MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I"

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 23. května 2012 Vyvěšeno: Sejmuto: Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 5. června května 2012

2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 9 BĚŽNÉ PŘÍJMY 9 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 DOTACE 16 VÝDAJE 17 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 22 FINANCOVÁNÍ 28 ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 28 MAJETEK MĚSTA 29 FINANČNÍ INVESTICE 31 STAVY ÚČTŮ 31 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 31 FONDY MĚSTA 32 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 33 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 35 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 35 FINANČNÍ KONTROLA 36 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 38 NÁVRH NA USNESENÍ 39 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 59 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 60 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 61 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 63 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 64 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 65 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 67 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 69 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 71 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 73 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 74 PŘÍLOHY: ÚČETNÍ VÝKAZY MĚSTA K o ROZVAHA o VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2

4 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 o PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 SRPEN, ZÁŘÍ 2011 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 ŘÍJEN 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2011 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

5 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2011 byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2011 s celkovými příjmy ve výši ,00 tis. Kč, celkovými výdaji ,00 tis. Kč, přebytkem 3.676,00 tis. Kč a úhradou splátek dlouhodobých přijatých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 3.676,00 tis Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 20 rozpočtových opatření. Z celkového počtu 20 rozpočtových opatření schválila rada města 18 rozpočtových opatření, 2 rozpočtová opatření schválilo zastupitelstvo města. Změny rozpočtu jsme prováděli rozpočtovými opatřeními vždy, když se měnily vztahy k jinému rozpočtu, např. přijetí dotace na projekt Lidské zdroje částka 1,56 mil. Kč, dotace přijaté v rámci operačních programů oblast podpory 1.4. EU peníze školám celkem částka 2,83 mil. Kč a dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 11,34 mil. Kč přijatá jako vyúčtování akce Místní komunikace Červený Vrch v Dačicích. V rámci výdajové části rozpočtu se změny odvíjely v souladu s přijatými dotacemi tam, kde byly účelově určeny ke krytí konkrétních výdajů (výdaje na odborného lesního hospodáře, výdaje na regionální funkci knihoven atd.). Většina změn rozpočtu se však odehrávala ve vazbě na věcné změny výdajů (zvýšení i snížení výdajových položek), to znamená, že změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Jednalo se např. o zvýšení výdajů o 1,8 mil. Kč na investiční akci metropolitní síť, zvýšení výdajů o 650,00 tis. Kč na vybudování přechodu pro chodce v Hradecké ul. Snížení výdajů pak bylo schváleno např. u investičních akcí: rekonstrukce silnice II/151 o částku 1,77 mil. Kč, kanalizace v ul. Za Lávkami o částku 535,300 tis. Kč a na projektovou dokumentaci sídliště Za školou o 518,50 tis. Kč. V průběhu roku jsou pečlivě sledovány a analyzovány vlivy působící na výši celkových příjmů do rozpočtu města. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Objem RO v Kč v příjmech byl ,32 tis. Kč a objem RO v Kč ve výdajích byl ,45 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech činil ,32 tis. Kč a ve výdajích ,45 tis. Kč. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r je uveden v následující části komentáře. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Celkem bylo schváleno 20 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2011 bylo schváleno zastupitelstvem města jako schodkové v objemech: příjmy beze změny, výdaje 6.545,00 tis. Kč, schodek 6.545,00 tis. Kč. Výdaje vzrostly o částku 6.545,00 tis. Kč a to v kapitálových výdajích. Částka představovala investiční výdaje na technologické centrum. Rozpočtové opatření č. 2/2011 bylo schváleno radou města jako přebytkové. Příjmy se zvýšily o 633,63 tis. Kč a výdaje o 166,63 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotací: na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme na I. čtvrtletí 2011 dostali 228,83 tis. Kč a na agendu v oblasti sociálních služeb na rok 2011 to bylo 404,80 tis. Kč. Ve výdajové části změna odpovídá přijatým účelovým prostředkům na agendy v oblasti sociálněprávní ochrany dětí a sociálních služeb ve výši 633,63 tis. Kč. V běžných výdajích byla promítnuta 4

6 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 úsporná opatření jako snížení výdajů na mzdy místní správy o částku 467,00 tis. Kč. Dále byl proveden přesun v rámci kapitálových výdajů, kdy se na přestavbu Palackého nám. čp. 1-5/I přesunula částka 166,20 tis. Kč z rezervy na investice. Rozpočtové opatření č. 3/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané s příjmy ve výši 1.560,32 tis. Kč a výdaji stejné výši, tj ,32 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu se jednalo o neinvestiční transfer přijatou dotaci na projekt Lidské zdroje ve výši 1.560,32 tis. Kč. V běžných výdajích se jednalo o přesuny mezi některými položkami rozpočtu, kdy docházelo k jejich zpřesnění z pohledu jejich věcné náplně. Zvýšeny byly výdaje na místní správu právě o částku přijaté dotace ve výši 1.560,32 a to na realizaci projektu Lidské zdroje. Rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 1.909,17 tis. Kč, výdaje1.909,17 tis. Kč. Příjmy zvyšovala v nedaňových příjmech částka za vymožené pohledávky příspěvkové organizace Nemocnice Dačice 102,00 tis. Kč v v rámci neinvestičních transferů 5 účelových dotací v celkové výši 1.807,17 tis. Kč. Jednalo se o dotaci na úhradu výdajů spojených se sčítáním lidu v r částka 41,81 tis. Kč, dotaci pro ZŠ ul. B. Němcové ve výši 1.087,77 tis. Kč na operační program Vzdělávání na základních školách, dotaci na odborného lesního hospodáře ve výši 404,99 tis. Kč, dotaci na regionální funkci knihoven ve výši 213,60 tis. Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 59,00 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Dačice. Výdaje se zvýšily celkem o 1.909,17 tis. Kč, konkrétně se změna dotýkala výhradně běžných výdajů a kopírovala přijaté dotace. Navíc byly do rozpočtu výdajů zapracovány výdaje spojené s vymáháním pohledávky příspěvkové organizace Nemocnice Dačice a soudní poplatky s tím spojené. Rozpočtové opatření č. 5/2011 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 228,83 tis. Kč, výdaje 408,83 tis. Kč, schodek rozpočtu 180,00 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace ve výši 228,83 tis. Kč účelově určená na výdaje spojené s agendou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Přesun mezi neinvestičními a investičními transfery byl proveden ve výši 391,00 tis. Kč a byly to dotační peníze na projekt Lidské zdroje. Celkové zvýšení výdajů bylo o 408,83 tis. Kč, z toho se u běžných výdajů jednalo o snížení o 51,17 tis. Kč, naopak kapitálové výdaje byly zvýšeny o částku 460,00 tis. Kč. V rámci běžných výdajů se jednalo prakticky o zvýšení účelově vázaných výdajů v návaznosti na přijaté dotace, dále pak o přesuny, které zpřesňovaly možnost čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Dále byly provedeny přesuny výdajů projektu Lidské zdroje z běžných výdajů do investičních výdajů v částce 460,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 6/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 66,55 tis. Kč, výdaje 66,55 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace určená účelově na administraci programu obnovy venkova právě o částku 66,55 tis. Kč. Ve výdajích se o shodnou částku přijaté dotace zvýšily výdaje na administraci zmíněného programu, tzn. zvýšily se výdaje na platy a v návaznosti také výdaje na zákonná pojištění. Ostatní schválené přesuny mezi položkami běžných výdajů a kapitálových výdajů neovlivnily celkovou výši upraveného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 7/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané, zvýšilo příjmy a výdaje o shodnou částku 53,95 tis. Kč. V příjmech reagovalo na přijatou účelovou dotaci na výsadbu dřevin v částce 14,95 tis. Kč. V nedaňových příjmech zvýšilo příjmy o částku 39,00 tis. Kč za příjem z prodeje kulatiny. Rozpočtové opatření řešilo změny pouze v rámci běžných výdajů, navíc se objevily pouze výdaje na výsadbu melioračních dřevin financované dotací 14,95 tis. Kč a byly zvýšeny výdaje na veřejnou zeleň a provoz kašen v Dačicích o 39,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 2.686,96 tis. Kč, výdaje 2.686,96 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o částku 170,00 tis. Kč ve skupině nedaňových příjmů tím, že byl schválen odvod z rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna Dačice. V neinvestičních transferech bylo schváleno celkové zvýšení o 2.516,96 tis. Kč a jednalo se výhradně o přijetí účelových dotací nebo příspěvků. Největší položkou byla dotace pro ZŠ v Komenského ul. ve výši 1.375,96 tis. Kč určená na operační program Vzdělávání na základních školách a dotace 961,00 tis. Kč určená na 5

7 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 výkon agendy státní správy na rok Ostatní dotace byly již drobnějšího charakteru řádově do desítek tisíc korun a celkem jich bylo 6: dotace ze státního rozpočtu na doplnění knihovních fondů v Městské knihovně 7,00 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu na Dačické kejklování 30,00 tis. Kč, granty přijaté z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt Dačická řežba 2011 částka 28,00 tis. Kč, na podporu sboru dobrovolných hasičů 70,00 tis. Kč, na projekt Za dačickou kostku cukru 30,00 tis. Kč a na projekt Dačické kejkĺování 15,00 tis. Kč. Změny rozpočtu v rámci běžných výdajů se realizovaly jako zvýšení účelových výdajů financovaných přijatými dotacemi a dále také přesuny mezi jednotlivými položkami. Např. zvýšení výdajů na opravy místních komunikací v Dačicích, Chlumci, Toužíně a Bílkově bylo řešeno přesunem prostředků určených sice také na opravy komunikací, ale blíže nespecifikovaných (částka 198,50 tis. Kč). Ostatní přesuny v běžných výdajích nebyly tak významné. Rozpočtové opatření č. 9/2011 bylo schváleno zastupitelstvem města jako vyrovnané vobjemech: příjmy ,80 tis. Kč, výdaje ,80 tis. Kč. Celkově se objem upraveného rozpočtu o uvedené částky snížil. Příjmy se ve skupině nedaňových příjmů snížily o částku ,00 tis. Kč, což byla částka očekávaná jako plnění od ROP NUTS II Jihozápad za vyúčtování akce Rekonstrukce komunikací Červený Vrch. V investičních transferech bylo zvýšení investiční dotace z ROP NUTS II Jihozápad ,20 tis. Kč jako skutečné vyúčtování akce Rekonstrukce komunikací Červený Vrch. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotýkalo 3 položek, byly sníženy výdaje na rekonstrukci ulice Kapetova o 637,80 tis. Kč, výdaje na rekonstrukci ulice Strojírenské 500,00 tis. Kč a výdaje na kanalizaci v ul. Za Lávkami 300,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 10/2011 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy 48,40 tis. Kč, výdaje 861,63 tis. Kč, schodek rozpočtu 813,23 tis. Kč. Příjmy jsme upravovali ve skupině daňových příjmů o částku 1.196,48 tis. Kč. Jednalo se o snížení daně z příjmu právnických osob za obec, kdy ve schváleném rozpočtu byla odhadnuta částka vyšší než skutečně vypočtená a přiznaná daň samotného města Dačice. Vnedaňových příjmech se jednalo o zvýšení 2 položek, z toho bylo 449,71 tis. Kč přijato z vyúčtování výdajů na sociálně právní ochranu dětí za rok Neinvestiční transfery zvýšily příjmy o 495,17 tis. Kč, jednalo se vždy o účelově určené dotace a granty. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře činila 405,17 tis. Kč, dotace na program Modernizace vybavení knihoven 65,00 tis. Kč, dotace na program Harmonizace autorit pro knihovny 5,00 tis. Kč a grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2011 částka 20,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily v běžných výdajích o částku 561,63 tis. Kč a samozřejmě kopírovaly přijaté dotace a úpravy v příjmové části rozpočtu. Kromě snížení výdajů na daň z příjmu právnických osob za město (-1.196,48 tis. Kč) byla větší položkou částka 813,23 tis. Kč, která představovala vratku dotací z finančního vypořádání za rok Ostatní částky již nebyly tak významné a jednalo se vlastně o převody mezi výdajovými položkami. Kapitálové výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvýšily o částku 300,00 tis. Kč. Došlo ke snížení výdajů na rekonstrukci ulice Kapetova o 335,00 tis. Kč, zvýšení výdajů bylo na rozdělení rozvodů teplé vody mezi Školní jídelnu a Gymnázium 565,00 tis. Kč a zvýšeny byly také výdaje na plynofikaci a ÚT čp. 303/I. o 70,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 11/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 562,22 tis. Kč, výdaje 562,22 tis. Kč. Příjmy zvyšoval příjem z rozdělení zisku firmy.a.s.a. Dačice, s.r.o. ve výši 330,00 tis. Kč a dotace na agendu v oblasti sociálně právní ochrany dětí 232,22 tis. Kč. Výdaje se zvýšily celkem o 562,22 tis. Kč, z toho běžné o 321,52 tis. Kč a kapitálové o 240,70 tis. Kč. Změny v rámci běžných výdajů se týkaly zejména přesunů mezi jednotlivými položkami. Zvýšení o 230,00 tis. Kč bylo na výměnu oken budovy gymnázia. V kapitálových výdajích se objevily nově výdaje na investice, jako bylo pořízení telefonní ústředny na městský úřad náhradou za rozbitou, která již nešla opravit, a investiční příspěvek Mikroregionu Dačicko, který pořizoval ukazatele pro měření rychlosti aut. Rozpočtové opatření č. 12/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané vobjemech: příjmy 1.000,00 tis. Kč, výdaje 1.000,00 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o příjmy z prodeje bytů o 1.000,00 tis. Kč. V rámci běžných výdajů bylo provedeno 10 přesunů mezi položkami, které však neovlivnily výši běžných výdajů. V kapitálových výdajích se snížily výdaje na rekonstrukci Kapetovy ul. o 800,00 tis. 6

8 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Kč a výdaje na plynofikaci MŠ pracoviště Bílkov o 20,00 tis. Kč. Zvýšení výdajů o 1.800,00 tis. Kč bylo na metropolitní síť a 20,00 Kč na rekonstrukci komunikací na Červeném Vrchu. Rozpočtové opatření č. 13/2011 schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 446,56 tis. Kč a výdaje také 446,56 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu příjmů byly sníženy daňové příjmy o 133,42 tis. Kč a navýšeny nedaňové příjmy o shodnou částku 133,42 tis. Kč. V rámci kapitálových příjmů byly zvýšeny příjmy z prodeje bytů o 40,00 tis. Kč. V neinvestičních transferech se jednalo o zvýšení 2 dotací. Dotace na pojistné uzavřené v souvislosti s veřejnou službou činila 6,56 tis. Kč, dotace na Program regenerace městské památkové zóny byla ve výši 400,00 tis. Kč. Zvýšení běžných výdajů bylo celkem o 406,56 tis. Kč a dotýkalo se celkově 12 výdajových položek. Zvýšení korespondovalo s příjmy, které byly účelově určené. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o zvýšení o 40,00 tis. Kč na rekonstrukci chodníku v Mládežnické ul. Rozpočtové opatření č. 14/2011, které schválila rada města na své schůzi dne , bylo vyrovnané. Zvýšilo příjmy o 7.279,62 tis. Kč a výdaje o 7.279,62 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 455,00 tis. Kč, která se skládala z příjmů z pronájmu pozemků 90,00 tis. Kč, příjmů z rozdělení zisku.a.s.a. Dačice, s.r.o. 360,00 tis. Kč a příjmy z pojistného plnění při správě majetku 5,00 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly zvýšeny celkem o 850,00 tis. Kč a to na příjmech z prodeje bytů o 200,00 tis. Kč a na příjmech z prodeje plynárenského zařízení Borek, Dolní Němčice 650,00 tis. Kč. V rámci neinvestičních transferů jsme zvýšily příjmy o 5.974,62 tis. Kč, z toho činilo zvýšení dotace na sociální dávky na péči 5.600,00 tis. Kč, dotace na agendu v oblasti sociálně právní ochrany dětí 232,22 tis. Kč a dotace na regionální funkci knihoven 142,40 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 15/2011 bylo schváleno radou města jako vyrovnané, přičemž zvýšilo příjmy i výdaje o shodnou částku 382,20 tis. Kč. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy z pojistného plnění o 1,00 tis. Kč a v neinvestičních transferech částka dotace na činnost odborného lesního hospodáře o 381,20 tis. Kč. Ve výdajích se rozpočtové opatření dotklo celkem 25 položek rozpočtu a prakticky se jednalo pouze o přesuny tedy zpřesnění mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Zvýšení výdajů kopírovalo dotační titul v oblasti výdajů na činnost odborného lesního hospodáře. Rozpočtové opatření č. 16/2011 projednávala a schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 52,20 tis. Kč a výdaje 52,20 tis. Kč. V příjmové části byly zvýšeny nedaňové příjmy o 52,20 tis. Kč, z toho bylo 17,00 tis. Kč přijato jako neinvestiční dar od TRW-DAS a.s. na propagaci kultury a turistiky a 35,20 tis. Kč činil příjem z vyúčtování příspěvku na provoz kina za rok Ve výdajích byly schváleny opět ve většině případů přesuny mezi položkami rozpočtu. Toto rozpočtové opatření se dotýkalo 49 výdajových položek. Zpřesněním byly zvýšeny běžné výdaje celkem o 117,20 tis. Kč, kapitálové výdaje byly naopak sníženy celkem o 65,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 17/2011 schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy ,00 tis. Kč a výdaje ,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo o snížení dotace na hmotnou nouzi a dotace na sociální dávky zdravotně postiženým o 3.500,00 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu byla snížena v běžných výdajích o 3.950,00 tis. Kč, z toho bylo 3.500,00 tis. Kč právě na výplatu sociálních dávek hmotné nouze a dávek pro zdravotně postižené. Rozpočet běžných výdajů na vnitřní správu přesouval celkem částku 450,00 tis. Kč do výdajů kapitálových. Byl zvažován nákup nového auta pro potřeby odboru životního prostředí do částky 350,00 tis. Kč a nákup multifunkční tiskárny - kopírky do částky 100,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 18/2011 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 39,30 tis. Kč. Částka 4,68 tis. Kč představovala v příjmech přijetí peněz z vyúčtování grantu z krajského rozpočtu na projekt Dačická řežba a částka 34,62 tis. Kč účelově určený příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Dačice. Obě částky zvýšily rozpočet neinvestičních transferů o 39,30 tis. Kč. V běžných výdajích se účelové transfery objevily v příslušných položkách výdajů na určené činnosti. Ostatní změny rozpočtu proběhly v rámci rozpočtového opatření jako přesuny mezi položkami. 7

9 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 V kapitálových výdajích se jednalo také pouze o přesun peněz mezi položkami a to ve výši 5,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 19/2011 projednala a schválila rada města dne opět jako vyrovnané v objemech: příjmy se snížily o 168,75 tis. Kč, výdaje také o 168,75 tis. Kč. V příjmech se zvýšily nedaňové příjmy o 23,00 tis. Kč a jednalo se o přijaté prostředky z vyúčtování elektrické energie. Kapitálové příjmy se zvýšily o 362,00 tis. Kč a konkrétně se jednalo o příjmy z prodeje nemovitostí plynárenského zařízení. Ve skupině neinvestičních transferů, které se celkem snížily o 553,75 tis. Kč, se jednalo o snížení dotace příspěvku na péči o 600,00 tis. Kč a zvýšení o 46,25 tis. Kč představovala přijatá dotace účelové určená na výsadbu dřevin. V běžných výdajích se promítly obě dvě změny z titulu přijatých účelových prostředků a další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Celkem změny postihly 30 výdajových položek. V kapitálových výdajích bylo celkem zvýšení o 371,50 tis. Kč a jednalo se o investiční příspěvek pro MŠ Dačice. Ten byl však realizován jako přesun z běžných výdajů příspěvku na provoz této příspěvkové organizace. Rozpočtové opatření č. 20/2011 schválila rada města jako přebytkové dne v objemech: příjmy zvýšeny o 4.824,96 tis. Kč a výdaje zvýšeny o 1.300,86 tis. Kč. V rámci příjmů byly zpřesněny daňové příjmy v jednotlivých položkách rozpočtu. Celkové zvýšení v daňových příjmech bylo o 460,50 tis. Kč. V nedaňových příjmech se změny rozpočtu dotkly také většího počtu položek, přičemž celkově byly nedaňové příjmy zvýšeny o 3.177,83 tis. Kč. Větší částkou byly navýšeny příjmy za splátky půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení o 846,00 tis. Kč. Zvýšení splátek ovlivnila ta skutečnost, že někteří občané získali dotaci zprogramu Zelená úsporám, takže mohli provést mimořádnou jednorázovou splátku úvěru z FRB. Větší prostředky než ve schváleném rozpočtu se objevily také v příjmech z podílu na zisku (zvýšení rozpočtu o 844,00 tis. Kč) a v příjmech z úroků (zvýšení o 298,00 tis. Kč). V kapitálových příjmech se zpřesnění rozpočtu dotklo 4 položek, kdy výsledkem úprav bylo celkové zvýšení o 623,00 tis. Kč. Neinvestiční dotace, které zvýšily rozpočet v závěru roku, byly celkem za 563,63 tis. Kč. Jednalo se o částku 386,26 tis. Kč účelově určenou na činnost odborného lesního hospodáře a 177,37 tis. Kč činily neinvestiční transfery od obcí, převážně za úhrady spojené s docházkou do našich základních škol. Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením zvýšen o celkovou částku 1.300,86 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla ,45 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 3.524,10 tis. Kč změnil upravený rozpočet ze schodkového na přebytkový. Přebytek po všech změnách rozpočtu představuje částku 128,87 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 65 příjmových a 56 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 20/2011 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r Objem rozpočtových opatření v příjmech byl ,32 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl ,45 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl přebytkový, přebytek byl schválen ve výši 3.676,00 tis. Kč. Přebytek rozpočtu byl ve výši splátek dříve přijatých úvěrů a půjček. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2011 0, , ,00 2/ ,63 166,63-467,00 3/ , ,32 0,00 4/ , ,17 0,00 5/ ,83 408,83 180,00 6/ ,55 66,55 0,00 7/ ,95 53,95 0,00 8

10 Závěrečný účet Města Dačic za rok / , ,96 0,00 9/ , ,80 0,00 10/ ,40 861,63 813,23 11/ ,22 562,22 0,00 12/ , ,00 0,00 13/ ,56 446,56 0,00 14/ , ,62 0,00 15/ ,20 382,20 0,00 16/ ,20 52,20 0,00 17/ , ,00 0,00 18/ ,30 39,30 0,00 19/ ,75-168,75 0,00 20/ , , ,10 CELKEM , , ,13 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2011 představovaly částku ,51 Kč, což bylo plnění 99,53 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,43 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,87 Kč. Ve srovnání s rokem 2010, kdy vlastní příjmy byly ,58 Kč, se jedná o zvýšení o ,29 Kč. Významnou roli ve výši vlastních příjmů sehrál příjem z titulu zejména kapitálových příjmů, které byly meziročně téměř o 4,67 mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Překročení kapitálových příjmů dorovnávalo meziroční pokles daňových příjmů o 1,85 mil. Kč a nedaňových příjmů o 2,64 mil. Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2010 daňové , , , , ,60 97,80 vlastní nedaňové , , , , ,65 86,36 vlastní kapitálové 1 100, , , , ,22 523,53 celkem vlastní příjmy , , , ,45 179,97 100,17 Daňové příjmy meziročně poklesy o 1.850,60 tis. Kč, což je částka poměrně významná. Bylo dosaženo pouze 97,80 % skutečnosti r V absolutní částce byl nejvyšší pokles u daně z příjmů právnických osob za obec, tj. u daně, kterou platí město Dačice. Tato daň je v rozpočtu města pouze proúčtována jak v příjmech, tak i ve výdajích, proto její plnění nemá pro vývoj daňových příjmů význam. Druhým výraznějším poklesem v meziročním srovnání byl příjem na dani z příjmů právnických osob bez daně placené samotným městem Dačice. V r jsme do rozpočtu dostali o 921,94 tis. Kč méně než v r Další významnější pokles vykázala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 826,45 tis. Kč méně než v předchozím roce. Naopak více než v r jsme do rozpočtu dostali na dani z přidané hodnoty a to o 806,27 tis. Kč. Daňové příjmy zvýšila také daň z nemovitosti, která byla vyšší o 156,71 tis. Kč než v r Nedaňové příjmy meziročně také poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představuje pokles financí z finančního vypořádání. V r bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Rozhodující částkou v r bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. 9

11 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Kapitálové příjmy naopak meziročně vzrostly o 4.666,22 tis. Kč. Z toho byla částka 1.361,17 tis. Kč za prodej plynárenského zařízení firmě E.ON distribuce České Budějovice a za prodané byty bylo do rozpočtu přijato celkem 3.670,08 tis. Kč (prodáno 6 bytů). Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2007 až 2011: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r daňové , , , , ,68 nedaňové , , , , ,81 kapitálové , , , , ,96 celkem vlastní příjmy , , , , ,45 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, od r vykazují meziroční pokles. Důvodem jsou problémy spojené s hospodářskou a finanční krizí, která se začala projevovat právě v r Nedaňové příjmy se mezi roky 2007 a 2008 zvýšily o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení bylo u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Výrazný pokles byl meziročně při srovnání výše příjmů v r a 2008, kdy poklesly nedaňové příjmy celkem o 6.307,04 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že příjmy za pronájmy nebytových prostor již nebyly přímým příjmem rozpočtu města, ale příjmem hospodářské činnosti města. Organizačně i účetně byly tyto příjmy sledovány v hospodářské činnosti bez ohledu na to, zda se jednalo o příjem z pronájmu bytových či nebytových prostor. Rok 2010 vykazoval proti r vyšší nedaňové příjmy o 5.348,40 tis. Kč. Nárůst ovlivnila částka finančního vypořádání r. 2009, kterou město přijalo do příjmů rozpočtu r ve výši 2.675,414 tis. Kč. Za uplatněnou daň z přidané hodnoty za předchozí období, kterou nám finanční úřad vrátil začátkem r. 2010, jsme do rozpočtu získali částku 2.967,86 tis. 10

12 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Kč. Mezi r a 2010 opět nedaňové příjmy poklesly, celkem o 2.635,65 tis. Kč. Tento pokles v podstatě představuje pokles financí z finančního vypořádání. Jak již bylo uvedeno v r bylo ve výši 3.476,50 tis. Kč, v r činilo 858,09 tis. Kč. Rozdíl, který ze srovnání těchto čísel vyplývá, je 2.618,41 tis. Kč. Další rozhodující částkou v r bylo vypořádání DPH za předchozí období, kdy se městu vracela částka 2.967,86 tis. Kč. Takto významné částky pochopitelně ovlivňují výši nedaňových příjmů ve sledovaných letech. Kapitálové příjmy naopak meziročně vzrostly o 4.666,22 tis. Kč. Z toho byla částka 1.361,17 tis. Kč za prodej plynárenského zařízení firmě E.ON distribuce České Budějovice a za prodané byty bylo do rozpočtu přijato celkem 3.670,08 tis. Kč (prodáno 6 bytů). Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2010 vlastní příjmy celkem , , , ,45 179,97 100,17 neinvestič. dotace celkem , , , ,26-976,19 98,67 investiční dotace celkem , , , , ,29 42,33 ostatní, jiné příjmy celkem 2 032, ,50 26,10 26, ,86 1,31 celkem příjmy po konsolid , , , , ,37 90,97 Vlastní příjmy celkem byly dosaženy prakticky na úrovni r Neinvestiční dotace byly nižší o celkovou částku 976,19 tis. Kč. Nejvýznamnější změnou bylo snížení souhrnného dotačního vztahu, který poklesl o částku 3.210,00 tis. Kč. Investiční dotace vykázaly meziroční snížení o ,29 tis. Kč. Investiční dotace jsou vždy mimořádnou záležitostí a konkrétně v r se vyúčtovaly 2 investiční akce v celkovém objemu ,09 tis. Kč. V r byla vyúčtována investiční akce Místní komunikace Červený Vrch v Dačicích, kdy jsme z ROP NUTS II Jihozápad obdrželi celkem dotaci ve výši ,20 tis. Kč. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Upravený rozpočet rok 2011 Skutečnost k % plnění Daňové příjmy , ,57 100,30 Nedaňové příjmy , ,54 101,28 Kapitálové příjmy 5 767, ,76 100,02 Přijaté transfery , ,64 98,43 Příjmy celkem , ,51 99,53 11

13 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají přijaté transfery. Daňové příjmy jsou se svými 43 % na 2. místě. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je trend, který by lépe motivoval jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2007: Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2011/2010 Daňový příjem z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , ,00 106,22 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , , , ,59 43,92 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , , , ,06 107,97 Daně z příjmů fyzických osob , , , , ,65 94,43 daň z příjmů právnických osob , , , , ,02 92,97 daň z příjmů PO za obec , , , , ,00 31,01 Daň z příjmů právnických osob , , , , ,02 75,09 Daň z přidané hodnoty , , , , ,70 106,11 Daň z nemovitostí , , , , ,00 155,76 Správní poplatky , , , , ,00 101,35 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2011 a 2010 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti měla z pohledu dlouhodobého vývoje rostoucí trend, propad byl v r ve srovnání s r o ,70 Kč. Od r vykazuje sice mírnější, ale přeci jenom nárůst. Mezi r a 2010 se jednalo o ,59 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti vykazovala dlouhodobě kolísavý vývoj, který mnohdy souvisel se změnou legislativy v oblasti daňových zákonů, např. společné zdanění manželů apod. Od r vykazuje sestupnou tendenci. Meziroční pokles mezi r a 2010 byl ,12 Kč. V r příjem na této dani představoval částku ,71 Kč a jevil se z dlouhodobého sledování této daně jako historicky nejnižší. Rok 2011 z tohoto pohledu rekord 12

14 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 překonal a historicky nejnižší příjem do rozpočtu města představoval částku ,59 Kč. Význam této daně pro rozpočet města z pohledu výše absolutní částky postupně klesá. Naopak u příjmu zdaně vybírané srážkou je proti r vyšší příjem a to pouze o ,42 Kč. V absolutní částce se jednalo o příjem ve výši ,06 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,11 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,02 Kč (v r to bylo ,26 Kč). Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů významný, protože činí ,24 Kč. Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r byla daňová povinnost města nižší oproti r o částku ,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je ,24 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,70 Kč a byl o ,70 Kč vyšší než v r Vzhledem k výši absolutní částky, která z této daně plyne do rozpočtu města, je proto zásadní, zda je do rozpočtu města zapracován a schválen reálný odhad výběru této sdílené daně. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,00 Kč. Meziročně se zvýšila o ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2011 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč více než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r dosáhly prakticky výše vybraných správních poplatků za r Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % rok 2011 k plnění Správní poplatky odbor stavební úřad 147, ,00 100,6 odbor finanční 450, ,00 100,1 bezdlužnost 0,00 300,00 0,0 za povolení tomboly 2, ,00 102,5 správní poplatek VHP 448, ,00 100,0 odbor správní 655, ,00 100,6 trvalý pobyt 4, ,00 100,0 ostatní správní poplatky 303, ,00 101,1 za pasy 348, ,00 100,2 odbor obecní živnostenský úřad 204, ,00 100,2 odbor životního prostředí 119, ,00 104,9 rybářské lístky 34, ,00 101,6 lovecké lístky 24, ,00 101,0 spr.poplatky -odpady 1, ,00 100,0 ost.poplatky 60, ,00 108,3 odbor dopravy 2 535, ,00 100,1 řidičské průkazy 142, ,00 100,4 STK- emise 0,00 400,00 0,0 stavební řízení v silničním hospodářství 18, ,00 103,3 evidence vozidel 1 963, ,00 100,0 řidičské průkazy - zkoušky 397, ,00 100,1 silniční hospodářství - překopy 15, ,00 110,0 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 3, ,00 131,0 splátkový kalendář 6, ,00 100,0 ostatní správní poplatky 0,00 950,00 0,0 CELKEM 4 120, ,00 100,4 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r V roce 2003 (od ) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. 13

15 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k k k k k odbor stavební úřad , , , , ,00 odbor finanční , , , , ,00 bezdlužnost 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 za povolení tomboly 5 350, , , , ,00 správní poplatek VHP , , , , ,00 odbor správní , , , , ,00 trvalý pobyt 5 800, , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , ,00 za pasy , , , , ,00 odbor živnostenský úřad , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , ,00 rybářské lístky , , , , ,00 lovecké lístky , , , , ,00 vodoprávní poplatky , , , , ,00 odpady 2 000, , , , ,00 lesnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odbor dopravy , , , , ,00 řidičské průkazy , , , , ,00 STK - emise 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 stavební řízení v silničním hospodářství , , , , ,00 evidence vozidel , , , , ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , ,00 řidičské průkazy - zkoušky , , ,00 průkazky ZTP 2 070, , , , ,00 ostatní správní poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pořízení kopií a opisů 115,00 0,00 0,00 750,00 950,00 splátkový kalendář 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CELKEM , , , , ,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 101,28 %, to je částka ,54 Kč. Příznivé naplňování nedaňových příjmů ovlivnily příjmy z podílů na zisku od firmy.a.s.a. Dačice ve výši ,43 Kč, sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši ,66 Kč a také prostředky z finančních vypořádání předchozích let ve výši ,30 Kč. Do plnění nedaňových příjmů pozitivně zasáhly i splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení vcelkové výši ,63 Kč. Některým občanům byla přiznána dotace z programu Zelená úsporám, a proto mohli provést mimořádnou splátku půjčky od města. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r částku ,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky ,00 Kč, což bylo o 1.561,00 Kč více než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši ,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od MŠ Dačice ve výši ,00 Kč a Městské knihovny ve výši ,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,00 Kč, v r byly ,00 Kč. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že nižší příjmy byly v r To bylo ovlivněno tím, že se v rámci hospodářské činnosti města začaly sledovat nejen pronájmy bytů, ale také pronájmy nebytových prostor. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2007 až 2011: 14

16 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 příjmy z pronájmu movitých věcí Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k z pronájmu pozemků , , , , ,00 z pronájmu za tržiště , , , , ,00 z pronájmu rybníků , , , , ,00 z pronájmu lesů , , , , ,00 z pronájmu nebytových prostor , , , , ,00 z pronájmu OC v Antonínské ul , , ,00 0,00 0,00 z pronájmu za školská zařízení , ,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu hrobových, urnových míst , , , , ,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu vodohospodářských zařízení , , , , ,00 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , ,00 z pronájmu sportovního zařízení , , , , ,00 CELKEM , , , , ,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,45 Kč, z toho bylo ,02 Kč přijato na úrocích a ,43 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,66 Kč. Ve srovnání s r. 2010, kdy jsme získali ,16, Kč, to bylo o ,50 Kč méně. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2011 k plnění odbor územního a stavebního řízení 19, ,00 101,3 odbor finanční 0,80 863,00 107,9 odbor vnitřních věcí - přestupky 55, ,00 101,6 odbor živnostenský úřad 47, ,00 101,7 odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství 131, ,00 101,1 odbor dopravy a silničního hospodářství 566, ,00 100,1 odbor kultury a cestovního ruchu 0,00 0,00 0,0 městská policie 411, ,66 100,2 pokuty-občanské průkazy 16, ,00 100,0 pokuty za porušení OŽP (převod ČIŽP) 65, ,00 100,0 CELKEM 1 311, ,66 100,4 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 101,17 %, to je ,50 Kč. Významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,14 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,50 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,63 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,63 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,0 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,76 Kč, což je o ,19 Kč více než v r

17 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Rozpočet r Skutečnost k CELKEM % plnění prodej pozemků 747, ,00 100,1 prodej budov a bytů 5 020, ,76 100,0 CELKEM 5 767, ,76 100,0 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , ,76 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,64 Kč, z toho neinvestiční ,50 Kč a investiční ,14 Kč, to je plnění na 98,43 %. Dotace poskytnuté na výplatu sociálních dávek ze zákona byly poskytnuty v dostatečné výši jak na příspěvek na péči, tak i na příspěvek na pomoc v hmotné nouzi. V případě dotace na příspěvek na péči město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 36 mil. Kč, skutečně poukázána byla dotace ve výši ,00 Kč. Vyplaceno bylo na dávkách na příspěvek na péči o ,00 Kč méně. Obdobná situace byla také u dotace na příspěvek na hmotnou nouzi, kdy rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo na 11 mil. Kč, skutečně poukázáno do rozpočtu města bylo ,00 Kč a skutečně vyplaceno bylo o ,00 Kč méně. Méně peněz, než byla jejich skutečná potřeba, bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka ,00 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 16

18 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,00 Kč, který představuje částku převodu do sociálního fondu. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,00 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r byly ve výši ,00 Kč, v r byly finance na regionální funkci ,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši ,50 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči ,00 Kč dle rozhodnutí MPSV ČR, skutečně poukázáno bylo ,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi ,00 Kč dle rozhodnutí ministerstva, na účet města však bylo poukázáno ,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili ,00 Kč. Částku ,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme částku nárokovali vrámci finančního vypořádání za r po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč, v r to bylo ,00 Kč. Meziroční snížení tedy představuje částku ,00 Kč. Neinvestiční dotaci ve výši ,50 Kč jsme získali z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace ,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Neinvestičním transferem byly také dotace získané od okolních obcí za žáky, kteří v našich základních školách plní povinnou školní docházku, a za výkon činností na základě veřejnoprávních smluv. Jednalo se celkem o částku ,00 Kč. Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, kde jsme po vyúčtování akce Místní komunikace Červený Vrch obdrželi od Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad částku ,14 Kč. Na zvýšení kvality řízení na úřadech jsme přijali investiční dotaci ve výši ,00 Kč. VÝDAJE Celkové výdaje za rok 2011 dosáhly výše ,12 Kč, tj. 85,79 % ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 43 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, což znamená, že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např platy zaměstnanců v pracovním poměru, kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx ( např budovy, stavby). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. 17

19 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Celkové výdaje byly ,12 Kč, což je plnění rozpočtu na 85,79 %. Běžné výdaje dosáhly ,85 Kč, to je 95,09 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 50,58 %, což jsou výdaje ve výši ,27 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2007 až 2011: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r běžné , , , , ,96 kapitálové , , , , ,04 celkem výdaje , , , , ,00 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2010 Běžné výdaje , , , , ,60 93,91 Kapitálové výdaje , , , , ,17 68,24 V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření, která město přijímalo v průběhu celého r Důvodem byly obavy o naplňování rozpočtovaných příjmů, zejména daňových. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. I v oblasti mimořádných výdajů se v r projevovala úsporná opatření. V kapitálových výdajích se meziroční srovnání provádí poměrně problematicky, vždy záleží na počtu a významnosti (dle objemu financí) investičních akcí zařazených k realizaci v daném roce. V r byla nejvýznamnější akcí rekonstrukce ul. Kapetovy silnice II/151 realizovaná ve spolupráci s Jihočeským krajem, kde bylo v rozpočtu počítáno s částkou 19 mil. Kč a skutečně profinancováno bylo ,86 Kč. 18

20 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2011 Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v tis. Kč r r Investiční nákupy , , ,91 63 Investiční příspěvky PO 942,20 941,33-0,87 69 Rezerva na investiční výdaje 813,80 0,00-813,80 X Kapitálové výdaje celkem , , ,58 Kapitálové výdaje se odlišovaly od upraveného rozpočtu o poměrně velkou částku ,58 tis Kč. Vykazovaly nižší čerpání, než bylo počítáno v upraveném rozpočtu. V takto koncipovaném rozpočtu výdajů, kdy byly ponechány celkové částky na realizaci dané akce, je patrné, že nečerpaná částka rozpočtu, která tvoří přebytek, bude vydána z rozpočtu následující rok. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje zejména investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str Běžné výdaje Běžné výdaje - celkem za rok 2011 bylo čerpáno ,85 Kč. Lesní hospodářství - výdaje činily ,00 Kč. Z toho výdaje na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, výdaje na výsadbu dřevin ,00 Kč a 3.744,00 Kč bylo vynaloženo na deratizaci města. Za pojištění lesů jsme zaplatili ,00 Kč. Na výkon veřejné služby vyplatil odbor sociálních věcí městským lesům 3.000,00 Kč. Cestovní ruch - na provoz infocentra a na cestovní ruch byla vynaložena částka ,30 Kč. Silnice - celkové čerpání je ,58 Kč. Na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy místních komunikací bylo vynaloženo celkem ,58 Kč, roční rozpočet je 5.557,00 tis. Kč. Práce související s dopravním značením a světelnou signalizací představují ve výdajích částku ,00 Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správa majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Firmě Štefl-tour byl vyplacen příspěvek na zajištění autobusové dopravy ve výši ,00 Kč. Odbor dopravy vyplatil na akci Besip 7.778,00 Kč. Vodní hospodářství - celkem bylo vydáno ,00 Kč. Z toho na provoz vodovodu ,00 Kč, na provoz kanalizace ,00 Kč a na opravu rybníků ,00 Kč. Školství celkem byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje za ,00 Kč, což je 99,48 %. Jedná se roční příspěvek na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce ,00 Kč. Dále jsme poukázali základním školám částku ,00 Kč, ta představuje prostředky na akci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4 peníze školám. Občanským sdružením, které působí v oblasti školství, jsme poskytli příspěvky na činnost ve výši ,00 Kč. Kultura - celkem náklady ve výši ,20 Kč (97,16 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme poskytli zálohu ve výši ,00 Kč. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na činnost ve výši ,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka ,00 Kč). Na grantový program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií 2011 jsme přeposlali muzeu ,00 Kč. U Městské knihovny tvoří výdaje provozní příspěvek ve výši ,00 Kč a výdaje na regionální funkci knihoven v částce ,00 Kč. Další část výdajů knihovny tvoří účelové prostředky ve výši ,00 Kč (knižní fond pro nevidomé, vybavení knihovny, harmonizace autorit) od Jihočeského kraje a od ministerstva kultury. Kulturní středisko obdrželo příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč. Dále jsme kulturnímu středisku převedli ,00 Kč jako účelové prostředky na akce Dačické kejklování a Za dačickou kostku cukru (dotace od Jihočeského kraje a od 19

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města závěrečný účet města Dačic za rok 2009 projednala a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města Rudolf Hájek starosta V Dačicích: 11. května 2010

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I V Dačicích: 28. května 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Ing. Karel Macků starosta Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření: 1 Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a na základě usnesení Z MČ č. 0008/14 z 17.2.2014 předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva

účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva "Závěrečný účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva Obec ČAKOV - IČO 00581216 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmově a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v 'porovnání s výsledky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé ODBOR EKONOMICKÝ Druhové zatřídění daňové příjmy nedaňové příjmy neinvestiční přijaté transfery Název Příjmy Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2013 ze závislé 865 463 881 000 101,8 činnosti ze samostatné

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014

NÁVRH ROZPOČTU. na rok 2014 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉHO ROZHLASU na rok 2014 Předkládá: Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu Zpracovali: Ladislav Musil, náměstek pro správu a provoz Michal Koliandr, ředitel ekonomického odboru

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 Červen 2015 Zpracoval odbor ekonomický Obsah strana č. Komentář: 2 I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2014 3 II. Příjmy 4 III. Výdaje 11 IV.

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2010

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2010 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2010 Rozpočet města Sokolova na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 10. 12. 2009 jako schodkový s tím, že pro fiskální rok 2010 byla příjmová část rozpočtována

Více

II. Vlastní hlavní město Praha

II. Vlastní hlavní město Praha II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 byl schválen s příjmy v objemu 48 2 752,90 tis. Kč a výdaji v objemu 65 193 281,00 tis. Kč. Během roku 2017 byly na základě

Více

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 A. Monitoring hospodaření obcí Vláda České republiky projednala dne 12. listopadu 2008 materiál Ministerstva financí č. j. 1682/08

Více

Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012

Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 Závěrečný účet města Vyškova za rok 2012 V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, se zveřejňuje závěrečný účet města Vyškova za rok 2012.

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 4. Závěrečný účet Státního fondu kultury 105 106 107 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2007 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více