KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE"

Transkript

1 KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové zjiš ují, že média mají zájem spíš o senzaèní zprávy, než o nalezení dìtí. Mìsto je plné tajemství a hnìvu a jakési temné síly mají zájem na tom, aby se dìti nikdy nenašly... Od tajemného úvodu až k šokujícímu závìru Dennis Lehane potvrzuje, že patøí mezi nejlepší souèasné vypravìèe a je jisté, že tato kniha bude patøit mezi nejnapínavìjší romány tohoto roku. (Kniha je pøedlohou k filmu Gone, baby, gone, který bude mít v èeských kinech premiéru 3. dubna 2008.) Pøeložil Jiøí Bartoò. (1. vyd., 356 s., formát 130x200 mm, brož. 249 Kè) 1 / 2008 n 1 n leden 1 / ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Katie Ffordeová: ZAHRADA SPLNÌNÝCH PØÁNÍ Althea žije ve velikém domì se svými tøemi energickými potomky z nichž jeden je buddhista a neménì energickou kokršpanìlkou Bozo. Jakžtakž se jí daøí zvládat nelehkou finanèní situaci, panovaènou mladší sestru i obtížného bývalého manžela avšak jen do té doby, než pøijde o zamìstnání. Althea hledá útìchu ve své vášni pro zahradnièení, a když vyhraje cenu v soutìži svého oblíbeného èasopisu, kterou je pøíležitost navrhnout zahradu pro prestižní výstavu kvìtin v Chelsea, rozhodne se pokusit o novou životní kariéru s neèekanou pomocí sympatického architekta Patricka Donahugha... Pøeložila Marianna Baldwin. Šestá ze tøinácti novel anglické spisovatelky jejíž hrdinky se dokáží dostat z depresí po rozvodu, najít novou lásku a smysl života, získat milovaného muže a elegantnì se zbavit sokynì, využít oddechový èas mezi prvním a druhým manželstvím nebo zaèít novou kariéru. (1. vyd., 284 s., formát 130x200 mm, brož. 249 Kè) Knihy si mùžete objednat (nebo zakoupit) v obchodním a expedièním oddìlení Nakladatelství OLYMPIA, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Více informací najdete na Vydává Nakladatelství Olympia, a. s., ve spolupráci s VV ÈSTV l l Adresa redakce: Zátopkova 100/2, Praha 6, tel , fax: l Uzávìrka èísla l Redaktor: Vladimír Civín l Distribuováno zdarma l Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou s.p. OZ Pøeprava pod è.j. 1648/94, ze dne l Za správnost a vìcný obsah èlánkù odpovídají jednotliví autoøi l ISSN Objednávky knižní produkce adresujte expediènímu odd. Nakladatelství Olympia, a. s., Vaníèkova 2, blok D, Praha 6-Strahov, tel./fax: , Projekt trvalého vzdìlávání v oblasti sportu a tìlovýchovy trenérský institut interdisciplinární vzdìlání Foto: archiv redakce

2 n 2 n 1 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: PLZEÒSKÁ SPORTOVNÍ UNIE l V tomto èísle TP Zpravodaje pøedstavujeme Plzeòskou sportovní unii, která s více než èleny patøí k nejvìtším regionálním sdružením ÈSTV. O èinnosti sdružení jsme hovoøili s pøedsedou Františkem Herajtem. n Jaké služby poskytuje vaše sdružení TJ a SK? O jaké služby je ze strany TJ a SK nejvìtší zájem? V prvé øadì poskytujeme servisní služby. Stejnì jako všechna ostatní regionální sdružení jsme vlastnì nìco jako prodloužená ruka ÈSTV na jednotlivé okresy. Plzeòská sportovní unie byla jako samostatný právní subjekt založena pøed 15 lety a za dobu své existence se poèet sdružených TJ a SK ztrojnásobil. V souèasné dobì registrujeme 190 klubù a 10 mìstských svazù. S více než ètyøicetitisícovou èlenskou základnou patøíme k nejvìtším regionálním organizacím v rámci ÈSTV. V databázi informaèního systému registrujeme více než tøi a pùl tisíce jmen trenérù, cvièitelù, rozhodèích a dalších funkcionáøù, ve valné vìtšinì dobrovolných pracovníkù v klubech a jednotách, kteøí právì v øadì pøípadù vyhledávají naši pomoc. Klubùm i svazùm pomáháme øešit jejich problémy v oblasti ekonomické, legislativní, metodické i organizaèní. Takovou tu metodickou pomoc využívají vìtšinou funkcionáøi nových klubù, èasto ještì pøed jejich samotným založením. Jak založit klub, zpracovat a projednat stanovy, zaregistrovat klub na ministerstvu. Nebo také jak zpracovat statistická hlášení, vyplnit formuláøe žádostí o dotace, atd. Problémy s financováním sportu se vlastnì promítají do všech oblastí naší èinnosti. n Co považujete za nejvìtší pomoc sdruženým TJ a SK? Myslím si, že pro kluby jsme asi ta první instance, na kterou se obrátí, když se objeví problém. Funkci pøedsedy PSU vykonávám od jejího samotného založení, tedy už 15 let. Za to dobu jsem si vytvoøil s vìtšinou funkcionáøù klubù hodnì pøátelské vztahy a v takovém pøípadì se i vìtšina problémù øeší snadnìji. V poslední dobì se stává, že takový všeobecný servis poskytujeme i veøejnosti. Jedná se pøevážnì o telefonické dotazy na možnosti sportovního vyžití v Plzni, pøedevším rodièe èasto volají a hledají pro své dìti vhodnou náplò volného èasu. A my jsme rádi, že jim mùžeme poradit a pomoci. Proto jsme také nedávno spustili nové webové stránky, jakýsi sportovní informaèní portál, který si myslím èasem, až bude vše fungovat tak jak má a budou naplnìny potøebné databáze, mùže být využitelný nejen pro funkcionáøe klubù, ale i pro veøejnost a nejen plzeòskou. Na adrese: je a urèitì ještì bude možné najít celou øadu užiteèných informací. n Jakými cestami komunikujete a informujete sdružené TJ a SK? Komunikujeme všemi možnými dostupnými prostøedky. Nejrychlejší stále je telefon, v poslední dobì samozøejmì mobilní. Funkcionáøi v klubech si velice rychle zvykají na elektronickou poštu. Umožòuje rychle a hlavnì levnì posílat velké objemy informací. Tuto možnost využívá drtivá vìtšina našich klubù. Je opravdu jen nìkolik málo výjimek, kam se ještì tato vymoženost moderní doby nedostala. n Rozvoj sportu obecnì v regionech a krajích je snazší pøi dobré spolupráci s ostatními sportovními sdruženími, státními orgány a orgány samosprávy obcí a mìst. Jak se vám toto daøí? Spolupráce s ostatními místními sportovními organizacemi probíhá pøedevším zapojením jejich družstev do nìkterých mìstských soutìží našich sportovních svazù. Jedná se vìtšinou o oddíly ÈOS. Pokud jde o spolupráci s mìstem, tedy s mìstskou samosprávou, tak bez dobré spolupráce bych si èinnost našich klubù ani nedovedl pøedstavit. Spolupracujeme pøedevším s Odborem školství, mládeže a tìlový- ICE PARK Lochotín kluzištì pro bruslení na umìlé hmotì Sportovní areál ŠKODA SPORT PARK chovy, Útvarem koncepce a rozvoje mìsta Plznì a také s jednotlivými úøady mìstských obvodù. Tato spolupráce je na velice dobré úrovni a trvá už hodnì dlouho. Již nìkolik let spoleènì pøipravujeme podklady pro zpracování Koncepce sportu v Plzni. Jedná se o pomìrnì obsáhlý dokument, který již byl pøed èasem pøedložen do rady mìsta. Bohužel tehdy nebyla politická vùle ani k jeho projednání. Musel být pøepracován, doplnìn o další analýzy a mohu konstatovat, že pøedevším využitím možností èerpat informace o technických parametrech sportovních zaøízení z databáze Informaèního systému ÈSTV se podaøilo shromáždit právì ty požadované údaje. Myslím, že jsme pro Plzeòskou sportovní unii a pro sportovní prostøedí ve mìstì, za ty roky u mìstských orgánù, pomohli vybudovat pomìrnì dobrou pozici. Svìdèí o tom nejen naše dlouhodobé zastoupení ve sportovní komisi mìsta, ale i v dalších orgánech a institucích, jako napøíklad ve sportovní sekci Nadace 700 let mìsta Plznì, podíl na pøípravách a zpracování již schváleného programovém dokumentu Program rozvoje mìsta Plznì nebo v souèasné dobì v øídícím výboru pro pøípravu projektu Plzeò Evropské hlavní mìsto kultury Právì souèástí tohoto obsáhlého projektu by mìla být i revitalizace celého areálu Štruncovy sady, vèetnì pøilehlých a navazujících prostor, kde by mìl v pomìrnì krátké dobì vzniknout sportovnì relaxaèní areál pro volnoèasové aktivity široké veøejnosti. Celý projekt je zamìøen na možnost využití prostøedkù z fondù EU. Vìøím, že se podaøí tento projekt zrealizovat. Díky prostøedkùm z rozpoètu mìsta se již døíve postupnì podaøilo zrekonstruovat ètyøi rozhodující sportovištì, tedy Mìstský stadion ve Štruncových sadech, zimní stadion, plavecký bazén a Mìstskou sportovní halu. Mìsto u tìchto zaøízení hradí provozní ztráty a roènì uvolòuje nìkolik desítek milionù na jejich modernizaci a výstavbu nových sportoviš. Mìsto napø. investovalo do výstavby tréninkové haly na zimním stadionu, v loòském roce zaplatilo výstavbu tenisové haly v Luèní ulici a letos by mìla být dokonèena tréninková hala pro míèové sporty ve sportovním areálu na Slovanech. Vedle toho mìsto roènì uvolòuje desítky milionù na rekonstrukce a modernizace školních sportovních zaøízení, která pak také mohou využívat naše kluby. Je potøeba pochválit i mìstské obvody, které se zase snaží budovat sportovní areály pro rekreaci veøejnosti. Napøíklad v Malostranské ulici byl vybudován víceúèelový sportovní areál ŠKODA SPORT PARK s in line dráhou, umìlou lezeckou stìnou, lanovým centrem, volnì pøístupnými høišti pro beach sporty a hlavnì skateparkem s pøekážkami. n Sport a tìlovýchova se neobejdou bez práce dobrovolných pracovníkù. Jaká je v tomto smìru situace, resp. jak se daøí øešit pøirozenou obmìnu funkcionáøù z vìkových dùvodù v TJ a SK vašeho regionu? Jak jsem už zmínil, evidujeme na 200 subjektù a v jejich orgánech pracuje více než tisícovka vìtšinou dobrovolných volených funkcionáøù, pøedsedù, tajemníkù, sekretáøù, hospodáøù Respektujeme to, že byli zvoleni èlenskou základnou a stali se statutárními zástupci klubù. Nechceme a ani nemáme právo zasahovat do jejich vnitøních vìcí. Snažíme se, aby si tito statutární zástupci uvìdomovali svoji zodpovìdnost za všechny èinnosti klubu a pøi tom pro nì tento pocit zodpovìdnosti nebyl strašákem. Svoji práci vykonávají dobrovolnì a vìtšinou bez jakéhokoliv nároku na nìjakou odmìnu. Nesmírnì si tìchto lidí vážím. n Co považujete za nejvìtší problém v èinnosti vašeho regionálního sdružení kromì finanèních prostøedkù? Nejvìtší problém kromì penìz? To tedy nevím, co bych na to odpovìdìl. Kdo z nás by chtìl veøejnì pøiznat, že má nìjaký problém. Víte mám takové krédo. Problémy byly, jsou a budou a my jsme tady proto, abychom je øešili. Snažme se, aby jich bylo co nejménì a pokud už se nìjaký problém objeví, udìlejme všechno proto, aby ho za nás nemusel øešit nìkdo jiný. Peníze jsou tedy ten nejvìtší problém. Nikdy jich nebude dost. A problém je v tom, že když už jich je nedostatek, tak nejsou vèas. Vladimír Civín

3 n 4 n Ekonomické informace ÈSTV l VÝPLATY MEZD V ROCE 2008 l ak už jistì víte, od 1. ledna 2008 platí nové znìní zákona o dani z pøíjmu, stejnì jako nové znìní zákona o zdravotním pojištìní. Oba texty mají velký dopad na oblast mzdového úèetnictví, a proto uvádíme nìkolik poznámek, pøièemž se pøedevším zamìøíme na výpoèet mzdy podle nových pøedpisù. Uvádíme ty nejèastìjší možné pøíklady. Pøíklad první Jde o bìžného zamìstnance, který je u TJ/SK zamìstnán v normálním pracovním pomìru, má podepsané prohlášení k dani. V tomto pøípadì se nic nezmìní pøi výpoètu zdravotního a sociálního pojištìní. Øeknìme, že zamìstnanec má prùmìrnou mzdu ,- Výpoèet je následující: Mìsíèní mzda ,00 Kè 4,5 % ZP z jeho mzdy 900,00 Kè 8 % soc. poj. z jeho mzdy 1.600,00 Kè 9 % ZP platí zamìstnavatel 1.800,00 Kè 26 % soc. poj. platí zamìstnavatel 5.200,00 Kè Daòový základ èiní ,00 Kè (seèítá se jeho hrubá mzda + odvody zamìstnavatele na obì pojištìní, vlastní platba pojištìní není odeèitatelná položka) Daò 15 % 4.050,00 Kè Mìl by obdržet ,00 Kè (od hrubé mzdy se odeèítají obì pojištìní, která platí + daò) Pøièítá se 1/12 slevy na dani 2.070,00 Kè (roèní objem slevy je ,- Kè, podmínkou této slevy je prohlášení k dani) Mùže se pøipoèítat 1/12 na dítì890,00 Kè (roèní objem slevy je ,- Kè) Takže nakonec k výplatì16.410,00 Kè Pøíklad druhý Nyní si však pøedstavme, že tento zamìstnanec má k dispozici osobní vozidlo v poøizovací cenì ,- Kè. Døíve se pøipoèítala èástka rovnající se 1 % (tedy 3.000,- Kè) k základu mzdy a pak se také zdanila. Od 1. ledna 2008 platí, že tato èástka je podrobena i zdravotnímu a sociálnímu pojištìní. Takže situace je následující: Mìsíèní mzda ,00 Kè Pøipoèítání èástky v objemu 1 % 3.000,00 Kè (1 % poøizovací ceny vozu) 4,5 % ZP z jeho mzdy+za auto 1.035,00 Kè 8 % soc. poj. z téhož základu 1.840,00 Kè 9 % ZP platí zamìstnavatel 2.070,00 Kè 26 % soc. poj. platí zamìstnavatel 5.980,00 Kè Daòový základ tedy èiní ,00 Kè (zaokrouhlení podle 38h) Daò 15 % 4.665,00 Kè Mìl by obdržet ,00 Kè Pøièítá se 1/12 slevy na dani 2.070,00 Kè Mùže se pøipoèítat 1/12 na dítì890,00 Kè Takže nakonec k výplatì15.420,00 Kè Platí tedy, že za používání auta v hodnotì ,- (lepší Fábie) se èistá mzda snižuje o 990,- Kè. 1 / 2008 n 5 n Pøíklad tøetí Zamìstnanec pracuje u zamìstnavatele na tzv. druhý pracovní pomìr, tøeba úèetní menší TJ/SK. Jeho mzda (popø. odmìna u DPÈ) èiní 8.000,- Kè mìsíènì. Zamìstnanec samozøejmì nemá podepsáno prohlášení k dani. Mìsíèní mzda 8.000,00 Kè 4,5 % ZP z jeho mzdy 360,00 Kè 8 % soc. poj. z jeho mzdy 640,00 Kè 9 % ZP platí zamìstnavatel 720,00 Kè 26 % soc. poj. platí zamìstnavatel 2.080,00 Kè Daòový základ tedy èiní ,00 Kè Daò 15 % 1.620,00 Kè Takže k výplatì5.380,00 Kè Pøíklad ètvrtý Tento pøíklad je velmi èastý a je na nìho potøeba dávat nejvìtší pozor, protože pøi nìm dochází k výraznì menší èisté mzdì než kdykoliv jindy. Jde o pøíklad, kdy zamìstnanec, který pracuje na kratší pracovní pomìr nebo na dohodu o pracovní èinnosti, nepodepsal prohlášení k dani a jeho pøíjem nedosáhl více než 5.001,- Kè (tedy dosáhl maximálnì 5.000,- Kè). V tomto pøípadì totiž platí, že se zdaòuje rovnìž sazbou 15 %, ale jde o srážkovou daò, a proto zamìstnanec ji už nemùže v žádném pøípadì pøièíst k svým dalším pøíjmùm. Zkrátka výplatou vše konèí. Zde udìláme výjimku a ukážeme si stav pøed 1. lednem 2008 a situaci podle nového zákona. Stav pøed 1. lednem 2008: Mìsíèní mzda (odmìna) 5.000,00 Kè 4,5 % ZP z jeho mzdy 225,00 Kè 8 % soc. poj z jeho mzdy 400,00 Kè Základ danì4.375,00 Kè Daò srážková 15 % 657,00 Kè Èistý výdìlek 3.718,00 Kè Stav od 1. ledna 2008 je následující: Mìsíèní mzda (odmìna) 5.000,00 Kè 4,5 % ZP z jeho mzdy 225,00 Kè 8 % soc. poj. z jeho mzdy 400,00 Kè 9 % ZP platí zamìstnavatel 450,00 Kè 26 % soc. poj. platí zamìstnavatel 1.300,00 Kè Daòový základ èiní 6.750,00 Kè 15% srážková daò 1.013,00 Kè Èistý výdìlek 3.362,00 Kè Rozdíl v èistém výdìlku tedy èiní 356,- Kè. Tento problém je možné øešit pouze jediným zpùsobem. Mìsíèní mzda èi odmìna musí èinit minimálnì 5.001,- Kè. Pøíklad pátý Tento pøípad je nejjednodušší. Jde o zdaòování odmìny za dohodu o provedení práce. Tam se nic nemìní. Neplatí se ani zdravotní ani sociální pojištìní, a proto hrubá odmìna je i daòovým základem, pøièemž daò èiní vždy 15 %. Zda jde o zálohovou daò èi daò srážkovou rozhodne opìt hranice 5.000,- Kè. Tím jsme vyèerpali v podstatì všechny možnosti úhrad z pracovního pomìru, dohody o pracovní èinnosti a dohody o provedení práce. Je tøeba si ještì pøipomenout nìkolik dalších pravidel, která ovšem se vyskytují u našich sdružených subjektù v menším rozsahu.

4 n 6 n Pokud jde o pracovní pomìry, kde zamìstnanec podepsal prohlášení k dani, je tøeba si uvìdomit nìkolik dalších otázek, zejména: 1. Odeèitatelnou položkou jsou napø. úroky z hypotéky èi stavebního spoøení, pokud zamìstnanec je v prùbìhu roku nárokuje. 2. Je tøeba na konci roku zjistit, zda zamìstnanec bude podávat sám daòové pøiznání, zejména proto, že má nìkolik soubìžných zdrojù ze závislé práce, nebo má i jiné zdroje podle 7 10 zákona o dani z pøíjmu. Pak musíte vypracovat pøehled o pøíjmech. Pozor, pro rok 2008 bude urèitì jiné než za rok V roce 2008 nebude již spoleèné zdanìní manželù, takže odpadá tento dùvod zpracování daòového pøiznání zamìstnancem, pokud nemá jiné dùvody. 4. Jste povinni pøi roèním zúètování respektovat požadavky zamìstnancù, že poskytli dar, nebo, že jsou odboráøi a odeèítají se odborové pøíspìvky apod. Pokud jde o pracovní pomìry èi dohody o provedení práce èi pracovní èinnosti a nejde o srážkovou daò, pak jste povinni vypracovat na konci roku pøehled o pøíjmech takovému zamìstnanci, aby si je on mohl v rámci svého pøiznání, které zpracovává, uplatnit. V nìkterých pøípadech se rozhodl statutární orgán TJ/SK, že bude odmìòovat své dobrovolné funkcionáøe urèitou odmìnou. Tuto odmìnu mùže dostat nejen èlen statutárního orgánu (napø. výbor TJ), ale také èlen jiných orgánù (kontrolní komise, rada oddílù apod.). V minulosti se z této odmìny neplatilo ani zdravotní ani sociální pojištìní, což se od roku 2008 mìní v tom smyslu, že z pøíslušné odmìny se platí zdravotní pojištìní. Další zmìnou je, že v tomto pøípadì se v minulosti platila daò ve výši 20 %, nyní se platí pouze daò ve výši 15 %, pøièemž zde neplatí hranice 5.000,- Kè pro srážkovou daò, tedy pøesnì, vždy jde o zálohovou daò, kterou musí funkcionáø, pokud nepodepsal pøihlášení k dani, pøiznat ve svém daòovém pøiznání spolu s dalšími pøíjmy. Pøíklad šestý Poèítejme tedy, že odmìna za funkci èiní ,- Kè. Výpoèet je tedy následující: Odmìna ,- Kè 4,5 % ZP z jeho odmìny 450,- Kè 9 % ZP platí TJ/SK 900,- Kè Daòový základ ,- Kè 15 % daò 1.635,- Kè Èistá odmìna 7.915,- Kè I když v našem prostøedí nejsou plnì rozvinuty tzv. benefity pro zamìstnance, tedy v podstatì nepenìžitá plnìní, která zamìstnanec mùže obdržet, i zde se již blýská na lepší èasy. O zdaòování tìchto pøíjmù bude èlánek, který bude následovat v dalším èísle. JUDr. Pavel Pávek, ekonomický øeditel ÈSTV lll CENY INZERCE V TP ZPRAVODAJI lll tisková strana A5 = 5 000,- Kè l 1/2 tiskové strany = 2 600,- Kè 1/4 tiskové strany = 1 400,- Kè l 1/8 tiskové strany = 800,- Kè Inzerce v TP Zpravodaji je èernobílá (v textové èásti) nebo èerná + 1 barva (pøi umístìní na vnìjší obálce), zpracovávaná z pohotových podkladù (elektronicky ve formátu PDF, TIF, CDR nebo JPG v dostateèném rozlišení 300 dpi). Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pøi zakázce, u které bude vyžadováno plné grafické zpracování se cena zvyšuje o 100,- Kè (+ DPH). 1 / 2008 n 7 n a základì množících se dotazù, týkajících se provozu na pozemních komunikacích bychom vás rádi informovali o následujících skuteènostech, které vás z této oblasti nejvíce zajímají. Poplatky za užívání komunikací (mýtné a dálnièní známky) Vládním naøízením sice došlo pro rok 2008 ke zdražení dálnièních známek jak u osobních automobilù, tak u automobilù nad 3,5 tuny, ale systém placení mýtného zùstává prozatím nezmìnìn. Tedy úhradì mýtného nadále podléhá pouze užití vybraných komunikací vozidly, jejichž hmotnost èiní nejménì 12 tun. Zatím se nezavádí mýtné pro vozy nad 3,5 tuny. Ministerstvo dopravy ÈR sice v budoucnu zavedení mýtného i pro vozidla nad 3,5 tuny plánuje, nicménì v souèasné dobì není pøedložen žádný konkrétní návrh zmìny zákona è. 13/1997 Sb., který by tuto problematiku øešil. Èili není prozatím zøejmé, jaký systém by mìl být pro tato vozidla zaveden, ani není zøejmé, zda budou upraveny nìjaké výjimky z povinnosti platit mýtné (napø. užití v rámci sportovní èinnosti). Nejdøíve by mohlo zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny pøicházet v úvahu v roce Ale jak uvedeno výše, jedná se v této chvíli pouze o plánovaný zámìr bez jakékoli konkrétní podoby. V okamžiku, kdy bude urèitý návrh na zmìnu pøedložen, ÈSTV se bude samozøejmì snažit o zavedení výjimky pro sportovní organizace. O dalším vývoji vás budeme informovat. Užití autosedaèek Dne 30. dubna 2008 konèí výjimky stanovené zákonem è. 361/2000 Sb. pro pøepravu dìtí v motorových vozidlech. Konkrétnì se jedná o výjimky z povinného užití autosedaèek èi bezpeènostních pásù v pøípadì, kdy byly dìti pøepravovány na sportovní, kulturní nebo spoleèenské akce nebo v pøípadì, kdy poèet pøepravovaných dìtí pøevyšoval poèet míst vybavených autosedaèkou nebo bezpeènostním pásem. Tehdy mohly být (respektive ještì do Právní poradna l MÝTNÉ A AUTOSEDAÈKY l 30. dubna 2008 mohou být) dìti pøepravovány bez užití tìchto zádržných systémù. Od 1. kvìtna 2008 je však stanovena povinnost pøepravovat dìti motorovým vozidlem, a to konkrétnì následovnì: a) u dìtí vážících do 36 kg a souèasnì s výškou do 150 cm je povinné použití autosedaèky, b) dìti vážící nad 36 kg nebo s výškou nad 150 cm musí být pøipoutány bezpeènostním pásem, c) pokud vozidlo není vybaveno bezpeènostními pásy, lze v nìm pøepravovat pouze dìti starší tøí let s tím, že dítì menší než 150 cm nesmí být v tomto pøípadì (tj. v pøípadì, že vozidlo nemá pásy) pøepravováno na sedadle vedle øidièe. Tyto povinnosti se týkají pøepravy dìtí ve vozidlech stanovených kategorií, a to ve vozidle urèeném pro pøepravu osob, které má nejvýše osm míst kromì místa øidièe a ve vozidlech urèených pro pøepravu nákladù. To znamená, že napø. v pøípadì autobusu se uvedená pravidla pro pøepravu dìtí ne kg uplatní. Z povinností stanovených pro pøepravu dìtí motorovými vozidly platí nadále výjimka, že pokud jsou na zadním sedadle již umístìny dvì autosedaèky, 9 18 kg a z dùvodu nedostatku prostoru zde již nelze umístit autosedaèku tøetí, je možné dítì starší tøí let a menší než 150 cm (tj. dítì, které by mìlo být v autosedaèce) pøepravovat bez autosedaèky za pøedpokladu, že bude pøipoutáno bezpeènostním pásem. Legislativnì právní kg a personální odbor ÈSTV

5 n 8 n 1 / 2008 n 9 n Informace ze sportovního prostøedí l BÍLÁ KNIHA EU O SPORTU CO NÁM PØINÁŠÍ A CO NÁM MÙŽE PØINÉST l l SPORTUJ S NÁMI V ROCE 2007 NEJVÍCE AKCÍ l STV rozvíjí výzvu Sportuj s námi již od roku Tento program vychází ze zámìru získat obèany, zejména však dìti a mládež, k dlouhodobìjšímu zájmu o sportování, nejlépe v oddílech a klubech sdružených v ÈSTV. Do programu Sportuj s námi se stejnì jako v pøedchozích letech zapojila všechna regionální sdružení ÈSTV. Na základì rozhodnutí 19. valné hromady ÈSTV byly s regionálními sdruženími uzavøeny Smlouvy o poskytnutí dotací ze státního rozpoètu v rámci veøejnì prospìšných programù v tìlovýchovì, sportu a turistice na projekt Sportuj s námi pro rok Všechny uzavøené smlouvy byly vyhodnoceny a prostøedky vyúètovány k datu 7. ledna Z nich vyplývá, že s podporou prostøedkù ze státního rozpoètu ve výši 5, ,- Kè bylo v programu Sportuj s námi zorganizováno v roce 2007 celkem 1941 akcí, kterých se zúèastnilo osob. Proto, aby je bylo možno v tomto rozsahu zorganizovat, vynaložily TJ a SK na jejich zajištìní 15, Kè dalších prostøedkù, získaných z vlastních pøíjmù (od sponzorù, prostøednictvím obcí, vybíráním startovného od úèastníkù, atd.). Sportovní soutìže a akce jsou organizovány v sportovních odvìtvích a sportovních disciplínách. Z hlediska podílu jednotlivých sportù se na pøedních místech umís ují atletika, fotbal a volejbal. Jedná se pøedevším o bìhy za zdravím, pøespolní bìhy, sportovní hry pro mládež, náborové závody, mládežnické fotbalové turnaje, volejbalové turnaje neregistrovaných smíšených dvojic, aj. Potìšující zejména je, že mnohé prostøedky jsou využívány k organizaci dlouhodobìjších soutìží na místní úrovni. Pøehled akcí je k dispozici na Odboru sportu ÈSTV. Bilance výsledkù programu Sportuj s námi a její porovnání s výší pøíspìvkù od státu potvrzuje, že TJ a SK dokáží s nevýznamnou finanèní podporou státu (v roce 2007 èinila 3,92 Kè na èlena ÈSTV) zorganizovat pestrou škálu akcí a soutìží. Aktivita TJ a SK ÈSTV, které se podílejí z 90 % na poètu všech poøádaných akcí z oblasti Sportu pro všechny, si zasluhuje mnohem vyšší státní podporu. O podpoøe státu programu Sportuj s námi od roku 1998 do roku 2007 vypovídá následující tabulka. Vyplývá z ní, že od roku 1998 se v roce 2007 uskuteènil nejvyšší poèet akcí. Tabulka: Podpora státu programu ÈSTV Sportuj s námi od roku 1998 do roku 2007 Rok Dotace Poèet Poèet osob Prùmìrný Pøíspìvek na státu v tis. podporovaných v tis. pøíspìvek èlena ÈSTV akcí na akci v Kè , , , ,- 2, , ,- 2, , ,- 1, , ,- 2, , ,- 4, , ,- 2, , ,- 3, , ,- 2, , ,- 3,92 Proces tvorby Bílé knihy Bílá kniha (BK) je výsledek dlouhodobého procesu. Obsahovì vychází z Amsterodamské deklarace (1997) Deklarace z Nice (2000), z poznatkù Mezinárodního roku vzdìlávání prostøednictvím sportu 2004, a ze závìrù mezivládní dohody státù EU z roku 2004, která se shodla na zaøazení sportu jako samostatné oblasti do návrhu textu Evropské ústavy. Pøijetí BK pøedcházely konzultace mezi jednotlivými subjekty, které se sportem v Evropì zabývají EU institucemi, federacemi, a národními vládními a nevládními stranami v období Intenzivní vyjednávání probíhalo bìhem finského (6 12/2006) a nìmeckého (1 6/2007) pøedsednictví, kdy se uskuteènila øada jednání na úrovni øeditelù sportu, ministrù sportu, pøedsedù vlád. Aktivizaci sportovního hnutí zpùsobilo až zveøejnìní IESR (dokument o nezávislosti evropského sportu vypracovaný na základì zadání Evropské fotbalové asociace UEFA), kdy se ukázalo, že je vìnována pozornost pouze jednomu aspektu sportu komerci. Poté probìhla bilaterální jednání, kulaté stoly, za úèasti pøedstavitelù støešních organizací Evropského sportu (EOC, ENGSO, ). Evropská komise obdržela obsáhlá písemná stanoviska a návrhy rozhodujících sportovních organizací a závìreènému sestavení BK pøedcházely on-line konzultace, ze kterých vzešlo dalších 777 pøipomínek. Vìtšina èlenských státù se analýzou pøípravy BK zabývala na národní úrovni, a svá stanoviska vzešlá z GO-NGO konzultací uplatnila. Bílá kniha byla schválena Evropskou komisí 10. a zveøejnìna 11. èervence 2007 v Lisabonu. Bílá kniha o sportu Bílá kniha je tvoøena vlastním textem a tøemi doprovodnými dokumenty. 1. Sumáø, který shrnuje motivy a proces, proè Evropská komise rozhodla vytvoøit BK; 2. Akèní plán Pierre de Coubertina, který pøináší návrhy konkrétních akcí, jež lze uskuteènit v jednotlivých oblastech sportu; 3. Dùvodová zpráva, která pøináší výèet všech vlivù a prostøedkù, které ovlivnily obsah a formu vydané BK. Bílá kniha se zamìøuje na tato hlavní fakta: Strategická orientace na dùležitou roli sportu v EU; Uznání specificity sportovního sektoru; Problematika aplikace EU práva ve sportu; Zviditelnìní sportu, jeho strategických programù a akcí v politice EU potažmo èlenských státù; Nutnost a smìry další diskuse o specifických problémech; Nabídka návrhu adekvátních akcí v jednotlivých oblastech. Bílá kniha zakládá obhajobu neopominutelného významu sportu v souèasné spoleènosti na následujících argumentech a zmiòuje pøitom tyto zásadní problematiky sportu: I. Sociální role sportu Zdraví obyvatelstva; Boj proti dopingu a užívání návykových látek; Vzdìlávání a vzdìlávací trénink; Dobrovolnictví a aktivní životní styl; Sociální integrace a rovné pøíležitosti; Boj proti rasismu; Vnìjší rozmìr vedlejší pozitivní spoleèenské vlivy; Soustavný rozvoj. II. Ekonomická role sportu Kvantifikace ekonomického pøínosu sportu na základì statistických faktù; Veøejná podpora sportu. III. Organizace sportu Specificita sportovních organizací; Volný pohyb a národnosti, pøestupy hráèù, agenti hráèù; Ochrana malých, licenèní politika; Korupce a finanèní kriminalita; Media vlastnictví práv. Stanovisko k Bílé knize n Vznik BK o sportu na EU vnímáme jako projev zvýšeného zájmu Evropské komise o sportovní hnutí. Logicky je to dáno stále se rozšiøujícími dopady sportu do spoleènosti a také vìtší pozorností, kterou èlenské státy zaèínají sportu vzhledem k jeho pøínosu vìnovat. Zajímá je pøedevším pozitivní efekt sporu, i když èasto je spouštìcím mecha-

6 INZERCE n 10 n nismem projevení zájmu urèitá negativní zkušenost (EU právo soudní spory, pøestupy hráèù, korupce) pøedevším z oblasti vrcholového sportu. Jednoznaènì pozitivní na BK je fakt, že se zabývá sportem v celé jeho šíøi a pøináší návrhy øešení v jednotlivých oblastech. Nejvýznamnìjší pozitiva n EU v BK uznává stoupající dùležitost role, kterou sport v politice EU zaèíná mít, ne ve své soutìžní podobì, ale pøedevším ve vztahu ke zdraví, vzdìlávání a výchovì, sociální soudržnosti a kulturnì spoleèenskému významu i ekonomice. n Dùležité je, že BK nepøináší sportu žádné direktivy, regulaci nebo omezující a øídící mechanismy. Snaží se definovat pozici sportu ve vztahu k EU, a to ve všech aspektech. Hledá cesty, jak doøešit problematické oblasti a argumenty pro vyšší podporu sportu na všech úrovních. n BK konstatuje, že pøímou odpovìdnost za sport a vedení sportovních záležitostí mají sportovní organizace a èlenské státy s tím, že centrální roli mají sportovní organizace. n BK poukazuje na ekonomickou dimenzi sportu, která není docenìná, je potøeba jí vìnovat pozornost a pøizpùsobit jejímu významu podporu sportu. Pøínos BK pro èeský sport Èeské sportovní prostøedí v souèasných spoleèensko-ekonomických podmínkách nemá kapacitu na BK bezprostøednì reagovat. Aplikace øady podnìtù z BK pøedpokládá mimo jiné zahájení systematického mezirezortního dialogu, který sport u nás nemá (zdravotnictví, ekonomika, sociální záležitosti, vnitro, prùmysl, místní rozvoj atd.). Øada funkcí sportu, zmiòovaných v BK, je v Èeské republice státem pøijímána jako automatická, trvalá a bez potøeby vìtší programové podpory napøíè rezorty. Pøesto, anebo právì proto, lze pøivítat a rozpracovat nìkteré podnìty. Øada jich bude prioritnì diskutována na pravidelných poradách øeditelù a ministrù sportu, jejichž èinnost hodlá Evropská komise dle BK zintenzívnit. Nìkteré dílèí kroky zmiòované v BK, jejichž realizace na národní úrovni mùže sportu v Èeské republice prospìt: n Prohloubení dialogu vládních a nevládních organizací a institucí v oblasti sportu, úèast expertù na utváøení dlouhodobé národní sportovní politiky koncepci v celé šíøi, popisované v BK; n Využít deklarovaných pøístupù v BK k úpravì národní legislativy pro významnìjší podporu sportu (zdravotní pojištìní, daòová motivace, regulace loterií ve prospìch sportu, sportovní zaøízení); n Zvýraznìní ekonomického pøínosu sportu pro spoleènost (pøímého i nepøímého), veøejné uznání širokého významu sportu a tomu odpovídající prùøezová podpora jednotlivých segmentù sportu; n Podpoøit èinnost a vzdìlávání dobrovolníkù pùsobících ve sportu, nebo sport v ÈR je na práci dobrovolných èinovníkù založen a je na nich závislý. Pøitom jejich získávání a vzdìlávání nemá systematickou podporu a dobrovolnou práci ve sportu stát konzumuje prakticky bez odezvy. Mgr. Jan Boháè generální sekretáø ÈSTV MUDr. Klaus Wachter, Claudia a Laszlo Sarkadyovi Mùj problém... MIGRÉNA Migréna sužuje pøibližnì dvanáct procent obyvatel, a to nejen ženy, ale také muže a dìti. Má negativní vliv jak na kvalitu života, tak na profesní výkony. Bodající bolesti, mžitky pøed oèima, nevolnost a zvracení mohou trvat hodiny, èi dokonce dny. Migréna s sebou také pøináší výrazná nebezpeèí, pøedevším zvýšené riziko srdeèní zástavy. Lze s ní však bojovat, lze ji ovlivnit a omezit její následky. A k tomu vám pomùže naše knížka. (160 s., cena brož. 199 Kè) Knihu si mùžete objednat nebo zakoupit v prodejním skladu Nakladatelství Olympia, Vaníèkova 2, Praha 6-Strahov, tel./fax: , 1 / 2008 n 11 n Okénko do sportovních svazù l RACKETLON MÁ MISTRYNÌ SVÌTA l eprve od roku 2005 se konají v ÈR oficiální soutìže v racketlonu, ale Èeská republika již má v tomto sportovním odvìtví mistrynì svìta! Tøicetiletá Martina Kakosová 30. prosince 2007 ve finále svìtového šampionátu v Rotterdamu jasnì pøehrála Finku Björnstörmovou.,,Je to neskuteèné. Vítìzstvím na mistrovství svìta jsem splnila svùj cíl, øekla dvojnásobná mistrynì republiky, druhá žena svìtového žebøíèku a suverénka loòského seriálu turnajù World Tour. V Rotterdamu startovalo 334 hráèù a hráèek. O druhé loòské zlato ze svìtového šampionátu se postaraly neèekanì ve ètyøhøe o více než mìsíc døíve ve Vídni Radka Pelikánová s Janou Lubasovou. Navíc z rakouské metropole pøivezli bronz ze soutìže smíšených ètyøher Kakosová s Radimem Sochorem a støíbro Petr Veselý s Nìmcem Oliverem Kudickem z mužské ètyøhry. V loòské mimoøádnì úspìšné sezonì se èeská racketlonová reprezentace zúèastnila osmi zahranièních akcí série World Tour. K nejúspìšnìjším patøilo mezinárodní mistrovství Maïarska, v nìmž Kakosová vyhrála dvouhru a se Sochorem i smíšenou ètyøhru. V rámci seriálu World Tour uspoøádala Èeská asociace racketlonu (ÈAR) na pøelomu bøezna a dubna turnaj Czech Open, ve kterém startovalo rekordních 72 hráèù v párových disciplínách a 141 hráèù v šesti kategoriích dvouher. V návaznosti na pøíznivé hodnocení turnaje ze strany Mezinárodní racketlonové federace (FIR) i hráèù podala ÈAR oficiálnì žádost na uspoøádání mistrovství svìta družstev a párových disciplín v øíjnu r Zásluhou skvìlých výsledkù v roce 2007 se èeští hráèi výraznì posunuli ve svìtových žebøíècích, v nichž figuruje již pøes 3000 hráèù. Kakosová je kromì druhého místa ve dvouhrách na prvním místì ženského žebøíèku smíšených dvojic a Sochor je tøetí v mužském žebøíèku smíšených dvojic. Umístìní dalších našich sportovcù ve dvouhrách: Muži (klasifikováno 1967): 22. Petr Veselý, 53. Jan Port, 67. Radim Sochor. Ženy (366): 14. Karolína Pechová, 26. Radka Pelikánová, 82. Lenka Pøibylová, 83. Vìra Kottová. Racketlon je v podstatì ètyøboj, který se obvykle hraje v poøadí (od menší rakety k vìtší) Martina Kakosová: nahoøe pøi své královské disciplínì squashi, dole na nejvyšším stupni jako mistrynì svìta 2007 v racketlonu

7 n 12 n 1 / 2008 n 13 n stolní tenis, badminton, squash a tenis. Hra se øídí mezinárodními pravidly pro jednotlivé sportovní disciplíny s tím rozdílem, že v každé disciplínì se odehraje jeden set do 21 vítìzných bodù (bez ztrát). Celkovým vítìzem je hráè, který získá vìtší poèet vítìzných bodù ve všech ètyøech setech. Pokud je skóre vyrovnané, utkání rozhodne zlatý míè v poslední disciplínì tenisu. Servis se urèí losem. Vítìz losu si vybere podání nebo pøíjem. Na servis má však hráè pouze jeden pokus (na rozdíl od bìžných pravidel tenisu). Losem o podání se také zahajuje každé utkání. Servis se støídá po dvou bodech. V racketlonu je tedy možné prohrát tøi sety a pøesto vyhrát celý zápas! která vše potøebné spolehlivì zaznamenává. Kurty, rakety a míèky se vyvíjely paralelnì a jsou optimálnì sladìny. Kurt je osm metrù dlouhý, 5,50 metrù široký a 2,70 metrù vysoký. Stìny a strop jsou sestaveny z odolných panelù, zadní stìna je z tvrzeného skla. Celá místnost je osvìtlena nárazuvzdornými svìtly zapuštìnými do stropu. Podlaha je vyrobena z kvalitních bukových nebo javorových parket. Na podlaze a pøední stìnì jsou nakresleny èervené èáry vymezující hrací plochu. Šedé èáry na podlaze a znaèky na postraních stìnách pak pomáhají hráèùm v orientaci. Lehké rakety (cca 150 g) snižují riziko poranìní rukou, paží a kloubù. Míèky jsou stejné velikosti a podobnì hrubého povrchu jako míèky na golf (prùmìr 40 mm). Jsou však vyrobeny z lehkého materiálu, obdobnì jako míèky na squash. Hráèi si mohou vybrat ze tøí rozdílných barev, z nichž každá pøedstavuje jinou rychlost a sílu odrazu. Pøi volném pádu míèku z výšky 2 m se èervený míèek odrazí do výšky 54 cm, fialový míèek do 34 cm a závodní šedý míèek se pak odrazí jen do výšky 24 cm. Pro zaèáteèníka je však vhodné zaèínat s míèky s nejvìtším odrazem. Ricochet vznikl na základì psychologického a sportovnì vìdeckého výzkumu pøed 11 lety v Kanadì. Sport se úspìšnì rozšiøuje a získává zájemce po celém svìtì a i u nás se rychle rozvíjí. ÈRA vznikla v roce 1997 v Táboøe na podnìt hráèù. ÈRA je organizací otevøenou pro všechna ricochetová centra a kluby, pro nové nadšence ricochetu. Asociace organizuje pravidelnou celoroèní soutìž pro hráèe tøí rùzných výkonnostních kategorií, a již neregistrovaných èi registrovaných ve sportovních klubech a centrech. Soutìže roènì cca 40 turnajù probíhají po celém území ÈR. Asociace organizuje národní èi mezinárodní mistrovství republiky juniorù, dospìlých èi veteránù, vèetnì soutìže ricochetových družstev, a tak si u nás mohou tento sport zahrát hráèi rùzné výkonnosti, vìku, i zpùsobu jeho pojetí. Veškeré sportovní, organizaèní i klubové informace lze nalézt na oficiálních ricochetových stránkách -civ- Racketlonové hnutí se rozbìhlo na prahu 3. tisíciletí ve Švédsku a rychle se šíøí po celé Evropì i v zámoøí. V r byla založena FIR a ve stejném roce bylo v Göteborgu uspoøádáno 1. mistrovství svìta. Dnes se racketlon hraje ve 40 zemích svìta na pìti kontinentech. Nejlepší v Evropì jsou Švédové, Skotové, Britové, Rakušané a Nìmci. První racketlonový turnaj u nás se uskuteènil 28. kvìtna 2005 v Club hotelu Praha a tento den se také považuje za poèátek poøádání mistrovských soutìží v racketlonu. ÈAR se stala pøidruženým svazem ÈSTV v roce Více informací na -civl RICOCHET PATØÍ K FYZICKY NEJNÁROÈNÌJŠÍM SPORTÙM l eská ricochetová asociace (ÈRA) je další z rodiny pøidružených svazù ÈSTV. Také sportovci tohoto svazu, podobnì jako racketlonu, se mohou pochlubit ziskem nejcennìjších titulù. V loòském roce navázali na listopadovém mistrovství Evropy v Nizozemsku naši reprezentanti na vynikající výsledky z pøedchozích let. Mistrem Evropy se stal Miloš Pokorný z SK Horizont Pec pod Snìžkou a pøevzal tak po roèní pauze tento titul po Janu Veselém jr. který tentokrát obsadil 2. místo. Štìpán Krèa byl pátý, Petr Karban desátý. Mistryní Evropy se stala Eva Feøteková z PRO-6 Praha, na 3. místì skonèila Veronika Kadlecová a 4. místo obsadila Markéta Stehlíková. Ricochet je raketový sport podobný squashi, který patøí podle výzkumù k fyzicky nejnároènìjším sportùm. Od squashe se ricochet liší pøedevším tím, že kurt pro ricochet má nízký strop, o který se hraje, èímž se rozšiøuje škála možných úderù a herních variant. Raketa pro ricochet je kratší a menší, míèek je lehèí. Lehká raketa tak umožòuje i dìtem a zaèáteèníkùm zapojit se ihned do hry bez nadmìrné zátìže rukou. Kouzlo raketových her spoèívá v jejich rychlosti, v dynamice hry, ve variabilitì úderù, zmìnách zpùsobu hry. Naproti jiným raketovým sportùm není hra ricochet pøerušována pro kontrolu skóre a zjiš ování, zda míè byl mimo nebo byl dobrý. Kurty jsou totiž vybaveny moderní elektronikou,

8 n 14 n 1 / 2008 n 15 n Sdìlení l Ohlasy l Zajímavosti Dokumenty l Sbírka smìrnic l PØEHLED VYBRANÝCH AKCÍ SPORTOVNÍCH SVAZÙ NA ÚNOR l MÈR v badmintonu Praha SP v rychlobruslení Baselga di Pine / Itálie TOP 12 ve stolním tenise Nìmecko SP ve skocích na lyžích Sapporo MÈR v lyž. orientaèním bìhu krátká tra Nové Mìsto na Moravì SP ve skibobech Liberec Tenisový Fed cup ÈR Slovensko Brno ÈR Polsko, pøípravné fotbalové utkání Kypr SP v alpském lyžování Sestriere / Itálie Euro Hockey Tour (Švédské hokejové hry) Stockholm MÈR v atletických vícebojích Praha Tenisový Davis cup ÈR Belgie Ostrava SP ve skocích na lyžích Liberec MÈR (I. èást) ve skibobech Deštné MÈR Èeskou Kanadou psích spøežení Klášter u N. Bystøice MS v rychlobruslení Berlín MM ÈR ve veslování na trenažeru Neratovice SP v bìhu na lyžích OtepääEstonsko MÈR juniorù v bìhu na lyžích Nové Mìsto na Moravì SP v alpském lyžování Garmisch ME družstev v badmintonu Almere / Nizozemsko MÈR v šachu mužù a žen Havlíèkùv Brod MS juniorù ve skibobech Deštné SP v severské kombinaci a bìhu na lyžích Liberec SP v alpském lyžování Záhøeb-Sljeme Evropský pohár v atletice Moskva Zahájení jarní èásti fotbalové Gambrinus ligy MÈR juniorù v atletice Praha SP v rychlobruslení Inzell / Nìmecko SP ve skocích na lyžích Willingen MÈR v zápase ø.ø. Chomutov MS v bobech a skeletonu Altenberg / Nìmecko SP v alpském lyžování Whistler / Kanada SP v rychlobruslení Heerenveen MS ve skocích na lyžích Oberstdorf MÈR mužù a žen v atletice Praha SP v bìhu na lyžích Falun / Švédsko SP v severské kombinaci Zakopané MÈR v lyž. orientaèním bìhu sprint, štafety Jilemnice MS družstev ve stolním tenise Èína SP v bìhu na lyžích Stockholm SP v alpském lyžování Kvitfjell / Norsko Zimní MÈR v plavání (50 m) Chomutov SP v severské kombinaci Lahti O z n á m e n í 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2007, kterou se pro úèely poskytování cestovních náhrad mìní sazba základní náhrady za používání silnièních motorových vozidel a stanoví prùmìrná cena pohonných hmot Ministerstvo práce a sociálních vìcí stanoví podle 189 odst. 1 písm. a) a c) zákona è. 262/ 2006 Sb., zákoník práce: 1 Sazba základní náhrady za používání silnièních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle 157 odst. 4 zákoníku práce èiní nejménì u a) jednostopých vozidel a tøíkolek 1,10 Kè, b) osobních silnièních motorových vozidel 4,10 Kè. 2 Prùmìrná cena pohonných hmot Výše prùmìrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle 158 odst. 3 vìty tøetí zákoníku práce èiní a) 30,60 Kè u benzinu automobilového 91 oktanù, b) 30,90 Kè u benzinu automobilového 95 oktanù, c) 33,10 Kè u benzinu automobilového 98 oktanù, d) 31,20 Kè u motorové nafty. 3 Vyhláška è. 577/2006 Sb., kterou se pro urèení výše náhrady za spotøebovanou pohonnou hmotu stanoví prùmìrná cena pohonných hmot, se zrušuje. 4 Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna Ing. Vladimír Srb v.r. pøedseda ÈSTV O z n á m e n í 338 VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2007 o stanovení výše základních sazeb zahranièního stravného pro rok 2008 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona è. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní sazby stravného v cizí mìnì pro rok 2008 jsou stanoveny k této vyhlášce. 2 Vyhláška è. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahranièního stravného pro rok 2007, se zrušuje. 3 Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna Ing. Vladimír Srb v.r. pøedseda ÈSTV Poznámka: Pøílohu k vyhlášce najdete na

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Napínavý román z dostihového prostøedí Jenny Pittmanová: DÌDICTVÍ Prestiž trenérky Jany Hardyové (známé ji z pøedchozích románù Navzdory, Dvojí dohoda, Dilema a Krevní msta) v

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Graeme Roe: PODIVNÁ SMRT Dìj pøíbìhu se odehrává na mnoha místech svìta, Dálným východem poèínaje, pøes USA a Jižní Afriku, a Evropou konèe. Mezinárodní intriky, vražda, únos a

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více