Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 ãíslo Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi i s OKD poprvé strávil cel ch 12 mûsícû. Za tuto dobu jsem mûl moïnost se s celou spoleãností více seznámit. Musím fiíct, a to nechci nikomu lichotit, Ïe je pfiíjemné s Vámi spolupracovat a snaïit se s Va í pomocí mûnit OKD na lep í spoleãnost. Vím, Ïe právû konãící rok byl obzvlá È nároãn, protoïe jsme se rozlouãili s nûkter mi dcefiin mi spoleãnostmi, a tím i s jejich zamûstnanci, ktefií pro OKD mnoho let loajálnû pracovali. Byl to v ak nutn krok, abychom v tomto silnû konkurenãním prostfiedí zajistili dlouhodobou budoucnost pro na i klíãovou ãinnost, tedy pro tûïbu uhlí, v robu koksu a prodej obou komodit. Rok 2008 byl s ohledem na ekonomické v sledky velmi dobr. Jak víte, nemohu zatím mluvit o podrobnostech, ale mûïu fiíct, Ïe to byl pravdûpodobnû nejlep í rok v historii OKD. Vûfiím, Ïe se nám podafiilo úspû nû realizovat první etapu Programu Optimalizace Produkce Spoleãn m úsilím se nám podafiilo úspû nû vyléãit v echny dûtské nemoci jednotliv ch technologií. âtyfii z pûti nov ch porubních komplexû jsou jiï v provozu a totéï platí pro ãtyfii razicí kombajny a dvû sady klasické razicí techniky. S v konností tûchto strojû jsme zatím spokojeni, musíme v ak nyní zajistit udrïitelnost v konnostních parametrû i do budoucna. Finanãní krize, o které odev ad sl cháte, nás v OKD a OKK také postihne. Na i zákazníci v celé Evropû podstatnû sniïují v robu, coï bude mít zcela zfiejmû vliv na jejich spotfiebu uhlí a koksu. Pfiesn dopad krize na na i firmu zatím neznáme, protoïe se zákazníky stále je tû jednáme o objemech a cenách velké ãásti na í tûïby. Ale jiï dnes Vám mohu slíbit, Ïe my ve vedení spoleãnosti se budeme sna- Ïit dívat do kaïdé oblasti na í spoleãnosti, abychom mohli zmírnit dopad této situace, abychom udr- Ïeli náklady pod kontrolou a díky tomu minimalizovali vliv krize na na e zamûstnance. Dále Vás mohu ujistit, Ïe krize neohrozí realizaci na ich investiãních programû POP a Safety Díky dobr m ekonomick ch v sledkûm tohoto roku si to mûïeme dovolit. Dovolte mi, abych se zmínil o bezpeãnosti práce; jak jistû víte, je to na e nejvy í priorita bez ohledu na to, co se dûje. PfiestoÏe jsme v roce 2008 dosáhli urãit ch úspûchû a podafiilo se nám podstatnû sníïit úrazovost o zhruba 16 % ve srovnání s loàsk m rokem, byli jsme svûdky nûkolika tragick ch momentû. Je smutné, Ïe jsme ztratili sedm sv ch kolegû: 16. ledna na Dole âsa Josef Weczerek 21. února na Dole Lazy Josef Mejstfiík 10. ãervence na Dole Darkov Rostislav Bláha a Roman Cypra 17. ãervence na Dole Paskov Jifií Schneider 22. listopadu na Dole âsa Grzegorz Kapral a S awomir Orzechowski Jejich smrt by v nás mûla zûstat jako trvalá vzpomínka, abychom tvrdû pracovali na zlep ení bezpeãnosti práce. Slibuji, Ïe i nadále budeme vûnovat více ãasu, finanãních prostfiedkû a kolení do oblasti bezpeãnosti práce, bez ohledu na nadcházející tlak na sledování nákladû a hledání úspor. Dal ím úspû n m tématem roku 2008, o kterém bych se chtûl zmínit, je zaloïení Nadace OKD. Nadace jiï mimo jiné pomohla stovkám dûtí a handicapovan ch spoluobãanû. Díky Va í dobré práci budou Vánoce pro mnohé z nich hezãí a radostnûj í neï loni. Dovolte mi, abych na závûr cel rok 2008 shrnul: Díky va í pomoci a dobré práci jsme toho hodnû dosáhli. Dobré v sledky v tûïbû, zavádûní nov ch technologií v rûzn ch oblastech, zlep ení bezpeãnosti a vynikající ekonomické v sledky. Nane tûstí uï nám nezûstává moc ãasu, abychom se posadili a v klidu si tyto v sledky uïili, protoïe oãekávané zmûny v ekonomice nás budou opût tlaãit k tvrdé práci. Ekonomika se opût zlep í, to je jisté, nikdo v ak pfiesnû neví, kdy. Rád bych Vám v em podûkoval za nároãnou práci, která nás v leto ním roce dovedla k tûmto vynikajícím v sledkûm, a popfiál Vám i Va im rodinám veselé Vánoce plné pohody a Èastn nov rok 2009, kter bude doufejme lep í, neï si v souãasné dobû pfiedstavujeme. Zdafi bûh! Klaus-Dieter Beck, generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva OKD

2 2 Z OKD Zpfiehlednûní organizaãní struktury OSTRAVA TûÏební spoleãnost OKD soustfiedila v echny své energetické aktivity do sesterské akciové spoleãnosti NWR Energy. Novû zaloïená spoleãnost bude centrálnû zaji Èovat v robu, distribuci, nákup a prodej elektfiiny, tepla, zemního plynu a stlaãeného vzduchu pro celou ãeskou ãást skupiny NWR. Do nové firmy pfievedla spoleãnost OKD energetická aktiva, ãinnosti a zamûstnance zab vající se energetikou ze v ech sv ch dolû, z dfiívûj ích vnitfiních organizaãních jednotek Energetika a Zásobování i dfiívûj í dcefiiné spoleãnosti BASTRO. V rámci koncentrace energetick ch aktiv byl do spoleãnosti NWR Energy vyãlenûn i 100% obchodní podíl v dcefiiné spoleãnosti CZECH-KARBON. Nová firma, jejímï jedin m vlastníkem je spoleãnost New World Resources, nyní zamûstnává pfiibliïnû 340 lidí. Jde o systémov krok, kter jsme pfiipravovali nûkolik mûsícû. Jeho cílem je optimalizovat podnikání s energetick mi médii ve skupinû NWR, a tím zajistit je tû vy í efektivitu energetiky na í tûïební skupiny, fiekl Ján Fabián, fieditel pro rozvoj a strategii a místopfiedseda pfiedstavenstva OKD a zároveà pfiedseda pfiedstavenstva novû vzniklé spoleãnosti. Slouãení a vyãlenûní energetiky z OKD je dal ím krokem ke zpfiehlednûní organizaãní struktury NWR. ZároveÀ je to dal í z dûleïit ch mezníkû pro spoleãnost OKD, která se bude v budoucnu vûnovat pfiedev ím tûïbû uhlí a nebude zatûïována dal ími aktivitami. VáÏení ãtenáfii, vá Horník vydává spoleãnost IMPACT MEDIA naposledy. Nedûste se. Tento titul bude vycházet i nadále ve stejné periodicitû, ve stejném formátu i nákladu. Vydávat ho v ak bude jiná firma R Media. Této zmûny si jistû v imnete uï 8. ledna 2009, kdyï se vám do rukou dostane první vydání v novém roce. Nechte se pfiekvapit. Pohodové Vánoce a úspû n nov rok vám v em pfieje redakce Horníka.,Zlaté jádro firmy bilancovalo Kilometr za rok? No pfiece Plaãek! Sbûratel limitû na ãelbách Dolu Paskov jich má za tento rok est a dûlá na sedmém STA Íâ Nikomu jinému na Dole Paskov se letos nepodafiilo pfiekonat kilometrovou hranici! Jen chlapûm z kolektivu Petra Plaãka, zdej- ího sbûratele standardních v konû. Tisícího vyraïeného metru dosáhli v 041. sloji v polovinû prvního prosincového t dne a zároveà tím splnili svûj est limit za uplynul ch dvanáct mûsícû. Bude to do konce roku o nûco víc. eknûme, dohromady tak jedenáct set metrû, mudrovali hlavní pfiedák s vedoucím úseku nad mapami. Kolektiv ãítající do pûtadvaceti hlav se smûnov mi pfiedáky Milo em Jandou, Markem Fajmanem, Jifiím Voleníkem a Pepou Krumpochem postupoval ve dvou dílech; nejprve v pfiekopu 2251/3, pak ve sloji na díle /1. Technikou disponoval obvyklou a osvûdãenou vrtací vûz VVH 1, hfieblov dopravník THD 502, nakladaã Hausherr. Fakt to odedfieli, podotkl Plaãek s tím, Ïe i transporty materiálu na ãelbu stály za to. Ne nadarmo chlapi pfiiznávali, Ïe se jim o sm kání stfieliva zdálo. Tady je minul ãas namístû, jelikoï ZD 24 jim v poslední dobû ulehãila. Závûsnou lokomotivou teì v echno i s cel m kolektivem odvezou skoro aï na pracovi tû, vysvûtlil DuchoÀ. Ani dûlní podmínky nemûla Plaãkova parta (která v minul ch letech kilometrové roãní raïby uskuteãàovala pravidelnû) tentokrát zrovna ideální. Pro li i tektonikou Bez kfiíïû, pfiekopû a stûhování bychom to stihli dfiíve. AÏ kdyï jsme nafárali nula jedenaãtyfiicátou sloj, tím se to rozjelo nechal se sly et hlavní pfiedák. Budovali s hustotou 0,5 metru v profilu K14/P28. V posledním období Hlavní pfiedák Petr Plaãek se radí s vedoucím úseku Robertem Duchonûm nad mapami. FOTO: Radek Luk a dosahovali prûmûrného denního nestihneme. Vypadá to na men í postupu 5,29 metru. pûlku, shodoval se hlavní pfiedák S kilometrem hlásili Plaãek & s vedoucím úseku. Na ãelbách na spol. rovnûï est standardní v kon Dole Paskov v souãasné dobû lepv roce Dûlalo to 164 metrû za ích v konû neï fieãen kolektiv Paskovská klasika, plakát 31 pracovních dnû. Na sedmém uï jin nepodává. s Plaãkem. nyní makáme, ale do konce roku to Radek Luk a Aktuální a náramnû povedené STA Íâ Pro klidné proïití svátkû dej své pracovi tû do pofiádku! V echna ãest, tohle heslo na konci roku 2008 se fakt povedlo! Mají ho na Dole Paskov, a to jak ve formû plakátu za branou (na snímku), tak ve spoustû dal ích modifikací na v ech moïn ch místech achty. Jeho autorûm z propagace se podafiilo zapracovat zrovna aktuální téma vánoãních svátkû do pofiád aktuální problematiky bezpeãnosti práce. Bylo by koda neseznámit s ním i zamûstnance na ostatních dolech, konstatoval stafiíãsk závodní Jifií HÛla. Nezb vá neï dodat, Ïe toto heslo by mûlo platit rozhodnû déle neï pouze t den ãi závûrem roku. TEXT A FOTO: Radek Luk a Vedení THK âechpolu ocenilo i zásluhy ãestného dárce krve dûlního zámeãníka Josefa Springera ORLOVÁ Úctyhodn ch 250 odbûrû krve a krevních derivátû má na svém kontû Josef Springer, ãtyfiiapadesátilet dûlní zámeãník, ãlen rubáàového kolektivu dodavatelské firmy THK âechpol z úseku Jifiího Labudka na závodû Lazy Dolu Karviná. Na pravidelné ãtvrtletní poradû pfiedních pracovníkû a vedení firmy, která se konala v sobotu 1. prosince v objektu Klubu dûchodcû v Orlové Kopaninách, se stal jedním z tûch, ktefií byli ocenûni za svoji práci pro firmu nebo zásluïné mimopracovní aktivity úãastí na Nejvy í dárcovské vyznamenání Zlat kfiíï 3. stupnû se udûluje za 160 odbûrû. Josef Springer jich má za sebou 250 a hodlá pokraãovat. tradiãním hornickém rituálu skoku pfies kûïi. editel THK âechpolu Karel Ra ík mu souãasnû pfiedal obálku s mimofiádnou odmûnou pût tisíc korun. Moc si toho cením, svûfiil se pro Horník Josef Springer. S dárcovstvím krve jsem zaãal»na vojnû«a uï mi to zûstalo. Je to uï opravdu hezká fiádka let. Pamatuji si, jak jsem leïel hned vedle operovaného ãlovûka a krev proudila z mého tûla do jeho Ïil. Peníze jsem za to nikdy nevzal, vïdyè to se ani nedá zaplatit. Dûlám to proto, abych pomohl. Sobotní porada zlatého jádra firmy THK âechpol byla o poznání slavnostnûj í. Horníci vzpomnûli svoji patronku, svatou Barboru, popfiáli také fiediteli Karlu Ra íkovi k jeho narozeninám. Hlavní bod programu psaní testû z bezpeãnostních pfiedpisû v ak nemohl ani tentokrát chybût. Ti nejlep í budou jako obvykle odmûnûni DÛlní zámeãník a zaslouïil dárce krve Josef Springer na symbolickém sudu pfii slavnostním rituálu skoku pfies kûïi. mimofiádn mi prémiemi k platûm v následujících tfiech mûsících. Na okolo 50 tisíc odfáran ch smûn jsme letos zaznamenali pouze jeden pracovní úraz, a to je tû úraz plnû zavinûn samotn m po kozen m, fiekl fieditel Ra ík. Vûfiím, Ïe je to dûsledek na ich neformálních aktivit, smûfiujících ke zlep ení bezpeãnosti práce na na ich pracovi tích. Rádi bychom v tomto trendu pokraãovali i v pfií tím roce. V souvislosti se svûtovou finanãní krizí nás ãekají tûïké ãasy. Jsme si vûdomi, Ïe pozici si uchová pouze firma, která bude pracovat kvalitnû a bezpeãnû. To je ná cíl. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek

3 Za branami OKD 3 Krizi zavinil hajer achèák Dolu Darkov nav tívil i zahraniãní semestr Klaus-Dieter Beck Eva Vévodová skáãe mezi havífie. KARVINÁ (uzi) Druhá nejlep í ãeská nemocnice pfiichystala k leto ním vánoãním svátkûm pro své pacienty hned dva dárky. Obhájení akreditace znamená v Karvinské hornické nemocnici (KHN) záruku piãkové stále se zlep ující péãe a otevfiení nov ch ambulancí v rekonstruovaném tfietím patfie traktu B hlavní budovy slibuje vût í komfort pfii vy etfieních a jin ch zákrocích. KHN získala titul Akreditované zdravotnické zafiízení v roce Po tfiech letech ho musela obhájit. Uspûli jsme, ale reakreditace byla snad je tû nároãnûj í, neï získání certifikátu samotného. Nároky na hodnocení oblasti péãe o pacienty logicky stále stoupají. Je totiï potfieba nejen udrïet získanou úroveà, ale oãekává se její trvalé zvy ování, vysvûtlovala manaïerka kvality Anna Sekaninová. Inspektofii ze Spojené akreditaãní komise âr v KHN úfiadovali dva dny. Byli velmi dûslední, a to zejména co se t ãe pfiesnosti záznamû v dokumentacích. lo jim Klaus-Dieter Beck mezi funkcionáfii darkovského achèáku. STONAVA Bystré hlaviãky si na ly domov na achtici v Darkovû. Jejich pfiínos k svûtovému vûdûní je nezanedbateln. V poslední dobû napfiíklad vypátraly, co je pfiíãinou svûtové finanãní krize. To si totiï jeden hajer z Barborky zafiídil hospodu na hlavní magistrále svûtového finanãnictví Wall Street na Manhattanu a zaãal v ní ãepovat radegast. Svûtoví manaïefii objevili kouzlo pûnivého moku zpod Beskyd a namísto, aby hlídali Dow-JonesÛv index, zaãali se vûnovat konzumaci pûnivého moku. Malér je na svûtû! V pátek 12. prosince v Domû PZKO ve Stonavû se tûmto brilantním v vodûm upfiímnû smál i nejvy í kormidelník a generál OKD Klaus-Dieter Beck. Vzácn zahraniãní semestr zasedl mezi adláty vedle Slavného vysokého neomylného prezídia slavného achèáku Dolu Darkov Josefa Grima, laskavého otce Ïivitele Lea Bayera, darkovského purkmistra Boleslava Kowalczyka a jeho námûstkû Miroslava Suchonû a Jana Jurá ka a nestaãil se divit, jak hluboká je moudrost zdej ích havífiû. Îe vedle nûho proti v em pivním pfiedpisûm usedla v roli adláta Ïena, pfiekladatelka Eva Vévodová? Pro darkovské Ïádn problém! Znalci v chodního uãení o reinkarnaci pfiece vûdí, Ïe Ïena je jen pfievtûlením chlapa, kter se ve svém dfiívûj ím Ïivotû nechoval dostateãnû spofiádanû a asketicky. TakÏe je to vlastnû normální muï, jenom ve v konu trestu! Psát o tom, Ïe darkovsk ach- Èák byl vesel a pohodov, by bylo no ením dfiíví do lesa. Skvûl Kantor Jan z rodu HuplíkÛ, Contraria, pivní policajti ti v ichni pfiedvedli, Ïe nenosí hlavy jen na parádu a Ïe v nich vedle hlubok ch znalostí hornictví mají i dokonale vyvinuty závity pro humor a legraci. O tom, Ïe pod pfiilbami s lampiãkou je navíc dostatek místa pro soucit a solidaritu, svûdãí v sledek sbírky pro Obãanské sdruïení svatá Barbora: Na pomoc dûtem z hornick ch rodin bez otce poputuje z Darkova velice konkrétní ãástka korun! TûÏko si nevzpomenout, Ïe to byly právû kolektivy z Darkova, které zaãaly jako první darovat ve prospûch Barborky odmûny za vynikající v sledky a pofiádat sbírky. Zpravodajská povinnost velí také zaznamenat, Ïe okrasou sedmihlavé fiady fuksû, ktefií v tradiãním ceremoniálu skoku pfies kûïi roz ífiili fiady darkovsk ch semestrû, byl trestanec Eva Vévodová. Ano, líbilo se mi to, pfiiznala pro Horníka. Pfiesto, Ïe pravidelnû fárá a nyní byla pfiijata do hornického cechu, se v ak jako havífi necítí. Hodnû obdivuji horníky v tom, co dûlají. Já bych to nedokázala, vysvûtlila sympatická svûtlovláska. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Klaus-Dieter Beck o darkovském achèáku: Byl to mûj první achèák. I kdyï mi nebyly pfieloïeny pointy v ech vtipû, protoïe má tlumoãnice nûkteré vtipy odmítla pfieloïit, pfiipadalo a znûlo mi to jako kaïdoroãní zasedání pánské sekce na známém karnevalu v Kolínû (Ïenám vstup zakázán, s v jimkou produkce na pódiu). Pivo bylo dobré, i kdyï tûïko fiíct, kolik ho ãlovûk vypil, protoïe se korbely neustále doplàovaly. Celkovû to byl zajímav kulturní záïitek. Ve Spojen ch státech by mi asi nikdo nevûfiil, kdybych sv m b val m kolegûm o této akci vyprávûl. (Dojmy Klause-Dietera Becka zaznamenala pro Horníka Eva Vévodová. Dûkujeme.) Tuplovan vánoãní dárek pro pacienty Karvinská hornická nemocnice obhájila akreditaci a otevfiela nové ambulance Pfievazovna pro chirurgii. také o dodrïování práv pacientû, kvalitu poskytované péãe a provûfiovali diagnostické postupy. A otevfiení nov ch ambulancí s nastoupen m trendem v KHN úzce souvisí! Za pomûrnû krátkou dobu zde zfiídili moderní a taky estetické, pfiíjemnû pûsobící prostory pro pfiíjmovou neurologii, neurosonologii, pracovi tû EEG, infuzní terapii a pfievazovnu pro oddûlení chirurgie pátefie a pohybového aparátu. Techniku, pfiístrojové vybavení a samozfiejmû i personál tam budeme teprve stûhovat. Vyhradili jsme na to dny mezi vánoãními svátky, abychom nenaru ili dosavadní chod ambulancí a nepûsobili pacientûm zbyteãné komplikace, fiekla hlavní sestra KHN Jarmila Dostálová. Pln provoz ve v ech uveden ch ambulancích v novém zaãne 5. ledna FOTO: Radek Luk a ANKETA 1. Co povaïujete za nejdûleïitûj í v právû konãícím roce? 2. S ãím vstupujete do roku 2009? Ing. Pavel Hadrava, fieditel Dolu Karviná 1. NejdÛleÏitûj ích vûcí a událostí bylo více: Slouãení Dolu âsa a Dolu Lazy, kdy se za plného provozu vytvofiila nová organizace fiízení, která plynule pfievzala úkoly tûchto dvou dolû. Hlavním úkolem bylo provést toto spojení tak, aby ho co nejménû pocítili pracovníci obou b val ch dolû. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe se nám to povedlo! Dále to byla priorita bezpeãnosti na v ech úrovních fiízení, nasazení nové technologie do rubání a pfiíprav, nov smûr a kultura spoleãnosti a mnoho dal ích. DÛl Karviná po svém vzniku zaïil spoustu pozitivních, ale bohu- Ïel i negativních událostí. Ale právû v tûchto vypjat ch situacích se pozná dobr kolektiv a jeho semknutost. Na Dole Karviná je dobr kolektiv a já vûfiím, Ïe pfií tí rok se zaãne projevovat ve své plné síle! 2. Od roku 2009 oãekávám to, co od kaïdého pfiedcházejícího roku. Zajistit bezpeãn provoz a splnit provozní a ekonomické ukazatele dolu. Tato vûta je krátká a zní jednodu e. Ov em skr vá v sobû nezmûrné úsilí a havífisk um skuteãnû v ech pracovníkû dolu. Rok 2009 bude velice nároãn, a to jak z hlediska báàsk ch, tak i ekonomick ch podmínek. Ale ruku na srdce, kter z tûch pfiedcházejících nebyl? Boj s pfiírodou nebude jednoduch nikdy, ale nová technika a hornick fortel, by nám mûli v raznû napomoci. Rád bych touto cestou podûkoval v em pracovníkûm Dolu Karviná za poctivou práci v roce 2008 a popfiál jim hodnû zdraví, hornického tûstí a Ïivotní pohody v roce Zdafi BÛh! Ing. Josef Kasper, fieditel Dolu âsm 1. Rok 2008 byl v jimeãn z hlediska realizace fiady velk ch investiãních projektû. Mám na mysli modernizaci teplárny, dokonãení I. etapy centrální klimatizace, zahájení modernizace úpravny a to nejdûleïitûj- í, nákup prvního komplexu fiady Bucyrus 13/31. V echny tyto akce povedou jednoznaãnû ke zlep ení v sledkû v klíãov ch sférách v roby, a to je jediná cesta k úspûchu s konkurencí v na em oboru. A v období celosvûtové recese mají tyto investice dosud nedocenûn v znam. 2. Do roku 2009 vstupuji jako kaïdoroãnû s fiadou pfiedsevzetí a pfiání. Co se t ká tûch pracovních, jsou stále stejná. AÈ se nám v em dafií, a to na v ech dolech bez rozdílu. AÈ nám pfiíroda pfieje, vyh bají se nám mimofiádné události a máme i kus hornického tûstí. Budeme ho zcela jistû v roce 2009 potfiebovat. V osobním Ïivotû pfieji v em zamûstnancûm OKD, ale i jejich rodinám pohodové Vánoce, ale i cel pfií tí rok. AÈ rok 2009 zvládneme aspoà tak, jako ten leto ní. Ing. Boleslav Kowalczyk, fieditel Dolu Darkov 1. U mû je Ïebfiíãek nejdûleïitûj ích vûcí jiï léta nemûnn. Jsou to zdraví, rodinná pohoda, kolegiální vztahy v práci, naplnûní úkolû a spokojení zamûstnanci. Od nich se odvíjí témûfi v e ostatní. Dále si váïím pfiístupu v ech zamûstnancû Dolu Darkov pfii zavádûní nové techniky a také tahu na branku v ech DarkovákÛ. Mám na mysli situaci, kdy po celkem nevydafieném létû do lo k obratu a naplnûní úkolû Dolu Darkov. Za to bych chtûl v em touto cestou podûkovat. 2. Za prvé s urãitou obavou, co pfiinese na emu hornictví souãasná finanãní krize a s ní nastupující recese. Za druhé je to pfiesvûdãení o tom, Ïe aè uï tyto dopady budou jakékoli, urãitû se s nimi stateãnû popereme, abychom na závûr roku 2009 mohli v sledky své práce hodnotit stejnû kladnû jako letos. Ing. Vladislav Szmek, fieditel Dolu Paskov 1. Nejv znamnûj í událostí leto ního roku povaïuji zahájení nasazování nové moderní technologie do provozu, coï zajistí zv ení bezpeãnosti a efektivity dob vání. RovnûÏ investice do mûfiicí techniky a ochrann ch osobních pomûcek v raznû pomáhají zvy ovat bezpeãnost práce. V areálu b valé achty vyrostou nové objekty Regeneraci areálu dolu Dukla podpofií finanãnû i stát HAVÍ OV (jp) V polovinû leto - ního roku pfiedstavitelé Havífiova podepsali spoleãné memorandum o spolupráci mûsta a realitní skupiny RPG Real Estate, která se t ká pfiípravy vyuïití areálu b valého dolu Dukla. Pfied nûkolika dny radní obdr- Ïeli zprávu o tom, Ïe také stát podpofií tyto aktivity. Ministerstvo práce a obchodu pfiislíbilo více neï 200 mil. Kã na pfiípravu území. Peníze budou urãeny na v stavbu infrastruktury, elektrick ch rozvodû, plynovodû, kanalizace, vodovodního fiadu, rozvodû pro vefiejné osvûtlení a také v stavbu silnic a chodníkû. Vzhledem k tomu, Ïe dotace mûïe b t pouïita na v stavba infrastruktury pouze na mûstsk ch pozemcích, budou nyní následovat jednání s RPG o pfievodu pozemkû z jejich vlastnictví na mûsto. Na konci roku 2010 nebo v roce 2011 by jiï mohl b t areál b valého dolu Dukla pfiipraven pro budoucí investory. Poãítá se s tím, Ïe zde bude provozována lehká prûmyslová v roba, sluïby a také vybudována zafiízení pro kulturní a sportovní vyïití.

4 4 Za branami OKD Stálice na kolní scénû Stfiední prûmyslová kola v Karviné otevfiela dvefie pro vefiejnost Chloubou SP v Karviné je mj. pracovna CNC strojû vybavená moderními ãíslicovû fiízen mi obrábûcími stroji soustruhem a frézkou. Na v uku dohlíïí uãitel v robní praxe Vilém Heczko (v pozadí). KARVINÁ (bk) Stfiední prûmyslová kola v Karviné patfií ke stálicím na místní kolní scénû. Vznikla v roce 1921 jako PrÛmyslová a mistrovská kola strojnická Matice osvûty lidové v Karvinné a pfiestoïe v následujících letech sedmnáctkrát mûnila název a v dobû II. svûtové války byla dokonce evakuována do Vsetína, dodnes si zachovala charakter vzdûlávacího zafiízení stfiedního stupnû s prûmyslov m a technick m zamûfiením. Rozsáhl areál koly si mohli zájemci prohlédnout ve ãtvrtek 4. prosince v rámci tradiãního Dne otevfien ch dvefií. Vizitku moderního kolského zafiízení utváfií pfiedev ím pût uãeben v poãetní techniky o rûzn ch konfiguracích. Chloubou koly jsou laboratofie rozmûrov ch mûfiení, zkou ení kovû, zkou- ení strojû, elektrotechnick ch mûfiení, elektronick ch poãítaãû, automatizace, chemie a fyziky. Karvinská prûmyslová kola v kostce Rok zaloïení: 1921 Poãet studentû denního studia: 565 Poãet studentû dálkového studia (Hornictví a hornická geologie): 55 Studijní obory pro kolní rok 2009/2010: - Technické lyceum (pfiíprava k dal ímu studiu) - Strojírenství - Elektrotechnika - Informaãní technologie Odborné dovednosti získávají studenti v ãetn ch dílnách (zámeãnická, soustruïna, frézárna, brusírna a nástrojárna, dfievoobrábûcí dílny, kovárna, svafiovna, tfii elektrodílny a pracovna CNC strojû). K vybavení koly patfií dále odborné uãebny strojírenské technologie, fyziky, cizích jazykû, nechybí klasické tfiídy, dvû telocviãny, posilovna a sportovní areál. Jak informovala fieditelka SP v Karviné âeslava Luka tíková, v souãasné dobû se ve kole pfiipravuje na dal í studium nebo vstup do zamûstnání 565 studentû. V nabídce pro pfií tí kolní rok se objevují následující studijní obory: Technické lyceum, Strojírenství, Elektrotechnika, Informaãní technologie. Zvlá tní kapitolou studijní nabídky je dvouleté dálkové pomaturitní studium oboru Hornictví a hornická geologie. Bylo zavedeno v roce 2006 pro potfieby tûïební spoleãnosti OKD a dal ích dûlních podnikû. V rámci druhého bûhu tohoto studia získává kvalifikace v oboru hornictví 55 studentû. Dal í bûh bude zahájen v záfií Karvinská prûmyslová kola spolupracuje s obdobn mi kolsk mi zafiízeními v Dánsku, Nûmecku a Polsku. Mezi její dlouhodobé partnery patfií nejv znamnûj í podniky v regionu. Nechybí mezi nimi Studenti III. roãníku oboru Elektronické poãítaãové systémy Jan Mikulinec a Martin Valder pfiedvádûjí zesilovaã hudebního signálu. spoleãnost OKD, reprezentovaná zejména Dolem Darkov. V prûbûhu Dne otevfien ch dvefií tuto skuteãnost dokládala i pfiítomnost zástupcû OKD, ktefií pfiipravili ve vstupní hale SP malou prezentaãní akci. Chtûli jsme podpofiit snahy koly a dát jasnû najevo, Ïe jejím partnerem je velká a silná spoleãnost, která nabízí studentûm moïnost Ïivotního uplatnûní, vysvûtlila postoj OKD konzultantka pro lidské zdroje Natalie Linhartová. Studenti I. roãníku Nela Luká ová a Michal Chobola pfii práci s oscilokopem. V elektrodílnách se studenti SP uãí zapojovat elektrické okruhy pod dohledem uãitele Jana Kubici. SNÍMKY: Bohuslav KrzyÏanek ZE SVùTA Polsko: V roãí tragédie na achtû Wujek KATOVICE V úter 16. prosince si pol tí horníci jako kaïdoroãnû pfiipomnûli v roãí nejvût í tragédie období v jimeãného stavu, ke které do lo na Dole Wujek v Katovicích. V roce 1981 tady proti stávkujícím havífiûm zakroãilo okolo dvou tisíc pfiíslu níkû policie, zásahov ch jednotek ZOMO a armády. Pfii jedné z potyãek zaãali zasahující policisté stfiílet. V sledek: 9 mrtv ch a 21 ranûn ch horníkû. âína: Je tû letos bude uzavfieno 150 dolû PEKING âínská vláda chce v nejbliï í dobû uzavfiít 150 mal ch dolû v jihov chodní provincii Heilongjiang. DÛvodem jsou neúnosné pracovní podmínky, které ohroïují zdraví a Ïivoty horníkû. Podle informace portálu coalworld.com, doly, ve kter ch nejsou dodrïovány bezpeãnostní pfiedpisy, budou uzavfieny je tû letos. âína je nejvût ím svûtov m v robcem uhlí. âást tûïby je ale realizována v mal ch dolech, ve kter ch chybí jakákoliv bezpeãnostní opatfiení a smrtelné úrazy jsou tam na denním pofiádku. Podle odhadû, jen loni zahynulo v ãínsk ch uheln ch dolech na 3770 havífiû. Austrálie: Ménû emisí skleníkov ch plynû CANBERRA Pfies rizika svûtové finanãní krize plánuje Austrálie realizovat pfiijat program omezování emise skleníkov ch plynû. Oznámila to australská ministrynû pro klimatické zmûny a vodní zdroje Penny Wongová. O pozastavení programu Ïádaly podnikatelské kruhy. Jak fiekla Wongová, emise skleníkov ch plynû by se mûla do roku 2020 sníïit o 15 procent ve srovnání se stavem roku V pfiepoãtu na jednoho obyvatele vypou tí Austrálie do ovzdu í pûtkrát více skleníkov ch plynû neï âína a patfií v tomto ohledu k nejhor ím zneãi ÈovatelÛm ovzdu í i mezi vyspûl mi zemûmi. DÛvodem je fakt, Ïe australské hospodáfiství a zejména energetika je ve velké mífie závislá na uhlí. Svût: Spoleãnost Rio Tinto prodá své podíly SVùT Analytici spoleãnosti Merill Lynch napsali ve své nejnovûj í zprávû, Ïe Rio Tinto Group, tfietí nejvût í tûïební spoleãnost na svûtû, mûïe prodat svoje podíly v energetick ch a uheln ch koncernech, aby zmen ila svoje dluhy. Ve zprávû jsou jmenovány mj. firmy Energy Resources of Australia Ltd. or Coal & Allied Industries Ltd. nebo mûdûn dûl Grasberg v Indonésii. Dal í úspory má pfiinést omezení nákladû o 5 miliard USD a redukce zamûstnanosti o 14 tisíc míst. Tato opatfiení umoïní zmen it dluh spoleãnosti o 10 miliard USD na témûfi 30 miliard USD. Po zvefiejnûní tûchto informací vzrostly ceny akcií spoleãnosti Rio Tinto v Lond nû o 20 procent a o 11 proc. v Sydney. Velká Británie: Nakládka uhlí pomocí satelitu NEWCASTLE Na zaãátku pfií tího roku bude nejvût í svûtov uheln pfiístav Newcastle testovat nov satelitní systém koordinace pfiíjezdu lodí. Systém pomûïe zkrátit dobu ãekání lodí, sníïit náklady, ale také zlep it bezpeãnost práce. Satelity budou sledovat lodû uï 14 dní pfied jejich pfiiplutím do pfiístavu. Údaje o jejich pozici umoïní informovat operátory o termínech nakládky uhlí. Lodû budou moci snadnûji pfiizpûsobit dobu pfiíjezdu do pfiístavu a nebudou zbyteãnû ztrácet ãas ãekáním na kotvû, neï na nû vyjde fiada. Zmen í se rovnûï spotfieba paliva ãekajících lodích. Polsko: Lubelské uhlí vstoupí na burzu VAR AVA V chodopolská tûïební spoleãnost Lubelské uhlí Bogdanka má b t uvedena na var avské burze v bfieznu Neoficiálnû o tom informovaly polské hospodáfiské noviny Puls Biznesu. Bogdanka chce získat z prodeje akcií okolo 450 mil zlot ch (pfies 3,3 miliardy korun). Svûtové investiãní fondy hledají v dobách krize bezpeãné investice, a takové jsou bezpochyby resorty, jako energetika nebo hornictví, protoïe stále se bude udrïovat poptávka po energii. Oãekáváme fiadu investorû, pfiedpokládá Aleksander Kwiatkowski z poradenské firmy AT Kearney. Polsk stát si chce zachovat ve firmû kontrolní balíãek, na burzu by proto mûlo jít jen okolo 30 procent akcií Bogdanky. âist zisk lubelské spoleãnosti za tfii ãtvrtletí leto ního roku dosáhl okolo 100 mil. zlot ch (asi 750 mil. korun). âína: 22 milionû dolarû na v stavbu tratû PEKING âástku asi 22 milionû americk ch dolarû plánuje vydat v prûbûhu esti let na v stavbu dvou tisíc kilometrû Ïelezniãní tratû v severní ãásti provincie Shanxi s bohat mi nalezi ti ãerného uhlí âína. Informovala o tom agentura Xinhua. Projekt má za úkol napomoci uspokojení vnitfiní poptávky po uhlí a souãasnû odpovídá na v zvy svûtové krize, fiekl tajemník komunistické strany v provincii Shanxi Zhang Baoshun. V provincii se tûïí asi tfietina ãínské produkce ãerného uhlí. Podle informace fieditele odboru pro plánování na ãínském ministerstvu Ïeleznice má nyní provincie Shanxi 3300 km kolejí, do roku 2015 jich bude 5300 km. Nová koleji tû povedou pfiedev ím k pfiístavûm, ze kter ch se vyváïí uhlí a ocel v provincii Shandong. Podle listopadového komuniké ãínské vlády, zemû vydá v období nejbliï ích dvou let na stimulaãní v vojov balíãek 586 milionû dolarû. Mimofiádné postavení mají v balíãku právû investice na dopravní infrastrukturu. Rusko: Dvanáct obûtí v buchu v lomu MURMANSK Dvanáct horníkû zemfielo v dûsledku v buchu v povrchovém lomu v jednom z dolû v murmanské oblasti v severozápadním Rusku. K tragédii do lo v dobû, kdy horníci provádûli kontrolní v buchy. Jak uvedla mluvãí Murmansku Irina Gretskaya, v dolech bylo v té dobû 18 horníkû. Dvanáct zemfielo, pût bylo zranûn ch, osud posledního havífie nebyl znám. V prûbûhu leto ního roku zahynulo v sibifisk ch dolech v dûsledku stfieleck ch prací celkem 110 osob. Pro ruské hornictví se tak rok 2008 stal nejhor ím rokem v dûjinách.

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...Karle, zadrï! Zfietelnû jsem sly ela, jak fiíká, Ïe nám splní tfii pfiání... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Létající ryba byla dobr m námûtem k va im vtípkûm. Zhostili jste se úchvatného okamïiku dramatického souboje ÏivoãichÛ vodní a vzdu né fií e stejnû pohotovû, jako se to podafiilo autorovi snímku. JenÏe získat stokorunu mohli jen tfii z vás. Porota po del ím váhání vybrana trojici ÈastlivcÛ. Tady jsou jejich jména: V herci soutûïní fotografie ã. 50 jsou Jana Kudûlková z Havífiova, Ladislav Tanistra a Rudolf Sroka oba z Ostravy. SoutûÏní foto ã. 50 Hej, co to dûlá? Já jsem chtûla jen trochu podrbat na zádech!!! To jsem netu il, Ïe na stará Ïábra budu létat! (jk) Hele krize, nekrize, udûláme obchod. Já ti splním tfii pfiání a ty mû pustí. (rs) (lt) Vánoãní tabule u sousedû Nejvût í vánoãní specialita? Samozfiejmû bar ã s ou ky! OSTRAVA Kdybyste se náhodou ocitli na tûdr veãer v obci Ludwikowice K odzkie asi 30 km od mûsta Wa brzych ve smûru na K odzk, neváhejte a zazvoàte u paní Anny Krakovské. Urãitû vás neodmítne. Vedle oplatkû, hrstky sena a bohatû prostfieného stolu je totiï místo pro hosta jedním z nejv znamnûj ích prvkû zdej ích vánoãních tradic. Pokrmy, které by vám pohostinná paní domu nabídla, by vás ale mohly trochu pfiekvapit. Hlavním tûdroveãerním chodem je tu totiï bar ã s ou ky, tedy polévka z ãervené fiepy s houbov mi piroïky. Tradiãní polsk bigos není tfieba popisovat. Tû it byste se mohli také na holoubky, tedy r Ïi s mlet m masem zapékanou v zelném listu. Ani tady se vánoãní tabule neobejde bez ryby, ale na ãeského vánoãního kapra s bramborov m salátem rad i zapomeàte. Na Dolním Slezsku vám nabídnou rybu peãenou na pánvi nebo zapékanou v troubû se zeleninou pórkem, mrkví, petrïelí a paprikou. íkají tomu fiecká ryba a podávají ji s chlebem. Milovníci sladkostí si pochutnají na makovci nebo vyhlá en ch polsk ch tvaroïnících, které se servírují za tepla nebo studené. Zajímav m jídlem je kutia druh ka e z loupan ch obilních zrnek a máku s medem a kandovan m ovocem. Zajídat mûïete cukrovím a zapíjet ovocnou Èávou nebo jin mi nápoji v tom je tradice benevolentní. Nauãila jsem se to od své mámy, která se to uãila zase u té své, vyprávûla paní Anna Krakowska v sobotu 6. prosince v Hornickém muzeu OKD na tradiãním Barbo- Radování. Správnû by tûdroveãerní tabule mûla sestávat z dvanácti chodû. Její pfiíprava mi zabere dva dny. Ale mám to ráda, ráda peãu, vafiím a také jím. Pfiedev ím ale miluji to teplo domova, které je o svátcích vïdy mnohem silnûj í. A které vánoãní jídlo má nejradûji? Stejnû jako moje dcery Anna Krakowska s dcerami Ewou a Klaudií na BarboRadování (nejstar í Danuta musela zûstat doma s dítûtem). bar ã s ou ky, bez toho si neumím vánoãní tabuli pfiedstavit, prozradila Anna Krakowska. A nejen prozradila. Zaslala nám také recept, aby si na této specialitû mohli pochutnat i havífii u nás. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Vánoãní ãerven bar ã s ou ky Ingredience: 2 kg ãervené fiepy, 7 dkg su en ch hub, 2 cibule, 2 zrnka nového kofiení, bobkov list, citronová Èáva, cukr, pepfi, sûl. Tûsto: 20 dkg mouky, lïíce oleje, sûl. NáplÀ: houby z v varu, lïíce strouhanky, lïíce másla, cibule, vajíãko, pepfi, sûl. Pfiíprava: Houby omyjeme a 2 3 hodiny namáãíme v malém mnoïství studené vody. Ve stejné vodû je pak povafiíme a scedíme (v var uschováme). Oãi - tûnou a omytou fiepu nakrájíme na nudliãky nebo nastrouháme na hrubém struhadle. Dáme do hrnce spolu s nakrájenou cibulí a kofiením, zalijeme 3 litry studené vody a vafiíme, aï zmûkne. Po vychladnutí scedíme, do fiepného v varu dolijeme v var z hub, pfievafiíme a hotov bar ã dochutíme cukrem, pepfiem, solí a citronovou Èávou. Zatímco se fiepa vafií, pfiipravíme ou ka. Lehce orestujeme na másle cibuli, pfiidáme nasekané houby a strouhanku a promícháme. Po vychladnutí pfiidáme vajíãko, promícháme a dochutíme solí a pepfiem. Tûsto pfiipravíme tak, Ïe mouku se petkou soli promícháme vidliãkou s nûkolika lïícemi horké vody a olejem a uhnûteme. Rozválíme natenko a nakrájíme na ãtverce. Na kaïd dáme trochu houbové náplnû, pfiehneme, zamáãkneme okraje a slepíme i dva protilehlé rohy. VloÏíme do mírnû osolené vafiící vody a vafiíme, dokud nevyplavou. Hotová ou ka naklademe na talífie a zalijeme hork m bar ãem. Dobrou chuè! Sníh nám o leto ních Vánocích bude v níïe poloïen ch oblastech zfiejmû chybût, takïe si zimní idylku pfiibliïme alespoà na ím posledním leto ním soutûïním snímkem. V imnete si, co je na nûm zvlá È zajímavého. Napovíme. Motoristé jistû zaregistrují dopravní znaãku. Co z ní lze vyãíst? Vtipálci si jistû budou vûdût rady. Tû íme se na va e veselé texty. A je tû nûco. AÈ vás humor neopou tí ani v novém roce. Josef Lys Uzávûrka je v úter Odpovûdi posílejte po tou na SoutûÏní fotografie ã. 51 adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 51 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Dva velke omyly moji Mafii Pravil mi minulu nedûlu muj star i synek: Tato, sbirej se, pojedû se mnu do Prahy! E ãe si v Praze v pfiedvanoãnim ãase nûbyl a musi se mnu zajsè na Staromak na trhy, podivaè se na strom republiki a daè se keli ek medoviny. Byl sem tam minulu nedûlu a byla fakt dobra. Namitki se nûpfiijimaju! Co sem mûl robiè? Podival sem se na Mafiu, ale ta enem zavrtûla hlavu a pravila: Ja nikaj nûjedu! Musim pfied svatkami vygruntovaè kvartyr a ty to za mû nûzrobi! To se spletla poprve! Nahazal sem do ta ki vûci a mucknul Mafiu na liãko. Doklady ma? Penize ma? Vûci na pfievleãeni a spani ses zebral? ptala se mezi dvefiami. Kivnul sem, Ïe ja. Tak to ma v ecko! kivla aji ona a spletla se to odpoledne druhy raz. Cesta do Prahy byla pfiijemna, enem na Vysoãinû kapku zasnûïilo. V Praze zme sedli ku televizi, dali se po tamprli slivovice a ja se odevfiel jedneho lahvaãa, co sem se v Ostravû pfiibalil jako potfiebnu vûc! Nic, idu spaè. Rano brzo stavam aï sem brzo zpatki, sdûlil mi synek a zmiznul v loïnici. A v te chvili sem zistil, Ïe se Mafia v tym svojim druhim tvrzeàu spletla. Nemûl sem sebu pataki! Pra ki na nûmoce! TuÏ to sem v fiiti, pomyslel sem se, a s nadûju, Ïe rano je mudfiej i veãera, jak dycki pravûli moja maminka, sem usnul! A bylo! Hned vedle bytu synka je lekaràa a tam mi poradili, aï se zajdu na polikliniku pro recept.tam sem sice stravil dobre dvû hoìky (aï idû Cikrt s Julinkem do fiiti s tvrzenim, Ïe ãekarny u dochtoru su diky poplatkam prazdne!), ale pani dochtorka, keru sem ani nûvidûl, mi napsala recept na v ecki ty pra ki, a ja se je v lekarni vyzvednul. Ale tam sem zistil, Ïe mi nûidu hodinky. TuÏ sem smjetal ku hodinafium, poãkal se dvacet minut, aï vymûnili baterku a natlakovali mi je, abysem se moch potapjaè (!?), vyplaznul dvû stovki a el se blunckaè po historicke Praze. Jak pfii el synek z roboty, li zme na ten Staromak. Ludi jak opic, stromek pûkny, v adû plno svûtel a nûbyè ta medovina tak draha, aji by mi chutnala! Ale stejnak to bylo nejlep i v Kobyle. Ta plzeà je tam fakt pohadka... Dom sem se vratil ve stfiedu a vlakem. Mafia mû vitala usmûvem a ja zjistil, jak se spletla v tym svojim prvnim nedûlnim tvrzeàu: KdyÏ ses tak brzo vratil, tuï se pustime do teho koberca! Jakeho koberca?, zhrozil sem se. No do teho v kuchyni a aï ho vyãistime, tuï zmaknem aji tyn v obyvaku!, pravila kludnû a ja sebu malem kantnul. No co vam ma fiikaè. Namisto povidani u kafiãka, jak bylo v matiãce Praze sem kleknul na kolena a drhnul tepich. E ãe, Ïe se Mafia nûdala zahanbiè a tyn v obyvaku vyãistila sama. Chlopi zas raz mûli ze mnû Na Upadnici srandu a tak sem byl vdûãny Erìovi za jeho frk: Pta se chlop manïelky:,byla s u toho sexuologa? Co ti fiekl?,byla!... Ví, Ïe to, o ãem jsme si mysleli, Ïe je orgasmus, bylo jen astma?! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, pfiijemne svatki, srandovniho silvestra a lep i pfii ti rok vam pfieje va Lojzek, kery se tû i na shledani s vami zase v lednovym Horniku.

6 6 Po ichtû Panoráma Ze vzpomínek Ïít nebudu S odstupujícím pfiedsedou KPHM ZdeÀkem Dombrovsk m OSTRAVA Do Klubu pfiátel Hornického muzea OKD, ãi lépe Hornického muzea v Ostravû, jak zní pfiesn název Klubu, vstoupil v roce O rok pozdûji se stal ãlenem jeho v boru a od roku 2004 stanul v jeho ãele. Zku en horník a vûdeck pracovník s mezinárodním vûhlasem se po ãtyfii roky stal hybnou pákou klubového dûní a iniciátorem jeho akcí. Jeho ãervnové oznámení, Ïe ke konci leto ního roku ze zdravotních dûvodû ve funkci konãí, bylo proto pro mnohé okující. První otázka do rozhovoru s pfiedsedou Klubu pfiátel Hornickému muzea OKD ZdeÀkem Dombrovsk m tak vlastnû vyvstala sama: Od va eho oznámení uplynulo pûl roku. Nerozmyslel jste si to? Ne, na mém rozhodnutí ukonãit svou ãinnost ve funkci pfiedsedy se nic nezmûnilo. Zatím ale zûstávám ãlenem v boru KPHM a chci pfievzít odpovûdnost za zpracování publikace Hornické kolonie Ostravy. Co bude dál, se uvidí aï podle zdravotního stavu. Ze vzpomínek na ãinnost v klubu ale rozhodnû Ïít nebudu. Pokud mi to dovolí zdraví, rád bych pokraãoval v tom, na co jsem doteì nemûl ãas. To znamená ve studiu historie hornictví a popularizaci v sledkû tohoto studia, zejména prostfiednictvím klubu. Samozfiejmû, se sv mi praktick mi zku enostmi a poznatky se rád podûlím, aè uï s OKD nebo jin mi zájemci. Odpoãinek tedy neplánujete? To v Ïádném pfiípadû. Pokud mi zbude ãas, rád bych také sepsal svoje vzpomínky na v e, co jsem proïil. Nejde ale o autobiografii. Chtûl bych zaznamenat osudy sv ch spolupracovníkû, hornick ch i lidsk ch osobností, ktefií podobnû jako já obûtovali v echny své síly ve prospûch hornictví. Pokud se mi to podafií, byl bych rád, aby tyto vzpomínky pfiipomínaly na im nástupcûm, Ïe jsme tady byli a pracovali a Ïe na e zku enosti jim mohou b t uïiteãné. Vím, Ïe mladí mají mnohdy opaãn názor, ãasem to ale urãitû pochopí. Ohlédnûme se tedy do minulosti. V klubu pûsobíte sedm let, z toho ãtyfii roky jako pfiedseda. Co vám tato práce dala a co vzala? Zdenûk Dombrovsk (uprostfied v hornickém kroji) mezi pfiáteli z Klubu. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Pfiedev ím mi dala moïnost prodlouïit si aktivní Ïivot v prostfiedí, ve kterém jsem se po cel Ïivot pohyboval. Kontakty s vedením achet, s lidmi, ktefií odbornû a manaïersky fiídí na e achty, jakoï i pravidelná setkání s desítkami b val ch spolupracovníkû a kolegû, to je to nejcennûj í, co ãlovûk v dûchodovém vûku mûïe získat. A to mi ãlenství v Klubu dalo. Jako pfiedseda jsem také mohl po nûkolik let dûní v Klubu pozitivnû ovliv- Àovat anebo jsem se o to alespoà maximálnû snaïil. A co mi práce v Klubu vzala? Nevím, na tuto otázku nenalézám odpovûì. Co povaïujete za svûj nejvût í úspûch ve funkci pfiedsedy KPHM? Pfiedev ím to, Ïe se mi spolu s m mi nejbliï ími spolupracovníky podafiilo navázat na pfiedchozí ãinnost Klubu. A navazovat bylo na co, za to patfií na im pfiedchûdcûm obrovsk dík. A na ãem mám svûj osobní podíl? Domnívám se, Ïe pfiedev ím na rozvoji publikaãní ãinnosti, zaloïení poboãek Klubu v Petfivaldû, v Karviné a Havífiovû a na celkovém obsahovém obohacení ãinnosti Klubu. Dafiilo se nám také zabezpeãovat potfiebné finanãní prostfiedky. Samozfiejmû, není to jen moje zásluha. Kdybych kolem sebe nena el okruh schopn ch a ochotn ch spolupracovníkû, moje nápady a námûty by nebylo moïné realizovat. eknu to takto: Letos jsem byl spolu s Láìou Bardonûm vyznamenám na festivalu Techné Ostrava Landeckou venu í. Chápu to jako ocenûní v ech, ktefií mi pomáhali, jako ocenûní práce celého na eho Klubu. A neúspûchy? Byly vûci, které se vám nepodafiily? Jako urãit dluh pocièuji fakt, Ïe se nám nepodafiilo zfiídit archív a kroniku Klubu. Ty byly pouze zalo- Ïeny. Je ale fiada vûcí, které by stály za to zváïit a snaïit se je realizovat v budoucnu. Jde napfiíklad o zalo- Ïení dal í poboãky v Orlové. Myslím si, Ïe je tam dostatek ochotn ch a schopn ch lidí, ktefií by se na tomto úkolu mohli podílet. ZváÏit by se mohlo také zaloïení ostravské poboãky Klubu a vytvofiení symetrické organizaãní struktury Klubu. Bylo by ale tfieba novelizovat stanovy. Dlouhodob mi úkoly je omlazování ãlenské základny s vyuïitím kontaktû na V B-TUO a samozfiejmû zabezpeãování penûz. Na co by se tedy mûli podle va eho mínûní zamûfiit va i nástupci? eãeno ve zkratce, je to tûch slavn ch 5P: Publikace, Pfiedná ky, Poboãky, Práce se sponzory, Personální otázky. Domnívám se, Ïe mají na co navázat, a také, Ïe v Klubu je dostatek schopn ch lidí. Je pouze zapotfiebí je pfiesvûdãit, aby se do jeho ãinnosti aktivnû zapojili. BlíÏí se vánoãní svátky a konec roku. Rád bych jim v em jakoï i v em ãlenûm a pfiíznivcûm klubu a jejich rodinám popfiál pevné zdraví a hodnû tûstí v pfií tím roce. Zdafi BÛh! Hovofiil: Bohuslav KrzyÏanek ANKETA 2. Pfieji si, aby ekonomická krize mûla co nejmen í dopad do spoleãnosti OKD, potaïmo na í republiky. Aby rok 2009 byl pro DÛl Paskov rokem konsolidaãním, kter zajistí perspektivu na dal í léta. V em zamûstnancûm Dolu Paskov pfieji pfiíjemné proïití vánoãních svátkû, pevné zdraví v pfií tím roce a naãerpání nov ch sil pro bezpeãné plnûní nároãn ch úkolû roku Ing. Václav Kopta, fieditel VOJ Centrum servisních sluïeb OKD 1. V právû konãícím roce povaïuji z mého pohledu za velmi podstatné dobré tûïební v sledky LazákÛ v I. ãtvrtletí a samozfiejmû pfiípravu 7. kry pro nasazení nového vysokého dob vacího komplexu v rámci POP Ve druhé polovinû roku pak poloïení základû VOJ Centrum servisních sluïeb OKD, a. s. (VOJ SC). 2. V novém roce nás ãekají pfievody opravárensk ch kapacit a dal ích povrchov ch ãinností z dûlních VOJ na VOJ SC v termínech: 1. leden DÛl Darkov, 1. duben DÛl âsm, 1. ãerven DÛl Paskov. Ing. Michal Kuãa, fieditel OKD, OKK 1. Rok 2008 je rokem v jimeãn m. Na hospodafiení koksovnen se projevily vysoké ceny koksu na trhu, které umoïnily pfiijetí rozhodnutí k rekonstrukci KB ã. 8 a v stavbû baterie ã. 10. I pfies tyto nákladné investice bude hospodafiení OKK nejlep í v její historii. Za to bych chtûl podûkovat v em zamûstnancûm OKK i spolupracujícím firmám a v em popfiát pfiíjemné vánoãní svátky. 2. Rok 2009 bude velmi sloïit vzhledem k hospodáfiské recesi, která se naplno projeví i v âr. Pfiesto vûfiím, Ïe pfii velmi úsporném reïimu a denní snaze kaïdého z nás jej úspû nû pfieãkáme. Pfieji nám v em na OKK hodnû dobr ch a Èastn ch rozhodnutí v tûïkém roce Attila Boros, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fiiditel OKD, Doprava, a. s. 1. Do roku 2008 jsme vstupovali s fiadou projektû zamûfien ch na v razné posílení pozice OKD Dopravy na trhu dopravních a logistick ch sluïeb. Novû pofiízenou flotilou silniãních nákladních vozidel jsme se stali v znamn m dopravcem v mezinárodní kamionové dopravû. Pfievzetím druhého nejvût ího soukromého Ïelezniãního dopravce, spoleãnosti VIAMONT Cargo, jsme uskuteãnili dlouho pfiipravovanou akvizici, a tím je tû více upevnili na e postavení na trhu Ïelezniãní nákladní dopravy. Intenzivnû pracujeme na dal ích projektech, jejichï realizace pfiechází do nadcházejícího roku. Pfii této pfiíleïitosti chci za v e, co se nám podafiilo, vyslovit uznání a dík na im zamûstnancûm a partnerûm. Je prosinec, tak se sloïili Desetitisícov vánoãní dar pro Barborku Hana Grumpingerová z Barborky, Milan Bebek, Mojmír Kubala a Jifií Zátopek se ekem. FOTO: Radek Luk a R237/51 STA Íâ (uzi) I kdyï nejsme v robní kolektiv, to správné havífiské cítûní nám nechybí! Tak komentoval vedoucí mechanik Jifií Zátopek z úseku likvidace a renovace na Stafiíãi desetitisícov vánoãní dar pro Barborku. DÛl Paskov se tím po stejn ch dotacích od dvou dal ích kolektivû a rekordním pûta edesátitisícovém v nosu ze achèáku zafiadil k v znamn m podporovatelûm hornick ch sirotkû. Taky v na em kolektivu ode li lidi. Nebylo to sice pfii práci, ale zanechali po sobû dûti. Sám jsem takovou situaci zaïil, pfii el jsem o otce, kdyï mi bylo jedenáct let, upfiesnil Zátopek na setkání s tajemnicí obãanského sdruïení Hanou Grumpingerovou. Jeho parta z plenûní a renovací spadající k pfiípraváfiûm ãítá 57 chlapû. tûdr ch chlapû. KdyÏ je ten prosinec a Barborky, tak jsme se sloïili, dodal Zátopek.

7 Panoráma Po ichtû 7 Vánoce mnoha tváfií BáÀsk inïen r Ladislav Bém má na co vzpomínat vïdyè slaví devadesátku! HAVÍ OV O dva mûsíce mlad í neï první samostatn stát âechû a SlovákÛ je báàsk inïen r Ladislav Bém z Havífiova. Den po vánoãních svátcích oslaví úctyhodné devadesáté narozeniny! Jaké tedy b valy jeho nezapomenutelné Vánoce? Ty v dûtském a mladickém vûku krásné. VyrÛstal jsem u dûdy v Bartovicích, ve dfievûnce u lesa. Tehdy b valo hodnû snûhu a s tím lesem to byla nádherná kulisa. Pamatuji si, jak se mû maminka ptávala, co chci. A já si vïdycky pfiál hraãky, líãil jubilant, pro nûhoï jsou vánoãní svátky hlavnû o rodinné pohodû. KdyÏ jsme se se li, tak se fedrovalo, vysvûtloval s tím, Ïe je z havífiské famílie. Dûda fáral na jámû Zvûfiina, tfii str cové taky a otec (po nûmï je pojmenována bartovická Bémova ulice) dûlal ve stolárnû na Hedvice. Kru né ãasy pfii ly Bémovi s Hitlerem. Nejprve ho coby tudáka dali do koncentraãního tábora. Tam byly troje svátky, velmi smutné. tûdroveãerní veãefie? Kobzole ve slupce a s r zvan kvarek. Sedûli jsme okolo stolu a vzpomínali. Nejedna slza tehdy ukápla, upfiesnil. Dal í okující událost o vánoãním ãase pfii la po jeho propu tûní. Tátu odvedlo gestapo. TakÏe si umíte pfiedstavit, jaké to doma bylo Na- tûstí to pfieïil, uvedl. Po válce studoval Bém na Vysoké kole báàské v Pfiíbrami, byl úãastníkem a ãásteãnû pr téï strûjcem jejího stûhování do Ostravy. Zde ji absolvoval a nastoupil na jámu Dárek pro jubilanta od Klubu pfiátel Hornického muzea. FOTO: Radek Luk a Devadesátník Ladislav Bém s miniaturou hornického kahanu a se sv m pováleãn m portrétem mladého báàského inïen ra (pozadí). Suchá (DÛl Dukla). V roce 1947 byly jedny z nejkrásnûj ích Vánoc. Mûl jsem jako inïen r sluïební vilu se sedmi pokoji a nic do nich. KdyÏ pfii li rodiãe na veãefii, divili se, Ïe jim v zimû nabízím ãerstv salát. Mûl jsem totiï skleník i se zahradníkem, popsal. InÏen r Bém rád vzpomíná i na sváteãní ãas v Jáchymovû. PÛsobil jsem v uranov ch dolech a bydlel v lázeàské ãtvrti. VyráÏeli jsme do BoÏího Daru a na Klínovec. Sníh krásnû kfiupal pod nohama, pokraãoval. S uranem se vázala i jeho kariéra v Geologickém prûzkumu, kde se stal dokonce fieditelem. A proïil vánoãní drama! Po návratu ze sluïební cesty do Nového Mûsta na Moravû spojené s náv tûvou Ïenin ch pfiíbuzn ch v âeském Brodû, ofér s jeho slu- Ïebním tatraplánem dostal smyk a auto zûstalo viset na srázu. Jako ve filmu. Byl jsem tam s manïelkou i dcerami. Vysvobodila nás ãeta vojákû, konstatoval. S aktivní havífiinou se Bém rozlouãil pfied více neï tfiiceti lety na postu v robního inspektora OKD pro karvinskou ãást revíru. Zajímat se o ni ov em nepfiestal, a není to jen kvûli tomu, Ïe jedna dcera dûlá na mzdové úãtárnû na Lazech a vnuk na prádle tamtéï. Jako doma je v havífiovské poboãce Klubu pfiátel Hornického muzea. A souãasné Vánoce? Oslavím pfii jednom i kulatiny, opût s rodinou. Uvidím vnuãku z Anglie a vnuka z Itálie, dodal. Radek Luk a Zdravotníci dûtem od Barborky ANKETA 2. Jak jsem jiï zmínil, jsou pfied námi dal í pfiipravované akvizice a projekty. Musíme udûlat maximum pro to, abychom ná rychl rûst, bez kterého se nemûïeme stát silnou spoleãností, úspû nû zvládli a zhodnotili. V nastalém období hospodáfiské recese se budeme muset umût vyrovnat se v emi jejími dopady a budeme k tomu také potfiebovat zmûnit na i vnitfiní strukturu. Zejména ale budeme potfiebovat, aby i pfies obtíïnûj í podmínky pro podnikání byly dál námi poskytované sluïby atraktivní pro na e zákazníky a úspûch v podnikání byl tou nejlep í motivací pro na e zamûstnance. Ing. Antonín Kunz, generální fieditel Green Gas DPB, a. s. 1. Na e akciová spoleãnost vstoupila do leto ního roku s rozdíln mi strategick mi cíli, neï bylo po dlouhá léta obvyklé. V této souvislosti jsme museli pfiehodnotit priority na eho podnikání a následnû realizovat fiadu organizaãních a personálních zmûn. Za nejdûleïitûj í povaïuji skuteãnost, Ïe jsme v echny úkoly úspû nû zvládli a cíle vytyãené pro rok 2008 splnili. Za to si dovolím na tomto místû v em zamûstnancûm podûkovat. 2. Z hlediska vnûj ího prostfiedí povaïuji za nejdûleïitûj í udrïet zdravé a korektní obchodní vztahy s partnery ve v ech oblastech na eho podnikání. Uvnitfi firmy povaïuji za zásadní cíl udrïet a rozvíjet odborn potenciál na ich zamûstnancû na v ech úrovních. Schválen plán roku 2009 je ve srovnání s rokem leto ním rûstov a poprvé v historii plánujeme roãní trïby vy í neï 1 miliardu korun. V roce 2009 dokonãíme nûkteré plánované restrukturalizaãní kroky, zavr íme druhou etapu instalací kogeneraãních jednotek a uvedeme do provozu rozpracované projekty v oblasti plynárenství, inïen ringu a vrtání. Ing. Václav Po ta, pfiedseda pfiedstavenstva a fieditel Hlavní báàské záchranné stanice, a. s. 1. BáÀské záchranáfiství je specifick obor hlubinného hornictví. Pro mû je kaïd m rokem nejdûleïitûj- í, kdyï to vyïaduje havarijní stav u tûïafie, aby byl fie en rychle, profesionálnû a bezpeãnû. 2. V roce 2009 oãekávám a vûfiím v roz ífiení prací a sluïeb, které pfiímo zaji Èují bezpeãnost fárajících pracovníkû. V roce 2009 bude zapoãato s v mûnou sebezáchrann ch pfiístrojû, kvalitnûj ích dûlních lamp a vyspûlé indikaãní techniky. Úkolem je také zajistit dostatek elektrárenského popílku a plynného dusíku pro protizáparovou prevenci. Ing. Svatopluk LizoÀ, fieditel VOJ Informaãní technologie 1. Rok 2008 byl rokem v znamn ch organizaãních zmûn ve spoleãnosti OKD, a. s. Za splnûn úkol pova- Ïuji skuteãnost, Ïe se nám v tomto nároãném prostfiedí podafiilo zajistit fiádn chod informaãního systému podle poïadavkû uïivatelû a také zahájit rozvojové projekty z oblasti ICT dle poïadavkû vedení spoleãnosti. Za poctiv pfiístup pfii plnûní tûchto úkolû v em sv m spolupracovníkûm dûkuji. 2. Rok 2009 bude ve znamení realizace strategick ch ICT projektû tak, aby informaãní sytém mohl podporovat nároãné v robní a obchodní cíle spoleãnosti OKD, pfiípadnû dal ích partnerû ve skupinû, kter m poskytujeme sluïby. DÛraz bude kladen na systém SAP a jeho optimální vyuïití v oblastech v roby a údrïby. I v roce 2009 se zamûfiíme na projekt POP 2010 a podporu jeho ãinnosti informaãními technologiemi. KARVINÁ Napadlo mû to, kdyï se v noci z 22. na 23. listopadu chvûla na Karvinsku zem. Vzpomnûla jsem si na havífie v podzemí a bylo mi to jasné, vzpomíná staniãní sestra oddûlení nemocí z povolání Karvinské hornické nemocnice Jaroslava Kuzníková na zrod podnûtu sbírky pro Obãanské sdruïení svatá Barbora. Pfied Vánoci lidé myslí na své blízké více neï jindy. A kdyï nûkdo z hornického prostfiedí chce nûco vûnovat na charitu, je jen logické, Ïe upfiednostní sirotky po havífiích. Na na em oddûlení se s horníky setkáváme prakticky dennû. Právû proto se my lenka u m ch kolegû a kolegyà setkala s jednoznaãn m pochopením. KdyÏ jsem pak o tom hovofiila s na ím panem fieditelem, ten doporuãil dát v zvu ke sbírce na ná nemocniãní intranet. A pak uï se peníze zaãaly rychle scházet, popisuje prûbûh humanitární akce staniãní sestra. Zdravotníci s nemocniãním personálem dali bûhem 14 dnû dohromady 18 tisíc korun. ek s touto ãástkou pak za v echny pfiedala 14. prosince právû Jaroslava Kuzníková za pfiítomnosti fieditele KHN Ivana Stejskala do rukou pfiedsedy OS svatá Barbora Vladislava Sobola. Je to od vás moc milé a pfiíkladné. Peníze budou pouïity pfiedev ím na vzdûlání dûtí od Barbory, reagoval Sobol. Vyfiiìte v em dárcûm srdeãné podûkování! TEXT A FOTO: Josef Lys ek s 18 tisíci korunami pfiedala Jaroslava Kuzníková pfiedsedovi OSSB Vladislavu Sobolovi (vpravo). Pfiítomen byl fieditel KHN Ivan Stejskal. R238/51

8 Po ichtû 8 OKD podporuje Co kdysi makovalo o svátcích? Pfiipravili publikaci v jimeãnou nejen z gastronomické stránky KRAVA E Fazolaãka se su en m ovocem, krupica s máslem sypaná perníkem, kobzole se zelím ma tûné pyrkami, fazole s podmáslím ma lonkou, povidlová maãka. Nic vám to nefiíká? Ale mûlo by, protoïe právû tohle mívali za star ch ãasû na tûdroveãerní veãefii v havífisk ch rodinách! Ryby pfii ly na scénu ve vût í mífie v koloniích aï za první republiky. Kapr nebyl bûïn, musel se vozit odjinud a byl drah, upfiesnila Eva Peterková z Kravafi, spoluautorka pfiipravované publikace v jimeãné v gastronomické i regionální sféfie. Hornická kuchafika z Ostravska Co se vafiilo a vafií je dílem i ZdeÀka Buchty, Miloslava Ruckiho a Anny Wenzlové. Mapuje jídlo a zvyklosti horníkû v uplynul ch dvou stoletích a obsahuje na dvû stovky rûzn ch sesbíran ch receptû. âtenáfi se napfiíklad dozví téï to, Ïe v prosinci na Barborku mívali havífii vïdy zabijaãky událost to byla srovnatelná s Vánoci, dokonce si mohli pfii této pfiíleïitosti brát na achtû volno. Hledali jsme v archivech, star ch knihách, muzejních expozicích, vyuïívali pamûtníkû i kuchafiû a kuchafiek z povolání. Kniha obsahuje také fiadu zajímavosti spojené s dobr m jídlem ãi pitím jako je svatba, vánoãní ãi velikonoãní svátky, zabijaãky, oslavy Dne horníkû pokraãoval Rucki. Hornická kuchafika na vydání sice je tû ãeká, av ak díky laskavosti autorû ji mûïeme pfiedstavit ãtenáfiûm Horníka uï nyní vãetnû nûkolika sváteãních receptû. Berte to jako ná vánoãní dárek. MoÏná najdete i inspiraci, vzkázali autofii s tím, Ïe kníïka má pomoci zachovat odkaz na ich pfiedkû. Radek Luk a kvarkové rohlíãky 40 dkg hladké mouky, 25 dkg pomlet ch kvarkû, 28 dkg cukru, 10 dkg upraïen ch ovesn ch vloãek, 2 vejce, vanilkov cukr první ãtyfii ingredience smícháme s vejci v tûsto, dobfie prohnûteme, tvofiíme rohlíãky, které upeãeme a obalujeme ve vanilkovém cukru. Máslové peãivo stfiíkané 28 dkg tuku (máslo nebo tuk na peãení), 7 dkg cukru, 2 Ïloutky, 30 dkg hladké mouky, vanilkov cukr zpracujeme tûsto, které vloïíme do cukráfiského pytlíku a na plech nastfiíkáme po párech rûzné tvary, po upeãení je spojíme marmeládou a zdobíme ãokoládovou polevou. Eva Peterková a Miroslav Rucki nad hotov mi stránkami kuchafiky, jejíï vydání podpofií také spoleãnost OKD. FOTO: Radek Luk a Vafionka havífiská 2 dl konzumního lihu, 6 dkg krystalového cukru, 3 dl vody, celá skofiice cukr zakapan vodou rozpustíme za stálého míchání na mírném plameni, kdyï zrûïoví, zalijeme teplou vodou, pfiidáme skofiici a povafiíme, pfied naléváním lihu sejmeme z plotny, aby nedo lo ke vznícení, pak je tû prohfiejeme, recept je na 4 dl nápoje. Polská rybí polévka Kapra oãistíme, dáme do hrnce, zalijeme vodou, osolíme, pfiidáme trochu pepfie, nového kofiení a vafiíme domûkka, z uvafiené ryby vybereme kosti a maso krájíme na malé kousky, polévku zahustíme máslovou jí kou a necháme povafiit, pfiidáme uvafienou zeleninu nakrájenou na nudliãky, mu kátov kvût, pepfi a malé kousky masa, smetanu nebo mléko a rozmíchané vajíãko, podáváme k ní na nudliãky nakrájenou housku osmaïenou na omastku. tûdroveãerní omáãka 3 dkg másla, 4 dkg hladké mouky, 30 dkg povidel, 20 dkg nastrouhaného perníku, cukr, skofiice, su ené vestky, mandle, ofiechy, rozinky, petka soli, trocha rumu z másla a mouky pfiipravíme svûtlou jí ku, zfiedíme ji vodou, ve které je rozmíchan perník a dobfie povafiíme, pak pfiidáme povidla, mandle, ofiechy, rozinky, vestky, sûl, skofiici, cukr, mûïeme i lïíci citronové kûry, pro dospûlé dáme do hotové omáãky (naz vané lidovû téï imlena) rum, podáváme s vánoãkou, ale i knedlíky haleãkami. Bryja z Ostravska ANKETA Ing. Jifií Huplík, pfiedseda pfiedstavenstva OKD, Rekultivace, a. s. 1. Z hlediska spoleãnosti lze rok 2008 pokládat za jeden z nejúspû nûj ích. V nûm oãekáváme splnûní podnikatelského plánu a jeho pfiekroãení témûfi ve v ech ukazatelích. Spoleãnost se podílela na v znamn ch akcích v na em regionu i ve stfiedních âechách a za dosaïené v sledky touto cestu dûkuji v em zamûstnancûm. 2. Do nového roku opût vstupujeme s maximální snahou obstát v nároãné konkurenci a rozli ovat aktivity do OKD i mimo ná region. Prioritou spoleãnosti je nadále úãast na fie ení ekologick ch zátûïí. Ing. Miroslav Fojtík, fieditel Hornického muzea OKD 1. Za nejdûleïitûj í povaïuji udrïení vysoké náv tûvnosti a standardu Hornického muzea OKD a to jak v oblasti provozu expozic, tak v rámci v estranného vyuïívání areálu pro firemní a sportovní akce. Muzeum je jiï zafiazeno mezi atraktivity cestovního ruchu s nadregionálním v znamem. RovnûÏ pracovníci archivu OKD a spisovny naplnili své úkoly akreditovaného pracovi tû. 2. Rok 2009 bude pro Hornické muzeum pod Landekem v zvou pfiedev ím z pohledu zvy ování atraktivnosti areálu pro iroké spektrum náv tûvníkû a získání prostfiedkû z evropsk ch fondû pro pokraãování rekonverze památkovû chránûné industriální lokality. Ing. Lubomír KáÀa, fieditel Revírní bratrské pokladny 1. Pro zdravotní poji Èovnu je v zásadû vïdy nejdûleïitûj í ekonomická stabilita a schopnost dostát sv m závazkûm vûãi vlastním poji tûncûm a poskytovatelûm zdravotní péãe. Na tento stav jsou v ak na i klienti natolik zvyklí, Ïe zjevnû není ãtenáfisky zajímavé jej znovu zdûrazàovat. Podstatn m prvkem v pomyslném pofiadí dûleïitosti se tak stala potfieba zabezpeãit administrativu novû zaveden ch legislativních zmûn zpûsobem, kter by byl pro poji tûnce co nejvíce pfiijateln. 2. Rok 2009 bude pro oblast zdravotnictví rokem prosazování dal ích reformních zmûn. Proto do nûj vstupujeme s prioritním cílem ochrany oprávnûn ch zájmû sv ch poji tûncû. Na jeho dosaïení budeme stejnû jako doposud úzce spolupracovat se zakladateli na í poji Èovny, pfiedev ím pak OKD, a. s. Základním pfiedpokladem pro úspû ná fie ení moïn ch budoucích problémû a trvalé poskytování nadstandardních v hod je odpovídající finanãní zázemí. V tomto ohledu mohu na e klienty s klidn m svûdomím ujistit, Ïe Revírní bratrská pokladna jím dlouhodobû disponuje v mífie více neï dostateãné. Písklata dûlají radost Za praïsk m úspûchem dûtí z Karviné stál i DÛl âsm KARVINÁ (bk) V e v Ïivotû ãlovûka záleïí na dobrém zaãátku. Tento citát uãitele národû Jana Ámose Komenského si vzali za své motto v Matefiské kole u Modrého slona na ulici Slovenské v Karviné. A snaïí se ho dûslednû napl- Àovat. Jednou z forem je i v uka hry na zobcovou flétnu. T ká se v ech dûtí, pfii ãemï ty nejtalentovanûj í tvofií úspû n kolní soubor Písklata, kter uï ponûkolikáté exceloval i na celostátní úrovni. Letos napfiíklad po vítûzství v krajském kole vybojoval krásné druhé místo i na 10. roãníku celorepublikové soutûïe ve hfie na zobcovou flétnu Pískání pro zdraví, jejímï organizátorem a duchovním otcem je mezinárodní biofarmaceutická spoleãnost se sídlem v Bruselu. Je jen potû itelné, Ïe také u tohoto úspûchu karvinské drobotiny byli havífii: DÛl âsm vûnoval PísklatÛm na cestu na soutûï 13 tisíc korun. Jsme samozfiejmû vdûãní, v jezd do Prahy není levná záleïitost a bez pomoci sponzorû bychom ho nemohli uskuteãnit, uvedla pro Horník fieditelka kolky Anna tûpánová. Jak dodala, hra na zobcovou flétnu má pfiízniv vliv na zdraví dûtí rozvíjí d chání a pûsobí proti alergiím a astmatick m onemocnûním. Úãast na úspû- ích souboru navíc rozvíjí v dûtech zdravou sebedûvûru a víru ve vlastní síly a schopnosti. Nevíme pfiesnû, kolik»na ich«tatínkû pracuje na achtách, proto- Ïe zamûstnavatelé rodiãû neevidujeme. Ale kdyï se tu objeví s ãern m pod oãima, o jejich profesi nemûïe b t pochyb, fiekla s úsmûvem fieditelka tûpánová. I proto bychom rádi v em horníkûm popfiáli hezké Vánoce a mnoho hornického tûstí. A samozfiejmû, aby mûli ze sv ch ratolestí co nejvût í radost. 80 dkg ovoce (jablka, hru ky, vestky), 2 dl smetany nebo mléka, 4 dkg hladké mouky, mletá skofiice, hfiebíãek, cukr ãerstvé ovoce zbavíme jádfiincû nebo vypeckujeme, nakrájíme a vafiíme s trochou vody, cukrem, hfiebíãkem a skofiicí, zahustíme záklechtkou z mléka nebo smetany a hladké mouky, pouïijeme-li mléko, pfiidáme kousek másla, hustou omáãku, aï To tady je tû nebylo, k vydání se pfiipravuje první Hornická kuchafika z Ostravska. nebo bramborami. Písklata pfii svém soutûïním vystoupení. FOTO: M u Modrého skoro ka i podáváme s knedlíkem slona

9 Panoráma 9 Zájem o vánoãní koncert Dechovka Dolu Darkov zahraje na prvních smûnách po Novém roce HAVÍ OV Tradiãním vánoãním koncertem pfied zaplnûn m sálem havífiovské Renety uzavfiela v nedûli 14. prosince leto ní jubilejní st rok své ãinnost Hornická kapela Dolu Darkov. Jak uvedl pro Horníka dirigent souboru Jaroslav indel, byl to rok vydafien a bohat na úspûchy. Kapela hrála tfiikrát v zahraniãí dvakrát v Itálii a jednou ve Francii a vïdy se setkala s pfiízniv m ohlasem. Máme z toho opravdu dobr pocit. Na e vystoupení a na i muziku posluchaãi v Evropû berou, a to je pfiíjemné zji tûní, shrnul dojmy ze zahraniãních cest Jaroslav indel. A první vystoupení v roce 2009? UÏ tradiãnû zahrajeme horníkûm pfii nástupu na první smûny po Novém roce. Ráno v 5 hodin budeme koncertovat na závodû 2 Dolu Darkov, na závodû 3 pfiivítáme hudbou havífie, ktefií pûjdou na odpolední smûnu, pfiiblíïil plány kapely na úvod roku 2009 dirigent indel. UÏ 100 let ífií slávu hornické dechovky a hornického povolání Hornická kapela Dolu Darkov. Úspû né i maïoretky Vánoãní koncert Hornické kapely Dolu Darkov by samozfiejmû nebyl úpln, kdyby jej nedoprovázely sv m vystoupením také darkovské maïoretky Dixi. RovnûÏ ony okofienily 30. rok své umûlecké ãinnosti krásn mi úspûchy a mají se ãím pochlubit. Na mistrovství Evropy v maïoretkov ch sportech v polském Opole získala star í dûvãata titul vicemistryà a mlad í v kategorii do 15 let dokonce titul mistryà starého kontinentu, pfiiblíïila vedoucí souboru Katefiina Jone ová. UÏ v únoru se chystáme na dal í zahraniãní zájezd, tentokrát do Francie. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Mládí, krása a Ïensk pûvab... Vystoupení maïoretek Dixi, které pûsobí u Dolu Darkov, jsou obdivována nejen u nás, ale i ve svûtû. ANKETA Po ichtû Ph.D. Alice Moháãová, v konná fieditelka C.E.O., NWR Energy, a.s. 1. Pro v echny, ktefií se v OKD zab vají energetikou, byl konãící rok 2008 mimofiádnû nároãn. V prûbûhu roku pfievedla spoleãnost OKD postupnû v echny své aktivity v oblasti energetiky na VOJ Energetika a následnû k na spoleãnost NWR Energy, a. s., vãetnû spoleãnosti CZECH- KARBON, s. r. o. Nová firma, jejímï jedin m vlastníkem je spoleãnost New World Resources (NWR), nyní zamûstnává pfiibliïnû 340 lidí a zaji Èuje pro OKD (nyní sesterskou spoleãnost) provoz energetick ch zafiízení, dodávku a distribuci elektfiiny a v robu a distribuci tepla a nízkotlakého vzduchu. Chtûla bych touto cestou v em zamûstnancûm NWR Energy podûkovat za nároãnou, dobfie odvedenou práci a popfiát jim a rovnûï na im zákazníkûm, pfiedev ím v této chvíli zamûstnancûm spoleãnosti OKD, klidné a Èastné Vánoce a nov rok 2009, hodnû osobního i pracovního tûstí. 2. V roce 2009 ãeká na i spoleãnost nároãn úkol, tj. vybudování energetické spoleãnosti, která bude orientována na potfieby zákazníka a která si získá dobré jméno na ãeském energetickém trhu. Pevnû vûfiím, Ïe se nám podafií poskytovat takové sluïby, se kter mi budou zákazníci spokojeni. Tû íme se na spolupráci se spoleãností OKD, která zûstává i nadále na ím nejv znamnûj ím zákazníkem v roce Ing. Petr Havlíãek, jednatel Executive CZECH- KARBON. s. r. o. 1. Rok 2008 rozhodnû patfiil k tûm nejvíce hektick m, které spoleãnost CZECH-KARBON ve své historii zaïila. Kromû pfiípravy projektu vzniku spoleãnosti NWR Energy, a. s., na kterém se na e spoleãnost aktivnû podílela, spoleãnost ve v ech ukazatelích pfiekroãila svá historická maxima a jednoznaãnû se s oãekávan mi rekordními trïbami a objemem zobchodované elektfiiny zafiadila mezi nejvût í obchodníky s elektfiinou v âeské republice. Za velk úspûch mûïeme rovnûï povaïovat i skuteãnost, Ïe jsme se dosud úspû nû vypofiádali i s obrovskou volatilitou komoditních trhû, kterou vyvolaly zejména prudké zmûny cen ropy na svûtov ch trzích, dûsledky finanãní krize a v posledním období rovnûï poãínající recese v Evropû. 2. Rok 2009 bude rozhodnû pro na i spoleãnost velkou v zvou, kdy oãekáváme silné dopady finanãní krize na na e zákazníky. Na e spoleãnost se bude muset vypofiádat s novou situací, kterou ãesk energetick trh je tû nikdy nezaïil. V em na im zákazníkûm proto v prvé fiadû pfiejeme, aby se s celosvûtov m hospodáfisk m poklesem v nadcházejícím roce vypofiádali úspû nû. My se rozhodnû budeme snaïit na im obchodním partnerûm a zákazníkûm v této mimofiádnû dobû ukázat, Ïe jsme stabilním a spolehliv m partnerem, na kterého se budou moci vïdy spolehnout.

10 Po ichtû 10 Panoráma Pfii marodûní si dejte pozor Od nového roku vstoupí v platnost nov zákon o nemocenském poji tûní OSTRAVA Jak jsme slíbili v ãísle 47 t deníku Horník, vracíme se k aktuálním otázkám nového systému nemocenské od roku Informovali jsme, Ïe novû v období prvních 14 kalendáfiních dnû proplácí nemocenské dávky formou náhrady mzdy ve stanoveném rozsahu zamûstnavatel a po 14. kalendáfiním dnu proplácí nemocenské dávky OSSZ. Se zavedením nového systému vzniká vût í administrativní nároãnost pro zamûstnavatele a zamûstnance a také lékafie. Lékafi pfii zji - tûní vzniku doãasné pracovní neschopnosti vydá nemocensk lístek, kter se novû skládá ze esti tiskopisû 1. díl za le o etfiující lékafi pfiíslu né okresní správû sociálního zabezpeãení a zamûstnanec by s ním nemûl pfiijít do styku 2. díl (Ïlut ) si ponechá zamûstnanec jako prûkaz doãasnû práce neschopného a po ukonãení pracovní neschopnosti jej odevzdá zpût o etfiujícímu lékafii. Tento doklad zároveà slouïí u kontroly lékafiem, zamûstnavatelem nebo OSSZ 3. díl (modr ) obdrïí zamûstnanec jako hlá ení zamûstnavateli o doãasné pracovní neschopnosti a neprodlenû jej odevzdá zamûstnavateli 4. díl (rûïov ) tento díl obdrïí zamûstnanec v pfiípadû, Ïe doãasná pracovní neschopnost trvá i po 14. kalendáfiním dni. Zamûstnanec vyplní podle pouãení prohlá ení na zadní stranû a neprodlenû pfiedá zamûstnavateli 5. díl (rûïov ) rozhodnutí o ukonãení pracovní neschopnosti pfiedá zamûstnanec po vyplnûní prohlá ení na zadní stranû zamûstnavateli 6. díl stejnû jako u prvního dílu tento díl za le o etfiující lékafi pfiíslu né okresní správû sociálního zabezpeãení JestliÏe pfiechází pracovní neschopnost z jednoho kalendáfiního mûsíce do druhého kalendáfiního mûsíce, musí zamûstnanec zamûstnavateli doloïit potvrzení o prûbûhu nemoci. Toto je nutno doloïit zamûstnavateli jak za dobu prvních 14 dnû nemoci, kdy zamûstnanci pfiíslu í od zamûstnavatele náhrada mzdy ve stanoveném rozsahu, tak také za dobu po 14. dni doãasné pracovní neschopnosti, kdy zamûstnanec uplatàuje nárok na nemocenské dávky od OSSZ. Pozdû doloïené doklady znamenají moïnost pozdûj í v platy jak náhrady mzdy, tak také nemocensk ch dávek. Doklady je nutno pfiedávat vïdy zamûstnavateli, jelikoï ten má povinnost je následnû pfiedat OSSZ. Tím, Ïe by zamûstnanec chtûl sám podklady pfiedávat OSSZ v domnûní, Ïe cel proces urychlí, zpûsobí sám sobû neplnûním sv ch povinností uveden ch v zákonû o nemocenském problémy. Zamûstnavatel, nemá-li ve keré doklady o doãasné pracovní neschopnosti od zamûstnance, nemûïe plnit své zákonné povinnosti vãetnû v platy náhrady mzdy za prvních 14 dnû pracovní neschopnosti a po této dobû, nemá- -li doklady od zamûstnance o doãasné pracovní neschopnosti (OSSZ není povinna informovat zamûstnavatele o dokladech, které obdrïela), musel by vykazovat u zamûstnance neomluvenou absenci se v emi pfiíslu n mi dopady. Novou povinností zamûstnance od roku 2009 je umoïnit zamûstnavateli kontrolu dodrïování léãebného reïimu ve stanoveném rozsahu (dosud mûla právo kontroly pouze pfiíslu ná OSSZ). V OKD byla zpracována smûrnice na postup pfii tûchto kontrolách v roce 2009 a také postup pfii krácení ãi odnûtí celé náhrady mzdy zamûstnanci v pfiípadû zji tûného poru ení léãebného reïimu. Není tfieba zdûrazàovat, Ïe provádûní kontrol je opodstatnûné, neboè statistiky OSSZ dokladují stále vysoké procento zneuïívání systému nemocenské. Kontroly ze strany OSSZ budou probíhat u doãasné pracovní neschopnosti zamûstnance del í neï 14 kalendáfiních dnû. ZamûstnancÛm doporuãujeme vûnovat pozornost zmûnám v systému nemocenské a v em informacím, které se k nim prûbûïnû dostávají prostfiednictvím podnikového ãasopisu nebo informativními letáky, které dostanou do v platních sáãkû. S nejasnostmi nebo dotazy k této problematice se zamûstnanci mohou obrátit na mzdovou úãtárnu pfiíslu né VOJ. Ing. Lubo Skupník, vedoucí t mu HR administrativy Pfii skoku do nového roku buìte opatrní Spoleãnost Bucyrus DBT Europe GmbH dûkuje v em pracovníkûm OKD, a.s. za projevenou dûvûru v roce 2008 a do nového roku 2009 pfieje mnoho tûstí, zdraví a osobních i pracovních úspûchû. R239/51 TIPY HORNÍKA Ostrava CELTIC ENERGY Proud energie, velkolepé scénické a svûtelné efekty, pûsobivé kost my pfiesnû to je irská taneãní show souboru Merlin, pfiiná ející v bûr toho nejlep ího z irsk ch stepû. V Domû kultury mûsta Ostravy bude k vidûní ve ãtvrtek a pátek 18. a 19. prosince od hodin. OSTRAVA POD NOHAMA Je tû neï zasednete ve stfiedu 24. prosince ke tûdroveãerní tabuli, mûïete se podívat na Ostravu pûknû svrchu. V rámci akce JeÏí ek na Vyhlídkové vûïi Nové radnice budou pfiipraveny soutûïe pro dûti a dárky pro rodiãe, k mání bude betlémské svûtlo. Otevfieno bude od do hodin. STROMKY Z PLANTÁÎE Ostrav tí lesníci nabízejí moïnost vlastoruãnû si ufiezat stromek pfiímo na míru na jejich plantáïi v Bartovicích. Otevfieno mají od 8 do 16 hodin, o víkendu od 8 do 12 hod. SILVESTR VE VLAKU Milovníci star ch vlakû pfiipravili na silvestra ojedinûlou akci: v vyrazí ze stanice Stodolní pfies hlavní nádra- Ïí (18.55) a Svinov (19.11) parní vlak do tramberka. Po pûlnoãním juchání na tramberském námûstí jede zpût v 2.30 hodin. Fr dek-místek VÁNOâNÍ SNùNÍ Na tradiãní vánoãní posezení u cimbálu zve v pondûlí 22. prosince od hodin do Národního domu ve Fr dku-místku Soubor lidov ch písní a tancû Ostravica. Spolu s ním vystoupí Malá Ostravica a cimbálová muzika idla. Havífiov PÒLNOâNÍ V PARKU Koledy, vánoãní poselství, ãaj i malé pfiekvapení nabídnou na tûdr veãer 24. prosince havífiovské kfiesèanské církve na akci nazvané PÛlnoãní pod ir m nebem. Místo konání - Centrální park (naproti Spoleãenskému domu Reneta), zaãátek ve hodin. NOVOROâNÍ KONCERT Také Havífiov tí pfiivítají nov rok koncertem váïné hudby. Koná se 9. ledna ve velkém sále KD Leo e Janáãka od hodin. Karviná DùTSKÉ HLASY V KOSTELE Chvíli klidu a zamy lení v pfiedvánoãním shonu nabízí Adventní koncert koncertního sboru Permoník, kter se bude konat v pátek 19. prosince od hodin v kostele Pov ení sv. KfiíÏe ve Fry tátû. SPOLU NA NÁMùSTÍ Na Vánoce v ichni spolu aneb Písnû a vánoãní koledy naïivo takov je název vánoãní akce, která se bude uï podruhé konat na tûdr veãer od do hodin na Masarykovû námûstí ve Fry tátû. SILVESTR POD HVùZDAMI Závûr roku je tu a Karviná se ho chystá uvítat pûknû spolu na Masarykovû námûstí. Program zaãíná ve hodin. NOV ROK V HORNICKÉM Nov rok 2009 pfiivítá mûsto Karviná tradiãnû v hornick ch krojích. Postará se o to velk dechov orchestr Májovák, jehoï koncert se uskuteãní 1. ledna od hodin v Mûstském domu kultury. Abychom se rozrûstali co nejménû OSTRAVA (uzi) Na e fiady se zase rozrostly. Zatímco v jin ch sférách by takové hodnocení konãícího roku bylo úplnû v pofiádku, pro Obãanské sdruïení svaté Barbory to znamená dal í tragické havífiské osudy, dal í matky s dûtmi bez táty Ïivitele, prostû dal í potfiebné. Pro hornické sirotky z âeska, Polska a Slovenska toho v roce 2008 udûlala Barborka spoustu. Cel rok byl pestr nejen pro dûti, ale i pro nás, bilancovala Marta Szamaránská, jeï s Alenou Kunãíkovou a Zdenkou Bínovou vytvofiila V bor maminek. Stalo se tak na hromadném zájezdu k mofii. Mimoto probûhly i rekreace poznávací, jazykové pobyty zamûfiené na angliãtinu, letní tábory. Nesmíme zapomenout ani na Den horníkû, kter jsme oslavili na Landeku, a kde jsme mûli úspûch v soutûïi o nejlep í koláã. Moc jsme se tû ili i na BarboRadování, coï je pro nás závûr roku, konstatovala. Co se plánû do budoucna t ãe, pfiipravili pro dûti za pololetní vysvûdãení v let do Prahy na muzikál Limonádov Joe a ve hfie je i náv tûva Disneylandu ve Francii. KaÏdé na e setkání je vïdy velice srdeãné a pohodové, uvedla maminka s tím, Ïe je za to v e pfiíjemné a pouãné, co letos zaïili, tfieba podûkovat. Pfiedev ím v em hornick m kamarádûm, kolektivûm, sponzorûm, ale i kompletnímu v boru Barborky, kter funguje nezi tnû a na úkor vlastního volného ãasu, Chtûla bych za v echny maminky a dûti popfiát a klidné pohodové vánoãní svátky v kruhu sv ch nejdraï ích, hodnû zdraví a hodnû hornického tûstí v novém roce. Barborce, té bych chtûla popfiát, aby se rozrûstala co nejménû, nejlépe pak vûbec, dodala Szamaránská. âlenky v boru maminek Obãanského sdruïení svatá Barbora. FOTO: Josef Lys

11 11 V HODNÁ AKCE!!! Kã jiï za Kã RPSN jiï od 9,51% R243/51 pro zamûstnance, dûchodce a OSVâ posouzení a navedení zdarma od do Kã bez ruãitele NOVINKA Kã BEZ DOLOÎENÍ P ÍJMU Spoleãnost PD profi pfieje zamûstnancûm OKD a celé hornické vefiejnosti pfiíjemné proïití vánoãních svátkû, hodnû zdraví a mnoho pracovních i osobních úspûchû v novém roce 2009 LEASING A ZPùTN LEASING Hotovostní a spotfiebitelské úvûry Hypotéky a americké hypotéky Úvûr na vá automobil (RPSN jiï od 12%) e ení exekucí nemovitostí Děkujeme za příkladnou spolupráci v uplynulém roce a do nadcházejícího roku 2009 přejeme všem štěstí, pevné zdraví, řadu pracovních úspěchů a spokojenost v osobním životě R2/51 Orlová, Havífiov, Karviná, Tfiinec, , Fr dek-místek, , R242/51 S teplem vystačí ten, R228/51 kdo si je správně rozdělí! Objednejte si brikety»bouře V PECI«či pytlované černé uhlí o vysoké výhřevnosti na tel. č.: nebo Až 5 mil. všem! PÒJâÍME Kã, Kã Kã aï Kã VRÁTÍTE Kã, Kã Kã aï Kã Z nebankovních zdrojů, bez reg. a prok. příjmu!!! SMĚNKA!!! řeš. exekuce i oddlužení Volejte R 214/51 Nabídka pûjãky POHODLN A LEVN NÁKUP TEPLA! dodá Vedení společnosti Ostroj - Hansen + Reinders, spol. s r. o. Orlová R136/51 Tel.: , R 227/51 Nab. spol., auto+ tel. + odm./den od Kã V E PÒJâKY R241/51 moïnost pfieúvûrování nev hodn ch krátkodob ch pûjãek a v hodná úroková sazba OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN R184/51 Kontakt: , , PF 2009 P EHLED AKTUÁLNÍCH V BùROV CH ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA V PROSINCI 2008 R240/51 K pfiání pfiíjemného proïití vánoãních svátkû a mnoha úspûchû v novém roce 2009 pfiipojuje podûkování za Va i dûvûru a tû í se na dal í spolupráci kolektiv pracovníkû akciové spoleãnosti Investice stavební (ISTAV) Opravy strojní (OSTR) samostatná v bûrová fiízení spoleãná v bûrová fiízení Nejsou poïadavky

12 12 Po ichtû Zábava VÁNOâNÍ K ÍÎOVKA O KNIHU Tajenka: Îebrák. Ke KadláskÛm pfii el na tûdr den Ïebrák. Citlivá paní mu naloïila balík potravin, nûjaké prádlo a dal í potfiebné vûci. BoÏíãku, unesete to v echno, dobr, uboh muïi? Bez starosti, milostivá paní,... (dokonãení v tajence) PRO ZASMÁNÍ Dezinfekãní prostfiedek Kbelík Osahání Ozdoba obrazu Znaãka americia Kdo palek (náfieãnû) Mluva Zkratka Inspekãní prohlídky Vãlenit âesk herec âesk prozaik LyÏafiská vûtrovka Zpûvn pták AlÏírsk pfiístav 1. DÍL TAJENKY Praotec Rataj Ovafiené maso Proud Pfiedstaven klá tera Jedn. prostorového úhlu Inic. archit. Luraga Obilnina (slovensky) Slezská fieka Kypfiit pûdu pluhem Zkratka Investiãní banky Vynikající védsk lyïafi klasika Odlamování SPZ Ostravy Patronka Kozlík lékafisk Baldach n...mamko, to je Katka a pomáhá mi s v bûrem dárku pod stromeãek pro tebe... Kresba: V. Novák Obrácenû Pruh vepfiové slaniny Slovenská pfiedloïka Prezent Pochutina (slovensky) Starofieck zh ralec Automobilov klub Znaãka doutníkû Horská pastvina Ladel Svûtadíl Tenisov úder Hod Francouzsk lechtick pfiídomek Zamûstnanci Pfiijde uãitel do tfiídy a fiekne: Tak dûti, tato místnost má 15 m 2, sluníãko sem svítí pod úhlem 20 stupàû, kolik mi je let? Udivené dûti otevfiou pusu dokofián a nevûdí. Pfiihlásí se Pepíãek a fiekne: 48 let. Na to uãitel fiekne: Jak jsi na to pfii el, Pepíãku? Pepíãek odpoví: Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta fiíká, Ïe je napûl debil... Otázka pfii sázce Pfiísada do cementu (slovensky) Název písm. Pfiíjemnû Celní kód âíny SUDOKU 2. DÍL TAJENKY Domácky Ot lie Tykadlo ãlenovcû JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. Tajenka z minulého ãísla: Zvífiátka jedou na dovolenou: Li ák jede s milenkou, osel s manïelkou, vûl s celou rodinou a b k ãeká, která kráva se k nûmu cestou pfiidá. PomÛcky: AML, CN, Svan. Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû vyzvednout v na í redakci. Z lu titelû minulé kfiíïovky byl vylosován Ondfiej Horváth z Ostravy. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: HOROSKOP na rok 2009 Beran Podle postavení Jupitera bude rok 2009 pro Berany rokem pln m lásky, pfiátelství a navazování nov ch vztahû jak partnersk ch tak pracovních. Lidé narozeni v tomto znamení by si mûli dát po cel pfií - tí rok pozor na obûhové potíïe a choroby srdce. S adrenalinov mi sporty to rozhodnû nepfiehánûjte. Rak Po cel pfií tí rok budou va e vztahy poznamenané majetkov mi otázkami. Harmonii a klid hledejte ve vztahu se star ími partnery nebo pfiáteli. Zdravotnû by Vás mohla potrápit lymfa, ta bude nejvíce oslabena. Pomohou bylinné koupele a speciální masáïe. Pokud mûïete, nevûnujte se pfiíli riskantním a fyzicky nároãn m povoláním. Váhy Venu e je v postavení, které naznaãuje upevnûní stávajících partnersk ch svazkû a jejich prohloubení. Vitalita bude hodnû závislá na tom, jak se budete pfietûïovat. Máte sklon k nadmûrné aktivitû, coï by mohlo vést ke stresu a nervozitû. Rok 2009 je pro Vás rokem pracovního nad ení a seberealizace. Kozoroh Poãátkem roku budete hodnû ovlivnûni prací a vydûláváním penûz, lásku odsunete aï na sam okraj sv ch zájmû. V e se zlep í jiï poãátkem dubna, kdy upevníte ztracenou rovnováhu. Pfii riskantním sportu nebo fyzicky nároãn ch ãinnostech si hlídejte krãní pátefi a konãetiny, hrozí Vám úraz. V práci Vás ãeká mnoïství zmûn vyïadujících plné soustfiedûní. B k Venu e v roce 2009 nebude B kûm pfiíli naklonûná. V trval ch svazcích to silnû zaskfiípe a nové partnerské vztahy na tom nebudou o nic lépe. Vzhledem k obrovskému pracovnímu nasazení zapomínáte na své zdraví. Hrozí Vám infekãní choroby a nemoci spojené s pfiepracovaností. Mûli byste trochu zpomalit tempo. Lev V novém roce byste mûli ubrat na sebevûdomí. Budete navazovat nové známosti. Hektick zpûsob Ïivota by mohl zpûsobit zdravotní potíïe pohybového ústrojí a krevního tlaku. V práci se vûnujte nov m úkolûm systematicky, nic neodkládejte, náhodná kontrola by vám mohla zpûsobit problémy. Do Ïádn ch transakcí s penûzi se nepou tûjte. tír Na lásku tolik ãasu mít nebudete. Neptun spí e pfiidûlává problémy a ostatní planety také moc nadûjí nedávají. SnaÏte se proto vylep it vztahy doma a nepou tûjte se do Ïádn ch milostn ch dobrodruïství. Zdravotnû si starosti nemusíte dûlat, mohlo by Vám potkat jen nûjaké nachlazení a r ma. Vodnáfi JiÏ leden ukáïe, Ïe láska u Vás pokvete za kaïdého poãasí. Jupiter s Venu í naznaãují mnoïství emotivních proïitkû. Stálí partnefii objeví stereotypem zapomenuté praktiky a vrhnou se do víru vá nû. Pokud budete v roce 2009 dodrïovat základní pravidla zdravé v Ïivy, nebudete to pfiehánût s alkoholem, budete zdraví jako fiípy. V práci k Ïádn m zmûnám nedojde. BlíÏenci Postavení Jupitera, Luny i Venu e je harmonické. Budete potkávat zajímavé lidi, navazovat nové známosti. V oblasti zdraví si dávejte pozor na onemocnûní pátefie a kloubû. Pfiíli je nepfietûïujte a obãas si dopfiejte masáï. Po pracovní stránce k Ïádn m pfievratn m zmûnám nedojde. Panna Láska nebude v pfií - tím roce pro vás tím hlavním. Pfiesto ale postavení Saturnu a Jupitera naznaãuje, Ïe by se mohl objevit nûkdo, kdo by na del í dobu stanul po Va em boku. Pokud se objeví potíïe se Ïaludkem nebo kûïí, rozhodnû to neberte na lehkou váhu. Mohlo by jít o vût í problém, svûfite se ihned do rukou odborníkû. Stfielec Tû te se na zklidnûní a utuïení. Pokud máte políãeno na novou známost, neãekejte pfiíli dlouho, mohl by Vám i nûkdo odloudit. NepodceÀujte pfiíznaky onemocnûní ledvin, ty jsou, podle hvûzd, nejzranitelnûj í ãástí Va eho tûla v pfií tím roce. Situace nebude jistá, budete stát pfied rozhodnutím pfii zmûnû zamûstnání. Ryby V prûbûhu roku zaïijete velmi záhadná nebo i zcela neuvûfiitelná setkání. Nepodlehnûte ale lákav m slibûm a lichotiv m fieãem. Probuzení do reality by mohlo b t velmi bolestivé. Rozhodnû neodkládejte náv tûvu svého stomatologa, zuby Vás v pfií tím roce pûknû potrápí. V práci se nesnaïte vyniknout za kaïdou cenu, spí e se soustfieìte na zpûsob jednání s lidmi. NÁ RECEPT Ohnivá pánev ãerta majstrla Potfiebujeme: 200 g vepfiového plecka (kotlet bez kostí), 400 g kufiecích fiízkû, 200 g klobásky, 1 ãervenou papriku, 1 zelenou papriku, 1 plechovku ãerven ch fazolí v chilli omáãce, 4 stfiední cibule, 6 strouïkû ãesneku, 200 g ÏampionÛ nebo plechovku sterilovan ch, 50 ml olivového oleje, 2 chilli papriãky (kofiení), 1 pórek, 0,1 l piva, 1 kelímek nastrouhaného kfienu, sûl, mlet pepfi. Pracovní postup: Maso pokrájíme na nudliãky, klobásku na tenká koleãka, Ïampiony oloupeme a pokrájíme na kousky, papriky zbavíme jádfiincû, nakrájíme na prouïky, ãesnek a cibuli nakrájíme na malé kostiãky. Na rozpáleném oleji osmahneme klobásku a maso, vyjmeme na talífi, do v peku dáme nakrájenou cibuli a ãesnek, pfiidáme papriky, Ïampiony a restujeme tak 3-5 minut. Pak zpût vloïíme maso, na kousky nakrájené chilli papriãky nebo lïiãku chilli kofiení, podlijeme mírnû pivem a pár minut podusíme. Pfiidáme plechovku fazolí (dle potfieby i s trochou nálevu) a prohfiejeme. Okofieníme dle chuti. Podáváme na pánvi ozdobené jemn mi koleãky pórku a hustû posypané ãerstvû nastrouhan m kfienem. Pfiílohy: hranolky, americké brambory, peãivo Stromeãek nemám, ale potkal jsem zlaté prasátko... Kresba: Monika RÛÏová

13 Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW 18 GRUDNIA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 51 Koƒczàcy Na karczmie jak zwykle nie zabrak o polskich pracowników firm zewn trznych. Na zdj ciu raczà si piwnà maêcià Zezon Maçkowiak i Henryk Wójcik z Alpex-u. Amerykanie nie uwierzà! Karczma piwna urzek a genera a STONAWA Màdre g ówki zadomowi y si na grubie w Darkowie. Ich wk ad w rozwój Êwiatowej wiedzy jest niebanalny. Ostatnio odkry y nawet przyczyn Êwiatowego kryzysu finansowego. Otó jeden hajer z karwiƒskiej Barbary urzàdzi sobie knajp na Wall Street na Manhattanie i zaczà w niej podawaç radegasta. Mened erowie tak w nim zasmakowali, e zamiast pilnowaç indeksu Dow Jonesa, pijà piwo - i jest k opot! W piàtek 12 grudnia w Domu PZKO w Stonawie Êmia si z podobnych wywodów podczas karczmy piwnej za ogi darkowskiej kopalni nawet najwy szy kapitan OKD Klaus-Dieter Beck. Zacny zagraniczny gwarek zasiad wêród starych strzech i nie móg nadziwiç si màdroêci darkowian. Wiadomo na przyk ad, e do podobnej zabawy nie zaprasza si paƒ. ObecnoÊç jego t umaczki Evy Vévodowej nie by a jednak naruszeniem dobrych obyczajów. Jak wybadali darkowscy znawcy nauk Wschodu, kobieta to druga reinkarnacja m czyzny, który nie prowadzi porzàdnego i ascetycznego ycia. S owem, baba to ch op, tyle, e odbywajàcy kar! Z dowcipów, artów, wiców, kawa ów i historyjek jak sta o si zwyczajem cieszyli si na równi z czeskimi kolegami polscy pracownicy firm zewn trznych. Tak, dla nas to nie nowoêç, i jest to fantastyczne potwierdzi szef oddzia u robót przygotowawczych Alpex-u Zenon Maçkowiak. Zabawa jest prowadzona z takim jajem, e mo na si uêmiaç. Jest to taka fajna odskocznia i zap ata za ten ca oroczny trud, jaki wk adamy na dole w wydobycie i post p chodników. Równie na darkowskiej karczmie okaza o si jednak, e serca górników sà otwarte nie tylko na zabaw. Podczas kwesty na rzecz Stowarzyszenia Obywatelskiego Âwi ta Barbara zebrano bardzo konkretnà kwot koron! TEKST I ZDJ CIA: Bogus aw Krzy anek Klaus-Dieter Beck o karczmie piwnej: By a to moja pierwsza karczma piwna. Pomimo e nie przet umaczono mi point wszystkich dowcipów, poniewa moja t umaczka odmówi a t umaczenia niektórych kawa ów, wyglàda o to i brzmia o mi jako coroczne posiedzenie m skiej sekcji na popularnym karnawale w Kolinie (kobietom wst p wzbroniony, za wyjàtkiem wyst pów na podium). Piwo by o dobre, choç trudno powiedzieç, ile cz owiek wypi, bo wcià dolewano do kufli. Mówiàc ogó em, by o to ciekawe kulturalne prze ycie. W Stanach Zjednoczonych chyba nikt by mi nie uwierzy, gdybym opowiada o tej imprezie swym by ym kolegom. Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW Pogodnych Êwiàt Bo ego Narodzenia oraz szcz Êliwego Nowego Roku yczy redakcja Górnika Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: rok w ocenie firm zewn trznych Ankieta bo onarodzeniowo-noworoczna Górnika si 2008 rok przyniós w yciu spó ki OKD wiele nowego. O najwa niejszych wydarzeniach informowaliêmy tak e na amach Górnika. Na plan pierwszy wysuwa si na pewno program modernizacji wyposa enia technicznego kopalƒ, znany pod nazwà POP Towarzyszy mu program modernizacji sprz tu ochrony osobistej górników. Sukcesywnie reorganizowana jest struktura organizacyjna firmy, wystartowa a kampania rekrutacyjna, pog bi a si wspó praca ze szko ami zawodowymi, Êrednimi, wy szymi. Podstawà tego wszystkiego jest praca brygad górniczych, ludzi pracujàcych bezpoêrednio na dole. Jak oni oceniajà mijajàcy rok i jakie nadzieje wià à z tym nast pnym? O to zapytaliêmy przedstawicieli firm zewn trznych, pracujàcych na rzecz spó ki w glowej OKD. Odpowiadali na dwa pytania: 1. Co uwa ajà paƒstwo z punktu widzenia firmy za najistotniejsze we w aênie koƒczàcym si 2008 roku i z jakimi zamierzeniami wkraczacie do 2009 roku? 2. Jak oceniacie tegorocznà wspó prac z OKD i czego spodziewacie si od OKD w roku 2009? In. Jan Stráník, pe nomocnik, firma CARBO- KOV 1. Za najwa niejszy czynnik dalszego rozwoju uwa amy efekty wp ywu Êwiatowego kryzysu finansowego na sprzeda w gla spó ki w glowej OKD oraz wynikajàce stàd konsekwecje w zakresie konkretyzacji definitywnych planów górniczych w kopalniach Karwina i Pasków. To mo e mieç zasadniczy wp yw na zakres dalszej wspó pracy firmy Carbokov z OKD w 2009 roku. W 2009 rok wkraczamy dlatego z zamiarem jeêli nie poszerzenia, to przynajmniej utrzymania wspó pracy z OKD na aktualnym poziomie. Dalej b dziemy systematycznie podnosiç kwalifikacje naszych pracowników oraz stawiaç nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeƒstwa w naszych miejscach pracy. 2. Tegoroczna wspó praca z OKD mia a pod wzgl dem jakoêci tandencj wzrostowà, i to nawet przy rosnàcych wymaganiach naszych partnerów w porównaniu z latami minionymi. W celu utrzymania tego stanu widzimy koniecznoêç wytwarzania przy wspó pracvy z OKD takich warunków dla pracowników firm zewn trznych, które jednoznacznie przekonywa- yby ich o tym, e wykonana dobra i bezpieczna praca na rzecz OKD daje im wi cej satysfakcji, ni praca na stanowiskach pracy poza OKD. Mgr in. Ryszard Szeithauer, dyrektor, firma Pol-Alpex 1. W roku 2008 pracowali- Êmy przede wszystkim nad stabilizacjà za ogi. Rosnàce zadania okreêlane przez kopalnie wymaga y od firmy du o zaanga owania, ale równie wysokiej kwalifikacji naszych pracowników. Niestety wszystkie nasze wysi ki przekreêli o tàpni cie z 22 listopada 2008, w wyniku którego zgin o dwóch naszych pracowników. Nawiàzywanie zatem do osiàgni tych wyników produkcyjnych straci o sens. Czeka nas zatem ogromna praca w celu radykalnego wyeliminowania wypadkowoêci w firmie. 2. Z naszej strony wspó prac musimy oceniç jako bardzo dobrà, wyk adnikiem mo e byç fakt, e w roku 2008 przydzielono nam do eksploatacji jednà Êcian i trzy chodniki wyposa one w najnowoczeêniejszà technologi w ramach programu POP Mamy nadziej, e rok 2009 mimo przewidywanej stagnacji ekonomicznej b dzie dla firmy i dla naszych pracowników pomyêlny. Wszystkim czytelnikom Górnika yczymy zdrowych i pomyêlnych Êwiàt Bo ego Narodzenia oraz szcz Êliwego Nowego Roku. In. Karel SniegoÀ, pe nomocnik, firma POL- CARBO 1. Najwi kszym plusem jest na pewno poprawa wyników w zakresie bezpieczeƒstwa pracy. W terminie do 31 paêdziernika br. liczba wypadków zmala a w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku o 12, tj. o prawie 42 procent. àcznie rejestrowaliêmy do koƒca paêdziernika 17 wypadków przy pracy. Kolejny pozytyw to utrzymanie liczby brygad Êcianowych na poziomie 2007 roku oraz jednej brygady chodnikowej i to pomimo stale trudniejszych warunków oraz przy zwi kszonej fluktuacji pracowników. Cieszy bardzo dobra wspó praca Czechów i Polaków w mieszanej brygadzie Êcianowej kierownika oddzia u pana Hradila w Kopalni Darków. Brygada osiàgn a w paêdzieniku parametry wyniku limitowego. Cieszy wreszcie zaufanie, jakim darzy firm Polcarbo Kopalnia âsm. Wyrazem jest powierzenie jednej z naszych brygad nowoczesnego kompleksu Êcianowego, zakupionego w ramach programu POP A z jakimi planami wkroczymy do 2009 roku? Przede wszystkim pragniemy zachowaç liczb brygad górniczych na poziomie 2008 roku, poprawiajàc jednak ich struktur kwalifikacyjnà poprzez szkolenia, kursy i praktyki. Pragniemy tak e utrzymaç zapoczàtkowany trend w dziedzinie bezpieczeƒstwa pracy. No i osiàgnàç jak najlepsze wyniki w drà eniu chodników i wydobyciu, przede wszystkim przy Êcianie w Kopalni âsm, wyposa- onej w najnowszy kompleks Êcianowy. 2. Tegorocznà wspó prac z OKD oceniamy jako bardzo dobrà. Przede wszystkim dzi ki polityce p atniczej OKD firmie Polcarbo uda o si utrzymaç liczb brygad na poziomie 2007 roku i w du ym stopniu ograniczyç fluktuacj pracowników. Spodziewamy si, e w 2009 roku podobnie jak w roku bie àcym OKD stworzy warunki sprzyjajàce stabilizacji naszych brygad. Zak adamy, e wspó praca z kierownictwami kopalƒ b dzie si uk ada a równie dobrze, jak w bie- àcym roku. W imieniu spó ki Polcarbo pragn serdecznie podzi kowaç wszystkim pracownikom firmy oraz wszystkim partnerom handlowym za ca orocznà wspó prac w 2008 roku. yczymy wszystkim du o satysfakcji z pracy, du o zdrowia, szcz cia i pogody ducha. In. Karel Ra ík, dyrektor, firma THK âechpol 1. Najistotniejszym pozytwem bie àcego roku by o bez wàtpienia to, e uda o nam si doprowadziç do poprawy bezpieczeƒstwa pracy w firmie. Na oko o 50 tysi cy dniówek przepracowanych na dole odnotowaliêmy tylko jeden wypadek przy pracy, i to wypadek, który by w pe ni zwiniony przez samego poszkodowanego. Pragniemy utrzymaç taki trend równie w 2009 roku. W zwiàzku ze Êwiatowym kryzysem gospodarczym czekajà nas trudne czasy. UÊwiadamiamy sobie, e mocnà pozycj utrzyma tylko firma, która zagwarantuje wysokà jakoêç robót i bezpieczeƒstwo. To równie nasz cel. 2. Wa nym momentem w kszta towaniu stosunków mi dzy OKD i firmami zewn trznymi by o w tym roku podpisanie umowy pomi dzy dyrektorem generalnym spó ki w glowej OKD i przedstawicielami firm, konkretyzujàcej zasady wzajemnej wspó pracy. JeÊli chodzi o rok przysz y, yczy bym sobie, eby pracownicy firm zewn trznych byli nadal traktowani w kopalniach na równi z cz onkami ich w asnej za ogi. A tak e, eby priorytetem pozosta o bezpieczeƒstwo i higiena pracy. Jak cz sto powtarzam, ka dy górnik ma prawo bezpiecznie wyjechaç z do u i w zdrowiu wróciç do domu. To najwa niejsze. In. Josef Woznica, pe nomocnik i dyrektor, firma WPBK-BIS CZ 1. JeÊli chodzi o 2008 rok, to do najwi kszych sukcesów zaliczamy fakt, e uda o nam si zwi kszyç zatrudnienie w firmie i e dzi ki systemowi szkoleƒ i kursów osiàgn liêmy wyraêny post p w zakresie podnoszenia kwalifikakcji pracowników. Co wa ne, poprawie uleg a dyscyplina pracy oraz znajomoêç przepisów BHP. Dzi ki tym dzia aniom potrafiliêmy na przestrzeni roku zaspokajaç potrzeby naszych partnerów zak adu azy Kopalni Karwina oraz Kopalni Darków. Ambitne sà równie plany na rok przysz y. Absolutnym priorytetem pozostaje bezpieczeƒstwo pracy. Do koƒca listopada bie àcego roku odnotowaliêmy w firmie àcznie pi ç wypadków przy pracy. By y wprawdzie niegroêne, jednak musimy dà yç do tego, aby w nast pnym roku by o ich jeszcze mniej a najlepiej aden. Popraw powinno przynieêç zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników oraz ciàg e szkolenia majàce na celu podnoszenie kwalifikacji oraz lepsze opanowanie przepisów bezpieczeƒstwa. Zrobimy wszystko, aby sprostaç wymaganiom spó ki w glowej OKD. 2. Wspó praca z OKD i kierownictwami kopalƒ, na rzecz których pracujemy, przebiega a w 2008 roku pomyêlnie, bez niepotrzebnych zgrzytów. Kontrakty by y jasno okreêlone, co przyczyni o si do realizacji celów wyznaczonych przez OKD w uzgodnionych terminach. Nasza firma pracuje na czeskim rynku pracy od oêmiu lat. Uwa amy, e spó ka OKD doskonale wie, na co firm WPBK-BIS staç. Robimy wszystko po to, aby nasze stosunki z OKD by y jak najlepsze. Dà ymy do normalnej partnerskiej wspó pracy na wymagajàcym górniczym rynku.

14 14 Panoráma...uÏ nepij, abych to zlaté prasátko nevidûla je tû pfied veãefií... Kresby: V. Novák...leto ního silvestra pofiádnû oslavíme! Hospodáfiská ani manïelská krize nás, BoÏenko, na tûstí nepostihla... Proã tolik, BoÏenko, pije? Na na e zdraví, Bohou ku, abysme se v pofiádku vrátili ze silvestrovsk ch oslav. VZPOMÍNÁME Dne vzpomeneme nedoïité 52. narozeniny pana Franti ka Skovajsy z Dolu Hlubina. Dne vzpomeneme 6. v roãí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali, vûnujte mu tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají manïelka Vlasta, dcera Andrea s rodinou a syn Jan. B 449/51 BLAHOP EJEME Jak se ãist pramen vine po rozkvetl ch rovinách, nechè Ti láska, zdraví stále plane vïdy v radostn ch hodinách. V e nejlep í k 75 letûm Ïivota na emu tatínkovi Aloisi Fojtíkovi z Fr dku pfiejí dcery Jifiina a Eva s manïely, vnuci Jifií, Petr s Veronikou, Barunka s PéÈou, David, Eli - ka s pravnukem Tomá kem. B450/51 PRODEJ tûàátka ãivavy krátkosrsté, feneãky, odbûr moïn i na tûdr den. Inf. na tel.: , B452/51 ZAMùSTNANCÒM OKD ZDARMA tûàátka ãivavy, krátko- i dlouhosrstá, psy i fenky bez p. p., k odbûru ihned. Odãervená, oãkovaná, pûkná v typu, zdravá, bez vad. Oba rodiãe u nás k vidûní. Zvyklá na granulky. Inf. na tel.: B451/51 Krásná mohutná tûàátka zlatého retrívra, bez p. p., 4x odãervená, oãkovaná, volní 3 psi a 1 fenka. Cena: pes Kã, fenka Kã. K odbûru ihned. Inf. na tel.: B453/51 tûàátka jork írského teriéra, pejsci, bez p. p., ãerná s pálením, odãervená, fiádnû oãkovaná. K odbûru po , dodateãn vánoãní dárek. Cena Kã. Inf. na tel.: B455/51 tûàata francouzského buldoãka bez p. p. Pejsky i fenky rûzného zbarvení. Odãervená a oãkovaná. Cena Kã. Inf. na tel.: B456/51 Svûtle hnûdou rozkládací látkovou sedací soupravu v dobrém stavu. Rozmûry sedaãky: 1,98x 0,80x 0,90 m (d x v x hl.). Sedaãka + 2 kfiesla. Nutno vidût. Cena 900 Kã. Kontakt: B457/51 tûàata jork írského teriéra, ãistokrevná, odãervená, oãkovaná, nauãená ãistotû, není nutné venãit. Oba rodiãe mûïete vidût pfii nezávazné náv tûvû. KaÏdé tûnû dostane v baviãku a literaturu o chovu. Inf. na tel.: B454/51 BYTY Prodám byt 3+1 s balkonem, po rekonstrukci, 1. patro, v Havífiovû na ul. Karvinská. Cena dohodou. Inf. na tel.: B458/51 Pronajmu byt v osobním vlastnictví 2+1 v Ostravû-HrabÛvce, ul. Horní, 2. patro, v tah. Od 4/2009 moïno odkoupení, není podmínkou. Inf. na tel.: , B459/51 OSTATNÍ Daruji 2mûsíãní tûnû psíka hnûdé barvy, velmi malého vzrûstu. Je to kfiíïenec, matka jezevãice. Inf. na tel.: B460/51 Daruji ãernou koãiãku s rezav m pálením, stáfií 4 mûsíce. Hodn m lidem. Inf. na tel.: B461/51 R245/51 Spoleãnost Eurest pfieje zamûstnancûm OKD a.s. a celé hornické vefiejnosti pfiíjemné proïití vánoãních svátkû, hodnû zdraví a mnoho pracovních i osobních úspûchû v novém roce 2009 Dûkujeme za spolupráci v roce Do nového roku pfiejeme v em zamûstnancûm OKD pevné zdraví, hodnû tûstí a pohody v pracovním i rodinném Ïivotû. R247/51 R246/51 V em sv m váïen m obchodním partnerûm dûkujeme za dûvûru, kterou jste nám dosud vûnovali. Pfiejeme v em manaïerûm, technikûm i horníkûm OKD pfiíjemnou pohodu pfii proïívání Vánoc. Mnoho zdraví, osobního tûstí a pracovních úspûchû v novém roce PF 2009 Zdař Bůh! R244/51

15 Nadace OKD 15 Vánoce u tûch, jimï nadûlovala Nadace OKD OSTRAVA 180 projektû, 31,3 milionu korun. Tak letos nadûlovala Nadace OKD, a nemûlo to souvislost s Vánocemi, n brï se zajímav mi a skuteãnû rûznorod mi projekty. Pojìme se podívat, jak slavili, slaví ãi budou slavit nûktefií z tûch, jimï NOKD vûnovala svou pfiízeà. âlenové oddílu Modr íp nezapomnûli pfii mikulá ské nadílce zdûraznit, kdo nadûlil jim. Svátky po skautsku jsou aktivní OSTRAVA (uzi) Kluci a holky z oddílu Modr íp z Ostravy- Zábfiehu b vají v souvislosti s vánoãními svátky docela aktivní. Ostatnû, tak b vají jako správní skauti a skautky po cel zbytek roku. Zaãalo to uï 5. prosince hrou pro vefiejnost na na em sídli ti. Úkolem bylo najít Mikulá e, ten rozdával malé dáreãky v em, které potkal, popisoval skautsk vedoucí Rostislav Fojtík alias Natan. Pokraãovalo to vánoãní v pravou do Îulové u Jeseníku. Na lesácké chatû potom mûli skauti vlastní Vánoce. tûdr veãer zaãal s první hvûzdou. Popfiáli jsme si mnoho tûstí a pustili se do hrachovky, bramborového salátu a rybích prstû. Nechybûlo cukroví a samozfiejmû dárky, líãili ãlenové oddílu. Po veãefii a nadílce si navzájem vymûàovali péefka, zahráli si divadlo a zazpívali. V sobotu 20. prosince bude následovat cesta skautû s betlémsk m svûtlem, které bylo pfiivezeno Tak vypadaly Vánoce skautû z Ostravy-Zábfiehu na lesácké chatû u Îulové na Jesenicku. FOTO: Modr íp pfiímo z palestinského Betléma. Rozná íme ho do sv ch domovû, znám m, ale i babiãkám a dûdeãkûm v domovû dûchodcû. Tûm kromû plamínku míru a pokoje udûláme kulturní program, abychom je trochu ve vánoãním ãase potû ili, zakonãil Natan. Opu tûné dûti dostanou dárky na horách HAVÍ OV (vs) Kapr a salát, koledy a dáreãky. Vánoce jak mají b t. S jedin m rozdílem kolem stolu se tûdroveãerní veãefií bude sedût pfiibliïnû 50 dûtí ze esti severomoravsk ch dûtsk ch domovû. Akci pro opu tûné dûti pofiádá na horách uï ãtrnáct m rokem t m dobrovolníkû z havífiovského obãanského sdruïení Duha Zámeãek. Nejde o nûjakou lacinou charitu, dûti s námi jezdí na rûzné akce pravidelnû kaïd mûsíc. Dá se fiíct, Ïe dohromady tvofiíme jednu velkou rodinu, fiekl jeden z vedoucích Duhy Zámeãek Petr Pavliska. Kluci a holky proïijí v Jeseníkách pût dní. Kromû tradiãního tûdrého veãera je ãeká dovádûní v aquacentru a lyïování, ale také pomoc pfii pfiípravû jídla a peãení cukroví. Tak jako doma. Projekt Správná pûtka, kter podporuje Nadace OKD, Nadace Terezy Maxové, opavská spoleãnost OSTROJ i dal í partnefii, nezapomene samozfiejmû na dûti ani po Vánocích. Vedoucí plánují napfiíklad lyïafiské víkendovky, sjíïdûní fieky, spoleãné akce s dûtmi z rodin i dobrodruïn letní tábor. Padesát dûtí ze esti dûtsk ch domovû stráví mj. díky Nadaci OKD tûdr veãer v Jeseníkách. FOTO: Zámeãek Vánoãní posezení v Hefimánku. FOTO: DÛm na pûli cesty Hefimánek Budou mít spoleãné posezení Slezská diakonie rozdûlovala balíãky KARVINÁ (uzi) Dûti z nejchud- ích karvinsk ch rodin, o které se celoroãnû stará místní stfiedisko Slezské diakonie, mûly pfiedãasnou vánoãní nadílku. Radost jim udûlaly dárkové balíãky od nûmecké charitativní nadace. Mûly z toho velkou radost. V echny slibovaly, Ïe si nechají rozbalování aï na tûdr veãer, fiekla Marie Kijonková ze Slezské diakonie - Sociální asistence Karviná. O dárcích z Nûmecka se u kalo uï v kvûtnu, ale ãekat se muselo aï do prosince. Pak dostaly rodiny avízo, aè si je pfiijdou vyzvednout. Najdou tam obleãení, hraãky ãi kolní potfieby. Jen nevím, jestli se to slu í a patfií zvefiejnit jejich obsah pfiedem, poznamenala sociální pracovnice. V databázi Slezské diakonie je sedm potfiebn ch rodin. DárkÛ v ak bylo více neï dvacet, takïe tam, kde mají dûtí více, dostanou s pfiáním veselé Vánoce a v e nejlep í do nového roku i pfiíslu n poãet balíãkû. Vûfiíme, Ïe pfiispûjí ke krásné vánoãní atmosféfie, zpfiíjemní proïití svátkû, doplnila Kijonková. Sociální asistence a pfiidruïená poradna obûtem domácího násilí Elpis spadající pod Slezskou diakonii získala letos na svou ãinnost od Nadace OKD nûkolik dotací. Kromû jiného právû na projekt Pfiiná íme nadûji rodinám v Karviné zamûfien na sociálnû slabé rodiny. Podûkování václavovické koly Nadaci OKD VÁCLAVOVICE editelství Základní koly a Matefiské koly Václavovice u enova, pfiíspûvková organizace dûkuje Nadaci OKD za poskytnut dar ve v i Kã. Díky finanãnímu pfiíspûvku jsme mohli v na í základní kole realizovat projekt Handicap není pfiekáïkou k proïití plnohodnotného Ïivota a zafiadit tímto tûlesnû postiïeného Ïáka 1. roãníku do bûïné tfiídy. Rodiãe Ïáka a zamûstnanci Z Václavovice KARVINÁ (uzi) Osazenstvo Domu na pûli cesty Hefimánek v Karviné bude mít stejnû jako kaïd jin rok tûdr den dvakrát. A to jeden v pondûlí 22. prosince a dal í pak v obligátní datum o dva dny pozdûji. Ubytovaní i sociální pracovníci, v ichni tady máme spoleãné vánoãní posezení. Pfiedcházejí tomu celodenní pfiípravy jako zdobení vánoãního stromeãku, pfiíprava bramborového salátu, obalování kaprû, poslouchání vánoãních koled a oãekávání pfiíchodu JeÏí - ka, informoval fieditel Pavel Sporysch. Chybût nebude ani cukroví vlastnoruãnû upeãené klienty Hefimánku. Vánoãní dárky (zejména praktické vûci) kupuje samotn domov, jehoï dlouholet m partnerem a podporovatelem je OKD. Veãer ve stfiedu 24. prosince budou mladíci a sleãny z Hefimánku slavit podle svého. Nûkdo u rodiny, dal í u znám ch ãi blízk ch. Ti, ktefií nikoho nemají, zûstávají doma, opût pospolu. Stejné to bude na Silvestra. Od nûmecké charitativní nadace dorazily dárky které dûtem udûlaly radost. FOTO: Slezská diakonie

16 16 Sport Silvestr ve stylu Ein Kessel Buntes Házenkáfii Baníku OKD Karviná mají tentokrát pfies svátky volno dûleïité utkání doma proti Zubfií. Plánujete vánoãní dárek pro své fanou ky v podobû vítûzství? Urãitû by to bylo hezké, ale zaruãit to pochopitelnû nemûïu (smích). Ale kaïdopádnû to bude trochu slavnostní zápas s vánoãní atmosférou a já doufám, Ïe i s dobr m koncem pro nás. Chystáte s fanou ky nûjakou zvlá tní rozluãku? Po zápase proti Zubfií jsme na pondûlí nachystali zakonãení roku v podobû pfiátelského stfietnutí s Havífiovem, se kter m hodnû spolupracujeme. AÈ si to hráãi obou t mû i fanou ci uïijí. Co vy osobnû plánujete na svátky a silvestrovskou noc? Vánoce si chci hlavnû vychutnat a také se dospat. Bûhem roku se mi nasbíral spánkov deficit a musím to dohnat. A silvestr? Doma plánujeme, Ïe si lehneme do postele a budeme se dívat na TV5, coï je francouzsk kanál se skvûl m silvestrovsk m varieté. Je to je tû lep í neï kdysi znám Ein Kessel Buntes. R249/51 Pfiíjemné proïití svátkû vánoãních a mnoho pracovních i osobních úspûchû v novém roce 2009 Vám pfieje KARVINÁ, OLOMOUC (tam) Tfii velké události oãekává v roce 2009 trenér fotbalistû MFK OKD Karviná Leo Kalvoda (na snímku Iva Dudka): narození vnuka, záchranu svého t mu ve druhé lize a svatbu syna. U v ech tfií akcí si pfieje, aby dopadly ke spokojenosti v ech zúãastnûn ch. Únor 2009, narození vnuka: Dcera Leona se provdala za hokejistu Vítkovic Lubomíra Korhonû a ve druhém mûsíci nového roku oãekávají pfiírûstek do rodiny. Pro Leo e Kalvodu to bude událost o to v znamnûj í, Ïe se jedná o vûbec první vnouãe. Kalvoda: UÏ teì víme, Ïe to bude kluk. Nevíme ale, jakému sportu se bude vûnovat. Dûda a taèka KorhoÀové jsou hokejisté, já fotbalista. Uvidíme, kdo bude mít na vnuka vût í vliv (smích). Ale váïnû. Budu samozfiejmû rád, kdyï ho sport bude bavit, ale jestli to bude fotbal, hokej nebo jaro je jasn bezproblém o v á záchrana ve druhé nejvy í soutûïi. Kalvoda: Nejsem trenér, kter by své hráãe kontroloval i bûhem dovolené. U nás je to zaloïené na dûvûfie. KlukÛm jsem jen doporuãil pohyb, tfieba plavání, tenis a dal í sporty. Ale strach nemám, oni jsou v ichni sportovci, celou dobu u televize urãitû leïet nebudou. Pátého ledna se sejdeme a rozhodnû se nebudeme vûnovat odtuãàovacím kúrám. T m posílili Látal z Brna, Slonãík, Sta a Pavlík z Fulneku, takïe vûfiím, Ïe se nám spoleãnû podafií splnit ná spoleãn cíl. âerven 2009, svatba syna: Syn Ondfiej je ve druhé lize otcov m soupefiem, nastupuje za konkurenãní HFK Olomouc. 20. ãervna mu ale taèka Leo bude drïet palce, obránce HFK se totiï Ïení. Kalvoda: Doufám, Ïe v té dobû uï bude druhá liga v Karviné zachránûna a Ïe si svatbu v ichni spoleãnû uïijeme. firma THIELE GmbH & Co. KG TfieboÀ HCB OKD Karviná 30:32 (17:18) Nejvíce branek: Naimann 8/1, Kubík 6/1 Hastík 7, Sliwka 7/5, Heinz 6, sedmiãky: 2/4 5/6, vylouãení: 4-3, rozhodãí: Macho, Hájek, 550 divákû. Karviná: Mrkva, Lefan Pavlíãek 2, BroÏ 1, Vanão, Sliwka 7/5, Heinz 6, Faith 3, KruÏík 1, Petrovsk 4, Hastík 7, Kubis, PoÏárek 1, Mrázek. Trenér Martin Kostelník. Baník OKD Karviná Zubfií extraliga házenkáfiû nedûle v v hale házené Oslavujte s rozumem, nebo pfiijede Opic! Trenér Martin Kostelník (vlevo dole) v akci. FOTO: Ivo Dudek KARVINÁ (tam) Vánoce a silvestr bude fotbalista MFK Karviná Martin Opic (na snímku Iva Dudka) KARVINÁ (tam) Snad poprvé ktefií bydleli tady v regionu. KdyÏ A jaké je va e pfiání do nového v historii házenkáfiského klubu nûkdo jel na svátky domû tfieba do roku? trávit v práci. Vy la na nûj sluïba a Baník OKD Karviná nebudou jeho âech, nemusel se toho úãastnit. Já jako profesionální hasiã nemá na Po sportovní stránce jsem rád, hráãi bûhem vánoãních svátku trénovat. S touto novinkou pfii el trenost, proto jsme se rozhodli, Ïe U nás na hasiãárnû jsou sluïby jsem chtûl v tomto smûru spravedl- v bûr. Ïe se ná t m dává dohromady a pfieji si, abychom si zahráli finále. nér Martin Kostelník. budou mít volno v ichni. Myslím, rozdûlené na rok dopfiedu, takïe Vypadá to, Ïe se do nûj budeme Ïe se bûhem roku nadfiou dost a jsem uï dlouho vûdûl, Ïe tûdr Co vás vedlo k tomu, Ïe jste dali muset dostat pfies Zubfií nebo pfies toho volna zrovna moc nemají, veãer i silvestr budu trávit v práci. Je hráãûm volno od 23. prosince aï do Duklu Praha, coï urãitû nebude takïe jim to pfiijde vhod. to tam trochu jiné neï doma, i kdyï druhého ledna? jednoduché. A po osobní? Hlavnû se s klukama snaïíme navodit sváteãní atmosféru i tam. Pfiivezeme V Karviné se vïdy trénovalo, Po tûsném vítûzství v Tfieboni zdraví a pohodu. A to bych pfiál i ale vût inou tam chodili jen ti hráãi, hrajete tuto nedûli od 10 hodin ãtenáfiûm Horníka. nûjaké cukroví a dal í pochoutky a spoleãnû to proïijeme v jídelnû. Jen Karvinou bude trénovat dûda doufám, Ïe silvestr budou lidé oslavovat s rozumem, aè nemáme hodnû zbyteãn ch v jezdû Mám pûtiletého syna Tomá e a celou dobu pfiem lím, ãím bych mu na Vánoce udûlal nejvût í Rok 2009 bude u KalvodÛ nabit v znamn mi událostmi radost. Kopaãák mu urãitû nekoupím, protoïe fotbal ho zatím vûbec nûco úplnû jiného, je nebaví. Chodí tanãit nebo si zabruslí, váïnû jedno. UÏ se na ale na fotbalové hfii tû ho to pro- nûj v ichni moc tû íme. stû netáhne. Rozhodnû ho nebudu k fotbalu tlaãit, mû do nûj také Jaro 2009, záchrana nikdo nenutil. Koupím mu radûji ve druhé lize: nûjakou pûknou hraãku. Karviná pfiezimuje Ani pfies svátky na sport urãitû na 12. místû a nezapomenu. Mám v plánu zajít si její cíl pro na nûjak spinning, zahrát si badminton. S kamarády si také chodíváme zahrát hokej, na to se tû ím. Bez pohybu bych nevydrïel. Co se t ká sportovních cílû pro nov rok, pak je to urãitû záchrana ve druhé lize. A já sám si dám za úkol zlep it promûàování ancí. Pfiechod z MSFL do druhé ligy je v tomto smûru nároãn. Na v echno je mnohem ménû ãasu a na na í koncovce se to projevilo. Musíme to fie it v echno v rychlosti, ale ne zbrkle. Vûfiím, Ïe se v tomto smûru v ichni na i ofenzivní hráãi zlep í. Martin Opic Pohodov a úspû n rok 2009! Chcete odlétat na dovolenou z Ostravy? Pak neváhejte a pfiijìte do âedoku co nejrychleji!!! * Egypt, Hurghada 8/11/12 dní od 8 390,- Autokarem na lyïe s odjezdy z Ostravy... * Egypt, Sharm El Sheikh 8/11/12 dní od 9 590,- * Hochkar, Rakousko (zimní prázdniny) ,- * To nejlep í z Egypta s plavbou po Nilu a od ,- * Hochkar, Rakousko ,- * Egypt lodí po Nilu s pobytem u mofie a od ,- * Hochkar, Rakousko ,- Cena zahrnuje: autokar, 2 resp. 4 noclehy s polopenzí, 2 resp. 4denní skipass, prûvodce, pobytovou taxu, * Thajsko, pfiímé lety 16 dní od ,- * Thajsko, ostrov Phuket 16 dní a od ,- * Dachstein West, Rakousko ,- Cena zahrnuje : autokar, 3noclehy se snídaní, 3denní skipass, prûvodce, pobytovou taxu, * Okruh severním Thajskem s v letem na fieku Kwai ,- * LyÏování v Madesimo, Itálie 5/8 dní od 7 490,- * Tropické ostrovy jiïního Thajska relaxaãním tempem ,- Cena zahrnuje : autokar, 2 resp. 5 noclehû s polopenzí, 3 resp. 5denní skipass, prûvodce, * KeÀa od ,- Povinné pfiíplatky leti tní taxy a palivov pfiíplatek: Egypt 4440,- Thajsko 7440,- KeÀa 7980,- Prodej LÉTA 2009 jiï v plném proudu! NEP EHLÉDNùTE a vyberte si ze iroké nabídky letních katalogû: * odlety z Ostravy Mo nova * odjezdy autokarû z Ostravy a dal ích moravsk ch mûst * bájeãné slevy pro dûti a seniory * záloha pouze 30 % z ceny zájezdu * v razné slevy za vãasn nákup do Pfiem líte nad dárkem? Darujte pohodu dovolené formou dárkov ch poukázek âedoku! * POZOR: otevfieno: sobota a nedûle : !!! R248/51 Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava, do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 11. prosince 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 50 Velké pfiedvánoãní BarboRadování strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU Dûlají nám ãest PRAHA Pûtice osobností

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP1/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil,

Více