JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY"

Transkript

1 JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k

2 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice, Lidická 1625/156, PSČ Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 224. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. 2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Členové družstva neručí za závazky družstva. 4. Právní poměry družstva upravuje obchodní zákoník a tyto stanovy. 5. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev. 6. Družstvo může být členem zájmových sdružení a jiných organizací. 7. Družstvo může zakládat samostatné podnikatelské subjekty a účastnit se na jiných podnikatelských subjektech. 8. Předmětem podnikání (činnosti) družstva je: a) řeznictví a uzenářství b) pekařství, cukrářství c) hostinská činnost d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Článek 3 1. Základní členský vklad fyzických osob činí 2000,- Kč. 2. Základní členský vklad právnických osob činí ,- Kč. Podmínkou pro přijetí právnické osoby je dále její závazek k dalšímu členskému vkladu v dohodnuté výši. 2

3 3. Zapisovaný základní kapitál činí ,- Kč. 4. Zapisovaný základní kapitál a výši základního členského vkladu lze měnit pouze usnesením shromáždění delegátů změnou stanov. 5. Pokud dosavadní výše základního členského vkladu člena fyzické osoby nedosahuje výše uvedené v odst. 1, je člen povinen chybějící část základního členského vkladu doplatit, není-li v dalších ustanoveních uvedeno jinak. 6. U člena fyzické osoby, který uhradil podle čl. 14 platných stanov další členský vklad, použije se jeho odpovídající část do výše základního členského vkladu na dorovnání základního členského vkladu s tím, že se o tuto část další členský vklad sníží. 7. Ustanovení odst. 6 se použije i na část dalšího členského vkladu zahrnujícího majetkový podíl člena z transformace podle čl. 14, odst. 4 platných stanov, pokud člen po transformaci podle zákona č. 49/1992 Sb. v družstvu setrval; majetkový podíl z transformace však bude nejprve upraven podle platných daňových předpisů. O použitou část zahrnutou do základního členského vkladu bude majetkový podíl z transformace snížen. 8. Nelze-li postupem podle odst. 6 a 7 dosáhnout výše základního vkladu, bude člen písemně vyzván k doplacení chybějící části základního členského vkladu s tím, že člen je povinen doplatek uhradit nejpozději do 31. května Neuhradí-li člen doplatek ve stanovené lhůtě podle odst. 8, bude vyloučen podle příslušného ustanovení stanov, nebo bude jeho členství ukončeno dohodou. II. Členství v družstvu Článek 4 Obsah a vznik členství 1. Členství v družstvu je dobrovolné. Jeho obsahem je účast na činnosti družstva způsobem vymezeným stanovami. 2. Členem družstva může být: a) osoba fyzická, která dosáhla věku 18 let a je bezúhonná v tom smyslu, že nebyla odsouzena za úmyslný trestní čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi a má způsobilost k právním úkonům podle českého práva, b) osoba právnická, jestliže zamýšlený způsob její účasti na činnosti družstva odpovídá stanovám a odůvodňuje vznik členství. 3. Členství v družstvu vzniká způsobem: a) přijetím za člena na základě členské přihlášky, b) převodem členských práv a povinností, c) usnesením shromáždění delegátů o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, d) přechodem členských práv a povinností na právního nástupce právnické osoby. 3

4 4. Podmínkou pro rozhodnutí o přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky je složení základního členského vkladu. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo družstva. U členů právnických osob schvaluje i výši dohodnutého dalšího vkladu (čl. 3, odst. 2). 5. Členství v družstvu vzniká: a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena v případě podle odstavce 3a) b) dnem schválení dohody o převodu členských práv a povinností představenstvem v případě podle odstavce 3b) c) dnem, ke kterému byl proveden zápis do obchodního rejstříku v případě podle odstavce 3c) a 3d) ( 256 obch.zák.). 10. Družstvo vede seznam členů celého družstva i dílčí seznamy členů podle jednotlivých členských základen. Do seznamu se zapisuje kromě jména a bydliště fyzické osoby jako člena nebo názvu a sídla právnické osoby i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. 11. Členská práva a povinnosti ( čl.5) může člen převést na jiného člena družstva nebo na jinou osobu, a to na základě dohody schválené představenstvem družstva. Součástí dohody je i převod základního členského a dalšího členského vkladu převádějícího člena včetně povinnosti nabyvatele členských práv a povinností doplatit případný rozdíl mezi již splacenými vklady a výší členských vkladů, k nimž byl převádějící člen povinen. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva družstva se může člen družstva odvolat ke shromáždění delegátů do patnáctí dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí představenstva družstva.rozhodnutím představenstva družstva nebo shromáždění delegátů o schválení dohody o převodu členských práv a povinností se stává nabyvatel těchto práv a povinností členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího člena.je-li nabyvatel členských práv a povinností členem družstva, stává se na něj převáděný základní členský vklad převádějícího člena dalším členským vkladem. Článek 5 Práva a povinnosti členů 1. Člen má zejména právo: a) účastnit se členských schůzí své místní členské základny /kde je veden v evidenci/, b) volit a být volen za člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací, c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv jeho orgánu, požádat o jejich zaprotokolování na členské schůzi a být o jejich vyřízení informován, d) požadovat od orgánů družstva vysvětlení a odvolávat se v případech a způsobem podle stanov proti rozhodnutí jeho orgánů a obracet se na soud v případech, kdy to zákon připouští, e) žádat v odůvodněných případech svolání členské schůze místní členské základny prostřednictvím členského výboru, 4

5 f) na přednostní nákup cenných papírů, emitovaných družstvem a zúročení vloženého kapitálu, využívání technických, obchodních a dalších služeb družstva, nákup zboží za zvýhodněných cenových podmínek v prodejnách družstva a na část zisku družstva v rozsahu stanoveném usnesením shromáždění delegátů. 2. Každý člen je zejména povinen: a) splatit ve lhůtě a výši majetkové účasti, ke kterým se zavázal, b) dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení jeho orgánů a podílet se na jeho činnosti, c) chránit majetek družstva, d) usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva, e) ohlásit družstvu každou změnu, která souvisí s evidencí členství nebo s podmínkami zákazu konkurence, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, f) podílet se na úhradě ztráty podle rozhodnutí shromáždění delegátů svými členskými vklady. 3. Základní a další členský vklad jsou součástí základního kapitálu družstva. Po dobu trvání členství nelze členské vklady vrátit členovi.po skončení členského poměru ovlivňují členské vklady výši vypořádacího podílu člena podle čl. 17 stanov. 4. Členská práva a povinnosti člena právnické osoby se vymezí přiměřeně ustanovení čl. 5 samostatnou dohodou. Zásady těchto dohod schvaluje shromáždění delegátů. Článek 6 Zánik členství Členství v družstvu zaniká: a) dohodou (včetně dohody ve smyslu čl. 4 bod 7 stanov), b) vystoupením, c) vyloučením, d) prohlášením konkursu na majetek člena e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce h) smrtí člena (u fyzické osoby), i) zánikem družstva, j) zánikem právnické osoby. Článek 7 Dohoda Dohoda o ukončení členství mezi členem a představenstvem družstva se uzavírá písemně a obsahuje den ukončení členství a způsob majetkového vypořádání člena. 5

6 Článek 8 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu. Tato podmínka je splněna zasláním písemného oznámení na adresu sídla ústředí družstva. Členství zanikne uplynutím 3 měsíců. Tato doba začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení. Oznámení může člen vzít zpět písemně se souhlasem představenstva. 2. Jestliže člen vystupuje v souvislosti se splynutím, sloučením či rozdělením družstva, končí jeho členství ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí nejpozději 7 dnů po usnesení shromáždění delegátů o splynutí, sloučení nebo rozdělení družstva. Článek 9 Vyloučení 1. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Členství zaniká dnem doručení písemného oznámení o vyloučení členovi družstva. Jde-li však o vyloučení podle odst. 2 písm c), zanikne členství teprve po druhém bezvýsledném doručování písemnosti o vyloučení na poslední známou adresu člena. 2. Člen může být vyloučen: a) jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti, b) jestliže zavrženíhodným způsobem zasáhne do práv a nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, c) jestliže jeho pobyt se stane pro družstvo neznámým a tento stav trvá nejméně 1 rok, d) nezaplatí-li základní nebo další členský vklad ve lhůtě stanovené stanovami nebo sjednané v dohodě e) nesplňuje-li podmínky členství uvedené v čl. 4 odst. 2 nebo jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi. 3. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. U člena - fyzické osoby rozhoduje představenstvo zejména na návrh členského výboru. 4. Jde-li o vyloučení podle odst. 2 písm b) a e), může představenstvo družstva rozhodnout o vyloučení pouze do tří měsíců od dne, kdy mu byly důvody vyloučení známy, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy takový důvod vznikl. Jde-li o vyloučení podle odst. 2 písm d), lze člena vyloučit teprve poté, když byl písemně vyzván, aby doplatek do výše základního nebo členského vkladu ve stanovené lhůtě uhradil. 5. Rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno. Důvod nemůže být dodatečně měněn. 6. Vyloučení se oznamuje členovi písemně do vlastních rukou. Vyloučení doručované držitelem poštovní licence zasílá družstvo na poslední adresu člena, která je mu známa, jako doporučenou zásilku s doručenkou a poznámkou do vlastních rukou. Povinnost družstva doručit písemnost o vyloučení je splněna, jakmile člen písemnost převezme, nebo jakmile byla držitelem poštovní licence vrácena družstvu jako nedoručitelná a člen svým jednáním 6

7 nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže člen přijetí písemnosti odmítne. 7. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může se proti němu odvolat ke shromáždění delegátů prostřednictvím představenstva do 3 měsíců ode dne, kdy se o vyloučení dověděl nebo mohl dovědět. Jestliže shromáždění delegátů rozhodnutí představenstva o vyloučení člena potvrdí, může člen podat návrh k soudu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí ve lhůtách stanovených v 231, odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Článek 10 Smrt člena 1. Smrtí fyzické osoby zaniká její členství. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat družstvo o přijetí za člena. O jeho žádosti je oprávněno rozhodnout představenstvo družstva. 2. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Družstvo vyrozumí příslušný soud ( notářského komisaře) o tom, že zemřelému členovi vznikl nárok na vypořádací podíl. Družstvo oznámí soudu jeho výši poté, co bude moci být jeho výpočet proveden. Článek 11 Zánik členství právnické osoby 1. Členství právnické osoby zaniká také jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. 2. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech jejích dosavadních členských práv a povinností. Článek 12 Zánik družstva Zánikem družstva zaniká členství jen v případě, že družstvo nemá právního nástupce. III. Majetkové vztahy Článek 13 Základní kapitál družstva a majetková účast členů 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. Členskými vklady jsou: základní členský vklad (čl. 3, odst. 1,2 a 5) další členský vklad (čl. 14). 7

8 2. V rámci další majetkové účasti může člen na základě smlouvy s představenstvem poskytnout družstvu finanční prostředky v neomezené výši, minimálně však 5000,- Kč. Vyšší částka musí být násobkem částky minimální. Podmínky zhodnocení poskytnuté finanční částky spolu s úpravou postupu při jejím vrácení musí být ujednány ve smlouvě nebo stanoveny usnesením shromáždění delegátů, které se stane nedílnou součástí smlouvy. 3. Základní členský vklad a další členský vklad se skládá v penězích, není-li dále uvedeno něco jiného. 4. Základní i další členský vklad člena může být na základě smlouvy uzavřené s představenstvem družstva složen jako vklad nepeněžitý formou předání nemovitosti, movitých věcí nebo i nehmotnou formou (patenty, licence, know-how) či v cenných papírech. Ocenění nepeněžitých vkladů musí být provedeno znaleckým odhadem. 5. Členské vklady jsou mírou účasti na čistém obchodním majetku družstva a ovlivňují podíl na zisku člena, vypořádací podíl, případně podíl na likvidačním zůstatku. Článek Člen družstva může kdykoliv za trvání členství vkládat do družstva na základě písemné dohody s představenstvem finanční prostředky formou dalšího členského vkladu za podmínky, že jeho splacený základní členský vklad činí nejvyšší základní členský vklad podle stanov. 2. Minimální hodnota dalšího členského vkladu musí činit ,- Kč (s vyjímkou dalšího členského vkladu ve smyslu článku 4, bod 7). Horní hranice dalšího členského vkladu je omezena částkou ,- Kč. 3. Člen může svůj další členský vklad zvýšit na základě písemné dohody s představenstvem družstva o násobky stanovené minimální hodnoty, maximálně však do stanovené horní hranice. 4. Nedílnou součástí dalšího členského vkladu je majetkový podíl z transformace vypočtený členovi družstva podle z.č. 42/92 Sb, pokud zůstal členem družstva po transformaci. Zůstatek majetkového podílu z transformace člena fyzické osoby bude v případě použití majetkového podílu z transformace podle čl. 3, odst. 7, a po aplikaci příslušných daňových povinností vypořádán v naturálním plnění v odpovídající maloobchodní ceně - toto ustanovení se netýká členů, kteří nedosáhnou základního členského vkladu v předepsané výši a nesetrvají tudíž v družstvu. 5. Výši zisku k rozdělení mezi členy ( podíl na zisku) stanoví shromáždění delegátů na návrh představenstva družstva na schůzi schvalující výsledky hospodaření družstva za příslušný kalendářní rok.kriteriem pro výpočet podílu na zisku je poměr výše dalšího členského vkladu člena vynásobeného délkou jeho složení k souhrnu dalších členských vkladů všech členů vynásobených délkou jejich složení v roce, za který se podíl na zisku přiznává. Pro účel výpočtu podílu na zisku se vylučuje další členský vklad z transformace a další členský vklad dle čl. 4, odstavec 7), poslední věta. 8

9 6. Shromáždění delegátů schválí na návrh představenstva výši zisku k rozdělení mezi členy s dalším členským vkladem. Kritériem pro rozdělení zisku je délka trvání dalšího členského vkladu a poměr výše dalšího členského vkladu člena k souhrnu dalších členských vkladů členů v roce, za který se podíl na zisku přiznává. Článek 15 Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve smyslu 235 odstavec 1 obchodního zákoníku. Zapisovaná výše částky převedené do nedělitelného fondu podle 18 zákona č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech činí ,- Kč. 2. Nedělitelný fond se nesmí použít po dobu trvání družstva na rozdělení mezi členy. Článek 15a Ostatní fondy družstva 1. Družstvo dále zřizuje tyto zajišťovací fondy: Sociální fond - pro účely zajištění potřeb zaměstnanců družstva; tvořený přídělem ze zisku podle rozhodnutí shromáždění delegátů. Fond členů a funkcionářů - pro účely naplnění práv členů družstva, uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích, sociálních a jiných potřeb, ocenění členů a funkcionářů družstva; tvořený přídělem ze zisku podle rozhodnutí shromáždění delegátů. Článek 16 Hospodaření družstva a rozdělení zisku 1. Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především z podnikatelské činnosti nebo z dalších zdrojů. 2. Smyslem podnikatelské činnosti je zabezpečovat ekonomické, sociální, kulturní a vzdělávací potřeby členů družstva. V té souvislosti družstvo zejména využívá nákupní a cenové politiky ve prospěch svých členů poskytováním slev, bonifikací aj. výhod. 3. Z vytvořeného zisku družstvo hradí přednostně daně a odvody do státního rozpočtu, případně další odvody a příspěvky v návaznosti na členství družstva ve Svazu českých a moravských spotřebních družstev apod. (v zájmových sdruženích). Zisk po zdanění a odvodech družstvo využívá samostatně a nemůže mu být odebrán. O použití zisku rozhoduje shromáždění delegátů na návrh představenstva. 4. Zisk po zdanění a odvodech družstvo použije na: a) další úhrady v rámci ostatního použití hospodářského výsledku, b) příděly fondům: nedělitelnému fondu nad zákonem stanovenou hranici sociálnímu fondu fondu členů a funkcionářů 9

10 c) podíly členů na zisku a členské výhody podle rozhodnutí shromáždění delegátů. 5. Rozdělení zisku po daních a odvodech a vymezení podílu člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy stanoví shromáždění delegátů. 6. Nároky z další majetkové účasti členů jsou součástí rozdělení zisku za příslušný rok. Rozhoduje o nich shromáždění delegátů vždy při projednání řádné účetní závěrky. 7. Vzniklá ztráta se uhradí: ze zisku následujících let ze zůstatků fondů z členských vkladů 12. Pro financování svého rozvoje může družstvo vydávat cenné papíry. Způsob jejich vydávání, nakládání s nimi, jakož i jejich zhodnocení vyhlásí shromáždění delegátů v souladu s platnými právními předpisy. 13. Družstvo může hospodařit s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob na základě uzavřené smlouvy. 14. Všechny hodnoty, se kterými družstvo hospodaří, musí být řádně účetně evidovány a oceňovány v souladu s platnými právními předpisy. 15. Orgány družstva jsou povinny k ochraně družstevního majetku používat všech právních prostředků, musí jej chránit proti neoprávněným zásahům a uplatňovat nároky na náhradu škod. 16. Shromáždění delegátů může stanovit další postup na úseku hospodaření družstva včetně krytí případné ztráty družstva. Dále může rozhodnout o další finanční účasti, popřípadě o cizí účasti na rozvoji a hospodářské činnosti družstva. Článek 17 Vypořádání majetkových vztahů A/ ZA TRVÁNÍ ČLENSTVÍ 1. Dojde-li za trvání členství k zániku další majetkové účasti člena, provede družstvo majetkové vypořádání se členem podle podmínek dohodnutých ve smlouvě, nejpozději do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, ve kterém došlo k zániku této účasti, nedohodne-li se družstvo se členem jinak. B/ PO ZÁNIKU ČLENSTVÍ 1. Zanikne-li členství v družstvu, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Kriteriem pro stanovení vypořádacího podílu je poměr splacených členských vkladů člena včetně dalšího majetkového vkladu z transformace (čl.14, odstavec 4) k souhrnu 10

11 splacených členských vkladů včetně dalších majetkových vkladů z transformace všech členů ke dni skončení členství. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok předcházející roku, v němž členství zaniklo. Při výpočtu se však nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu, v sociálním fondu, ve fondu členů a funkcionářů a v ostatních kapitálových fondech. Dále se nepřihlíží k nerozdělenému hospodářskému výsledku zisku a k dohadným položkám. 4. Skončí-li členství člena fyzické osoby, jehož základní členský vklad podle předchozí úpravy ve stanovách nedosahuje výše uvedené v čl. 3, odst. 1 a nezavázal se doplatit tento vklad podle čl. 3, odst. 5, snižuje se vypočtený vypořádací podíl o rozdíl mezi základním členským vkladem podle čl. 3 odst. 1 a skutečně splacenou částí základního členského vkladu. Vypořádací podíl se však v tomto případě nesnižuje pod hodnotu rovnající se součtu skutečně splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. 5. Skončí-li členství člena fyzické osoby podle článku 6, písmeno b),c),h) stanov do dvou let od data jeho vzniku nebo od data, kdy došlo k převodu členských práv a povinností na člena, stanoví se vypořádací podíl ve smyslu předchozích ustanovení maximálně do výše hodnoty jeho splacených členských vkladů a vkladu vytvořeného při transformaci družstva. 6. Vypořádací podíl se vyplatí do konce kalendářního roku následujícího po roce skončení členství. 7. Vypořádací podíl se hradí v penězích. Byla-li ale členským vkladem nemovitost, může být vypořádání provedeno i vrácením nemovitosti, bylo-li to ve smlouvě o převodu vlastnictví ustanoveno, anebo jestliže o tom dojde k dohodě. Vychází se přitom z hodnoty, která je evidována v majetku družstva v době zániku členství. 8. Člen, který nesouhlasí s převodem svých práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí do 1 týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl podle 233 obchodního zákoníku je povinen uhradit členovi, který z družstva vystoupil, právní nástupce do 1 měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. 9. Zanikne-li družstvo likvidací, vyplatí se členům z likvidačního zůstatku nejprve splacená část jejich členských vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok, podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva. 1. Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů, IV. Orgány družstva Článek 18 Společná ustanovení 11

12 b) představenstvo, c) kontrolní komise, d) členská schůze místní členské základny, e) členský výbor. Shromáždění delegátů v plném rozsahu přejímá působnost členské schůze ve smyslu 239 odst. 7 obchodního zákoníku, neboť s ohledem na rozsah družstva není možné svolávat členskou schůzi dle zákona. 2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva a zmocnění zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 3. V orgánech družstva se rozhoduje hlasováním. Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení shromáždění delegátů, představenstva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. 4. Funkce člena orgánu družstva je nezastupitelná. 5. Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů dodavatelů a právnických osob s obdobným předmětem činnosti - vyjímku schvaluje v odůvodněných případech představenstvo družstva. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí členství v kontrolní komisi. 6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy rezignaci projednal orgán k tomu příslušný, a to: u členů představenstva - představenstvo u členů kontrolní komise - kontrolní komise u předsedů členských výborů - členská schůze místní členské základny u ostatních členů členských výborů - příslušný členský výbor. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 měsíců od oznámení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 7. Funkční období volených orgánů je 4 roky. Členové družstva mohou být voleni opětovně. Způsob jejich volby určují volební řády. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodružstevními předpisy. 8. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. 9. Z jednání orgánů se vyhotovuje zápis. Nesouhlasí-li člen orgánu s některým usnesením, má právo požádat, aby jeho odlišný názor byl v zápisu poznamenán. 10. Podrobnosti o volbách, o odvolání orgánů družstva a o jejich jednání upravují volební a jednací řády těchto orgánů, které si schvaluje každý jednotlivý orgán ve své působnosti. 11. Členové orgánů vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni, a to až do ustanovení nových orgánů. 12

13 12. Kromě členů může být do orgánů družstva volen i potřebný počet náhradníků, které si příslušný orgán povolává v případě potřeby na uvolněnou funkci člena. Článek 19 Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Je tvořeno delegáty (zástupci) zvolenými na členských schůzích místních členských základen. Směrnice pro volbu delegátů vydává představenstvo družstva. Každé členské základně musí být umožněno zastoupení alespoň jedním delegátem. Shromáždění delegátů přísluší zejména: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o sloučení, rozdělení, splynutí a zrušení družstva nebo o změně právní formy h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích; významnou majetkovou dispozicí pro tento účel je taková majetková dispozice, při níž dochází ke změně vlastníka a její odhadní cena přesahuje 50 milionů Kč, nebo zatížení nemovitosti družstva zástavním právem, pokud odhadní cena zatěžované nemovitosti přesahuje 100 milionů Kč, nebo vklad družstva do jiné společnosti v nominální hodnotě nad 10 milionů Kč, i) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise, j) schvalovat zásady pro poskytování členských výhod a případnou cizí účast na rozvoji a hospodaření družstva, k) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesením představenstva, popřípadě dalších orgánů družstva, l) volat k odpovědnosti členy orgánů, kteří svým jednáním způsobili družstvu škodu nebo porušili stanovy, a odvolávat je z funkcí, m) rozhodovat o tvorbě a použití fondů, n) schvalovat narovnání při uplatnění nároků družstva vůči členům orgánů družstva, kteří družstvu způsobili škodu. 2. Shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jednou do roka oznámením umístěným nejméně 8 dní před konáním shromáždění delegátů v ústředí družstva a v místech, při kterých je organizována členská základna družstva. Shromáždění delegátů se musí svolat také tehdy, rozhodne-li o tom představenstvo nebo žádá-li o to písemně s uvedením důvodů: a) alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo b) kontrolní komise družstva. 3. Shromáždění delegátů je usnášení schopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina delegátů. 13

14 4. Pro platnost usnesení shromáždění delegátů platí ustanovení článku 18 odstavec 3 s vyjímkou rozhodování o zániku družstva, přijetí a změně stanov, kdy se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných delegátů. 5. Jestliže shromáždění delegátů není schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní shromáždění delegátů do 3 týdnů ode dne, kdy se mělo konat původní. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet bez ohledu na článek 19, odst Při hlasování má každý delegát 1 hlas. 7. Z jednání shromáždění delegátů se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat : a) datum a místo konání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky delegátů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam delegátů shromáždění delegátů, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý delegát má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Článek 20 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Tvoří ho 6 až 9 členů volených shromážděním delegátů. Členem představenstva nemůže být pracovník družstva s vyjímkou generálního ředitele. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o jeho záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami, případně interními předpisy družstva vyhrazeny jinému orgánu nebo generálnímu řediteli. Představenstvo zejména: a) schvaluje podnikatelský záměr družstva, obchodně finanční plán družstva, opatření na úseku členských záležitostí, výši příspěvků do fondů SČMSD, případně jiných sdružení, převody členských práv a povinností členů družstva, b) rozhoduje o podmínkách a výši další majetkové účasti při uzavírání smlouvy s členem, vstupu družstva do jiných sdružení či podnikatelských subjektů, organizaci členské základny družstva, přijetí právnických osob do družstva, vyloučení člena z družstva, nákupu a prodeji nemovitostí v plném rozsahu a zřizování zástavních práv k nemovitostem a poskytování půjček jiným subjektům ve vyhrazené výši, 14

15 c) projednává návrhy a podněty kontrolní komise družstva, výsledky hospodaření družstva, připomínky a náměty členských základen k běžné činnosti družstva. 3. Představenstvo plní usnesení shromáždění delegátů a opovídá mu za svou činnost. Deleguje zástupce družstva na konferenci členských družstev SČMSD či jiných. Je oprávněno usměrňovat činnost členských výborů. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 5. Usnesení představenstva lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 6. Představenstvo jmenuje a odvolává generálního ředitele družstva pro řízení běžné činnosti družstva. Stanovuje jeho mzdové náležitosti. Článek 21 Zastupování a podepisování za družstvo 1. Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně generální ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představenstvem pověřený člen představenstva družstva. 2. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo generální ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 3. Zaměstnanci družstva jsou oprávněni jednat za družstvo na základě písemného zmocnění generálního ředitele nebo v rozsahu vyplývajícím z jejich pracovního zařazení. Článek 22 Předseda představenstva 1. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva, předkládá představenstvu ke schválení závažná rozhodnutí a spolupracuje v zásadních otázkách s generálním ředitelem družstva v období mezi jednáními představenstva. 15

16 Článek 23 Generální ředitel družstva 1. Generální ředitel družstva řídí a rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se běžné činnosti družstva, není-li jejich řešení vyhrazeno zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánů družstva přímo orgánům družstva. 2. Generální ředitel družstva zejména: a) vykonává usnesení představenstva a odpovídá mu za svou činnost, b) předkládá představenstvu k rozhodnutí záležitosti, které přísluší výhradně představenstvu; informuje představenstvo o těch rozhodnutích ve své pravomoci, která posoudí jako závažná, c) v pracovně právních vztazích činí právní úkony a podepisuje jménem družstva některými pracovně právními úkony a podepisováním může pověřit další vedoucí zaměstnance družstva, d) zabezpečuje úkoly vyplývající pro družstvo ze zákona o kolektivním vyjednávání, e) jménem družstva uzavírá a podepisuje smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru uzavíráním a podepisováním některých smluv může pověřit další zaměstnance družstva, f) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu g) zastupuje družstvo a podepisuje úkony při jednání před soudy, finančními úřady, živnostenskými úřady, úřady práce a ostatními státními, kontrolními a jinými orgány a institucemi tímto zastupováním a podepisováním může pověřit další zaměstnance družstva. Článek 24 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze shromáždění delegátů a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Tvoří ji 5 až 7 členů volených shromážděním delegátů. Členem kontrolní komise nemůže být zaměstnanec družstva. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kontrolní komise. 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 3. Kontrolní komise upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. 5. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. 6. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise a mají právo se účastnit jednání kteréhokoliv orgánu družstva. 16

17 7. Usnesení kontrolní komise lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 8. Uděluje souhlas k uzavření smluv, kterými družstvo v jednom ročním období nabývá nebo zcizuje majetek nad 1/3 vlastního kapitálu. Článek 25 Členská schůze místní členské základny 1. Členská schůze místní členské základny je místním orgánem družstva, na kterém členové uplatňují svá členská práva. Je sdružením členů družstva při určité provozovně nebo v určitém místě. Členská schůze místní členské základny se svolává podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Členskou schůzi svolává předseda členského výboru, a to způsobem v místě obvyklém. 2. Členská schůze místní členské základny zejména: a) projednává a schvaluje zaměření činnosti členského výboru a místní členské základny, b) volí a odvolává členy členského výboru včetně předsedy, místopředsedy a dalších členů, volí delegáty na shromáždění delegátů včetně příslušného počtu náhradníků, c) projednává návrhy a připomínky členů adresované shromáždění delegátů a ostatním orgánům družstva, d) navrhuje orgánům družstva formy komerční činnosti na základních obchodních jednotkách. 3. Členská schůze místní členské základny musí být svolána vždy, požádá-li o to alespoň 1/5 členů v místě, nebo požádá-li o to představenstvo. Členskou schůzi řídí její předseda nebo pověřený člen členského výboru. Byla-li členská schůze místní členské základny řádně svolána, je způsobilá se usnášet za každé účasti členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Článek 26 Členský výbor 1. Členský výbor: a) pomáhá představenstvu při plnění úkolů družstva, b) vyžaduje od orgánů odstranění nedostatků, které nemůže vyřešit ve vlastní pravomoci, c) projednává nebo se zúčastňuje jednání u místních orgánů a organizací v záležitostech, které se týkají činnosti družstva v místě, d) plní funkci místního kontrolního orgánu družstva a informuje orgány družstva o výsledcích svých kontrol v provozovnách svého obvodu; má právo účastnit se inventarizací, být informován o jejich výsledcích a na požádání se vyjadřuje k návrhům na vypořádání částečně nebo plně znehodnoceného zboží a spolupůsobí při opatřeních proti poškozování a rozkrádání družstevního majetku a v ochraně spotřebitele, e) podílí se na ovlivňování ekonomiky provozoven svého obvodu a kontroluje kvalitu poskytovaných služeb, 17

18 f) vyjadřuje se k zásadním otázkám v činnosti družstva jako základní složka družstevní samosprávy, projednává a sleduje hospodaření družstva, pomáhá při řízení provozoven, ve vyhledávání nových pracovníků, g) spolupracuje s představenstvem družstva při řešení členských záležitostí, kontroluje vedení dílčích seznamů členů družstva, h) má právo vyjadřovat se k práci zaměstnanců družstva, kteří působí v jeho obvodu, i) má právo zúčastňovat se jednání, které vedou zástupci družstva v provozovnách, j) v obvodu své působnosti má právo vyjadřovat se k návrhům na zařízení nebo úpravy provozoven a provádí laický dozor při výstavbě a pracích v provozovnách družstva, k) zabezpečuje řádné hospodaření se svěřenými prostředky podle platných směrnic. 2. Členský výbor se ve své činnosti řídí usneseními a směrnicemi orgánů družstva. 3. Členský výbor je volen v počtu 3-7 členů podle velikosti členské základny. Konkrétní podmínky stanoví představenstvo družstva 4. Schůze členského výboru svolává jeho předseda podle potřeby. Členský výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny členů. V. Zánik družstva Článek Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením shromáždění delegátů, b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu. 3. O rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 4. Usnesení shromáždění delegátů o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva shromáždění delegátů určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 5. Obchodní zákoník upravuje podrobnosti o zániku družstva včetně dopadů na práva a povinnosti členů. 18

19 VI. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy byly schváleny shromážděním delegátů družstva, které se konalo dne 23. května 2006 v Českých Budějovicích. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení shromážděním delegátů. Tímto dnem pozbývají platnosti stanovy družstva schválené shromážděním delegátů družstva dne 23. května 2000 ve znění změn schválených shromážděním delegátů dne 15. května 2001, 23. května 2002 a 26. května Vznik práv a povinností včetně nároků z nich vzniklých před účinností nových stanov se řídí stanovami platnými v době vzniku práv a povinností a nároků z nich vzniklých. V Českých Budějovicích dne 23. května ****** Změna stanov č. 1 byla schválena shromážděním delegátů dne 21. května Změna stanov č. 2 byla schválena shromážděním delegátů dne 19. května Změna stanov č. 3 byla schválena shromážděním delegátů dne 23. května Ing. Bořivoj Marxt předseda představenstva Ing. Jaroslav Froulík místopředseda představenstva a generální ředitel 19

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN

Stanovy občanského sdružení. Klub UHLAN Stanovy občanského sdružení Klub UHLAN Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: Klub UHLAN (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne

Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne Stanovy spolku Ramus, z.s. schválené členskou schůzí dne 30.7.2015 1/5 1. Název a sídlo spolku A. Název spolku: Ramus, z.s. B. Sídlo spolku: Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00 2. Účel spolku A. Spolek je

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz

DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz K L A S, opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01 IČ: 00532762 DIČ: CZ00532762 Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení

II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST. Základní ustanovení II. 1. STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MOST 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ÚPNÉ ZNĚNÍ STANOV Pacienti IBD z.s. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název spolku Název spolku: Pacienti IBD z.s. (dále jen spolek ) Sídlem spolku je Praha. Čl. II. Sídlo spolku Čl. III. Statut spolku 1. Spolek

Více