Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr"

Transkript

1 Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr. Ondřej Májek 3 ; RNDr. Tomáš Pavlík 3 1Onkologické oddûlení FTN, KOC FNB, 1. LF UK, Praha; 2 Pneumologická klinika FTN a 1. LF UK, Praha; 3 Institut biostatistiky a anal z, MU Brno Souhrn Abrahámová J, Černovská M, Dušek L, Mužík J, Májek O, Pavlík T.. Remedia 2009; 19: V České republice (ČR) byl v roce 2006 zhoubný novotvar (ZN) průdušnice a plic druhým nejčastěji diagnostikovaným ZN u mužů a čtvrtým nejčastěji diagnostikovaným ZN u žen. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří ČR mezi státy s nejvyšší incidencí a mortalitou na ZN plic. U mužů standardizovaná incidence i úmrtnost dlouhodobě klesají, u žen je patrný pozvolný trvalý nárůst obou ukazatelů. Klíčová slova: zhoubný novotvar průdušnice a plic incidence prevalence mortalita. Summary Abrahamova J, Cernovska M, Dusek L, Muzik J, Majek O, Pavlik T. Epidemiology of bronchial and lung cancer (C34) in the Czech Republic. Remedia 2009; 19: In the Czech Republic (CR), bronchial and lung cancer was the second leading cancer diagnosis among men and the fourth leading cancer diagnosis among women in CR is among the European countries with the highest lung cancer incidence and mortality rates. The standardized cancer incidence and mortality rates show a long-term downward trend in men, while in women, a slow rise in both indicators has been observed. Key words: bronchial and lung cancer incidence prevalence mortality. V roce 2006 bylo do Národního onkologického registru âr novû nahlá eno celkem pfiípadû zhoubn ch novotvarû (dále ZN) v ech lokalizací a histologick ch typû, z toho u muïû a u Ïen. Zatímco incidence ZN v âr v dlouhodobém pohledu roste, úmrtnost na zhoubné novotvary vykazuje trend opaãn. Pokles úmrtnosti mûïeme pozorovat od druhé poloviny 90. let u obou pohlaví, v raznûji v ak u muïû. Vûkové rozloïení hlá en ch zhoubn ch novotvarû je v dlouhodobém mûfiítku stabilní. Incidence podle vûku je diferencovaná podle pohlaví. Témûfi 75 % zhoubn ch nádorû je diagnostikováno u muïû star ích 60 let, u Ïen je ve stejné vûkové kategorii diagnostikováno 66 % zhoubn ch novotvarû. Odli nost je dána tím, Ïe diagnostika nûkter ch malignit u Ïen je vázána i na Ïeny mlad ího vûku. Z hlediska lokalizace je nejãastûji diagnostikovan m onkologick m onemocnûním Jin zhoubn novotvar kûïe (dg. C44). Pod tuto diagnózu fiadíme zejména bazaliomy. Vzhledem k povaze onemocnûní, vãasnému záchytu a velmi nízké úmrtnosti je tento ZN vût inou z dal ího zpracování vyfiazen, aby nedocházelo ke zkreslování ostatních závaïn ch onkologick ch diagnóz. V roce 2006 byl v âr nejãastûji diagnostikovan m onkologick m onemocnûním u muïû ZN prostaty (dg. C61), na druhém místû pak ZN prûdu nice a plic (dg. C33- -C34) a na tfietím místû ZN kolorekta (dg. C18-C21), viz graf 1 [1]. U Ïen byl v roce 2006 nejãastûji diagnostikovan m onkologick m onemocnûním ZN prsu (dg. C50), na druhém místû ZN kolorekta (dg. C18- -C21), na tfietím karcinom dûloïního tûla (dg. C54) a na ãtvrtém místû ZN prûdu - nice a plic (dg. C33-C34), viz graf 2 [1]. âasové trendy incidence ZN jsou odli né u vybran ch diagnóz a pohlaví (graf 1 a 2). Incidence, mortalita ZN a jejich vzájemn vztah vykazují u jednotliv ch diagnóz a podle pohlaví znaãné odli nosti, viz graf S1 a S2 [1]. ZN plic je malignita s nejvy í mortalitou u nás i ve svûtû. V voj incidence a mortality u nás uvádí graf 3 [1]. Celosvûtovû na toto onemocnûní umírá pfies 1 milion lidí roãnû. âeská republika patfií v souãasné dobû ve srovnání s ostatními evropsk mi zemûmi mezi státy s nejvy í incidencí a mortalitou na ZN plic. Roãnû u nás umírá zhruba 3500 muïû a 1500 Ïen, viz graf S3 a S4 [2]. Na poãátku dvacátého století byl ZN plic vzácnû se vyskytujícím onemocnûním. Od konce dvacát ch let se v skyt u muïû nûkter ch zemí západní a severní Evropy a Severní Ameriky zaãal zvy ovat, u Ïen nastala tato situace asi o tfiicet let pozdûji. V polovinû osmdesát ch let se ZN plic stal v celosvûtovém mûfiítku nejãastûj ím zhoubn m novotvarem. ZároveÀ v ak postupnû docházelo k v razné zmûnû geografického rozloïení. V USA, Velké Británii a nûkter ch jin ch zemích s dfiíve vysokou incidencí se dal í nárûst incidence zastavil, v zemích stfiední a v chodní Evropy se incidence a úmrtnost na karcinom plic zejména u muïû nadále zvy ovala. Specifikem ZN plic jsou odli né v vojové trendy u muïû a Ïen. V âeské republice byl u muïû zaznamenán rychl vzestup incidence a úmrtnosti na karcinom plic v letech 1950 aï 1970, poté do roku 1986 byl patrn mírn vzestup a od roku 1986 zaznamenáváme trval mírn pokles. Incidence a úmrtnost na karcinom plic u Ïen byla v âeské republice v 60. a 70. letech Tab. 1 POâET NOVù ZJI TùN CH NÁDORÒ DG. C33 A C34 V ROCE 2006 absolutní poãet poãet na podíl* (%) muïû/ïen muïi ,3 16,0 Ïeny ,6 6,0 celkem ,0 *z celkového poãtu novû zji tûn ch nádorû 451

2 Tab. 2 ÚMRTNOST NA DG. C33 A C34 V ROCE 2006 asi 9krát niï í neï u muïû, v 80. a 90. letech zhruba 6krát niï í a v souãasné dobû je ve srovnání s incidencí u muïû 3,3krát niï í. Obecnû lze fiíci, Ïe zatímco u muïû standardizovaná incidence i úmrtnost dlouhodobû klesají, u Ïen je patrn pozvoln trval nárûst obou standardizovan ch ukazatelû, coï je alarmující (graf 3). Pfiedpokládá se, Ïe tento konvergentní smûr incidence a úmrtnosti u Ïen bude i nadále pfietrvávat a rozdíl mezi muïi a Ïenami se bude zmen ovat. V roce 2006 bylo v âr hlá eno celkem 6188 pfiípadû ZN plic. Z celkového poãtu bylo zaznamenáno 4529 pfiípadû u muïû, tj. 90,3 pfiípadu na 100 tisíc muïû, a 1659 pfiípadû u Ïen, tj. 31,6 na 100 tisíc Ïen, viz tab. 1 [1]. Úmrtnost na tento ZN byla v roce 2006 stejnû jako v pfiedchozích letech vysoká, viz tab. 2 [1]. Velmi vysoká mortalita je pfiíãinou, Ïe u této diagnostické skupiny neroste v znamnû prevalence, viz graf 4 [1]. Pfiíãinou vysoké mortality je zejména pozdní diagnostika onemocnûní. I pfies stále se zdokonalující diagnostické metody je pouze 15 % pfiípadû karcinomu plic diagnostikováno ve stadiu potencionálnû kurabilním, tzn. ve stadiu I a II, a témûfi polovina (42 %) ve stadiu IV, kdy lze povût inou indikovat pouze paliativní ãi symptomatickou léãbu. Dokonalej í diagnostické metody umoïàují pfiesnûj í diagnostiku a staging. Z tûchto dûvodû je také vût í procentuální zastoupení vy ích stadií v dobû diagnózy v posledních letech, absolutní poãet poãet na podíl* (%) muïû/ïen muïi ,3 26,5 Ïeny ,7 11,6 celkem ,1 *z celkového poãtu zemfiel ch na zhoubné novotvary Tab. 3 HLAVNÍ HISTOLOGICKÉ TYPY ZHOUBNÉHO NOVOTVARU PRÒDU KY A PLÍCE (C34)* muïi Ïeny celkem (n = ) (n = 9160) (n = ) adenokarcinom (%) spinocelulární skvamózní, epidermoidní (%) jin typ (%) malobunûãn karcinom plic (%) neurãeno (%) *data za období neï tomu bylo pfied érou zobrazovacích metod typu CT, CT/PET a MR; tehdy byl ãasto pacient nesprávnû klasifikován do niï ího stadia, neï ve skuteãnosti odpovídalo danému onemocnûní, viz graf S5 [1]. Pfii rozboru regionálních rozdílû v incidenci ZN plic zaznamenáváme statisticky v znamné rozdíly podle krajû. Zatímco nejvy í poãet novû diagnostikovan ch pfiípadû u obou pohlaví je v Karlovarském a Ústeckém kraji a u Ïen navíc i v Praze, nejniï í pak evidujeme ve Zlínském kraji a na Vysoãinû, viz graf 5 [1]. Prakticky stejné regionální rozdíly nacházíme i v prevalenci. ZN plic je onemocnûním zejména star- ích vûkov ch skupin. V skyt tohoto onemocnûní prudce stoupá po 55. roce vûku a nejvy í incidenci nacházíme ve vûkové skupinû let. U mlad ch lidí do tfiiceti let vûku se vyskytuje vzácnû. PrÛmûrn vûk v dobû diagnózy je 66 let u muïû a 67 let u Ïen, viz graf 6 [1]. Podle histologického typu byl z celkového poãtu v ech histologicky verifikovan ch ZN plic v 19 % diagnostikován malobunûãn karcinom, pfiiãemï ãastûji se vyskytoval u Ïen (21 %) neï u muïû (18 %). Nemalobunûãn karcinom byl diagnostikován v 81 %. V rámci jednotliv ch histologick ch typû jsou patrné v razné rozdíly u muïû a Ïen. Zatímco nejãastûj ím typem je s velkou pfievahou u muïû epidermoidní karcinom (47 %), u Ïen je situace zcela odli ná. První místo sice zaujímá také epidermoidní karcinom (29 %), ale tûsnû za ním stojí adenokarcinom (28 %), viz tab. 3 [1]. Rozdíl ve spektru jednotliv ch histologick ch typû mezi obûma pohlavími je vysvûtliteln nejspí e rozdíln mi kufiáck mi návyky a u Ïen navíc je tû dal- ími faktory, které se u nich mohou uplat- Àovat ve vût í mífie neï u muïû. Incidence jednotliv ch histologick ch typû se postupnû mûní. V prûbûhu nûkolika desetiletí byly zaznamenány rozdíly u obou pohlaví. JiÏ od 60. let v USA postupnû ub valo epidermoidních karcinomû, zatímco adenokarcinomy byly ãastûj í. Podobn v voj pozorujeme i u nás, viz graf 7 [1]. Pfii hodnocení zastoupení jednotliv ch histologick ch typû v závislosti na vûku se ukazuje, Ïe u v ech pacientû do 45 let se vyskytuje adenokarcinom a ostatní typy nemalobunûãn ch karcinomû ãastûji neï spinocelulární karcinom, kter pfievaïuje u star ích pacientû. U mlad ích pacientû se ZN plic pfiedpokládáme zejména jiné rizikové faktory neï koufiení. Koufiení je nejv znamnûj ím rizikov m faktorem vzniku ZN plic. Tento rizikov faktor zdaleka pfievy uje sv m vlivem ostatní rizika. Poãetn mi retrospektivními i prospektivními studiemi byla prokázána kauzální souvislost mezi koufiením tabáku a plicním karcinomem. TûÏk kufiák má 10 15% pravdûpodobnost vzniku karcinomu plic a oproti nekufiákovi má 20krát vy í riziko vzniku karcinomu plic. Se zvy- ujícím se poãtem vykoufien ch cigaret bûhem Ïivota se riziko zvy uje. Riziko dále stoupá se sniïujícím se vûkem pfii zaãátku koufiení. Termín tûïk kufiák je vyhrazen pro kufiáky, ktefií vykoufiili více neï 20 cigaret dennû po dobu 20 let ãi více neï 40 cigaret dennû po dobu 10 let. Jako riziková hranice se uvádí vykoufien ch cigaret. Etiologicky se koufiení uplatàuje zejména u epidermoidního karcinomu a malobunûãného karcinomu plic. Více neï 75 % v ech pacientû se ZN plic jsou kufiáci ãi b valí kufiáci, viz graf 8 [1]. Koufiení tabáku se jako v znamn rizikov faktor vzniku onkologického onemocnûní uplatàuje nejen u karcinomu plic, ale i u jin ch malignit, jako je karcinom hrtanu, dutiny ústní a hltanu, jícnu a moãového mûch fie. Retrospektivnû bylo kufiáctví ãi b valé kufiáctví v anamnéze pacientû se ZN zejména u v e jmenovan ch malignit zaznamenáno ve vysokém procentu u obou pohlaví. Karcinom plic je závaïn m zdravotním a sociálním problémem nejen pro svoji vysokou incidenci, ale zejména mortalitu. Prognóza a délka pfieïívání je vedle jin ch faktorû dána zejména rozsahem onemocnûní v dobû diagnózy. Pouze % nemocn ch má v dobû diagnózy potencionálnû kurabilní onemocnûní. Právû v této 452

3 skupinû nemocn ch do lo v uplynul ch 15 letech k v znamnému zv ení pravdûpodobnosti pfieïití pacientû u klinick ch stadií I a II. Problémem je, Ïe malé tumory jsou obvykle asymptomatické, a zûstávají tudíï povût inou dlouho nediagnostikovány. Pokud se symptomy objeví, jedná se vût inou jiï o pokroãilé, tudíï patnû kurabilní onemocnûní se patnou prognózou. Pûtileté pfieïití dosahuje ve stadiu I aï 57,5 %, oproti tomu ve stadiu IV pouze 3,9 %. Na základû dostupn ch epidemiologick ch údajû dokáïeme predikovat hodnoty incidence, prevalence a poãty potencionálnû léãiteln ch pacientû podle jednotliv ch stadií u pacientû se ZN plic pro rok 2010, viz tab. S1 a S2 [1]. Stejnû jako v pfiedchozích letech jsou to ãísla velmi neuspokojivá. Nakonec bychom rádi uvedli nûkolik epidemiologick ch údajû ZN plic u pacientû diagnostikovan ch a léãen ch na na em pracovi ti (Pneumologická klinika a Onkologické oddûlení FTNsP). V posledních pûti letech bylo ve Fakultní Thomayerovû nemocnici diagnostikováno 983 pfiípadû ZN plic. Více neï 90 % pacientû bylo na na em pracovi ti následnû i léãeno. PrÛmûrn vûk v dobû diagnózy byl 65,1 roku u muïû a 64,5 roku u Ïen. Více neï 80 % pacientû obou pohlaví byli kufiáci. Z mikromorfologicky ovûfien ch nádorû byl v 72 % diagnostikován nemalobunûãn karcinom a ve 28 % malobunûãn karcinom. Nejãastûj ím typem nemalobunûãného karcinomu byl epidermoidní karcinom (33 %), na druhém místû pak adenokarcinom (23 %). Mikromorfologicky zûstalo neovûfien ch 8 % tumorû. Ve stadiu I a II bylo diagnostikováno 12 %, ve stadiu III 33 % a ve stadiu IV 55 % onemocnûní. Ve stadiu I pfieïívalo 1 rok 77 % pacientû, 5 let 24 % pacientû. Ve stadiu II pfieïívalo 1 rok 72 % a 5 let 15 % pacientû. Ve stadiu III byla oproti pfiedchozím stadiím doba pfieïívání podstatnû krat í: 1 rok pfieïívalo 60 % nemocn ch ve stadiu IIIA a 42 % nemocn ch ve stadiu IIIB, 5 let pfieïívalo 7,5 % nemocn ch ve stadiu IIIA a 4 % pacientû ve stadiu IIIB. Nejãastûji diagnostikované stadium IV mûlo roãní pfieïívání pouze v 16 % a pûtileté zhruba u 2 % nemocn ch. Medián pfieïití v ech pacientû s malobunûãn m karcinomem byl 8,2 mûsíce, u nemalobunûãného bez rozli ení typu 12,6 mûsíce. Závûrem lze shrnout, Ïe ZN prûdu ky a plíce je jednou z nejãastûj ích onkologick ch diagnóz v âr, s velmi vysokou mortalitou. Incidence i mortalita ZN plic vykazují u ãesk ch Ïen v znamnû rostoucí trend; situace u muïû je stabilizovaná. Velmi vysoká mortalita je pfiíãinou, Ïe u této diagnostické skupiny neroste v znamnû prevalence. Velk m problémem je pozdní záchyt potencionálnû kurabilních onemocnûní, v klinickém stadiu I a II je zachytáváno pouze % v ech nádorû. V uplynul ch 15 letech do lo k v znamnému zv ení pravdûpodobnosti pfieïití pacientû s touto diagnózou, a to u klinick ch stadií I a II. Data Národního onkologického registru potvrzují v znamn vliv koufiení jako rizikového faktoru u této malignity [1 6]. Pozn. Grafy S1 S5 a tabulky S1 S2 jsou dostupné online pro pfiedplatitele ãasopisu na Literatura [1] ÚZIS âr, Aktuální informace ã. 6/2009. [2] Ferlay J, Autier P, Boniol M, et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in Annals of Oncology 2007; 18: [3] Alberg AJ, Samet JM. Epidemiology of lung cancer. Chest 2003; 123 (1 Suppl): 21S 49S. [4] Pe ek M, et al. Bronchogenní karcinom. Praha, Galén, [5] Zatloukal P, PetruÏelka L. Karcinom plic. Praha, Grada, [6] Zatloukal P, Kubík A, PetruÏelka L. Current and future trends in lung cancer mortality in the Czech Republic. Lung Cancer 1998; 21 (Suppl. 1): S2 S3. Graf 1 Vývoj incidence novotvarů u vybraných diagnóz muži. Graf 2 Vývoj incidence novotvarů u vybraných diagnóz ženy. 453

4 Graf 3 Vývoj incidence a mortality zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) dle pohlaví. Graf 4 Vývoj prevalence zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34). Graf 5 Regionální rozdíly v incidence zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34). Data za období Graf 6 Věková struktura pacientů se zhoubným novotvarem průdušky a plíce (C34). Data za období

5 Graf 7 Incidence v čase dle histologických typů zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34). Graf 8 Kouření u pacientů se zhoubným novotvarem průdušky a plíce (C34) rozdělení dle věku. Data za období

6 online Tab. S1 PREDIKOVANÉ HODNOTY CELKOVÉ INCIDENCE NEMALOBUNùâNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V âr PRO ROK 2010 NSCLC pozorované hodnoty v roce 2006 predikované hodnoty pro rok 2010 incidence 1 incidence 1 (90% interval spolehlivosti) stadium I ; 521 stadium II ; 321 stadium III ; 920 stadium IV ; 1822 stadium není známo z objektivních dûvodû ; 601 stadium není známo bez udání dûvodu ; 214 celkem ; Údaj zahrnuje úplnou incidenci nádorového onemocnûní vãetnû dal ích primárních nádorû u stejného pacienta (duplicity, triplicity,...). Nádory plic u pacientû, ktefií jiï v minulosti onemocnûli jin m nádorov m onemocnûním, pfiedstavují 16,8 % uvedeného poãtu u stadia I, 13,7 % u stadia II, 12,1 % u stadia III, 12,4 % u stadia IV a 15,9 % u onemocnûní s neznám m stadiem. Nádory plic u pacientû, ktefií v minulosti onemocnûli stejn m onemocnûním, pfiedstavují u uveden ch stadií 1,5 %, 0,5 %, 0,6 %, 0,3 % a 0,3 %. 2 Objektivními dûvody pro neuvedení stadia onemocnûní jsou nálezy DCO nebo nálezy pfii pitvû, velmi ãasná úmrtí pacienta, nemocní neléãení pro kontraindikace onkologické léãby, odmítnutí léãby pacientem. Není-li dûvod neuvedení stadia vysvûtlen, je záznam povaïován za chybnû neúpln. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapoãítávány do oãekávaného poãtu pacientû s protinádorovou léãbou. Tab. S2 PREDIKOVANÉ HODNOTY PREVALENCE NEMALOBUNùâNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) V âr PRO ROK 2010* NSCLC pozorované hodnoty v roce 2006 predikované hodnoty pro rok 2010 prevalence prevalence 1 (90% interval spolehlivosti) stadium I (2681; 2855) stadium II (968; 1074) stadium III (1872; 2018) stadium IV (3604; 3804) stadium není známo (1292; 1414) celkem (10 417; ) 1 Údaj zahrnuje celkovou prevalenci nádorového onemocnûní vãetnû dal ích primárních nádorû u stejného pacienta (duplicity, triplicity,...). Odhady zde uvedené jsou jiï korigovány dle pravdûpodobnostních modelû pfieïití a modelû pro relaps/progresi základního onemocnûní. 2 Objektivními dûvody pro neuvedení stadia onemocnûní jsou nálezy DCO nebo nálezy pfii pitvû, velmi ãasná úmrtí pacienta, nemocní neléãení pro kontraindikace onkologické léãby, odmítnutí léãby pacientem. Není-li dûvod neuvedení stadia vysvûtlen, je záznam povaïován za chybnû neúpln. Záznamy bez uvedeného stadia nejsou dále zapoãítávány do oãekávaného poãtu pacientû s protinádorovou léãbou. * Údaje zahrnují rovnûï v echny pacienty, ktefií onemocnûli NSCLC v roce Graf S1 Zhoubné novotvary u mužů v roce 2006 vývoj incidence a úmrtnosti u vybraných diagnóz. Graf S2 Zhoubné novotvary u žen v roce 2006 vývoj incidence a úmrtnosti u vybraných diagnóz. S1

7 online Graf S3 Incidence zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v evropských zemích v roce 2006; podle [2] Ferlay, et al., ASR(E) počet na osob, standardizováno na evropský věkový standard; EEA European Economic Area, Evropský hospodářský prostor Graf S4 Mortalita zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) v evropských zemích v roce 2006; podle [2] Ferlay, et al., ASR(E) počet na osob, standardizováno na evropský věkový standard; EEA European Economic Area, Evropský hospodářský prostor S2

8 online Graf S5 Zastoupení jednotlivých stadií u pacientů se zhoubným novotvarem průdušky a plíce (C34). S3

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice

Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice Jan Mužík 1, Ladislav Dušek 1, Jitka Abrahámová, Jana Koptíková 1 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice

3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice 3. Epidemiologie preventabilních zhoubných nádorů v České republice Cílem této kapitoly je shrnout epidemiologické charakteristiky tří diagnóz zhoubných nádorů (ZN), jejichž včasný záchyt je na základě

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní

Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Stav mamografického screeningu v ČR a význam adresného zvaní Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Úvod Současný stav screeningu výsledky

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR

Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Využití dat EHIS k hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Šárka Daňková 26. 10. 2016, Praha Vytvořilo společné pracoviště Institut biostatistiky a analýz

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika.

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ P írodov decká a Léka ská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, eská republika Prediktivní odhady nákladn klad onkologické pé e e v R: probíhaj hající a budoucí ešení www.iba.muni.cz

Více

Populační epidemiologie nádorových onemocnění

Populační epidemiologie nádorových onemocnění Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Populační epidemiologie nádorových onemocnění Jan Mužík INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Epidemiologická onkologická

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q)

Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) Predikce počtu pacientů indikovaných k vyšetření PET/CT v ČR: první výsledky projektu PET/CT-CZ (Q) doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,

Více

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008

Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Oficiální výsledky Národního programu mamografického screeningu v roce 2008 Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Analýza dat: Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš, Pavel Andres Úvod

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Karcinom endometria - prognosticky významné markery

Karcinom endometria - prognosticky významné markery Karcinom endometria - prognosticky významné markery Autor: Sabina Ondrová Mezi závažná gynekologická onemocnění řadíme zejména zhoubné nádory děložního těla, nádory vaječníku, endometriózy a v poslední

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání Epidemiology of Cancers with Implemented Screening Programmes in an International Comparison Dušek L. 1,2, Mužík J. 1,2,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Analýzy pro Královéhradecký kraj

Analýzy pro Královéhradecký kraj Příloha č. 08 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Královéhradecký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Pardubický kraj

Analýzy pro Pardubický kraj Příloha č. 09 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Pardubický kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Daniel Klimeš, Ladislav Dušek Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Informační podpora screeningu Obecný

Více

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek

Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu. Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Současnost a budoucnost informační podpory programu screeningu karcinomu prsu Ondřej Ngo, Ondřej Májek, Ladislav Dušek Epidemiologie zhoubného nádoru prsu Incidence novotvarů v ČR v letech 2010-2014 Počet

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Jihomoravský kraj

Analýzy pro Jihomoravský kraj Příloha č. 11 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Jihomoravský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011 Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 2011 Volně přeložil a vybral: MUDr. Jaroslav Jirouš, oddělení epidemiologie FN Plzeň Souhrn Infekce v místě chirurgického

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII

PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI V PSYCHIATRII PREVENCE ŽILNÍ TROMBOEMBOLICKÉ MOCI V PSYCHIATRII Malý R 1, Masopust J 2, Konupčíková K 2 1 I. interní klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Jan Vojáček,

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Základní indikátory v monitoringu mamografického

Více

Nové trendy v diagnostice demencí

Nové trendy v diagnostice demencí Nové trendy v diagnostice demencí J. Laczó, M. Vyhnálek, J. Hort Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole Mezinárodní centrum klinického výzkumu,

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více