V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s.

2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti 11 Zpráva dozorčí rady 22 Výsledky hospodaření společnosti 23 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 44 Zodpovědnost za výroční zprávu 46

3 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, jsem potěšen, že Vás mohu na stránkách výroční zprávy Ostrovské teplárenské, a. s. seznámit s výsledky hospodaření za rok Z hlediska teplárenství se uplynulý rok vyznačoval extrémními klimatickými podmínkami. Na začátku roku byla dlouhá a na sníh bohatá zima, na konci roku pak byl extrémně teplý podzim a nejteplejší prosinec za posledních několik desítek let. Vývoji počasí pak odpovídaly i dodávky tepla a elektrické energie. Z hlediska prodeje tepla vliv teplého závěru roku převážil nad chladnější první polovinou roku, a proto byl plán prodeje tepelné energie v technických jednotkách naplněn pouze na 96,3 %. Přesto, vlivem uplatňování dvousložkové ceny tepla byly tržby za teplo naplněny na 98,5 %. Plán prodeje elektrické energie v technických jednotkách byl naplněn na 96 %, vlivem dosažení vyšší průměrné ceny však byly tržby za prodej elektřiny splněny na 104,8 %. Přes nenaplněné tržby za tepelnou energii se nám podařilo splnit hlavní cíle v ekonomické, výrobní a technické oblasti. V průběhu roku byla věnována pozornost kontrole všech nákladů tak, aby bylo dosaženo plánovaného zisku. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5,5 mil. Kč byl o 14 % vyšší než plánovaný. Významným ukazatelem je též nárůst přidané hodnoty a produktivity práce. Nadále trvá velmi dobrá situace v oblasti pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní jsou ve výši pouze 229 tis. Kč. Dosažené ekonomické výsledky nás i naše akcionáře mohou naplnit optimismem. Největší zásluhu na dobrých hospodářských výsledcích společnosti mají hlavně zaměstnanci společnosti, kteří svou prací zajišťují bezproblémový chod všech zařízení a starají se, aby výroba a distribuce tepla a elektřiny probíhala za každých podmínek ke spokojenosti odběratelů. Plné uspokojování potřeb a přání svých zákazníků a současně i očekávání našich akcionářů představuje i v letošním roce základní cíl obchodní politiky společnosti. Jsem přesvědčen, že tento náročný cíl úspěšně splníme i v obtížných vnějších podmínkách liberalizovaného trhu s teplem. V souvislosti s hodnocením činnosti společnosti bych chtěl poděkovat všem zákazníkům, kteří od nás odebírají naše produkty za důvěru, kterou do nás vkládají, a kterou se my snažíme nezklamat. Současně děkuji našim akcionářům, dodavatelům, zaměstnancům a členům statutárních orgánů za kvalitní práci v uplynulém roce. Přeji Vám všem i naší akciové společnosti hodně úspěchů do dalších náročných let. Ing. Tibor Hrušovský předseda představenstva a generální ředitel

4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

5 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Identifikační údaje: Předmět podnikání společnosti: CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Název: Ostrovská teplárenská, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Mořičovská Ostrov IČO: DIČ: CZ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Telefon: Fax: Internet: Poslání společnosti: Teplo je jednou ze základních potřeb člověka. Hlavním posláním společnosti je proto prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení nacházejících se na převážné části území města Ostrova a v obci Bochov, vytvářet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech, a tak zajistit základní předpoklad, aby tyto objekty mohly řádně sloužit svému účelu. Tepelnou pohodu musíme našim zákazníkům zajistit za přijatelné a konkurence schopné ceny tepla, při splnění všech ekologických limitů. Vznik společnosti: Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. Ostrovská teplárenská, a. s. vznikla privatizací teplárny Ostrov ze státního podniku ZČE Plzeň. V roce 1995 vložilo město Ostrov do majetku společnosti sekundární rozvodné sítě a výměníkové stanice ve vlastnictví města. výroba tepla a elektrické energie rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby tepla zdvihací práce prováděné mobilními jeřáby činnost účetních poradců pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb skladování převzatých věcí koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej koupě pohledávek za účelem dalšího prodeje a prodej ubytovací služby výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů zámečnictví vodoinstalatérství podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živnosti volné silniční motorová doprava nákladní realitní činnost Údaje o cenných papírech: Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinné Forma akcií: na jméno Počet kusů: , z toho kusů akcií se součtem jejich jmenovité hodnoty Kč je nahrazeno jednou hromadnou akcií Celkový objem emise: Kč Jmenovitá hodnota jedné akcie: Kč Způsob převodu akcií: s převoditelností omezenou na předchozí souhlas valné hromady. Zaměstnanecké akcie nebyly vydány. Struktura akcionářů: Majoritním vlastníkem je město Ostrov vlastnící akcií, což představuje 97,3 % všech akcií. Ostatní akcie vlastní právnické a fyzické osoby. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie. 5

6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2006 představenstvo Ing. Tibor Hrušovský předseda představenstva (narozen ) VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni fakulta elektrotechnická generální ředitel v představenstvu od roku 1995 Ing. Ben Veselý člen představenstva (narozen ) VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni fakulta elektrotechnická ekonomický ředitel v představenstvu od roku

7 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Orgány společnosti v roce 2006 představenstvo Ing. Miroslav Uhlík člen představenstva (narozen ) VŠCHT v Praze fakulta technologie paliv a vody výrobní a technický ředitel v představenstvu od roku 1994 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Ing. Oldřich Špalek člen představenstva (narozen ) VŠCHT v Praze fakulta technologie paliv a vody obchodní ředitel v představenstvu od roku

8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2006 dozorčí rada Bc. Jan Bureš předseda dozorčí rady (narozen ) MZLU v Brně fakulta provozně ekonomická starosta města v dozorčí radě od roku 2003 Ing. Václav Hanzl člen dozorčí rady (narozen ) VŠE v Praze fakulta všeobecné ekonomie zastupitel města a člen městské rady do 11/2006 v dozorčí radě od roku 2003 Ing. Jan Zborník člen dozorčí rady (narozen ) ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická 1. zástupce hejtmana Karlovarského kraje zastupitel města a člen městské rady v dozorčí radě od roku 1995 člen představenstva do roku

9 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Orgány společnosti v roce 2006 dozorčí rada p. Zdeněk Volkovjak člen dozorčí rady (narozen ) vyučen v oboru zámečnictví živnostník zastupitel města do 11/2006 v dozorčí radě od roku 2003 p. Bohdan Ivaškovič člen dozorčí rady za zaměstnance (narozen ) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ostrově vedoucí údržby firmy Ostrovská teplárenská, a. s. v dozorčí radě od roku 2001, předtím v období CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI p. Josef Kulhavý člen dozorčí rady za zaměstnance (narozen ) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ostrově směnový mistr firmy Ostrovská teplárenská, a. s. v dozorčí radě od roku

10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VALNÁ HROMADA Valná hromada vzala na vědomí: zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2005 zprávu dozorčí rady za rok 2005 a výrok auditora Valná hromada schválila: řádnou účetní závěrku za rok 2005 návrh představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. na rozdělení zisku společnosti za rok 2005 pravidla pro výplatu tantiém změnu stanov 10

11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Výroba a prodej tepelné energie Spokojenost našich zákazníků, založená na přiměřených cenách a na kvalitě a spolehlivosti dodávek tepla a teplé užitkové vody představuje základní cíl obchodní politiky naší společnosti. Hlavní činností Ostrovské teplárenské, a. s. je výroba tepla. Výroba a prodej tepla odpovídaly v roce 2006 klimatickým podmínkám. V první polovině roku 2006 byla výroba a prodej tepelné energie příznivě ovlivněna klimatickými podmínkami, celkově pak převážil vliv nadprůměrně teplého závěru roku a plánované dodávky tepla v technických jednotkách byly splněny na 96,3 %. Společnost dodala svým odběratelům celkem 336 TJ tepelné energie v Ostrově a cca 12 TJ v obci Bochov. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Bezproblémový průběh topné sezony opět ukázal, jak důležitá je kvalitní údržba a provádění oprav v období letní odstávky. V Ostrově je zásobováno prostřednictvím primárních a sekundárních sítí celkem 293 odběratelů s 340 odběrními místy. Od listopadu byly zahájeny dodávky pro nově vybudovaný zimní stadion a pro průmyslovou zónu. Nadále představuje přibližně tři čtvrtiny dodávek tepla bytový odběr. Mezi největší nebytové odběratele patří například školy a zařízení ve vlastnictví města Ostrov, ZMA a. s., KE-Elektrik s.r.o. a nově postavený zimní stadion. Významným odběratelem tepla jsou byty ve vlastnictví společenství vlastníků, města a bytového družstva. Dodávky tepla pro právnické osoby ovládané majoritním akcionářem, tj. městem Ostrov, jsou realizovány za stejné ceny a za stejných obchodních podmínek jako pro ostatní odběratele. V Bochově provozujeme na základě smlouvy o nájmu tepelného zařízení kombinovanou kotelnu na plyn a ELTO, ze které dodáváme teplo a teplou vodu pro 12 odběratelů s 19 odběrnými místy. V roce 2006 bylo teplo celý rok dodáváno do školy připojené v 2. pol. roku 2005, a to přispělo přes teplý závěr roku k meziročnímu navýšení dodávek o cca 10 %. Připojení školy přispělo přes meziroční nárůst průměrné ceny plynu o 27 % ke zvýšení ceny tepla v Bochově pouze o 8, 3 % na 434 Kč. 11

12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Výroba a prodej elektrické energie Výroba elektrické energie představuje další významnou součást podnikání společnosti. Elektrická energie je vyráběna na jednom turbosoustrojí. Jedná se o protitlakou parní turbínu a generátor o jmenovitém výkonu 5 MW. Turbína je provozována celoročně, v letním období vzhledem k nižší výrobě tepla zajišťuje především výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu teplárny. Z důvodu nižší výroby tepla ovlivněné klimatickými podmínkami byl plán dodávek elektrické energie splněn na 96 %. Tržby za prodej elektřiny byly z důvodu dosažení vyšší průměrné ceny a menších srážek za odchylky od sjednaného diagramu dodávek splněny na 104,8 %. Výhradním odběratelem elektrické energie je ČEZ a.s. 12

13 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Obchod, ekonomika, finance Plánované tržby za tepelnou energii v Ostrově nebyly splněny o cca 1,9 mil. Kč a dosáhly 119, 9 mil. V Bochově vlivem dodávek do školy dosáhly hodnoty 5,02 mil. Kč. Pokles tržeb za teplo byl částečně kompenzován vyššími tržbami za služby a elektřinu. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2006 byly splněny na 99 %, a proti roku 2005 vzrostly o 2,34 %. Celkové výnosy ve výši 220,7 mil. Kč byly splněny na 102,3 % a meziročně vzrostly o 4,57 %. Produktivita práce z tržeb za vlastní výrobky na pracovníka se ve srovnání s rokem 2005 zvýšila o 6,0 %. Přidaná hodnota vzrostla o 10,6 %, produktivita práce z přidané hodnoty se zvýšila o 14,5 %. V průběhu roku byla věnována pozornost kontrole všech nákladů, tak aby bylo dosaženo plánovaného zisku. Nejvýznamnějšího snížení nákladů bylo dosaženo u spotřeby plynu pro najíždění a stabilizaci kotlů, která vlivem technických opatření provedených v roce 2005 meziročně klesla o 53,5 %. Vzhledem k dvousložkové ceně tepla se nesplnění prodeje tepla neprojevilo významně na hospodářském výsledku. Zisk před zdaněním byl vytvořen ve výši 5,525 mil. Kč a překročil plánovaný zisk o 14 %. Zisk po zdanění ve výši 3,587 mil. Kč je o 0,695 mil. Kč nižší než v předcházejícím roce. Pokles zisku po zdanění je způsoben meziročním nárůstem odložené daně o 0,878 mil. Kč. Za rok 2006 není plánována výplata dividend, konečné rozhodnutí o výplatě přísluší valné hromadě společnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní jsou ve výši pouze 229 tis. Kč, což při tržbách za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží v celkové výši cca 152 mil. Kč svědčí o náležité pozornosti a důslednosti, kterou této problematice věnuje vedení společnosti. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynakládány. 14

15 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Opravy a investice V roce 2006 byly realizovány zejména plánované rozsáhlé opravy výrobního zařízení a rozvodů. Cílem prováděných oprav je zajištění bezproblémového chodu všech zařízení soustavy centrálního zásobování teplem, zejména zvýšení spolehlivosti provozu a snížení tepelných ztrát. Na opravy zajišťované dodavatelsky vynaložila společnost 14,8 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o cca 3,3 mil. Kč. Na opravy rozvodů a výměníkových stanic bylo vynaloženo cca 6,5 mil. Kč, na opravy v teplárně bylo vynaloženo cca 8,3 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější opravy se řadila zejména výměna rozvodů na okruhu VS 49 a opravy technologických zařízení. Po opravách střech v minulých letech byly provedeny opravy fasád několika objektů včetně budovy kotelny v areálu teplárny, opravy fasád zbývajících objektů jsou 16

17 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. plánovány na rok Při opravách jsou využívány moderní technologie, u celkových oprav rozvodů jsou používány technologie předizolovaného potrubí. Významným způsobem se na opravách výrobního zařízení podílí vlastní údržba společnosti. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 V uplynulém roce byly realizovány investice za cca 8,9mil. Kč, což je o cca 0,5 mil. Kč méně než v roce Celkový finanční objem investic vycházel z dlouhodobého investičního programu zaměřeného na minimalizaci dopadů provozu teplárny na životní prostředí a zvýšení efektivnosti výroby a rozvodu tepla. Do roku 2010 je plánována investičně náročná realizace další etapy přechodu z parního na horkovodní systém, a proto již několik let investice v jednotlivých letech nedosahují výše odpisů. Ukončeny a převedeny do DHM a DNM byly investice v celkové hodnotě cca 8,0 mil. Kč, z toho na přípojky tepla k novým odběrním místům, provedené moderní technologií předizolovaného potrubí, bylo vynaloženo cca 3,6 mil. Kč. Mezi významné investice lze zařadit upgrade systému měření a regulace kotlů a modernizaci přenosu dat z výměníkových stanic a měřidel tepla. 17

18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Ochrana životního prostředí Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu patří Ostrovská teplárenská, a. s. mezi zvláště velké zdroje znečištění. Zajištění plnění emisních limitů pro oxid siřičitý je realizováno spalováním hnědého uhlí s nízkým obsahem síry na základě dlouhodobé smlouvy s dodavatelem paliva. Zdroj tepla splňuje zákonné emisní limity. Významným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí je i kogenerační výroba elektrické energie, kdy dochází k lepšímu využití primárního paliva než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie. Nejvýznamnější akcí v oblasti ochrany životního prostředí bylo zastřešení části skládky paliva. Velká pozornost byla v uplynulém roce věnována zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení, které určí závazné ekologické limity pro další období ve všech oblastech činnosti ovlivňujících životní prostředí. 18

19 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Personální politika Ve společnosti pracovalo k celkem 86 zaměstnanců, což ve srovnání s rokem 2005 představuje snížení o 3 zaměstnance. Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2006 činil 85, což ve srovnání s rokem 2005 představuje snížení o 3 pracovníky. V dalších letech nelze očekávat další významné snížení počtu pracovníků, přechodně může dojít i k mírnému nárůstu počtu pracovníků. Bude nutné zaškolit nové pracovníky, kteří nahradí techniky ve vedoucích funkcích odcházející do starobního důchodu. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný. Noví pracovníci jsou přijímáni pouze jako náhrada za pracovníky odcházející do důchodu. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2006 Významnou součástí sociální politiky je kvalitní kolektivní smlouva. Kolektivní smlouva na rok 2006 byla ze strany akciové společnosti plněna. Zaměstnancům jsou poskytovány všechny výhody vyplývající z kolektivní smlouvy, a to zejména dodatková dovolená, příspěvky na stravování a regeneraci. Průměrná mzda meziročně narostla o cca 6 % a dosáhla Kč. Vedení společnosti zajišťuje dostatečnou informovanost svých zaměstnanců o všech důležitých otázkách života společnosti na pravidelných setkáních členů závodního výboru odborového svazu ECHO s vedením akciové společnosti. Velká pozornost byla věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí. Ke snížení pracnosti při zajišťování dopravy paliva do kotlů významně přispěla montáž pulzních trysek na odstraňování nálepů v zásobnících uhlí kotle K3. Ke zpříjemnění pracovního prostředí přispěly také opravy a nátěry fasád objektů v areálu teplárny. 20

21 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. ZÁVĚR Smyslem naší činnosti je spokojenost zákazníka a uspokojování očekávání našich akcionářů. Tento úkol se nám podařilo úspěšně splnit, a proto z hlediska zabezpečení dodávek tepla a elektrické energie i překročení výše plánovaného zisku lze rok 2005 hodnotit velmi dobře. Zabezpečení účetních, finančních, provozních a investičních činností lze hodnotit kladně. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

22 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada vykonávala svoji činnost v roce 2006 v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. V průběhu roku 2006 uskutečnila dozorčí rada jedenáct zasedání. Pozornost věnovala především kvalitě dodávek tepla a TUV a hospodaření s majetkem společnosti. Dozorčí radě byly představenstvem pravidelně předkládány průběžné zprávy o hospodaření společnosti. Dozorčí rada provedla mimo pravidelná zasedání čtyři kontroly v souladu s plánem kontrol dozorčí rady, zaměřené zejména na realizaci a správnost účtování oprav a investic. V návaznosti na výsledky vlastní činnosti dozorčí rada konstatuje, že: a) společnost vyvíjela podnikatelskou činnost v roce 2006 v souladu s obecně platnými právními předpisy a stanovami b) přezkoumala roční účetní závěrku, návrh na rozdělení hospodářského výsledku s výsledkem, že tato účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a dalšími závaznými předpisy na základě řádně vedeného účetnictví c) projednala zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky, zpracovanou panem Ing. Josefem Běloubkem, auditorem ev. č a přijala výrok auditora d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku odpovídá právním předpisům a stanovám e) projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2006 probíhaly na základě podmínek obvyklých v obchodním styku, z uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma ani neoprávněný prospěch f) kontrolované akce byly provedeny v souladu s uzavřenými smlouvami. Veškeré doklady na akce, které byly předmětem kontrol byly vedeny řádně, úplně a průkazně. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. schválit: a) roční účetní závěrku b) předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 Tento dokument byl projednán a schválen na zasedání dozorčí rady dne V Ostrově Bc. Jan Bureš předseda dozorčí rady 22

23 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Označení a ROZVAHA v plném rozsahu k A K T I V A b číslo řádku c Účetní období Aktiva celkem (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstat.vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruž Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 057 C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

24 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Označení a ROZVAHA v plném rozsahu k P A S I V A b číslo řádku c Účetní období Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Fondy ze zisku (ř. 79 až 80) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01-( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

25 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Označení a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k T E X T b číslo řádku c Účetní období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodbého majetku a materiálu (ř ) F.1 Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-28)-(-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. 1. Výnosy z dlouhod. finančního majetku ( ř. 34 až 36) VII. 2. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII 3. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII 4. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-46)+(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1. splatná 50 Q.2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S.1. splatná 56 S.2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) W. 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř )

26 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Rozdělení hospodářského výsledku Návrh roku 2006 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk) Zákonný příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku) 179 Zvýšený příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku) 0 Příděl do sociálního fondu 619 Příděl do fondu odměn 180 Tantiémy 103 Dividendy 0 Nerozdělený zisk Struktura aktiv Nehmotné investice ,8 % Hmotné investice ,6 % Finanční investice ,3 % Peněžní prostředky ,8 % Pohledávky celkové 626 0,2 % Položky čas. rozl ,2 % Zásoby ,2 % ,0 % Struktura aktiv a pasiv Struktura pasiv Základní kapitál ,1 % Kapitálové fondy ,9 % Fondy ze zisku ,6 % Zisk (nerozdělený) ,5 % Rezervy ,0 % Krátkodobé závazky ,3 % Dlouhodobé závazky ,0 % Bankovní úvěry 0 0,0 % Položky čas. rozl ,5 % ,0 % Struktura výnosů v tis. kč Struktura výnosů v tis.kč rozdíl % Tržby za teplo ,4 Tržby za elektřinu ,3 Tržby za služby ,2 Tržby za zboží ,5 Ostatní výnosy ,9 Výnosy celkem ,6 Pořízení investic v tis. Kč ,4 Opravy v tis. Kč ,2 Tržby za vlastní výrobky a služby ,3 26

27 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 27

28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 28

29 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. I. Obecné údaje o společnosti 1. Název a sídlo společnosti Ostrovská teplárenská, a. s. Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: IČO: Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku , Kč je rozdělen do ks akcií o nominální výši 1 080, Kč. Rozdělení akcií Město Ostrov 97,3 % Ostatní 2,7 % 2. Provedené změny v obchodním rejstříku V roce 2006 byly zrušeny funkce místopředsedy dozorčí rady a představenstva a. s. 3. Datum vzniku privatizací ZČE Plzeň. Zápis: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka Předmět podnikání PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 výroba elektřiny a tepla rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby tepla zdvihací práce prováděné mobilními jeřáby činnost účetních poradců pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb skladování převzatých věcí koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej koupě pohledávek za účelem jejich dalšího prodeje a prodej ubytovací služby výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů zámečnictví vodoinstalatérství podnikání v oblasti nakládání s odpady v režimu živnosti volné silniční motorová doprava nákladní realitní činnost 29

30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Popis organizační struktury 5.1. Organizační struktura společnosti: 1. Valná hromada 2. Dozorčí rada 3. Představenstvo 4. Generální ředitel společnosti 5. Výrobně-technický útvar 6. Ekonomický útvar 7. Obchodní útvar Společnost tvoří jedna provozní jednotka se sídlem v Ostrově a jedno provozní středisko v Bochově Základní parametry Ostrov Instalovaný tepelný výkon kotel K 1 z toho: kotel K 2 kotel K 3 Instalovaný elektrický výkon 84,8 MW 12,8 MW 40 MW 32 MW 5 MW Instalovaný tepelný výkon Instalovaný elektrický výkon Bochov 1,9 MW 0 MW Užitečná dodávka (prodej) tepelné energie (GJ) Měřená dodávka elektrické energie (Mwh)

31 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. 6. Členové správních orgánů společnosti k Statutární orgán představenstvo Předseda: Členové: Ing. Tibor Hrušovský Ing. Ben Veselý Ing. Miroslav Uhlík Ing. Oldřich Špalek 6.2. Dozorčí rada (Stav k ) Předseda: Členové: Bc. Jan Bureš Ing. Václav Hanzl Ing. Jan Zborník p. Zdeněk Volkovjak p. Bohdan Ivaškovič p. Josef Kulhavý 7. Průměrný přepočtený počet pracovníků a výše osobních nákladů Průměrný přepočtený počet pracovníků z toho řídící pracovníci (ředitel, manažeři) 4 4 Osobní náklady v tis. Kč Odměny členům orgánů včetně podílu na zisku Půjčky a ostatní plnění členům statutárních a řídících orgánů PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné půjčky členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům společnosti. Ostatní nefinanční plnění: , Kč (používání osobního vozidla pro osobní potřebu). 31

32 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 a) b) c) II. Účetní metody a účetní zásady společnosti 1. Zásoby 1.1. Za zásoby se považují: materiál na skladě zboží 1.2. Oceňování zásob: Materiál na skladě se oceňuje: Nakupovaný základní materiál, včetně náhradních dílů a obalů, na úrovni pořizovací ceny. Pořizovací cena je v analytické evidenci rozdělena na cenu pořízení a na náklady s pořízením související. Na samostatné kartě materiálu jsou vedeny náklady na dopravu a na clo. Náklady na pořízení se do spotřeby účtují v okamžiku výdeje materiálu stanoveným procentem. Procento se stanoví vždy pro každý měsíc poměrem cen materiálu a nákladů na pořízení. Materiál pořízený vlastní činností (aktivace materiálu) na úrovni vlastních nákladů. Palivo na úrovni pořizovací ceny. Zásoby jsou v analytické evidenci rozděleny do dvou skladů: sklad materiálu sklad paliva 2. Hmotný a nehmotný majetek 2.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) odepisovaný je zařazen takto: bez ohledu na pořizovací cenu budovy, stavby, haly nad , Kč pořizovací ceny stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář 2.2. DHM neodepisovaný bez ohledu na pořizovací cenu pozemky umělecká díla a sbírky 2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) nad , Kč pořizovací ceny 32

33 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s Hmotný a nehmotný majetek považovaný za drobný a účtovaný do nákladů a) b) c) d) Software od 7 001, Kč do , Kč pořizovací ceny za 1 ks se účtuje na vrub účtu a je o něm vedena operativní evidence. Nářadí v pořizovací ceně do 500, Kč/ks je považováno za materiál a účtováno na vrub účtu a je o něm vedena operativní evidence při vlastní spotřebě. Ochranné pracovní pomůcky jsou účtovány na vrub účtu bez ohledu na jejich pořizovací cenu a je o nich vedena operativní evidence. Hmotný majetek v ceně od 501, Kč do , Kč je účtovaný na vrub účtu a je o něm vedena operativní analytická evidence Technické zhodnocení Technické zhodnocení DNM do Kč bylo účtováno na účet ve výši 35 tis. Kč. Technické zhodnocení DHM do Kč bylo účtováno na účet ve výši 103 tis. Kč Způsob stanovení reprodukční ceny u majetku pořízeného v roce 2006 Reprodukční pořizovací cena nebyla použita. 3. Změny v účetních postupech proti předcházejícímu období V roce 2006 byly provedeny změny v účetních postupech v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy. 4. Způsob stanovení opravných položek k majetku 4.1. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 V roce 2006 byly znovu při inventuře ověřeny dle 26/1 zák. 563/91 Sb. odborným pracovníkem skladové a tržní ceny náhradních dílů, u vybraných položek bylo provedeno přechodné snížení ceny o 100 %. Celková výše opravné položky v materiálu je: v roce tis. Kč v roce tis. Kč 4.2. U DHM došlo k porovnání předpokládané doby životnosti, zůstatkové a tržní ceny. Z důvodu technického stavu DHM byly zachovány opravné účetní položky ve výši tis. Kč. 33

34 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Opravné položky k rizikovým pohledávkám (účet 391) celkem: v roce tis. Kč v roce tis. Kč 5. Odpisový plán Pro účetní odepisování DHM je stanoven způsob rovnoměrného odpisu. Procentní sazba je určena individuálně u každého majetku recipročně k jeho době životnosti. První měsíční odpis u nově zařazeného DHM začíná v měsíci jeho zařazení na základě zařazovacích protokolů, ve kterých jsou stanoveny účetní a daňové odpisy. DNM se odepisuje rovnoměrně po stanovenou dobu, počínaje následujícím měsícem po zařazení do majetku. Majetek se odepisuje až do výše vstupní ceny. Při navýšení ceny majetku v průběhu účetního období se od měsíce navýšení počítá měsíční odpis z navýšené pořizovací ceny. Daňové odpisy Pro stanovení daňových odpisů je použit jak lineární, tak zrychlený odpis. Veškerý nově pořízený majetek byl zatříděn do příslušné daňové skupiny se sazbou pro 1. rok odepisování. Pro evidenci hmotného investičního majetku a jeho odepisování používá účetní jednotka programové vybavení firmy Info Office s.r.o., Blatná. V roce 2006 byly přerušeny daňové odpisy u pásového dozeru IČ Uplatněný způsob při přepočtu údajů v cizích měnách Při přepočtu uplatněn denní kurz ČNB a o kurzovních rozdílech je účtováno k Klíčování nákladů na výrobu elektrické energie a tepla Náklady na výrobu elektrické energie a tepla se účtují na kalkulační výkon 7110 Výroba tepelné energie. Klíčování se provádí výpočetní technikou tak, že zadaným procentem do programového číselníku se rozúčtovávají náklady vynaložené na výrobu tepla do kalkulačního výkonu 7200 Dodávka tepelné energie pro cizí, a náklady vynaložené na výrobu elektrické energie do kalkulačního výkonu 7100 Výroba elektrické energie. Procento klíčování nákladů počítá technik metodou k tomu určenou. 34

35 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. III. Doplňující informace 1. Hmotný a nehmotný majetek 1.1. Rozpis samostatných movitých věcí v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný dlouhodobý majetek Celkem Finanční pronájem V roce 2006 společnost neměla finanční pronájem Dlouhodobý finanční majetek PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 ISIN / Název fondu CS / ZMA Ostrov CZ / HZL KB 4,50/08 LU / ČSOB Reverzní Click / ČSOB Akciový mix BE / KBC MF ČSOB Konz.fond LU / ČSOB Reverzní Click 5 Měna Počet podílových listů 1.4. Krátkodobý finanční majetek Hodnota 1 podílového listu K společnost neměla krátkodobý finanční majetek Celková hodnota majetku na podrozvahových účtech Hodnota podílových listů ve fondu CZK , ,19 CZK , ,00 CZK , ,00 CZK , ,66 CZK 3 260, , ,40 CZK , ,00 K je dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč vedený na podrozvahovém účtě v hodnotě tis. Kč. 35

36 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 Pohled. dle rozvahy k celkem (C II a C III ř ř. 048) 2. Pohledávky Přehled o pohledávkách v roce 2006 v tis. Kč 626 Splatnost Druh pohledávky dle účtů starší než 1 rok do 1 roku ve lhůtě 311 Odběratelé Poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci DPH Opravná položka Ostatní daně 0 0 Přehled o pohledávkách v roce 2005 v tis. Kč Pohled. dle rozvahy k celkem (C II a C III ř ř. 048) Splatnost Druh pohledávky dle účtů starší než 1 rok do 1 roku ve lhůtě 311 Odběratelé Poskytnuté zálohy Pohledávky za zaměstnanci DPH Opravná položka Ostatní daně Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti v tis. Kč Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti v tis. Kč Termín od 1. do 30. dne od 31. do 60. dne od 61. do 90. dne od 91. do 180. dne nad Rizikové pohledávky Za rizikové pohledávky jsou v akciové společnosti považovány pohledávky, které jsou po lhůtě splatnosti více jak 180 dnů a nelze u nich uplatnit zápočet pohledávek. Tyto pohledávky jsou vymáhány právní cestou prostřednictvím advokátní kanceláře MARTIN TOCIK & PARTNER, advokátní kancelář. 36

37 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. U pohledávek po lhůtě splatnosti od 60 do 180 dnů je s dlužníky projednán individuální platební kalendář. V případě, že pohledávka překročí 180 dnů mimo sjednaný rámec, je zařazena mezi rizikové. Odpis rizikových pohledávek v tis. Kč Rok. Rizikové pohledávky Opravné položky Daňová opravná položka Účetní opravná položka Vlastní kapitál Vlastní kapitál v tis. Kč Rozdíl Změny, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu v tis. Kč: PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 Vlastní kapitál (účet) Stav k Zvýšení Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku ve výši , Kč je rozdělen do kusů akcií o nominální hodnotě 1 080, Kč kusy akcií je nahrazeno jednou hromadnou akcií nahrazující akcie o souhrnné jmenovité hodnotě Kč. Snížení Investice v průběhu roku 2006 byly ukončeny investice a převedeny do DHM a DNM ve výši tis. Kč. Nově pořízený DDHM a DDNM v roce 2006 ve výši 540 tis. Kč. Stav k Celkem

38 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 Rozhodující investice zařazené do DHM a DNM v roce 2006: Horkovodní přípojka pro zimní stadion tis. Kč VS zimní stadion strojní zařízení tis. Kč Horkovodní přípojka knihovna 930 tis. Kč ŘS Plant scape pro K1, K2 745 tis. Kč Pulzní trysky Myrlen (K2, K3) 661 tis. Kč Zateplení fasády VS tis. Kč Osobní automobil 400 tis. Kč Teplovodní přípojka fy Lindner 398 tis. Kč TZ přenos dat stanice Fischer 330 tis. Kč Rozšíření digitální dokumentace 98 tis. Kč Ostatní drobné investice 118 tis. Kč Na základě mimořádné inventury bylo rozhodnuto o vyřazení souborů objektových měřidel v celkové hodnotě tis. Kč z evidence DDHM a zařazení těchto souborů do DHM. 4. Závazky 4.1. Přehled o závazcích v roce 2006 v tis. Kč Závazky dle rozvahy k celkem (B II a B III ř ř. 102) Splatnost Druh závazků dle účtů starší než 1 rok do 1 roku ve lhůtě 321 Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky k zaměstnancům z mezd Pohledávky za zaměstnanci Závazky ze soc. zabezpečení Daň z příjmu Daň z příjmu zaměstnanců Ostatní daně a poplatky Ostatní dotace Jiné závazky Dohadné účty pasivní Odložený daňový závazek

39 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s Přehled o závazcích v roce 2005 v tis. Kč Závazky dle rozvahy k celkem (B II a B III ř ř. 102) Splatnost Druh závazků dle účtů starší než 1 rok do 1 roku ve lhůtě 321 Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky k zaměstnancům z mezd Pohledávky za zaměstnanci Závazky ze soc. zabezpečení Daň z příjmu Daň z příjmu zaměstnanců Ostatní daně a poplatky Ostatní dotace Jiné závazky Dohadné účty pasivní Odložený daňový závazek Rezervy 5.1. Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy v tis. Kč Druh rezervy Stav k Tvorba Čerpání Stav k Oprava DHM r r PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 Ostatní celkem: r r Důvody k dalším rezervám nebyly zjištěny Náklady na vývoj a výzkum Náklady na vývoj a výzkum nebyly v roce 2006 uplatněny. 6. Dohadné účty aktivní Na účtě 388 není účtováno

40 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Dohadné účty pasivní Nevyfakturovaná spotřeba vody za část 12/2006 ve výši 62 tis. Kč. Nevyfakturovaná spotřeba el. energie za rok 2006 ve výši tis. Kč. 8. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za tepelnou energii z toho: za elektrickou energii za služby Odložená daň Odložená daň k v tis. Kč Daňová hodnota Účetní hodnota Základ pro výpočet odložené daně Odepisovaný dlouhodobý majetek Opravná položka k zásobám Opravná položka k majetku Daňová ztráta minulých let Daňová ztráta Celkem základ odložené daně Odložená daň Odložená daň k v tis. Kč Daňová hodnota Účetní hodnota Základ pro výpočet odložené daně Odepisovaný dlouhodobý majetek Opravná položka k zásobám Opravná položka k majetku Daňová ztráta minulých let Daňová ztráta Celkem základ odložené daně Odložená daň Změna odložené daně tis. Kč. 40

41 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. 10. Hospodářský výsledek v tis. Kč Ukazatel Výnosy celkem účt. tř Náklady celkem bez účtu Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů splatná 0 0 Daň z příjmů odložená Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Návrh na rozdělení hospodářského výsledku v tis. Kč Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (použitelný zisk) Zákonný příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku) Zvýšený příděl do rezervního fondu (5 % z použitelného zisku) Návrh roku 2006 Návrh roku Příděl do sociálního fondu Příděl do fondu odměn Tantiémy Dividendy 0 0 Nerozdělený zisk PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 Do účetní závěrky byla proúčtována veškerá známá rizika, ztráty a znehodnocení známá k Položka Po datu účetní závěrky došlo k k těmto změnám: Stav v tis. Kč Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou schváleny výkazy, nedošlo k žádné významné události, která by podstatně ovlivnila hospodaření společnosti. Stav v tis. Kč Krátkodobé závazky Krátkodobé pohledávky

42 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Na základě přijaté koncepce rozvoje a údržby teplárenské soustavy v Ostrově je plánován v roce 2007 před zdaněním zisk ve výši tis. Kč. 14. Proti společnosti jsou vedeny soudní spory s Lesy ČR, s. p., za škody na lesích požaduje žalobce cca tis. Kč s příslušenstvím. 42

43 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Přehled o peněžních tocích za účetní období 2006 v tis. Kč PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2006 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti ). Z. Účetní zisk, nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek, rezerv A Zisk z prodeje stálých aktiv A Výnosy z dividend a podílů na zisku. 0 A Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace. 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A. 2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A Změna stavu zásob A Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů. A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných. 0 A. 4. Přijaté úroky. 632 A. 5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období. 0 A. 6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů. 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti. B. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám. 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností. C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků. 67 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 C Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům. 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů. 0 C Úhrada ztráty společníky. 0 C Přímé platby na vrub fondů, snížení účtu C Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně. -72 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více