VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR"

Transkript

1 VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR V LETECH V LETECH TRENDS IN NEWLY ADMITTED DISABILITY PENSIONS DUE TO MENTAL AND PHYSICAL DISORDERS IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 2001 AND 2011 MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ 1, PETR WINKLER 1, LADISLAV KÁŽMÉR 2 1 Psychiatrické centrum Praha/Národní ústav duševního zdraví 2 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Pøírodovìdecká fakulta Univerzity Karlovy SOUHRN Duševní onemocnìní jsou nejèastìjší pøíèinou disability v dnešní Evropì. Nepøíznivý zdravotní stav jedince je v ÈR pojímán jako komplexní sociální událost, a je tudíž ošetøen v rámci sociální politiky státu. Konkrétními nástroji, s jejichž pomocí se øeší finanèní výpomoc z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu, jsou pøedevším instituty invalidního dùchodu a sociální pomoci, které oba spadají do systému sociálního zabezpeèení. Cílem této studie je zhodnotit vývoj pøiznaných invalidních dùchodù v letech v kontextu legislativních zmìn sociální politiky ÈR. Analýza byla provedena na datech poskytnutých Èeskou správou sociálního zabezpeèení. Trendy pøiznaných invalidních dùchodù z dùvodu duševního onemocnìním byly analyzovány spolu s vývojem invalidních dùchodù pøiznaných z dùvodu jiných skupin onemocnìní. U všech skupin duševních onemocnìní došlo mezi lety 2001 a 2011 k významnému nárùstu èerpání invalidních dùchodù. Duševní onemocnìní tak v pøiznávání invalidních dùchodù patøí mezi tøi nejèastìjší skupiny diagnóz, pøièemž mezi samotnými duševními onemocnìními jsou nejèastìjší pøíèinou psychotické poruchy a poruchy nálady s úzkostnými stavy. Klíèová slova: duševní onemocnìní, invalidní dùchody, sociální zabezpeèení, invalidita SUMMARY Mental health problems are the single most common cause of disability in contemporary Europe. Czech social policy considers long-term unfavorable health conditions as complex social events that require social protection. Health related social events are treated mainly by two instruments: disability pension and social support scheme, which both belong to the system of social security. The aim of this study was to analyze the trends in newly admitted disability pensions in the context of amendments of relevant legislation. Data for years were collected through the Czech Social Security Administration and the analysis focused on trends of admitted disability pensions due to both, mental as well as physical diagnoses. Number of admitted pensions increased at all subgroups of mental disorders between 2001 and Mental health problems currently belong to the three most frequent causes of admitted disability pensions. The most frequent diagnoses within mental disorders are psychotic, mood and anxiety disorders. Key words: mental health, disability pensions, social security, disability Janoušková M., Winkler P., Kážmér L. Vývoj novì pøiznaných invalidních dùchodù z dùvodu duševních a fyzických onemocnìní v ÈR v letech 2001 až 2011 Psychiatrie 2014;18(4): Úvod Duševní onemocnìní pøedstavují nejèastìjší pøíèinu disability v Evropì. Vyjádøeno pomocí ukazatele DALY, kombinující poèet let žitých s onemocnìním [YLD Years Lived with Disability] a poèet let ztracených v dùsledku pøedèasných úmrtí [YLL Years of Life Lost]; WHO( 2001), jsou duševní onemocnìní pøíèinou 30,5 % celkových DALY v pùvodních 15 státech EU, 23,8 % DALY ve 13 státech pøistoupivších v roce 2004 a 24,5 % DALY v ÈR (WHO, 2011). Lidé s duševním onemocnìním zároveò patøí k nejrychleji rostoucí skupinì pøíjemcù dávek ze sociálního zabezpeèení ve vyspìlých zemích, kdy napø. v USA tvoøí tøetinu (Drake et al., 2013; Frank, 2013), v Dánsku, Nizozemsku, Švédsku a Švýcarsku dokonce polovinu všech pøíjemcù novì uznaných dávek pro nepøíznivý zdravotní stav nemocenských a invalidních dùchodù (OECD, 2010). V Èeské republice dosud chybí studie, které by se zabývaly podrobným rozborem invalidních penzí v pøípadech duševních onemocnìní. Raboch a Wenigová (2012) ve svých zjednodušených propoètech nákladù na duševní zdraví vypoèítali, že v roce 2003 bylo ze státního rozpoètu vyplaceno 22,135 mld. korun na invalidní dùchody související s diagnózami duševních onemocnìní, což pøedstavuje podle autorù asi 0,87 % HDP. Jedná se tedy o problematiku, která významným zpùsobem ovlivòuje státní rozpoèet. Tato studie si klade za cíl popsat vývoj invalidních dùchodù v letech v souvislosti s rùznými typy diagnóz a prozkoumat, do jaké míry je tento trend spojen s vývojem opatøení a legislativními zmìnami sociální politiky státu. 161

2 Historický vývoj invalidní penze Invalidní dùchod je jedním z nejstarších nástrojù sociální politiky, který byl v èeských zemích zaveden již v roce 1924 (zákon è. 221/1924 Sb.) jako souèást penzijního pojištìní. Po roce 1948 se invalidní penze staly jednou ze složek systému sociálního zabezpeèení. Od roku 1956 (zákon è. 55/1956 Sb.) rozlišuje èásteènou a plnou invaliditu (Potùèek, 1995). Po pádu komunismu penzijní pojištìní pøešlo zpìt pod systém sociálního pojištìní spravovaného Ministerstvem práce a sociálních vìcí (MPSV). Invalidní dùchody jsou hrazené z fondu sociálního zabezpeèení, který je souèástí státního rozpoètu. Dosud nebyl vytvoøen samostatný fond tak, jak se tomu stalo napøíklad v pøípadì zdravotního pojištìní. Penzijní pojištìní je spravováno Èeskou správou sociálního zabezpeèení, která byla založena v roce 1990 zákonem è. 210/1990 Sb. Zákon 155/1995 Sb. definuje plnou invaliditu, která je pøedpokladem pøiznání invalidního dùchodu, takto: Pojištìnec je plnì invalidní, jestli z dùvodu dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu a) poklesla jeho schopnost soustavné výdìleèné èinnosti nejménì o 66 %, nebo b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdìleèné èinnosti jen za zcela mimoøádných podmínek ( 39 zákona è. 155/1995 Sb.). Èásteèná invalidita souvisí s poklesem schopnosti o 50 % ( 44). Plná a èásteèná invalidita musí být dùsledkem dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu [...] který podle poznatkù lékaøské vìdy má trvat déle než jeden rok ( 26 zákona è. 155/1995 Sb.). Schopnost soustavné výdìleèné èinnosti se odvíjí od tìlesných, smyslových a duševních schopností pojištìného jedince ( 6 vyhlášky 284/1995). Dalším pøedpokladem invalidního dùchodu je doba úèasti na pojištìní (PSP, 1995). Napø. osoba ve vìku let musí být pojištìna (tzn. zamìstnána nebo studující) alespoò 4 roky ( 40 zákona 155/1995 Sb.). Výše invalidního dùchodu se skládá ze dvou èástí stejnì jako ostatní druhy dùchodù. Základní výmìr èinil od roku 1995 èástku 680 Kè a prùbìžnì se zvyšoval. Procentní výmìr zahrnoval 1,5 % základního výmìru (0,75 % u èásteèného dùchodu) za každý rok úèasti na dùchodovém pojištìní ( 41, 45 zákona 155/1995 Sb.). Napø. v roce 2001 èinila prùmìrná plná invalidní penze Kè a pøedstavovala 45 % prùmìrné mzdy v daném roce Kè (ÈSÚ, 2014). Legislativní zmìny platné po roce 2010 pøinesly drobné zmìny ve výpoètu invalidních penzí. Základní výmìr èinil Kè v roce Procentní výmìr se odvíjel od stupnì uznané invalidity, výše mzdy a poètu let úèasti na dùchodovém pojištìní (ÈSSZ, 2010). Prùmìrná výše invalidního dùchodu prvního stupnì èinila Kè, druhého stupnì Kè a tøetího Kè v roce 2011, zatímco prùmìrná mzda Kè (ÈSÚ, 2014). Invalidní dùchod tak dosahoval 25 % (první stupeò), 28 % (druhý stupeò) nebo 41 % výše prùmìrné mzdy. Je patrné, že invalidní dùchody nepøedstavují dostateènou náhradu výdìlku. Lidé pobírající invalidní dùchod mohou být zamìstnáni s pøihlédnutím k jejich snížené pracovní schopnosti, avšak zejména pro lidi s duševním onemocnìním není jednoduché takové zamìstnání najít. Aktuální zmìny v koncepci invalidních penzí po roce 2010 Parlament Èeské republiky schválil významné zmìny v dùchodovém pojištìní s platností od roku 2010 (zákon è. 306/2008 Sb.; vyhláška è. 359/2009). Od roku 2004 pøipravovala tzv. Bezdìkova komise penzijní reformu, která se mimo jiné dotkla též invalidních dùchodù (MPSV, 2009). Zmìnila se definice invalidity a již nejsou rozlišovány dva typy (plná a èásteèná). Novì existuje pouze jedna dávka, nazývaná invalidní dùchod, jejíž výše se odvíjí od tøí stupòù invalidity. Invalidita prvního stupnì je pøiznána, jestliže pracovní schopnost pojištìnce poklesla o %. Druhý stupeò je založen na poklesu pracovní schopnosti o % (pøibližnì odpovídá pøedchozí èásteèné invaliditì) a tøetí stupeò se váže na pokles pracovní schopnosti o více než 70 % (MPSV, 2009). Podmínka úèasti na dùchodovém pojištìní zùstává. Výše invalidní penze se odvíjí od stupòù, stále však zachovává dvousložkový charakter. Základní výmìr èiní 9 % prùmìrné mzdy a procentní výmìr 0,5 % pro první stupeò, 0,75 % pro druhý stupeò a 1,5 % pro tøetí stupeò invalidního dùchodu za každý rok úèasti na dùchodovém pojištìní (MPSV, 2011). Dùvodová zpráva k novele zákona vysvìtluje nastalé zmìny finanèní udržitelností penzijního systému (PSP, 2008). Ministerstvo práce a sociálních vìcí zdùvodòuje novelu (zejména ustavení prvního stupnì invalidního dùchodu) coby dùsledek pokroku moderní medicíny a vìdy a jejich pozitivního dopadu na lidské zdraví. Mnoho nemocí mùže být nyní léèeno, vyléèeno nebo alespoò stabilizováno èi zpomaleno (MPSV, 2009). Specifikem duševních onemocnìní je jejich komplexnost, nemají pouze zdravotní, ale hlavnì sociální dopady na své nositele. Kromì rozvoje medicíny je tedy nezbytné rozvíjet i sociální služby, zejména ty založené na komunitní bázi, které pøispívají k pøekonávání sociálních pøekážek a integraci do spoleènosti i na pracovní trh. Zdroj dat Analyzovaná data pocházejí z databáze Lékaøské posudkové služby Èeské správy sociálního zabezpeèení (LPS ÈSSZ). Pøíslušná data obsahují kumulativní informace o povaze a výsledcích posudkù žádosti o nìkterou z forem sociálních dávek (napø. invalidní dùchod, pøíspìvek na péèi, mimoøádné výhody atd.) vyhodnocené lékaøi posudkové služby. Zdravotní stav žadatele byl hodnocen na úrovni diagnózy mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), pøièemž pozitivní výsledek byl u každé z pøiznaných sociálních dávek posouzen na jistém stupni postižení. Pro úèely analýz byla využita data o žádostech o pøiznání invalidního dùchodu, a to v období let Jelikož ve vztahu k výsledku žádosti mohl každý ze žadatelù požádat o pøíslušnou formu dávky vícekrát, do analýz byly zahrnuty jenom ty záznamy o invalidních dùchodech, u kterých LPS rozhodla kladnì. Data byla zprostøedkována Ministerstvem zdravotnictví ÈR v rámci projektu financovaného Evropskou komisí na téma aktivního stárnutí obyvatelstva ÈR. Výsledky Pùvodní práce Invalidní dùchody podle typu onemocnìní Frekvenèní analýza dat pøiznaných invalidních dùchodù za léta ukazuje, že duševní onemocnìní pøedstavují v posledních 11 letech druhou hlavní pøíèinu všech pøiznaných invalidních dùchodù v ÈR. Zároveò jde o skupinu onemocnìní, jejíž podíl na celkovém poètu pøiznaných invalidních dùchodù roste nejrychleji. Od roku 2001 do roku 2011 stoupl podíl duševních onemocnìní na celkových pøiznaných invalidních dùchodech z 14,54 % na 20,02 %, kdežto podíl hlavní pøíèiny pøiznaných invalidních dùchodù nemocí svalové, kosterní soustavy a pojivové tkánì se nezmìnil (26,98 % a 26,82 %). U tøetí nejèastìjší pøíèiny nemocí 162

3 Graf 1: Vývoj poètu pøiznaných invalidních dùchodù podle pohlaví v ÈR, Vývoj struktury přiznaných invalidních důchodů (v %) Vývoj počtu přiznaných invalidních důchodů Graf 2: Vývoj struktury pøiznaných invalidních dùchodù podle typu onemocnìní, obìhové soustavy sledujeme pokles na celkovém podílu z 14,93 % na 10,46 %. U ètvrté nejèastìjší pøíèiny novotvarù sledujeme nárùst z 11,24 % na 12,20 %. Vývoj celkového poètu pøiznaných invalidních dùchodù v letech je zachycen v grafu 1. Vývoj struktury pøiznaných invalidních dùchodù podle typu onemocnìní je pak zachycen v grafu 2. Invalidní dùchody z dùvodu duševního onemocnìní Podrobná analýza invalidních dùchodù z dùvodu duševního onemocnìní ukazuje významný rùst mezi lety 2001 a 2008, kdy mùžeme sledovat stabilizaci poètu novì pøiznaných invalidních dùchodù. Za posledních 11 let se vìková struktura pøiznaných invalidních dùchodù vyvíjela v souvislosti se zvyšujícím se vìkem odchodu do dùchodu. Invalidní dùchod je nejèastìji pøiznáván pøedevším lidem v pøeddùchodovém vìku (graf 3). Zatímco v období let byl invalidní dùchod z dùvodu duševního onemocnìní pøiznáván nejèastìji lidem ve vìku let (22,3 %) a let (19,5 %), v období let byli nejèastìjšími pøíjemci lidé ve vìku let (18,8 % pøiznaných invalidních dùchodù v daném roce) následováni skupinou let (16,0 % pøiznaných invalidních dùchodù). Vidìt lze tedy celkový nárùst vìku pøíjemcù invalidního dùchodu v analyzovaném období. V souvislosti s legislativními zmìnami pøijatými po roce 2010 je možné se domnívat, že zastavení rùstu celkového poètu pøiznaných invalidních dùchodù souvisí právì s tìmito zmìnami institucionální povahy. U nìkterých diagnóz došlo dokonce i k poklesu celkového poètu (napø. u nemocí svalové a kosterní soustavy, nemocí obìhové soustavy), u jiných k setrvání na stejném stavu jako v roce 2010 (duševní nemoci, nemoci nervové soustavy), v jednom pøípadì došlo k nárùstu (novotvary). Zkoumaná data jsou pouze do roku 2011, nelze tedy analyzovat hloubìji další vliv zmìn v posledních letech. Porovnáním grafù 1 a 4 mùžeme vidìt, že celkovì jsou muži èastìjšími pøíjemci invalidních dùchodù, avšak v pøípadì duševních onemocnìní pøevládají ženy (OECD, 2010; ÈSÚ, 2012). Existují odlišnosti v dùvodech pøiznání invalidních dùchodù. Ženy pøedstavují 55 % všech pøíjemcù novì pøiznaných dùchodù z dùvodu duševního onemocnìní (rok 2011). U žen pøevládají dùchody v návaznosti na afektivní poruchy, u mužù je to skupina diagnóz zahrnující schizofrenii, schizotypální poruchy a poruchy s bludy. Diskuse Studie se vìnuje vývoji invalidních dùchodù v kontextu rùzných typù onemocnìní. Zvláštní pozornost je vìnována pøiznaným invalidním dùchodùm z dùvodu duševních 163

4 Pùvodní práce Graf 3: Vývoj pøiznaných invalidních dùchodù z dùvodu poruchy duševní a poruchy chování (F00- -F99) dle vìku pøi zaslání žádosti, Vývoj počtu přiznaných invalidních důchodů Graf 4: Vývoj pøiznaných invalidních dùchodù v letech z dùvodu duševního onemocnìní podle vybraných typù duševních onemocnìní a pohlaví onemocnìní. Vliv legislativních zmìn mìl zatím pouze èásteèný vliv na vývoj tìchto dávek. Podrobnìjší analýza ukazuje, že vývoj invalidních penzí z dùvodu duševních onemocnìní sleduje spíše všeobecné spoleèenské trendy, a to pøedevším demografické stárnutí na jedné stranì, jakožto i rùst významu duševních onemocnìní v souvislosti s novodobými procesy epidemiologického pøechodu na stranì druhé. Koncept epidemiologického pøechodu, který zahrnuje model vývoje struktury nemocnosti, poukazuje na nárùst výskytu duševních onemocnìní v posledních desetiletích (Kramer, 1980). Bruthansová, Èervenková a Koláøová (2001) však vysvìtlují nárùst plných invalidních dùchodù všech typù po roce 2000 sociálními pøíèinami a zmìnou legislativy. Od roku 1999 došlo k nárùstu nezamìstnanosti a stále èastìjšímu vyhledávání øešení situace útìkem do nemoci s cílem získat invalidní dùchod. Zároveò zmìna legislativy v roce 2001 zpøísnila zpùsoby výpoètu pøedèasných starobních dùchodù (zákon è. 116/2001 Sb.). Oba tyto dùvody se týkají zejména skupin lidí starších 50 let. Zmiòované pøíèiny mùžeme tedy spoleènì s mìnícími se pracovními podmínkami rovnìž pokládat za faktor stojící za výrazným nárùstem invalidních dùchodù pøiznaných z dùvodu duševních onemocnìní v posledním desetiletí, a to zejména u skupiny lidí v pøeddùchodovém vìku. Rychlý nárùst invalidních dùchodù v zemích OECD v posledních letech je pøevážnì zpùsoben psychickými problémy, èasto v mladém vìku (OECD, 2010). OECD (2014) doporuèuje prevenci v podobì vèasného odhalení a léèby duševních onemocnìní s vìtším zamìøením na mladší vìkové kategorie, neboś pøibližnì 50 % duševních nemocí propukne pøed patnáctým rokem vìku a 5 % závažných duševních onemocnìní má svùj poèátek pøed pìtadvacátým rokem života. Øešení disability zpùsobené duševními poruchami by se proto podle OECD (2010) mìlo stát cílem politických zmìn. Zároveò je tøeba klást dùraz na zmìnu postojù lékaøù, kteøí jsou prvními kontaktními osobami, na nìž se lidé s problémy obracejí, a celého systému sociálního zabezpeèení smìrem k vìtšímu akceptování duševních nemocí ve spoleènosti (ibid). Jedním z prùvodních faktorù, které mají vliv na zvýšení výskytu invalidních dùchodù z dùvodu duševních nemocí, jsou i mìnící se požadavky na pracovištích, zejména nejistota, stres a pracovní podmínky. Avšak stále jsou na tom zamìstnaní lidé lépe co se týèe duševního zdraví než lidé mimo trh práce. Výzkumy prokazují pozitivní vliv práce na zdraví, zvláštì to duševní (napø. OECD, 2010; Waddel a Burton, 2006). Kvalitní sociální a pracovní prostøedí je protektivním faktorem zdraví jedince. Dnešní ekonomicky aktivní èlovìk stráví v prùbìhu pracovního týdne vìtšinu svého èasu právì v zamìstnání. Proto není pøekvapivé, že vhodné pracovnìprávní podmínky, jakožto i kladné vztahy na pracovišti významnì pøispívají k celkovému zdraví jedince. Následnì je možné pøedpokládat, že lidé žijící a pracující v pøíznivém sociálním klimatu budou následnì nejen spokojenìjší se svým životem a zdravìjší po duševní i fyzické stránce, ale též výkonnìjší a efektivnìjší v plnìní svých každodenních pracovních povinností a sociálních rolí. Zamìstnanost lidí s duševním onemocnìním je velmi nízká. Podle OECD (2010) je zamìstnána pouze jedna ze ètyø takto postižených osob (pro srovnání s 40 70% zamìstnaností u jiných typù onemocnìní). Lidé se závažnými duševními onemocnìními 164

5 jsou èastìji na nemocenské než zamìstnanci s jinými zdravotními problémy (OECD, 2014). Ve Velké Británii pøedstavují duševní nemoci pøibližnì polovinu všech krátkodobých absencí v zamìstnání (OECD, 2014). Èasté absence zpùsobené zdravotním stavem vedou k významným ztrátám v produktivitì a nepøímým (skrytým) nákladùm na duševní onemocnìní. Zároveò je prokázáno, že pøedchozí pobírání nemocenské významnì zvyšuje pravdìpodobnost budoucího pøiznání invalidního dùchodu (napø. Gjesdal et al., 2008; Kivimaki, 2004). Zvláštì ohrožené disabilitou z dùvodu duševního onemocnìní jsou ženy. Muži jsou celkovì èastìjšími pøíjemci invalidních dùchodù, avšak v pøípadì duševních onemocnìní pøevládají ženy (OECD, 2010). V Èeské republice pobíralo v roce 2011 invalidní dùchod žen a mužù (ÈSÚ, 2012). V celkovém úhrnu ženy pøedstavují 46 % pøíjemcù invalidních dùchodù, avšak v pøípadì novì pøiznaných invalidních penzí z dùvodu duševního onemocnìní ženy pøevládají (55 %). V Èeské republice nejsou dostupná data týkající se celkové prevalence invalidních dùchodù v èlenìní dle jednotlivých skupin diagnóz, proto zde analyzujeme pouze statistiky novì pøiznaných invalidních dùchodù, které toto èlenìní zahrnují. Zapojování lidí s duševním onemocnìním na trhu práce, jejich podpora, aktivizace, zrovnoprávnìní a zamìøení na schopnosti namísto handicapù by proto mìly být prioritou sociálních opatøení. Øešením vycházejícím ze zkušeností severských zemí jsou èásteèné úvazky pro lidi s disabilitou, doplnìné finanèní podporou a sociálními a zdravotními službami. Flexibilnì nastavené služby podpory zamìstnávání osob s duševním onemocnìním by nemìly být pøerušené nalezením vhodné pracovní pozice, ale mìly by pokraèovat i nadále. Zvláštní pozornost by mìla být vìnována zejména ženám a lidem v pøeddùchodovém vìku. Závìr Duševní onemocnìní se podílejí na celkovém poètu novì pøiznaných invalidních dùchodù zhruba z 20 % a pøedstavují nejrychleji rostoucí pøíèinu pro udìlení invalidních dùchodù v ÈR. Legislativní zmìny pøijaté v roce 2010 zpùsobily spíše pøibrzdìní tohoto rùstu, což ovšem mùže pøivodit sociální problémy a snížení kvality života lidí s duševním onemocnìním. Vzhledem ke všeobecným spoleèenským trendùm, jako jsou stárnutí populace, pokraèující procesy epidemiologického pøechodu ve vyspìlých zemích, zmìny v charakteru práce atp., lze i nadále oèekávat rùst celkové zátìže zpùsobené duševními onemocnìními. Tuto zátìž lze do jisté míry snižovat prostøednictvím vhodných regulaèních opatøení, která mohou smìøovat napøíklad k vìtšímu zpøístupnìní trhu práce a celoživotního vzdìlávání pro lidi s duševním onemocnìním. Zvýšení investic do systému péèe o lidi s duševním onemocnìním obecnì se vzhledem k výše popsanému jeví jako bezvýhradná priorita. Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková Národní ústav duševního zdraví Topolová Klecany Do redakce došlo: K publikaci pøijato: LITERATURA Bruthansová D, Èervenková A, Koláøová M. Vývoj invalidity v Èeské republice a ve vybraných zemích EU. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních vìcí, ÈSSZ, Zmìny v dùchodovém pojištìní od On-line: Downloaded: Downloaded: ÈSÚ, Vývoj pøíjmù jako jeden z èinitelù ovlivòujících výši a strukturu spotøeby. On-line: nsf/t/5b e/$file/t2.pdf. Downloaded: ÈSÚ, Zaostøeno na ženy a muže. Èeský statistický úøad. On-line: Downloaded: ÈSÚ, Èeská republika od roku 1989 v èíslech. On-line: Downloaded: Drake RE, Frey W, Bond GR, Goldman HH, Salkever D, Miller A, Milfort R. Assisting social security disability insurance beneficiaries with schizophrenia, bipolar disorder, or major depression in returning to work. Am J Psychiatry. 2013; 170(12): Frank RG. Helping (some) SSDI beneficiaries with severe mental illness return to work. Am J Psychiatry. 2013; 170(12): Gjesdal S, Ringdal PR, Haug K, Mcland JG. Long-term sickness absence and disability pension with psychiatric diagnoses: A population-based cohort study. Nord J Psychiatry. 2008; 62: Kivimäki M, Forma P, Wikström J, Halmeenmäki T, Pentti J, Elovainio M, Vahtera J. Sickness absence as a risk marker of future disability pension: the 10-town study. J Epidemiol Community Health. 2004; 58: MPSV, Nový zpùsob posuzování invalidity od 1. ledna Online: Downloaded MPSV, Invalidní dùchody. On-line: Downloaded: OECD, Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers; A Synthesis of Findings Across Oecd Countries: Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris : OECD Publishing, OECD, Making Mental Health Count: The Social and Economic Costs of Neglecting Mental Health Care. OECD Health Policy Studies. Paris : OECD Publishing, Potùèek M. Sociální politika, Studijní texty, 1st ed. Praha : Sociologické nakladatelství, PSP, Dùvodová zpráva. On-line: tisky/t157400d.htm. Downloaded PSP, Novela z. o dùchodovém pojištìní. On-line: cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=435&ct1=0. Downloaded: Raboch J, Wenigová B, eds. Mapování stavu psychiatrické péèe a jejího smìøování v souladu se strategickými dokumenty Èeské republiky (a zahranièí). Praha : Èeská psychiatrická spoleènost, Waddel G, Burton AK. Is Work Good for Your Health and Well-Being? Report commissioned by the Department for Work and Pensions. London : TSO, WHO, The World health report: Mental health: new understanding, new hope. Geneva : WHO, WHO, Mental Health Atlas. Geneva : WHO, Kramer M. The rising pandemic of mental disorders and associated chronic diseases and disabilities. ACTA Paediatrica Scandinavica Supplement. 1980; 62(285):

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

ČESKÁPSYCHIATRIE V 21. STOLETÍ

ČESKÁPSYCHIATRIE V 21. STOLETÍ ČESKÁPSYCHIATRIE V 21. STOLETÍ Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. PSYCHIATRICKÁKLINIKA 1. LF UK a VFN PRAHA Druhá polovina 20. století 50-tá léta psychoanalýza 1952 Delay a Deniker chlorpromazin 60-tá léta

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability

Key words: second-opinion medical service law on retirement insurance disability regulation on consideration of disability POSUZOVÁNÍ INVALIDITY OD LEDNA 2010 Consideration of disability since January 2010 Libuše Čeledová, Alena Zvoníková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor posudkové služby 12: 39 46, 2010 ISSN

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH

KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Ivana Liedermanová KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ V PARDUBICÍCH Magistrát města Pardubic, Odbor komunitních služeb Abstract: My contribution deals with the contemporary demographic situation of the ageing process

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II.

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

KVALITA LIDSKÉHO POTENCIÁLU STARŠÍCH LIDÍ THE QUALITY OF MANPOWER OF SENIORS

KVALITA LIDSKÉHO POTENCIÁLU STARŠÍCH LIDÍ THE QUALITY OF MANPOWER OF SENIORS KVALITA LIDSKÉHO POTENCIÁLU STARŠÍCH LIDÍ THE QUALITY OF MANPOWER OF SENIORS Mirka Wildmannová Abstrakt Současná demografická situace se v České republice projevuje celkovým stárnutím populace. Vyšší podíl

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Irena Fujerová Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, penzijní připojištění, životní pojištění, daňová uznatelnost Key words: employee

Více

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1

Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta 1 Jakub Fischer, Petr Mazouch, Savina Finardi Abstrakt V současné době

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO Jaroslav Vostatek 27. 11. 2009 OSNOVA Bismarckův model: sociální pojištění Česko: sociální pojištění nemáme Beveridgeův model Občanský

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským V souvislosti s připravovanou reformou důchodového pojištění vláda uvažuje, zda by bylo

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

NĚKTERÉ PRAKTICKÉ ASPEKTY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Vítězslav Jiřík

NĚKTERÉ PRAKTICKÉ ASPEKTY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Vítězslav Jiřík NĚKTERÉ PRAKTICKÉ ASPEKTY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Vítězslav Jiřík RNDr. Vítězslav Jiřík Odborný pracovník v ochraně zdraví, držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik a osoba

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech

Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective. Summary in Czech Understanding Economic Growth A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Czech Understanding Economic Growth ISBN-92-64-019332 OECD 2004 Rozdílná míra růstu zemí OECD v devadesátých

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví?

Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Kudy tečou peníze ve zdravotnictví? Ing. Jan Mertl, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky VŠFS Praha Úvod Česká zdravotní politika je v posledních 20 letech prostorem pro hry, představy, politické preference

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více