Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet města Hranic za rok 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d

2 Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši tis. Kč a k byly navýšeny o tis. Kč na tis. Kč. Celkové skutečně dosaţené příjmy města za rok 2012 činily tis. Kč, coţ přestavuje 119,31 % upraveného rozpočtu. Výdaje schválené v rozpočtu města činily tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na tis. Kč, coţ je nárůst o tis. Kč. Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši tis. Kč. To představuje 82,11 % upraveného rozpočtu. K zůstalo nevyčerpáno celkem Z této částky bylo do rozpočtu roku 2014 převedeno celkem tis. Kč. Plnění rozpočtu za období 2013 třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY ,69 119,64 VÝDAJE ,05 82,08 SALDO Běţný rozpočet 2013 třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY ,29 107,43 VÝDAJE ,43 85,42 SALDO Kapitálový rozpočet 2013 třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY ,49 223,68 VÝDAJE ,01 74,22 SALDO Financování 2013 Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování. Pokud jsou příjmy vyšší neţ výdaje, nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pak je financování v mínusu. Jestliţe jsou příjmy niţší neţ výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky z minulých let na účtech), pak je financování kladné. rozpočet rozpočet název poloţky skutečnost schválený upravený FINANCOVÁNÍ Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech lze srovnávat, ale jen omezeně, protoţe se mění i ukazatele, které nemůţeme ovlivnit, především dotace. V následující tabulce je zachycen vývoj 1

3 rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis. Kč) PŘÍIJMY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu Plnění / Upravený R 111% 110% 107% 100% 105% 100% 102% 120% VÝDAJE Schválený rozpočet Upravený Rozpočet Čerpání rozpočtu Čerpání / Upravený R 86% 88% 82% 90% 91% 86% 84% 82% FINANCOVÁNÍ Saldo Plnění Čerp Splátky úvěrů Zůstatek na účtech

4 1.1. Příjmy P r v n í č á s t KAP PAR POL TEXT SR 2013 UR 2013 plnění % Mateřské školy Příjem za nájem základní školy , Základní školy - vratka dotace Příjem za nájem základní umělecká škola , MKZ - odvod , Zájmová činnost v kultuře , Volný čas dětí a mládeţe 15 Celkem Odbor školství a sociálních věcí , Vratky dávek sociální pomoci Vratky dávek sociální péče zdrav. postiţeným Domov seniorů - nařízený odvod , Klub seniorů , Příjem za ţádanky a recepty 1 Celkem oblast sociálních věcí Nájmy z bytového fondu - Ekoltes , Nájmy z bytového fondu - Jiţní , Poplatky z prodlení , Soudní poplatky , Nájmy z nebytových prostor Ekoltes , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Příjmy z pronájmu pozemků ,92 Celkem Odbor správy majetku , Ozdravování hospod. zvířat - sankce Nájem lesů Ekoltesu , Těţba dřeva, pronájem honiteb Správa v lesním hospodářství Příjmy z úhrad dobývacích prostorů , Pitná voda Stočné Valšovice a Středolesí , Správa ve vodním hospodářství Nájmy hrobových míst včetně sluţeb , Ochrana ovzduší -sankce Zpětný odběr elektrozařízení , Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu , Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Veřejná zeleň Ochrana přírody a krajiny Ochrana ţivotního prostředí 16 Celkem Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy ţivotní prostředí , Poţární ochrana - refakturace Příjmy z poskytování sluţeb , Splátky půjček sociálního fondu , Příjmy sociálního fondu běţný rok , Dar do sociálního fondu ,00 Celkem Odbor vnitřních věcí , Správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu 27 Celkem Odbor ţivnostenský úřad

5 KAP PAR POL TEXT SR 2013 UR 2013 plnění % Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyzických osob podnikajících , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za město , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí ,51 Součet daní , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odněntí půdy ze zem. půdního fondu Odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3 Součet poplatků z vybr. činností a sluţeb Komunální odpad , Psi , Lázeňský poplatek , Zábor veřejného prostranství , Ubytovací poplatek , Poplatek za provozovaný VHP Součet místních poplatků , Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Poplatek za řidičskou zkoušku , Odvod z VHP , Ostatní odvody 64 Součet ostatních odvodů z vybraných činností , Odbor dopravy , Odbor vnitřních věcí , Odbor ţivnostenský úřad , Lovecké lístky , Rybářské lístky , Poplatky ţivotní prostředí Odbor stavební úřad , Poplatky odbor finanční 7 Součet správních poplatků , Dotace volby , Dotace na výkon státní správy , Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu , Neinvestiční transfery od obcí Neinvestiční transfery od krajů , Transfery ze zahraničí ,00 Součet neinvestičních dotací , Investiční dotace ze státních fondů , Investiční dotace ze státního rozpočtu , Investiční transfery od obcí , Investiční transfery od krajů ,00 Součet investičních dotací , Splátky půjček Přijaté sankční platby v dopravě , Příjmy z úroků , Pojistná plnění v běţném roce Doplatky dotací , Pojistná plnění z předchozích let Ostatní příjmy 16 Součet nedaňových příjmů Celkem příjmy Finanční odbor ,00 4

6 KAP PAR POL TEXT SR 2013 UR 2013 plnění % Refakturace nákladů SÚ 2 Celkem příjmy Celkem Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy - stavební úřad Komunikace Parkovné Activ ,68 Celkem příjmy Odbor správy majetku - doprava , Náklady řízení všech přestupků úřadu , Přijaté sankční platby Městské policie , Příjem z prodeje krátkodobého majetku 8 Celkem Městská policie , Vratka neinv. příspěvku na VO 4 4 Celkem osadní výbory Celkem provozní příjmy města Hranic , Prodej bytů Prodej pozemků Ostatní investiční příjmy Příjmy z prodeje majetkových podílů Celkem kapitálové příjmy města Hranic Celkem příjmy města Hranic ,31 5

7 1.2. Výdaje KAP PAR TEXT SR 2013 UR 2013 čerpání % převody Cestovní ruch , Mateřské školy , Základní školy , Školní jídelna 1. máje , Základní umělecká škola , Divadelní činnost , MKZ , Knihovna , Muzeum , Kronika , Udrţování kulturních památek , Udrţování památek místního významu , Televizní vysílání , Hranická radnice - inzerce , Zájmová činnost v kultuře , Kulturní záleţitosti , Sport , Dům dětí a mládeţe , Zahraniční spolupráce ,44 Celkem Odbor školství a sociálních věcí , Volný čas dětí a mládeţe , Prevence před drogami, alkoholem , Programy pomoci , Ostatní speciální zdravotnická péče , Penzion pro matky s dětmi , Sociální pomoc rodině a manţelství , Sociální pomoc hm. nouze, nepřizpůsobiví , Sociální pomoc při ţivelných pohromách , Domov seniorů , Klub seniorů , Azylové domy , Nákup ostatních sluţeb ,71 Celkem oblast sociálních věcí , Granty investiční , Granty investiční , Granty investiční , Výdaje na byty , Výdaje na nebytové prostory , Výdaje na pozemky , Výdaje na chod městského úřadu , Celkem Odbor správy majetku , Nákup sluţeb deratizace , Lesy Nákup plomb, lov. lístky, průkazy , Čištění komunikací - prašnost , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod , Úpravy drobných vodních toků , Vodní díla v krajině (rybníky a nádrţe) , Opravy a udrţování koupaliště , Veřejné osvětlení ,00 6

8 KAP PAR TEXT SR 2013 UR 2013 čerpání % převody Opravy a udrţování hřbitovů , Monitoring ochrany ovzduší , Svoz a zneškodnění komunál. odpadů , Sběr a zneškodnění tříděných odpadů , Sběr nebezpečného odpadu , Platby daní a popl. za skládkování odpadu , Likvidace černých skládek , Dotace psí útulek a ostatní granty , Protipovodňová opatření , Veřejná zeleň , Ostatní činnosti k ochraně přírody , Ekologická osvěta , Ochrana ţivotního prostředí ,76 Celkem oblast ţivotní prostředí , Krizové řízení , Poţární ochrana , Volby , Volby prezidenta , Chod úřadu - část výdajů , Sociální fond - příděl=příjem=konsolidace , Sociální fond - výdaje ,45 74 Celkem Odbor vnitřních věcí , Trţní místa ,04 Celkem Odbor ţivnostenský úřad , Poradenství dotace , ET Struct , Finanční operace (úroky, poplatky) , Pojištění majetku města , Ostatní fin. operace (příspěvky, rezerva) , Finanční vypořádání , Ostatní činnosti 5 Celkem Odbor finanční , Výdaje stavebního úřadu , Územní plánování , Zpracování dat (GIS) , Celkem Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy , Výdaje na zastupitelské orgány , Osobní výdaj (platy, soc. a zdrav. pojištění) , Nákup výpočetní techniky ,65 Celkem pracoviště právní a personálně organizační - oddělení IT , Komunikace , Ostatní komunikace, chodníky , Kanalizace , Základní školy , Obnova památek , Tělovýchova , Regenerace sídlišť , Veřejné osvětlení , Inţenýrské sítě , Územní rozvoj 30 0, Veřejná zeleň ,21 7

9 KAP PAR TEXT SR 2013 UR 2013 čerpání % převody Domov seniorů , Klub seniorů , Poţární ochrana , Bankovní poplatky 5 Celkem oddělní investic , Komunikace , Chodníky , Dopravní obsluţnost , Bezpečnost silničního provozu ,67 Celkem oblast dopravy , Městská policie ,22 Celkem Městská policie , Komunikace , Chodníky, ostatní komunikace , Úpravy drobných vodních toků , Kronika , Obnova památek , Památky místního významu , Sdělovací prostředky , Kulturní a společenské akce , Tělovýchova , Nebytové prostory , Územní rozvoj , Rezerva , Údrţba zeleně ,00 Celkem Osadní výbory , Celkem provozní výdaje města , Financování název poloţky rozpočet schválený Rozpočet upravený skutečnost Zůstatky na účtech

10 D r u h á č á s t 2.1. Příjmy komentáře Odbor školství a sociálních věcí oddělení školství, kultury a tělovýchovy 3111 Mateřské školy Příjmy za pronájem objektu mateřské školy J. A. Komenského a MŠ Hromůvka Základní školy Příjmy z pronájmu školního bytu ZŠ 1. máje (nájem ukončen k ) a půdní prostory ZŠ a MŠ Drahotuše Základní umělecká škola Příjem za pronájem budovy na Školním náměstí 3313 Městské kulturní zařízení Nařízený odvod na realizaci digitalizace letního kina ve výši Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Nahodilé příjmy z prodeje publikací Vyuţití volného času dětí a mládeţe DDM Příjmy z pronájmu za Pedagogicko psychologickou poradnu Olomouckého kraje Odbor školství a sociálních věcí oddělení sociálně právní ochrany dětí 4179 Vratky dávek sociální pomoci Vymoţená vratka dávky příspěvek nezaměstnaní ve výši 876 Kč Vratky dávek sociální péče zdravotně postiţeným Vymoţená vratka dávky příspěvek na nákup motorového vozidla ve výši Kč Domov seniorů Nařízený odvod Domovu seniorů, příspěvková organizace na úhradu faktur za zhodnocení budovy ve výši Kč Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče - Klub seniorů Hranice Sponzorský dar na činnost Klubu seniorů od Drcení TPV s.r.o. Hranice ve výši Kč Ostatní záleţitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Příjem za prodej tiskopisů na opiáty lékařům ve výši 994 Kč Odbor správy majetku 3612 org 501 Správa bytů - Ekoltes Jedná se o příjmy ze skutečně vybraného nájemného za byty, poplatky z prodlení a úhradu soudních poplatků v případě ukončení soudních sporů. Příjmy byly naplněny na 95 % org 502 Nájmy z bytového fondu - Jiţní Jedná se o příjmy z bezbariérových bytů na ulici Jiţní. Příjmy byly překročeny. 9

11 3612 Prodej bytů Jedná se o příjmy z prodeje bytů org 501 Nájmy z nebytových prostor Ekoltes Příjmy za nájem nebytových prostor byly překročeny Správa nebytových prostor a ostatních nemovitostí Jedná se o souhrnné příjmy za budovy ve správě odboru majetku a firmy Ekoltes Pozemky Příjmy z pronájmů pozemků byly naplněny. Navíc získalo město Hranice za zřízení věcných břemen zatěţující pozemky města částku 371 tis. Kč. Z prodeje pozemků obdrţelo město Hranice 376 tis. Kč. Výši příjmů z prodeje a za zřízení věc. břemen nelze předem odhadnout Ţivotní prostředí (OSÚŢPD a OSM) 1031 Lesy - od převedeno na OSÚŢPD Jedná se o příjem z pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa spol. Ekoltes Hranice, a. s., který je placen v pravidelných půlročních splátkách. Příjmy byly naplněny Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů - od převedeno na OSÚŢPD Příjmy nebyly naplněny. Jedná se o úhradu z vydobytých nerostů z dobývacích prostor zaslanou městu Obvodním báňským úřadem v Ostravě. Částku nelze dopředu odhadnout Stočné - od převedeno na OSÚŢPD Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., převedla na účet města částku ve výši ,- Kč. Jedná se o skutečně vybrané stočné za rok 2013 z Valšovic, Středolesí. Příjmy byly naplněny Nájemné z hrobových míst a sluţby s nájmem spojené - od převedeno na OSÚŢPD a od na OSM Příjmy nebyly naplněny. Jedná se o úhradu za nájemné hrobových míst od občanů zaslanou městu od spol. Ekoltes Hranice, a.s Sběr a svoz ostatních odpadů - od převedeno na OSÚŢPD a od na OSM Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za zpětný odběr elektrozařízení zaslanou městu od spol. Elektrowin a Asekol. Přesnou částku nelze předem určit Tříděný odpad - od převedeno na OSÚŢPD a od na OSM Příjmy byly naplněny. Jedná se o úhradu za zpětný odběr odpadů z obalů zaslanou městu od spol.eko-kom, a.s. Přesnou částku nelze předem určit Odbor vnitřních věcí 5512 Poţární ochrana Příjmy jsou tvořeny úsporou za energie a přefakturováním výdajů za plyn a vodné Odbor ţivnostenský úřad 2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodu Příjmy z pokut vydaných ţivnostenským úřadem 10

12 Odbor finanční pol 11xx, 1211, 1511 Daňové příjmy Do rozpočtu města přichází prostřednictvím finančního daňové příjmy. Výnosy daňových příjmů v průběhu let ukazuje následující tabulka: Druh daně z příjmů fyzických osob ze závislé čin z příjmů fyz. osob dle počtu zaměstnanců z příjmů fyzických osob OSVČ z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů z příjmů právnických osob z přidané hodnoty z nemovitostí Celkem daně od státu z příjmů za obce (sami sobě) Celkem daňové příjmy pol 133x, 134x Místní poplatky Jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky města. Pokračuje sestupný trend u poplatku lázeňského a rekreačního. Nárůst u poplatku za provozování výherních hracích přístrojů je ovlivněn výběrem nedoplatků za předcházející období. Druh poplatku za komunální odpad od fyz. osob ze psů lázeňský a rekreační za uţívání veřejného prostranství z ubytovací kapacity za provozovaný výherní hrací přístroj Celkem pol 135x Odvody z vybraných činností Jedná se o odvod z loterií, poplatky za řidičskou zkoušku, odvod z výtěţku z provozu VHP a ostatní odvody. Druh odvodu Odvod z loterií a podobných her Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích automatů Ostatní odvody Celkem pol 1361 Správní poplatky Výše správních poplatků je stanovena zákonem. Plnění schváleného rozpočtu je dáno potřebou občanů vyřizovat své záleţitosti. Legislativní změny způsobily nárůst příjmů z poplatků vybraných stavebním úřadem. Druh poplatku Doprava Ţivnostenský úřad Rybářské, lovecké lístky Matrika, občanky, pasy Stavební úřad Výherní hrací automaty Ostatní Celkem pol 2460 Splátky půjček od obyvatelstva Jedná se o doplatek splátek ze zrušeného fondu bydlení. 11

13 pol 41xx, 42xx Dotace V tabulce je přehled dotací dle poskytovatele vč. finančního vypořádání se státním rozpočtem UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč vypořádání SR Podpora terénní práce , , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , , Sociálně - právní ochrana dětí , , , Sbory dobrovolných hasičů , , Mimořádná dotace pro hasiče - povodně , , Digitální povodňový plán , , Energetické úspory základní školy , , Regenerace panelového sídliště Hromůvka , , Řídící systém veřejného osvětlení , , Výsadba melioračních dřevin , , Odborný lesní hospodář , , ZŠ Struhlovsko - počáteční vzdělávání , , ZŠ Šromotovo - prevence kriminality , , Peníze školám - ZŠ Šromotovo, Drahotuše , , Projekty romské komunity - ZŠ Šromotovo, DDM , , Regenerace městské památkové rezervace , , Kulturní aktivity Městská knihovna 5 000, ,00 ROP RS Střední Morava (Cyklostezka Bečva III, Modernizace Domova ,80 seniorů, Rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko) Volba prezidenta ČR , , , Volby do Parlamentu ČR , , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , ,04 Operační program životní prostředí (Digitální povodňový plán, Kanalizace Velká a , ,82 Pod Hůrkou, ZŠ 1. máje, ZŠ Šromotovo) Dopravní infrastruktur Křižovatka tř.čsa , ,00 Celkem od státních fondů , ,82 Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,80 Invest.přijaté transf.od obcí , ,00 Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 Celkem od krajů a obcí , , Přijaté sankční platby v dopravě Tyto příjmy z pokut plynou z činnosti odboru dopravy. Jejich výše je dáno přestupkovou činností, výší pokuty a ochotou pokutu uhradit. Vymáhání se děje průběţně přes exekuce Příjmy z úroků Výše úroků závisí na objemu volných zdrojů na účtech měst, vedených u peněţních ústavů Pojištění Jedná se o plnění pojišťovny z pojistných událostí v běţném roce Finanční vypořádání minulých let Vyúčtování dotací se státem za rok 2013 stát doplácí prostředky, o které jsme v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem poţádali na základě zvýšených výdajů Ostatní činnosti jinde nezařazené Pojistná plnění a náhrady z předchozích let. 12

14 Odbor stavební úřad, ţivotního prostředí a dopravy 3635 Územní plánování Refakturace výdajů stavebního úřadu Odbor správy majetku doprava 2212 Komunikace Jednalo se o prodej dlaţebních kostek soukromé osobě, který pro město zajišťuje na základě plné moci spol. EKOLTES Hranice a.s Parkovné Activ (City Parking Group s.r.o.) Jednalo se o příjmy ze zpoplatněného parkování v centru města Hranic. Systém parkování zajišťuje firma City Parking Group s.r.o Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Plněním příjmové stránky rozpočtu jsou platby občanů z vybraných blokových pokut a z pokut na místě nezaplacených vymáhaných finančním odborem MěÚ Hranice. V roce 2013 bylo stráţníky vybráno a finančním odborem MěÚ vymoţeno celkem Kč, coţ činí plnění na 96,3 %. 13

15 2.2. Výdaje - komentáře Odbor školství a sociálních věcí oddělení školství, kultury a tělovýchovy 2140 Cestovní ruch Výdaje na tisk letáků, sluţby v cestovním ruchu, opravy orientačního systému, destinační management turistické lokality Hranicko a upomínkové předměty. Výdaje čerpány na 74,81 %. Realizován převod do rozpočtu roku 2014 v celkové výši Kč na objednaný dotisk letáků a upomínkové předměty. Změna rozpočtu Kč. : - Převod z roku 2012 na dotisk letáků Kč - První změna rozpočtu Projekt 100 let ZAJ výlep plakátů v autobusových zastávkách Kč - Navýšení výdajů o dotaci Olomouckého kraje na projekt 100 let ZAJ Kč - Převod na 3392 rozpočtovým opatřením na příspěvek DDM na výstavu ke 100 letům ZAJ Kč 3111 Mateřské školy Příspěvky na provoz mateřských škol a výdaje města na opravy objektů mateřských škol. V roce 2013 realizované zhodnocení budovy MŠ Komenského ulice ve výši ,64 Kč. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč - Převod z roku 2012 k úhradě faktury za údrţbu MŠ Plynárenská Kč - První změna rozpočtu čištění fasády MŠ Galašova Kč 3113 Základní školy Příspěvky na provoz základních škol a opravy objektů škol. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč - Převod z roku 2012 k úhradě faktury za PD rekonstrukce rozvodů vody Kč - Dotace školám z Evropské unie a Ministerstva školství Kč 3141 Školní jídelna Příspěvek na provoz školní jídelny. Čerpáno v plné výši Základní umělecká škola Výdaje na opravy a údrţbu budovy ZUŠ. Čerpáno na 66 %. Převod do roku Kč na úhradu faktury statického posouzení poškozené římsy na budově školy. Zbytek ponechán v rozpočtu města Městské kulturní zařízení Příspěvek na provoz MKZ a investiční výdaj na digitalizace letního kina. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč: - První změna rozpočtu na digitalizaci letního kina Kč - Navýšení o nařízený odvod na digitalizaci kina Kč - Dotace od Olomouckého kraje na Kruh přátel hudby a EJD Kč 3314 Městská knihovna Příspěvek na provoz knihovny. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč: - Příspěvek na regionální funkce Kč - Navýšení provozního příspěvku na provoz turistického informačního centra v budově zámku Kč - Dotace od Olomouckého kraje a Ministerstva kultury Kč Městské muzeum a galerie Příspěvek na provoz MMG. Čerpáno v plné výši. 14

16 3319 Kronika Výdaje na vedení kroniky města. Čerpáno v plné výši Zachování a obnova kulturních památek Výdaje na údrţbu ţidovského hřbitova, tunelu ve Slavíči, synagogy a granty památkové péče, program Regenerace Městské památkové zóny. Převod do roku 2014 nevyčerpaný grant oprav památek ve výši 2050 Kč. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 na opravy a statické zajištění synagogy Kč - Příspěvek na statické zajištění synagogy Církvi husitské Kč - Převod do rozpočtu OV Uhřínov na opravu kapličky Kč - Převod do rozpočtu OV Středolesí na opravu kapliček Kč - Dotace na Regeneraci MPZ podíl Ministerstva kultury Kč - Dotace na Regeneraci MPZ podíl města Kč 3326 Zachování a obnova místních kulturních hodnot Výdaje na opravy nezapsaných památek. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 na opravu sochy Sv. Václava ve Slavíči Kč 3341 Televizní vysílání Čerpáno na výrobu a šíření televizního zpravodajství na internetu, satelitní vysílání a kabelová televize. Čerpáno v plné výši Hranická radnice Čerpáno na pravidelnou týdenní inzerci - stránku Hranická radnice v Hranickém týdnu. Čerpáno v plné výši. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 na úhrady faktury za prosinec Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře Čerpáno na granty a příspěvky kultury, vzdělávání, spolupráce partnerských měst, kalendář 2014, výstavy v severním křídle zámku a Dny evropského dědictví. Do roku 2014 převedeno 120 tis. Kč na produkci knihy o Hranicích a nevyčerpané granty Kč. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 na produkci knihy o Hranicích Kč - Převod z roku 2012 nevyčerpané granty Kč - První změna rozpočtu na produkci knihy o Hranicích Kč - Navýšení grantu vzdělávání usnesením ZM Kč - Rozpočtová opatření na mimořádné příspěvky Kč - Rozpočtové opatření na úhradu sluţeb spojených s Národní konferencí Venkov Kč 3399 Občanské a veřejné záleţitosti Čerpáno na realizaci pravidelných aktivit dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků, ocenění ţáků, předávání maturitních vysvědčení, cena města, zlaté svatby a další obřady OŠK. Do roku 2014 převedeno Kč na úhradu faktur za botičky pro narozené občánky a balíčky pro seniory. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 na úhradu faktur balíčky a botičky Kč 3419 Tělovýchova Čerpáno na granty a příspěvky tělovýchovy, pronájem tělocvičen, údrţbu sídlištních hřišť a akci Sportovec roku. Do roku 2014 převedeno Kč na úhradu faktur za pronájem tělocvičen, opravu oplocení veřejně přístupného hřiště v Drahotuších a opravu povrchu hřiště na Šromotově nám. Dále Kč nevyčerpaný příspěvek na sport dospělých. Změna rozpočtu Kč: - Převod z roku 2012 nevyčerpané granty Kč 15

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2014

Rozpočet města Hranic na rok 2014 Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo Text RV 2015 RV 2016 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 174 000 174 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 100 12 000 1353 Poplatek za řidičskou

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0 1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR 2014 1. ZMĚNA UR 2014 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 11 000 181 000 1351 Místní poplatky

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

příjmy název položky

příjmy název položky Návrh rozpočtu města Frýdlantu nad Ostravicí na rok 2010 v tis. Kč Příjmy ( třída 1-4 ) příjmy Celkem daňové příjmy ( třída 1 ) 73 117,0 1111 daně z příjmu fyz. osob ze záv.činn.celost.výn. 12 000,0 1112

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více