staré metodiky) váha 2 Podíl obyvatel s VŠ vzděláním z celkové populace starší 15 let (SLDB 2001) váha 2 Počet fyzických osob podnikatelů na 1000 obyvatel správního obvodu ORP (k ) váha 2 Dle hodnocení hospodářské prosperity tak patří mezi velmi problémové regiony správní obvody ORP Moravská Třebová a Frýdlant. Do problémových oblastí byly zařazeny správní obvody ORP Králíky, Svitavy, Hlinsko, Přelouč, Nový Bydžov a Broumov. Ve velmi problémových a problémových oblastech (celkem 8 ORP), které zabírají 18,1% území NUTS II SV žilo k celkem obyvatel, což je 11,5% všech obyvatel regionu soudržnosti SV. Převážně se jedná o řídce zalidněné oblasti s největším úbytkem obyvatel, vysokou míru nezaměstnanosti, nízkou nabídkou volných pracovních míst, nízkou úrovní vzdělanosti populace a nízkou podnikatelskou aktivitou. Vedle periferních regionů jako je Moravskotřebovsko, Frýdlantsko, Králicko či Broumovsko jsou do této kategorie zařazeny i regiony v blízkosti velkých měst (např. ORP Přelouč či Nový Bydžov). Pokud se sleduje vývoj výše uvedených ukazatelů ve velmi problémových a problémových regionech v čase, tak nejhorší situace je stále v periferních regionech Králicka, Broumovska a ORP Moravská Třebová. Naopak nejlepší postavení si stále drží regiony v blízkosti krajských měst tj. Přeloučsko a Novobydžovsko. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 7

8 Mapa 1 Členění správních obvodů ORP regionu NUTS II Severovýchod podle hospodářské prosperity Zdroj: Regionální operační program NUTS II Severovýchod Analýza úspěšnosti žadatelů se zřetelem na sledované problémové regiony ROP NUTS II SV Celková průměrná úspěšnost (podíl schválených projektů z celkového počtu) v rámci ROP SV je 42,4%. Nejvyšší poptávka (nejvíc registrovaných projektů) předložily obce a jejich organizace a podnikatelské subjekty. V celkové úspěšnosti se ale obce pohybují v průměru, podnikatelský sektor má nejnižší úspěšnost. Severní oblasti NUTS II Severovýchod mají celkově nižší úspěšnost než jižní část regionu. Velmi problémové a problémové regiony V problémových a velmi problémových regionech je schváleno celkem 14,1% (65 projektů) ze všech projektů. Tento údaj přibližně odpovídá podílu těchto regionů na ploše NUTS SV a podílu obyvatel (18,1% podíl plochy, 11,5% podíl počtu obyvatel). Průměrná úspěšnost žadatelů v problémových regionech je vyšší 56,5%, absolutní počet projektů lokalizovaných v těchto oblastech je ale relativně nízký. Vyšší úspěšnost zde mají především obce a jejich organizace, neziskové organizace a podnikatelský sektor. Vyjma Frýdlantu mají všechny sledované problémové regiony nadprůměrnou úspěšnost (podíl schválených projektů) dosahující 50% a více. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 8

9 Obec a její organizace jako jediný typ žadatele má schválené projekty ve všech problémových regionech. V ORP Hlinsko je dokonce jediným zastoupeným typem žadatele. U velmi problémových oblastí jsou schválené projekty pouze v pěti oblastech podpory, u problémových oblastí v sedmi z desíti oblastí podpory. Logicky u těchto oblastí chybí projekty v rámci oblasti podpory 2.1., kde mohou žádat pouze v rámci IPRM obce nad 50 tis. obyvatel. Dále u těchto oblastí není žádný schválený projekt v rámci oblasti podpory 4.2. a 1.3. Nejvyšší počet schválených projektů v problémových oblastech byl předložen v rámci oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova a 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR. Pouze v oblasti podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR jsou zastoupeny schválené projekty ve všech sledovaných ORP. Mapa 2 Podíl schválených projektů v ROP Severovýchod dle ORP Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 9

10 Analýza absorpční kapacity ROP SV se zřetelem na sledované problémové regiony ROP NUTS II SV Finanční objem schválených projektů činí celkem Kč celkových způsobilých výdajů a celková dotace Regionální rady (RR) na tyto projekty je ve výši Kč, což je v průměru 70,3%. Dotace Regionální rady je z 90,9% tvořena dotací Společenství, tzn. vlastní dotací z ERDF, konkrétně se jedná o Kč. Z celkové alokace zdrojů EU v rámci ROP SV je vyčerpáno 71,9% v rámci schválených projektů. Vyšší objemy jsou zpravidla koncentrovány do ORP s většími sídly (městy) Liberec, Hradec Králové, Trutnov, Chrudim. ORP Pardubice je až na 12. místě. Celkem 19 projektů v rámci ROP SV má schválenou dotaci převyšující 100 mil. Kč. Podle nejvyšší částky dotace jsou největší projekty schváleny v ORP Frýdlant (oblast podpory 1.2.), Jaroměř (1.2.), Trutnov (1.2.), Králíky (3.1.), a Chrudim (1.1.). U všech těchto projektů je dotace vyšší než 200 mil. Kč. Značně nerovnoměrné je rozložení schválené výše dotace v jednotlivých oblastech podpory. Za všechny regiony ORP dosahuje nejvyššího dílu oblast podpory 3.1. téměř se 30%. Následují oblasti podpory 1.1., 2.2. a 1.2 s podílem v rozmezí 16-18%. Nejnižší podíl připadá na oblast podpory 4.2, která nedosahuje ani 1%. V souhrnu ani u vybraných sledovaných problémových oblastí nejsou patrné výrazné disproporce v regionálním průmětu mezi výší dotace a celkovými způsobilými výdaji. Víceméně drobné rozdíly můžou být ovlivněny např. i maximální možnou výší dotace, kterou lze na daný projekt získat, a strukturou žadatelů, která má v dané prioritní ose resp. oblasti podpory schválené projekty. V průměru za celý ROP i za sledované problémové oblasti dosahuje dotace RR nejvyššího podílu na celkových způsobilých výdajích v rámci Prioritní osy 2. V detailu podle oblastí podpory maxima dosahují oblast podpory 1.1., 3.2. a 4.2. a až poté 2.3. Velmi problémové a problémové regiony Z velmi problémových a problémových regionů mají nejvyšší objemy schválené dotace ORP Frýdlant a Králíky. Naopak z velmi problémových a problémových regionů jsou v poslední desítce nejnižších objemů schválené dotace zastoupeny ORP Nový Bydžov, Svitavy a Hlinsko. V rámci problémových regionů jsou největší projekty podle nejvyšší částky dotace schváleny v ORP Frýdlant (oblast podpory 1.2.), Králíky (3.1.), Přelouč (1.1.) a Broumov (3.1.). U všech těchto projektů je dotace vyšší než 100 mil. Kč. V prioritní ose 1 byl největší objem dotace schválený pro ORP Frýdlant, v prioritní ose 2 pro projekty v ORP Moravská Třebová, v prioritní ose 3 vede ORP Králíky a v prioritní ose 4 ORP Broumov. Průměrná výše schválené dotace na 1 obyvatele je v problémových regionech nejvyšší v rámci kategorií regionů dle hospodářské prosperity. Absolutně nejvyšší je v ORP Králíky, kde 4x převyšuje průměr. Nejnižší je v rámci těchto regionů v ORP Svitavy. Méně než poloviční je podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v ORP Frýdlant a Králíky. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 10

11 Mapa 3 Podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v jednotlivých ORP Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Analýza dotací velmi problémových a problémových regionů dle oblastí podpory Prioritní osa 1 Výrazně vyšší objem dotace v oblasti podpory 1.1. získal projekt lokalizovaný v ORP Přelouč. Absolutně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 1.2. je schválen pro projekt v ORP Frýdlant. V rámci oblasti podpory 1.3. nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Prioritní osa 2 Nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 2.2. je schválen pro projekty v ORP Svitavy a Moravská Třebová. Jednoznačně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 2.3. je schválen pro projekty v ORP Moravská Třebová. V rámci oblasti podpory 2.1. nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 11

12 Prioritní osa 3 V prioritní ose 3 je nejširší spektrum žadatelů v porovnání s ostatními osami. Jednoznačně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 3.1. i 3.2. je schválen pro projekty v ORP Králíky. Prioritní osa 4 Výrazně vyšší objem dotace v oblasti podpory 4.1. získal projekt lokalizovaný v ORP Broumov. V rámci oblasti podpory 4.2 nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Tabulka 2 Informace za prioritní osy Údaje za sledované problémové oblasti Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Celkem Počet podaných žádostí Počet schválených žádostí Úspěšnost v % 85,7 57,7 52,0 50,0 56,5 Celková výše dotace v mil. Kč 580,4 558,5 890,7 79,8 2109,4 Tabulka 3 Informace za oblasti podpory Údaje za sledované problémové oblasti Oblast podpory 1.1. Oblast podpory 1.2. Oblast podpory 2.2. Oblast podpory 2.3. Oblast podpory 3.1. Oblast podpory 3.2. Oblast podpory 4.1. Podíl výše schválené dotace* 8,6 17,0 11,8 18,9 21,7 9,0 18,5 Lokalizace projektů dle ORP a jejich počet** Přelouč Nový Bydžov Nový Bydžov (2) Přelouč Frýdlant Svitavy (5) Moravská Třebová (2) Přelouč Frýdlant Hlinsko Moravská Třebová (8) Nový Bydžov (3) Broumov (3) Králíky (2) Svitavy (2) Hlinsko Králíky (8) Moravská Třebová (4) Přelouč (2) Frýdlant (2) Broumov Nový Bydžov Broumov (2) Králíky (2) Hlinsko Nový Bydžov Broumov (2) Moravská Třebová Přelouč Hlinsko Svitavy Celkový počet projektů Celková výše dotace v mil. Kč ,4 367,0 284,5 274,0 868,3 22,4 79,8 Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 12

13 Mapa 4 Dotace Regionální rady schválených projektů dle oblastí podpory ve velmi problémových a problémových regionech Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Analýza indikátorů se zaměřením na problémové regiony Aktuální indikátorová soustava Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod obsahuje celkem 135 indikátorů. Jedná se o 11 indikátorů kontextu, 60 indikátorů výstupu, 50 indikátorů výsledku a 14 indikátorů dopadu. Z celé této množiny indikátorů je rozlišeno dle závaznosti v dokumentaci celkem 67 hlavních (či smíšených dle specifických podmínek) a 68 vedlejších indikátorů. Z tohoto celkového počtu 135 byla ve sledovaném období v celém regionu na základě projektů v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 evidována změna celkem u 64 indikátorů. U sledovaných problémových regionů došlo v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 ke změnám u 50 indikátorů. V rámci analýzy nejsou podrobně rozpracovávány všechny indikátory, neboť se v mnoha případech jedná o jev, který nelze smysluplně prostorově vyhodnotit. Celá řada indikátorů z důvodu své specifičnosti zaznamenala pouze lokálně ojedinělý nárůst hodnoty, tzn., že tyto indikátory byly naplňovány menším počtem specificky zaměřených projektů. Dalším jevem omezujícím prostorovou vyhodnotitelnost cílových hodnot indikátorů je v jiných případech relativně malý nárůst výsledné hodnoty, který může být významný pro konkrétní lokalitu, méně již však v celoregionálním kontextu. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 13

14 K podrobnějšímu prostorovému vyhodnocení tedy bylo vybráno celkem 9 jevů sledovaných 17 indikátory. Tvorba nových pracovních míst Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (nadřazený / primární indikátor) V rámci projektů za sledované problémové regiony je počet nově vniklých pracovních míst spíše nízký, výjimku tvoří ORP Broumov a ORP Králíky. V ORP Králíky jsou všechna nová pracovní místa sledována za indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, zatímco v ORP Broumov je patrný výrazný podíl nových pracovních míst pro rozvoj podnikatelského prostředí a udržitelný rozvoj venkovských obcí. V souhrnu se sledované velmi problémové a problémové regiony podílejí ze 16% na počtu všech nových pracovních míst. Vznikne jich zde 124 z celkových 780 za celý NUTS II. Nejvyšší podíl 62% náleží do region průměrných až podprůměrných. Z celkového počtu nově vzniklých pracovních míst jich v rámci schválených projektů připadá nejvíce na cestovní ruch (indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu). Revitalizace objektů občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem V rámci projektů za sledované problémové regiony je celková plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech a obcích nízká oproti stejným hodnotám v ostatních regionech dle hospodářské prosperity. Z celkové hodnoty plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech se sledované problémové regiony podílejí jen z 10% a u venkovských obcí ze 12% z celkové hodnoty za NUTS. Na tento indikátor má jistý vliv sídelní struktura daného ORP, tudíž je tyto podíly potřeba brát s jistou rezervou. V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné vyšší hodnoty indikátoru za regenerované a revitalizované plochy ve venkovských obcích (vyjma ORP Hlinsko a Svitavy). ORP Králíky a Frýdlant nemají za tyto indikátory žádné hodnoty. Revitalizace brownfields Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields V rámci projektů za sledované problémové regiony je celková plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) srovnatelná s ostatními kategoriemi regionů. Z celkové hodnoty plochy revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) se sledované problémové regiony podílejí z 32% z celkové hodnoty za NUTS. I v rámci indikátoru Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields jsou hodnoty za kategorie hospodářských regionů srovnatelné. V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné spíše nižší hodnoty indikátoru za revitalizované brownfields (vyjma ORP Broumov). ORP Frýdlant, Králíky, Nový Bydžov a Přelouč nemají za tyto indikátory žádné hodnoty. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 14

15 Stavba a rekonstrukce silnic Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (nadřazený / primární indikátor) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné velmi nízké hodnoty indikátorů. Pouze ORP Nový Bydžov vykazuje hodnotu za rekonstruované silnice a ORP Přelouč za nově vybudované silnice. Ostatní problémové regiony vykazují nulovou hodnotu těchto indikátorů. Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Ve velmi problémových a problémových regionech je dle cílových hodnot sledovaného indikátoru plánován nákup celkem 19 z 83 nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, což je 22,9%. Nejvyššího podílu v tomto ukazateli dosahují nadprůměrné a prosperující regiony. V těchto regionech je zpravidla nejrozsáhlejší síť veřejní dopravy. Ze sledovaných problémových regionů je nenulová hodnota zastoupena pouze v ORP Frýdlant a ORP Nový Bydžov. Nejvyšší koncentrace je logicky v okolí velkých měst (Hradec Králové, Pardubice, Liberec). Budování cyklostezek, cyklotras a turistických stezek Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras V problémových a velmi problémových regionech jednoznačně převyšuje hodnota nových turistických tras nad hodnotou cyklotras a cyklostezek. V ostatních kategoriích je tomu právě naopak. Zatímco na celkové hodnotě indikátoru Délka nově vybudovaných turistických tras se sledované problémové regiony podílejí hodnotou 55,6% u indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras je tento podíl jen 8,6% z celkové hodnoty za celý NUTS. Regionálně jsou v porovnání u problémových a velmi problémových regionů hodnoty indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras nízké a nenulové hodnoty se vyskytují pouze u ORP Králíky a Přelouč. U indikátoru Délka nově vybudovaných turistických tras je situace rozdílná. Nejvyšší hodnotu vykazují projekty v ORP Moravská Třebová a Králíky, následují Frýdlant a Nový Bydžov. Ostatní sledované problémové regiony mají hodnotu tohoto indikátoru nulovou. Ubytovací kapacity Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Z celkového počtu nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek v rámci schválených projektů NUTS II připadá na sledované problémové regiony celkem 365, což je 12,8%. V rámci sledovaných problémových regionů je velmi vysoká hodnota tohoto indikátoru u ORP Králíky (305) a tato hodnota patří k nejvyšším v rámci porovnání ORP. Celkem 40 lůžek je evidováno za projekty schválené v ORP Frýdlant a 20 lůžek v ORP Nový Bydžov. Ostatní ze sledovaných problémových regionů mají tuto hodnotu nulovou. Atraktivity pro cestovní ruch Počet nově vybudovaných atraktivit CR Počet nově vybudovaných atraktivit je nejvyšší právě ve sledovaných problémových regionech (42%). Z celkového počtu 147 nových atraktivit CR jich zde je 67. Z nich pak naprostá většina (50) připadá na Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 15

16 ORP Nový Bydžov. V ostatních ORP nepřesahují hodnotu 3 a v ORP Svitavy je hodnota tohoto indikátoru nulová. Rekonstrukce památkových objektů Počet zrekonstruovaných památkových objektů Z celkového počtu 45 zrekonstruovaných památkových objektů dle cílových hodnot schválených projektů jich na sledované regiony připadá 11, což je cca ¼ z celkového počtu. Z nich je 8 situováno v ORP Moravská Třebová a následně po jednom v ORP Frýdlant, Hlinsko a Přelouč. V ostatních sledovaných problémových ORP je hodnota tohoto indikátoru nulová. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 16

17 III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Provedenou komparací výsledků nebyla prokázaná žádná přímá závislost mezi kategorií regionu dle hospodářské prosperity a výsledky z analýzy absorpční kapacity ROP SV. Obecně platí, že problémové a velmi problémové regiony nijak nezaostávají v čerpání finančních zdrojů ROP SV a v některých ukazatelích dokonce mají lepší výsledky než regiony průměrné až prosperující. Vzhledem k faktu, že tyto regiony nemají v rámci ROP SV žádné zvýhodnění (bodové ani územní) lze z toho usuzovat, že žadatelé z těchto regionů disponují dostatečnou aktivitou a kapacitou ať už finanční nebo lidskou, kterou prokazují při přípravě a realizaci projektů financovaných z ROP SV. Sledované problémové regiony jsou vymezeny na základě hodnocení socioekonomických ukazatelů. Podle těch jsou tyto regiony charakteristické zpravidla nízkou hustotou zalidnění (řídké osídlení), vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou nabídkou volných pracovních míst, nízkou úrovní vzdělanosti populace, nízkou podnikatelskou aktivitou a většinou i úbytkem obyvatel. Hodnoty socioekonomických ukazatelů jsou tedy v těchto regionech převážně nepříznivé až velmi nepříznivé. V analýze absorpční kapacity ROP SV jsou tyto regiony dle komparativního hodnocení naopak celkově spíše průměrné. Velmi příznivé hodnoty mají např. za úspěšnost podávaných projektů, i když jejich absolutní počet je nízký. Tato skutečnost může svědčit o kvalitní přípravě podaných žádostí na úkor kvantity i o kvalitních lidských zdrojích, které se na přípravě těchto projektů podílejí. Relativně nízký je zde počet velkých projektů s dotací nad 100 mil. Kč. Nadprůměrnou mají tyto regiony rovněž výši dotace na 1 obyvatele. Zde je ovšem nutné zohlednit, že v průměru tyto regiony mají nižší hustotu zalidnění a to především ty regiony, které se nacházejí v periferních oblastech NUTS II resp. v příhraničních oblastech (Frýdlant, Králíky, Broumov). Navíc v těchto regionech dochází k trvalému úbytku obyvatel. V rámci samotných velmi problémových a problémových regionů lze rozeznat řadu rozdílností v hospodářském vývoji a ve vazbě na zjištěné závěry analýzy absorpční kapacity ROP SV lze konstatovat několik následujících skutečností: Velmi problémové regiony Frýdlant a Moravská Třebová patří k regionům s nejhorší situací na trhu práce. Dlouhodobě je zde velmi vysoká nezaměstnanost a nízký počet podnikatelů. V rámci schválených projektů ROP SV zde přibudou nová pracovní místa, ale jejich počet není výrazný. V rámci projektů za sledované problémové regiony je počet nově vzniklých pracovních míst spíše nízký, výjimku tvoří ORP Broumov a ORP Králíky. Oba tyto regiony patří k regionům s vysokou nezaměstnaností v rámci NUTS II. Broumovsko dominuje mezi problémovými regiony v získané dotaci na rozvoj podnikatelské infrastruktury. Každá úspěšná realizace může v tomto regionu oživit nízkou podnikatelskou aktivitu. Periferní regiony (Frýdlant, Králíky, Broumov) patří k regionům s problematickou dopravní dostupností a obslužností. V rámci rozvoje silniční dopravní infrastruktury z ROP SV zde ale není realizován žádný projekt. Pro region Frýdlant je ale schválen významný projekt na rozvoj železniční dopravy, který by měl v regionu zlepšit dopravní obslužnost po železnici. Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy je v rámci sledovaných problémových regionů velmi nízká. V rámci možností čerpání dotací na Rozvoj měst (oblast podpory 2.2.) silně zaostávají Broumovsko, Králicko a Novobydžovsko, kde není v rámci této oblasti schválen žádný projekt. Vyšší objem dotací na rozvoj měst je lokalizován do regionů v jižní části NUTS (Svitavy, Moravská Třebová a Hlinsko). U všech těchto regionů může být očekáván patrný dopad na jejich rozvoj. Jedná se o regiony s obdobnými socioekonomickými problémy sužované Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 17

18 především úbytkem počtu obyvatel, vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní vzdělání obyvatel. V rámci možností čerpání dotací na Rozvoj venkova (oblast podpory 2.3.) výrazně převyšuje region Moravská Třebová. Frýdlantsko nemá v rámci oblasti podpory 2.3. schválen žádný projekt. Do regionů Frýdlant, Králíky, Broumov a Moravská Třebová je schválen vysoký objem dotací pro rozvoj cestovního ruchu. Především v ORP Králíky jsou tyto projekty stěžejní, neboť region Králicka je jedním z významných regionů turistického ruchu. Rovněž Frýdlantsko, Broumovsko i Moravskotřebovsko jsou potenciálními rozvíjejícími se regiony z hlediska cestovního ruchu. V indikátorech souvisejících s cestovním ruchem zpravidla mají tyto regiony vyšší hodnoty. Přeloučsko a Novobydžovko, které se dle sociodemografických ukazatelů v rámci sledovaných problémových regionů řadí k nejlepším, resp. v některých ukazatelích jsou výrazně pozitivně ovlivněné polohou v zázemí velkých regionálních center (Hradec Králové, Pardubice) nepatří podle výsledků analýzy absorpční kapacity ROP SV vždy k nejúspěšnějším. Objem dotací získaných pro tyto regiony je relativně nízký a to i v přepočtu na počet obyvatel. V podílu plnění vybraných indikátorů patří spíše k horším regionům s výjimkou Novobydžovska v rámci počtu nových atraktivit cestovního ruchu. Podprůměrné a průměrné regiony dle hospodářské prosperity vymezené v ROP SV jsou charakteristické převážně středními hodnotami za socioekonomické ukazatele. Ve výsledcích analýzy absorpční kapacity mnohdy stejně jako problémové regiony vykazují lepší hodnoty než regiony nadprůměrné a prosperující. Neplatí tedy závislost, že regiony hodnocené jako nadprůměrné a prosperující patří k nejúspěšnějším v rámci čerpání ROP SV. Vymezují se zde jistá specifika v rámci prioritních os a oblastí podpory. Z tohoto lze usuzovat, že dotace poskytované v rámci čerpání z ROP SV jsou rozprostřené v rámci celého NUTS II a regiony, které jsou vymezené jako problémové celkově nezaostávají v čerpání těchto prostředků. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 18

19 IV. SEZNAM TABULEK A MAP Seznam tabulek Tabulka 1 Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP... 5 Tabulka 2 Informace za prioritní osy Tabulka 3 Informace za oblasti podpory Seznam map Mapa 1 Členění správních obvodů ORP regionu NUTS II Severovýchod podle hospodářské prosperity 8 Mapa 2 Podíl schválených projektů v ROP Severovýchod dle ORP... 9 Mapa 3 Podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v jednotlivých ORP Mapa 4 Dotace Regionální rady schválených projektů dle oblastí podpory ve velmi problémových a problémových regionech Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 19

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 9. 2013 Č.j.: 68150/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009

Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 03 Příprava a prezentace projektu v rámci ROP 25.03.2009 1 Obsah přednášky Regionální operační program (ROP) Základní

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.1 23. března 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 4.2 Datum zveřejnění: 30. 3. 2012 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Operačního programu Podnikání a inovace

Operačního programu Podnikání a inovace Podpora podnikání v době krize aneb komplexní analýza výsledků I. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace Autor: Ing. Martin Krištof Cílem této analýzy je komplexní posouzení výsledků I. výzvy Operačního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Počet stran textu: 15 Zpracováno k 31. 12. 2008

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 3.2 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 37. kolo

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 2. 6. 2014 1 Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad. Cílem realizovaného

Více

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008

Regionální operační program. V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 Regionální operační program NUTS II SV Možnosti čerpání dotací z EU V. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje Dětenice 13.5.2008 NUTS II Severovýchod 3 kraje ROP NUTS II Severovýchod

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011

3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Hospitality&Tourism Summit 2007

Hospitality&Tourism Summit 2007 Hospitality&Tourism Summit 2007 Datum: Místo: Prezentuje: 30. 10. 2007 Brno Dan Foltýnek Obsah prezentace 1. Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Oblast podpory 2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Úvodní slovo ke Společnému regionálnímu operačnímu programu Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Mgr. Věra Jourová Společný regionální operační program Realizace programu SROP 2004 Rok informační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SPOLUFINANCOVANÁ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více