Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,"

Transkript

1 > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice Havlíčkův Brod IČO tel: e- mail: bankovní spojení : KB H.B. č.ú. : /0100 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, byla projednána na poradě pracovníků dne 26. srpna 2010, dokladem je prezenční listina. Školská rada projednala výroční zprávu dne 25. srpna 2010, dokladem je zápis ze školské rady. Ode dne 1. září 2010 je výroční zpráva vyvěšena pro rodiče a veřejnost na informační desce v přízemí školy. 1. Základní údaje o škole : Název školy, sídlo : Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Charakteristika školy : Ve škole jsou zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami v kombinaci s mentálním postižením, žáci s těžkou poruchou chování, vývojovými poruchami učení. Vzdělávání probíhalo dle školského vzdělávacího programu Otevřená škola 1. část, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením, dobíhajícího programu zvláštní školy, pomocné školy, rehabilitačního vzdělávacího programu a dle individuálních vzdělávacích plánů. Výchovně vzdělávací práce dle školního vzdělávacího programu Otevřená škola 1. část i programu zvláštní školy je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Cílem je připravit žáky na vstup do 2 3 letých odborných učilišť anebo do praktické školy. Cílem přípravy žáků dle vzdělávacího programu pomocné školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků, vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a

2 návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života, anebo po ukončení pomocné školy nastoupili do praktické školy. Cílem rehabilitačního vzdělávacího programu je osvojení elementárních vědomostí, návyků, dovedností, které dětem umožní získat určitou míru soběstačnosti, vhodnou formu komunikace s bezprostředním okolím a rozvoj jejich motoriky. V práci se žáky s rehabilitačním vzdělávacím programem je nutná každodenní spolupráce s rodiči dětí. Zřizovatel, adresa zřizovatele : Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele : Mgr. Klára Sojková, ředitelka školy Mgr. Jarmila Čapková, statutární zástupce ředitelky Školská rada : Mgr. Jarmila Čapková zvolena za pedagogický sbor, funkce : předseda Ing. Jana Fischerová, starostka města Havlíčkův Brod, členka krajské rady pro školství, od června poslankyně senátu, člen Jan Tecl, člen MR a MZ H. Brod, od června starosta H. Brodu p. Zdeňka Saidamová zvolená zástupkyně rodičů, člen Mgr. Lucie Knotová zvolená zástupkyně pedagogů Macíčková zvolený zástupce rodičů Školská rada byla zvolená dne : Kontakt na zařízení : Telefon : Jméno pracovníka pro informace: Klára Sojková Datum zřízení školy : Podle dochovaných výkazů existovala škola již ve školním roce 1945/46 jako samostatná škola, která sdružovala třídy pomocné školy a třídy zvláštní školy.

3 Dokladovat zřizovacími listinami je však možno až od roku 1996 pod názvem Zvláštní škola zálohová organizace Školského úřadu v Havlíčkově Brodě příspěvková organizace Školského úřadu v Havlíčkově Brodě změna názvu Speciální škola delimitace, zřizovatel Okresní úřad Havlíčkův Brod rozhodnutím Zastupitelstva KÚ delimitace, zřizovatel KÚ kraje Vysočina změna názvu školy : Základní škola a Speciálně pedagogické centrum změna názvu školy : Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina Datum zařazení do sítě : Přehled součástí školy Základní škola praktická s vyučovacím programem Otevřená škola 1. část vycházející z Rámcového vzdělávacího programu s přílohou pro žáky s LMP a dobíhající vzdělávací program zvláštní škola Základní škola speciální s vyučovacím programem pomocné školy a rehabilitačním vzdělávacím programem Školní družina Speciálně pedagogické centrum Součásti školy a jejich výkony ve školním roce 2009/2010 Součásti školy Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet ped. prac. ( prac. ŠD ) Školní rok 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 ZŠ , ,0 ZŠS , ,7 ŠD x 25 12,5 2 12,5 * včetně ŘŠ a ZŘŠ Počet žáků na ped. prac. (přepočtený) Vzdělávací programy školy Školní rok 2008/2009 Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Počet žáků Základní škola Zvláštní škola Otevřená škola 22980/ , 5., 9. 1.,2., 3., 6., Pomocná škola 24035/ Rehabilitační vzdělávací program / IVP 21

4 Nabídka volitelných a nepovinných předmětů : V rámci školních aktivit jsme realizovali hodinu dorozumívacích dovedností, hodinu anglické a německé konverzace, pracoval výtvarný kroužek, sportovní kroužek, dramatický kroužek, zdravotnický kroužek, základy informatiky od 7. roč. do 9. roč.. V 8. a 9. ročníku probíhaly základy informatiky ve spolupráci s Krajskou knihovnou. Pravidelně každý týden probíhala hydroterapie, canisterapie, synergetická reflexní terapie, ergoterpie, bazální stimulace, trampolining. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci 25 Nepedagogický pracovníci 3 Ve školním roce 2009/2010 pracovalo ve škole 25 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogičtí pracovníci. Z 25 pedagogických pracovníků bylo 13 učitelů ( včetně ŘŠ a ZŘŠ ), 4 vychovatelé a 8 asistentů pedagoga. Podmínky odborné kvalifikace splňuje z celkového počtu pedagogických pracovníků 16 pedagogických pracovníků, což je 76%. Ve spolupráci s ÚP spolupracujeme i nadále při zprostředkování veřejně prospěšných prací s dotací z ESF. Dále spolupracujeme s Pedagogikou fakultou v Olomouci, v rámci projektu ESF s Pedagogickou fakultou Brno, se Střední odbornou školou sociální v Jihlavě, se Střední a Vyšší zdravotní školou v Havlíčkově Brodě při realizaci dlouhodobých stáží studentů. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,2 Ve škole pracuje výchovný poradce a učitelé vykonávající specializované funkce : metodik prevence, koordinátor pro tvorbu ŠVP, metodik ICT, metodik EVVO. Koordinátor ŠVP a výchovný poradce doplnili svoji kvalifikaci k výkonu zmíněných funkcí. Metodik ICT zahájí studium k doplnění kvalifikace v příštím školním roce. Délka praxe většiny pedagogů na škole je vysoká a to zvyšuje riziko výskytu syndromu vyhořelosti, poklesu psychických sil a rezerv, ztráty motivace. Škola se proto zaměřila i na pořádání akcí k regeneraci sil např. tematický zájezd, sportovní akce, kulturní akce apod. Pravidelně probíhá i supervize učitelů v rámci projektu ESF - partnerství mezi naší školou a Základní školou speciální v Jihlavě. Mezilidské vztahy ve škole jsou všemi pedagogickými pracovníky označovány jako velmi dobré. Nepedagogičtí pracovníci : Počet fyzických osob Interní pracovníci 3 Externí pracovníci 0

5 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. ročníku na školní rok 2010/2011 se dostavilo 12 dětí, z toho 2 dodatečné zápisy a 2 odklady povinné školní docházky. Celkem do 1. ročníku nastoupí 10 žáků, z toho 5 žáků - se vzdělávacím programem Otevřená škola část I. ( RVP LMP ), 4 děti část II. ( RVP pro ZŠS ) a 1 žák Otevřená škola III. část ( RVP pro ZŠ ). 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. Počet zařazených žáků pro školní rok 2009/2010 ZŠ ZŠS Zařazení do 1. ročníku 5 0 Zařazení do jiného roč. 4 1 Přehledné výsledky vzdělávání žáků konec škol. roku Počet tříd : Počet žáků : 10 z toho 6 tříd ZŠP a 4 třídy ZŠS 97 z toho 67 žáků ZŠP a 30 ZŠS Absence žáků omluvená : hodin, průměr :127,1 hodin na žáka Absence žáků neomluvená : 2534 hodin řešeno ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ H. Brod, 1 dítě nastoupí vsrpnu na ústavní výchovu, 2 rodiče budou trestně stíhány Prospělo : Neprospěli : Prospělo s vyznamenáním : Pochvaly třídních učitelů : Pochvaly ředitele školy : Slovní hodnocení : Individuální vzdělávací plán : Napomenutí třídního učitele : Důtka třídního učitele : Důtka ředitele školy : II. stupeň z chování : III. stupeň z chování : 84 žáků 13 žáků 8 žáků 6 žáků 1 žák 39 žáků 33 žáků 4 žáci 7 žáci 3 žáků 9 žáci 2 žáci

6 Absolventi přijati ke studiu ve středních školách ve školním roce 2009/2010 : PrŠ Jiné SŠ* přihlášeno Přijato Přihlášeno přijato *vycházející žáci: ZŠP 6 žáků z 9. ročníku ( SŠ ), 2 žáci z 8. ročníku 1 žák nástup na ústavní výchovu, 1 žák SŠ, 7 žáků z 10. ročníku ZŠS ( 3 žáci PrŠ, 2 žáci stacionář, 2 v domácí péči ) Obchodní akademie a Hotelová škola, H. Brod 2 žáci SOU technické Chotěboř 1 žák PřŠ Chotěboř 3 žáci Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ, Praha 1 žák Česká zemědělská akademie Humpolec 2 žáci VOŠ, Gymnázium a SOŠ, umělecko průmyslová Světlá n/s 1 žák 6. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Studium speciální pedagogiky na VŠ 2 pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy úspěšné ukončení studia výchovného poradenství FFMU Brno 1 pedagog ukončil studium speciální pedagogiky v magisterském oboru. Dvouletého výcviku supervize se účastní 6 pedagogických pracovníků ( proběhl 1. rok ), tato akce je akreditovaná MŠMT, probíhá v rámci projektu ESF partnerství, ve spolupráci ze ZŠ speciální Jihlava. Odborné školení, semináře : počet PP Kurz znakového jazyka 2 Tea bag folding 3 Elektronická bezpečnost 2 Vedení dialogu a reflexe v učitelské praxi 3 Diagnostika a intervence k podpoře školní zralosti romských dětí 2 Tvorba ŠVP na ZŠ speciální 4 Genetická metoda čtení 1 Žák z odlišného sociokulturního prostředí v ZŠ 1 Vánoční dekorace 1 Práce s ovčí vlnou 1 Kurz AJ 3 Konference Vzdělání 2 Změny ve výuce vyjmenovaných slov a jak na ně 2 Podzimní a zimní roztančení 1 Spisová služba, archivnictví 3

7 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl zaměřený jednak na žáky ale i na rodiče a pedagogy. S žáky se pracovalo během jednotlivých předmětů i mimo vyučování. Škola v rámci strategie prevence připravila řadu zájmových kroužků : Dramatický kroužek Výtvarný kroužek Kroužek ICT Sportovní kroužek Turistický kroužek Logohrátky Stolní tenis Každý týden probíhal preventivní program Volňásek zaměřený na různé zájmové akce dle přání dětí. Pro žáky vyšších ročníků se uskutečnili přednášky na téma AIDS, antikoncepce a sexuální výchova, dále prevence kriminality s obsáhlými názornými ukázkami. Přednášek se zúčastnilo 48 žáků. 28 žáků školy se zúčastnilo besedy se sexuologem MUDr. Radimem Uzlem. V rámci protidrogové prevence se žáci zúčastnili představení Na rovinu, jeho koncepce vycházela z běžného života, ze závislosti na drogách, ale i negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnosti. Pro všechny žáky školy pokračoval projekt Na slovíčko. V rámci tohoto projektu byla připravena schránka důvěry a anonymní odpovědi na vložené dotazy. O aktuálních nabídkách byli žáci informováni prostřednictvím školní nástěnky a školního časopisu. Rodiče žáků obdrželi na začátku školního roku informační bulletin, kde jsou základní informace o škole i k prevenci sociálně patologických jevů.. S metodikem minimální prevence nebo s výchovným poradcem mohou konzultovat rodiče i žáci dle potřeby Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových programů, projektů nebo grantů. Financování z cizích zdrojů. Uspěli jsme s projektem Českého rozhlasu, získali jsme Kč, projektem Nadace Českého rozhlasu Kč na zabezpečení komplexu terapií terapie plaváním, terapie v solní jeskyni, canisterapie, bazální stimulace, tramporelaxace. V rámci charitativních akcí jsme uspořádali benefici k získání prostředků k zakoupení multifunkčního vozíku ve výši Kč. Akce byla velice zdařilá, získali jsme Kč. Ve spolupráci s ČČK Děti dětem jsme získali Kč k zakoupení učebních a kompenzačních pomůcek. Sponzorský dar 8500 Kč jsme obdrželi od pokerového klubu. V rámci projektu MěÚ Světlá n/s jsme získali Kč na kompenzační pomůcky. Projektem ESF podpora zaměstnávání jsme získali v rámci školního roku Kč.

8 Pedagogické aktivity. V rámci mimoškolních aktivit pracoval kroužek dramatický, sportovní kroužek, kroužek mladých zdravotníků, kroužek volno časových aktivit, počítačový kroužek, taneční kroužek, dorozumívací dovednosti, stolní tenis, logohrátky. Terapeutické činnosti synergetická reflexní terapie, canisterapie, terapie plaváním, KUPOZ, DOV, ergoterapie, míčkování, bazální stimulace, tramporelaxace. K rozvoji klíčových kompetencí průřezových témat ŠVP se realizovaly 4 projektové dny. Děti pracovaly v několika dílnách. Projektové dny byly zaměřeny na multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, osobnostně sociální výchovu, mediální výchovu apod. Do plánu školy i do tematických plánů vzdělávání byl zpracován plán enviromentální výchovy a osvěty, etická výchova, taneční a pohybová výchova. Žáci školy se zúčastnili sběru papíru, který probíhal v rámci celého roku, uskutečnil se sběr bylin. V rámci možností se starali o parkovou úpravu školy. Proběhla botanická soutěž, poznávání rostlin a živočichů. Škola pokračovala v akci Recyklohraní, zaměřená na třídění a recyklaci odpadu. Žáci v rámci celoškolní soutěže EVVO průběžně plnili různé úkoly, zapojili se do výtvarné soutěže. Pedagogové jednotlivých tříd vypracovali plán tematických exkurzí a výletů, které byly součástí školního plánu a názorně obohacovaly výchovně vzdělávací práci během celého školního roku. Pokračovalo se v tvorbě ŠVP pro Základní školu speciální a ŠVP vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro běžnou základní školu. V den zápisu dětí do školy se uskutečnil Den otevřených dveří. Přínosem pro pedagogy bylo školení supervize a vzájemné supervize pedagogů naši školy a pedagogů Základní školy speciální v Jihlavě pod dohledem odborného supervizita. Významné mimoškolní aktivity žáků, účast v soutěžích. Během roku proběhli zdařile již tradičné akce : sportovní soutěže ( mimo jiné i tradičná přátelská utkání se žáky obdobných škol z Ledče n/s a Chotěboře ), drakiáda, turistický den, účast na běhu Naděje, Mikuláš organizovaný žáky 9. třídy, masopustní karneval, pěvecká soutěž Doremi, dopravní soutěž, botanická soutěž, výtvarná soutěž, stolní tenis, vánoční posezení pedagogů, žáků a rodičů apod. Žáci ročníku pravidelně docházeli na výuku základů práce s počítačem do Krajské knihovny. Velkým přínosem pro žáky byla beseda s předsedou Konfederace politických vězňů p. Stojanem o změnách po II. světové válce. Každý měsíc se žáci školy zúčastnili kulturní akce např. zhlédli představení Mladé scény Ústí n/l Dlouhý, Široký a Bystrozraký, dále divadelní představení Jak Krakonoš Jířu napravil, koncert Marimba klubu netradiční soubor bicích nástrojů, divadelní představení divadla Drak komediální báchorky z Irska, Francie a Česka, Tygřík Petřík, pořad Černého divadla,

9 představení Divadélka Mrak Pirátská pohádka aneb o přátelství a plavbě za pokladem, pořad Na vlastní oči Josefa Klímy apod. Přínosnou byla spolupráce s agenturou Pohodáři, žáci se zajímavou formou seznamovali s různými kouty světa. Žáci ročníku se zúčastnili školení první pomoci, v závěru tohoto školení přijela do školy posádka Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. Akce byla dotovaná KÚ kraje Vysočina. SHM okresní kolo družstvo dívek 2. místo, družstvo chlapců 2. místo, 2 děvčata postoupili do krajského kola ve Velkém Meziřičí Botanická soutěž Žáci školy obsadili 1., 3. a 4. místo Soutěž zdravotnických hlídek mládeže V silné konkurenci všech základních škol a víceletého gymnázia, žáci naši školy obsadili hezké 5. místo Dopravní soutěž 3. místo Pěvecká soutěž Mladší žáci 1.místo, starší žáci 2. místo Malá kopaná 3. místo Vybíjená 2. místo Školní výlety, exkurze Praha Pražský hrad, Královská cesta, zámek Úsobí, ZOO Jihlava, Kostnice v Kutné Hoře, hrad Orlík u Humpolce, tradičně Pelestrovská hájenka apod. Výstava tradičních i netradičních výtvarných technik prací žáků školy probíhala v sále Staré radnice celoročně s různou tematikou. Akce školy byly každý měsíc publikovány v týdeníku Cesta Vysočiny, významnější akce v regionálním deníku Deník Vysočiny, v kabelové televizi. Výzdoba školy a její úroveň dosahuje ocenění návštěvníky školy z řad veřejnosti. Častými návštěvníky jsou děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem.

10 9. Údaje o výsledcích inspekčních činností provedených ČŠI a dalších kontrolních orgánů. Dne 4. února 2010 proběhla kontrola ČŠI k dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 10. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Škola úzce spolupracuje s Občanským sdružením Trojka, složené z rodičů žáků školy. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s MěÚ Havlíčkův Brod. P. starostka a člen městské rady jsou členy školské rady. Ředitelka školy je členkou výboru zastupitelstva MěÚ pro výchovu, vzdělávání a sport. Úzká je spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ při řešení problematiky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Dalšími významnými partnery spolupráce jsou Městská Policie i Policie ČR. V rámci strategie prevence proběhli různé besedy se žáky, řešili jsme i záležitosti problémových žáků školy. Na dobré úrovni je spolupráce s Úřadem práce H. Brod, který nám pomáhá při profesionální orientaci našich žáků a jejich dalším uplatnění na trhu práce. Společně řešíme personální otázky školy v rámci veřejně prospěšných prací s dotací ESF. Krajská knihovna organizuje pro naše žáky celoročně pravidelně 1x týdně hodinu základů práce na PC, seznámení se s internetem. Škola dále spolupracuje s PPP H. Brod, dětským neurologem, psychiatrem, Psychiatrickou léčebnou H. Brod. Úzká je i spolupráce s pediatry jednotlivých dětí formou konzultací k postižením a vzdělávacích možností jednotlivých žáků. Školská rada schválila dne Mgr. Klára Sojková řed. školy

11

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČN VÝRO NÍ ZPRÁ ZPRÁVA 2012/ 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA U TROJICE 2104 580 01 HAVLÍČK V BROD HAVLÍ KŮV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ 2013 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ. u Matky Boží v Jihlavě. Výroční zpráva za školní rok 2004/05

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ. u Matky Boží v Jihlavě. Výroční zpráva za školní rok 2004/05 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ u Matky Boží v Jihlavě Výroční zpráva za školní rok 2004/05 Výroční zpráva za školní rok 2004/05 OBSAH: - charakteristika školy a učební plán - přehled pedagogických pracovníků

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015

Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 Dlouhodobý záměr školy do roku 2015 vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR ( 2011 2015 ) Cíle stanovené v předchozím období a jejich

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více