SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690"

Transkript

1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu a aby vám perfektn sloužil co nejdéle, doporuujeme vám dodržovat následující pokyny uvedené v píruce! Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k montáži, uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek pedáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv peíst! Tento produkt spluje požadavky platných evropských a národních norem. Abyste tento stav zachovali a zajistili jeho bezpený provoz, musíte ped použitím produktu dkladn prostudovat tento návod k obsluze. Pokyny Ped instalací, zapnutím a nastavováním autorádia se prosím seznamte s návodem k obsluze, ikdyž jste již seznámeni s používáním autorádií podobného typu. Návod uschovejte pro pípad další poteby. Pístroj odpovídá požadavkm smrnice ES 89/336 a je konstruován podle evropských norem EN a EN Minimáln po dobu záruky na autorádio doporuujeme uschovat jeho obal, použitý balicí materiál a pokladní doklad. V pípad další pepravy autorádia zabalte autorádio tak, jak bylo zabaleno z výroby. Použitý balicí materiál je pln recyklovatelný, pi jeho pozdjší likvidaci postupujte podle místn platných pedpis. Kvalita reprodukce pehrávaných CD závisí pedevším na stavu používaných disk. Neukládejte disky na místech s extrémními teplotami (jako nap. na pímém slunci nebo v blízkosti výstup klimatizace nebo topení vozidla). Po pehrání

2 vyjmte disk z pehrávae a vrate jej do orig. obalu, kde je nejlépe chránn ped prachem a poškozením. Nezapínejte autorádio v pípad nadmrné teploty v interiéru vozidla, nap. pokud bylo vozidlo delší dobu zaparkováno na pímém slunci. V podobném pípad vykejte se zapnutím autorádia na vychladnutí prostoru pro cestující po nkolika minutách jízdy / zapnutí klimatizace vozidla. SEZNAM INFORMACÍ V NÁVODU Ovládací prvky autorádia Pednosti tohoto modelu autorádia Instalace autorádia do vozidla Návod k obsluze - Píjem rozhlasu - Obsluha pehrávae CD Technické údaje Bezpenostní upozornní Symbol vykiníku uvnit trojúhelníku na skíce autorádia upozoruje uživatele na dležité pokyny obsluhy pop. ošetování autorádia uvedené v jeho doprovodné dokumentaci. Nevyjímejte autorádio ze skíky, uvnit nejsou díly, které by mohl opravit nebo seídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li autorádio vyžadovat seízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahem do autorádia v dob platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty pípadn záruních plnní. Pehráva CD používá laserový zái o malém výkonu. Neuvádjte do provozu pehráva CD vyjmutý ze skíky - riziko trvalého poškození zraku laserovým záením. Pi používání pehrávae podle pokyn v návodu nepedstavuje pehráva žádná rizika a to ani pro jeho bezprostední okolí. 2

3 Chrate pístroj ped zmoknutím, postíkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou a nepoužívejte jej ve vlhkém prostedí - možnost poškození elektronických komponent autorádia. Pístroj umístte tak, aby ml zajištn dokonalý pístup vzduchu, nutný pro odvádní tepla vznikajícího bhem jeho provozu. Neumísujte pístroj v blízkosti zdroj tepla (nap. výstupu klimatizace nebo topení vozidla). OVLÁDACÍ PRVKY AUTORÁDIA Pro obsluhu funkcí autorádia jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky pop. mechanické díly: 1. Tlaítko POWER (PWR) pro zapnutí / vypnutí pístroje. 2. Tlaítko SELECT (SEL) pro výbr funkcí zvuku pro jejich nastavení tlaítky VOL +/-. 3. Tlaítka VOL + a VOL -. Pi bžném používání pístroje jsou tlaítka urena pro nastavení hlasitosti, po vyvolání požadované funkce zvuku pro její nastavení (tlaítkem SEL) jsou tlaítka slouží pro nastavení vyvolané funkce zvuku. 4. Tlaítka pedvolby PRESET Tlaítko AF pro píjem vysíla FM-RDS. Tlaítko má rovnž funkci tlaítka REG (pro píjem regionálních poad - píjem vysíla FM-RDS). 6. Tlaítko TA pro píjem vysíla FM-RDS. 7. Tlaítko PTY pro píjem vysíla FM-RDS. 8. Tlaítko DISPLAY (DISP) pro zmnu informací zobrazených na displeji autorádia. 9. Tlaítko MODE pro pepnutí autorádia na použití pehrávae CD / píjem rozhlasu. 10. Tlaítko BAND/LOUD/ENTER pro výbr rozhlasového pásma (FM1, FM2 nebo FM3) / pro zvýraznní bas a výšek v reprodukci pi nastavené malé hlasitosti (stlaením na dobu delší než 2 sekundy). Pi pehrávání CD-R MP3 je tlaítko používáno pro potvrzení výbru složky (alba) nebo skladby. 11. Tlaítka TUN/TRK / ) s nkolika funkcemi. Tlaítka jsou používána: 3

4 - pi píjmu rozhlasu pro runí nebo automatické ladní - pi pehrávání CD pro peskok na zaátky skladeb vped nebo vzad (opakovaným krátkým stlaováním) pop. pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (trvalým stlaením). 12. Tlaítko AMS/MENU pro automatické naprogramování pedvolby / postupné vyvolání vysíla z pedvolby. Pokud je pehráván CD-R MP3 je tlaítko používáno pro výbr skladeb / složek pro pehrávání. 13. LCD displej pro zobrazování informací o aktuální funkci autorádia. 14. Tlaítko (RELEASE) pro uvolnní pedního panelu autorádia. 15. Slot pro CD. 16. Tlaítko CD EJECT pro vysunutí disku z pehrávae. 17. Tlaítko PAUSE () pro perušení pehrávání CD. 18. Tlaítko SCAN (CD SCAN) pro postupné pehrání prvních 10 sekund záznam všech skladeb na disku. 19. Tlaítko REPEAT pro opakované pehrávání aktuáln pehrávané skladby. 20. Tlaítko SHUFFLE pro pehrání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb. 21. Tlaítko pro výbr složky / souboru ze záznamu na CD-R MP Tlaítko pro výbr složky / souboru ze záznamu na CD-R MP Tlaítko DSP - po stlaení tohoto tlaítka je tlaítky VOL +/- možný výbr požadovaného nastavení grafického ekvalizéru. 24. Tlaítko MUTE pro okamžité umlení autorádia / obnovení pvodní hlasitosti. 25. Tlaítko RESET pro vynulování pamtí autorádia (je umístno pod pedním panelem). Podrobný popis funkce jednotlivých ovládacích prvk autorádia naleznete v dalším textu návodu v popisech obsluhy jeho jednotlivých funkcí. PEDNOSTI TOHOTO MODELU AUTORÁDIA Vaše stereofonní FM autorádio s pehrávaem CD umožujícím rovnž i pehrání CD- R se záznamy ve formátu DA (kopie CD audio) CD a se záznamy MP3 vyniká krom jiných rovnž i následujícími vlastnostmi a funkcemi: Systém automatického programování pedvolby, po jeho aktivaci bude do pedvolby rozhlasového pijímae automaticky vloženo 6 nejsilnjších rozhlasových vysíla z vybraného rozhlasového pásma. Elektronická regulace hlasitosti, bas, výšek a vyvážení hlasitosti levých / pravých pop. pedních / zadních reproduktor. Pesné elektronické ladní využívající obvody fázového závsu (PLL). Možnost naprogramování až 18 rozhlasových vysíla do pedvolby (po 6 vysílaích z rozhlasových pásem FM1, FM2 a FM3). Funkce Loudness pro zvýraznní bas a výšek v reprodukci pi nastavené malé hlasitosti. Systém automatického a runího ladní. Možnost zobrazení údaje hodin na displeji pístroje (informace RDS). Možnost zobrazení rzných informací systému RDS na displeji pístroje (pijímaný kmitoet, název pijímaného rozhlasového programu, typ pijímaného rozhlasového poadu, údaj hodin atd.). Funkce opakovaného pehrávání skladby (CD). 4

5 Výstupní konektory LINE OUT pro pipojení autorádia k výkonovému zesilovai (nutno dokoupit). Odnímatelný pední panel snižující riziko odcizení autorádia. Orientaci uživatele usnadující systém osvtlení pedního panelu autorádia. Možnost využití následujících funkcí systému RDS: - PI (identifikace rozhlasového programu) - PS (zobrazení názvu pijímaného rozhlasového programu na displeji autorádia) - AF (využití seznamu alternativních kmitot používaných stejným rozhlasovým programem) - TP (možnost píjmu hlášení o dopravní situaci - TA (informace o vysílaích vysílajících hlášení o dopravní situaci) - PTY (informace o typu vysílaného rozhlasového poadu vetn možnosti automatického naladní vysílae vysílajícího požadovaný typ rozhlasového poadu). INSTALACE AUTORÁDIA UPOZORNNÍ Autorádio je ureno pro instalaci do vozidel s naptím palubní sít 12 V =, s ukosteným záporným (mínus) pólem elektrické instalace vozidla. Pozor pi instalaci autorádia do autobus, nákladních vozidel nebo karavan - nkterá z tchto vozidel používají naptí palubní sít 24 V =. Pipojením autorádia k tomuto naptí riziko jeho neopravitelného poškození. Pokud si nebudete z jakýchkoliv dvod jisti správnou instalací autorádia zadejte instalaci autorádia do vozidla odborné firm. Pokud bude instalace autorádia do vozidla vyžadovat zásah do karosérie vozidla (nap. vyvrtání nebo vyíznutí otvor apod.) konzultujte tyto zásahy ped jejich realizací s dealerem znaky vašeho vozidla. Ped instalací autorádia do vozidla sejmte z autorádia pední panel a potom odpojte záporný (mínus) pól akumulátoru od kostry vozidla. S autorádiem nepoužívejte reproduktory nebo jejich soustavy o impedanci nižší než 4 ohmy - možnost poškození reproduktor / autorádia. Pokud není místo pro instalaci autorádia ureno výrobcem vozidla: pro instalaci autorádia vyberte místo kde nebude obsluha ovládacích prvk autorádia kolidovat s ízením vozidla a kde autorádio nebude ani v mezních situacích (jako nap. pi náhlém intenzivním brždní) ohrožovat cestující. Neinstalujte autorádio na místech, kde by bylo vystaveno extrémním teplotám (nap. na pímém slunci nebo v blízkosti výstupu klimatizace / topení vozidla), prachu, vlhkosti pop. nadmrným otesm nebo vibracím. Pro bezpenou a správnou instalaci autorádia použijte díly z montážní sady (píslušenství autorádia). Po ukonení instalace a ped uvedením autorádia do provozu stlate tlaítko RESET (pod pedním panelem autorádia). Pro správnou funkci pehrávae CD instalujte autorádio s náklonem menším než 20. 5

6 Pokud je vozidlo vybaveno systémem satelitní navigace, palubním poítaem apod. vnujte pi instalaci autorádia do vozidla pozornost pokynm výrobc tchto systém. PÍKLAD INSTALACE AUTORÁDIA DO PALUBNÍ DESKY VOZIDLA (Bend these claws, if necessary = v pípad poteby upevnte montážní držák vyhnutím tchto jazýk) Poznámka Klí pro instalaci / vyjmutí autorádia z montážního krytu peliv uložte pro pípad další poteby. Sejmutí a nasazení pedního panelu autorádia Pední panel autorádia je možno sejmout - sejmutím panelu snížíte riziko pípadn odcizení autorádia. Ped sejmutím panelu je autorádio nutno vypnout. Pi snímání / nasazování panelu pozor na upadnutí panelu. Sejmutí pedního panelu autorádia Stlate tlaítko (RELEASE) - bude uvolnna levá strana pedního panelu (Front panel). Uvolnný panel sejmte z autorádia tahem po smru šipky viz obrázek. Sejmutý panel neprodlen uložte do pouzdra na pední panel (Panel case) z píslušenství autorádia. Pi opouštní vozidla vezmte pouzdro s panelem sebou. Nasazení panelu na autorádio 6

7 Podle následujícího obrázku v ložte díl B pedního panelu do dílu A vpravo na pední stran autorádia (Main unit) a potom pitlate levou stranu pedního panelu k autorádiu - musí slyšiteln zaklapnout. V žádném pípad netlate pi nasazování panelu na displej a na ovládací prvky autorádia umístné na panelu. Pozor na správné nasazení panelu. Panel nelze nasadit obrácen. Konektory ISO Pro pipojení autorádia k již existující kabeláži vozidla oznaeného jeho výrobcem jako pipravené k montáži autorádia jsou používány konektory ISO. Dležitá upozornní Zapojení jednotlivých vývod konektor ISO kabeláže instalované ve vozidle se mže lišit v závislosti na výrobci resp. modelu vozidla. Z uvedeného dvodu drazn doporuujeme ped instalací autorádia do vozidla kontrolu funkcí jednotlivých vývod konektor ISO (a to jak u autorádia tak i u existujících konektor ISO instalace vozidla). Konektor A7 musí být pipojen ke spínai zapalování vozidla (pro zabránní vyerpání akumulátoru vozidla opomenutím vypnutí autorádia po zaparkování a opuštní vozidla). ZAPOJENÍ VÝVOD KONEKTORU ISO A: Nezapojeny 4. Vodi se žlutou izolací: zálohování pamtí autorádia (+12 V trvale) 5. Vodi s bílou izolací: ke spínacímu relé elektricky vysouvatelné auto antény 6. Nezapojen 7. Vodi s ervenou izolací: napájení autorádia +12 V (skíka zapalování vozidla) 8. Vodi s ernou izolací: kostra vozidla. ZAPOJENÍ VÝVOD KONEKTORU ISO B 1. Vodi s fialovou izolací: pravý zadní reproduktor (+) 2. Vodi s fialovou / ernou izolací: pravý zadní reproduktor (-) 3. Vodi s šedou izolací: pravý pední reproduktor (+) 4. Vodi s šedou / ernou izolací: pravý pední reproduktor (-) 5. Vodi se zelenou izolací: levý pední reproduktor (+) 6. Vodi se zelenou / ernou izolací: levý pední reproduktor (-) 7. Vodi s hndou izolací: levý zadní reproduktor (+) 8. Vodi s hndou / ernou izolací: levý zadní reproduktor (-). Konektory LINE OUT (cinch) na zadní stran skíky autorádia - ervený konektor (výstup pravého - R) kanálu - bílý konektor (výstup levého - L) kanálu. 7

8 Konektory jsou ureny pro pipojení výstupu pedzesilovae autorádia k externímu výkonovému zesilovai (nutno dokoupit). Výmna pojistek Pepálenou pojistku vymte za novou. Nová pojistka musí rozmry a proudovou hodnotou odpovídat pvodní (pepálené) pojistce. V pípad opakovaného pepálení stejné pojistky kontaktujte odborný servis. Upozornní! Pro ochranu obvod ochranu autorádia používejte pouze pojistky shodné s pvodními. V žádném pípad neopravujte pepálenou pojistku - riziko poškození autorádia, v krajním pípad rovnž i elektrické instalace vozidla nebo i vzniku požáru! NÁVOD K OBSLUZE (1) TLA ÍTKO POWER (PWR) Po nasazení pedního panelu na autorádio stlaením tlaítka zapnutí autorádia, dalším stlaením bude autorádio vypnuto. (2) TLA ÍTKO SEL (3) TLA ÍTKA VOL Pi bžném používání pístroje jsou tlaítka VOL +/- (3) urena pro nastavení hlasitosti. Pi požadavku na nastavení dalších funkcí zvuku postupujte následovn: - Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka SEL (2) rozsvite na displeji autorádia údaj oznaující funkci zvuku, kterou chcete nastavit: VOL (pro nastavení hlasitosti) BAS (pro nastavení bas)... TRE (pro nastavení výšek)... BAL (pro vyvážení hlasitosti levých / pravých reproduktor)... FAD (pro vyvážení hlasitosti pedních / zadních reproduktor) VOL atd. - Pro nastavení vyvolané funkce zvuku použijte tlaítka VOL +/- (3). - Nkolik sekund po provedeném nastavení údaje na displeji zhasnou, provedené nastavení bude uloženo do pamti autorádia až do jeho další zmny. Po stlaení tlaítka SEL (2) na dobu delší než 2 sekundy je opakovaným stlaováním tlaítka možný pístup k dalším funkcím autorádia - autorádio tak bude pepnuto do režimu cyklické volby nastavení pro použití funkcí autorádia souvisejících s píjmem vysíla FM-RDS. Opakovaným stlaováním tlaítka vyberte požadovanou funkci: TA SEEK TA SEEK / TA ALARM... MASK DPI / MASK ALL... BEEP MODE... BEEP2nd/BEEP ALL/BEEP OFF... SEEK... SEEK 1 / SEEK 2... TA SEEK atd. Pro výbr / nastavení vybrané funkce použijte tlaítka VOL +/- (3). TA SEEK TA SEEK: Pokud nebude nov naladným vysílaem do 5 sekund vysílána informace TA (hlášení o dopravní situaci) bude pístroj automaticky peladn na 8

9 vysíla jiného rozhlasového programu (s jinou identifikací PI), kterým je tato informace vysílána. TA ALARM: Po výbru tohoto režimu nebude pístroj automaticky pelaován, uživatel bude na nepítomnost informací TA upozornn akustickými signály (pípnutími). MASK DPI MASK DPI: Budou maskovány pouze vysílae používající alternativní kmitoty (AF) s rozdílnou identifikací (PI). MASK ALL: Budou maskovány vysílae používající jiné alternativní kmitoty (AF) a vysílae nevysílající informace systému RDS. BEEP MODE: Funkce pro potvrzení stlaení tlaítka autorádia akustickým signálem. BEPP 2nd: Autorádio pípne pouze pokud bude dlouze stlaeno tlaítko se dvma funkcemi (jako nap. tlaítko AF). BEEP ALL: Autorádio pípne po stlaení libovolného tlaítka. BEEP OFF: Funkce akustické signalizace stlaení tlaítek autorádia bude vypnuta. SEEK Po výbru této funkce mžete tlaítka VOL +/- (3) aktivovat funkce SEEK1 nebo SEEK2: SEEK 1: Po naladní vysílae tlaítkem SCAN bude automatické ladní ukoneno a to i když tlaítko AMS zstane stlaeno. SEEK 2: Pi stlaeném tlaítku AMS bude ladní pokraovat bez ohledu na pípadné naladní vysíla. (4) TLA ÍTKA PEDVOLBY PRESET M1 - M6 Bhem píjmu rozhlasu: Krátkým stlaením nkterého z tlaítek vyvolání vysílae z pedvolby. Stlaením nkterého z tlaítek na dobu delší než 1 sekunda bude do odpovídajícího pamového místa pedvolby vložen aktuáln naladný vysíla. Po aktivování funkce PTY (píjem vysíla FM-RDS) je tlaítky pedvolby možný výbr požadovaného typu rozhlasového poadu. Jednotlivým tlaítkm pedvolby jsou piazeny následující typy rozhlasových poad: 9

10 Skupina MUSIC (hudba) Skupina SPEECH (mluvené slovo) M1 POP M., ROCK M. (M = hudba) M1 NEWS (zprávy), AFFAIRS M2 EASY M, LIGHT M. lehká hudba (komentáe), INFO M3 CLASSICS, OTHER M (ostatní M2 SPORT, EDUCATE (vzdlávání), hudba) DRAMA M4 JAZZ, COUNTRY M3 CULTURE, SCIENCE (vda), M5 NATION M (lidová hudba), VARIED (rzné) OLDIES M4 WEATHER (poasí), FINANCE, M6 FOLK M CHILDREN (poady pro dti) M5 SOCIAL, RELIGION (náboženské poady), PHONE-IN (poady do kterých posluchai telefonují) M6 TRAVEL (cestování), LEISURE (volný as), DOCUMENT. Pro výbr požadované skupiny vysíla FM-RDS použijte tlaítko PTY (7). V prbhu pehrávání disku: 1. Tlaítko PRESET 1 má funkci tlaítka PAUSE (pro perušení pehrávání disku). 2. Tlaítko PRESET 2 má funkci tlaítka INTRO (pro postupné pehrání prvních 10 sekund záznam všech skladeb na disku). 3. Tlaítko PRESET 3 má funkci tlaítka REPEAT (pro opakované pehrání skladby). 4. Tlaítko PRESET 4 má funkci tlaítka SHUFFLE (pro pehrání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb). PÍJEM INFORMACÍ RDS RDS (rozhlasový datový systém) je digitální informaní systém vyvinutý a uvedený v roce 1987 Evropskou rozhlasovou unií, kterým jsou v rozhlasovém pásmu FM na pomocném kmitotu 57 khz vysílány (v digitálním formátu) informace rzného druhu. Tyto informace jsou rozhlasovými pijímai vybavenými odpovídajícím dekodérem využívány pro adu uživatelsky zajímavých funkcí jak je nap. zobrazení názvu pijímaného rozhlasového programu na displeji, zobrazení typu pijímaného rozhlasového poadu, píjem hlášení o dopravní situaci, automatické peladní rozhlasového pijímae na nejsilnjší vysíla pijímaného rozhlasového programu atd. Autorádio je vybaveno dekodérem RDS umožujícím zpracování následujících informací RDS: TP PI PS AF CT TA PTY Identifikace vysílae vysílajícího hlášení o dopravní situaci Identifikace rozhlasového programu Oznaení pijímaného rozhlasového programu názvem Seznam alternativních kmitot stejného rozhlasového programu. Informace aktuálního asu. Hlášení o dopravní situaci Oznaení typu pijímaného rozhlasového poadu 10

11 Doplující informace Rozhlasový program vysílající signály RDS nemusí vysílat všechny výše uvedené informace, systém RDS nemusí správn pracovat v oblastech se zkušebním vysíláním této služby. Bhem píjmu vysílae FM-RDS svítí na displeji údaj RDS. FUNKCE AUTOMATICKÉHO PELAOVÁNÍ - TLA ÍTKO AF (5) Po aktivování funkce AF bude autorádio automaticky pepínáno na píjem nejsilnjšího vysílae pijímaného rozhlasového programu - autorádio tak bhem jízdy na dlouhé vzdálenosti umožní trvalý a kvalitní píjem stejného rozhlasového programu - viz píklad na obrázku: V pípad existence sít vysíla stejného rozhlasového programu bude po aktivování funkce AF autorádio bhem jízdy z bodu A do bodu B automaticky postupn pepínáno z píjmu na kmitotu 98,5 MHz na kmitoet 107,5 atd. - viz obrázek (station = vysíla). Bude tak zaruen trvalý kvalitní píjem vybraného rozhlasového programu. Použití tlaítka AF 1. Tlaítkem BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo. 2. Automatickým nebo runím ladním nalate vysíla FM-RDS. 3. Krátkým stlaením tlaítka AF (5) rozsvite na displeji údaj AF. Pokud není pijímán vysíla FM-RDS bude údaj na displeji blikat. Princip funkce AF Po aktivování funkce pístroj v pravidelných intervalech vyhodnocuje sílu pole (intenzitu signálu) jednotlivých vysíla FM uvedených v seznamu alternativních kmitot pijímaného rozhlasového programu (seznam je v pamti autorádia vytváen v prbhu programování pedvolby). Pokud bude nkterý z vysíla ze seznamu opakovan vyhodnocen jako silnjší než aktuáln pijímaný vysíla pístroj automaticky pepne na jeho píjem. Poznámky Krátké perušování píjmu po aktivování funkce AF neindikuje poruchu pístroje v této dob pístroj vyhodnocuje kvalitu pijímaného signálu jiných vysíla stejného rozhlasového programu. Pi nadmrném rušení píjmu rozhlasu jeho perušováním vypnte funkci AF dalším krátkým stlaením tlaítka AF. PÍJEM REGIONÁLNÍCH POAD 11

12 Nkterými vysílai FM jsou krom poad s celostátní psobností vysílány rovnž i poady, mající význam pedevším pro uritou oblast (msto, okres, kraj - dále jen region ). Pro pepnutí autorádia na píjem regionálních poad pidržte po dobu 2 sekund stlaeno tlaítko AF (5) a vykejte na pípnutí autorádia. Na displeji se rozsvítí podle aktuálního režimu píjmu regionálních poad údaj REG ON (píjem regionálních poad zapnut), pop. údaj REG OFF (píjem regionálních poad vypnut). Pi požadavku na vypnutí, pop. zapnutí píjmu regionálních poad znovu stlate tlaítko AF (5). Pokud je píjem regionálních poad vypnut ( REG OFF ): Po snížení intenzity pijímaného signálu (v dsledku zmny vzdálenosti od pijímaného vysílae) bude autorádio automaticky peladno na píjem nejsilnjšího vysílae stejného rozhlasového programu (bez ohledu na píjem regionálních poad) Pokud je píjem regionálních poad zapnut ( REG ON ): Po snížení intenzity pijímaného signálu (nap. v dsledku zmny vzdálenosti od pijímaného vysílae) bude autorádio automaticky pepnuto na píjem stejného rozhlasového programu vysílaného pro shodný nebo jiný region. PÍJEM HLÁŠENÍ O DOPRAVNÍ SITUACI - FUNKCE TLA ÍTKA TA (6) 1. Krátce stlate tlaítko TA (6) - na displeji se rozsvítí údaj TA. Pokud naladný vysíla vbec nevysílá informace o dopravní situaci bude údaj na displeji blikat. 2. Po zahájení vysílání hlášení o dopravní situaci v dob kdy je pehráván CD bude na dobu vysílání hlášení pehrávání disku perušeno a na displeji se rozsvítí název rozhlasového programu vysílajícího hlášení o dopravní situaci. Po odvysílání hlášení o dopravní situaci bude pehrávání disku pokraovat. Hlasitost pístroje bude v prbhu píjmu hlášení o dopravní situaci automaticky nastavena na úrove nastavenou pi posledním píjmu hlášení o dopravní situaci, po ukonení hlášení bude automaticky nastavena pvodní hlasitost (používaná pi pehrávání CD). PÍJEM INFORMACE PTY (identifikace typu rozhlasového poadu) 1. Pro aktivování této funkce stlate tlaítko PTY (7) a potom opakovaným stlaováním tlaítka vyberte požadovanou skupinu typ rozhlasových poad (MUSIC - skupina hudebních poad nebo SPEECH - skupina mluveného slova) pop. výbrem údaje PTY OFF funkci vypnte. 2. Tlaítky pedvolby PRESET (1-6) vyberte požadovanou skupinu typ rozhlasových poad - nap. tlaítko PRESET 1 je (opakovaným stlaováním) ureno pro výbr poad typ POP.M nebo ROCK M. (skupina MUSIC) pop. NEWS, AFFAIRS nebo INFO (skupina SPEECH) - viz pedcházející text návodu. Vybraný typ rozhlasového poadu bude zobrazen na displeji. 3. Výbrem nového typu poadu bude zahájeno vyhledávání vysílae FM-RDS vloženého do pedvolby a vysílajícího požadovaný typ poadu. (8) TLA ÍTKO DISP Opakovaným staováním tlaítka budou na displeji postupn zobrazovány následující informace: 12

13 1. Bhem píjmu vysílae FM-RDS: název pijímaného rozhlasového programu aktuální as pijímaný kmitoet údaj oznaující typ pijímaného rozhlasového programu atd. 2. V prbhu pehrávání CD (pokud byl jako poslední naladn vysíla FM-RDS): íslo aktuáln pehrávané skladby aktuální as název pijímaného rozhlasového programu pijímaný kmitoet údaj oznaující typ pijímaného rozhlasového poadu atd. Pokud není systémem RDS vysílána informace aktuálního asu bude na displeji zobrazen údaj NO CT, pokud není vysílána informace o typu pijímaného rozhlasového poadu bude zobrazen údaj NO PTY. 3. Bhem píjmu vysílae, který nevysílá informace RDS: Na displeji bude zobrazen pijímaný kmitoet. 4. V prbhu pehrávání CD (pokud byl jako poslední naladn vysíla nevysílající informace RDS): Na displeji bude zobrazeno íslo aktuáln pehrávané skladby (CD), dalším stlaením tlaítka bude na displeji zobrazen poslední pijímaný kmitoet. (9) Tlaítko MODE Tlaítko je ureno pro pepnutí autorádia na píjem rozhlasu / pehrávání disku (pouze pokud je pehrávaem pehráván disk). (10) Tlaítko BAND/LOU Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka postupný výbr rozhlasového pásma (FM1... FM2... FM3). Stlaením tlaítka na dobu delší než 2 sekundy se na displeji autorádia rozsvítí údaj LOUD ON a pi nastavené malé hlasitosti budou v reprodukci zvýraznny basy a výšky. Vypnutí funkce dalším stlaením tlaítka, údaj na displeji zhasne. (11) TLA ÍTKA TUN/TRK / Bhem píjmu rozhlasu Automatické nebo runí ladní 1. Zapnte autorádio. 2. Opakovaným stlaováním tlaítka BAND/LOU (10) vyberte požadované rozhlasové pásmo (FM1, FM2 nebo FM3). 3. Krátkým stlaením tlaítka TUN/TRK nebo (11) zmna pijímaného kmitotu o jeden krok ladní (50 khz). Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka nalate požadovaný vysíla (runí ladní). 4. Stlaením tlaítka TUN/TRK nebo na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladní (smrem daným použitým tlaítkem). Po naladní silného (místního) vysílae bude postup ladní zastaven a pístroj bude pepnut na jeho píjem. Nalate požadovaný vysíla. Pro naladní slabých (vzdálených) vysíla použijte postup runího ladní. Bhem pehrávání disku Krátkým stlaením tlaítka v prbhu pehrávání disku pehráva peskoí na zaátek následující skladby a zahájí její pehrávání,. Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka postupný peskok na zaátky následujících skladeb na disku. 13

14 Krátkým stlaením tlaítka v prbhu pehrávání pehráva peskoí na zaátek aktuáln pehrávané skladby a zahájí její pehrávání. Opakovaným stlaováním tlaítka postupný peskok na zaátky pedcházejících skladeb v záznamu na disku. Trvalým stlaením tlaítka nebo v prbhu pehrávání bude zahájeno vyhledávání požadovaného místa v záznamu na disku. Po vyhledání požadovaného místa v záznamu (odposlechem pi ponkud zvýšené rychlosti pehrávání a ponkud snížené hlasitosti) uvolnte stlaené tlaítko. Z vyhledaného místa bude pehráva pokraovat v pehrávání. (12) Tlaítko AMS Krátkým stlaením tlaítka bude zahájeno postupné ladní, po naladní silného (místního) vysílae bude autorádio na dobu cca 5 sekund pepnuto na jeho píjem, potom bude ladní pokraovat. Ukonení ladní dalším stlaením tlaítka. Stlaením tlaítka na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladní a z aktuáln používaného rozhlasového pásma bude do pedvolby vloženo 6 nejsilnjších vysíla. Po peladní rozhlasového pásma nebo vložení 6 vysíla do pedvolby (podle toho, co nastane díve) bude programování pedvolby ukoneno a z pedvolby budou postupn (na nkolik sekund) vyvolány nov vložené vysílae. (13) LCD DISPLEJ Displej je uren pro informaci uživatele o aktuálním nastavení autorádia. (14) Tlaítko (RELEASE) Tlaítko je používáno pro uvolnní pedního panelu autorádia ped jeho sejmutím. OBSLUHA PEHRÁVA E CD Pehráva je uren pro pehrávání kulatých CD audio oznaených logem COMPACT DISC DIGITAL AUDIO nebo CD-R se záznamy ve formátu DA kopie CD audio) a ve formátu MP3. Nepoužívejte pehráva pro pehrávání jiných než uvedených disk. Pepnutí pístroje na použití pehrávae a zahájení pehrávání disku Do slotu pro disk (15) zasute disk etiketou nahoru - bhem nkolika sekund bude zahájeno pehrávání disku poínaje skladbou. 1, po jejím pehrání budou postupn pehrány všechny následující skladby z disku. Pehráním poslední skladby bude pehrávání disku ukoneno. Pepnutí pístroje na píjem rozhlasu Stlaením tlaítka MODE (9), dalším stlaením tlaítka bude pístroj opt pepnut na použití pehrávae CD. POUŽITÍ TLA ÍTEK TUN/TRK (/) (11) Funkce tlaítek byla popsána v pedcházejícím textu návodu. TLA ÍTKO CD EJECT (16) 14

15 Stlaením tlaítka bude pehrávání disku ukoneno a z pehrávae bude vysunut disk. Vysunutý disk neprodlen vyjmte z pehrávae a vrate jej do orig. obalu, kde je chránn ped prachem a poškozením. TLA ÍTKO PAUSE () (17) Stlaením tlaítka v prbhu pehrávání disku bude pehrávání perušeno. Pokraování v perušeném pehrávání dalším stlaením tlaítka. TLA ÍTKO INTRO (18) Stlaením tlaítka bude postupn pehráváno prvních nkolik sekund záznamu všech skladeb na vloženém disku. Dalším stlaením tlaítka bude pehráva pokraovat v pehrávání aktuáln pehrávané skladby, po jejím pehrání budou postupn pehrány všechny následující skladby z disku. Pehráním poslední skladby bude pehrávání disku ukoneno. TLA ÍTKO REPEAT (19) Stlaením tlaítka v prbhu pehrávání se na displeji rozsvítí údaj RPT a aktuáln pehrávaná skladba bude pehrávána opakovan. Dalším stlaením tlaítka bude pístroj pepnut na normální pehrávání disku. TLA ÍTKO SHUFFLE (20) Stlaením tlaítka se na displeji rozsvítí údaj SHF a bude zahájeno pehrávání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb. Po jednom pehrání všech skladeb z disku bude pehrávání disku ukoneno. Zrušení aktivovaného režimu dalším stlaením tlaítka, pehráva bude pepnut na pehrávání skladeb podle jejich poadí na disku (poínaje aktuáln pehrávanou skladbou). TLA ÍTKA (21 a 22) Tlaítka jsou urena pro postupný výbr složek (alb - obvykle záznam jednoho CD audio) v záznamu na CD-R MP3. Tlaítka pro další spolené funkce autorádia Tlaítko DSP (23) Tlaítko je používáno pro výbr požadovaného nastavení grafického ekvalizéru (je naprogramován z výroby bez možnosti jeho zmny): 1. Na dobu delší než 2 sekundy pidržte stlaeno tlaítko DSP. 2. Tlaítky VOL +/- (3) vyberte požadované nastavení ekvalizéru (POP M... ROCK M... CLASS (pro klasickou hudbu)... FLAT M (plochá kivka ekvalizéru)) nebo výbrem údaje DSP OFF ekvalizér vypnte. Tlaítko MUTE (24) Stlaením tlaítka bude autorádio okamžit umleno. Obnovení pvodní hlasitosti dalším stlaením tlaítka. Funkce jednotlivých tlaítek autorádia pro navigaci v záznamech na CD-R (RW) MP3 je zejmá z následující tabulky: Výbr skladeb z CD-R MP3 pro pehrávání 15

16 Pímý výbr skladeb 1. Stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj MP3 T. 2. Pro výbr požadované skladby zobrazte na displeji opakovaným stlaováním tlaítek VOL +/- (3) íslo požadované skladby nebo pro její výbr použijte následující tlaítka: íslo Tlaítko M1 M2 M3 M4 M5 M6 MODE DISP 3. Výbr potvrte stlaením tlaítka BAND/LOU/ENTER. Vyhledání požadované složky (alba) nebo skladby vložením jejich názvu 1. Dvakrát stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen symbol *. 2. Tlaítky uvedenými v následující tabulce vložte první znak názvu složky (alba) nebo skladby s názvem, zaínajícím vloženým znakem. Pro postupný výbr znak mžete rovnž použít tlaítka VOL +/- (3). 3. Pístroj vyhledá první složku (album) nebo skladbu zaínající vloženým znakem, pro vyhledání dalších složek (skladeb) zaínajících stejným znakem použijte tlaítka nebo. 4. Pokud byl vybrán název složky stlate tlaítko BAND/LOU/ENTER a potom tlaítky nebo vyberte požadovanou skladbu. Pro postupný výbr požadované skladby mžete rovnž použít tlaítka VOL +/- (3). 5. Pro zahájení pehrávání vybrané skladby stlate tlaítko BAND/LOU/ENTER. Tlaítka používaná pro výbr znak Tlaítko M1 M2 M3 M4 M5 M6 Znaky A, B, C D, E, F G, H, I J, K, L M, N, O P, Q, R Tlaítko MODE DISP SEL VOL +/- Znaky S, T, U V, W, Y, Z, _, +, - X mezera 16 pro pohyb kurzoru pro postupný výbr znak Vyhledání požadované složky (alba) a skladby Vyhledání tlaítky / 1. Tikrát stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen název první složky ze záznamu na disku.. 2. Tlaítky nebo vyberte požadovanou složku. 3. Potvrte stlaením tlaítka BAND/LOU/ENTER - na displeji bude zobrazen údaj \\. 4. Pro vyhledání požadované skladby použijte tlaítka nebo. Pro postupný výbr skladeb mžete použít tlaítka VOL ± (3). 5. Výbr skladby potvrte tlaítkem BAND/LOU/ENTER. Pímý výbr složky 1. Pro výbr složky ze záznamu na CD-R použijte tlaítka (21) a (22).

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY.

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY. Návod k obsluze OBSAH Bezpenostní opatení...3 Vlastnosti a ovládací prvky...4 Standardn dodávané doplkové vybavení...4 Pední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zaízení...7 Zapojení

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS

CEM2101. Uživatelská příručka PHILIPS CEM2101 Uživatelská příručka PHILIPS 2 Obsah 1 Důležité...4 Bezpečné používání...4 Upozornění...4 2 Vaše autorádio...6 Úvod...6 Obsah balení...6 Popis hlavní jednotky...7 3 Začínáme...9 Instalace autorádia...9

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více