Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů"

Transkript

1 Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů Obráběcí stroje jsou důležitou skupinou strojů výrobních. Z energetického hlediska patří obráběcí stroje ke strojům pracovním, to jest strojům, ve kterých se mechanická energie přeměňuje v teplo. Energie přivedená v obráběcím stroji do místa styku nástroje s obrobkem se zčásti mění na práci spotřebovanou na deformaci a následné porušení soudržnosti obráběného materiálu, zčásti na práci spotřebovanou k překonání tření třísky na čele nástroje a řezné plochy na hřbetu nástroje, zčásti na deformaci třísky. V konečném důsledku se ale veškerá dodaná energie přemění na teplo. Třídění či rozdělování obráběcích strojů není samoúčelné. Jeho cílem je získání ucelené informace o použitelnosti jednotlivých zařízení. Podle charakteru požadované informace může být třídění prováděno podle různých hledisek. Podle účelu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje pro dělení a úpravu materiálu, přesněji polotovarů - stroje univerzální, určené pro obrábění jednoduchých ploch - stroje pro výrobu zvláštních tvarů jako jsou závity, ozubení, vačky a podobně - stroje na dokončovací operace k dosažení nejvyšší tvarové a rozměrové přesnosti při maximální kvalitě povrchu jako lapovačky, honovačky a stroje pro superfiniš - stroje určené k obrábění určitých konkrétních výrobků, tak zvané jednoúčelové - stroje pracující speciálními metodami obrábění k dosažení speciálního efektu. Podle povahy hlavního pohybu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s hlavním pohybem přímočarým, ke kterým patří - hoblovky (hlavní pohyb koná obrobek) - obrážečky (hlavní pohyb koná nástroj) - protahovačky a protlačovačky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem otáčivým, ke kterým patří - soustruhy (hlavní pohyb koná obrobek) - vrtačky (hlavní pohyb koná nástroj) - frézky (hlavní pohyb koná nástroj) - brusky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem složeným, ke kterým patří například - honovačky - lapovačky - stroje pro superfiniš. Podle stupně mechanizace a automatizace se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s ručním přemisťováním nástroje nebo obrobku, u kterých je strojně proveden pouze hlavní pohyb

2 - stroje s ručním ovládáním, u kterých jsou všechny pohyby stroje mechanické, ale probíhají pod trvalým řízením pracovníka pomocí pák, ovládacích kotoučů, tlačítek nebo jiných ovladačů - stroje s automatizovanými úkony, u kterých jsou některé dílčí činnosti automatizovány - například natáčení nástrojové hlavy revolverových soustruhů, a jiné průběžně vykonává pracovník - stroje poloautomatické, které jsou schopny celý cyklus programovaných prací vykonat samočinně, ale k opakování cyklu vyžadují zásah obsluhy - například vyjmutí hotového obrobku a upnutí nového polotovaru, ale třeba pouhé opětné spuštění stroje po ukončení cyklu - stroje automatické, které samočinně vykonají celý programovaný cyklus a samočinně ho opakují - automatizované výrobní systémy, u kterých je automatizována práce většího počtu kooperujících obráběcích strojů, činnost zařízení pro dopravu polotovarů a obrobků, činnost zařízení pro manipulaci s obrobky a nástroji a činnost zařízení pro odstraňování a přepravu třísek vznikajících při obrábění. Základní druhy obráběcích strojů V této části budou stručně popsány základní druhy univerzálních obráběcích strojů. Kromě nich existuje ovšem řada jejich modifikací a neomezený počet zvláštních typů. Poznámka: Dále uvedený popis základních typů obráběcích strojů je jejich doplněn jednoduchými náčrty. V obrázcích jsou také pojmenovány hlavní konstrukční celky strojů a vyznačeny pohyby, které jednotlivé části během obrábění a při relativním nastavení nástroje vůči obrobku před započetím vlastního obrábění vykonávají. Druhy pohybu a jejich orientace jsou vyjádřeny následujícími symboly: Soustruhy Soustruhy jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná obrobek, a přímočarým nebo ve

3 zvláštních případech křivočarým posuvem. který koná nástroj. Hrotové soustruhy Základním typem soustruhů je hrotový soustruh. Kromě celkového pohledu je zakresleno také jeho blokové nebo také funkční schéma. Nejmenší soustruhy mají jeden společný motor pro ústrojí hlavního pohybu i ústrojí posuvové. Větší moderní stroje jsou vybaveny několika motory. Přitom existují dvě varianty jejich uspořádání. V prvém případě jsou motory společné pro obě ústrojí, ale jsou zapojovány automaticky podle potřebného výkonu (zatížení stroje). Výhodou oproti užití jednoho motoru zde je ekonomičtější provoz motorů. V druhém případě má každé ústrojí vlastní motor nebo motory. Této úpravy se užívá u největších strojů. Vedle funkčních částí má soustruh nosnou konstrukci tvořenou ložem se dvěma stojany a koník, pomocí kterého jsou podepírány delší obrobky na jejich volném konci. Hlavními soustružnickými pracemi jsou - soustružení - podélné - příčné (čelní) - kuželů - tvarové - vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování - řezání závitů. Kromě těchto obráběcích prací je možno na soustruhu vykonávat také některé práce tvářecí, jako je válečkování nebo vroubkování. Z hrotového soustruhu se postupně vyvinuly další typy soustruhů, jejichž konstrukce řeší určité specifické požadavky: čelní, svislé, revolverové, speciální, poloautomatické, automatické. Čelní soustruhy Hrotové soustruhy jsou vhodné zejména k obrábění součástí tak zvaného hřídelového typu, to jest rotačních obrobků, jejichž délka je stejná jako jejich průměr nebo je větší. Pro součásti tak zvaného přírubového typu, to jest obrobky tvaru plochých rotačních desek, byly vyvinuty čelní soustruhy. Mají velkou upínací neboli lícní desku, na kterou je upínán obrobek. Podle této desky bývají také

4 nazývány lícní. Lože je odděleno od vřeteníku a postaveno napříč, kolmo na osu vřetene. Na loži bývá jeden nebo častěji více suportů, které mohou pracovat nezávisle na sobě. Tím je dosaženo zvýšení produktivity práce Tyto soustruhy vzhledem ke tvaru obráběných výrobků nepotřebují koník a proto se také nazývají kusé (ve smyslu neúplné). Svislé soustruhy, karusely Nevýhodou čelních soustruhů bylo obtížné upínání těžkých obrobků na svislou plochu lícní desky. Proto byly později nahrazeny svislými soustruhy, nazývanými karusely, které mají osu otáčení upínací desky spojené s vřetenem svislou a upínací plochu vodorovnou. Pro menší obrobky do průměru asi 1250 mm bývají jednostojanové, pro obrobky s větším průměrem dvoustojanové. Druhý typ je zobrazen v náčrtu. Karusely mohou mít kromě suportů umístěných na příčníku také další suporty na stojanech. Proto umožňují současné obrábění většího počtu ploch, čímž se produktivita práce významně zvyšuje. Revolverové soustruhy Při výrobě tvarově členitých obrobků na hrotových soustruzích je nutno často vyměňovat nástroje, potřebné pro obrobení různých ploch. S tím jsou spojeny značné časové ztráty. K odstranění popisovaného nedostatku byly zkonstruovány revolverové soustruhy, vybavené otáčivou upínací hlavou (z latiny: revolvere = otáčet zpět, valit zpět), do které je možno současně upnout velký počet nástrojů. Do pracovní polohy směrem k obrobku se nástroj dostává pouhým pootočením hlavy. Osa otáčení revolverové hlavy může být svislá, vodorovná nebo šikmá. Svisle nebo šikmo uložená hlava může mít tvar válce, hranolu nebo ploché desky. Vodorovně uložená hlava má tvar desky. Na připojeném obrázku je naznačen revolverový soustruh se svislou osou hlavy vhodný pro obrábění menších a středních obrobků.

5 Vrtačky Vrtačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který ve většině případů koná také nástroj. Výjimkou jsou vícevřetenové vrtačky, u kterých posuv vykonává obrobek. Vrtačky jsou určeny pro opracování děr. Základními pracemi na vrtačkách jsou - vrtání - vyvrtávání - vyhrubování, vystružování a zahlubování - řezání závitů. Vrtáním se rozumí zhotovení díry v plném materiálu. Nástrojem je vrták. Vyvrtáváním se rozumí tvarová a rozměrová úprava již předhotoveného otvoru. Nástrojem pro vyvrtávání je vyvrtávací nůž upevněný ve vyvrtávací tyči. Vyhrubování a vystružování jsou operace, kterými se tvarově a rozměrově upravují válcové a kuželové díry. Nástrojem jsou vícebřité nástroje, výhrubníky nebo výstružníky. Výhrubník se užívá při nižší požadované přesnosti díry ( třída přesnosti 9 a 10) nebo jako nástroj předcházející vystružení. Vystružením se dosahuje přesnosti ve třídě 6 až 8. Zahlubováním se upravuje začátek díry určené pro vložení šroubových spojů. Podle tvaru hlavy šroubu jsou zahloubení válcová nebo kuželová. Ve výrobě se užívá mnoho typů vrtaček. Pro přehlednost se rozdělují podle několika hledisek: - podle polohy osy vřetene na svislé nebo vodorovné - podle počtu vřeten na jednovřetenové nebo několikavřetenové - podle konstrukce na sloupové, stojanové, stolní, otočné a speciální. Většina vrtaček má vřeteno svislé. Vodorovně uložená vřetena mají zejména speciální několikavřetenové vrtačky. Několikavřetenové vrtačky jsou vybaveny větším počtem vzájemně přestavitelných a současně pracujících vřeten se společným pohonem. Jsou určeny pro obrobky s větším počtem děr. Produktivita práce se výrazně zvýší jednak tím, že nástroje upnuté ve vřetenech pracují současně, jednak tím, že vřetena je možno ustavit podle výkresem předepsaných roztečí děr, takže odpadá rozměřování jednotlivých obrobků. Stojany nebo sloupy jsou nosnou částí vrtaček. Stojan je vlastně svisle ustavený nosník s nekruhovým dutým průřezem, sloup má průřez kruhový (přesněji mezikruhový). Na těchto vrtačkách je poloha osy vřetene stálá a do pracovní polohy vůči nástroji se ve svislém směru i ve vodorovné rovině přestavuje obrobek. Stolní vrtačky jsou malé typy vrtaček sloupových nebo stojanových, které jsou postaveny na pracovním stole.

6 Otočné neboli také radiální vrtačky mají možnost ustavit ve svislém směru i ve vodorovné rovině nástroj, tedy osu vřetene, vůči nehybnému obrobku. Používají se při vrtání děr do větších a těžších obrobků, se kterými se obtížně manipuluje. Nejsložitějším typem otočné vrtačky je vrtačka univerzální, jejíž náčrt je připojen. Podle výšky obrobku se svisle přestaví rameno nesoucí vřeteník. Vlastní posuv vykonává vřeteno, které se z vřeteníku vysouvá. Nástroj se ustaví nad místo, kde je třeba vrtat, složením otáčivého pohybu stojanu s ramenem a radiálního pohybu vřeteníku na rameni. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho polárními souřadnicemi a. Tyto možnosti nastavení mají všechny typy otočných vrtaček. Univerzální otočná vrtačka navíc umožňuje vrtání děr se šikmou osou. Toho se dosahuje natáčením ramene kolem vodorovné osy a natáčením vřeteníku podle vodorovné osy. Někdy stačí jedno z popsaných nastavení, ve složitějších případech je třeba současně užít obě. Vyvrtávačky Vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který koná také nástroj. Jak již bylo uvedeno u vrtaček, rozumí se vyvrtáváním úprava díry, který již byla nějakým způsobem předhotovena. Předchozí operací mohlo být vrtání, ale také předkování nebo předlití díry. Vyvrtávačky jsou konstruovány ve dvou základních typech: vodorovné a svislé. Neliší se ale pouze polohou osy svého vřetene, ale zásadním pracovním určením. Vodorovné vyvrtávačky Vodorovné vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s možností vykonávat mnoho různých operací: vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, řezání vnějších i vnitřních závitů, soustružení (přesněji obtáčení, protože obrobek stojí a kolem něho obíhá nástroj), frézování a broušení. Na obrázku je nakreslena vodorovná vyvrtávačka určená pro malé a střední obrobky. Obrobek je ustaven na upínacím stole, který má křížové přestavení a otočnou desku. Příčné saně stolu slouží k nastavení správné polohy obrobku vůči nástroji ve vodorovném směru. Ve svislém směru se naopak vůči obrobku

7 ustavuje nástroj upnutý do vřetene vřeteníku. Podélné saně stolu slouží přiblížení obrobku k vřeteníku, aby nebylo nutno příliš vysouvat vřeteno. Otočná deska stolu umožňuje pootočení obrobku kolem svislé osy. Zadní stojan nese podpěrné ložisko pro vyvrtávací tyč, která se užívá při obrábění průchozích děr. Má možnost podélného přestavení do blízkosti obrobku, aby délka vyvrtávací tyče mezi vřetenem a ložiskem byla co nejmenší. Vyvrtávačky určené pro obrábění větších výrobků mají méně možností pohybu obrobku upnutého na stole a více možností přestavení předního stojanu. Svislé vyvrtávačky Svislé vyvrtávačky jsou určeny k obrábění děr s vysokou přesností jejich roztečí. Zaručují přesnost do 0,01 mm, nové typy do 0,002 mm. Pro malé obrobky jsou konstruovány jako jednostojanové, pro větší obrobky jako dvoustojanové. Dvoustojanová svislá vyvrtávačka je znázorněna v náčrtu. Nastavení polohy nástroje vůči obrobku se provádí podélným přestavením upínacího stolu s obrobkem a příčným přestavením vřeteníku. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho pravoúhlými souřadnicemi. Z toho je zřejmé, že stroj má na příčníku pouze jeden vřeteník. Někdy mívá na jednom ze stojanů druhý vřeteník, který ovšem na práci hlavního vřeteníku není vázán. Odměřování polohy bylo u starších typů prováděno optickým zařízením. U nových typů je poloha stolu a vřeteníku určována numerickým řídícím systémem. Frézky Frézky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, fréza. Posuv při frézování je přímočarý, výjimečně otáčivý, a koná jej zpravidla obrobek. Nástroj koná posuv pouze u speciálních frézovacích strojů vykonávajících současně a nezávisle více operací. Základními pracemi prováděnými na frézkách jsou frézování rovinných ploch, frézování drážek, frézování zakřivených ploch a frézování rotačních ploch. Frézování je velmi produktivní způsob obrábění zejména u kratších ploch. Při obrábění dlouhých prismatických ploch, jako jsou například vodicí plochy na ložích obráběcích strojů, bývá dána přednost jejich hoblování.

8 Podle velikosti obrobku a povahy práce jsou základními typy frézek frézky - konzolové - vodorovné - svislé - univerzální - stolové - vodorovné - svislé - rovinné - speciální. Konzolové frézky Konzolové frézky jsou určeny pro obrábění menších obrobků. Obrobek je upnut na stole a s výjimkou hlavního pohybu vykonává všechny pohyby ostatní, to jest posuv i uvedení obrobku do potřebné polohy vůči nástroji před obrábění. Pohyby uskutečňované ve vodorovné rovině vykonávají podélné a příčné saně stolu, svislý pohyb vykonává konzola. Konzola také dala tomuto typu frézek název. Na prvním obrázku je nakreslena vodorovná konzolová frézka. Nástroje se upínají buď přímo do dutiny vřetene, nebo na trn, vložený jedním koncem do dutiny vřetene a druhým koncem do ložiska na podpěrném rameni. Svislá konzolová frézka, nakreslená na druhém obrázku, se odlišuje pouze tím, že její vřeteník se svislým vřetenem je uložen na místě ramena. Univerzální konzolová frézka je složitějším typem frézky vodorovné. Mezi podélné a příčné saně jejího upínacího stolu je vložena otočná deska se svislou osou otáčení. Podélný stůl pak může konat posuv šikmo vůči ose vřetene.

9 Stolové frézky vřeteník. Stolové frézky jsou určeny pro obrábění středních obrobků. Z toho důvodu koná upínací stůl pouze pohyb podélný a pohyb příčný, svislý pohyb koná Rovinné frézky Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Stroje jsou pro urychlení práce zpravidla vybaveny několika samostatně pracujícími vřeteníky. Upínací stůl s obrobkem koná pouze podélný posuv. Všechny další pohyby potřebné pro nastavení potřebné polohy nástroje vůči obrobku konají vřeteníky. V náčrtu je uveden největší typ rovinných frézek, tak zvaná frézka portálová. Portálem (z latiny portus: brána, vchod...) je nazývána nosná konstrukce frézky tvořená dvěma stojany spojenými příčkou, po kterých svisle pojíždí příčník nesoucí vřeteníky. U zakresleného provedení stroje je možno současně a zcela nezávisle obrábět čtyřmi nástroji. Brusky - na ostření nástrojů. Brusky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, brusný kotouč. Posuv při broušení může být přímočarý, otáčivý nebo složený. Podle způsobu broušení ho koná obrobek nebo nástroj. Podle povahy práce je možno brusky rozdělit na brusky - pro hrubé broušení - pro přesné broušení

10 Brusky pro hrubé broušení Brusky pro hrubé broušení jsou užívány na pomocné práce, neumožňují dosažení přesných tvarů a rozměrů, nevytvářejí kvalitní povrch. Patří k nim nejznámější typ dílenské brusky, dvoukotoučová bruska, u které jsou brusné kotouče nasazeny na konce hřídele vystupujícího z elektromotoru. U této brusky obsluhující pracovník přikládá obrobek k brusnému kotouči ručně. Jiným typem brusek na hrubé broušení jsou přenosné brusky, u kterých pracovník přikládá k nehybnému obrobku rotující brusný kotouč. Těmito bruskami se text nebude zvlášť zabývat. Brusky pro přesné broušení Brusky pro přesné broušení jsou největší skupinou výrobních brusek. Slouží k dokončovacím pracem po soustružení, frézování, hoblování a dalších operacích. Broušením se dosahuje požadované rozměrové a tvarové přesnosti i žádané jakosti povrchu obrobené plochy. Podle tvaru broušených ploch se brusky pro přesné broušení rozdělují na brusky - rovinné - vodorovné - svislé - na vnější rotační plochy - hrotové - bezhroté - na díry - planetové - na vnější plochy - na vnitřní plochy - speciální (na broušení ozubení, závitů atd.). Rovinné brusky Rovinné brusky jsou určeny pro broušení rovinných ploch. Podle polohy osy vřetene a brusného kotouče mohou být vodorovné nebo svislé. Vodorovné rovinné brusky se užívají pro obrábění menších obrobků. Obrobek je uložen na stole, jehož podélné saně konají posuv. Příčné saně slouží k přestavování obrobku, ke kterému dochází v okamžiku úvrati podélného stolu. Toto přestavení je potřebné pro přebroušení celé šířky obráběné plochy, která je zpravidla větší než šířka brusného kotouče. Ve svislém směru se polohy nástroje vůči obrobku nastavuje posouváním vřeteníku.

11 Svislé rovinné brusky se užívají pro obrobení větších obrobků. Bruska je vybavena brousicí hlavou s vloženými brusnými kameny, jejíž průměr je větší než šířka broušené plochy. Proto upínací stůl nemá příčné saně. Vřeteník je svisle přestavitelný. Má také možnost určitého pootočení kolem vodorovné osy kolmé k vedení stojanu. Hrubý úběr materiálu probíhá produktivněji při malém vychýlení osy brusného kotouče ze svislého směru. Kotouč pak zabírá jednou stranou a vzniká tak zvaný dutý výbrus. Vybroušená plocha je ale proláklá. K dokončení broušení se ustaví osa kotouče kolmo na broušenou plochu, obrábějí obě strany kotouče a vzniká rovinná plocha s viditelným křížovým výbrusem. Hrotové brusky Hrotové brusky jsou určeny na obrábění rotačních obrobků. Obrobek je upnut mezi hroty. Jeden hrot je uložen ve vřeteníku, který obrobku dává otáčivý posuv. Druhý hrot je uložen v koníku, který je podle délky obrobku podélně přestavitelný. Způsob broušení a s tím spojená kinematika stroje závisí na tvaru a rozměrech broušené rotační plochy. Základními způsoby jsou broušení podélné a broušení zapichovací. Podélné broušení se užívá při broušení delších válcových nebo kuželových ploch. Šířka brusného kotouče je zde menší než délka broušené plochy. Brusný kotouč koná hlavní otáčivý pohyb a příčný přísuv do hloubky. Podélný posuv u kratších obrobků koná obrobek (jak je naznačeno v obrázku), u delších obrobků saně s brousícím vřeteníkem. Základní variantou podélného broušení je postup, při kterém se kotouč nalézající se v daném okamžiku v úvrati podélného posuvu, to jest mimo broušenou plochu, přísuvem přiblíží k ose obrobku pouze na hloubku odebírané vrstvy (tj. několik setin mm) a broušení probíhá relativním podélným posuvem ve směru povrchové přímky broušené plochy. Další malý přísuv se uskuteční opět v jedné nebo obou úvratích podélného posuvu. Druhou variantou podélného broušení je postup, při kterém se mimo broušenou plochu ustaví brusný kotouč směrem k ose obrobku na plnou broušenou hloubku a pomalým podélným posuvem dojde k odbroušení celého přídavku. Zapichovací způsob se užívá při broušení krátkých ploch různého tvaru včetně válcových nebo kuželových. Brusný kotouč je na svém obvodu

12 upraven do tvaru zrcadlově odpovídajícího žádanému obrysu broušené plochy. Posuv probíhá plynule a to pouze v příčném směru až do žádané hloubky. Tvar obvodu brusného kotouče se tedy kopíruje do obrobku. Bezhroté brusky Bezhroté broušení je možno použít pouze u obrobků válcového tvaru, které mají v převažující části své délky stejný průměr. Mohou mít úzké drážky, ale nikoli vnější osazení. Princip broušení je naznačen na obrázku. Obrobek podepíraný pravítkem je broušen brousícím kotoučem. Podávací brusný kotouč má svou osu otáčení mírně skloněnu vůči ose obrobku i brousícího kotouče. Jeho obvodová rychlost je oproti obvodové rychlosti brousícího kotouče výrazně menší. Podávací kotouč podpírá obrobek ze zadní strany a v důsledku své pootočené polohy mu uděluje šroubový pohyb. Obrobek tak podélně prochází mezi oběma kotouči a je obrušován. Výhodou bezhrotého broušení je možnost jeho automatizace. Obrobky vhodného tvaru se vlastní tíhou přemisťují ze zásobníku skloněným žlabem ke kotoučům, kterými jsou zachyceny a broušeny. Brusky na díry Brusky na díry pracují podobně jako hrotové brusky. Obrobek je za jeden svůj konec upnut ve sklíčidle, kleštině nebo jiném upínači. Koník u těchto brusek samozřejmě není. Z volné strany do díry v obrobku vstupuje vřeteno s brusným kotoučem. Protože brusné kotouče mají malý průměr, musí mít pro dosažení optimální řezné rychlosti vřetena těchto brusek velmi vysoké otáčky. Princip broušení děr je naznačen v obrázku. Brusky planetové Planetové brusky slouží k broušení dílčích vnějších a vnitřních rotačních ploch na obrobcích, které samy rotační nejsou a neumožňují obrobení na bruskách jiných. Obrobky jsou během broušení pevně ustaveny a nástroj, brusný kotouč, vykonává kromě hlavního pohybu i všechny ostatní potřebné pohyby. Přísuvem je ustaven do výchozí polohy oproti obrobku a v témž smyslu také postupuje do hloubky. Vřeteno s kotoučem obíhá otáčivým posuvem kolem osy broušené plochy a koná podélný posuv pro její obsažení. Brusky na ostření nástrojů Tyto stroje jsou konstruovány pro ostření břitů různých obráběcích nástrojů a proto existují v mnoha variantách. Některé jsou univerzálnější, jiné jsou speciální. Z toho důvodu nebudou blíže popisovány.

13 Hoblovky Hoblovky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná obrobek. Posuv při hoblování je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu stolu mimo záběr nástroj. Hoblování se užívá při obrábění delších relativně úzkých ploch rovinných nebo prismatických. V tomto případě bývá hoblování produktivnější než frézování a přesnost obrobených ploch je vyšší. Náčrt zachycuje základní tvar dvoustojanové hoblovky. Hlavní pohyb koná stůl s obrobkem. Pohyb stolu v jenom smyslu je hlavním pohybem, v opačném smyslu se stůl zpravidla pouze vrací do původní polohy. Stroje určené pro zvlášť dlouhé obrobky obrábějí při obou smyslech pohybu stolu, držák s nástrojem se v úvrati stolu otočí kolem svislé osy čelem proti obrobku. Nosnou konstrukci tvoří portál. Suporty, skládající se ze dvojích saní, jsou uloženy jednak na příčníku, jednak na stojanech. Příčník se ve svislém směru před započetím obrábění přestavuje podle výšky obrobku. Pro menší obrobky se užívají jednostojanové hoblovky, jejichž podoba je snadno představitelná. Mají pouze jeden stojan, nemají příčku a místo příčníku mají rameno. Pro zvlášť velké a těžké obrobky se užívají tak zvané hoblovky portálové. Obrobek je u nich upínám přímo na nepohyblivé lože, na jehož stranách je zhotoveno vedení pro portál. Portál, jehož hmotnost je menší než hmotnost obrobku, po tomto vedení podélně pojíždí a vykonává tak hlavní pohyb. Je zřejmé, že z hlediska přesnosti názvosloví je v tomto případě označení portálové hoblovky nepřesné (portál mají i dvoustojanové hoblovky) a nesprávné. Hlavní pohyb totiž koná nástroj a proto se ve skutečnosti jedná o obrážečky. Obrážečky vodorovné nebo svislé. Obrážečky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná nástroj, obrážecí nůž upnutý v hlavě smykadla. Posuv při obrážení je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu smykadla mimo záběr buď nástroj nebo obrobek. Obrážečky se užívají při obrábění kratších rovinných i prismatických ploch. Podle orientace směru hlavního pohybu jsou obrážečky

14 Vodorovné obrážečky U vodorovné obrážečky nazývané také šeping koná hlavní pohyb ve vodorovném směru smykadlo. Náčrt představuje základní typ tohoto stroje. Obrobek je upevněn na stole, který má možnost svislého a vodorovného příčného přestavení. Svislý pohyb stolu slouží k přiblížení obrobku k dráze hlavního pohybu nože. Vodorovný pohyb stolu je posuvem užívaným při obrážení vodorovných ploch na obrobku. Nožová hlava nesoucí nástroj vykonává svislý posuv při obrážení svislých ploch. Bývá uložena otočně kolem vodorovné osy. Tím je umožněno i obrážení ploch šikmých. Svislé obrážečky Princip práce svislé obrážečky je zřejmý z náčrtu uvedeného. Mohou obrážet vnější i vnitřní plochy. Smykadlo s nástrojem koná svislý hlavní pohyb. Vedení smykadla je možno pootočit kolem vodorovné osy a tak umožnit i obrážení šikmých ploch. Stůl nesoucí obrobek má křížové saně a na nich otočnou desku. Otáčení obrobku se užívá při obrážení okrouhlých ploch.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou VSZ -1.př. 1 2. Výrobní stroj jako základní

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 1 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

11. Vrtání a vyvrtávání

11. Vrtání a vyvrtávání 11. Vrtání a vyvrtávání Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Pokud zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 19

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj Broušení Broušení řadíme mezi dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením můžeme obrábět všechny plochy, které se dají vyrobit jedním

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata hlavní

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol

Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol Kurz MS Technologie I. + II. ročník Strojní obrábění kovů Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol Školitelé: Svoboda Jaroslav, Ulej Milan Technologie je obor, který se zabývá praktickým

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Projekt: Téma: Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové

Pojivo spojuje zrna brusiva!!! určuje tvrdost kotouče!!! brusivo A, C pojivo keramické V pryžové Broušení dokončovací metoda obrábění rovinných, válcových nebo tvarových vnějších i vnitřních ploch nástrojem, jehož břity jsou tvořeny zrny tvrdých materiálů navzájem spojených vhodným pojivem vysoká

Více

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem)

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem) Vrtání a vyvrtávání vrtání obrábění vnitřních račních ploch (děr) do plného materiálu pravidla dvoubřitým nástrojem vyvrtávání většování děr (předvrtaných, předlitých, předkovaných) dokončování děr (vyhrubování,

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39

Nabízíme Vám tyto služby: Prodej nástrojů, měřidel a příslušenství ke strojům Fax: 241 722 218 Servisní práce otosch@volny.cz 39 Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Tel.: 602 653 163 606 494 750 777 858 452 N N N N 40 42 43 46 48 50 54 56 58 63 64 66 67 68 70 77 78 80 92 93 94 102 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 16

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

15.Brusky,pily a pilovací stroje

15.Brusky,pily a pilovací stroje 15.Brusky,pily a pilovací stroje - Brousení je dokončovací operace - Můžeme obrábět v echny plochy, které se dají vyrobit obráběním - Brou ením dosahujeme vět í přesnost, lep í jakost obrobené plochy a

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY

SOUSTRUHY HROTOVÉ SOUSTRUHY ČELNÍ SOUSTRUHY REVOLVEROVÉ SOUSTRUHY SVISLÉ SOUSTRUHY POLOAUTOMATICKÉ SOUSTRUHY SOUSTRUHY (druhy, konstrukce, princip činnosti, použití) Rámcově soustruhy rozdělujeme na : hrotové, čelní, revolverové, svislé, poloautomatické, automatické, číslicově řízené (CNC). HROTOVÉ SOUSTRUHY

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Kód modulu: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 3 Obrábění Základní pojmy Ruční obrábění, strojní obrábění Soustružení Vrtání a vyvrtávání Frézování Hoblování a obrážení Broušení Základní pojmy OBRÁBĚNÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Číselník. strojů výrobního zařízení a prací

Číselník. strojů výrobního zařízení a prací Číselník strojů výrobního zařízení a prací Čísla celostátního číselníku: 4 2 4 1 1 1 1. stupeň skupina 4 pracovní stroje a zařízení celostátní třídění základních fondů 2. stupeň podskupina 2 stroje a zařízení

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE Neznámý dobrák ;) BRNO 2014 FSI VUT SEMINÁRNÍ PRÁCE List 2 1. ZÁKLADY TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ Technologie strojního obrábění se zabývá

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA FMH EH FBM www.feeler-cnc.cz CNC horizontální obráběcí centra řady FMH FMH-500 (č.40) Rám tvaru T má integrované tříúrovňové vedení s žebrovanou výztuží

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy soustružení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy soustružení Podstata soustružení při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

Stroje na obrábění kulových čepů

Stroje na obrábění kulových čepů Stroje na obrábění kulových čepů TOS KUŘIM OS, a.s. vyrábí a dodává do technologických linek na výrobu kulových čepů o průměrech 19-35 (alternativně 32-100) mm dva typy speciálních strojů. Součástí dodávky

Více

J e m n á m e c h a n i k a

J e m n á m e c h a n i k a automobilová technika inženýrství hydraulické součásti upínací technika optika hodinářský průmysl zkušební a měřicí nástroje J e m n á m e c h a n i k a Představení Společnost Herbrig & Co GmbH Naše společnost

Více

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ

TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 2002 / 2003 10.10.2002 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE II TECHNOLOGIE STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ ZADÁNÍ: Zpracujte pojednaní na téma,, technologie strojního obrábění, které bude mít následující předepsané členění: 1. Základy

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 2. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 2. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 2. část Studijní opory pro magisterskou formu studia Doc. Ing. Anton Humár,

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009. Základy frézování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy frézování Podstata frézování - při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Příslušenství, truhlářské svěrky, dlabačka Hoblovky s protahem Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo, sada dlát, hoblice 26 27 28 29 30 6 490,- SA Trade bestseller hoblovka

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM

CNC soustruhy SF... STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE SF 43 CNC WWW.FERMATMACHINERY.COM CNC soustruhy řady SF - s vodorovným ložem Stroje tohoto konstrukčního řešení jsou univerzální modifikovatelné ve 2 (X, Z) i ve 3 (X, Z, C) osách souvisle řízené soustruhy s vodorovným ložem a jsou určeny

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK: 2015-16 a dále SPECIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství) 1.A. ROVNOVÁŽNÝ DIAGRAM Fe Fe3C a) význam rovnovážných diagramů b) nakreslete

Více

Soustružení. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Soustružení. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Soustružení Soustružení jako výrobní metoda vzniklo již před našim letopočtem. Soustruh velmi podobný dnešnímu zkonstruoval Leonardo da Vinci kolem roku 1500. Jak již bylo řečeno, z technologického hlediska

Více

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz

INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5. www.feeler-cnc.cz INOVACE A DOKONALOST CNC PORTÁLOVÁ OBRÁBĚCÍ CENTRA FV FV5 www.feeler-cnc.cz CNC portálová obráběcí centra řady FV FV-3214 FV-3214 O výměnu nástrojů se stará spolehlivý řetězový zásobník s výměnnou rukou

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8 Frekvenční měniče a opěrné stojany Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček FMO-1 SPA-500P obj. č. 60000101 13 490,- SPB-550/400 obj. č. 60000201 13 490,- E-1516B/400 obj. č. 60000301 13 490,- SPA-700P

Více