Návod k instalaci a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a údržbě"

Transkript

1 Návod k instalaci a údržbě Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte (08/2010) CZ

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Bezpečnostní pokyny Údaje o výrobku K tomuto návodu Prohlášení o shodě Používání k určenému účelu Název kotle Rozsah dodávky Celková charakteristika výrobku Rozměry a připojení Technické údaje Objemový průtok plynu Kategorie a připojovací přetlaky plynu, specifické pro jednotlivé země Předpisy Normy a směrnice Schvalovací a informační povinnost Místo instalace Připojení spalovacího vzduchu Kvalita otopné vody Kvalita potrubního vedení Protizámrazová ochrana Inspekce/údržba Nářadí, materiál a pomocné prostředky Platnost předpisů Přeprava kotle Kontrola rozsahu dodávky Zvednutí a přenášení kotle Přeprava kotle na válečcích Instalace Požadavky na prostor instalace Vzdálenosti od stěn Vyrovnání kotle Připojení odtahu spalin a přívodu vzduchu Připojení odtahu spalin Připojení přiváděného vzduchu (provoz nezávislý na vzduchu z prostoru) Instalace hydraulických přípojek Připojení výstupu vytápění Připojení zpátečky vytápění Instalace zásobníku teplé vody Montáž pojistného ventilu a automatického odvzdušňovače nebo pojistné skupiny Instalace odtoku kondenzátu Montáž přípojky pro membránovou expanzní nádobu Naplnění topného systému a zkouška těsnosti Zásobování palivem Elektrické připojení Montáž regulačního přístroje Připojení k elektrické síti a připojení dodatečných komponentů Montáž krytu Svislé vyrovnání kotle Uvedení do provozu Kontrola provozního tlaku Zaznamenání charakteristických hodnot plynu Kontrola vybavení kotle Kontrola těsnosti Přepnutí na jiný druh plynu Přestavba pro velikost kotle 90 a 120 kw Přestavba pro velikost kotle 160 kw Přestavba pro velikosti kotlů od 200 do 280 kw Aktualizace typového štítku Odvzdušnění plynového potrubí Kontrola otvorů pro přívod a odvod vzduchu a kontrola připojení odtahu spalin Kontrola membrány přiváděného vzduchu Uvedení topného systému do provozní pohotovosti Zapnutí kotle prostřednictvím BC Provedení testu spalin Vyvolání servisní roviny na obslužné jednotce RC35 a zobrazení dat monitoru Kontrola a nastavení CO2 při plném zatížení Kontrola a nastavení obsahu CO2 při částečném zatížení Změna zobrazení stavu na BC10 na zobrazení stavu teploty kotle Návrat z testu spalin do provozního režimu Snímání naměřených hodnot Dopravní tlak Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 Obsah Hodnota CO Kontrola funkcí Kontrola ionizačního proudu (proudu plamene) Měření připojovacího přetlaku plynu Kontrola těsnosti za provozu Montáž dílů opláštění Informování provozovatele zařízení, předání technické dokumentace Protokol o uvedení do provozu Příloha Charakteristiky čidel Průtokový odpor vody Schéma zapojení MC Rejstřík hesel Odstavení topného systému z provozu Uvedení topného systému mimo provoz pomocí základní řídicí jednotky Odstavení topného systému z provozu v případě nouze Co dělat v případě nouze Ochrana životního prostředí/likvidace odpadu Inspekce a údržba Příprava kotle k inspekci Všeobecné práce Vnitřní zkouška těsnosti Stanovení zkušebního objemu Provedení zkoušky těsnosti Zkontrolujte provozní tlak topného systému Měření obsahu CO Stanovení stupně znečištění u hořáku a výměníku tepla Zjištění stupně znečištění Čištění hořáku a výměníku tepla Demontáž hořáku Mokré čištění výměníku tepla Čištění hořáku Montáž demontovaných dílů Kontrola těsnosti za provozu Kontrola ionizačního proudu Ukončení inspekce a údržby Montáž dílů opláštění Potvrzení inspekce a údržby Protokoly o prohlídkách a údržbě Odstraňování poruch Identifikace provozního stavu a odstranění poruch Provozní a poruchové indikace Provozní hlášení Indikace poruch Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 3

4 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít ke zranění osob, které ohrožuje život. Důležité informace Další symboly Symbol B Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě a opatřeny rámečkem. V situacích, kdy hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je v trojúhelníku místo vykřičníku symbol blesku. Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (2. rovina) Tab Bezpečnostní pokyny Nebezpečí výbuchu při zápachu plynu B Uzavřete plynový ventil ( str. 42). B Otevřete okna a dveře. B Nedotýkejte se žádného spínače, nevytahujte žádný konektor, netelefonujte, ani nezvoňte. B Uhaste zdroje otevřeného ohně. Nekuřte. Nepoužívejte zapalovač. B Z prostoru mimo dům varujte obyvatele domu, avšak nezvoňte. Uvědomte telefonicky plynárenskou společnost a autorizovanou odbornou firmu. B Při slyšitelném úniku plynu neprodleně opus te budovu. Zabraňte vstupu třetím osobám a z prostoru mimo budovu informujte policii ahasiče. Nebezpečí při zápachu spalin B Odstavte topný systém z provozu ( str. 42). B Otevřete okna a dveře. B Uvědomte autorizovanou odbornou firmu. Nebezpečí otravy. Nedostatečný přívod vzduchu může vést k nebezpečnému úniku spalin. B Dbejte na to, aby otvory pro přívod a odvod vzduchu nebyly zmenšeny nebo uzavřeny. B Pokud závadu neprodleně neodstraníte, je další provoz kotle nepřípustný. B Upozorněte písemně provozovatele zařízení na zjištěný nedostatek a související nebezpečí. Nebezpečí výbuchu vznětlivých plynů B Práci na dílech vedoucích plyn svěřte pouze odborné firmě. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při otevřeném kotli B Dříve než otevřete kotel: Vypněte topný systém nouzovým vypínačem nebo jej prostřednictvím příslušného domovního jističe odpojte od sítě. Nestačí pouze vypnout regulační přístroj. B Zabezpečte topný systém proti náhodnému zapnutí. Nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušných a snadno vznětlivých materiálů B Snadno vznětlivé materiály (papír, ředidla, barvy atd.) nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti kotle. Při nerespektování vlastní bezpečnosti v případech nouze, např. při požáru, hrozí nebezpečí. B Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohrožení života. Vlastní bezpečnost má vždy přednost. 4 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

5 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Nebezpečí opaření B Před prováděním inspekce a údržby nechte kotel vychladnout. V topném systému mohou teploty dosahovat více než 60 C. Umístění, přestavba: Pozor, nebezpečí poškození zařízení B Při způsobu provozu závislém na vzduchu z prostoru neuzavírejte ani nezmenšujte otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu ve dveřích, oknech a zdivu. Při montáži spárotěsných oken zajistěte zásobování spalovacím vzduchem. B Pokud závadu neprodleně neodstraníte, je další provoz kotle nepřípustný. B Zásobník teplé vody používejte výhradně k ohřevu teplé vody. B Pojistné ventily v žádném případě nezavírejte Během ohřevu může z pojistného ventilu zásobníku teplé vody vytékat voda. B Součásti sloužící k odvodu spalin neupravujte. Provádění prací na kotli B Instalaci, uvedení do provozu, inspekci a případně opravy svěřte pouze autorizované odborné firmě. Přitom dodržujte předpisy ( kapitola 3, str. 13). Poučení zákazníka B Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti kotle a jeho obsluhu. B Provozovatel je odpovědný za bezpečnost a ekologickou nezávadnost topného systému (spolkový zákon pro ochranu před imisemi). B Upozorněte jej na to, že sám není oprávněn provádět jakékoliv úpravy ani opravy. B Údržbu a opravy smějí provádět pouze autorizované servisní firmy. B Používejte pouze originální náhradní díly. B Jiné kombinace, příslušenství a díly podléhající opotřebení použijte jen tehdy, pokud jsou pro toto použití určeny. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

6 2 Údaje o výrobku 2 Údaje o výrobku 2.1 K tomuto návodu Tento návod k instalaci a údržbě obsahuje důležité informace o bezpečné a odborné montáži, uvedení do provozu a údržbě plynového kondenzačního kotle. Tento návod k montáži a údržbě je určen pro odborného řemeslníka, který na základě svého odborného výcviku a zkušeností disponuje znalostmi v zacházení s topnými systémy a plynovými instalacemi. Pro kotel lze obdržet tuto dokumentaci: 2.3 Používání k určenému účelu Kotel používejte jen v souladu s jeho určením a ři te se přitom tímto návodem k instalaci a údržbě. Kotel používejte výhradně k ohřevu otopné vody u topných systémů a/nebo k nepřímé přípravě teplé vody např. v zásobnících TV. Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. 2.4 Název kotle Označení kotle se skládá z následujících částí: Návod k obsluze Návod k instalaci a údržbě Projekční podklady Katalog náhradních dílů Provozní deník jakosti vody Výše zmíněné dokumenty jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách značky Buderus. Máte-li návrhy na zlepšení výše uvedené dokumentace nebo zjistíte nějaké nesrovnalosti, spojte se s námi. Přehled důležitých adres a internetovou adresu najdete na zadní straně této dokumentace. Logano: GB Tab. 2 Typové označení Plynový kondenzační kotel Maximální tepelný výkon v kw 2.2 Prohlášení o shodě Tento výrobek odpovídá svojí konstrukcí a způsobem provozu příslušným evropským směrnicím i doplňujícím specificky národním požadavkům. Shoda byla prokázána udělením značky CE. Prohlášení o shodě tohoto výrobku si lze bu prohlédnout na webové adrese nebo vyžádat u příslušné pobočky značky Buderus. Věnujte pozornost údajům na typovém štítku kotle. 2.5 Rozsah dodávky Díl Kusů Obal Kotel kompletně smontovaný s opláštěním 1 1 karton na paletě Technická dokumentace 1 1 balíček ve fólii Sada stavěcích šroubů 1 1 balíček ve fólii Tab. 3 Rozsah dodávky Příslušenství Dále uvedené díly jsou k dostání jako příslušenství. Díl Pojistný ventil nebo pojistná skupina 1) R1" (při 90 a 120 kw) 1 R1¼ " (při 160 až 280 kw) Připojovací koleno na kotel 1 Připojovací díl kotle 1 Tab. 4 Potřebné součásti příslušenství Kusů 1) Pojistný ventil nebo pojistná skupina jsou nutné pro zajištění funkce a bezpečnosti. 6 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

7 Údaje o výrobku Celková charakteristika výrobku Jedná se o plynový kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem tepla. Podle verze softwaru hořákového automatu je nebo není kotel vybaven zpětnou klapkou ( kapitola 5.5.1, str. 21). Obr. 1 Celková charakteristika výrobku 1 Regulační přístroj 2 Plynový hořák 3 Přední stěna kotle 4 Sifon 5 Kotlový blok s tepelnou izolací 6 Hořákový automat 7 Plynová armatura 8 Opláštění kotle 9 Zpětná klapka ( kapitola 5.5.1, str. 21) Součásti kotle: Regulační přístroj Přístrojový rám s opláštěním Kotlový blok s tepelnou izolací Plynový hořák Regulační přístroj kontroluje a řídí všechny elektrické komponenty kotle. Kotlový blok přenáší teplo z hořáku na otopnou vodu. Tepelná izolace snižuje ztráty energie. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

8 2 Údaje o výrobku 2.7 Rozměry a připojení Obr. 2 1) Není v rozsahu dodávky Přípojky AA = připojení pro odvod spalin AKO = výstup kondenzátu AL = připojení potrubí spalovacího vzduchu (pouze u provozu nezávislého na vzduchu z prostoru) GAS = plynová přípojka VK = výstup kotle ST = přípojka pojistného ventilu nebo pojistné skupiny MAG = přípojka pro membránovou expanzní nádobu Tab. 5 Přípojky RK = zpátečka kotle 8 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

9 Údaje o výrobku 2 Velikost kotle (výkon v kw) Počet článků Šířka B mm Rozměr X AA mm Rozměr X RK (= X AL = X GAS ) mm Rozměr F mm Rozměr A mm Průměr spalinové trubky Ø AA DN (mm) Rozměr Y AA mm Rozměr Y MAG mm Rozměr Z AA mm Průměr potrubí spalovacího vzduchu AL (jen u provozu nezávislého na vzduchu zprostoru) DN (mm) Přípojka VK a RK Rp 2" (DN 50) PN6-normalizovaná příruba (DN 65) Přípojka ST R 1" R 1¼ " Ø GAS R ¾ " R 1½ " Tab. 6 Vnější rozměry a velikosti přípojek Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

10 2 Údaje o výrobku 2.8 Technické údaje Velikost kotle (výkon v kw) Počet článků Jmenovitý tepelný výkon při teplotním spádu 50/30 C Jmenovitý tepelný výkon při teplotním spádu 80/60 C Jmenovité tepelné zatížení Plné zatížení kw Částečné zatížení kw ,2 87,2 Plné zatížení kw Částečné zatížení Jmenovité zatížení Částečné zatížení kw ,2 67,6 79,2 kw 86,5 115, kw ,8 57,9 69,6 81,3 Hmotnostní tok spalin 50/30 C Plné zatížení g/s 38,2 53,8 70,2 87,8 106,0 125,9 Částečné zatížení g/s 13,6 10,1 12,9 21,5 23,0 28,4 Hmotnostní tok spalin 80/60 C Plné zatížení g/s 38,9 53,7 70,2 89,3 107,4 125,4 Částečné zatížení g/s 14,5 11,1 14,1 21,6 25,0 33,4 Obsah CO 2 při zemním plynu Plné zatížení % 9,1 Minimální teplota spalin 50/30 C Minimální teplota spalin 80/60 C Použitelný dopravní tlak spalinového systému Plyn Částečné zatížení % 9,3 Plné zatížení C Částečné zatížení C Plné zatížení C < 70 < 75 < 75 < 75 < 75 < 75 Částečné zatížení C Pa 100 Ventilátor G1G 170 Plynová armatura Honeywell Kromschröder Průměr clonky plynu VR 4615V VR 415VE Zemní plyn H (G20), mm 15,7 Clonk wobbe index 14,9 kwh/m 3 a Zemní plyn L (Německo), mm 15,0 wobbe index 12,8 kwh/m 3 Zemní plyn L (G25) (Nizozemsko), mm 14,8 wobbe index 12,2 kwh/m 3 Tab. 7 Technické údaje plynu není k dispoz ici CG 20 CG 25 CG 25 14,2 13,6 12,6 10 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

11 Údaje o výrobku 2 Velikost kotle (výkon v kw) Druh konstrukce (podle pravidel DVGW) 2.9 Objemový průtok plynu B 23, B 23P, (C 63(x) ) provoz závislý a nezávislý na vzduchu z prostoru Druh konstrukce (Belgie) B 23, B 33(x), (C 53(x) ) provoz závislý a nezávislý na vzduchu z prostoru Druh konstrukce (Nizozemsko) Okruh otopné vody B 23, B 63(x) provoz závislý a nezávislý na vzduchu z prostoru Obsah vody v kotli l Tlaková ztráta na straně otopné vody mbar viz graf, str. 70 Maximální teplota na výstupu C 85 Pojistná teplota havarijního termostatu C 100 Přípustný provozní tlak bar 4 Elektrická data Třída ochrany IPX0D Připojení na sí V/Hz 230/50 Příkon Plné zatížení W Rozměry a hmotnost Přepravní rozměry šířka hloubka výška Částečné zatížení W mm 851 x 612 x x 612 x x 612 x 1400 Hmotnost kg Tab. 7 Technické údaje Velikost kotle Zemní plyn H (G20), wobbe index 14,9 kwh/m 3 Průtok plynu Zemní plyn L (DE) wobbe index 12,8 kwh/m 3 Zemní plyn L (G25) NL wobbe index 12,2 kwh/m 3 kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h 90 9,2 9,8 10, ,3 13,2 14, ,4 17,6 19, ,4 21,9 23, ,6 26,3 28, ,7 30,7 33,4 Tab. 8 Průtok plynu (vztažený na 15 C teploty plynu a 1013 mbar tlaku vzduchu) Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 11

12 2 Údaje o výrobku 2.10 Kategorie a připojovací přetlaky plynu, specifické pro jednotlivé země Země Tlak pro připojení na sí P v mbar Kategorie plynu Druh plynu nastavený při dodávce nebo příslušné sady pro přestavbu na jiný druhu plynu jsou přiloženy Nastaveno na tlak pro připojení na sí při expedici v mbar 1) DE 20 I 2ELL G20/G25 20 AT, CH, SK 20 I 2H G20 20 ES, GB, IE, IT, PT, SI 20 I 2H G20 20 EE, DK, HR, LT, LV 20 I 2H G20 20 FR 20/25 I 2ESi G20 20 BE 20/25 I 2E(R)B G20 20 CZ 20 I 2H G20 20 LU 20 I 2E G20 20 NL 20 I 2L G25 25 PL 20 I 2ELw G20 20 HU 20 I 2HS G20 25 Tab. 9 Kategorie a připojovací přetlaky plynu, specifické pro jednotlivé země 1) Plynárenská společnost musí garantovat minimální a maximální tlaky (podle národních předpisů pro veřejné zásobování plynem). Výrobce dodává kotel na: zemní plyn H nebo E (G20, 20 mbar) zemní plyn L (DE) (20 mbar) zemní plyn L (NL) (G25, 25 mbar) zemní plyn H (BE) (G20, 20 mbar) 12 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

13 Předpisy 3 3 Předpisy Kotel vyhovuje konstrukcí a provozním chováním těmto požadavkům: ČSN EN 677 ČSN EN 437, ČSN EN 483 Směrnice o plynových zařízeních 2009/142/ES Směrnice o účinnosti 92/42/EHS Směrnice EMV 2004/108/ES Směrnice pro nízká napětí 2006/95/ES. 3.1 Normy a směrnice Při instalaci a provozu kotle respektujte dále uvedené předpisy a normy platné v zemi jeho provozu: ustanovení místních stavebních předpisů pro prostor instalace, ustanovení místních stavebních předpisů pro přívod a odvod vzduchu a pro připojení komínových průduchů, předpisy pro připojení na napájení el. proudem, technická pravidla plynárenské společnosti pro připojení plynového hořáku na místní rozvodnou sí plynu, předpisy a normy upravující bezpečnostně technické vybavení teplovodních topných systémů, návody k instalaci určené zhotovitelům topných systémů. Pro Švýcarsko navíc platí: Kotle byly zkoušeny podle požadavků vyhlášky o čistotě ovzduší (LRV, dodatek 4) a instrukcí předpisů protipožární policie VKF a schváleny Švýcarským svazem plynařů a vodařů (SVGW). Při instalaci dodržujte směrnice pro stavbu a provoz zařízení pro spalování plynu G3 d/f, směrnice G1 od SVGW, jakož i požárně-bezpečnostní předpisy platné v konkrétním kantonu. Nezávisle na místě instalace je přípustný pouze konstrukční typ B 11BS (s hlídáním toku spalin). V Rakousku je při instalaci třeba dodržovat místní stavební předpisy a směrnice ÖVGW G1 popř. G2 (ÖVGW-TR plyn popř. zkapalněný plyn). Přestavba na zkapalněný plyn není možná. Požadavky podle dohody spolkových zemí, článek 15a B-VG ohledně emisí a účinnosti jsou splněny. 3.2 Schvalovací a informační povinnost B Dbejte na to, abyste instalaci plynového kondenzačního kotle oznámili příslušné plynárenské společnosti, která jeho provoz schválí. B Mějte na paměti, že budete potřebovat regionálně specifická povolení pro spalinový systém a připojení kondenzátu na veřejný systém odpadních vod. B Před zahájením instalace informujte příslušného revizního technika komínových systémů a správce kanalizační sítě. 3.3 Místo instalace OZNÁMENÍ: Poškození zařízení mrazem! B Topný systém umístěte v místnosti zabezpečené proti mrazu. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí vzniku požáru v důsledku přítomnosti vznětlivých materiálů nebo kapalin! B V bezprostřední blízkosti kotle neskladujte zápalné látky nebo kapaliny. OZNÁMENÍ: Poškození kotle v důsledku znečistěného spalovacího vzduchu v okolí kotle! B Kotel nikdy neprovozujte v prašném nebo chemicky agresivním prostředí. Takovým prostředím mohou být např. lakovny, kadeřnické salony a zemědělské provozy (hnojivo). B Kotel nikdy neprovozujte v místech, ve kterých se pracuje s trichlóretylénem, halogenvodíky nebo jinými agresivními chemickými prostředky nebo které se zde skladují. Tyto látky se vyskytují např. ve sprejích, určitých lepidlech, rozpouštědlech nebo čistidlech a lacích. B V tomto případě vždy zvolte způsob provozu nezávislý na vzduchu z prostoru s odděleným, hermeticky uzavřeným prostorem umístění, který je vybaven přívodem čerstvého vzduchu. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 13

14 3 Předpisy 3.4 Připojení spalovacího vzduchu Pokud je provoz kotle závislý na vzduchu z prostoru, musí být prostor umístění opatřen potřebnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Před tyto otvory nestavte žádné předměty. Pro provoz závislý na vzduchu z prostoru: B Otvor pro přívod spalovacího vzduchu zhotovte podle tab. 10. Velikost kotle Ø Otvory pro přívod spalovacího vzduchu 90/ cm cm cm cm cm 2 Tab. 10 Pro provoz nezávislý na vzduchu z prostoru platí: Prostor umístění musí mít za účelem větrání jeden horní a jeden dolní otvor vedoucí do venkovního prostředí o velikosti nejméně 150 cm 2 nebo potrubí vedoucí do venkovního prostředí o průřezech z hlediska proudění ekvivalentních. B Před otvory pro přívod spalovacího vzduchu nestavte žádné předměty. B Otvory pro přívod spalovacího vzduchu mějte vždy volné. OZNÁMENÍ: Poškození kotle korozí! B Kotel neprovozujte jako samotížný nebo otevřený topný systém. 3.7 Protizámrazová ochrana OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení zámrazem! B Pokud by při provozu řízeném podle teploty prostoru mohlo dojít k zamrznutí potrubí (např. otopných těles v garáži), nastavte dobu doběhu čerpadla na 24 hodin. 3.5 Kvalita otopné vody Protože čistá voda jako médium k přenosu tepla neexistuje, musíte dbát na její kvalitu. Voda, která neodpovídá požadavkům na kvalitu, poškozuje topný systém tvorbou vodního kamene a vznikem koroze. Kvalita vody je hlavním faktorem ke zvýšení hospodárnosti, funkční bezpečnosti, délky životnosti a provozní bezpečnosti topného systému. B Abyste mohli prokázat kvalitu vody, musíte v provozním deníku o kvalitě vody evidovat požadované hodnoty. 3.6 Kvalita potrubního vedení Při použití plastových potrubí v topném systému, např. pro podlahové vytápění, nesmějí tato potrubí podle DIN 4726/4729 propouštět kyslík. Pokud plastová potrubí tyto normy nesplňují, musí se provést oddělení systémů pomocí výměníku tepla. 14 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

15 Předpisy Inspekce/údržba Obecné důvody pro pravidelnou údržbu topných systémů: zajištění vysoké účinnosti a hospodárného provozu topného systému, dosažení vysoké provozní bezpečnosti, udržení ekologicky šetrného spalování na vysoké úrovni. Interval údržby OZNÁMENÍ: Poškození kotle v důsledku neprovedeného nebo nedostatečného čištění a údržby! B Inspekci topného systému provádějte jedenkrát za rok a v případě potřeby jej vyčistěte. B V případě potřeby prove te údržbu. Pro zamezení škod na topném systému odstraňujte vzniklé nedostatky okamžitě. 3.9 Nářadí, materiál a pomocné prostředky K montáži a údržbě kotle budete potřebovat standardní nářadí běžně používané v oboru vytápěcí techniky a plynových resp. vodovodních instalací. Kromě toho Vám doporučujeme opatřit si: 2 trubky (cca R1¼, délka cca 2 m) k přenášení nebo 5 trubek (cca R1¼, délka cca 0,7 m) jako podložku k valení kotle Platnost předpisů Změněné předpisy nebo doplňky jsou v okamžiku instalace rovněž platné a musejí být splněny. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 15

16 4 Přeprava kotle 4 Přeprava kotle Tato kapitola podává informace o bezpečné přepravě kotle. B Boční stěny [2] lehce nadzvedněte a sejměte. OZNÁMENÍ: Poškození kotle nárazem! Rozsah dodávky kotle obsahuje konstrukční díly citlivé vůči nárazům. B Při další přepravě chraňte veškeré komponenty před nárazy. B Dbejte na přepravní označení na obalech. OZNÁMENÍ: Poškození kotle znečištěním! Pokud kotel po vybalení ještě neuvádíte do provozu: B Chraňte přípojky kotle před znečištěním tím, že na nich necháte nasazené všechny ochranné hlavice. 4.1 Kontrola rozsahu dodávky B Při dodání kotle zkontrolujte neporušenost zásilky. B Zkontrolujte úplnost dodávky ( tab. 3 a tab. 4, str. 6). B Obalový materiál odstraňte ekologicky nezávadným způsobem. 4.2 Zvednutí a přenášení kotle Pokud se odmontuje přední stěna a boční stěny, je možné kotel přenést k místu instalace pomocí 2 trubek (R 1¼, cca 2 m dlouhé). Obr. 3 Demontáž přední stěny a bočních stěn 1 Přední stěna 2 Boční stěna 3 Pojistné šrouby Zvednutí kotle z palety B Abyste mohli kotel z palety [2] zvednout, musíte vyšroubovat oba pojistné šrouby [1] dole na kotli. Demontáž přední stěny a bočních stěn B Vyšroubujte pojistný šroub [3] přední stěny nahoře uprostřed kotle. B Přední stěnu [1] lehce nadzdvihněte a sejměte ji směrem dopředu. B Vyšroubujte pojistné šrouby [3] bočních stěn na přední a zadní straně kotle. Obr. 4 Zvednutí kotle z palety 1 Pojistné šrouby 2 Paleta 16 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

17 Přeprava kotle 4 Přeprava kotle pomocí trubek VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu při chybném zvedání a přenášení! B Kotel zvedejte a přenášejte minimálně ve 4 osobách. B Kotel zvedejte jen v místech k tomu určených. B Zabezpečte kotel proti sesmeknutí. B Trubky prostrčte otvory v čelní stěně kotle. B Trubky zajistěte proti sesmeknutí v místech [1] vyznačených na obr. 5, např. lepicí páskou. B Přeneste kotel na místo instalace. 4.3 Přeprava kotle na válečcích Je-li cesta k místu instalace rovná, lze kotel také valit. Použijte k tomu 5 trubek o délce cca 700 mm (průměr R1¼ ") jako podložky pro valení. B Trubky položte na podlahu ve vzdálenosti asi 400 mm od sebe. B Zvedněte kotel na trubky a přepravte jej opatrně k místu instalace. Můžete také použít standardních přepravních válečků. B Přitom dbejte na rovnoměrné rozložení zátěže na nosných dílech, aby nedošlo k vmáčknutí plechového dna. Obr. 5 Přeprava kotle pomocí trubek 1 Pozice pro zajištění kotle proti sesmeknutí 2 Trubka Obr. 6 ~700 ~400 Přeprava kotle na válečcích (rozměry v mm) Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 17

18 5 Instalace 5 Instalace V této kapitole naleznete pokyny ke správné instalaci kotle. Jedná se konkrétně o tyto úkony: Umístění Připojení odtahu spalin Hydraulické připojení Připojení přívodu paliva 5.1 Požadavky na prostor instalace OZNÁMENÍ: Poškození zařízení mrazem! B Topný systém umístěte v místnosti zabezpečené proti mrazu. NEBEZPEČÍ: Nebezpečí v důsledku přítomnosti výbušných a snadno vznětlivých materiálů! B Snadno vznětlivé materiály (papír, záclony, oděvy, ředidla, barvy atd.) nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti kotle. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození kotle znečištěným spalovacím vzduchem! B Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór a halogenové uhlovodíky (obsažené např. v rozprašovačích, ředidlech, čisticích prostředcích, barvách a lepidlech). B Tyto látky v kotelně neskladujte ani nepoužívejte. B Zabraňte nadměrnému výskytu prachu (stavební prach). 5.2 Vzdálenosti od stěn Kotel umístěte pokud možno tak, aby byly dodrženy doporučené vzdálenosti od stěn místnosti. Při omezení vzdáleností na minimum bude kotel obtížně přístupný. Plocha pro umístění kotle resp. základová deska musí být rovná a vodorovná. Vezměte v úvahu případné další nutné odstupy od stěn pro další komponenty, jako je např. zásobník teplé vody, trubková propojení, tlumič hluku spalin nebo jiné konstrukční součásti spalinového systému atd. Rozměr Vzdálenost od stěny (mm) minimální doporučená A B C D Tab. 11 Doporučené a minimální vzdálenosti od stěn (míry v mm) OZNÁMENÍ: Poškození kotle přehřátím! Nepřípustná teplota okolí může způsobit poškození topného systému. B Zajistěte, aby teplota okolí byla vyšší než 0 C a nižší než 35 C. B Je-li kotel umístěn v hlukově citlivém prostředí (např. v bytovém objektu), použijte výrobcem nabízená protihluková opatření (tlumiče hluku spalin, kompenzátory). Obr. 7 Vzdálenosti od stěn v prostoru umístění (kotel je instalován vlevo nebo vpravo) 18 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

19 Instalace Vyrovnání kotle Aby se v kotli nemohl shromaž ovat vzduch a kondenzát mohl volně odtékat z vany kondenzátu, musí být kotel vyrovnán do vodorovné polohy. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození kotle v důsledku nedostatečné nosnosti instalační plochy nebo nevhodného podkladu! B Zajistěte, aby instalační plocha měla dostatečnou nosnost. B Umístěte kotel do jeho konečné polohy. B Pomocí stavěcích šroubů [1] a vodováhy [2] vyrovnejte kotel do vodorovné polohy. 5.4 Připojení odtahu spalin a přívodu vzduchu Připojení odtahu spalin Při instalaci připojení odtahu spalin věnujte pozornost: Národní specifické předpisy. Průřez trubky odvodu spalin musí odpovídat výpočtu podle platných předpisů. Spalinovou cestu zvolte co nejkratší. Potrubí odtahu spalin instalujte se stoupáním. NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku spalin unikajících do prostoru umístění! B Těsnění umístěná v připojení odtahu spalin musí být nepoškozená a správně vložená. B Nasa te koleno kotlové přípojky (příslušenství) na připojení odtahu spalin. B Připojení odtahu spalin instalujte v souladu s místními požadavky. Obr. 8 Vyrovnání kotle 1 Stavěcí šrouby 2 Vodováha Obr. 9 Montáž připojení odtahu spalin 1 Koleno pro připojení ke kotli (příslušenství) 2 Připojovací díl kotle (příslušenství) Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 19

20 5 Instalace Připojení přiváděného vzduchu (provoz nezávislý na vzduchu z prostoru) Spalovací vzduch se do kotle přivádí přípojkou ve venkovní stěně, šachtou nebo samostatným potrubím v šachtě. Pro provoz nezávislý na vzduchu z prostoru je k dostání potřebné koleno přípojky přiváděného vzduchu RLU jako příslušenství. B Pokud se tak ještě nestalo, sejměte boční stěnu. B Odšroubujte kryt na zadní stěně. Abyste se vyhnuli problémům při montáži plynové přípojky, namontujte připojení kolena přiváděného vzduchu RLU napravo nebo nalevo. 5.5 Instalace hydraulických přípojek OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení v důsledku netěsnících přípojek! B Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bez pnutí. B Pokud se šroubení opět povolují, je třeba použít nové těsnění. B Příruby na výstupu a zpátečce vytápění dotáhněte pevně až po montáži přípojek. B Před montáží potrubního spojení zkontrolujte případné poškození těsnění a přípojek na kotli. B Koleno přípojky přiváděného vzduchu RLU prostrčte zadní stěnou do hrdla pro nasávání vzduchu. Abyste zamezili tvorbě kondenzátu v systému přiváděného vzduchu, izolujte jej. B Připojení přiváděného vzduchu vytvořte až ke kolenu přípojky přiváděného vzduchu RLU k standardnímu systému přiváděného vzduchu podle požadavků platných v dané zemi. Obr. 10 Zhotovení přípojky přiváděného vzduchu pro provoz nezávislý na vzduchu z prostoru umístění 1 Šroub 2 Kryt 3 Koleno přípojky přiváděného vzduchu RLU (příslušenství) 4 Rozšíření (příslušenství) Obr. 11 RK Zpátečka VK Výstup 20 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

21 Instalace 5 Výkon kotle Výstup kotle (VK) Zpátečka kotle (RK) kw DN 50 Rp kw DN 65 normalizovaná příruba PN6 dle EN1092 Tab. 12 Rozměry vodních přípojek Pro omezení znečištění otopné vody doporučujeme instalovat ve zpátečce na straně stavby lapač nečistot (příslušenství) Připojení výstupu vytápění Podle verze softwaru hořákového automatu je nebo není kotel vybaven zpětnou klapkou. Zpětná klapka je v rozsahu dodávky kotle: B Zpětnou klapku [4] namontujte do výstupu. B Odšroubujte protipřírubu [3] na výstupu VK. B Na trubku výstupu namontujte protipřírubu (ze strany stavby) ( tab. 12, str. 21). OZNÁMENÍ: Poškození zařízení v důsledku chybně montované nebo nenamontované zpětné klapky! B Zpětnou klapku namontujte s průtokem směrem od kotle (podle šipky na zpětné klapce - v opačném směru zpětná klapka blokuje). B Vložte těsnění [8] mezi protipřírubu [3] a zpětnou klapku [4]. B Mezi přírubu na kotli a zpětnou klapku vložte těsnění. B Přírubový spoj utáhněte rukou vždy čtyřmi šrouby [1] a maticemi [7] (vždy s podložkami). B Zpětnou klapku vyrovnejte na střed pomocí montážní pomůcky [5] a přitom pevně utáhněte šrouby. Obr. 12 Montáž výstupu 1 Šroub (4 x) 2 Podložka (4 x) 3 Protipříruba 4 Zpětná klapka 5 Montážní pomůcka 6 Příruba na výstupu kotle 7 Podložky s maticemi (4 x) 8 Těsnění (2 x) Vícekotlová zařízení nebo kaskády Pro zamezení ztrát způsobených ochlazováním musí být u vícekotlových systémů zabudována zpětná klapka [4] (nezávisle na verzi softwaru hořákového automatu). Při použití příslušenství kotle k připojení kaskád je zpětná klapka obsažena v balíčku s příslušenstvím. Při budování vícekotlových systémů nebo kaskád použijte tyto zpětné klapky: pro kotle 90/120 kw: Obj. č (DN50-PN6-Oventrup verp) pro kotle kw: Obj. č (DN65-PN6-Oventrup verp) Zpětná klapka není v rozsahu dodávky: U systémů s jedním kotlem není zapotřebí žádná zpětná klapka. Software hořákového automatu dokáže identifikovat nesprávný směr proudění. Dojde k odpojení v důsledku poruchy. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 21

22 5 Instalace Připojení zpátečky vytápění B Odšroubujte protipřírubu [3] na zpátečce RK. B Protipřírubu namontujte na vratné potrubí (ze strany stavby) ( tab. 12, str. 21). B Mezi přírubu na kotli a protipřírubu vložte těsnění [8]. B Přírubový spoj sešroubujte vždy čtyřmi šrouby [1] a maticemi [7] (vždy s podložkami) Montáž pojistného ventilu a automatického odvzdušňovače nebo pojistné skupiny OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení (v důsledku nesprávné montáže! B Pojistný ventil a automatický odvzdušňovač nebo pojistnou skupinu namontujte na pojistnou přípojku na výstupu. B Výfukové potrubí na pojistném ventilu instalujte na straně stavby. V kombinaci s pojistným ventilem lze použít tyto automatické odvzdušňovače: rychloodvzdušňovač s uzávěrem plovákový odvzdušňovač Taco-Hy-Vent Obr. 13 Montáž zpátečky 1 Šroub (4 x) 2 Podložka (4 x) 3 Protipříruba 6 Příruba na zpátečce kotle 7 Podložky s maticemi (4 x) 8 Těsnění Instalace zásobníku teplé vody Na přípojku VK a RK můžete také instalovat zásobník teplé vody. Potřebné externí nabíjecí čerpadlo zásobníku může být řízeno regulačním přístrojem. Obr. 14 Montáž pojistného ventilu 1 Pojistný ventil a automatický odvzdušňovač (připojení ze strany stavby; nutné příslušenství) 2 Pojistná skupina (nutné příslušenství) 3 Pojistná přípojka R 1" (u 120 kw) R1 ¼ " (u 160 až 280 kw) Instalace odtoku kondenzátu NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku unikajících spalin! Není-li sifon naplněn vodou, mohou se unikající spaliny stát zdrojem ohrožení života osob. B Naplňte sifon vodou. B Dbejte na to, aby sifon a připojení systému odtahu spalin byly utěsněné. B Dbejte na to, aby těsnicí podložka s těsněním v uzavíracím víčku dobře seděly. 22 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

23 Instalace 5 B Demontujte sifon [5]. B Odšroubujte uzavírací čepičku [4] a do sifonu nalijte asi 2 litry vody. B Sifon namontujte. Jako příslušenství jsou k dostání neutralizační zařízení, která mohou být integrována do opláštění kotle. B Neutralizační zařízení (příslušenství) instalujte podle návodu k montáži. B Dodaný sifon namontujte na odtok z vany kondenzátu. NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku unikajících spalin! B Nepoužijete-li sifon zabudovaný v kotli, odve te kondenzát ze spalinového systému přes samostatný sifon. Obr. 15 Instalace hadičky pro odtok kondenzátu 1 Neutralizační zařízení (příslušenství) 2 Odbočka ze sifonu do neutralizačního zařízení a potrubí odpadní vody 3 Otvor pro větrání nuceným přívodem vzduchu na sifonu 4 Uzavírací čepička 5 Sifon 6 Vana kondenzátu Montáž přípojky pro membránovou expanzní nádobu Pro montáž membránové expanzní nádoby (příslušenství) je třeba na zpátečku dodatečně ze strany stavby namontovat T-kus [2] a dvojitý nátrubek [1]. B Na zpátečce demontujte vypouštěcí kohout [3]. B Místo vypouštěcího kohoutu utěsněte a našroubujte ze strany stavby dvojitý nátrubek. B Utěsněte T-kus (příprava stavby) a otvorem obráceným k zadní stěně jej našroubujte na dvojitý nátrubek. B Vypouštěcí kohout našroubujte na T-kus. B Potrubí k membránové expanzní nádobě instalujte na straně stavby přes přípojku v zadní stěně. Výtok kondenzátu je možný otvorem pro větrání nuceným přívodem vzduchu na sifonu [3]! B Odvod kondenzátu ze sifonu instalujte se sklonem. Při odvádění kondenzátu mějte na paměti: B Vzniklý kondenzát odvádějte v souladu s předpisy. B Zavedení kondenzátu do veřejného systému odpadních vod je třeba provést v souladu s předpisy dané země. B Dodržujte regionální předpisy. Obr. 16 Připojení membránové expanzní nádoby. 1 Dvojitý nátrubek 2 T-kus 3 Vypouštěcí kohout 4 Výřez pro připojení membránové expanzní nádoby (v zadní stěně) Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 23

24 5 Instalace 5.6 Naplnění topného systému a zkouška těsnosti Před uvedením topného systému do provozu je třeba zkontrolovat jeho těsnost a vyloučit tak výskyt netěsností při pozdějším provozu. B Otevřete plnicí a vypouštěcí kohout. Topný systém pomalu naplňte. Sledujte přitom údaj o tlaku (na tlakoměru). B Pro zaručení dobrého odvzdušnění otevřete před naplněním všechny topné okruhy a termostatické ventily. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení tvorbou kotelního kamene! B Dbejte na dodržení kvality vody podle provozního deníku pro kvalitu vody a zaznamenejte do něj množství a vlastnosti plnicí vody OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení nadměrným tlakem při zkoušce těsnosti! Při velkém tlaku může dojít k poškození tlakových, regulačních nebo bezpečnostních zařízení. B Po naplnění vytvořte v topném systému tlak odpovídající hodnotě reakčního tlaku pojistného ventilu. Obr. 17 Tlakoměr pro uzavřené systémy 1 Červená ručička 2 Ručička tlakoměru 3 Zelené pole RS B Je-li dosažen požadovaný zkušební tlak, vodovodní kohout a plnicí a vypouštěcí kohout uzavřete. OZNÁMENÍ: Poškození zařízení! Napouštění studené vody do horkého topného systému může mít za následek vznik trhlinek způsobených teplotním pnutím. Kotel bude netěsný. B Topný systém plňte pouze ve vychladlém stavu (teplota na výstupu smí činit maximálně 40 C). B Během provozu neplňte topný systém plnicím a vypouštěcím kohoutem na kotli, nýbrž výhradně prostřednictvím plnicího kohoutu na potrubním rozvodu (zpátečka) topného systému. UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody! B Respektujte místní předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody. B V Evropě platí EN 1717 (ČR:ČSNEN1717). B Otevřete ochranné hlavice všech automatických odvzdušňovačů. B Připojte hadici k vodovodnímu kohoutu. Hadici naplněnou vodou připojte k hadicové přechodce plnicího a vypouštěcího kohoutu, zajistěte ji objímkou a pus te do ní vodu. Obr. 18 Plnicí a vypouštěcí kohout na zpátečce 1 Plnicí a vypouštěcí kohout B Podle místních předpisů prove te zkoušku těsnosti. B Zkontrolujte těsnost všech přípojek a potrubní soustavy. B Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systém odvzdušněte. B Poklesne-li odvzdušňováním zkušební tlak, musí být voda doplněna. B Od plnicího a vypouštěcího kohoutu odpojte hadici. B Byla-li provedena zkouška těsnosti a žádná netěsnost nebyla zjištěna, nastavte správný tlak. 24 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

25 Instalace Zásobování palivem NEBEZPEČÍ: Ohrožení života v důsledku možného výbuchu vznětlivých plynů! B Práce na dílech vedení plynu smějí provádět pouze autorizované odborné firmy. B Při připojování plynu dodržujte místní předpisy. B Plynové přípojky utěsněte schváleným těsnicím prostředkem. B Do plynového potrubí instalujte plynový ventil. Plynové potrubí v kotli přitom zajistěte proti pootočení. Montáž tepelné uzavírací pojistky (TAE) je nutno provést podle místních předpisů. Navíc doporučujeme instalaci filtru a kompenzátoru do plynového potrubí podle místních předpisů. B Kompenzátor (doporučen) připojte na plynový ventil. B Plynové potrubí připojte na přípojku plynu nebo na kompenzátor bez pnutí. B Na straně stavby připevněte plynové potrubí na držáky tak, aby nedošlo k žádnému zatížení plynové přípojky. B Uzavřete plynový ventil. 5.8 Elektrické připojení Plnou funkčnost získá kotel teprve s instalovaným regulačním přístrojem. Při připojování elektrických komponent postupujte také podle schématu zapojení a podle návodů příslušného výrobku. Dbejte na to, aby bylo k dispozici standardní zařízení (vzdálenost kontaktů > 3 mm) ke kompletnímu odpojení kotle od elektrické sítě. B Není-li instalováno žádné odpojovací zařízení, instalujte jej. OZNÁMENÍ: Poškození zařízení v důsledku neodborné instalace! Při elektrickém připojení respektujte následující požadavky: B Elektrotechnické práce v rámci topného systému provádějte jen tehdy, máte-li pro tyto práce příslušnou kvalifikaci. B Nemáte-li odpovídající kvalifikaci, nechte si elektrická připojení provést autorizovanou odbornou firmou. B Dodržujte místní předpisy! NEBEZPEČÍ: Ohrožení života elektrickým proudem při otevřeném přístroji! B Dříve než otevřete kotel: Vypněte topný systém nouzovým vypínačem nebo jej prostřednictvím příslušného domovního jističe odpojte od sítě. Nestačí pouze vypnout regulační přístroj. B Zabezpečte topný systém proti náhodnému zapnutí. Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 25

26 5 Instalace Montáž regulačního přístroje B Zasouvací háčky regulačního přístroje nasa te do oválných otvorů předního krytu kotle. B Regulační přístroj posuňte směrem k vnější hraně kotle. B Pružné háčky regulačního přístroje zatlačte do připravených otvorů tak, aby zaskočily. B Vyšroubujte oba šrouby krytu regulačního přístroje a kryt sejměte. NEBEZPEČÍ: Ohrožení života elektrickým proudem! Nesprávně připojené kabely mohou způsobit chybný provoz s možnými nebezpečnými následky. B Při elektrickém připojování se ři te schématem zapojení jednotky MC10 a návodem k montáži MC10 (obsaženy v ozsahu dodávky regulačního přístroje). Obr. 19 Montáž regulačního přístroje (Logamatic MC10) Připojení k elektrické síti a připojení dodatečných komponentů Podle místních předpisů vytvořte pevné připojení na sí. Do kotle můžete namontovat až čtyři moduly (příslušenství), a to v místech označených v obr. 20 [1]. B Při instalaci modulu postupujte podle příslušné dokumentace. Obr. 21 Sejmutí horního krytu RS NEBEZPEČÍ: Nebezpečí vzniku požáru v důsledku horkých dílů kotle! Horké části kotle mohou poškodit elektrické vedení. B Dbejte na to, aby všechny elektrické kabely byly uloženy do příslušných kabelových vedení nebo aby byly vedeny po tepelné izolaci kotle. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení chybným řízením! B Kabely nízkého a malého napětí instalujte do kabelových kanálů odděleně. Obr. 20 Montáž modulů 1 Modul (příslušenství) 2 Montážní plech B Všechny vodiče protáhněte kabelovým vedením k regulačnímu přístroji a připojte podle schématu zapojení. 26 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

27 Instalace 5 B Všechny kabely zajistěte kabelovými sponami (rozsah dodávky). 1. Sponu s vloženým kabelem zasuňte shora do otvorů sponkového rámu. 2. Kabelovou příchytku posuňte dolů. 3. Tlačte do protisměru. 4. Páčku překlopte nahoru. 5.9 Svislé vyrovnání kotle Aby bylo možné zavěsit boční stěny a přední stěnu kotle, musí být kotel vyrovnán svisle. B Povolte matice [2]. B Abyste kotel pomocí vodováhy [3] vyrovnali, šrouby [1] podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte. B Po vyrovnání matice dotáhněte. Obr. 22 Zajištění vodičů kabelovými úchytkami RS Montáž krytu B Kryt regulačního přístroje zave te ve vodicích kolejničkách směrem dolů. B Kryt regulačního přístroje zajistěte 2 šrouby. Obr. 24 Svislé vyrovnání kotle 1 Šrouby 2 Matice 3 Vodováha Obr. 23 Montáž krytu RS Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 27

28 6 Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu Tato kapitola popisuje uvedení do provozu se základním modulem regulačního přístroje. B Během provádění dále popsaných prací vyplňujte protokol o uvedení do provozu ( kapitola 6.23). B Červenou ručičku [1] tlakoměru nastavte na potřebný provozní tlak minimálně 1 baru. 2 OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození kotle v důsledku nadměrné prašnosti a znečištění při provozu závislém na vzduchu z prostoru! Vysoká prašnost a velké znečištění mohou nastat např. při stavební činnosti v prostoru umístění. 1 3 B Při stavební činnosti provozujte kotel nezávisle na vzduchu z prostoru. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození kotle znečištěným spalovacím vzduchem! B Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór a halogenové uhlovodíky (obsažené např. v rozprašovačích, ředidlech, čisticích prostředcích, barvách a lepidlech). B Tyto látky v kotelně neskladujte ani nepoužívejte. B Zabraňte nadměrnému výskytu prachu (stavební prach). B Dojde-li v důsledku stavebních prací ke znečištění hořáku, je třeba jej před uvedením do provozu vyčistit. B Zkontrolujte potrubí pro odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu (u provozu nezávislého na vzduchu z prostoru) a také otvory pro přívod spalovacího vzduchu a větrání ( kapitola 3.4, str. 14). Obr. 25 Tlakoměr pro uzavřené systémy 1 Červená ručička 2 Ručička tlakoměru 3 Zelené pole RS UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody! B Respektujte místní předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody. B V Evropě platí EN 1717 (ČR:ČSNEN1717). B K dosažení potřebného provozního tlaku bu to otopnou vodu doplňte, nebo ji pomocí plnicího a vypouštěcího kohoutu [1], instalovaného na straně stavby, odpus te. B Pomocí odvzdušňovacích ventilů na otopných tělesech topný systém během plnění odvzdušněte. 6.1 Kontrola provozního tlaku Otevřené topné systémy nejsou u tohoto kotle možné. B Před uvedením do provozu zkontrolujte provozní tlak vody topného systému a případně jej upravte. OZNÁMENÍ: Nebezpečí poškození zařízení tvorbou kotelního kamene! B Ři te se údaji v Provozním deníku jakosti vody. Obr. 26 Doplnění otopné vody nebo její odpuštění přes plnicí a vypouštěcí kohout 1 Plnicí a vypouštěcí kohout 28 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

29 Uvedení do provozu Zaznamenání charakteristických hodnot plynu Na charakteristické hodnoty plynu (wobbe index a provozní výhřevnost) se informujte u příslušné plynárenské společnosti a poznamenejte je do protokolu o uvedení do provozu ( kapitola 6.23). 6.3 Kontrola vybavení kotle Hořák je při dodávce nastaven výrobcem pro provoz na zemní plyn H nebo L. Hořák uve te do provozu jen se správnými tryskami plynu. B V příslušné plynárenské společnosti se informujte na dodávaný druh plynu. B Zkontrolujte, zda se použitý druh plynu shoduje s druhem plynu uvedeným na typovém štítku. Země Druh plynu Výrobní nastavení AT, BA, BE, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LU, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA Zemní plyn H nebo E (G20) Při dodávce nastaveno a připraveno k provozu. Plynová armatura je nastavená a zapečetěná. wobbe index při 15 C, 1013 mbar: nastaveno na 14,1 kwh/m 3 použitelný od 11,4 do 15,2 kwh/m 3 wobbe index při 0 C, 1013 mbar: nastaveno na 14,9 kwh/m 3 použitelný od 12,0 do 16,1 kwh/m 3 DE zemní plyn L Při dodávce nastaveno a připraveno k provozu. Plynová armatura je nastavená a zapečetěná. wobbe index při 15 C, 1013 mbar: nastaveno na 12,1 kwh/m 3 použitelný od 11,4 do 12,4 kwh/m 3 wobbe index při 0 C, 1013 mbar: nastaveno na 12,8 kwh/m 3 použitelný od 12,0 do 13,1 kwh/m 3 NL zemní plyn L (G25) Při dodávce nastaveno a připraveno k provozu. Plynová armatura je nastavená a zapečetěná. wobbe index při 15 C, 1013 mbar: nastaveno na 11,5 kwh/m 3 použitelný od 10,85 do 12,4 kwh/m 3 Tab. 13 Výrobní nastavení wobbe index při 0 C, 1013 mbar: nastaveno na 12,2 kwh/m 3 použitelný od 10,6 do 13,8 kwh/m 3 Logano plus GB312 - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 29

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel a

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Logano plus SB625

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Logano plus SB625 Kondenzační kotel 6 720 804 349-00.1ITL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Logano plus SB625 6 720 806 336 (2013/07) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Všeobecné bezpečnostní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Návod k obsluze CERAPURACU-Smart Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

X-kříž. Návod k instalaci a použití

X-kříž. Návod k instalaci a použití X-kříž Návod k instalaci a použití 1 Obsah Název kapitoly strana 1. Měřicí princip X-kříže 2 2. Konstrukce 2 3. Využití 2 4. Umístění 3 5. Provedení 3 6. Instalace 4 7. Kompletace systému 7 8. Převod výstupu

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1

Kogenerační jednotka. Kogenerační jednotky na zemní plyn. Technická data - 2010/1 1 Kogenerační jednotka Kogenerační jednotky na zemní plyn Technická data - 2010/1 1 2 Technická data - 2010/1 Plynové kogenerační jednotky Kogenerační jednotky Loganova Kogenerační jednotka Loganova Plyn

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax Plynový závěsný kotel 6 720 802 261 (2013/10) CZ Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax U034-24 K Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívaný odvod kondenzátu Návod k instalaci Návod k instalaci 811143 KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny kondenzátu od tepelného

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Plynová kondenzační jednotka 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Pro odbornou firmu Před montáží a prováděním údržby si návod důkladně prostudujte. 6 720

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více