EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011"

Transkript

1 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001 and 2011 were used for the economical assessment of agricultural corporations. The 2011 analysis is based on operational and economic data collected from 100 farms. These dairy breeding represents 16 % of the Czech Republic annual milk market production and 15 % of the average number of dairy cows. On the basis of operational and economics data there were analyzed relations between the level of milk yield and economic results of dairy cow breeding. By examination of these relations in the year 2011 a tendency of costs per feeding day growth faster than milk yield growth and at the same time producer milk price grows was recorded. The national additional payment (Top-Up) and payment for dairy were included in this analysis. The economics of milk production in the framework of the screening without and the including of payments were profitable in Key words: dairy; milk; milk yield; costs; producer price; Top-Up; profitability; economics. ÚVOD Analýza je zaměřena na hodnocení efektivnosti výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Cílem příspěvku je zhodnotit ekonomiku výroby mléka v roce 2011 v meziročním srovnání u osob s právní subjektivitou a posoudit hlavní závislosti mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky. MATERIÁL Analýza provozně ekonomických výsledků vychází z periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka zemědělských podniků za období 2001 a Ankety se za uplynulých jedenáct let zúčastnilo od 91 do 150 chovů podniků s právní subjektivitou. Šetření za rok 2011 se zúčastnilo 100 chovů dojnic osob s právní subjektivitou. V šetřeném souboru podniků vyprodukovalo 55 tis. kusů dojnic 424 mil. litrů mléka, resp. 409 mil. litrů tržního mléka, které bylo prodáno za 3,4 mld. Kč. Pro vyjádření vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků lze konstatovat, že podniky chovaly téměř 15 % veškerých dojených krav v České republice a podílely se 16 % na celkovém prodeji mléka. Uvedené hodnoty svědčí o vysoké vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků. METODIKA Příspěvek z metodického hlediska vychází z poznatků Poděbradského et al. (1992), který definoval vztahy v ekonomice chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda matematickou formulací formou ziskové funkce. Ekonomický efekt chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda lze metodicky vyjádřit ziskovou funkcí tvaru Z = T - N (1) 1 a v rozvedeném tvaru kde: (2) Z zisk T tržby N náklady c nákupní cena Y naturální množství finálního výrobku (u jatečných zvířat Y = J * H) J počet jatečných zvířat H jatečná hmotnost S průměrný stav zvířat i kategorie skotu (i = 1 krávy, 2 telata, 3 jalovice, 4 výkrm skotu) j druh finálního výrobku (j = 1 mléčná plazma, 2 tučnost event. obsah bílkovin či ost. kriteria při zpeněžování mléka, 3 jat. skot, 4 chl. mrva) k kvalita výrobku (třída jakosti) x naturální množství p-tého spotřebovaného materiálu či práce na krmný den n jednotková cena xp té kalkulační položky p kalkulační položka Za základ chovu nutno považovat mateřský organismus. Vrcholovým ukazatelem je proto zisk na průměrně chovanou krávu za rok, resp. míra nákladové rentability. Míra nákladové rentability z prodeje mléka je vyjádřena následujícím vztahem: přičemž r míra nákladové rentability (%) T tržby za mléko (Kč) N náklady na prodané mléko (Kč) (3)

2 resp. míra nákladové rentability z prodeje mléka včetně plateb je vyjádřena následujícím vztahem: (4) přičemž rp míra nákladové rentability včetně plateb Top-Up (%) T tržby za mléko (Kč) P platby na mléko (Top-Up Platba na chov přežvýkavců v Kč/VDJ) N náklady na prodané mléko (Kč) V analýze nákladovosti výroby mléka byla použita odečítací metoda. Vedlejší výrobky, které byly odečteny od nákladů na krmný den dojnice, byly oceněny těmito cenami: kilogram narozeného telete 50 Kč, tuna chlévské mrvy 50 Kč a litr netržního mléka 4 Kč. Průměrná cena mléka byla stanovena váženým průměrem. Statistickou jednotkou pro vyjádření rozhodujících závislostí mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky byl podnik. Metodika zahrnuje do výpočtu rentability také platby přímo alokovatelné na chov dojnic, vyplývající ze zásad a podmínek společné zemědělské politiky EU. Jedná se o národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) na přežvýkavce na VDJ a opatření Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) Analýza byla zpracována na základě provozně ekonomických výsledků výroby mléka za období 2001 až 2011 (Kopeček et al., ), ve které bylo použito stejného metodického postupu. Lze tak srovnávat vývoj Tab. 1: Provozně ekonomické ukazatele výroby mléka ekonomiky výroby mléka v časové řadě. Je třeba uvést, že metodika Poděbradského et al. (1992) použitá v tomto materiálu vychází z odečítací metody kalkulace a jiného ocenění vedlejších výrobků, než je tomu v případě šetření nákladovosti zemědělských výrobků Poláčkové et al. (2012), kde je použito kombinované metody kalkulace podle Nováka (1996). Navíc se jedná o jiný soubor respondentů, jejichž průměrná dojivost přibližně odpovídá republikovému průměru. Z toho důvodu se průměrné náklady na litr mléka mohou lišit. To však nijak nesnižuje vypovídací schopnost toho materiálu, jelikož zachycuje relativní meziroční změny v nákladovosti, zpeněžování a rentabilitě výroby mléka, ke kterým v roce 2011 došlo. VÝSLEDKY A DISKUSE Výrobní podmínky analyzovaného souboru podniků lze charakterizovat rostoucím podílem volného boxového ustájení a rostoucím podílem genů holštýnského plemene v populaci dojnic. Přírodní podmínky lze mimo jiné, také charakterizovat cenou zemědělské půdy za m2. Chov dojnic holštýnského plemene byl na základě podkladových údajů v letech 2001 až 2011 orientován do příznivějších oblastí a chov krav českého strakatého plemene do oblastí s nižší cenou půdy. Vyplývá to z rovnice y = 5,1073x + 23,394 (P<0,01), kde s přírůstkem ceny zemědělské půdy o 1 Kč za m2 se podíl holštýnské krve ve stádě zvyšuje o 5 % (tab.1). Ukazatel Mj Počet podniků n Podíl VBU % 66,3 72,4 79,4 80,2 83,8 84,0 89,4 91,2 95,5 96,6 97,3 Podíl holštýnské krve % 44,7 49,4 47,5 50,8 48,1 55,0 51,4 53,6 59,5 54,0 57,9 Cena půdy za m 2 Kč 4,42 5,03 5,09 5,01 5,37 5,37 5,73 5,80 6,40 6,71 6,66 Dojivost na krávu za rok l Podíl mléka ve třídě jakosti Q % 51,8 54,7 53,1 59,5 63,9 51,4 50,2 49,0 49,1 60,0 54,1 Tržnost mléka % 93,6 94,1 94,2 94,4 95,3 95,4 95,7 95,8 96,4 95,9 96,3 Nákupní cena litru mléka Kč 7,84 8,17 7,83 8,08 8,30 7,87 8,46 8,50 6,25 7,57 8,35 Náklady na litr mléka 1) Kč 8,01 8,15 8,19 8,30 8,01 8,00 8,25 8,71 7,96 8,12 8,30 Zisk na litr mléka 1) Kč -0,16 0,02-0,36-0,22 0,29-0,13 0,21-0,21-1,71-0,55 0,06 Míra rentability % -2,0 0,3-4,4-2,7 3,7-1,6 2,5-2,4-21,4-6,7 0,7 Platby (Top-Up, Dojnice) na litr 1) Kč 0,12 0,06 0,16 0,19 0,30 0,39 0,37 0,24 0,21 0,53 0,42 Zisk na litr1) včetně plateb Kč -0,04 0,08-0,2-0,03 0,60 0,26 0,58 0,03-1,50-0,01 0,48 Míra rentability vč. plateb % -0,5 1,0-2,4-0,4 7,5 3,2 7,1 0,3-18,9-0,2 5,7 Z tabulky 1 je zřejmé, že dosažená průměrná dojivost u analyzovaného souboru podniků činila litrů na dojnici za rok Zjištěná průměrná dojivost u analyzovaných podniků byla příznivější než republikový průměr, a to o 7,9 %. Tato skutečnost opravňuje k úvaze, že výsledky souboru 100 podniků budou příznivější, než byl republikový průměr. Od roku 2001 rostla tržní dojivost o 175 litrů ročně (y = 174,64x , P< 0,01). Tempo růstu dojivosti se v roce 2011 zrychlilo. Meziroční přírůstek tržní dojivosti o 367 litrů byl od roku 2001 nejvyšší. Stimulem pro tento růst byl zejména růst ceny mléka na trhu a pokles stavů dojnic. Meziroční růst tržní dojivosti o 5,2 % byl provázen růstem nákladů na tržní mléko na krmný den o 7,6 %, tj. o 11,82 Kč na KD. Na růstu nákladů na krmný den dojnice se nejvíce projevil růst nákladů na krmiva o 11,8 %, zejména růst nákladů na krmiva nakoupená o 16,1 %. Na růstu nákladů se dále projevil růst pracovních nákladů včetně pojištění o 8,1 % a růst odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně nákladů na opravy a energie o 5,5 % (tab.2). 2

3 Tab. 2: Náklady na krmný den dojnice (Kč) Ukazatel /10 Náklady na krmiva 54,76 56,80 57,12 61,36 60,57 61,60 67,39 72,60 66,41 66,79 74,64 111,8 z toho vlastní vč. steliva 35,07 37,27 38,29 40,83 39,58 41,30 44,00 43,30 44,71 45,22 49,62 109,7 nakoupená 19,70 19,53 18,83 20,53 20,99 20,30 23,39 29,30 21,70 21,56 25,03 116,1 Pracovní náklady vč.pojištění 18,93 19,08 18,90 20,12 20,11 20,63 21,18 22,45 21,71 21,35 23,08 108,1 Odpisy, opravy a energie 15,56 15,59 16,78 16,65 16,84 14,68 15,24 15,97 16,36 17,23 18,18 105,5 Amortizace krav 10,94 12,09 14,54 12,63 12,33 13,27 13,14 14,03 14,26 14,47 15,03 103,9 Veter. a plemen. služby a léky 7,73 7,84 8,28 8,52 8,73 9,84 10,18 11,17 10,39 10,63 10,78 101,4 Ostatní přímé náklady a režie 26,61 26,90 30,07 29,06 31,08 34,59 35,96 38,14 34,99 36,15 36,47 100,9 Pramen: Periodické šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka za rok 2011 Meziroční rychlejší růst nákladů vzhledem k růstu tržní dojivosti se projevil růstem nákladů na litr tržního mléka o 0,18 Kč. Náklady na litr tržního mléka v roce 2011 činily 8,30 Kč. V roce 2011 činil podíl mléka zařazeného ve třídě jakosti Q přibližně 54 % a podstatněji nevybočoval z dlouhodobého průměru. Cenová strategie některých mlékáren nerozlišovala mléko zařazené do třídy jakosti Q a I. V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu průměrné nákupní ceny mléka o 0,78 Kč za litr na 8,35 Kč za litr. Nicméně od ledna 2012 nastal opět trend poklesu průměrné ceny mléka, která klesla v srpnu na 7,21 Kč za litr. V srpnu 2012 byl průměr CZV mléka od počátku roku 7,72 Kč za litr. Pro ilustraci současného vývoje průměrné ceny mléka je uveden graf 1, který zachycuje měsíční změny v průměrné ceně mléka od ledna 1998 do dubna Údaje byly čerpány z rezortní statistiky MZe ČR. Obr. 1: Vývoj průměrné ceny mléka v České republice v období leden 2001 až srpen 2012 V roce 2011 bylo v průměru analyzovaného souboru podniků dosaženo nepatrného zisku 0,06 Kč na litr prodaného mléka, resp. zisku 420 Kč při tržní dojivosti litrů na krávu za rok. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu určeného pro chov přežvýkavců, tj. 0,42 Kč na litr tržního mléka (zjištěno Kč/VDJ) do výsledné rentability byl zisk zvýšen přibližně na Kč na krávu za rok. Míra nákladové rentability se zvýšila z 0,7 % na 5,7 %. Podle údajů, které zpracoval Boudný ve výběrovém šetření ÚZEI (odhad za rok 2011) byly náklady na produkci mléka 8,41 Kč na litr. Nákladová rentabilita byla zjištěna na úrovni -1,78 % při průměrná roční užitkovost dojnic 7 127,8 litrů mléka. Souhrnná rentabilita, tj. včetně přímých plateb a dotací vstupů byla odhadnuta na 14,34 % (MZe ČR, 2012). Uvedené výsledky, vzhledem k rozdílům v použité metodice výpočtu, přibližně korelují s výsledky analýzy ekonomiky výroby mléka za rok Rozhodující závislosti mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky za rok 2011 jsou charakterizovány v pěti následujících grafech, které obsahují matematickostatistické vyhodnocení zkoumaných vztahů. V grafech 2 až 6 jsou uvedeny výsledky jednotlivých podniků, které byly do určité míry variabilní vzhledem k výrobním podmínkám podniků. Přesto však variabilitu výsledků nelze považovat za značnou, jak vyplývá z těsnosti zkoumaných závislostí. Pro vyhodnocení závislostí bylo použito regresních funkcí (lineární a kvadratické). Za plně dostačující v reálném intervalu lze využít vypovídací schopnosti lineárních funkcí, které ve zjednodušené formě definují změny mezi ekonomickými ukazateli a dojivostí. 3

4 Obr. 2: Závislost nákladů na krmný den na dojivosti v roce 2011 Obr.3: Vliv dojivosti na náklady na litr prodaného mléka (2011) Obr. 4: Závislost úrovně zpeněžování mléka na dojivosti (2011) 4

5 AGRITECH SCIENCE, 12` Obr. 5a: Vliv dojivosti na úroveň zizku litr prodaného mléka (2011) Obr. 5b: Vliv dojivosti na úroveň zisku na litr prodaného mléka (2011) Obr. 6: Vliv dojivosti na úroveň zizku včetně platby na dojnice a Top-Upu na dojnici v roce

6 Zvýšení dojivosti na krmný den dojnic o 1 litr mléka vyvolává přírůstek nákladů na krmný den o 6,00 Kč (graf 2). Současně zvýšení tržní dojivosti o 1 litr mléka vyvolává snížení nákladů na litr prodaného mléka o 0,13 Kč (graf 3), což při průkazné změně nákupní ceny vhledem k růstu tržní dojivosti ( 0,02 Kč; graf 4) vedlo ke změně (růstu) zisku, resp. kompenzaci ztráty o 0,11 Kč na litr prodaného mléka (graf 5). Roční zvýšení dojivosti o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 197 Kč na dojnici za rok a to včetně zahrnutí platby na dojnice a národní doplňkové platby na chov přežvýkavců (graf 6). Všechny zkoumané vztahy byly statisticky průkazné na hladině významnosti P< 0,01. ZÁVĚR Analýza byla zaměřena na hodnocení efektivnosti výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Z hodnocení ekonomiky výroby mléka v roce 2011 u osob s právní subjektivitou byl zjištěn nejvyšší přírůstek tržní dojivosti od roku Stimulem pro tento růst byl zejména růst ceny mléka na trhu a pokles stavů dojnic. Přesto se projevil meziroční rychlejší růst nákladů na tržní mléko na krmný den než růst tržní dojivosti. Na tomto trendu se největší měrou podílel růst nákladů na krmiva na krmný den, zejména na krmiva nakoupená. Důsledkem rychlejšího tempo růstu nákladů než dojivosti byl růst jednotkových nákladů. Nicméně realizační cena mléka rostla meziročně rychleji než jednotkové náklady. Tato skutečnost napomohla k dosažení kladné rentability ve výrobě mléka v rámci průměru analyzovaného souboru 100 podniků. Nicméně výsledky souboru podniků byly příznivější, než byl republikový průměr, což lze odvodit ze zjištěné průměrné dojivosti, která byla příznivější než republikový průměr. Tato skutečnost opravňuje k úvaze, že v průměru ČR nebylo bez zahrnutí podpor dosaženo kladné rentability. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu určeného pro chov přežvýkavců do výsledné rentability bylo dosaženo zisku i z pohledu průměru ČR. Posouzením hlavních závislostí mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky v roce 2011 se projevil pozitivní vliv růstu dojivosti vzhledem k vývoji jednotkových nákladů. Roční zvýšení dojivosti o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 197 Kč na dojnici za rok a to včetně zahrnutí platby na dojnice a národní doplňkové platby na chov přežvýkavců. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl za podpory na programové řešení projektu výzkumu a vývoje v rámci programu LA10027 INGO s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0312 ze dne LITERATURA KOPEČEK, P. (2011): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s. KOPEČEK, P. BJELKA, M.. ŠMEJKALOVÁ, D. (2008): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce ÚZEI Praha, 21 s. KOPEČEK, P. MARTÍNKOVÁ, J. (2012): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s. KOPEČEK, P. PODĚBRADSKÝ, Z. ŠMEJKALOVÁ, D. (2004): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. PULKRÁBKOVÁ, J. NEDBALOVÁ, J. (2003): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚŽV Praha-Uhříněves, 21 s. KOPEČEK, P. PULKRÁBKOVÁ, J. PODĚBRADSKÝ, Z. (2002): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚŽV, Praha Uhříněves, 19 s. KOPEČEK, P. REINER, M. ŠMEJKALOVÁ, D. (2007): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. (2005): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. (2010): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Rapotín, 22 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. KUBÁT, J. (2006): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. VANÍKOVÁ, A. ŠMEJKALOVÁ, D. (2009): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce ÚZEI Praha, 22 s. MZe ČR (2012): Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011 Zelená zpráva. Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. 369 s. NOVÁK, J. (1996): Metodika kalkulací nákladů v zemědělství. VÚZE, Praha, výzkumná studie č. 28, 60 s. PODĚBRADSKÝ, Z., MARTÍNKOKVÁ, M., PULKRÁBKOVÁ, J. (1992): Metodika výpočtu rentability v chovu skotu. Zemědělská. ekonomika, 38, č. 8, s PODĚBRADSKÝ, Z., PULKRÁBKOVÁ, J. CODL, J. (1998): Přehled provozně-ekonomických výsledků u dojnic (nákladovost, zpeněžování a rentabilita mléka) v období Závěrečná zpráva, VÚŽV, Praha Uhříněves, 19 s. POLÁČKOVÁ, J. et al. (2012): Nákladovost zemědělských výrobků. Dostupné z: databaze/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/2011.pdf 6

7 ABSTRACT K hodnocení ekonomiky výroby mléka byly využity údaje periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka u podnikatelských subjektů právnických osob za rok 2001 a Analýza za rok 2011 vychází z provozně ekonomických údajů 100 podniků s právní subjektivitou. Tyto chovy reprezentují 16 % tržní produkce mléka a 15 % průměrného stavu dojnic chovaných v ČR. Na základě získaných provozně ekonomických podkladových údajů byly analyzovány závislosti mezi úrovní dojivosti a provozně ekonomickými výsledky chovu dojnic. Posouzením uvedených závislostí byla v roce 2011 zaznamenána tendence rychlejšího tempa růstu nákladů než dojivosti a meziroční růst ceny mléka. Ekonomika výroby mléka byla v rámci šetření bez zahrnutí plateb i včetně plateb v roce 2011 zisková. Klíčová slova: dojnice; mléko; dojivost; náklady; realizační ceny; Top-Up; rentabilita; ekonomika. Recenzovali: prof. Ing. P. Zemánek, Ing. M. Macourek, Ph.D. Kontaktní adresa: Ing. Petr Kopeček, Ph.D. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Rapotín,Výzkumníků Vikýřovice 7

AGRITECH SCIENCE, 13

AGRITECH SCIENCE, 13 EKONOMIKA VÝKRMU JATEČNÝCH BÝKŮ MLÉČNÉHO A KOMBINOVANÉHO UŽITKOVÉHO TYPU THE ECONOMICS OF FATTENING SLAUGHTER BULLS WITH FOCUS ON THE MILK AND THE COMBINATION PRODUCTION TYPE P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION.

VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION. VLIV SYSTÉMU CHOVU DOJNIC NA EKONOMIKU VÝROBY MLÉKA INFLUENCE OF DAIRY COWS BREEDING SYSTEM ON THE ECONOMICS OF MILK PRODUCTION Petr Kopeček Anotace: Na základě provozně-ekonomických podkladových údajů

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Cattle breeding going by continues development

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Mastitidy a ekonomické ztráty

Mastitidy a ekonomické ztráty Mastitidy a ekonomické ztráty Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kráva buď dojí, nebo je zdravá (C. Brause, 2001) Mastitidy existují stejně dlouho jako krávy (J.

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu

Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu ODBORNÝ DISKUSNÍ SEMINÁŘ Snižovat náklady nebo zvyšovat rentabilitu Ing. Jiří Burdych, MBA 31.10. 2012, ZD Velká Chyška Představení a hodnoty VVS Týmová práce Silná orientace na stanovené cíle Komplexní

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe Česká zemědělská univerzita, Praha Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem Českomoravský svaz mlékárenský,

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením

Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením Jan Frelich, Martin Šlachta, František Střeleček, Jana Lososová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt Na

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS P. Kopeček 1, A. Machálek 2 1 Agrovýzkum Rapotín, s.r.o., 2 Výzkumný ústav

Více

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny srpen 2002 1 Úvod Díky rozlehlým pastvinám a velké nabídce obilnin se ve Spojených státech postupně vytvořil silný sektor chovu hovězího. USA se

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

VLIV VYBRANÝ CH EKONOMICKÝ CH UKAZATELŮ NA PRODUKCI MLÉKA THE INFLUECNE OF SELECTED ECONOMICAL INDICATORS ON MILK PRODUCTION

VLIV VYBRANÝ CH EKONOMICKÝ CH UKAZATELŮ NA PRODUKCI MLÉKA THE INFLUECNE OF SELECTED ECONOMICAL INDICATORS ON MILK PRODUCTION VLIV VYBRANÝ CH EKONOMICKÝ CH UKAZATELŮ NA PRODUKCI MLÉKA THE INFLUECNE OF SELECTED ECONOMICAL INDICATORS ON MILK PRODUCTION MAIER Tomá š, (ČR) ABSTRACT This contribution is focused on analysing of dairy

Více

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED Večeřa M., Falta D. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11. Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.2014 Každý měsíc se důkladně rozboruje mléko při KU Visiolait přináší:

Více

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015

Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015 Ing. Jan Syrůček 1 ; Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1 ; Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves; 2 VVS Verměřovice,

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION VLIV TEPLOTY VE STÁJI NA PRODUKCI MLÉKA HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA 2. LAKTACI Walterová L., Šarovská L., Chládek G. Ústav chovu

Více

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha - Uhříněves Raw cow's milk and dairy products Souhrn V letech 1989

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU

MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU POSTAVENÍ ČESKÝCH PRODUCENTŮ MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU Produkce mléka se v současnosti celoevropsky nachází v krizi. Ceny zemědělských výrobců (CZV) mléka v přepočtu na úrovni 6 Kč/l zdaleka nepokrývají

Více

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha Vitamín E, selen, zinek a metionin, zbraň proti zánětům vemene a vysoké hladině somatických buněk v mléce. Vitamin E, selenium, zinc and metionin, weapon against rapture of udder and high level of body

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad EUROSTAT Generální

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV POSSIBILITIES OF POSITIVE MICROCLIMATE FORMATION IN AUTOMATIC MILKING ROBOT A. Machálek, J. Šimon Výzkumný

Více

Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu

Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu Jan Šterc 1, Jaroslav Marek 2 1 Křídlovecká 16 603 00 Brno e-mail: 1 stercj@cervus.cz,

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Výsledky chovu drůbeže 2015

Výsledky chovu drůbeže 2015 Výsledky chovu drůbeže 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Tomáš Litschmann, AMET sdružení, Velké Bílovice Zdeněk Masařík, NETAFIM CZECH s.r.o., Žatec Souhrn Příspěvek popisuje praktickou realizaci prostorového

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly

Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly 1. 2. 2016 Výroba hovězího masa a nákup mléka vzrostly Zemědělství 4. čtvrtletí a rok 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo vyrobeno 113 570 tun masa. Produkce hovězího masa se meziročně zvýšila o 8,0 %, vepřového

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2015 V roce 2015 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE VÝDAJE NA POTRAVINY A ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE Jaroslav Mach, Jaroslava Burianová Katedra ekonomických teorií, Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská universita Praha Anotace: Příspěvek obsahuje návrh

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ

VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ J. Burianová katedra ekonomických teorií, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek ukazuje

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav regionální a podnikové ekonomiky. Komoditní vertikála mléka.

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav regionální a podnikové ekonomiky. Komoditní vertikála mléka. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav regionální a podnikové ekonomiky Komoditní vertikála mléka Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Vypracovala: Markéta Cibulková

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil.

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU

ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALÝZA EKONOMICKÉ SITUACE ČESKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PŘI VSTUPU DO EU ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF CZECH AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE EU ACCESSION PERIOD Jaroslav Jánský Summary: The paper

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT

Více

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 2, 2004 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o.

Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o. Provozní ukazatele výroby mléka za rok 2014 J. Kvapilík, J. Syrůček, J. Burdych, VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn V roce 2014 dosáhla průměrná dojivost na krávu u souboru

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky chovu drůbeže 2013

Výsledky chovu drůbeže 2013 Výsledky chovu drůbeže 2013 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Stavy drůbeže, produkce konzumních vajec a jatečné drůbeže v České republice Tab. 2 Stavy drůbeže podle krajů Tab. 3 Stavy nosnic podle

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH

EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH ECONOMIC ANALYSIS OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS P. Kopeček 1), A. Machálek 2) 1) Ústav zemědělské ekonomiky

Více