Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření"

Transkript

1 Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Harmonogram výuky Aktivity Aktivita: Pantomima Aktivita: Semafor Aktivita: "3 dimenze udržitelného rozvoje" Aktivita: "Obrázky" Aktivita: Magická zeď Aktivita: Kolik to stojí přírody ekologická stopa Aktivita: Spočítejte si svou ekologickou stopu Aktivita: Ekologická stopa - škola Aktivita: Kvalita života a spotřeba zdrojů Aktivita: Simulace budoucnosti Aktivita: Produkce masa Aktivita: Karikatura Aktivita: Tričko nákupní rozhodování Aktivita: Útěk a migrace Aktivita: 10 největší migračních pohybů v roce Aktivita: To bych udělal... 19

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Seminář přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí na celém světě v souvislostech vlastního konání v současné chvíli i možné budoucnosti s ohledem na vědomí udržitelného jednání každého z nás jako jedinou šancí na předání Země budoucím generacím nejméně v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali k užívání my, kdo ji nyní užíváme. Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové a zkušenostní učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskusní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem vzdělávání semináře je, usnadnit porozumění ekonomickým, sociálním politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují nás všechny. Přispívá k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ. Seminář je zaměřen prakticky a nabízí velké množství konkrétních příkladů. Jednotlivé aktivity semináře jsou v sebereflexích a evaluacích vyhodnocovány jak po stránce obsahové, tak metodické v efektivním využívání prožitkových metod. Účastníci: Seznámí s problémem plastového odpadu a navrhnou účinná opatření Získají povědomí o souvislostech mezi naší každodenní spotřebou a jejím dopadem na sociální, ekonomické a environmentální problémy ve světě. Porozumí životnímu cyklu výrobku a jeho vlivu na udržitelnost přírodních a lidských zdrojů

4 Pochopí závislost ekologické stopy na spotřebu přírodních zdrojů a znečištění Země, naleznou možnosti pro její snížení Na příkladu spotřeby masa pochopí, jaký vliv má neefektivní využití zemědělských ploch pro výrobu krmiv na změnu klimatu. Poznají důvody migrace lidí globálního Jihu a jejich závislost, případně nepochopení bohatého globálního Severu Vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách Zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy V průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod Zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření S propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova Seznámí se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a

5 potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity: dramatizace, simulační hry, hry s rolemi komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin

6 2 Harmonogram výuky Podrobný obsah vzdělávacího semináře GV - Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globálního vzdělání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Základní teze k tématu: Přechod přes linii Každodenní spotřeba globálního Severu a její odraz ve všech pilířích udržitelného rozvoje v souvislosti s problémy globálního Jihu. Závažnost jednotlivých dopadů k představeným souvislostem. Příběh věcí: životní cyklus výrobku a jeho vliv na lidi a životní prostředí, naše spotřebitelské návyky (práce s filmem) Problémové úlohy: Moře plastu: problém plastového odpadu ve světě s návrhy řešení, účinnost navržených opatření Hospodaření s vodou v globálním i lokálním pohledu: pojem virtuální voda, spotřeba vody při výrobě různých produktů. Vliv jednotlivce na celosvětovou spotřebu vody. Toxiny se vracejí problematika toxických látek při výrobě a transportu běžných věcí, míra zodpovědnosti jednotlivce Obrázkové asociace k tématu Metody, využitelné ve výuce se žáky a studenty 1 hod 2 hod 4 hod 0,5 hod 0,5 hod 2. den Vstupní aktivita: Jak drahé je to pro přírodu? Ekologická stopa: kvalita života a spotřeba přírodních zdrojů. Ekologická stopa školy. Výpočet vlastní ekologické stopy, návrhy na její snížení. Problémové úlohy: Boj proti hladu: neefektivita výroby masa. Spotřeba zemědělských ploch pro produkci potravin a krmiv, produkce CO2. Soběstačnost ve výrobě potravin versus volný obchod. Utečenci a migrace: pohostinnost pro všechny? Důvody pro migraci. Utečenec v cizině: kampaň Save me. Pozice k přijetí utečenců Na co jsem připraven? Lépe, jinak, méně základní teze pro budoucí hospodaření. Hospodaření s domácím odpadem, odpad ve školách. Co vlastně potřebuji? Použít místo vlastnit: tipy pro udržitelné chování spotřebitelů. Simulace budoucnosti: zpráva z roku Průřez všemi tématy udržitelného rozvoje, výhled s možnými reálnými řešeními. Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. 1 hod 4 hod 0,5 hod 2 hod 0,5 hod

7 3 Aktivity 3.1 Aktivita: Pantomima Cíl: Vtažení do problematiky, zcitlivění k tématu Délka: 20 minut Postup: Účastníci se rozdělí do 2 skupin, např. na skupinu A a skupinu B. Každý účastník napíše na kus papírku pojem, který souvisí s tématem udržitelný rozvoj (např. skleníkový efekt, oteplování, tání ledovců). Poté jsou v každé skupině papírky vybrány. První účastník ze skupiny A si vytáhne jeden z pojmů a snaží se ho pantomimicky předvést druhé skupině. Skupina má na uhodnutí 3 minuty. Ta skupina, která uhodne nejvíce pojmů, vyhrává. 3.2 Aktivita: Semafor Cíl: Vtažení do problematiky, zcitlivění k tématu Materiál: Žádný Délka: minut Postup: Účastníci zaujímají své stanovisko k předem připraveným výrokům prostřednictvím barev červená (nesouhlas), zelená (souhlas), oranžová (neutrální) na kartičkách. Moderátor přečte výrok a každý účastník se k tomuto výroku vyjádří zvednutím kartičky s příslušnou barvou. Otevřené otázky, případné náměty k diskuzi jsou zaznamenány na flipchart. - Dnešní výživové zvyklosti v České republice mají dopad na země jiných států. - Prostřednictvím genově upraveným potravinám může být ve světě snížena chudoba. - Ekologické zemědělství přispívá k šetrnému čerpání zdrojů. - Také ekologické zemědělství přináší skleníkový efekt. - My jako konsumenti nemáme žádný vliv na zemědělské výrobní metody. - Je trvale udržitelný rozvoj realizovatelný? - Koncept trvale udržitelného rozvoje klade příliš vysoké nároky na chudé země. - Člověk ovlivňuje klimatické změny.

8 3.3 Aktivita: Tři dimenze udržitelného rozvoje Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: Barevné karty Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Účastníkům jsou představeny 3 dimenze udržitelného rozvoje vycházející z Agendy 21 (ekonomické, sociální, ekologické) účastníci obdrží barevné lístečky a k jednotlivým dimenzím napíší, co vše si představují nebo je napadá pod názvem udržitelný rozvoj 3.4 Aktivita: Obrázky Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: obrázky Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Obrázky jsou rozloženy na zemi a je vyřčen impulz:"vyhledejte jeden obrázek a představte globální problém, který představuje 3.5 Aktivita: Magická zeď Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: Prezentace s kvízovými otázkami Délka: minut Postup: Účastníci se rozdělí na 2 skupiny. Každá skupina si volí druh otázky a jejich hodnotu. Vyhrává skupina s největším skóre. Špatná odpověď odečítá příslušnou částku, správná přičítá.

9 3.6 Aktivita: Kolik to stojí přírody ekologická stopa Každé individuum zanechává na zemi svou osobní ekologickou stopu. Podle toho, co a kolik toho spotřebováváme, je ekologická stopa různě veliká. Kdyby všichni lidé na zemi zanechávali stejnou stopu jako v industriálních zemích, potřebovali bychom více planet Zemí. Ekologická stopa je množstevní číslo, které nám neříká, kolik peněz např. stojí litr pomerančového džusu nebo benzínu, ale kolik nás stojí přírody. Ekologická stopa přepočítává naší roční spotřebu zdrojů na plochu, neboli na takzvané globální hektary (gha). Přírodní zdroje, které pro náš konsum potřebujeme, mají různý dopad na spotřebu plochy. Naše spotřeba plochy se stanovuje ze šestí faktorů: TĚŽBA SUROVIN uhlí, ropa aj. CHOV ZVÍŘAT pro získávání masa mléčných výrobků LESNÍ PLOCHY pro topení, papír, nábytek, stavební materiály VODNÍ PLOCHY pro produkty z moře a rybolov ROSTLINNÁ PRODUKCE produkce potravin, krmení pro zvířata, energie ZASTAVĚNÉ PLOCHY infrastruktura, domy, továrny aj. Postup:Rozhlédněte se po místnosti po jednotlivých věcech v ní a zapřemýšlejte o tom, které druhy plochy jsou pro jejich výrobu zapotřebí (např. knihy, stůl židle). Uvažujte nejen o použitém materiálu na jejich výrobu, ale také o využití energie, transport, nezčištění aj.

10 3.7 Aktivita: Spočítejte si svou ekologickou stopu Cíl: Seznámení se s ekologickou stopou Postup: Spočítejte si svou ekologickou stopu. Porovnejte ji mezi sebou. Podívejte se, které oblasti mají na ní největší podíl a vyjmenujte důvody proč. Navrhněte osobně, jak by jste ji mohli redukovat. Např. na Moje ekologická stopa činí: gha v % bydlení výživa mobilita (transport) konsum 3.8 Aktivita: Ekologická stopa - škola Ekologická stopa se dá určit pro individuum, město, podnik, produkt, zemi ale také pro školu. Ve škole mohou tyto oblasti ovlivňovat ekologickou stopu: Elektrická energie (světlo, přístroje) Topení (druh, efektivita, izolace) Voda (pitná, užitková) Výživa (kiosk, kuchyně) Mobilita (školní výlety, cesta do školy) Úklid (volba prostředků, množství) Odpady (třídění, recyklace) Zařízení (regionální, druhy materiálu) Dá se spočítat na 3.9 Aktivita: Kvalita života a spotřeba zdrojů Cíl: Kvalita života ve městech Postup: Přemýšlejte o tom jak se dá určit kvalita života města nebo regionu. Výsledky zaznamenejte na flipchart. Navrhněte, která města mají podle vašeho názoru nejvyšší kvalitu života. Srovnejte kvalitu života v těchto městech: Manila, Berlin, Siena, Los Angeles.

11 Poté zodpovězte tyto otázky: Jestliže má Američan dvojnásobnou spotřebu zdrojů než Němec, vede potom lepší život? A jestliže člověk z Filipín ve srovnání s Němcem spotřebuje pouze jednu pětinu zdrojů, má nízkou kvalitu života? Berlin Průměrný obyvatel Berlína potřebuje 4,4 gha, aby si udržel svou konzumní úroveň. Pokud sečteme spotřebu biokapacit všech obyvatel, vyjde nám plocha skoro tak velká jako je polovina Německa. 1: Berlín, Německo Siena a Los Angeles Ekologická stopa jednoho obyvatele italského města Siena je jen přibližně jedna třetina obyvatele severoamerického města Los Angeles (9,4 gha). Americká sídelní struktura je tvořena mnoha vzdálenými předměstími, které jsou většinou dostupné pouze autem. Italské město proti tomu je kompaktní, příznivé pro pěší chůzi a má lépe vyřešenou nabídku veřejné dopravy autobusů a vlaků aj. Vztah Italů k čerstvým, lokálně vyrobeným potravinám, jim přináší lepší ekologickou bilanci.

12 2: Los Angeles, USA 3: Siena, Itálie Manila Ekologická stopa v Manile leží pod filipínským průměrem. Činí 0,9 globálního hektaru, čili desetina severoamerické hodnoty, pětina evropské hodnoty. Obyvatelé bydlí v jednopokojových chatrčích. Největší podíl jejich výdajů jde na jídlo.

13 4: Manila, Filipíny 3.10 Aktivita: Simulace budoucnosti Cíl: Simulace světové ekologické stopy Postup: Představte si, že bydlíte v činžovním domě s více rodinami v rozdílně velikých bytových jednotkách. Za tento rok se za celý dům zálohově zaplatilo Euro za chod domu. Na konci roku přišlo vyúčtování, které však ukázalo spotřebu Euro. Bude tedy nutné doplatit Euro. Tato částka bude zaplacena společnou půjčkou. Společenství vlastníků svolalo poradu, na které se bude projednávat, jak v příštím roce opět snížit spotřebu na maximálně Euro a jak rozdělit podíl na Euro. Rozdělte se do 5 skupin, které představují 5 bytů bytového společenství (viz tabulka dole). Rozdělte se do skupin podle počtu osob v jednotlivých bytech tzn., že v bytě Asie bude vždy bydlet min. tolik osob jako ve všech ostatních bytech dohromady. Nejprve každá skupina zpracuje vlastní návrh rozdělení nedoplatku a snížení spotřeby a zodpoví na následující otázky. Poté následuje jednání mezi jednotlivými členy společenství vlastníků. Zodpovězte: Jak bude částka Euro nově mezi vlastníky bytů rozdělena? Jak bude v budoucnu ošetřena spotřeba, tak aby nebyla překročena hranice Euro? Jak bude rozdělena platba nedoplatku?

14 Byt - název Počet Platba za Spotřeba Dohodnutá platba osob osobu na osobu nedoplatku Byt USA/Kanada Byt Evropa Byt Lat. Amerika Byt Asie Byt Afrika Celý dům Na základě této simulace a dohody, kterou vlastníci bytů mezi sebou uzavřeli, formulujte internacionální pravidla pro omezení a spravedlivé rozdělení spotřeby zdrojů. Vyjmenujte možné příležitosti a omezení mezi státy. Čísla ve výše uvedené tabulce simulují přibližně globální vztahy, přičemž Počet osob = Počet obyvatel, Platba za osobu = biokapacita, Spotřeba osobu = ekologická stopa. Viz. následující tabulky. 1: Počet obyvatel v milionech Severní Amerika 345 Evropa 739 Lat. Amerika 585 Asie Afrika : Ekologická stopa v gha na osobu Severní Amerika 7,91 Evropa 4,86 Lat. Amerika 2,58 Asie 1,78 Afrika 1,41

15 3: Biokapacita v gha na osobu Severní Amerika 4,93 Evropa 2,89 Lat. Amerika 5,47 Asie 0,82 Afrika 1, Aktivita: Produkce masa Cíl: Nerovnováha při produkci masa Postup: Prohlédněte si tabulky a vyjmenujte možné důvody, proč přes nerovnováhu při produkci masa (z více kalorií obilí je vytvořena pouze 1 kalorie masa) vzrůstá stále množství pšenice vyrobené jako potrava pro výkrm zvířat. Brambory 1:Kolik osob uživí 1 hektar zemědělské produkce Sója Pšenice Zelenina Hovězí Vepřové

16 Přeměna kalorií z produkce pšenice 2:Přímá výživa Z 1 kalorie pšenice vznikne 1 kalorie chleba 3: Nepřímá výživa Z 10 kalorií pšenice vznikne 1 masa 3.12 Aktivita: Karikatura Postup: Prohlédněte si obrázek, popište ho a přidejte mu název. O čem obrázek na globální úrovni vypovídá?

17 Aktivita: Tričko rozhodování o nákupu Postup: Rozdělte se na 2 skupiny. Jednu skupinu tvoří výrobci triček a druhou skupinu zákazníci. Každý výrobce si pevně stanoví, jaké triko chce vyrábět. Na základě toho stanovte cenu. Na závěr vytvořte reklamní plakát pro zákazníky. Záleží jen na nich, na čem založí výrobní rozhodnutí. Mezitím obdrží potencionální zákazníci hrací peníze v hodnotě 15. Za závěr jdou zákazníci místností a nakupují a rozhodují se, které triko si koupí. Faktor nákladů Možnosti Cena v Materiál Konvenční bavlna 0,40 Bio-bavlna (tržní podíl 0,1 3,00 %) Mzda zaměstnanců Obvyklá mzda 0,10 Fér pracovní mzda 2,00 Barvy, bělidla Chemikálie 0,60 Přírodní bary s bio značkou 2,00 Reklama,marketing Žádné inzeráty, objednávky 0,50 online Maloobchodní 2,50 Velká image kampaň 4,00 v médiích Zisk Skromný 1,00 Průměrný 3,00 Maximální 8,00 Cena za 1 tričko:

18 3.13 Aktivita: Útěk a migrace Cíl: Seznámení se různými důvody migrace Postup: Sestavte na základě těchto příkladů seznam různých důvodů pro migraci. Doplňte do seznamu další důvody. Dále doplňte, kdo si myslíte, že je zodpovědný za jednotlivé důvody migrace (individuální, politická a mezinárodní úroveň). Důvody pro migraci Změna klimatu Existují 3 různé kategorie klimatem podmíněné migrace: 1. Nezbytná migrace v důsledku světových katastrof, jako jsou záplavy nebo orkány. 2. Násilná migrace na základě gradujících klimatických procesů, jako například rozšíření pouští nebo vzrůstající hladina moře. 3. Organizovaná migrace na základě státních projektů, jako je výstavba přehrady nebo zařízení proti záplavám u pobřeží. Zdroj: Newsletter Migration und Bevölkerung 1/2009 dostupné na www. migration-info.de Chudoba Již nejsou v moři žádné ryby, z toho důvodu odcestovali mnozí rybáři do Španělska. Není zde žádná práce a nic jiného co dělat. Moře je prázdné a již nejsou ani žádné lodě, které by je lovily. Je zde jen málo lidí, kteří vyjíždějí za rybolovem. Zdroj: Alioun, Fischer, Senegal, 2009 Války a politické násilí Změnou vlády v Libyi dochází stále více k přechodům přes hranice do Tunisu a Egypta. ENHCR odhaduje počet lidí, kteří utíkají před boji v Libyi na více než Mnoho vysídlených jsou podle oficiálních informací pracovníci z Tuniska nebo Egypta, kteří se vracejí ke svým rodinám. Za hranicemi jsou také tisíce Lybijců a jiných cizinců. Zdroj:

19 3.14 Aktivita: 10 největší migračních pohybů v roce 2009 Cíl: Migrační pohyby Postup: Zaneste těchto 10 největším migrací roku 2009 na mapu. Co vás napadá? Shrňte, co stojí na pozadí v jednotlivých zemích, z kterých lidé migrovali. Země původu Cíl Počet uprchlíků Afghánistán Pákistán Afghánistán Irán Irák Sýrie Irák Jordánsko Somálsko Keňa Somálsko Jemen Vietnam Čína Súdán Čad Myanmar Bangladéš Kolumbie Venezuela Aktivita: To bych udělal Cíl: Porovnání názorů na migranty Postup: Vyplňte tuto tabulku a srovnejte s názory ostatních ve skupině. Jaký byl důvod vašeho rozhodnutí? Podpořil/a bych příjímání migrantů na školy Spolupracoval bych na kampani, která se zasazuje za práva migrantů Vzal/a bych si migranty k sobě domů Změnil bych vlastní životní styl, aby lidé v jejich domově měli dostatek prostředků pro život. V žádném případě Asi ne Asi ano V každém případě

Globální učení a výživa

Globální učení a výživa Globální vzdělávání Globální učení a výživa Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Počet žáků 20-40 2-3

Počet žáků 20-40 2-3 MY SE budeme zabývat stopu speciální STOPOU EKOLOGICKOU. POMŮCKY: Připojení K INTERNETU NEOBVYKLÉ VYUŽITÍ OBVYKLÝCH VĚCÍ V DOMÁCNOSTI. POČÍTAČE FOTOAPARÁTY VÝTV. POTŘEBY 1. PŮJDEME NA KRÁTKOU PROCHÁZKU

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 GV9 výstupy PT Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT OBV + MPVZ nabídka (není povinná) aktivit vedoucích k naplňování jednotlivých výstupů indikátory a měřitelné výstupy (nabídka) Globalizace vysvětlení pojmu

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Interkulturní učení a environmentální problematika

Interkulturní učení a environmentální problematika Globální vzdělávání Interkulturní učení a environmentální problematika Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková

VY_32_INOVACE_Z1204. Severní Evropa přírodní poměry. Mgr. Dagmar Petřková Kód materiálu Název materiálu Severní Evropa přírodní poměry Datum 1. 4. 20111 Anotace Autor Jazyk Pracovní list určený pro skupinovou práci žáků s textem, mapami a vyhledáváním informací na webu. Podporuje

Více

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/04.0003 Autorka metodiky:

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Ekologická stopa 18. listopadu 2009

Ekologická stopa 18. listopadu 2009 Ekologická stopa 18. listopadu 2009 "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní: Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili?" (William Rees) Aktivity

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín)

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Šestileté gymnázium nižší i vyšší stupeň Y2,Y3,Y4 Biologie Y2, Biology Y3, Y4 2 hodiny týdně Měsíc říjen prosinec květen květen květen červen červen Y2

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce

STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY. Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce STATISTICKÉ ÚDAJE A GRAFY NÁZEV PROJEKTU: Odborné sociální poradenství pomoc při integraci na trh práce V tomto dokumentu se můžete seznámit s některými statistickými údaji, které se podařilo vysledovat

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více