NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE"

Transkript

1 SOUHRN NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE OUR EXPERIENCE IN PLACEMENT OF YOUTH TO JOBS VLASTIMIL KABÍÈEK 1, MARTIN DUEK 2 1 Emeritní krajský dorostový lékaø hl. m. Prahy a hlavní odborník dorostového lékaøství MZ ÈR 2 Dorostové oddìlení, NZZ, Praha 3 Bìhem 25 let bylo v bývalém Èeskoslovensku posouzeno a rozmístìno absolventù základních kol. V roce 1989/90 byla 1149 uchazeèùm z absolventù Z (7,2 %) dle zákona o zamìstnanosti pøiznána z preventivních dùvodù zmìnìná pracovní schopnost (ZPS) v okresní posudkové komisi sociálního zabezpeèení. Význam tohoto preventivního opatøení autoøi spatøují v tom, e volba povolání bude v souladu se zdravotním stavem absolventa a zabrání pøedèasné invaliditì. Pøi maximální pozornosti lékařù a pracovníkù v oblasti sociálního zabezpeèení byla volba povolání u mládee se zdravotním postiením úspìná a pouze 1,2 % mladých lidí bylo nutno i po 18. roce vìku ponechat ZPS a statut obèana se ZPS. Preventivní pøiznání ZPS má z hlediska celospoleèenského zájmu nejen etický, ale zejména ekonomický význam, nebo umoòuje státu adekvátní vynakládání finanèních prostøedkù pøi pøípravì na povolání. Autoøi prokázali významné rozdíly ve zdravotním stavu dívek a chlapcù, jim byla ZPS v roce 1989/90 pøiznána. Problémem pøi integraci 15-leté mládee zùstává (5,5 %) absolventù základní koly, kteøí nastoupili pøímo do pracovního procesu. Dalí problém byl u (1,8 %) absolventù Z, které se nepodaøilo zaøadit. Obì skupiny jsou nejrizikovìjí v kontextu rizikového chování pøi ohroení, kdy mohou selhat nejen v pøípravì na povolání, ale i v kontextu spoleèenském (kriminalita, drogy, prostituce, sebevraednost mládee, deprese atd.). Autoøi jsou v plné shodì s doporuèením Svìtové zdravotnické organizace (WHO) podporovat odborníky se zkuenostmi a kvalifikací v oblasti volby povolání, nebo to pøináí uitek celé spoleènosti. Klíèová slova: volba povolání, zmìnìná pracovní schopnost, rizikové chování mládee, odborný dorostový lékaø, dvoustupòová invalidita, nemoci z povolání. SUMMARY In the course of 25 years, 223,169 basic-school leavers were evaluated and placed to work in the former Czechoslovakia. In the year , 1149 applicants from 15,421 basic-school-leavers (7.2%) were acknowledged for modified working ability (ZPS) at the District Evaluation Committee in accordance with the Employment Law for preventive reasons. The importance of this preventive measure is apparently in the fact that selection of profession should comply with general health state of the school leaver to prevent premature invalidity. Due to the high attention of physicians and social security workers, the selection of profession was successful in the youth with health defects and only 1.2% of the young people remained in the ZPS health condition and citizen state. Preventive assignment of ZPS includes ethical as well as economic importance from the point of view of the society in general, since it enables the state to adequately allocate financial resources in the preparation for occupation. The authors demonstrated significant differences in general health state of girls and boys, who were acknowledged the ZPS status in the years 1989/1990. The problems of integration of 15 years old youth concern 12,247 (5.5%) basic-school leavers, who directly entered the working process. The other problem concerns 3,797 (1.8%) of basic-school leavers who were placed to work. Both groups are at the highest risk in view of the risk behavior while being endangered, when they can fail not only in preparation for the profession, but also within social context (criminality, drugs, prostitution, suicides, depression, etc.). The authors are in complete agreement with the recommendations of WHO for the support of professions experienced and qualified in the area of job selection, since it greatly contributes to the society as a whole. Key words: job selection, working ability, risk behavior of youth, specialized youth physician, two-stage invalidity, occupational diseases Èeské pracov. lék. 5, 2004, No. 2, p : 74 Úvod Svìtová zdravotnická organizace WHO definuje období adolescentního vìku od 10 do 19 let. Volba povolání mládee probíhá dle Ginsberga (1) u mladých lidí ve tøech etapách: 1. období volba fantazijní (do 11 let) 2. období volba pokusná (od 11 do 17 let) 3. období volba realistická (od 17 do 24 let). Výsledky zaøazení za období 25 let (od roku 1965 do roku 1989), kdy mladí lidé v Èeskoslovensku konèili povinnou kolní docházku a poprvé stáli pøed volbou povolání (volbou pokusnou), jsou obsahem naeho sdìlení.

2 Pøi volbì povolání má kromì motivace pro zvolené povolání nezastupitelnou úlohu také zdravotní stav uchazeèe o budoucí práci. Metodika Pøi posuzování vhodné volby povolání ve vztahu ke zdravotnímu stavu uchazeèe se v okresních posudkových komisích správy sociálního zabezpeèení vycházelo ze závìreèného hodnocení zdravotního stavu dítìte epikrízy vypracovaného dìtským lékaøem, který zabezpeèoval péèi o uchazeèe do 15 let vìku (tabulka è. 1). Zde se kromì anamnézy a dùvodu dispenzarizace uvádìly i potøebné údaje o objektivním zdravotním stavu mladistvého s posudkovým závìrem ve vztahu k volbì povolání a ve vztahu ke zmìnìné pracovní schopnosti (ZPS). Odborník pro dorostové lékaøství specialista s dorostovou atestací z tìchto údajù vycházel a v komisi se spoleènì s dìtským lékaøem a rodièi uchazeèe vyjadøoval ke zdravotní vhodnosti zvoleného uèebního èi studijního oboru. V pøípadì potøeby si mohl dorostový lékaø pro své posouzení vyádat i dalí doplòující lékaøská vyetøení. Vhodná uèební místa pro uchazeèe se ZPS byla odborem sociálního zabezpeèení zajitìna. Po 18. roce mìlo ZPS obèan v prùmìru 1,2 % mládee. Výsledky Odborní dorostoví lékaøi posoudili bìhem 25 let (od roku 1965 do roku 1989) mladých lidí v období jejich pokusné volby povolání. V tabulce è. 2 a v grafu è. 1 jsou uvedeny výsledky rozmisování 15-letých absolventù základních kol v Èeskoslovensku do dalí pøípravy na povolání. Vìtina z nich (86,4 %)pokraèovala v dalí pøípravì na povolání ve studijních èi uèebních oborech, vèetnì absolventù zvlátních kol. Pouze 5,5 % nastupovalo pøímo do práce jako tzv. mladiství pracující, vìtinou z dùvodu patného kolního prospìchu nebo pro ukonèení základní koly v nií tøídì. Zdravotní stav patnáctiletých a ZPS mladistvých Ve kolním roce 1989/90 bylo v souboru absolventù Z kolem 20 % dispenzarizovaných pro vadu èi chorobu. Jen 1149 z nich (7,2 %) byla pøiznána ZPS mladistvých protoe jejich zdravotní stav podstatnì ztìoval jejich volbu povolání (dívkám v poètu 584 (7,7 %) a chlapcùm v poètu 565 (7,2 %)). V tabulce è. 3 a grafu è. 2 a 3 jsou uvedena onemocnìní, pro nì bylo nutno mladým lidem z preventivního hlediska pøiznat statut mladistvého se ZPS. U chlapcù dominují alergická onemocnìní dýchacích cest a ortopedická onemocnìní páteøe. U dívek zøetelnì dominují ortopedická onemocnìní kyèelních kloubù. U obou pohlaví jsou èasté oèní vady a alergická respiraèní a koní onemocnìní. Výrazný rozdíl byl ve výskytu ortopedických vad, které u dívek èinily 39 % a mezi nimi pøevaovaly vrozené anomálie kyèlí, u chlapcù èinily ortopedické poruchy 18 % vech dùvodù ZPS a pøevaovaly chronické deformity páteøe. Diskuse Zkuenosti získané pøi volbì povolání 15-leté mládee bìhem 25 let v Èeskoslovensku ukázaly, e jen její malá èást 5,5 % nastupuje pøímo do pracovního pomìru. Avak právì tato skupina mladých lidí si zasluhuje velkou pozornost spoleènosti, nebo v kontextu rizikového chování mládee jde o skupinu nejrizikovìjí. Právì této skupinì hrozí selhání nejen v práci, ale i ve spoleèenském ivotì (zvýený podíl na kriminalitì, zneuívání návykových látek a alkoholu, zvýený podíl na pohlavnì pøenosných onemocnìních, sebevraednosti atd.). Tato skupina je dokonce rizikovìjí ne skupina absolventù zvlátních kol (8,4 %), které je otevøena monost dalí pøípravy na povolání, vìtinou ve 2 a 3letých uèebních oborech. Cílem a smyslem lékaøského posuzování mladistvých pøi volbì povolání je pøedevím to, aby nároky zvoleného povolání byly v souladu se zdravotním stavem jedince a aby také, pokud jsou u nìj zjitìny nìjaké nemoci èi vady, nedocházelo nevhodnou volbou k jejich zhorení. ZPS byla kadoroènì ovìøována u vech osmnáctiletých chlapcù pøi odvodu brancù. Tady byla kopie ZPS porovnána se zdravotním stavem s odstupem tøí let. Zdravotní stav se u tìchto jedincù nezhoroval. Pøiznání ZPS mladistvému má zákonný podklad dle paragrafu 21 zákona o zamìstnanosti è. 1/1991 Sb. MPSV ÈR. Vèasné pøiznání ZPS v období první volby povolání má z hlediska celospoleèenského nejen etický, ale i ekonomický význam. Umoòuje adekvátní vynakládání finanèních prostøedkù pro pøípravu na povolání. Mladý èlovìk a jeho rodièe mají pøitom zachováno právo své pøedstavy konfrontovat s kvalifikovaným odborníkem a v pøípadì nesouhlasu s pøiznáním èi nepøiznáním ZPS se proti tomuto rozhodnutí odvolat. 10 let po reformì zdravotnictví a rozpadu Èeskoslovenské republiky Bìhem tìchto let dolo k poklesu obyvatel v ÈR o 125 tisíc, tj. o 1,2 %. Ve vìkové skupinì mladistvých èinil pokles 26 %. Mnoství ákù pokraèujících v docházce do Z i po patnáctém roce vìku vzrostl ze 4,9 % na 13 %. Významnì poklesl zájem o uèební obory ze 48,2 % na 20,8 %. Poèet studentù na støedních kolách stoupl ze 30,7 % na 51,3 %. Øada z nich vak nedokonèí své vzdìlání maturitou a ocitne se pak mezi nezamìstnanými na prvním místì. Mladistvých pracujících, tj. do pøímého pracovního pomìru po Z nastupovalo pøed reformou 5,5 % a po 10 letech 13 %. Neumístìno bylo pøed reformou jen 1,8 % absolventù Z a tento poèet od té doby ji není sledován statisticky. Jistì se ale projeví v poètu nezamìstnaných, jak uvádíme dále. ZPS mladistvých absolventù Z bylo pøed reformou 7,2 % a po reformì klesl poèet na minimum. ZPS mláde- e je posuzována jen v souvislosti s invaliditou z dìtství a nepøesahuje 0,3 %. Místa pro nì ji nejsou odborem sociálního zabezpeèení zajiována a ZPS je tedy pro nì spíe nevýhodou pøi vstupu do povolání. koly jsou ekonomicky zainteresovány na poètu pøijatých ákù a zdravotní stav je proto èasto nezajímá. Vstupní prohlídky ji nevycházejí ze zdravotního doporuèení lékaøe pøi volbì povolání. Døívìjí pøísný výbìr absolventù se napø. pro Èeské dráhy zmírnil na prohlídku uèòù pøed 3. roèníkem, tj. pøed vstupem do praktické výuky. Øada ákù je teprve tehdy vyetøena a èasto souèasnì vyøazena pro rùzná zdravotní omezení. ZPS dospìlých Také poèet ádostí o ZPS dospìlých se stále sniuje. V roce 1993 bylo v komisích posouzeno 23 tis. ádostí Pùvodní práce ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

3 76 Tabulka 1a Tabulka 1b a v roce 2002 ji jen , tj. 43,2 % pùvodního poètu z roku Prevence obou invalidit (èásteèné DIÈ i plné DI) tedy odpadla nejen u dorostu, ale postupnì odpadá i v dospìlosti (7). Poèty hláených a ohroených nemocí z povolání (NZP) v letech mají klesající trend a vzestup nastal jen v letech 1990 ( z toho plicní silikosa tvoøila pøípadù (63 %)) a v r pøípadù (silikosa 36 %). V roce 1992 bylo hláeno osob s NZP a v roce 2003 ji jen 1558 NZP. V letech 1991 a 2003 bylo u mladistvých a mladých lidí hláeno celkem 4844 NZP. Ve vìkové kategorii let 912 mladistvých (2,5 %) let 1838 osob (5,0 %) let 2094 osob (5,7 %) Uvedených 4844 mladistvých a mladých lidí volilo tedy své povolání zcela nevhodnì, v rozporu se svým zdravotním stavem. Pomìr dùvodù pøiznání NZP ukazují tato èísla: Místo závanosti rizika: Stupeò rizika: 1. Chemické vlivy Silikóza Hluk Vibrace Karcinogeny Ionizující záøení Koní afekce 25 Poèet invalidit v dorostovém vìku a u mladých lidí do 29 let není statisticky sledován. V roce 1998 bylo pøiznáno celkem èásteèných invalidních dùchodù (DIÈ) a v roce 2002 ji DIÈ, tj. o 31% více. Plný invalidní dùchod (DI) byl v roce 1998 pøiznán lidem a v roce 2002 ji obèanùm, poèet tedy stoupl o 6 %. Praktická likvidace ZPS mládee a stále nií poèet ZPS dospìlých vedou tedy k vzestupu obou invalidit a mají negativní dopad na ekonomiku státu (7). Poèty nezamìstnaných jsou dobrou ukázkou zmínìných zmìn po reformì zdravotnictví, ekonomických promìnách státu a po rozpadu Èeskoslovenska. Poèet nezamìstnaných v ÈR: celkovì let (17,4%) (7,6%) 1529 let (46,1%) (40,8%) Mladí lidé v ÈR zaèínají ivotní dráhu èasto bez práce, v závislosti na rodièích, bez potøebných pracovních návykù, a to bez rozdílu pohlaví. U en vìkové kategorie let není pøevaujícím dùvodem nezamìstnanosti mateøství. Znaèenì poklesla sòateènost a stále klesá porodnost této skupiny en, jistì té v souvislosti s ekonomickými podmínkami pro mladé lidi. Nejvíce nezamìstnaných ve skupinì 1529 let je pøekvapivì 1. u absolventù støedních kol bez maturity 2. u absolventù Z, èi osob bez ukonèeného základního vzdìlání. Nejménì nezamìstnaných je mezi absolventy vysokých kol (6). Mláde volí po absolvování Z povolání prakticky bez zdravotního doporuèení, aèkoli nejménì 20 % dìtí má zá-

4 Tabulka 2. Rozmístìní 15-ti letých absolventù Z v Èeskoslovensku ( ) Období (k ve kolním roce) CELKEM Z celkového poètu do dále na Z neumístìno støední odb koly a gymnázia uèební a studijní obory zvlátní výuková zaøízení jiná pøíprava * pøímý pracovní pomìr 1965/ / / / / / / Pùvodní práce 1984/ / / / / celkem (N) 223, celkem (%) *jazyková kola, kurz psaní na stroji, tìsnopis Tabulka 3. Absolventi Z se ZPS v Èeskoslovensku ve kol. roce 1989/90 chlapci ze ZPS dívky ze ZPS poøadí nemoc celkem (N) celkem (%) poøadí nemoc celkem (N) celkem (%) 1. dýchací ústrojí ortopedické ortopedické nervové oèní vady oèní vady koní koní nervové uní, nosní, krèní dýchací ústrojí obìhové ústrojí moèové ústrojí moèové ústrojí duevní poruchy ostatní obìhové ústrojí duevní poruchy ostatní trávicí ústrojí endokrinní endokrinní trávicí ústrojí celkem (N) celkem (N) celkem Z absolvovalo 7850 chlapcù celkem Z absolvovalo dívek chlapci dívky celkem (N) se ZPS (7,2 %) 584 (7,7 %) ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO vané chronické zdravotní problémy. Lze pøedpokládat, e jeden z dùvodù rekvalifikace èi nezamìstnanosti bude právì zdravotní problematika, k nemalé ekonomické kodì státu, mládee a mladých lidí. Závìr Nae práce byla prezentována v listopadu 2002 na mezinárodní konferenci Mláde a práce v Helsinkách (2) 77

5 78 Graf 1: Rozmístìní 15-ti letých absolventù Z v Èeskoslovensku ( ) (viz tabulka 2) Figure 1: Placement of 15-year basic-school leavers in Czechoslovakia ( ) (table 2) 1,4 % 1,9 % 2,1 % % 3,4 %3 3,4 % 0,7 % 9,9 % 34,7 % Graf 2: Chlapci se ZPS (viz tabulka 3) Figure 2: Boys for ZPS (table 3) Graf 3: Dívky se ZPS (viz tabulka 3) Figure 3: Girls from ZPS (table 3) 18,8 % 1,9 % 18,8 % a vzbudila zde pozornost nejen posudkovou péèí o dorost, ale i rozsahem své léèebnì preventivní péèe o mladistvé v bývalé Èeskoslovenské republice. Historie vývoje dorostové medicíny v bývalém Èeskoslovensku trvá od roku 1923 a atestovaných dorostových lékařù bylo v roce 1990 celkem 396(v ÈR 338, v SR 58(5)). V uvedeném ètvrtstoletí byla vìnována pracovnímu zaèlenìní mládee v Èeskoslovensku mimoøádná pozor- nost. Postupnì byla vypracována epikríza dìtského vìku a navázána spolupráce øady lékařù i sociálních pracovníkù (tab. 1). Poèet nezaøazených dìtí byl minimální a také poèet tzv. mladistvých pracujících byl trvale nízký. Zdravotní posudek odborného dorostového lékaøe ZPS mladistvých zajioval soulad souèasného zdravotního stavu mladistvého s volbou povolání. Po roce 1990 doznala dorostová péèe bývalého Èeskoslovenska znaèných zmìn, a to jak v léèebnì preventivní péèi, tak v posuzování mládee pøi její první volbì povolání. Výsledky této zmìny za léta 1990 a 2000 ukazují, e absolventi Z nastupují do povolání i do dalí pøípravy na nì bez zdravotního posouzení i ochrany ZPS mladistvých. Také zájem o ZPS obèan je stále mení. Tato prevence obou invalidit tedy postupnì odpadá a to se projevuje jak v rostoucí invaliditì, tak v nezamìstnanosti dorostu a mladých lidí do 24, resp. do 29 let. Poèty NZP se bohuel stále více týkají i mládee a mladých lidí, pøi volbì povolání bez ohledu na jejich souèasný zdravotní stav. Popsané zkuenosti naich zemí s volbou povolání mládee (3,4) v letech 1965 a 1989 pøi léèebnì preventivní péèi odborných dorostových lékařù by nemìly být zapomenuty. Odborná léèebnì preventivní i posudková péèe o dorost je pro kadý stát prokazatelnì ekonomicky významná. LITERATURA: 1. Jílek V.: Posuzování dorostu v souvislosti s volbou povolání. In: Lékaøské posuzování dìtí a dorostu. Zdravotnické aktuality MZÈR, s. 226, Praha, Avicenum, 1992, s Kabíèek P., Duek M., Hamanová J., Pìnièková M., Kabíèek V.: Adolescent Medicine in the Czech Republic and Health Care for Apprentices. International Symposium on Youth and Work, November 2002, Hanasaari Cultural Centre Espoo,Finland, Abstracts, s Kresánek J.: Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých. Polypress Levoèa, 2002, 271 s., ISBN Vrbík J., Køivánek F.: Zdravotní charakteristiky povolání. Zdravotní aktuality MZ ÈSR, sv. 184, Avicenum, Praha 1975, 120 s. 5. Roèenka Zdravotnictví 1990, Praha, Avicenum, 1990, 467 s. 6. Èeský statistický úøad ÈSÚ 3 a 4, è. 31 a 41, Statistika SÚDZ (Státní úøad dùchodového zabezpeèení) Kneidlová PosudkLékTexty.doc 8/30-10/30. MUDr. Vlastimil Kabíèek Maøíkova 3/ Praha 6 Pøedloeno k publikaci

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability POSUZOVÁNÍ INVALIDITY OD LEDNA 2010 Consideration of disability since January 2010 Libuše Čeledová, Alena Zvoníková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor posudkové služby 12: 39 46, 2010 ISSN

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štítného 3, České Budějovice, Speciálně pedagogické

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Štítného 3, České Budějovice, Speciálně pedagogické ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ VĚDY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM SE ZAMĚŘENÍM NA JIHOČESKÝ KRAJ Education of children with mental handicaps with a special respect to South-Bohemian region Eva Líbenková 10:

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 18. 2. 25. 3. 2015 Zpracováno dne: 25. 3. 2015 Obsah: 1. ČTK: Průzkum: Vládě se nedaří prosazovat opatření proti korupci... 3

Více

Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) Metody práce mládeží ohroženou sociálním vyloučením

Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) Metody práce mládeží ohroženou sociálním vyloučením Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO) Metody práce mládeží ohroženou sociálním vyloučením Do projektu jsou zapojeni pedagogové vyšší odborné školy Jabok, která se zaměřuje na vzdělávání

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ AKTUÁLNĚ TUČEK Milan Společnost pracovního lékařství ČLS J.E.Purkyně www.pracovni-lekarstvi.cz OBSAH 1. Základní charakteristiky 2. Současná právní úprava 3. Kompetence, pokrytí, média

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více