N_PoTP Pojistná teorie a politika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N_PoTP Pojistná teorie a politika"

Transkript

1 N_PoTP Pojistná teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky... 5 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná teorie a politika... 7 Tematický blok 3: Konzervativní pojistná teorie a politika... 9 Tematický blok 4: Pojistná teorie a politika v době globalizace a privatizace Tematický blok 5: Metody a pilíře sociálního a soukromého zabezpečení Tematický blok 6: Financování sociálního a soukromého pojištění Tematický blok 7: Nemocenské a zdravotní pojištění (teorie a politika) Tematický blok 8: Životní pojištění (teorie a politika) Tematický blok 9: Ostatní pojištění osob (teorie a politika) Tematický blok 10: Pojištění podniků a institucí (teorie a politika) Tematický blok 11: Pojištění odpovědnosti za škodu (teorie a politika) Tematický blok 12: Pojištění majetku občanů (teorie a politika) Závěrečný blok... 33

2 Úvodní blok Úvod Pojistná teorie a politika je povinným předmětem na navazujícím magisterském studiu oboru Veřejné finance, vyučovaným na prezenčním studiu v rozsahu 4 hodin přednášek týdně a na kombinovaném studiu v rozsahu 12 hodin řízených konzultací. Anotace Pojistná teorie a politika je pojata jako teorie a politika na úseku soukromého i sociálního pojištění a dalších metod zabezpečení, v širokých souvislostech státní hospodářské a sociální politiky, jakož i celého sociálního a soukromého zabezpečení. Problematika penzí je přitom koncentrována do samostatného předmětu Penzijní teorie a politika. Studijní cíle předmětu Cílem je získat znalosti z obecně pojaté pojistné teorie a politiky, zahrnující nejen soukromé, ale i sociální pojištění a variantní metody sociálního zabezpečení. Kurz má umožnit studentům chápat, analyzovat a i vytvářet zásadní koncepce rozvoje soukromého a sociálního pojištění v jejich integrované podobě. Osnova předmětu 1. Historické milníky pojistné teorie a politiky 2. Komunistická a postkomunistická pojistná teorie a politika 3. Konzervativní pojistná teorie a politika 4. Pojistná teorie a politika v době globalizace a privatizace 5. Metody a pilíře sociálního a soukromého zabezpečení 6. Financování sociálního a soukromého pojištění 7. Nemocenské a zdravotní pojištění (teorie a politika) 8. Životní pojištění (teorie a politika) 9. Ostatní pojištění osob (teorie a politika) 10. Pojištění podniků a institucí (teorie a politika) 11. Pojištění odpovědnosti za škodu (teorie a politika) 12. Pojištění majetku občanů (teorie a politika) Průvodce studiem předmětu s harmonogramem Tematické celky představují vždy obsah a zaměření 4 hodin výuky pro prezenční studium.

3 Informace o vyučujících prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., vedoucí katedry veřejné ekonomiky VŠFS Studijní literatura a další studijní materiály Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, VOSTATEK, J.: Penze, zdraví a vzdělání redistribuce, investování, modely. Prezentace a příspěvek na mezinárodní konferenci Human Capital and Investment in Education. Praha, VŠFS, VOSTATEK, J.: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů. In: Finanční trhy a jejich regulace vývoj a současný stav. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, VŠFS, VOSTATEK, J.: Modely poskytování zdravotní péče: zřejmé tendence. Praha, VŠFS, Doporučená literatura: DAŇHEL, J. a kol.: Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, DAŇHEL, J.: Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, TANNER, M.: Social Security, Ponzi Schemes, and the Need for Reform. Policy Analysis č Washington: CATO Institute, Dostupné z: GOKHALE, J.: Globalization: Curse or Cure? Policies to Harness Global Economic Integration to Solve Our Economic Challenge. Policy Analysis č Washington: CATO Institute, Dostupné z: KELLER, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: Slon, LAUČÍKOVÁ, M., VOSTATEK, J.: Poistenie. Bratislava: Alfa, Praha: SNTL, VOSTATEK, J.: Der Gewinn im sozialistischen Versicherungswesen. Versicherungswirtschaft, 1983, č. 12 Pokyny Studenti se povinně přihlašují na zkoušku. Hodnocení a ukončení předmětu Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemného testu (s nahodile vybranými 5 tematickými otázkami) a z případné následující ústní zkoušky. Časový limit pro písemný test: 2 hodiny

4 Aktuální informace Jméno vyučujícího prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Jméno vyučujícího Jméno vyučujícího

5 Tematický blok 1: Historické milníky pojistné teorie a politiky Úvod Pojištění vždy více či méně zapadalo do daného hospodářského a sociálního řádu a mohlo tak být i nástrojem hospodářské a sociální politiky. Dokumentují to i jeho první etapy samostatné i nesamostatné existence. Původní vzájemnostní úhrada nahodile vznikajících potřeb byla ve vybraných oblastech ekonomiky doplněna i podnikáním vedoucím k zabezpečení pro případ živelních a dalších událostí. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Pojišťovnictví. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Vzájemnostní pojištění jako historicky první systém zabezpečení v podmínkách převažujícího naturálního hospodářství. Námořní půjčka jako výchozí základ rozvoje komerčního pojištění. Církevní teorie a politika vůči pojištění a zabezpečení. Církevní politika vůči lichvě a úroku. Využívání pojištění v době merkantilismu a kameralismu. Klasické liberální přístupy k pojištění a zabezpečení a jejich vliv na pojišťovnictví. Wagnerova pojistná teorie jako odraz průniku sociálních přístupů do pojištění. Sociální pojištění jako nástroj sociální politiky. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Námořní půjčka Tontina Klasická odvětví pojištění Teorie hry Pojišťovací teorie daňová Vzájemnostní pojištění Vzájemná pojišťovna Pojišťovací spolek Klasifikační systém Dělnické pojištění

6 Sociální pojištění Bismarckův model Wagnerův zákon Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Čím se liší vzájemnostní pojištění v jeho původní a dnešní podobě? Jak přispěla námořní půjčka a církev ke vzniku komerčního pojištění? Kdy byla vystavena první pojistka v dnešním slova smyslu a o jaké pojištění se jednalo? Jaká byla státní pojistná politika v období merkantilismu? Jak se stavěla klasická politická ekonomie k pojištění? Kdo byl hlavní zastánce státního socialismu a co požadoval v pojištění a pojišťovnictví? Jaký je historický přínos kancléře Bismarcka k pojistné teorii a politice? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 1, subkapitoly 1-4.

7 Tematický blok 2: Komunistická a postkomunistická pojistná teorie a politika Úvod Se vznikem sociálního pojištění se pojistná teorie a politika významně rozštěpila na oblast sociálního pojištění a soukromého pojištění. Dlouhou historickou epizodou byla vláda komunistických stran v mnoha zemích světa, která s sebou přinesla úplné zestátnění soukromého pojišťovnictví, podstatnou změnu struktury státního pojištění i transformaci sociálního pojištění na státní zabezpečení. Přitom se ovšem použila i třídní hlediska vůči samostatně hospodařícím osobám, s cílem je nahnat do družstev či zlikvidovat. V ČSSR bylo používání termínu sociální pojištění důsledně potlačováno, sociální pojištění bylo pojímáno jako přežitek kapitalismu. Tehdejší cenová politika se specificky projevovala na úseku individuálního pojištění i pojištění státních a družstevních organizací. Následující transformace státního pojišťovnictví na tržní systém byla v postkomunistických zemích prováděna různými způsoby, což se promítá i na konkrétním fungování pojistných trhů v jednotlivých zemích. Došlo a dochází i k transformaci komunistického sociálního zabezpečení převážně na různé systémy sociální pojištění; vývoj v Česku je v tomto směru specifický. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexních bakalářských kurzů Pojišťovnictví a Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Podstatné snížení nákladů po zestátnění pojišťovnictví v komunistických zemích. Omezení a restrukturalizace řady odvětví a produktů soukromých pojištění jako výraz státní pojistné politiky. Vývoj pojistné politiky vůči hlavním odvětvím individuálního pojištění v návaznosti na změny v hospodářské a sociální politice komunistických zemí. Fiskální využívání individuálního pojištění v komunistických zemích. Vliv přestaveb hospodářského mechanismu na pojištění průmyslu a zemědělství. Konstrukce a výše odvodů ze zisku státní pojišťovny do státního rozpočtu. Ukládací politika státní pojišťovny a její návaznost na systém řízení. Privatizace státních pojišťoven v různých postkomunistických zemích a její dopad na koncentraci pojistného trhu. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Státní pojištění

8 Národní pojištění Individuální pojištění Pojištění socialistických organizací Doba nezbytného léčení Leninský program sociálního pojištění Semaškův model Komise národního pojištění Pojištění úrody Sdružené pojištění pracujících Sdružené pojištění mládeže Důchodové pojištění pracujících Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Jak státní pojištění majetku obyvatelstva vyhovovalo pojistným potřebám? Proč bylo zrušeno soukromé nemocenské pojištění? Proč a jak bylo reformováno soukromé úrazové pojištění? Jak bylo transformováno důchodové připojištění? Jak byl koncipován čs. zákon o národním pojištění? Jak pojištění socialistických organizací navazovalo na systém plánovitého řízení? Jakou úlohu mělo a jak bylo organizováno Sdružené pojištění pracujících? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 2000, subkapitola 1.5. Doporučená literatura: LAUČÍKOVÁ, M., VOSTATEK, J.: Poistenie. Bratislava: Alfa, Praha: SNTL, VOSTATEK, J.: Der Gewinn im sozialistischen Versicherungswesen. Versicherungswirtschaft, 1983, č. 12.

9 Tematický blok 3: Konzervativní pojistná teorie a politika Úvod Sociální pojištění vzniklo jako nástroj konzervativní politiky, proti liberálům, kteří požadovali vznik dělnických vzájemnostních institucí na bázi dobrovolnosti. Součástí konzervativního sociálního modelu je (i dnes) segmentované sociální pojištění, čili paralelní existence různých systémů sociálního pojištění pro různé sociální skupiny či segmenty zaměstnanců. Sociální pojištění přitom není jedinou metodou sociálního zabezpečení v rámci konzervativního modelu sociálního pojištění. Do tohoto modelu plně zapadá i státní zaopatření státních zaměstnanců, financované ze státního rozpočtu bez asistence sociální pojišťovny. Konzervativní model nevyžaduje zapojení všech výdělečně činných osob do sociálního pojištění či jiného systému a tomuto modelu též odpovídá neexistence sociálního zabezpečení např. tzv. svobodných povolání, živnostníků nebo samostatně hospodařících zemědělců. Vznik systémů sociálního pojištění vedl k určitému útlumu konkurenčních odvětví soukromého pojištění. Rozvoj soukromého pojištění také probíhal odděleně v jednotlivých zemích, což odpovídalo tehdejší protekcionistické obchodní politice jednotlivých zemí, doprovázené i politickým a vojenským soupeřením celé řady zemí, které vyústilo i do obou světových válek. Součástí této politiky byla mj. i nostrifikace pojišťoven na území Československa po první světové válce. Na soukromé pojišťovny dopadla velká hospodářská krize. I návazně na bankroty soukromých pojišťoven dochází k rozvoji státní regulace. Rozvoj motorizace a ekonomiky vedl ke vzniku nových odvětví soukromého pojištění. Po druhé světové válce došlo k rozvoji sociálních systémů, v některých zemích se uplatnily i další sociální modely a celkově díky ekonomickému rozmachu ve vyspělých západních zemích dochází k rozvoji sociálního zabezpečení i soukromého pojištění. Diferencovaně v různých zemích nabývá na významu i role zaměstnavatelů v sociálním a soukromém zabezpečení. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Pojišťovnictví. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Historické souvislosti vývoje pojistné teorie a politiky na příkladu vývoje teorie úhrady potřeb. Vznik sociálního pojištění a jeho promítnutí v pojistné teorii a politice Odlišnosti britského a československého národního pojištění. Vliv politiky a ekonomiky na sociální zabezpečení. Vznik nových odvětví soukromého pojištění. Pojištění úrody v roli sociálního pojištění. Možnosti univerzalizace sociálního pojištění.

10 Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Tradiční pojetí teorie úhrady potřeb Moderní pojetí teorie úhrady potřeb Sociální tržní hospodářství Welfare state Sociální stát Zaopatřovací stát Liberální sociální model Beveridgeův systém Národní pojištění Národní zdravotní služba (NHS) Automatická indexace dávek sociálního pojištění Klasický trojpilířový systém důchodového zabezpečení Švédský model Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Zapadá systém NHS spíše do konzervativního, nebo liberálního sociálního modelu? Je koncepce Beveridgeova modelu postavena na bázi pojištění? Která odvětví soukromého pojištění se rozvinula po druhé světové válce? Dáváte přednost švédskému nebo britskému státu blahobytu? Jaká je úloha veřejných pojišťoven po druhé světové válce? K jakým změnám ve vývoji sociálního zabezpečení došlo po druhé světové válce? Jaké jsou základní příčiny vývoje britského sociálního zabezpečení ve 20. století? Jaké jsou rozdíly mezi zabezpečením státních zaměstnanců za kapitalismu a v Československu po 2. světové válce? Jaké systémy státní regulace a dohledu původně existovaly ve 20. století? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 3 a subkapitola 1.4.

11 Tematický blok 4: Pojistná teorie a politika v době globalizace a privatizace Úvod V posledních zhruba dvou desetiletích došlo k celé řadě významných změn ve světě, které se promítají i v celé pojistné teorii a politice. Sametové i nesametové revoluce vedly k rozkladu komunistických režimů, přičemž nejdynamičtějším regionem světa je Čína, kde byly sice zachovány komunistické politické struktury, ale ekonomika se transformovala na kapitalistickou díky státní regulaci rozvoje místního kapitalismu i zahraničním investicím. Nejslaběji se rozvíjejícím regionem je Evropa, jejíž integrace v rozšiřujícím se rámci Evropské unie nestačí udržovat krok s ekonomickým rozvojem ostatních světových makroregionů včetně USA. Ke globalizaci světové ekonomiky přispěl nástup neoliberalismu, který se odrazil i v privatizaci řady odvětví, v nichž do té doby dominoval veřejný sektor. Tyto privatizační tendence se projevily i v oblasti sociálního zabezpečení, nejvýrazněji v penzijních a zdravotnických systémech. Pozorujeme přitom koncentraci privatizačních tendencí v latinskoamerických a postkomunistických zemích. Ve vyspělých zemích OECD jsou tyto tendence podstatně slabší a této problematice je věnována intenzívní analytická a politická pozornost. Naproti tomu v regionu Latinské Ameriky, východní Evropy a střední Asie jsou politická reformní rozhodnutí dělána často velmi rychle, s pevnou a neotřesitelnou vírou v samoregulační působení tržních mechanismů. Sociální reformy jsou v těchto zemích dělány obvykle pod tlakem příslušných lobbistických skupin. Globalizace a vytváření vnitřního trhu EU vedlo ve finančním sektoru těchto zemí v konstituování vyšší cenové hladiny finančních služeb, než jaká obvykle existuje v mateřských zemích mezinárodních finančních skupin. Touto cestou dochází i k rychlé návratnosti zahraničních investic. Podstatným výsledkem procesu globalizace a privatizace je výrazné zvýšení průměrných investičních výnosů, které se stalo zásadním argumentem pro privatizaci starobního zabezpečení. Přebytky finančních úspor ve světě jsou tak vysoké, že podvazují ekonomický rozvoj nejen v západní Evropě a v USA. Globalizace vede i k růstu rizikovosti finančního sektoru, k poklesu bezrizikové úrokové míry na hodnotu blízkou k nule a ke zvyšování deficitů veřejných rozpočtů. Zkušenosti se sociálními reformami ukazují, že žádný sociální systém není imunní vůči jeho deformaci ve prospěch lobbistických a politických zájmů včetně korupce. Stoupá význam pojistné teorie, a to v širokém rámci celé ekonomické a sociální teorie; jen seriózní analýzy zkušeností i obecných ekonomických a sociálních trendů mohou zabránit i rozsáhlému mrhání ekonomickými a lidskými zdroji, které může být spojeno např. s privatizačními akcemi, konanými v zájmu několika finančních skupin v dané zemi. Ukázalo se např., že teoreticky jednoduchá rádoby neoliberální myšlenka privatizace systémů sociálního důchodového pojištění vede ve skutečnosti ke zdražení důchodového zabezpečení a k negativnímu dopadu na ekonomický rozvoj. I globální makroekonomické údaje ukazují, že privatizace může vést, resp. vede ke zvýšení celkových sociálních výdajů. Rozhodně neplatí, že reálné sociální výdaje jsou v zemích vycházejících ze sociálně-demokratického modelu vyšší než v zemích liberálně orientovaných (jako jsou USA a Velká Británie); přitom nejvyšší jsou tyto výdaje v zemích konzervativního typu (jako jen Německo či Francie). Efektivnost pojistných systémů je nutno posuzovat vždy v konkrétních podmínkách jednotlivých zemí, nikoliv podle zjednodušených šablon

12 čistých ekonomických teorií. I v pojistných systémech a finančních institucích fungují skutečnosti známé z behaviorální a institucionální ekonomie. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářských kurzů Veřejné finance a Pojišťovnictví. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Možnosti využití vysokých investičních výnosů v pojistných produktech. Dopad vysokých investičních výnosů na veřejné finance a sociální systémy. Dopad vysokých investičních výnosů na produkty soukromého pojištění. Pojišťovnictví a penzijní fondy jako investiční příležitosti, dopad na cenovou politiku a na náklady. Nástroje a účinnost regulace pojišťovnictví a penzijních institucí na národní úrovni. Vliv regulace EU na vytváření jednotného pojistného trhu, penzijního trhu, trhu zdravotnických služeb apod. Úloha Penzijní směrnice EU při snižování nákladů podnikových penzijních systémů. Penzijní spoření a zdravotní spoření jako možný zdroj prostředků na důchodové zabezpečení a zdravotní péči. Zásadní odlišnosti veřejného a soukromého zdravotního pojištění. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Sociální kvóta Daňové výdaje Community rating Penzijní směrnice EU Životní směrnice EU Teorie zastoupení (agency theory) Diverzifikace Míra koncentrace pojistného trhu Penzijní trh Trh zdravotního pojištění Poplatek, spoluúčast, franšíza Dávkově definovaný produkt Příspěvkově definovaný produkt Garance výnosu Opt-out Pojistné podmínky Obchodní podmínky

13 Ponzi scheme Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Které jsou hlavní problémy privatizace sociálního pojištění? Jak může stát regulovat produkty soukromého pojištění? Může stát uzákonit pojistné podmínky životního pojištění? Jak se staví neoliberální teorie k podnikovým systémům pojistného zabezpečení? Jakou vlastnickou strukturu mají v EU podnikové penzijní fondy? Mají zdravotní připojištění nabízet zdravotní pojišťovny, nebo soukromé pojišťovny? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Penze, zdraví a vzdělání redistribuce, investování, modely. Prezentace a příspěvek na mezinárodní konferenci Human Capital and Investment in Education. Praha, VŠFS, VOSTATEK, J.: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů. In: Finanční trhy a jejich regulace vývoj a současný stav. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, VŠFS, VOSTATEK, J.: Inovace penzijních systémů se zaměřením na podnikové penze a riziková povolání. Prezentace a příspěvek na mezinárodní konferenci Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života. Praha, VŠMIE, VOSTATEK, J.: Penze a velký národohospodářský manévr. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Šlapanice, Masarykova univerzita, VOSTATEK, J.: Úloha governance v penzijních systémech. Praha, VŠFS, Doporučená literatura: TANNER, M.: Social Security, Ponzi Schemes, and the Need for Reform. Policy Analysis č Washington: CATO Institute, Dostupné z: GOKHALE, J.: Globalization: Curse or Cure? Policies to Harness Global Economic Integration to Solve Our Economic Challenge. Policy Analysis č Washington: CATO Institute, Dostupné z: PIÑERA, J.: Liberating Workers: The World Pension Revolution. Cato s Letter #15. Washington: CATO Institute, Dostupné z: KELLER, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: Slon, 2009

14 Tematický blok 5: Metody a pilíře sociálního a soukromého zabezpečení Úvod Sociální pojištění je ve světě základní metodou sociálního zabezpečení, soukromé pojištění je významnou, leckde i základní metodou soukromého zabezpečení. Jednotlivé metody sociálního zabezpečení jsou v praxi často propojeny, nebo představují konkurenční řešení. Významné slovo v tom má politika a působení zájmových uskupení. V jednotlivých odvětvích zabezpečení může být účelné rozlišit dva a více pilířů tohoto zabezpečení. Pojistná teorie může významně přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, pokud nabídne odpovídající řešení pro podmínky dané země, resp. obecně. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářských kurzů Veřejné finance a Pojišťovnictví. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Zásadní praktické rozdíly mezi dobrovolným a povinným pojištěním, smluvním a zákonným pojištěním. Vliv historického vývoje a politiky na podobu a úroveň sociálního a soukromého zabezpečení. Diverzifikace a integrace soukromého a sociálního zabezpečení. Ukazatelé úrovně sociálního a soukromého zabezpečení. Pojetí sociálního pojištění v americké odborné literatuře, vliv legislativy USA. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Metoda sociálního a soukromého zabezpečení Sociální ochrana Pilíř důchodového zabezpečení Sociální pojištění Soukromé pojištění Veřejné pojištění Povinné spoření Investování Veřejný a soukromý fond Podnikové zaopatření Penzijní fond

15 Penzijní společnost Penzijní plán Zdravotní plán Univerzální systém Sociální péče Sociální solidarita Provident fund Globální pojištěnost Propojištěnost Zásada všeobecnosti Zásada úplnosti Odpovědnost za zavinění Odpovědnost za výsledek Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Jak se prakticky liší zákonné pojištění a povinné smluvní pojištění? Je sociální pojištění zákonným pojištěním? Je zdravotní pojištění veřejným pojištěním, nebo zákonným pojištěním? Jsou provident funds považovány za perspektivní? Jaké základní zásady sociálního pojištění znáte? Je nutná existence podnikového zaopatření? Jak se liší sociální zabezpečení a sociální ochrana? Jaké základní zásady rozlišujeme u sociálního pojištění a u soukromého pojištění? Je spoření alternativou či součástí životního pojištění? Je spoření alternativou či součástí sociálního pojištění? Co se rozumí pod finální zásadou u sociální pomoci? Existuje dnes u nás sociální pojištění v původním slova smyslu? Jak vzniklo státní zaopatření? Existuje dnes u nás? Je či může být české veřejné zdravotní pojištění odvětvím sociálního pojištění? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 2. Doporučená literatura: KELLER, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: Slon, 2009.

16 Tematický blok 6: Financování sociálního a soukromého pojištění Úvod Zdrojem financování sociálního i soukromého pojištění je pojistné. Místo termínu pojistné by bylo možno obecně používat i jiné termíny, jako např. pojistná prémie, což je termín, který se dříve používal jako překlad z němčiny a odpovídá i anglickému termínu premium. Termín pojistné je u nás dnes legislativně upraven a nejeví se praktické navrhovat jeho změnu; spíše je problémem to, že slangově se hovoří o placení pojištění (místo pojistného) a že české sociální pojištění či veřejné zdravotní pojištění ve skutečnosti z ekonomického hlediska modelovým sociálním pojištěním zdaleka nejsou. Dalším terminologickým problémem je to, že v zahraničí se u sociálního (či veřejného) pojištění nepoužívá termín premium, ale příspěvek (contribution, Beitrag), ostatně v němčině i v oblasti soukromého pojištění zcela převažuje termín pojistný příspěvek (Versicherungsbeitrag). Terminologické problémy nejsou podstatnou částí tohoto kurzu, nicméně jde o významný problém pojistné teorie. Otázkou zcela zásadního významu je to, zda vláda či opozice chtějí u nás mít sociální pojištění jako takové. Řešením této otázky není únik k termínu veřejné pojištění. Pojistná teorie může či dokonce chtě nechtě musí v dané zemi registrovat resp. analyzovat systém označovaný za sociální pojištění, jak se v něm případně uplatňuje redistribuce příjmů nad rámec modelu sociálního pojištění. Přitom praktickým řešením tohoto problému je vytvoření dvou pilířů sociálního zabezpečení v daném odvětví tohoto zabezpečení. S tím, že každý z těchto pilířů bude financován jinak. Solidární pilíř, orientovaný podle zásady sociální solidarity, bude financován ze státního rozpočtu (v angličtině se používá termínu tax-financed, tj. financovaný z daní z kterých daní již není otázkou sociálního zabezpečení). Druhým pilířem je pak pojistný pilíř, čímž se má na mysli sociální pojištění a zásada ekvivalence, která se uplatňuje jak v sociálním pojištění, tak i v soukromém pojištění. Z tohoto pohledu je v soukromém pojištění zásada ekvivalence používána výhradně; jde vlastně o pojistněmatematickou zásadu, čímž dáváme najevo, že v soukromém pojištění je pro výši pojistného modelově rozhodující trh a pojistná matematika je jen technickou podporou pro cenovou politiku soukromých pojišťoven. V sociálním pojištění je také významný prostor pro využívání pojistné matematiky, byť v některých odvětvích sociálního pojištění tato pojistná matematika může být poměrně jednoduchá a může v praxi znamenat především snahu o dosažení rovnosti mezi příjmy a výdaji systému. Význam zásady zásluhovosti v sociálním pojištění podtrhl v roce 2010 český Ústavní soud, když konstatoval, že české veřejné důchody se touto zásadou řídí velmi málo a donutil vládu ke korekci tohoto stavu. Vláda podstatnou korekci sice stejně neprovedla, ale to již je jiný problém, k tomu nestačí změnit jeden paragraf v zákoně o důchodovém pojištění. V typickém soukromém pojištění se vytvářejí pojistně-technické rezervy s tím, že v tzv. rezervotvorném životním pojištění je hlavní rezerva vytvářená na závazky splatné i po desítkách let, při dožití věku např. 65 let, nebo při opakovaném dožití při výplatě např. doživotního důchodu. Hlavní princip uplatnění zásady zásluhovosti, resp. její promítnutí do tvorby tarifů v jednotlivé pojišťovně je samozřejmostí, k odborné diskusi a potenciální regulaci je však problematika např. přirážek k čistému pojistnému na režijní a prodejní náklady, časového rozlišení provizí apod. Patří

17 sem mj. i problematika diferenciace pojistného podle pohlaví, kde se i čeští teoretici a praktici cítí dotčeni tím, že EU rozhodla o odstranění diskriminace pohlaví v tomto směru. Otázkou pojistné teorie a politiky nepochybně je, zda má či může být pojistné diferencováno podle pohlaví, když statistické úmrtnostní tabulky konstatují významný rozdíl v dožití statisticky průměrné ženy a průměrného muže. Odpůrci odstranění této diskriminace podle pohlaví považují zákaz této diskriminace za rozpor s pojistnou matematikou (jež je ostatně i vědeckou disciplínou) a za narušení zásady tržní tvorby cen v soukromém pojišťovnictví. To je ovšem jednostranný pohled, který nebere ohled nejen na pronikání politických záměrů do celé problematiky tržního hospodářství (s tím ovšem každý teoretik nemusí souhlasit), ale i na řadu nedokonalostí fungování pojistného trhu a popř. i celé ekonomiky, projevující se např. v neodůvodněné vysoké ziskovosti celého finančního sektoru u nás, ve vysokých provizích za sjednání životního pojištění (dvojnásobek oproti Německu), ve vysokých administrativních nákladech apod. A v neposlední řadě je zde i problém být schopen obyčejným lidem vysvětlit, proč by se mělo diferencovat pojistné podle pohlaví, když všichni víme, že je zde celá řada faktorů, které mají zásadní vliv na délku života jednotlivých osob a které pojišťovny vůbec nezkoumají, popř. třeba v budoucnu zkoumat ani nebudou moci (např. dědičnost). Soukromé pojišťovny by přitom např. mohly diferencovat pojistné důchodového pojištění podle sociální, resp. příjmové situace klientů vždyť je obecně známo, že bohatší lidé žijí déle než chudší lidé a tento argument dokonce použil Friedman a jeho stoupenci k zásadní, z jeho pohledu zdrcující kritice amerického veřejného penzijního systému: podle nich jde o perverzní redistribuci ve prospěch bohatých, která tento systém zásadně znemožňuje. Bohužel zapomněli dodat, že stejně perverzní je i tvorba pojistného v soukromém důchodovém pojištění. Samozřejmě k této kritice by namítli, že soukromé pojištění je dobrovolné a trh vše dostatečně vyřeší. Jen připomeňme, že rozdíly mezi střední dobou dožití chudých a bohatých jsou významnější (větší), než rozdíly mezi ženami a muži. Ani sociální pojištění nemusí zohledňovat všechny statisticky zjištěné závislosti, ani rozdíly mezi průměrnou délkou života chudých a bohatých. Tarify sociálního pojištění jsou vždy výrazně zprůměrovány oproti soukromému pojištění. V tom také obecně spočívá uplatnění zásady sociální solidarity v sociálním pojištění. Všichni účastníci daného systému sociálního pojištění platí stejné pojistné bez ohledu na pohlaví, nemoci, věk, počet dětí atd. Ve standardním sociálním pojištění se přitom pojistné platí ze mzdy jen do výše stropu, který je na úrovni % průměrné celostátní mzdy (uvádím aktuální doporučení mezinárodních expertů). Přitom je významný rozdíl mezi segmentovaným sociálním pojištěním v konzervativním sociálním modelu a univerzálním sociálním pojištěním v sociálně-demokratickém modelu; v sociálně-demokratickém sociálním systému je v praxi strop nižší ( %) a zaměstnanec fakticky platí odvod i z výdělku nad strop s tím, že jde o daň do státního rozpočtu a tento výdělek nad strop se nepromítá do výše dávek sociálního pojištění. Bohatší tak v nordických zemích platí podstatně více a k perverznímu přerozdělování tak rozhodně nedochází. Ještě zdůrazněme, že k evropskému, pravému sociálnímu pojištění vždy patří to, že neexistují žádné redukční hranice při výpočtu dávek sociálního pojištění; vždy se důsledně uplatňuje pravidlo, že dávka se stanoví přesně ze stejného základu, z něhož se vyměřuje pojistné. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářských kurzů Veřejné finance a Pojišťovnictví.

18 Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Porovnatelnost pojistného sociálního pojištění a pojistného u soukromého pojištění. Prostor pro využívání dobrovolného sociálního pojištění, Konkurence sociálního připojištění a soukromého pojištění. Diferenciace tarifů podnikového pojištění zaměstnanců podle pohlaví. Diferenciace pojistného sociálního důchodového pojištění podle věku. Diferenciace pojistného povinného soukromého pojištění podle pohlaví. Diferenciace důchodového věku podle pohlaví a počtu dětí. Tarifikace povinného zdravotního pojištění procentem ze mzdy a konstantní částkou. Dotování pojistného povinného zdravotního pojištění podle sociálních hledisek. Přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami. Výše pojistného za sociální důchodové pojištění a za soukromé důchodové pojištění. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Rozvrhový systém Průběžné financování Kapitálové financování Fondový systém Rezerva na stárnutí Matematická rezerva Rezerva pojistného životních pojištění Generační úmrtnostní tabulky Zdravotní spoření Redukční hranice Příspěvky na sociální zabezpečení Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Proč byla ve Velké Británii založena NEST Corporation? Jaký vliv má důchodový věk na pojistné důchodového pojištění? Proč mají soukromé pojišťovny v postkomunistických zemích vysoké náklady? Jaký vliv na pojistné má přenositelnost důchodových nároků a převoditelnost rezerv? Je racionální, aby stát reguloval náklady a provize pojišťoven? Sníží se pojistné přechodem sociálního důchodového pojištění na kapitálové financování? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura:

19 VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 12. VOSTATEK, J.: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů. In: Finanční trhy a jejich regulace vývoj a současný stav. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, VŠFS, Doporučená literatura: DAŇHEL, J. a kol.: Pojistná teorie. Praha: Professional Publishing, 2005, kapitola 4.1.

20 Tematický blok 7: Nemocenské a zdravotní pojištění (teorie a politika) Úvod V oblasti nemocenského a zdravotního pojištění a zabezpečení dominuje ve většině zemí veřejný sektor. V německy mluvících zemích se pod nemocenským pojištěním obvykle rozumí i zdravotní pojištění. Podobně i legislativa soukromého pojišťovnictví pojímá zdravotní pojištění jako součást odvětví pojištění nemoci, resp. pojištění úrazu a nemoci. Produkty tohoto pojištění pak mohou být svou konstrukcí buď pojištěním škodovým, nebo pojištěním obnosovým. Pojištění škodové uhrazuje vzniklé (léčebné) výlohy, pojištění obnosové poskytuje sjednané pojistné částky (obnosy). Ve zdravotním zabezpečení převažuje v zemích OECD systém veřejného zabezpečení (Národní zdravotní služba, NHS), přičemž je zajímavé, že se využívá nejen v zemích, v nichž převažuje aplikace sociálnědemokratického modelu, ale i v zemích s převahou liberalismu a konzervatismu. Sociální zdravotní pojištění se pak využívá v (ostatních) zemích konzervativního typu. V několika zemích pak najdeme povinné soukromé zdravotní pojištění s velmi výraznou státní regulací; díky Obamově reformě sem přibudou i USA. Nákladově nejvýhodnějším systémem (modelem) je NHS; prostor pro soukromé zdravotní pojištění je v těchto zemích malý, nicméně i veřejný sektor poskytuje zdravotní péči za soukromé ceny. Odvětví zdravotního pojištění a zabezpečení je velmi citlivé na fungování byť i jen dílčích tržních mechanismů. Příkladem je zrušení poplatků za recept ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku s odůvodněním, že jde o zdanění nemoci. Zvláštním případem mezi zeměmi se sociálním zdravotním pojištěním je Německo, kde funguje i paralelní systém soukromého zdravotního pojištění, přičemž soukromé pojišťovny nabízející toto pojištění zde musí poskytovat i základní tarif (produkt) za jednotné pojistné, tj. pojistné v pevné výši bez zřetele na příjmy a zdravotní stav zájemců o pojištění (diferenciace podle věku a pohlaví je možná a běžná). Základní tarify soukromých pojišťoven jsou o mnoho dražší než pojistné německých sociálních pojišťoven. Nemocenské pojištění zde vymezujeme jako pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu. Sociální nemocenské pojištění je v praxi příslušných zemí podstatně méně významné než sociální zdravotní pojištění, díky vysokým nákladům na zdravotní péči a také v důsledku existence podnikového zaopatření po dobu několika (i více) týdnů pracovní neschopnosti. Produkty soukromého nemocenského pojištění jsou běžnou součástí nabídky soukromých pojišťoven, nejsou však jejich nosnými produkty. Soukromé nemocenské pojištění může plnit též úlohu doplňku k sociálnímu nemocenskému pojištění, popř. k jinému systému nemocenského zabezpečení. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti bakalářských kurzů Veřejné finance a Pojišťovnictví. Studijní cíle

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 28. 7. 2015 Osnova Správní modely penzí Model veřejných penzí Model životního pojištění

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY Jaroslav Vostatek pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu 13. 11. 2014 Český penzijní systém První pilíř: důchodové pojištění

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO Jaroslav Vostatek 27. 11. 2009 OSNOVA Bismarckův model: sociální pojištění Česko: sociální pojištění nemáme Beveridgeův model Občanský

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Co je to životní pojištění a jeho dělení Cíl: základním cílem tohoto tématického ceku je seznámit posluchače s životním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST Jaroslav Vostatek Panelová diskuse FontesRerum/ EH 26. 2. 2013 MAINSTREAMOVÁ PENZIJNÍ TEORIE 21. STOLETÍ Panevropský penzijní systém (Světová

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Geneze pojištění jako způsobu zmírnění či eliminace finančních následků nepříznivé nahodilé události Cíl: Objasnit

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

N_STP Sociální teorie a politika Obsah

N_STP Sociální teorie a politika Obsah N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Dušan Šídlo. ŽIVOT jako RIZIKO. aneb Zásady pojišťování životních rizik

Dušan Šídlo. ŽIVOT jako RIZIKO. aneb Zásady pojišťování životních rizik Dušan Šídlo ŽIVOT jako RIZIKO aneb Zásady pojišťování životních rizik Obsah Úvodní část 1. O životě jakožto rizikové záležitosti (Pavel Kohout)...9 2. Co je životní pojištění...11 3. Strach podporuje životní

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Subkomise pro důchodovou reformu Sociální komise ČSSD (únor 2014 II. verze) V Praze dne 20. února 2014 Zpracoval: Dr. Vít Samek I.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více