Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 1

2 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2010/2011 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro ZŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy 6). Doplněno o požadavky dle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. a MČ Praha 6. Při nedostatku místa lze rozvést v příloze. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j. a data vydání rozhodnutí) Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice, Nebušická 369, Praha 6 č.j / datum vydání rozhodnutí s účinností od IČO: Tel/fax: web: identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: školní družina IZO: Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lydie Boukalová Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Heboussová Kariérová poradkyně: Mgr. Magdalena Richterová Metodik prevence: Mgr. Marek Trčka, Dis. Školní koordinátorky ŠVP: Mgr. Jitka Marešová Mgr. Václava Kopecká Koordinátor EVVO: Mgr. Lubomír Havlíček Správce sítě a metodik ICT: Mgr. Václava Kopecká Vedoucí vychovatelka: Daniela Krejčová Třídní učitelé: přípravná třída: Mgr. Jana Meskařová 1. ročník Mgr. Karolína Blechová 2. ročník Mgr. Jitka Marešová 3. ročník Mgr. Dagmar Pacáková 4. ročník Mgr. Stanislava Šimůnková 5. ročník Mgr. Václava Kopecká 6. ročník Mgr. Lubomír Havlíček 7. ročník Ing. Jaroslava Podolcová 8. ročník Tomáš Tvrz 9. ročník Mgr. Magdaléna Richterová Netřídní učitelé: Mgr. Marek Trčka, Dis., Mgr. Bronislava Veselá, Veronika Pudláková Asistentka pedagoga: Miroslava Pencová Správní zaměstnanci: Anděla Hanusová, Jan Sumec, Alena Hyková, Jaroslava Kotálová, Helena Hazuková, Hana Bozděchová, Světluše Bejlková, Věra Faiglová, Blanka Rážová, Jan Webersinke, Jiří Franc 2

3 2. Zřizovatel Městská část Praha Nebušice, Nebušická 128, Praha 6 3. Charakteristika školy (úplná základní škola s ročníkem, součásti MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ atd.) Základní škola je školou úplnou s 1. až 9. ročníkem, s přípravnou třídou. Součástí školy je Školní družina, od Mateřská škola a od i Školní kuchyně s jídelnou. Poloha školy Škola se nachází v městské části Praha Nebušice, uprostřed vilové zástavby v těsném sousedství přírodní rezervace Divoká Šárka. Nejjednodušší dopravní spojení je autobusy MHD (linka č. 161, 254 a 312) ze stanice metra A Dejvická. Cesta trvá asi 10 minut. Autobusová zastávka Škola Nebušice je na okraji parku, který je před školou. V roce 2010 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Co škola nabízí Naše škola se orientuje na zdravý životní styl. Tomu se věnuje samostatný předmět Výchova ke zdraví. Samozřejmostí je zvýšená hodinová dotace předmětu tělesná výchova na II. stupni. Již tradicí se stal florbal, který škola nabízí jako nepovinný předmět, nebo formou zájmového kroužku. Rekreační přestávky jsou prodloužené, děti je tráví na školním hřišti. Na školním pozemku byla vybudována zelená učebna. Anglický jazyk se děti mohou začít učit v 1. ročníku. Velmi oblíbený nepovinný předmět je dramatická výchova. Pro žáky v rámci výuky nabízíme sborový zpěv. Zvláštností naší školy je přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti sociálně znevýhodněné. Školní vzdělávací program má název Škola pro všechny a vyjadřuje, že jsme školou pro všechny děti nadané, zdravotně či sociálně znevýhodněné, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami i pro děti cizinců. Menší třídní kolektivy umožňují individuální přístup vyučujících ke každému dítěti. Ke smysluplnému trávení volného času dětí přispívá i pestrá činnost školní družiny. Ve škole pracuje žákovský parlament, který probírá s vedením školy přání a potřeby žáků. Škola pravidelně organizuje lyžařské kurzy, školy v přírodě a jazykové zájezdy do Velké Británie. Konzultací o prospěchu a chování se spolu se svými rodiči mohou také zúčastnit děti a tak se aktivně podílejí na svém hodnocení. Vybavení školy Škola má kromě klasických učeben, odbornou pracovnu pro výuku fyziky a chemie, chemickou laboratoř, novou počítačovou učebnu s dataprojektorem a klimatizací, multifunkční učebnu s interaktivní tabulí, knihovnu, školní družinu, nově zrekonstruovanou tělocvičnu, víceúčelové hřiště, hřiště s dřevěnými herními prvky a s pískovištěm, školní pozemek se zahradním altánem, cvičnou kuchyni a školní jídelnu. Postupně dochází k výměně nábytku ve třídách a k jejich modernizaci. Většina žáků má k dispozici svou šatní skříňku. 3

4 4. Údaje o vedení školy Ředitelka: Mgr. Ivana Heboussová Zástupkyně ředitelky pro ZŠ: Mgr. Lydie Boukalová, Zástupkyně pro mateřskou školu: Mgr. Marie Kováčová, od Bc. Lenka Menčlová 5. Adresa pro dálkový přístup, další kontaktní údaje tel. ředitelna: Vzdělávací program školy, vzdělávací projekty vzdělávací program 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Základní škola Obecná škola Národní škola vlastní ŠVP *) ŠVP pro základní vzdělávání 2 2 Škola otevřená všem 2 2 Celkem 5 4 *) doplňte název 4

5 vzdělávací projekt 1. stupeň 2. stupeň počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků Začít spolu Zdravá škola, Škola podporující zdraví Tvořivá škola jiný vzdělávací projekt *) Celkem *) doplňte název 7. Stručné hodnocení zkušeností se ŠVP, informace o plánované inovaci nebo revizi; krátký přehled akcí směřujících k zdokonalení stávajícího ŠVP uskutečněných ve školním roce 2010/11; výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., bod e) (způsob sledování, hlavní poznatky) Na základě inspekční zprávy (viz. bod 27) muselo dojít k opětovné revizi našeho ŠVP Škola otevřená všem. Práce učitelů a koordinátorek ŠVP probíhala během celého školního roku. Na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb. výsledky vzdělávání žáků jsme vycházeli zejména z těchto zdrojů: a) pedagogická dokumentace (tematické plány, zápisy z jednání metodických sdružení a předmětových komisí, ŠVP) a dokumentace žáků b) ankety a dotazníky, které byly předány učitelům, žákům a rodičům c) rozhovory d) výstupy z vlastní kontrolní činnosti (hospitace a její rozbory, pozorování) e) písemné podklady (inspekční zpráva, záznamy z kontrol, komentáře k rozboru hospodaření, sebehodnocení žáků) f) vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, stížnosti, přestupy na jinou školu, uplatnění absolventů) 8. Údaje o pracovnících školy (v rámci hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (fyzické osoby) Pracovníci k k učitelé vychovatelé 2 2 spec. pedagogové 1 2 psychologové 0 0 pedagog. vol. času 0 0 asistenti pedagoga 1 1 trenéři 0 0 pedagogičtí celkem nepedagogičtí 7 11 celkem všichni

6 b) věková struktura pedagogických pracovníků k (fyzické osoby): věk do 30 let včetně let let let z toho důchodci nad 61 let z toho důchodci učitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové pedag.vol. času asistenti pedag trenéři pedag. celkem z toho žen c) odb. kvalifikace (ne aprobovanost) pedagogických pracovníků k dle zák. č.563/2004 Sb. (fyzické osoby): PP celkem PP s odb. kvalifikací PP bez odb. kvalifikace učitelé I. stupně ZŠ učitelé II. stupně ZŠ vychovatelé speciální pedagogové psychologové pedagogové volného času asistenti pedagoga trenéři d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků k (fyzické osoby): počet učitelů cj celkem 3 z toho rodilých mluvčích 0 celkem učitelů cj s odbornou kvalifikací 1 celkem učitelů cj bez odborné kvalifikace počty jazykově vzdělávaných žáků k (fyzické osoby): žáci učící se cj jako povinný předmět žáci učící se cj jako povinně volitelný předmět 2 žáci učící se cj jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní příp. komentář v příloze 6

7 e) výuka některých předmětů v cizím jazyku (forma výuky, třídy, počet hodin výuky týdně a číslo rozhodnutí MŠMT) V tomto školním roce se žádný předmět nevyučoval v cizím jazyce. f) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet): 1 z toho do důchodu (počet): 0 g) nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet): 2 h) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet):0 i) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet):0 j) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet a formy) (existenci plánu DVPP, jeho zaměření.) DLOUHODOBÉ STUDIUM (dle plat. vyhl.) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium v oblasti pedagogických věd studium pedagogiky 1 5 let studium pro asistenty pedagoga 1 1 rok studium pro ředitele škol a školských 1 5 modulů zařízení studium k rozšíření odborné kvalifikace 2 6 semestrů další vysokoškolské studium 0 0 (další aprobace ) celkem studium ke splnění kvalifikačních předpokladů xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů zaměření vzdělávání počet účastníků délka studia (v letech, měsících či dnech) */ studium pro vedoucí pedagogické 0 0 pracovníky studium pro výchovné poradce 0 0 studium k výkonu specializovaných činností 1 1 rok celkem studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 1 xxx */ v případě různé délky studia jednotlivých pracovníků uvést každého v samostatném řádku KRÁTKODOBÉ STUDIUM studium k prohlubování odborné kvalifikace průběžné vzdělávání počet účastníků délka studia 7

8 (zejména kurzy a semináře) (v týdnech či dnech) */ Efektivní práce v týmech 16 1 den Prevence rizikového chování v praxi škol 15 1 den Angličtina nejen pro dyslektiky 1 Ekoškola (sdružení Tereza) 1 Preventista řečové výchovy 1 2 semestry Matematika pro 2. stupeň ZŠ 1 1 den Kurz pro fakultní učitele 1 1 semestr Prevence drogové závislosti na 1. stupni ZŠ 1 Koordinátor autoevaluace 1 2 semestry Metodik a koordinátor ICT 1 2 semestry Kurz splývavého čtení 2 4 dny Odměny a tresty Kázeň a klima školy 2 1 den AJ - Jaro 2 2 semestry Girep didaktika fyziky 1 Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 celkem krátkodobé studium 47 xxx 9. Zaměření tříd s rozšířenou výukou: předmět jazyky M Př. informatika VV HV TV jiné*) počet tříd počet žáků *) uveďte které 10. Složení specializovaných tříd k : počet žáků ve specializovaných třídách celkem z toho poruchy učení z toho poruchy chování z toho přípravné třídy

9 11. Žáci vzdělávaní v zahraničí (dle 38, zák. č. 561/2004 Sb.), žáci individuálně vzdělávaní (dle 41, zák. č. 561/2004 Sb.) a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (dle 42, zák. č. 561/2004 Sb.) k : počet žáků vzdělávaných dle 38, 41 a 42 celkem z toho 38 z toho 41 z toho Formy péče o nadané žáky (organizace jejich vzdělávání, nabídka školy) a zkušenosti v této oblasti Pro mimořádně nadané děti hledáme takové řešení, aby mohly co nejlépe rozvíjet své dispozice a uspokojovat svůj zvýšený zájem o určitou oblast vzdělávání a zároveň byly co nejméně vyčleňovány ze skupiny vrstevníků, která má pro ně v tomto životním období často značný socializační význam. Mimořádně nadaným dětem nabízíme: obohacení běžných hodin o nadstandardní úkoly, individuální studijní plán se zadáváním rozšiřujícího učiva, zajímavých úloh, možností navštěvovat na určité předměty vyšší ročníky, účast v soutěžích a další. 13. Počet integrovaných dětí k (na základě doporučení PPP, SPC a odborného lékaře): celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované

10 (+ doplnění o zkušenosti s integrací, popř. velmi stručnou informaci o spolupráci se specializovanými subjekty příp. i v odst. 20) Již motivační název našeho ŠVP Škola otevřená všem vyjadřuje náš přístup k dětem se specifickými vyučovacími potřebami. Nebráníme se integrovat i žáky zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Pokud je u žáka diagnostikovaná specifická porucha učení, chování nebo pozornosti a pokud rodiče požádají, je třídním učitelem vypracován individuální vzdělávací plán. Ten je platný vždy na pololetí školního roku. Po uplynutí této doby dochází k revizi tohoto plánu a k jeho upravení. Individuální vzdělávací plán je chápán i jako smlouva mezi rodiči, žákem a učitelem a vždy by měl napomáhat tomu, aby takovýto žák podával svůj optimální výkon. IVP by měl být nastaven tak, aby schopnosti žáka byly optimálně využity. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. V případě žádosti zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole. Pravidelně vždy první středu v měsíci poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům. Některá vyšetření probíhají na základě souhlasu zákonných zástupců ve vyhrazené místnosti přímo ve škole. Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s integrovanými žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. Využili jsme sociometrické šetření ve dvou třídách, a to z důvodu prevence šikany a nevhodných vztahů mezi dětmi. V závažnějších případech (vyšší stupeň zdravotního znevýhodnění) spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem Vertikála. 14. Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2011/12: plánovaný počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí s odkladem pro školní rok 2010/11, které nastoupí v září počet odkladů pro školní rok 2011/2012 z toho podle krajů kraj J i h o č J i h o m K a r l o V y s o č K r á l o L i b e r M o r a v O l o m o P a r d u P l z e ň S t ř e d Ú s t e c Z lí n s k C el k e m počet žáků celkem e s k o r a v a r i n a v é h e c k s k 1 o u c k b i c s k ý o č 10 e k ý ý 11 z toho nově přijatí 15.Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato:

11 z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ z devátých ročníků přijato (pokud je známo): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední Celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato (pokud je známo): z devátých ročníků 0 0 z nižších ročníků 16. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 21 v nižším ročníku Volitelné a nepovinné předměty (názvy jednotlivých volitelných a nepovinných předmětů vyučovaných ve školním roce 2010/11, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto předměty; příp. způsob organizace) Nepovinné předměty Dramatická výchova 29 Florbal 30 Sborový zpěv 18 Anglický jazyk 22 Volitelné předměty Jazyková cvičení 21 Konverzace z anglického jazyka 57 Matematická cvičení 21 Cvičení z českého jazyka 36 Cvičení z matematiky 36 17a. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Ve škole nejsou školní dílny. 11

12 18. Kroužky (názvy jednotlivých kroužků organizovaných ve školním roce 2010/11, příslušné počty žáků a celkový počet žáků navštěvujících tyto kroužky) náboženství 5 Klubík 21 Společenský tanec 10 atletika 18 keramika 12 Hip-hop Školní družina klub: počet oddělení počet žáků školní družina 2 60 školní klub 0 0 ( + stručné hodnocení jejich činnosti) Ve školním roce2010/11 pracovaly v naší školní družině dvě vychovatelky na plný úvazek a přihlášeno bylo 60 dětí (přípravná třída, 1., 2., 3. a 4. třída.) Děti navštěvovaly 11 kroužků a 3 nepovinné předměty, 2 kroužky od II. pololetí ukončily svou práci. Činnost školní družiny byla velmi pestrá. Děti měly možnost si vyzkoušet mnoho výtvarných technik (drhání, scoubidou, origami, kirigami, prstové háčkování, různé techniky s korálky, zdobení triček tupováním i stříkáním přes vyrobené šablony, zdobení vajec včelím voskem, mobily z CD ) Jezdili jsme i na výlety (Sklárny Nižbor, medvědi z večerníčka, hrad Červený Újezd). Byli jsme i 2x v korálkárně, kde jsme si nakoupili materiál na výrobu šperků. Zorganizovali jsme i několik soutěží (O nejhezčí origami, Módní přehlídku z vlastnoručně vyrobených modelů se soutěží o nejhezčí model, několik bojovek v prostorách školy). Ve spolupráci s ŠD Petřiny sever jsme uspořádali dva turnaje (Živé člověče nezlob se, Twister). Uspořádali jsme školní kolo soutěže Superfarmář pod záštitou spol. Granna, která dodala hodnotné ceny. Ve druhé polovině září postupují dvě děti do celopražského kola. O Vánocích jsme, jako každoročně, vyráběli přáníčka pro domov důchodců, ozdoby na školní vánoční strom a dárečky na prodej u vánočního stromu. Děti měly možnost využívat stolní a společenské hry, stavebnice, karetní hry. Pokud to počasí dovolilo, využívali jsme školní hřiště a občas tělocvičnu. 20. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, pomoc školy při začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí, spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, příp. dalšími subjekty) 12

13 Školní kariérový poradce organizuje konzultace, které probíhají pravidelně každý rok v říjnu, listopadu. Rodiče žáků 9. třídy jsou informování na prvních třídních schůzkách. Mohou se zapsat do termínů, které jsou především v odpoledních a večerních hodinách. Tento rok se objednali všichni. Někteří využili možnosti a konzultaci opakovali. Dále se mohou informovat též telefonicky či mailem. Což též hojně využívají. Rodiče také využili nabídky a prostřednictvím školy si objednali katalogy středních škol. Velký zájem je i o profitesty. 21. Hodnocení prevence rizikového chování (na základě minimálních preventivních programů, grantů, hodnocení činnosti metodika školní prevence, účast na pravidelných a větších akcích) Během školního roku byl naplňován minimální preventivní program. Školní metodik prevence se pravidelně zúčastňoval setkání metodiků v Prev Centru nebo v PPP v Praze 6. Ve škole byly a jsou podporovány mimoškolní aktivity (sportovní a zájmové kroužky), které vedou ke smysluplnému trávení volného času dětí. Žáci měli možnost během školního roku navštívit také různá kulturní představení. Z oblasti prevence stojí za zmínku především ANTIFET FEST, studentské filmy zaměřené na drogovou tématiku, šikanu, prostředí internetu apod. Problémům ve třídách, ve vztazích mezi žáky, ale i způsobům komunikace mezi žáky a učiteli se v rámci nově zavedených třídnických hodin věnovali třídní učitelé. V tomto školním roce pravidelně zasedal školní žákovský parlament. Řešil navrhované změny ve školním řádu, programy školy, chování některých žáků apod. 22. Školská rada složení, četnost zasedání, hodnocení činnosti, spolupráce s vedením školy V hodnoceném období pracovala školská rada v tomto složení: Mgr. Jakub Richter předseda, JUDr. Jan Holub, Miloš Bělohradský, Stanislav Sadil, Mgr. Magdalena Richterová, Mgr. Lubomír Havlíček. Školská rada pravidelně projednávala a schvalovala výroční zprávu a vyjadřovala se k rozboru hospodaření. Byla seznámena s koncepčními záměry školy, zajímala se o grantové žádosti. Pracovala v rozsahu vymezeném zákonem. V červnu 2011 skončilo 3leté volební období školské rady a konaly se nové volby. V současné době je složení školské rady následující: JUDr. Jan Holub, Ing. Markéta Kohoutová předsedkyně, Mgr. Jitka Marešová, Mgr. Marek Trčka Dis., Andrea Nováková a Martina Skálová. 23. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, její zaměření; u sdružení rodičů uveďte přesný název organizace, její právní formu (odborová organizace, organizace zaměstnavatelů, občanské sdružení, OPS ) Velmi vstřícným partnerem je škole Klub rodičů, který navázal na činnost Klubu přátel školy. KPŠ vznikl Klub rodičů hospodaří s příspěvky, které vybírá od rodičů našich žáků. Finančně tak školu může podporovat při vybraných záměrech. Spolu se školou organizuje školní společenský večer. 24. Školní stravování: 13

14 počty stravovaných žáků 225 z toho počty žáků z jiných škol Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů vzdělávací výjezdy 1 7 z toho grant. program Otevřený svět */ / zážitkové kurzy (samostatné) 1 33 ŠvP (včetně výjezdů organizovaných 2 37 jako zážitkové kurzy) lyžařské kurzy (včetně kurzů 1 42 organizovaných jako zážitkové kurzy jiné sportovní kurzy jiné kurzy */s trv. bydlištěm v MČ / s trv. bydlištěm mimo MČ (+ stručné hodnocení očekávaných přínosů) počet žáků 26. Spolupráce školy se zahraničím, specifika zahraniční spolupráce, zejm. rozvojové programy (název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, četnost, zkušenosti) Spolupracujeme s International School of Prague. Společné návštěvy a akce. Žáci cizinci navštívili naše prvňáky, kteří s nimi měli společný sportovní program. 27. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol (kontrolní orgán, termín a předmět kontroly, závěr a opatření přijatá školou) Pražská správa sociálního zabezpečení kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění nápravná opatření nejsou uložena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech ke dni kontroly nebyly u plátce zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech - ke dni kontroly nebyly u plátce zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky Hygienická stanice hlavního města Prahy kontrola dle zákona č. 552/1991 Sb. (kategorizace prací, rizikové práce, evidence rizikových prací) profese školník změna kategorizace na základě jeho pracovní náplně MČ Praha Nebušice kontrola hospodaření rozbor vydaných finančních prostředků při výběrovém řízení na vybavení učebny fyziky a chemie a kontrolu finančních prostředků vydaných na opravy sportovního zařízení a hřiště na předložených dokladech nebyly shledány nedostatky Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola otevřená všem. 14

15 Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bylo zjištěno, že s ním není souladu v níže uvedených částech, kde doporučujeme jejich dopracování: doporučuji rozpracovat výchovně vzdělávací strategie do předmětů jsou zpracovány pouze u průřezových témat příliš stručně a velmi obecně zpracováno zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení a znevýhodnění, sociální znevýhodnění chybí úplně) nejsou v souladu s RVP vzdělávací obsahy předmětů, soulad očekávaných výstupů a rozpracování učiva průřezová témata u jednotlivých předmětů postrádají konkretizaci námětů a činností chybí pravidla hodnocení žáků chybí vlastní hodnocení školy 28. Účast žáků v soutěžích (organizátor, typy soutěží, dlouhodobé a příležitostné soutěže, počty účastníků, příp. umístění) organizátor Typ soutěže Počet účastníků umístění DDM P-6 Pražské poetické 3 setkání ZŠ a MŠ Červený Handy Dandy 2 Vrch Olympiáda v ČJ 2 9. a 14. obvodní kolo ZŠ a MŠ Červený Šikulka 1 Vrch Dějepisná olympiáda 1 8 obvodní kolo Pythagoriáda školní kolo ČVUT Jáma lvová 3 ano Matematický Klokan 50 Twister 36 DDM P-6 a ZŠ a MŠ, Praha - Nebušice Nebušický přespolní běh 51 1,1,1 ZŠ Petřiny Sever Člověče, nezlob se! místo Matematický Klokánek 14 Atletika 10 Fotbal v obvodním kole mladší žáci florbal 10 ano Astronomická 35 ano olympiáda Chemická olympiáda 2 15

16 29. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo hl.m. Prahu: kraj počet žáků Praha - Západ 39 Středočeský 2 Jihočeský Cizí státní příslušníci: Státy z EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí Izrael 2 Rusko 2 16

17 31. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání (zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Environmentální výchova (vzdělávání a osvěta nad rámec osnov či ŠVP; předměty rozšiřující tuto oblast apod.) Multikulturní výchova (zejména začleňování žáků - cizinců do českého prostředí; dále např. osvětová část, účast pedagogů na odborných seminářích) Stručná informace o využití vnějších evaluačních prostředků (certifikáty, externí evaluační testy, v textové části lze doplnit statistickými a jinými souhrnnými údaji) Průběžné hodnocení žáků získávají učitelé ústním a písemným zkoušením. K prověření znalostí a dosažených výstupů za čtvrtletní období využívají čtvrtletní písemné práce. Výsledky analyzují a provádí se žáky rozbor výsledků a snaží se vést žáky ke zhodnocení své vlastní práce. Žáci si své vlastní sebehodnocení zapisují vždy za čtvrtletní období, nebo se hodnotí na tripartitních třídních schůzkách. Metodická sdružení a předmětové komise pravidelně provádí rozbor výsledků žáků, zjišťují příčinu neúspěchu a hledají možnosti vedoucí ke zkvalitnění výsledků. Ukazatelem úspěšnosti žáků je jejich účast a umístění v různých soutěží a olympiádách a samozřejmě úspěšnost při přijímacím řízení na střední školy. Za účelem porovnání úrovně vzdělávání využíváme SCIO testy. Sjednotili jsme se, že se musíme zaměřit především na práci s textem (rozvoj čtenářské gramotnosti porozumění, vyhledávání důležitých informací, zobecňování informací), na rozvoj komunikativních dovedností, na podporu dětské tvořivosti, na rozvoj logického myšlení vycházejícího z praktických situací, na aplikaci znalostí a v neposlední řadě na samostatnost v rozhodování. 35. Stručná informace o autoevaluaci, dosavadních zkušenostech (využití testů, dotazníkových šetření a jiných metod) Vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení vychází z RVP pro základní vzdělávání, z našeho Školního vzdělávacího programu a byl projednán pedagogickou radou Vlastní hodnocení školy bude projednáno pedagogickou radou v říjnu 2011 Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 17

18 Je zaměřeno na: cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a stupeň důležitosti posouzení, jakým způsobem škola plní tyto cíle oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů na zlepšení Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 36. Informace o grantech (vč. neposkytnutých) ve škol. roce 2010/2011: Rok podpory od Rok podpory do Název projektu Rekonstrukce povrchu školní tělocvičny Rekonstrukce školního sportoviště Revitalizace školní zahrady aneb učíme se a odpočíváme Stav projektu Přidělený Nepřiděle ný Přidělený Oblast dotace Sport a tělovýchova Sport a tělovýchova Životní prostředí Předpokládané celkové náklady Požadovaná částka Kč Kč Přidělená částka Kč Poskytovate l MHMP Kč Kč 0 Kč MHMP Kč Kč Kč MHMP (včetně žádostí o poskytnutí příspěvku zřizovatele v rámci grantového programu na podporu školství v Městské části Praha 6 Otevřený svět) 18

19 38. Konkrétní formy spolupráce v oblasti Veřejná služba pro účely grantových žádostí (v čí prospěch, forma a četnost, specifikace realizátorů) 39. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů, priorit a jiné) Priority školy Škola je otevřená. To znamená, že zde uplatňujeme zásady interkulturní pedagogiky, vedeme děti k toleranci a empatii vůči rozdílům mezi jednotlivci. Rozvíjíme sociální cítění. Vytváříme přátelské a estetické prostředí. Důvěřujeme dětem. Dáváme rovné šance všem dětem. Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti. Jsme ochotni naslouchat a vždy podat pomocnou ruku dětem i jejich rodičům. Za oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, považujeme především: V materiální oblasti: postupné zlepšování vybavenosti učeben (nový výškově stavitelný nábytek v některých učebnách, nový vestavný nábytek, barevná výmalba některých učeben, výměna podlahových krytin, nové nástěnky) vybudovaná nová odborná učebna fyziky a chemie nová učebna informatiky (nové PC, dataprojektor, klimatizace, tiskárna s kopírkou) knihovna s počítačem a s relaxačním koutkem multifunkční učebna s interaktivní tabulí nové webové stránky zrekonstruovaná tělocvična zelená učebna a školní pozemek nová učebna pro školní družinu

20 nákup kvalitních učebnic zpracovaných dle požadavků RVP šatní skříňky celkově zlepšení estetického prostředí školy (nová fasáda, plastová okna, park před školou úprava cest a autobusové zastávky, síťový program, hygienické výměnné rohože apod.) zlepšování finančního postavení školy úspěšnými grantovými žádostmi, ziskem z doplňkové činnosti a ekonomickým nastavením provozu školy Pedagogická oblast (výchova a vzdělávání): přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky péče o předškoláky (informační schůzky, projekty Škola nanečisto, Ve škole po škole, netradiční zápis) celoškolní projekty (Vánoce, Nebušická vědecká konference) Pasování čtenářů Dys český jazyk (práce speciálního pedagoga) Etiketa (jako součást estetické výchovy) Práce preventisty řečové výchovy sportovně zážitkový kurz výukový a poznávací zájezd do Velké Británie lyžařský kurz, školy v přírodě, plavecký výcvik zařazení finanční gramotnosti do výuky rozšiřování nabídky nepovinných předmětů a kroužků Akademie zdravý životní styl (prodloužené rekreační přestávky, výchova ke zdraví, hodiny TV navíc, pitný režim, Ovoce do škol, svačinový bufet) spolupráce s rodiči (třídní schůzky formou tripartity, Klub rodičů Společenský večer, sponzorování) poskytování poradenského servisu žákům, rodičům a učitelům (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný a kariérový poradce, metodik prevence) založení žákovského parlamentu chuť a ochota většiny pedagogů po zlepšení a sebezdokonalení (používání nových metod, týmová spolupráce, aktivní podíl na stále se zlepšujícím prostředí školy) Za oblasti, ve kterých je třeba výsledky práce zlepšit, považujeme: V materiální oblasti: pokračovat v dovybavení a rekonstrukci učeben (zejména výměna nábytku za výškově stavitelný) další interaktivní systémy další odborné učebny školní dílny V pedagogické oblasti: úroveň spolupráce a komunikace širokého kolektivu, zejména pak vztahu 1. a 2. stupně