KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, Plzeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, Plzeň č.j.: RR/550/13 Plzeň sp. ZN/99/RR/13 vyřizuje: Ing. Radka Janová R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň jako správní orgán příslušný dle ust. 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění účinném do (dále jen stavební zákon ) vydal dne pod č.j.:mmp/261349/12 na základě žádosti Ing. Jany Veselé, nar , Tichonická 1062/22, Uhříněves, Praha 4, Petra Rotta, nar , Hořejší 1393/14, Bolevec, Plzeň 23, Jaroslavy Kaděrové, nar , Tymákov 343, Tymákov, Zdeňka Hrušky, nar , Tymákov 343, Tymákov, Michaely Hubačové, nar , Ruská 2374/61, Plzeň 26, Hoda nemovitosti a stavby s.r.o., IĆ , Koterovská 2728/63, Plzeń 26, CiMS, a.s., IČ , Plánská 403/5, Plzeň zastoupených společností DIPROS s.r.o., IČ , Plánská 5, Plzeň 1 rozhodnutí o umístění stavby 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň komunikace a inženýrské sítě na pozemcích parc. č (ostatní plocha), 2187 (orná půda), 2196 (orná půda), 2197/3 (orná půda), 2198 (orná půda), 2199 (zahrada), 3245/1 (ostatní plocha) a 3145/3 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Bolevec. Proti rozhodnutí se dne společným podáním odvolali Tomáš Rozhoň, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1 a Štěpánka Rozhoňová, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle 67 odst. 1 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích v platném znění a podle 10, 11 odst. 1 písm. b), 89 odst. 1 a 178 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád ) na podkladě podaného odvolání přezkoumal namítané rozhodnutí podle ust. 89 odst. 2 správního řádu a rozhodl dle ustanovení 90 odst. 1 písm. b) téhož předpisu takto: Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, Škroupova 4, Plzeň č.j.:mmp/261349/12 ze dne se v celém rozsahu ruší a věc se vrací správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, k novému projednání. Účastníky řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu jsou: Ing. Jana Veselá, nar , Tichonická 1062/22, Uhříněves, Praha 4, Petr Rott, nar , Hořejší 1393/14, Bolevec, Plzeň 23, Jaroslava Kaděrová, nar , Tymákov 343, Tymákov, Zdeněk Hruška, nar , Tymákov 343, Tymákov, Michaela Hubačová, nar , Ruská 2374/61, Plzeň 26, Hoda nemovitosti a stavby s.r.o., IĆ , Koterovská 2728/63, Plzeń 26, CiMS, a.s., Tel: Fax:

2 IČ , Plánská 403/5, Plzeň všichni zastoupeni společností DIPROS s.r.o., IČ , Plánská 5, Plzeň 1. O d ů v o d n ě n í Dne obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako příslušný odvolací orgán (dále jen odvolací orgán ) prostřednictvím Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního (dále jen stavební úřad ) odvolání Tomáše Rozhoně, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1 a Štěpánky Rozhoňové, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1 ze dne proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň komunikace a inženýrské sítě na pozemcích parc. č (ostatní plocha), 2187 (orná půda), 2196 (orná půda), 2197/3 (orná půda), 2198 (orná půda), 2199 (zahrada), 3245/1 (ostatní plocha) a 3145/3 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Bolevec č.j.:mmp/261349/12 ze dne (též označeno jako územní rozhodnutí č. 5270) včetně správního spisu. Ze správního spisu odvolací orgán zjistil následující: Dne podali Ing. Jana Veselá, nar , Tichonická 1062/22, Uhříněves, Praha 4, Petr Rott, nar , Hořejší 1393/14, Bolevec, Plzeň 23, Jaroslava Kaděrová, nar , Tymákov 343, Tymákov, Zdeněk Hruška, nar , Tymákov 343, Tymákov, Michaela Hubačová, nar , Ruská 2374/61, Plzeň 26, Hoda nemovitosti a stavby s.r.o., IĆ , Koterovská 2728/63, Plzeń 26, CiMS, a.s., IČ , Plánská 403/5, Plzeň všichni zastoupeni na základě plných mocí společností DIPROS s.r.o., IČ , Plánská 5, Plzeň 1 (dále jen žadatelé ) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. V žádosti žadatelé uvedli, že účelem stavby je vybudování 17 rodinných domů, včetně komunikací a inženýrských sítí. Žádost doložili dokumentací 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň zpracovanou DIPROS s.r.o., Plánská 5, Plzeň v květnu 2011, číslo prj. H08/44, ověřenou Ing. Janem Bertlem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT Opatřením č.j.:mmp/221373/12 ze dne stavební úřad dle ust. 87 odst. 1 oznámil zahájení územního řízení a současně ve věci nařídil veřejné ústní jednání na Účastníky řízení, dotčené orgány a veřejnost v oznámení v souladu s ust. 89 odst. 1 stavebního zákona poučil, že své námitky, stanoviska a připomínky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (koncentrační zásada). Zároveň upozornil žadatele na povinnost zveřejnit záměr dle ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Oznámení stavební úřad doručil v souladu s ust. 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení uvedeným v ust. 85 odst. 1 stavebního zákona tj. žadatelům a obci a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v ust. 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení rovněž doručil způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz ust. 25 správního řádu). Dne uplatnilo písemnou formou námitky Statutární město Plzeň zastoupené Ing. Petrem Rundem, technickým náměstkem primátora a dne Tomáš a Štěpánka Rozhoňovi, oba bytem Plachého 40, Plzeň. Z veřejného ústního jednání dne stavební úřad sepsal protokol č.j.:mmp/250964/12. Na základě provedeného řízení vydal stavební úřad dne pod č.j.:261349/12 územní rozhodnutí č. 5270, kterým výrokem I. dle ust. 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhl. č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 503/2006Sb. ) rozhodl o umístění 2

3 stavby 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň komunikace a inženýrské sítě na výše v textu vyjmenovaných pozemkách, výrokem II. stanovil podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace a výrokem III. rozhodl o námitkách účastníků řízení Tomáše a Štěpánky Rozhoňových a Statutárního města Plzně. Dne bylo stavebnímu úřadu doručeno společné odvolání Tomáše Rozhoně, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1 a Štěpánky Rozhoňové, nar , bytem Plachého 1558/40, Plzeň 1 (dále také odvolatelé ) proti výše citovanému rozhodnutí stavebního úřadu. Odvolatelé uvedli, že napadají výrokovou část rozhodnutí z následujících důvodů: - v rozhodnutí není stanovena max. výška protihlukové stěny a názor projektanta nemusí být správný. Požadují proto do rozhodnutí doplnit max. výšku protihlukové stěny, chtějí být seznámeni s projektovou dokumentací na výstavbu protihlukové stěny, hlavně z jakého materiálu by měla vzniknout. Dále uvádějí, že zde není uveden žádný pevný termín, do kdy zde bude protihluková stěna stát. Je zde uvedeno do vybudování přeložky I/20, ale to může být i za 20 let. Požadují do rozhodnutí doplnit pevný termín, do kdy bude protihluková stěna sloužit. - dále nesouhlasí s umístěním rozvodné skříně el. energie a veřejného osvětlení před pozemkem č a žádají o přemístění rozvodné skříně na jiné vhodné místo, neboť v této části pozemku se parkuje. Stavební úřad následně opatřením č.j.:mmp/000481/13 ze dne splnil povinnost, kterou mu ukládá ust. 86 odst. 2 správního řádu a o podaném odvolání vyrozuměl účastníky řízení, zároveň jim stanovil lhůtu k vyjádření k obsahu odvolání. Nad rámec stanovený ustanovením 86 odst. 2 správního řádu uplatnil stejný postup i vůči dotčeným orgánům. Dne stavební úřad obdržel vyjádření zmocněnce žadatelů tj. společnosti DIPROS s.r.o. Plzeň a dne vyjádření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal důvody pro postup dle ustanovení 87 správního řádu, opatřením č.j.:mmp/029339/13 ze dne postoupil podané odvolání dle ust. 88 odst. 1 správního řádu včetně spisového materiálu odvolacímu orgánu, který jej obdržel dne Dnem doručení odvolání a správního spisu odvolacímu orgánu bylo ve smyslu ust. 90 odst. 6 správního řádu zahájeno odvolací řízení. V tomto odvolacím řízení odvolací správní orgán postupoval v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů platným do , a to zejména s ohledem na čl. II, bod 14. zákona č. 350/2012 Sb., citujeme: Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ( ), se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Z tohoto důvodu zákon č. 350/2012 Sb., kterým se s účinností od mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, se v tomto odvolacím řízení nepoužije. Odvolací orgán nejprve posoudil podané odvolání z hlediska jeho přípustnosti a včasnosti podle ust. 81 odst. 1 a 83 odst. 1 správního řádu, z nichž vyplývá, že proti rozhodnutí může podat odvolání účastník řízení a že odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Tomáš Rozhoň a Štěpánka Rozhoňová mají v projednávané věci postavení účastníků řízení dle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle ust. 27 odst. 2 správního řádu, podané odvolání je tudíž přípustné. Napadené rozhodnutí bylo odvolatelům, kteří mají jak výše v textu uvedeno postavení účastníků řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle 27 odst. 2 správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška, kterou bylo dle ust. 25 odst. 2 správního řádu oznámeno - doručeno rozhodnutí stavebního úřadu byla vyvěšena dne , doručeno tak bylo dne Zákonná lhůta pro podání odvolání proti 3

4 územnímu rozhodnutí začala běžet dne s tím, že poslední den této lhůty připadl ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 písm. c) správního řádu na Odvolání bylo podáno dle otisku razítka Magistrátu města Plzně dne V daném případě bylo odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolatelům. Za této situace bylo, podle 83 odst. 1 správního řádu, odvolání podáno v první den odvolací lhůty. Na podkladě uvedených údajů odvolací orgán dospěl k závěru, že se jedná o včas podané odvolání. Odvolací orgán dále posoudil podané odvolání v návaznosti na ust. 82 odst. 1 a 2 správního řádu, z nichž vyplývá, že odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení, přičemž odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné, a dále, že odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Po posouzení skutečného obsahu podaného odvolání odvolací orgán dospěl k názoru, že podané odvolání naplňuje požadavky uvedené v ust. 81 odst. 1 a 2 správního řádu a lze jej přezkoumat dle ust. 89 odst. 2 správního řádu. Podle ust. 89 odst. 2 správního řádu odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popř. na jeho správnost, se nepřihlíží. Z ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu dále vyplývá, že jestli-že odvolací orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací orgán po přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí stavebního úřadu bylo vydáno v rozporu s právními předpisy a proto je nelze ponechat v platnosti. Při novém projednání věci je stavební úřad podle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu níže uvedeným právním názorem odvolacího orgánu vázán. Jednou ze základních zásad správního řízení je zásada tzv. materiální pravdy zakotvená v ust. 3 správního řádu, dle které platí, že nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ust. 2 správního řádu. Odvolací orgán po přezkoumání napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, dospěl k názoru, že stavební úřad požadavky plynoucí z této zásady nenaplnil. Z napadeného rozhodnutí, z řízení samotného ani z předložených podkladů nelze najisto určit předmět, o kterém územní řízení vedl a v té souvislosti ani to, o čem vlastně rozhodl. Svůj názor odvolací orgán opírá o následující posouzení: Dle ust. 76 odst. 1 stavebního zákona platí, že umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území, lze jen základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. Dle povahy věci stavební zákon v ust. 77 stanovuje jednotlivé druhy územního rozhodnutí. Proces územního řízení je pak upraven v ustanovení 84 až 95 stavebního zákona, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 503/2006Sb. ) pak ve svých 4

5 ustanoveních stanovuje obsah a přílohy žádostí k vydání jednotlivých druhů územního rozhodnutí a obsah rozhodnutí samotných. Územní řízení se zahajuje na základě písemné žádosti účastníka řízení podané dle ust. 86 stavebního zákona. Žádost musí splňovat především základní požadavky vyplývající z ust. 45 odst. 1 správního řádu tj. musí z ní být patrné, co žadatel žádá a čeho se domáhá. Je-li řízení zahájeno na žádost, vymezuje předmět řízení žadatel a disponuje s ním i s řízením tj. může ho v průběhu řízení zúžit, pokud vezme návrh zpět, správní orgán řízení zastaví, k rozšíření předmětu řízení je třeba přivolení správního orgánu, který může vyhovět jen za podmínek stanovených v 41 odst. 8 správního řádu. Stavební úřad je pak je povinen rozhodnout jen v rozsahu podané žádosti, kterou není z vlastní vůle oprávněn doplňovat či jinak upravovat. Správní orgán proto pouze zkoumá, zda předložená žádost včetně příloh a dokumentace svými náležitostmi a obsahem připojených příloh vyhovuje požadavkům výše uvedených předpisů a na základě tohoto posouzení žádosti vyhoví nebo ji zamítne. V přezkoumávaném případě žadatel požádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby dle ust. 79, žádost předložil na formuláři předepsaném ust. 3 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006Sb. (formulář dle přílohy č. 3 k vyhl. č. 503/2006Sb.), k žádosti dle ust. 3 odst. 2 vyhl. č. 503/2006Sb. doložil přílohy uvedené v části B formuláře žádosti a dokumentaci dle přílohy č. 4 k vyhl. č. 503/2006Sb. zpracovanou společností DIPROS s.r.o., IČ , Plánská 5, Plzeň v květnu 2011, ověřenou autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Janem Bertlem, ČKAIT V části A. žádosti pod bodem VI. Základní údaje o stavbě žadatel uvedl, citujeme: druh stavby: novostavba ; půdorysná velikost, výška stavby: komunikace kategorie D1 obytná zóna, rodinné domy a dvojdomy maximálně o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží ; účel stavby:vybudování 17 rodinných domů, včetně komunikací a inženýrských sítí. Dle názoru odvolacího orgánu lze z podané žádosti dovodit, že se žadatel domáhá vydání územního rozhodnutí o umístění všech vyjmenovaných staveb. Tomuto názoru svědčí i doložená dokumentace zejména její textová část. Na základě podané žádosti a doložených podkladů řízení stavební úřad opatřením č.j.:mmp/221373/12 ze dne oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby 17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň, kde v popisu obsahu stavby uvedl mimo jiné, že záměr řeší parcelaci území, která určuje pozemky pro rodinné domy, trasu komunikací a vedení inženýrských sítí, dále uvedl, že v území je navrženo celkem 17 parcel pro 5 samostatně stojících domů a 6 dvojdomů a dále popsal umisťovanou komunikaci a inženýrské sítě a protihlukovou stěnu. V protokole z veřejného ústního jednání č.j.:mmp/250964/12 ze dne stavební úřad v obsahu stavby uvádí shodný popis jako v oznámení o zahájení řízení s tím, že následně v ručně dopsaném textu doplňuje, že stavba řeší pouze komunikace a inženýrské sítě, větší terénní úpravy se nepředpokládají. Ve výroku odvoláním napadeného rozhodnutí č.j.:261349/12 ze dne druh a účel umisťované stavby popsal shodným způsobem jako obsah stavby v oznámení o zahájení územního řízení, přičemž do rozhodnutí doplnil regulační podmínky pro umístění rodinných domů uvedené v doložené dokumentaci. Dle ust. 68 odst. 2 správního řádu správní orgán ve výrokové části rozhodnutí m.j. uvede řešení otázky, která je předmětem řízení. Obsah výrokové části musí být (jak sám o sobě, tak ve vztahu k ostatním částem rozhodnutí, především k odůvodnění) dostatečně určitý, zejména pokud jde o řešení otázky, která je předmětem správního řízení tzn., že z něj musí být zřejmá 5

6 vůle správního orgánu, který ho vydává, tedy především právní účinky, které má správní rozhodnutí vyvolat. Z výroku přezkoumávaného rozhodnutí ani z řízení, které jeho vydání předcházelo nelze dovodit, zda výrokem napadeného rozhodnutí stavební úřad rozhodl pouze o umístění stavby komunikace a inženýrských sítí včetně protihlukové stěny či má stavební úřad za to, že vydaným rozhodnutím zároveň rozhodl o parcelaci resp. dělení a scelení pozemků a umístění rodinných domů. Výrok vydaného rozhodnutí považuje odvolací orgán za nepřesný, neurčitý, nesrozumitelný a tudíž nepřezkoumatelný. Odvolací orgán proto rozhodl tak, jak uvedl ve výroku rozhodnutí o odvolání tj. napadené rozhodnutí stavebního úřadu č.j.:261349/12 ze dne postupem dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že stavební úřad pochybil, když z vlastní vůle dovozoval a rozšířil předmět řízení. V novém řízení proto vyzve žadatele k upřesnění žádosti tak, aby bylo nebylo pochyb o tom, co žádá a čeho se domáhá. V této souvislosti je nutné upozornit, že parcelaci lze v území provést pouze na základě rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků dle ust. 82 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu ve znění účinném od nikoli na základě rozhodnutí o umístění stavby. Řízení k vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků může být provedeno samostatně nebo jej lze postupem dle ust. 140 správního řádu spojit s řízením o umístění stavby. K řízení o dělení a scelení pozemků musí být předloženy podklady vyžadované příslušnými ustanoveními a přílohami vyhl. č. 503/2006Sb., v platném znění. Stavební úřad rovněž žadatele vyzve (v závislosti na tom, čeho se bude domáhat) k doplnění a dopracování dokumentace k umístění stavby komunikace a inženýrských sítí včetně protihlukové stěny popř. k umístění stavby rodinných domů, neboť dokumentace doložená k přezkoumávanému řízení požadavky výše citované přílohy č. 4 k vyhl. č. 503/2006Sb. nesplňuje, jak svým rozsahem, tak obsahem. Např. z ní nelze zjistit údaje o celkových délkách umisťovaných sítí, údaje o protihlukové stěně (šířka, celková délka), v dokumentaci chybí výkres situace v měřítku 1:5000 dle části D. písm. b) přílohy, podélné profily a charakteristické vzorové řezy dle části D. písm. e) přílohy, ze kterých by bylo možno zjistit hloubku uložení jednotlivých sítí, atd. Nesrozumitelnost napadeného rozhodnutí stavebního úřadu zapříčiňuje jeho nepřezkoumatelnost v rozsahu odvolacích námitek. Dle 69 odst. 2 správního řádu je povinen správní orgán v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést jména a příjmení všech účastníků řízení. Odvolací orgán ve smyslu předcházející věty uvádí, že účastníky odvolacího řízení jsou: Ing. Jana Veselá, Petr Rott, Jaroslava Kaděrová, Zdeněk Hruška, Michaela Hubačová, Hoda nemovitosti a stavby s.r.o., Plzeň; CiMS, a.s., Plzeň prostřednictvím DIPROS s.r.o., Plzeň; Statutární město Plzeň zast. technickým náměstkem primátora; Statutární město Plzeň zast. Magistrátem města Plzně, odborem rozvoje a plánování; Eva Blínová; Jana Burešová; Marie Dirnová; Jiří Hejduk; Anna Kepková; Vlasta Klímová; Hana Koucká; Věra Kovářová; Mgr. Ludmila Novotná; Václav Pechman; Zdeňka Pechmanová; Petr Rais; Ing. Vojtěch Rais; Tomáš, Rozhoň; Štěpánka Rozhoňová; Martin Šabek; Milada Šabková; Jitka Šorfová; Václava Šeflová; Karel Würfl; MUDr. Květuše Zikmundová; Vodárna Plzeň, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace; RWE Distribuční služby, s.r.o.; Telefónica Czech Republic, a.s.; ČD Telematika, a.s.; České dráhy, a.s.; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 6

7 P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí se dle 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. Otisk úředního razítka Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí odboru regionálního rozvoje Rozhodnutí obdrží: Účastníci řízení: Ing. Jana Veselá, Petr Rott, Jaroslava Kaděrová, Zdeněk Hruška, Michaela Hubačová, Hoda nemovitosti a stavby s.r.o., Plzeň; CiMS, a.s., Plzeň prostřednictvím DIPROS s.r.o., Plzeň; Statutární město Plzeň zast. technickým náměstkem primátora; Statutární město Plzeň zast. Magistrátem města Plzně, odborem rozvoje a plánování; Eva Blínová; Jana Burešová; Marie Dirnová; Jiří Hejduk; Anna Kepková; Vlasta Klímová; Hana Koucká; Věra Kovářová; Mgr. Ludmila Novotná; Václav Pechman; Zdeňka Pechmanová; Petr Rais; Ing. Vojtěch Rais; Tomáš, Rozhoň; Štěpánka Rozhoňová; Martin Šabek; Milada Šabková; Jitka Šorfová; Václava Šeflová; Karel Würfl; MUDr. Květuše Zikmundová; Vodárna Plzeň, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace; RWE Distribuční služby, s.r.o.; Telefónica Czech Republic, a.s.; ČD Telematika, a.s.; České dráhy, a.s.; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, Plzeň Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň Magistrát města Plzně, Odbor dopravy, Škroupova 5, Plzeň Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady 11, Plzeň ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody 60, Plzeň Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň Ostatní: Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň ÚMO Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní 7

8 Dále obdrží (s žádostí o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a současně též způsobem umožňující dálkový přístup a následné vrácení s potvrzením o datu vyvěšení a sejmutí): Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly dozoru a stížností, Škroupova 18, Plzeň Magistrát města Plzně, Odbor správních činností, náměstí Republiky 1/1, Plzeň Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se podle ust. 144 odst. 6 správního řádu rozhodnutí účastníkům řízení, kromě účastníků uvedeným v ust. 27 odst. 1 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Za den oznámení rozhodnutí účastníkům řízení podle ust. 27 odst. 1 správního řádu je považován nejpozději desátý den ode dne, kdy byla nedoručená a nevyzvednutá zásilka připravena k vyzvednutí. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se rozhodnutí považuje za oznámené ostatním účastníkům řízení. Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. 25 odst. 2 správního řádu. Účinky rozhodnutí odvolacího orgánu podle ust. 91 odst. 1 správního řádu spojené s oznámením rozhodnutí se podle ust. 25 odst. 3 správního řádu odvíjí ode dne oznámení rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vyvěšeno dne:... (podpis a razítko oprávněné osoby) Sejmuto dne:... Zveřejněno dálkovým přístupem dne:...sejmuto dne:... 8

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/2828/13 Plzeň 24. 10. 2013 sp. ZN/400/RR/13 R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno 05. 04. 2013 V E Ř E J N Á V

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 126766/2013 Sp. zn.: S - JMK 126766/2013 OUPSŘ Brno 03.01.2014 R O Z H O D N

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 107879/2012 Sp. zn.: S-JMK 107879/2012 OÚPSŘ Brno 07.11.2012 V E Ř E J N Á V

Více

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 25874/2013/OREG datum:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí Stavebního úřadu Dolany ze dne 6. 9. 2010, čj. ÚR/183/2010 se, dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, ruší

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí Stavebního úřadu Dolany ze dne 6. 9. 2010, čj. ÚR/183/2010 se, dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, ruší Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KUOK/107542/2010/OSR/7327 Olomouc dne 28. prosince 2010 Čj. KUOK 121909/2010 Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1091/SÚ/14-3 Bc. Martina Mifková / 311 14. 1. 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/22408/2013/OSR/7550 Olomouc dne 2. května 2013 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í Krajskému úřadu Plzeňského kraje bylo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.Zn.: KÚOK/91669/2011/OSR/752 V Olomouci dne 23. září 2011 Č.j.: KUOK 106846/2011 Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: RR/4425/14 Spis. zn.: ZN/488/RR/14 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Bc. František

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: RR/2970/15 Spis. zn.: ZN/356/RR/15 Počet listů: 11 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Bohumila Sládková

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j. KUOK 22912/2013 V Olomouci dne 8. 3. 2013 Sp. Zn. KÚOK/80966/2012/ODSH-SH/7559 Vyřizuje: Bc.

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 504353/2011/OST/Vr/Vo V Praze 19.9.2011 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001kh1m MUVRX001KH1M Č.j. : MUVR 2434/2008 Sp.Zn. : SPIS 633/2008/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 3480/2013/OREG datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: DSH/6669/16 Spis. zn.: ZN/1897/DSH/12 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 1/10

č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 1/10 OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ tel.: 558 340 978 Stavební úřad 558 340 9112 739 92 Návsí 327 fax: 558 357 950 mail: stavebniurad@navsi.cz č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 V Návsí 23.11.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I. ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.:STÚ 402/11-JS v Hodonicích dne 18.01.2012 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Žadatel:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 2269/2011/05/VUP-UR1344, SP5386 Vyřizuje: Šulcová tel.: 374752925 fax.: 374752929 e-mail: sulcova@muplana.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): 7530/OST/11 Pol V Rokycanech: 28.2.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř.59, 612 39 Brno Č.j.: 13772/13/2300/1444/Klič Brno 11. 11. 2013 Vyřizuje: Ing. Kličková Telefon: 541 588

Více

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í

č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/1264/11 sp. zn.: RR/164/RR/11 V Plzni dne 18.4.2011 vyřizuje: Bc. Jitka Hejlíčková R O Z H O D N U T Í Krajskému

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1412/2014/Če Marie Moravcová SÚ/328/2321/2015/Če Veselá 325 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, kl. 143 e-mail

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 82634/2012 V Olomouci dne 27. září 2012 Spis.zn.: KÚOK/62884/2012/OSR/856 Oprávněná úřední osoba

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. února 2016 Ing. Hana Vaňková KUZL 3156/2016 KUSP 3156/2016 DOP

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. února 2016 Ing. Hana Vaňková KUZL 3156/2016 KUSP 3156/2016 DOP Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. února 2016 Ing. Hana Vaňková KUZL 3156/2016 KUSP 3156/2016 DOP VEŔEJNÁ

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU. Sp.zn.: S-MHMP 663105/2015/STR/Ca/Ne V Praze 3.8.2015 Č.j.: MHMP 1356454/2015

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU. Sp.zn.: S-MHMP 663105/2015/STR/Ca/Ne V Praze 3.8.2015 Č.j.: MHMP 1356454/2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU *MHMPXP293RPY* *MHMPXP293RPY* Sp.zn.: S-MHMP 663105/2015/STR/Ca/Ne V Praze 3.8.2015 Č.j.: MHMP 1356454/2015 ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš Č.j.: MÚVB/1409/12/VÝST/BA-264/2012 Velká Bíteš, dne 18. dubna 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:157/1053/2009-Ru Č.j. : MU-2598/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 24.5.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/1993/OST/16 Bas V Rokycanech: 12.5.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Julia Věšínová Březinova 467/10 350 02 Cheb Jiří Věšín Březinova 467/10 350 02 Cheb Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SSÚ/2015/5896-2014/Č Ing. Libor Čabla 07.05.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SSÚ/2015/5896-2014/Č Ing. Libor Čabla 07.05.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA silniční správní úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 960 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 574 e-mail: cabla@napajedla.cz www.napajedla.cz Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14825/2012 VÚP/ŠJ V

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 12.10.2012 JID: 133054/2012/KUUK/Stu. Číslo jednací: 319/UPS/2012-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy Vary 199/SÚ/14-4 Bc. Martina Mifková / 311 10. 4. 2014 ROZHODNUTÍ

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 0939/2009-4 Mirošov 12.10.2009 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 1 S T A V E B N Í P

Více

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/0446154/2014 5400/OD/MMB/0446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-06-02 Zn.: 11/10-R/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne 15.01.2016 Č.j.: MUPO-1051/2016/SU/TRM Spis. zn.: SZ MUPO 21509/2015 Vyřizuje: Ing. Troppová

Více

ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výroková část:

ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Výroková část: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05762/2012/M AL Číslo jednací: M CLISEN 09718/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více