Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ DSP 04/2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1

2 OBSAH: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje Označení stavby Stavebník Projektant Základní údaje o stavbě Stručný popis návrhu stavby Předpokládaný průběh stavby Vazby na regulační plány, ÚP, ÚR Stručná charakteristika území stavby Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Celkový dopad stavby na dotčené území Přehled výchozích podkladů a průzkumů Členění stavby Členění stavby na stavební objekty Určení jednotlivých částí stavby Podmínky realizace stavby Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Zajištění přístupu na stavbu Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Přehled budoucích vlastníků (správců) Předávání části stavby do užívání Souhrnný technický popis stavby SO 101 Úpravy silnice III/0071, SO 102 Úpravy místních komunikací SO 105 Stálé dopravní značení SO 106 Přechodné dopravní značení SO 201 Schodiště a opěrné zdi SO 301 Úpravy odvodnění SO 401 Úpravy veřejného osvětlení SO 801 Vegetační úpravy Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky Dotčená ochranná pásma Podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav Vliv na stavebně technické řešení stavby Zásah stavby do území Nároky stavby na zdroje a její potřeby Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

3 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název stavby: Místo stavby: Charakter stavby: Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ Středočeský kraj Okres Praha - západ k.ú. Tuchoměřice, pozemky č. parc. 2, st. 31/1, 85/1, 85/2, 95, 100/1, 100/5, a 636 stavební úpravy 1.2 Stavebník Investor: Obec Tuchoměřice V Kněžívce 212, Tuchoměřice IČ: Projektant Zhotovitel DSP: Ing. Václav Pivoňka Hněvkovského 1372/1, Praha 4 - Chodov IČ: Koordinace, komunikace: Ing. Tomáš Roztočil autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT Ing. Jan Hrachovec Statika: Ing. Vít Hoznour autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT Odvodnění: Ing. Tomáš Svoboda autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT Ing. Viktor Lojík Elektro: Martin Frühauf autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT Vegetační úpravy: Ing. Milan Bubenko autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, ČKA Datum zpracování: 04/2013 2

4 2 Základní údaje o stavbě 2.1 Stručný popis návrhu stavby Učelem stavby je především upravit stávající nevyhovující dopravní řešení prostoru před základní školou při ulici Školní v Tuchoměřicích, přičemž tento záměr je nezbytně nutné řešit zároveň s návrhem přestavby stávající dopravně nevhodné křižovatky silnice III/0071 a místní komunikace K Poště. Přechod pro chodce v ulici Školní byl zkrácen na normovou délku. Tvar křižovatky Školní K Poště je optimalizován, což povede k výraznému zpřehlednění situace. Rozsah stávajících vozovkových ploch byl výrazně redukován ve prospěch pěších pohybů, čímž došlo i ke zkrácení stávajícího přechodu pro chodce v ulici K Poště více než o polovinu. V ulici K Poště je dále řešeno obrácení jednosměrnosti, vyznačení podélných parkovacích stání, doplnění chodníku a optimalizaci pěšího průchodu přilehlým parčíkem u pomníčku v návaznosti na navržené úpravy v ulicích Školní a K Poště. Ulice Školní je v dotčeném úseku upravena do kategorie MO2 7,0/50 s volnou šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubníky. Přechod pro chodce je v souladu s názorem PČR situován co nejblíže ke stykové křižovatce s ulicí K Poště. Délka přechodu pro chodce je 6,0 m a budou na něj navazovat příslušné bezbariérové úpravy. Návrh zároveň počítá s vybavením tohoto přechodu speciálním přisvětlením a dle současných trendů opatřením vozovky před přechodem barevnou protismykovou úpravou. Od přechodu směrem ke škole je v ose hlavního vstupu do budovy navrženo nové schodiště včetně rozšíření navazující chodníkové plochy v místě mezi vozovkou a podezdívkou oplocení školního pozemku. Chodníkové plochy v okolí přechodu jsou doplněny dopravně bezpečnostním zábradlím k usměrnění pohybu chodců. Dále je za křižovatkou s ulicí K Poště směrem k ulici Panská navrženo prostorové přeřešení parkovací plochy pro kolmá stání osobních automobilů navrženo je 5 kolmých (z tohoto počtu je jedno vyhrazeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace) a 2 šikmá stání pro osobní automobily. Stanoviště kontejnerů tříděného odpadu je přesunuto do nové polohy v ulici K Poště. Stávající nevyhovující úprava s chodníkem vedeným mezi vozovkou a parkovištěm je nahrazen novým uspořádáním, kdy je chodník přesunut až za parkoviště k oplocení přilehlých nemovitostí. Je také navržena úprava křižovatkového prostoru ulic Panská x Školní s vysazením nároží, čímž je dosaženo zúžení ulice Panská a zkrácení délky přechodu pro chodce. Stavební úpravy ulice K Poště zohledňují požadavek na zkrácenou délku přechodu v místě stykové křižovatky a vycházejí z předpokládaného otočení jednosměrného provozu v této ulici. Délka přechodu v ose je asi 7,0 m. Prostorové uspořádání je navrženo tak, aby v případě výjimečné situace byl umožněn tímto napojením průjezd městského autobusu délky 12 m. Dále je zde navržen nový chodník o šířce 2,0 m, který propojuje stávající chodník ukončený asi 250 m od křižovatky s chodníkovými plochami naproti škole. Podél chodníku je navrženo 7 podélných parkovacích míst pro osobní automobily a naproti ul. Krátká je situováno nové stanoviště pro 6 kontejnerů na tříděný odpad. V parčíku u pomníku je proveden návrh nového uspořádání pěších cest v návaznosti na přesun přechodu pro chodce a dobudování chodníků podél obou komunikací. Součástí stavby jsou dále i vyvolané úpravy odvodnění pozemních komunikací v nejnutnějším rozsahu a sadové úpravy se založením travnatých ploch a výsadbou nových stromů. 3

5 2.2 Předpokládaný průběh stavby Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2013, termín není pevně stanoven, zahájení bude závislé na finančních prostředcích investora a získání stavebního povolení. V zásadě se počítá s realizací stavby jako celku, je však možné uvažovat o rozdělení stavby do několika etap. V první etapě je nutné realizovat úpravy silnice III/0071 včetně křižovatky s místní komunikací K Poště v nejnutnějším rozsahu. V další etapě pak pokračovat úpravami silnice III/0071 u křižovatky s místní komunikací Rovná, dobudování chodníku v ulici K Poště a v parčíku. Detailní etapizaci a harmonogram prací provede vybraný zhotovitel na základě požadavku investora. Dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 2-3 měsíců od zahájení stavební činnosti. Doba trvání stavby bude závislá především na finančních možnostech investora a dodavatelem zvoleném postupu prací. 2.3 Vazby na regulační plány, ÚP, ÚR Vzhledem k charakteru stavby jsou vazby na regulační plány a ostatní územně plánovací dokumentace bezpředmětné. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 2.4 Stručná charakteristika území stavby Obec Tuchoměřice leží v těsné blízkosti severozápadního okraje Hlavního města Prahy. Jedná se o zvlněné území s nadmořskou výška v rozmezí m n.m. Bpv. Stavba leží v zastavěném území obce, jedná se o bezprostřední okolí křižovatky průtahu silnice III/0071 (ulice Školní) a místní komunikace K Poště. Řeší se přibližně 100 m dlouhý úsek ulice Školní (až ke křižovatce s místní komunikací ulice Panská) a 130 m dlouhý úsek ulice K Poště a to včetně přilehlých chodníků, parkovišť a ostatních ploch. Dále je řešen stávající parčík u památníku na trojúhelníkovém pozemku sevřeném oběma dotčenými pozemními komunikacemi. Silnice III/0071 je v dotčeném úseku vedena přibližně ve směrové přímé, niveleta směrem do obce klesá podélným sklonem až přes 6%, příčný sklon komunikace je jednostranný směrem k jižní hraně vozovky. Šířka vozovky je proměnná od přibližně 6,5 m až po 8,0 m, silnice je v těsné blízkosti školy doplněna chodníky šířky 1,5 m na zvýšené obrubě. Na plochu vozovky navazují zpevněné plochy sloužící jako parkovací plochy a sjezdy na přilehlé nemovitosti. Komunikace je vybavena veřejným osvětlením. Odvodnění vozovky je řešeno do přilehlé zeleně, případně odvodňovacího žlabu, v úseku mezi zvýšenými obrubníky pak do uličních vpustí zaústěných do kanalizace. Ulice K Poště je místní obslužnou komunikací s jednosměrným provozem a to ve směru od centra obce k ulici Školní. V řešeném úseku se nachází styková křižovatka s místní komunikací ulice Krátká. Směrově je tato pozemní komunikace přibližně v přímé, niveleta klesá směrem do obce podélným sklonem zpočátku asi 2%, v dalším průběhu se sklon ještě zmírňuje, příčný sklon komunikace je jednostranný směrem k jižní hraně vozovky. Šířka vozovky je stejně jako v případě silnice III/0071 proměnná a to od přibližně 4,7 m až po asi 8,0 m před křižovatkou se silnicí. Tato komunikace není vybavena chodníkem, severní hrana vozovky podél parčíku má však zvýšený obrubník. Na plochu vozovky navazují zpevněné plochy sloužící jako parkovací plochy a sjezdy na přilehlé 4

6 nemovitosti. Komunikace je vybavena veřejným osvětlením. Odvodnění ulice K Poště je v současné době značně problematické. Ulice je vedena napříč poměrně strmým svahem téměř po vrstevnici a je klopena směrem ze svahu dolů. Vzhledem k nepřítomnosti obrubníků odtékající voda ohrožuje nemovitosti pod komunikací, které z ní mají provedeny sjezdy na pozemek případně přímo k nemovitostem. Stékající voda je potom zachytávána převážně zařízeními zbudovanými vlastníky jednotlivých pozemků a likvidována na jejich pozemku. Křižovatka obou řešených pozemních komunikací je provedena jako styková s historicky založeným avšak naprosto nevhodným úhlem napojení asi 30. Na tuto křižovatku navíc prakticky bezprostředně navazuje další tentokrát průsečná křižovatka s místními komunikacemi (ulice Panská a Rovná s úhlem napojení asi 15 ). Přechody pro chodce před základní školou a v křižovatce s ulicí K Poště v současném provedení jsou z pohledu pěšího účastníka silničního provozu velmi nebezpečnými místy. Ulice Školní je zde na vjezdu do obce ve velkém klesání a má v místě přechodu šířku vozovky téměř 8 m, navíc je zde nevhodně provedená stavební úprava přilehlých chodníkových ploch (jednostranná bezbariérová návaznost, dopravní značky osazeny ve volné šířce vozovky atd). Projíždějící vozidla ve většině případů nerespektují nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h a chodcům (především dětem) čekajícím na přechodu nedávají přednost. Problém s délkou platí také pro přechod pro chodce vyznačený před několika málo lety přes místní komunikaci K Poště zároveň s vybudováním chodníku před školou, tento přechod má ve své ose délku dokonce téměř 21 m. 2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Zvolené technické řešení stavby a jejího provozu nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Převážná část stavby se nachází na pozemcích investora ostatní plochy bez BPEJ, které slouží jako silnice, ostatní komunikace nebo zeleň. Pozemek č.parc. 100/1 je trvalým travním porostem chráněným ZPF (BPEJ ) a příslušnou plochu záboru bude nutné vyjmout. Pozemek č.parc. 85/2, který dnes slouží jako silnice, je v KN evidován jako zahrada chráněná ZPF (BPEJ ). Nepočítá se s likvidací hodnotné vzrostlé zeleně. Za stromy a keře pokácené v rámci stavby bude provedena náhradní výsadba nových stromů a keřů. Pro zamezení zásahu do okolních pozemků bude obvod stavby řádně vytýčen a označen. Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd a přístup vozidel integrovaného záchranného systému. 2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území Stavba zajišťuje především úpravu pro zvýšení bezpečnosti provozu na stávajících pozemních komunikacích a nemá žádný zásadní vliv na dosavadní využití území. Navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených pozemních komunikací nemění a tyto úpravy nemají ani vliv na intenzity automobilové dopravy. Vzhledem k charakteru stavby nedojde po jejím dokončení k výrazným vzhledovým změnám oproti současnému stavu. Úpravou šířkového uspořádání místních komunikací nedojde k zamezení možnosti průjezdu vozidel na svoz odpadu a autobusů, která tuto trasu občas využívají. Pro stavbu se počítá pouze s dílčí potřebou demolic nové tvary komunikací a 5

7 zpevněných ploch, přeřešení opěrné zdi u základní školy. Projektantovi nejsou známy žádné plánované stavby v zájmovém území. Nejsou známy žádné nutné změny staveb dotčených touto stavbou. 3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů - objednávka DSP (č. j. objednatele 198/2013), 02/ zaměření současného stavu (polohopis a výškopis) v digitální podobě v souřadnicích JTSK a výškovém systému Bpv, včetně zákresu pozemkových hranic, geodetická kancelář Petr Cabrnoch, 10/ orientační zákres stávajících inženýrských sítí dle předaných podkladů od jednotlivých správců, aktualizace 02/ "Tuchoměřice úprava dopravního řešení u ZŠ", DUR, Ing. Arch. Jan Červený, 11/ územní rozhodnutí o umístění stavby, Městský úřad Hostivice, č.j. SÚ-09903/12- Bu, 03/ závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí, - vlastní průzkumy a fotodokumentace zpracovatele PD 4 Členění stavby 4.1 Členění stavby na stavební objekty Stavba je rozdělena na jednotlivé objekty dle následných správců a členěna podle objektových řad v souladu s vyhl. MD ČR č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Objekty pozemních komunikací 101 Úpravy silnice III/ Úpravy místních komunikací 105 Stálé dopravní značení 106 Přechodné dopravní značení 200 Mostní objekty a zdi 201 Schodiště a opěrné zdi Vodohospodářské objekty 301 Úpravy odvodnění Elektro a sdělovací objekty 401 Úpravy veřejného osvětlení 800 Objekty úpravy území 801 Vegetační úpravy 6

8 4.2 Určení jednotlivých částí stavby Stavba bude realizována jako jeden celek a nebude dělena na jednotlivé samostatně funkční části. 5 Podmínky realizace stavby 5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Se zahájením stavby se předběžně počítá v létě 2013, dokončení stavby se předpokládá do 2-3 měsíců od zahájení stavební činnosti. V současné chvíli nejsou známy žádné plánované stavby v zájmovém území. 5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti V zásadě se počítá s realizací stavby jako celku, je však možné uvažovat o rozdělení stavby do několika etap. V první etapě je nutné realizovat úpravy silnice III/0071 včetně křižovatky s místní komunikací K Poště v nejnutnějším rozsahu. V další etapě pak pokračovat úpravami silnice III/0071 u křižovatky s místní komunikací Rovná, dobudování chodníku v ulici K Poště a v parčíku. V části E. Zásady organizace výstavby je navržen technicky reálný postup stavebních prací celé stavby rozdělený do 4 základních fází, je zde proveden i orientační návrh lhůt výstavby jednotlivých fází. Detailní etapizaci a harmonogram prací však provede až vybraný zhotovitel na základě dohody s investorem. 1. fáze výstavby (1 týden): - odstranění stávajícího chodníku pod opěrnou zdí u základní školy a vytvoření provizorního rozšíření vozovky - stavební úpravy spojené s osazením a napojením uliční vpusti na kanalizační řad (tyto práce budou probíhat v době slabšího provozu, např. o víkendu) 2. fáze výstavby (3 týdny): - stavební úpravy spojené posunem stávající uliční vpusti do nové polohy (tyto práce budou probíhat v době slabšího provozu, např. o víkendu) - stavební úpravy spojené s osazením kanalizační šachty na kanalizační řad v ulici Školní a založení zárodku přípojky do ulice K Poště (tyto práce budou probíhat v době slabšího provozu, např. o víkendu) - stavební úpravy spojené s demolicí a výstavbou nové opěrné zdi u školy - stavební úpravy spojené s výstavbou kanalizační přípojky v ulici K Poště a posunem odvodňovacího žlabu do nové polohy - stavební úpravy spojené s rozšířením části komunikace v ulici K Poště 3. fáze výstavby (3 týdny): - stavební úpravy spojené s napojením kanalizačního přípojky od ulice K Poště (tyto práce budou probíhat v době slabšího provozu, např. o víkendu) - stavební úpravy spojené s výstavbou kanalizační přípojky v ulici K Poště - stavební úpravy spojené výstavbou nové opěrné zdi u školy - stavební úpravy spojené s úpravou povrchů v sektoru před základní školou - provedení protlaku pod silnicí III/0071 a následné protažení kabelu VO - stavební úpravy spojené s výstavbou chodníku v ulici K Poště - stavební úpravy spojené s úpravou povrchů v sektoru mezi ulicemi K Poště a 7

9 Panská 4. fáze výstavby (3 týdny): - stavební úpravy spojené s úpravou povrchů - stavební úpravy spojené s instalací nasvícení přechodů - osazení definitivního svislého dopravního značení - provedení vodorovného dopravního značení Akce nevyžaduje žádnou nadstandardní koordinaci. Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby všechny vjezdy a hlavní pěší tahy a přístupy ke vstupům do stávajících objektů byly zachovány po celou dobu výstavby. Zařízení staveniště se předpokládá pouze velmi malého rozsahu s využitím mobilních objektů a bude řešeno v rámci vlastních pozemků stavby. Tato plocha bude sloužit i jako případná deponie pro materiál. Plochy pro větší skládky se neuvažují. Parkování mechanismů, bude-li potřebné, je v omezené míře možné na staveništi. Napojení stavebního pozemku na zdroje vody a elektrické energie je možné provést v přilehlé budově základní školy. 5.3 Zajištění přístupu na stavbu Dopravní napojení staveniště bude zajištěno ze silnice III/0071. Jiný přístup není třeba zřizovat. Uspořádání staveniště a obslužnost staveniště se bude v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby. 5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy S částečným omezením dopravy na silnici III/0071 a přilehlých místních komunikacích se počítá prakticky po celou dobu stavby, která bude probíhat při plném zachování dopravy vedené po dotčených pozemních komunikacích. Stavební práce se budou provádět etapovitě s členěním na jednotlivé fáze výstavby. Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno přechodným dopravním značením nebo operativním řízením provozu za asistence Policie ČR, nebo proškolených a náležitě poučených pracovníků. Stavba zajistí též připojení všech navazujících pozemních komunikací včetně sjezdů na přilehlé nemovitosti. Zachován zůstane také systém vedení hromadné autobusové dopravy s přístupem na autobusové zastávky. Případné náhradní směry pro pěší se zajištěním jejich bezpečnosti, tj. vzhledem k dopravnímu prostoru a vzhledem ke staveništi jeho řádným zajištěním zábranami a označením páskami, budou řešeny operativně dle průběhu a potřeby stavby. Žádné objízdné trasy pro tranzitní dopravu v území nebudou značeny, s objížďkami ani výlukami na silnici III/0071 se nepočítá. Napojení ostatních pozemních komunikací se provede etapovitě při zachování provozu, případně s krátkodobou výlukou v řádu několika málo hodin. 8

10 6 Přehled budoucích vlastníků (správců) Úpravy silnice III/0071 KSÚS Středočeského kraje Úpravy místních komunikací Obec Tuchoměřice Stálé dopravní značení KSÚS Středočeského kraje/ Obec Tuchoměřice Přechodné dopravní značení Obec Tuchoměřice (dočasně)/ zhotovitel Schodiště a opěrné zdi Obec Tuchoměřice Úpravy odvodnění Obec Tuchoměřice Úpravy veřejného osvětlení Obec Tuchoměřice Vegetační úpravy Obec Tuchoměřice 7 Předávání části stavby do užívání Předpokládá se předání do užívání pro celou stavbu najednou po definitivním dokončení stavby. Po dobu stavby budou pozemní komunikace užívány na základě schválených dopravně inženýrských opatření a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 8 Souhrnný technický popis stavby 8.1 SO 101 Úpravy silnice III/0071, SO 102 Úpravy místních komunikací Ulice Školní je v dotčeném úseku upravena do kategorie MO2 7,0/50 s volnou šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubníky. Přechod pro chodce je v souladu s názorem PČR situován co nejblíže ke stykové křižovatce s ulicí K Poště. Délka přechodu pro chodce je 6,0 m a budou na něj navazovat příslušné bezbariérové úpravy. Od přechodu směrem ke škole je v ose hlavního vstupu do budovy navrženo nové schodiště (SO 201) včetně rozšíření navazující chodníkové plochy v místě mezi vozovkou a podezdívkou oplocení školního pozemku. Dále je za křižovatkou s ulicí K Poště směrem k ulici Panská navrženo prostorové přeřešení parkovací plochy pro kolmá stání osobních automobilů navrženo je 5 kolmých (z tohoto počtu je jedno vyhrazeno pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu a orientace) a 2 šikmá stání pro osobní automobily. Stávající nevyhovující úprava s chodníkem vedeným mezi vozovkou a parkovištěm je nahrazena novým uspořádáním, kdy je chodník přesunut až za parkoviště k oplocení přilehlých nemovitostí. Stání mají šířku 2,50 m, krajní pak 2,75 m, invalidní stání má šířku 3,50 m. Délka stání kolmých je 4,50 m (se zajištěním přesahu nad přilehlý chodník), šikmých (úhel 75 ) 5,30 m v kolmém průmětu. Stanoviště pro kontejnery tříděného odpadu je přesunuto do nové polohy v ulici K Poště. Je také navržena úprava křižovatkového prostoru ulic Panská x Školní s vysazením nároží, čímž je dosaženo zúžení ulice Panská a zkrácení délky přechodu pro chodce. Stavební úpravy ulice K Poště představují především úpravu šířkového uspořádání v dotčeném úseku do kategorie MO2 7,0/30 s volnou šířkou 6,0 m mezi zvýšenými obrubníky, takže zohledňují požadavek na zkrácenou délku přechodu v místě stykové křižovatky a vycházejí z předpokládaného otočení jednosměrného provozu v této ulici. Délka přechodu v ose je přibližně 7,0 m. Prostorové uspořádání je navrženo tak, aby v případě výjimečné situace byl umožněn tímto napojením 9

11 průjezd městského autobusu základní délky 12 m. Dále je zde navržen nový chodník o šířce 2,0 m, který propojuje stávající chodník ukončený asi 250 m od křižovatky s chodníkovými plochami naproti škole. Podél chodníku je navrženo 7 podélných parkovacích míst pro osobní automobily, stání mají šířku 2,0 m a délku 5,75 m, první stání kryté dopravním stínem je zkrácené na 5,25 m. Naproti ul. Krátká je situováno nové stanoviště pro 6 kontejnerů na tříděný odpad. V parčíku u pomníku je proveden návrh nového uspořádání pěších cest v návaznosti na přesun přechodu pro chodce a dobudování chodníků podél obou komunikací. K překonání výškového rozdílu od chodníku ul. K Poště k pomníku je navrženo jednoduché terénní schodiště se stupni z betonových tvarovek a prvků cementobetonové dlažby. Výškové řešení vychází především ze stávajícího výškového uspořádání vozovky a navazujících chodníkových ploch. Dále vychází z nutnosti zajistit napojení všech stávajících vstupů a vjezdů do přilehlých objektů, snahy o zachování dostatečného krytí vedení stávajících inženýrských sítí, ze snahy o minimalizaci zemních prací a zajištění odvedení srážkových vod pomocí příčných a podélných spádů. Celkové výškové řešení je velmi závislé na současném uspořádání. Základní příčný sklon chodníkových ploch je 2,0%. Příčný sklon zemní pláně je minimálně 3,0%. Obrubníky mají základní převýšení 0,12 m. Při styku chodníku se zelení je v místě přirozené vodící linie navržen krajník s převýšením 0,06 m, jako vodící linie pro osoby se sníženou schopností orientace. Obrubníková hrana chodníku na straně přirozeného odtoku dešťové vody do terénu bude mít převýšení nulové a zároveň bude přilehlý terén upraven do úrovně 0,02 m pod úroveň chodníku. V prostoru parkovacího stání pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, v místě přechodů a chodníkového přejezdu je výškové řešení v bezbariérové úpravě s obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky či zpevněné plochy. Konstrukce nových zpevněných ploch chodníků a vozovek jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/ RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/ IPK/1 s účinností od , za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. V místech, kde bude zpětně doplněna živičná konstrukce vozovky u nově založených obrubníkových hran, bude provedena nová konstrukce ve složení: asfaltový beton ACO mm spojovací postřik emulzní PS-E asfaltový beton ACL mm spojovací postřik emulzní PS-E očištění podkladu. celkem 100 mm 10

12 V ulici K Poště bude rozšířena živičná konstrukce vozovky, konstrukce bude provedena pro TDZ V ve složení: asfaltový beton ACO mm spojovací postřik emulzní PS-E asfaltový beton ACL mm infiltrační postřik emulzní PI-E štěrkodrť ŠD A 150 mm štěrkodrť ŠD min.b 150 mm 45 MPa celkem 410 mm V místech chodníkových přejezdů, kolmých stání a zpevněných pojížděných ploch před vchodem do ZŠ bude provedena nová konstrukce ve složení (D2-D-1-VI- PIII): cementobetonová reliéfní dlažba DL I 80 mm ložná vrstva L 40 mm štěrkodrť ŠD min.b 250 mm 45 MPa celkem min. 370 mm Nová konstrukce chodníků včetně varovných a signálních pásů bude provedena s dlážděným krytem a konstrukcí ve složení (D2-D-1-CH-PIII): cementobetonová dlažba DL I 60 mm ložná vrstva L 30 mm štěrkodrť ŠD 150 mm 45 MPa celkem min. 240 mm V ul. Rovná bude obnoven stávající asfaltový chodník s konstrukcí ve složení (D2-N-3-CH-PIII): asfaltový beton ACO 8CH 40 mm R - materiál R-mat 60 mm štěrkodrť ŠD 150 mm 45 MPa celkem min. 250 mm V místech, kde bude zpětně doplněna živičná konstrukce vozovky po výkopu přípojky a pro osazení vpusti do nové polohy, bude provedena nová konstrukce v souladu s TP 146 Povolení a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovka pozemních komunikací, ve složení: asfaltový beton ACO mm spojovací postřik emulzní PS-E asfaltový beton ACL mm infiltrační postřik emulzní PI-E stabilizace cementem SC C 20/ mm štěrkodrť ŠD 300 mm celkem min. 600 mm Betonové obrubníky a krajníky se použijí nové z betonu osazené do betonového lože s opěrou. Obrubník na rozhraní vozovky a chodníku či zeleně se osadí silniční betonový obrubník s úkosem orientačních rozměrů 250 x 150 mm, v místě bezbariérové úpravy se osadí nájezdový betonový obrubník orientačních rozměrů 150 x 150 mm, při přechodu na silniční betonový obrubník s úkosem bude 11

13 použito obrubníkových přechodových kusů. V místech mezi chodníkem a zelení bude osazen záhonový betonový obrubník orientačních rozměrů 200 x 50 mm. Přechody budou řešeny v bezbariérové úpravě s varovným pásem šířky 0,4 m a signálním pásem šířky 0,8 m provedeným z dlažby s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí (reliéfní dlažba) a obrubníkem sníženým na úroveň 0,02 m nad úroveň přilehlé vozovky. Chodníkový přejezd bude řešen v bezbariérové úpravě pouze s varovným pásem šířky 0,4 m. Chodníkové plochy u stykové křižovatky v místě přechodu přes silnici III/0071 budou doplněny o dopravně bezpečnostní ocelové zábradlí výšky 1,1 m nad úrovní chodníku. Zábradlí musí splňovat požadavky TP 186 a bude provedeno s jedním vodorovným výplňovým prutem v polovině výšky zábradlí. Materiál trubkových konstrukcí bude v souladu s ČSN Zábradlí bude mít povrchovou úpravu trojvrstvým nátěrem střídavě barvy bílé a rumělkově červené po 1,25 m. Odvedení dešťových vod z komunikací se předpokládá v souladu se současným uspořádáním do uličních vpustí, krytých odvodňovacích žlabů a přilehlých ploch zeleně. V ulici Školní v místě přechodu pro chodce bude proveden posun (výměna) stávající uliční vpusti. V ulici K Poště bude osazen nový žlab namísto stávajícího, který bude zrušen posunem jižní hrany vozovky. Tento odvodňovací žlab bude nově napojen na kanalizační řad (SO 301). Na novém chodníku v ulici K Poště v úseku délky 22 m od stanoviště kontejnerů bude provedeno spádování směrem do přilehlého pásu zeleně, přičemž zvýšená obrubníková hrana tvořící umělou vodící linii bude v pravidelných intervalech na délku 2,0 m zapuštěna pro zajištění odtoku vody. Zároveň bude přilehlý terén upraven do úrovně 0,02 m pod úroveň chodníku. Tato úprava je motivována snahou nezhoršit dále stávající problematické odtokové poměry v ulici K Poště v úseku údolnice nezvýšit v tomto prostoru, kde není k dispozici dešťová kanalizace, výměru odvodňovaných zpevněných ploch, což by mohlo vést k ohrožení přilehlých nemovitostí srážkovou vodou. V místech nových násypů podél stávajících zdí bude zamezeno přístupu vody ke stavebním objektům pomocí instalace nopové izolace proti vlhkosti (PE folie). Izolace bude připevněna tak, aby výstupky směřovaly ke zdi a tím bylo zajištěno odvětrávání objektu. Bourací práce v rámci této části dokumentace zahrnují: - vybourání vozovkových a chodníkových konstrukcí živičných v nutném rozsahu s uložením na skládku, - vybourání vozovkových a chodníkových podkladních konstrukcí v nutném rozsahu s uložením na skládku, - vybourání betonových obrubníků s uložením na skládku - rozrušení stmelených podkladních vrstev v místech pod plochou budoucí zeleně - odstranění (přemístění) betonových prefabrikovaných květináčů před č.p. 472 Obsahem zemních prací v rámci objektu je provedení případných dokopávek a zhutněných dosypávek na úroveň silniční pláně dle vzorového příčného řezu, dorovnání a přehutnění silniční pláně. Dále se provede dotvarování terénu v návaznosti na upravované či nově zřizované zpevněné plochy. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku určenou ve stavebním povolení. Upravované plochy doprovodné zeleně budou opatřeny vrstvou humózní zeminy v tloušťce min. 0,15 m. Následné zatravnění a další vegetační úpravy jsou obsahem SO

14 8.2 SO 105 Stálé dopravní značení Předmětem projektu tohoto SO je návrh nového a úprava stávajícího stálého svislého a vodorovného dopravního značení v nejnutnějším rozsahu vyvolaném touto stavbou. Stávající měřič rychlosti na silnici III/0071 před školou zůstane zachován v současné poloze. Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Svislé dopravní značky budou velikosti základní ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky v betonovém základu anebo na sloupy veřejného osvětlení (stávající i nově navržené v rámci stavby). Retroreflexní folie na svislých dopravních značkách bude třídy min. R 1. Vodorovné dopravní značení bude provedeno jednotným způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících úsecích pozemních komunikací. Značení bude provedeno barvou jako typ I v barvě bílé. 8.3 SO 106 Přechodné dopravní značení Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření a s tím souvisejícího užití přechodného dopravního značení je během stavebních prací maximálně zachovat běžný automobilový provoz, pěší provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům, zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby. Dopravní značení přechodné je navrhováno formou svislého přenosného dopravního značení a dopravního zařízení. Přechodným dopravním značením budou řešeny 4 základní fáze výstavby se zábory veřejných prostranství dle návrhu ZOV. Dopravní značení je v rámci DSP navrženo užitím typových schémat dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (II. vydání). Po dobu výstavby nových přechodů budou zřízeny provizorní přechody přes vozovku včetně příslušného vodorovného a svislého dopravního značení. Detailní návrh přechodného dopravního značení bude proveden až pro finální podobu etapizace a harmonogram stavebních úprav a záborů provedenou vybraným zhotovitelem. Ke zdůraznění změny dopravního režimu v ulici K Poště (obrácení jednosměrnosti) bude na přilehlých pozemních komunikacích po dobu nejvýše 3 měsíců po změně místní úpravy osazena dopravní značka č. IP22 Změna místní úpravy. Provedení přenosných i trvalých svislých dopravních značek musí splňovat příslušné platné předpisy. Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující, objímky mohou být z Al slitin. Uchycení přenosných dopravních značek na nosnou konstrukci musí být provedeno pomocí speciální příchytky zabraňující jejímu pootočení či uvolnění, pevně spojené se zadní stěnou značky. Značky budou připevněny na nosné konstrukce (sloupky) z Al nebo FeZn profilu o průřezu 40 x 40 mm (tzv. jäckl) s červenobílým reflexním polepem a osazené do přenosných podstavců z recyklovaných materiálů. 13

15 8.4 SO 201 Schodiště a opěrné zdi Opěrná zeď je vybudována v místě stávající zdi, která je v nevyhovujícím stavu a její umístění neodpovídá požadavkům na úpravu dopravního řešení. Stávající zeď bude beze zbytku demolována a bude vybudována nová železobetonová konstrukce. Součástí zdi je železobetonové schodiště umožňující přístup z chodníku u Školní ulice k objektu základní školy. Výšková úroveň zdi nad hranou chodníku je 0,74 m 2,02 m. Konstrukce je založena plošně. Základy jsou 1600 mm široké a 600 mm vysoké ve vetknutí, na volném konci je základ vysoký 550 mm. Základ je z betonu C30/37-XA2. Dřík zdi je tvořen železobetonovou konstrukcí a je vetknutý do základů. Tloušťka zdi je 500 mm. V horní části (500mm pod úrovní terénu) je tloušťka zdi 300 mm. Dřík zdi je z betonu C30/37-XF3. Schodiště je vetknuté z obou stran do konstrukce zdi. Schodiště je tvořeno železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Stupně jsou rozměru 160 x 300 mm. Šířka schodiště je 3000 mm. Do konstrukce zdi bude osazeno po obou stranách madlo zábradlí. Schodiště je z betonu C 30/37-XF3. Výkop pro realizaci nové zdi bude ze strany silnice zajištěn pažením tak, aby byl minimalizován zásah do konstrukce vozovky a byl v co největší míře zachován provoz automobilové dopravy na silnici III/ SO 301 Úpravy odvodnění Součástí tohoto objektu jsou úpravy polohy uličních vpustí, které jsou vyvolané úpravou šířkového uspořádání ulice Školní a posunem přechodu pro chodce. V současné době jsou plochy vozovky i chodníků ulice Školní odvodňovány do systému stok jednotné kanalizace. Zároveň je v rámci tohoto objektu navržena úprava odvodnění v ulici K Poště, kde dnes voda odtéká (částečně po povrchu, částečně žlábkem s mříží vybudovaném vlastníky okolních nemovitostí) do jakéhosi krátkého zatravněného příkopu, z něhož pak vytéká na vozovku v ulici Krátká. Úprava odvodnění v ulici Školní spočívá v posunutí, resp. v novém vybudování dvou uličních vpustí tak, aby i po úpravě silnice plnily svoji funkci. UV1 bude napojena na přípojku od stávající uliční vpusti. UV2 je navržena před nově budovaným přechodem pro chodce jako náhrada za rušenou vpust na křižovatce ulic Školní a K Poště. Na stoku bude napojena nově zbudovanou přípojkou vedenou napříč ulicí. V rámci úpravy ulice K Poště je navržena realizace nové krátké kanalizační stoky řešící zcela nevhodné odvodnění úvodního úseku této místní komunikace zejména před objekty č.p. 10, 317 a 472. Předpokládá se zde zbudování jedné uliční vpusti a nového odvodňovacího žlabu délky 23 m náhradou za stávající žlábek, který bude zrušen v rámci šířkových úprav na komunikaci. Oba tyto odvodňovací prvky budou napojeny na nově zbudovanou stoku. Zároveň bude pročištěna stávající vpust ve zpevněné ploše před objektem č.p Stoka A je navržena v délce 35,4 m. Navrženy jsou na ní 3 ks revizních kanalizačních šachet. Ve Školní ulici bude napojena na stávající stoku. Navrženo je vedení stoky ve spádu 0,5%. Profil DN 300. Na stoku bude napojena uliční vpust (UV3) a vpust odvodňovacího žlabu (ŽV1). Navrženy jsou typové celoprefabrikované betonové uliční vpusti s košem na splaveniny a nečistoty. Vpusti i odvodňovací žlab budou kryty mříží pro vozovky (u vpustí rozměr 500 x 500 mm), třída zatížení D

16 8.6 SO 401 Úpravy veřejného osvětlení Projektem je řešeno osvětlení přechodu pro chodce, který je navržen na průtahu silnice III/0071 (ulice Školní) kategorie MO2 7,0/50. Osvětlení přechodu nenahrazuje veřejné osvětlení, pouze zvyšuje bezpečnost přecházejících chodců. Osvětlení prostoru přechodu pro chodce bude provedeno 2 kusy svítidel s celkovým maximálním příkonem 0,5 kw s asymetrickou charakteristikou. Svítidla budou osazena na bezpaticových sadových stožárech. Stožáry budou do výšky 4m, s výložníkem pro umístění zdroje světla co nejblíže středu jízdního pruhu a dostatečného nasvícení přechodu. Osazení stožáru bude provedeno do betonového základu (hloubka vetknutí je 0,6 m pod terén). Svítidla VO budou umístěna v chodníku a v zeleném pruhu 1m od hranice přechodu pro chodce (před přechodem). Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí u zařízení do 1000 Vst, je provedena samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C podle článků 413.1, (ČSN ed.2) a izolací dle čl , kryty nebo překážkami dle čl , doplňková ochrana proudovým chráničem dle čl Působení vnějších vlivů dle ČSN ed.2 (příloha A). Napojení osvětlení nového přechodu pro chodce bude provedeno ze stávajícího rozvodu veřejného osvětlení v obci 1/PEN/AC/50 Hz/230V/TN-C napojení z hladiny 1kV VO obce a bude spínáno společně s venkovním osvětlením. Napojení na VO bude provedeno z koncového betonového sloupu u sjezdu k základní škole. Stávající sloup je opatřen jedním svítidlem VO a měřičem rychlosti vozidel. Vertikální trasa napájecího kabelu VO bude vedena po těle betonového sloupu, do výšky 3m nad terén bude kabel opatřen netříštivou trubkou. Vedení horizontální kabelové trasy bude v novém chodníku podél hranice s komunikací do těla prvního stožáru VO. Dále bude trasa vedena protlakem pod komunikací a výkopem k druhému stožáru VO. Napájecí kabel CYKY 4Jx10 VO bude veden v kabelové rýze společně s drátem zemnění FeZn 8mm. Napojení bude provedeno na stávající zemnící pásek u betonového sloupu. Napájecí kabely budou smyčkovány na svorkovnicích umístěných v těle stožáru. Kabel CYKY 3Jx1,5 bude veden tělem stožáru k vrcholu pro napojení svítidla. Součástí svorkovnice bude jistící prvek svítidla. Bude provedena dle ČSN ed.2 samočinným odpojením od zdroje v tělese lampy VO. Zvýšená ochranným pospojením. Výsledek výpočtu: Typ kabelu Délka max. proudové zatížení Iz úbytek napětí du CYKY 4Jx10 30 m 44,8 A 0,1% Výpočet proveden programem OEZ-SICHR Kabelová rýha hluboká 0,35 m v chodnících bude na dně opatřena pískovým ložem pro uložení kabelu a na vrchu bude kabelová trasa opatřena značící fólií. V místě, kde bude kabelová trasa VO překonávat komunikaci bude při protlaku v hloubce 1 m založena chránička. Hloubka uložení kabelů a odstupy od ostatních inženýrských sítí budou dle ČSN a následných změn. Ochrana před úderem blesku a proti přepětí bude řešena dle ČSN EN V délce kabelové trasy VO bude položen drát FeZn 8 mm a k tomuto drátu budou napojeny stožáry VO. Základem pro osazení stožáru VO bude veden zemnící drát pro připojení na stožár a v zemi na drát vedený souběžně pod kabelem CYKY na dně výkopu. Stožáry budou kotveny do betonového základu. Základ pro stožár výšky 4 m bude v rozměrech mm do celkové hloubky 900 mm, s odtokem 15

17 kondenzátu ve dně otvoru pro vetknutí stožáru VO. Vetknutí stožáru bude do hloubky 600 mm. Průměr otvoru pro vetknutí dříku stožáru bude 240 mm a v hloubce 500 mm od vrcholu základového betonu bude proveden kabelový vstup, který bude opatřen 2 korunovanou trubkou Ø 50 mm a s přesahem 300 mm ven z betonového základu a do betonového základu pro uložení kabelů. Stožár bude v místě vetknutí opatřen ochrannou manžetou pro zvýšení odolnosti proti korozi, která bude 150 mm zasunuta do základu a 150 mm nad základ, upevnění v místě vetknutí bude provedeno klínováním a zapískováním. Kvalita betonové směsi pro základ a dobetonování bude odpovídat třídě C 16/20 podle ČSN PENV SO 801 Vegetační úpravy Řešené území má v současné době charakter převážně okrasných vegetačních ploch. Nosnou lokalitou je zde okolí památníku. Plocha se nalézá na svahu s jižní expozicí. Ostatní plochy mají charakter atraktivních výsadeb tvarovaných živých plotů, trvalek a především kosených trávníků. Nadmořská výška zájmové lokality se pohybuje mezi kótami zhruba 304 a 307 m n.m. Na řešeném území se v současné době nachází stromy v prostoru vlastní křižovatky u pomníku. Jedná se o kvalitní stromořadí z borovic černých (Pinus nigra) a lip srdčitých (Tilia cordata). Západní hranici vytváří chodník pro pěší, na jeho okraji byl zaznamenán rozsáhlý a kvalitní porost jalovců čínských a j. chvojka (Juniperus sp.). Na řešeném území bylo zaznamenáno několik kvalitních domácích ořešáků královských (Juglans regia). Nad opěrnou zídkou před školou a v horní části ulice Školní existují tvarované živé ploty z druhu ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare Atrovirens ). Před objektem školy byl vysazen mladý exemplář smrku pichlavého (Picea pungens). Na západním okraji řešeného území, podél ulice K Poště, je severní okraj ulice lemován chaoticky uspořádanými, spontánními porosty opadavých keřů, z nichž převládají myrobalány třešňové (Prunus cerasifera) a zlatice prostřední (Forsythia intermedia). Pro řešenou lokalitu nebyl zpracován dendrologický průzkum včetně inventarizace dřevin. Předpokládá se, že veškeré vzrostlé stromy na zájmové lokalitě budou zachovány. Odstraněné porosty tvarovaných živých plotů budou v plném rozsahu nahrazeny stejnými výsadbami na nových plochách. Na hlavní ploše úprav, a to mezi ulicemi Školní a K Poště, se uvažuje s realizací nového chodníku a schodiště procházející územím ve směru k novému přechodu pro chodce pod ZŠ. Z hlediska nových sadovnických úprav zde dojde pouze k založení nového, či rekonstrukci stávajícího trávníku mezi chodníky. Zatravnění ploch bude předcházet jemná modelace terénu především v jižní partii podél ulice K Poště. Podél jižní hranice při ulici Školní bude osazeno celkem 5 parkovacích míst, z toho 1 pro invalidy. Kolmá parkovací místa jsou navržena v okolí stávajícího ořešáku královského (Juglans regia). Travnatá plocha v jeho nejbližším okolí bude rozšířena. Okolní plochy budou většinou též zatravněny, pouze v blízkosti oplocení u parcely č. 80/2 budou 2 menší lokality pojaty jako plocha stínomilných pokryvných keřů (na západní straně) a plocha nízkých, zapojených keřů (na straně východní). Zde bude současně částečně tvořit pohledovou a protihlukovou bariéru při ulici Panské. V prostoru vlastní křižovatky budou vysázeny 3 listnaté stromy (s velkou a střední korunou) v plochách trávníků, které zde budou plnit funkci lokálních dominant. V severní partii zájmového území, kde se předpokládají výrazné změny polohopisu, dojde k obnově odstraněného pásu tvarovaného živého plotu, a to v zalomeném tvaru mezi novým schodištěm a domem na parcele č. 31/2. K plotu bude do trávníku přesazen stávající mladý smrk pichlavý 16

18 (Picea pungens). Na opačné straně schodiště v dominantní poloze je pro sadové úpravy vyčleněna trojúhelníková plocha. Tato bude pojata jako atraktivní výsadba nízkých, pokryvných keřů. V jejím těžišti se objeví domácí listnatý strom s velkou korunou, opět v podobě lokální dominanty. Stávající informační tabule bude zachována. Na západním okraji zájmového území, podél severního okraje ulice K Poště, se předpokládá po skončení stavebních a terénních prací obnova zapojeného pásu středně velkých, domácích keřů. Tyto by měly vytvořit účinnou pohledovou bariéru a přispět ke zvýšení intimity pobytu na přilehlých zahradách. Před započetím realizace sadovnických úprav v okolí křižovatky bude povrch rozrušen a urovnán, nově navržené plochy na rostlém terénu budou doplněny ornicí, či kvalitní zeminou v průměrné vrstvě 15 cm a podle potřeby 2x chemicky odpleveleny např. přípravkem Roundup. Listnaté stromy velikosti min. 18/20 cm (obvod měřen ve 100 cm výšky) budou vysazeny s balem do jam objemu min. 1 m3 s výměnou půdy na 50 %, opatřeny flexibilní závlahovou hadicí délky 3 m a stabilizovány třemi dřevěnými kůly. Hloubka jámy pro výsadbu stromů bude min. 1 m. Hloubka výsadby nesmí přesáhnout výšku kořenového krčku a musí být zabráněno sesedávání substrátu pod balem. Při výsadbě budou stromy přihnojeny pomalu rozpustným hnojivem (Osmocote) 6 ks tablet / strom. Po výsadbě se provede v okolí stromů dostatečně velká výsadbová mísa, která usnadní a zefektivní zálivku. Předpokládá se nasazení zapěstované koruny ve výšce 250 cm za účelem bezpečného rozhledu. Kmeny stromů budou chráněny proti nadměrnému výparu a mechanickému poškození jutovou omotávkou. Při výsadbě bude proveden výchovný řez, při kterém nesmí být poškozen terminální výhon. Přesazený mladý jehličnatý strom bude před zahájením stavebních prací vyzvednut s dostatečně velkým balem, po dobu výstavby deponován na vhodném místě a nově vysazen. Předpokládá se zřízení výsadbové jámy objemu 0,4 m3 s výměnou půdy na 50 %, doplnění závlahovou hadicí délky 3 m a stabilizování jedním kůlem. Technologie přesazení musí odpovídat příslušné oborové normě. Zapojené keře na rostlém terénu se vysadí do jamek objemu 0,02 m3 ve velikosti 25/30 30/40 cm kontejnerované do jamek též s výměnou půdy na 50 % do trojsponu, v hustotách 2 3 ks/m2. Tvarovaný živý plot bude založen v šířce 150 cm v hustotě 4 ks/m2 ve třech řadách do trojsponu ve velikosti rostlin 40/50 cm, do jamek objemu 0,02 m3 s výměnou půdy na 50 %. Pokryvné keře se vysadí ve velikosti 20/25 cm s výměnou půdy na 50 %, v hustotě 3 5 ks/m2 do jamek objemu 0,01 m3, též do trojsponu. Zemina ve výsadbových jamách keřů bude vylepšena hnojivými tabletami Silvamix v počtu 3 ks/keř. Po výsadbě se provede mulčování vysazených keřů drcenou borkou ve vrstvě 10 cm bez použití mulčovací tkaniny Neotex. Veškeré dřeviny budou po výsadbě náležitě zality, a to dvakrát v celkové dávce 40 l/m2. Stromy budou zality v dávce 200 l / ks. Na nových plochách bude založen, na stávajících plochách rekonstruován trávník parkový výsevem v množství 25 g (10 g) semene / m2. Před výsevem budou plochy 2x frézovány, 2x vláčeny a 1x uhrabány, po výsevu uváleny. Termín pro výsev trávníku je nejvhodnější od května do září, vzhledem k optimálním teplotám. Travní semeno je nutné vysévat rovnoměrně, mělce je zapravit (ne hlouběji, než 1 cm) a přitlačit. Během vysévání se doporučuje promíchání osiva, aby nedošlo k rozdělení směsi na jednotlivé složky. Plochy budou přihnojeny hnojivem ve startovací dávce 25 g/m2. Vzhledem ke složité situaci s vedením podzemních tras inženýrských sítí v oblasti křižovatky, je zvoleno u všech tří nově navržených stromů vyložení výsadbových jam tkaninou proti prorůstání kořínků (Rootcontrol), a to v ploše 4 m2/strom. Předpokládá se vyložení svislých stran jámy do hloubky 100 cm. 17

19 V projektu sadovnických úprav okolí křižovatky jsou navrženy především autochtonní (domácí) druhy dřevin. Dále jsou v projektu sadovnických úprav, navrženy druhy běžně používané v sadovnické praxi s přihlédnutím ke konkrétním stanovištním podmínkám (velikost, nadmořská výška, oslunění, půdní a vláhové poměry). Z domácích (autochtonních) listnatých stromů s velkou korunou je použita lípa srdčitá (Tilia cordata), středně velký javor mléčný (Acer platanoides Emerald Queen, nenáročná líska turecká (Corylus colurna) s pyramidální korunou a okrasná, neplodící hrušeň Callerova (Prunus calleryana Chanticleer ). Opadavé keře budou využity v úpravách především podél ulice K Poště a před ulicí Panskou. Z nízkých druhů je doporučen fialově kvetoucí tavolník nízký (Spiraea bumalda Anthony Waterer ). Ze středně velkých keřů se použijí tradičně bíle kvetoucí tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei) a nenáročná meruzalka horská (Ribes alpinum). Pro tvarovaný živý plot před školou se s výhodou využije částečně stálezelený ptačí zob (Ligustrum vulgare Atrovirens ). Pokryvné keře se použijí k ozelenění drobných ploch mezi chodníky. Navržen je především stínomilný pámelník Chenaultův (Symphoricarpos x chenaultii Hancock ) a bujně rostoucí skalník Dammerův (Cotoneaaster dammeri Skogholm ). 9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Pro účely dokumentace pro stavební povolení nebyly vzhledem k povaze stavby provedeny žádné speciální průzkumy a měření. 10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky 10.1 Dotčená ochranná pásma Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá žádný negativní vliv na ochranná pásma. Nachází se v těchto dotčených ochranných pásmech: - silnice III. třídy 15 m od osy vozovky - nadzemní vedení elektro napětí do 35 kv 7 m od krajního vodiče - plynovody - 1 m na obě strany od půdorysu potrubí v zastavěné části obce (dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.) - sdělovací kabely m na obě strany od osy (dle zákona č. 151/2000 Sb.) - podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně - 1 m po obou stranách krajního kabelu (dle zákona č. 222/1994 Sb. a č. 458/2000 Sb.) - vodovod do DN 500 1,5 m - vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (dle zákona č. 274/2001 Sb.) Stavba neleží v památkové zóně, rezervaci ani v ochranném pásmu památky, nenachází se ani v chráněném přírodním území ani v zátopovém území Podmínky pro zásah, způsob ochrany nebo úprav Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci se zákresem do projektové dokumentace. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí 18

20 být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. Případná kabelová vedení, která budou dodatečně zjištěna a budou v kolizi s navrhovanými úpravami budou odkryta a podle podmínek příslušných správců v rámci možností ochráněna nebo přeložena. Pokud bude nutné provést úpravy nebo doplnění sítí, před pokládkou konstrukčních vrstev vozovek a ploch musí být položeny veškeré chráničky, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. Vytyčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizační prostředky (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových kabelů 3 m). Správci sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná Vliv na stavebně technické řešení stavby Dotčená ochranná pásma nemají žádný vliv na stavebně technické řešení stavby. 11 Zásah stavby do území Pro stavbu se počítá pouze s dílčí potřebou demolic, které jsou vyvolány návrhem nového uspořádání komunikací a zpevněných ploch (demolice vozovek a chodníků) a přeřešením prostoru před základní školou s návrhem nových opěrných zdí a schodiště. Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a zdokumentovat stav současného oplocení pozemků. Nepočítá se s likvidací hodnotné vzrostlé zeleně. Za stromy a keře pokácené v rámci stavby bude provedena náhradní výsadba nových stromů a keřů. Rozsah zemních prací je zcela minimální a konečná úprava terénu odpovídá současnému uspořádání. Plochy získané zmenšením stávajících ploch komunikací budou ozeleněny. Pozemek č.parc. 100/1 je trvalým travním porostem chráněným ZPF (BPEJ ) a příslušnou plochu záboru bude nutné vyjmout. Pozemek č.parc. 85/2, který dnes slouží jako silnice, je v KN evidován jako zahrada chráněná ZPF (BPEJ ). Stavba nijak nezasahuje do PUPFL. Přestavbou stávající opěrné zdi (SO 201) před budovou školy se zasahuje do (v současnosti zatravněného) pozemku st. 31/1: - vlastník: Obec Tuchoměřice LV druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří - způsob využití: zbořeniště - bez evidované ochrany ani omezení vlastnických práv Stavba nevyvolává nutnost žádných změn stávající dopravní a technické infrastruktury. 19

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská

Pøíl.č.1 k 499/2006 Oprava povrchu komunikace Legionáøská A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Oprava povrchu komunikace Legionářská, Kostelec na Hané b) místo stavby p.č.: 2997 k.ú. Kostelec na Hané Pøíl.č.1 k 499/2006

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice UDIMO,

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL: ZPRACOVATELÉ: BC. MICHAL

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun P RŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA O b s a h

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Lipová, Jíloviště Obec Jíloviště Pražská 81 25202 Jíloviště Středočeský kraj A + C Průvodní a technická zpráva SO 100 Objekty pozemních komunikací rekonstrukce ulice Lipová DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DVZ TENDR 1.

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131

A. Pruvodní zpráva. Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch OBEC HEŘMANOVICE, 793 74 HEŘMANOVICE 131 A. Pruvodní zpráva Změny c b a Navrhl / vypracoval Zodp. projektant Techn. kontrola Ing. NOVÁK Vojtěch Ing. NOVÁK Zbyněk Ing. NOVÁK Vojtěch podpis : podpis : podpis : Datum Podpis Z H O T O V I T E L I

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-056371/2015/Př Číslo jednací dokumentu: MMZL 065030/2015 Zlín, dne 25.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Přívarová

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HAVÍŘOV ŠUMBARK, LOKALITA ZA TESLOU, 3.ETAPA, ULICE U TESLY A ŠÍPKOVÁ, PLOCHA U UL. MLÁDÍ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více