Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva"

Transkript

1 Identifikace programu: CZ2003/ Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Jméno příjemce: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Vyhotovil: Marek Fiala, MUDr. Jan Stuchlík Průběžná zpráva číslo: 1 Období: Technická zpráva Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období: Cíle projektu 1. Rozšířit a zefektivnit spolupráci lůžkové zdravotní péče pro duševně nemocné a navazujících sociálně zdravotních služeb pro tuto cílovou skupinu. 2. Zajistit časnou rehabilitaci akutně hospitalizovaných duševně nemocných a usnadnit přístup dlouhodobě hospitalizovaných duševně nemocných k pracovně rehabilitačním programů a zvýšit tak počet duševně nemocných vracejících se na trh práce. 3. Připravit hlavní poskytovatele služeb pro duševně nemocné na proces transformace psychiatrické péče. Specifické cíle: 1. Rozšířit Terénní tým občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav (služba poskytující case management/případové vedení dlouhodobě duševně nemocným) ze současných 4,0 na 7,0 úvazku 2. Vytvořit pracovní pozice koordinátor spolupráce s následnými službami formou nadúvazků psychiatrických sester na příjmových a resocializačních odděleních. 3. Zajistit vzdělávání a supervizi pracovníků a) Terénního týmu (vstupní vzdělávání pro nové pracovníky, kontinuální vzdělávání pro všechny pracovníky v pozici case managerů) b) Psychiatrické léčebny Kosmonosy (cyklus seminářů zaměřených na problematiku psychosociální rehabilitace a komunitních služeb pro duševně nemocné) c) Pracovně rehabilitačních programů, zejména chráněných dílen, programu podporovaného zaměstnávání a chráněného bydlení (prohloubení vzdělání v oblasti psychosociální rehabilitace a krizové intervence s cílem zvýšit schopnost těchto služeb pracovat s klienty v méně stabilizovaném stavu) Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 1 z 11

2 4. Vytvořit informačních materiály pro uživatele služeb a veřejnost a) Materiály (brožury, letáky, webová prezentace) informující o komunitních službách pro duševně nemocné v regionu b) Materiál (brožura) informující o právech duševně nemocných Aktuální stav projektu Projekt v průběhu prvních tří měsíců sleduje přesně stanovené cíle a neodchyluje se významněji proti plánovanému harmonogramu aktivit. Stav naplňování specifických cílů: Ad 1 Proběhlo výběrové řízení na nové pracovníky terénního týmu. Byly vybrány 3 uchazečky splňující kvalifikační i osobnostní předpoklady. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy s termínem nástupu (2 uchazečky) a (1 uchazečka důvodem zdržení je dvouměsíční výpovědní lhůta v současném zaměstnání) Jsou dokončeny stavební úpravy prostor Terénního týmu a jejich vybavení nábytkem. Je zapojena počítačová síť. Připojeny jsou zatím 3 pracovní stanice, ostatní stanice (pevné i notebooky) budou zapojeny po ukončení výběrového řízení. Elektronická databáze dokumentující práci s klienty byla převedena do síťové verze a je plně funkční. Prostor je nyní zcela připraven pro práci rozšířeného týmu. Terénní tým po celou dobu projektu pracuje nepřerušil poskytování služeb klientů. V období od do poskytoval služby 50 klientům. Ad 2 Ve spolupráci s partnerskou organizací PL Kosmonosy proběhl proces výběru koordinátorů spolupráce s následnými službami (vymezení kvalifikačních a funkčních požadavků, vytvoření náplní práce, plán práce koordinátorů). Bylo vybráno 7 koordinátorů. Jsou uzavřeny pracovní smlouvy (formou dohod o pracovní činnosti) mezi PL Kosmonosy a koordinátory s datem zahájení práce Proběhlo vstupní informační setkání koordinátorů (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/05_knp_ pdf) a jednodenní seminář pro koordinátory zaměřený na metodiku práce s klientem (nebyl původně plánován) vytvořený na základě požadavku koordinátorů. (http://www.fokusmb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/08_sk_ pdf) Ad 3 Na základě plánu vzdělávání byl zpracován přesný harmonogram vzdělávacích aktivit a je postupně realizován. Pro všechny pracovníky Fokusu Mladá Boleslav je zajištěna týmová a individuální supervize. Ad 3a 3 pracovníci Terénního týmu absolvovali první část kursu Telefonická krizová intervence (Remedium Praha, ) Ad 3b Cyklus seminářů pro střední zdravotní personál psychiatrické léčebny probíhá podle stanoveného harmonogramu. Jednotlivé semináře byly akreditovány v akreditačním systému Asociace psychiatrických sester. Zatím proběhly 4 tříhodinové semináře (2 témata - každé z nich ve dvou termínech - vždy dopoledne a odpoledne téhož dne): Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 2 z 11

3 Komunitní péče o duševně nemocné ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050414_kom_pece.pdf) 30 účastníků Práva duševně nemocných ( ) (http://www.fokus-mb.cz/downloads/050609_rights.pdf) 26 účastníků Ad 3c Vzdělávání pracovníků probíhá podle plánu. Zatím proběhly tyto vzdělávací akce: Diagnostika a terapie duševních poruch seminář v rozsahu 20 hodin, realizovalo Tréninkové a vzdělávací středisko Fokus Praha v termínu Počet účastníků 6. Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii (pokračování víceletého výcviku) 1 účastník. Ad 4a Aktivity projektu jsou průběžně dokumentovány a zveřejňovány na webových stránkách sdružení: (http://www.fokus-mb.cz/vnitrni/dokum/2_1_073/uvod.htm) Ad 4b Informační materiál PL Kosmonosy je připravován v souladu s časovým harmonogramem projektu, jsou domluveny termíny schůzek pracovní skupiny. Vlastní práce skupiny bude realizována od 4. měsíce projektu. Řízení projektu Po zvážení technické náročnosti administrace projektu byla pracovní pozice technický asistent projektu obsazena již v prvním měsíci projektu. Žádost o změnu projektu v tomto smyslu byla ze strany NVF schválena. Byla vytvořena řídící skupina projektu složená ze zástupců obou partnerských organizací. Schůzky řídící skupiny proběhly dle plánu. Zápisy ze schůzek jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení: Vnitřní hodnocení projektu Pro vnitřní hodnocení projektu byly v metodice projektu navrženy tyto postupy: 1. Služby poskytované duševně nemocným Kontrola dodržení časového harmonogramu řídící skupina projektu, průběžně (pracovní smlouvy) Obsahové hodnocení služby vedoucí terénního týmu, 1x měsíčně (podle zápisů z pracovních schůzek a dokumentace klientů) Statistické hodnocení služby vedoucí terénního týmu, řídící skupina, 1x za 3 měsíce 2. Vzdělávání Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 3 z 11

4 Kontrola dodržení časového harmonogramu technický asistent projektu, řídící skupina projektu, průběžně Účast na vzdělávacích programech technický asistent projektu, prezenční listiny seminářů, certifikáty vystavované poskytovateli vzdělávacích programů Kvalita vzdělávacích programů technický asistent projektu, řídící skupina, dotazníky pro účastníky vzdělávacího programu 3. Informování uživatelů služeb a veřejnosti Dodržení časového harmonogramu - technický asistent projektu, řídící skupina, průběžně Kvalita informačních materiálů připomínkování skupinou uživatelů služeb 4. Technické vybavení, řízení projektu a účelnost vynaložení finančních prostředků Dodržení časového harmonogramu manager sdružení Fokus MB, řídící skupina, auditor průběžně Ad 1 Časový harmonogram projektu je dodržován s drobnými odchylkami schválenými řídící skupinou projektu. Služby poskytované terénním týmem jsou pravidelně vyhodnocovány (týdenní porady týmu a analýza obsahu databáze výkonů 1x měsíčně). Statistické vyhodnocení služeb terénního týmu za první tři měsíce projektu vykazuje pokles cca 20% proti stejnému období minulého roku. Přechodný pokles kapacity a výkonnosti terénního týmu po dobu stavebních úprav prostor byl očekáván. Ad 2 Plán vzdělávacích aktivit je průběžně naplňován. Jsou uzavřeny smlouvy či závazné objednávky s dodavateli vzdělávacích akcí (lektoři nebo agentury). Účast na vzdělávaní je monitorována technickým asistentem projektu. Ad 3 Relevantní informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách sdružení. Ad 4 Rozhodnutí týkající se řízení projektu a finančních operací v rámci projektu jsou průběžně konzultovány s NVF a auditorem projektu. Přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky) Externí kontrola projektu se v prvních třech měsících neuskutečnila. Odchylky od návrhů projektu důvody a důsledky pro další realizaci projektu Aktivita č. 1 výběr nových členů TT Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 2 stavební úpravy zázemí TT Aktivita byla ukončena o měsíc dříve. Stavební firma, která prováděla úpravy (rozšíření) prostor terénního týmu, práce ukončila s měsíčním předstihem. Aktivita č. 3 technické vybavení TT Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 4 z 11

5 projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Zároveň došlo ke změně (oproti projektu) počtu kusů hardwarového vybavení. v projektu aktuální potřeba vybavení počet kusů vybavení počet kusů stolní PC 4 ks stolní PC 3 ks laser. tiskárna 2 ks laser. tiskárna 1 ks dataprojektor 1 ks dataprojektor 1ks výrazně nižší cena nebylo uvedeno software MS Office 7 ks Ke změně počtu kusů vybavení došlo z důvodu, nákupu části vybavení na konci roku 2004 z jiného zdroje (dodatková dotace MPSV), se kterým, v době tvorby tohoto projektu, nebylo nepočítáno. Ke změně ceny u dataprojektoru došlo v důsledku skutečnosti, že obchodní ceny dataprojekturů s technickými parametry vyhovujícími potřebám projektu od doby podání žádosti podstatně klesly. Část ušetřených prostředků bylo převedeno na nákup softwaru (byl opomenut při tvorbě projektu) a část prostředků byla převedena do 1. kapitoly rozpočtu lidské zdroje do položky technický asistent projektu blíže viz. aktivita č. 7. Aktivita č. 4 vzdělávání TT Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Zahájení této aktivity bylo naplánováno na 2. měsíc, realizace ale začala od 1. měsíce. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Case management rozsah: 20 hodin c) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin d) Telefonická krizová intervence rozsah: 120 hodin 6 x 20 hodin Oproti nabídce z loňského roku se výrazně zvýšila hodinová dotace kursu a tím i cena kursovného. Z tohoto důvodu nastoupili do kursu 3 účastníci (plánováno 7) e) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 5 z 11

6 f) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. g) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin h) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 5 poskytování služeb terénním týmem základní Aktivita probíhá podle projektu. Aktivita č. 7 výběr technického asistenta projektu V této aktivitě došlo ke změnám, které se týkaly: a) termínu nástupu projektového asistenta b) procesu výběru projektového asistenta Podle harmonogramu projektu byl nástup projektového asistenta plánován od 4. měsíce trvání projektu. Během příprav na zahájení projektu se ukázalo, že již od 1. měsíce projektu je plánováno množství aktivit, které vyžadují pracovníka, který by za ně byl odpovědný a pracoval na jejich realizaci. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k přijetí projektového asistenta již od 1. měsíce projektu. Veřejné výběrové řízení bylo změněno v interní řízení pracovník, který byl přijat na pozici projektového asistenta splňuje všechny formální požadavky, které byly definovány, tzn. min. středoškolské vzdělání, orientace v psychosociálních službách, zkušenost s administrováním projektu z programu Phare. Část ušetřených prostředků z kap. 3 rozpočtu by bylo převedeno do kap. 1 na mzdu projektového asistenta. Nárůst mzdových nákladů je způsoben zvýšením počtu měsíců z 12 na 15. Aktivita č. 8 technické vybavení Fokusu Mladá Boleslav Aktivita bude ještě probíhat ve 4. a 5. měsíci projektu. Důvodem je zdržení při výběrovém řízení na hardwarové vybavení. Ke zdržení došlo při vyjednávání o podobě zadávací dokumentace výběrového řízení a neznalosti (při tvorbě projektu) procesní časové náročnosti od okamžiku zadaní výběrového řízení k datu podepsání smlouvy s dodavatelem. Toto zdržení nijak neovlivňuje realizaci projektu a nemá žádné negativní dopady na projekt. Aktivita č. 9 vzdělávání pracovníků služeb psychosociální rehabilitace Aktivita nebyla změněna ve svém smyslu a cílech. Změna spočívá v drobných úpravách plánovaných vzdělávacích akcích. Vzhledem k tomu, že se změnila nabídka vzdělávacích kursů (oproti období, kdy byl projekt psán), byly upraveny vzdělávací kursy tak, jak jsou dosažitelné v současné době. Náplně kursů zůstávají tak, jak byly naplánovány a změny neovlivní náplně kursů. Změny neovlivní celkovou výši nákladů na kursy. Změny také neovlivní celkový počet účastníků kursů níže uváděné počty účastníků jednotlivých kursů jsou pouze orientační jedná se o pracovníky, kteří mají jednotlivé kursy povinné (vychází z interního předpisu o.s. Fokus o vzdělávání). Lze však očekávat vyšší Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 6 z 11

7 počet účastníků, tzn. budou se účastnit i pracovníci, kteří se o témata jednotlivých kursů zajímají a chtějí si zvýšit kvalifikaci z vlastní vůle. Seznam kursů: a) Psychosociální rehabilitace duševně nemocných Rozsah:2x20 hodin b) Základy krizové intervence rozsah: 25 hodin c) Práce s rodinou duševně nemocných rozsah: 20 hodin d) Kurs celoživotního vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb Komunitní péče pro duševně nemocné rozsah: 12 měsíců, rozsah 80 hodin V projektu naplánován Výcvik komplexní terapie psychóz. Poskytovatel Mezinárodní institut pro komplexní terapii psychóz, o.p.s., však letos tento kurs neotevřel a proto jsme zařadili kurs Komunitní péče pro duševně nemocné náplní takřka identický s plánovaným kursem, pouze s menší hodinovou dotací, a tím i menší cenou kursovného. Z tohoto důvodu absolvuje kurs 6 účastníků, oproti plánovaným 3. e) Dynamicky orientovaný výcvik ve skupinové terapii rozsah: 500 hodin f) Diagnostika a terapie duševních poruch rozsah: 20 hodin Aktivita č. 11 výběr koordinátorů pro spolupráci s komunitními službami Aktivita proběhla dle projektu. Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL Kosmonosy Aktivita plánována od 4. měsíce projektu. Vzhledem k tomu, že 4. a 5. měsíc projektu je období letních dovolených pracovníků PL Kosmonosy. Bylo s vedením PL Kosmonosy dojednáno, že čtyři kursy z dvanácti plánovaných proběhnou v období před letními dovolenými, tzn. v prvním a druhém měsíci projektu. Další kursy proběhnou podle časového harmonogramu projektu. Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny projektu Aktivita proběhla dle projektu. Plnění cílů (výstupů, výsledků) podle navržených ukazatelů úspěchu (viz tabulka č. 1 ) Viz. příloha 1.b Sledování dosažených výsledků projektu pomocí indikátorů Opatření 2.1 Plnění cílů proběhlo dle plánu. Informace o hodnocení aktivit poskytnutý konečnými příjemci (účastníci kurzů) Hodnocení vzdělávacích aktivit účastníky zjišťují vedoucí středisek a programů, jejichž pracovník se vzdělávání účastnil. Výstupy a případné připomínky jsou předávány řídící skupině projektu. U proběhlých kursů byla konstatována zcela uspokojivá kvalita. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 7 z 11

8 O shrnutí zpětných vazeb účastníků vzdělávacích kurzů byly požádány dodavatelské organizace (TVS Fokus Praha, Remedium Praha) a PL Kosmonosy. Výstupy nejsou zatím k dispozici. Plán aktivit pro následující období realizace (3 měsíce) Aktivity ve plánované na období 4. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), uzavření nabídek b) (Mladá Boleslav) otevírání nabídek c) (Mladá Boleslav), oznámení výsledku VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), vznik pracovní skupiny b) (Mladá Boleslav), práce na textu c) (Mladá Boleslav), první verze textu - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- PL Kosmonosy (spolupráce s TT) a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mladá Boleslav), jednání s Českou asociací sester zajištění akreditace jednotlivým kursům b) (Mladá Boleslav), vzdělávací programy jsou dojednány s poskytovatelskými organizacemi včetně termínů realizace - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 8 z 11

9 a) (Kosmonosy), na ŘS projektu dohodnuto, že vzhledem k dovoleným budou další vzdělávací programy realizovány v září 2005 b) některé vzdělávací programy této aktivity proběhly již v 1. a 2. měsíci projektu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Kosmonosy), vznik pracovní skupiny b) (Kosmonosy), práce na textu c) (Kosmonosy), první verze textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu (část Fokus MB) Aktivity plánované na období 5. měsíce projektu - Aktivita č. 3 a č. 8 vybavení TT a Fokusu : a) (Mladá Boleslav), podepsání smlouvy s výhercem VŘ - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 5 poskytování služeb TT základní : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), zácvik nových pracovníků c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu c) (Mladá Boleslav a okolí), oslovení tiskáren a jejich nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL b) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů c) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů na jednotlivých odd. PL - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) (Kosmonosy), kurs case managementu - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), připomínkování textů b) (Mladá Boleslav), práce na druhých verzích textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 9 z 11

10 a) (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Aktivity plánované na období 6. měsíce projektu - Aktivita č. 4 vzdělávání TT: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 6 poskytování služeb TT rozšířené : a) (region Mladá Boleslav), poskytování služeb b) (Mladá Boleslav), noví pracovníci jsou zapracovaní a pracují se svými klienty c) (Mladá Boleslav, Kosmonosy), spolupráce TT a koordinátorů z PL Kosmonosy - Aktivita č. 9 Vzdělávání pracovníků služeb psychosoc. rhb.: a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2.část) - Aktivita č. 10 příprava a tisk informačních matriálů Fokusu MB : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu c) (Mladá Boleslav a okolí), porovnání nabídek tiskáren a vyhodnocení nejlepší nabídky - Aktivita č. 12 práce koordinátorů- spolupráce s komunitními službami : a) (Kosmonosy), setkání TT a koordinátorů - Aktivita č. 13 vzdělávání koordinátorů : a) (Mnichovo Hradiště), kurs psychosociální rehabilitace duševně nemocných (2. část) - Aktivita č. 14 vzdělávací program pro personál PL : a) říjen 2005 (Kosmonosy), kurs psychosociální rehabilitace - Aktivita č. 15 příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy : a) (Mladá Boleslav), finální práce na druhých verzích textů b) (Mladá Boleslav), korektury textu - Aktivita č. 16 činnost řídící skupiny : a) říjen 2005 (Mladá Boleslav), schůzka řídící skupiny projektu Stručný popis provedené publicity projektu S cíli projektu byly seznámeny spolupracující organizace a instituce (Magistrát Mladá Boleslav, ambulantní psychiatři v regionu, Fokus Turnov, Fokus Liberec). Veškeré aktivity a průběžné výstupy projektu jsou neprodleně publikovány na webových stránkách sdružení. Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 10 z 11

11 Přístup přes MENU PROJEKTY Z FONDŮ EU - KOORDINOVANÝ SYSTÉM ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ Přímý přístup: Tištěné informační materiály budou v souladu s projektem vytvořeny v dalším období. Stručný popis zapojení partnerů do realizace projektu Partnerem v projektu je Psychiatrická léčebna Kosmonosy, jejíž management se podílel již na přípravě projektu. Hlavní úkoly partnerské organizace jsou: 1. Účast na řízení projektu řídící skupina projektu je složena ze zástupců obou organizací. Úkol je průběžně plněn viz zápisy z jednání řídící skupiny: Vytvoření míst koordinátorů spolupráce s následnými službami a zajištění pracovních podmínek pro koordinátory Management PL Kosmonosy se podílel na definování pracovních úkolů koordinátorů, provedl jejich výběr, zajistil uzavření pracovních smluv. Zahájení práce koordinátorů je plánováno od 4. měsíce projektu. 3. Organizační a technické zajištění vzdělávání středního zdravotního personálu PL Kosmonosy Z celkem plánovaných 12 seminářů proběhly zatím 4. PL Kosmonosy zajistila akreditaci seminářů u Asociace psychiatrických sester, poskytla vhodné prostory, zajistila propagaci a organizační servis seminářů. Dosud realizované semináře byly výborně zajištěny, počty účastníků odpovídaly plánovaným. Reakce účastníků seminářů jsou pozitivní (není zatím oficiálně potvrzeno). 4. Příprava a tisk informačních materiálů PL Kosmonosy Byla určena pracovní skupina složená ze zaměstnanců PL Kosmonosy, jejímž úkolem je připravit informační materiál pro pacienty PL Kosmonosy a veřejnost. Práce skupiny začně od 4. měsíce projektu. Datum vypracování: Podpis statutárního zástupce: Příručka pro příjemce grantu Příloha 1 Strana 11 z 11

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

CZ.1.04/1.1.06/52.00151

CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Informační schůzka ke vzdělávacímu projektu EVROPSKÝ LOGISTIK Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00151 Technické muzeum Praha, 31.5.2011 PROGRAM: 1) Základní informace o projektu 2) Představení realizačního

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče

Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče Projekt S.U.P.R. Výstup 1. fáze- analýza stávající praxe rehabilitace nemocných s vážným duševním onemocněním v lůžkových zařízeních následné péče Páv M., Kališová L., Příhoda P., Tatarko J., Gabriel J.

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým

Inovace nezabrzdíme. Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým Projekt Školení je Šance Inovace nezabrzdíme Průběžná zpráva plnění (č. 2 ) k 29. červnu 2011 Připravil : realizační tým 1 Řízení projektu Realizační tým se sešel v období březen červen 2011 celkem na

Více