PERFECT HOTEL CONCEPT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PERFECT HOTEL CONCEPT"

Transkript

1 A K T U Á L N Í N A B Í D K A K U R Z Ů ( 1 / 5 ) DANĚ 2012 V HOTELOVÝCH PROVOZECH Cílem kurzu je probrat klíčová témata daňové problematiky příštího roku s ohledem na hotelový provoz. Zákon o daních z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty v podmínkách hotelového provozu a specifická řešení z pohledu hotelu, vymezení hotelových sluţeb a samozřejmě účetní a daňové aktuality roku Mgr.Ing. Miloslav Hnátek Cílová skupina Finanční ředitelé; pracovníci finančního/účetního oddělení 3.100,- Kč vč. DPH E-COMMERCE Cílem kurzu je nejen seznámení s novými cestami prodeje a jejich efektivním vyuţítím, ale zejména Vám lektor pomůţe najít vhodné cesty pro zvýšení trţeb právě u Vás. Hlavní důraz je kladen na Online Travel Agents (OTA) a přímé distribuční kanály webové stránky, sociální média, mobily a v neposlední řadě i na Globální Distribuční Systémy (GDS). Zároveň se kurz zabývá nástroji pro uplatnění E- commerce strategie (tj. corporate identity, webová prezentace, reklama a podpora prodeje, management obsahu a provázanosti SEO optimalizace a další podpůrné nástroje). Ing. Jan Kameníček Cílová skupina Pracovníci obchodního a marketingového oddělení; obchodní ředitelé, obchodní manaţeři 5.950,- Kč vč. DPH EFEKTIVNÍ ARGUMENTACE Kurz zahrnuje problematiku osvojení si dovedností cíleně argumentovat, přesvědčivě formulovat a sdělovat. Vás provede tématy jako je umění správně se zeptat aneb jak zjistit, co zákazník skutečně chce, znalost produktu či desatero komunikace a naslouchání. Kurz je zaměřen na zvládání a vyuţití metod argumentace v oblasti hotelové a obchodní komunikace. Bc. Michaela Vokounová Cílová skupina Pracovníci obchodního a rezervačního oddělení; obchodní ředitelé, obchodní manaţeři; pracovníci odd. front office 2.990,- Kč vč. DPH EFEKTIVNÍ MARKETINGOVÉ VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Cílem semináře je získat přehled v oblasti sociálních sítí a jejich vyuţití pro hospitality a F&B, naučit se efektivně vyuţívat a spravovat sociální média a také naučit se získávat, udrţet si a zvyšovat počet fanoušků na sociálních sítí a ihned je přeměnit na Vaše zákazníky. Mario Mjankov Cílová skupina Pracovníci obchodního a marketingového oddělení; obchodní ředitelé, obchodní manaţeři; 3.590,- Kč vč. DPH

2 A K T U Á L N Í N A B Í D K A K U R Z Ů ( 2 / 5 ) FOOD & BEVERAGE (ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU) Kurz poskytuje obecné návody na řešení standardních i nestandardních situací v hotelovém prostředí, informuje o nových trendech a seznamuje účastníky s dnešními efektivními metodami řízení a managementem kvality ubytovacího úseku (procesy, standardy, systémy kontroly procesů, kontroly zaměstnanců a další). Klíčovými termíny tohoto kurzu jsou znalost produktu, kvalita sluţeb a její řízení, nákupní a skladovací činnosti, trendy v gastronomii a gastronomických sluţbách, jídelní lístek a nabídky, nehody při provozu, systémy, outsourcing, minimum pro manaţera a manaţerské dovednosti. Sylva Laksová Cílová skupina F&B manaţeři středních a menších hotelů, F&B asistenti; provozní gastronomického úseku 2.590,- Kč vč. DPH FRONT OFFICE (ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU) Kurz poskytuje obecné návody na řešení standardních i nestandardních situací v hotelovém prostředí a seznamuje účastníky s dnešními efektivními metodami řízení a managementem kvality ubytovacího úseku (procesy, standardy hotelu dle kategorií, systémy kontroly procesů, kontroly zaměstnanců a další). Klíčovými termíny tohoto kurzu jsou osobnostní a profesní předpoklady recepčního, znalost produktu, upselling / cross-selling / upgrading, procesy (základy a zásady, check-in, check-out, řešení stíţností), Guest Relations, Concierge, postupy při stěhování hostů. Ing. Vendula Uhlířová Cílová skupina Pracovníci oddělení front office 2.490,- Kč vč. DPH HOUSEKEEPING (ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU) Kurz poskytuje obecné návody na řešení standardních i nestandardních situací v hotelovém prostředí a seznamuje účastníky s dnešními efektivními metodami řízení a managementem kvality ubytovacího úseku (procesy, standardy hotelu dle kategorií, systémy kontroly procesů, kontroly zaměstnanců a další). Klíčovými termíny tohoto kurzu jsou procesy, plánování a řízení nákladů a lidských zdrojů, outsourcing, trendy, zelená cesta, minimum pro manaţera a manaţerské dovednosti. Sylva Laksová Cílová skupina Housekeeping manaţeři středních a menších hotelů (neřetezcových), Housekeeping asistenti/superviozoři 2.590,- Kč vč. DPH INTERKULTURÁLNÍ KOMUNIKACE Kurz ukáţe důleţitost znalosti odlišných kultur a jejich specifik. Pomůţe účastníkům zamyslet se nad tím, jak vznikají stereotypy a předsudky, k čemu vede neznalost kultur a v čem jim naopak můţe být uţitečná jejich lepší znalost. Popíše a srovná kultury, se kterými v hotelu nejčastěji přicházíme do styku a dá účastníkům tipy jak předcházet moţných nedorozuměním i jak překonat očekávání druhých. Cílová skupina Bc. Michaela Vokounová Střední a vyšší management; pracovníci odd. front office; pracovníci obchodního, příp. rezervačního oddělení 3.250,- Kč vč. DPH

3 AAK KT TU Á L N Í Í N A B Í D K A K U R Z Ů ( ( 13 / 2 / 5 ) ) MARKETING VÍNA V GASTRONOMII Odborný kurz se zaměřením na marketing vína, resp. cílený marketing dle typů klientely, podporu prodeje a sezónní nabídku a její správné a efektivní sestavování. Nedílnou součástí semináře je samozřejmě pojednání o funkci sommeliera a také motivačních programech. Na kurz navazuje seminář Úspěšná prezentace vína. Ivo Dvořák Cílová skupina F&B manaţeři, obsluhující personál; provozní gastronomického úseku 2.100,- Kč vč. DPH NÁKLADOVÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Budete provedeni tématy jako plánování a rozpočtování lidských zdrojů, mzdové náklady a jejich moţná úspora, controlling lidských zdrojů, outsourcing a jeho moţnosti i dalšími neméně zajímavými oblastmi lidského řízení. Kurz doporučujeme pro 2 osoby z jedné společnosti. Ing. Petr Gubi Cílová skupina Střední a vyšší management; majitelé či ředitele hotelu v kombinaci s personálním manaţerem 2.500,- Kč vč. DPH (2.osoba z jedné společnosti ZDARMA) SALES & MARKETING I. První část 2-denního kurzu, jehoţ cílem je rozvinout a zdokonalit marketingové řízení hotelového provozu, osvojit si zásady strategického marketingu a plánování v praxi, naučit se sestavit a prakticky vyuţít obchodní a marketingový plán, definovat konkrétní hotelový produkt a jeho optimální cílovou skupinu hostů, nalézt vhodné formy distribuce, cenovou strategii a komunikaci pro konkrétní hotelový produkt, zvolit si vhodnou obchodní politiku a nacvičit si efektivní obchodní metody a představit tzv. aktivní prodej a jeho zásady. Ing. Lenka Ţlebková, Ing. Jan Kameníček Cílová skupina Obchodní ředitelé, obchodní manaţeři, příp. další pracovníci obchodního a rezervačního oddělení ,- Kč vč. DPH jednodenní kurz Sales & Marketing I ,- Kč vč. DPH dvoudenní kurz Sales & Marketing I. + Sales & Marketing II. SALES & MARKETING II. Navazující seminář (na Sales & Marketing I.) s cílem zlepšit obchodní a marketingové dovednosti v současném období. Cílem kurzu je seznámení s moderními trendy a formami prodeje, především přes elektronické rezervační systémy, základy revenue managementu pro potřeby obchodního a rezervačního oddělení a konkrétními případovými studiemi. Ing. Jan Kameníček, Ing. Lenka Ţlebková Cílová skupina Obchodní ředitelé, obchodní manaţeři, příp. další pracovníci obchodního a rezervačního oddělení ,- Kč vč. DPH jednodenní kurz Sales & Marketing II ,- Kč vč. DPH dvoudenní kurz Sales & Marketing I. + Sales & Marketing II.

4 AAK KT TU Á L N Í Í N A B Í D K A K U R Z Ů ( ( 14 / 2 / 5 ) ) REVENUE & YIELDING MANAGEMENT I. Jedná se o první část dvoudenního kurzu. Kurzu, který Vám pomůţe lépe se orientovat v současné problematice revenue a yielding managementu, jenţ představuje soubor nástrojů a teorií k řízení maximalizace trţeb a zisku. Pomocí přesné segmentace a kategorizace hostů se naučíte optimalizovat ceny, dokáţete nastavit a standardizovat vlastní cenovou strukturu a politiku ve vztahu k aktuální situaci v hotelu a na trhu. Cílem kurzu je zasazení celé problematiky do teoretického konceptu v této první části kurzu, která je věnována věnována komplexní teorii a základním příkladům Yield & Revenue Managementu, zaměřených zejména na základní hodnotící parametry, jejich vyuţítí v praxi (jako např. RevPAR ad.) a na nástroje pro předvídání poptávky konzumenta sluţeb a současně na optimalizaci ceny versus dostupnost sluţby. Ing. Jiřina Jenčková, Ing. Gabriela Zmeková Cílová skupina Obchodní ředitelé, obchodní manaţeři, příp. další pracovníci obchodního/rezervačního oddělení; Revenue manaţeři, revenue asistenti ,- Kč vč. DPH jednodenní kurz Revenue & Yielding Management I ,- Kč vč. DPH dvoudenní kurz Revenue & Yielding Management I. + II. REVENUE & YIELDING MANAGEMENT II. Navazující seminář (na Revenue & Yielding Management I.) se zaměřením na praktické ukázky a příklady z kaţdodenní praxe revenue manaţera. Obsahem kurzu jsou případové studie zaměřené na komplexní analýzu konkurence, vytvoření vlastního cenového kalendáře / demand calendar /, rozhodnutí o preferencích poptávek, řízení kapacity a překnihování / smart overbooking /. V neposlední řadě jsou zmíněny i zásady reálného plánování / budgeting/forecasting /. Na závěr bude uvedena praktická ukázka rozdílu mezi rozhodováním revenue manaţera a finančního ředitele střet dvou zdánlivě stejných zájmů. Ing. Gabriela Zmeková, Ing. Jiřina Jenčková Cílová skupina Obchodní ředitelé, obchodní manaţeři, Revenue manaţeři, revenue asistenti ,- Kč vč. DPH jednodenní kurz Revenue & Yielding Management II ,- Kč vč. DPH dvoudenní kurz Revenue & Yielding Management I. + II. ŘÍZENÍ A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ V HOTELOVÝCH PROVOZECH Kurz vysvětlí účastníkům, jaké vlastnosti a dovednosti potřebuje manaţer k tomu, aby se mohl stát opravdovou vůdčí osobností. Seznámí účastníky s různými styly řízení a s tím, které z ních kdy vyuţít. Podpoří manaţery v tom, aby si uvědomili svoje silné stránky i prostory pro zlepšení. Pomůţe uvědomit si, na co si dát pozor pří řízení jednotlivců i týmů a dá návody na stěţejní komunikační postupy, které velkou měrou spolurozhodují o úspěšnosti řízení. Bc. Michaela Vokounová Cílová skupina Střední a vyšší management 3.250,- Kč vč. DPH

5 A K T U Á L N Í N A B Í D K A K U R Z Ů ( 5 / 5 ) UPSELLING / CROSS-SELLING Cílem semináře je zvýšení povědomí o prodejních technikách, zdokonalení prodejních návyků, zvyšování odborných znalostí a komunikačních dovedností za účelem dosaţení vyšších průměrných cen, které v konečném důsledku vedou k vyšším celkovým trţbám hotelu. Účastníci kurzu budou seznámeni s hlavními pojmy (Upselling Crosselling Upgrading Segmentace Strategie Komunikační dovednosti Product Knowledge USP Motivace), následně se dozvědí o standardizovaných procesech vytváření rezervace, o různých strategiích, jak vzájemně podpořit crossellingové a upsellingové strategie, jak odlišit nabídku podobných produktů a jak propojit doplňkové produkty. Důraz je kladen na praktické ukázky a na procvičení si komunikačních dovedností (praktické příklady, aktivní zapojení všech účastníků do procesu školení). Ing. Štěpán Pokluda Cílová skupina Pracovníci obchodního a rezervačního oddělení; obchodní ředitelé, obchodní manaţeři; pracovníci odd. front office 3.450,- Kč vč. DPH ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE VÍNA Odborný kurz se zaměřením na správnou komunikaci s klientem, péči o klienta, zásady komunikace v oblasti vína a jeho prezentace. Nedílnou součástí semináře je tvorba vinného listu a jeho náleţitosti, tvorba prodejních cen (ekonomické atributy). Kurz navazuje na seminář Marketing vína v gastronomii. Ivo Dvořák Cílová skupina F&B manaţeři, obsluhující personál; provozní gastronomického úseku 2.350,- Kč vč. DPH ZELENÝ HOTEL - ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT V HOTELNICTVÍ Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti manaţerů v oblasti environmentálního managementu. Účastníci kurzu budou seznámeni s konceptem udrţitelného rozvoje, ekologickým tříděním odpadu, efektivní a úspornou spotřebou materiálu, efektivním vyuţíváním energetických zdrojů a vody a to vše v kontextu hotelového provozu. Kurz je prakticky orientovaný na okamţité vyuţití dovedností v praxi a uskuteční se přímo v unikátních prostorech praţského "zeleného hotelu" Adria ****. Máte tak jedinečnou moţnost nahlédnout do "zeleného zázemí" tohoto hotelu! Ing. Karel Doubek Cílová skupina Kurz je určen kaţdému, kdo není ekologicky lhostejný 3.590,- Kč vč. DPH ZEPTEJME SE ZDEŇKA ANEB NEJEN O GASTRONOMII SE ZDEŇKEM POHLREICHEM Unikátní moţnost setkat se se Zdeňkem Pohlreichem na semináři, který Vám pomůţe při zakládání restaurace nebo pokud přemýšlíte jak zdonokalit a zefektivnit stávající provoz. Na co pamatovat při zakládání restaurace, jaké jsou nejčastější chyby a předsudky provozovatelů, má dnes smysl rozjíţdět novou restauraci a jakou, co podnikatelům v tomto oboru tzv. suţuje ţivot a čeho se lze vyvarovat to jsou vše otázky, které Vám budou zodpovězeny. Nedílnou součástí kurzu je i oblast kvality gastronomických sluţeb a její efektivní řízení a seznámení se s aktuálními trendy. Prostor bude i pro otázky či diskusi. Zdeněk Pohlreich Cílová skupina Majitelé / provozovatelé restaurací; F&B manaţeři; provozní gastronomických úseků 6.900,- Kč vč. DPH

6 SLEVOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI PERFECT HOTEL CONCEPT VĚRNOSTNÍ SLEVA: BRONZOVÁ SLEVA STŘÍBRNÁ SLEVA ZLATÁ SLEVA 5% (2. 9.účast společnosti) 10% ( účast společnosti) 15% (od 20. účasti společnosti) MNOŽSTEVNÍ SLEVA: Slevy lze sčítat. dle počtu účastníků z jedné společnosti na 1 kurzu 2 osoby sleva 5% 3 osoby sleva 10% 4 osoby sleva 15% 5 a více osob sleva 20% Pro přihlášení ke kurzu je na stránkách v sekci SEMINÁŘE k dispozici přihláška, případně nás kontaktujte na u:.

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Filip Jána Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce 2013 Průzkum spokojenosti hostů konkrétního hotelu Diplomová práce Filip Jána Vysoká

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více