Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ. Provision for retirement. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ. Provision for retirement. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ Provision for retirement Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter MOKRIČKA Autor: Vladana KALINOVÁ Brno, 2013

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: KALINOVÁ Vladana Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ Provision for retirement Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Posouzení důchodové reformy, možností zajištění na stáří a formulace doporučení pro budoucí důchodce. Postup práce a použité metody: 1. Vymezení důchodového systému 2. Analýza různých možností zajištění se na stáří 3. Analýza aktuální úrovně zajištění se na stáří, příp. dotazníkové šetření 4. Posouzení a zhodnocení důchodové reformy a možností zajištění na stáří 5. Formulace doporučení pro budoucí důchodce Doporučené metody: deskripce, analýza, dotazníkové šetření, syntéza.

4

5 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ŠULC, Jaroslav. Alternativy reformy penzijního systému v České republice. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, s. ISBN Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Edited by Milan Šlapák. 1. vyd. Praha: VÚPSV, , 8 s. ISBN SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod :zorientujte se v důchodové reformě. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance :řízení financí pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter Mokrička Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

6

7 Jméno a příjmení autora: Vladana Kalinová Název bakalářské práce: Zajištění na stáří Název práce v angličtině: Provision for retirement Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter Mokrička Rok obhajoby: 2013 Anotace Předmětem bakalářské práce Zajištění na stáří je popis a zhodnocení stávajícího systému důchodového zabezpečení a penzijní reformy a posouzení dalších možností zajištění se pro důchodový věk. První kapitola je věnována demografickému vývoji a důsledkům, které tento vývoj má na naše důchodové zabezpečení. Druhá kapitola se zabývá historií českého důchodového systému a metodami financování důchodových systémů obecně. Je v ní také podrobně rozebrán současný stav a fungování důchodového pojištění jako I. pilíře českého důchodového systému. Kapitoly tři, čtyři a pět jsou věnovány dalším možnostem zajištění se na stáří. Konkrétně se jedná o produkty životního pojištění, o doplňkové penzijní spoření a o nově fungující systém důchodového spoření. V rámci poslední, šesté kapitoly jsou zpracovány výsledky provedeného dotazníkového šetření. Annotation The goal of the Provision for retirement thesis is the description and the evaluation of the current retirement insurance and the pension reform, and the assessment of the other options of ensuring for retirement. The first chapter is concerned with the demographic trends and their influence on the retirement insurance in the Czech Republic. The second chapter deals with the history of the Czech pension system and the methods of the funding of pension systems in general. There is also the detailed analysis of the current state and the workings of the retirement insurance as the First Column of the Czech pension system. The chapters three, four and five study the other options for the retirement insurance. The chapters specifically concern the products of the life insurance, additional pension saving and the new retirement saving system. In the last, sixth chapter the results of the questionnaire survey are evaluated. Klíčová slova důchodový systém, důchodové pojištění, penzijní reforma, životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření Keywords retirement system, retirement insurance, pension reform, life insurance, pension insurance with the state contribution, additional pension saving, retirement saving

8

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Zajištění na stáří vypracovala samostatně pod vedením Ing. Petera Mokričky a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

10

11 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Peteru Mokričkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

12

13 Obsah: ÚVOD DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A JEHO DŮSLEDKY Stárnutí obyvatelstva Prognóza demografického vývoje DŮCHODOVÝ SYSTÉM Metody financování důchodových systémů obecně Historie českého důchodového systému Důchodové pojištění Legislativní vymezení a principy fungování důchodového pojištění Starobní důchod z veřejného důchodového pojištění Modelový příklad výpočtu starobního důchodu Reforma důchodového systému ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Charakteristika a členění životního pojištění Vybrané produkty životního pojištění vhodné k zajištění na stáří Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Důchodové životní pojištění Výhody a nevýhody životního pojištění PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM alias DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Penzijní připojištění se státním příspěvkem Charakteristika penzijního připojištění a jeho legislativní vymezení Výše státního příspěvku a další výhody penzijního připojištění Doplňkové penzijní spoření Co je doplňkové penzijní spoření Výhody pro rok Od kdy spořit a jakou používat strategii Předdůchod... 49

14 5 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ANEB II. PILÍŘ DŮCHODOVÉ REFORMY Charakteristika důchodového spoření a jeho právní úprava Pro koho je vhodný tento způsob zabezpečení Co nás čeká, pokud se rozhodneme vstoupit Aktuální vývoj v oblasti důchodového spoření SOUČASNÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ A MOŽNÝ VÝVOJ Jak se připravit na důchod Analýza výsledků dotazníkového šetření Zhodnocení jednotlivých možností zajištění na stáří ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ MONOGRAFIE SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ OSTATNÍ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 77

15 ÚVOD Problematika, které jsem se rozhodla věnovat v rámci své bakalářské práce, se dotýká nás všech. V mládí si málokdo z nás připouští skutečnost, že jednou zestárne. Považujeme za samozřejmé, že nás nejprve živí rodiče, posléze máme vlastní příjmy, kterými uspokojujeme své potřeby. A právě v době, kdy máme dostatečné vlastní příjmy, bychom se měli začít zabývat otázkou, jak se zabezpečit pro důchodový věk. Naše finanční potřeby v důchodu se mohou samozřejmě lišit. Záleží zejména na tom, na jakou životní úroveň jsme byli zvyklí dříve, ale i na tom, jak hodláme využívat nově nabytý volný čas. Jiné finanční nároky bude mít člověk, který se rozhodne trávit svůj čas doma, případně na chalupě, a jiné člověk, který se v důchodu rozhodne více cestovat. Výše důchodu je závislá hlavně na výši našeho příjmu v produktivním období, přičemž platí, že čím vyšší máme plat, tím menší procento ze mzdy bude představovat náš důchod. Řeč je samozřejmě o tzv. státním důchodu z veřejného důchodového pojištění, a to za podmínek, jaké platí dnes. Za současného stavu bude například zaměstnanec s hrubou mzdou ,- Kč pobírat důchod ve výši 98 % čisté mzdy, zatímco zaměstnanec s hrubou mzdou ,- Kč bude pobírat důchodu již jen ve výši 56 % čisté mzdy. (Výpočet čisté mzdy je proveden pro pracovníka uplatňujícího jen základní slevu na poplatníka, k dalším slevám ani zvýhodněním není přihlíženo.) 1) Jak je vidět z předchozího příkladu, důchod z veřejného důchodového pojištění nám zřejmě na plnohodnotný život v důchodovém věku stačit nebude. Domnívám se, že je třeba hledat alternativní způsoby, jak se zajistit na stáří, protože spoléhat se pouze na důchod od státu by bylo až lehkomyslné. Zejména u skupiny obyvatel s vyššími příjmy v produktivním věku by propad příjmů po odchodu do důchodu byl velmi znatelný. Cílem mé bakalářské práce proto je zhodnocení stávajícího systému důchodového zabezpečení a rovněž tak důchodové reformy, posouzení dalších možností zajištění se na stáří a formulace doporučení budoucím důchodcům. Obsahem první kapitoly je zhodnocení demografického vývoje v České republice. V první části poukazuji na stárnutí obyvatelstva a na možné důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. V další části se zabývám prognózou demografického vývoje naší populace, která není příliš optimistická. Druhá kapitola je věnována důchodovým systémům, a to od obecného vymezení důchodových systémů, přes metody jejich financování, historii českého důchodového systému, až po současný stav. Zabývám se principem fungování důchodového pojištění a na závěr kapitoly je uveden modelový příklad výpočtu starobního důchodu z veřejného důchodového pojištění. Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na jeden z produktů, kterým se lze zajistit na důchodový 1) SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod: zorientujte se v důchodové reformě. Vyd. 1. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str

16 věk, a sice na životní pojištění. Věnuji se jak obecnému vymezení životního pojištění, tak jednotlivým vybraných produktům. Penzijní připojištění se státním příspěvkem, respektive doplňkové penzijní spoření je dalším z produktů, který nabízí náš trh, a zabývám se jím ve čtvrté kapitole bakalářské práce. Pokusila jsem se porovnat stav před 1. lednem 2013 a po něm a shrnout výhody tohoto způsobu zajištění. Samostatný oddíl je věnován také předdůchodům, které je nově možné čerpat z doplňkového penzijního spoření. Nejaktuálnější novince je věnována kapitola pátá. Jedná se o důchodové spoření, neboli II. pilíř našeho důchodového systému, který byl spuštěn od 1. ledna 2013 v rámci penzijní reformy. Poslední, šestá kapitola shrnuje poznatky o jednotlivých produktech a o možnostech zabezpečení se na stáří. V rámci praktické části jsem provedla dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou rovněž zpracovány v této kapitole. Při zpracování práce jsem čerpala informace z různých zdrojů: z monografií, internetových článků, zákonů či z časopiseckých článků. Přitom jsem využila metody deskripce, analýzy, dotazníkového šetření nebo syntézy. Metodu deskripce, neboli metodu popisu daného jevu či skutečnosti, jsem použila například v kapitole číslo dvě při popisu stávajícího důchodového systému. Metodu analýzy a dotazníkového šetření jsem využila v rámci kapitoly šesté, při sběru dat od respondentů a jejich následném rozboru a zpracování. Metoda syntézy, ve smyslu hledání nejvhodnější kombinace jednotlivých prvků, je využita v závěrečné části práce. 16

17 1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A JEHO DŮSLEDKY Demografií nazýváme vědní obor, který se zabývá zkoumáním reprodukce lidské populace. Stěžejními oblastmi demografie jsou změny počtu obyvatel a populační přírůstky. První práce s demografickou tematikou začaly v naší zemi vznikat již v průběhu 18. století, první moderní sčítání lidu pak proběhlo v roce Mezi kategorie, které demografie zkoumá, patří např. porodnost, úmrtnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost nebo migrace 2). Sledováním těchto ukazatelů se v současné době zabývá Český statistický úřad. 1.1 Stárnutí obyvatelstva Je obecně známou skutečností, že v České republice se lidé dožívají stále vyššího věku. Za posledních dvacet let se naděje dožití při narození zvýšila u žen o více než pět let, u mužů dokonce o necelých sedm let 3). Tabulka č. 1 Naděje dožití při narození (v letech) k Muži 67,6 68,5 69,5 70,4 71,1 71,6 72,1 72,5 73,4 74,0 74,4 Ženy 75,4 76,1 76,6 77,3 78,1 78,3 78,5 79,0 79,7 80,1 80,6 Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Českého statistického úřadu 3) Spolu s poklesem porodnosti to nutně znamená, že průměrný věk obyvatel se zvyšuje. Od roku 1990 do roku 2010 se průměrný věk obyvatel v České republice zvýšil celkem o čtyři a půl roku 3). Ve vyšších věkových skupinách převládají ženy, které obvykle mívají nižší příjmy než muži, a tak je na ně v rámci jedné domácnosti přerozdělována část příjmů. Když žena zůstane po smrti partnera sama, k tomuto přerozdělování nedochází a je třeba hledat prostředky z jiných zdrojů 4). Problém stárnutí populace ovlivňuje celé národní hospodářství. Nejvýznamnějším se však jeví z hlediska vlivu na výši vládních výdajů. Jedná se jak o vyplácené důchody, tak o výdaje na zdravotní péči, kterou starší občané potřebují více než ostatní. Kromě zvyšování průměrného věku se také stále zvyšuje počet chronických a degenerativních nemocí, což způsobuje zvýšení invalidizace a následně zvýšení počtu vyplácených invalidních důchodů 4). Tím vším je neúměrně zatěžován státní rozpočet a je třeba přemýšlet o nezbytných změnách, které by tento stav zvrátily. 2) Demografie [online] [cit ]. O demografii obecně. Dostupné na WWW: < 3) Český statistický úřad [online] [cit ]. Vybrané demografické údaje v České republice. Dostupné na WWW: < 4) KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. Vyd. 3. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN Str

18 1.2 Prognóza demografického vývoje Demografické stárnutí společnosti postihuje ve větší nebo menší míře všechny země a stává se tedy v současné době celosvětovým problémem 5). Lidé, kteří žijí na území určitého státu, jsou charakterizováni některými vlastnostmi. Jednou z nejdůležitějších charakteristik z hlediska demografie je věk jedince. Podle dlouhodobé prognózy z roku 2007, která je zpracovaná jako výhled do roku ), celkový počet obyvatel České republiky v budoucnu pravděpodobně poklesne a obyvatelstvo jako celek bude zcela jistě stárnout, tzn., že podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel se bude stále zvyšovat. To všechno bude mít vliv na ekonomický potenciál, takže zdroj pracovních sil bude slábnout. Hlavní výsledky se týkají změn věkové struktury obyvatelstva. Podle výsledů se dá očekávat, že průměrný věk obyvatel se z hodnoty 41,1 roku v roce 2010 zvýší na 47,7 roku v roce Podíl obyvatel v předproduktivním věku během příštích let poklesne, počet obyvatel starších 75 let bude naopak několikanásobně vyšší, než je v současnosti. Graf č. 1 Vývoj struktury obyvatelstva podle věkových skupin (v %) Do 14 let let 65 a více let Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Českého statistického úřadu 7) Tabulka č. 2 Vývoj struktury obyvatelstva podle věkových skupin (v %) Rok do 14 let 16,6% 16,2% 15,9% 15,6% 15,3% 14,9% 14,6% 14,2% 14,1% 14,2% 14,4% 14,7% let 69,6% 69,9% 70,2% 70,5% 70,8% 71,0% 71,1% 71,2% 71,0% 70,6% 70,0% 69,1% nad 65 let 13,8% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 14,0% 14,2% 14,6% 14,9% 15,2% 15,6% 16,2% Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z Českého statistického úřadu 7) 5) Demografie [online] [cit ]. Stárnutí. Dostupné na WWW: < 6) Demografie [online] [cit ]. Prognózy a projekce. Dostupné na WWW: < 7) Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 18

19 Pro zajímavost je výše uveden graf, který zobrazuje, jak se vyvíjela struktura obyvatelstva podle věkových skupin v uplynulých dvanácti letech. Protože rozdíly mezi jednotlivými lety nejsou příliš výrazné, je pro větší názornost graf doplněn ještě tabulkou. Ve věkové skupině let se podíl počtu obyvatel nejprve zvyšoval a od roku 2008 začal klesat. Co se týká věkové skupiny do 14 let, podíl počtu obyvatel do roku 2008 klesal, poté se začal zvyšovat. Oproti tomu v kategorii obyvatel starších 65 let se prognóza skutečně začíná naplňovat, neboť podíl počtu seniorů od roku 2000 stále roste. Rovněž musíme vzít v úvahu, že ne všichni obyvatelé v produktivním věku pracují, takže zatímco v roce 2007 připadlo na 100 pracujících obyvatel zhruba 30 důchodců, v roce 2065 by tento poměr měl dosáhnout výše až 50 důchodců na 100 pracujících obyvatel 8). To by znamenalo značné ekonomické zatížení obyvatel v produktivním věku. Současným vládním trendem je prodlužování věku odchodu do důchodu. Do roku 1996 se odcházelo do důchodu v 60 letech, od tohoto roku se důchodový věk stále prodlužuje, takže například ten komu je dnes 35 let, má plánovaný odchod do důchodu v 67 letech 9). Tento trend je prosazován v rámci snahy o změnu nepříznivého poměru osob v produktivním věku a starobních důchodců. Já osobně se domnívám, že tyto snahy nepovedou ke kýženému výsledku. Stále starší lidé budou nuceni pracovat, přestože už mnozí na práci nebudou fyzicky ani duševně stačit, zatímco mladým lidem, zejména absolventům škol nebo maminkám po mateřské dovolené, se nepodaří sehnat práci. Možná se na první pohled zlepší poměr osob ekonomicky aktivních a poživatelů starobního důchodu, nicméně si myslím, že důležitější je poměr lidí, kteří skutečně pracují a tím pádem přispívají do důchodového systému, vůči těm, kteří fakticky nepracují, ať už se jedná o důchodce, nezaměstnané nebo další skupiny obyvatel. A tento poměr se podle mého názoru uvedeným opatřením příliš nezmění. Nicméně souhlasím s tím, že fungování důchodového systému založeného jen na průběžném způsobu financování nelze za těchto okolností dlouhodobě zajistit. Variant, jak si zajistit přísun dodatečných finančních prostředků, je mnoho. Já se v dalších kapitolách zaměřím na některé z nich. 8) Demografie [online] [cit ]. Prognózy a projekce. Dostupné na WWW: < 9) SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod: zorientujte se v důchodové reformě. Vyd. 1. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str

20 20

21 2 DŮCHODOVÝ SYSTÉM Důchodový systém v České republice je v současnosti postaven na třech pilířích. První pilíř základní důchodové pojištění funguje na principu průběžného financování. Druhý pilíř, jehož fungování bylo spuštěno od 1. ledna 2013, nazýváme důchodové spoření. A konečně třetí pilíř důchodového systému, který jsme dosud znali pod pojmem penzijní připojištění, se od 1. ledna 2013 nově nazývá doplňkové penzijní spoření 10). Zatímco základní důchodové pojištění, které bude podrobněji zmíněno v následujících oddílech a pododdílech, je koncipováno jako povinné, zbývající dva pilíře důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření v současné době povinné nejsou. 2.1 Metody financování důchodových systémů obecně V úplně nejobecnější rovině lze říci, že důchodové systémy lze financovat dvojím základním způsobem, a to ze státního rozpočtu anebo ze zdrojů vytvořených z přímých účelově určených plateb stanovených subjektů (pojistného). 11) V případě, že je důchodový systém financován přímo ze státního rozpočtu, hovoříme o tzv. důchodovém zabezpečení. Jedinec, který je účastníkem tohoto systému, se sám přímo nepodílí na tvorbě zdrojů pro vyplácené dávky, neboť není povinen platit pojistné. Prostředky pro výplatu dávek vytváří stát, a to cestou přerozdělování státního rozpočtu. Tento způsob financování navenek působí tak, že stát celý systém financuje ze svých prostředků. Ve skutečnosti tomu tak není, protože příjmy státního rozpočtu, které jsou následně přerozděleny ve prospěch důchodového systému, musí být nějakým způsobem vytvořeny. Jedná se zejména o platby organizací (důchodová daň), ale i o platby jedinců (daň ze mzdy) a další příjmy. Systém důchodového zabezpečení se v České republice používal do roku Jednalo se o systém značně nepřehledný, který současně potlačoval odpovědnost jedince, protože nebyla patrná přímá vazba mezi jeho současným úsilím a jeho budoucími dávkami. 11) Druhým způsobem financování je tzv. důchodové pojištění, o kterém hovoříme v případě, že je systém financován z přímých účelově určených plateb od pojištěnců. V rámci důchodového pojištění můžeme ještě rozlišit další dva způsoby financování průběžné a kapitálové (fondové) financování. 11) Průběžné financování, označované rovněž jako PAYG 12), je založeno na principu, že dávky se v daném období vyplácejí přímo z příspěvků, které byly v tomto období vybrány. Nutně to tedy znamená, že fungování tohoto způsobu financování je silně závislé na demografickém vývoji země, zejména na poměru mezi počtem pojištěnců, kteří do systému momentálně 10) ŠICHTAŘOVÁ, Markéta a Vladimír PIKORA. Nahá pravda aneb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti. Vyd. 1. Praha: NF Distribuce s.r.o., s. ISBN Str ) GREGOROVÁ, Zdeňka. Důchodové systémy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str ) označení PAYG pochází z anglického pay-as-you-go, neboli průběžně vyplácený 21

22 přispívají a mezi aktuálním počtem příjemců dávek. Dojde-li ke změně poměru, vyvolá tato skutečnost změny buď ve výši příspěvků, nebo ve výši vyplácených dávek, což můžeme považovat za nevýhodu průběžného financování. Výhodou je naopak to, že systém je schopen fungovat okamžitě. Není třeba časového odkladu k vytvoření dostatečných zdrojů a dávky lze začít vyplácet ihned. Průběžný systém financování se rovněž vyznačuje tím, že je v něm zpravidla výrazně zastoupena mezigenerační solidarita. 13) Pro kapitálové, neboli fondové financování je charakteristické, že odsouvá do pozadí zmíněnou mezigenerační solidaritu. Tato metoda předpokládá existenci určitých kapitálových rezerv, které by měly pokrýt nejen náklady na výplatu právě poskytovaných dávek, ale také dávek, na které vznikne nárok v budoucnu. Systém financovaný kapitálově tak potřebuje poměrně dlouhou dobu k tomu, aby mohl začít plnit svou funkci. Výhodnou této metody financování je zohlednění individuálních potřeb a preferencí každého účastníka a každý účastník rovněž může očekávat, že v budoucnu obdrží zpět minimálně to, co formou příspěvků do systému zaplatil. Zde se však současně dostáváme k nevýhodám fondového způsobu financování. Správu svěřených prostředků vykonává zvolený fond, a tak může nastat situace, že v důsledku špatných investic dojde ke snížení zdrojů, případně až k insolvenci celého systému. Tento systém rovněž nedokáže ochránit své účastníky před důsledky inflace, což vyplývá ze skutečnosti, že dávky jsou odvozovány od příspěvků placených v minulosti bez ohledu na míru inflace a růst životní úrovně. 13) Ještě bych zmínila jedno kritérium, podle něhož můžeme třídit důchodové systémy. Jedná se o to, zda je systém definovaný dávkově nebo příspěvkově. Zatímco průběžně financovaný systém může být definovaný jak dávkově, tak příspěvkově, fondově financované systémy bývají definované pouze příspěvkově. V příspěvkově definovaném systému je předem dána výše příspěvku a na ní potom závisí výše vyplácené dávky. Jedná se systém plně zásluhový, ale s velmi malou mírou solidarity. Oproti tomu dávkově definované systémy se vyznačují vysokou mírou mezigenerační solidarity a umožňují tak ochránit nejohroženější skupiny obyvatelstva. Riziko však představují negativní dopady na trhu práce. U tohoto typu systému je naopak stanovena výše dávek, které budou účastníkovi vypláceny a od nich se pak odvozuje výše příspěvků, které je do systému třeba vybrat. 14) 2.2 Historie českého důchodového systému Počátky českého systému sociálního zabezpečení bychom mohli datovat do období první republiky, tedy do dvacátých let 20. století. Již tehdy byly přijaty právní předpisy, které do důchodového pojištění zahrnuly prakticky všechny osoby v zaměstnaneckých vztazích. V období před 2. světovou válkou pak byl celý důchodový systém zajišťován veřejnoprávním sociálním pojištěním. To bylo po organizační stránce velmi roztříštěné a diferencované podle 13) GREGOROVÁ, Zdeňka. Důchodové systémy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str ) Finance.cz [online] [cit ]. Příspěvkově a dávkově definované systémy. Dostupné na WWW: < 22

23 sociálních skupin, sociálních rizik a podle profesí. Náklady sociálního pojištění byly hrazeny pojistným, výnosem ze jmění nositele pojištění a částečně také příspěvkem státu. V roce 1948 došlo ke zřízení Ústřední národní pojišťovny, která byla veřejnoprávní korporací a hospodařila podle sociálně pojišťovacích principů. Jednotný systém národního pojištění zahrnoval nemocenské pojištění pracovníků a jejich rodinných příslušníků, důchodové pojištění zaměstnanců a nově také všech samostatně hospodařících osob. V roce 1952 byly tzv. věcné dávky národního pojištění zahrnuty mezi zdravotnické služby a spolu s celým zdravotnictvím byly financovány přímo ze státního rozpočtu. Nemocenské pojištění bylo organizačně odděleno od důchodového, oba systémy se staly ekonomicky nesamostatnými, přičemž jmění Ústřední národní pojišťovny bylo převedeno na stát. Zcela se změnil i princip placení pojistného. Od přímé úhrady formou pojistného se přešlo na úhradu nepřímou, formou daně ze mzdy. Jak bylo zmíněno již v předchozím oddíle, tento způsob financování československého a posléze i českého důchodového systému přetrvával až do roku ) 2.3 Důchodové pojištění v České republice V následujících částech této kapitoly budu hovořit o základním důchodovém pojištění, neboli o I. pilíři současného českého důchodového systému. Tato část důchodového systému bývá označována také jako veřejné důchodové pojištění Legislativní vymezení a principy fungování důchodového pojištění Základní důchodové pojištění v současnosti funguje jako průběžně financované a dávkově definované pojištění. Důchodové pojištění vychází z různých principů, přičemž za základní principy můžeme označit například povinnou účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na tomto pojištění, princip jednotné úpravy, princip obligatornosti dávek nebo princip zajištění soudní ochrany. Povinná účast na důchodovém pojištění znamená, že se při splnění určitých podmínek nelze z tohoto systému žádným způsobem vyvázat. Princip jednotné úpravy je založen na skutečnosti, že pro jednotlivé skupiny pojištěnců platí jednotné nároky na důchody a na jejich výpočet. Stejné podmínky jsou tak nastaveny pro zaměstnance v pracovním poměru, pro osoby ve služebním poměru, pro členy družstev nebo pro osoby samostatně výdělečně činné. Od roku 1992 se již také neuplatňují zvýhodnění některých profesí. Pouze v oblasti organizačního a administrativního zabezpečení bychom našli určité odchylky pro tzv. silové resorty (vojáci, policisté, hasiči, celníci). Při splnění daných podmínek vzniká na důchod z důchodového pojištění právní nárok, což je dáno obligatorností dávek. 16) Dalším důležitým principem, který se uplatňuje v důchodovém pojištění, je princip solidarity. Solidarita pojištěnců, kteří mají vyšší příjmy, s pojištěnci s nižšími příjmy spočívá v tom, 15) GREGOROVÁ, Zdeňka. Důchodové systémy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str ) TRÖSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení. Vyd. 5. Praha: C. H. Beck, s. ISBN Str

24 že od určité výše se základ pro výpočet důchodu nezohledňuje plně, ale dochází k jeho redukci. Dále zde funguje solidarita ekonomicky aktivních osob s osobami, které již pobírají nějaký důchod, protože vybrané pojistné je použito k výplatě těchto důchodů. 17) V rámci důchodového pojištění jsou zabezpečovány případy dlouhodobého ohrožení jedince následkem sociální události, při níž dochází ke ztrátě výdělku a ke ztrátě schopnosti si zdroj obživy zajistit. Rozlišujeme několik sociálních situací, které jsou zabezpečeny dávkami stáří, invalidita, ovdovění a osiření. 18) Základním hmotněprávním předpisem, který upravuje nárok na důchody z veřejného důchodového pojištění, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Na tento zákon pak dále navazují prováděcí předpisy, které podrobněji upravují podmínky a výši dávek poskytovaných z důchodového pojištění. Každoročně je například vydáváno nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu, nebo nařízení vlády o zvýšení důchodů v konkrétním roce. Správou důchodového pojištění je pověřena, tzn., že o nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje, Česká správa sociálního zabezpečení. Výjimkou jsou případy, kdy jsou k rozhodování příslušné orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra nebo spravedlnosti. 19) Kromě základního, výše uvedeného legislativního předpisu se problematikou důchodového pojištění zabývá také zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Důchody, které jsou poskytovány z důchodového pojištění, jsou garantovány státem. Je tomu tak z toho důvodu, že nelze ponechat jedince bez důchodu, na kterém mohou být existenčně závislí. Přestože v současné době důchodové pojištění provádějí státní orgány, byla by z výše uvedeného důvodu tato garance zřejmě zachována i v případě, že by jejím prováděním byla pověřena jiná veřejnoprávní instituce. 17) Podle zákona o důchodovém pojištění 20) je účast na pojištění povinná pro fyzické osoby vyjmenované v zákoně. Jedná se například o zaměstnance v pracovním poměru, příslušníky Policie České republiky, členy družstev, osoby samostatně výdělečně činné, členy zastupitelstev územních samosprávných celků, poslance a senátory, osoby ve výkonu trestu, studenty nebo osoby vedené v evidenci úřadu práce. Účastníkem důchodového pojištění se rovněž může stát osoba, pro kterou účast na pojištění není povinná, ale rozhodla se dobrovolně podat přihlášku k účasti na pojištění. Na důchodové pojištění je nutné platit pojistné, které aktuálně činí 28 % z vyměřovacího základu. Osoby samostatně výdělečně 17) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str ) KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. Vyd. 3. Praha: ASPI, a.s., s. ISBN Str ) Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Důchodové pojištění. Dostupné na WWW: < 20) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 2, 5. 24

25 činné a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění hradí celých 28 % z vlastních prostředků, zatímco u osob v pracovním poměru se sazba pojistného rozdělí mezi zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel hradí 21,5 %, zaměstnanec pak zbývajících 6,5 %. Od roku 2013 se v zákoně objevila ještě další diferenciace sazeb pojistného, a to v závislosti na tom, zda je účastník důchodového pojištění současně také účastníkem důchodového spoření. Pokud je zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná účastníkem důchodového spoření, snižuje se sazba pojistného o 3 %, tzn., že zaměstnanec hradí pouze 3,5 % a osoba samostatně výdělečně činná 25 % z vyměřovacího základu. Na první pohled zvláštní se může zdát diferenciace sazeb pojistného u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění. Pro osobu, která není v rozhodném období účastníkem důchodového spoření, platí sazba pojistného ve výši 28 %, zatímco pro ty, jež jsou v rozhodném období účastníky důchodového spoření, je stanoveno pojistné ve výši 30 % z vyměřovacího základu. 21) Tyto rozdíly vycházejí z fungování systému důchodového spoření. Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění odvádějí na důchodové spoření 2 % navíc ze svých příjmů České správě sociálního zabezpečení v rámci pojistného na důchodové pojištění, zatímco ostatní účastníci důchodového spoření, např. zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, hradí pojistné finančnímu úřadu. Podrobněji je systém důchodového spoření vysvětlen v 5. kapitole. V souvislosti s pojistným jsem zmínila také rozhodné období a vyměřovací základ. Vyměřovací základ je částka, ze které se danou sazbou vypočítá pojistné a je stanoven odlišně pro jednotlivé skupiny účastníků a poplatníků důchodového pojištění. Vyměřovacím základem pro zaměstnance je úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem. Některé druhy příjmů, jako například náhrada škody podle zákoníku práce, odstupné nebo věrnostní přídavek horníků, se ale do vyměřovacího základu nezahrnují. Vyměřovacím základem zaměstnavatele je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového pojištění. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je částka, kterou si určí, ta však nesmí být menší než 50 % daňového základu. A konečně vyměřovacím základem osob dobrovolně účastných důchodového pojištění je částka, kterou si sami určí, nejméně však ve výši jedné čtvrtiny průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné platí. Vyměřovací základ se vždy stanovuje za rozhodné období. Rozhodným obdobím u osob samostatně výdělečně činných je kalendářní rok, za který se pojistné platí, u ostatních kategorií osob je to kalendářní měsíc. 21) Starobní důchod z veřejného důchodového pojištění Mezi základní dávky důchodového pojištění patří důchody starobní, invalidní a důchody pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí). Důchody starobní a invalidní řadíme mezi důchody přímé, pozůstalostní důchody patří do skupiny důchodů odvozených. 22) Vzhledem k zaměření bakalářské práce se dále soustředím zejména na důchody starobní. 21) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str

26 Základním pojmem, se kterým se setkáme u podmínek nároku na starobní důchod, je důchodový věk, tzn. věk potřebný pro vznik nároku na tento důchod. Z hlediska důchodového věku tak rozlišujeme obecný starobní důchod, na který vzniká nárok nejdříve dosažením důchodového věku, a předčasný starobní důchod, na který vzniká nárok již před dosažením důchodového věku. Další podmínkou, kterou je třeba vždy splnit pro přiznání nároku na starobní důchod, je dosažení potřebné doby pojištění. Zde rozlišujeme dva pojmy, a to dobu pojištění (ve vlastním slova smyslu) a náhradní dobu pojištění. Za dobu pojištění platí účastník pojistné na důchodové pojištění, zatímco za náhradní dobu pojištění pojistné neplatí, avšak pro vznik nároku na důchod se obojí, až na výjimky, započítává stejně. Mezi typické doby pojištění můžeme zařadit například pracovní poměr podle zákoníku práce, služební poměr vojáků z povolání, příslušníků Policie České republiky nebo příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a dále třeba činnost osob samostatně výdělečně činných, pokud je tato konána jako hlavní. Jako náhradní doba pojištění je posuzována zejména doba nezaměstnanosti, péče o dítě do věku čtyř let nebo období pobírání nemocenských dávek. 23) Neméně důležitým prvkem, který ovlivňuje výpočet starobního důchodu, je výpočtový základ, protože z něho se danou procentní sazbou důchody vyměřují. Výpočtový základ se odvozuje z osobního vyměřovacího základu pojištěnce. Ten se zjišťuje jako určitý průměr z dosažených výdělků za rozhodné období, případně z dřívějšího osobního vyměřovacího základu, pokud pojištěnec již dříve pobíral nebo pobírá některý z přímých důchodů. 23) I zde se setkáváme s pojmem rozhodné období. Na rozdíl od rozhodného období pro účely placení pojistného na důchodové pojištění se za rozhodné období pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Až na některé specifické případy se do rozhodného období nezahrnují kalendářní roky před rokem ) Osobní vyměřovací základ se do výpočtového základu nepočítá vždy v plné výši. Plně se započítává pouze v případě, že nepřevyšuje tzv. první redukční hranici. Pokud tuto hranici převýší, dochází k redukci, neboli k omezenému zápočtu osobního vyměřovacího základu. V roce 2013 pro redukci vyměřovacího základu platí, že do částky první redukční hranice se započítává celých 100 % osobního vyměřovacího základu, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 27 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 19 % a z částky nad třetí redukční hranici se započítává již jen 6 % osobního vyměřovacího základu. 23) Redukční hranice jsou pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 stanoveny jako 44 % průměrné mzdy pro první redukční hranici, 116 % průměrné mzdy pro druhou redukční hranici a 400 % průměrné mzdy pro třetí redukční hranici. Za průměrnou mzdu je pro tyto 23) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str. 14, 18, ) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 16,

27 účely považována částka vypočtená jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Všeobecný vyměřovací základ i přepočítací koeficient je každoročně stanoven vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále platí obecná zásada, že při stanovení výpočtového základu se použijí redukční hranice, které jsou platné v roce přiznání důchodu. 25) Starobní důchod se skládá ze dvou částí ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry je pro všechny poživatele starobního důchodu jednotná a pro rok 2013 činí 2.330,- Kč měsíčně. 26) Výše procentní výměry se určuje stanovenou procentní sazbou z výpočtového základu, a to podle získané doby pojištění Modelový příklad výpočtu starobního důchodu Výpočet starobního důchodu z veřejného důchodového pojištění je poměrně složitou záležitostí. Nejprve je nutné stanovit důchodový věk pojištěnce a také den, od kterého má být důchod přiznán. Rovněž musíme ověřit, že jsou splněny všechny podmínky pro přiznání nároku na důchod. Dalším krokem je určení rozhodného období, zjištění počtu vyloučených dob spadajících do rozhodného období a zjištění výdělků za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období. Takto zjištěné výdělky se vynásobí koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, čímž dostaneme tzv. indexované výdělky, neboli roční vyměřovací základy. Pomocí součtu ročních vyměřovacích základů a součtu vyloučených dob provedeme výpočet osobního vyměřovacího základu a následnou redukcí zjistíme výpočtový základ. 25) Já jsem pro výpočty v tomto modelovém příkladu použila Důchodovou kalkulačku, která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 27) Pro následné porovnání a ilustraci některých skutečností jsem zvolila výpočet pro dva pojištěnce zaměstnance (pojištěnec A a pojištěnec B). Oběma vznikl nárok na přiznání starobního důchodu v roce 2013, oba dosáhli ke dni přiznání nároku na důchod 39 celých let doby pojištění. Rovněž tak mají stejný počet dnů vyloučených dob, tzn. dnů, které se odečítají od celkového počtu dnů v rozhodném období při výpočtu osobního vyměřovacího základu, protože v nich pojištěnec zpravidla nedosahoval žádných příjmů. Rozdíl mezi oběma pojištěnci je ve výši dosahovaných výdělků v průběhu rozhodného období. Zatímco pojištěnec B dosahoval během své ekonomické aktivity spíše podprůměrných výdělků, příjmy pojištěnce A byly spíše nadprůměrné. 25) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str , ) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce ) Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Důchodové pojištění - Důchodová kalkulačka. Dostupné na WWW: < 27

28 U obou pojištěnců jsem spočítala výši důchodu pro dvě varianty, a to, že pojištěnec začal pobírat starobní důchod ode dne jeho přiznání a dále již nepracoval a pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod ještě další dva roky pracoval a důchod vůbec nepobíral. Dále jsem spočítala jednu variantu pro případ, že by pojištěnci požádali o předčasný starobní důchod ještě před dosažením důchodového věku. Procentní výměra obecného starobního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění do okamžiku vzniku nároku na důchod 1,5 % z výpočtového základu, přičemž celým rokem doby pojištění se rozumí 365 kalendářních dní. 28) V případě našich dvou pojištěnců, kteří dosáhli 39 celých let doby pojištění, tak procentní sazba pro stanovení procentní výměry důchodu činí 58,5 % z výpočtového základu. Pojištěnec A dosáhl za rozhodné období úhrnu ročních vyměřovacích základů (po přepočtu koeficientem nárůstu) ve výši ,- Kč. Následným výpočtem pomocí počtu dnů v rozhodném období a za použití redukčních hranic platných pro rok 2013 jsme dostali výpočtový základ ,- Kč. Procentní výměra důchodu ve výši 58,5 % z výpočtového základu tak činí ,- Kč. K tomu přičteme základní výměru důchodu 2.330,- Kč a dostaneme celkovou výši starobního důchodu ,- Kč (příloha č. 1). U pojištěnce B jsme obdobným způsobem z úhrnu ročních vyměřovacích základů ve výši ,- Kč vypočítali výpočtový základ ,- Kč. Procentní výměra důchodu činí 8.573,- Kč, úhrnná výše starobního důchodu pak činí ,- Kč (příloha č. 3). V absolutním vyjádření má pojištěnec s podprůměrnými příjmy téměř o čtyři a půl tisíce menší důchod. Pokud bychom však porovnali výši důchodu například s příjmem dosahovaným v posledním roce pojištění, zjistíme, že v relativním vyjádření není propad příjmů u obou stejný, ale je daleko vyšší u pojištěnce s nadprůměrnými příjmy. To odpovídá skutečnosti, která byla zmíněna hned v úvodu, že čím vyšší máme plat, tím menší procento ze mzdy bude představovat náš důchod, což je zapříčiněno zejména existencí redukčních hranic. V následující tabulce je pro porovnání uvedena výše mezd a důchodů obou pojištěnců. Výpočet čisté mzdy je proveden v příloze č. 7. Tabulka č. 3 Porovnání výše starobního důchodu jako procenta z čisté mzdy Čistá mzda v roce 2012 Výše starobního důchodu 28 Výše důchodu jako procento z čisté mzdy Pojištěnec A Kč Kč 47,08% Pojištěnec B Kč Kč 75,99% Zdroj: vlastní zpracování 28) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str. 73.

29 Výše starobního důchodu vypočtená v předchozím textu se týkala varianty, kdy pojištěnec začal pobírat starobní důchod ode dne jeho přiznání a dále již nepracoval. Zde se nám však nabízí možnost, jak můžeme dosáhnout vyšší procentní výměry starobního důchodu. A to tak, že budeme pracovat i po dosažení důchodového věku a přitom budeme pobírat starobní důchod v plné výši, ve výši jedné poloviny nebo ho nebudeme pobírat vůbec. Pokud pojištěnec vykonává výdělečnou činnost i po vzniku nároku na starobní důchod (a nepobírá současně invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně) má tedy celkem tři možnosti, jak zvýšit procentní výměru svého starobního důchodu: 29) 1) nepobírá starobní důchod vůbec procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti, 2) pobírá starobní důchod ve výši jedné poloviny, přičemž polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry procentní výměra se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti, 3) pobírá starobní důchod v plné výši procentní výměra se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. Pro naše dva modelové pojištěnce tato možnost znamená, že pokud budou ještě další dva roky (8krát 90 dní) pracovat a nebudou současně pobírat starobní důchod, zvýší se jim procentní sazba pro stanovení procentní výměry důchodu o 12 %, tedy na celkových 70,5 %. Po ukončení výdělečné činnosti by tak pojištěnec A pobíral starobní důchod ve výši ,- Kč a pojištěnec B ve výši ,- Kč, což představuje již celkem znatelný nárůst oproti původní výši (příloha č. 2 a 4). Ačkoliv možnost dosáhnout vyšší procentní výměry starobního důchodu zní lákavě, otázkou zůstává, zda v souvislosti se stále se zvyšujícím věkem pro odchod do důchodu budeme vůbec schopni v takto vysokém věku ještě dále pracovat. Méně pozitivní variantou, kterou však v současné době využívá stále více lidí, je předčasný starobní důchod. Zde se naopak procentní výměra snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Od roku 2012 toto snížení činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dnů, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Doba od přiznání předčasného starobního důchodu až do dosažení potřebného důchodového věku se jako doba pojištění nehodnotí, tzn. nedopočítává se. 29) Pokud by tedy naši pojištěnci A a B v roce 2013 požádali o přiznání předčasného starobního důchodu, a to necelé dva roky (720 dní) před dosažením důchodového věku, došlo by u nich ke snížení procentní výměry důchodu o 8,4 %. Při zachování celkové doby pojištění 39 let 29) PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. Vyd. 13. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN Str. 74,

30 a celkových dosažených výdělků by starobní důchod pojištěnce A činil ,- Kč, pojištěnec B by pobíral starobní důchod ve výši 9.673,- Kč (příloha č. 5 a 6). I přes výše uvedené negativní dopady řeší předčasným důchodem svou životní situaci stále více občanů, a to zejména v případech, kdy v předdůchodovém věku přijdou o práci. Ze všech poživatelů starobního důchodu jich na předčasné důchodce připadá celých 22 %. Pro přiznání předčasného starobního důchodu je třeba splnit dvě podmínky. První podmínkou je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod. Druhou podmínkou je dosažení zákonem stanoveného věku. Až o tři roky dříve mohou požádat o starobní důchod lidé, jejichž důchodový věk je nižší než 63 let a až o pět let dříve mohou odejít do předčasného důchodu ti, jejichž důchodový věk je alespoň 63 let a současně dosáhnou minimálně věku 60 let. 30) Na závěr bych ještě uvedla, že dochází nejen ke zvyšování důchodového věku, ale také ke zvyšování potřebné doby pojištění, což se může stát problémem právě v případě žádosti o předčasný starobní důchod. Potřebná doba pojištění, které je třeba dosáhnout pro přiznání nároku na starobní důchod, je uvedena v následující tabulce, aktuálně platný důchodový věk, kterého je třeba dosáhnou pro přiznání řádného starobního důchodu je uveden v příloze č. 8. Tabulka č. 4 Potřebná doba pojištění pro kalendářní rok, ve kterém je dosaženo důchodového věku po roce let 27 let 28 let 29 let 30 let 31 let 32 let 33 let 34 let 35 let Zdroj: zpracováno dle 30) 2.4 Reforma důchodového systému Dnem 1. ledna 2013 byla spuštěna historicky největší reforma penzijního systému v České republice od roku Jak bylo zmíněno již v úvodu této kapitoly, nově se důchodový systém skládá ze tří základních pilířů důchodového pojištění, důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření. Hlavním cílem důchodové reformy je zajištění dlouhodobého a udržitelného vývoje celého důchodového systému pro budoucí generace. Není žádoucí pouze uspořit na důchodech vyplácených z průběžného systému, ale rozložit rizika a umožnit lepší zhodnocení prostředků spořených na důchod. Soustava s více pilíři by měla účelně kombinovat solidární pojetí důchodů s kapitálovými prvky spoření. 31) Neméně důležitým úkolem, který si klade za cíl penzijní reforma, je zastavení růstu deficitu veřejných prostředků na důchodovém účtu. Schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 30) idnes.cz [online] [cit ]. V předčasné penzi je již přes půl milionu lidí. Dostupné na WWW:< penze.aspx?c=a130404_104148_penze_sov> 31) Důchodová reforma [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 30

31 40 miliard korun ročně. Penze tak musí být dotovány z výnosu jiných daní nebo si na ně stát musí půjčovat a tak zadlužovat budoucí generace. Pro roky 2013 až 2015 došlo k mimořádnému opatření v souvislosti s valorizací důchodů, které by mělo vést ke snížení deficitu státního rozpočtu. Důchody budou v těchto letech valorizovány o třetinu nárůstu spotřebitelských cen a o třetinu růstu průměrné mzdy. V dalších letech se vše navrátí k původnímu stavu, kdy valorizace důchodů bude odpovídat růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd. 32) I nadále zůstává základem současného důchodového systému průběžně financovaný I. pilíř, jehož fungování bylo podrobně rozebráno v této kapitole. Právě z něho totiž pochází téměř 95 % příjmů současných důchodců. Protože však ubývá lidí ekonomicky aktivních, kteří přispívají do systému důchodového pojištění, je nutné rovněž pokračovat v postupných parametrických úpravách průběžně financovaného veřejného důchodového pojištění. Teoreticky to lze řešit například zvyšováním pojistného na důchodové pojištění, snižováním průměrné výše důchodů nebo zvyšováním věku pro odchod do starobního důchodu. 32) Prozatím dochází ke zvyšování důchodového věku, ale je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dojde také ke snížení výše důchodů, protože průběžný systém je velmi silně závislý na věkové struktuře obyvatelstva. Další možností jak zajistit fungování důchodového systému je hledání nových zdrojů pro jeho financování a zejména zvyšování míry individuálních úspor. 32) Od roku 2013 došlo k výrazným změnám v systému penzijního připojištění, resp. doplňkového penzijního spoření a nově bylo přistoupeno k vytvoření tzv. II. pilíře, který má státní důchod doplnit o důchod ze spořícího fondově financovaného systému. Systém doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření bude obsahem dalších kapitol. 32) Důchodová reforma [online] [cit ]. Dostupné na WWW: < 31

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ Accounting and Tax Aspects of Employee Benefits Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Katedra ekonomických studií

Katedra ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Sociální politika ČR ve vztahu k seniorům a problematika výše důchodů této skupiny ve vztahu k životní úrovni Bakalářská práce Autor: Eva

Více

Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování

Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Ocetková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika EKONOMICKÉ DŮSLEDKY SJEDNOCENÍ NĚMECKA Economic Consequences of German Reunification Bakalářská / Diplomová práce Vedoucí

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Bc. Renáta Židková Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2006 Veronika Černocká

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2006 Veronika Černocká Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2006 Veronika Černocká Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Obor: Finance Název diplomové práce: Výběr a přerozdělování příspěvků

Více

Příjmové postavení příjemců starobního důchodu

Příjmové postavení příjemců starobního důchodu Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucí předkládané bakalářské práce paní Ing. Jitce Duškové za věcné připomínky a za věnovaný čas a rád bych také ocenil ochotný přístup, kterého se mi dostávalo při

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Věra Pavlíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi

10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi 10 věcí, které byste měli vědět o své budoucí penzi S vámi od A do Z Zapamatujte si: Vhodná kombinace důchodových pilířů Vám zajistí dostatečnou penzi. 1 Jak se mění důchodový systém? Od 1. ledna 2013

Více

Analýza penzijního systému ČR a jeho budoucí vývoj

Analýza penzijního systému ČR a jeho budoucí vývoj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních a ekonomických disciplín Analýza penzijního systému ČR a jeho budoucí vývoj Diplomová práce Autor: Bc. Petra Peková Finance Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE

ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE POLICE

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Věra Rutkayová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daně v municipálních rozpočtech Věra Rutkayová Bakalářská práce 2012

Více

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD

ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ URČENÝCH KE SPOŘENÍ NA DŮCHOD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA VÝHODNOSTI ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PRODUKTŮ

Více

Udržitelný penzijní systém

Udržitelný penzijní systém Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více

Z Á K O N ze dne.2012,

Z Á K O N ze dne.2012, Z Á K O N ze dne.2012, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A VLIV DAŇOVÝCH REFOREM NA VÝPOČET

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody 1 (ze 17) Důchodové pojištění a penzijní připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová reforma

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ Konsorcium VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí William M.Mercer MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ S OHLEDEM NA SYSTÉMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Příloha k výzkumným zprávám z projektů 1. Analýza důchodových

Více

Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU

Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU Současný stav a vyhlídky důchodových systémů EU Lukáš Bricín Abstrakt Tento článek se zabývá současným stavem důchodových systémů v rámci jednotlivých zemí Evropské unie. Po stručném představení využívaných

Více

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů

Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů Zápis z jednání 2. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu Věk odchodu do důchodu a valorizace důchodů datum: 12. listopadu 2015, 9:00 11:30 místo: Klub, Na Poříčním právu 1, Praha 1 přítomni:

Více

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC?

BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? BÝT RADĚJI OSVČ NEBO ZAMĚSTNANEC? 2. 12. 2015 Děkuji našemu kolegovi Milanovi za článek, který z pohledu fyzické osoby řeší, zda být zaměstnancem nebo OSVČ, a to také konkrétním porovnáváním čísel. Osobně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Rizika důchodového pojištění v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Rizika důchodového pojištění v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rizika důchodového pojištění v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Bc. Lukáš Racek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011 Postoj ODS k důchodové reformě I. Parametrické změny průběž ěžného systému 1. Souhlasíme s návrhy na změny parametrického typu průběžného systému navržené Bezděkovou komisí. 2. Nesouhlasíme se zrychlením

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Obor: Podnikání a administrativa TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza hospodaření zvolené příspěvkové organizace Vypracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Odchod zaměstnanců do důchodu

Odchod zaměstnanců do důchodu Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu Bakalářská práce Odchod zaměstnanců do důchodu Student: Lucie Ovčačíková Vedoucí bakalářské práce: Prof.

Více

Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy

Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Studijní obor: Finance a řízení Financování regionálního školství v kraji Vysočina se zaměřením na střední školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Věra Nečadová Autor:

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Lucie Dědečková

ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E. 2012 Lucie Dědečková ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2012 Lucie Dědečková ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou

Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Zklidnění dopravy v Chlumci nad Cidlinou Bc. Ondřej Šanda Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Katedra managementu podnikatelské sféry

Katedra managementu podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Bc. Miroslava Hamerníková 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Diplomová práce. Bc. EVA KAPROVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. EVA KAPROVÁ Financování regionálního školství Olomouc 2014 Vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSI FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

VÝVOJ KOJENECKÉ ÚMRTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1950-2011

VÝVOJ KOJENECKÉ ÚMRTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1950-2011 RELIK 213. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 9. 1. prosince 213 VÝVOJ KOJENECKÉ ÚMRTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 195-211 Jana Langhamrová Abstrakt Kojenecká úmrtnost se v posledních

Více

Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor

Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Reforma nemocenského pojištění a její vliv na podnikový sektor Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra Ondráčková Klára Slováčková Brno 2010 Poděkování

Více

Komparace financování zdravotního systému RF a ČR

Komparace financování zdravotního systému RF a ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komparace financování zdravotního systému RF a ČR Diplomová práce Autor: Viktoriya Mikhaylova Finance, Finanční obchody Vedoucí práce:

Více

Katedra podnikatelské sféry

Katedra podnikatelské sféry Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci D i p l o m o v á p r á c e Zykanová Irena 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec D i p l o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více