NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE"

Transkript

1 SOUHRN NAE ZKUENOSTI SE ZAØAZOVÁNÍM MLÁDEE DO PRÁCE OUR EXPERIENCE IN PLACEMENT OF YOUTH TO JOBS VLASTIMIL KABÍÈEK 1, MARTIN DUEK 2 1 Emeritní krajský dorostový lékaø hl. m. Prahy a hlavní odborník dorostového lékaøství MZ ÈR 2 Dorostové oddìlení, NZZ, Praha 3 Bìhem 25 let bylo v bývalém Èeskoslovensku posouzeno a rozmístìno absolventù základních kol. V roce 1989/90 byla 1149 uchazeèùm z absolventù Z (7,2 %) dle zákona o zamìstnanosti pøiznána z preventivních dùvodù zmìnìná pracovní schopnost (ZPS) v okresní posudkové komisi sociálního zabezpeèení. Význam tohoto preventivního opatøení autoøi spatøují v tom, e volba povolání bude v souladu se zdravotním stavem absolventa a zabrání pøedèasné invaliditì. Pøi maximální pozornosti lékařù a pracovníkù v oblasti sociálního zabezpeèení byla volba povolání u mládee se zdravotním postiením úspìná a pouze 1,2 % mladých lidí bylo nutno i po 18. roce vìku ponechat ZPS a statut obèana se ZPS. Preventivní pøiznání ZPS má z hlediska celospoleèenského zájmu nejen etický, ale zejména ekonomický význam, nebo umoòuje státu adekvátní vynakládání finanèních prostøedkù pøi pøípravì na povolání. Autoøi prokázali významné rozdíly ve zdravotním stavu dívek a chlapcù, jim byla ZPS v roce 1989/90 pøiznána. Problémem pøi integraci 15-leté mládee zùstává (5,5 %) absolventù základní koly, kteøí nastoupili pøímo do pracovního procesu. Dalí problém byl u (1,8 %) absolventù Z, které se nepodaøilo zaøadit. Obì skupiny jsou nejrizikovìjí v kontextu rizikového chování pøi ohroení, kdy mohou selhat nejen v pøípravì na povolání, ale i v kontextu spoleèenském (kriminalita, drogy, prostituce, sebevraednost mládee, deprese atd.). Autoøi jsou v plné shodì s doporuèením Svìtové zdravotnické organizace (WHO) podporovat odborníky se zkuenostmi a kvalifikací v oblasti volby povolání, nebo to pøináí uitek celé spoleènosti. Klíèová slova: volba povolání, zmìnìná pracovní schopnost, rizikové chování mládee, odborný dorostový lékaø, dvoustupòová invalidita, nemoci z povolání. SUMMARY In the course of 25 years, 223,169 basic-school leavers were evaluated and placed to work in the former Czechoslovakia. In the year , 1149 applicants from 15,421 basic-school-leavers (7.2%) were acknowledged for modified working ability (ZPS) at the District Evaluation Committee in accordance with the Employment Law for preventive reasons. The importance of this preventive measure is apparently in the fact that selection of profession should comply with general health state of the school leaver to prevent premature invalidity. Due to the high attention of physicians and social security workers, the selection of profession was successful in the youth with health defects and only 1.2% of the young people remained in the ZPS health condition and citizen state. Preventive assignment of ZPS includes ethical as well as economic importance from the point of view of the society in general, since it enables the state to adequately allocate financial resources in the preparation for occupation. The authors demonstrated significant differences in general health state of girls and boys, who were acknowledged the ZPS status in the years 1989/1990. The problems of integration of 15 years old youth concern 12,247 (5.5%) basic-school leavers, who directly entered the working process. The other problem concerns 3,797 (1.8%) of basic-school leavers who were placed to work. Both groups are at the highest risk in view of the risk behavior while being endangered, when they can fail not only in preparation for the profession, but also within social context (criminality, drugs, prostitution, suicides, depression, etc.). The authors are in complete agreement with the recommendations of WHO for the support of professions experienced and qualified in the area of job selection, since it greatly contributes to the society as a whole. Key words: job selection, working ability, risk behavior of youth, specialized youth physician, two-stage invalidity, occupational diseases Èeské pracov. lék. 5, 2004, No. 2, p : 74 Úvod Svìtová zdravotnická organizace WHO definuje období adolescentního vìku od 10 do 19 let. Volba povolání mládee probíhá dle Ginsberga (1) u mladých lidí ve tøech etapách: 1. období volba fantazijní (do 11 let) 2. období volba pokusná (od 11 do 17 let) 3. období volba realistická (od 17 do 24 let). Výsledky zaøazení za období 25 let (od roku 1965 do roku 1989), kdy mladí lidé v Èeskoslovensku konèili povinnou kolní docházku a poprvé stáli pøed volbou povolání (volbou pokusnou), jsou obsahem naeho sdìlení.

2 Pøi volbì povolání má kromì motivace pro zvolené povolání nezastupitelnou úlohu také zdravotní stav uchazeèe o budoucí práci. Metodika Pøi posuzování vhodné volby povolání ve vztahu ke zdravotnímu stavu uchazeèe se v okresních posudkových komisích správy sociálního zabezpeèení vycházelo ze závìreèného hodnocení zdravotního stavu dítìte epikrízy vypracovaného dìtským lékaøem, který zabezpeèoval péèi o uchazeèe do 15 let vìku (tabulka è. 1). Zde se kromì anamnézy a dùvodu dispenzarizace uvádìly i potøebné údaje o objektivním zdravotním stavu mladistvého s posudkovým závìrem ve vztahu k volbì povolání a ve vztahu ke zmìnìné pracovní schopnosti (ZPS). Odborník pro dorostové lékaøství specialista s dorostovou atestací z tìchto údajù vycházel a v komisi se spoleènì s dìtským lékaøem a rodièi uchazeèe vyjadøoval ke zdravotní vhodnosti zvoleného uèebního èi studijního oboru. V pøípadì potøeby si mohl dorostový lékaø pro své posouzení vyádat i dalí doplòující lékaøská vyetøení. Vhodná uèební místa pro uchazeèe se ZPS byla odborem sociálního zabezpeèení zajitìna. Po 18. roce mìlo ZPS obèan v prùmìru 1,2 % mládee. Výsledky Odborní dorostoví lékaøi posoudili bìhem 25 let (od roku 1965 do roku 1989) mladých lidí v období jejich pokusné volby povolání. V tabulce è. 2 a v grafu è. 1 jsou uvedeny výsledky rozmisování 15-letých absolventù základních kol v Èeskoslovensku do dalí pøípravy na povolání. Vìtina z nich (86,4 %)pokraèovala v dalí pøípravì na povolání ve studijních èi uèebních oborech, vèetnì absolventù zvlátních kol. Pouze 5,5 % nastupovalo pøímo do práce jako tzv. mladiství pracující, vìtinou z dùvodu patného kolního prospìchu nebo pro ukonèení základní koly v nií tøídì. Zdravotní stav patnáctiletých a ZPS mladistvých Ve kolním roce 1989/90 bylo v souboru absolventù Z kolem 20 % dispenzarizovaných pro vadu èi chorobu. Jen 1149 z nich (7,2 %) byla pøiznána ZPS mladistvých protoe jejich zdravotní stav podstatnì ztìoval jejich volbu povolání (dívkám v poètu 584 (7,7 %) a chlapcùm v poètu 565 (7,2 %)). V tabulce è. 3 a grafu è. 2 a 3 jsou uvedena onemocnìní, pro nì bylo nutno mladým lidem z preventivního hlediska pøiznat statut mladistvého se ZPS. U chlapcù dominují alergická onemocnìní dýchacích cest a ortopedická onemocnìní páteøe. U dívek zøetelnì dominují ortopedická onemocnìní kyèelních kloubù. U obou pohlaví jsou èasté oèní vady a alergická respiraèní a koní onemocnìní. Výrazný rozdíl byl ve výskytu ortopedických vad, které u dívek èinily 39 % a mezi nimi pøevaovaly vrozené anomálie kyèlí, u chlapcù èinily ortopedické poruchy 18 % vech dùvodù ZPS a pøevaovaly chronické deformity páteøe. Diskuse Zkuenosti získané pøi volbì povolání 15-leté mládee bìhem 25 let v Èeskoslovensku ukázaly, e jen její malá èást 5,5 % nastupuje pøímo do pracovního pomìru. Avak právì tato skupina mladých lidí si zasluhuje velkou pozornost spoleènosti, nebo v kontextu rizikového chování mládee jde o skupinu nejrizikovìjí. Právì této skupinì hrozí selhání nejen v práci, ale i ve spoleèenském ivotì (zvýený podíl na kriminalitì, zneuívání návykových látek a alkoholu, zvýený podíl na pohlavnì pøenosných onemocnìních, sebevraednosti atd.). Tato skupina je dokonce rizikovìjí ne skupina absolventù zvlátních kol (8,4 %), které je otevøena monost dalí pøípravy na povolání, vìtinou ve 2 a 3letých uèebních oborech. Cílem a smyslem lékaøského posuzování mladistvých pøi volbì povolání je pøedevím to, aby nároky zvoleného povolání byly v souladu se zdravotním stavem jedince a aby také, pokud jsou u nìj zjitìny nìjaké nemoci èi vady, nedocházelo nevhodnou volbou k jejich zhorení. ZPS byla kadoroènì ovìøována u vech osmnáctiletých chlapcù pøi odvodu brancù. Tady byla kopie ZPS porovnána se zdravotním stavem s odstupem tøí let. Zdravotní stav se u tìchto jedincù nezhoroval. Pøiznání ZPS mladistvému má zákonný podklad dle paragrafu 21 zákona o zamìstnanosti è. 1/1991 Sb. MPSV ÈR. Vèasné pøiznání ZPS v období první volby povolání má z hlediska celospoleèenského nejen etický, ale i ekonomický význam. Umoòuje adekvátní vynakládání finanèních prostøedkù pro pøípravu na povolání. Mladý èlovìk a jeho rodièe mají pøitom zachováno právo své pøedstavy konfrontovat s kvalifikovaným odborníkem a v pøípadì nesouhlasu s pøiznáním èi nepøiznáním ZPS se proti tomuto rozhodnutí odvolat. 10 let po reformì zdravotnictví a rozpadu Èeskoslovenské republiky Bìhem tìchto let dolo k poklesu obyvatel v ÈR o 125 tisíc, tj. o 1,2 %. Ve vìkové skupinì mladistvých èinil pokles 26 %. Mnoství ákù pokraèujících v docházce do Z i po patnáctém roce vìku vzrostl ze 4,9 % na 13 %. Významnì poklesl zájem o uèební obory ze 48,2 % na 20,8 %. Poèet studentù na støedních kolách stoupl ze 30,7 % na 51,3 %. Øada z nich vak nedokonèí své vzdìlání maturitou a ocitne se pak mezi nezamìstnanými na prvním místì. Mladistvých pracujících, tj. do pøímého pracovního pomìru po Z nastupovalo pøed reformou 5,5 % a po 10 letech 13 %. Neumístìno bylo pøed reformou jen 1,8 % absolventù Z a tento poèet od té doby ji není sledován statisticky. Jistì se ale projeví v poètu nezamìstnaných, jak uvádíme dále. ZPS mladistvých absolventù Z bylo pøed reformou 7,2 % a po reformì klesl poèet na minimum. ZPS mláde- e je posuzována jen v souvislosti s invaliditou z dìtství a nepøesahuje 0,3 %. Místa pro nì ji nejsou odborem sociálního zabezpeèení zajiována a ZPS je tedy pro nì spíe nevýhodou pøi vstupu do povolání. koly jsou ekonomicky zainteresovány na poètu pøijatých ákù a zdravotní stav je proto èasto nezajímá. Vstupní prohlídky ji nevycházejí ze zdravotního doporuèení lékaøe pøi volbì povolání. Døívìjí pøísný výbìr absolventù se napø. pro Èeské dráhy zmírnil na prohlídku uèòù pøed 3. roèníkem, tj. pøed vstupem do praktické výuky. Øada ákù je teprve tehdy vyetøena a èasto souèasnì vyøazena pro rùzná zdravotní omezení. ZPS dospìlých Také poèet ádostí o ZPS dospìlých se stále sniuje. V roce 1993 bylo v komisích posouzeno 23 tis. ádostí Pùvodní práce ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

3 76 Tabulka 1a Tabulka 1b a v roce 2002 ji jen , tj. 43,2 % pùvodního poètu z roku Prevence obou invalidit (èásteèné DIÈ i plné DI) tedy odpadla nejen u dorostu, ale postupnì odpadá i v dospìlosti (7). Poèty hláených a ohroených nemocí z povolání (NZP) v letech mají klesající trend a vzestup nastal jen v letech 1990 ( z toho plicní silikosa tvoøila pøípadù (63 %)) a v r pøípadù (silikosa 36 %). V roce 1992 bylo hláeno osob s NZP a v roce 2003 ji jen 1558 NZP. V letech 1991 a 2003 bylo u mladistvých a mladých lidí hláeno celkem 4844 NZP. Ve vìkové kategorii let 912 mladistvých (2,5 %) let 1838 osob (5,0 %) let 2094 osob (5,7 %) Uvedených 4844 mladistvých a mladých lidí volilo tedy své povolání zcela nevhodnì, v rozporu se svým zdravotním stavem. Pomìr dùvodù pøiznání NZP ukazují tato èísla: Místo závanosti rizika: Stupeò rizika: 1. Chemické vlivy Silikóza Hluk Vibrace Karcinogeny Ionizující záøení Koní afekce 25 Poèet invalidit v dorostovém vìku a u mladých lidí do 29 let není statisticky sledován. V roce 1998 bylo pøiznáno celkem èásteèných invalidních dùchodù (DIÈ) a v roce 2002 ji DIÈ, tj. o 31% více. Plný invalidní dùchod (DI) byl v roce 1998 pøiznán lidem a v roce 2002 ji obèanùm, poèet tedy stoupl o 6 %. Praktická likvidace ZPS mládee a stále nií poèet ZPS dospìlých vedou tedy k vzestupu obou invalidit a mají negativní dopad na ekonomiku státu (7). Poèty nezamìstnaných jsou dobrou ukázkou zmínìných zmìn po reformì zdravotnictví, ekonomických promìnách státu a po rozpadu Èeskoslovenska. Poèet nezamìstnaných v ÈR: celkovì let (17,4%) (7,6%) 1529 let (46,1%) (40,8%) Mladí lidé v ÈR zaèínají ivotní dráhu èasto bez práce, v závislosti na rodièích, bez potøebných pracovních návykù, a to bez rozdílu pohlaví. U en vìkové kategorie let není pøevaujícím dùvodem nezamìstnanosti mateøství. Znaèenì poklesla sòateènost a stále klesá porodnost této skupiny en, jistì té v souvislosti s ekonomickými podmínkami pro mladé lidi. Nejvíce nezamìstnaných ve skupinì 1529 let je pøekvapivì 1. u absolventù støedních kol bez maturity 2. u absolventù Z, èi osob bez ukonèeného základního vzdìlání. Nejménì nezamìstnaných je mezi absolventy vysokých kol (6). Mláde volí po absolvování Z povolání prakticky bez zdravotního doporuèení, aèkoli nejménì 20 % dìtí má zá-

4 Tabulka 2. Rozmístìní 15-ti letých absolventù Z v Èeskoslovensku ( ) Období (k ve kolním roce) CELKEM Z celkového poètu do dále na Z neumístìno støední odb koly a gymnázia uèební a studijní obory zvlátní výuková zaøízení jiná pøíprava * pøímý pracovní pomìr 1965/ / / / / / / Pùvodní práce 1984/ / / / / celkem (N) 223, celkem (%) *jazyková kola, kurz psaní na stroji, tìsnopis Tabulka 3. Absolventi Z se ZPS v Èeskoslovensku ve kol. roce 1989/90 chlapci ze ZPS dívky ze ZPS poøadí nemoc celkem (N) celkem (%) poøadí nemoc celkem (N) celkem (%) 1. dýchací ústrojí ortopedické ortopedické nervové oèní vady oèní vady koní koní nervové uní, nosní, krèní dýchací ústrojí obìhové ústrojí moèové ústrojí moèové ústrojí duevní poruchy ostatní obìhové ústrojí duevní poruchy ostatní trávicí ústrojí endokrinní endokrinní trávicí ústrojí celkem (N) celkem (N) celkem Z absolvovalo 7850 chlapcù celkem Z absolvovalo dívek chlapci dívky celkem (N) se ZPS (7,2 %) 584 (7,7 %) ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO vané chronické zdravotní problémy. Lze pøedpokládat, e jeden z dùvodù rekvalifikace èi nezamìstnanosti bude právì zdravotní problematika, k nemalé ekonomické kodì státu, mládee a mladých lidí. Závìr Nae práce byla prezentována v listopadu 2002 na mezinárodní konferenci Mláde a práce v Helsinkách (2) 77

5 78 Graf 1: Rozmístìní 15-ti letých absolventù Z v Èeskoslovensku ( ) (viz tabulka 2) Figure 1: Placement of 15-year basic-school leavers in Czechoslovakia ( ) (table 2) 1,4 % 1,9 % 2,1 % % 3,4 %3 3,4 % 0,7 % 9,9 % 34,7 % Graf 2: Chlapci se ZPS (viz tabulka 3) Figure 2: Boys for ZPS (table 3) Graf 3: Dívky se ZPS (viz tabulka 3) Figure 3: Girls from ZPS (table 3) 18,8 % 1,9 % 18,8 % a vzbudila zde pozornost nejen posudkovou péèí o dorost, ale i rozsahem své léèebnì preventivní péèe o mladistvé v bývalé Èeskoslovenské republice. Historie vývoje dorostové medicíny v bývalém Èeskoslovensku trvá od roku 1923 a atestovaných dorostových lékařù bylo v roce 1990 celkem 396(v ÈR 338, v SR 58(5)). V uvedeném ètvrtstoletí byla vìnována pracovnímu zaèlenìní mládee v Èeskoslovensku mimoøádná pozor- nost. Postupnì byla vypracována epikríza dìtského vìku a navázána spolupráce øady lékařù i sociálních pracovníkù (tab. 1). Poèet nezaøazených dìtí byl minimální a také poèet tzv. mladistvých pracujících byl trvale nízký. Zdravotní posudek odborného dorostového lékaøe ZPS mladistvých zajioval soulad souèasného zdravotního stavu mladistvého s volbou povolání. Po roce 1990 doznala dorostová péèe bývalého Èeskoslovenska znaèných zmìn, a to jak v léèebnì preventivní péèi, tak v posuzování mládee pøi její první volbì povolání. Výsledky této zmìny za léta 1990 a 2000 ukazují, e absolventi Z nastupují do povolání i do dalí pøípravy na nì bez zdravotního posouzení i ochrany ZPS mladistvých. Také zájem o ZPS obèan je stále mení. Tato prevence obou invalidit tedy postupnì odpadá a to se projevuje jak v rostoucí invaliditì, tak v nezamìstnanosti dorostu a mladých lidí do 24, resp. do 29 let. Poèty NZP se bohuel stále více týkají i mládee a mladých lidí, pøi volbì povolání bez ohledu na jejich souèasný zdravotní stav. Popsané zkuenosti naich zemí s volbou povolání mládee (3,4) v letech 1965 a 1989 pøi léèebnì preventivní péèi odborných dorostových lékařù by nemìly být zapomenuty. Odborná léèebnì preventivní i posudková péèe o dorost je pro kadý stát prokazatelnì ekonomicky významná. LITERATURA: 1. Jílek V.: Posuzování dorostu v souvislosti s volbou povolání. In: Lékaøské posuzování dìtí a dorostu. Zdravotnické aktuality MZÈR, s. 226, Praha, Avicenum, 1992, s Kabíèek P., Duek M., Hamanová J., Pìnièková M., Kabíèek V.: Adolescent Medicine in the Czech Republic and Health Care for Apprentices. International Symposium on Youth and Work, November 2002, Hanasaari Cultural Centre Espoo,Finland, Abstracts, s Kresánek J.: Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých. Polypress Levoèa, 2002, 271 s., ISBN Vrbík J., Køivánek F.: Zdravotní charakteristiky povolání. Zdravotní aktuality MZ ÈSR, sv. 184, Avicenum, Praha 1975, 120 s. 5. Roèenka Zdravotnictví 1990, Praha, Avicenum, 1990, 467 s. 6. Èeský statistický úøad ÈSÚ 3 a 4, è. 31 a 41, Statistika SÚDZ (Státní úøad dùchodového zabezpeèení) Kneidlová PosudkLékTexty.doc 8/30-10/30. MUDr. Vlastimil Kabíèek Maøíkova 3/ Praha 6 Pøedloeno k publikaci

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 482005 34 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Students

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 7. 29 39 Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 28 Activity of health

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU

PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU PREVENCE A OCHRANA PROTI POJISTNÉMU PODVODU POJIŠŤOVNOU Marcela Rybyšarová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: Increasing of the number of insurance

Více

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR

Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR Burden of incapacity for work in asthma patients EVA SIXTOVÁ Oddělení metodiky a kontroly posuzování ZS, Česká správa sociálního zabezpečení SOUHRN

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS

PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS PRÁVNÍ ÚPRAVA DROGOVÉ KRIMINALITY AKTUÁLNÍ PROMLÉMY LEGAL REGULATION OF DRUG CRIMINALITY ACTUAL PROBLEMS JANA MAHDALÍČKOVÁ Justiční akademie v Kroměříži Abstrakt Příspěvek se zabývá aktuálními právními

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.4.2005 11 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 4. 2014 5 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2013 Hospitals in the Czech Republic in 2013 K 31. 12. 2013

Více

VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR

VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR V LETECH V LETECH 2001 2011 TRENDS IN NEWLY ADMITTED DISABILITY PENSIONS DUE TO MENTAL AND PHYSICAL DISORDERS IN

Více

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2006 54 Přenosné nemoci v České republice v roce 2005 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2007 43 Infekční nemoci v České republice v roce 2006 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský

Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský Užívání drog dětmi a dospívajícími v České republice a ve světě: otázky a výzvy Lenka Šťastná, Michal Miovský Sympozium Děti a dospívající v síti adiktologické péče v ČR Lékařský dům, Praha, 22. listopadu

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 11. 2011 60 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Satisfaction with life in Czech children as an important factor affecting health 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Eva Hlaváčková

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Nemocnice v České republice v roce 2011. Hospitals in the Czech Republic in 2011

Nemocnice v České republice v roce 2011. Hospitals in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 3. 2012 5 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2011 Hospitals in the Czech Republic in 2011 K 31. 12. 2011

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL MEDICAL CARE IN THE CZECH REPUBLIC 1. Zdraví pøi práci (occupational health) Zdraví pøi práci (occupational health) je charakterizováno

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR

Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR Dopady restrikce v hygienické službě v letech 2006 2012 na zajištění ochrany a podpory veřejného zdraví a primární prevence nemocí v ČR V období mezi roky 2006 až 2012 prošla hygienická služba negativním

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 19.4.2006 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2005 Balneologic Care in the

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOUHRN SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOCIAL-LEGAL AND HEALTH ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND PROMOTION ADÉLA TUÈKOVÁ Zdravotnì sociální fakulta, Jihoèeská

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 4 16.08.2006 Lázeňská péče v Ústeckém kraji v roce 2005 Balneologic Care in the Ústecký

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2011/12

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007 2010

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2012 44 Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI SOCIÁLNÍ PRÁCE A OBEC V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI Ivana Liedermanová Magistrát města Pardubic Abstract:This paper analyzes social work in the separate jurisdiction of the municipality in the context of a devolved

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH Miloslav Chlad V rámci EU se v rozhodující míře pro regionální politiku využívá regionální úroveň

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 12. 2016 15 Souhrn Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015 Activity of institutions of

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 211 19 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 21 Newly notified occupational diseases 21 Souhrn Aktuální informace

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 Spr. 88 /2009-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH Jitka Vyhlídalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma problematika HIV u drogově závislých je zaměřena na příznaky onemocnění virem HIV, diagnostiku,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity in Branch

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více