Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku"

Transkript

1 Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne ) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan Mališ, Ing. Marcel Divácký, jako členové představenstva a PharmDr. Jiří Korta, jako předseda představenstva, vede společnost s péčí řádného a svědomitého hospodáře v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Pro představenstvo společnosti jsou zároveň závazná usnesení valné hromady a dozorčí rady. Představenstvo společnosti se sešlo v roce 2014 na 8-mi řádných pravidelných zasedáních představenstva a to , , , , , , , Představenstvo se zároveň zúčastňovalo jednání dozorčích rad a předkládalo dozorčí radě veškeré materiály požadované dozorčí radou dle programu jednání dozorčí rady nebo dle požadavků dozorčí rady zadaných představenstvu v průběhu jednání dozorčí rady, které byly definované zápisem z jednání dozorčí rady. Představenstvo společnosti předložilo na jednání dozorčí radě ke schválení návrh finančního plánu pro rok V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2014 pracovalo, na svých jednáních pravidelně vyhodnocovalo plnění plánu oproti skutečnosti a přijímalo opatření vedoucí k dodržení stanovených ukazatelů plánu a to v případě odchylek od plánovaných nákladů nebo výnosů. Aktuální hospodářské výsledky byly na jednáních dozorčí rady představenstvem předkládány formou písemné zprávy s informací o aktuálním plnění plánu, s uvedením porovnání skutečně dosažených výsledků a plánovaných výsledků a v meziročním srovnání. Na podstatné odchylky od ročního finančního plánu byla dozorčí rada upozorněna a byla zároveň seznámena s přijatými opatřeními představenstvem ke splnění plánovaných ukazatelů plánu. Představenstvo společnosti do vyhotovilo Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou vypracovanou podle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích, (zákon čís. 90/2012 Sb.) a tuto předložilo na zasedání dozorčí rady, která se konala dne Představenstvo vyhotovilo roční účetní závěrku k a předložilo tuto závěrku auditorům. Dne byl auditory vyhotoven výrok k účetní závěrce a celá účetní uzávěrka byla předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.

2 Činnosti, provoz společnosti Hlavní činností společnosti PHARMOS, a.s. je zajištění nákupu, řádného zacházení s látkami a přípravky (léčivy a léčivými přípravky), jejich skladování, vyskladnění a prodej zdravotnickým zařízením či dalším distribučním společnostem a to v souladu se zněním zákona o léčivech č.378/2007 Sb. a v režimu zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění. Společnost se zaměřuje především na dodávky léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a také dodávky zdravotnického a dentálního materiálu. Mimo tento základní sortiment dodává společnost PHARMOS, a.s. svým odběratelům také doplňkový sortiment, představující parafarmaka, kosmetické přípravky a doplňky výživy. Další podnikatelskou činností je správa a kontrola finančních investic do dceřiných společností Lekis s.r.o. a do dvou 100 % ovládaných společností Jihlavská lékárnická s.r.o. a Plzeňská lékárnická s.r.o. Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ V současnosti má PHARMOS, a. s. 2 rozhodující akcionáře, a to společnost Česká lékárnická, a.s., která vlastní 71,87 % akcií společnosti PHARMOS, a.s. a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs GmbH, který vlastní 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,13 % tvoří drobní čeští akcionáři fyzické osoby. Dne proběhla Valná hromada společnosti. Na této Valné hromadě bylo zástupcem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., rozporováno 5 usnesení této Valné hromady. Následně bylo představenstvo společnosti minoritním akcionářem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., vyzváno, aby v rozporu s platnou legislativou nekonalo a zdrželo se jakýchkoli činností týkajících se rozporovaných usnesení. Tuto výzvu představenstvo nemohlo akceptovat, neboť by se tímto jednáním dopustilo porušování výkonu péče řádného hospodáře. Dne byla podána společností Phoenix International Beteiligungs GmbH. určovací žaloba na neplatnost Valné hromady a zároveň byl podán návrh na vydání předběžného opatření, týkajících se rozporovaných 5-ti usnesení Valné hromady. Dne Krajský soud v Olomouci pravomocně zamítl odvolání Phoenixu proti rozhodnutí o zamítnutí vydání předběžného opatření. K dnešnímu dni jsou veškeré změny vyplývající z usnesení Valné hromady konané dne zapsány do Obchodního rejstříku. Ve věci určovací žaloby na neplatnost Valné hromady nebylo do dnešního dne rozhodnuto ani jednáno u soudu.

3 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti PHARMOS, a.s. nedoznala v průběhu roku 2014 žádných podstatných změn. Níže uvedené schéma zachycuje stav k datu Valná hromada společnosti Dozorčí rada společnosti Představenstvo společnosti Ředitel společnosti Centrální nákup a marketing Provoz Ostrava Provoz Brandýsek Prodej Provoz Prostějov Provoz Hradec Králové Ekonomika a finance Provoz Brno Provoz Plzeň Logistika Provoz Tábor Kvalita, Správná distribuční praxe, ISO

4 Orgány společnosti k Složení dozorčí rady společnosti: předseda dozorčí rady JUDr.Martin Švéda PharmDr. Petr Nalevajka PharmDr. Kateřina Majznerová Mgr. Lea Lesáková Mgr. Radim Fiala Ing. Dušan Marek Složení představenstva společnosti: předseda představenstva člen představenstva člen představenstva PharmDr. Jiří Korta Ing. Radovan Mališ Ing. Marcel Divácký

5 Stručná informace o hospodářských výsledcích společnosti I přesto, že společnost v posledních letech ekonomicky ovlivnil celkový pokles na trhu s léčivy, lze výsledky za rok 2014 hodnotit pozitivně. Toto hodnocení se nevztahuje pouze jen na hodnocení dosažených ekonomických výsledků, ale také na stabilizaci společnosti, neboť i přes stálý nárůst dodávek přes přímé kanály výrobců (DTP model), či přímé dodávky do lékáren a zdravotnických zařízení pouze přes vybraného distributora, si přesto společnost udržela významné postavení na trhu. I v roce 2014 odběratelé pokračovali v přijatých opatřeních směřujících k snížení marže a to jak prostřednictvím rozšíření e-aukcí nebo výběrových řízení. Celkový objem realizovaných tržeb za prodané zboží představoval částku tis.kč a v porovnání se stejným obdobím minulého roku byl zaznamenán pokles o pouhé 2,7 %, přičemž nejvýznamněji se na těchto tržbách podílely tržby za prodané zboží. Rozhodující část realizovaných tržeb za prodané zboží představovaly dodávky léčiv a dalšího doplňkového sortimentu do veřejných a nemocničních lékáren. V porovnání s plánem byla tržba o 1694 mil. Kč vyšší, protože nedošlo k očekávánému propadu tržeb v důsledku DTP ihned od začátku roku 2014, ale oproti předpokladu, byly vybrané léky zaváděny do DTP modelu postupně v průběhu roku Dosažená obchodní marže byla tis. Kč a meziročně klesla o 27 mil. Kč, což v porovnání s minulým rokem znamenalo pokles o 9,2 %. Pokles byl způsoben důsledkem poklesu trhu s léčivy a hlavně stálého tlaku na snižování marží našimi odběrateli a silným konkurenčním bojem. V oblasti výkonové spotřeby došlo k úspoře nákladů o tis. Kč na hodnotu tis. Kč ve srovnání s rokem Úspora byla dosažena dalšími přijatými opatřeními v oblasti dopravy Lektransu a to o 4,5 mil. Kč a změnami účtování marketingových bonusů vyplácených výrobci našim odběratelům ve výši 11 mil. Kč. Mzdové náklady dosáhly výše tis. Kč a došlo k meziročním úsporám ve výši 8043 tis. Kč. V této oblasti se podařilo udržet klesající trend a překročení vyplacení mzdový nákladů proti plánu, bylo způsobeno nutným částečným navýšením počtu zaměstnanců skladu a to z důvodu realizování vyšších tržeb v porovnání s plánem. Další náklady byly dodrženy v souladu s plánem roku Provozní výsledek hospodaření byl v porovnání s plánem o 10,6 mil. Kč nižší, ale to ne z důvodu neplnění nákladových ukazatelů, ale protože byly tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 33,9 mil. Kč. Tyto opravné položky byly vytvořeny nejen daňové, ale i účetní a to dle doporučení auditorské společnosti a také dle požadavků dozorčí rady.

6 Dosažený výsledek z finančních operací byl tis. Kč, což představuje úsporu více než 15,6 mil.kč ve srovnání s plánem a této úspory bylo dosaženo zejména vyššími odměnami za včasné platby a zisky na kurzových rozdílech měn EUR/CZK. V roce 2014 společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši tis. Kč, což je o tis.kč vyšší částka ve srovnání s plánem a při v meziročním srovnání vyšší o tis. Kč. Společnost nerealizovala v roce 2014 žádnou investiční výstavbu. Prováděly se pouze opravy stávajících skladových areálů. Společnost pokračovala i v roce 2014 s přípravou na přechod na nový celopodnikový SW MS Dynamics AX. Prezentace geografického rozmístění distribučních skladů společnosti (sklady PHARMOS, a.s. a distribučních lékárnických s.r.o.).

7 Přehled dlouhodobého majetku společnosti a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Konečný Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný Nedokončený dlouhodobý Celkem Celkem OPRÁVKY Počátečn Odpis Prodej Vyřaze Konečný Opravné Účetní Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý Celkem Celkem b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný Poskytnuté zálohy na dlouhodobý Opravná položka k nabytému Celkem Celkem

8 OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje, Konečný Opravné Účetní Stavby Stroje, přístroje a Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý Opravná položka Celkem Celkem Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Stav k Stav k Základní kapitál Změny základního kapitálu - - Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy emisní ážio - - Statutární a ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného účetního období Jiný výsledek hospodaření minulých let Vlastní kapitál celkem Představenstvo společnosti PHARMOS, a.s. hodnotí rok 2014 jako rok úspěšný, ve kterém se podařilo nejen naplnit cíle dané plánem, ale podařilo se zajistit fungování společnosti tak, že bylo dosaženo vyššího výsledku hospodaření v porovnání s plánem o více než mil. Kč.

9 Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne ) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan Mališ, Ing. Marcel Divácký, jako členové představenstva a PharmDr. Jiří Korta, jako předseda představenstva, vede společnost s péčí řádného a svědomitého hospodáře v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Pro představenstvo společnosti jsou zároveň závazná usnesení valné hromady a dozorčí rady. Představenstvo společnosti se sešlo v roce 2014 na 8-mi řádných pravidelných zasedáních představenstva a to , , , , , , , Představenstvo se zároveň zúčastňovalo jednání dozorčích rad a předkládalo dozorčí radě veškeré materiály požadované dozorčí radou dle programu jednání dozorčí rady nebo dle požadavků dozorčí rady zadaných představenstvu v průběhu jednání dozorčí rady, které byly definované zápisem z jednání dozorčí rady. Představenstvo společnosti předložilo na jednání dozorčí radě ke schválení návrh finančního plánu pro rok V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2014 pracovalo, na svých jednáních pravidelně vyhodnocovalo plnění plánu oproti skutečnosti a přijímalo opatření vedoucí k dodržení stanovených ukazatelů plánu a to v případě odchylek od plánovaných nákladů nebo výnosů. Aktuální hospodářské výsledky byly na jednáních dozorčí rady představenstvem předkládány formou písemné zprávy s informací o aktuálním plnění plánu, s uvedením porovnání skutečně dosažených výsledků a plánovaných výsledků a v meziročním srovnání. Na podstatné odchylky od ročního finančního plánu byla dozorčí rada upozorněna a byla zároveň seznámena s přijatými opatřeními představenstvem ke splnění plánovaných ukazatelů plánu. Představenstvo společnosti do vyhotovilo Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou vypracovanou podle ustanovení 82 Zákona o obchodních korporacích, (zákon čís. 90/2012 Sb.) a tuto předložilo na zasedání dozorčí rady, která se konala dne Představenstvo vyhotovilo roční účetní závěrku k a předložilo tuto závěrku auditorům. Dne byl auditory vyhotoven výrok k účetní závěrce a celá účetní uzávěrka byla předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.

10 Činnosti, provoz společnosti Hlavní činností společnosti PHARMOS, a.s. je zajištění nákupu, řádného zacházení s látkami a přípravky (léčivy a léčivými přípravky), jejich skladování, vyskladnění a prodej zdravotnickým zařízením či dalším distribučním společnostem a to v souladu se zněním zákona o léčivech č.378/2007 Sb. a v režimu zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění. Společnost se zaměřuje především na dodávky léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a také dodávky zdravotnického a dentálního materiálu. Mimo tento základní sortiment dodává společnost PHARMOS, a.s. svým odběratelům také doplňkový sortiment, představující parafarmaka, kosmetické přípravky a doplňky výživy. Další podnikatelskou činností je správa a kontrola finančních investic do dceřiných společností Lekis s.r.o. a do dvou 100 % ovládaných společností Jihlavská lékárnická s.r.o. a Plzeňská lékárnická s.r.o. Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ V současnosti má PHARMOS, a. s. 2 rozhodující akcionáře, a to společnost Česká lékárnická, a.s., která vlastní 71,87 % akcií společnosti PHARMOS, a.s. a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs GmbH, který vlastní 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,13 % tvoří drobní čeští akcionáři fyzické osoby. Dne proběhla Valná hromada společnosti. Na této Valné hromadě bylo zástupcem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., rozporováno 5 usnesení této Valné hromady. Následně bylo představenstvo společnosti minoritním akcionářem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., vyzváno, aby v rozporu s platnou legislativou nekonalo a zdrželo se jakýchkoli činností týkajících se rozporovaných usnesení. Tuto výzvu představenstvo nemohlo akceptovat, neboť by se tímto jednáním dopustilo porušování výkonu péče řádného hospodáře. Dne byla podána společností Phoenix International Beteiligungs GmbH. určovací žaloba na neplatnost Valné hromady a zároveň byl podán návrh na vydání předběžného opatření, týkajících se rozporovaných 5-ti usnesení Valné hromady. Dne Krajský soud v Olomouci pravomocně zamítl odvolání Phoenixu proti rozhodnutí o zamítnutí vydání předběžného opatření. K dnešnímu dni jsou veškeré změny vyplývající z usnesení Valné hromady konané dne zapsány do Obchodního rejstříku. Ve věci určovací žaloby na neplatnost Valné hromady nebylo do dnešního dne rozhodnuto ani jednáno u soudu.

11 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti PHARMOS, a.s. nedoznala v průběhu roku 2014 žádných podstatných změn. Níže uvedené schéma zachycuje stav k datu Valná hromada společnosti Dozorčí rada společnosti Představenstvo společnosti Ředitel společnosti Centrální nákup a marketing Provoz Ostrava Provoz Brandýsek Prodej Provoz Prostějov Provoz Hradec Králové Ekonomika a finance Provoz Brno Provoz Plzeň Logistika Provoz Tábor Kvalita, Správná distribuční praxe, ISO

12 Orgány společnosti k Složení dozorčí rady společnosti: předseda dozorčí rady JUDr.Martin Švéda PharmDr. Petr Nalevajka PharmDr. Kateřina Majznerová Mgr. Lea Lesáková Mgr. Radim Fiala Ing. Dušan Marek Složení představenstva společnosti: předseda představenstva člen představenstva člen představenstva PharmDr. Jiří Korta Ing. Radovan Mališ Ing. Marcel Divácký

13 Stručná informace o hospodářských výsledcích společnosti I přesto, že společnost v posledních letech ekonomicky ovlivnil celkový pokles na trhu s léčivy, lze výsledky za rok 2014 hodnotit pozitivně. Toto hodnocení se nevztahuje pouze jen na hodnocení dosažených ekonomických výsledků, ale také na stabilizaci společnosti, neboť i přes stálý nárůst dodávek přes přímé kanály výrobců (DTP model), či přímé dodávky do lékáren a zdravotnických zařízení pouze přes vybraného distributora, si přesto společnost udržela významné postavení na trhu. I v roce 2014 odběratelé pokračovali v přijatých opatřeních směřujících k snížení marže a to jak prostřednictvím rozšíření e-aukcí nebo výběrových řízení. Celkový objem realizovaných tržeb za prodané zboží představoval částku tis.kč a v porovnání se stejným obdobím minulého roku byl zaznamenán pokles o pouhé 2,7 %, přičemž nejvýznamněji se na těchto tržbách podílely tržby za prodané zboží. Rozhodující část realizovaných tržeb za prodané zboží představovaly dodávky léčiv a dalšího doplňkového sortimentu do veřejných a nemocničních lékáren. V porovnání s plánem byla tržba o 1694 mil. Kč vyšší, protože nedošlo k očekávánému propadu tržeb v důsledku DTP ihned od začátku roku 2014, ale oproti předpokladu, byly vybrané léky zaváděny do DTP modelu postupně v průběhu roku Dosažená obchodní marže byla tis. Kč a meziročně klesla o 27 mil. Kč, což v porovnání s minulým rokem znamenalo pokles o 9,2 %. Pokles byl způsoben důsledkem poklesu trhu s léčivy a hlavně stálého tlaku na snižování marží našimi odběrateli a silným konkurenčním bojem. V oblasti výkonové spotřeby došlo k úspoře nákladů o tis. Kč na hodnotu tis. Kč ve srovnání s rokem Úspora byla dosažena dalšími přijatými opatřeními v oblasti dopravy Lektransu a to o 4,5 mil. Kč a změnami účtování marketingových bonusů vyplácených výrobci našim odběratelům ve výši 11 mil. Kč. Mzdové náklady dosáhly výše tis. Kč a došlo k meziročním úsporám ve výši 8043 tis. Kč. V této oblasti se podařilo udržet klesající trend a překročení vyplacení mzdový nákladů proti plánu, bylo způsobeno nutným částečným navýšením počtu zaměstnanců skladu a to z důvodu realizování vyšších tržeb v porovnání s plánem. Další náklady byly dodrženy v souladu s plánem roku Provozní výsledek hospodaření byl v porovnání s plánem o 10,6 mil. Kč nižší, ale to ne z důvodu neplnění nákladových ukazatelů, ale protože byly tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 33,9 mil. Kč. Tyto opravné položky byly vytvořeny nejen daňové, ale i účetní a to dle doporučení auditorské společnosti a také dle požadavků dozorčí rady.

14 Dosažený výsledek z finančních operací byl tis. Kč, což představuje úsporu více než 15,6 mil.kč ve srovnání s plánem a této úspory bylo dosaženo zejména vyššími odměnami za včasné platby a zisky na kurzových rozdílech měn EUR/CZK. V roce 2014 společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši tis. Kč, což je o tis.kč vyšší částka ve srovnání s plánem a při v meziročním srovnání vyšší o tis. Kč. Společnost nerealizovala v roce 2014 žádnou investiční výstavbu. Prováděly se pouze opravy stávajících skladových areálů. Společnost pokračovala i v roce 2014 s přípravou na přechod na nový celopodnikový SW MS Dynamics AX. Prezentace geografického rozmístění distribučních skladů společnosti (sklady PHARMOS, a.s. a distribučních lékárnických s.r.o.).

15 Přehled dlouhodobého majetku společnosti a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Konečný Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný Nedokončený dlouhodobý Celkem Celkem OPRÁVKY Počátečn Odpis Prodej Vyřaze Konečný Opravné Účetní Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý Celkem Celkem b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný Poskytnuté zálohy na dlouhodobý Opravná položka k nabytému Celkem Celkem

16 OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje, Konečný Opravné Účetní Stavby Stroje, přístroje a Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý Opravná položka Celkem Celkem Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Stav k Stav k Základní kapitál Změny základního kapitálu - - Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy emisní ážio - - Statutární a ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného účetního období Jiný výsledek hospodaření minulých let Vlastní kapitál celkem Představenstvo společnosti PHARMOS, a.s. hodnotí rok 2014 jako rok úspěšný, ve kterém se podařilo nejen naplnit cíle dané plánem, ale podařilo se zajistit fungování společnosti tak, že bylo dosaženo vyššího výsledku hospodaření v porovnání s plánem o více než mil. Kč.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Příloha č. 1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku (zpracováno pro valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s. konanou dne 24.6.2016) Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku (zpracováno pro Valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s. konanou dne 24.6.2016) 1.1. Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku (zpracováno pro Valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s. konanou dne 27.6.2018) 1.1. Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku (zpracováno pro Valnou hromadu společnosti Česká lékárnická, a.s. konanou dne 26.6.2019) 1.1. Činnost představenstva společnosti Představenstvo

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2010 (01.01.2010 31.12.2010)

Výroční zpráva společnosti za rok 2010 (01.01.2010 31.12.2010) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2010 (01.01.2010 31.12.2010) 1_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Činnosti, provoz samostatných pracovišť 1.3. Historie

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Rapid, akciová společnost Na Cihlářce 1340/11, 150 00 Praha 5 IČ: 00001040 DIČ: CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s.

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014. TOMA, a.s. KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA 1. POLOLETÍ 2014 OBSAH ÚVOD... 3 A. ÚDAJE O KONSOLIDAČNÍM CELKU... 4 B. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ EMITENTA A JEHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ, a.s. Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 63080877, zapsané v obchodním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006

Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva 2006. Výroční zpráva. SLOT GROUP, a. s. 2006 Slot Group 2 Výroční zpráva 3 SLOT GROUP, 2006 Obsah výroční zprávy 4 Úvod.......................................................................................6 Orgány společnosti a její management...7

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s

Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti. VLNAP a.s Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti VLNAP a.s. Způsob svolání: řádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením 406 a násl. zákona č. 90/2012

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 63080877, zapsané v obchodním

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2014

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2014 Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2014 (1.1.2014 31.12.2014) 1 / 29 Osnova 1. Historické údaje, vznik společnosti, akcionářská struktura 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Malá Šárka, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Malá Šárka, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Malá Šárka, Šárka a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY K RÚZ FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku Zpracovaly: Martina Janková Lenka Pávišová Pavlína Vacenovská Datum prezentace: 25. 3. 2004 V Brně dne

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Pololetní zpráva byla vytvořena v souladu s požadavky IAS a IFRS ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 , Křemešnická 818, Pelhřimov 393 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2014/2015 Pelhřimov 12. 11. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, do hospodářského roku 2014/2015 vstoupila

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2012 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GALMED a.s. za rok 2013 (1.1.2013 31.12.2013) 1 / 27 Osnova 1. Historické údaje, vznik společnosti, akcionářská struktura 2. Organizační struktura společnosti a orgány společnosti

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Aroma Praha, a.s. výroba vonných a chuťových látek Výroční zpráva společnosti za rok 2013 materiál pro jednání řádné valné hromady konané dne 11. června 2014 určeno akcionářům společnosti Červen 2014 1

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007

Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Voda je nejměkčí a nejslabší bytí na světě, v překonávání tvrdého a silného je však neporazitelná a není jí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012

T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012 T R I A L a.s. výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva obchodní společnosti TRIAL a.s. 2012 OBSAH : 1. Obecné údaje 2. Historie společnosti 3. Složení orgánů společnosti 4. Činnost společnosti 5. Personální

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENT K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 20. 9. 2014 Ad 1) Doplňující dokument byl zpracován na základě dopisu ČNB Upozornění

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 Moravská galerie v Brně Husova 18 662 26 Brno Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 V Brně dne 1.2.2011 Vypracovala: Ing. Marie Kočařová Vedoucí ekonomického oddělení Marek P o k o r n ý ředitel Moravské

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Česká lékárnická, a.s. Představenstvo společnosti Česká lékárnická, a.s., se sídlem Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ: 63080877, zapsané v obchodním

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. AKCENTA CZ a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. AKCENTA CZ a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 AKCENTA CZ a.s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti 2 Klíčové ukazatele výkonnosti 3 Nejvýznamnější události roku 2015 4 Významné události vzniklé po datu účetní závěrky 4 Vývoj

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje název: ZNZ PŘEŠTICE, a.s. IČO: 49790757 sídlo: právní forma: Husova 438, 334 22 Přeštice akciová společnost předmět činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2010 ( )

Výroční zpráva společnosti za rok 2010 ( ) Výroční zpráva společnosti za rok 2010 (01.01.2010 31.12.2010) 1 Osnova 1. Historické údaje 1.1 Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2 Činnosti, provoz společnosti 2. Organizační struktura společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti ANIMO Žatec, a.s., se sídlem Lišany čp. 33, Louny 1, PSČ 440 01, IČ 00044628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více