ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: Uherský brod, PSČ Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Mgr. Michal Gergela Ing. Petr Vrána, zástupce ředitele Razítko organizace a podpis ředitele: Datum:

2 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem za rok 2006 Obsah: A.Část textová Úvod Organizace je tvořena třemi provozními složkami. Vlastním gymnáziem 3121, školní jídelnou 3142 a jazykovou školou Vlastní gymnázium má dva denní studijní cykly osmiletý a čtyřletý s všeobecným zaměřením.v rámci čtyřletého studia má škole v rozsahu poloviny třídy povolen studijní obor gymnázium se zaměřením na programování. Gymnázium mělo dle zahajovací statistiky k celkem 708 žáků denního studia, jazyková škola měla k v šesti odděleních celkem 70 studentů, z toho 40 dospělých a 30 studentů. Organizace měla k celkem 84 fyzických osob v pracovním poměru, z toho: 52 interních pedagogických pracovníků na plný nebo částečný úvazek, 4 externí pedagogy na částečný úvazek a dohodu, 14 správních zaměstnanců, 8 zaměstnanců školní jídelny a 6 zaměstnanců na mateřské dovolené, tj. celkem 74,64 přepočtených zaměstnanců, z toho 52,14 pedagogických pracovníků, 14,67 správních zaměstnanců a 7,83 přepočtených zaměstnanců školní jídelny. 1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů. Hospodaření organizace se v průběhu roku 2006 řídilo závaznými ukazateli stanovenými KÚ Zlín - odborem školství, mládeže a sportu (viz tabulka níže). Ze strany školy byly všechny limity těchto ukazatelů dodrženy. V rámci neinvestiční dotace ze strany MŠMT dostala organizace celkem ,- Kč, z toho dotace na přímé náklady na vzdělání, včetně přímých ONIV činí ,- Kč a v rámci SIPVZ ,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele činil tis. Kč. V rámci SIPVZ dostala organizace ze strany MŠMT investiční dotaci ve výši 115 tis. Kč Jak dotace ze strany MŠMT, tak i příspěvek od zřizovatele, byly čerpány a využity plně v souladu se zákonem č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Všechny přidělené prostředky byly využity skoro beze zbytku, vratka organizace pro finanční vypořádání se státním rozpočtem činí 3 530,- Kč neinvestiční dotace a 7 936,- Kč investiční dotace. Obě částky jsou nevyužité prostředky v rámci dotace na čtyři projekty SIPVZ. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2006 neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet platy ostatní osobní náklady ONIV přímé ONIV provozní NIV ostatní Celkem investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele dotace ze státního rozpočtu 0 0

3 dotace ze zahraničí 0 0 dotace ze státních fondů 0 0 Celkem Odvod z investičního fondu: V kalendářním roce 2006 byly uskutečněny celkem 3 rozpočtová opatření v rámci pravomoci územního správního celku v těchto oblastech: 1. změna navýšení prostředků ONIV přímé o ,- Kč účelová dotace MŠMT ČR na zajištění standardu služeb ICT ve výši ,- Kč 2. změna navýšení mzdových prostředků a prostředků na odvody v rámci rozvojového programu pro gymnázia o ,- Kč účelová dotace MŠMT ČR na čtyři projekty SIPVZ (ICT nadstandard) v částce ,- Kč na ostatní NIV a ,- Kč na investice navýšení provozních prostředků ze strany zřizovatele o ,- Kč 3. změna zvýšení prostředků na platy a odvody v celkové částce o ,- Kč V rozpočtových opatřeních a tudíž ani v objemu rozpočtovaných položek (celkem tis. Kč) nebyly provedeny zásadní změny. V rámci vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES/COMENIUS, Aktivita 1 Projekt rozvoje škol, získala škola na společný evropský projekt EURO-WORK na další - třetí rok dotaci v celkové výši ,82 Kč. Včetně zůstatku 9 634,58 Kč z roku 2005 tak měla škola k dispozici pro rok 2006 celkem částku ,40 Kč. Na plánované výdaje v souladu s podaným a schváleným projektem čerpala organizace ,20 Kč. Zůstatek ve výši ,20 Kč bude použit v roce ) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti Čerpání finančních prostředků jak ze strany MŠMT a zřizovatele, tak i z vlastní činnosti bylo zaměřeno na zajištění aktuálních potřeb v těchto oblastech činnosti školy: - výchovný a vzdělávací proces zlepšení a modernizace prostor a vybavení pro výuku nákup učebních pomůcek do nově upravených a modernizovaných učeben technické zhodnocení některých počítačů ve školní síti další vzdělávání pedagogických pracovníků na úhradu měsíčních poplatků za připojení do celosvětové sítě INTERNET. - údržbu a provoz školní budovy a školní jídelny. - mzdové prostředky a povinné odvody Prostředky byly převážně čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem. 1) tab. č. 1 a 2 Nesoulad mezi plánovaným rozpočtem prostředků na platy a OPPP a skutečností k byl zapříčiněn čerpáním mzdových prostředků na jazykové škole. Původně plánovanou lektorku konverzace NJ z řad zaměstnanců školy se ve druhém pololetí roku 2006 nepodařilo zajistit a byla operativně nahrazena jinou vyučující na základě dohody. Rozdělení mzdových prostředků na platy a OPPP v rámci přidělené dotace z MŠMT bylo ale striktně dodrženo. Úspora v čerpání odvodů na sociální a zdravotní pojištění z dotace MŠMT (asi 26,8 tis. Kč) byla v závěru roku v souladu se Základními principy rozpisu a přidělování finančních prostředků

4 použita na nákup potřebných chybějících učebních pomůcek. Tím byl zapříčiněn zvýšený objem čerpání přímých ONIV oproti plánovanému rozpočtu o 16,6 tis. Kč. Převážně byla tato částka použita na krytí zvýšených nákladů v pol Cestovní náhrady. Navýšené čerpání pol Učební pomůcky o cca 32,8 tis. Kč bylo vyvoláno vybavením nově zřizované multimediální učebny audiovizuální technikou. Toto navýšení bylo kryto nečerpáním odpovídajících prostředků pol Učebnice. Navýšení pol Ostatní nákup materiálu oproti plánu o 30 tis. Kč bylo zapříčiněno částečně zvýšeným nákupem spotřebního materiálu do školní jídelny o 13 tis. Kč (talířky, skleničky, čistící potřeby), zvýšenou spotřebou papíru a toneru do tiskáren a kopírek v rámci činnosti školy a nákupem spotřebního elektromateriálu pro vlastní instalaci elektrorozvodů k počítačům a audiotechnice do nově budované multimediální učebny a čtyř odborných učeben FY, CH, BI, ZE. Nedočerpání naplánované položky 5137 Drobný hmotný majetek v rozsahu 71,5 tis. Kč bylo vyvoláno z velké části potřebou krýt zvýšené náklady v pol Opravy a udržování ( 48 tis. Kč) a v pol. 516 Ostatní služby (66 tis. Kč). - přesun částky cca 28 tis. Kč na provedení opravy podlahy, se kterou se původně nepočítalo, v nově zřízené multimediální učebně - přesun částky 20 tis. Kč na částečné krytí nákladů vyvolaných nákupem a instalací 4 kusů nových protipožárních dveří, což vyplynulo z tématické požární kontroly ze dne přesun částky 23 tis. Kč na krytí nákladů vyvolaných skartací archívu, mimořádnou inzercí, kontrolou a opravou hasicích přístrojů, servisní prohlídkou hořáků apod. Překročení plánovaných nákladů za spotřebu energie o 5 tis. Kč je nepatrné. Tak příznivý výsledek je důsledkem velmi mírné až teplé zimy v závěru roku Nesoulad mezi skutečností a plánovaným čerpáním pol. 516 Ostatní služby ve výši přibližně 66 tis. Kč byl zapříčiněn jednak nedostatečným naplánováním této položky ve srovnání s rokem 2005 (snaha o radikální úsporu z důvodu nízkého přiděleného rozpočtu provozních výdajů), jednak několika neplánovanými skutečnostmi, ke kterým v průběhu roku došlo: - vydání sborníku ke 110. výročí založení školy v ceně ,- Kč (VFP ze strany města Uh. Brod) - provedení skartace archívu v souladu se skartačním řádem v ceně 5 569,- Kč - zaúčtováním servisních služeb na studentskou kopírku v částce ,- Kč na základě podepsané servisní smlouvy (0,37 Kč / kopii) - mimořádná inzerce školy ve Zlatých stránkách v ceně 6 295,- Kč Překročení plánované položky 5171 Opravy a udržování o cca 48 tis. Kč jde z velké části na úkor dvou původně neplánovaných akcí; nákup a instalace 4 kusů nových protipožárních dveří v ceně 40,4 tis. Kč, což vyplynulo z tématické požární kontroly ze dne a velké opravy kotle ve školní jídelně v částce až 42,5 tis. Kč. Nedočerpání položky 9551 Odpisy majetku o částku 10 tis. Kč bylo zapříčiněno skutečností, že většinu DHM škola pořídila a do evidence zavedla až v závěru kalendářního roku, a proto původně plánované odpisy z nově pořízeného majetku nebyly naplněny v plné výši. Na nenaplnění původně plánovaných výnosů ze školného - výnosů na jazykové škole o 8,9 tis. Kč se podílí především nižší počet účastníků v jednotlivých kurzech, než jak škola plánovala. Dále pak i věkové složení kurzů, kde je relativně dost studentů, kteří mají snížené školné. Původně plánované výnosy ze stravného nebyly naplněny o cca 125 tis. Kč (5,5%), což bylo zapříčiněno jednak mírně sníženým počtem vydaných obědů oproti roku 2005 (4%), jednak posunutím termínu zvýšení potravinové normy o dva měsíce až na 1.listopadu 2006.

5 Překročení plánovaných příspěvků a dotací o cca 57,23 tis. Kč představuje získání a čerpání dotace na projekt SOCRATES v rámci projektů financovaných Evropskou unií o 60,76 tis. Kč a vratku do SR ve výši 3,53 tis. Kč. Zvýšené čerpání rezervního fondu o 29,68 tis. Kč odpovídá přijaté veřejné finanční podpoře ze strany města Uherský Brod na tři akce realizované školou Zajištění mezinárodní konference v projektu SOCRATES, Vydání sborníku ke 110. výročí založení školy, Podpora výměnného pobytu studentů Uherský Brod Berlín. 2) tab. č. 3 Tab. č.3 ukazuje celkové neinvestiční náklady na jednoho žáka organizace v členění na přímé a provozní náklady, kryté z dotace a kryté z vlastních zdrojů. Ve srovnání s rokem 2005 (40 667,- Kč/žáka) vzrostly celkové náklady na jednoho žáka v roce 2006 na ,- Kč/žáka, což je o 5,8%. Tento nárůst je přiměřený, nijak dramatický, a je tvořen 7,2% nárůstem přímých výdajů z ,- Kč/žáka v roce 2005 na ,- Kč/žáka v roce Provozní výdaje naopak poklesly o 8,1%, a to z 10364,- Kč/žáka v roce 2005 na 9 529,- Kč/žáka v roce Vzrůst přímých výdajů na žáka byl zapříčiněn jednak navýšením mzdových nákladů ve srovnání s rokem 2005 v důsledku zvýšení tarifů o 5%, jednak zvýšenou účelovou dotací ze strany MŠMT v rámci SIPVZ - 744,2 tis. Kč oproti 367,8 tis. Kč v roce Pokles provozních výdajů na žáka oproti roku 2005 o více než 8 % je důsledkem skutečnosti, že v roce 2006 škola neprováděla žádnou větší opravu nemovitého majetku z fondu IF oproti roku 2005 ( 945 tis. Kč). 3) Vyhodnocení doplňkové činnosti - tab. č. 4 Škola v roce 2006 nerealizovala žádnou zřizovatelem povolenou doplňkovou činnost. 4) Vyhodnocení hospodářského výsledku - tab. č. 5 Celkový hospodářský výsledek organizace za rok 2006 je zisk ve výši ,80 Kč. Veškerý zisk je tvořen ziskem z hlavní činnosti. Organizace navrhuje zřizovateli v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů převést celý zisk do rezervního fondu za účelem vytvoření potřebného objemu finančních prostředků v tomto fondu na uskutečnění posledních splátek nařízeného odvodu do státního rozpočtu v roce ) Stav pohledávek - tab. č. 6a, 6b Všechny pohledávky, které organizace měla k , byly běžné pohledávky za stravným studentů a zaměstnanců, které byly v průběhu ledna vyrovnány, a pohledávky za poskytnutými půjčkami zaměstnancům školy z fondu FKSP, které se průběžně splácejí podle podepsané smlouvy. Organizace k neměla žádnou nedobytnou pohledávku, či jinou pohledávku po lhůtě splatnosti. 6) Stav závazků a jejich finanční krytí tab. č. 7 Organizace k neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Všechny existující závazky byly jednak běžné závazky ve lhůtě splatnosti (faktura za potraviny, srážky zaměstnancům, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu zaměstnancům), jednak zůstatek závazku vzniklého nařízením odvodu neoprávněně použitých prostředků SR. Celková výše neprominutého odvodu a penále z tohoto odvodu činí celkem ,- Kč. Rozhodnutím Finančního úřadu v Uherském Hradišti č.j /05/336980/7452 ze dne bylo škole povoleno splacení výše uvedené částky formou šesti splátek v rozmezí let 2005 až Výše provedených splátek za roky činí ,- Kč, zůstatek pro rok 2007 je ,- Kč. Částka ,- Kč vedená na účtu 349 odpovídá vratce nevyčerpaných prostředků (3 530,- Kč neinvestičních a 7 936,- Kč investičních) v rámci účelové dotace na čtyři projekty SIPVZ.

6 7) Vybrané účty Výkazu zisku a ztrát - tab. č. 8 Stav účtu 542 Ostatní pokuty a penále činil k ,- Kč. Odpovídá skutečnosti, že organizace realizovala v roce 2006 úhradu druhé a třetí splátky Finančním úřadem v Uherském Hradišti nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně. 8) Fondy organizace tab. č Stav finančních fondů organizace k byl celkem ,- Kč. Přídělem do jednotlivých fondů během roku byl jednak zlepšený HV za rok ,- Kč, příděl do FKSP ve výši 2% vyplacených mezd ,- Kč, odpisy ve výši ,- Kč a veřejná finanční podpora ze strany města Uh. Brod na tři akce realizované školou ve výši ,- Kč. Celkem činil příděl do všech fondů ,- Kč. Čerpání fondů celkem za rok 2006 je ,- Kč, zůstatek fondů k pak činí ,- Kč. Vyjma fond FKSP jsou všechny finanční fondy organizace plně kryty bankovními účty. Neplné krytí fondu FKSP bankovním účtem č. 243 (rozdíl činí ,- Kč) je zapříčiněno pohledávkami organizace za půjčkami zaměstnancům ve výši ,- Kč, jak ukazuje tabulka č. 6 a). Na běžném účtu měla organizace k ,79 Kč, z toho ,59 Kč byly prostředky na běžný provoz školy a ,20 Kč zůstatek finančních prostředků z programu SOCRATES/COMENIUS, Aktivita 1 Projekt rozvoje škol, použitelný v roce 2007, jak ukazuje i tabulka č.7 účet 324. Přebytek na bankovním účtu 241 pro FRM oproti finančnímu účtu 916 o 7 936,- Kč představuje vratku nevyčerpaných investičních prostředků, které organizace v termínu začátkem února vrátila do státního rozpočtu. Skutečná tvorba a užití IF důsledně odpovídaly naplánované a zřizovatelem schválené tvorbě a užití. Výdaje ve všech případech plně korespondovaly s původně naplánovanými výdaji. Organizace během roku provedla jednorázový plánovaný odvod částky ,- Kč do rozpočtu zřizovatele. Počáteční stav RF ve výši 27,- Kč byl v průběhu roku navýšen o ,- Kč ze zlepšeného HV za roku 2005 a o ,- Kč z VFP města. Během roku byl realizován výdaj ve výši ,- Kč - úhrada druhé a třetí splátky FÚ v Uherském Hradišti nařízeného odvodu do státního rozpočtu, a výdaje ve výši ,5 Kč odpovídající realizaci tří akcí, na které škola dostala VFP ze strany města Uherský Brod. Konečný stav rezervního fondu plně krytý bankovním účtem je k ,- Kč. 9) Vyhodnocení plánu oprav tab. č. 12 V rámci dobré péče o svěřený majetek, jeho zhodnocení a rozvoj a plnění výchovně vzdělávacích cílů a úkolů, ke kterým byla organizace zřízena, realizovala škola podle plánu oprav na rok 2006 několik běžných oprav financovaných jednak z provozních prostředků z rozpočtu zřizovatele, jednak i z vlastních zdrojů. Velké opravy budov financovaných z prostředků IF škola v roce 2006 neprováděla. U drobné údržby financované z běžných provozních prostředků zřizovatele škola nerealizovala výměnu roštů u kotlů ve školní jídelně v ceně 5 tis. Kč, neboť organizace zvažuje v blízké době její celkovou generální rekonstrukci. Realizovala pouze celkovou opravu podlahy (kompletní položení PVC čtverců), se kterou se původně nepočítalo, v nově zřízené multimediální učebně v ceně 28,3 tis. Kč. Částku rezervovanou na opravu strojů a zařízení organizace překročila o cca 20 tis. Kč v důsledku nepředvídané mimořádně velké opravy kotle ve školní jídelně v ceně 42,5 tis. Kč. V důsledku častých legislativních změn automaticky se promítajících do účetnictví organizací, bylo nutné během roku 2006 opakovaně aktualizovat příslušné účetní a hospodářské programy od firmy Gordic. Dále bylo nutné aktualizovat program Bakaláři pro evidenci školní matriky studentů a učitelů a program Legislativa školy. Částka za upgrade všech těchto programů dosáhla v roce 2006 hranice

7 cca 38 tis. Kč. Plánovanou částku však nepřekročila. Upgrade z verze 9 na verzi 10 a rozšíření o nové programové moduly, které umožní lepší správu a kontrolu počítačů ve výukových učebnách jak pro vyučujícího, tak i pro správce sítě, si vyžádal stávajícího programu OptimAccess. Částka k tomu potřebná byla 8 437,- Kč. Mimo plánovaný rozpočet oprav organizace musela vynaložit v průběhu roku prostředky na jednu původně neplánovanou akce. Nákup a instalaci 4 kusů nových protipožárních dveří v ceně 40,4 tis. Kč, což vyplynulo z tématické požární kontroly ze dne Finanční krytí této akce bylo z vlastních zdrojů ,- Kč. 10) Péče o svěřený majetek V rámci dobré péče o svěřený majetek, jeho zhodnocení a rozvoj, plnění výchovně vzdělávacích cílů a úkolů, ke kterým byla organizace zřízena, realizovala škola v průběhu roku nákup některých věcí a zařízení financovaných jak z prostředků IF, tak i z provozních prostředků zřizovatele: - nákup 1 ks nového serveru do školní sítě Novell v ceně cca 90 tis. Kč, namísto již technicky zastaralého serveru pořízeného v roce nákup a instalaci 1 ks interaktivní tabule ACTIV board A78 do nově zřizované multimediální učebny v ceně 81,8 tis. Kč - nákup a pevnou stropní instalaci 1 ks dataprojektoru do této učebny v ceně 61,6 tis. Kč - nákup 1 ks poštovního serveru pro elektronickou poštu studentů, včetně instalace příslušného antivirového a antispamového software, v ceně 55,7 tis. Kč - nákup a pevnou stropní instalaci 4 ks dataprojektorů do odborných učeben chemie, biologie, fyziky a zeměpisu v celkové ceně 235,9 tis. Kč, a to v rámci účelové investiční dotace na čtyři projekty SIPVZ - pořízení 1 ks potřebného hnětacího a mísícího stroje do kuchyně školní jídelny v ceně 220 tis. Kč - v rámci přebudování bývalé zubní ordinace na novou multimediální učebnu pořízení: a) stolového a sedacího vybavení (žákovské stolky, učitelský stolek, židličky) v ceně 96,8 tis. Kč b) přístrojového vybavení (počítače žáků a učitele, audiotechnika, nástěnná tabule) v ceně 451,8 tis. Kč c) kompletní zasíťování této učebny strukturovanou kabeláží a připojení na školní počítačovou síť v ceně cca 79,9 tis. Kč Kromě výše uvedených skutečností škola nerealizovala nákup žádného jiného významného DHM, pozemku, uměleckých děl, cenin apod. Škola nemá momentálně žádnou probíhající nedokončenou investiční akci. Stav zásob na skladu (čistící prostředky, učebnice, materiál, kancelářské potřeby, potřeby pro žáky, potraviny) byl k ve výši ,- Kč. Stav cenin (poštovních známek) byl k témuž datu 152,- Kč. Při inventuře nebyl zjištěn žádný inventární rozdíl. Nesoulad účtů 028/088 není. 11) Informace o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky V průběhu roku 2006 nebyla na škole provedena žádná kontrola. V Uherském Brodě dne 19. února 2007 Zprávu vypracoval: Ing. Petr Vrána, zástupce ředitele školy

8 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace za rok 2006 Celkové hodnocení organizace Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 505/2002 S. ve znění pozdějších předpisů a stanoveným způsobem předložena zřizovateli dle vyhlášky č.16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace použila při roční uzávěrce i během roku časové rozlišení nákladů a výnosů k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti nákladů a výnosů k Dohadné účty aktivní a pasivní nebyly při roční uzávěrce ani během roku použity. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly byla provedena oprava zaúčtování vratky účelové investiční dotace. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Rozbory hospodaření byly předloženy dle pokynu odboru a ve stanoveném rozsahu, na základě kontroly údajů byly provedeny opravy a upřesnění některých údajů. K vykázala organizace zůstatek na účtu 542 (ostatní pokuty a penále) ve výši ,-Kč. Jedná se o úhradu druhé a třetí splátky nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně hrazeno z rezervního fondu. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu školy velmi dobrá spolupráce a komunikace, jednání vstřícné. Závěr V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství, mládeže a sportu KÚ doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši ,80 Kč byl schválen a převeden do rezervního fondu ve výši ,80 Kč tak, jak bylo navrhováno organizací. Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Stanovisko bylo zpracováno na základě předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 0035/R02/07 ze dne Ve Zlíně účetní metodik a rozpočtář ORFŠ v SP: Ing. Martin Novák Mgr. Petr Pavlůsek vedoucí odboru

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více