Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva"

Transkript

1 Identifikace programu: CZ2003/ Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Jméno příjemce: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Vyhotovil: Marek Fiala, MUDr. Jan Stuchlík Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu 1. Rozšířit a zefektivnit spolupráci lůžkové zdravotní péče pro duševně nemocné a navazujících sociálně zdravotních služeb pro tuto cílovou skupinu. 2. Zajistit časnou rehabilitaci akutně hospitalizovaných duševně nemocných a usnadnit přístup dlouhodobě hospitalizovaných duševně nemocných k pracovně rehabilitačním programů a zvýšit tak počet duševně nemocných vracejících se na trh práce. 3. Připravit hlavní poskytovatele služeb pro duševně nemocné na proces transformace psychiatrické péče. Specifické cíle: 1. Rozšířit Terénní tým občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav (služba poskytující case management/případové vedení dlouhodobě duševně nemocným) ze současných 4,0 na 7,0 úvazku 2. Vytvořit pracovní pozice koordinátor spolupráce s následnými službami formou nadúvazků psychiatrických sester na příjmových a resocializačních odděleních. 3. Zajistit vzdělávání a supervizi pracovníků a) Terénního týmu (vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, kontinuální vzdělávání pro všechny pracovníky v pozici case managerů) b) Psychiatrické léčebny Kosmonosy (cyklus seminářů zaměřených na problematiku psychosociální rehabilitace a komunitních služeb pro duševně nemocné) c) Pracovně rehabilitačních programů, zejména chráněných dílen, programu podporovaného zaměstnávání a chráněného bydlení (prohloubení vzdělání v oblasti psychosociální rehabilitace a krizové intervence s cílem zvýšit schopnost těchto služeb pracovat s klienty v méně stabilizovaném stavu) Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 1 z 11

2 4. Vytvořit informačních materiály pro uživatele služeb a veřejnost a) Materiály (brožury, letáky, webová prezentace) informující o komunitních službách pro duševně nemocné v regionu b) Materiál (brožura) informující o právech duševně nemocných Aktuální stav projektu Projekt v průběhu prvních tří měsíců sleduje přesně stanovené cíle a neodchyluje se významněji proti plánovanému harmonogramu aktivit. Stav naplňování specifických cílů: Ad 1 Proběhlo výběrové řízení na nové pracovníky terénního týmu. Byly vybrány 3 uchazečky splňující kvalifikační i osobnostní předpoklady. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy s termínem nástupu (2 uchazečky) a (1 uchazečka důvodem zdržení je dvouměsíční výpovědní lhůta v současném zaměstnání) Jsou dokončeny stavební úpravy prostor Terénního týmu a jejich vybavení nábytkem. Je zapojena počítačová síť. Připojeny jsou zatím 3 pracovní stanice, ostatní stanice (pevné i notebooky) budou zapojeny po ukončení výběrového řízení. Elektronická databáze dokumentující práci s klienty byla převedena do síťové verze a je plně funkční. Prostor je nyní zcela připraven pro práci rozšířeného týmu. Terénní tým po celou dobu projektu pracuje nepřerušil poskytování služeb klientů. V období od do poskytoval služby 50 klientům. Ad 2 Ve spolupráci s partnerskou organizací PL Kosmonosy proběhl proces výběru koordinátorů spolupráce s následnými službami (vymezení kvalifikačních a funkčních požadavků, vytvoření náplní práce, plán práce koordinátorů). Bylo vybráno 7 koordinátorů. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy (formou dohod o pracovní činnosti) mezi PL Kosmonosy a koordinátory s datem zahájení práce Proběhlo vstupní informační setkání koordinátorů (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/05_knp_ pdf) a jednodenní seminář pro koordinátory zaměřený na metodiku práce s klientem (nebyl původně plánován) vytvořený na základě požadavku koordinátorů. (http://www.fokusmb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/08_sk_ pdf) Ad 3 Na základě plánu vzdělávání byl zpracován přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a je postupně realizován. Pro všechny pracovníky Fokusu Mladá Boleslav je zajištěna týmová a individuální supervize. Ad 3a 3 pracovníci Terénního týmu absolvovali první část kursu Telefonická krizová intervence (Remedium Praha, ) Ad 3b Cyklus seminářů pro střední zdravotní personál psychiatrické léčebny probíhá podle stanoveného harmonogramu. Jednotlivé semináře byly akreditovány v akreditačním systému Asociace psychiatrických sester. Zatím proběhly 4 tříhodinové semináře (2 témata - každé z nich ve dvou termínech - vždy dopoledne a odpoledne téhož dne): Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 2 z 11

3 Komunitní péče o duševně nemocné ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050414_kom_pece.pdf) 30 účastníků Práva duševně nemocných ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050609_rights.pdf) 26 účastníků Ad 3c Vzdělávání pracovníků probíhá podle plánu. Zatím proběhly tyto vzdělávací akce: Diagnostika a terapie duševních poruch seminář v rozsahu 20 hodin, realizovalo Tréninkové a vzdělávací středisko Fokus Praha v termínu Počet účastníků 6. Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii (pokračování víceletého výcviku) 1 účastník. Ad 4a Aktivity projektu jsou průběžně dokumentovány a zveřejňovány na webových stránkách sdružení: (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/uvod.htm) Ad 4b Informační materiál PL Kosmonosy je připravován v souladu s časovým harmonogramem projektu, jsou domluveny termíny schůzek pracovní skupiny. Vlastní práce skupiny bude realizována od 4. měsíce projektu. Řízení projektu Po zvážení technické náročnosti administrace projektu byla pracovní pozice technický asistent projektu obsazena již v prvním měsíci projektu. Žádost o změnu projektu v tomto smyslu byla ze strany NVF schválena. Byla vytvořena řídící skupina projektu složená ze zástupců obou partnerských organizací. Schůzky řídící skupiny proběhly dle plánu. Zápisy ze schůzek jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení: Vnitřní hodnocení projektu Pro vnitřní hodnocení projektu byly v metodice projektu navrženy tyto postupy: 1. Služby poskytované duševně nemocným Kontrola dodržení časového harmonogramu řídící skupina projektu, průběžně (pracovní smlouvy) Obsahové hodnocení služby vedoucí terénního týmu, 1x měsíčně (podle zápisů z pracovních schůzek a dokumentace klientů) Statistické hodnocení služby vedoucí terénního týmu, řídící skupina, 1x za 3 měsíce 2. Vzdělávání Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 3 z 11

4 Kontrola dodržení časového harmonogramu technický asistent projektu, řídící skupina projektu, průběžně Účast na vzdělávacích programech technický asistent projektu, prezenční listiny seminářů, certifikáty vystavované poskytovateli vzdělávacích programů Kvalita vzdělávacích programů technický asistent projektu, řídící skupina, dotazníky pro účastníky vzdělávacího programu 3. Informování uživatelů služeb a veřejnosti Dodržení časového harmonogramu - technický asistent projektu, řídící skupina, průběžně Kvalita informačních materiálů připomínkování skupinou uživatelů služeb 4. Technické vybavení, řízení projektu a účelnost vynaložení finančních prostředků Dodržení časového harmonogramu manager sdružení Fokus MB, řídící skupina, auditor průběžně Ad 1 Časový harmonogram projektu je dodržován s drobnými odchylkami schválenými řídící skupinou projektu. Služby poskytované terénním týmem jsou pravidelně vyhodnocovány (týdenní porady týmu a analýza obsahu databáze výkonů 1x měsíčně). Statistické vyhodnocení služeb terénního týmu za první tři měsíce projektu vykazuje pokles cca 20% proti stejnému období minulého roku. Přechodný pokles kapacity a výkonnosti terénního týmu po dobu stavebních úprav prostor byl očekáván. Ad 2 Plán vzdělávacích aktivit je průběžně naplňován. Jsou uzavřeny smlouvy či závazné objednávky s dodavateli vzdělávacích akcí (lektoři nebo agentury). Účast na vzdělávaní je monitorována technickým asistentem projektu. Ad 3 Relevantní informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách sdružení. Ad 4 Rozhodnutí týkající se řízení projektu a finančních operací v rámci projektu jsou průběžně konzultovány s NVF a auditorem projektu. Přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky) Externí kontrola projektu se v prvních třech měsících neuskutečnila. Odchylky od návrhů projektu důvody a důsledky pro další realizaci projektu Aktivita č. 1 výběr nových členů TT Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 2 stavební úpravy zázemí TT Aktivita byla ukončena o měsíc dříve. Stavební firma, která prováděla úpravy (rozšíření) prostor terénního týmu, práce ukončila s měsíčním předstihem. Aktivita č. 3 technické vybavení TT Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 4 z 11

5 projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Zároveň došlo ke změně (oproti projektu) počtu kusů hardwarového vybavení. v projektu aktuální potřeba vybavení počet kusů vybavení počet kusů stolní PC 4 ks stolní PC 3 ks laser. tiskárna 2 ks laser. tiskárna 1 ks dataprojektor 1 ks dataprojektor 1ks výrazně nižší cena nebylo uvedeno software MS Office 7 ks Ke změně počtu kusů vybavení došlo z důvodu, nákupu části vybavení na konci roku 2004 z jiného zdroje (dodatková dotace MPSV), se kterým, v době tvorby tohoto projektu, nebylo nepočítáno. Ke změně ceny u dataprojektoru došlo v důsledku skutečnosti, že obchodní ceny dataprojekturů s technickými parametry vyhovujícími potřebám projektu od doby podání žádosti podstatně klesly. Část ušetřených prostředků bylo převedeno na nákup softwaru (byl opomenut při tvorbě projektu) a část prostředků byla převedena do 1. kapitoly rozpočtu lidské zdroje do položky technický asistent projektu blíže viz. aktivita č. 7. Aktivita č. 4 vzdělávání TT Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Zahájení této aktivity bylo naplánováno na 2. měsíc, realizace ale začala od 1. měsíce. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Case management rozsah: 20 hodin c) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin d) Telefonická krizová intervence rozsah: 120 hodin 6 x 20 hodin Oproti nabídce z loňského roku se výrazně zvýšila hodinová dotace kursu a tím i cena kursovného. Z tohoto důvodu nastoupili do kursu 3 účastníci (plánováno 7) e) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 5 z 11

6 f) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. g) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin h) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 5 poskytování služeb terénním týmem základní Aktivita probíhá podle projektu. Aktivita č. 7 výběr technického asistenta projektu V této aktivitě došlo ke změnám, které se týkaly: a) termínu nástupu projektového asistenta b) procesu výběru projektového asistenta Podle harmonogramu projektu byl nástup projektového asistenta plánován od 4. měsíce trvání projektu. Během příprav na zahájení projektu se ukázalo, že již od 1. měsíce projektu je plánováno množství aktivit, které vyžadují pracovníka, který by za ně byl odpovědný a pracoval na jejich realizaci. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k přijetí projektového asistenta již od 1. měsíce projektu. Veřejné výběrové řízení bylo změněno v interní řízení pracovník, který byl přijat na pozici projektového asistenta splňuje všechny formální požadavky, které byly definovány, tzn. min. středoškolské vzdělání, orientace v psychosociálních službách, zkušenost s administrováním projektu z programu Phare. Část ušetřených prostředků z kap. 3 rozpočtu by bylo převedeno do kap. 1 na mzdu projektového asistenta. Nárůst mzdových nákladů je způsoben zvýšením počtu měsíců z 12 na 15. Aktivita č. 8 technické vybavení Fokusu Mladá Boleslav Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Aktivita č. 9 vzdělávání pracovníků služeb psychosociální rehabilitace Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 6 z 11

7 počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin c) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin d) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. e) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin f) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 11 výběr koordinátorů pro spolupráci s komunitními službami Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL Kosmonosy Aktivita plánována od 4. měsíce projektu. Vzhledem k tomu, že 4. a 5. měsíc projektu je období letních dovolených pracovníků PL Kosmonosy. Bylo s vedením PL Kosmonosy dojednáno, že čtyři kursy z dvanácti plánovaných proběhnou v období před letními dovolenými, tzn. v prvním a druhém měsíci projektu. Další kursy proběhnou podle časového harmonogramu projektu. Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny projektu Aktivita proběhla dle projektu. Plnění cílů (výstupů, výsledků) podle navržených ukazatelů úspěchu (viz tabulka č. 1 ) Viz. příloha 1.b Sledování dosažených výsledků projektu pomocí indikátorů Opatření 2.1 Plnění cílů proběhlo dle plánu. Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konečnými příjemci (účastníci kurzů) Hodnocení vzdělávacích aktivit účastníky zjišťují vedoucí středisek a programů, jejichž pracovník se vzdělávání účastnil. Výstupy a případné připomínky jsou předávány řídící skupině projektu. U proběhlých kursů byla konstatována zcela uspokojivá kvalita. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 7 z 11

8 O shrnutí zpětných vazeb účastníků vzdělávacích kurzů byly požádány dodavatelské organizace (TVS Fokus Praha, Remedium Praha) a PL Kosmonosy. Výstupy nejsou zatím k dispozici. Plán aktivit pro následující období realizace (3 měsíce) Aktivity ve plánované na období 4. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), uzavření nabídek b) (Mladá Boleslav) otevírání nabídek c) (Mladá Boleslav), oznámení výsledku VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), vznik pracovní skupiny b) (Mladá Boleslav), práce na textu c) (Mladá Boleslav), první verze textu - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- PL Kosmonosy (spolupráce s TT) a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 8 z 11

9 a) (Kosmonosy), na ŘS projektu dohodnuto, že vzhledem k dovoleným budou další vzdělávací programy realizovány v září 2005 b) některé vzdělávací programy této aktivity proběhly již v 1. a 2. měsíci projektu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Kosmonosy), vznik pracovní skupiny b) (Kosmonosy), práce na textu c) (Kosmonosy), první verze textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu (část Fokus MB) Aktivity plánované na období 5. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), podepsání smlouvy s výhercem VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu c) (Mladá Boleslav a okolí), oslovení tiskáren a jejich nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů c) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) (Kosmonosy), kurs case managementu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 9 z 11

10 a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Aktivity plánované na období 6. měsíce projektu - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 6 poskytování služeb TT rozšířené : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), noví pracovníci jsou zapracovaní a pracují se svými klienty c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2.část) - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu c) (Mladá Boleslav a okolí), porovnání nabídek tiskáren a vyhodnocení nejlepší nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) říjen 2005 (Kosmonosy), kurs psychosociální rehabilitace - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) říjen 2005 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Stručný popis provedené publicity projektu S cíli projektu byly seznámeny spolupracující organizace a instituce (Magistrát Mladá Boleslav, ambulantní psychiatři v regionu, Fokus Turnov, Fokus Liberec). Veškeré aktivity a průběžné výstupy projektu jsou neprodleně publikovány na webových stránkách sdružení. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 10 z 11

11 Přístup přes MENU PROJEKTY Z FONDŮ EU - KOORDINOVANÝ SYSTÉM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Přímý přístup: Tištěné informační materiály budou v souladu s projektem vytvořeny v dalším období. Stručný popis zapojení partnerů do realizace projektu Partnerem v projektu je Psychiatrická léčebna Kosmonosy, jejíž management se podílel již na přípravě projektu. Hlavní úkoly partnerské organizace jsou: 1. Účast na řízení projektu řídící skupina projektu je složena ze zástupců obou organizací. Úkol je průběžně plněn viz zápisy z jednání řídící skupiny: Vytvoření míst koordinátorů spolupráce s následnými službami a zajištění pracovních podmínek pro koordinátory Management PL Kosmonosy se podílel na definování pracovních úkolů koordinátorů, provedl jejich výběr, zajistil uzavření pracovních smluv. Zahájení práce koordinátorů je plánováno od 4. měsíce projektu. 3. Organizační a technické zajištění vzdělávání středního zdravotního personálu PL Kosmonosy Z celkem plánovaných 12 seminářů proběhly zatím 4. PL Kosmonosy zajistila akreditaci seminářů u Asociace psychiatrických sester, poskytla vhodné prostory, zajistila propagaci a organizační servis seminářů. Dosud realizované semináře byly výborně zajištěny, počty účastníků odpovídaly plánovaným. Reakce účastníků seminářů jsou pozitivní (není zatím oficiálně potvrzeno). 4. Příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy Byla určena pracovní skupina složená ze zaměstnanců PL Kosmonosy, jejímž úkolem je připravit informační materiál pro pacienty PL Kosmonosy a veřejnost. Práce skupiny začně od 4. měsíce projektu. Datum vypracování: Podpis statutárního zástupce: Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 11 z 11

Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva

Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.03 Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od )

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od ) Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od 1. 9. 2016) Základní mzda stálých pracovníků spolku je vypočítána podílem na mzdovém fondu spolku. (Výjimkou

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

za rok 2006 Formulář vyúčtování finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu SK se skládá:

za rok 2006 Formulář vyúčtování finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu SK se skládá: Vyúčtování neinvestiční finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu Středočeského kraje a Závěrečná zpráva o realizaci projektů v oblasti sociální za rok 2006 V souladu se Zásadami grantového řízení

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009

Statistika Týmů podpory v zaměstnávání Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Statistika Týmů podpory v zaměstnávání 2008 Zpracoval Mgr. Pavel Říčan, odborný ředitel únor 2009 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Uživatelé a absolventi na trhu práce... 3 3 Uživatelé a úspěšnost jednotlivých programů

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy - část B Monitorovací zprávu (část A i B), včetně příloh je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě poskytovateli dotace.

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Závěrečná technická monitorovací zpráva

Závěrečná technická monitorovací zpráva Číslo projektu: Závěrečná technická monitorovací zpráva Program Iniciativy Společenství EQUAL Akce 3 1. Základní identifikační údaje: Název příjemce: Název projektu: Název rozvojového partnerství: Zahájení

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 2 Období 1 01.02.2009-31.01.2010 1. Údaje o projektu: Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů Opatření

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu)

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu) Manažer projektu 10 hodin/měsíc 200,00 Kč 2 000,00 Kč Manažer projektu je vedoucím Řídící skupiny. Zodpovídá za celkové řízení aktivit, plnění stanovených cílů a výstupů projektu. Společně s Finančním

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ Výzva pro experty na procesy transformace pro individuální projekt MPSV Transformace v rámci OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále jen MPSV, vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o zařazení do

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt

Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Metodika financování a vykazování aktivit pro projekt Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

ROZHODNUTÍ. FOKUS Mladá Boleslav z.s., IČ: ředitel: Oldřich Čapoun předseda spolku: MUDr. Jan Stuchlík

ROZHODNUTÍ. FOKUS Mladá Boleslav z.s., IČ: ředitel: Oldřich Čapoun předseda spolku: MUDr. Jan Stuchlík FOKUS Mladá Boleslav z.s. Ptácká 138 Mladá Boleslav III 293 01 Mladá Boleslav 1 V Praze dne 15.12.2017 Vyřizuje: Alena Kultová Tel.: 257 280 889 Č.J.: 151865/2017/KUSK/SOC/KUL/97 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce

Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce Výzva OPZ 03_16_128 Podpora sociální práce Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Projekt: Realizátor projektu: Délka projektu: Podpora sociální práce v obci Most Magistrát

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK

Úvodní konference k projektům Krajský úřad LK Úvodní konference k projektům 24. 5. 2017 Krajský úřad LK Prezentace projektu Nastavení systémové podpory rodin v Libereckém kraji Individuální projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost,

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více