SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690"

Transkript

1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu a aby vám perfektn sloužil co nejdéle, doporuujeme vám dodržovat následující pokyny uvedené v píruce! Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k montáži, uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek pedáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv peíst! Tento produkt spluje požadavky platných evropských a národních norem. Abyste tento stav zachovali a zajistili jeho bezpený provoz, musíte ped použitím produktu dkladn prostudovat tento návod k obsluze. Pokyny Ped instalací, zapnutím a nastavováním autorádia se prosím seznamte s návodem k obsluze, ikdyž jste již seznámeni s používáním autorádií podobného typu. Návod uschovejte pro pípad další poteby. Pístroj odpovídá požadavkm smrnice ES 89/336 a je konstruován podle evropských norem EN a EN Minimáln po dobu záruky na autorádio doporuujeme uschovat jeho obal, použitý balicí materiál a pokladní doklad. V pípad další pepravy autorádia zabalte autorádio tak, jak bylo zabaleno z výroby. Použitý balicí materiál je pln recyklovatelný, pi jeho pozdjší likvidaci postupujte podle místn platných pedpis. Kvalita reprodukce pehrávaných CD závisí pedevším na stavu používaných disk. Neukládejte disky na místech s extrémními teplotami (jako nap. na pímém slunci nebo v blízkosti výstup klimatizace nebo topení vozidla). Po pehrání

2 vyjmte disk z pehrávae a vrate jej do orig. obalu, kde je nejlépe chránn ped prachem a poškozením. Nezapínejte autorádio v pípad nadmrné teploty v interiéru vozidla, nap. pokud bylo vozidlo delší dobu zaparkováno na pímém slunci. V podobném pípad vykejte se zapnutím autorádia na vychladnutí prostoru pro cestující po nkolika minutách jízdy / zapnutí klimatizace vozidla. SEZNAM INFORMACÍ V NÁVODU Ovládací prvky autorádia Pednosti tohoto modelu autorádia Instalace autorádia do vozidla Návod k obsluze - Píjem rozhlasu - Obsluha pehrávae CD Technické údaje Bezpenostní upozornní Symbol vykiníku uvnit trojúhelníku na skíce autorádia upozoruje uživatele na dležité pokyny obsluhy pop. ošetování autorádia uvedené v jeho doprovodné dokumentaci. Nevyjímejte autorádio ze skíky, uvnit nejsou díly, které by mohl opravit nebo seídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li autorádio vyžadovat seízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahem do autorádia v dob platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty pípadn záruních plnní. Pehráva CD používá laserový zái o malém výkonu. Neuvádjte do provozu pehráva CD vyjmutý ze skíky - riziko trvalého poškození zraku laserovým záením. Pi používání pehrávae podle pokyn v návodu nepedstavuje pehráva žádná rizika a to ani pro jeho bezprostední okolí. 2

3 Chrate pístroj ped zmoknutím, postíkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou a nepoužívejte jej ve vlhkém prostedí - možnost poškození elektronických komponent autorádia. Pístroj umístte tak, aby ml zajištn dokonalý pístup vzduchu, nutný pro odvádní tepla vznikajícího bhem jeho provozu. Neumísujte pístroj v blízkosti zdroj tepla (nap. výstupu klimatizace nebo topení vozidla). OVLÁDACÍ PRVKY AUTORÁDIA Pro obsluhu funkcí autorádia jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky pop. mechanické díly: 1. Tlaítko POWER (PWR) pro zapnutí / vypnutí pístroje. 2. Tlaítko SELECT (SEL) pro výbr funkcí zvuku pro jejich nastavení tlaítky VOL +/-. 3. Tlaítka VOL + a VOL -. Pi bžném používání pístroje jsou tlaítka urena pro nastavení hlasitosti, po vyvolání požadované funkce zvuku pro její nastavení (tlaítkem SEL) jsou tlaítka slouží pro nastavení vyvolané funkce zvuku. 4. Tlaítka pedvolby PRESET Tlaítko AF pro píjem vysíla FM-RDS. Tlaítko má rovnž funkci tlaítka REG (pro píjem regionálních poad - píjem vysíla FM-RDS). 6. Tlaítko TA pro píjem vysíla FM-RDS. 7. Tlaítko PTY pro píjem vysíla FM-RDS. 8. Tlaítko DISPLAY (DISP) pro zmnu informací zobrazených na displeji autorádia. 9. Tlaítko MODE pro pepnutí autorádia na použití pehrávae CD / píjem rozhlasu. 10. Tlaítko BAND/LOUD/ENTER pro výbr rozhlasového pásma (FM1, FM2 nebo FM3) / pro zvýraznní bas a výšek v reprodukci pi nastavené malé hlasitosti (stlaením na dobu delší než 2 sekundy). Pi pehrávání CD-R MP3 je tlaítko používáno pro potvrzení výbru složky (alba) nebo skladby. 11. Tlaítka TUN/TRK / ) s nkolika funkcemi. Tlaítka jsou používána: 3

4 - pi píjmu rozhlasu pro runí nebo automatické ladní - pi pehrávání CD pro peskok na zaátky skladeb vped nebo vzad (opakovaným krátkým stlaováním) pop. pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (trvalým stlaením). 12. Tlaítko AMS/MENU pro automatické naprogramování pedvolby / postupné vyvolání vysíla z pedvolby. Pokud je pehráván CD-R MP3 je tlaítko používáno pro výbr skladeb / složek pro pehrávání. 13. LCD displej pro zobrazování informací o aktuální funkci autorádia. 14. Tlaítko (RELEASE) pro uvolnní pedního panelu autorádia. 15. Slot pro CD. 16. Tlaítko CD EJECT pro vysunutí disku z pehrávae. 17. Tlaítko PAUSE () pro perušení pehrávání CD. 18. Tlaítko SCAN (CD SCAN) pro postupné pehrání prvních 10 sekund záznam všech skladeb na disku. 19. Tlaítko REPEAT pro opakované pehrávání aktuáln pehrávané skladby. 20. Tlaítko SHUFFLE pro pehrání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb. 21. Tlaítko pro výbr složky / souboru ze záznamu na CD-R MP Tlaítko pro výbr složky / souboru ze záznamu na CD-R MP Tlaítko DSP - po stlaení tohoto tlaítka je tlaítky VOL +/- možný výbr požadovaného nastavení grafického ekvalizéru. 24. Tlaítko MUTE pro okamžité umlení autorádia / obnovení pvodní hlasitosti. 25. Tlaítko RESET pro vynulování pamtí autorádia (je umístno pod pedním panelem). Podrobný popis funkce jednotlivých ovládacích prvk autorádia naleznete v dalším textu návodu v popisech obsluhy jeho jednotlivých funkcí. PEDNOSTI TOHOTO MODELU AUTORÁDIA Vaše stereofonní FM autorádio s pehrávaem CD umožujícím rovnž i pehrání CD- R se záznamy ve formátu DA (kopie CD audio) CD a se záznamy MP3 vyniká krom jiných rovnž i následujícími vlastnostmi a funkcemi: Systém automatického programování pedvolby, po jeho aktivaci bude do pedvolby rozhlasového pijímae automaticky vloženo 6 nejsilnjších rozhlasových vysíla z vybraného rozhlasového pásma. Elektronická regulace hlasitosti, bas, výšek a vyvážení hlasitosti levých / pravých pop. pedních / zadních reproduktor. Pesné elektronické ladní využívající obvody fázového závsu (PLL). Možnost naprogramování až 18 rozhlasových vysíla do pedvolby (po 6 vysílaích z rozhlasových pásem FM1, FM2 a FM3). Funkce Loudness pro zvýraznní bas a výšek v reprodukci pi nastavené malé hlasitosti. Systém automatického a runího ladní. Možnost zobrazení údaje hodin na displeji pístroje (informace RDS). Možnost zobrazení rzných informací systému RDS na displeji pístroje (pijímaný kmitoet, název pijímaného rozhlasového programu, typ pijímaného rozhlasového poadu, údaj hodin atd.). Funkce opakovaného pehrávání skladby (CD). 4

5 Výstupní konektory LINE OUT pro pipojení autorádia k výkonovému zesilovai (nutno dokoupit). Odnímatelný pední panel snižující riziko odcizení autorádia. Orientaci uživatele usnadující systém osvtlení pedního panelu autorádia. Možnost využití následujících funkcí systému RDS: - PI (identifikace rozhlasového programu) - PS (zobrazení názvu pijímaného rozhlasového programu na displeji autorádia) - AF (využití seznamu alternativních kmitot používaných stejným rozhlasovým programem) - TP (možnost píjmu hlášení o dopravní situaci - TA (informace o vysílaích vysílajících hlášení o dopravní situaci) - PTY (informace o typu vysílaného rozhlasového poadu vetn možnosti automatického naladní vysílae vysílajícího požadovaný typ rozhlasového poadu). INSTALACE AUTORÁDIA UPOZORNNÍ Autorádio je ureno pro instalaci do vozidel s naptím palubní sít 12 V =, s ukosteným záporným (mínus) pólem elektrické instalace vozidla. Pozor pi instalaci autorádia do autobus, nákladních vozidel nebo karavan - nkterá z tchto vozidel používají naptí palubní sít 24 V =. Pipojením autorádia k tomuto naptí riziko jeho neopravitelného poškození. Pokud si nebudete z jakýchkoliv dvod jisti správnou instalací autorádia zadejte instalaci autorádia do vozidla odborné firm. Pokud bude instalace autorádia do vozidla vyžadovat zásah do karosérie vozidla (nap. vyvrtání nebo vyíznutí otvor apod.) konzultujte tyto zásahy ped jejich realizací s dealerem znaky vašeho vozidla. Ped instalací autorádia do vozidla sejmte z autorádia pední panel a potom odpojte záporný (mínus) pól akumulátoru od kostry vozidla. S autorádiem nepoužívejte reproduktory nebo jejich soustavy o impedanci nižší než 4 ohmy - možnost poškození reproduktor / autorádia. Pokud není místo pro instalaci autorádia ureno výrobcem vozidla: pro instalaci autorádia vyberte místo kde nebude obsluha ovládacích prvk autorádia kolidovat s ízením vozidla a kde autorádio nebude ani v mezních situacích (jako nap. pi náhlém intenzivním brždní) ohrožovat cestující. Neinstalujte autorádio na místech, kde by bylo vystaveno extrémním teplotám (nap. na pímém slunci nebo v blízkosti výstupu klimatizace / topení vozidla), prachu, vlhkosti pop. nadmrným otesm nebo vibracím. Pro bezpenou a správnou instalaci autorádia použijte díly z montážní sady (píslušenství autorádia). Po ukonení instalace a ped uvedením autorádia do provozu stlate tlaítko RESET (pod pedním panelem autorádia). Pro správnou funkci pehrávae CD instalujte autorádio s náklonem menším než 20. 5

6 Pokud je vozidlo vybaveno systémem satelitní navigace, palubním poítaem apod. vnujte pi instalaci autorádia do vozidla pozornost pokynm výrobc tchto systém. PÍKLAD INSTALACE AUTORÁDIA DO PALUBNÍ DESKY VOZIDLA (Bend these claws, if necessary = v pípad poteby upevnte montážní držák vyhnutím tchto jazýk) Poznámka Klí pro instalaci / vyjmutí autorádia z montážního krytu peliv uložte pro pípad další poteby. Sejmutí a nasazení pedního panelu autorádia Pední panel autorádia je možno sejmout - sejmutím panelu snížíte riziko pípadn odcizení autorádia. Ped sejmutím panelu je autorádio nutno vypnout. Pi snímání / nasazování panelu pozor na upadnutí panelu. Sejmutí pedního panelu autorádia Stlate tlaítko (RELEASE) - bude uvolnna levá strana pedního panelu (Front panel). Uvolnný panel sejmte z autorádia tahem po smru šipky viz obrázek. Sejmutý panel neprodlen uložte do pouzdra na pední panel (Panel case) z píslušenství autorádia. Pi opouštní vozidla vezmte pouzdro s panelem sebou. Nasazení panelu na autorádio 6

7 Podle následujícího obrázku v ložte díl B pedního panelu do dílu A vpravo na pední stran autorádia (Main unit) a potom pitlate levou stranu pedního panelu k autorádiu - musí slyšiteln zaklapnout. V žádném pípad netlate pi nasazování panelu na displej a na ovládací prvky autorádia umístné na panelu. Pozor na správné nasazení panelu. Panel nelze nasadit obrácen. Konektory ISO Pro pipojení autorádia k již existující kabeláži vozidla oznaeného jeho výrobcem jako pipravené k montáži autorádia jsou používány konektory ISO. Dležitá upozornní Zapojení jednotlivých vývod konektor ISO kabeláže instalované ve vozidle se mže lišit v závislosti na výrobci resp. modelu vozidla. Z uvedeného dvodu drazn doporuujeme ped instalací autorádia do vozidla kontrolu funkcí jednotlivých vývod konektor ISO (a to jak u autorádia tak i u existujících konektor ISO instalace vozidla). Konektor A7 musí být pipojen ke spínai zapalování vozidla (pro zabránní vyerpání akumulátoru vozidla opomenutím vypnutí autorádia po zaparkování a opuštní vozidla). ZAPOJENÍ VÝVOD KONEKTORU ISO A: Nezapojeny 4. Vodi se žlutou izolací: zálohování pamtí autorádia (+12 V trvale) 5. Vodi s bílou izolací: ke spínacímu relé elektricky vysouvatelné auto antény 6. Nezapojen 7. Vodi s ervenou izolací: napájení autorádia +12 V (skíka zapalování vozidla) 8. Vodi s ernou izolací: kostra vozidla. ZAPOJENÍ VÝVOD KONEKTORU ISO B 1. Vodi s fialovou izolací: pravý zadní reproduktor (+) 2. Vodi s fialovou / ernou izolací: pravý zadní reproduktor (-) 3. Vodi s šedou izolací: pravý pední reproduktor (+) 4. Vodi s šedou / ernou izolací: pravý pední reproduktor (-) 5. Vodi se zelenou izolací: levý pední reproduktor (+) 6. Vodi se zelenou / ernou izolací: levý pední reproduktor (-) 7. Vodi s hndou izolací: levý zadní reproduktor (+) 8. Vodi s hndou / ernou izolací: levý zadní reproduktor (-). Konektory LINE OUT (cinch) na zadní stran skíky autorádia - ervený konektor (výstup pravého - R) kanálu - bílý konektor (výstup levého - L) kanálu. 7

8 Konektory jsou ureny pro pipojení výstupu pedzesilovae autorádia k externímu výkonovému zesilovai (nutno dokoupit). Výmna pojistek Pepálenou pojistku vymte za novou. Nová pojistka musí rozmry a proudovou hodnotou odpovídat pvodní (pepálené) pojistce. V pípad opakovaného pepálení stejné pojistky kontaktujte odborný servis. Upozornní! Pro ochranu obvod ochranu autorádia používejte pouze pojistky shodné s pvodními. V žádném pípad neopravujte pepálenou pojistku - riziko poškození autorádia, v krajním pípad rovnž i elektrické instalace vozidla nebo i vzniku požáru! NÁVOD K OBSLUZE (1) TLA ÍTKO POWER (PWR) Po nasazení pedního panelu na autorádio stlaením tlaítka zapnutí autorádia, dalším stlaením bude autorádio vypnuto. (2) TLA ÍTKO SEL (3) TLA ÍTKA VOL Pi bžném používání pístroje jsou tlaítka VOL +/- (3) urena pro nastavení hlasitosti. Pi požadavku na nastavení dalších funkcí zvuku postupujte následovn: - Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka SEL (2) rozsvite na displeji autorádia údaj oznaující funkci zvuku, kterou chcete nastavit: VOL (pro nastavení hlasitosti) BAS (pro nastavení bas)... TRE (pro nastavení výšek)... BAL (pro vyvážení hlasitosti levých / pravých reproduktor)... FAD (pro vyvážení hlasitosti pedních / zadních reproduktor) VOL atd. - Pro nastavení vyvolané funkce zvuku použijte tlaítka VOL +/- (3). - Nkolik sekund po provedeném nastavení údaje na displeji zhasnou, provedené nastavení bude uloženo do pamti autorádia až do jeho další zmny. Po stlaení tlaítka SEL (2) na dobu delší než 2 sekundy je opakovaným stlaováním tlaítka možný pístup k dalším funkcím autorádia - autorádio tak bude pepnuto do režimu cyklické volby nastavení pro použití funkcí autorádia souvisejících s píjmem vysíla FM-RDS. Opakovaným stlaováním tlaítka vyberte požadovanou funkci: TA SEEK TA SEEK / TA ALARM... MASK DPI / MASK ALL... BEEP MODE... BEEP2nd/BEEP ALL/BEEP OFF... SEEK... SEEK 1 / SEEK 2... TA SEEK atd. Pro výbr / nastavení vybrané funkce použijte tlaítka VOL +/- (3). TA SEEK TA SEEK: Pokud nebude nov naladným vysílaem do 5 sekund vysílána informace TA (hlášení o dopravní situaci) bude pístroj automaticky peladn na 8

9 vysíla jiného rozhlasového programu (s jinou identifikací PI), kterým je tato informace vysílána. TA ALARM: Po výbru tohoto režimu nebude pístroj automaticky pelaován, uživatel bude na nepítomnost informací TA upozornn akustickými signály (pípnutími). MASK DPI MASK DPI: Budou maskovány pouze vysílae používající alternativní kmitoty (AF) s rozdílnou identifikací (PI). MASK ALL: Budou maskovány vysílae používající jiné alternativní kmitoty (AF) a vysílae nevysílající informace systému RDS. BEEP MODE: Funkce pro potvrzení stlaení tlaítka autorádia akustickým signálem. BEPP 2nd: Autorádio pípne pouze pokud bude dlouze stlaeno tlaítko se dvma funkcemi (jako nap. tlaítko AF). BEEP ALL: Autorádio pípne po stlaení libovolného tlaítka. BEEP OFF: Funkce akustické signalizace stlaení tlaítek autorádia bude vypnuta. SEEK Po výbru této funkce mžete tlaítka VOL +/- (3) aktivovat funkce SEEK1 nebo SEEK2: SEEK 1: Po naladní vysílae tlaítkem SCAN bude automatické ladní ukoneno a to i když tlaítko AMS zstane stlaeno. SEEK 2: Pi stlaeném tlaítku AMS bude ladní pokraovat bez ohledu na pípadné naladní vysíla. (4) TLA ÍTKA PEDVOLBY PRESET M1 - M6 Bhem píjmu rozhlasu: Krátkým stlaením nkterého z tlaítek vyvolání vysílae z pedvolby. Stlaením nkterého z tlaítek na dobu delší než 1 sekunda bude do odpovídajícího pamového místa pedvolby vložen aktuáln naladný vysíla. Po aktivování funkce PTY (píjem vysíla FM-RDS) je tlaítky pedvolby možný výbr požadovaného typu rozhlasového poadu. Jednotlivým tlaítkm pedvolby jsou piazeny následující typy rozhlasových poad: 9

10 Skupina MUSIC (hudba) Skupina SPEECH (mluvené slovo) M1 POP M., ROCK M. (M = hudba) M1 NEWS (zprávy), AFFAIRS M2 EASY M, LIGHT M. lehká hudba (komentáe), INFO M3 CLASSICS, OTHER M (ostatní M2 SPORT, EDUCATE (vzdlávání), hudba) DRAMA M4 JAZZ, COUNTRY M3 CULTURE, SCIENCE (vda), M5 NATION M (lidová hudba), VARIED (rzné) OLDIES M4 WEATHER (poasí), FINANCE, M6 FOLK M CHILDREN (poady pro dti) M5 SOCIAL, RELIGION (náboženské poady), PHONE-IN (poady do kterých posluchai telefonují) M6 TRAVEL (cestování), LEISURE (volný as), DOCUMENT. Pro výbr požadované skupiny vysíla FM-RDS použijte tlaítko PTY (7). V prbhu pehrávání disku: 1. Tlaítko PRESET 1 má funkci tlaítka PAUSE (pro perušení pehrávání disku). 2. Tlaítko PRESET 2 má funkci tlaítka INTRO (pro postupné pehrání prvních 10 sekund záznam všech skladeb na disku). 3. Tlaítko PRESET 3 má funkci tlaítka REPEAT (pro opakované pehrání skladby). 4. Tlaítko PRESET 4 má funkci tlaítka SHUFFLE (pro pehrání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb). PÍJEM INFORMACÍ RDS RDS (rozhlasový datový systém) je digitální informaní systém vyvinutý a uvedený v roce 1987 Evropskou rozhlasovou unií, kterým jsou v rozhlasovém pásmu FM na pomocném kmitotu 57 khz vysílány (v digitálním formátu) informace rzného druhu. Tyto informace jsou rozhlasovými pijímai vybavenými odpovídajícím dekodérem využívány pro adu uživatelsky zajímavých funkcí jak je nap. zobrazení názvu pijímaného rozhlasového programu na displeji, zobrazení typu pijímaného rozhlasového poadu, píjem hlášení o dopravní situaci, automatické peladní rozhlasového pijímae na nejsilnjší vysíla pijímaného rozhlasového programu atd. Autorádio je vybaveno dekodérem RDS umožujícím zpracování následujících informací RDS: TP PI PS AF CT TA PTY Identifikace vysílae vysílajícího hlášení o dopravní situaci Identifikace rozhlasového programu Oznaení pijímaného rozhlasového programu názvem Seznam alternativních kmitot stejného rozhlasového programu. Informace aktuálního asu. Hlášení o dopravní situaci Oznaení typu pijímaného rozhlasového poadu 10

11 Doplující informace Rozhlasový program vysílající signály RDS nemusí vysílat všechny výše uvedené informace, systém RDS nemusí správn pracovat v oblastech se zkušebním vysíláním této služby. Bhem píjmu vysílae FM-RDS svítí na displeji údaj RDS. FUNKCE AUTOMATICKÉHO PELAOVÁNÍ - TLA ÍTKO AF (5) Po aktivování funkce AF bude autorádio automaticky pepínáno na píjem nejsilnjšího vysílae pijímaného rozhlasového programu - autorádio tak bhem jízdy na dlouhé vzdálenosti umožní trvalý a kvalitní píjem stejného rozhlasového programu - viz píklad na obrázku: V pípad existence sít vysíla stejného rozhlasového programu bude po aktivování funkce AF autorádio bhem jízdy z bodu A do bodu B automaticky postupn pepínáno z píjmu na kmitotu 98,5 MHz na kmitoet 107,5 atd. - viz obrázek (station = vysíla). Bude tak zaruen trvalý kvalitní píjem vybraného rozhlasového programu. Použití tlaítka AF 1. Tlaítkem BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo. 2. Automatickým nebo runím ladním nalate vysíla FM-RDS. 3. Krátkým stlaením tlaítka AF (5) rozsvite na displeji údaj AF. Pokud není pijímán vysíla FM-RDS bude údaj na displeji blikat. Princip funkce AF Po aktivování funkce pístroj v pravidelných intervalech vyhodnocuje sílu pole (intenzitu signálu) jednotlivých vysíla FM uvedených v seznamu alternativních kmitot pijímaného rozhlasového programu (seznam je v pamti autorádia vytváen v prbhu programování pedvolby). Pokud bude nkterý z vysíla ze seznamu opakovan vyhodnocen jako silnjší než aktuáln pijímaný vysíla pístroj automaticky pepne na jeho píjem. Poznámky Krátké perušování píjmu po aktivování funkce AF neindikuje poruchu pístroje v této dob pístroj vyhodnocuje kvalitu pijímaného signálu jiných vysíla stejného rozhlasového programu. Pi nadmrném rušení píjmu rozhlasu jeho perušováním vypnte funkci AF dalším krátkým stlaením tlaítka AF. PÍJEM REGIONÁLNÍCH POAD 11

12 Nkterými vysílai FM jsou krom poad s celostátní psobností vysílány rovnž i poady, mající význam pedevším pro uritou oblast (msto, okres, kraj - dále jen region ). Pro pepnutí autorádia na píjem regionálních poad pidržte po dobu 2 sekund stlaeno tlaítko AF (5) a vykejte na pípnutí autorádia. Na displeji se rozsvítí podle aktuálního režimu píjmu regionálních poad údaj REG ON (píjem regionálních poad zapnut), pop. údaj REG OFF (píjem regionálních poad vypnut). Pi požadavku na vypnutí, pop. zapnutí píjmu regionálních poad znovu stlate tlaítko AF (5). Pokud je píjem regionálních poad vypnut ( REG OFF ): Po snížení intenzity pijímaného signálu (v dsledku zmny vzdálenosti od pijímaného vysílae) bude autorádio automaticky peladno na píjem nejsilnjšího vysílae stejného rozhlasového programu (bez ohledu na píjem regionálních poad) Pokud je píjem regionálních poad zapnut ( REG ON ): Po snížení intenzity pijímaného signálu (nap. v dsledku zmny vzdálenosti od pijímaného vysílae) bude autorádio automaticky pepnuto na píjem stejného rozhlasového programu vysílaného pro shodný nebo jiný region. PÍJEM HLÁŠENÍ O DOPRAVNÍ SITUACI - FUNKCE TLA ÍTKA TA (6) 1. Krátce stlate tlaítko TA (6) - na displeji se rozsvítí údaj TA. Pokud naladný vysíla vbec nevysílá informace o dopravní situaci bude údaj na displeji blikat. 2. Po zahájení vysílání hlášení o dopravní situaci v dob kdy je pehráván CD bude na dobu vysílání hlášení pehrávání disku perušeno a na displeji se rozsvítí název rozhlasového programu vysílajícího hlášení o dopravní situaci. Po odvysílání hlášení o dopravní situaci bude pehrávání disku pokraovat. Hlasitost pístroje bude v prbhu píjmu hlášení o dopravní situaci automaticky nastavena na úrove nastavenou pi posledním píjmu hlášení o dopravní situaci, po ukonení hlášení bude automaticky nastavena pvodní hlasitost (používaná pi pehrávání CD). PÍJEM INFORMACE PTY (identifikace typu rozhlasového poadu) 1. Pro aktivování této funkce stlate tlaítko PTY (7) a potom opakovaným stlaováním tlaítka vyberte požadovanou skupinu typ rozhlasových poad (MUSIC - skupina hudebních poad nebo SPEECH - skupina mluveného slova) pop. výbrem údaje PTY OFF funkci vypnte. 2. Tlaítky pedvolby PRESET (1-6) vyberte požadovanou skupinu typ rozhlasových poad - nap. tlaítko PRESET 1 je (opakovaným stlaováním) ureno pro výbr poad typ POP.M nebo ROCK M. (skupina MUSIC) pop. NEWS, AFFAIRS nebo INFO (skupina SPEECH) - viz pedcházející text návodu. Vybraný typ rozhlasového poadu bude zobrazen na displeji. 3. Výbrem nového typu poadu bude zahájeno vyhledávání vysílae FM-RDS vloženého do pedvolby a vysílajícího požadovaný typ poadu. (8) TLA ÍTKO DISP Opakovaným staováním tlaítka budou na displeji postupn zobrazovány následující informace: 12

13 1. Bhem píjmu vysílae FM-RDS: název pijímaného rozhlasového programu aktuální as pijímaný kmitoet údaj oznaující typ pijímaného rozhlasového programu atd. 2. V prbhu pehrávání CD (pokud byl jako poslední naladn vysíla FM-RDS): íslo aktuáln pehrávané skladby aktuální as název pijímaného rozhlasového programu pijímaný kmitoet údaj oznaující typ pijímaného rozhlasového poadu atd. Pokud není systémem RDS vysílána informace aktuálního asu bude na displeji zobrazen údaj NO CT, pokud není vysílána informace o typu pijímaného rozhlasového poadu bude zobrazen údaj NO PTY. 3. Bhem píjmu vysílae, který nevysílá informace RDS: Na displeji bude zobrazen pijímaný kmitoet. 4. V prbhu pehrávání CD (pokud byl jako poslední naladn vysíla nevysílající informace RDS): Na displeji bude zobrazeno íslo aktuáln pehrávané skladby (CD), dalším stlaením tlaítka bude na displeji zobrazen poslední pijímaný kmitoet. (9) Tlaítko MODE Tlaítko je ureno pro pepnutí autorádia na píjem rozhlasu / pehrávání disku (pouze pokud je pehrávaem pehráván disk). (10) Tlaítko BAND/LOU Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka postupný výbr rozhlasového pásma (FM1... FM2... FM3). Stlaením tlaítka na dobu delší než 2 sekundy se na displeji autorádia rozsvítí údaj LOUD ON a pi nastavené malé hlasitosti budou v reprodukci zvýraznny basy a výšky. Vypnutí funkce dalším stlaením tlaítka, údaj na displeji zhasne. (11) TLA ÍTKA TUN/TRK / Bhem píjmu rozhlasu Automatické nebo runí ladní 1. Zapnte autorádio. 2. Opakovaným stlaováním tlaítka BAND/LOU (10) vyberte požadované rozhlasové pásmo (FM1, FM2 nebo FM3). 3. Krátkým stlaením tlaítka TUN/TRK nebo (11) zmna pijímaného kmitotu o jeden krok ladní (50 khz). Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka nalate požadovaný vysíla (runí ladní). 4. Stlaením tlaítka TUN/TRK nebo na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladní (smrem daným použitým tlaítkem). Po naladní silného (místního) vysílae bude postup ladní zastaven a pístroj bude pepnut na jeho píjem. Nalate požadovaný vysíla. Pro naladní slabých (vzdálených) vysíla použijte postup runího ladní. Bhem pehrávání disku Krátkým stlaením tlaítka v prbhu pehrávání disku pehráva peskoí na zaátek následující skladby a zahájí její pehrávání,. Opakovaným krátkým stlaováním tlaítka postupný peskok na zaátky následujících skladeb na disku. 13

14 Krátkým stlaením tlaítka v prbhu pehrávání pehráva peskoí na zaátek aktuáln pehrávané skladby a zahájí její pehrávání. Opakovaným stlaováním tlaítka postupný peskok na zaátky pedcházejících skladeb v záznamu na disku. Trvalým stlaením tlaítka nebo v prbhu pehrávání bude zahájeno vyhledávání požadovaného místa v záznamu na disku. Po vyhledání požadovaného místa v záznamu (odposlechem pi ponkud zvýšené rychlosti pehrávání a ponkud snížené hlasitosti) uvolnte stlaené tlaítko. Z vyhledaného místa bude pehráva pokraovat v pehrávání. (12) Tlaítko AMS Krátkým stlaením tlaítka bude zahájeno postupné ladní, po naladní silného (místního) vysílae bude autorádio na dobu cca 5 sekund pepnuto na jeho píjem, potom bude ladní pokraovat. Ukonení ladní dalším stlaením tlaítka. Stlaením tlaítka na dobu delší než 1 sekunda bude zahájeno automatické ladní a z aktuáln používaného rozhlasového pásma bude do pedvolby vloženo 6 nejsilnjších vysíla. Po peladní rozhlasového pásma nebo vložení 6 vysíla do pedvolby (podle toho, co nastane díve) bude programování pedvolby ukoneno a z pedvolby budou postupn (na nkolik sekund) vyvolány nov vložené vysílae. (13) LCD DISPLEJ Displej je uren pro informaci uživatele o aktuálním nastavení autorádia. (14) Tlaítko (RELEASE) Tlaítko je používáno pro uvolnní pedního panelu autorádia ped jeho sejmutím. OBSLUHA PEHRÁVA E CD Pehráva je uren pro pehrávání kulatých CD audio oznaených logem COMPACT DISC DIGITAL AUDIO nebo CD-R se záznamy ve formátu DA kopie CD audio) a ve formátu MP3. Nepoužívejte pehráva pro pehrávání jiných než uvedených disk. Pepnutí pístroje na použití pehrávae a zahájení pehrávání disku Do slotu pro disk (15) zasute disk etiketou nahoru - bhem nkolika sekund bude zahájeno pehrávání disku poínaje skladbou. 1, po jejím pehrání budou postupn pehrány všechny následující skladby z disku. Pehráním poslední skladby bude pehrávání disku ukoneno. Pepnutí pístroje na píjem rozhlasu Stlaením tlaítka MODE (9), dalším stlaením tlaítka bude pístroj opt pepnut na použití pehrávae CD. POUŽITÍ TLA ÍTEK TUN/TRK (/) (11) Funkce tlaítek byla popsána v pedcházejícím textu návodu. TLA ÍTKO CD EJECT (16) 14

15 Stlaením tlaítka bude pehrávání disku ukoneno a z pehrávae bude vysunut disk. Vysunutý disk neprodlen vyjmte z pehrávae a vrate jej do orig. obalu, kde je chránn ped prachem a poškozením. TLA ÍTKO PAUSE () (17) Stlaením tlaítka v prbhu pehrávání disku bude pehrávání perušeno. Pokraování v perušeném pehrávání dalším stlaením tlaítka. TLA ÍTKO INTRO (18) Stlaením tlaítka bude postupn pehráváno prvních nkolik sekund záznamu všech skladeb na vloženém disku. Dalším stlaením tlaítka bude pehráva pokraovat v pehrávání aktuáln pehrávané skladby, po jejím pehrání budou postupn pehrány všechny následující skladby z disku. Pehráním poslední skladby bude pehrávání disku ukoneno. TLA ÍTKO REPEAT (19) Stlaením tlaítka v prbhu pehrávání se na displeji rozsvítí údaj RPT a aktuáln pehrávaná skladba bude pehrávána opakovan. Dalším stlaením tlaítka bude pístroj pepnut na normální pehrávání disku. TLA ÍTKO SHUFFLE (20) Stlaením tlaítka se na displeji rozsvítí údaj SHF a bude zahájeno pehrávání disku náhodným výbrem pehrávaných skladeb. Po jednom pehrání všech skladeb z disku bude pehrávání disku ukoneno. Zrušení aktivovaného režimu dalším stlaením tlaítka, pehráva bude pepnut na pehrávání skladeb podle jejich poadí na disku (poínaje aktuáln pehrávanou skladbou). TLA ÍTKA (21 a 22) Tlaítka jsou urena pro postupný výbr složek (alb - obvykle záznam jednoho CD audio) v záznamu na CD-R MP3. Tlaítka pro další spolené funkce autorádia Tlaítko DSP (23) Tlaítko je používáno pro výbr požadovaného nastavení grafického ekvalizéru (je naprogramován z výroby bez možnosti jeho zmny): 1. Na dobu delší než 2 sekundy pidržte stlaeno tlaítko DSP. 2. Tlaítky VOL +/- (3) vyberte požadované nastavení ekvalizéru (POP M... ROCK M... CLASS (pro klasickou hudbu)... FLAT M (plochá kivka ekvalizéru)) nebo výbrem údaje DSP OFF ekvalizér vypnte. Tlaítko MUTE (24) Stlaením tlaítka bude autorádio okamžit umleno. Obnovení pvodní hlasitosti dalším stlaením tlaítka. Funkce jednotlivých tlaítek autorádia pro navigaci v záznamech na CD-R (RW) MP3 je zejmá z následující tabulky: Výbr skladeb z CD-R MP3 pro pehrávání 15

16 Pímý výbr skladeb 1. Stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj MP3 T. 2. Pro výbr požadované skladby zobrazte na displeji opakovaným stlaováním tlaítek VOL +/- (3) íslo požadované skladby nebo pro její výbr použijte následující tlaítka: íslo Tlaítko M1 M2 M3 M4 M5 M6 MODE DISP 3. Výbr potvrte stlaením tlaítka BAND/LOU/ENTER. Vyhledání požadované složky (alba) nebo skladby vložením jejich názvu 1. Dvakrát stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen symbol *. 2. Tlaítky uvedenými v následující tabulce vložte první znak názvu složky (alba) nebo skladby s názvem, zaínajícím vloženým znakem. Pro postupný výbr znak mžete rovnž použít tlaítka VOL +/- (3). 3. Pístroj vyhledá první složku (album) nebo skladbu zaínající vloženým znakem, pro vyhledání dalších složek (skladeb) zaínajících stejným znakem použijte tlaítka nebo. 4. Pokud byl vybrán název složky stlate tlaítko BAND/LOU/ENTER a potom tlaítky nebo vyberte požadovanou skladbu. Pro postupný výbr požadované skladby mžete rovnž použít tlaítka VOL +/- (3). 5. Pro zahájení pehrávání vybrané skladby stlate tlaítko BAND/LOU/ENTER. Tlaítka používaná pro výbr znak Tlaítko M1 M2 M3 M4 M5 M6 Znaky A, B, C D, E, F G, H, I J, K, L M, N, O P, Q, R Tlaítko MODE DISP SEL VOL +/- Znaky S, T, U V, W, Y, Z, _, +, - X mezera 16 pro pohyb kurzoru pro postupný výbr znak Vyhledání požadované složky (alba) a skladby Vyhledání tlaítky / 1. Tikrát stlate tlaítko MENU - na displeji bude zobrazen název první složky ze záznamu na disku.. 2. Tlaítky nebo vyberte požadovanou složku. 3. Potvrte stlaením tlaítka BAND/LOU/ENTER - na displeji bude zobrazen údaj \\. 4. Pro vyhledání požadované skladby použijte tlaítka nebo. Pro postupný výbr skladeb mžete použít tlaítka VOL ± (3). 5. Výbr skladby potvrte tlaítkem BAND/LOU/ENTER. Pímý výbr složky 1. Pro výbr složky ze záznamu na CD-R použijte tlaítka (21) a (22).

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR

Vaše uživatelský manuál SENCOR SDC7105BMR Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Autorádio AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Provoz Rozmístění částí 1. Zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskem tohoto

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Vaše uživatelský manuál MPMAN MP152

Vaše uživatelský manuál MPMAN MP152 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 85 34 09 www.conrad.sk Obj..: 853 409 Je doopravdy velice nepíjemné usednout do automobilu v chladných dnech do sedadla studeného jako led. Vyhívaný

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

HIF-8888TUMP OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE AUDIO VIDEO STEREOFONNÍ SYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R (RW) MP3 / WMA, S KONEKTOREM USB A SE ČTEČKOU PAMĚŤOVÝCH KARET SD / MMC, S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM AM/FM, S GRAMOFONEM A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM HIF-8888TUMP

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CR 1009

NÁVOD K POUŽITÍ CR 1009 NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s přehrávačem CD, CD-R a CD-RW se stereofonním rádiem, RDS s funkcí identifikace typu stanice a odnímatelným čelním panelem CR 1009 Umístění ovládacích prvků 1. Tlačítko zapnutí

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD Návod k obsluze Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Nevystavujte pfiístroj de ti nebo vlhkosti, zabráníte tím poïáru nebo elektrickému v boji. Neprovozujte pfiístroj

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (PWR) 2. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA/VÁHA VPŘED A VZAD/TA VYHLEDÁVÁNÍ MASKA DPI/PŘELADĚNÍ L/S/AUDIO DSP/ LOUDNESS/ESP/MULTI CD/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ

Více

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50

Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 Návod k obsluze obchodní váhy FX 50 1 Avery Berkel Limited 2007. Všechna práva vyhrazena Chyby v textu vyhrazeny. Je zakázáno kopírovat a jinak dále reprodukovat vše v tomto manuálu uvedené bez souhlasu

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (černá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (stříbrná barva) Obj. č.: (černá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 00 35 (stříbrná barva) Obj. č.: 37 00 36 (černá barva) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení rádia do provozu a k jeho obsluze. Jestliže

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Vaše uživatelský manuál LG LAC3710R

Vaše uživatelský manuál LG LAC3710R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LG LAC3710R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LG LAC3710R v uživatelské příručce

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ 1. VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ ( ) 2. TLAČÍTKO

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

ITÁLIE. Digitální týdenní asový spína

ITÁLIE. Digitální týdenní asový spína ITÁLIE Digitální týdenní asový spína Obsah 1. Popis zaízení 1-1 Provozní funkce 1-2 Technické údaje 1-3 Displej, zobrazovací modul 1-4 Funkní tlaítka 1-5 Funkce tlaítkových kombinací 1-6 Pipojení 1-7

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD

Návod k obsluze Záruka. Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD Návod k obsluze Záruka Autorádio s pfiehrávaãem diskû CD AR 557 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Abyste pfiede li nebezpeãí vzniku ohnû nebo úrazu elektrick m proudem, nevystavujte tento pfiístroj de ti,

Více

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q RADIOBUDÍK Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 48 13 33 www.conrad.sk Obj..: 481 333 Vážení zákazníci, dkujeme za Vaši dvru a za nákup našeho speciálního zapichovacího teplomru. Vynikající pomcka

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

STEREOFONNÍ MIKROSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD-R MP3 A S KONEKTOREM USB

STEREOFONNÍ MIKROSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD-R MP3 A S KONEKTOREM USB XR-M7 STEREOFONNÍ MIKROSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD-R MP3 A S KONEKTOREM USB PŘÍRUČKA UŽIVATELE Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál LG LAC8900RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256156

Vaše uživatelský manuál LG LAC8900RN http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256156 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ MODULU PCMCIA PRO PÍJEM VOLNÝCH PROGRAM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TV DIGITELMO 1 Nejdíve si prosím pette Modul DIGITELMO 1 je modulem PCMCIA ureným pro zasunutí do volného slotu pro

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CRM 1012

NÁVOD K POUŽITÍ CRM 1012 NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s přehrávačem CD, CD-R, CD-RW a MP3 a stereofonním rádiem PLL FM, RDS s funkcí identifikace typu stanice (PTY) a odnímatelným čelním panelem CRM 1012 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Více

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy

Diagnostika u voz s 2-místnými diagnostickými kódy Zobrazení Diagnostické y jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spoítat poet impuls LED diody na diagnostickém zaízení. Nap. íslice 5 je vysláno jako pt impuls (bliknutí), následuje krátká

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Důležitá upozornění. Obj.č.: PŘEHLED INFORMACÍ V NÁVODU

NÁVOD K OBSLUZE. Důležitá upozornění. Obj.č.: PŘEHLED INFORMACÍ V NÁVODU NÁVOD K OBSLUZE Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje se prosím podrobně seznamte s návodem k jeho obsluze a to i když jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Návod uschovejte

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více