Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1"

Transkript

1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Vývoj v českých zemích Vývoj v českých zemích do roku Vývoj v českých zemích po roce I.2 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva oddíl: Úvodní výklady oddíl: Společnost jako právnická osoba Základní otázky Jednočlenná společnost oddíl: Společnost jako obchodní korporace oddíl: Společnost jako podnikatel oddíl: Společnost jako společník oddíl: Národnost společnosti I.3 kapitola: Evropské souvislosti II. ČÁST: OBECNÉ VÝKLADY O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM II.1 kapitola: Identifikační údaje společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obchodní firma Základní otázky Principy tvorby obchodní firmy Druhy obchodní firmy Obecně Firemní kmen Firemní dodatek XIII

2 4 Užití podobných prvků v obchodních firmách sdružených podnikatelů Změna obchodní firmy Předběžný zápis obchodní firmy do obchodního rejstříku oddíl: Sídlo oddíl: Identifikační číslo osoby oddíl: Daňové identifikační číslo II.2 kapitola: Ochrana obchodní firmy, pověsti a soukromí společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Ochrana obchodní firmy oddíl: Ochrana pověsti a soukromí II.3 kapitola: Informační povinnost společnosti s ručením omezeným vůči třetím osobám oddíl: Obligatorně uváděné údaje oddíl: Fakultativně uváděné údaje oddíl: Dodatek II.4 kapitola: Obchodní rejstřík; Společnost s ručením omezeným jako osoba zapisovaná do obchodního rejstříku oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povaha zápisu do obchodního rejstříku oddíl: Publicita rejstříkových zápisů Základní otázky Materiální publicita Obecně Negativní princip materiální publicity Pozitivní princip materiální publicity A) Obecně B) Účinky zveřejnění zápisu nebo usnesení o zamítnutí zápisu jednatele, člena dozorčí rady nebo likvidátora Princip formální publicity oddíl: Členění obchodního rejstříku Základní otázky Vlastní obchodní rejstřík Sbírka listin obchodního rejstříku Obecně Jazyk, ve kterém se listiny do sbírky listin obchodního rejstříku zakládají oddíl: Rejstříkové soudy oddíl: Rejstříkové řízení Základní otázky XIV

3 2 Formuláře na zápis Účastníci rejstříkového řízení Průběh rejstříkového řízení Zahájení rejstříkového řízení Odmítnutí návrhu Přezkum neodmítnutého návrhu Rozhodnutí; Provedení zápisu Lhůty pro rozhodnutí a provedení zápisu; Přerušení řízení Fikce zápisu Notifikační povinnost rejstříkového soudu Opravné prostředky Dodatek oddíl: Rejstříkové řízení k dosažení shody mezi stavem zapsaným a stavem skutečným Základní otázky Rejstříkové řízení v případě pravomocného rozhodnutí nalézacího soudu v řízení podle 191 korp. z Rejstříkové řízení v ostatních případech Společné výklady oddíl: Postup rejstříkového soudu v případech, kdy nelze zahájit rejstříkové řízení z moci úřední oddíl: Zveřejnění údajů a listin oddíl: Sankce za delikty na úseku obchodního rejstříku Sankce podle rejstříkového práva Sankce podle přestupkového práva oddíl: Zápis do obchodního rejstříku provedený notářem II.5 kapitola: Úschova a archivace některých dokumentů společnosti s ručením omezeným II.6 kapitola: Forma právních jednání v korporačním právu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Úřední ověření podpisu fyzické osoby II.7 kapitola: Uveřejňování a zveřejňování údajů a skutečností v korporačním právu II.8 kapitola: Doručování v soukromoprávních vztazích II.9 kapitola: Zvláštní procesněprávní otázky některých nesporných řízení oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příslušnost soudu oddíl: Účastenství v řízení XV

4 4. oddíl: Řízení před soudem podle z. ř. s oddíl: Obrácení důkazního břemene III. ČÁST: ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM III.1 kapitola: Založení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Příprava založení společnosti Plán založení Přípravná smlouva Doba trvání společnosti oddíl: Zakladatelé oddíl: Neplatnost společnosti oddíl: Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení společnosti III.2 kapitola: Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Společenská smlouva Základní otázky Vznik společenské smlouvy Náležitosti společenské smlouvy Obecně Obligatorní náležitosti A) Obecně B) Absolutně obligatorní náležitosti C) Relativně obligatorní náležitosti Fakultativní náležitosti Změna společenské smlouvy Obecně Jednotlivé způsoby změny společenské smlouvy A) Změna společenské smlouvy dohodou společníků B) Změna společenské smlouvy usnesením valné hromady C) Změna společenské smlouvy v důsledku jiné právní skutečnosti Společné výklady Zrušení společenské smlouvy Vady společenské smlouvy oddíl: Zakladatelská listina III.3 kapitola: Předběžná společnost s ručením omezeným XVI

5 III.4 kapitola: Vznik společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Návrh na prvozápis společnosti do obchodního rejstříku oddíl: Den vzniku společnosti IV. ČÁST: JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM IV.1 kapitola: Jednání za společnost s ručením omezeným obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé druhy zastoupení společnosti oddíl: Společné výklady Základní otázky Zákaz konkurence zástupců společnosti při provozu obchodního závodu IV.2 kapitola: Zákonné zastoupení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Jednotlivé případy obecného zákonného zastoupení společnosti Zastoupení zaměstnancem Zastoupení orgánem nebo jeho členem nezapsaným v obchodním rejstříku Zastoupení společníkem oddíl: Jednotlivé případy zvláštního zákonného zastoupení společnosti Zastoupení při provozování obchodního závodu Zastoupení vedoucím odštěpného závodu Zastoupení neoprávněným zástupcem oddíl: Neúčinnost omezení jednatelského oprávnění orgánu společnosti IV.3 kapitola: Smluvní zastoupení společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zastoupení na základě obecné plné moci oddíl: Zastoupení na základě prokury Základní otázky Rozsah prokuristova zmocnění Jednání prokuristy Způsobilost k přijetí prokury Udělení a vznik prokury Regulace právního vztahu společnosti a prokuristy Kvalita plnění povinností prokuristy Střet zájmů prokuristy Zánik prokury XVII

6 IV.4 kapitola: Opatrovnictví společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zastoupení hmotněprávním opatrovníkem Základní otázky Jmenování hmotněprávního opatrovníka Práva a povinnosti hmotněprávního opatrovníka Odvolání hmotněprávního opatrovníka oddíl: Zastoupení procesním opatrovníkem IV.5 kapitola: Následky právních jednání společnosti s ručením omezeným učiněných v rozporu se zákonným požadavkem souhlasu valné hromady V. ČÁST: PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM, KTERÝ NENÍ PŘEDSTAVOVÁN CENNÝM PAPÍREM V.1 kapitola: Podíl, který není představován cenným papírem obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní povaha podílu oddíl: Význam podílu oddíl: Kvantitativní a kvalitativní stránka podílu Základní otázky Kvantitativní stránka Kvalitativní stránka Společné výklady oddíl: Jednotnost a dělitelnost podílu Základní otázky Jednotnost podílu Dělitelnost podílu Spojení podílů oddíl: Druhy podílů Základní otázky Úrokové podíly Vazba podílu na jeden z více obchodních závodů oddíl: Právní následky zákazu vlastnictví více než jednoho podílu V.2 kapitola: Podíl ve spoluvlastnictví oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Způsoby vzniku spoluvlastnictví podílu Správce společného podílu oddíl: Podíl jako předmět podílového spoluvlastnictví XVIII

7 1 Základní otázky Právní dispozice se spoluvlastnickými podíly na společném podílu Společné členství Zánik podílového spoluvlastnictví podílu Obecně Zánik podílového spoluvlastnictví podílu jeho rozdělením oddíl: Podíl jako předmět společného jmění manželů Základní otázky Právní jednání související s nabytím podílu do společného jmění manželů Jednotlivé varianty vztahu podílu a společného jmění manželů Obecně Společné členství bezpodílových spoluvlastníků podílu Výlučné členství jen jednoho z bezpodílových spoluvlastníků podílu A) Právní vztahy vzniklé od B) Právní vztahy vzniklé do C) Společné výklady Evidence bezpodílových spoluvlastníků podílu při výlučném členství jen jednoho z nich ve společnosti Výkon práv a povinností společníka Zvláštní zákonná ochrana bezpodílových spoluvlastníků Obecně Nabytí podílu; Zákonné ručení za dluhy Právní jednání týkající se společného podílu Zánik a vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví podílu Obecně Vypořádání dohodou A) Vypořádání dohodou, jsou-li oba bezpodíloví spoluvlastníci společnými společníky B) Vypořádání dohodou, je-li jen jeden z bezpodílových spoluvlastníků výlučným společníkem C) Společné výklady Vypořádání rozhodnutím soudu Vypořádání domněnkou vypořádání V.3 kapitola: Převod podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní režim převodu podílu Základní otázky Převod mezi společníky navzájem Převod mezi společníkem a extraneem Společné principy převodu XIX

8 1. Udělování souhlasu Právní následky neudělení souhlasu Účinnost smlouvy Právní účinky převodu podílu vůči společnosti Dodatek oddíl: Smlouva o převodu podílu Základní otázky Forma smlouvy Dodatek oddíl: Právní následky převodu podílu; Ručení převodce podílu oddíl: Přistoupení extranea ke společenské smlouvě oddíl: Povinnost k převodu podílu oddíl: Předkupní právo k podílu oddíl: Neúčinnost některých právních dispozic s podílem oddíl: Sporné otázky převodu podílu Převod podílu před vznikem společnosti Převod podílu po zrušení společnosti Převod podílu v rámci převodu obchodního závodu Převod podílu dobrovolnou veřejnou dražbou Převod podílu od neoprávněné osoby V.4 kapitola: Přechod podílu oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Přechod podílu děděním Přechod podílu odkazem oddíl: Vydržení podílu oddíl: Vyvlastnění podílu oddíl: Přechod podílu v soudní exekuční dražbě V.5 kapitola: Zastavení podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Subjekty zástavního práva oddíl: Vznik zástavního práva k podílu oddíl: Postavení zástavního věřitele před splatností pohledávky zajištěné zástavním právem k podílu Výkon hlasovacího práva Důsledky některých operací na postavení zástavního věřitele Obecně Důsledky jednotlivých operací A) Důsledky některých převodů a přechodů zastaveného podílu 154 B) Důsledky uvolnění zastaveného podílu C) Důsledky rozdělení zastaveného podílu D) Důsledky zvýšení základního kapitálu XX

9 E) Důsledky snížení základního kapitálu F) Důsledky zpeněžení podílu v exekuční dražbě G) Důsledky zániku společnosti bez univerzálního právního nástupce H) Důsledky úpadku společnosti oddíl: Postavení zástavního věřitele po splatnosti pohledávky zajištěné zástavním právem k podílu Uspokojení ze zástavy Obecně Právo zástavního věřitele na nucený převod zastaveného podílu Právo zástavního věřitele na plnění plynoucí z účasti společníka ve společnosti Výkon společnických práv zástavním věřitelem V.6 kapitola: Zákaz zcizení a zatížení podílu V.7 kapitola: Zvláštní předpisy o vlastním podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákonné restrikce společnosti při vlastnictví jejího podílu oddíl: Zvláštní postup při vlastnictví všech podílů V.8 kapitola: Zvláštní předpisy o uvolněném podílu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Důvody existence uvolněného podílu oddíl: Naložení s uvolněným podílem Základní otázky Naložení s uvolněným podílem, jehož převod nebo přechod není ani omezen, ani vyloučen Naložení s uvolněným podílem, jehož převod nebo přechod je omezen nebo vyloučen Právní následky porušení povinnosti naložení s uvolněným podílem VI. ČÁST: PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM, KTERÝ JE PŘEDSTAVOVÁN CENNÝM PAPÍREM VI.1 kapitola: Kmenový list obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pojmové vymezení kmenového listu oddíl: Oprávnění k výkonu práv a povinností společníka při nevydání kmenového listu oddíl: Obligatorní náležitosti kmenového listu XXI

10 1 Základní otázky Změna obligatorních náležitostí oddíl: Zákaz emise zaknihovaných kmenových listů oddíl: Slučování a štěpení kmenového listu oddíl: Právo na výměnu poškozeného kmenového listu oddíl: Aplikace právních předpisů o podílu, který není představován cenným papírem, na kmenový list VI.2 kapitola: Převod kmenového listu oddíl: Úvodní výklady oddíl: Zákaz veřejného nabízení a obchodování kmenového listu na veřejném trhu VI.3 kapitola: Zastavení kmenového listu VI.4 kapitola: Zákaz zcizení a zatížení kmenového listu VI.5 kapitola: Vydání nových kmenových listů; Stažení nebo výměna dosavadních kmenových listů oddíl: Vydání nových kmenových listů Základní otázky Dodatečná lhůta; Poučení o následcích jejího zmeškání Prodej nebo zrušení nepřevzatých nových kmenových listů oddíl: Stažení a výměna dosavadních kmenových listů Základní otázky Dodatečná lhůta; Poučení o následcích jejího zmeškání Prohlášení nepředložených nebo neodevzdaných kmenových listů za neplatné oddíl: Společné výklady Právní následky nepřevzetí kmenového listu Dispozice společnosti s kmenovými listy Majetkové vypořádání s bývalým vlastníkem Zničení kmenových listů Některé sporné otázky VII. ČÁST: SPOLEČNÍCI SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A JEJICH PRÁVNÍ POSTAVENÍ VII.1 kapitola: Společník obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Fyzická osoba jako společník oddíl: Právnická osoba jako společník oddíl: Omezení dané předpisy na ochranu hospodářské soutěže XXII

11 VII.2 kapitola: Vznik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Způsoby vzniku účasti ve společnosti Originární vznik účasti Derivativní vznik účasti oddíl: Vznik a zánik oprávnění k výkonu práv a povinností společníka VII.3 kapitola: Práva a povinnosti společníka obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Rozhodování společníků společné výklady oddíl: Zastoupení společníka společné výklady oddíl: Předpisy o jediném společníkovi VII.4 kapitola: Jednotlivá práva společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právo účasti na správě společnosti Základní otázky Podmínky výkonu práva na informace Obecně Zákonné výluky z práva na informace Postup při neposkytnutí informace Společné výklady Zastoupení při výkonu práv oddíl: Právo podat společnickou žalobu Základní otázky Právo podat společnickou žalobu o náhradu újmy Právo podat společnickou žalobu při neplnění některých povinností jiným společníkem Společné výklady Notifikační povinnost společníka Procesní otázky Dodatek oddíl: Právo na podíl na zisku oddíl: Právo na vypořádací podíl Základní otázky Výše, splatnost a podoba vypořádacího podílu Obecně Zvláštní předpisy o výši vypořádacího podílu Osoba povinná k výplatě vypořádacího podílu Osoba oprávněná k přijetí vypořádacího podílu Obecně Zákonné ručení při nesplaceném vkladu XXIII

12 5 Vypořádací podíl a společné jmění manželů Dodatek oddíl: Právo na podíl na likvidačním zůstatku oddíl: Právo na kompenzaci reflexní škody oddíl: Zvláštní práva kvalifikovaného společníka VII.5 kapitola: Jednotlivé povinnosti společníka oddíl: Úvodní výklady oddíl: Povinnost loajality Základní otázky Zákaz zneužití hlasovacího práva oddíl: Povinnost k majetkovým plněním ve prospěch společnosti Vkladová povinnost Příplatková povinnost Obecně Vracení příplatků Společné výklady Dodatek oddíl: Ručení společníků z titulu jejich účasti ve společnosti Základní otázky Obecná úprava ručení společníka Obecně Rozsah ručení; Solidarita ručitelů Subsidiarita ručení Započtení Právo regresu Zvláštní úprava ručení společníka po zrušení společnosti s likvidací Zvláštní úprava ručení společníka při prohlášení konkursu na majetek společnosti Dodatek oddíl: Zákaz konkurence společníka oddíl: Střet zájmů společníka VII.6 kapitola: Seznam společníků oddíl: Úvodní výklady oddíl: Údaje evidované v seznamu společníků VII.7 kapitola: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady Základní otázky Způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Právní účinky zániku účasti společníka ve společnosti XXIV

13 2. oddíl: Jednotlivé obecné způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Výkon rozhodnutí postižením podílu Obecně Výkon rozhodnutí postižením podílu, který je převoditelný Výkon rozhodnutí postižením podílu, který je nepřevoditelný nebo reálně neprodejný Obnovení účasti povinného ve společnosti Exekuce postižením podílu Prohlášení konkursu na majetek společníka Obecně Obnovení účasti dlužníka ve společnosti Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti v souvislosti s insolvenčním řízením Společné výklady oddíl: Jednotlivé zvláštní způsoby zániku účasti společníka ve společnosti Vystoupení společníka ze společnosti Obecně Jednotlivé důvody vystoupení Společné výklady o vystoupení Dohoda o zániku účasti společníka Vyloučení společníka Obecně Vyloučení v kadučním řízení Vyloučení soudem Zrušení účasti společníka soudem VIII. ČÁST: ORGÁNY SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČNÉ VÝKLADY VIII.1 kapitola: Orgány společnosti s ručením omezeným obecné otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Aplikace některých předpisů na rozhodnutí orgánů společnosti oddíl: Platnost a účinnost rozhodnutí orgánu společnosti oddíl: Postup v případě sporu, zda rozhodnutí orgánu společnosti bylo přijato či nikoliv oddíl: Povinnosti člena kolektivního orgánu při výkonu hlasovacího práva Základní otázky Odpovědnost člena kolektivního orgánu společnosti za výkon hlasovacího práva XXV

14 VIII.2 kapitola: Střet zájmů orgánu společnosti nebo jeho člena oddíl: Úvodní výklady oddíl: Obecné předpisy o (hrozícím) střetu zájmů oddíl: Střet zájmů při některých právních jednáních Základní otázky Obligatorní náležitosti notifikačního oznámení Zákaz právního jednání; Informační povinnost dozorčí rady Zákonná výjimka oddíl: Dodatek VIII.3 kapitola: Jiné fakultativní orgány společnosti s ručením omezeným oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní postavení jiných fakultativních orgánů a jejich členů IX. ČÁST: VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM IX.1 kapitola: Valná hromada základní otázky oddíl: Úvodní výklady oddíl: Působnost valné hromady základní a společné otázky Základní otázky Zákonná působnost valné hromady základní vymezení Problematika další (nepsané) působnosti valné hromady IX.2 kapitola: Základní zákonná působnost valné hromady podle korporačního zákona oddíl: Rozhodování o změně společenské smlouvy oddíl: Rozhodování o změně výše základního kapitálu, o připuštění nepeněžitého vkladu a o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splnění vkladové povinnosti oddíl: Rozhodování o volbě a odvolání statutárního orgánu nebo jeho členů a členů dozorčí rady Základní otázky Volba do funkce Odvolání z funkce oddíl: Rozhodování o volbě a odvolání likvidátora oddíl: Rozhodování o udělení a odvolání prokury oddíl: Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací oddíl: Schvalování hospodaření společnosti Základní otázky Schvalování účetní závěrky Rozhodování o úhradě ztráty XXVI

15 8. oddíl: Rozhodování o schválení přeměny oddíl: Schvalování některých smluv týkajících se obchodního závodu nebo pobočky oddíl: Schvalování smlouvy o tichém společenství oddíl: Schvalování finanční asistence oddíl: Schvalování jednání učiněných za společnost před jejím vznikem oddíl: Rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem oddíl: Rozhodování o změně druhu kmenového listu IX.3 kapitola: Další zákonná působnost valné hromady podle korporačního zákona oddíl: Schvalování rozdělení podílu oddíl: Rozhodování o omezení jednatelského oprávnění statutárního nebo jiného orgánu oddíl: Přijetí vyžádaného pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti oddíl: Schválení smlouvy o vypořádání újmy oddíl: Pozastavení výkonu funkce voleného orgánu nebo jeho člena oddíl: Zakázání některých právních jednání oddíl: Schvalování smlouvy o výkonu funkce a některých odměn za výkon funkce oddíl: Schvalování odměn při souběhu funkce a pracovněprávního vztahu oddíl: Schválení jiného okamžiku zániku funkce některých osob, jež odstoupily z funkce voleného orgánu nebo jeho člena oddíl: Rozhodování o vyloučení společníka v kadučním řízení oddíl: Procedurální rozhodování v souvislosti se zasedáním valné hromady oddíl: Schvalování převodu a zastavení podílu oddíl: Rozhodování o naložení s uvolněným podílem IX.4 kapitola: Zákonná působnost valné hromady podle jiných zákonů oddíl: Rozhodování o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací oddíl: Schvalování konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a konečné účetní závěrky oddíl: Schvalování auditora IX.5 kapitola: Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou a usnesením valné hromady oddíl: Úvodní výklady Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou Působnost valné hromady založená usnesením valné hromady XXVII

16 2. oddíl: Některé otázky, jež mohou být svěřeny do působnosti valné hromady společenskou smlouvou nebo usnesením valné hromady Základní otázky Některé sporné otázky IX.6 kapitola: Svolání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Osoby a orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady Základní otázky Orgány společnosti oprávněné ke svolání valné hromady Statutární orgán Dozorčí rada Likvidátor Osoby oprávněné ke svolání valné hromady Kvalifikovaný společník Kterýkoliv společník Společné výklady oddíl: Důvody a lhůty svolání valné hromady Obligatorní svolání valné hromady Obligatorní svolání valné hromady statutárním orgánem Obligatorní svolání valné hromady dozorčí radou Obligatorní svolání valné hromady likvidátorem Fakultativní svolání valné hromady Důsledky porušení povinnosti svolat valnou hromadu oddíl: Způsob a procedura svolání valné hromady Základní otázky Pozvánka na zasedání valné hromady Právní povaha pozvánky Náležitosti pozvánky Forma pozvánky Přílohy pozvánky Místo, datum a čas zahájení zasedání valné hromady Doručení pozvánky Vzdání se práva společníka Dodatek oddíl: Odvolání a odložení termínu zasedání již svolané valné hromady oddíl: Doplnění programu zasedání již svolané valné hromady IX.7 kapitola: Osoby účastnící se zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je povinná Společníci XXVIII

17 1. Obecně Povinnost účasti na zasedání valné hromady Důsledky porušení povinnosti účasti na zasedání valné hromady Statutární orgán nebo jeho členové a dozorčí rada nebo její člen Likvidátor Insolvenční správce Jiné osoby oddíl: Osoby, jejichž účast na zasedání valné hromady je dobrovolná oddíl: Zastoupení společníka na zasedání valné hromady Základní otázky Smluvní zastoupení Povaha plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Obligatorní náležitosti plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Forma plné moci podle 168 odst. 1 korp. z Způsobilost být zmocněncem; Notifikace střetu zájmů Paralelní účast společníka a jeho zmocněnce Společné zastoupení dvou nebo více společníků jediným zmocněncem Nepřípustnost zastoupení společníka více než jedním zmocněncem Substituční plná moc Další otázky Společné výklady oddíl: Nepřípustnost zastoupení jiné osoby než společníka na zasedání valné hromady IX.8 kapitola: Rozhodování společníků na zasedání valné hromady oddíl: Hlasovací právo společníků Základní otázky Obecně Nedělitelnost hlasovacího práva Právní povaha hlasování společníka Pravidla stanovení počtu hlasů Zákaz výkonu hlasovacího práva Obecně Jednotlivé případy sistace hlasovacího práva A) Obecná úprava B) Zvláštní úprava Dodatek Kumulativní hlasování oddíl: Usnášeníschopnost a přijímání rozhodnutí valné hromady Usnášeníschopnost valné hromady Počty hlasů potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady XXIX

18 3 Zvláštní předpisy pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí valné hromady Obecně Zvláštní předpisy pro rozhodování o změně společenské smlouvy A) Obecně B) Zvláštní pravidlo Dodatek oddíl: Právo společníka předkládat návrhy a protinávrhy oddíl: Jednací jazyk na zasedání valné hromady oddíl: Způsob hlasování na zasedání valné hromady Základní otázky Hlasování s využitím technických prostředků Obecně Korespondenční hlasování oddíl: Průběh zasedání valné hromady Listina přítomných Jednací řád Jednotlivé fáze zasedání valné hromady Zjišťování usnášeníschopnosti Volba funkcionářů valné hromady Schvalování navrženého programu; Doplnění a zúžení programu Průběh zasedání Přijímání usnesení oddíl: Náklady spojené se svoláním a zasedáním valné hromady IX.9 kapitola: Dodatečný výkon hlasovacího práva nepřítomným společníkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Forma dodatečného výkonu hlasovacího práva oddíl: Právní následky dodatečného výkonu hlasovacího práva oddíl: Dodatek IX.10 kapitola: Rozhodování společníků per rollam oddíl: Úvodní výklady oddíl: Pravidla rozhodování per rollam oddíl: Hlasování per rollam s využitím technických prostředků IX.11 kapitola: Výkon působnosti valné hromady jediným společníkem oddíl: Úvodní výklady oddíl: Výkon působnosti valné hromady statutárním orgánem jediného společníka XXX

19 IX.12 kapitola: Zápis o zasedání valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Prostý zápis Základní otázky Náležitosti zápisu Obligatorní náležitosti zápisu Fakultativní náležitosti zápisu Přílohy zápisu oddíl: Notářský zápis Základní otázky Obligatorní notářský zápis Fakultativní notářský zápis Notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady oddíl: Právní povaha zápisu; Vady zápisu oddíl: Právo společníka na zápis oddíl: Důsledky porušení povinnosti pořídit zápis Základní otázky Právní následky nepořízení obligatorního notářského zápisu IX.13 kapitola: Usnesení valné hromady obecné otázky oddíl: Právní povaha usnesení valné hromady Základní otázky Vlastní rozbor oddíl: Soulad usnesení valné hromady se společenskou smlouvou oddíl: Náležitosti usnesení valné hromady oddíl: Právní účinky usnesení valné hromady oddíl: Usnesení valné hromady a právní podmínky oddíl: Revokace usnesení valné hromady Základní otázky Revokace usnesení valné hromady ex lege oddíl: Závaznost usnesení valné hromady Personální závaznost usnesení valné hromady Společnost a její volené orgány nebo jejich členové Společníci Další osoby Věcná závaznost usnesení valné hromady Obecně Závaznost nerozumných a nevhodných usnesení valné hromady Časová závaznost usnesení valné hromady oddíl: Důsledky porušení usnesení valné hromady Základní otázky XXXI

20 2 Porušení usnesení valné hromady a neplatnost právního jednání oddíl: Odůvodnění usnesení valné hromady oddíl: Právní povinnost valné hromady přijmout usnesení oddíl: Obrana proti nečinnosti valné hromady oddíl: Nahrazení usnesení dohodou společníků mimo rámec valné hromady IX.14 kapitola: Právní následky vadného usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Právní následky podle druhu vady usnesení valné hromady Základní klasifikace Neplatnost usnesení valné hromady Obecně Povaha neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody neplatnosti usnesení valné hromady Některé důvody, jež neplatnost usnesení valné hromady nevyvolávají Právní následky znemožnění výkonu hlasovacího práva společníkovi pro platnost usnesení valné hromady Nicotnost usnesení valné hromady Obecně Některé důvody nicotnosti usnesení valné hromady Právní následky absence obligatorních náležitostí usnesení valné hromady oddíl: Úvaha k pojetí neplatnosti a nicotnosti usnesení IX.15 kapitola: Soudní řízení ve věci neplatnosti usnesení valné hromady oddíl: Úvodní výklady oddíl: Lhůty pro podání návrhu Základní otázky Výjimka pro přezkum (ne)platnosti usnesení v rejstříkovém řízení oddíl: Aktivní legitimace Základní otázky Jednotlivé aktivně legitimované osoby Společník A) Obecně B) Podíloví spoluvlastníci podílu C) Bezpodíloví spoluvlastníci podílu společní společníci D) Bezpodílový spoluvlastník podílu výlučný společník Jednatel a člen dozorčí rady Likvidátor Protest společníka XXXII

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů...

Obsah. Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI Předmluva autorů... XXV Část první ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným obecně... 1

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy akciové společnosti... 1 1. oddíl: Úvodní výklady...

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX

Obsah. Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Obsah Předmluva O autorech... VI Seznam použitých zkratek...xviii Zákon č. 90/2012 Sb. - přehled zákona... XIX Vzory: A. ZOK Část p rv n í. O bch o d n í k o rp o ra c e...1 H lava I (5 1-9 4 )... 1 5

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII

Obsah. O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII O autorovi... XI Seznam zkratek právních předpisů... XII Předmluva...XIII KAPITOLA 1 Úvod... 1 1.1 Pojetí a struktura publikace... 1 1.2 NOZ... 2 1.3 Zástavní právo v NOZ... 5 KAPITOLA 2 Zástavní právo...

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014

PRVNÍ REKODIFIKAČNÍ LIBOR ČIHÁK, 2014 1 1 Zákon č. 240/2013 Sb., ze dne 3. července 2013 O investičních společnostech a investičních fondech (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 05.2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1-4 Předmět úpravy 1 Působnost zákona 2-4

Více

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv

SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK. Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH

ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH ÚVOD DO OBCHODNÍHO PRÁVA OBSAH Předmluva 3 1 POJEM A PŘEDMĚT OBCHODNÍHO PRÁVA 11 1.1 Pojem obchodní právo 11 1.2 Pojem hospodářské právo 11 1.3 Předmět obchodního práva 11 1.4 Stručný nástin historického

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s strana první: ----------------------------------------------------------------------------------- N 119/2016 NZ 116/2016 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný jménem Mgr. Zuzany Geroldové,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s N 377/2016 Nz 337/2016 sepsaný dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1

OBSAH. Použité zkratky. Kapitola 1. Co je cenný papír 1 OBSAH Použité zkratky O autorovi Úvod XV XVII XIX Kapitola 1. Co je cenný papír 1 I. Různá pojetí cenného papíru 1 II. Ekonomický pojem cenného papíru 2 1. Mlčení ekonomické teorie k pojmu cenného papíru

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát ZOK a NOZ Vztah mezi ZOK a NOZ Použití NOZ Obecná úprava právnických osob Obecná úprava jednání za

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více