Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva"

Transkript

1 Identifikace programu: CZ2003/ Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Jméno příjemce: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Vyhotovil: Marek Fiala, MUDr. Jan Stuchlík Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu 1. Rozšířit a zefektivnit spolupráci lůžkové zdravotní péče pro duševně nemocné a navazujících sociálně zdravotních služeb pro tuto cílovou skupinu. 2. Zajistit časnou rehabilitaci akutně hospitalizovaných duševně nemocných a usnadnit přístup dlouhodobě hospitalizovaných duševně nemocných k pracovně rehabilitačním programů a zvýšit tak počet duševně nemocných vracejících se na trh práce. 3. Připravit hlavní poskytovatele služeb pro duševně nemocné na proces transformace psychiatrické péče. Specifické cíle: 1. Rozšířit Terénní tým občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav (služba poskytující case management/případové vedení dlouhodobě duševně nemocným) ze současných 4,0 na 7,0 úvazku 2. Vytvořit pracovní pozice koordinátor spolupráce s následnými službami formou nadúvazků psychiatrických sester na příjmových a resocializačních odděleních. 3. Zajistit vzdělávání a supervizi pracovníků a) Terénního týmu (vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, kontinuální vzdělávání pro všechny pracovníky v pozici case managerů) b) Psychiatrické léčebny Kosmonosy (cyklus seminářů zaměřených na problematiku psychosociální rehabilitace a komunitních služeb pro duševně nemocné) c) Pracovně rehabilitačních programů, zejména chráněných dílen, programu podporovaného zaměstnávání a chráněného bydlení (prohloubení vzdělání v oblasti psychosociální rehabilitace a krizové intervence s cílem zvýšit schopnost těchto služeb pracovat s klienty v méně stabilizovaném stavu) Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 1 z 11

2 4. Vytvořit informačních materiály pro uživatele služeb a veřejnost a) Materiály (brožury, letáky, webová prezentace) informující o komunitních službách pro duševně nemocné v regionu b) Materiál (brožura) informující o právech duševně nemocných Aktuální stav projektu Projekt v průběhu prvních tří měsíců sleduje přesně stanovené cíle a neodchyluje se významněji proti plánovanému harmonogramu aktivit. Stav naplňování specifických cílů: Ad 1 Proběhlo výběrové řízení na nové pracovníky terénního týmu. Byly vybrány 3 uchazečky splňující kvalifikační i osobnostní předpoklady. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy s termínem nástupu (2 uchazečky) a (1 uchazečka důvodem zdržení je dvouměsíční výpovědní lhůta v současném zaměstnání) Jsou dokončeny stavební úpravy prostor Terénního týmu a jejich vybavení nábytkem. Je zapojena počítačová síť. Připojeny jsou zatím 3 pracovní stanice, ostatní stanice (pevné i notebooky) budou zapojeny po ukončení výběrového řízení. Elektronická databáze dokumentující práci s klienty byla převedena do síťové verze a je plně funkční. Prostor je nyní zcela připraven pro práci rozšířeného týmu. Terénní tým po celou dobu projektu pracuje nepřerušil poskytování služeb klientů. V období od do poskytoval služby 50 klientům. Ad 2 Ve spolupráci s partnerskou organizací PL Kosmonosy proběhl proces výběru koordinátorů spolupráce s následnými službami (vymezení kvalifikačních a funkčních požadavků, vytvoření náplní práce, plán práce koordinátorů). Bylo vybráno 7 koordinátorů. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy (formou dohod o pracovní činnosti) mezi PL Kosmonosy a koordinátory s datem zahájení práce Proběhlo vstupní informační setkání koordinátorů (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/05_knp_ pdf) a jednodenní seminář pro koordinátory zaměřený na metodiku práce s klientem (nebyl původně plánován) vytvořený na základě požadavku koordinátorů. (http://www.fokusmb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/08_sk_ pdf) Ad 3 Na základě plánu vzdělávání byl zpracován přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a je postupně realizován. Pro všechny pracovníky Fokusu Mladá Boleslav je zajištěna týmová a individuální supervize. Ad 3a 3 pracovníci Terénního týmu absolvovali první část kursu Telefonická krizová intervence (Remedium Praha, ) Ad 3b Cyklus seminářů pro střední zdravotní personál psychiatrické léčebny probíhá podle stanoveného harmonogramu. Jednotlivé semináře byly akreditovány v akreditačním systému Asociace psychiatrických sester. Zatím proběhly 4 tříhodinové semináře (2 témata - každé z nich ve dvou termínech - vždy dopoledne a odpoledne téhož dne): Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 2 z 11

3 Komunitní péče o duševně nemocné ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050414_kom_pece.pdf) 30 účastníků Práva duševně nemocných ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050609_rights.pdf) 26 účastníků Ad 3c Vzdělávání pracovníků probíhá podle plánu. Zatím proběhly tyto vzdělávací akce: Diagnostika a terapie duševních poruch seminář v rozsahu 20 hodin, realizovalo Tréninkové a vzdělávací středisko Fokus Praha v termínu Počet účastníků 6. Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii (pokračování víceletého výcviku) 1 účastník. Ad 4a Aktivity projektu jsou průběžně dokumentovány a zveřejňovány na webových stránkách sdružení: (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/uvod.htm) Ad 4b Informační materiál PL Kosmonosy je připravován v souladu s časovým harmonogramem projektu, jsou domluveny termíny schůzek pracovní skupiny. Vlastní práce skupiny bude realizována od 4. měsíce projektu. Řízení projektu Po zvážení technické náročnosti administrace projektu byla pracovní pozice technický asistent projektu obsazena již v prvním měsíci projektu. Žádost o změnu projektu v tomto smyslu byla ze strany NVF schválena. Byla vytvořena řídící skupina projektu složená ze zástupců obou partnerských organizací. Schůzky řídící skupiny proběhly dle plánu. Zápisy ze schůzek jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení: Vnitřní hodnocení projektu Pro vnitřní hodnocení projektu byly v metodice projektu navrženy tyto postupy: 1. Služby poskytované duševně nemocným Kontrola dodržení časového harmonogramu řídící skupina projektu, průběžně (pracovní smlouvy) Obsahové hodnocení služby vedoucí terénního týmu, 1x měsíčně (podle zápisů z pracovních schůzek a dokumentace klientů) Statistické hodnocení služby vedoucí terénního týmu, řídící skupina, 1x za 3 měsíce 2. Vzdělávání Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 3 z 11

4 Kontrola dodržení časového harmonogramu technický asistent projektu, řídící skupina projektu, průběžně Účast na vzdělávacích programech technický asistent projektu, prezenční listiny seminářů, certifikáty vystavované poskytovateli vzdělávacích programů Kvalita vzdělávacích programů technický asistent projektu, řídící skupina, dotazníky pro účastníky vzdělávacího programu 3. Informování uživatelů služeb a veřejnosti Dodržení časového harmonogramu - technický asistent projektu, řídící skupina, průběžně Kvalita informačních materiálů připomínkování skupinou uživatelů služeb 4. Technické vybavení, řízení projektu a účelnost vynaložení finančních prostředků Dodržení časového harmonogramu manager sdružení Fokus MB, řídící skupina, auditor průběžně Ad 1 Časový harmonogram projektu je dodržován s drobnými odchylkami schválenými řídící skupinou projektu. Služby poskytované terénním týmem jsou pravidelně vyhodnocovány (týdenní porady týmu a analýza obsahu databáze výkonů 1x měsíčně). Statistické vyhodnocení služeb terénního týmu za první tři měsíce projektu vykazuje pokles cca 20% proti stejnému období minulého roku. Přechodný pokles kapacity a výkonnosti terénního týmu po dobu stavebních úprav prostor byl očekáván. Ad 2 Plán vzdělávacích aktivit je průběžně naplňován. Jsou uzavřeny smlouvy či závazné objednávky s dodavateli vzdělávacích akcí (lektoři nebo agentury). Účast na vzdělávaní je monitorována technickým asistentem projektu. Ad 3 Relevantní informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách sdružení. Ad 4 Rozhodnutí týkající se řízení projektu a finančních operací v rámci projektu jsou průběžně konzultovány s NVF a auditorem projektu. Přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky) Externí kontrola projektu se v prvních třech měsících neuskutečnila. Odchylky od návrhů projektu důvody a důsledky pro další realizaci projektu Aktivita č. 1 výběr nových členů TT Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 2 stavební úpravy zázemí TT Aktivita byla ukončena o měsíc dříve. Stavební firma, která prováděla úpravy (rozšíření) prostor terénního týmu, práce ukončila s měsíčním předstihem. Aktivita č. 3 technické vybavení TT Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 4 z 11

5 projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Zároveň došlo ke změně (oproti projektu) počtu kusů hardwarového vybavení. v projektu aktuální potřeba vybavení počet kusů vybavení počet kusů stolní PC 4 ks stolní PC 3 ks laser. tiskárna 2 ks laser. tiskárna 1 ks dataprojektor 1 ks dataprojektor 1ks výrazně nižší cena nebylo uvedeno software MS Office 7 ks Ke změně počtu kusů vybavení došlo z důvodu, nákupu části vybavení na konci roku 2004 z jiného zdroje (dodatková dotace MPSV), se kterým, v době tvorby tohoto projektu, nebylo nepočítáno. Ke změně ceny u dataprojektoru došlo v důsledku skutečnosti, že obchodní ceny dataprojekturů s technickými parametry vyhovujícími potřebám projektu od doby podání žádosti podstatně klesly. Část ušetřených prostředků bylo převedeno na nákup softwaru (byl opomenut při tvorbě projektu) a část prostředků byla převedena do 1. kapitoly rozpočtu lidské zdroje do položky technický asistent projektu blíže viz. aktivita č. 7. Aktivita č. 4 vzdělávání TT Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Zahájení této aktivity bylo naplánováno na 2. měsíc, realizace ale začala od 1. měsíce. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Case management rozsah: 20 hodin c) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin d) Telefonická krizová intervence rozsah: 120 hodin 6 x 20 hodin Oproti nabídce z loňského roku se výrazně zvýšila hodinová dotace kursu a tím i cena kursovného. Z tohoto důvodu nastoupili do kursu 3 účastníci (plánováno 7) e) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 5 z 11

6 f) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. g) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin h) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 5 poskytování služeb terénním týmem základní Aktivita probíhá podle projektu. Aktivita č. 7 výběr technického asistenta projektu V této aktivitě došlo ke změnám, které se týkaly: a) termínu nástupu projektového asistenta b) procesu výběru projektového asistenta Podle harmonogramu projektu byl nástup projektového asistenta plánován od 4. měsíce trvání projektu. Během příprav na zahájení projektu se ukázalo, že již od 1. měsíce projektu je plánováno množství aktivit, které vyžadují pracovníka, který by za ně byl odpovědný a pracoval na jejich realizaci. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k přijetí projektového asistenta již od 1. měsíce projektu. Veřejné výběrové řízení bylo změněno v interní řízení pracovník, který byl přijat na pozici projektového asistenta splňuje všechny formální požadavky, které byly definovány, tzn. min. středoškolské vzdělání, orientace v psychosociálních službách, zkušenost s administrováním projektu z programu Phare. Část ušetřených prostředků z kap. 3 rozpočtu by bylo převedeno do kap. 1 na mzdu projektového asistenta. Nárůst mzdových nákladů je způsoben zvýšením počtu měsíců z 12 na 15. Aktivita č. 8 technické vybavení Fokusu Mladá Boleslav Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Aktivita č. 9 vzdělávání pracovníků služeb psychosociální rehabilitace Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 6 z 11

7 počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin c) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin d) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. e) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin f) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 11 výběr koordinátorů pro spolupráci s komunitními službami Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL Kosmonosy Aktivita plánována od 4. měsíce projektu. Vzhledem k tomu, že 4. a 5. měsíc projektu je období letních dovolených pracovníků PL Kosmonosy. Bylo s vedením PL Kosmonosy dojednáno, že čtyři kursy z dvanácti plánovaných proběhnou v období před letními dovolenými, tzn. v prvním a druhém měsíci projektu. Další kursy proběhnou podle časového harmonogramu projektu. Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny projektu Aktivita proběhla dle projektu. Plnění cílů (výstupů, výsledků) podle navržených ukazatelů úspěchu (viz tabulka č. 1 ) Viz. příloha 1.b Sledování dosažených výsledků projektu pomocí indikátorů Opatření 2.1 Plnění cílů proběhlo dle plánu. Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konečnými příjemci (účastníci kurzů) Hodnocení vzdělávacích aktivit účastníky zjišťují vedoucí středisek a programů, jejichž pracovník se vzdělávání účastnil. Výstupy a případné připomínky jsou předávány řídící skupině projektu. U proběhlých kursů byla konstatována zcela uspokojivá kvalita. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 7 z 11

8 O shrnutí zpětných vazeb účastníků vzdělávacích kurzů byly požádány dodavatelské organizace (TVS Fokus Praha, Remedium Praha) a PL Kosmonosy. Výstupy nejsou zatím k dispozici. Plán aktivit pro následující období realizace (3 měsíce) Aktivity ve plánované na období 4. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), uzavření nabídek b) (Mladá Boleslav) otevírání nabídek c) (Mladá Boleslav), oznámení výsledku VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), vznik pracovní skupiny b) (Mladá Boleslav), práce na textu c) (Mladá Boleslav), první verze textu - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- PL Kosmonosy (spolupráce s TT) a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 8 z 11

9 a) (Kosmonosy), na ŘS projektu dohodnuto, že vzhledem k dovoleným budou další vzdělávací programy realizovány v září 2005 b) některé vzdělávací programy této aktivity proběhly již v 1. a 2. měsíci projektu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Kosmonosy), vznik pracovní skupiny b) (Kosmonosy), práce na textu c) (Kosmonosy), první verze textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu (část Fokus MB) Aktivity plánované na období 5. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), podepsání smlouvy s výhercem VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu c) (Mladá Boleslav a okolí), oslovení tiskáren a jejich nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů c) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) (Kosmonosy), kurs case managementu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 9 z 11

10 a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Aktivity plánované na období 6. měsíce projektu - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 6 poskytování služeb TT rozšířené : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), noví pracovníci jsou zapracovaní a pracují se svými klienty c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2.část) - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu c) (Mladá Boleslav a okolí), porovnání nabídek tiskáren a vyhodnocení nejlepší nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) říjen 2005 (Kosmonosy), kurs psychosociální rehabilitace - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) říjen 2005 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Stručný popis provedené publicity projektu S cíli projektu byly seznámeny spolupracující organizace a instituce (Magistrát Mladá Boleslav, ambulantní psychiatři v regionu, Fokus Turnov, Fokus Liberec). Veškeré aktivity a průběžné výstupy projektu jsou neprodleně publikovány na webových stránkách sdružení. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 10 z 11

11 Přístup přes MENU PROJEKTY Z FONDŮ EU - KOORDINOVANÝ SYSTÉM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Přímý přístup: Tištěné informační materiály budou v souladu s projektem vytvořeny v dalším období. Stručný popis zapojení partnerů do realizace projektu Partnerem v projektu je Psychiatrická léčebna Kosmonosy, jejíž management se podílel již na přípravě projektu. Hlavní úkoly partnerské organizace jsou: 1. Účast na řízení projektu řídící skupina projektu je složena ze zástupců obou organizací. Úkol je průběžně plněn viz zápisy z jednání řídící skupiny: Vytvoření míst koordinátorů spolupráce s následnými službami a zajištění pracovních podmínek pro koordinátory Management PL Kosmonosy se podílel na definování pracovních úkolů koordinátorů, provedl jejich výběr, zajistil uzavření pracovních smluv. Zahájení práce koordinátorů je plánováno od 4. měsíce projektu. 3. Organizační a technické zajištění vzdělávání středního zdravotního personálu PL Kosmonosy Z celkem plánovaných 12 seminářů proběhly zatím 4. PL Kosmonosy zajistila akreditaci seminářů u Asociace psychiatrických sester, poskytla vhodné prostory, zajistila propagaci a organizační servis seminářů. Dosud realizované semináře byly výborně zajištěny, počty účastníků odpovídaly plánovaným. Reakce účastníků seminářů jsou pozitivní (není zatím oficiálně potvrzeno). 4. Příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy Byla určena pracovní skupina složená ze zaměstnanců PL Kosmonosy, jejímž úkolem je připravit informační materiál pro pacienty PL Kosmonosy a veřejnost. Práce skupiny začně od 4. měsíce projektu. Datum vypracování: Podpis statutárního zástupce: Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 11 z 11

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více