Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření"

Transkript

1 Globální vzdělávání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Metodická příručka Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pro školy Plzeňského kraje" Mgr. Marta Břehovská odborný garant projektu Bc. Kulhánková Lucie metodik projektu

2 Obsah: 1 Úvod Harmonogram výuky Aktivity Aktivita: Pantomima Aktivita: Semafor Aktivita: "3 dimenze udržitelného rozvoje" Aktivita: "Obrázky" Aktivita: Magická zeď Aktivita: Kolik to stojí přírody ekologická stopa Aktivita: Spočítejte si svou ekologickou stopu Aktivita: Ekologická stopa - škola Aktivita: Kvalita života a spotřeba zdrojů Aktivita: Simulace budoucnosti Aktivita: Produkce masa Aktivita: Karikatura Aktivita: Tričko nákupní rozhodování Aktivita: Útěk a migrace Aktivita: 10 největší migračních pohybů v roce Aktivita: To bych udělal... 19

3 1 Úvod Anotace vzdělávacího programu Seminář přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí na celém světě v souvislostech vlastního konání v současné chvíli i možné budoucnosti s ohledem na vědomí udržitelného jednání každého z nás jako jedinou šancí na předání Země budoucím generacím nejméně v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali k užívání my, kdo ji nyní užíváme. Přínos pro pedagogy zapojené do vzdělávání bude spočívat v získání orientace v problematice globálního vzdělávání, v osvojení si nových moderních metod vzdělávání (zejména prožitkové a zkušenostní učení), schopnosti prolínat témata globálního vzdělávání do průřezových témat ŠVP. Informace ze seminářů využijí ve vzdělávání žáků/studentů i pedagogických kolegů. Výuka je vedena typickými prostředky, které globální vzdělávání používá: různé diskusní techniky, simulační hry, hry s rolemi, kritické čtení textu, učení prožitkem, práce s dokumentem. Vzdělávací záměr: Cílem vzdělávání semináře je, usnadnit porozumění ekonomickým, sociálním politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují nás všechny. Přispívá k přijetí spoluzodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život podle svých představ. Seminář je zaměřen prakticky a nabízí velké množství konkrétních příkladů. Jednotlivé aktivity semináře jsou v sebereflexích a evaluacích vyhodnocovány jak po stránce obsahové, tak metodické v efektivním využívání prožitkových metod. Účastníci: Seznámí s problémem plastového odpadu a navrhnou účinná opatření Získají povědomí o souvislostech mezi naší každodenní spotřebou a jejím dopadem na sociální, ekonomické a environmentální problémy ve světě. Porozumí životnímu cyklu výrobku a jeho vlivu na udržitelnost přírodních a lidských zdrojů

4 Pochopí závislost ekologické stopy na spotřebu přírodních zdrojů a znečištění Země, naleznou možnosti pro její snížení Na příkladu spotřeby masa pochopí, jaký vliv má neefektivní využití zemědělských ploch pro výrobu krmiv na změnu klimatu. Poznají důvody migrace lidí globálního Jihu a jejich závislost, případně nepochopení bohatého globálního Severu Vyzkoušejí si metody prožitkového učení a jejich účinek při diskusi nebo práci ve skupinách Zpracují a stručně charakterizují různé pohledy na možnosti využití metod v praxi školy V průběhu cvičení budou mít možnost reflektovat svůj pocit užitku z metod Zpracují vzorový příklad projektu na globální vzdělávání se zaměřením na oblast Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření S propojením na konkrétní ŠVP a v něm především na průřezová témata Environmentální vzdělávání, Výchova a myšlení v globálních souvislostech a Multikulturní výchova Seznámí se zdroji informací, potřebnými k další práci pedagoga, který používá ve své práci principy globálního vzdělávání zaměřené na oblast Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Forma vzdělávací akce Seminář je veden prezenční formou jako dvě jednodenní setkání, každé v dotaci 8 vyučovacích hodin. Je veden metodami prožitkového učení s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci si prostřednictvím vlastního prožitku vyzkouší metody, které lze využít k rozvoji žáků ve výuce. Metody budou voleny tak, aby si maximum poznatků a dovedností mohli účastníci ihned přenést do své praxe i osobního života. V průběhu semináře lektoři využívají interaktivní přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a

5 potřebách jednotlivých účastníků. Vždy se vychází z toho, co už účastníci o daném tématu vědí, jaké s ním mají své zkušenosti. Použité metody: evaluační metody zjišťování naladění účastníků semináře a očekávání, průběžná a závěrečná evaluace diskusní aktivity modelové situace prožitkové aktivity: dramatizace, simulační hry, hry s rolemi komunikační úkoly reflexe Hodinová dotace: Dva výukové dny, 8 výukových hodin v průběhu jednoho dne, celkem 16 hodin

6 2 Harmonogram výuky Podrobný obsah vzdělávacího semináře GV - Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření 1. den Zahájení akce organizační informace, představení realizátora, lektorů a účastníků Kontrakt s účastníky pravidla práce v kurzu, očekávání účastníků Vstup do tématu Globálního vzdělání Budoucnost nového myšlení, trvale udržitelný rozvoj a hospodaření Základní teze k tématu: Přechod přes linii Každodenní spotřeba globálního Severu a její odraz ve všech pilířích udržitelného rozvoje v souvislosti s problémy globálního Jihu. Závažnost jednotlivých dopadů k představeným souvislostem. Příběh věcí: životní cyklus výrobku a jeho vliv na lidi a životní prostředí, naše spotřebitelské návyky (práce s filmem) Problémové úlohy: Moře plastu: problém plastového odpadu ve světě s návrhy řešení, účinnost navržených opatření Hospodaření s vodou v globálním i lokálním pohledu: pojem virtuální voda, spotřeba vody při výrobě různých produktů. Vliv jednotlivce na celosvětovou spotřebu vody. Toxiny se vracejí problematika toxických látek při výrobě a transportu běžných věcí, míra zodpovědnosti jednotlivce Obrázkové asociace k tématu Metody, využitelné ve výuce se žáky a studenty 1 hod 2 hod 4 hod 0,5 hod 0,5 hod 2. den Vstupní aktivita: Jak drahé je to pro přírodu? Ekologická stopa: kvalita života a spotřeba přírodních zdrojů. Ekologická stopa školy. Výpočet vlastní ekologické stopy, návrhy na její snížení. Problémové úlohy: Boj proti hladu: neefektivita výroby masa. Spotřeba zemědělských ploch pro produkci potravin a krmiv, produkce CO2. Soběstačnost ve výrobě potravin versus volný obchod. Utečenci a migrace: pohostinnost pro všechny? Důvody pro migraci. Utečenec v cizině: kampaň Save me. Pozice k přijetí utečenců Na co jsem připraven? Lépe, jinak, méně základní teze pro budoucí hospodaření. Hospodaření s domácím odpadem, odpad ve školách. Co vlastně potřebuji? Použít místo vlastnit: tipy pro udržitelné chování spotřebitelů. Simulace budoucnosti: zpráva z roku Průřez všemi tématy udržitelného rozvoje, výhled s možnými reálnými řešeními. Propojení tématu na průřezová témata ve Školním vzdělávacím plánu Regionální možnosti pro uplatněné možností lokálního aspektu Tvorba příkladového projektu jako jedné z možných metod využití tématu ve školním prostředí a jeho prezentace Sebereflexe opatření a návrhy k využití tématu v praxi ve školách, možnosti dalšího zpracování tématu, užitečnost a využitelnost tématu semináře. 1 hod 4 hod 0,5 hod 2 hod 0,5 hod

7 3 Aktivity 3.1 Aktivita: Pantomima Cíl: Vtažení do problematiky, zcitlivění k tématu Délka: 20 minut Postup: Účastníci se rozdělí do 2 skupin, např. na skupinu A a skupinu B. Každý účastník napíše na kus papírku pojem, který souvisí s tématem udržitelný rozvoj (např. skleníkový efekt, oteplování, tání ledovců). Poté jsou v každé skupině papírky vybrány. První účastník ze skupiny A si vytáhne jeden z pojmů a snaží se ho pantomimicky předvést druhé skupině. Skupina má na uhodnutí 3 minuty. Ta skupina, která uhodne nejvíce pojmů, vyhrává. 3.2 Aktivita: Semafor Cíl: Vtažení do problematiky, zcitlivění k tématu Materiál: Žádný Délka: minut Postup: Účastníci zaujímají své stanovisko k předem připraveným výrokům prostřednictvím barev červená (nesouhlas), zelená (souhlas), oranžová (neutrální) na kartičkách. Moderátor přečte výrok a každý účastník se k tomuto výroku vyjádří zvednutím kartičky s příslušnou barvou. Otevřené otázky, případné náměty k diskuzi jsou zaznamenány na flipchart. - Dnešní výživové zvyklosti v České republice mají dopad na země jiných států. - Prostřednictvím genově upraveným potravinám může být ve světě snížena chudoba. - Ekologické zemědělství přispívá k šetrnému čerpání zdrojů. - Také ekologické zemědělství přináší skleníkový efekt. - My jako konsumenti nemáme žádný vliv na zemědělské výrobní metody. - Je trvale udržitelný rozvoj realizovatelný? - Koncept trvale udržitelného rozvoje klade příliš vysoké nároky na chudé země. - Člověk ovlivňuje klimatické změny.

8 3.3 Aktivita: Tři dimenze udržitelného rozvoje Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: Barevné karty Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Účastníkům jsou představeny 3 dimenze udržitelného rozvoje vycházející z Agendy 21 (ekonomické, sociální, ekologické) účastníci obdrží barevné lístečky a k jednotlivým dimenzím napíší, co vše si představují nebo je napadá pod názvem udržitelný rozvoj 3.4 Aktivita: Obrázky Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: obrázky Délka: minut Velikost skupiny: 8-40 osob Postup: Obrázky jsou rozloženy na zemi a je vyřčen impulz:"vyhledejte jeden obrázek a představte globální problém, který představuje 3.5 Aktivita: Magická zeď Cíl: Vzbuzení zájmu o problematiku Materiál: Prezentace s kvízovými otázkami Délka: minut Postup: Účastníci se rozdělí na 2 skupiny. Každá skupina si volí druh otázky a jejich hodnotu. Vyhrává skupina s největším skóre. Špatná odpověď odečítá příslušnou částku, správná přičítá.

9 3.6 Aktivita: Kolik to stojí přírody ekologická stopa Každé individuum zanechává na zemi svou osobní ekologickou stopu. Podle toho, co a kolik toho spotřebováváme, je ekologická stopa různě veliká. Kdyby všichni lidé na zemi zanechávali stejnou stopu jako v industriálních zemích, potřebovali bychom více planet Zemí. Ekologická stopa je množstevní číslo, které nám neříká, kolik peněz např. stojí litr pomerančového džusu nebo benzínu, ale kolik nás stojí přírody. Ekologická stopa přepočítává naší roční spotřebu zdrojů na plochu, neboli na takzvané globální hektary (gha). Přírodní zdroje, které pro náš konsum potřebujeme, mají různý dopad na spotřebu plochy. Naše spotřeba plochy se stanovuje ze šestí faktorů: TĚŽBA SUROVIN uhlí, ropa aj. CHOV ZVÍŘAT pro získávání masa mléčných výrobků LESNÍ PLOCHY pro topení, papír, nábytek, stavební materiály VODNÍ PLOCHY pro produkty z moře a rybolov ROSTLINNÁ PRODUKCE produkce potravin, krmení pro zvířata, energie ZASTAVĚNÉ PLOCHY infrastruktura, domy, továrny aj. Postup:Rozhlédněte se po místnosti po jednotlivých věcech v ní a zapřemýšlejte o tom, které druhy plochy jsou pro jejich výrobu zapotřebí (např. knihy, stůl židle). Uvažujte nejen o použitém materiálu na jejich výrobu, ale také o využití energie, transport, nezčištění aj.

10 3.7 Aktivita: Spočítejte si svou ekologickou stopu Cíl: Seznámení se s ekologickou stopou Postup: Spočítejte si svou ekologickou stopu. Porovnejte ji mezi sebou. Podívejte se, které oblasti mají na ní největší podíl a vyjmenujte důvody proč. Navrhněte osobně, jak by jste ji mohli redukovat. Např. na Moje ekologická stopa činí: gha v % bydlení výživa mobilita (transport) konsum 3.8 Aktivita: Ekologická stopa - škola Ekologická stopa se dá určit pro individuum, město, podnik, produkt, zemi ale také pro školu. Ve škole mohou tyto oblasti ovlivňovat ekologickou stopu: Elektrická energie (světlo, přístroje) Topení (druh, efektivita, izolace) Voda (pitná, užitková) Výživa (kiosk, kuchyně) Mobilita (školní výlety, cesta do školy) Úklid (volba prostředků, množství) Odpady (třídění, recyklace) Zařízení (regionální, druhy materiálu) Dá se spočítat na 3.9 Aktivita: Kvalita života a spotřeba zdrojů Cíl: Kvalita života ve městech Postup: Přemýšlejte o tom jak se dá určit kvalita života města nebo regionu. Výsledky zaznamenejte na flipchart. Navrhněte, která města mají podle vašeho názoru nejvyšší kvalitu života. Srovnejte kvalitu života v těchto městech: Manila, Berlin, Siena, Los Angeles.

11 Poté zodpovězte tyto otázky: Jestliže má Američan dvojnásobnou spotřebu zdrojů než Němec, vede potom lepší život? A jestliže člověk z Filipín ve srovnání s Němcem spotřebuje pouze jednu pětinu zdrojů, má nízkou kvalitu života? Berlin Průměrný obyvatel Berlína potřebuje 4,4 gha, aby si udržel svou konzumní úroveň. Pokud sečteme spotřebu biokapacit všech obyvatel, vyjde nám plocha skoro tak velká jako je polovina Německa. 1: Berlín, Německo Siena a Los Angeles Ekologická stopa jednoho obyvatele italského města Siena je jen přibližně jedna třetina obyvatele severoamerického města Los Angeles (9,4 gha). Americká sídelní struktura je tvořena mnoha vzdálenými předměstími, které jsou většinou dostupné pouze autem. Italské město proti tomu je kompaktní, příznivé pro pěší chůzi a má lépe vyřešenou nabídku veřejné dopravy autobusů a vlaků aj. Vztah Italů k čerstvým, lokálně vyrobeným potravinám, jim přináší lepší ekologickou bilanci.

12 2: Los Angeles, USA 3: Siena, Itálie Manila Ekologická stopa v Manile leží pod filipínským průměrem. Činí 0,9 globálního hektaru, čili desetina severoamerické hodnoty, pětina evropské hodnoty. Obyvatelé bydlí v jednopokojových chatrčích. Největší podíl jejich výdajů jde na jídlo.

13 4: Manila, Filipíny 3.10 Aktivita: Simulace budoucnosti Cíl: Simulace světové ekologické stopy Postup: Představte si, že bydlíte v činžovním domě s více rodinami v rozdílně velikých bytových jednotkách. Za tento rok se za celý dům zálohově zaplatilo Euro za chod domu. Na konci roku přišlo vyúčtování, které však ukázalo spotřebu Euro. Bude tedy nutné doplatit Euro. Tato částka bude zaplacena společnou půjčkou. Společenství vlastníků svolalo poradu, na které se bude projednávat, jak v příštím roce opět snížit spotřebu na maximálně Euro a jak rozdělit podíl na Euro. Rozdělte se do 5 skupin, které představují 5 bytů bytového společenství (viz tabulka dole). Rozdělte se do skupin podle počtu osob v jednotlivých bytech tzn., že v bytě Asie bude vždy bydlet min. tolik osob jako ve všech ostatních bytech dohromady. Nejprve každá skupina zpracuje vlastní návrh rozdělení nedoplatku a snížení spotřeby a zodpoví na následující otázky. Poté následuje jednání mezi jednotlivými členy společenství vlastníků. Zodpovězte: Jak bude částka Euro nově mezi vlastníky bytů rozdělena? Jak bude v budoucnu ošetřena spotřeba, tak aby nebyla překročena hranice Euro? Jak bude rozdělena platba nedoplatku?

14 Byt - název Počet Platba za Spotřeba Dohodnutá platba osob osobu na osobu nedoplatku Byt USA/Kanada Byt Evropa Byt Lat. Amerika Byt Asie Byt Afrika Celý dům Na základě této simulace a dohody, kterou vlastníci bytů mezi sebou uzavřeli, formulujte internacionální pravidla pro omezení a spravedlivé rozdělení spotřeby zdrojů. Vyjmenujte možné příležitosti a omezení mezi státy. Čísla ve výše uvedené tabulce simulují přibližně globální vztahy, přičemž Počet osob = Počet obyvatel, Platba za osobu = biokapacita, Spotřeba osobu = ekologická stopa. Viz. následující tabulky. 1: Počet obyvatel v milionech Severní Amerika 345 Evropa 739 Lat. Amerika 585 Asie Afrika : Ekologická stopa v gha na osobu Severní Amerika 7,91 Evropa 4,86 Lat. Amerika 2,58 Asie 1,78 Afrika 1,41

15 3: Biokapacita v gha na osobu Severní Amerika 4,93 Evropa 2,89 Lat. Amerika 5,47 Asie 0,82 Afrika 1, Aktivita: Produkce masa Cíl: Nerovnováha při produkci masa Postup: Prohlédněte si tabulky a vyjmenujte možné důvody, proč přes nerovnováhu při produkci masa (z více kalorií obilí je vytvořena pouze 1 kalorie masa) vzrůstá stále množství pšenice vyrobené jako potrava pro výkrm zvířat. Brambory 1:Kolik osob uživí 1 hektar zemědělské produkce Sója Pšenice Zelenina Hovězí Vepřové

16 Přeměna kalorií z produkce pšenice 2:Přímá výživa Z 1 kalorie pšenice vznikne 1 kalorie chleba 3: Nepřímá výživa Z 10 kalorií pšenice vznikne 1 masa 3.12 Aktivita: Karikatura Postup: Prohlédněte si obrázek, popište ho a přidejte mu název. O čem obrázek na globální úrovni vypovídá?

17 Aktivita: Tričko rozhodování o nákupu Postup: Rozdělte se na 2 skupiny. Jednu skupinu tvoří výrobci triček a druhou skupinu zákazníci. Každý výrobce si pevně stanoví, jaké triko chce vyrábět. Na základě toho stanovte cenu. Na závěr vytvořte reklamní plakát pro zákazníky. Záleží jen na nich, na čem založí výrobní rozhodnutí. Mezitím obdrží potencionální zákazníci hrací peníze v hodnotě 15. Za závěr jdou zákazníci místností a nakupují a rozhodují se, které triko si koupí. Faktor nákladů Možnosti Cena v Materiál Konvenční bavlna 0,40 Bio-bavlna (tržní podíl 0,1 3,00 %) Mzda zaměstnanců Obvyklá mzda 0,10 Fér pracovní mzda 2,00 Barvy, bělidla Chemikálie 0,60 Přírodní bary s bio značkou 2,00 Reklama,marketing Žádné inzeráty, objednávky 0,50 online Maloobchodní 2,50 Velká image kampaň 4,00 v médiích Zisk Skromný 1,00 Průměrný 3,00 Maximální 8,00 Cena za 1 tričko:

18 3.13 Aktivita: Útěk a migrace Cíl: Seznámení se různými důvody migrace Postup: Sestavte na základě těchto příkladů seznam různých důvodů pro migraci. Doplňte do seznamu další důvody. Dále doplňte, kdo si myslíte, že je zodpovědný za jednotlivé důvody migrace (individuální, politická a mezinárodní úroveň). Důvody pro migraci Změna klimatu Existují 3 různé kategorie klimatem podmíněné migrace: 1. Nezbytná migrace v důsledku světových katastrof, jako jsou záplavy nebo orkány. 2. Násilná migrace na základě gradujících klimatických procesů, jako například rozšíření pouští nebo vzrůstající hladina moře. 3. Organizovaná migrace na základě státních projektů, jako je výstavba přehrady nebo zařízení proti záplavám u pobřeží. Zdroj: Newsletter Migration und Bevölkerung 1/2009 dostupné na www. migration-info.de Chudoba Již nejsou v moři žádné ryby, z toho důvodu odcestovali mnozí rybáři do Španělska. Není zde žádná práce a nic jiného co dělat. Moře je prázdné a již nejsou ani žádné lodě, které by je lovily. Je zde jen málo lidí, kteří vyjíždějí za rybolovem. Zdroj: Alioun, Fischer, Senegal, 2009 Války a politické násilí Změnou vlády v Libyi dochází stále více k přechodům přes hranice do Tunisu a Egypta. ENHCR odhaduje počet lidí, kteří utíkají před boji v Libyi na více než Mnoho vysídlených jsou podle oficiálních informací pracovníci z Tuniska nebo Egypta, kteří se vracejí ke svým rodinám. Za hranicemi jsou také tisíce Lybijců a jiných cizinců. Zdroj:

19 3.14 Aktivita: 10 největší migračních pohybů v roce 2009 Cíl: Migrační pohyby Postup: Zaneste těchto 10 největším migrací roku 2009 na mapu. Co vás napadá? Shrňte, co stojí na pozadí v jednotlivých zemích, z kterých lidé migrovali. Země původu Cíl Počet uprchlíků Afghánistán Pákistán Afghánistán Irán Irák Sýrie Irák Jordánsko Somálsko Keňa Somálsko Jemen Vietnam Čína Súdán Čad Myanmar Bangladéš Kolumbie Venezuela Aktivita: To bych udělal Cíl: Porovnání názorů na migranty Postup: Vyplňte tuto tabulku a srovnejte s názory ostatních ve skupině. Jaký byl důvod vašeho rozhodnutí? Podpořil/a bych příjímání migrantů na školy Spolupracoval bych na kampani, která se zasazuje za práva migrantů Vzal/a bych si migranty k sobě domů Změnil bych vlastní životní styl, aby lidé v jejich domově měli dostatek prostředků pro život. V žádném případě Asi ne Asi ano V každém případě

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY K PROJEKTU HRAJ O ZEMI

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY K PROJEKTU HRAJ O ZEMI METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY K PROJEKTU HRAJ O ZEMI Realizátor projektu: Projekt HRAJ O ZEMI pro Vás vytváří obecně prospěšná společnost Respekt institut. Naším posláním je identifikovat společensky

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008

Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Sborník příspěvků a anotací ze VIII. pedagogické konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život 2008 Konference a tisk sborníku byl finančně podpořen Středočeským krajem, MŠMT a MŽP ČR.

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více