Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže

2 2 Vizovské noviny

3 Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika øádky tohoto posledního èísla Vizovských novin roku Bývá již tradiènì zvykem, že se snažíme bilancovat naši odvedenou práci, vše, co se podaøilo za tìchto tøi sta šedesát pìt dní udìlat èi nikoliv. Tak jako existuje bílá a èerná barva, láska a nenávist, tak do našich životù a práce vstupují rùzné okolnosti snažící se, aby svìt kolem nás nebyl tak ideálnì rùžový, a pøitom bychom si to tak všichni pøáli. OBSAH: str. 6/ - Bezbariérové chodníky ve Vizovicích str. 8/ - Mìsto pro byznys - Cena týdeníku Ekonom str. 10/ - Bodový systém - pøipomenutí pro øidièe str. 12/ - Územní plánování mìsta Vizovice str. 19/ - Klub èeských turistù str. 20/ - Úspìchy bìžcù základní školy str. 24/ - Wallachy - žádný císaø je nemùže pøemoci str. 30/ - Nejúspìšnìjší akce DK Vizovice Vizovské noviny vydává Mìsto Vizovice Periodický tisk územního samosprávného celku IÈO: , MK ÈR E Adresa vydavatele Mìsto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice Šéfredaktor Richard Jaronìk Litografie Ivan Køemeèek, Bílovice Tisk Graspo a.s., Pod Šternberkem 324, Zlín Foto titulka Richard Jaronìk Foto Richard Jaronìk, Tomáš Ševèík, Renata Mládenková, Petr Zákutný, Jiøí Žùrek, Miloslav Vítek, historický archív Romania muzeum a autoøi èlánkù. VN è. 6/2013 vyšly Uzávìrka pøíspìvkù VN è. 1/2014 je Datum vydání VN è. 1/2014 je Vychází jako dvoumìsíèník v nákladu kusù výtiskù Výtisk zdarma Redakèní rada VN neodpovídá za obsah autorských èlánkù. Èlánky mohou být kráceny dle technických možností a potøeb redakce. K nevyžádaným pøíspìvkùm se redakce nevyjadøuje. Pøíspìvky jsou pøijímány pouze v elektronické podobì. Inzerce pouze s koncovkami jpg, eps, tif, psd, pdf. Za inzerci vytvoøenou v programu Word s koncovkami doc a docx nenese redakce odpovìdnost. Nechci tìmito úvodními slovy psát seznam všeho dobrého, co bylo splnìno a co se naopak nepovedlo. Navýsost je dùležité, abychom si všichni spoleènì na sklonku tohoto roku uvìdomili, že za všemi zdary i propady jsou právì naše lidské postoje, zodpovìdnost a hlavnì, pøedpokládám, touha každého èlovìka vytváøet co nejlepší spoleèenství lidí, rodin a státu. Žel, buïme upøímní, nìkteré postoje z výše zmiòovaných se nìkdy nedaøí naplnit. Stále je zde však šance a nová nadìje, že lze i drobné vìci zmìnit k lepšímu. Musíme zaèít ale každý sám u sebe. Jistì mi dáte za pravdu, že než nejcennìjší slovo láska se stále více v životech kolem nás projevuje slovo sobectví. Nyní prožíváme období Adventu, pøíprav na tolik oèekávaný vánoèní èas. Není to však pouze období nákupu dárkù, úklidu našich domácností a mnohých pøíprav, aby jedinci, èi celé rodiny byli v tomto èase v lásce pospolu. Vrcholem Vánoc je radostné narození Božího syna, Ježíše Krista. Jméno Ježíš, které v pøedvánoèním èase bývá vyslovováno a skloòováno ve všech pádech, se již nìkterým lidem stalo velkým darem k radosti a jiným se mùže teprve stát. To záleží na osobním rozhodnutí každého èlovìka. Vážení spoluobèané, dìkuji Vám za pøízeò a spolupráci v roce 2013 a pøeji Vám klidné prožití svátkù vánoèních, hodnì zdraví, osobní pohody a hlavnì, aby tento láskyplný èas vydržel každému z nás co nejdéle. Ing. Roman Persun Starosta mìsta Kontakt 6/2013 3

4 USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VIZOVICE Zastupitelstvo mìsta Vizovice pøijalo na svém zasedání dne následující usnesení: IX/200/13 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne , který tvoøí pøílohu è. 1 zápisu. IX/201/13 - schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku Mìsta Vizovice è. 2/2013 (tvoøí pøílohu è. 2 k zápisu), kterou se mìní Obecnì závazná vyhláška Mìsta Vizovice è. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. IX/202/13 - bere na vìdomí rozbor èerpání pøíjmù a výdajù rozpoètu, stavu úvìrù a dalších závazkù a podklady k mezitímní úèetní závìrce Mìsta Vizovice sestavené k IX/203/13 - schvaluje rozpoètový výhled mìsta Vizovice na rok , který tvoøí pøílohu è. 3 k zápisu. IX/204/13 - souhlasí s úpravou rozpoètu pro Kino Vizovice na rok 2013 dle žádosti vedoucí organizaèní složky, která tvoøí pøílohu è. 4 k zápisu. IX/205/13 - schvaluje pravidla rozpoètového provizoria pro mìsto Vizovice na rok 2014 takto: - èerpání bìžných výdajù ètvrtletnì maximálnì do výše 25% skuteèných bìžných výdajù roku èerpání výdajù u schválených investièních èi neinvestièních akcí podle uzavøených smluv - èerpání a splácení úvìrù, pùjèek a dalších závazkù dle uzavøených smluv. Rozpoètové pøíjmy a výdaje uskuteènìné v dobì rozpoètového provizoria se stávají pøíjmy a výdaji rozpoètu po jeho schválení. IX/206/13 - bere na vìdomí informaci o soustavì informativních a monitorujících ukazatelù hospodaøení obcí a mìst (SIMU) a jejich vývoji u mìsta Vizovice. IX/207/13 - bere na vìdomí pracovní verzi rozpoètu mìsta Vizovice na rok 2014, která tvoøí pøílohu è. 5 k zápisu. IX/208/13 - schvaluje navýšení neinvestièního pøíspìvku pro Technické služby mìsta Vizovice, p. o., o finanèní pøíspìvek na hospodaøení v lesích ve výši , který mìsto obdrželo od Zlínského kraje. IX/209/13 - stanovuje po dobu trvání rozpoètového provizoria jako kompetenci Rady mìsta Vizovice schvalovat výdaje, na které byly pøijaty úèelové transfery a dotace tak, aby nedošlo k porušení pravidel pro poskytnutí tìchto dotací. IX/210/13 - schvaluje pøevod nevyèerpaných finanèních prostøedkù získaných z darù fyzických i právnických osob v roce 2013 na úèet cizích prostøedkù (depozitní úèet) a jejich použití v roce 2014 na akce související s propagací mìsta. IX/211/13 - bere na vìdomí informaci o rozpoètovém opatøení è. 8R/2013, 9R/2013 a 10R/2013, která byla schválena Radou mìsta Vizovice na svém zasedání dne , a IX/212/13 - schvaluje - úhradu celé výše dodavatelského úvìru od spoleènosti Stavební izolace Zlín, s. r. o. z rozpoètu roku úhradu celé výše dodavatelského úvìru od spoleènosti 4P Invest s. r. o. z rozpoètu roku úhradu celé výše dodavatelského úvìru od spoleènosti Vodohospodáøské stavby Javorník - CZ s. r. o. z rozpoètu roku pøesun doplatku úvìru od Regionálního podpùrného zdroje, s. r. o. do rozpoètu roku IX/213/13 - schvaluje rozpoètové opatøení è. 6Z/ zmìna schváleného rozpoètu roku 2013 dle pøílohy è. 6 k zápisu. IX/214/13 - bere na vìdomí pøeèíslování pozemkù a zmìny ve výmìrách pozemkù ve vlastnictví mìsta Vizovice podle srovnávacího sestavení parcel v souvislosti s obnovou katastrálního operátu k. ú. Vizovice. IX/215/13 - bere na vìdomí opravy chyb v údajích katastru nemovitostí v souvislosti s obnovou katastrálního operátu k. ú. Vizovice, které jsou popsány v oznámeních Katastrálního úøadu pro Zlínský kraj, è. j. OR- 341/ a OR-251/ IX/216/13 - souhlasí s revizí místních a pomístních názvù mìsta Vizovice dle seznamù Katastrálního pracovištì Zlín. IX/217/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Jiøím Manïákem, Vizovice o prodeji pozemku p. è. 4890/2 v k. ú. Vizovice o výmìøe 192 m 2, za cenu 250 /m 2. IX/218/13 - nesouhlasí s prodejem pozemku p. è. PK 817/11 o výmìøe m 2 a pozemku p.è. PK 819/11 o výmìøe m 2 v k. ú. Vizovice za nabídnuté ceny. IX/219/13 - souhlasí s vyhlášením zámìru prodeje pozemku p. è. PK 817/11 a èásti pozemku p.è. PK 819/11 o výmìøe m 2 k. ú. Vizovice za min. cenu 35 /m 2. IX/220/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Mgr. Jurajem Horòákem a Martinou Horòákovou, Vizovice o prodeji èásti pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice o výmìøe cca 680 m 2 (bude upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 /m 2. IX/221/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Bc. Davidem Mazùrkem, Zlín a Ing. Jitkou Øezníèkovou, Zlín, o prodeji èásti pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice o výmìøe cca 400 m 2 (bude upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 /m 2. IX/222/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Oldøichem Mareèkem a Janou Mareèkovou, Vizovice, o prodeji èásti pozemku p. è. 4045/1 v k. ú. Vizovice, o výmìøe cca 500 m 2 (bude upøesnìno geometrickým plánem), za cenu 240 /m 2. IX/223/13 - nesouhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice a Mgr. Alenou Štachovou a MUDr. Otto Štachem o prodeji p. è. 4517/47 o výmìøe 407 m 2 za cenu 200 /m 2. IX/224/13 - nesouhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi Mìstem Vizovice a Janou Štalmachovou a Janem Štalmachem o prodeji p. è. 4514/33 v k. ú. Vizovice za cenu 40 /m 2. IX/225/13 - vyhlašuje zámìr prodeje pozemku p. è. 4517/47 o výmìøe 407 m 2. IX/226/13 - schvaluje uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu nemovitosti è. UZSVM/BZL/5269/2013-BZLM, která se týká pøevodu pozemku p. è. 5350/1 v k. ú. Vizovice mezi mìstem Vizovice a Èeskou republikou - Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových a povìøuje starostu mìsta podpisem této smlouvy. IX/227/13 - souhlasí s vyhlášením zámìru prodeje spoluvlastnického podílu v èástce jedné šestiny k pozemku p. è. 4063/50 v k. ú. Vizovice o výmìøe 293 m 2. IX/228/13 - souhlasí s vyhlášením zámìru prodeje pozemku p. è. 3208/1 v k. ú. Vizovice o výmìøe m 2. IX/229/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Antonínem Horákem a Marií Horákovou, Vizovice, o koupi èásti pozemku p. è. 353/1 v k. ú. Vizovice, o výmìøe 28 m 2 za cenu 500 /m 2. IX/230/13 - souhlasí s uzavøením kupní smlouvy mezi mìstem Vizovice a Ing. Liborem Horákem a Ing. Tatianou Horákovou, Vizovice, o koupi èásti pozemku p. è. 353/3 v k. ú. Vizovice, o výmìøe 6 m 2 za cenu 500 /m 2. IX/231/13 - souhlasí s oddìlením oplocené èásti pozemku p.è v k. ú. Vizovice, kterou užívá paní Aranka Máèalíková, Vizovice a žádá o bezúplatný pøevod pouze neoplocených èástí pozemku p. è v k. ú. Vizovice, které slouží jako pøístup a pøíjezd k sousedním nemovitostem. IX/232/13 - nesouhlasí s podáním žádosti o bezúplatný pøevod pozemku p. è. 5130, zapsaného na LV è pro k. ú. Vizovice. IX/233/13 - souhlasí s vyhlášením zámìru prodeje domu è.p. 609 a pozemku p. è. st. 850 o výmìøe 863 m 2 v k. ú. Vizovice s dobou zveøejnìní do , nejvyšší nabídce. IX/234/13 - povìøuje starostu mìsta jednáním s Obèanským sdružením Janova Hora Vizovice o vypovìzení Pøíkazní smlouvy. IX/235/13 - souhlasí s uzavøením Pøíkazní smlouvy s Obèanským sdružením Janùv Hrad Vizovice. IX/236/13 - souhlasí s prominutím splácení pùjèky Místní akèní skupiny, Vizovicko a Slušovicko, vèetnì úrokù a její pøevedení na pøíspìvek pro MAS VaS. IX/237/13 - bere na vìdomí informaci øeditelky Základní školy Vizovice, pøíspìvková organizace o nevyhovujícím stavu pùvodní elektroinstalace v budovách škol. IX/238/13 - souhlasí se zpracováním Územní studie v ploše individuálního bydlení BI è. 28 Územního plánu Vizovice a s plnou úhradou nákladù na její poøízení ze strany žadatele. IX/239/13 - souhlasí s výbìrem nejvhodnìjší nabídky v rámci veøejné soutìže na provozování vodohospodáøské infrastruktury mìsta Vizovice firmou Moravská vodárenská, a. s. a povìøuje starostu mìsta podpisem koncesní smlouvy dle pøílohy è. 7 k zápisu. IX/240/13 - schvaluje nákup nového služebního vozu pro odbor Obecní živnostenský úøad v cenì do , financovaný z rozpoètu mìsta pro rok IX/241/13 - souhlasí s navrhovanou zmìnou zveøejòování pøijatých usnesení RM a ZM s úèinností od IX/242/13 - souhlasí se zmìnou Harmonogramu svozu komunálního odpadu pro rok 2014 dle pøílohy è. 8 k zápisu. IX/243/13 - bere na vìdomí zprávy o èinnosti komisí RM a výborù ZM za rok IX/244/13 - schvaluje plán zasedání Zastupitelstva mìsta Vizovice na I. pololetí 2014 dle pøílohy è. 9 k zápisu. Ing. Roman Persun Mgr. Zuzana Štalmachová starosta mìsta místostarostka mìsta 4 Vizovské noviny

5 OPRAVA CHALOUPKY NA ØÍÈANSKÉ ULICI Zaèínali jsme novým oplocením pøedzahrádky. Vysazením staré odrùdy jablonì. Pak pokraèovalo nezbytné odstranìní staré omítky a znehodnocených døevìných èástí ve štítu, omítnutí zdí a výzdoba nad okénky podle dochovaných fotografií, renovace døevìných èástí ve štítu, oprava komína. Odstranìní nevhodné betonové dlažby na zápraží a položení kamenné dlažby. Založení kvìtinové výzdoby pøedzahrádky (kvìtiny našich babièek); renovace døevìné podlahy v jizbì. Aby se obnova chaloupky podaøila, pøispìl finanèní èástkou Zlínský kraj z fondu Program regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón (v roce 2012 a 2013) a rovnìž Mìsto Vizovice, za což obìma institucím vøele dìkujeme. Též za zájem a podporu ing. Martinu Pacoòovi (odbor životního prostøedí) i ostatním pracovníkùm Mìstského úøadu Vizovice za vedení pana starosty Ing. Romana Persuna. Rovnìž Národnímu památkovému ústavu v Kromìøíži. Podìkování však patøí i všem pracovníkùm, kteøí se na obnovì chaloupky podíleli. Pøedevším zednickému mistru panu Jaroslavu Kirchnerovi a jeho synu Pavlovi, panu Pavlu Korèákovi, panu Josefu Papežovi, tesaøskému mistru panu Drahoslavu Macíkovi, zahradníkovi panu Vilému Kolaøíkovi, zahradníkovi panu Tomáši Stiborovi, pokrývaèi panu Josefu Václavíkovi i panu Janu Kováøovi za rùzné údržbáøské práce. Všichni odevzdali precizní odbornou práci. Dìkujeme též našim sousedùm - rodinì Lednických za vstøícnost a nezištnou pomoc. A tak pøejme té naší chaloupce, aby nás ještì dlouho tìšila svou skromnou krásou. Jarmila Semeráková CO VÍME O VÁNOÈNÍM STROMEÈKU? Nìkteré zvyky jsou staré nìkolik století, jiné jsou pomìrnì mladé. Zvyk zdobení vánoèního stromeèku patøí spíše do té druhé skupiny. Pøedchùdcem vánoèního stromku byly zelené vìtve, které rozdávali koledníci. Vìtvì - jinak také chvojky, byly ozdobeny pentlemi, jablky, papírovými rùžièkami a nìkdy také sladkým peèivem. Jejich smyslem bylo pøinést hojnost a chránit rodinu i celé obydlí pøed zlem. Tento zvyk se postupnì zmìnil na zdobení celých stromeèkù. První vánoèní stromeèek se objevil v nìmeckém mìstì Brémy v 16. století. Vánoèní stromeèky si postupnì získávaly oblibu po celém Nìmecku. K nám však dorazily až ve 2. polovinì 19. století. Zajímavostí je, že pùvodnì se stromeèek vìšel nad stùl špièkou dolù, jako lest na mrtvé duše, které sní všechny sladkosti a nasyceni tak nikomu neublíží. Vánoèní stromeèek se pùvodnì zdobil tím, co dùm dal. Lidé na nìj vìšeli oøíšky, sušené švestky a jablíèka, perníèky a dokonce i malé høíbky. U nás na Valašsku se vyrábìly a doposud vyrábí ozdoby ze slámy a tìsta - tradièní obøadní vizovické peèivo. První vánoèní stromeèek u nás mìl v roce Jan Karel Leibich - øeditel, režisér a herec Stavovského divadla. První veøejný stromeèek v Èechách, podle dochovaných pramenù, byl postaven v Plzni roku O první adventní nedìli, která pøichází po svátku svatého Ondøeje, se také u nás ve Vizovicích na Masarykovì námìstí rozsvítil vánoèní stromeèek. Zahájení této kulturnì spoleèenské akce patøilo pøedstavitelùm mìsta. Starosta Ing. Roman Persun hosty pøivítal a pohovoøil o adventu, jeho smyslu a poslání. Následoval krátký kulturní program, ve kterém vystoupil pìvecký sbor Základní školy Vizovice, který vedl Mgr. Dominik Masaø. Za doprovodu kytar dìti zazpívaly nìkolik písní se zimní a vánoèní tématikou. Pøítomné diváky, kterých bylo letos kolem 300, pak pøišel pozdravit valašskými písnìmi také národopisný soubor Vizovjánek. Vystoupení malých i vìtších dìtí s rozsvícenými lucernièkami, pod vedením Radky Tulejové, Báry Dopitové a Zuzany Kadlecové, navodilo pìknou sváteèní adventní atmosféru. Všichni úèinkující byli po zásluze ocenìni potleskem a zaslouží si naše podìkování, stejnì tak jako pracovníci Technických služeb Vizovice, kteøí každoroènì tuto práci - ukotvení a ozdobení stromeèku, zajiš ují. Stromeèek se pak za potlesku pøítomných rozsvítil kolem 16:30 hod. Organizátoøi této akce berou na vìdomí pøipomínky obèanù a do pøíštího roku se budou snažit o jejich nápravu. A ještì nìco, co byste mìli vìdìt. Stromeèek je zajímavý tím, že je zasazen i s koøenovým balem do zemì, mìøí 4,5 m a pokud se mu bude dobøe daøit, zakoøení, bude rùst a každým rokem bude vyšší a vyšší. Námìstí pak mùže zdobit i nìkolik let. Jedná se o normandskou jedli, jejíž stáøí je let. Jedle k nám byla pøivezena firmou ARBOEKO - Smržice u Prostìjova. Vánoèní výzdobu našeho mìsta pak od doplní i tolik v loòském roce obdivovaný døevìný betlém, jehož autorem je vizovský obèan pan Luboš Jaronìk. Letos se betlém o jednu figuru rozroste. Jeho majitelka, paní Alena Hanáková, jej Vizovicím opìt ochotnì zapùjèila, za což jí patøí naše upøímné podìkování. Mgr. Zuzana Štalmachová místostarostka A jak to bylo letos s rozsvìcováním stromeèku ve Vizovicích? 6/2013 5

6 BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY VE VIZOVICÍCH Vzhledem k tomu, že na adresu mìsta Vizovice ve vìci rekonstrukcí chodníkù kolem silnic I. tøídy I/69 smìøují mnohdy ne pochvalné dotazy typu, proè se opravují chodníky, které jsou relativnì v dobrém stavu a neopravují se chodníky ve stavu podstatnì horším, si dovolím vás opìt informovat, proè a za jakých finanèních podmínek mìsto Vizovice tyto èinnosti provádí. V souèasném období jste mohli zaregistrovat rekonstrukci chodníkù kolem silnice I/69 - Masarykovo námìstí - ulice Chrastìšovská. V dobì, kdy mìsto žádalo SFDI o finanèní prostøedky na tuto akci, již Státní fond dopravní infrastruktury oplýval finanèní èástkou na tyto rekonstrukce pro celou Èeskou republiku ve výši cca 90 miliónù korun, z toho témìø polovina byla urèena na výstavbu cyklostezek. Šance, že v objemu nìkolika desítek žádostí se staneme úspìšnými, byla témìø nulová. Jak sami vidíte, akce pøed nìkolika týdny dospìla do svého finále. Pøedpokládaná cena letošní rekonstrukce dle Zadávacích podmínek byla pro soutìž ve výši vè. DPH. Nejlevnìjší vysoutìžená a zároveò realizátorská cena byla vè. DPH. Stávající chodníky, které jsme všichni mohli spoleènì užívat do roku 2011, nesplòovaly parametry EU a bezbariérovosti v mnoha faktorech, napø.: v šíøce samotných chodníkù nebo pøechodù pro chodce, pøípadnì vzdálenosti pøechodù od køižovatek. Rovnìž tyto chodníky postrádaly bezbariérové nájezdy èi hmatové znaèky pro nevidomé. V roce 2011 mìsto Vizovice požádalo Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) o dotaèní pøíspìvek, který se vztahuje na rekonstrukce, nikoliv budování nových chodníkù, na bezbariérové za dodržení požadovaných evropských norem a pouze, zdùrazòuji, na chodníky nalézající se kolem silnic I. tøídy, v našem pøípadì I/49 a I/69. Ve zmiòovaném roce 2011, kdy SFDI pro celou Èeskou republiku na tyto rekonstrukce mìlo vyèlenìnu celkovou èástku 180 miliónù korun, jsme mezi desítkami žádostí jiných mìst a obcí byli úspìšnì vybráni pro financování. Pøedpokládaná cena realizace dle Zadávací dokumentace pro chodník kolem I/49 smìr ulice Zlínská - Øíèanská, byla ve výši vèetnì DPH. Vysoutìžená cena realizace byla ve výši vè. DPH. Nevratná finanèní dotace ze SFDI byla ve výši 68,4%, což pøedstavovalo èástku vè. DPH. Výdaje mìsta na tuto akci byly ve výši vè. DPH. Dotace ze SFDI pøedstavuje èástku 64% vè. DPH a spoluúèast mìsta je ve výši vè. DPH. Nìkteøí spoluobèané stále nemohou pochopit, proè se právì dìlají tyto rekonstrukce stávajících chodníkù na bezbariérové a proè se neopravují jiné chodníky v podstatnì horším stavu. Ano, potvrzuji, že jsou chodníky v témìø celých Vizovicích v nevyhovujícím, mnohdy havarijním stavu a že si zaslouží do budoucna výmìnu. Mezi nejhorší mohu jmenovat napø.: ulici Komenského, Školní, Slušovskou, Štìpskou, Nádražní, Tyršovu a rovnìž všechna sídlištì Bohužel, na tyto chodníky vnitra obce nejsou žádné nevratné dotaèní prostøedky. Rádi bychom všem obèanùm našeho mìsta vyšli vstøíc a do budoucna se budeme snažit hledat finanèní prostøedky v rozpoètu mìsta pro jejich postupnou obnovu. Možná se v plánovacím období dotaèních titulù objeví reálná šance vypsaných výzev právì na tyto úèely. Upøímnì øeèeno, jsem ale pesimistický. Proto jsem nesmírnì vdìèný, že se mìstu Vizovice podaøilo získat výše zmínìné dotaèní prostøedky na realizace tìchto dvou akcí, kterými jsme jednak zvýšili kvalitu tìchto chodníkù a narovnali požadované evropské normy pro bezbariérovost. Abychom zmírnili dopady na nejhorších úsecích chodníkù v rámci mìsta, tak pracovníci technických služeb provádìjí a do budoucna budou repasovat nejhorší úseky a rovnìž se budeme snažit hledat v rozpoètu urèitý díl financí, abychom mohli dát chodníkùm našeho mìsta novou tváø. Vìøme, že se nám to spoleènì podaøí. Dìkuji za vaše pochopení. A na úplný závìr uvádím tabulku odborného odhadu stavebních nákladù, které by si vyžádaly jednot- 6 Vizovské noviny

7 livé úseky místních komunikací a chodníkù. Odborný odhad byl proveden a zpracován panem Ing. Škrabalem v mìsíci listopadu 2011, takže odhadované ceny se již mohou oproti letošnímu roku lišit. Pokud mìsto Vizovice do budoucna najde v rozpoètu finanèní èástky na rekonstrukce chodníkù a komunikací, tak by byly realizovány v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj è. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeèujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ceny jednotlivých dílèích projektù jsou stanoveny na základì vizuální prohlídky s investorem a vycházejí z odborného odhadu stavebních nákladù (OOSN) - ty jsou pouze orientaèní a slouží k návrhu ceny projekèních prací. Celkový odborný odhad stavebních nákladù z výše uvedené tabulky je ve výši cca bez DPH. K této cenì je nutno pøipoèítat cenu projekèních prací ve výši cca bez DPH. Celková cena je tedy cca s DPH. A to zde nejsou zapoèítány další nevyhovující úseky, napø.: ulice Mlýnská, Pøíèná, Štìpská, Školní Ing. Roman Persun Starosta mìsta stavba OOSN (bez DPH) stavba OOSN (bez DPH) Chrastìšov úprava místní komunikace smìr k Porážkám k mostu ,- Ulice Lázeòská (k redakci Trnky-brnky) úprava místní komunikace, cca 230m, š. 3-5 m, 990m ,- Ulice Zahradní podjezd úprava povrchu MK ,- Ulice Pod Hájem úprava místní komunikace, délka cca 150m, šíøka cca 4m, obrubníky, nový ,- povrch Ulice Kròovská chodník cca 190m vèetnì silnièního obrubníku ,- Ulice 3. Kvìtna chodník cca 180m komunikace nad pøíjezdem k Mateøské škole ,- Ulice Komenského chodník cca 310m vèetnì silnièního obrubníku ,- Ulice 3. Kvìtna prodloužení místní komunikace cca 220m, š. 3m, vyrovnání z penetr. makadamu ,- Ulice Polní chodník cca 160m vèetnì silnièního obrubníku ,- Ulice Dìlnická chodník cca 450m vèetnì silnièního obrubníku ,- Ulice Polní sanace pravé krajnice pilotovou stìnou v délkách 60 a 20m ,- Sídlištì Štìpská chodníky cca 1455m ,- Ulice Sluneèná úprava místní komunikace vèetnì silnièních obrubníkù cca 125m, šíøka 3m, odvodnìní ,- Sídlištì A. Háby chodníky cca 662 bm ,- Ulice Rùžová chodník cca 180m vèetnì silnièního obrubníku ,- Spojovací chodník sídlištì A. Háby ulice Slušovská chodník cca 120m ,- Sídlištì Rùžová chodníky a parkovištì, chodníky cca 1050m 2, parkovištì cca 790m ,- Ulice Tyršova komunikace, parkovištì a veøejné osvìtlení, obnova povrchu cca 250m, nové podélné parkování cca 220m, pøeložka VO ,- Ulice Lázeòská chodníky v délce cca 350m ,- Ulice Tìchlovská chodník a úprava MK, chodník cca 50m vèetnì obrubníku, v odboèce chodník a úprava povrchu vozovky v délce cca 60m ,- SVOZ ODPADU 1. POLOLETÍ 2014 Plastový obal Papír Sklo Komunální odpad mìsíc žluté nádoby 1100 l modré nádoby l zelené nádoby 1100 l Leden , ,8.,21.,22.1. Únor , ,5.,18.,19.2. Bøezen , ,5.,18., ,2.,8.,9.,15.,16., Duben ,16., ,24.,29., ,7.,13.,14., Kvìten , ,21.,27., ,4.,10.,11., Èerven , ,18.,24.,25.6. pondìlí - (sudý týden) pondìlí - (sudý týden) støeda (sudý týden) úterý, støeda svoz nádob + pytlù svoz nádob + pytlù svoz nádob Svoz sudý týden 6/2013 7

8 MÌSTO PRO BYZNYS - CENA TÝDENÍKU EKONOM MOTTO: RADNICE S PODNIKATELI NA JEDNÉ LODI. NENÍ TO UTOPIE! Nezávislý zpravodajskoanalytický a ekonomický týdeník, poskytující objektivní a nezkreslující informace ze sfér podnikatelských, manažerských, investorských a rovnìž z veøejné správy, poøádal 6. roèník srovnávacího výzkumu pod názvem - MÌSTO PRO BYZNYS, do kterého se jednotlivá mìsta nepøihlašují, ale jsou do vyhodnocení zaøazena automaticky. Organizátoøi a partneøi výzkumu jsou si dobøe vìdomi, že úkolem samospráv je vytváøet co nejlepší životní podmínky pro všechny. Mìsta a obce jsou vyhodnocována na základì 42 kritérií rozdìlených do 2 oblastí: 1) Podnikatelské prostøedí - 21 kritérií (50% hodnocení), napø.: podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu, poèet právnických osob na 1000 obyvatel, podíl malých a støedních firem v místním podnikatelském prostøedí, vývoj poètu ekonomických subjektù, cena za odvoz odpadu, cena vodného a stoèného atd. 2) Pøístup veøejné správy - 21 kritérií (50% hodnocení), napø.: úspìšnost získávání dotací, hospodaøení radnice, kapitálové výdaje, dluhová služba / bìžné pøíjmy, poplatek ze vstupného, spokojenost s pøístupem radnice, rozsah úøedních hodin, vstøícnost a ochota úøedníkù atd. Vyhlašovatelem projektu je èasopis Ekonom, partnery Komerèní banka, Metrostav, a. s., Škoda transportation, a. s., odbornými garanty - Hospodáøská komora, CCB - Czech Credit Bureau a zpracovatelem agentura Datank. V letošním hodnocení se podnikatelsky nejpøívìtivìjším mìstem Zlínského kraje stalo mìsto Vizovice! Vizovická radnice se mùže pochlubit nejvstøícnìjšími ú- øedníky øešícími veškeré požadavky a bez èasových prodlev. Mezi pozitiva našeho mìsta patøí také nízká nezamìstnanost a konkurence na pracovním trhu. Podnikatelùm i firmám se ve Vizovicích líbí. Souèástí projektu Mìsto pro byznys byla rovnìž Cena týdeníku Ekonom za pøínosnou spolupráci s radnicí. Obce a mìsta tak mìla možnost nominovat firmu, která se snaží udìlat pro své mìsto víc, než je náplò její práce. V letošním roce mìsto Vizovice nominovalo firmu pana PharmDr. Bohumila Hanáka. Pro mìsto Vizovice bylo velkou poctou, když k 1. místu, tedy Mìstem pro byznys, cenu týdeníku Ekonom za pøínosnou spolupráci s radnicí mìsta získala firma Lékárny Hanák. Dne se v prostorách Ba ova mrakodrapu uskuteènilo vyhlášení krajských výsledkù srovnávacího výzkumu Mìsto pro byznys Zlínského kraje 2013 za úèasti organizátorù, pøedstavitelù samospráv (13 obcí s Rozšíøenou pùsobností - ORP) a nominovaných podnikatelských subjektù. Za mìsto Vizovice byla pøítomna paní místostarostka Mgr. Zuzana Štalmachová a za podnikatelské subjekty nominovaný pan PharmDr. Bohumil Hanák. Z tohoto setkání byly odvezeny ceny nejhodnotnìjší, první místa. Touto cestou dìkuji všem zamìstnancùm radnice za jejich ocenìní - nejvstøícnìjší pøístup ke spoluobèanùm a panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi za mimoøádný osobní pøístup k našemu mìstu, vyjádøený øadou významných finanèních podpor (Vizovické zámecké kulturní léto, ochranné pomùcky pro Sbor dobrovolných hasièù, finanèní podpora na zøízení Hasièského muzea ve Vizovicích, Mìstská knihovna, finanèní podpora na herní prvky, Novoroèní ohòostroj a mnoho dalších). Panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi vyjadøuji upøímné podìkování za finanèní podporu mìstu Vizovice a za skvìlou spolupráci a prostøednictvím Vizovských novin si dovolím na jeho adresu smìøovat nìkolik otázek. Mohl byste se, prosím, pane doktore, v krátkosti ètenáøùm pøedstavit? Mé jméno je Bohumil Hanák, jsem majitelem a provozovatelem ètyø lékáren ve Zlínském kraji (Vsetín a Vizovice). Ve farmaceutickém byznysu se pohybuji od roku Vaše podnikatelské aktivity jsou i v jiných mìstech. Co pro Vás znamenají právì Vizovice? Vizovice jsou pro mne pøedevším mìstem, které mám rád a nejen z dùvodu, že zde žiji. Ale také proto, že je mìstem, které jde svými aktivitami neustále dopøedu, což je dáno lidmi, kteøí neustále pracují na tom, aby byly životní podmínky pro zdejší obyvatele èím dál tím lepší. Jak Vy osobnì hodnotíte spolupráci s naší radnicí? Spolupráci s mìstem hodnotím velmi kladnì, což je dáno aktivním pøístupem vedením radnice a jejich zájmem o mìsto jako takové, ale to už bych se opakoval. Dvì tøetiny èeských podnikatelù se domnívají, že èerpání evropských dotací narušuje tržní prostøedí. 8 Vizovské noviny

9 Vyplývá to z prùzkumu agentury Datank mezi nìkolika tisíci podnikateli a živnostníky. Jaký je Váš osobní názor? A JAKÉ BYLO POØADÍ? Poøadí mìst ve Zlínském kraji 1.Vizovice 2.Holešov 3.Bystøice pod Hostýnem 4.Kromìøíž 5.Zlín 6.Valašské Meziøíèí 7.Valašské Klobouky 8.Luhaèovice 9.Uherské Hradištì 10.Uherský Brod 11.Vsetín 12.Rožnov pod Radhoštìm 13.Otrokovice KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ÈINNOSTÍ DOBROÈINNÉHO OBCHÙDKU DOTEK Èerpání z evropských fondù mùže pro mnohé znamenat pøíležitost a jednak také pomoc, která je jistì pozitivnì vnímána každým zainteresovaným subjektem. A co se týká narušení tržního prostøedí? Ba naopak! Výzva pro schopné a aktivní subjekty. Prakticky øeèeno hozená rukavice. Mnohým se mùže zdát, že administrativní procesy jsou pøíliš zdlouhavé, což mùže mnohé odradit. Nicménì, finanèní podpora není zanedbatelná a urèitì pøeváží pøípadná negativa. Co byste jako významný podnikatel našeho mìsta a zároveò spoluobèan popøál našemu mìstu? Mìstu Vizovice bych rád popøál, aby bylo stále tak aktivnì pracující jako doposud a všem jeho obyvatelùm pøeji pevné zdraví! Dìkuji Vám za rozhovor a pøeji hodnì dalších pracovních a osobních úspìchù. Ing. Roman Persun Starosta mìsta S blížícím se koncem roku bych ráda pøipomnìla èinnost a poslání Dobroèinného obchùdku a poradny Dotek. Obchùdek byl založen na zaèátku roku 2012 a sídlí ve Vizovicích na Tržnici. Prodáváme zejména darované vìci, výrobky chránìných dílen a také šperky, které pro nás vyrábí dobrovolníci z SOU Vizovice - a to všechno za obchùdkové ceny. Mùžete nás potkat i na rùzných jarmarcích a trzích. Letos jsme uspoøádali již 3. roèník Dobroèinného bazaru ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlínì, èi benefièní módní pøehlídku s dražbou Fashion Show Dotek. Pro naši èinnost je velmi dùležitá pomoc dobrovolníkù - a už pøímo v obchùdku (tøídìní zboží, výpomoc na prodejních akcích, atd.), nebo napø. výrobou benefièních pøedmìtù. Díky pomoci dobrovolníkù se nám napøíklad podaøilo vyrobit dušièkové vìnce, které jsme prodávali u kostela ve Vizovicích a výtìžek použili na nákup invalidního vozíèku pro naše klienty v péèi Dotek, o.p.s.. Ve dnech, kdy píši tento èlánek, vrcholí pøípravy na Adventní pøástky s Dotekem, kdy bychom v pøedvánoèním èase rádi pøipomnìli zvyky a obyèeje našich babièek, užili si pøíjemné odpoledne a tøeba i nabídli dárky pro Vaše blízké. Chtìla bych touto cestou podìkovat všem, kteøí nás podporují a pomáhají nám plnit naše poslání - získávat peníze na èinnost zaøízení Dotek, kde se staráme o to, aby se senioøi a nemocní lidé v naší péèi doèkali odborné a pøedevším laskavé péèe. Dovolte mi, prosím, popøát Vám, našim milým zákazníkùm, hlavnì pevné zdraví, štìstí, životní optimismus a chu podporovat správnou vìc - Dobroèinný obchùdek a poradnu Dotek. DÌKUJEME Jarmila Zatloukalová vedoucí Dobroèinného obchùdku 6/2013 9

10 BODOVÝ SYSTÉM - PØIPOMENUTÍ PRO ØIDIÈE Souèasný systém bodového hodnocení byl v Èeské republice zaveden 1. èervence 2006 zákonem è. 411/2005 Sb., který novelizoval zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù (zákon o silnièním provozu). Body jsou zaznamenávány v registru øidièù obecním úøadem obce s rozšíøenou pùsobností do 5 pracovních dnù ode dne, kdy je mu doruèeno pravomocné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocnì uložené sankci za porušení vybraných povinností øidièe motorového vozidla. Dopustí-li se øidiè jedním skutkem více pøestupkù nebo trestných èinù, zaznamená pøíslušný obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností poèet bodù stanovených pro nejzávažnìjší z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového poètu 12 bodù. Po dosažení tohoto poètu bodù úøad obce s rozšíøenou pùsobností neprodlenì písemnì nebo elektronickou cestou oznámí tuto skuteènost øidièi a vyzve jej k odevzdání øidièského prùkazu a mezinárodního øidièského prùkazu do 5 pracovních dnù ode dne doruèení tohoto oznámení. Uplynutím této lhùty øidiè pozbývá øidièské oprávnìní, a to i v pøípadì, že øidièský prùkaz není odevzdán. Øidièský prùkaz vydaný cizím státem, mezinárodní øidièský prùkaz vydaný cizím státem nebo øidièský prùkaz èlenského státu se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodù pozbývá na dobu jednoho roku oprávnìní øídit motorové vozidlo na území Èeské republiky. Pøehled jednání spoèívajícího v porušení vybraných povinností stanovených pøedpisy o provozu na pozemních komunikacích a poèet bodù za toto jednání je stanoven v pøíloze k zákonu è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù (zákon o silnièním provozu). - øízení vozidla bezprostøednì po požití alkoholu nebo v takové dobì po požití alkoholu, po kterou je øidiè ještì pod jeho vlivem, je-li zjištìný obsah alkoholu u øidièe vyšší než 0,3 promile, nebo øízení vozidla bezprostøednì po užití jiné návykové látky nebo v takové dobì po užití jiné návykové látky, po kterou je øidiè ještì pod jejím vlivem 7 bodù - odmítnutí øidièe podrobit se vyšetøení podle jiného právního pøedpisu7) ke zjištìní, zda není ovlivnìn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, aèkoli to nebylo spojeno s nebezpeèím pro jeho zdraví 7 bodù - zpùsobení dopravní nehody porušením povinnosti øidièe, pøi které došlo k usmrcení nebo k tìžké újmì na zdraví jiné osoby 7 bodù - neprodlené nezastavení vozidla úèastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštìní místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo pøivolání pomoci 7 bodù - pøi jízdì na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáèení se nebo jízda v protismìru nebo couvání v místì, kde to není dovoleno 7 bodù - vjíždìní na železnièní pøejezd v pøípadech, ve kterých je to zakázáno 7 bodù - neposkytnutí úèinné pomoci (první pomoc a pøivolání záchranných složek) úèastníkem silnièního provozu, který není úèastníkem dopravní nehody pøi nehodì s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7 bodù - pøedjíždìní vozidla v pøípadech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 bodù - øízení motorového vozidla øidièem, kterému byl zadržen øidièský prùkaz 7 bodù - øízení vozidla, které je technicky nezpùsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným zpùsobem, že bezprostøednì ohrožuje ostatní úèastníky provozu na pozemních komunikacích 5 bodù - pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znaèkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec 5 bodù - nezastavení vozidla na signál, který pøikazuje øidièi zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stùj daný pøi øízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávnìnou k øízení tohoto provozu 5 bodù - ohrožení jiného øidièe pøi pøejíždìní s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 bodù - ohrožení chodce pøecházejícího pozemní komunikaci pøi odboèování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, pøi vjíždìní na pozemní komunikaci nebo pøi otáèení a couvání 5 bodù - pøi øízení vozidla ohrožení chodce na pøechodu a neumožnìní nerušeného a bezpeèného pøejití vozovky 4 body - nedání pøednosti v jízdì v pøípadech, ve kterých je øidiè povinen dát pøednost v jízdì 4 body - pøekroèení maximální doby øízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpoèinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpeènostní pøestávky o 33 % a více podle jiných právních pøedpisù 42) 4 body - øízení motorového vozidla bez držení pøíslušné skupiny nebo podskupiny øidièského oprávnìní 4 body - porušení povinnosti použít dìtskou autosedaèku nebo bezpeènostní pás pøi pøepravì dìtí podle 6 4 body - pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znaèkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 body - nezastavení vozidla pøed pøechodem pro chodce v pøípadech, kdy je øidiè povinen tak uèinit 3 body - pøekroèení povolených hodnot stanovených jiným právním pøedpisem pøi kontrolním vážení vozidla podle jiného právního pøedpisu 3 body - øízení motorového vozidla bez držení platného osvìdèení profesní zpùsobilosti øidièe 3 body - porušení povinnosti být za jízdy pøipoután bezpeènostním pásem nebo užít ochrannou pøílbu 3 body - neoznaèení pøekážky provozu na pozemních komunikacích, kterou øidiè zpùsobil 2 body - pøekroèení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní znaèkou o více než 5 km/h a ménì než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a ménì než 30 km/h mimo obec 2 body - držení telefonního pøístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zaøízení v ruce nebo jiným zpùsobem pøi øízení vozidla 2 body VRÁCENÍ ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ O vrácení øidièského oprávnìní je øidiè oprávnìn požádat nejdøíve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí øidièského oprávnìní. Byl-li øidièi za pøestupek nebo trestný èin, spáchaný jednáním zaøazeným do bodového hodnocení, na základì kterého dosáhl celkového poètu 12 bodù, uložen trest nebo sankce zákazu èinnosti, spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel, je øidiè oprávnìn požádat o vrácení øidièského oprávnìní nejdøíve po vykonání trestu nebo sankce zákazu èinnosti, pokud je uložená doba zákazu èinnosti delší než lhùta uvedená výše. O vrácení øidièského oprávnìní je nutné požádat písemnì u pøíslušného obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. PODMÍNKY VRÁCENÍ ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ 1. prokázání, že se žadatel podrobil pøezkoušení z odborné zpùsobilosti podle zvláštního právního pøedpisu 2. pøedložení posudku o zdravotní zpùsobilosti vèetnì dopravnì psychologického vyšetøení Ode dne vrácení øidièského oprávnìní podléhá øidiè novému bodovému hodnocení; obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností ke dni vrácení øidièského oprávnìní zaznamená v registru øidièù odeètení všech 12 bodù. 10 Vizovské noviny

11 ZMÌNY VE VRÁCENÍ ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ OD Dnem nabyl úèinnosti zákon è. 101/2013 Sb., kterým se mìní zákon è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých zákonù (zákon o silnièním provozu). Uvedenou novelou zákona o silnièním provozu se zavádí povinné dopravnì psychologické vyšetøení pro nìkteré øidièe, kteøí po vykonání zákazu èinnosti žádají o vrácení øidièského oprávnìní. Jak je uvedeno v 87a odst. 3 zákona o silnièním provozu: Dopravnì psychologickému vyšetøení je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení øidièského oprávnìní, které pozbyla v dùsledku a) dosažení celkového poètu 12 bodù v bodovém hodnocení øidièù, b) soudem uloženého trestu zákazu èinnosti spoèívajícího v zákazu øízení motorových vozidel, c) správním orgánem uložené sankce zákazu èinnosti spoèívající v zákazu øízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejménì 6 mìsícù, nebo d) podmínìného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmínìného zastavení trestního stíhání, v prùbìhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se øízení motorových vozidel. Bc. Petra Štipèáková odbor dopravy a silnièního hospodáøství REKAPITULACE DOTAÈNÍHO TITULU - KOMPOSTÉRY Mìsto Vizovice obdrželo dotaci na poøízení kompostérù ve výši , peníze budou tedy pøíjmem mìsta. Sníží se tak již v letošním roce dosavadní výdaj (vydané peníze mìsta) na kompostéry z na pouhých Fyzicky tak máme ve mìstì poøízený majetek kompostérù pro obèany mìsta za cenu Mìsto Vizovice tak vyšel jeden kompostér na 110,80, který by si jinak obèané mìsta poøizovali za min Takto mají obèané mìsta kompostéry zapùjèeny zdarma, po pìti letech udržitelnosti projektu budou jejich vlastnictvím. Projekt je výsledkem úspìšného hospodaøení mìsta, kdy mìla každá rodina možnost získat kompostér v cenì min , pøièemž náklad mìsta byl pouhých 110,80. Zároveò mìsto tìmto obèanùm uspoøilo výdaj na svoz odpadu, kdy bioodpad mohou nyní zdarma kompostovat a nejen to: distribucí kompostérù reálnì snížíme i náklady našeho mìsta na svoz komunálního odpadu, kterého bude díky kompostování ménì. Uspoøená èástka za svoz komunálního odpadu postupem èasu mìstu vyrovná i ten minimální náklad na poøízení kompostérù. Ing. Roman Persun Starosta mìsta VÌCNÝ SPONZORSKÝ DAR TECHNICKÝM SLUŽBÁM MÌSTA V mìsíci øíjnu jsem byl osloven jednatelem spoleènosti GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r. o. Vizovice panem Stanislavem Kubíèkem ve vìci nabídnutého daru pro Technické služby mìsta Vizovice. Jednalo se o nabídku rotaèního rozmetadla s kapacitou zásobníku 25l, které slouží k aplikaci jak hnojiv èi herbicidù k údržbì trávníkových ploch, tak zároveò v zimním období k posypu pìších komunikací. Spoleènost GLOBAL ENTERPRISES LTD pod vedením pana Stanislava Kubíèka provedla na podzim ve vlastních režiích pohnojení travnatých ploch podzimním trávníkovým hnojivem kolem budovy Zdravotního støediska na Masarykovì námìstí. Mìl jsem tak možnost shlédnout toto technické zaøízení v praxi. Pan Stanislav Kubíèek se nabídnul, že toto zaøízení v hodnotì bezmála tøí tisíc korun vìnuje darem TsmV. Oficiální pøedání probìhlo a kromì zmiòovaného rozmetadla obdrželi pracovníci technických služeb 15 párù zimních ochranných pracovních rukavic od svìtového výrobce spoleènosti ROS- TAING SA z Francie a také 4ks lehkých hrabel na sníh s ergonomickou hliníkovou násadou a zesíleným kovovým klínem na led v hodnotì dalších bezmála ètyø tisíc korun. Touto cestou dìkuji panu Stanislavu Kubíèkovi, Luïku Dudovi a spoleènosti GLOBAL ENTERPRISES LTD za jejich vstøícnost. Jedná se již o nìkolikátý vìcný dar, který poskytli našemu mìstu. Rovnìž si upøímnì vážím finanèních podpor, které Stanislav Kubíèek spolu s manželkou, MUDr. Vladimírou Kubíèkovou, vìnovali mìstu, a které bývají smìøovány na rùzné kulturní a spoleèenské akce. Ještì jednou za všechny spoluobèany dìkujeme. Ing. Roman Persun Starosta mìsta 6/

12 INFORMACE Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MÌSTA VIZOVICE 1. Obecné informace o vymezování nových zastavitelných ploch Vzhledem ke stále èastìjším dotazùm ze strany obèanù mìsta Vizovice a vlastníkù pozemkù ve správním území mìsta ohlednì možnosti zmìny funkèního vymezení plochy (pozemku) z plochy zemìdìlské - nezastavitelné na plochu individuálního bydlení - zastavitelnou, jsme se rozhodli vám sdìlit nìkolik základních informací z této oblasti. Veškeré stavební èinnosti na území mìsta musí být v souladu s Územním plánem Vizovice, který vydalo Zastupitelstvo mìsta Vizovice dne Opatøením obecné povahy è. 1/2012/vi s úèinností od Územní plán Vizovice je zveøejnìn na webových stránkách mìsta Vizovice a Krajského úøadu Zlínského kraje V tabulce uvádíme jednoduchý pøehled výmìry zastavitelných návrhových funkèních ploch vymezených Územním plánem Vizovice: získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování pøíslušného stavebního úøadu v daném území a pro navazující úpravu tohoto území. V souèasné dobì je ve fázi zpracování (projednávání s dotèenými vlastníky) na území mìsta jedna územní studie: Územní studie Vizovice lokalita BI 33 - lokalita o rozloze 8,47 ha jihovýchodnì od sportovního stadionu. Funkèní vymezení plochy Poèet ploch Celková výmìra v ha Individuální bydlení 42 52,3668 Obèanské vybavení 4 1,7250 Výroba 8 11,4757 Rekreace 1 1,0352 Veøejné prostranství 9 2,6396 Doprava ,3987 Technická infrastruktura 26 7,4293 Pokud se budeme zabývat pouze plochami individuálního bydlení, k dnešnímu dni byl využit k danému úèelu cca 1 ha z celkové výmìry 52,3668 ha navrhovaných zastavitelných ploch, z èehož vyplývá, že stále zùstává k zastavìní cca 51 ha stavebních ploch. Dle zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (dále jen stavební zákon) ve znìní pozdìjších pøedpisù ustanovení 55 odst. 4 další zastavitelné plochy lze zmìnou územního plánu vymezit pouze na základì prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy a potøeby vymezení nových zastavitelných ploch. Toto prokazování zpracovává poøizovatel (Mìstský úøad Vizovice, odbor stavebního úøadu) v rámci Zprávy o uplatòování územního plánu, která je pøedkládána zastupitelstvu mìsta do 4 let od vydání územního plánu a následnì jednou za 4 roky, což vyplývá z ustanovení 55 odst. 1 stavebního zákona. Zahájení prací na Zprávì o uplatòování Územního plánu Vizovice pøedpokládáme v polovinì roku 2015, tak aby nejpozdìji v èervnu roku 2016 mohla být zastupitelstvu mìsta pøedložena. Vlastníci pozemkù v øešeném území mají ze zákona právo uplatnit svùj požadavek na zmìnu jejich funkèního vymezení. Jednotlivé žádosti budou poté vyhodnoceny. Zásadním kritériem pøi vyhodnocování bude bilance pomìru návrhových a zastavìných ploch ve sledovaném 4-letém období. Dále budeme vycházet ze sociodemografických údajù vyplývajících z 2. úplné aktualizace územnì analytických podkladù, to znamená z pøedpokládaného nárùstu poètu obyvatel v období do roku 2026 a potøeby vymezení nových ploch pro bydlení. Pokud tato potøeba nebude prokázána, nebudou zmìnou územního plánu øešeny nové návrhové plochy individuálního bydlení. 2. Informace o zpracovávání územních studií Jak již bylo uvedeno, Územním plánem Vizovice je navrženo celkem 42 ploch (lokalit) individuálního bydlení, z toho je 8 vymezeno s povinností zpracování územní studie. To znamená, že pøed zahájením výstavby v tìchto lokalitách musí být zpracována územní studie, jejímž hlavním cílem je provìøit možnosti využití vymezené zastavitelné plochy v souladu s požadavky platného Územního plánu Vizovice, s upøesnìnými potøebami zadavatele územní studie specifikovanými v jejím zadání, øešení urbanistické koncepce s uspoøádáním jednotlivých funkèních složek zastavitelných ploch, øešení prostorového uspoøádání území a øešení koncepce veøejné infrastruktury (tzn. jak budou øešeny komunikace, chodníky, veøejné prostory, zásobování jednotlivými zdroji, odkanalizování, organizace výstavby atd.). Územní studie se zpracovává jako územní plánovaný podklad pro rozhodování v území podle 30 stavebního zákona a jejím úèelem je Po zpracování této územní studie a vložení dat do evidence územnì plánovací èinnosti bude studie pøedána stavebnímu úøadu, který se jí bude øídit pøi povolování jednotlivých staveb v øešeném území. Veškeré informace z oblasti územního plánu ve správním obvodu mìsta Vizovice získáte na Mìstském úøadu Vizovice, odboru stavebního úøadu v kanceláøi è. 261 u Ing. Ivany Valachové, na ové adrese: na telefonu Ing. Ivana Valachová Mìstský úøad Vizovice, Odbor stavebního úøadu 12 Vizovské noviny

13 VÁNOÈNÍ BOHOSLUŽBY služby Boží s dìtskou vánoèní hrou 8:45 NAROZENÍ: Adéla Prokešová, František Doležal, Zuzana Goišová, Klára Jana Kalincová, Josef Machalíèek, Ráchel Ševèíková ÚMRTÍ: Josef Bobal, Vìra Havlíková, Emilie Kratinová, Jiøí Coufalík, Marie Pechalová SÒATEK: Jakub Egner - Pavlína Egner roz. Vltavská Ondøej Stehlík - Jana Stehlíková roz. Valendinová Libor Zajonc - Renata Zajoncová roz. Neèasová Vážení ètenáøi, uvítáme, pokud i vy sami budete zasílat do spoleèenské kroniky pøíspìvky - a již pùjde o gratulace, vzpomínky aj., které pøispìjí k oživení této tradièní rubriky. Své pøíspìvky zasílejte na Pro ty, kteøí nevlastní internet, nabízíme možnost podání vzpomínky èi gratulace na podatelnì MÚ Vizovice. Samozøejmì zdarma. Mgr. Petra Kováøová odbor pøestupkový a správní Vánoce služby Boží na Štìdrý den 15: služby Boží s vysluhováním sv. veèeøe Pánì 8:45 Konec roku a nový rok služby Boží na první nedìli po Vánocích 8: služby Boží na závìr obèanského roku 16: služby Boží s vysluhováním sv. veèeøe Pánì 8:45 Jiøí Malý VIZOVICE BRATØEJOV JASENNÁ Úterý :00, 22:00 24:00 21:00 Støeda :00 10:30 8:00 Ètvrtek :00 9:30 8:00 Úterý :30 16: Støeda :00 10:30 8:00 Otevøení kostela bìhem vánoèních svátkù Støeda :00-18:00 Ètvrtek :00-18:00 Vše podstatné o životì Øímskokatolické farnosti Vizovice vèetnì Farního zpravodaje naleznete na internetové adrese P. Jindøich Peøina - administrátor farnosti INFORMACE Z MÌSTSKÉHO ÚØADU Vážení spoluobèané, v pondìlí a v pátek bude Mìstský úøad uzavøen. V pondìlí bude provoz MìÚ zajištìn od 8:00 do 17:00 hodin. V úterý bude provoz MìÚ zajištìn od 8:00 do 12:00 hodin. Dìkujeme za pochopení a pøejeme klidné prožití svátkù. Ing. Jaroslav Pavelka tajemník MìÚ Vizovice Pokladní hodiny v prosinci 2013 a první pracovní den v lednu 2014 pro veøejnost: PONDÌLÍ ZAVØENO PÁTEK ZAVØENO PONDÌLÍ 8:00-12:00, 13:00-17:00 hod ÚTERÝ ZAVØENO ÈTVRTEK 10:00-11:30, 12:30-14:00 hod. Nadìžda Hejdová pokladní 6/

14 SVATOMARTINSKÝ TRH 2013 ANEB DO VIZOVIC PØIJEL SVATÝ MARTIN Frgály, sýry, uzeniny, svatomartinské víno a mnoho dalšího si mohli vychutnat úèastníci již tøetího roèníku Svatomartinského trhu ve Vizovicích. Akce, vzniklá za pøispìní MAS Vizovicko a Slušovicko, mìsta Vizovice a Ministerstva zemìdìlství ÈR, se uskuteènila v sobotu 9. listopadu od 8 do 12 hodin a pøilákala ke stánkùm na vizovickém námìstí mnoho návštìvníkù. V 10 hodin pøijel na koni sv. Martin, po jehož pøivítání panem starostou Ing. Romanem Persunem se pøítomní dozvìdìli více o tradici Svatomartinských hodù. Následovalo žehnání vína, kterého se letos zhostil pan faráø Mgr. Emil Matušù ze Slušovic. PODÌKOVÁNÍ Obèanské sdružení HANDICAP(?) Zlín dìkuje za poskytnutou finanèní podporu dopravních služeb imobilním Mìstu Vizovice, panu PharmDr. Bohumilu Hanákovi a spoleènosti Vizocargo s.r.o. Další velké podìkování patøí rekreaènímu støedisku REVIKA za dlouhodobou spolupráci pøi poøádání integraèních táborù a akcí pro dìti. Mimo jiné zde promluvil i øeditel Místní akèní skupiny Mgr. Petr Žùrek, který k akci øekl: Svatomartinský trh a akce jemu podobné vidím jako ideální zpùsob pro prezentaci venkova. Za tøi roky, které tento trh spolupoøádáme, zaznamenáváme zvyšující se zájem o regionální produkty a tradice s venkovem spojené, což nás spolu s pozitivními reakcemi od návštìvníkù motivuje k další èinnosti. Pátým rokem poskytuje sdružení dopravní službu dvìma tìžce zdravotnì postiženým dìtem a deset let poøádá ve Vizovicích dìtské tábory a víkendové akce pro dìti s postižením i bez postižení. Kromì toho sdružení poskytuje službu osobní asistence u vozíèkáøù a seniorù, pùjèovnu kompenzaèních pomùcek a vede sportovní klub zrakovì postižených sportovcù. Zájemci o dopravní služby nebo jinou pomoc sdružení HANDI- CAP(?) Zlín se mohou hlásit na tel. èísle Více najdete na Dìkujeme všem našim podporovatelùm a pøejeme klidný èas adventní. Aleš Chudárek, øeditel V prùbìhu celého dopoledne zpøíjemòovalo atmosféru vystoupení gajdoše z Neubuze a zejména k radosti dìtí pøispìla možnost fotografování se sv. Martinem a jeho konìm. Na závìr byli všichni návštìvníci pozváni do restaurace Café Retro Vizovice, která si pro tento den pøipravila husí speciality. Ondøej Štach MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p.s. 14 Vizovské noviny

15 UPOZORNÌNÍ PODNIKATELÙM - PRODEJ KVASNÉHO LIHU, KONZUMNÍHO LIHU A LIHOVIN Dne 17. øíjna 2013 nabyla úèinnost novela zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, provedená zákonem è. 309/2013 Sb. Touto novelou dochází ke zmìnì koncesované živnosti s pøedmìtem podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojù (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátù získaných pìstitelským pálením), kdy se na konci vìty doplòují slova a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Z výše uvedeného vyplývá, že všichni podnikatelé, kteøí se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem tìchto produktù jak podnikatelùm, tak i koneèným spotøebitelùm, a chtìjí v této èinnosti nadále pokraèovat, musí ve lhùtì 6-ti mìsícù ode dne úèinnosti zákona, tj. do podat žádost o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. O koncesi v èásteèném rozsahu pøedmìtu podnikání pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin budou muset požádat i výrobci tìchto komodit, kteøí za úèelem prodeje provozují tzv. vlastní podnikovou prodejnu, resp. provozovnu umístìnou na jiné adrese, než je adresa výrobní provozovny. Úprava se vztahuje i na podnikatele, kteøí jsou prodejci lihovin v obchodech, nebo kteøí lihoviny podávají v restauraèních zaøízení, pøípadnì i v dopravních prostøedcích. Zmìna právní úpravy vyžaduje ze strany podnikatelù podání žádosti o koncesi s pøedmìtem podnikání Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Podání žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku a není tøeba splnit žádné kvalifikaèní pøedpoklady. Bližší informace Vám podají pracovníci Mìstského úøadu Vizovice, odboru Obecní živnostenský úøad, v úøední dny pondìlí a støeda od 8.00 do hodin, nebo telefonicky na telefonních èíslech , , Ing. David Hába odbor Obecní živnostenský úøad BESEDA S DÙCHODCI Komise pro obèanské záležitosti pøipravila na den 30. listopadu 2013 Besedu s dùchodci. S krásným dvouhodinovým programem vystoupila dechová hudba Šohajka, bylo pøipraveno výborné pohoštìní a bohatá tombola. Všichni obèané dùchodového vìku byli nesmírnì spokojeni. Velké podìkování proto patøí všem èlenkám Komise pro obèanské záležitosti a zvláštì paní Danì Smetanové, která se na celé akci nejvíce podílela. Vizovští dùchodci POVEDENÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Na sv. Mikuláše jsme se vždy jako dìcka tìšili, ale zároveò také báli. Abych si pøipomnìl tyto vzpomínky, tak jsem se vypravil asi pøed deseti lety do Lukova za dcerou a vnouèaty. Jednalo se o rodinnou záležitost, takže když jsem pøijel, role už byly rozdìleny. Ze Fera ideální postava samozøejmì Mikuláš a chudák babièka musela pøijmout roli èerta. Brzy se setmìlo a ve sklepì probíhaly pøípravy a maskování na toto galapøedstavení. Plní oèekávání sedíme s dcerou a dìtmi, ty samozøejmì dìlají hrdiny, ale jak se ozve zvonek a øinèení øetìzu, najednou zmlknou a zblednou. S odùvodnìním: Já to nechci vidìt, zbabìle mizím v pøítmí vedlejšího pokoje. Ale už je tu Mikuláš v plné kráse a dùstojnosti, èert se na scénu vùbec nedostal, protože zøejmì trpìl paradentózou rohù a vùbec nezvládal cizí jazyk. Následovala klasická mikulášská otázka: Dìti, byly jste hodné? Ty horlivì pøikyvují, ale obracejí se na mamku, ta trochu váhaje potvrzuje a dìti si oddychly. Následují povinné modlitby a chvilka poezie (cosi o úrazu mraveneèka). Všechno jde jak po drátku a zdá se, že ceremoniál se blíží ke zdárnému konci. Mikuláš se obøadnì sklání ke koši plném dárkù. No ale mikulášská ozdoba hlavy padá na zem a dìtem se zdá najednou hlava svatého nìjak povìdomá. Obrací se proto znovu na mamku, ale ta s oblièejem zakrytým dlanìmi a podivnì se tøepajícím je v tuto chvíli nepoužitelná. Mikuláš toho využívá a pokrývka hlavy je opìt na svém místì, jasné, není to ta ka, to se nám jen zdálo, konstatují v duchu dìti a situace se zdá být zachránìna. Ale to by tu nesmìl být dìda, který se ozývá z vedlejšího pokoje: Svatý muži, dáte si kalíšek? To už je ale na ze áka trochu moc, zaèíná mu cukat v koutcích a zaèínají se odlepovat amatérsky pøilepené vousy. Proto volí zrychlený ústup, ale v temné chodbì zakopává o øetìz svého komplice z øíše pekelné. Slova, která plynou z jeho úst, zdaleka neodpovídají jeho pùvodu a poslání a èásteènì demaskován konèí na schodišti. Oba aktéøi tohoto mimoøádného pøedstavení se scházejí znovu ve sklepì. Èert babièka po odmaskování se šla pomodlit do místního kostela. Zhrzený Mikuláš konèí ve špajzu u flašky slivovice a proklíná vizovického dìdu. František Kladníèek 6/

16 V ROCE TØINÁCTÉM ŽÁDNÁ SLÁVA,...dalo by se øíct o letošní návštìvnické sezónì na vizovickém zámku. Nejen však na nìm. Složitá ekonomická situace se promítla snad už do všech penìženek a na letošní rozmary poèasí asi také hned tak nezapomeneme. Kdo by si nevzpomnìl na pøekvapení letošního jara? Když se hrady a zámky mìly zkraje sezóny otevøít, nastala taková snìhová kalamita, že se vìtšina historických objektù jen pár hodin po otevøení zase zavírala. Tìžký sníh na støechách a v korunách stromù v zahradách ohrožoval všechno živé, silnice byly nesjízdné a teploty pro výlet zcela nelákavé. A když pak pøišlo koneènì trochu tepla, lidé se vyhrnuli do pøírody a do zahrádek, aby dohnali všechno to, na co byli po zimì zvyklí a co jim na jaøe díky poèasí uniklo. Následovaly povodnì, znièující vedra, silné bouøky a devastující vichøice, které tentokrát zpùsobily zámecké zahradì ve Vizovicích jedny z nejvìtších škod na historické zeleni v celé republice. Snad jen teplý a dlouhý podzim napravil letošnímu poèasí trochu reputaci. Zdejšímu zámku to už však nepøineslo žádnou výraznìjší zmìnu k lepšímu, takže bezmála ètyøtisícovou ztrátu v poètu návštìvníkù i pøes potìšující návštìvnost kulturních akcí v letošní sezónì nedohnal. Mezi sto ètyømi památkovými objekty ve správì Národního památkového ústavu není bohužel žádnou výjimkou. Návštìvnost šla dolù i u tak známých a hojnì navštìvovaných památek, jako jsou Lednice, Telè, Hluboká nebo Karlštejn Navzdory všemu, co bylo právì øeèeno, však pøece jen máme øadu dùvodù k radosti: zámecká kaple se koneènì doèkala generální stavební opravy, což se promítá i do podoby celého jižního køídla, do kterého je kaple vestavìna. Uvnitø probíhají restaurátorské práce na umìlém mramoru a štukách, v restaurátorských dílnách se pracuje na záchranì døevìného vyøezávaného zábradlí a nìkterých zlacených zdobných èástí vnitøní výzdoby. Všechny døevìné prvky byly zbaveny èervotoèe, který nám dìlal nejvìtší starosti, a byly peèlivì ošetøeny proti dalšímu napadení! A koneènì - náš sponzor, firma Vitar Zlín, daroval zámku peníze na restaurování dvou obrazù z 18. století, Nanebevzetí Panny Marie a Promìnìní Pánì na hoøe, patøících k hlavní výzdobì ústøedního prostoru kaple. Výstava Kaple jinýma oèima, kterou se nám podaøilo bìhem první etapy prací víceménì za pochodu a na kolenì instalovat ve výstavních prostorách v pøízemí, má u návštìvníkù velmi kladné ohlasy a patøí k nejnavštìvovanìjším výstavám, které tady byly realizovány. Jak by ne - je to lákavé, moci si prohlédnout zblízka to, co je bìžnì zavìšeno vysoko nebo uloženo na nedostupných místech kaple. Dokonalá umìleckoøemeslná práce je vidìt na každém kusu, který je tu vystaven takøka na dosah ruky. Až bude obnova kaple u konce, pøedmìty se vrátí zpìt na svá pùvodní místa, která budou opouštìt až tehdy, když se najde finanèní možnost jejich opravy èi restaurování. Nadìji má každý z nich Mimo kapli máme také radost z doplòkových kulturních akcí, které letos probìhly. Nároèná a nákladná výstava živých kvìtinových vazeb Zámek v tulipánech zahájila hlavní sezónu, popravdì ale její návštìvnost nebyla tak velká, jakou jsme oèekávali. Naopak tøi reprízy kostýmovaných tématických prohlídek Panská služba, žádný med, zamìøených na život a povinnosti služebnictva, zaznamenaly obrovský a neèekaný úspìch. Letos je vidìlo pøes osm set lidí. Stejnì tak vysokou návštìvnost a vynikající ohlasy pøinesl Dìtský den, 4. Hradozámecká noc s ochutnávkou vína v zámeckých sklepích a tolik oèekávané Noèní prohlídky. Jestli bude úspìšná i poslední akce letošní sezóny - vánoèní výstava betlémù, to teprve uvidíme. Pøipravujeme ji po dvouleté pøestávce ve spolupráci se zdejší základní školou, která má jak vynikající uèitele výtvarné výchovy, tak i skvìlé a šikovné žáky, což jsme už mohli nìkolikrát na zámku vidìt. Vedle práce žákù II. stupnì ZŠ bude významnou èást vánoèní výstavy tvoøit soukromá sbírka betlémù Petra Sovjáka z Neubuzi, víc už ale neprozradíme. Jste všichni zváni. Tradièní akce Betlémy v zámecké kapli se z pochopitelných dùvodù letos konat nemùže, udìláme ale všechno, co bude v našich silách, abychom vám nabídli adekvátní náhradu. Vìøíme tedy, že se bìhem vánoèních svátkù na vizovickém zámku opìt potkáme. I letos totiž zahoøí u betléma vaše svíce ZÁMKEM AŽ DO BETLÉMA se budete moci projít , dennì od 14 do 17 hodin. Školám nabízíme možnost prohlídky výstavy i v dopoledních hodinách - nejlépe po pøedchozí domluvì (tel ). Bìhem hlavních svátkù bude otevøena také výstava Kaple jinýma oèima. Našim návštìvníkùm a pøíznivcùm dìkujeme za podporu a pomoc, které si velmi ceníme a kterou rozhodnì nepovažujeme za samozøejmou. A všem bez výjimky pøejeme KLIDNÉ SVÁTKY, DOB- ROU NÁLADU a do nového roku 2014 hlavnì pevné zdraví a zdravý nadhled. Jana Pluhaøová a kolegové 16 Vizovské noviny

17 KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ SLAVÍ 125. VÝROÈÍ ZALOŽENÍ turistických akcí a výprav. Vyjmenoval bych ty nejvýznaènìjší: Strážovské Vrchy, Výstup na Smrk, Rozhledna Miloòov, tøídenní zájezd do Orlických Hor, celostátní akce Výstup na Kláš ov, šestidenní výprava do rumunského pohoøí Retezat a Kazaòské soutìsky na Dunaji, Výšlap v Hostýnských horách od Kamenné chaty, Javorový v Tìšínských Beskydech. Kromì vyjmenovaných osmi povedených výprav se musím zmínit i o setkání s obcemi Louèka a Slopné u Totemu - na Spleteném, otevírání a zavírání rozhleden na Doubravì a na Vartovnì a nezapomínám na 12 kondièek v okolí Vizovic. Pøekvapivì krásné rozhledy za soumraku z rozhledny Doubrava nás inspirovaly pro opakování v dalších programech. Pøi organizování turistických akcí se snažíme vyhovìt všem výkonostním a zájmovým skupinám a letos se nám díky grantu ústøedí KÈT podaøilo podpoøit i turistické aktivity vizovických seniorù - neèlenù klubu. V duchu oslav výroèí založení klubu se odvíjel i jeho program význaèných akcí. Bylo rozhodnuto, že hlavní oslavy probìhnou v Praze. Oblast Valašsko - Chøiby oslavila výroèí založení Klubu prvním Festivalem amatérských turistických filmù a elektronických fotografií. Hlavní program probìhl ve Velkém kinì ve Zlínì a turistická èást tøídenního programu probìhla ve Vizovicích. Vizovický odbor KÈT a mìsto Vizovice spolu s magistrátem mìsta Zlín a Zlínským krajem byli poøadateli festivalu. Festival mìl úspìch a proto bylo rozhodnuto o jeho opakování bøezna 2014 v podobném duchu. Díky finanèní podpoøe mìsta Vizovice zvýhodòujeme na zájezdových výpravách úèast mládeže - rodinnou turistiku a podaøilo se nám uspoøádat i samostatný zájezd pro žáky základní školy ve Vizovicích do Brna - Technické muzeum a Zoologická zahrada. Spolupráce se základní školou je tradièní, napøíklad festivalu turist. amatérských filmù se zúèastnilo témìø 300 dìtí z této školy. Máme zájem, aby do øad KÈT pøicházeli mladí lidé a jsme rádi, že èlenská základna v poètu 250ti èlenù našeho odboru je nejsilnìjší v oblasti Valašsko - Chøiby, i když to pro organizátory - èleny výboru pøináší mnoho práce. Besedy a promítání turistických filmù v zaøízení IC Mìsta Vizovice jistì pøispívají ke kulturní a vzdìlávací nabídce veøejnosti v našem mìstì. Pražské oslavy, kterých jsme se chtìli zúèastnit autobusovým zájezdem, vlivem rozsáhlých èervnových povodní musely být v daném termínu zrušeny. Poèasí nám zasáhlo do programu i o Velikonocích, kdy ze dne na den napadlo tolik snìhu, že jsme museli zrušit autobusový zájezd do Lednice. Pøes rozmary poèasí se nám podaøilo uskuteènit øadu Dobré výsledky èinnosti našeho odboru jsou dílem pohody pøi práci výboru a podpory mìsta Vizovice a z pohledu oblasti i sponzorù, kteøí pøispívají na význaèné akce. To všechno dohromady, co dìláme každým rokem i letos, je nejlepší dar ke 125. výroèí KÈT. Ing. Miloslav Vítek, pøedseda KÈT Vizovice 6/

18 PROGRAM SCHÙZEK KLUBU DÙCHODCÙ VIZOVICE NA ROK paní Ilona Persunová - uèitelka odborného výcviku oboru kosmetické služby pan Ing. Miloslav Vítek - promítaní filmu ze zájezdu v Rumunsku paní Jaroslava Divílková - bylinky a jejich využití v životì starosta Ing. Roman Persun a místostarostka Mgr. Zuzana Štalmachová - úøad Vizovice primáø MUDr. Jaroslav Hynèica - urologie Zlín paní Jarmila Orlová - výrobky z konopí a jejich úèinky + možnost nákupu na místì. PROGRAM ZÁJEZDÙ KLUBU DÙCHOD- CÙ VIZOVICE NA ROK ) odjezd busu - 7:30 hodin zemìdìlské muzeum Pravèice obìd - Hotel u Tøí králù Tovaèov zámek Tovaèov - prohlídka Floria Kromìøíž - prohlídka 2) odjezd busu - 7:30 hodin muzeum vinaøství Jarošek Mutìnice obìd restaurace Mutìnka Mutìnice prohlídka výrobny èajù Èejkovice 3) odjezd busu - 6:00 hodin prohlídka hornického skanzenu Zlaté Hory obìd - Dolní Údolí - Hotel u Pekina prohlídka muzea Zlaté Hory prohlídka kostela MARIA HILF 4) odjezd busu - 8:30 hodin Ba ovo muzem Zlín - prohlídka budova odjezd do sklípku - dle výbìru Za klub dùchodcù Vizovice Stanislav Vajïák Chtìl bych touto cestou podìkovat hostùm, kteøí u nás mìli pøednášku v roce 2013, že si udìlali èas v dnešní rychlé dobì a pøišli mezi nás - Ing. Miloslavu Vítkovi, paní Janì Mojžíšové - firma Jelínek, Ing. Janu Ze kovi - Podøevnicko, MUDr. Zdeòku Coufalovi - kardio Zlín, Richardu Jaroòkovi - promítaní o Nástrahách Afriky, Policii ÈR oddìlení Vizovice - paní Kolínkové, že nám zajistila pøednášku v DPS Vizovice pro obyvatele domu a také zajímavou pøednášku v kavárnì ohlednì bezpeènosti silnièního provozu. KAM SE VYTRATILA LIDSKOST? Píseò ze hry Osvobozeného divadla Tìžká Barbora, jejímž autorem je Jaroslav Ježek, k níž text napsali Jiøí Voskovec a Jan Werich, je nadèasová. Staèí si pøipomenout její zaèátek: Lidi na lidi jsou jako sanì, èlovìk na èlovìka jako kat. Podívejte se na nì, musíte naøíkat. Slova pravdivá i po tolika letech. Marnì se snažím odpovìdìt si na otázku PROÈ? Je to tím, že mezi lidské vlastnosti ještì poøád, a to snad èím dál víc, patøí sobeckost, zákeønost, lhostejnost, krutost, nenávist a lidská záš? Taky vám pøipadá, že jsou dnes jedinou spoleèensky uznávanou hodnotou peníze a majetek? Kam se vytratila lidská slušnost, poctivost, pokora, úcta, soucit, ohleduplnost, pochopení anebo upøímnost? Proè se nevrátit radìji k opravdovým hodnotám v životì, místo uspìchaného životního stylu s mobilem u ucha, stresem z toho, že musíme poøád nìkde být, nìco stíhat, místo toho, abychom se zamysleli nad skuteènými hodnotami, které mají v životì smysl. Nezdá se vám, že pøes všechny možné a nemožné problémy pracovní i osobní, které považujeme za dùležité, nevidíme a nevnímáme to, co je pro nás mnohem dùležitìjší? Nechce se mi vìøit, že by láska, pøátelství, porozumìní a tolerance byly pouze prázdnými slovy. Jistì mi dáte za pravdu, že stojí za to obèas zvolnit, zastavit se a radovat se z malièkostí každodenního života. Nebo se podívat kolem sebe a pomoci tomu, kdo to potøebuje. Ano, doba adventu nás vybízí ke klidu a k zamyšlení. Nezapomínejme na své blízké a na ty, kteøí potøebují naši pomoc. Pøed námi jsou Vánoce, a to je èas nadìje. Tøeba budeme mít èas pøemýšlet i o tom, zda žijeme tak, jak si zasloužíme. Využívám této pøíležitosti k tomu, abych podìkovala touto cestou za nesmírnì obìtavou, nezištnou a láskyplnou péèi MVDr. Lucii Hruzíkové pøi záchranì fenky a jejích 7 štìòátek, která také díky pomoci paní Hany Outratové a Ley Jarošèákové, našla všichna nový domov. Podìkování si zaslouží také pracovníci TS Pavel Klaèánek a Jaroslav Rexa. Vážení a milí spoluobèané, dovolte mi, abych vám všem popøála pøíjemné prožití vánoèních svátkù v kruhu svých blízkých, pevné zdraví, hodnì štìstí, lásky, pohody a radosti v roce Mgr. Zuzana Štalmachová místostarostka 18 Vizovské noviny

19 RC AUTA VIZOVICE INFORMUJÍ Milí ètenáøi, jsem tady, abych vás poinformoval, co se událo v RC autech za letní sezónu. Na prvním místì musím podìkovat za sponzorský finanèní dar od Mìsta Vizovice. Filip Pykal - kategorie 1:10 Open - cestovní vozy - Filip se pravidelnì zúèastòoval závodù po celé Moravì a nevedl si vùbec špatnì. Nìkdy to byla i bedna ( místo) v silné konkurenci. Jirka Hrabec - ten z pracovních dùvodù jezdí jenom Sérii LeMans v kategorii 1:10GT a vyhrál, kde se co dalo. Marek Schiller - ten jezdil novou buggy 4WD 1:10E a nevedl si vùbec špatnì. S modelem Durango DX410V3 se zatím seznamoval, ale už ke konci sezóny bojoval o pøední pøíèky po celé Moravì. Všem tøem patøí velký dík za reprezentaci. Ostatní závodníci, kteøí jezdí za Vizovice, mají pøes léto jiné aktivity, takže s nimi poèítáme až na zimu. A my Stodolovi? Já jsem byl po zimní sezónì rozhodnut, že budeme jezdit jenom buggyny - a to kvalitní buggyny. I pøesto, že jsme odjeli málo závodù, jsme bodovali ve Skøipovì u Opavy, kam jezdíme už sedmou sezónu. Náš Fany byl desátý v kategorii 1:10 buggy E 4WD. Odjel pouze 3 závody. Manželka se ètyømi závody byla hned za ním - jedenáctá z 24 závodníkù. Já v jiné kategorii buggyn (2WD) se tøemi posledními závody jsem ujezdil 4. místo z 15 závodníkù! Náš Fany jel ve Skøipovì ještì buggy 1:8 se spalovacím motorem (3,5ccm) a se tøemi závody byl 12 z 28 závodníkù. Zde musím øíci, že manželka na její vìk jede obstojnì a bojuje o každý centimetr na trati. Odjeli jsme už dva závody zimního X. roèníku Závodù ve Valašském království (ZVK) v pozdìchovské tìlocviènì. Navíc my dva Fanáni jezdíme buggy 1:10E v Bílovci a v Pøáslavicích. Na další závody už není èas. No a co vy ostatní? Nechcete se pøidat k nám a jezdit? Najdeme pro vás nìjakou levnou a nenároènou kategorii. Tøeba Losi 1:24 4WD. Poinformujte se u nás, rádi vám pomùžeme. Tato Losina stojí komplet 3000, je z kvalitních materiálù a dá se jezdit jak ON, tak i OFF, èili jak okruhová auta, tak i terénní auta pøes pøekážky. Pro ilustraci pøikládám foto tìchto malých prckù. Fanán Stodola, RC auta VALACHIA CUP 2013 V sobotu 28. záøí probìhl na novém høišti ve Vizovicích pátý roèník fotbalového turnaje v malé kopané Valachia cup Letošní rok se zúèastnilo 5 týmù z Chrastìšova, Vizovic a Otrokovic, a to: SK Dìdek, FC Lapaè, FC Frigo, FC Chrastìšov, FC Jululatozde. Fotbalové klání vypuklo v dopoledních hodinách a hrálo se 2x15 minut (systém každý s každým). Poèasí pøálo jak samotným hráèùm, tak i pøihlížejícím, kteøí pøišli podpoøit své týmy. Odpoledne kolem 15 hodiny probìhlo slavnostní pøedávání pohárù pro vítìze a nejlepšího støelce. Koneèné poøadí: 1. místo: SK Dìdek, 2. místo: FC Frigo, 3. místo FC Lapaè. Nejlepším støelcem byl vyhlášen Roman Václavek. Závìrem bych chtìl podìkovat panu Elšíkovi, který celý turnaj výbornì pískal, ale také všem, kteøí si pøišli zahrát nebo se jen podívat. Jiøí Babáèek PLESOVÁ SEZÓNA 2014 NA SOKOLOVNÌ Štìpánská zábava Valašský bál Dìtský karneval Ples ZŠ Vizovice Skautský ples Chrastìšovský bál Myslivecký ples GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY GARÁŽOVÁ VRATA Výklopná od 9.999,-. Dále dvoukøídlá a sekèní. PLOTY - PLETIVO Materiál na oplocení. Stínící tkaniny. THUJE NA ŽIVÝ PLOT KLECE PRO KØEPELKY Výroba a prodej materiál pro chov køepelek - Ostrava - Nová Bìlá, Hrabovská 5/39, Tel.: , /

20 VYNIKAJÍCÍ ÚSPÌCHY BÌŽCÙ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 165 dìtí z patnácti základních škol zlínského okresu se ve støedu sjelo do Trnavy na už tradièní 21. roèník pøespolního bìhu Trnavský vrch. se chlapci museli spokojit jenom s druhým - støíbrným místem, je to pro oba týmy historicky nejhodnotnìjší výsledek, který jsme jako škola v této soutìži dosáhli. Základní škola Vizovice mìla zastoupení ve ètyøech kategoriích. Mladší a starší dìvèata bìžela v nároèném terénu tra dlouhou 1500 m, podobnì jako chlapci mladší. Starší chlapci to mìli tìžší, okruh 1500 m museli bìžet 2krát, celkem tedy 3000 m. Výsledky: mladší dìvèata - 40 startujících, Tereza Golová 4. místo, Veronika Špaòhelová 21. místo, Andrea Kneiflová 24. místo, Barbora Kùstková 26. místo mladší chlapci - 47 startujících, Tomáš Václavík 17. místo, Michal Vaculík 32. místo, Ondøej Dušek 33. místo starší dìvèata - 40 startujících, Daniela Kùstková 2. místo, Denisa Èižmáøová 4. místo, Karolína Vlèková 16. místo starší chlapci - 38 startujících, Marek Štefka 1. místo, Karel Sýkora 3. místo, David Sovièka 21. místo Zubaté sluníèko, chladný vzduch a horský terén daly poøádnì zabrat všem závodníkùm. V poèetné konkurenci si však naše starší dìvèata a chlapci vedli nejlépe a 1. místo v družstvech jim zajistilo postup do krajského finále v Bystøici pod Hostýnem. Moje podìkování i obdiv nejen za fantastické výkony, ale i za obìtavý pøístup a poctivou tréninkovou pøípravu si zaslouží tato dìvèata a chlapci: Denisa Èižmáøová - vítìzka jednotlivcù Daniela Kùstková - 3. místo Julie Sýkorová - 4. místo Sabina Kusáková - 7. místo Kateøina Dévová, Karolína Vlèková a Marek Štefka - 2. místo Michal Žùrek - 4. místo Karel Sýkora - 7. místo Štìpán Radoò, David Sovièka a Vašek Dobeš. Mgr. Adriana Hálová Ve støedu nás v biatlonovém areálu pod Hostýnem nevítalo sluníèko, ale déš. Startovní pole tvoøili nejlepší bìžci a bìžkynì vítìzných družstev jednotlivých okresù našeho kraje, takže 30 na startu v každé kategorii. Za družstvo jednotlivých škol mùže nastoupit 6 závodníkù, umístìní ètyø nejlepších bylo rozhodující pro koneèný výsledek. Bìžecká tra mìla stejnou délku jako v okresním kole - dìvèata 1500 m, chlapci 3000 m. Máme skvìlé bìžce, bojovníky a podle toho, jak vypadali v cíli, sáhli si až na dno svých sil. Všichni, dìvèata i chlapci, podali nádherný sportovní výkon. Dìvèata vynesla jejich bojovnost až na nejvyšší stupeò vítìzù a hruï jim ozdobily zlaté medaile. I když 20 Vizovské noviny

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 71008462 Název: MŠ Malá Morava, pøíspìvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2012 IÈO: 71203354 Název: Mariánskolázeòsko, dobrovolný

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Horní Tošanovice

Obec Horní Tošanovice A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo

identifikaèní èíslo hlavní èinnost Zdravotní péèe o pøíslušníky AÈR Zdravotní péèe o ostaní obyvatelstvo PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované OSS (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více