Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů"

Transkript

1 Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů Obráběcí stroje jsou důležitou skupinou strojů výrobních. Z energetického hlediska patří obráběcí stroje ke strojům pracovním, to jest strojům, ve kterých se mechanická energie přeměňuje v teplo. Energie přivedená v obráběcím stroji do místa styku nástroje s obrobkem se zčásti mění na práci spotřebovanou na deformaci a následné porušení soudržnosti obráběného materiálu, zčásti na práci spotřebovanou k překonání tření třísky na čele nástroje a řezné plochy na hřbetu nástroje, zčásti na deformaci třísky. V konečném důsledku se ale veškerá dodaná energie přemění na teplo. Třídění či rozdělování obráběcích strojů není samoúčelné. Jeho cílem je získání ucelené informace o použitelnosti jednotlivých zařízení. Podle charakteru požadované informace může být třídění prováděno podle různých hledisek. Podle účelu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje pro dělení a úpravu materiálu, přesněji polotovarů - stroje univerzální, určené pro obrábění jednoduchých ploch - stroje pro výrobu zvláštních tvarů jako jsou závity, ozubení, vačky a podobně - stroje na dokončovací operace k dosažení nejvyšší tvarové a rozměrové přesnosti při maximální kvalitě povrchu jako lapovačky, honovačky a stroje pro superfiniš - stroje určené k obrábění určitých konkrétních výrobků, tak zvané jednoúčelové - stroje pracující speciálními metodami obrábění k dosažení speciálního efektu. Podle povahy hlavního pohybu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s hlavním pohybem přímočarým, ke kterým patří - hoblovky (hlavní pohyb koná obrobek) - obrážečky (hlavní pohyb koná nástroj) - protahovačky a protlačovačky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem otáčivým, ke kterým patří - soustruhy (hlavní pohyb koná obrobek) - vrtačky (hlavní pohyb koná nástroj) - frézky (hlavní pohyb koná nástroj) - brusky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem složeným, ke kterým patří například - honovačky - lapovačky - stroje pro superfiniš. Podle stupně mechanizace a automatizace se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s ručním přemisťováním nástroje nebo obrobku, u kterých je strojně proveden pouze hlavní pohyb

2 - stroje s ručním ovládáním, u kterých jsou všechny pohyby stroje mechanické, ale probíhají pod trvalým řízením pracovníka pomocí pák, ovládacích kotoučů, tlačítek nebo jiných ovladačů - stroje s automatizovanými úkony, u kterých jsou některé dílčí činnosti automatizovány - například natáčení nástrojové hlavy revolverových soustruhů, a jiné průběžně vykonává pracovník - stroje poloautomatické, které jsou schopny celý cyklus programovaných prací vykonat samočinně, ale k opakování cyklu vyžadují zásah obsluhy - například vyjmutí hotového obrobku a upnutí nového polotovaru, ale třeba pouhé opětné spuštění stroje po ukončení cyklu - stroje automatické, které samočinně vykonají celý programovaný cyklus a samočinně ho opakují - automatizované výrobní systémy, u kterých je automatizována práce většího počtu kooperujících obráběcích strojů, činnost zařízení pro dopravu polotovarů a obrobků, činnost zařízení pro manipulaci s obrobky a nástroji a činnost zařízení pro odstraňování a přepravu třísek vznikajících při obrábění. Základní druhy obráběcích strojů V této části budou stručně popsány základní druhy univerzálních obráběcích strojů. Kromě nich existuje ovšem řada jejich modifikací a neomezený počet zvláštních typů. Poznámka: Dále uvedený popis základních typů obráběcích strojů je jejich doplněn jednoduchými náčrty. V obrázcích jsou také pojmenovány hlavní konstrukční celky strojů a vyznačeny pohyby, které jednotlivé části během obrábění a při relativním nastavení nástroje vůči obrobku před započetím vlastního obrábění vykonávají. Druhy pohybu a jejich orientace jsou vyjádřeny následujícími symboly: Soustruhy Soustruhy jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná obrobek, a přímočarým nebo ve

3 zvláštních případech křivočarým posuvem. který koná nástroj. Hrotové soustruhy Základním typem soustruhů je hrotový soustruh. Kromě celkového pohledu je zakresleno také jeho blokové nebo také funkční schéma. Nejmenší soustruhy mají jeden společný motor pro ústrojí hlavního pohybu i ústrojí posuvové. Větší moderní stroje jsou vybaveny několika motory. Přitom existují dvě varianty jejich uspořádání. V prvém případě jsou motory společné pro obě ústrojí, ale jsou zapojovány automaticky podle potřebného výkonu (zatížení stroje). Výhodou oproti užití jednoho motoru zde je ekonomičtější provoz motorů. V druhém případě má každé ústrojí vlastní motor nebo motory. Této úpravy se užívá u největších strojů. Vedle funkčních částí má soustruh nosnou konstrukci tvořenou ložem se dvěma stojany a koník, pomocí kterého jsou podepírány delší obrobky na jejich volném konci. Hlavními soustružnickými pracemi jsou - soustružení - podélné - příčné (čelní) - kuželů - tvarové - vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování - řezání závitů. Kromě těchto obráběcích prací je možno na soustruhu vykonávat také některé práce tvářecí, jako je válečkování nebo vroubkování. Z hrotového soustruhu se postupně vyvinuly další typy soustruhů, jejichž konstrukce řeší určité specifické požadavky: čelní, svislé, revolverové, speciální, poloautomatické, automatické. Čelní soustruhy Hrotové soustruhy jsou vhodné zejména k obrábění součástí tak zvaného hřídelového typu, to jest rotačních obrobků, jejichž délka je stejná jako jejich průměr nebo je větší. Pro součásti tak zvaného přírubového typu, to jest obrobky tvaru plochých rotačních desek, byly vyvinuty čelní soustruhy. Mají velkou upínací neboli lícní desku, na kterou je upínán obrobek. Podle této desky bývají také

4 nazývány lícní. Lože je odděleno od vřeteníku a postaveno napříč, kolmo na osu vřetene. Na loži bývá jeden nebo častěji více suportů, které mohou pracovat nezávisle na sobě. Tím je dosaženo zvýšení produktivity práce Tyto soustruhy vzhledem ke tvaru obráběných výrobků nepotřebují koník a proto se také nazývají kusé (ve smyslu neúplné). Svislé soustruhy, karusely Nevýhodou čelních soustruhů bylo obtížné upínání těžkých obrobků na svislou plochu lícní desky. Proto byly později nahrazeny svislými soustruhy, nazývanými karusely, které mají osu otáčení upínací desky spojené s vřetenem svislou a upínací plochu vodorovnou. Pro menší obrobky do průměru asi 1250 mm bývají jednostojanové, pro obrobky s větším průměrem dvoustojanové. Druhý typ je zobrazen v náčrtu. Karusely mohou mít kromě suportů umístěných na příčníku také další suporty na stojanech. Proto umožňují současné obrábění většího počtu ploch, čímž se produktivita práce významně zvyšuje. Revolverové soustruhy Při výrobě tvarově členitých obrobků na hrotových soustruzích je nutno často vyměňovat nástroje, potřebné pro obrobení různých ploch. S tím jsou spojeny značné časové ztráty. K odstranění popisovaného nedostatku byly zkonstruovány revolverové soustruhy, vybavené otáčivou upínací hlavou (z latiny: revolvere = otáčet zpět, valit zpět), do které je možno současně upnout velký počet nástrojů. Do pracovní polohy směrem k obrobku se nástroj dostává pouhým pootočením hlavy. Osa otáčení revolverové hlavy může být svislá, vodorovná nebo šikmá. Svisle nebo šikmo uložená hlava může mít tvar válce, hranolu nebo ploché desky. Vodorovně uložená hlava má tvar desky. Na připojeném obrázku je naznačen revolverový soustruh se svislou osou hlavy vhodný pro obrábění menších a středních obrobků.

5 Vrtačky Vrtačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který ve většině případů koná také nástroj. Výjimkou jsou vícevřetenové vrtačky, u kterých posuv vykonává obrobek. Vrtačky jsou určeny pro opracování děr. Základními pracemi na vrtačkách jsou - vrtání - vyvrtávání - vyhrubování, vystružování a zahlubování - řezání závitů. Vrtáním se rozumí zhotovení díry v plném materiálu. Nástrojem je vrták. Vyvrtáváním se rozumí tvarová a rozměrová úprava již předhotoveného otvoru. Nástrojem pro vyvrtávání je vyvrtávací nůž upevněný ve vyvrtávací tyči. Vyhrubování a vystružování jsou operace, kterými se tvarově a rozměrově upravují válcové a kuželové díry. Nástrojem jsou vícebřité nástroje, výhrubníky nebo výstružníky. Výhrubník se užívá při nižší požadované přesnosti díry ( třída přesnosti 9 a 10) nebo jako nástroj předcházející vystružení. Vystružením se dosahuje přesnosti ve třídě 6 až 8. Zahlubováním se upravuje začátek díry určené pro vložení šroubových spojů. Podle tvaru hlavy šroubu jsou zahloubení válcová nebo kuželová. Ve výrobě se užívá mnoho typů vrtaček. Pro přehlednost se rozdělují podle několika hledisek: - podle polohy osy vřetene na svislé nebo vodorovné - podle počtu vřeten na jednovřetenové nebo několikavřetenové - podle konstrukce na sloupové, stojanové, stolní, otočné a speciální. Většina vrtaček má vřeteno svislé. Vodorovně uložená vřetena mají zejména speciální několikavřetenové vrtačky. Několikavřetenové vrtačky jsou vybaveny větším počtem vzájemně přestavitelných a současně pracujících vřeten se společným pohonem. Jsou určeny pro obrobky s větším počtem děr. Produktivita práce se výrazně zvýší jednak tím, že nástroje upnuté ve vřetenech pracují současně, jednak tím, že vřetena je možno ustavit podle výkresem předepsaných roztečí děr, takže odpadá rozměřování jednotlivých obrobků. Stojany nebo sloupy jsou nosnou částí vrtaček. Stojan je vlastně svisle ustavený nosník s nekruhovým dutým průřezem, sloup má průřez kruhový (přesněji mezikruhový). Na těchto vrtačkách je poloha osy vřetene stálá a do pracovní polohy vůči nástroji se ve svislém směru i ve vodorovné rovině přestavuje obrobek. Stolní vrtačky jsou malé typy vrtaček sloupových nebo stojanových, které jsou postaveny na pracovním stole.

6 Otočné neboli také radiální vrtačky mají možnost ustavit ve svislém směru i ve vodorovné rovině nástroj, tedy osu vřetene, vůči nehybnému obrobku. Používají se při vrtání děr do větších a těžších obrobků, se kterými se obtížně manipuluje. Nejsložitějším typem otočné vrtačky je vrtačka univerzální, jejíž náčrt je připojen. Podle výšky obrobku se svisle přestaví rameno nesoucí vřeteník. Vlastní posuv vykonává vřeteno, které se z vřeteníku vysouvá. Nástroj se ustaví nad místo, kde je třeba vrtat, složením otáčivého pohybu stojanu s ramenem a radiálního pohybu vřeteníku na rameni. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho polárními souřadnicemi a. Tyto možnosti nastavení mají všechny typy otočných vrtaček. Univerzální otočná vrtačka navíc umožňuje vrtání děr se šikmou osou. Toho se dosahuje natáčením ramene kolem vodorovné osy a natáčením vřeteníku podle vodorovné osy. Někdy stačí jedno z popsaných nastavení, ve složitějších případech je třeba současně užít obě. Vyvrtávačky Vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který koná také nástroj. Jak již bylo uvedeno u vrtaček, rozumí se vyvrtáváním úprava díry, který již byla nějakým způsobem předhotovena. Předchozí operací mohlo být vrtání, ale také předkování nebo předlití díry. Vyvrtávačky jsou konstruovány ve dvou základních typech: vodorovné a svislé. Neliší se ale pouze polohou osy svého vřetene, ale zásadním pracovním určením. Vodorovné vyvrtávačky Vodorovné vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s možností vykonávat mnoho různých operací: vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, řezání vnějších i vnitřních závitů, soustružení (přesněji obtáčení, protože obrobek stojí a kolem něho obíhá nástroj), frézování a broušení. Na obrázku je nakreslena vodorovná vyvrtávačka určená pro malé a střední obrobky. Obrobek je ustaven na upínacím stole, který má křížové přestavení a otočnou desku. Příčné saně stolu slouží k nastavení správné polohy obrobku vůči nástroji ve vodorovném směru. Ve svislém směru se naopak vůči obrobku

7 ustavuje nástroj upnutý do vřetene vřeteníku. Podélné saně stolu slouží přiblížení obrobku k vřeteníku, aby nebylo nutno příliš vysouvat vřeteno. Otočná deska stolu umožňuje pootočení obrobku kolem svislé osy. Zadní stojan nese podpěrné ložisko pro vyvrtávací tyč, která se užívá při obrábění průchozích děr. Má možnost podélného přestavení do blízkosti obrobku, aby délka vyvrtávací tyče mezi vřetenem a ložiskem byla co nejmenší. Vyvrtávačky určené pro obrábění větších výrobků mají méně možností pohybu obrobku upnutého na stole a více možností přestavení předního stojanu. Svislé vyvrtávačky Svislé vyvrtávačky jsou určeny k obrábění děr s vysokou přesností jejich roztečí. Zaručují přesnost do 0,01 mm, nové typy do 0,002 mm. Pro malé obrobky jsou konstruovány jako jednostojanové, pro větší obrobky jako dvoustojanové. Dvoustojanová svislá vyvrtávačka je znázorněna v náčrtu. Nastavení polohy nástroje vůči obrobku se provádí podélným přestavením upínacího stolu s obrobkem a příčným přestavením vřeteníku. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho pravoúhlými souřadnicemi. Z toho je zřejmé, že stroj má na příčníku pouze jeden vřeteník. Někdy mívá na jednom ze stojanů druhý vřeteník, který ovšem na práci hlavního vřeteníku není vázán. Odměřování polohy bylo u starších typů prováděno optickým zařízením. U nových typů je poloha stolu a vřeteníku určována numerickým řídícím systémem. Frézky Frézky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, fréza. Posuv při frézování je přímočarý, výjimečně otáčivý, a koná jej zpravidla obrobek. Nástroj koná posuv pouze u speciálních frézovacích strojů vykonávajících současně a nezávisle více operací. Základními pracemi prováděnými na frézkách jsou frézování rovinných ploch, frézování drážek, frézování zakřivených ploch a frézování rotačních ploch. Frézování je velmi produktivní způsob obrábění zejména u kratších ploch. Při obrábění dlouhých prismatických ploch, jako jsou například vodicí plochy na ložích obráběcích strojů, bývá dána přednost jejich hoblování.

8 Podle velikosti obrobku a povahy práce jsou základními typy frézek frézky - konzolové - vodorovné - svislé - univerzální - stolové - vodorovné - svislé - rovinné - speciální. Konzolové frézky Konzolové frézky jsou určeny pro obrábění menších obrobků. Obrobek je upnut na stole a s výjimkou hlavního pohybu vykonává všechny pohyby ostatní, to jest posuv i uvedení obrobku do potřebné polohy vůči nástroji před obrábění. Pohyby uskutečňované ve vodorovné rovině vykonávají podélné a příčné saně stolu, svislý pohyb vykonává konzola. Konzola také dala tomuto typu frézek název. Na prvním obrázku je nakreslena vodorovná konzolová frézka. Nástroje se upínají buď přímo do dutiny vřetene, nebo na trn, vložený jedním koncem do dutiny vřetene a druhým koncem do ložiska na podpěrném rameni. Svislá konzolová frézka, nakreslená na druhém obrázku, se odlišuje pouze tím, že její vřeteník se svislým vřetenem je uložen na místě ramena. Univerzální konzolová frézka je složitějším typem frézky vodorovné. Mezi podélné a příčné saně jejího upínacího stolu je vložena otočná deska se svislou osou otáčení. Podélný stůl pak může konat posuv šikmo vůči ose vřetene.

9 Stolové frézky vřeteník. Stolové frézky jsou určeny pro obrábění středních obrobků. Z toho důvodu koná upínací stůl pouze pohyb podélný a pohyb příčný, svislý pohyb koná Rovinné frézky Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Stroje jsou pro urychlení práce zpravidla vybaveny několika samostatně pracujícími vřeteníky. Upínací stůl s obrobkem koná pouze podélný posuv. Všechny další pohyby potřebné pro nastavení potřebné polohy nástroje vůči obrobku konají vřeteníky. V náčrtu je uveden největší typ rovinných frézek, tak zvaná frézka portálová. Portálem (z latiny portus: brána, vchod...) je nazývána nosná konstrukce frézky tvořená dvěma stojany spojenými příčkou, po kterých svisle pojíždí příčník nesoucí vřeteníky. U zakresleného provedení stroje je možno současně a zcela nezávisle obrábět čtyřmi nástroji. Brusky - na ostření nástrojů. Brusky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, brusný kotouč. Posuv při broušení může být přímočarý, otáčivý nebo složený. Podle způsobu broušení ho koná obrobek nebo nástroj. Podle povahy práce je možno brusky rozdělit na brusky - pro hrubé broušení - pro přesné broušení

10 Brusky pro hrubé broušení Brusky pro hrubé broušení jsou užívány na pomocné práce, neumožňují dosažení přesných tvarů a rozměrů, nevytvářejí kvalitní povrch. Patří k nim nejznámější typ dílenské brusky, dvoukotoučová bruska, u které jsou brusné kotouče nasazeny na konce hřídele vystupujícího z elektromotoru. U této brusky obsluhující pracovník přikládá obrobek k brusnému kotouči ručně. Jiným typem brusek na hrubé broušení jsou přenosné brusky, u kterých pracovník přikládá k nehybnému obrobku rotující brusný kotouč. Těmito bruskami se text nebude zvlášť zabývat. Brusky pro přesné broušení Brusky pro přesné broušení jsou největší skupinou výrobních brusek. Slouží k dokončovacím pracem po soustružení, frézování, hoblování a dalších operacích. Broušením se dosahuje požadované rozměrové a tvarové přesnosti i žádané jakosti povrchu obrobené plochy. Podle tvaru broušených ploch se brusky pro přesné broušení rozdělují na brusky - rovinné - vodorovné - svislé - na vnější rotační plochy - hrotové - bezhroté - na díry - planetové - na vnější plochy - na vnitřní plochy - speciální (na broušení ozubení, závitů atd.). Rovinné brusky Rovinné brusky jsou určeny pro broušení rovinných ploch. Podle polohy osy vřetene a brusného kotouče mohou být vodorovné nebo svislé. Vodorovné rovinné brusky se užívají pro obrábění menších obrobků. Obrobek je uložen na stole, jehož podélné saně konají posuv. Příčné saně slouží k přestavování obrobku, ke kterému dochází v okamžiku úvrati podélného stolu. Toto přestavení je potřebné pro přebroušení celé šířky obráběné plochy, která je zpravidla větší než šířka brusného kotouče. Ve svislém směru se polohy nástroje vůči obrobku nastavuje posouváním vřeteníku.

11 Svislé rovinné brusky se užívají pro obrobení větších obrobků. Bruska je vybavena brousicí hlavou s vloženými brusnými kameny, jejíž průměr je větší než šířka broušené plochy. Proto upínací stůl nemá příčné saně. Vřeteník je svisle přestavitelný. Má také možnost určitého pootočení kolem vodorovné osy kolmé k vedení stojanu. Hrubý úběr materiálu probíhá produktivněji při malém vychýlení osy brusného kotouče ze svislého směru. Kotouč pak zabírá jednou stranou a vzniká tak zvaný dutý výbrus. Vybroušená plocha je ale proláklá. K dokončení broušení se ustaví osa kotouče kolmo na broušenou plochu, obrábějí obě strany kotouče a vzniká rovinná plocha s viditelným křížovým výbrusem. Hrotové brusky Hrotové brusky jsou určeny na obrábění rotačních obrobků. Obrobek je upnut mezi hroty. Jeden hrot je uložen ve vřeteníku, který obrobku dává otáčivý posuv. Druhý hrot je uložen v koníku, který je podle délky obrobku podélně přestavitelný. Způsob broušení a s tím spojená kinematika stroje závisí na tvaru a rozměrech broušené rotační plochy. Základními způsoby jsou broušení podélné a broušení zapichovací. Podélné broušení se užívá při broušení delších válcových nebo kuželových ploch. Šířka brusného kotouče je zde menší než délka broušené plochy. Brusný kotouč koná hlavní otáčivý pohyb a příčný přísuv do hloubky. Podélný posuv u kratších obrobků koná obrobek (jak je naznačeno v obrázku), u delších obrobků saně s brousícím vřeteníkem. Základní variantou podélného broušení je postup, při kterém se kotouč nalézající se v daném okamžiku v úvrati podélného posuvu, to jest mimo broušenou plochu, přísuvem přiblíží k ose obrobku pouze na hloubku odebírané vrstvy (tj. několik setin mm) a broušení probíhá relativním podélným posuvem ve směru povrchové přímky broušené plochy. Další malý přísuv se uskuteční opět v jedné nebo obou úvratích podélného posuvu. Druhou variantou podélného broušení je postup, při kterém se mimo broušenou plochu ustaví brusný kotouč směrem k ose obrobku na plnou broušenou hloubku a pomalým podélným posuvem dojde k odbroušení celého přídavku. Zapichovací způsob se užívá při broušení krátkých ploch různého tvaru včetně válcových nebo kuželových. Brusný kotouč je na svém obvodu

12 upraven do tvaru zrcadlově odpovídajícího žádanému obrysu broušené plochy. Posuv probíhá plynule a to pouze v příčném směru až do žádané hloubky. Tvar obvodu brusného kotouče se tedy kopíruje do obrobku. Bezhroté brusky Bezhroté broušení je možno použít pouze u obrobků válcového tvaru, které mají v převažující části své délky stejný průměr. Mohou mít úzké drážky, ale nikoli vnější osazení. Princip broušení je naznačen na obrázku. Obrobek podepíraný pravítkem je broušen brousícím kotoučem. Podávací brusný kotouč má svou osu otáčení mírně skloněnu vůči ose obrobku i brousícího kotouče. Jeho obvodová rychlost je oproti obvodové rychlosti brousícího kotouče výrazně menší. Podávací kotouč podpírá obrobek ze zadní strany a v důsledku své pootočené polohy mu uděluje šroubový pohyb. Obrobek tak podélně prochází mezi oběma kotouči a je obrušován. Výhodou bezhrotého broušení je možnost jeho automatizace. Obrobky vhodného tvaru se vlastní tíhou přemisťují ze zásobníku skloněným žlabem ke kotoučům, kterými jsou zachyceny a broušeny. Brusky na díry Brusky na díry pracují podobně jako hrotové brusky. Obrobek je za jeden svůj konec upnut ve sklíčidle, kleštině nebo jiném upínači. Koník u těchto brusek samozřejmě není. Z volné strany do díry v obrobku vstupuje vřeteno s brusným kotoučem. Protože brusné kotouče mají malý průměr, musí mít pro dosažení optimální řezné rychlosti vřetena těchto brusek velmi vysoké otáčky. Princip broušení děr je naznačen v obrázku. Brusky planetové Planetové brusky slouží k broušení dílčích vnějších a vnitřních rotačních ploch na obrobcích, které samy rotační nejsou a neumožňují obrobení na bruskách jiných. Obrobky jsou během broušení pevně ustaveny a nástroj, brusný kotouč, vykonává kromě hlavního pohybu i všechny ostatní potřebné pohyby. Přísuvem je ustaven do výchozí polohy oproti obrobku a v témž smyslu také postupuje do hloubky. Vřeteno s kotoučem obíhá otáčivým posuvem kolem osy broušené plochy a koná podélný posuv pro její obsažení. Brusky na ostření nástrojů Tyto stroje jsou konstruovány pro ostření břitů různých obráběcích nástrojů a proto existují v mnoha variantách. Některé jsou univerzálnější, jiné jsou speciální. Z toho důvodu nebudou blíže popisovány.

13 Hoblovky Hoblovky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná obrobek. Posuv při hoblování je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu stolu mimo záběr nástroj. Hoblování se užívá při obrábění delších relativně úzkých ploch rovinných nebo prismatických. V tomto případě bývá hoblování produktivnější než frézování a přesnost obrobených ploch je vyšší. Náčrt zachycuje základní tvar dvoustojanové hoblovky. Hlavní pohyb koná stůl s obrobkem. Pohyb stolu v jenom smyslu je hlavním pohybem, v opačném smyslu se stůl zpravidla pouze vrací do původní polohy. Stroje určené pro zvlášť dlouhé obrobky obrábějí při obou smyslech pohybu stolu, držák s nástrojem se v úvrati stolu otočí kolem svislé osy čelem proti obrobku. Nosnou konstrukci tvoří portál. Suporty, skládající se ze dvojích saní, jsou uloženy jednak na příčníku, jednak na stojanech. Příčník se ve svislém směru před započetím obrábění přestavuje podle výšky obrobku. Pro menší obrobky se užívají jednostojanové hoblovky, jejichž podoba je snadno představitelná. Mají pouze jeden stojan, nemají příčku a místo příčníku mají rameno. Pro zvlášť velké a těžké obrobky se užívají tak zvané hoblovky portálové. Obrobek je u nich upínám přímo na nepohyblivé lože, na jehož stranách je zhotoveno vedení pro portál. Portál, jehož hmotnost je menší než hmotnost obrobku, po tomto vedení podélně pojíždí a vykonává tak hlavní pohyb. Je zřejmé, že z hlediska přesnosti názvosloví je v tomto případě označení portálové hoblovky nepřesné (portál mají i dvoustojanové hoblovky) a nesprávné. Hlavní pohyb totiž koná nástroj a proto se ve skutečnosti jedná o obrážečky. Obrážečky vodorovné nebo svislé. Obrážečky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná nástroj, obrážecí nůž upnutý v hlavě smykadla. Posuv při obrážení je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu smykadla mimo záběr buď nástroj nebo obrobek. Obrážečky se užívají při obrábění kratších rovinných i prismatických ploch. Podle orientace směru hlavního pohybu jsou obrážečky

14 Vodorovné obrážečky U vodorovné obrážečky nazývané také šeping koná hlavní pohyb ve vodorovném směru smykadlo. Náčrt představuje základní typ tohoto stroje. Obrobek je upevněn na stole, který má možnost svislého a vodorovného příčného přestavení. Svislý pohyb stolu slouží k přiblížení obrobku k dráze hlavního pohybu nože. Vodorovný pohyb stolu je posuvem užívaným při obrážení vodorovných ploch na obrobku. Nožová hlava nesoucí nástroj vykonává svislý posuv při obrážení svislých ploch. Bývá uložena otočně kolem vodorovné osy. Tím je umožněno i obrážení ploch šikmých. Svislé obrážečky Princip práce svislé obrážečky je zřejmý z náčrtu uvedeného. Mohou obrážet vnější i vnitřní plochy. Smykadlo s nástrojem koná svislý hlavní pohyb. Vedení smykadla je možno pootočit kolem vodorovné osy a tak umožnit i obrážení šikmých ploch. Stůl nesoucí obrobek má křížové saně a na nich otočnou desku. Otáčení obrobku se užívá při obrážení okrouhlých ploch.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E Slovácké strojírny, a.s. závod 8 - TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Hoblování, obrážení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Hoblování, obrážení Ing. Kubíček Miroslav

Více

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená:

Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L E[M]CONOMY. znamená: [ E[M]CONOMY ] znamená: Velké výzvy lze zvládnout i v malém provedení. EMCOMAT- řada FB-3 FB-450 L FB-600 L Univerzální frézky s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT FB-3 [Vertikální

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce

Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Nové typy nástrojů pro frézování, frézovací hlavy, rozdělení frézek podle konstrukce Obráběč kovů 1. Pavel Rožek 2010 1 Obsah : 1. Frézování... 3 2. Frézovací nástroje... 3 2.1 Materiály břitů fréz...5

Více

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody

Vrtání a vyvrtávání. 1.1.1 Charakteristika výrobní metody Vrtání a vyvrtávání Vrtáním se rozumí obrábění díry do plného materiálu, zatímco vyvrtáváním se díry předvrtané, předlité nebo předované zvětšují na požadovaný průměr. Vrtat lze válcové, uželové a tvarové

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

Výroba nástrojů na obrábění kompozitů. Pavel Kubík

Výroba nástrojů na obrábění kompozitů. Pavel Kubík Výroba nástrojů na obrábění kompozitů Pavel Kubík Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Moje bakalářská práce se zabývá výrobou nástroje obráběcího kompozit. Nástrojem je fréza na obrábění dřeva s mechanicky

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity.

10. Frézování. Frézováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. 10. Fréování Fréováním obrábíme především rovinné nebo tvarové plochy nástrojem s více břity. Princip réování: Při réování používáme vícebřité nástroje réy. Fréa koná hlavní řený pohyb otáčivý. Podle polohy

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem

CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem CNC frézovací centrum T - typu s otočným stolem T-obrábění z 5 stran T- typ obráběcích center s pojizným stojanem a výsuvným smykadlem poskytuje dvojnásobný pracovní rozsah. Se zdvihem v příčné ose 1500+2000

Více

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a Obrábění Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu. Tím se liší od jiných

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG

VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY. TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VERTIKÁLNÍ SOUSTRUHY HORIZONTÁLNÍ SOUSTRUHY TDZ Turn s.r.o. PRODUKTOVÝ KATALOG VÝVOJ SPOLEČNOSTI TDZ Turn s.r.o. 2006 2008 2010 Vznikla jako společnost výhradně zaměřená na dodávku vertikálních soustruhů.

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ

NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava NOVÉ SMĚRY V PROGRESIVNÍM OBRÁBĚNÍ učební text Josef Brychta, Robert Čep, Marek Sadílek, Lenka Petřkovská, Jana Nováková Ostrava 2007 Recenze: doc. Ing.

Více

Moderní konstrukční řešení CNC strojů

Moderní konstrukční řešení CNC strojů Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: třetí Zpracoval: Ing. Petra Janíčková Modul: Moderní konstrukční

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami

Frézování. Podstata metody. Zákl. způsoby frézování rovinných ploch. Frézování válcovými frézami Fréování obrábění rovinných nebo tvarových loch vícebřitým nástrojem réou mladší ůsob než soustružení (rvní réky 18.stol., soustruhy 13.stol.) Podstata metody řený ohyb: složen e dvou ohybů cykloida (blížící

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 06 Frézování kapes a drážek KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 06 Frézování kapes a drážek Siemens 840 - Frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím panelu Kapitola 2

Více

PRAXE - Základy frézování. 1. Úvod. 2. Bezpečnost a PO. 1.1. Frézování

PRAXE - Základy frézování. 1. Úvod. 2. Bezpečnost a PO. 1.1. Frézování PRAXE - Základy frézování 1. Úvod 1.1. Frézování Frézování je třískové obrábění rovinných ploch, pravoúhlých ploch, tvarových ploch, vnitřních nebo vnějších. Dále frézování drážek, frézování ozubených

Více

CNC frézování - Mikroprog

CNC frézování - Mikroprog Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: PRAXE 3. ročník Jindřich Bančík 14.3.2012 Název zpracovaného celku: CNC frézování - Mikroprog CNC frézování - Mikroprog 1.Obecná část 1.1 Informace o systému a výrobci

Více

únor duben 2012 29 690 Kč 5 090 Kč Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Obráběcí a tvářecí stroje

únor duben 2012 29 690 Kč 5 090 Kč Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Obráběcí a tvářecí stroje Obráběcí a tvářecí stroje Akční nabídka! únor duben 2012 Volejte zdarma 800 100 709 Volajte zdarma 0800 004 203 Opti BF 20 Vario Mimořádně stabilní vrtačko-frézka pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304)

NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) NÁVOD POUŽITÍ (No.:810304) ZRYCHLOVACÍ PŘÍSTROJ ZP - 10/X NAREX MTE s.r.o. Moskevská 63 CZ-101 00 Praha 10 Czech Republic phone: +420 246 002 321, +420 246 002 249 fax: + 420 246 002 335 e-mail: obchod@narexmte.cz

Více

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ

OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PROFIL FIRMY Firma TRIMILL, a. s. byla založena v roce 2000 jako akciová společnost se sídlem v České republice. TRIMILL, a. s. se specializuje na výrobu CNC obráběcích

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. CNC obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC obrábění CNC OBECNĚ Kapitola 1 - Způsoby programování CNC strojů Kapitola 2 - Základní terminologie, oblasti CNC programování Kapitola 3 - Řídící

Více

Katalog strojů 2010 / 09

Katalog strojů 2010 / 09 Katalog strojů 2010 / 09 Kovoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kompresory a pneunářadí Manipulační technika Již 18 let Vám pomáháme ve výběru strojních zařízení, ať již se jedná

Více

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE

VTC-40. Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 OBRÁBĚCÍ STROJE OBRÁBĚCÍ STROJE Japonská stolová vertikální frézovací, vrtací a závitovací centra s kuželem vel. 40 VTC-40 VTC-40a VTC-40b Rychloposuvy 48 m.min -1 Výměna nástroje 1,2 s Synchronizované závitování při

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje

NC a CNC stroje číslicově řízené stroje NC a CNC stroje číslicově řízené stroje Automatizace Automatizace je zavádění číslicových strojů do výroby. Výhody - malý počet zaměstnanců a přípravných operací, - rychlý náběh na výrobu a rychlý přechod

Více

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies

SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies SPOLMETAL, s.r.o. CNC technologies Kdo jsme? Naše společnost byla založena 15. dubna 1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14824. Statutárním orgánem společnosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky

Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky 65 Stavebnicové a rekonfigurovatelné stroje, nepružné výrobní systémy a linky Vladimír Dokoupil, Jan Hudec Abstrakt: Příspěvek shrnuje aktuální stav v segmentu stavebnicových a rekonfigurovatelných strojů

Více

Boschert EccoLine Rotation. CNC vystřihovací lis Max. formát 1 500 x 3 000 mm Max. síla 6 mm při kvalitě materiálu St 37. Laser L 6030S (2 stroje)

Boschert EccoLine Rotation. CNC vystřihovací lis Max. formát 1 500 x 3 000 mm Max. síla 6 mm při kvalitě materiálu St 37. Laser L 6030S (2 stroje) PŘÍPRAVNA MATERIÁLU Boschert EccoLine Rotation CNC vystřihovací lis Max. formát 1 500 x 3 000 mm Max. síla 6 mm při kvalitě materiálu St 37 Stroj slouží k vysekávání dílců pomocí razníků. Na tomto stroji

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1) Zadavatel: ŠROUBY Krupka s.r.o Nádražní 124 417 41 Krupka Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kubáč - ředitel Email: z.kubac@sroubykrupka.cz http:// www.sroubykrupka.cz Sídlo společnosti a místo plnění: Nádražní

Více

Technologický profil Přesné strojírenství

Technologický profil Přesné strojírenství VUVL A.S. Technologický profil Přesné strojírenství Profil společnosti Činnost společnosti VUVL a.s. je zaměřena zejména na výrobu přesných strojních dílů technologiemi třískového opracování, včetně dokončovacích

Více

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II

Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická oblast Programování CNC strojů a CAM systémy

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE

HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ STROJE N o v é c í l e s i ž á d a WHN 13/15 CNC 1 9 0 LIDÉ 2013 A JEJICH STROJE WHQ 13/15 CNC WHN 13/15 MC j í n o v á ř e š e n WHQ 13/15 MC í 04/2013 reg. č. 12392-01

Více

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka

Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka Stránka 1 z 14 A) STANDARD Poz. Označení položky Č. položky Množ.Jednotka 1 MERCURY 321504-K3 (KONZOLA) C223251 ks MERCURY 321504-R3 (RASTR) C223252 ks MERCURY 321504-G3 (HLADKÝ) C223253 ks MERCURY 421504-K3

Více

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl

A) STANDARD. 1.1 Stavba stroje. 1.2 Pracovní (upínací) stůl Stránka 1 z 9 A) STANDARD 1 SCORPION 322102-R3 (RASTR) C153221 ks SCORPION 422202-R3 (RASTR) C154221 ks SCORPION 522202-R3 (RASTR) C155221 ks SCORPION 622202-R3 (RASTR) C156221 ks 1.1 Stavba stroje CNC

Více

Těžké obráběcí stroje

Těžké obráběcí stroje 85 Těžké obráběcí stroje Patrik Vook, Ivan Diviš, Eduard Stach Abstrakt: Tématem článku je shrnutí aktuálního celosvětového stavu výrobců těžkých obráběcích strojů, kteří vystavovali na výstavě EMO 2009

Více

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM

Název projektu: Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: Ročník: Zpracoval: Modul: CAD/CAM Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Mechanik seřizovač Ročník: Čtvrtý Zpracoval: Zdeněk Ludvík Modul: CAD/CAM ÚVOD...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm

Automatizované ostření nástrojů FORTIS. Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu. až do 340 mm. až do 250 mm Automatizované ostření nástrojů FORTIS Hospodárné univerzální centrum pro ostření a výrobu až do 340 mm až do 250 mm fortis VELKÝ VÝKON NÍZKÁ CENA Pripojit, ˇ zapnout a jede se! Jednoduše, rychle a presne

Více

Zakázková výroba. Výrobně technické možnosti OCELOVÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚNÍ ZPRACOVÁNÍ PLECHU

Zakázková výroba. Výrobně technické možnosti OCELOVÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚNÍ ZPRACOVÁNÍ PLECHU Zakázková výroba Výrobně technické možnosti OCELOVÉ KONSTRUKCE OBRÁBĚNÍ ZPRACOVÁNÍ PLECHU Klima a.s., Krumlovská 38, 383 32 Prachatice www.klimacz.cz, info@klimacz.cz Tel.: +420 388 601 154 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Více

Učební text Obsluha CNC strojů

Učební text Obsluha CNC strojů Učební text Obsluha CNC strojů pro Integrovanou střední školu v Chebu Ing. Jan Homolka 1 Obsah Řídící systémy CNC... 4 Číslicová řídící technika... 4 Pohony... 4 Odměřovací systémy... 5 Funkce CNC řízení...

Více

Sídlo společnosti. Slavíkova 1571/6 CZ-130 00 Praha 3 Tel. (00420) 222 715 572. Areál ŽĎAS

Sídlo společnosti. Slavíkova 1571/6 CZ-130 00 Praha 3 Tel. (00420) 222 715 572. Areál ŽĎAS VÝROBA FOREM SVAŘOVÁNÍ DEFEKTOSKOPIE Sídlo společnosti Slavíkova 1571/6 CZ-130 00 Praha 3 Tel. (00420) 222 715 572 Výroba forem a nástrojů Svařování a defektoskopie Areál ŽĎAS Strojírenská 6 P.O.BOX 21

Více

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE

ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE ČÍSLICOVĚ ŘÍZENÉ STROJE Elektronická učebnice Ing. Jaromír Polášek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod do CNC strojů... 5

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje. Název zpracovaného celku: CAM obrábění Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Počítačem řízené stroje 4 ročník Bančík Jindřich 25.7.2012 Název zpracovaného celku: CAM obrábění CAM obrábění 1. Volba nástroje dle katalogu Pramet 1.1 Výběr a instalace

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG TRADICE PŘESNOST SPOLEHLIVOST

PRODUKTOVÝ KATALOG TRADICE PŘESNOST SPOLEHLIVOST PRODUKTOVÝ KATALOG TRADICE PŘESNOST SPOLEHLIVOST TRADICE PŘESNOST SPOLEHLIVOST TOSHULIN, a.s. je předním světovým výrobcem technologicky vyspělých multifunkčních CNC obráběcích strojů a soustruhů se svislou

Více

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y

101 7 HOBLÍK Y HORNÍ FRÉZK Y 101 7 HOBLÍKY HORNÍ FRÉZKY 102 hoblíky P20SA2 HOBLÍK HOBLOVACÍ ŠÍŘKA (MM) 82 MAX. HLOUBKA DRÁŽKY (MM) 25 MAX. TLOUŠŤKA TŘÍSKY (MM) 3 PŘÍKON (W) 720 POČET OTÁČEK NAPRÁZDNO (1/MIN) 14 000 HMOTNOST (KG) 3,0

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC. Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC Kapitola 12 - vysokotlaké chlazení při třískovém obrábění Siemens 840 - frézování Kapitola 1 - Siemens 840 - Ovládací panel a tlačítka na ovládacím

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování

Střední průmyslová škola Jihlava. EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Střední průmyslová škola Jihlava EMCO WinNC GE Fanuc Series 21 M frézování Pracovní sešit Ing. Michal Hill, učitel odborných strojírenských předmětů Úvod Tento sešit slouží k procvičení základů CNC frézování

Více

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012

Technologie broušení. Ing. Renáta Bartoňová. Elektronická učebnice 2012 Technologie broušení Elektronická učebnice 2012 Ing. Renáta Bartoňová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Broušení... 4 2 Stroje

Více

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění

Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění production_broch_2007_press.indd1 1 7.3.2007 16:23:59 Poskytujeme komplexní řešení ve světě obrábění Na rozdíl od pokroku, kterého dosáhla technologie řízení, je ruční programování moderních CNC obráběcích

Více

Příručka základů soustružení

Příručka základů soustružení Příručka základů soustružení Elektronická učebnice Ivana Čípová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Ú V O D 1 Obsah Úvod... 5 Vysvětlivky k

Více

Práce s programem CAM

Práce s programem CAM Práce s programem CAM Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více