Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007"

Transkript

1 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová, Ing. Opatrný, Ing. Hanzal, pí Skotnicová Omluveni: Dr. Langer Přítomni hosté: Ing. Ondřej Miffek Ing. Košťálová tajemnice FV Program: 1. FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád 2. Informace o zásadách hospodaření MČ 3. Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření) 4. Příprava rozpočtu na rok Diskuze

2 Ing. Věra Juklová, předsedkyně FV ZMČ, přivítáním všech členů a hostů zahájila jednání schůze. Seznámila je s programem tohoto prvního jednání a členy FV ZMČ vyzvala, aby k tomuto návrhu programu sdělili své připomínky. Program byl všemi přítomnými odsouhlasen bez připomínek. Ad 1) FV ZMČ, jeho úkol a jednací řád Dále Ing. Věra Juklová seznámila přítomné se zněním jednacího řádu FV ZMČ tak, jak byl schválen Zastupitelstvem MČ (příloha č. 1 zápisu). K detailnějšímu vysvětlení smyslu činnosti finančního výboru jako orgánu zastupitelstva doplnila ještě citaci Informace Ministerstva financí ČR (Zprávy MF čj. 12/78332/ Mgr. Peterkové):..Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovena pro hospodaření územních samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb.. Dá se říci, že kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. V rámci preventivní a průběžné kontroly může finanční výbor předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku.. Uvedla, že předmětem diskuse bude sjednocení názorů všech přítomných, jakým způsobem budeme stanovovat a plnit jednotlivé konkrétní úkoly tak, aby poslání FV ZMČ bylo dostatečně naplněno. Ing. Hanzal současně doplnil informaci o tom, jak byla tato otázka řešena v minulých obdobích. Ad 2) Informace o zásadách hospodaření MČ

3 Ing. Juklová ve stručnosti připomněla základní informace charakterizující vymezení činnosti MČ Praha Letňany. MČ je územně samosprávný celek, který se řídí ustanoveními zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním m. Praze. Hlavní činnost MČ je upravena pravidly rozpočtového hospodaření; MČ dále vykonává vedlejší hospodářskou činnost. Základní funkcí rozpočtu MČ je zabezpečení veřejných potřeb obyvatelstva MČ Praha 18. Ad 3) Nejdůležitější finanční ukazatele (výsledky hospodaření za a návrh rozpočtu 2007) Příjmy celkem , , , ,0* (z toho Převody z fondů hospodářské činnosti) , , , ,0 Výdaje celkem , , , , ,0 hlavní činnost (tis. Kč) Plnění rozpočtu ( + Přebytek, - Schodek) , , , , ,0 Fond rozvoje a rezerv (v Kč) , , , , , , ,80 Sociální fond (v Kč) , , , , , , ,70 hospodářská činnost (tis. Kč)Výnosy

4 z toho - Pronájem bytů Pronájem nebytů Prodej bytů Prodej majetku (pozemků) Náklady Výsledek hospodaření (19 344) Majetek -tř. 0 (v Kč) , , , ,81 * Příjmy na rok 2007 neobsahují předpokládané dotace ze SR a z rozpočtu HMP, tj. investiční dotace a dotace ze SR na výplatu sociálních dávek ** Ve výdajích není zahrnuta částka na výplatu sociálních dávek (v souladu s metodikou budou předmětem rozpočtových úprav v průběhu roku Za aktivní účasti Ing. Košťálové byly prodiskutovány a vysvětleny nejdůležitější údaje o výsledcích hospodaření v minulých letech a jejich předpokládaný vývoj v následujících obdobích, zejména v roce Ad 4) Příprava rozpočtu na rok 2007

5 Finančnímu výboru by předložen návrh rozpočtu MČ Praha 18 na rok Za ekonomický odbor, který návrh rozpočtu vypracoval, odpovídala na případné dotazy Ing. Košťálová. N Á V R H Rozpočtu hospodaření Městské části Praha 18 na rok 2007 I. Důvodová zpráva Rozpočtové příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2007 objem všech příjmů, tj. dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitosti, převody z hospodářské činnosti tvoří celkové příjmy ve výši ,- Kč. Dotace Podstatnou část příjmů Městské části Praha 18 tvoří dotace, a to ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, které jsou přidělovány prostřednictvím MHMP. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 se vycházelo z dotačních vztahů hl. města Prahy k jednotlivým městským

6 částem, které byly schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy Usnesením č. 1/5 dne Dotace ze státního rozpočtu celkem ,- Kč z toho: Školství ,- Kč Výkon státní správy ,- Kč Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na: a) Příspěvek na školství, příspěvek je určen na financování provozních výdajů základních, mateřských a speciálních základních a mateřských škol. Příspěvek na 1 žáka činí 1320,- Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. b) Příspěvek na výkon státní správy, jedná se o příspěvek na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. V příspěvku nejsou zahrnuty finanční prostředky na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které budou uvolňovány v průběhu roku účelovými dotacemi z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Poznámka: Ve srovnání s rokem 2006 dochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl. města Prahy na rok 2007 v důsledku nových právních norem k zásadním změnám. V návaznosti na zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, dojde k nahrazení současného systému dávek sociální péče. Od roku 2007 budou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak stávající dávky pro zdravotně postižené občany uvolňovány z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu hl.města Prahy. 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy ,- Kč Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahů k městským částem bude poukazována měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu a městská část ji může ve výdajích použít k financování neinvestičních i investičních potřeb.

7 Vlastní příjmy Vlastní příjmy celkem ,- Kč z toho: 1) Daňové příjmy ,- Kč 2) Nedaňové příjmy ,- Kč 1) Daňové příjmy představují objem ve výši ,- Kč a jsou tvořeny: Správní poplatky ,- Kč Poplatky za znečišťování životního prostředí 5 000,- Kč Poplatek ze psů ,- Kč Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,- Kč Poplatek za užívání veřejného prostranství ,- Kč Poplatek ze vstupného ,- Kč Poplatek z ubytovací kapacity ,- Kč Poplatek za provozovaný výherní hrací automat ,- Kč Odvod výtěžku z provozování loterií ,- Kč Daň z nemovitosti ,- Kč Daň z nemovitostí, pro rok 2007 bude městským částem poukazováno 100% inkaso daně z nemovitosti, skutečně vybrané na území příslušné městské části, podle evidence finančních úřadů. Pro rok 2007 je uvažována výše vybrané daně z nemovitostí ve výši ,- Kč.

8 2) Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu ,- Kč a to: Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,- Kč Příjmy z úroků a realizace fin. majetku ,- Kč Přijaté sankční platby ,- Kč Převody z hospodářské činnosti Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Kč z toho: zisk z nebytových prostor za rok 2004 a ,- Kč zisk z bytových prostor za rok 2004 a ,- Kč Rozpočtové výdaje Do návrhu rozpočtu na rok 2007 byly zapracovány běžné a kapitálové výdaje v úhrnné výši ,- Kč. Běžné výdaje Návrh rozpočtu běžných výdajů je ve výši ,- Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu běžných výdajů se vycházelo ze schváleného rozpočtu

9 roku 2006 se zohledněním na očekávané skutečnosti roku Kapitálové výdaje Do návrhu rozpočtu byly zapracovány kapitálové výdaje ve výši ,- Kč. Z původního návrhu byly vybrány akce v rozsahu nezbytně nutném pro investice městské části v roce Podrobný komentář je uveden v odd. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok Rozpis rozpočtových výdajů podle odvětví Městská infrastruktura Kapitola 02 Městská infrastruktura Odd Monitoring ochrany ovzduší Odd Sběr a svoz komunálního odpadu Odd Ostatní nakládání s odpady Odd Péče o vzhled a veřejnou zeleň V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zahrnuty výdaje na měření ovzduší v Letňanech, výdaje na odvoz odpadu při čištění komunikací a při údržbě zeleně, výdaje na odstranění černých skládek. Běžné výdaje ve výši ,- Kč jsou navrženy na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň. Jedná se o údržbu zeleně, úklid obce, úklid psích exkrementů a další výdaje spojené se zabezpečením technické skupiny.

10 Doprava Kapitola 03 Doprava Odd Silnice Odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odd Ostatní záležitosti v silniční dopravě Návrh rozpočtu běžných výdajů na dopravu ve výši ,- Kč je určen na výdaje spojené se správou a údržbou v oblasti námi spravovaných komunikací (obslužné komunikace apod.), pěších komunikací, parkovišť a na údržbu vodorovného dopravního značení, případných odtahů vozidel. Návrh kapitálových výdajů ve výši ,- Kč je určen na dokončení rekonstrukce pěší komunikace Stará náves. Školství a mládež Kapitola 04 Školství, mládež a samospráva Odd Předškolní zařízení Odd Základní školy Odd Využití volného času dětí a mládeže V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zahrnuty neinvestiční příspěvky školským zařízením, výdaje na opravy a údržbu školních budov, nájemné pozemku pod ZŠ Fryčovická. Dále je zde vytvořena rezerva na účelové dotace školám ve výši ,- Kč, na havárie v budovách škol ve výši ,- Kč. Prostředky ve výši ,- Kč jsou plánované na opravy a údržbu dětských hřišť a nájemné za pozemek. V rámci rozpočtu běžných výdajů příspěvkovým organizacím byly navrženy neinvestiční příspěvky v celkové výši ,- Kč, které kryjí rozdíly mezi předpokládanými náklady na provoz a předpokládanými vlastními výnosy.

11 Základní a mateřské školy účtují v nákladech: - spotřebu materiálu, materiální zabezpečení provozu, úklidové a hygienické potřeby - potraviny spotřebované ve školních jídelnách - spotřebu energie vytápění budov, elektrickou energii, plyn, vodu, TUV - opravy a udržování plánované opravy a drobné opravy na vnitřním zařízení (splachovadla, vodovodní kohoutky, nábytek, tělocvičné nářadí, zámky atd.), údržba zahrady a areálu hřišť - ostatní služby platby za služby pošt, telekomunikací, zpracování mezd, programové vybavení, odvoz odpadu, mytí oken, čištění, praní prádla aj. - jiné ostatní náklady pojištění vnitřního zařízení školy apod. - odpisy Vlastní výnosy základních a mateřských škol: - tržby z prodeje služeb příjmy za stravné, za družinu a mateřskou školku od rodičů dětí - úroky z peněžních účtů - jiné ostatní výnosy náhrady od pojišťovny apod. Prostředky na platy včetně odvodů, výdaje na učební pomůcky a výdaje spojené s pracovním poměrem jsou hrazeny ze státního rozpočtu a jsou školám poukazovány z rozpočtu HMP. Rozpočet běžných výdajů též zahrnuje rezervu na havarijní výdaje na údržbu a opravy budov a případné další účelové dotace v celkové výši ,- Kč. Dále rozpočet předpokládá běžné výdaje na údržbu dětských hřišť ve výši ,- Kč. V rámci rozpočtu této kapitoly jsou plánované kapitálové výdaje ve výši ,- Kč na investice v budovách škol a projektovou přípravu plánovaných investic. Z toho jsou plánované investice do škol ve výši ,- Kč, na pokračování plánovaných rekonstrukcí hřišť výdaje ve výši ,- Kč.

12 Zdravotnictví a sociální oblast Kapitola 05 Zdravotnictví a sociální oblast Odd Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a dalšími návykovými látkami Odd Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení Odd Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odd Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Odd Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence V návrhu rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč jsou zapojeny prostředky na pečovatelskou službu ve výši ,- Kč, preventivní programy pro školy na území Letňan především s protidrogovou tématikou ve výši ,- Kč, doplatek finančních darů pro nově narozené děti ve výši ,- Kč. Na výdaje spojené s vítáním nových občánků a při zlatých svatbách je předpoklad ,- Kč. Zároveň se plánují akce pro seniory, výdaje na dárkové balíčky a gratulace občanům při životních jubileích 75, 80, 85, 90 a více let v celkové výši ,- Kč. Dále je uvažováno s výdaji na drobné dárky pro děti z dětských domovů ve výši ,- Kč, a na grantové řízení v oblasti zdravotně postižených a ostatní sociální péči ve výši ,- Kč. Kultura a sport Kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch Odd Činnosti knihovnické Odd Ostatní záležitosti kultury Odd Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur., národ. a histor. povědomí Odd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Odd Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Odd Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvi a sděl.prostředků Odd Ostatní tělovýchovná činnost

13 Pro tuto kapitolu byla v návrhu rozpočtu běžných výdajů vyčleněna částka ,- Kč na úhradu výdajů spojených s provozem Místní knihovny, příspěvky na granty v oblasti kultury a sportu, výdaje na vydávání Letňanských listů a na pokračování mezinárodní spolupráce s francouzským Beautorem. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je ve výši ,- Kč. Počítá se zde s pořízením oplocením pomníku obětem válek na Staré Návsi (eventuelně s jeho přemístěním na důstojnější místo). Bezpečnost Kapitola 07 Bezpečnost Odd Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Odd Požární ochrana dobrovolná část V návrhu rozpočtu běžných výdajů pro krizové řízení je částka ,- Kč. Prostředky jsou určeny na řešení akutních potřeb vzniklých v souvislosti s mimořádnou událostí. Běžné výdaje spojené s provozem JPO (Jednotka požární ochrany) jsou navrženy ve výši ,- Kč a příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč Hospodářství Kapitola 08 Hospodářství Odd Bytové hospodářství Odd Veřejné osvětlení Návrh rozpočtu běžných výdajů pro veřejné osvětlení je ve výši ,- Kč. Prostředky budou použity na vánoční osvětlení.

14 Kapitálové výdaje ve výši ,- Kč budou investovány do objektů MČ Praha 18 na rekonstrukce výtahů v bytových domech a projektovou dokumentaci na výstavbu bytového domu Toužimská. Vnitřní správa Kapitola 09 Vnitřní správa Odd Zastupitelstva obcí Odd Činnost místní správy Z finančních prostředků navrhovaných v rozpočtu běžných výdajů ve výši ,- Kč budou zajišťovány běžné výdaje pro výkon státní správy a územní samosprávy, činnost zastupitelstva a místní správy. Jedná se o výdaje na provoz objektu ÚMČ, tj. teplo, elektrická energie, úklid, servisní služby výtahů, pojištění služebních vozidel, služby telekomunikací a radiokomunikací a jiné služby vyplývající ze smluvních vztahů. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pracovní pomůcky, periodika, publikace, kancelářský materiál, úhrady za provoz kopírek, výdaje na údržbu a opravy, bankovní služby, školení, cestovné, výdaje na autoprovoz apod. Zde jsou také zahrnuty potřeby na provoz a obnovu výpočetní techniky ÚMČ (PC, tiskárny, tonery, SW, atd.). Z těchto prostředků budou dále hrazeny platy zaměstnanců, odměny zastupitelům včetně zákonných sociálních odvodů a dary za práci členů v komisích a výborech.. Z kapitálových výdajů ve výši ,- Kč bude uhrazen SW a HW pro potřeby úřadu, investice do budovy úřadu. Předpokládá se zavedení elektronické spisové služby a rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu.

15 Finanční operace a ostatní činnosti Kapitola 10 Pokladní správa Odd Pojištění funkčně nespecifikované V návrhu rozpočtu je plánovaná částka na pojištění majetku v hlavní činnosti ve výši ,- Kč. Financování Celkové výdaje ve výši ,-.Kč budou hrazeny jednak z příjmů, které jsou rozpočtovány ve výši ,- Kč a dále zapojením prostředků ve Fondu rozvoje a rezerv, vytvořených v minulých letech, z kterého bude uvolněna částka ve výši ,- Kč. II. Návrh investiční části rozpočtu na rok 2007 Tabulka č. 1

16 údaje v Kč Název akce ORG Termín zahájení Termín dokončení Celkové náklady Náklady roku 2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa Projektová dokumentace Celkem Školství a mládež MŠ Příborská herní prvky venkovní doplatek PD nástavba ,

17 ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Rekonstr.střechy s půdní vestavbou Rozšíření kapacity MŠ ZŠ Fryčovická Běžecká dráha spoluúčast grant Basketbalové hřiště spol.grant Malá kopaná spol.grant Rekonstrukce hygien

18 zázemí Rekonstrukce zásobovací rampy , Dětská hřiště Letovská , Rokycanská - Křivoklátská , Fryčovická , Skatepark , Celkem Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku Stará Náves

19 Celkem Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská Rekonstrukce výtahu Rýmařovská PD BD Toužimská , Rekonstrukce výtahu Tupolevova Celkem Vnitřní správa Zavedení e-spis Rekonstr.sociálního zařízení Celkem

20 Celkem kapitálové výdaje Komentář k investiční části rozpočtu na rok 2007 Doprava Pěší komunikace Park Stará Náves 3.etapa V roce 2006 byla dokončena 2. etapa rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves celkovým nákladem ve výši ,51 Kč. Ke sjednocení celkového rázu parku je vhodné provést taktéž výměnu povrchu plochy u pomníku včetně opravy soklu pomníku. Jedná se o pietní místo padlým občanům Letňan v obou světových válkách. Pro rok 2007 navrhujeme dokončit výměnu povrchu s nákladem ve výši ,- Kč. Projektová dokumentace Jedná se o dopracování prováděcí dokumentace pro realizaci 3. etapy rekonstrukce pěších komunikací v Parku Stará Náves v okolí pomníku, dále rezervu pro pokrytí nákladů na projektovou dokumentaci pro akce v následném roce. Školství a mládež

21 Herní prvky venkovní MŠ Příborská Z důvodu nevyhovujících stávajících herních prvků jsme nuceni stávající herní prvky demontovat a nahradit novými, které odpovídají předepsaným normám. Rozšíření kapacity MŠ Příborská doplatek PD Jedná se o doplatek rozpracované projektové k územnímu řízení pro nástavbu na MŠ Příborská Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou Rychnovská 139 Stávající střešní krytina je na hranici životnosti. Současně s potřebnou výměnou střechy se nabízí příležitost využít nadstandardně prostornou půdu formou vybudování půdní vestavby do podkroví objektu. Prostor nabízí široké možnosti využití pro školní i mimoškolní aktivity. Běžecká dráha a rozběh skoku dalekého ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro basketbal a volejbal ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky. Hřiště pro malou kopanou a házenou ZŠ Fryčovická Jedná se o spoluúčast MČ v případě, že bude schválena dotace z rozpočtu HMP v rámci přihlášky do grantového řízení. Celkové náklady na tuto rekonstrukci jsou ve výši ,- Kč, spoluúčast MČ činí 30% z celkové částky.

22 Rozšíření kapacity pro mateřskou školu ZŠ gen. F. Fajtla Rychnovská 139 Objekt byl shledán jako nejhodnější z možných variant provizorního řešení k umístní 4 oddělení MŠ. Po projednání nezbytně nutného rozsahu adaptačních úprav s hygienickou stanicí budou zahájeny bezodkladně práce na projektové dokumentaci a v letních měsících s realizací adaptačních úprav. Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny sprchy v ZŠ Fryčovická Hygienické zázemí v pavilonu tělocvičen je původní z roku 1979 a je již několik let nefunkční. Potrubí je zarostlé, zařizovací předměty, obklady, dlažby, izolace vše provizorně opravované a dlouhodobě nepoužívané. K uvedení do provozu je nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, obkladů, dlažby osvětlení, elektrorozvodů a zařizovacích předmětů. Rekonstrukce zásobovací rampy Akce zahájena a z části realizovaná v roce Dokončení realizace včetně fakturace je plánováno nejpozději v dubnu 2007 ( v závislosti na počasí ). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč. Sportoviště s umělým povrchem v ulici Letovská Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč Sportoviště s umělým povrchem ve vnitrobloku Rokycanská x Křivoklátská Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. Ke zdárnému dokončení a položení umělých povrchů nebylo v závěru roku vhodné počasí. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení činí cca ,- Kč

23 Sportoviště s umělým povrchem při ulici Fryčovická Akce byla zahájena na podzim roku Financování se spoluúčastí hl.m. Prahy. V roce 2006 byly provedeny zemní práce, drenáže, obruby a štěrkové podkladní vrstvy. Další práce byly vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám koncem roku 2006 přerušeny. Termín dokončení je nejpozději v dubnu 2007 (v závislosti na počasí). Náklady na dokončení hřiště činí cca ,- Kč. Skatepark - U-rampa Akce celopražského významu byla zahájena v roce 2006 projektovou dokumentací. Financování akce bylo z dotace HMP. Vzhledem k očekávané úpravě projektové dokumentace bylo zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavby. Na základě jednání s projektantem bude ověřena možnost redukce rozsahu stavby a po schválení změn v projektové dokumentaci vypsáno nové zadávací řízení. Kultura, sport a cestovní ruch Oplocení pomníku obětem válek - Stará Náves Jedná se o zbudování ochranného oplocení kolem pomníku obětem válek v parku na Staré návsi po realizaci výměny povrchu přístupové plochy k pomníku. Hospodářství Rekonstrukce výtahů Havířovská Na základě provedených inspekčních kontrol výtahů v ulici Havířovská (7 ks) bylo SVJ uloženo odstranit vysoké úrovně provozního rizika na všech výtazích. Celková cena rekonstrukcí všech výtahů činí ,- Kč a MČ má v tomto společenství spoluvlastnický podíl 24,17 % tudíž se jedná o částku cca ,- Kč. RMČ svým usnesením č. 67/03/06 s touto rekonstrukcí výtahů souhlasila a po dokončení prací v letošním roce bude provedeno celkové vyúčtování skutečných nákladů. Rekonstrukce výtahu ve věžovém domě Rýmařovská 475

24 Akce zahájena v roce 2006 materiál na rekonstrukci výtahu již dodán, vlastní demontáž a montáž na místě proběhne v prvním čtvrtletí 2007 včetně fakturace. Termín dokončení je nejpozději v dubnu Náklady na dokončení činí cca ,-Kč. Rekonstrukce výtahu Tupolevova 516 Důvodem zařazení plánované rekonstrukce je odstranění provozních rizik alespoň na jednom výtahu ze dvou ve věžovém domě Tupolevova 516 na základě provedených inspekčních prohlídek ITI. Výstavba bytového domu Toužimská projektová dokumentace Jedná se o náklady na dofinancování rozpracované projektové dokumentace pro územní řízení bytového domu Toužimská a vypracování koordinační dokumentace pro výstavbu objektu hasičské zbrojnice a BD Toužimská. Vnitřní správa Zavedení e-spis Jedná se zavedení elektronické spisové služby pro potřeby úřadu. Akce zahrnuje zpracování projektu, implementaci SW, dodání serverů, vybavení scanovacího pracoviště (podatelny) a vyškolení administrátorů a 30-ti základních uživatelů. Rekonstrukce sociálního zařízení v budově úřadu Sociální zařízení ve staré části budovy je v provozu od roku 1992 a počet oprav má stále vzrůstající tendenci. Některé komponenty nelze opravit a je nutné provádět jejich výměnu. Zařízení je po 15ti letech provozu náročné na opravy a jeho velmi nízká estetická úroveň nekoresponduje s ostatními prostory v budově ÚMČ. Součástí plánované rekonstrukce jsou rovněž rozvody vody a kanalizace. Předpokládaná výše nákladů na kompletní rekonstrukci hygienického zázemí ve staré části budovy MČ je cca ,- Kč a bude upřesněna v rámci poptávkového řízení v případě zahrnutí akce do rozpočtu MČ.

25 Požadavky na dotace z rozpočtu HMP Městská část Praha 18 požádá o účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na tyto akce: Rozšíření kapacity MŠ ( ,- Kč) Rekonstrukce střechy s půdní vestavbou v ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Kopřivnické ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Ostravské ( ,- Kč) Rekonstrukce chodníků v ulici Bohumínské ( ,- Kč) Zateplení ZŠ Tupolevova další etapa ( ,- Kč) Zateplení ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. ( ,- Kč) Rekonstrukce hygienického zázemí tělocvičny v ZŠ Fryčovická ( ,- Kč) Rozšíření programového vybavení Gordic v souvislosti se zavedením dávek hmotné nouze (cca ,- Kč) Požadavky budou vyhodnocovány a ke schválení předloženy ZHMP. Schválené dotace městská část zařadí do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením Poznámka: K výše uvedenému soupisu požadavků: Dne nám byla sdělena informace o usnesení RHMP č. 112, ze dne , ve kterém nám byly zaslány pravidla o podávání žádostí. MČ může podat max. 5 žádostí o dotace s termínem do

26 III. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 V návrhu rozpočtu je uvažováno se základním příspěvkem pro jednotlivé školy ve výši 4500,- Kč na 1 žáka. Dále v kalkulaci příspěvku je navržena předpokládaná částka na opravy a údržbu objektu školy, zahrady a areálu hřiště. V rámci tohoto souhrnného vztahu k příspěvkových organizacím je v návrhu počítáno s účelovou dotací na teplo, která bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem MČ za rok Počet žáků Příspěvek celkem (4500,- Kč na 1 žáka) Příspěvek na opravy a údržbu Příspěvek na údržbu zahrady Příspěvek na údržbu areálu hřiště Tabulka č. 2 údaje v Kč Neinvestiční příspěvek celkem MŠ Příborská , , ,- 0, ,- ZŠ Fryčovická ZŠ Tupolevova ZŠ Gen.F.Fajtla , , , , , , , , , , , , , , ,- Celkem , , , , ,- Neinvestiční příspěvek celkemúčelová dotace na teploneinvestiční příspěvek celkem včetně účelové dotace na teplo Tabulka č. 3 v Kč

27 MŠ Příborská , , ,- ZŠ Fryčovická , , ,- ZŠ Tupolevova , , ,- ZŠ Gen.F.Fajtla , , ,- Celkem , , ,- Plán oprav v rámci rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2007 Plán oprav Příspěvek ve výši Tabulka č. 4 údaje v Kč MŠ Příborská Oprava sociálního zařízení ředitelna ,- Oprava sociálního zařízení - zaměstnanci ,- Oprava přípravné kuchyňky 1.třída ,- Dokončení opravy podezdívky plotu ,-

28 Výměna garnýží ve všech třídách ,- Nátěry zárubní a dveří v šatnách ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Fryčovická Výměna vnitřních dveří 14 kusů ,- Výměna svítidel a oprava elektr. zařízení ,- Výměna podhledů v přízemí - chodba ,- PVC do pracovny přírodopisu ,- PVC do chodby před jídelnou a tělocvičnou ,- Vybavení jídelny ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Tupolevova Oprava střešního pláště vč. klemp.prvků ,-

29 Výměna PVC ve 2 třídách ,- Rezerva na havárie a drobná údržba ,- Celkem ,- ZŠ Gen.F.Fajtla D.F.C. Malování, nátěry ,- Výměna PVC (objekt Rychnovská) ,- Výměna PVC (objekt Třinecká) ,- Rezerva na havárie a drobná údržba (2 budovy) ,- Celkem ,- Celkem příspěvek na údržbu a opravy ,-

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč

- do rozpočtu HMP 87 339,20 Kč z toho: - vratka účel. prostředků pol. 4121, 4221 84 158,20 Kč - doplatky podílu místních poplatků 3 181,00 Kč VII. Finanční vypořádání (údaje v Kč) 1. Finanční vypořádání s rozpočtem HMP Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů 1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012 2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více