KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA OČIMA PACIENTŮ"

Transkript

1 KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2011 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter /

2 KVALITA OČIMA PACIENTŮ rostoucí trend kvality Fakultní nemocnice Plzeň absolvovala od roku 2006 již sedmou vlnu výzkumu Kvalita očima pacientů. Výsledková řada vykazuje poměrně stabilní trend růstu spokojenosti pacientů s kvalitou zdravotní. Poslední souhrnná spokojenost z dubna roku 2011 dosáhla zatím nejvyšší hodnoty 83,1 %. Souhrnná spokojenost se již stabilně pohybuje statisticky významně nad hranicí standardu dobré. Kromě souhrnné spokojenosti dále rostla spokojenost se sestrami na 82,5 % a výrazný růst (poprvé prokazatelně nad hranici 80 %) zaznamenali také lékaři. Fakultní nemocnice Plzeň tak ve všech třech hodnocených kategoriích splnila výkonnostní kriteria pro udělení certifikátu MZ SPOKOJENÝ PACIENT. Vysoká zůstala i návratnost dotazníků (79%) a podíl nezařazených pacientů (5,8 %) zůstal s rezervou na metodikou požadované úrovni (do 9,5 %). Všechny dimenze vykázaly ve srovnání s loňským rokem další zlepšení. hodnocení a žádný dílčí indikátor nevykázaly statisticky významné zhoršení. Nejvýrazněji se zlepšovaly dimenze RESPEKT-OHLED-ÚCTA (o 2 p.b.) a PŘIJETÍ DO NEMOCNICE (o 2,4 p.b.) Nemocnice si udržuje vysokou vyrovnanost jednotlivých oddělení v hodnotě souhrnné spokojenosti. Pouze dvě z padesáti hodnocených oddělení vykazují souhrnný index spokojenosti pacientů celým intervalem spolehlivosti výsledku pod standardem (80 %). V meziročním srovnání stojí za pozornost skutečnost, že pouze jedno oddělení vykázalo významné zhoršení. Všechny ostatní oddělení se buď zlepšila nebo byl jejich výsledek v rámci statistické chyby shodný s předchozím. Hodnocení sester a lékařů ve srovnání s předcházejícím rokem zaznamenalo zlepšení. Poprvé obě profesní skupiny překročily statisticky významně osmdesátiprocentní hranici a FN Plzeň se tak stala první fakultní nemocnicí, které se to podařilo. Z hodnocení jednotlivých oddělení stojí za zmínku ještě statisticky významné zlepšení na třech odděleních: 1/ na Klinice KOPTÚ E (gerontotraumatologie), kde je kromě překvapivě vysokého hodnocení (96,5%) také neobvykle vysoká homogenita odpovědí, 2/ na Klinice TRN A (zlepšení z 81,1 na 89,6 %) a 3/ na II. interní klinice 1.p. Výrazně si polepšilo také Onkologické a radioterapeutické odd. B. Statisticky významný pokles v hodnocení pacientů zaznamenala stanice B I. interní kliniky. (z 82,4 % na 74,3 %). Při příštím šetření doporučuji věnovat ještě větší pozornost evidenci nezařazených pacientů a vyloučení ze vzorku nezletilých a překládaných pacientů. Tyto nepřesnosti způsobili že u devíti oddělení byl součet odevzdaných dotazníků a nezařazených pacientů vyšší než počet propuštěných pacientů. Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení. Toto právo může být naplněno jen tehdy, pokud má občan k dispozici potřebné informace o kvalitě zdravotnických zařízení, na základě kterých se může rozhodovat. o kvalitě zdravotní z pohledu jejích uživatelů, zpracované validním a jednotným způsobem, který umožňuje srovnání různých zařízení, jsou také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní. Je to jedna z podmínek úspěšné akreditace nemocnic. Pravidelné poskytování informací o kvalitě zdravotní veřejnosti významně přispívá ke zvyšování povědomí o odpovědnosti občanů za své zdraví a posilování postavení pacienta v systému zdravotní v České republice. Dlouhodobé zvyšování kvality ve Fakultní nemocnici Plzeň je nejlepší reakcí na rostoucí nároky pacientů. Zdravotnická zařízení v České republice se musí připravit na to, že nároky pacientů se budou ještě významně zvyšovat. Generace, které budou vyžadovat služby a komunikaci s personálem zdravotnických zařízení na nejvyšší úrovni, teprve dorůstají do věku zvýšené spotřeby zdravotnických služeb. Proto je potřeba počítat s tím, že pouze ta zařízení, která budou své služby zlepšovat rychleji, než porostou požadavky klientů, budou vykazovat také růst spokojenosti pacientů. Děkuji vedení nemocnice a všem pracovníkům za výbornou spolupráci a především všem pacientům, kteří odpovídali na naše nekonečné otázky, za trpělivost a vstřícnost. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 2

3 OBSAH Hlavní zjištění strana 4 Řešitel projektu strana 8 Východiska projektu strana 9 Metodika projektu strana 10 Návratnost dotazníků, validita dat, parametry projektu strana 11 Počty propuštěných pacientů strana 15 Souhrnná spokojenost strana 20 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích strana 25 Spokojenost pacientů v jednotlivých odděleních strana 68 Spokojenost pacientů s personálem a službami strana 96 Příloha 1 : Souhrnná spokojenost na pracovištích (tab.) strana 111 Příloha 2 : Přehled indikátorů podle oddělení strana 120

4 Hlavní zjištění Kvalita ve Fakultní nemocni Plzeň je na vysoké úrovni, souhrnná spokojenost za celou nemocnici činí 83,1 %. Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na Klinice KOTPÚ E, Klinice TRN B a na Klinice pracovního lékařství Nejnižší souhrnná spokojenost je mezi pacienty I.interní kliniky B, Chirurgickém oddělení C, Infekční klinice B Struktura vzorku Struktura vzorku se prakticky shoduje se strukturou vzorku předcházejícího šetření. Ve vzorku pacientů převažují ženy. Ve vzorku je 55 % žen a 45 % mužů. Převahu mají pacienti ve věku nad 51 let, vyučení lidé bez maturity a lidé s maturitou. Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad urgentním příjmem. Pacienti na přijetí nečekají obvykle déle Spokojenost pacientů s nemocniční péčí se projevuje i v poznámkách, které pacienti uváděli na konci dotazníku. Převážně se jedná o pochvalné nebo děkovné připomínky. Celkově byli nejvíce spokojeni pacienti na pacienti na Klinice KOTPÚ E, Klinice TRN B a na Klinice pracovního lékařství. Nejnižší souhrnná spokojenost je mezi pacienty I.interní kliniky B Hodnocení u porodnických oddělení - šestinedělí se nesrovnává s ostatními z důvodu možného vlivu postpartální deprese. než měsíc. Souhrnná spokojenost Výzkum prokázal, že kvalita ve Fakultní nemocnici v Plzni je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici dosahuje 83,1 % a celým intervalem spolehlivosti výsledku překračuje standard 80 %. Vysoká celková spokojenost je podpořena i tím, že naprostá většina pacientů by FN Plzeň doporučila ostatním. Rovněž při odchodu z nemocnice jsou pacienti spokojeni se svým zdravotním stavem. 81,1 % pacientů považují svůj zdravotní stav za lepší, zhruba 12,5 % jej pak pokládá za stejný a pouze 0,8 % za horší. Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích Vysoká míra spokojenosti s nemocniční péčí je odrazem spokojenosti v jednotlivých dimenzích podílejících se na souhrnné spokojenosti. U většiny sledovaných dimenzí s výjimkou dimenzí Tělesné pohodlí, a Citové opora přesahuje spokojenost hranici 80 %. Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny a s propuštěním z nemocnice a pokračováním (přes 90 % spokojených pacientů). RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 4

5 Hlavní zjištění Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzemi zapojení rodiny (93,9 %) a s propuštěním z nemocnice a pokračováním (90,7 %). Naopak nižší spokojenost vyjadřují pacienti s citovou oporou (78,2 %) a tělesným pohodlím (79,0 %). U ostatních dimenzí převyšuje spokojenost 80 %. Naopak nižší spokojenost oproti průměru vyjadřují pacienti s citovou oporou a tělesným pohodlím. Z hlediska jednotlivých indikátorů, které sytí dimenzi přijetí do nemocnice, pacienti kladně hodnotí dobu čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu, vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (během čekání se jejich stav nezhoršil) a dodržení termínu přijetí. Méně spokojeni jsou s organizací a plynulostí přijetí do nemocnice. S dimenzí přijetí do nemocnice byli významně spokojenější pacienti z II.interní klinika 2.p, Klinika prac. lékařství, Klinika KOTPÚ E K oddělením, ve kterých nižší spokojenost pacientů mimo jiné patří Chirurgická klinika F, Chirurgická klinika C, Infekční klinika B V rámci této dimenze jsou pacienti nejvíce spokojeni s komunikací sester a lékařů. Naopak menší spokojenost je se znalostí ošetřujícího lékaře a se zapojením pacienta do rozhodování o vlastní léčbě. Nejvíce spokojeni s dimenzí respektu, ohledu a úcty jsou pacienti z Kliniky KOTpÚ E, II.interní kliniky 2p., a z Kliniky TRN B (plicní). Oddělení, ve kterých je nižší spokojenost s respektem vůči pacientovi, jsou Onkolog. a radioterap. odd. B, Infekční klinika B, Urologická klinika A. Tuto dimenzi nejvíce sytí ukazatel kontinuita předávání informací ze strany zdravotnického personálu a dosažitelnost zdravotnického personálu. Nejvyšší spokojenost s dimenzí koordinace a integrace je mezi pacienty Klinika KOTPÚ E, Klinika pracov. lékařství, Klinika TRN B Naopak u I. interní kliniky B je spokojenost pacientů s touto dimenzí nižší než průměr. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 5

6 Hlavní zjištění Ve srovnání s ostatními odděleními je prokazatelně vyšší spokojenost pacientů na Klinice KOTPÚ E a na Klinice pracov. lékařství (v 7 z 8 dimenzí), Oční klinice (v 6 z 8 dimenzí). Naopak nižší je spokojenost pacientů z Chirurgického oddělení C (v 7 z 8 dimenzí) a I.interní kliniky B (v 7 z 8 dimenzí). a komunikace Nejvyšší míra spokojenosti pacientů je v rámci této dimenze s frekvencí návštěv ošetřujícího lékaře, s frekvencí hovorů s ním a s obeznámením s právy nemocného. Problémem i nadále zůstává nízké hodnocení srozumitelnosti odpovědí lékaře. Nejnižší spokojenost pacientů v rámci dimenze informace a komunikace je s vybranými službami nemocnice (dostupnost novin, telefonu a televize). S komunikací a informovaností jsou nejvíce spokojeni pacienti z Kliniky KOTPÚ E, Klinika TRN B Statisticky prokazatelně nižší míra spokojenosti s touto dimenzí je na ORL klinika A, Urologická klinika A, Chirurgické oddělení C Tělesné pohodlí V rámci dimenze tělesné pohodlí pacienti nemají žádné špatné zkušenosti s pády z lůžka a doba podávání jídel rovněž vyhovuje téměř většině pacientů. Již menší spokojenost je s kvalitou jídla, čistotou toalet a sprch a s dobou ranního buzení. S dimenzí tělesné pohodlí jsou nejvíce spokojeni pacienti z Kliniky TRN B (plicní), Klinika KOTPÚ E, Klinika pracov. lékařství Naopak podprůměrně spokojeni s touto dimenzí jsou pacienti I.interní klinika A, I.interní klinika B, Interní oddělení B Pacienti v rámci dimenze citová opora nejlépe hodnotí postoje celého personálu nemocnice. Se zajištěním citové opory jsou nejvíce spokojeni pacienti na Klinika KOTPÚ E, Klinika pracov. lékařství, Klinika TRN B Naopak podprůměrně spokojeni s touto dimenzí jsou pacienti z Infekční klinika B, Chirurgické oddělení C, Chirurgická klinika F Dimenze zapojení rodiny je vůbec nejlépe hodnocená dimenze. Všechny indikátory, které sytí tuto dimenzi, se pohybovaly přes 90 %. je vysoce příznivě hodnoceno na všech odděleních, přesto lze říci, že nejlépe je hodnoceno pacienty Chirurgické kliniky E, Kliniky KOTPÚ E, II.interní kliniky 2.p RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 6

7 Hlavní zjištění Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 82,5% a s lékaři 81,7%. Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Kliniky TRN B (plicní) a Kliniky KOTPÚ E S prací lékařů jsou nejvíce spokojeni pacienti z Kliniky KOTPÚ E, Kliniky pracov. Lékařství, Kliniky TRN B. Spokojenost se všeobecnými službami je nejvyšší mezi pacienty Kliniky KOTPÚ E, Kliniky TRN B, II.interní kliniky 1.p. U 3 z 5 indikátorů, které sytí tuto dimenzi, je spokojenost pacientů 90 a více procent. Nejméně tuto dimenzi sytí indikátor nabídka pomoci při zajišťování domácí po propuštění z nemocnice. S procedurou propuštění jsou velmi spokojeni pacienti na všech odděleních. Vyšší než průměrné hodnocení dosahuje tato dimenze na Klinika pracovního lékařství, Klinika KOTPÚ E, Chirurgická klinika E Naopak s propouštěním a dalším pokračování léčby jsou méně spokojeni pacienti z Urologická klinika A, Infekční klinika B, I.interní klinika B Porovnání oddělení Ve srovnání s ostatními odděleními je prokazatelně vyšší spokojenost pacientů na Klinice KOTPÚ E a Klinice pracov. lékařství (v 7 z 8 dimenzí). Naopak prokazatelně méně spokojeni jsou pacienti na I.interní klinice B a Chirurgickém oddělení C (v 7 z 8 dimenzí), Spokojenost s personálem a všeobecnými službami Celková průměrná spokojenost se sestrami činí 82,5 %, s lékaři 81,7 %, se všeobecnými službami je spokojenost mírně nižší (68,2 %). Nejvyšší spokojenost s prací sester je mezi pacienty Kliniky TRN B (plicní), Kliniky KOTPÚ E a Chirurgické kliniky A. S prací lékařů jsou nejvíce spokojeni pacienti z Klinika KOTPÚ E, Kliniky pracov. lékařství, Kliniky TRN B Spokojenost se všeobecnými službami je nejvyšší mezi pacienty Kliniky KOTPÚ E, Kliniky TRN B, II.interní kliniky 1.p. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 7

8 Řešitel projektu RNDr. Tomáš RAITER řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů Telefon: Web: IČ: DIČ: CZ Sídlo: Opletalova 9, Praha 1 Řešitel projektu je zkušeným výzkumným pracovníkem. Je zakladatelem společnosti pro marketingový výzkum STEM/MARK, a.s., působil jako prezident asociace předních výzkumných společností působících v České republice, zaměřuje se na koncepci a koordinaci významných projektů na národní i mezinárodní úrovni. Je iniciátorem a propagátorem projektů Kvalita Očima Pacientů a Kvalita Pracovního Života ve zdravotnictví. V rámci tohoto projektu spolupracuje od roku 2001 s Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností STEM/MARK, a.s. na lokalizaci metodiky měření kvality zdravotní prostřednictvím systematického monitoringu osmi dimenzí kvality - spokojenosti pacientů. Při měření kvality zdravotní spolupracuje také s některými kraji, krajskými zdravotními rady a nemocnicemi (např.: Středočeský kraj, Liberecký kraj, FN Ostrava, FN Plzeň a dalšími). Je spoluautorem publikace Strategický marketing zdravotnických zařízení a metodické příručky Kvalita Očima Pacientů. Ing. Markéta Hájková Senior Analyst Partnerem řešitele projektu je výzkumná společnost STEM/MARK STEM/MARK je společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu, kteří se řídí přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog: Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog. V letošním roce STEM/MARK vstoupí do osmnáctého roku existence. Během této doby jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu na českém trhu. Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR. Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí. Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu. STEM/MARK, a.s. Chlumčasnkého 497/5, Praha 8 Web: Zkušený analytik, který spolupracuje na projektech Kvalita Očima Pacientů a v oblasti marketingového výzkumu působí již více než 6 let. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 8

9 Východiska projektu Konstrukce dimenzí kvality Dimenze kvality jsou tematicky definované oblasti. Každou dimenzi sytí 3 10 škálových otázek dotazníku. Pro interpretaci dimenzí byla zvolena statistika splňující následující požadavky: umožňuje agregovat otázky do jednoho čísla lze ji snadno interpretovat umožňuje statistické analýzy. Výsledkem tohoto postupu je, že každému pacientovi je pro každou dimenzi přiřazeno jedno číslo, které lze interpretovat jako procento otázek sytících danou dimenzi, ve kterých byl pacient maximálně spokojený. Zprůměrování těchto výsledků přes všechny pacienty dává pro každou dimenzi průměrné procento spokojenosti pacientů se službami poskytovanými v dané oblasti. Tyto vlastnosti splňuje následující transformace otázek: U každé otázky zvolíme typicky jednu položku škály, která odráží nejlepší hodnocení pacienta. Této položce škály přiřadíme hodnotu 1. Všem ostatním platným položkám přiřadíme číslo 0. Položky typu neuvedeno, neví, apod. z analýzy vynecháme. Za každého pacienta spočítáme pro každou dimenzi průměr takto transformovaných proměnných. To, že do analýzy vstupují pouze nejlepší kategorie odpovědí, je zapříčiněno poměrně vysokou spokojeností, kterou pacienti v jednotlivých otázkách vykazují. I při takto přísné konstrukci statistik vychází průměrná spokojenost pacientů s položkami sytícími jednotlivé dimenze okolo 80 %. Z centrální limitní věty potom plyne, že takto konstruovaná statistika má limitně normální rozdělení, tedy ji lze testovat pomocí běžných statistických testů. Asymptotická normalita v těchto případech začíná obvykle fungovat od N=20. Za každou dimenzi spočítáme z těchto hodnot průměr přes všechny pacienty. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 9

10 Metodika projektu Ve výzkumu byl použit standardizovaný a v českém prostředí ověřený dotazník, který pokrývá všech osm pickerovských dimenzí a umožňuje získat standardizovaná data srovnatelná nejen mezi jednotlivými odděleními, ale která jsou také základem pro sledování vývoje kvality v časové řadě. Projektu se zúčastnila níže uvedená lůžková oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Sběr dat Výzkumnou technikou bylo anketní dotazování. K dotazování byl použit standardizovaný dotazník, který byl v nemocnicích distribuován prostřednictvím staničních sester pacientům všech oddělení den před propuštěním z nemocnice. Distribuci a sběr dotazníků zajišťoval odběratel vlastními zaměstnanci dle metodických pokynů řešitele projektu. Jednalo se o pacienty, kteří strávili v nemocnici minimálně 2 dny (jednu noc) a kteří jsou k vyplnění dotazníku způsobilí. Dotazník vyplňovali respondenti samostatně, doba vyplňování obvykle nepřekročila 20 minut. V průběhu šetření sestra rozdávala dotazníky všem způsobilým pacientům, dokud celkový návrat nedosáhl předem stanovené hranice určené pro každé oddělení. Jednotlivá oddělení měla stanovena plánovaný počet vyplněných dotazníků podle velikosti a průměrného počtu přijatých pacientů. Podle standardní metodiky nejsou obvykle vyhodnocena pracoviště, kde počet získaných dotazníků nedosáhl aspoň 20 ks. Pracoviště s nižším počtem vstupují do celkových výsledků spokojenosti pacientů za celou nemocnici, ale nejsou obvykle samostatně vyhodnocována. Mohou být sloučena s jiným pracovištěm, nebo zařazena do kategorie ostatní. Každé oddělení vyplňuje Hlášení o nezařazených pacientech, ve kterém je evidován počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení). Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno. Pokud je přesto počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit. ZÁKLAD: Všichni respondenti, n= Histogram sběru dat Oddělení ve kterých probíhal výzkum I.interní klinika A Oční klinika Dermatovenerologická klinika B I.interní klinika B Odd. plastické chirurgie Urologická klinika A I. interní klinika C Oddělení kardiochirurgie Urologická klinika B I. interní klinika D Psychiatrická klinika B ORL klinika A Chirurgická klinika A Hematoonkologické oddělení ORL klinika B Chirurgická klinika B II. interní klinika 1.p. Klinika TRN A (plicní) Chirurgická klinika C II.interní klinika 2.p. Klinika TRN B (plicní) Chirurgická klinika E II. interní klinika 3 p. Oddělení léčebné rehabilitace Chirurgická klinika F Klinika pracov.lékařství Onkolog. a radioterap. oddělení A Neurologická klinika B Oddělení klinické farmakologie Onkolog. a radioterap. oddělení B Neurologie detaš. prac. Infekční klinika A Onkolog. a radioterap. oddělení C Neurochirurgické oddělení A Infekční klinika B Interní oddělení A Neurochirurgické oddělení B Infekční klinika - Isolace Interní oddělení B Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIA Chirurgické oddělení A Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí Chirurgické oddělení B Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Gynekolog.-porod. klinika GIB Chirurgické oddělení C Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatologie) Gynekolog.-porod.klinika GIIB Oddělení sociálních lůžek Stomatologická klinika Dermatovenerologická klinika A RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 10

11 Návratnost dotazníků, validita dat, parametry projektu V době, kdy probíhal sběr dotazníků bylo na sledovaných odděleních hospitalizováno celkem 3915 pacientů. Na těchto odděleních v rozhodném období nebylo do výzkumu zařazeno dle kvalifikovaného posudku personálu nemocnice 227 pacientů (5,8 %). Během šetření se podařilo získat 2908 validních dotazníků. To znamená, že úspěšnost (návratnost) dotazování dosáhla velmi dobré hodnoty 79 procent. Za minimální hranici pro metodickou spolehlivost dat je u nás požadována 50 procentní návratnost. (Certifikace SPOKOJENÝ PACIENT požaduje návratnost aspoň 65%.) V dalších sběrech bude potřeba se zaměřit na přesnější práci s dotazníky, zejména na evidenci nezařazených pacientů, protože celkem u 9 oddělení bylo nutné anulovat hlášení o nezařazených pacientech jako nepřesné. Součet odevzdaných dotazníků a nezařazených pacientů byl na těchto odděleních vyšší, než počet propuštěných pacientů, což není při správné evidenci možné. U jednoho oddělení dokonce ani anulování počtu nezařazených nepomohlo, protože počet odevzdaných dotazníků přesahoval počet propuštěných pacientů (podrobnější informace na následující straně a v příloze věnované vyhodnocení sběru dat). Díky vysoké návratnosti dotazníků je validita výsledků měření spokojenosti pacientů ve Fakultní nemocnici v Plzni i přes výše uvedené výhrady velmi dobrá. Rovněž absolutní počty získaných dotazníků na jednotlivých odděleních jsou pro vyhodnocení dostatečné. Výsledky poskytují velmi dobrou oporu pro interpretaci a případná rozhodnutí managementu nemocnice. Detaily terénního šetření Celkový počet hodnocených dotazníků: 2908 Termín anketního šetření: duben 2011 Data jsou porovnána s výsledky předcházejícího šetření provedeného v dubnu 2010 na vzorku 2682 pacientů. Vážení dat Sebraná data za nemocnici byla převážena na skutečný počet pacientů v rámci jednotlivých lůžkových oddělení nemocnice, který byl dodán FN Plzeň. Zpracování metodou vážení četností zajišťuje maximální reprezentativitu výsledků. Za obecně přijatelný se považuje rozsah vah v rozmezí mezi 0,3-3,0. V datovém souboru se rozsah vah pohybuje mezi 0,3 2,4. Dané hodnoty indikují shodu sebraných dat a celého souboru pacientů. Metodické poznámky ke zpracování Oddělení, kde návratnost nedosáhla alespoň 20 dotazníků, byla zařazena do kategorie Jiné. Jedná se o tato: Psychiatrická klinika B Infekční klinika IsA Oddělení sociálních lůžek RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 11

12 Metodické poznámky Každé oddělení vyplňuje Hlášení o nezařazených pacientech, ve kterém je evidován počet případů, kdy pacient sice splňoval objektivní podmínky pro zařazení do výzkumu, ale nevyhověl subjektivním kritériím (indispozice k vyplnění dotazníku, organizační důvody zařízení). STANICE S ANULOVANÝM HLÁŠENÍM: Chirurgická klinika F Chirurgické oddělení A Chirurgické oddělení C II. interní klinika 1.p. Infekční klinika EIIB Neurochirurgické oddělení A Neurochirurgické oddělení B Pokud na pracovišti součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů překročí počet vykázaných propuštěných pacientů, je hlášení tohoto pracoviště o propuštěných pacientech anulováno, jako chybné. Pokud je počet dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů, je ve výstupech uvedeno, že u tohoto pracoviště nebylo možné návratnost vyhodnotit z důvodů chybné dokumentace. Stomatologická klinika Na těchto pracovištích překračoval součet získaných dotazníků a nezařazených pacientů počet vykázaných propuštěných pacientů. Z toho důvodu bylo na tomto oddělení anulováno hlášení o nezařazených pacientech. STANICE S CHYBNOU DOKUMENTACÍ: Oddělení léčebné rehabilitace Na tomto pracovišti byl počet odevzdaných dotazníků vyšší než počet propuštěných pacientů. To zpochybňuje dodržení metodiky sběru na těchto odděleních. (Vzhledem k tomu, že rozdíl v evidenci činil pouze jeden případ, mohl být omylem dotazník předán překládanému pacientovi.) RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 12

13 Návratnost dotazníků a validita dat Návratnost dotazníků Návratnost dotazníků ZÁKLAD: Všichni respondenti ZÁKLAD: Všichni respondenti Neurochirurgické oddělení B 100 I. interní klinika C 83 Stomatologická klinika 100 Neurologická klinika B 82 Psychiatrická klinika B 100 Chirurgická klinika C 81 Dermatovenerologická klinika A 98 Dermatovenerologická klinika B 77 Onkolog. a radioterap. oddělení B 98 Hematoonkologické oddělení 77 Klinika KOTPÚ E 97 Interní oddělení B 76 Neurologie detaš. prac. 96 Oční klinika 75 Onkolog. a radioterap. oddělení C 95 I.interní klinika B 75 Klinika pracov.lékařství 95 Infekční klinika A 75 Klinika KOTPÚ C (ortopedie) 94 Urologická klinika A,B 74 Chirurgická klinika B 94 Odd. plastické chirurgie 73 Neurochirurgické oddělení A 94 Klinika KOTPÚ A (ortopedie) 72 Infekční klinika B 92 I.interní klinika A 71 Chirurgické oddělení A 92 Chirurgická klinika A 71 Chirurgická klinika E 92 Klinika TRN B (plicní) 69 Chirurgická klinika F 91 II.interní klinika 2.p. 67 Gynekolog.-porod. klinika GIB 89 Infekční klinika - Isolace 67 Chirurgické oddělení C 89 Interní oddělení A 63 ORL klinika B 87 Chirurgické oddělení B 59 I. interní klinika D 86 Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí 57 Oddělení kardiochirurgie 86 Klinika TRN A (plicní) 56 Onkolog. a radioterap. oddělení A 85 Gynekolog.-porod.klinika GIA 53 Oddělení klinické farmakologie 84 ORL klinika A 51 Klinika KOTPÚ B (ortopedie) 84 II. interní klinika 3 p. 45 Gynekolog.-porod.klinika GIIB 83 II. interní klinika 1.p. 41 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 13

14 Návratnost dotazníků a validita dat Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2908 Počet získaných odpovědí v jednotlivých odděleních ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=2908 Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí 128 Odd. plastické chirurgie 45 Chirurgické oddělení C 113 Dermatovenerologická klinika A 45 Gynekolog.-porod.klinika GIIB 103 Neurochirurgické oddělení A 44 Gynekolog.-porod. klinika GIB Oční klinika Urologická klinika A Onkolog. a radioterap. oddělení A I. interní klinika D Neurologická klinika B I. interní klinika C Chirurgické oddělení A Chirurgická klinika C Onkolog. a radioterap. oddělení B Oddělení klinické farmakologie I.interní klinika B Chirurgická klinika A Chirurgická klinika B Klinika KOTPÚ B (ortopedie) ORL klinika A Neurologie detaš. prac. Oddělení léčebné rehabilitace Chirurgická klinika F Urologická klinika B Neurochirurgické oddělení B Chirurgické oddělení B Interní oddělení A Interní oddělení B Oddělení kardiochirurgie Hematoonkologické oddělení Klinika pracov.lékařství Infekční klinika EIIB Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Dermatovenerologická klinika B Klinika KOTPÚ E Gynekolog.-porod.klinika GIA Klinika TRN A (plicní) ORL klinika B Klinika TRN B (plicní) II. interní klinika 1.p. Stomatologická klinika Infekční klinika EIIA II. interní klinika 3 p. II.interní klinika 2.p. Onkolog. a radioterap. oddělení C Klinika KOTPÚ A (ortopedie) 54 Oddělení sociálních lůžek 11 I.interní klinika A 49 Infekční klinika IsA 8 Chirurgická klinika E 45 Psychiatrická klinika B RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 14

15 Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů ZÁKLAD: Všichni pacienti Počty propuštěných pacientů Gynekolog.-porod.klinika GIIA - šestinedělí Oddělení léčebné rehabilitace Urologická klinika A,B Interní oddělení A Gynekolog.-porod.klinika GIIB Chirurgická klinika E Oční klinika II. interní klinika 1.p I. interní klinika D Neurochirurgické oddělení B ORL klinika A II.interní klinika 2.p Chirurgické oddělení C Gynekolog.-porod.klinika GIA Neurologická klinika B Onkolog. a radioterap. oddělení A I. interní klinika C Chirurgická klinika C Gynekolog.-porod. klinika GIB Chirurgická klinika A I.interní klinika B Chirurgické oddělení A Oddělení klinické farmakologie Onkolog. a radioterap. oddělení B Chirurgické oddělení B Klinika TRN A (plicní) Klinika TRN B (plicní) Interní oddělení B Neurochirurgické oddělení A Hematoonkologické oddělení Dermatovenerologická klinika A Oddělení kardiochirurgie Dermatovenerologická klinika B Infekční klinika B Klinika pracov.lékařství I.interní klinika A Klinika KOTPÚ C (ortopedie) Klinika KOTPÚ B (ortopedie) Klinika KOTPÚ E Odd. plastické chirurgie ORL klinika B Klinika KOTPÚ A (ortopedie) Infekční klinika A Chirurgická klinika B Chirurgická klinika F Neurologie detaš. prac zařazení nezařazení Onkolog. a radioterap. oddělení C Stomatologická klinika Infekční klinika - Isolace zařazení nezařazení II. interní klinika 3 p Psychiatrická klinika B RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 15

16 Dimenze kvality opoždění jako zdroj nespokojenosti nemocných zpoždění jsou drahá i v potenciálních nákladech za sníženou spokojenost pacientů a ve vedlejších klinických výsledcích pocit anonymity a ztráta identity v nemocnici potřeba být léčen s úctou a respektem obavy z nemoci a z ovlivnění života léčbou potřeba být informován a být zahrnut do lékařského rozhodování o léčbě kompetence a schopnosti poskytovatelů z pohledu pacienta uspořádání klinické, pomocných služeb a péči první linie, komunikace a vzdělávání poskytnutí informací o klinickém stavu, vývoji a prognóze informace, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení Tělesné pohodlí fyzická je jednou z nejzákladnějších služeb, kterou poskytovatelé zdravotnických služeb mohou poskytnout z pohledu pacienta pocit strachu z melancholického vybavení nemocnice oceňována je čistota, pohodlí a příjemné prostředí a zmírnění strachu a úzkosti strach a úzkost může oslabovat stejně jako fyzické účinky úzkost z nemoci a strach z možných důsledku a dlouhodobých prognóz obavy z účinku nemoci na schopnost postarat se o sebe obavy z účinku nemoci na rodinný příjem a přátel rodinní příslušníci a nejbližší přátelé jako sociální a citová podpora obavy z vlivu nemoci na přátele a rodinu neznalost, jak sledovat nebezpečné signály, jak užívat léky Poznámky: 1/ V této zprávě byl použit zpřesněný algoritmus výpočtu celkové spokojenosti v souladu s metodikou, která vyšla v červnovém vydání Věstníku MZČR (částka 3, kapitola 14), podle které nejsou do celkového výsledku spokojenosti za nemocnici zahrnovány výsledky porodnických oddělení. Tyto výsledky mohou být ovlivněny postpartální depresí (babyblues). 2/ Hodnotí se pouze organizační jednotky, které získaly aspoň 20 kompletních dotazníků. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 16

17 Hodnocení spokojenosti Spokojenost podle dimenzí Dimenze kvality jsou tématicky definované oblasti o pacienta. Každou dimenzi sytí 3 10 škálových otázek dotazníku. Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných ukazatelích, které sytí jednotlivé dimenze. Souhrnná spokojenost Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele. Spokojenost podle jednotlivých oddělení Hodnocení pacientů jednotlivých oddělení byla srovnána s průměrným hodnocením všech ostatních oddělení. Následující grafy ukazují jednak průměrnou spokojenost pacientů (v grafu znázorněno kolečkem) a jednak 95% interval spolehlivosti okolo této hodnoty (v grafu znázorněno úsečkou). Šířka intervalu spolehlivosti je ovlivněna počtem odpovědí a jednotností pacientů v jejich odpovědích. Čím více odpovědí a čím větší shoda v názorech pacientů, tím užší je tento interval. Statisticky významné odchylky jsou v grafech a v tabulkách vyznačeny barevně. Červeně jsou vyznačeny významné odchylky směrem nahoru (významně lepší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení) a významné odchylky směrem dolů jsou vyznačeny modře (významně horší výsledek v souhrnné spokojenosti pacientů daného oddělení). Spokojenost s jednotlivými indikátory Tabulky shrnují rozdíly ve spokojenosti s jednotlivými indikátory podle oddělení. Pro porovnání průměrného hodnocení na jednotlivých odděleních s průměrem za všechny ostatní oddělení byl využit dvou výběrový T-test (Independent T-test). Statisticky významné rozdíly byly testovány pro hladinu p=0,05. Odchylky směrem nahoru jsou v tabulkách zaznamenány znaménkem + a vyznačeny červeně, směrem dolů znaménkem - a modře. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 17

18 Struktura vzorku pacientů Demografická struktura pacientů ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=2682 (2010), n=2908 (2011) V souboru pacientů převažují ženy. Ve Fakultní nemocnici v Plzni byla v roce 2011 sebrána data v této struktuře: 55 % žen a 45 % mužů. Věk Do 30 let let let Téměř 2/3 respondentů jsou starší 50ti let. Nejsilnější zastoupení pacientů je ve věkové kategorii let. Ve srovnání s rokem 2010 se demografická struktura pacientů příliš nezměnila. Nad 70 let Histogram rozložení vah v datovém souboru Pohlaví Muž Žena Základní bez vyučení Vzdělání Vyučení bez maturity Maturita VŠ % 20% 40% 60% 80% 100% RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 18

19 Byl/a jste v této nemocnici, kde právě ležíte, hospitalizován/a plánovaně nebo jako akutní případ? ZÁKLAD: Všichni respondenti; n=2682 (2010), n=2908 (2011) Neplánovaně, jako akutní případ Plánovaně, byl(a) jstem objednán(a) předem Byl(a) jsem převezen(a) odjinud Neuvedeno % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nečekala(a) jsem 2-3 dny Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Čekací doba na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován; n=1490 (2010), n=1613 (2011) Do půl roku Do roka Více než rok Nevím % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Plánované přijetí k hospitalizaci výrazně převažuje nad urgentním příjmem ( 54 % vs 37 %). Čekací doba na přijetí do nemocnice u pacientů s plánovaným příjmem není obvykle delší než jeden měsíc. Většina pacientů, jejichž čekací doba na přijetí byla do jednoho měsíce, považuje tuto dobu za adekvátní vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo byla přijata dříve než předpokládala. Hodnocení zdravotního stavu vzhledem k čekací době na přijetí do nemocnice ZÁKLAD: Všichni respondenti, jejichž příjem byl předem plánován, n=1613 (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nečekala(a) jsem 2-3 dny Nevím Byl(a) jsem přijat(a) dříve, než jsem předpokládal(a) Tak akorát Přiliš dlouhá Do jednoho týdne Do jednoho měsíce Do půl roku Více než půl roku RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 19

20 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST

21 SOUHRNNÁ SPOKOJENOST Spokojenost s nemocniční péčí souhrnně pro všechny sledované ukazatele

22 Souhrnná spokojenost Souhrnná spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s nemocniční péčí, a to souhrnně pro všechny sledované ukazatele a podle jednotlivých oddělení. Výzkum prokázal, že kvalita ve Fakultní nemocnici v Plzni je na vysoké úrovni. Souhrnná spokojenost za celou nemocnici dosahuje 83,1 %. Celkovou spokojenost podporuje i fakt, že naprostá většina pacientů (95,8 %) by FN v Plzni doporučila svým přátelům nebo rodině. Nejvyšší souhrnná spokojenost, signifikantně vyšší než celkový průměr za nemocnici, je na odděleních/stanicích: Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatologie) Klinika TRN B (plicní) Klinika pracovního lékařství Klinika TRN A Oční klinika Hematoonkologické odd. II. interní kl. 1.p. Chirurgická kl. E Onko. a radioterap. odd. A Nejnižší souhrnná spokojenost, signifikantně nižší než činí průměr za celou nemocnici, je na těchto odděleních: I.interní klinika B Chirurgické oddělení C Chirurgická kl. FUrologická kl. A Interní odd. B RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 22

23 FN Plzeň: Souhrnná spokojenost FN Plzeň: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 83,1 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 83,1 1 Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatolo gie) 2011 (n=28) 2010 (n=16) 96,5 80,7 14 Klinika KOTPÚ C (ortopedie) 2011 (n=34) 2010 (n=32) 85,8 80,4 2 Klinika TRN B (plicní) 2011 (n=27) 2010 (n=25) 94,2 91,9 15 II. interní klinika 3 p (n=19) 2010 (n=19) 85,6 88,2 3 Klinika pracov.lékařství 2011 (n=35) 2010 (n=26) 93,7 89,3 16 Chirurgické oddělení A 2011 (n=92) 2010 (n=65) 85,6 83,7 4 Klinika TRN A (plicní) 2011 (n=27) 2010 (n=38) 89,6 81,1 17 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2011 (n=99) 2010 (n=76) 85,2 87,3 5 Oční klinika 2011 (n=98) 2010 (n=53) 89,0 90,4 18 Oddělení klinické farmakologie 2011 (n=75) 2010 (n=54) 85,2 85,5 6 Hematoonkologické oddělení 2011 (n=36) 2010 (n=36) 88,4 89,3 19 Klinika KOTPÚ B (ortopedie) 2011 (n=66) 2010 (n=41) 85,1 81,0 7 Stomatologická klinika 2011 (n=22) 2010 (n=29) 88,3 87,1 20 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2011 (n=103) 85, (n=89) 84,8 8 II. interní klinika 1.p (n=24) 2010 (n=15) 87,5 71,8 21 Urologická klinika B 2011 (n=60) 2010 (n=55) 84,9 82,7 9 Chirurgická klinika E 2011 (n=45) 2010 (n=38) 87,3 81,0 22 Onkolog. a radioterap. oddělení B 2011 (n=86) 2010 (n=51) 84,6 73,1 10 II.interní klinika 2.p (n=18) 2010 (n=19) 87,2 87,4 23 Jiné 2011 (n=26) 2010 (n=36) 83,6 81,7 11 Onkolog. a radioterap. oddělení A 2011 (n=98) 2010 (n=75) 87,0 82,3 24 Neurologie detaš. prac (n=64) 2010 (n=64) 83,6 83,3 12 Chirurgická klinika A 2011 (n=72) 2010 (n=95) 86,3 86,9 25 ORL klinika B 2011 (n=27) 2010 (n=30) 83,3 77,4 13 Neurologická klinika B 2011 (n=94) 86, (n=114) 80,9 26 Neurochirurgické oddělení A 2011 (n=44) 2010 (n=37) 82,9 80,7 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 23

24 FN Plzeň: Souhrnná spokojenost FN Plzeň: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 83,1 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 83,1 27 Interní oddělení A 2011 (n=38) 2010 (n=53) 82,8 75,4 40 Chirurgická klinika C 2011 (n=90) 2010 (n=86) 79,9 80,9 28 Dermatovenerologi cká klinika B 2011 (n=34) 2010 (n=35) 82,8 91,7 41 Infekční klinika A 2011 (n=21) 2010 (n=15) 79,3 84,2 29 Oddělení léčebné rehabilitace 30 Dermatovenerologi cká klinika A 2011 (n=63) 2010 (n=53) 2011 (n=45) 2010 (n=36) 82,6 84,2 82,3 85,6 42 Onkolog. a radioterap. oddělení C 43 ORL klinika A 2011 (n=18) 78, (n=25) 86, (n=66) 78, (n=101) 80,6 31 Odd. plastické chirurgie 32 Chirurgická klinika B 33 I.interní klinika A 34 I. interní klinika D 35 Klinika KOTPÚ A (ortopedie) 2011 (n=45) 2010 (n=40) 2011 (n=66) 2010 (n=66) 2011 (n=49) 2010 (n=59) 2011 (n=97) 2010 (n=85) 2011 (n=54) 2010 (n=59) 82,3 85,0 82,1 82,1 81,7 75,5 81,7 82,2 81,5 84,0 44 Neurochirurgické oddělení B 45 Interní oddělení B 46 Urologická klinika A 47 Chirurgická klinika F 2011 (n=58) 2010 (n=40) 2011 (n=37) 2010 (n=43) 2011 (n=97) 2010 (n=96) 2011 (n=61) 2010 (n=55) 78,2 81,2 77,7 70,4 77,7 77,3 77,6 76,3 36 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2011 (n=27) 2010 (n=17) 81,3 76,6 48 Infekční klinika B 2011 (n=35) 2010 (n=14) 77,0 76,4 37 I. interní klinika C 2011 (n=92) 2010 (n=86) 81,1 81,9 49 Chirurgické oddělení C 2011 (n=113) 75, (n=113) 78,0 38 Chirurgické oddělení B 2011 (n=44) 2010 (n=63) 80,9 78,2 50 I.interní klinika B 2011 (n=72) 2010 (n=49) 74,3 82,4 39 Oddělení kardiochirurgie 2011 (n=36) 2010 (n=36) 80,3 77,2 51 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 2011 (n=128) 73, (n=123) 75,6 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 24

25 SPOKOJENOST PACIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH

26 Spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích Tato kapitola se zabývá jednotlivými dimenzemi kvality, jednak v rámci celé nemocnice a jednak v rámci jednotlivých oddělení. Dimenze představují tématicky definované oblasti o pacienta sycené jednotlivými indikátory (otázkami). Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí v jednotlivých dimenzích vyjadřuje, na kolik procent byl pacient během svého pobytu spokojen s poskytnutou péčí, a to ve vybraných indikátorech, které sytí jednotlivé dimenze. I v případě jednotlivých dimenzí podílejících se na souhrnné spokojenosti je celková spokojenost pacientů vysoká. U všech dimenzí s výjimkou Citové opory a Tělesného pohodlí přesahuje spokojenost hranici 80 %. Z hlediska celkového hodnocení FN v Plzni je spokojenost pacientů vůbec nejvyšší v dimenzích zapojení rodiny a propuštění a pokračování. Naopak mírně nižší spokojenost oproti průměru (celkově se však stále jedná o vysokou spokojenost) vyjadřují pacienti s citovou oporou a tělesným pohodlím. Následující graf ukazuje spokojenost pacientů v jednotlivých dimenzích za celou nemocnici. Další části kapitoly postupně analyzují jednotlivé dimenze na jedné straně podle podílu jednotlivých indikátorů na sycení dané dimenze, na straně druhé podle hodnocení dané dimenze v jednotlivých oddělení. RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 26

27 FN Plzeň: Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti 83,1 Rok 2011 (n=2734) Rok 2010 (n=2519) 83,1 82,0 93,9 92,5 Tělesné pohodlí 90,7 89,3 84,5 82,1 84,3 82,3 83,4 82,2 81,7 80,8 79,0 78,9 78,2 76,9 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 27

28 Otázky sytící dimenzi: Byl termín Vašeho přijetí nemocnicí změněn? Jak dlouhá Vám připadala doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu? Zhoršily se Vaše zdravotní potíže během čekání na přijetí do nemocnice? Jak na Vás působil první kontakt s nemocnicí (na pohotovosti, na příjmu apod.)? Dostal/a jste během přijetí dostatek informací o svém zdravotním stavu a dalším průběhu Vaší léčby? Jak dlouho jste při příjmu do nemocnice čekal/a na uložení na lůžko? Jak byste oznámkoval/a organizaci a plynulost Vašeho přijetí do nemocnice?

29 V rámci dimenze přijetí do nemocnice, jsou nejlépe hodnoceny indikátory, tj. otázky nejvíce sytící danou dimenzi: Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Dodržení termínu přijetí Vývoj zdravotních potíží během čekání na přijetí do nemocnice (tj. během čekání na přijetí se zdravotní potíže nezhoršily) Mezi indikátory s nižší celkovou spokojeností se řadí: Organizaci a plynulost přijetí do nemocnice S dimenzí přijetí do nemocnice jsou nejvíce spokojeni pacienti těchto oddělení: II.interní klinika 2.p Klinika pracovního lékařství Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatologie) Oddělení, ve kterých je nižší spokojenost s přijetím do nemocnice, jsou: Chirurgická klinika F Chirurgické klinika C Infekční klinika B RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 29

30 FN Plzeň: Základ: Všichni pacienti 84,5 Rok 2011 (n=2698) Rok 2010 (n=2496) 84,5 82,1 Dodržení termínu přijetí 92,9 91,9 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Doba čekání na uložení na lůžko 94,4 96,1 92,3 92,6 83,4 81,4 85,3 82,4 86,6 85,0 Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 71,0 64,9 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 30

31 FN Plzeň: FN Plzeň: Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 84,5 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 84,5 1 II. interní klinika 1.p (n=24) 2010 (n=15) 97,9 67,1 14 Gynekolog.- porod. klinika GIB 2011 (n=98) 2010 (n=76) 88,5 89,0 2 Klinika pracov.lékařství 2011 (n=34) 2010 (n=26) 97,8 94,0 15 Stomatologická klinika 2011 (n=22) 2010 (n=29) 88,3 90,6 3 Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatolo gie) 2011 (n=28) 2010 (n=16) 96,4 65,3 16 Odd. plastické chirurgie 2011 (n=44) 2010 (n=40) 88,0 86,6 4 II.interní klinika 2.p (n=18) 2010 (n=19) 94,9 93,0 17 Klinika TRN A (plicní) 2011 (n=27) 2010 (n=37) 87,1 86,2 5 Hematoonkologické oddělení 2011 (n=36) 2010 (n=36) 94,3 92,5 18 Dermatovenerologi cká klinika A 2011 (n=45) 2010 (n=36) 87,1 90,3 6 Oční klinika 2011 (n=98) 2010 (n=53) 92,9 93,0 19 Chirurgické oddělení A 2011 (n=92) 2010 (n=64) 86,9 83,0 7 II. interní klinika 3 p (n=19) 2010 (n=19) 92,5 91,4 20 Onkolog. a radioterap. oddělení B 2011 (n=84) 2010 (n=51) 86,9 71,9 8 Oddělení klinické farmakologie 2011 (n=74) 2010 (n=52) 92,3 90,8 21 Gynekolog.- porod.klinika GIIB 2011 (n=103) 86, (n=89) 84,6 9 Klinika TRN B (plicní) 2011 (n=27) 2010 (n=25) 92,3 94,5 22 I.interní klinika A 2011 (n=49) 2010 (n=57) 86,1 76,5 10 Urologická klinika B 2011 (n=60) 2010 (n=55) 92,1 85,8 23 ORL klinika B 2011 (n=27) 2010 (n=30) 85,4 79,0 11 Onkolog. a radioterap. oddělení A 2011 (n=98) 2010 (n=75) 91,5 86,0 24 Neurologická klinika B 2011 (n=90) 85, (n=114) 74,9 12 Oddělení kardiochirurgie 2011 (n=33) 2010 (n=35) 89,7 86,7 25 Jiné 2011 (n=26) 2010 (n=36) 85,2 82,4 13 Interní oddělení A 2011 (n=38) 2010 (n=52) 88,6 78,1 26 Neurologie detaš. prac (n=64) 2010 (n=64) 85,0 82,1 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 31

32 FN Plzeň: FN Plzeň: Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 84,5 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 84,5 27 Oddělení léčebné rehabilitace 2011 (n=63) 2010 (n=52) 84,9 85,4 40 I.interní klinika B 2011 (n=69) 2010 (n=47) 78,5 82,6 28 Chirurgické oddělení B 2011 (n=42) 2010 (n=63) 84,4 80,4 41 Klinika KOTPÚ C (ortopedie) 2011 (n=34) 2010 (n=32) 78,5 75,1 29 Dermatovenerologi cká klinika B 2011 (n=34) 2010 (n=35) 84,4 96,9 42 Chirurgické oddělení C 2011 (n=111) 78, (n=113) 77,7 30 ORL klinika A 2011 (n=66) 84, (n=101) 83,2 43 Chirurgická klinika A 2011 (n=71) 2010 (n=95) 77,5 78,3 31 Chirurgická klinika E 32 Klinika KOTPÚ B (ortopedie) 33 Infekční klinika A 34 Neurochirurgické oddělení A 35 I. interní klinika D 2011 (n=44) 2010 (n=38) 2011 (n=66) 2010 (n=41) 2011 (n=21) 2010 (n=14) 2011 (n=41) 2010 (n=36) 2011 (n=95) 2010 (n=81) 83,6 77,6 83,4 74,9 82,5 89,3 82,0 81,1 81,4 85,9 44 Gynekolog.- porod.klinika GIIA - šestinedělí 45 Neurochirurgické oddělení B 46 Interní oddělení B 47 Chirurgická klinika B 2011 (n=128) 77, (n=121) 81, (n=56) 76, (n=40) 73, (n=37) 75, (n=43) 67, (n=64) 75, (n=65) 73,1 36 Urologická klinika A 2011 (n=96) 2010 (n=94) 81,2 80,2 48 Gynekolog.- porod.klinika GIA 2011 (n=27) 2010 (n=16) 73,9 71,1 37 Onkolog. a radioterap. oddělení C 2011 (n=18) 2010 (n=25) 81,2 90,8 49 Infekční klinika B 2011 (n=35) 2010 (n=14) 73,6 78,0 38 I. interní klinika C 2011 (n=90) 2010 (n=84) 79,7 84,8 50 Chirurgická klinika C 2011 (n=89) 2010 (n=86) 72,3 74,1 39 Klinika KOTPÚ A (ortopedie) 2011 (n=54) 2010 (n=59) 78,6 84,5 51 Chirurgická klinika F 2011 (n=58) 2010 (n=55) 70,3 63,9 RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 32

33 Otázky sytící dimenzi: Znal/a jste svého ošetřujícího lékaře? Hovořil před Vámi lékař tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Hovořila před Vámi zdravotní sestra tak, jako byste nebyl/a přítomen/a? Měl/a jste důvěru ke zdravotním sestrám, které Vás ošetřovaly? Chtěl/a jste být více zapojen/a do rozhodování o své léčbě? Cítíte celkově, že jste byl/a léčen/a s úctou a respektem?

34 Respekt, ohled a úcta V rámci dimenze respekt, ohled a úcta, jsou nejlépe hodnoceny následujícími indikátory související s komunikací a respektem ze strany zdravotnického personálu: Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře Mezi nejhůře hodnocené indikátory této dimenze patří: Znalost ošetřujícího lékaře Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě Mezi oddělení, ve kterých je vyšší spokojenost s respektováním a zapojením pacienta do léčby, patří: Klinika KOTPÚ E (gerontotraumatologie) II.interní klinika 2.p Klinika TRN B Oddělení, ve kterých je nižší spokojenost s respektem vůči pacientovi jsou: Onkolog. a radioterap. oddělení B Infekční klinika B Urologická klinika A RNDr. Tomáš RAITER Kvalita Očima Pacientů FN Plzeň, 2011 strana 34

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice KVALITA OČIMA PACIENTŮ Thomayerova nemocnice Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2007 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 1.díl Měření kvality zdravotní lůžkové v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2010 / Závěrečná zpráva / PUBLIC / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Fakultní nemocnice Ostrava Prosinec 2008 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2018 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2016 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT

PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT PŘEHLED INDIKÁTORŮ PODLE PRACOVIŠT Přehled statisticky významných rozdílů v jednotlivých indikátorech dimenze přijetí do Přijetí do Dodržení termínu přijetí Doba čekání na přijetí do vzhledem ke zdravotním

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů - RÚ Kladruby Srpen 2008 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter & STEM/MARK / Senior

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Ostrava I. a II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2015 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN

KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN KVALITA OČIMA PACIENTŮ ÚVN Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů Prosinec 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz KVALITA OČIMA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj 2011 2.díl Měření kvality zdravotní lůžkové péče v nemocnicích Libereckého kraje Prosinec 2011/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Fakultní nemocnice Hradec Králové Měření kvality zdravotní prostřednictvím zkušenosti pacientů - 2011 Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2009 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) PODROBNÁ ZPRÁVA Executive Summary - metodika FORMÁLNÍ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů RÚ Kladruby Červenec 2009 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, zpracováno ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Prosinec 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008

KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 KVALITA OČIMA PACIENTŮ 2008 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů. (mezinárodně kompatibilní metodika osmi dimenzí kvality) Executive Summary - highlights 1. Výsledky měření

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2014 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Červen 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Masarykův onkologický

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická léčebna

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2018/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Nemocnice Na Homolce

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - 2011 Měření kvality zdravotních služeb ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Březen 2012 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Fakultní nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Prosinec 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Listopad 2012 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Krajská nemocnice

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2014/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Olomouc - AMBULANCE Září 2011 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter, www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Únor 2017 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Leden 2013 / Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr.

Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky. MUDr. Výsledky hodnocení zdravotnických pracovišť pacienty jako facilitující prvek pro management i řadové zdravotníky MUDr. Petr Tilšer Hodnocení spokojenosti pacientů obecná východiska ankety zjišťující spokojenost

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů Říjen 2013/ Závěrečná zpráva/ Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Rehabilitační ústav

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Měření kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů - Fakultní nemocnice Plzeň Červen 2009 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci

Více

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007

SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4 SOUHRN Výsledky průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů ve FTNsP rok 2007 Oddělení kvality FTNsP ÚVOD Projekt sledování spokojenosti

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ústřední vojenské nemocnice Praha Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím spokojenosti pacientů Konference Strategie ÚVN Praha 2. února 2012 RNDr. Tomáš Raiter Tři pilíře měření

Více

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4

Úvod: Definice respondenta/ky: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou. Vídeňská 800, Praha 4 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i h o s p i t a l i z o v a n ý c h

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum je proveden podle Metodického návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím

Více

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ

KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ KVALITA PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kvantitativní výzkum mezi pacienty Fakultní nemocnice Plzeň II. pololetí r. 2006 Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

HODNOCENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE OČIMA PACIENTŮ Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Vážená paní, vážený pane, zvyšování kvality zdravotní péče je jednou z priorit našeho kraje. Při

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Květen 2017 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2017 Kvalita Pracovního

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - I. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr.

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram. Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. KVALITA OČIMA PACIENTŮ Oblastní nemocnice Příbram Tisková konference k výsledkům výzkumu Příbram, 18. prosince 2012 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie měření spokojenosti pacientů? Jak se měří

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření

KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření KVALITA OČIMA PACIENTŮ AMBULANTNÍ PÉČE pilotní šetření Hodnocení kvality ambulantních služeb prostřednictvím pacientů- pilotní výzkum Březen 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A

KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A KVALITA OČIMA PACIENTŮ - A Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava - AMBULANCE Leden 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA

KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA Srpen 2018 / Závěrečná zpráva z výzkumného projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš RAITER/ www.hodnoceni-nemocnic.cz Psychiatrická nemocnice Jihlava 2018 Kvalita Pracovního Života

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce Výsledky zpracované MZ ČR Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů v roce 21 Výsledky zpracované MZ ČR výtah z původního obsáhlého materiálu plné znění najdete na http://www.mzcr.cz/kvalitaodbornik/obsah/mereni-kvality-zdravotni-pece-prostrednictvim-spokojenosti-pacientu_1849_15.html

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ Ψ-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ R-01 HODNOCENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření : 1.7. - 31.12.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 11 761 1 627 13,80% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM

Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM Průzkum spokojenosti hospitalizovaných pacientů na jednotlivých klinikách IKEM 28. 3. 2014 zpracovaly: Mgr. Jelena Skibová, Libuše Tylečková Průzkumy spokojenosti pacientů v IKEM Průzkumy spokojenosti

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 25.3.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v roce 2003 V roce 2003

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Vyhodnocení dotazníků spokojenosti hospitalizovaných pacientů Termín šetření: 1.1.2015-30.06.2015 Hospitalizováno Celkem Odevzdáno Návratnost 12 736 2 055 16,1% Obecné shrnutí připomínek a pochval hospitalizovaných

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Hodnocení kvality zdravotní prostřednictvím spokojenosti pacientů FN Ostrava 2009 Leden 2010 / Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter ve spolupráci se STEM/MARK,

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12 2.10.2004 Využití lůžkového fondu nemocnic ve Středočeském kraji v 1. pololetí 2004

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.9.2006 45 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2006 Hospitals in the Czech Republic in the 1st half of 2006

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ.

14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. 14. METODICKÝ NÁVOD PRO DISTRIBUCI A SBĚR DOTAZNÍKŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Ministerstvo zdravotnictví Čj.: MZDR 98/1/1/2008 ÚVOD Metodický návod Ministerstvo

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007 2017 NZIS REPORT č. K/9 (08/2018) Stručný přehled činnosti oboru chirurgie

Více

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI

JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI JAK OVĚŘIT NAPLŇOVÁNÍ STANDARDU DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH V PRAXI INMED 2016 NINA MÜLLEROVÁ Požadavky legislativy Kdy to začalo? Práva pacientů Centrální etická komise MZ ČR -

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Krajská nemocnice Liberec '12 Měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti pacientů 15. ledna 2013 RNDr. Tomáš RAITER www.hodnoceni-nemocnic.cz Obsah příspěvku: Filozofie

Více

Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2017

Nežádoucí události za 2. pololetí roku 2017 Systém hlášení nežádoucích událostí Nežádoucí události za 2. pololetí roku 27 Analýza pilotního sběru agregovaných údajů lůžkových PZS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat)

Výsledky ankety uživatelé NSHNU ( sběr dat) Výsledky ankety uživatelé NSHNU (3. 12. 2014 sběr dat) Metodika zpracování dat Sběr dat dotazníkové šetření N = 64 respondentů (z 85 PZS 75,3 %) Respondenti se většinou rekrutovali z řad manažerů kvality

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji

Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR ve Středočeském kraji KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Na Baních 1535, Praha 5 - Zbraslav Tel.:974861446 E-mail: stckraj@mvcr.cz Pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje a spokojenost s činností Policie ČR

Více