Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007"

Transkript

1 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová, Ing. Opatrný, Ing. Hanzal, pí Skotnicová Omluveni: Dr. Langer Přítomni hosté: Ing. Ondřej Miffek Ing. Košťálová tajemnice FV Program: 1. FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád 2. Informace o zásadách hospodaření MČ 3. Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření) 4. Příprava rozpočtu na rok Diskuze

2 Ing. Věra Juklová, předsedkyně FV ZMČ, přivítáním všech členů a hostů zahájila jednání schůze. Seznámila je s programem tohoto prvního jednání a členy FV ZMČ vyzvala, aby k tomuto návrhu programu sdělili své připomínky. Program byl všemi přítomnými odsouhlasen bez připomínek. Ad 1) FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád Dále Ing. Věra Juklová seznámila přítomné se zněním jednacího řádu FV ZMČ tak, jak byl schválen Zastupitelstvem MČ (příloha č. 1 zápisu). K detailnějšímu vysvětlení smyslu činnosti finančního výboru jako orgánu zastupitelstva doplnila ještě citaci Informace Ministerstva financí ČR (Zprávy MF čj. 12/78332/ Mgr. Peterkové):..Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovena pro hospodaření územních samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb.. Dá se říci, že kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. V rámci preventivní a průběžné kontroly může finanční výbor předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku.. Uvedla, že předmětem diskuse bude sjednocení názorů všech přítomných, jakým způsobem budeme stanovovat a plnit jednotlivé konkrétní úkoly tak, aby poslání FV ZMČ bylo dostatečně naplněno. Ing. Hanzal současně doplnil informaci o tom, jak byla tato otázka řešena v minulých obdobích. Ad 2) Informace o zásadách hospodaření MČ

3 Ing. Juklová ve stručnosti připomněla základní informace charakterizující vymezení činnosti MČ Praha Letňany. MČ je územně samosprávný celek, který se řídí ustanoveními zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním m. Praze. Hlavní činnost MČ je upravena pravidly rozpočtového hospodaření; MČ dále vykonává vedlejší hospodářskou činnost. Základní funkcí rozpočtu MČ je zabezpečení veřejných potřeb obyvatelstva MČ Praha 18. Ad 3) Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření za a návrh rozpočtu 2007) Příjmy celkem , , , ,0* (z toho Převody z fondů hospodářské činnosti) , , , ,0 Výdaje celkem , , , , ,0 hlavní činnost (tis. Kč) Plnění rozpočtu ( + Přebytek, - Schodek) , , , , ,0 Fond rozvoje a rezerv (v Kč) , , , , , , ,80 Sociální fond (v Kč) , , , , , , ,70 hospodářská činnost (tis. Kč)Výnosy

4 z toho - Pronájem bytů Pronájem nebytů Prodej bytů Prodej majetku (pozemků) Náklady Výsledek hospodaření (19 344) Majetek -tř. 0 (v Kč) , , , ,81 * Příjmy na rok 2007 neobsahují předpokládané dotace ze SR a z rozpočtu HMP, tj. investiční dotace a dotace ze SR na výplatu sociálních dávek ** Ve výdajích není zahrnuta částka na výplatu sociálních dávek (v souladu s metodikou budou předmětem rozpočtových úprav v průběhu roku Za aktivní účasti Ing. Košťálové byly prodiskutovány a vysvětleny nejdůležitější údaje o výsledcích hospodaření v minulých letech a jejich předpokládaný vývoj v následujících obdobích, zejména v roce Ad 4) Příprava rozpočtu na rok 2007

5 Finančnímu výboru by předložen návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok Za ekonomický odbor, který návrh rozpočtu vypracoval, odpovídala na případné dotazy Ing. Košťálová. N Á V R H Rozpočtu hospodaření Městské části Praha 18 na rok 2007 I. Důvodová zpráva Rozpočtové příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2007 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši ,- Kč. Dotace Podstatnou část příjmů Městské části Praha 18 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským

6 částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 1/5 dne Dotace ze státního rozpočtu celkem ,- Kč z toho: Školství ,- Kč Výkon státní správy ,- Kč Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na: a) Příspěvek na školství, příspěvek je určen na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1320,- Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. b) Příspěvek na výkon státní správy, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. V příspěvku nejsou zahrnuty finanční prostředky na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které budou uvolňovány v průběhu roku účelovými dotacemi z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Poznámka: Ve srovnání s rokem 2006 dochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl. města Prahy na rok 2007 v důsledku nových právních norem k zásadním změnám. V návaznosti na zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, dojde k nahrazení současného systému dávek sociální péče. Od roku 2007 budou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak stávající dávky pro zdravotně postižené občany uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl.města Prahy. 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy ,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k městským částem bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

7 Vlastní příjmy Vlastní příjmy celkem ,- Kč z toho: 1) Daňové příjmy ,- Kč 2) Nedaňové příjmy ,- Kč 1) Daňové příjmy představují objem ve výši ,- Kč a jsou tvořeny: Správní poplatky ,- Kč Poplatky za znečišťování životního prostředí 5 000,- Kč Poplatek ze psů ,- Kč Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,- Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč Poplatek ze vstupného ,- Kč Poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč Poplatek za provozovaný výherní hrací automat ,- Kč Odvod výtěžku z provozování loterií ,- Kč Daň z nemovitosti ,- Kč Daň z nemovitostí, pro rok 2007 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů. Pro rok 2007 je uvažována výše vybrané daně z nemovitostí ve výši ,- Kč.

8 2) Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu ,- Kč a to: Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Kč Příjmy z úroků a realizace fin. majetku ,- Kč Přijaté sankční platby ,- Kč Převody z hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Kč z toho: zisk z nebytových prostor za rok 2004 a ,- Kč zisk z bytových prostor za rok 2004 a ,- Kč Rozpočtové výdaje Do návrhu rozpočtu na rok 2007 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši ,- Kč. Běžné výdaje Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši ,- Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu

9 roku 2006 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku Kapitálové výdaje Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši ,- Kč. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce Podrobný komentář je uveden v odd. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví Městská infrastruktura Kapitola 02 Městská infrastruktura Odd Monitoring ochrany ovzduší Odd Sběr a svoz komunálního odpadu Odd Ostatní nakládání s odpady Odd Péče o vzhled a veřejnou zeleň V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zahrnuty výdaje na měření ovzduší v Letňanech, výdaje na odvoz odpadu při čištění komunikací a při údržbě zeleně, výdaje na odstranění černých skládek. Běžné výdaje ve výši ,- Kč jsou navrženy na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Jedná se o údržbu zeleně, úklid obce, úklid psích exkrementů a další výdaje spojené se zabezpečením technické skupiny.

10 Doprava Kapitola 03 Doprava Odd Silnice Odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odd Ostatní záležitosti v silniční dopravě Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši ,- Kč je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.), pěších komunikací, parkovišť a na údržbu vodorovného dopravního značení, případných odtahů vozidel. Návrh kapitálových výdajů ve výši ,- Kč je určen na dokončení rekonstrukce pěší komunikace Stará náves. Školství a mládež Kapitola 04 Školství, mládež a samospráva Odd Předškolní zařízení Odd Základní školy Odd Využití volného času dětí a mládeže V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky školským zařízením, výdaje na opravy a údržbu školních budov, nájemné pozemku pod ZŠ Fryčovická. Dále je zde vytvořena rezerva na účelové dotace školám ve výši ,- Kč, na havárie v budovách škol ve výši ,- Kč. Prostředky ve výši ,- Kč jsou plánované na opravy a údržbu dětských hřišť a nájemné za pozemek. V rámci rozpočtu běžných výdajů příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši ,- Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

11 Základní a mateřské školy účtují v nákladech: - spotřebu materiálu, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby - potraviny spotřebované ve školních jídelnách - spotřebu energie vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV - opravy a udržování plánované opravy a drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.), údržba zahrady a areálu hřišť - ostatní služby platby za služby pošt, telekomunikací, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj. - jiné ostatní náklady pojištění vnitřního zařízení školy apod. - odpisy Vlastní výnosy základních a mateřských škol: - tržby z prodeje služeb příjmy za stravné, za družinu a mateřskou školku od rodičů dětí - úroky z peněžních účtů - jiné ostatní výnosy náhrady od pojišťovny apod. Prostředky na platy včetně odvodů, výdaje na učební pomůcky a výdaje spojené s pracovním poměrem jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou školám poukazovány z rozpočtu HMP. Rozpočet běžných výdajů též zahrnuje rezervu na havarijní výdaje na údržbu a opravy budov a případné další účelové dotace v celkové výši ,- Kč. Dále rozpočet předpokládá běžné výdaje na údržbu dětských hřišť ve výši ,- Kč. V rámci rozpočtu této kapitoly jsou plánované kapitálové výdaje ve výši ,- Kč na investice v budovách škol a projektovou přípravu plánovaných investic. Z toho jsou plánované investice do škol ve výši ,- Kč, na pokračování plánovaných rekonstrukcí hřišť výdaje ve výši ,- Kč.

12 Zdravotnictví a sociální oblast Kapitola 05 Zdravotnictví a sociální oblast Odd Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a dalšími návykovými látkami Odd Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení Odd Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odd Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Odd Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zapojeny prostředky na pečovatelskou službu ve výši ,- Kč, preventivní programy pro školy na území Letňan především s protidrogovou tématikou ve výši ,- Kč, doplatek finančních darů pro nově narozené děti ve výši ,- Kč. Na výdaje spojené s vítáním nových občánků a při zlatých svatbách je předpoklad ,- Kč. Zároveň se plánují akce pro seniory, výdaje na dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 75, 80, 85, 90 a více let v celkové výši ,- Kč. Dále je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši ,- Kč, a na grantové řízení v oblasti zdravotně postižených a ostatní sociální péči ve výši ,- Kč. Kultura a sport Kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch Odd Činnosti knihovnické Odd Ostatní záležitosti kultury Odd Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Odd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Odd Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Odd Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvi a sděl.prostředků Odd Ostatní tělovýchovná činnost

13 Pro tuto kapitolu byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka ,- Kč na úhradu výdajů spojených s provozem Místní knihovny, příspěvky na granty v oblasti kultury a sportu, výdaje na vydávání Letňanských listů a na pokračování mezinárodní spolupráce s francouzským Beautorem. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši ,- Kč. Počítá se zde s pořízením oplocením pomníku obětem válek na Staré Návsi (eventuelně s jeho přemístěním na důstojnější místo). Bezpečnost Kapitola 07 Bezpečnost Odd Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Odd Požární ochrana dobrovolná část V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení je částka ,- Kč. Prostředky jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí. Běžné výdaje spojené s provozem JPO (Jednotka požární ochrany) jsou navrženy ve výši ,- Kč a příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč Hospodářství Kapitola 08 Hospodářství Odd Bytové hospodářství Odd Veřejné osvětlení Návrh rozpočtu běžných výdajů pro veřejné osvětlení je ve výši ,- Kč. Prostředky budou použity na vánoční osvětlení.

14 Kapitálové výdaje ve výši ,- Kč budou investovány do objektů MČ Praha 18 na rekonstrukce výtahů v bytových domech a projektovou dokumentaci na výstavbu bytového domu Toužimská. Vnitřní správa Kapitola 09 Vnitřní správa Odd Zastupitelstva obcí Odd Činnost místní správy Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč budou zajišťovány běžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, činnost zastupitelstva a místní správy. Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, úklid, servisní služby výtahů, pojištění služebních vozidel, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. Zde jsou také zahrnuty potřeby na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, atd.). Z těchto prostředků budou dále hrazeny platy zaměstnanců, odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů a dary za práci členů v komisích a výborech.. Z kapitálových výdajů ve výši ,- Kč bude uhrazen SW a HW pro potřeby úřadu, investice do budovy úřadu. Předpokládá se zavedení elektronické spisové služby a rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu.

15 Finanční operace a ostatní činnosti Kapitola 10 Pokladní správa Odd Pojištění funkčně nespecifikované V návrhu rozpočtu je plánovaná částka na pojištění majetku v hlavní činnosti ve výši ,- Kč. Financování Celkové výdaje ve výši ,-.Kč budou hrazeny jednak z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč a dále zapojením prostředků ve Fondu rozvoje a rezerv, vytvořených v minulých letech, z kterého bude uvolněna částka ve výši ,- Kč. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007 Tabulka č. 1

16 údaje v Kč Název akce ORG Termín zahájení Termín dokončení Celkové náklady Náklady roku 2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa Projektová dokumentace Celkem Školství a mládež MŠ Příborská herní prvky venkovní doplatek PD nástavba ,

17 ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Rekonstr.střechy s půdní vestavbou Rozšíření kapacity MŠ ZŠ Fryčovická Běžecká dráha spoluúčast grant Basketbalové hřiště spol.grant Malá kopaná spol.grant Rekonstrukce hygien

18 zázemí Rekonstrukce zásobovací rampy , Dětská hřiště Letovská , Rokycanská - Křivoklátská , Fryčovická , Skatepark , Celkem Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku Stará Náves

19 Celkem Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská Rekonstrukce výtahu Rýmařovská PD BD Toužimská , Rekonstrukce výtahu Tupolevova Celkem Vnitřní správa Zavedení e-spis Rekonstr.sociálního zařízení Celkem

20 Celkem kapitálové výdaje Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa V roce 2006 byla dokončena 2. etapa rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves celkovým nákladem ve výši ,51 Kč. Ke sjednocení celkového rázu parku je vhodné provést taktéž výměnu povrchu plochy u pomníku včetně opravy soklu pomníku. Jedná se o pietní místo padlým občanům Letňan v obou světových válkách. Pro rok 2007 navrhujeme dokončit výměnu povrchu s nákladem ve výši ,- Kč. Projektová dokumentace Jedná se o dopracování prováděcí dokumentace pro realizaci 3. etapy rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves v okolí pomníku, dále rezervu pro pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci pro akce v následném roce. Školství a mládež

21 Herní prvky venkovní MŠ Příborská Z důvodu nevyhovujících stávajících herních prvků jsme nuceni stávající herní prvky demontovat a nahradit novými, které odpovídají předepsaným normám. Rozšíření kapacity MŠ Příborská doplatek PD Jedná se o doplatek rozpracované projektové k územnímu řízení pro nástavbu na MŠ Příborská Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou Rychnovská 139 Stávající střešní krytina je na hranici životnosti. Současně s potřebnou výměnou střechy se nabízí příležitost využít nadstandardně prostornou půdu formou vybudování půdní vestavby do podkroví objektu. Prostor nabízí široké možnosti využití pro školní i mimoškolní aktivity. Běžecká dráha a rozběh skoku dalekého ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro basketbal a volejbal ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro malou kopanou a házenou ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky.

22 Rozšíření kapacity pro mateřskou školu ZŠ gen. F. Fajtla Rychnovská 139 Objekt byl shledán jako nejhodnější z možných variant provizorního řešení k umístní 4 oddělení MŠ. Po projednání nezbytně nutného rozsahu adaptačních úprav s hygienickou stanicí budou zahájeny bezodkladně práce na projektové dokumentaci a v letních měsících s realizací adaptačních úprav. Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny sprchy v ZŠ Fryčovická Hygienické zázemí v pavilonu tělocvičen je původní z roku 1979 a je již několik let nefunkční. Potrubí je zarostlé, zařizovací předměty, obklady, dlažby, izolace vše provizorně opravované a dlouhodobě nepoužívané. K uvedení do provozu je nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby osvětlení, elektrorozvodů a zařizovacích předmětů. Rekonstrukce zásobovací rampy Akce zahájena a z části realizovaná v roce Dokončení realizace včetně fakturace je plánováno nejpozději v dubnu 2007 ( v závislosti na počasí ). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč. Sportoviště s umělým povrchem v ulici Letovská Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč Sportoviště s umělým povrchem ve vnitrobloku Rokycanská x Křivoklátská Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč

23 Sportoviště s umělým povrchem při ulici Fryčovická Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže, obruby a štěrkové podkladní vrstvy. Další práce byly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám koncem roku 2006 přerušeny. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení hřiště činí cca ,- Kč. Skatepark - U-rampa Akce celopražského významu byla zahájena v roce 2006 projektovou dokumentací. Financování akce bylo z dotace HMP. Vzhledem k očekávané úpravě projektové dokumentace bylo zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavby. Na základě jednání s projektantem bude ověřena možnost redukce rozsahu stavby a po schválení změn v projektové dokumentaci vypsáno nové zadávací řízení. Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku obětem válek - Stará Náves Jedná se o zbudování ochranného oplocení kolem pomníku obětem válek v parku na Staré návsi po realizaci výměny povrchu přístupové plochy k pomníku. Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská Na základě provedených inspekčních kontrol výtahů v ulici Havířovská (7 ks) bylo SVJ uloženo odstranit vysoké úrovně provozního rizika na všech výtazích. Celková cena rekonstrukcí všech výtahů činí ,- Kč a MČ má v tomto společenství spoluvlastnický podíl 24,17 % tudíž se jedná o částku cca ,- Kč. RMČ svým usnesením č. 67/03/06 s touto rekonstrukcí výtahů souhlasila a po dokončení prací v letošním roce bude provedeno celkové vyúčtování skutečných nákladů. Rekonstrukce výtahu ve věžovém domě Rýmařovská 475

24 Akce zahájena v roce 2006 materiál na rekonstrukci výtahu již dodán, vlastní demontáž a montáž na místě proběhne v prvním čtvrtletí 2007 včetně fakturace. Termín dokončení je nejpozději v dubnu Náklady na dokončení činí cca ,-Kč. Rekonstrukce výtahu Tupolevova 516 Důvodem zařazení plánované rekonstrukce je odstranění provozních rizik alespoň na jednom výtahu ze dvou ve věžovém domě Tupolevova 516 na základě provedených inspekčních prohlídek ITI. Výstavba bytového domu Toužimská projektová dokumentace Jedná se o náklady na dofinancování rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bytového domu Toužimská a vypracování koordinační dokumentace pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice a BD Toužimská. Vnitřní správa Zavedení e-spis Jedná se zavedení elektronické spisové služby pro potřeby úřadu. Akce zahrnuje zpracování projektu, implementaci SW, dodání serverů, vybavení scanovacího pracoviště (podatelny) a vyškolení administrátorů a 30-ti základních uživatelů. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu Sociální zařízení ve staré části budovy je v provozu od roku 1992 a počet oprav má stále vzrůstající tendenci. Některé komponenty nelze opravit a je nutné provádět jejich výměnu. Zařízení je po 15ti letech provozu náročné na opravy a jeho velmi nízká estetická úroveň nekoresponduje s ostatními prostory v budově ÚMČ. Součástí plánované rekonstrukce jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Předpokládaná výše nákladů na kompletní rekonstrukci hygienického zázemí ve staré části budovy MČ je cca ,- Kč a bude upřesněna v rámci poptávkového řízení v případě zahrnutí akce do rozpočtu MČ.

25 Požadavky na dotace z rozpočtu HMP Městská část Praha 18 požádá o účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: Rozšíření kapacity MŠ ( ,- Kč) Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou v ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Kopřivnické ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Ostravské ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Bohumínské ( ,- Kč) Zateplení ZŠ Tupolevova další etapa ( ,- Kč) Zateplení ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. ( ,- Kč) Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ Fryčovická ( ,- Kč) Rozšíření programového vybavení Gordic v souvislosti se zavedením dávek hmotné nouze (cca ,- Kč) Požadavky budou vyhodnocovány a ke schválení předloženy ZHMP. Schválené dotace městská část zařadí do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením Poznámka: K výše uvedenému soupisu požadavků: Dne nám byla sdělena informace o usnesení RHMP č. 112, ze dne , ve kterém nám byly zaslány pravidla o podávání žádostí. MČ může podat max. 5 žádostí o dotace s termínem do

26 III. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 V návrhu rozpočtu je uvažováno se základním příspěvkem pro jednotlivé školy ve výši 4500,- Kč na 1 žáka. Dále v kalkulaci příspěvku je navržena předpokládaná částka na opravy a údržbu objektu školy, zahrady a areálu hřiště. V rámci tohoto souhrnného vztahu k příspěvkových organizacím je v návrhu počítáno s účelovou dotací na teplo, která bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem MČ za rok Počet žáků Příspěvek celkem (4500,- Kč na 1 žáka) Příspěvek na opravy a údržbu Příspěvek na údržbu zahrady Příspěvek na údržbu areálu hřiště Tabulka č. 2 údaje v Kč Neinvestiční příspěvek celkem MŠ Příborská , , ,- 0, ,- ZŠ Fryčovická ZŠ Tupolevova ZŠ Gen.F.Fajtla , , , , , , , , , , , , , , ,- Celkem , , , , ,- Neinvestiční příspěvek celkemúčelová dotace na teploneinvestiční příspěvek celkem včetně účelové dotace na teplo Tabulka č. 3 v Kč

27 MŠ Příborská , , ,- ZŠ Fryčovická , , ,- ZŠ Tupolevova , , ,- ZŠ Gen.F.Fajtla , , ,- Celkem , , ,- Plán oprav v rámci rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 Plán oprav Příspěvek ve výši Tabulka č. 4 údaje v Kč MŠ Příborská Oprava sociálního zařízení ředitelna ,- Oprava sociálního zařízení - zaměstnanci ,- Oprava přípravné kuchyňky 1.třída ,- Dokončení opravy podezdívky plotu ,-

28 Výměna garnýží ve všech třídách ,- Nátěry zárubní a dveří v šatnách ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Fryčovická Výměna vnitřních dveří 14 kusů ,- Výměna svítidel a oprava elektr. zařízení ,- Výměna podhledů v přízemí - chodba ,- PVC do pracovny přírodopisu ,- PVC do chodby před jídelnou a tělocvičnou ,- Vybavení jídelny ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Tupolevova Oprava střešního pláště vč. klemp.prvků ,-

29 Výměna PVC ve 2 třídách ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Malování, nátěry ,- Výměna PVC (objekt Rychnovská) ,- Výměna PVC (objekt Třinecká) ,- Rezerva na havárie a drobná údržba (2 budovy) ,- Celkem ,- Celkem příspěvek na údržbu a opravy ,-

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více