EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011"

Transkript

1 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001 and 2011 were used for the economical assessment of agricultural corporations. The 2011 analysis is based on operational and economic data collected from 100 farms. These dairy breeding represents 16 % of the Czech Republic annual milk market production and 15 % of the average number of dairy cows. On the basis of operational and economics data there were analyzed relations between the level of milk yield and economic results of dairy cow breeding. By examination of these relations in the year 2011 a tendency of costs per feeding day growth faster than milk yield growth and at the same time producer milk price grows was recorded. The national additional payment (Top-Up) and payment for dairy were included in this analysis. The economics of milk production in the framework of the screening without and the including of payments were profitable in Key words: dairy; milk; milk yield; costs; producer price; Top-Up; profitability; economics. ÚVOD Analýza je zaměřena na hodnocení efektivnosti výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Cílem příspěvku je zhodnotit ekonomiku výroby mléka v roce 2011 v meziročním srovnání u osob s právní subjektivitou a posoudit hlavní závislosti mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky. MATERIÁL Analýza provozně ekonomických výsledků vychází z periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka zemědělských podniků za období 2001 a Ankety se za uplynulých jedenáct let zúčastnilo od 91 do 150 chovů podniků s právní subjektivitou. Šetření za rok 2011 se zúčastnilo 100 chovů dojnic osob s právní subjektivitou. V šetřeném souboru podniků vyprodukovalo 55 tis. kusů dojnic 424 mil. litrů mléka, resp. 409 mil. litrů tržního mléka, které bylo prodáno za 3,4 mld. Kč. Pro vyjádření vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků lze konstatovat, že podniky chovaly téměř 15 % veškerých dojených krav v České republice a podílely se 16 % na celkovém prodeji mléka. Uvedené hodnoty svědčí o vysoké vypovídací schopnosti analyzovaného souboru podniků. METODIKA Příspěvek z metodického hlediska vychází z poznatků Poděbradského et al. (1992), který definoval vztahy v ekonomice chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda matematickou formulací formou ziskové funkce. Ekonomický efekt chovu skotu v rámci uzavřeného obratu stáda lze metodicky vyjádřit ziskovou funkcí tvaru Z = T - N (1) 1 a v rozvedeném tvaru kde: (2) Z zisk T tržby N náklady c nákupní cena Y naturální množství finálního výrobku (u jatečných zvířat Y = J * H) J počet jatečných zvířat H jatečná hmotnost S průměrný stav zvířat i kategorie skotu (i = 1 krávy, 2 telata, 3 jalovice, 4 výkrm skotu) j druh finálního výrobku (j = 1 mléčná plazma, 2 tučnost event. obsah bílkovin či ost. kriteria při zpeněžování mléka, 3 jat. skot, 4 chl. mrva) k kvalita výrobku (třída jakosti) x naturální množství p-tého spotřebovaného materiálu či práce na krmný den n jednotková cena xp té kalkulační položky p kalkulační položka Za základ chovu nutno považovat mateřský organismus. Vrcholovým ukazatelem je proto zisk na průměrně chovanou krávu za rok, resp. míra nákladové rentability. Míra nákladové rentability z prodeje mléka je vyjádřena následujícím vztahem: přičemž r míra nákladové rentability (%) T tržby za mléko (Kč) N náklady na prodané mléko (Kč) (3)

2 resp. míra nákladové rentability z prodeje mléka včetně plateb je vyjádřena následujícím vztahem: (4) přičemž rp míra nákladové rentability včetně plateb Top-Up (%) T tržby za mléko (Kč) P platby na mléko (Top-Up Platba na chov přežvýkavců v Kč/VDJ) N náklady na prodané mléko (Kč) V analýze nákladovosti výroby mléka byla použita odečítací metoda. Vedlejší výrobky, které byly odečteny od nákladů na krmný den dojnice, byly oceněny těmito cenami: kilogram narozeného telete 50 Kč, tuna chlévské mrvy 50 Kč a litr netržního mléka 4 Kč. Průměrná cena mléka byla stanovena váženým průměrem. Statistickou jednotkou pro vyjádření rozhodujících závislostí mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky byl podnik. Metodika zahrnuje do výpočtu rentability také platby přímo alokovatelné na chov dojnic, vyplývající ze zásad a podmínek společné zemědělské politiky EU. Jedná se o národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) na přežvýkavce na VDJ a opatření Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice) Analýza byla zpracována na základě provozně ekonomických výsledků výroby mléka za období 2001 až 2011 (Kopeček et al., ), ve které bylo použito stejného metodického postupu. Lze tak srovnávat vývoj Tab. 1: Provozně ekonomické ukazatele výroby mléka ekonomiky výroby mléka v časové řadě. Je třeba uvést, že metodika Poděbradského et al. (1992) použitá v tomto materiálu vychází z odečítací metody kalkulace a jiného ocenění vedlejších výrobků, než je tomu v případě šetření nákladovosti zemědělských výrobků Poláčkové et al. (2012), kde je použito kombinované metody kalkulace podle Nováka (1996). Navíc se jedná o jiný soubor respondentů, jejichž průměrná dojivost přibližně odpovídá republikovému průměru. Z toho důvodu se průměrné náklady na litr mléka mohou lišit. To však nijak nesnižuje vypovídací schopnost toho materiálu, jelikož zachycuje relativní meziroční změny v nákladovosti, zpeněžování a rentabilitě výroby mléka, ke kterým v roce 2011 došlo. VÝSLEDKY A DISKUSE Výrobní podmínky analyzovaného souboru podniků lze charakterizovat rostoucím podílem volného boxového ustájení a rostoucím podílem genů holštýnského plemene v populaci dojnic. Přírodní podmínky lze mimo jiné, také charakterizovat cenou zemědělské půdy za m2. Chov dojnic holštýnského plemene byl na základě podkladových údajů v letech 2001 až 2011 orientován do příznivějších oblastí a chov krav českého strakatého plemene do oblastí s nižší cenou půdy. Vyplývá to z rovnice y = 5,1073x + 23,394 (P<0,01), kde s přírůstkem ceny zemědělské půdy o 1 Kč za m2 se podíl holštýnské krve ve stádě zvyšuje o 5 % (tab.1). Ukazatel Mj Počet podniků n Podíl VBU % 66,3 72,4 79,4 80,2 83,8 84,0 89,4 91,2 95,5 96,6 97,3 Podíl holštýnské krve % 44,7 49,4 47,5 50,8 48,1 55,0 51,4 53,6 59,5 54,0 57,9 Cena půdy za m 2 Kč 4,42 5,03 5,09 5,01 5,37 5,37 5,73 5,80 6,40 6,71 6,66 Dojivost na krávu za rok l Podíl mléka ve třídě jakosti Q % 51,8 54,7 53,1 59,5 63,9 51,4 50,2 49,0 49,1 60,0 54,1 Tržnost mléka % 93,6 94,1 94,2 94,4 95,3 95,4 95,7 95,8 96,4 95,9 96,3 Nákupní cena litru mléka Kč 7,84 8,17 7,83 8,08 8,30 7,87 8,46 8,50 6,25 7,57 8,35 Náklady na litr mléka 1) Kč 8,01 8,15 8,19 8,30 8,01 8,00 8,25 8,71 7,96 8,12 8,30 Zisk na litr mléka 1) Kč -0,16 0,02-0,36-0,22 0,29-0,13 0,21-0,21-1,71-0,55 0,06 Míra rentability % -2,0 0,3-4,4-2,7 3,7-1,6 2,5-2,4-21,4-6,7 0,7 Platby (Top-Up, Dojnice) na litr 1) Kč 0,12 0,06 0,16 0,19 0,30 0,39 0,37 0,24 0,21 0,53 0,42 Zisk na litr1) včetně plateb Kč -0,04 0,08-0,2-0,03 0,60 0,26 0,58 0,03-1,50-0,01 0,48 Míra rentability vč. plateb % -0,5 1,0-2,4-0,4 7,5 3,2 7,1 0,3-18,9-0,2 5,7 Z tabulky 1 je zřejmé, že dosažená průměrná dojivost u analyzovaného souboru podniků činila litrů na dojnici za rok Zjištěná průměrná dojivost u analyzovaných podniků byla příznivější než republikový průměr, a to o 7,9 %. Tato skutečnost opravňuje k úvaze, že výsledky souboru 100 podniků budou příznivější, než byl republikový průměr. Od roku 2001 rostla tržní dojivost o 175 litrů ročně (y = 174,64x , P< 0,01). Tempo růstu dojivosti se v roce 2011 zrychlilo. Meziroční přírůstek tržní dojivosti o 367 litrů byl od roku 2001 nejvyšší. Stimulem pro tento růst byl zejména růst ceny mléka na trhu a pokles stavů dojnic. Meziroční růst tržní dojivosti o 5,2 % byl provázen růstem nákladů na tržní mléko na krmný den o 7,6 %, tj. o 11,82 Kč na KD. Na růstu nákladů na krmný den dojnice se nejvíce projevil růst nákladů na krmiva o 11,8 %, zejména růst nákladů na krmiva nakoupená o 16,1 %. Na růstu nákladů se dále projevil růst pracovních nákladů včetně pojištění o 8,1 % a růst odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně nákladů na opravy a energie o 5,5 % (tab.2). 2

3 Tab. 2: Náklady na krmný den dojnice (Kč) Ukazatel /10 Náklady na krmiva 54,76 56,80 57,12 61,36 60,57 61,60 67,39 72,60 66,41 66,79 74,64 111,8 z toho vlastní vč. steliva 35,07 37,27 38,29 40,83 39,58 41,30 44,00 43,30 44,71 45,22 49,62 109,7 nakoupená 19,70 19,53 18,83 20,53 20,99 20,30 23,39 29,30 21,70 21,56 25,03 116,1 Pracovní náklady vč.pojištění 18,93 19,08 18,90 20,12 20,11 20,63 21,18 22,45 21,71 21,35 23,08 108,1 Odpisy, opravy a energie 15,56 15,59 16,78 16,65 16,84 14,68 15,24 15,97 16,36 17,23 18,18 105,5 Amortizace krav 10,94 12,09 14,54 12,63 12,33 13,27 13,14 14,03 14,26 14,47 15,03 103,9 Veter. a plemen. služby a léky 7,73 7,84 8,28 8,52 8,73 9,84 10,18 11,17 10,39 10,63 10,78 101,4 Ostatní přímé náklady a režie 26,61 26,90 30,07 29,06 31,08 34,59 35,96 38,14 34,99 36,15 36,47 100,9 Pramen: Periodické šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka za rok 2011 Meziroční rychlejší růst nákladů vzhledem k růstu tržní dojivosti se projevil růstem nákladů na litr tržního mléka o 0,18 Kč. Náklady na litr tržního mléka v roce 2011 činily 8,30 Kč. V roce 2011 činil podíl mléka zařazeného ve třídě jakosti Q přibližně 54 % a podstatněji nevybočoval z dlouhodobého průměru. Cenová strategie některých mlékáren nerozlišovala mléko zařazené do třídy jakosti Q a I. V roce 2011 došlo k meziročnímu růstu průměrné nákupní ceny mléka o 0,78 Kč za litr na 8,35 Kč za litr. Nicméně od ledna 2012 nastal opět trend poklesu průměrné ceny mléka, která klesla v srpnu na 7,21 Kč za litr. V srpnu 2012 byl průměr CZV mléka od počátku roku 7,72 Kč za litr. Pro ilustraci současného vývoje průměrné ceny mléka je uveden graf 1, který zachycuje měsíční změny v průměrné ceně mléka od ledna 1998 do dubna Údaje byly čerpány z rezortní statistiky MZe ČR. Obr. 1: Vývoj průměrné ceny mléka v České republice v období leden 2001 až srpen 2012 V roce 2011 bylo v průměru analyzovaného souboru podniků dosaženo nepatrného zisku 0,06 Kč na litr prodaného mléka, resp. zisku 420 Kč při tržní dojivosti litrů na krávu za rok. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu určeného pro chov přežvýkavců, tj. 0,42 Kč na litr tržního mléka (zjištěno Kč/VDJ) do výsledné rentability byl zisk zvýšen přibližně na Kč na krávu za rok. Míra nákladové rentability se zvýšila z 0,7 % na 5,7 %. Podle údajů, které zpracoval Boudný ve výběrovém šetření ÚZEI (odhad za rok 2011) byly náklady na produkci mléka 8,41 Kč na litr. Nákladová rentabilita byla zjištěna na úrovni -1,78 % při průměrná roční užitkovost dojnic 7 127,8 litrů mléka. Souhrnná rentabilita, tj. včetně přímých plateb a dotací vstupů byla odhadnuta na 14,34 % (MZe ČR, 2012). Uvedené výsledky, vzhledem k rozdílům v použité metodice výpočtu, přibližně korelují s výsledky analýzy ekonomiky výroby mléka za rok Rozhodující závislosti mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky za rok 2011 jsou charakterizovány v pěti následujících grafech, které obsahují matematickostatistické vyhodnocení zkoumaných vztahů. V grafech 2 až 6 jsou uvedeny výsledky jednotlivých podniků, které byly do určité míry variabilní vzhledem k výrobním podmínkám podniků. Přesto však variabilitu výsledků nelze považovat za značnou, jak vyplývá z těsnosti zkoumaných závislostí. Pro vyhodnocení závislostí bylo použito regresních funkcí (lineární a kvadratické). Za plně dostačující v reálném intervalu lze využít vypovídací schopnosti lineárních funkcí, které ve zjednodušené formě definují změny mezi ekonomickými ukazateli a dojivostí. 3

4 Obr. 2: Závislost nákladů na krmný den na dojivosti v roce 2011 Obr.3: Vliv dojivosti na náklady na litr prodaného mléka (2011) Obr. 4: Závislost úrovně zpeněžování mléka na dojivosti (2011) 4

5 AGRITECH SCIENCE, 12` Obr. 5a: Vliv dojivosti na úroveň zizku litr prodaného mléka (2011) Obr. 5b: Vliv dojivosti na úroveň zisku na litr prodaného mléka (2011) Obr. 6: Vliv dojivosti na úroveň zizku včetně platby na dojnice a Top-Upu na dojnici v roce

6 Zvýšení dojivosti na krmný den dojnic o 1 litr mléka vyvolává přírůstek nákladů na krmný den o 6,00 Kč (graf 2). Současně zvýšení tržní dojivosti o 1 litr mléka vyvolává snížení nákladů na litr prodaného mléka o 0,13 Kč (graf 3), což při průkazné změně nákupní ceny vhledem k růstu tržní dojivosti ( 0,02 Kč; graf 4) vedlo ke změně (růstu) zisku, resp. kompenzaci ztráty o 0,11 Kč na litr prodaného mléka (graf 5). Roční zvýšení dojivosti o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 197 Kč na dojnici za rok a to včetně zahrnutí platby na dojnice a národní doplňkové platby na chov přežvýkavců (graf 6). Všechny zkoumané vztahy byly statisticky průkazné na hladině významnosti P< 0,01. ZÁVĚR Analýza byla zaměřena na hodnocení efektivnosti výroby mléka v chovech dojeného skotu v ČR. Z hodnocení ekonomiky výroby mléka v roce 2011 u osob s právní subjektivitou byl zjištěn nejvyšší přírůstek tržní dojivosti od roku Stimulem pro tento růst byl zejména růst ceny mléka na trhu a pokles stavů dojnic. Přesto se projevil meziroční rychlejší růst nákladů na tržní mléko na krmný den než růst tržní dojivosti. Na tomto trendu se největší měrou podílel růst nákladů na krmiva na krmný den, zejména na krmiva nakoupená. Důsledkem rychlejšího tempo růstu nákladů než dojivosti byl růst jednotkových nákladů. Nicméně realizační cena mléka rostla meziročně rychleji než jednotkové náklady. Tato skutečnost napomohla k dosažení kladné rentability ve výrobě mléka v rámci průměru analyzovaného souboru 100 podniků. Nicméně výsledky souboru podniků byly příznivější, než byl republikový průměr, což lze odvodit ze zjištěné průměrné dojivosti, která byla příznivější než republikový průměr. Tato skutečnost opravňuje k úvaze, že v průměru ČR nebylo bez zahrnutí podpor dosaženo kladné rentability. Zahrnutím platby na dojnice a Top-Upu určeného pro chov přežvýkavců do výsledné rentability bylo dosaženo zisku i z pohledu průměru ČR. Posouzením hlavních závislostí mezi úrovní dojivosti a ekonomickými výsledky v roce 2011 se projevil pozitivní vliv růstu dojivosti vzhledem k vývoji jednotkových nákladů. Roční zvýšení dojivosti o 100 litrů mléka na krávu zvyšovalo ekonomický přínos (zisk), resp. kompenzovalo ztrátu o 197 Kč na dojnici za rok a to včetně zahrnutí platby na dojnice a národní doplňkové platby na chov přežvýkavců. PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl za podpory na programové řešení projektu výzkumu a vývoje v rámci programu LA10027 INGO s využitím poskytnuté institucionální podpory na dlouhodobý koncepční vývoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. RO0312 ze dne LITERATURA KOPEČEK, P. (2011): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s. KOPEČEK, P. BJELKA, M.. ŠMEJKALOVÁ, D. (2008): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce ÚZEI Praha, 21 s. KOPEČEK, P. MARTÍNKOVÁ, J. (2012): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., 22 s. KOPEČEK, P. PODĚBRADSKÝ, Z. ŠMEJKALOVÁ, D. (2004): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. PULKRÁBKOVÁ, J. NEDBALOVÁ, J. (2003): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚŽV Praha-Uhříněves, 21 s. KOPEČEK, P. PULKRÁBKOVÁ, J. PODĚBRADSKÝ, Z. (2002): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚŽV, Praha Uhříněves, 19 s. KOPEČEK, P. REINER, M. ŠMEJKALOVÁ, D. (2007): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. (2005): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. (2010): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Rapotín, 22 s. KOPEČEK, P. ŠMEJKALOVÁ, D. KUBÁT, J. (2006): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce VÚZE Praha, 21 s. KOPEČEK, P. VANÍKOVÁ, A. ŠMEJKALOVÁ, D. (2009): Nákladovost, zpeněžování a rentabilita výroby mléka v roce ÚZEI Praha, 22 s. MZe ČR (2012): Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011 Zelená zpráva. Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. 369 s. NOVÁK, J. (1996): Metodika kalkulací nákladů v zemědělství. VÚZE, Praha, výzkumná studie č. 28, 60 s. PODĚBRADSKÝ, Z., MARTÍNKOKVÁ, M., PULKRÁBKOVÁ, J. (1992): Metodika výpočtu rentability v chovu skotu. Zemědělská. ekonomika, 38, č. 8, s PODĚBRADSKÝ, Z., PULKRÁBKOVÁ, J. CODL, J. (1998): Přehled provozně-ekonomických výsledků u dojnic (nákladovost, zpeněžování a rentabilita mléka) v období Závěrečná zpráva, VÚŽV, Praha Uhříněves, 19 s. POLÁČKOVÁ, J. et al. (2012): Nákladovost zemědělských výrobků. Dostupné z: databaze/nakladovost-zemedelskych-vyrobku/2011.pdf 6

7 ABSTRACT K hodnocení ekonomiky výroby mléka byly využity údaje periodického šetření nákladovosti, zpeněžování a rentability výroby mléka u podnikatelských subjektů právnických osob za rok 2001 a Analýza za rok 2011 vychází z provozně ekonomických údajů 100 podniků s právní subjektivitou. Tyto chovy reprezentují 16 % tržní produkce mléka a 15 % průměrného stavu dojnic chovaných v ČR. Na základě získaných provozně ekonomických podkladových údajů byly analyzovány závislosti mezi úrovní dojivosti a provozně ekonomickými výsledky chovu dojnic. Posouzením uvedených závislostí byla v roce 2011 zaznamenána tendence rychlejšího tempa růstu nákladů než dojivosti a meziroční růst ceny mléka. Ekonomika výroby mléka byla v rámci šetření bez zahrnutí plateb i včetně plateb v roce 2011 zisková. Klíčová slova: dojnice; mléko; dojivost; náklady; realizační ceny; Top-Up; rentabilita; ekonomika. Recenzovali: prof. Ing. P. Zemánek, Ing. M. Macourek, Ph.D. Kontaktní adresa: Ing. Petr Kopeček, Ph.D. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. Rapotín,Výzkumníků Vikýřovice 7

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS

AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS AKTUALIZOVANÁ METODIKA HODNOCENÍ EKONOMIKY VÝROBY MLÉKA UPDATED METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF MILK PRODUCTION ECONOMICS P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Cattle breeding going by continues development

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen

Tab. 3 Délka servis periody u skupin krav dojených jedenkrát a dvakrát denně Pramen Tab. 1 Rozdíly v produkci a složkách mléka při dojení krav dvakrát a jednou denně (%) Pramen výsledky mléko (%) tuk bílkoviny (1) 2002 vlastní -32 1) a -25 2) +0,06 1) a +0,26 2) (%) +0,15 1)2) (%) (2)

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Mastitidy a ekonomické ztráty

Mastitidy a ekonomické ztráty Mastitidy a ekonomické ztráty Jindřich Kvapilík Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kráva buď dojí, nebo je zdravá (C. Brause, 2001) Mastitidy existují stejně dlouho jako krávy (J.

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN

UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI ODVĚTVÍ ČESKÝCH STAVEBNÍCH SPOŘITELEN ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 9 Číslo 6, 2007 UPLATNĚNÍ ADITIVNÍHO INDEXOVÉHO ROZKLADU PŘI HODNOCENÍ

Více

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ:

ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Agra Europe Česká zemědělská univerzita, Praha Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Hradištko pod Medníkem Českomoravský svaz mlékárenský,

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM S ROBOTY A DOJÍRNÁCH ECONOMIST OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS P. Kopeček 1, A. Machálek 2 1 Agrovýzkum Rapotín, s.r.o., 2 Výzkumný ústav

Více

Výroba mléka v roce 2012

Výroba mléka v roce 2012 Výroba mléka v roce 2012 Jindřich Kvapilík, 1 ; Jan Syrůček 1, Jiří Burdych 1,2 1 VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves, 2 VVS Verměřovice, s. r. o. Souhrn Přes mírný pokles stavů dojnic se v letech 2010 až

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.

Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11. Visiolait Pohled na obsahové složky mléka jako na odraz úrovně výživy a zdraví dojnic Milan Douša, NOACK ČR, spol. s r.o. Hustopeče 6.11.2014 Každý měsíc se důkladně rozboruje mléko při KU Visiolait přináší:

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV

MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DOJICÍHO ROBOTA VYTVÁŘENÍM PŘÍZNIVÉHO MIKROKLIMATU PŘI DOJENÍ KRAV POSSIBILITIES OF POSITIVE MICROCLIMATE FORMATION IN AUTOMATIC MILKING ROBOT A. Machálek, J. Šimon Výzkumný

Více

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY SYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha - Uhříněves Raw cow's milk and dairy products Souhrn V letech 1989

Více

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010

Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 2010 Martin Maršík, Jitka Papáčková Vysoká škola technická a ekonomická Abstrakt V předloženém článku autoři rozebírají vývoj

Více

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION

TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION TEMPERATURE EFFECT IN THE STABLE ON MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ON 2 nd LACTATION VLIV TEPLOTY VE STÁJI NA PRODUKCI MLÉKA HOLŠTÝNSKÝCH DOJNIC NA 2. LAKTACI Walterová L., Šarovská L., Chládek G. Ústav chovu

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny srpen 2002 1 Úvod Díky rozlehlým pastvinám a velké nabídce obilnin se ve Spojených státech postupně vytvořil silný sektor chovu hovězího. USA se

Více

MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU

MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU POSTAVENÍ ČESKÝCH PRODUCENTŮ MLÉKA NA JEDNOTNÉM TRHU EU Produkce mléka se v současnosti celoevropsky nachází v krizi. Ceny zemědělských výrobců (CZV) mléka v přepočtu na úrovni 6 Kč/l zdaleka nepokrývají

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu

Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu Dopad operace levostranné dislokace slezu metodou omentopexe na užitkovost a reprodukci dojnic holfštýnského typu Jan Šterc 1, Jaroslav Marek 2 1 Křídlovecká 16 603 00 Brno e-mail: 1 stercj@cervus.cz,

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat

Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Praktické možnosti redukce tepelné zátěže v chovech zvířat Tomáš Litschmann, AMET sdružení, Velké Bílovice Zdeněk Masařík, NETAFIM CZECH s.r.o., Žatec Souhrn Příspěvek popisuje praktickou realizaci prostorového

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha

Den mléka 2004, 17.5.2004. Katedra chovu skotu a mlékařství, AF, ČZU Praha Vitamín E, selen, zinek a metionin, zbraň proti zánětům vemene a vysoké hladině somatických buněk v mléce. Vitamin E, selenium, zinc and metionin, weapon against rapture of udder and high level of body

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO ZÁŘÍ 2015 ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: Ministerstvo zemědělství České republiky Agra Europe AMI, Vieh und Fleisch Český statistický úřad EUROSTAT Generální

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V PRŮBĚHU PRVNÍCH 72 HODIN PO PORODU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 2, 2004 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO SLOŽENÍ KRAVSKÉHO MLEZIVA V

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil.

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION

VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION VYUŽITÍ A OBNOVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY MACHINES UTILIZATION AND INNOVATION Zdeněk Abrham Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i., Prague ABSTRAKT

Více

Ekonomické chování sektoru domácností ČR spotřeba a zadluženost 1

Ekonomické chování sektoru domácností ČR spotřeba a zadluženost 1 Ekonomické chování sektoru domácností ČR spotřeba a zadluženost 1 Stanislava Hronová, Richard Hindls Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha Statě Úvod Česká ekonomika procházela od počátku devadesátých

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH

EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH EKONOMICKÁ ANALÝZA VÝROBY MLÉKA NA FARMÁCH S DOJENÍM ROBOTY A V DOJÍRNÁCH ECONOMIC ANALYSIS OF MILK PRODUCTION IN FARMS USING ROBOTS AND PARLOURS P. Kopeček 1), A. Machálek 2) 1) Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 5 Číslo 3, 2005 Možnosti využití nástrojů ekonomie blahobytu

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Jiří Loukota Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně

Více

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací

Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Nová zemědělská politika v odvětví cukru

Nová zemědělská politika v odvětví cukru Nová zemědělská politika v odvětví cukru New Agricultural Policy in Sugar Sector Hana Baudisová Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Změna Společné zemědělské politiky (SZP) v Evropské unii zasáhne

Více

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK

Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK Ověření pravosti říje u dojnic pomocí testu OVUCHECK H. Härtlová 1, P. Hering 2, Z. Vodková 1, B Kmochová 1, P. Slavík 1, R. Rajmon 1 1 ČZU FAPPZ v Praze, 2 Českomoravská společnost chovatelů, Hradišťko

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN KOMPARACE PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU DOUGLASKY TISOLISTÉ NA ŽIVNÝCH A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN COMPARISON OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF DOUGLAS FIR ON MESOTROPHIC AND ACIDIC SITES OF UPLANDS PETR

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

Česká zemědělská univerzita v Praze PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Česká zemědělská univerzita v Praze PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Vztah technické efektivnosti a technologické změny v sektoru výroby mléka disertační práce Autor: Školitel: Ing. Ladislav Jelínek Prof. Ing.

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více