Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod"

Transkript

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod Centrum EP Hradec Králové

2 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická Hradec Králové tel.: fax: Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 2

3 OBSAH I. Základní informace... 4 Základní údaje... 4 Základní informace o ROP NUTS II SV... 5 Úvod do analýzy a hlavní cíl... 6 II. Hlavní zjištění a závěry... 7 Zhodnocení socioekonomických ukazatelů regionálních disparit ROP Severovýchod... 7 Analýza úspěšnosti žadatelů se zřetelem na sledované problémové regiony... 8 Analýza absorpční kapacity ROP SV se zřetelem na sledované problémové regiony Analýza dotací velmi problémových a problémových regionů dle oblastí podpory Analýza indikátorů se zaměřením na problémové regiony III. Závěrečné shrnutí IV. Seznam tabulek a map Seznam tabulek Seznam map Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 3

4 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Základní údaje Forma realizace zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel VZ: Centrum evropského projektování a.s. Zpracovatel VZ: Centrum EP, Hradec Králové Zakázka byla zpracována v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Etapy realizace zakázky: Vyhlášení zadávacího řízení Zahájení projektu Předložení návrhu hodnotící zprávy Předložení závěrečné hodnotící zprávy Závěrečná prezentace výsledků Dle domluvy Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 4

5 Základní informace o ROP NUTS II SV Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod je programový dokument určující prioritní osy regionu pro programovací období Evropské unie na léta Úkolem implementace ROP je zajistit co nejefektivnější využití finančních prostředků ze strukturálních fondů v programovacím období EU ROP SV je realizován prostřednictvím 5 prioritních os, které jsou dále členěny do 12 oblastí podpory. Tabulka 1 Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP Prioritní osa Oblast podpory Podíl prioritní osy na ROP Podíl oblasti podpory na prioritní ose Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 37% 1.3 Rozvoj mezinárodních veřejných letišť 5% 2.1 Rozvoj regionálních center 61% 34% 39% 2.2 Rozvoj měst 34% 41% 2.3 Rozvoj venkova 20% Prioritní osa 3 Cestovní ruch Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 22% 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce 4% 92% 8% 85% 15% Prioritní osa 5 Technická pomoc 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 3% 89% 11% Zdroj: ROP NUTS II SV Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 5

6 Úvod do analýzy a hlavní cíl Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod byla zpracována jako jedná ze tří dílčích analýz Analýzy absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) realizovaného Centrem evropského projektování, a.s. v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 5.2. Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti severovýchod. Zpracování Analýzy absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod proběhlo v měsících říjen - listopad 2010 (databáze projektů k ). Jedná se tedy o analýzu průběžné absorpční kapacity po polovině programovacího období. Regionální operační program NUTS II Severovýchod patří k nejrychleji čerpaným operačním programům v rámci České republiky a finanční alokace jsou v některých oblastech podpory v podstatě vyčerpané. Hlavním cílem zpracování této analýzy bylo průběžné zachycení a zhodnocení územních intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci velmi problémových a problémových regionů. Tyto regiony jsou vymezené v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na základě analýzy regionálních disparit. Fakticky se těmto oblastem v rámci ROP SV nedostává žádné speciální podpory, tzn. žadatelé z těchto regionů nemají žádné zvýhodnění před ostatními, na tyto regiony není přímo zacílena žádná výzva v rámci ROP SV a nemají ani jiné zvýhodnění. Územní přístup k analýze absorpční kapacity vychází z předpokladu, že smyslem využití prostředků strukturálních fondů (v tomto případě prostřednictví intervencí ROP NUTS II Severovýchod) není pouze vyčerpat přidělené alokace, ale dosáhnout s jejich pomocí stanovených cílů v daném území a pomocí indikátorů kvantifikovat reálné dopady poskytnutých dotací při rozvoji regionu. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 6

7 II. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Zhodnocení socioekonomických ukazatelů regionálních disparit ROP Severovýchod Region soudržnosti NUTS II Severovýchod se rozkládá převážně podél severní až severovýchodní hranice Čech s Německem a Polskem a jižní částí Pardubického kraje zasahuje až do střední vrchovinné části České republiky. Region NUTS II Severovýchod má celkovou rozlohou ,6 km 2 a na jeho území žilo k celkem obyvatel. Jednotka NUTS II Severovýchod se skládá ze tří samosprávných krajů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického, které se administrativně dělí na 40 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Pro hodnocení regionálních disparit v rámci regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod bylo zvoleno členění na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Pro hodnocení byl použit výběr šesti socioekonomických ukazatelů, jim byl přiřazeny různé váhy podle důležitosti sledovaného jevu a jeho vlivu na sociálně-ekonomický rozvoj a byly obodovány kladné i záporné odchylky od průměru regionu NUTS 2 SV. Vybrané ukazatele pro hodnocení hospodářské prosperity: Hustota zalidnění (v obyv./km 2 v r. 2004) váha 0,5 Přírůstek obyvatel v období mezi posledními dvěma sčítáními lidu ( ) váha 0,5 Obsazené pracovní příležitosti (PP) na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel obvodu (SLDB 2001) váha 1 Registrovaná míra nezaměstnanosti k (dle staré metodiky) váha 2 Podíl obyvatel s VŠ vzděláním z celkové populace starší 15 let (SLDB 2001) váha 2 Počet fyzických osob podnikatelů na 1000 obyvatel správního obvodu ORP (k ) váha 2 Dle hodnocení hospodářské prosperity tak patří mezi velmi problémové regiony správní obvody ORP Moravská Třebová a Frýdlant. Do problémových oblastí byly zařazeny správní obvody ORP Králíky, Svitavy, Hlinsko, Přelouč, Nový Bydžov a Broumov. Ve velmi problémových a problémových oblastech (celkem 8 ORP), které zabírají 18,1% území NUTS II SV žilo k celkem obyvatel, což je 11,5% všech obyvatel regionu soudržnosti SV. Převážně se jedná o řídce zalidněné oblasti s největším úbytkem obyvatel, vysokou míru nezaměstnanosti, nízkou nabídkou volných pracovních míst, nízkou úrovní vzdělanosti populace a nízkou podnikatelskou aktivitou. Vedle periferních regionů jako je Moravskotřebovsko, Frýdlantsko, Králicko či Broumovsko jsou do této kategorie zařazeny i regiony v blízkosti velkých měst (např. ORP Přelouč či Nový Bydžov). Pokud se sleduje vývoj výše uvedených ukazatelů ve velmi problémových a problémových regionech v čase, tak nejhorší situace je stále v periferních regionech Králicka, Broumovska a ORP Moravská Třebová. Naopak nejlepší postavení si stále drží regiony v blízkosti krajských měst tj. Přeloučsko a Novobydžovsko. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 7

8 Mapa 1 Členění správních obvodů ORP regionu NUTS II Severovýchod podle hospodářské prosperity Zdroj: Regionální operační program NUTS II Severovýchod Analýza úspěšnosti žadatelů se zřetelem na sledované problémové regiony ROP NUTS II SV Celková průměrná úspěšnost (podíl schválených projektů z celkového počtu) v rámci ROP SV je 42,4%. Nejvyšší poptávka (nejvíc registrovaných projektů) předložily obce a jejich organizace a podnikatelské subjekty. V celkové úspěšnosti se ale obce pohybují v průměru, podnikatelský sektor má nejnižší úspěšnost. Severní oblasti NUTS II Severovýchod mají celkově nižší úspěšnost než jižní část regionu. Velmi problémové a problémové regiony V problémových a velmi problémových regionech je schváleno celkem 14,1% (65 projektů) ze všech projektů. Tento údaj přibližně odpovídá podílu těchto regionů na ploše NUTS SV a podílu obyvatel (18,1% podíl plochy, 11,5% podíl počtu obyvatel). Průměrná úspěšnost žadatelů v problémových regionech je vyšší 56,5%, absolutní počet projektů lokalizovaných v těchto oblastech je ale relativně nízký. Vyšší úspěšnost zde mají především obce a jejich organizace, neziskové organizace a podnikatelský sektor. Vyjma Frýdlantu mají všechny sledované problémové regiony nadprůměrnou úspěšnost (podíl schválených projektů) dosahující 50% a více. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 8

9 Obec a její organizace jako jediný typ žadatele má schválené projekty ve všech problémových regionech. V ORP Hlinsko je dokonce jediným zastoupeným typem žadatele. U velmi problémových oblastí jsou schválené projekty pouze v pěti oblastech podpory, u problémových oblastí v sedmi z desíti oblastí podpory. Logicky u těchto oblastí chybí projekty v rámci oblasti podpory 2.1., kde mohou žádat pouze v rámci IPRM obce nad 50 tis. obyvatel. Dále u těchto oblastí není žádný schválený projekt v rámci oblasti podpory 4.2. a 1.3. Nejvyšší počet schválených projektů v problémových oblastech byl předložen v rámci oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova a 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR. Pouze v oblasti podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR jsou zastoupeny schválené projekty ve všech sledovaných ORP. Mapa 2 Podíl schválených projektů v ROP Severovýchod dle ORP Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 9

10 Analýza absorpční kapacity ROP SV se zřetelem na sledované problémové regiony ROP NUTS II SV Finanční objem schválených projektů činí celkem Kč celkových způsobilých výdajů a celková dotace Regionální rady (RR) na tyto projekty je ve výši Kč, což je v průměru 70,3%. Dotace Regionální rady je z 90,9% tvořena dotací Společenství, tzn. vlastní dotací z ERDF, konkrétně se jedná o Kč. Z celkové alokace zdrojů EU v rámci ROP SV je vyčerpáno 71,9% v rámci schválených projektů. Vyšší objemy jsou zpravidla koncentrovány do ORP s většími sídly (městy) Liberec, Hradec Králové, Trutnov, Chrudim. ORP Pardubice je až na 12. místě. Celkem 19 projektů v rámci ROP SV má schválenou dotaci převyšující 100 mil. Kč. Podle nejvyšší částky dotace jsou největší projekty schváleny v ORP Frýdlant (oblast podpory 1.2.), Jaroměř (1.2.), Trutnov (1.2.), Králíky (3.1.), a Chrudim (1.1.). U všech těchto projektů je dotace vyšší než 200 mil. Kč. Značně nerovnoměrné je rozložení schválené výše dotace v jednotlivých oblastech podpory. Za všechny regiony ORP dosahuje nejvyššího dílu oblast podpory 3.1. téměř se 30%. Následují oblasti podpory 1.1., 2.2. a 1.2 s podílem v rozmezí 16-18%. Nejnižší podíl připadá na oblast podpory 4.2, která nedosahuje ani 1%. V souhrnu ani u vybraných sledovaných problémových oblastí nejsou patrné výrazné disproporce v regionálním průmětu mezi výší dotace a celkovými způsobilými výdaji. Víceméně drobné rozdíly můžou být ovlivněny např. i maximální možnou výší dotace, kterou lze na daný projekt získat, a strukturou žadatelů, která má v dané prioritní ose resp. oblasti podpory schválené projekty. V průměru za celý ROP i za sledované problémové oblasti dosahuje dotace RR nejvyššího podílu na celkových způsobilých výdajích v rámci Prioritní osy 2. V detailu podle oblastí podpory maxima dosahují oblast podpory 1.1., 3.2. a 4.2. a až poté 2.3. Velmi problémové a problémové regiony Z velmi problémových a problémových regionů mají nejvyšší objemy schválené dotace ORP Frýdlant a Králíky. Naopak z velmi problémových a problémových regionů jsou v poslední desítce nejnižších objemů schválené dotace zastoupeny ORP Nový Bydžov, Svitavy a Hlinsko. V rámci problémových regionů jsou největší projekty podle nejvyšší částky dotace schváleny v ORP Frýdlant (oblast podpory 1.2.), Králíky (3.1.), Přelouč (1.1.) a Broumov (3.1.). U všech těchto projektů je dotace vyšší než 100 mil. Kč. V prioritní ose 1 byl největší objem dotace schválený pro ORP Frýdlant, v prioritní ose 2 pro projekty v ORP Moravská Třebová, v prioritní ose 3 vede ORP Králíky a v prioritní ose 4 ORP Broumov. Průměrná výše schválené dotace na 1 obyvatele je v problémových regionech nejvyšší v rámci kategorií regionů dle hospodářské prosperity. Absolutně nejvyšší je v ORP Králíky, kde 4x převyšuje průměr. Nejnižší je v rámci těchto regionů v ORP Svitavy. Méně než poloviční je podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v ORP Frýdlant a Králíky. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 10

11 Mapa 3 Podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v jednotlivých ORP Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Analýza dotací velmi problémových a problémových regionů dle oblastí podpory Prioritní osa 1 Výrazně vyšší objem dotace v oblasti podpory 1.1. získal projekt lokalizovaný v ORP Přelouč. Absolutně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 1.2. je schválen pro projekt v ORP Frýdlant. V rámci oblasti podpory 1.3. nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Prioritní osa 2 Nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 2.2. je schválen pro projekty v ORP Svitavy a Moravská Třebová. Jednoznačně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 2.3. je schválen pro projekty v ORP Moravská Třebová. V rámci oblasti podpory 2.1. nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 11

12 Prioritní osa 3 V prioritní ose 3 je nejširší spektrum žadatelů v porovnání s ostatními osami. Jednoznačně nejvyšší objem dotace v oblasti podpory 3.1. i 3.2. je schválen pro projekty v ORP Králíky. Prioritní osa 4 Výrazně vyšší objem dotace v oblasti podpory 4.1. získal projekt lokalizovaný v ORP Broumov. V rámci oblasti podpory 4.2 nebyl schválen žádný projekt lokalizovaný do problémových oblastí. Tabulka 2 Informace za prioritní osy Údaje za sledované problémové oblasti Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Celkem Počet podaných žádostí Počet schválených žádostí Úspěšnost v % 85,7 57,7 52,0 50,0 56,5 Celková výše dotace v mil. Kč 580,4 558,5 890,7 79,8 2109,4 Tabulka 3 Informace za oblasti podpory Údaje za sledované problémové oblasti Oblast podpory 1.1. Oblast podpory 1.2. Oblast podpory 2.2. Oblast podpory 2.3. Oblast podpory 3.1. Oblast podpory 3.2. Oblast podpory 4.1. Podíl výše schválené dotace* 8,6 17,0 11,8 18,9 21,7 9,0 18,5 Lokalizace projektů dle ORP a jejich počet** Přelouč Nový Bydžov Nový Bydžov (2) Přelouč Frýdlant Svitavy (5) Moravská Třebová (2) Přelouč Frýdlant Hlinsko Moravská Třebová (8) Nový Bydžov (3) Broumov (3) Králíky (2) Svitavy (2) Hlinsko Králíky (8) Moravská Třebová (4) Přelouč (2) Frýdlant (2) Broumov Nový Bydžov Broumov (2) Králíky (2) Hlinsko Nový Bydžov Broumov (2) Moravská Třebová Přelouč Hlinsko Svitavy Celkový počet projektů Celková výše dotace v mil. Kč ,4 367,0 284,5 274,0 868,3 22,4 79,8 Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 12

13 Mapa 4 Dotace Regionální rady schválených projektů dle oblastí podpory ve velmi problémových a problémových regionech Zdroj dat: sestava z MONIT7 poskytnutá URR k Analýza indikátorů se zaměřením na problémové regiony Aktuální indikátorová soustava Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod obsahuje celkem 135 indikátorů. Jedná se o 11 indikátorů kontextu, 60 indikátorů výstupu, 50 indikátorů výsledku a 14 indikátorů dopadu. Z celé této množiny indikátorů je rozlišeno dle závaznosti v dokumentaci celkem 67 hlavních (či smíšených dle specifických podmínek) a 68 vedlejších indikátorů. Z tohoto celkového počtu 135 byla ve sledovaném období v celém regionu na základě projektů v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 evidována změna celkem u 64 indikátorů. U sledovaných problémových regionů došlo v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 ke změnám u 50 indikátorů. V rámci analýzy nejsou podrobně rozpracovávány všechny indikátory, neboť se v mnoha případech jedná o jev, který nelze smysluplně prostorově vyhodnotit. Celá řada indikátorů z důvodu své specifičnosti zaznamenala pouze lokálně ojedinělý nárůst hodnoty, tzn., že tyto indikátory byly naplňovány menším počtem specificky zaměřených projektů. Dalším jevem omezujícím prostorovou vyhodnotitelnost cílových hodnot indikátorů je v jiných případech relativně malý nárůst výsledné hodnoty, který může být významný pro konkrétní lokalitu, méně již však v celoregionálním kontextu. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 13

14 K podrobnějšímu prostorovému vyhodnocení tedy bylo vybráno celkem 9 jevů sledovaných 17 indikátory. Tvorba nových pracovních míst Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (nadřazený / primární indikátor) V rámci projektů za sledované problémové regiony je počet nově vniklých pracovních míst spíše nízký, výjimku tvoří ORP Broumov a ORP Králíky. V ORP Králíky jsou všechna nová pracovní místa sledována za indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, zatímco v ORP Broumov je patrný výrazný podíl nových pracovních míst pro rozvoj podnikatelského prostředí a udržitelný rozvoj venkovských obcí. V souhrnu se sledované velmi problémové a problémové regiony podílejí ze 16% na počtu všech nových pracovních míst. Vznikne jich zde 124 z celkových 780 za celý NUTS II. Nejvyšší podíl 62% náleží do region průměrných až podprůměrných. Z celkového počtu nově vzniklých pracovních míst jich v rámci schválených projektů připadá nejvíce na cestovní ruch (indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu). Revitalizace objektů občanské vybavenosti Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem V rámci projektů za sledované problémové regiony je celková plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech a obcích nízká oproti stejným hodnotám v ostatních regionech dle hospodářské prosperity. Z celkové hodnoty plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech se sledované problémové regiony podílejí jen z 10% a u venkovských obcí ze 12% z celkové hodnoty za NUTS. Na tento indikátor má jistý vliv sídelní struktura daného ORP, tudíž je tyto podíly potřeba brát s jistou rezervou. V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné vyšší hodnoty indikátoru za regenerované a revitalizované plochy ve venkovských obcích (vyjma ORP Hlinsko a Svitavy). ORP Králíky a Frýdlant nemají za tyto indikátory žádné hodnoty. Revitalizace brownfields Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields V rámci projektů za sledované problémové regiony je celková plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) srovnatelná s ostatními kategoriemi regionů. Z celkové hodnoty plochy revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) se sledované problémové regiony podílejí z 32% z celkové hodnoty za NUTS. I v rámci indikátoru Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields jsou hodnoty za kategorie hospodářských regionů srovnatelné. V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné spíše nižší hodnoty indikátoru za revitalizované brownfields (vyjma ORP Broumov). ORP Frýdlant, Králíky, Nový Bydžov a Přelouč nemají za tyto indikátory žádné hodnoty. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 14

15 Stavba a rekonstrukce silnic Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem (nadřazený / primární indikátor) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy V rámci sledovaných problémových regionů jsou patrné velmi nízké hodnoty indikátorů. Pouze ORP Nový Bydžov vykazuje hodnotu za rekonstruované silnice a ORP Přelouč za nově vybudované silnice. Ostatní problémové regiony vykazují nulovou hodnotu těchto indikátorů. Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě Ve velmi problémových a problémových regionech je dle cílových hodnot sledovaného indikátoru plánován nákup celkem 19 z 83 nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, což je 22,9%. Nejvyššího podílu v tomto ukazateli dosahují nadprůměrné a prosperující regiony. V těchto regionech je zpravidla nejrozsáhlejší síť veřejní dopravy. Ze sledovaných problémových regionů je nenulová hodnota zastoupena pouze v ORP Frýdlant a ORP Nový Bydžov. Nejvyšší koncentrace je logicky v okolí velkých měst (Hradec Králové, Pardubice, Liberec). Budování cyklostezek, cyklotras a turistických stezek Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Délka nově vybudovaných turistických tras V problémových a velmi problémových regionech jednoznačně převyšuje hodnota nových turistických tras nad hodnotou cyklotras a cyklostezek. V ostatních kategoriích je tomu právě naopak. Zatímco na celkové hodnotě indikátoru Délka nově vybudovaných turistických tras se sledované problémové regiony podílejí hodnotou 55,6% u indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras je tento podíl jen 8,6% z celkové hodnoty za celý NUTS. Regionálně jsou v porovnání u problémových a velmi problémových regionů hodnoty indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras nízké a nenulové hodnoty se vyskytují pouze u ORP Králíky a Přelouč. U indikátoru Délka nově vybudovaných turistických tras je situace rozdílná. Nejvyšší hodnotu vykazují projekty v ORP Moravská Třebová a Králíky, následují Frýdlant a Nový Bydžov. Ostatní sledované problémové regiony mají hodnotu tohoto indikátoru nulovou. Ubytovací kapacity Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Z celkového počtu nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek v rámci schválených projektů NUTS II připadá na sledované problémové regiony celkem 365, což je 12,8%. V rámci sledovaných problémových regionů je velmi vysoká hodnota tohoto indikátoru u ORP Králíky (305) a tato hodnota patří k nejvyšším v rámci porovnání ORP. Celkem 40 lůžek je evidováno za projekty schválené v ORP Frýdlant a 20 lůžek v ORP Nový Bydžov. Ostatní ze sledovaných problémových regionů mají tuto hodnotu nulovou. Atraktivity pro cestovní ruch Počet nově vybudovaných atraktivit CR Počet nově vybudovaných atraktivit je nejvyšší právě ve sledovaných problémových regionech (42%). Z celkového počtu 147 nových atraktivit CR jich zde je 67. Z nich pak naprostá většina (50) připadá na Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 15

16 ORP Nový Bydžov. V ostatních ORP nepřesahují hodnotu 3 a v ORP Svitavy je hodnota tohoto indikátoru nulová. Rekonstrukce památkových objektů Počet zrekonstruovaných památkových objektů Z celkového počtu 45 zrekonstruovaných památkových objektů dle cílových hodnot schválených projektů jich na sledované regiony připadá 11, což je cca ¼ z celkového počtu. Z nich je 8 situováno v ORP Moravská Třebová a následně po jednom v ORP Frýdlant, Hlinsko a Přelouč. V ostatních sledovaných problémových ORP je hodnota tohoto indikátoru nulová. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 16

17 III. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Provedenou komparací výsledků nebyla prokázaná žádná přímá závislost mezi kategorií regionu dle hospodářské prosperity a výsledky z analýzy absorpční kapacity ROP SV. Obecně platí, že problémové a velmi problémové regiony nijak nezaostávají v čerpání finančních zdrojů ROP SV a v některých ukazatelích dokonce mají lepší výsledky než regiony průměrné až prosperující. Vzhledem k faktu, že tyto regiony nemají v rámci ROP SV žádné zvýhodnění (bodové ani územní) lze z toho usuzovat, že žadatelé z těchto regionů disponují dostatečnou aktivitou a kapacitou ať už finanční nebo lidskou, kterou prokazují při přípravě a realizaci projektů financovaných z ROP SV. Sledované problémové regiony jsou vymezeny na základě hodnocení socioekonomických ukazatelů. Podle těch jsou tyto regiony charakteristické zpravidla nízkou hustotou zalidnění (řídké osídlení), vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou nabídkou volných pracovních míst, nízkou úrovní vzdělanosti populace, nízkou podnikatelskou aktivitou a většinou i úbytkem obyvatel. Hodnoty socioekonomických ukazatelů jsou tedy v těchto regionech převážně nepříznivé až velmi nepříznivé. V analýze absorpční kapacity ROP SV jsou tyto regiony dle komparativního hodnocení naopak celkově spíše průměrné. Velmi příznivé hodnoty mají např. za úspěšnost podávaných projektů, i když jejich absolutní počet je nízký. Tato skutečnost může svědčit o kvalitní přípravě podaných žádostí na úkor kvantity i o kvalitních lidských zdrojích, které se na přípravě těchto projektů podílejí. Relativně nízký je zde počet velkých projektů s dotací nad 100 mil. Kč. Nadprůměrnou mají tyto regiony rovněž výši dotace na 1 obyvatele. Zde je ovšem nutné zohlednit, že v průměru tyto regiony mají nižší hustotu zalidnění a to především ty regiony, které se nacházejí v periferních oblastech NUTS II resp. v příhraničních oblastech (Frýdlant, Králíky, Broumov). Navíc v těchto regionech dochází k trvalému úbytku obyvatel. V rámci samotných velmi problémových a problémových regionů lze rozeznat řadu rozdílností v hospodářském vývoji a ve vazbě na zjištěné závěry analýzy absorpční kapacity ROP SV lze konstatovat několik následujících skutečností: Velmi problémové regiony Frýdlant a Moravská Třebová patří k regionům s nejhorší situací na trhu práce. Dlouhodobě je zde velmi vysoká nezaměstnanost a nízký počet podnikatelů. V rámci schválených projektů ROP SV zde přibudou nová pracovní místa, ale jejich počet není výrazný. V rámci projektů za sledované problémové regiony je počet nově vzniklých pracovních míst spíše nízký, výjimku tvoří ORP Broumov a ORP Králíky. Oba tyto regiony patří k regionům s vysokou nezaměstnaností v rámci NUTS II. Broumovsko dominuje mezi problémovými regiony v získané dotaci na rozvoj podnikatelské infrastruktury. Každá úspěšná realizace může v tomto regionu oživit nízkou podnikatelskou aktivitu. Periferní regiony (Frýdlant, Králíky, Broumov) patří k regionům s problematickou dopravní dostupností a obslužností. V rámci rozvoje silniční dopravní infrastruktury z ROP SV zde ale není realizován žádný projekt. Pro region Frýdlant je ale schválen významný projekt na rozvoj železniční dopravy, který by měl v regionu zlepšit dopravní obslužnost po železnici. Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy je v rámci sledovaných problémových regionů velmi nízká. V rámci možností čerpání dotací na Rozvoj měst (oblast podpory 2.2.) silně zaostávají Broumovsko, Králicko a Novobydžovsko, kde není v rámci této oblasti schválen žádný projekt. Vyšší objem dotací na rozvoj měst je lokalizován do regionů v jižní části NUTS (Svitavy, Moravská Třebová a Hlinsko). U všech těchto regionů může být očekáván patrný dopad na jejich rozvoj. Jedná se o regiony s obdobnými socioekonomickými problémy sužované Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 17

18 především úbytkem počtu obyvatel, vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní vzdělání obyvatel. V rámci možností čerpání dotací na Rozvoj venkova (oblast podpory 2.3.) výrazně převyšuje region Moravská Třebová. Frýdlantsko nemá v rámci oblasti podpory 2.3. schválen žádný projekt. Do regionů Frýdlant, Králíky, Broumov a Moravská Třebová je schválen vysoký objem dotací pro rozvoj cestovního ruchu. Především v ORP Králíky jsou tyto projekty stěžejní, neboť region Králicka je jedním z významných regionů turistického ruchu. Rovněž Frýdlantsko, Broumovsko i Moravskotřebovsko jsou potenciálními rozvíjejícími se regiony z hlediska cestovního ruchu. V indikátorech souvisejících s cestovním ruchem zpravidla mají tyto regiony vyšší hodnoty. Přeloučsko a Novobydžovko, které se dle sociodemografických ukazatelů v rámci sledovaných problémových regionů řadí k nejlepším, resp. v některých ukazatelích jsou výrazně pozitivně ovlivněné polohou v zázemí velkých regionálních center (Hradec Králové, Pardubice) nepatří podle výsledků analýzy absorpční kapacity ROP SV vždy k nejúspěšnějším. Objem dotací získaných pro tyto regiony je relativně nízký a to i v přepočtu na počet obyvatel. V podílu plnění vybraných indikátorů patří spíše k horším regionům s výjimkou Novobydžovska v rámci počtu nových atraktivit cestovního ruchu. Podprůměrné a průměrné regiony dle hospodářské prosperity vymezené v ROP SV jsou charakteristické převážně středními hodnotami za socioekonomické ukazatele. Ve výsledcích analýzy absorpční kapacity mnohdy stejně jako problémové regiony vykazují lepší hodnoty než regiony nadprůměrné a prosperující. Neplatí tedy závislost, že regiony hodnocené jako nadprůměrné a prosperující patří k nejúspěšnějším v rámci čerpání ROP SV. Vymezují se zde jistá specifika v rámci prioritních os a oblastí podpory. Z tohoto lze usuzovat, že dotace poskytované v rámci čerpání z ROP SV jsou rozprostřené v rámci celého NUTS II a regiony, které jsou vymezené jako problémové celkově nezaostávají v čerpání těchto prostředků. Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 18

19 IV. SEZNAM TABULEK A MAP Seznam tabulek Tabulka 1 Struktura prioritních os a oblastí podpory ROP... 5 Tabulka 2 Informace za prioritní osy Tabulka 3 Informace za oblasti podpory Seznam map Mapa 1 Členění správních obvodů ORP regionu NUTS II Severovýchod podle hospodářské prosperity 8 Mapa 2 Podíl schválených projektů v ROP Severovýchod dle ORP... 9 Mapa 3 Podíl dotace RR na celkových způsobilých výdajích v jednotlivých ORP Mapa 4 Dotace Regionální rady schválených projektů dle oblastí podpory ve velmi problémových a problémových regionech Centrum EP, Hradec Králové, listopad 2010 Stránka 19

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR AKTUALITA MĚSÍCE: HODNOCENÍ PRIORITY 3.2 Zlepšení dostupnosti dopravou Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 11. ledna 2010 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. 11. 2011 Č.j.: 85912/ENV/11 ZÁVĚR SCREENINGOVÉHO ŠETŘENÍ podle článku 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES,

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. revize č. 3 ke dni 15. 1. 2010 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY MODERNIZACE

Více

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění)

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) Aktualizace č. 1 PÚR ČR Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) HLAVNÍ ZMĚNY Královéhradecký kraj ZÁVAZNOST PUR 31 odst. 4 stavebního zákona Politika územního rozvoje je závazná a pro rozhodování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci KRAJE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI DOTACÍ ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ SRPEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více