ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: Uherský Brod, PSČ Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: RNDr. Karel Radil Ing. Petr Vrána, zástupce ředitel Razítko organizace a podpis ředitele: Datum:

2 Zpráva o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem za rok 2005 Obsah: A.Část textová I. Úvod Organizace je tvořena třemi provozními složkami. Vlastním gymnáziem 3121, školní jídelnou 3142 a jazykovou školou Vlastní gymnázium má dva denní studijní cykly osmiletý a čtyřletý s všeobecným zaměřením. V rámci čtyřletého studia má škole v rozsahu poloviny třídy povolen studijní obor gymnázium se zaměřením na programování. Gymnázium mělo dle zahajovací statistiky k celkem 708 žáků denního studia, jazyková škola měla v pěti odděleních celkem 64 studentů, z toho 40 dospělých a 24 studentů. Organizace měla k celkem 83 fyzických osob v pracovním poměru, z toho: 51 interních pedagogických pracovníků na plný nebo částečný úvazek, 3 externí pedagogy na částečný úvazek a dohodu, 14 správních zaměstnanců, 8 zaměstnanců školní jídelny a 7 zaměstnanců na mateřské dovolené, tj. celkem 74,1 přepočtených zaměstnanců, z toho 51,6 pedagogických pracovníků, 14,7 správních zaměstnanců a 7,8 přepočtených zaměstnanců školní jídelny. II. Základní ekonomické ukazatele - závazné ukazatele Hospodaření organizace se v průběhu roku 2005 řídilo závaznými ukazateli stanovenými KÚ Zlín - odborem školství, mládeže a sportu (viz tabulka níže). Ze strany školy byly všechny limity těchto ukazatelů dodrženy. V rámci neinvestiční dotace ze strany MŠMT dostala organizace celkem ,- Kč, z toho dotace na přímé náklady na vzdělání, včetně přímých ONIV činí ,- Kč a v rámci SIPVZ ,- Kč. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele činil tis. Kč. V rámci SIPVZ dostala organizace ze strany MŠMT investiční dotaci ve výši 115 tis. Kč Jak dotace ze strany MŠMT, tak i příspěvek od zřizovatele, byly čerpány a využity plně v souladu se zákonem č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Všechny přidělené prostředky byly využity skoro beze zbytku, vratka organizace pro finanční vypořádání se státním rozpočtem činí 3 530,- Kč neinvestiční dotace a 7 936,- Kč investiční dotace. Obě částky jsou nevyužité prostředky v rámci dotace na čtyři projekty SIPVZ. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2005 neinvestiční:; schválený rozpočet upravený rozpočet platy ostatní osobní náklady ONIV přímé ONIV provozní NIV ostatní Celkem investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet dotace od zřizovatele 0 0 dotace ze státního rozpočtu dotace ze zahraničí 0 0 dotace ze státních fondů 0 0 v Kč v Kč

3 Celkem Odvod z investičního fondu: V kalendářním roce 2005 bylo uskutečněno celkem 5 rozpočtových opatření v rámci pravomoci územního správního celku v těchto oblastech: 1. změna navýšení prostředků ONIV provozní o ,- Kč účelová dotace na zajištění připojení na INTERNET a na zajištění ICT ve výši ,- Kč 2. změna účelová dotace na financování projektu zavádění ICT do výuky ve výši ,- Kč 3. změna zvýšení prostředků na OPPP v celkové hodnotě o ,- Kč. snížení prostředků na platy v celkové hodnotě o ,- Kč zvýšení prostředků na odvody o ,- Kč 4. změna zvýšení prostředků ONIV přímé o částku ,- Kč 5. změna zvýšení prostředků ONIV provozní o ,- Kč na posílení provozních prostředků za účelem vytvoření zlepšeného výsledku hospodaření V rozpočtových opatřeních a tudíž ani v objemu rozpočtovaných položek (celkem 910 tis. Kč) nebyly provedeny zásadní změny. V rámci vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES/COMENIUS, Aktivita 1 Projekt rozvoje škol, získala škola na společný evropský projekt EURO-WORK na další - druhý rok dotaci v celkové výši ,71 Kč. Včetně zůstatku ,36 Kč z roku 2004 tak měla škola k dispozici pro rok 2005 celkem částku ,07 Kč. Na plánované výdaje v souladu s podaným a schváleným projektem čerpala organizace , 49 Kč. Zůstatek ve výši 9 634,58 Kč bude použit v roce III. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů hlavní činnosti Čerpání finančních prostředků jak ze strany MŠMT a zřizovatele, tak i z vlastní činnosti bylo zaměřeno na zajištění aktuálních potřeb v těchto oblastech činnosti školy: - výchovný a vzdělávací proces zlepšení a modernizace prostor a vybavení pro výuku nákup učebních pomůcek do nově upravených a zrekonstruovaných učeben technické zhodnocení některých počítačů ve školní síti další vzdělávání pedagogických pracovníků na úhradu měsíčních poplatků za připojení do celosvětové sítě INTERNET. - údržbu a provoz školní budovy a školní jídelny. - mzdové prostředky a povinné odvody Prostředky byly převážně čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem. tab. č. 1 a 2 Drobný nesoulad mezi plánovaným rozpočtem prostředků na platy a OPPP a skutečností k byl zapříčiněn čerpáním mzdových prostředků na jazykové škole. Původně plánovaná vyučující NJ musela být na první pololetí rok 2005 operativně nahrazena jinou vyučující na základě dohody. Překročení plánovaných prostředků na platy bylo realizováno jen v jazykové škole (vyplacení odměn za přípravu, organizaci a zajištění průběhu státní jazykové zkoušky z AJ, otevření jednoho neplánovaného oddělení konverzace NJ). Rozdělení mzdových prostředků na platy a OPPP v rámci přidělené dotace z MŠMT bylo ale striktně dodrženo. Úspora v čerpání odvodů na sociální a zdravotní pojištění z dotace MŠMT (asi 11,5 tis. Kč) byla v závěru roku v souladu se Základními principy rozpisu a přidělování finančních prostředků

4 použita na nákup chybějících učebních pomůcek. Zvýšený objem čerpání přímých ONIV oproti plánovanému rozpočtu (asi 25,8 tis. Kč) byl kromě předchozího zapříčiněn i zvýšeným nákupem dovybavením jazykových učeben dalšími odbornými knihami a učebnicovými komplety - učebními pomůckami z výnosů jazykové školy. Navýšení pol Ostatní nákup materiálu oproti plánu o 94 tis. Kč bylo zapříčiněno jednak nedostatečným naplánováním této položky ve srovnání se skutečností roku 2004 (snaha o radikální úsporu z důvodu očekávaného zdražení energie v roce 2005), jednak částečně zvýšeným nákupem spotřebního materiálu do školní jídelny (talířky a skleničky), zvýšenou spotřebou papíru a toneru do tiskáren a kopírek v rámci činnosti školy a nepředvídaným nákupem těsnících protipožárních pásek nutných k opravě dveří, vyplývající z požární kontroly. Nedočerpání naplánované položky 5137 Drobný hmotný majetek v rozsahu 230 tis. Kč bylo vyvoláno: - přesunem částky 100 tis. Kč (kryté z rezervního fondu a plánované na vybavení rekonstruované učebny hudební výchovy novým nábytkem) na úhradu první splátky odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně - přesunem částky 80 tis. Kč (původně plánovanou na nákup nových židliček do učeben s repasovanými lavicemi) na úhradu nákladů vzniklých s odstraňováním závad zjištěných požární kontrolou (nákup chybějících hasících přístrojů, nákup samozavíračů na dveře, těsnící pásky apod.) v průběhu roku účtováním částky za nový obklad stěn v rozsahu ,- Kč pod položku technické zhodnocení budov (kryto z vlastních zdrojů) Překročení plánovaných nákladů za spotřebu energie o 19 tis. Kč, i přes velmi úsporný režim, je jen důsledkem zdražení energií na konci roku Platby za plyn a el. energii probíhají formou měsíčních záloh a ihned následného vyúčtování, platby za vodu probíhají formou půlročního vyúčtování. Překročení plánované položky 5171 Opravy a udržování o cca 54 tis. Kč jde z velké části ,- Kč na úkor původně neplánovaných stavebních prací při rekonstrukci učebny hudební výchovy (provedení sanačních prací na částech vnitřních omítek, montáž sádrokartonových panelů ve větším rozsahu). Nedočerpání položky 9551 Odpisy majetku o částku 9 tis. Kč odpovídá zaúčtování této částky odpisů na účet původně neplánované doplňkové činnosti. Na překročení původně plánovaných výnosů ze školného - výnosů na jazykové škole se podílí jednak výnosy z původně neplánovanému kurzu konverzace z německého jazyka, jednak výnosy za realizaci státní jazykové zkoušky u státnicového kurzu, které poprvé realizovala škola vlastními silami. Překročení původně plánovaných výnosů ze stravného o 102 tis. Kč odpovídá přetrvávajícímu zvýšenému zájmu studentů o stravování, se kterým škola původně nepočítala. I v roce 2005 bylo v průměru vydáno 522 obědů/den, což odpovídá již zvýšené poptávce z roku Překročení plánovaných příspěvků a dotací o cca 175,36 tis. Kč představuje získání a čerpání dotace na projekt SOCRATES v rámci projektů financovaných Evropskou unií. Zvýšené čerpání rezervního fondu o 12 tis. Kč odpovídá realizaci první splátky Finančním úřadem v Uherském Hradišti nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně.

5 tab. č. 3 Ukazuje celkové neinvestiční náklady na jednoho žáka organizace v členění na přímé a provozní náklady, kryté z dotace a kryté z vlastních zdrojů. Ve srovnání s rokem 2005 (43 040,- Kč/žáka) vzrostly celkové náklady na jednoho žáka v roce 2006 na ,- Kč/žáka, což je nárůst o 5,86%. Tento nárůst je přiměřený, nijak dramatický, a je převážně tvořen 7,2% nárůstem přímých výdajů z ,- Kč/žáka v roce 2005 na ,- Kč/žáka v roce Provozní výdaje naopak poklesly o 8,1%, a to z ,- Kč/žáka v roce 2005 na 9 529,- Kč/žáka v roce Vzrůst provozních výdajů na žáka o více než 4% má příčinu ve zvýšeném financování do oprav nemovitého majetku z IF v roce 2005 (945 tis. Kč) oproti roku 2004 (610 tis. Kč). IV. Vyhodnocení doplňkové činnosti - tab. č. 4 Škola v rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti realizovala pro své pedagogy čtyři vzdělávací kurzy P v rámci SIPVZ. Jeden kurz pro úvodní modul P0 a tři kurzy pro volitelné moduly P. Po započtení všech nákladů je zisk z této činnosti 144,90 Kč, který organizace navrhuje přidělit do rezervního fondu. V. Vyhodnocení hospodářského výsledku - tab. č. 5 Celkový hospodářský výsledek organizace je zisk ve výši ,27 Kč. Kromě zisku z hlavní činnosti ve výši ,37 Kč vykazuje organizace i zisk z doplňkovou činnost ve výši 144,90 Kč. Organizace navrhuje zřizovateli v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů převést celý zisk do rezervního fondu za účelem vytvoření potřebného objemu finančních prostředků v tomto fondu na uskutečnění dvou splátek nařízeného odvodu do státního rozpočtu v roce VI. Stav pohledávek - tab. č. 6a, 6b Všechny pohledávky, které organizace měla k , byly běžné pohledávky za stravným studentů a zaměstnanců, které byly v průběhu ledna vyrovnány, a pohledávky za poskytnutými půjčkami zaměstnancům školy z fondu FKSP, které se průběžně splácejí podle podepsané smlouvy. Pohledávka za fakturu na pronájem ve výši 900,- Kč byla v lednu splacena. Organizace k neměla žádnou nedobytnou pohledávku, či jinou pohledávku po lhůtě splatnosti. VII. Stav závazků a jejich finanční krytí tab. č. 7 Organizace k neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti. Všechny existující závazky byly jednak běžné závazky ve lhůtě splatnosti (srážky zaměstnancům, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu zaměstnancům), jednak zůstatek závazku vzniklého nařízením odvodu neoprávněně použitých prostředků SR. Celková výše neprominutého odvodu a penále z tohoto odvodu činí celkem ,- Kč. Rozhodnutím Finančního úřadu v Uherském Hradišti č.j /05/336980/7452 ze dne bylo škole povoleno splacení výše uvedené částky formou šesti splátek v rozmezí let 2005 až Výše splátek za roky činí ,- Kč, zůstatek pro rok 200ý je tedy ,- Kč. VIII. Vybrané účty Výkazu zisku a ztrát - tab. č. 8 Stav účtu 542 Ostatní pokuty a penále činil k ,- Kč. Odpovídá skutečnosti, že organizace realizovala v roce 2005 úhradu první splátky Finančním úřadem v Uherském Hradišti nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně. IX. Fondy organizace tab. č Stav finančních fondů organizace k byl celkem ,- Kč. Přídělem do jednotlivých fondů během roku byl jednak zlepšený HV za rok ,- Kč, příděl do FKSP ve výši 2% vyplacených mezd ,- Kč a odpisy ve výši ,- Kč. Celkem činil příděl do všech fondů ,- Kč. Čerpání fondů celkem za rok 2005 je ,- Kč, zůstatek fondů k

6 pak činí ,- Kč. Vyjma fond FKSP jsou všechny finanční fondy organizace plně kryty bankovními účty. Neplné krytí fondu FKSP bankovním účtem č. 243 (rozdíl činí ,- Kč) je zapříčiněno pohledávkami organizace za půjčkami zaměstnancům ve výši ,- Kč, jak ukazuje tabulka č. 6 a). Na běžném účtu měla organizace k ,68 Kč, z toho ,10 Kč byly prostředky na běžný provoz školy a 9 634,58 Kč zůstatek finančních prostředků z programu SOCRATES/COMENIUS, Aktivita 1 Projekt rozvoje škol, použitelný v roce Skutečná tvorba a užití IF důsledně odpovídaly naplánované tvorbě a užití. Výdaje ve všech případech plně korespondovaly s původně naplánovanými výdaji. Organizace během roku provedla jednorázový plánovaný odvod částky ,- Kč do rozpočtu zřizovatele. Počáteční stav RF ve výši ,- Kč byl v průběhu roku navýšen o ,- Kč ze zlepšeného HV z roku Během roku byl realizován pozměněný výdaj ve výši ,- Kč - úhrada první splátky FÚ v Uherském Hradišti nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně.konečný stav rezervního fondu plně krytý bankovním účtem je k ,- Kč. X. Vyhodnocení plánu oprav tab. č. 12 V rámci dobré péče o svěřený majetek, jeho zhodnocení a rozvoj, plnění výchovně vzdělávacích cílů a úkolů, ke kterým byla organizace zřízena, realizovala škola podle plánu oprav na rok 2005 několik nezbytně nutných velkých oprav budov financovaných z prostředků IF a řadu běžných oprav financovaných jak z běžných provozních prostředků z rozpočtu zřizovatele, tak i z vlastních zdrojů Oprava nemovitého majetku většího rozsahu, financovaná výhradně z IF, nepřekročila plánovanou částku 945 tis. Kč. U drobné údržby financované jak z běžných provozních prostředků zřizovatele, tak i z vlastních zdrojů došlo k mírnému překročení částky vyhrazené na malování. V důsledku toho škola již nerealizovala výměnu roštů u kotlů ve šk. jídelně, a přeložila tuto akci po poradě s vedoucí jídelny na rok Částku rezervovanou na opravu strojů a zařízení ve školní jídelně organizace skoro plně vyčerpala, částečně nevyčerpaná zůstala částka vyčleněná na opravu běžné přístrojové techniky ve škole, a to krytá z vlastních zdrojů 20 tis. Kč. Organizace ji proto použila na částečné krytí původně neplánovaných, ale nezbytně nutných oprav vzniklých při rekonstrukci učebny HV. V důsledku častých legislativních změn automaticky se promítajících do účetnictví organizací, bylo nutné během roku 2005 opakovaně aktualizovat příslušné účetní programy od firmy Gordic. Částka za upgrade těchto programů překročila původně plánovanou o cca 6,6 tis. Kč. Mimo plánovaný rozpočet oprav organizace provedla dvě nezbytně nutné stavební akce. Práce vyvolané dokončením rekonstrukce učebny hudební výchovy na přednáškový sál - provedení sanačních prací na částech vnitřních omítek, montáž sádrokartonových panelů ve větším rozsahu a celkové vymalování učebny. Dále pak opravu a posílení ústředního topení v ping. sále, který škola využívá jak pro výuku tělesné výchovy, tak i pro mimoškolní zájmovou činnost. Finanční krytí těchto dvou akcí bylo převážně z vlastních zdrojů ,- Kč, z dotace zřizovatele jen ve výši ,- Kč. XI. Péče o svěřený majetek V rámci dobré péče o svěřený majetek, jeho zhodnocení a rozvoj, plnění výchovně vzdělávacích cílů a úkolů, ke kterým byla organizace zřízena, realizovala škola několik nezbytně nutných nákupů DDHM a velkých oprav budov, které byly financovány z prostředků IF a provozních prostředků zřizovatele:

7 - nákup 1 ks digitální kopírky pro potřeby studentů v ceně cca 55 tis. Kč - nákup 1 ks sledovacího a nahrávacího zařízení do infor. centra školy v ceně cca 73 tis. Kč - nákup 1 ks notebooku pro administrativu školy v ceně cca 53 tis. Kč - dokončení opravy 2.části fasády staré budovy a její nátěr v ceně 640 tis. Kč - provedení nátěru části oplechování střechy staré budovy v ceně 80 tis. Kč - provedení úpravy ústředního topení a střešních světlíků ve sborovně v ceně cca 225 tis. Kč - v rámci přebudování jedné učebny na velký přednáškový sál nákup vybavení (podium, koberec, skříň, lavice a police) v ceně ,- Kč Kromě výše uvedených skutečností škola nerealizovala nákup žádného jiného významného DHM, DDHM, pozemku, uměleckých děl, cenin apod. Škola nemá momentálně žádnou probíhající nedokončenou investiční akci. Stav zásob na skladu (čistící prostředky, učebnice, materiál, kancelářské potřeby, potřeby pro žáky, potraviny) byl k ve výši ,- Kč. Stav cenin (poštovních známek) byl k témuž datu 0,- Kč. Při inventuře nebyl zjištěn žádný inventární rozdíl. Nesoulad účtů 028/088 není. XII. Informace o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky V průběhu roku 2005 byla na škole provedena jedna kontrola. Ve dnech provedla OSSZ v Uh. Hradišti kontrolu na provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Zpráva o výsledku kontroly byla projednána s ředitelem školy a je uložena u účetní referentky pí. Marcely Špíškové. Touto kontrolou nebyla uložena žádná nápravná opatření, neboť nebyly shledány žádné nedostatky. V průběhu roku škola obdržela ze strany MF ČR konečné rozhodnutí o částečném prominutí odvodu a penále z tohoto odvodu, nařízeném Finančním úřadem v Uherském Hradišti za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně, zjištěné na základě kontroly v roce Výše neprominutého odvodu a penále z tohoto odvodu činí celkem ,- Kč. Rozhodnutím Finančního úřadu v Uherském Hradišti č.j /05/336980/7452 ze dne bylo škole povoleno splacení výše uvedené částky formou šesti splátek v rozmezí let 2005 až První splátka v roce 2005 činila ,- Kč V Uherském Brodě dne 20. února 2006 Zprávu vypracoval: Ing. Petr Vrána, zástupce ředitele školy

8 Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace za rok 2005 Celkové hodnocení organizace Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 505/2002 S. ve znění pozdějších předpisů a stanoveným způsobem předložena zřizovateli dle vyhlášky č.16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Organizace použila při roční uzávěrce i během roku časové rozlišení nákladů a výnosů k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti N a V k Dohadné účty aktivní a pasivní nebyly při roční uzávěrce ani během roku použity. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly nebyly zjištěny chyby v účetnictví. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Rozbory hospodaření byly předloženy dle pokynu odboru a ve stanoveném rozsahu, na základě kontroly údajů byly provedeny opravy a upřesnění některých údajů. K vykázala organizace zůstatek na účtu 542 (ostatní pokuty a penále) ve výši ,-Kč. Jedná se o úhradu první splátky nařízeného odvodu do státního rozpočtu za neoprávněné použití finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně hrazeno z rezervního fondu. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu školy velmi dobrá spolupráce a komunikace, jednání vstřícné. Závěr V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství, mládeže a sportu KÚ doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši ,27 Kč byl schválen a převeden do rezervního fondu ve výši ,27 Kč tak, jak bylo navrhováno organizací. Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Stanovisko bylo zpracováno na základě předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 81/R04/06 ze dne Ve Zlíně účetní metodik a rozpočtář ORFŠ v SP: Ing. Martin Novák PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více