Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR Č.j /2005/DP-8201 Výtisk č. Počet listů: 340 N Á V R H N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T S T Á T N Í H O R O Z P O Č T U Č E S K É R E P U B L I K Y Z A R O K KAPITOLA MINISTERSTVO OBRANY P R A H A Předkládá: Ministr obrany České republiky JUDr. Karel K Ü H N L

2 O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 7 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 11 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 15 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) 18 I.3.2. Výdaje určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN 66 I.3.3. Kapitálové výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol 72 I.3.4. Běžné výdaje (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v 73 ISPROFIN) I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 75 I Závazné limity regulace zaměstnanosti 76 I Platové prostředky 77 I Ostatní platby za provedenou práci 81 I Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 85 I Důchody a ostatní sociální dávky 87 I Důchody 88 I Ostatní sociální dávky 89 I Ostatní neinvestiční výdaje 94 I Nákup materiálu 95 I Nákup vody, paliv a energií 100 I Nákup služeb 101 I Ostatní nákupy 108 I Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 111 I Ostatní výdaje 112 I. 4. PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR 116 I.4.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 118 I.4.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 119

3 O B S A H strana I Nedaňové příjmy 121 I Kapitálové příjmy 122 I Přijaté dotace 123 I. 5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI 125 I.5.1. Výdaje na vybrané aktivity 125 I Oblast velení a řízení 126 I Oblast výstavby a rozvoje 128 I Oblast lidských zdrojů 132 I Oblast přípravy vojsk 137 I Příprava záloh a zahraniční aktivity 143 I Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu 161 I Oblast komunikace vztahů s veřejností 164 I Celoresortní aktivity 164 I Transfery, příspěvky a dotace 176 I.5.2. Příspěvkové organizace 180 I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům 187 I.5.4. Ostatní dotace a transfery 191 I.5.5. Použití mimorozpočtových prostředků 198 I Běžný účet prostředků FKSP 198 I Běžný účet rezervního fondu 200 I Depozitní účet 203 I Rezerva na rekultivaci skládek 204 I Závodní stravování 204 I.5.6. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol 206 I Vnější kontroly 206 I Vnitřní kontroly 211

4 O B S A H II. ČÍSELNÉ SESTAVY II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. II. 6. II. 7. II. 8. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U) Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) Rozvaha - sumář za organizační složky státu Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace Příloha - sumář za organizační složky státu Příloha - sumář za příspěvkové organizace III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. III a 6 e 6 f Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. prosinci 2004 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2004 Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím Účelové neinvestiční dotace krajům Účelové neinvestiční dotace obcím Účelové investiční dotace obcím

5 O B S A H III. 7. III. 7 a III. 7 b III. 8. III. 9. III. 10. III. 11. III. 12. III. 13. III. 14. III. 15. III. 16. III. 17. III. 18. III. 19. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Organizační schéma kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2004 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR v letech a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR v letech Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČRve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 Vývoj čerpání kapitoly MO ČR v letech Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2001 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004

6 O B S A H III. 20. III. 21. III. 22. III. 23. III. 24. Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2004 (mimo programové financování), skutečné čerpání za rok 2004 a porovnání s rokem 2003 Vývoj příjmů kapitoly MO ČR v letech III. 25. III. 26. III. 27. III. 28. III. 29. III. 30. Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2004 Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2004 Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR se stavem ke dni Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2004 Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2004 III. 31. Struktura rozpočtu a jeho čerpání OSS MO v roce 2004

7 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

8 I.1. Ú V O D Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne , a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/ /2003 ze dne byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než schválený rozpočet v roce V průběhu roku 2004 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku tis. Kč, což je o tis. Kč méně než upravený rozpočet v roce Závazné ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 upravené Ministerstvem financí ČR byly dodrženy. Hospodaření kapitoly MO ČR bylo v průběhu roku 2004 ovlivněno schválenými opatřeními k věcnému a časovému zabezpečení vybraných prioritních úkolů v návaznosti na průběh projednávání reformy veřejných financí vládou ČR. Vláda ČR přijala řadu opatření na ozdravení veřejných financí a snížení zadluženosti České republiky. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné přijmout adekvátní opatření k úpravě Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky. Bylo tedy nezbytné přehodnotit i stávající rozpočtové zdroje a vytvořit tak předpoklady, které pomohou plánované úkoly resortu MO ve vazbě na úpravu reformy rozpočtově zabezpečit nejen v roce 2004, ale i v letech následujících. Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. 7

9 Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 88,43 % upraveného rozpočtu. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 86,31 % upraveného rozpočtu. V roce 2005 lze v rámci kapitoly MO ČR použít dle výše uvedených zákonů převedené mimorozpočtové zdroje v celkové částce tis. Kč (z toho úspory rozpočtových prostředků z předchozích let včetně roku 2004 ve výši tis. Kč a ostatní ve výši tis. Kč). Oproti roku 2003 pokleslo celkové nominální čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR (včetně převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použitých mimorozpočtových zdrojů) o tis. Kč, tj. o 1,39 %. K prioritním oblastem realizace rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 patřila mimo jiné i příprava a zabezpečení jednotek předurčených k vyčleňování ve prospěch NATO. Zvláštní důraz byl kladen na aktivní účast Armády ČR v zahraničních operacích. Ke klíčovým výdajům rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 patřily i nadále realizace projektu modernizace tanku T 72 M4 CZ a dokončení financování programu nákupu podzvukových letounů L 159. Jedním z hlavních úkolů pokračující reformy ozbrojených sil v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby specializovaných sil AČR. Součástí tohoto úkolu bylo zabezpečení výstavby specializovaného zdravotnického zařízení AČR, vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical), včetně výstavby, případně rekonstrukce příslušné infrastruktury. Dále pokračovalo plnění úkolů v souvislosti s vybudováním komplexního systému infrastruktury NATO, který je vyjádřen v jednotlivých souborech schopností - Capability Package (dále jen CP ). Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány Ministerstva 8

10 obrany ČR a schvalovány Severoatlantickou radou. V návaznosti na zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou MO ČR realizovány akce ve vazbě na objektovou bezpečnost, která byla jednou z dalších rozpočtových priorit. Pozornost byla rovněž věnována péči o lidské zdroje tak, jak vyplývá z jednotlivých zákonů branné legislativy. V rámci stávajících finančních možností se podařilo rozvíjet i jednotlivé oblasti sociálního programu, mezi něž patřily zejména zdravotní, rehabilitační a rekreační péče. Z hlediska přístupu velitelů všech úrovní velení a řízení vycházelo hospodaření s finančními prostředky ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). K tomu byla interními resortními pokyny stanovena práva a povinnosti při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu a vytvářeny potřebné organizační předpoklady. Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s rozpočtovými prostředky. Předmětem kontroly však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména správnost uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na oblast hospodaření s penězi a ceninami, pokladní službu, platy zaměstnanců, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek. Při kontrolách hospodaření u věcně odpovědných organizačních jednotek a zejména v oblasti obchodně závazkových vztahů byly, včetně orgánů Inspekce ministra obrany a vnitřními finančními kontrolami, zjišťovány nedostatky spočívající zejména v nedodržování nebo v nedostatečném uplatňování a dodržování právních norem a odborných pokynů v oblasti hospodaření s prostředky, kdy se opět projevila nedostatečná propojenost systému akvizic s plánovacím procesem. 9

11 Z makroekonomického pohledu lze dosažené výdaje a příjmy rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 shrnout následovně: 1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO ČR ,17 mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje ,06 mil. Kč Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,20 mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje ,91 mil. Kč 2. Celkové příjmy 4 006,59 mil. Kč 3. Výsledné saldo ,58 mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na HDP (propočty MF ČR mld Kč) 1,9 % 5. Podíl výdajů kapitoly MO ČR na výdajích stát. rozpočtu ČR (869,05 mld Kč) 6,0 % 6. Index roku 04/ 03 celkových výdajů kapitoly MO ČR -1,3 % Členění výdajů kapitoly MO ČR podle organizační struktury je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 12. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR v letech jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 13. Bližší údaje o výsledcích a vývoji rozpočtového hospodaření státního rozpočtu kapitoly MO ČR, a to po hlavních druzích výdajů roku 2004 ve srovnání s předcházejícími lety 2001 až 2004 jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 14 a

12 I.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Dne 3. prosince 2003 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Tímto zákonem byly pro kapitolu státního rozpočtu 307 Ministerstvo obrany ČR stanoveny na rok 2004 závazné a dílčí specifické ukazatele příjmů a výdajů, které jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2004 bylo ze strany Ministerstva financí ČR provedeno 42 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO ČR. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO ČR je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 15. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo k nárůstu jak v počtu provedených úprav (o 11 úprav), tak i v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení státního rozpočtu kapitoly MO ČR (o tis. Kč). Mezi rozhodující úpravy státního rozpočtu kapitoly MO ČR provedené v roce 2004 v oblasti výdajů patřily: uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv do rozpočtu kapitoly MO ČR, které nebyly v roce 2003 vyčerpány, a to do oblasti důchodů, ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů určených na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální Armády České republiky ve výši tis. Kč, uvolnění finančních prostředků z vládní rozpočtové rezervy na základě bodu III/3 usnesení vlády č. 61/2004 ze dne do rozpočtu kapitoly MO ČR určených na pokrytí výdajů spojených s vysláním kontingentu Armády České republiky v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu ve výši tis. Kč, uvolnění finančních prostředků do rozpočtu kapitoly MO ČR v návaznosti na usnesení vlády č. 1023/2004, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, které byly určeny na dofinancování 11

13 výplaty 25% výše dalšího platu ve II. pololetí roku 2004 včetně souvisejícího pojistného a přídělu do FKSP ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu v rámci systému letecké záchranné služby ČR ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury Akademie věd ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků (transfer investičních prostředků) rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo životního prostředí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na akci Revitalizace rybníka Polečnický ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na vybavení výcvikového střediska irácké policie v Az Zubayru, kde vykonává Vojenská policie ČR výcvik nových iráckých policistů, ve výši 500 tis. Kč, uvolnění finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených s leteckou přepravou záchranného týmu v rámci humanitární pomoci Iránu a Maroku ve výši 372 tis. Kč, uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva, do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na pokrytí nákladů spojených se zabezpečením voleb v roce 2004 ve výši 338 tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Kancelář prezidenta republiky v návaznosti na Dohodu o spolupráci při pořízení systému zabezpečení perimetrické ochrany Pražského hradu, ve které jsou definovány 12

14 úkoly organizací působících v areálu Pražského hradu, včetně úkolů Hradní stráže, ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Národní bezpečnostní úřad v návaznosti na usnesení vlády č ze dne k odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovaných osob, které jsou v pracovním poměru k MO ČR nebo k ozbrojeným silám ČR, nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol, kdy proběhla delimitace 24 systemizovaných míst a převod finančních prostředků ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí dle usnesení vlády č ze dne ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť Armády České republiky ve výši tis. Kč, převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených s poskytnutím peněžního daru do zahraničí na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Británii, v souladu s usnesením vlády č. 742 ze dne ve výši tis. Kč. Z časového hlediska bylo realizováno nejvíce úprav závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO ČR ve 2. a 3. čtvrtletí roku Přehled po všech úpravách závazných a dílčích specifických ukazatelů příjmů a výdajů, a to včetně jejich čerpání (plnění) je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 2. Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 11. Při srovnání čerpání rozpočtu výdajů kapitoly MO ČR za rok 2004 s předcházejícím rokem je i nadále patrný přetrvávající trend vysokého čerpání prostředků v závěru roku, a to zejména v oblasti běžných výdajů. Nemalý podíl na tomto vysokém čerpání však má převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v celkové výši tis. Kč (z toho běžné výdaje ve výši 13

15 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč), který byl realizován v prosinci Celková bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby se stavem k je uvedena v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 1. Vývoj čerpání kapitoly MO ČR v letech 2001 až 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 16 a porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku 2001 je uvedeno v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

16 I.3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, který schválila Poslanecká sněmovna ČR svým usnesením č. 793 ze dne a dále dopisem ministra financí ČR č.j. 343/ /2003 ze dne , byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO ČR na rok 2004 v celkové výši tis. Kč, z toho běžné výdaje tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na konečnou částku tis. Kč, z toho běžné výdaje tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v hodnoceném období dosáhlo výše tis. Kč, tj. 101,97 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje tis. Kč, tj. 109,89 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR, formou zvýšení limitu výdajů následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 až 2003 převedené podle 47 výše uvedeného zákona ve výši tis. Kč byly použity v oblasti programového financování ( tis. Kč) a ostatních běžných výdajů (7 281 tis. Kč), peněžní dary ve výši 284 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních běžných výdajů, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených a účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč, finanční dar vlády USA určený na pokrytí výdajů spojených s vojenským úsilím ve válce proti terorismu ve výši tis. Kč, prostředky ve výši 20 tis. Kč byly použity na plnění pojistných událostí. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 88,43 % upraveného rozpočtu. 15

17 Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč), činilo celkem tis. Kč, tj. 86,31 % upraveného rozpočtu. V rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, na účet rezervního fondu MO ČR nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč v následujícím členění: oblast běžných výdajů mimo programové financování a výdajů na výzkum a vývoj tis. Kč, v tom: ostatní sociální dávky tis. Kč, platové prostředky tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, povinné pojistné tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb tis. Kč, z toho: FKSP na výzkum a vývoj 61 tis. Kč, ostatní běžné výdaje tis. Kč, oblast programového financování tis. Kč, v tom: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné související výdaje tis. Kč, oblast výdajů na výzkum a vývoj tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje tis. Kč. Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že v rámci státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč v tomto členění: oblast běžných výdajů tis. Kč, 16

18 oblast programového financování tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje tis. Kč, oblast výdajů na výzkum a vývoj tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje tis. Kč, v tom: granty 327 tis. Kč, oblast programového financování jiných kapitol (transfery) 34 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 34 tis. Kč. 17

19 I.3.1. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN (programové financování) Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, byl pro kapitolu MO ČR schválen limit výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financování) ve výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce tis. Kč činil 24,08 % z celkového schváleného rozpočtu kapitoly MO ČR. V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR na částku tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku tis. Kč, a to v členění na 48 programů reprodukce majetku zařazených do 10 programových okruhů. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Upravený rozpočet určený na financování programů reprodukce majetku v částce tis. Kč činil 24,11 % z celkového upraveného rozpočtu kapitoly MO ČR. Uskutečněné úpravy limitů určených na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN představovaly v souhrnném saldovém vyjádření navýšení o tis. Kč. Rozsah limitů výdajů k naplnění stanovených cílů jednotlivých programů reprodukce majetku v roce 2004 byl ovlivněn zejména probíhající reformou veřejných financí a z ní vyplývajících změn ekonomických podmínek pro provedení reformy ozbrojených sil ČR. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti došlo k přehodnocení programů reprodukce majetku a doplnění programové struktury u programů Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů, 18

20 Modernizace a zabezpečení provozu systému L - 159, Přezbrojení AČR obrněnými transportéry a Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Rozhodující vliv z hlediska limitu výdajů měl v roce 2004 programový okruh 3 - Rozvoj vzdušných sil, v jehož rámci byly na projekty L 159 (platba za letoun L 159 a platba za logistiku) schváleny rozpočtové prostředky výši tis. Kč. Vzhledem k ukončení projektu souvisejícího s platbou za víceúčelový letoun L došlo v průběhu roku došlo ke snížení limitu o tis. Kč, tj. na celkovou částku tis. Kč. Toto snížení limitu bylo zapříčiněno především tou skutečností, že na konci roku 2003, vzhledem k nutnosti zabezpečit úhradu splatných závazků dodávek letounů L 159, došlo ke snížení limitů u 53 akcí, aby bylo možné tyto závazky splnit vůči dodavateli L 159. V roce 2004 následně proběhlo navýšení limitů u těch akcí, u nichž byl limit v roce 2003 snížen. Dalším rozpočtově náročným projektem byla modernizace tanku T 72 M4 CZ, v rámci programového okruhu 2- Rozvoj pozemních sil, se schváleným rozpočtem ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku tis. Kč. Na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku byl v průběhu roku 2004 upraven ukazatel limitu výdajů na částku tis. Kč, ze kterého byly hrazeny další priority, mezi které patřily: 1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil Force Goals (dále jen FG) ve výši tis. Kč, 2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši tis. Kč, 3. Výstavba specializovaných sil AČR ve výši tis. Kč, 4. Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ve výši tis. Kč, 5. Ekologická likvidace munice ve výši tis. Kč, 6. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO (dále jen NSIP NATO Security Investment Program) vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši tis. Kč, 7. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 dosáhlo výše tis. Kč, tj. 108,31 % upraveného závazného 19

21 ukazatele, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Částka tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši tis. Kč. Celkové čerpání kapitoly MO ČR po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2004, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 19. V členění podle hospodářsko právních forem bylo čerpání v oblasti výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2004 následující: v tis. Kč Organizační složky státu Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány Obce a města Občanská sdružení 927 Celkem V částce tis. Kč je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši tis. Kč v členění na systémově určené výdaje v částce tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů následovně: 1. Nevyčerpané rozpočtové zdroje z roku 2001 až 2003 byly převedeny do výdajové části programového financování v celkové výši tis. Kč, z toho systémově určené výdaje v částce tis. Kč, individuálně posuzované výdaje v částce tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku v částce tis. Kč. K byly použity ve výdajové části programového financování zdroje ve výši tis. Kč. Z nepoužitých zdrojů v celkové výši tis. Kč bylo: 20

22 převedeno do rezervního fondu tis. Kč, v tom: program Ochrana utajovaných skutečností 154 tis. Kč, program Výstavba specializovaných sil AČR 822 tis. Kč, program Zabezpečení sil a prostředků AČR v mez. operacích tis. Kč, program Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality 616 tis. Kč, program Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska tis. Kč, program Bezpečnostní investice NATO 217 tis. Kč, program Výstavba, obnova a provozování IS MO tis. Kč. odvedeno v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok tis. Kč. Částka ,68 Kč byla převedena v souladu s vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na Vypořádací účet za rok 2004 č /0710 Ministerstva financí ČR. Ověřená kopie výpisu z účtu o provedení odvodu byla zaslána na Ministerstvo financí ČR čj /2005/DP ze dne 21. února Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč byly použity v programovém okruhu 4 - Zabezpečení mezinárodní spolupráce, program Bezpečnostní investice NATO. Z těchto zdrojů byla zabezpečována výstavba společné infrastruktury NATO, a to v rámci Programu bezpečnostních investic NATO, která je nezbytná pro výcvik a nasazení ozbrojených sil NATO na teritoriu České republiky v souladu s úkoly a závazky České republiky souvisejícími s členstvím v NATO. 3. Využití části finančního daru vlády USA určeného na boj s terorismem, v oblasti financování programů reprodukce majetku ve výši tis. Kč, který byl použit v programu Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality na nákup speciálních vozidel pro vojenskou policii a v programu Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích určených na vybavení jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) sloužící k odstraňování výbušné munice. Přehled využití všech výše uvedených mimorozpočtových zdrojů, které byly v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 21

23 pozdějších předpisů, použity formou zvýšení limitu výdajů v oblasti programového financování po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 20. V případě, že do čerpání v oblasti programového financování započteme skutečné výdaje roku 2004 (ve výši tis. Kč), převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a nevyčerpané rozpočtové zdroje z roku 2001 až 2003 (ve výši tis. Kč), pak čerpání za tuto oblast dosáhlo celkové výše tis. Kč, tj. 105,95 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 a. V případě, že do čerpání v oblasti programového financování započteme skutečné výdaje roku 2004 (ve výši tis. Kč) a použití mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč), pak čerpání za tuto oblast dosáhlo výše tis. Kč, tj. 75,41 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání po jednotlivých programech je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 7 b. Čerpání kapitoly MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku bez použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč) a převodu rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) činilo celkem tis. Kč, tj. 66,65 % upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání po jednotlivých programech v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 18. V rámci závazného ukazatele výdaje určené na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly tedy v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z této částky kapitola MO ČR převedla na účet rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši tis. Kč v následujícím členění: 22

24 systémově určené výdaje individuálně posuzované výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. Přehled nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004, určených na financování programů reprodukce majetku, převedených do rezervního fondu v členění na systémově určené výdaje, individuálně posuzované výdaje a běžné výdaje související s pořízením majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 21. Dále byly na účet rezervního fondu převedeny nevyčerpané mimorozpočtové zdroje z let 2001 až 2003 ve výši tis. Kč (podrobné členění tohoto převodu již bylo uvedeno v předchozí pasáži). Celkový převod do rezervního fondu za oblast programového financování činil tis. Kč. Zbývající rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč nebyly v tomto roce vyčerpány. Přehled o skutečném nedočerpání rozpočtových prostředků určených na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých programech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 22. Na převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 určených na financování programů reprodukce majetku ve výši tis. Kč a prostředků, které nebyly v roce 2004 čerpány ve výši tis. Kč se podílely následující faktory: 1) Rozsáhlé věcné změny vyplývající z Koncepce výstavby profesionální AČR s dopady do oblasti programového financování Utlumení plnění cílů programů reprodukce majetku v důsledku zpracování Koncepce výstavby profesionální armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracované na změněný zdrojový rámec schválený Usnesením vlády ČR č ze dne (dále jen Koncepce). V rámci toho byly do návrhu rozpočtu roku 2004 zařazeny projekty, u nichž musela být v 1. pololetí roku 2004 zcela přepracována plánovací dokumentace programového financování nezbytná pro zahájení akvizičního procesu (dokumentace programů a zadávací dokumentace jednotlivých projektů /akcí). Primárně se jednalo o výdaje 53 konkrétních akcí, u kterých v závěru roku 2003 nebyly čerpány plánované finanční prostředky a tyto byly převedeny v roce 2004 z akce L-159 víceúčelový taktický letoun - platba za letoun v programu č Rozvoj a modernizace taktického letectva zpět ve vazbě na rozhodnutí 23

25 Rozpočtového výboru PS PČR v měsíci květnu 2004 (usnesení č. 385/2004). Tyto akce nebylo možné v souladu s platnou legislativou registrovat dříve než změnu schválil RV PS PČR a Ministerstvo financí ČR schválilo nově přepracovanou dokumentaci programů. Zahájení 15 nových akcí a navýšení 3 již registrovaných akcí v celkové výši tis. Kč. Zde se jednalo zejména o ekologickou likvidaci munice v částce tis. Kč, nákup vozidel ACHR 90 v částce tis. Kč, výstavbu strukturované kabeláže a modernizace zařízení komunikačních informačních systémů ve výši tis. Kč, výstavbu komunikační informační infrastruktury posádek Žatec a Stará Boleslav ve výši tis. Kč, provedení plynofikace a rekonstrukce elektroinstalace v objektu kasáren Hranice ve výši tis. Kč, zabezpečení projektové přípravy k provedení rekonstrukce objektů integrovaného MO ve výši tis. Kč, výstavbu technického zabezpečení centrálního skladu zbraní v posádce Žatec v částce tis. Kč. 2) Legislativní vlivy Vydání zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, Vydání zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kde došlo u vybraných výrobků a služeb k úpravě základní sazby DPH z 5% na 19%, Nejasnosti při poskytování podpory obranného výzkumu a vývoje organizačním složkám resortu MO v návaznosti na zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a z toho plynoucí rizika porušení rozpočtové kázně ve smyslu 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 3) Změna organizačně - právního uspořádání Ve vazbě na schválené vnitřní změny byl proces předání dokumentace programového financování potřebný k řízení jednotlivých programů a akcí/projektů mezi jednotlivými správci v rámci resortu MO ukončen až v měsíci dubnu ) Časový posun termínů plánované realizace akcí / projektů z roku 2004 na rok 2005 vyplýval z opožděného vyhodnocení nabídek od dodavatelů v rámci realizace veřejných zakázek a nedodržení termínů v rámci výběrového řízení. 24

26 5) Přirozený proces převodu prostředků mezi jednotlivými roky realizace akcí měl za cíl pružnější financování věcných změn akvizičního procesu u zakázek pokračujících v dalších let, což má vliv na úspory finančních prostředků v návaznosti na realizovaný akviziční proces. Rozhodující vliv z hlediska čerpání v oblasti financování programů reprodukce majetku měl v roce 2004 programový okruh 3 - Rozvoj vzdušných sil, jehož čerpání dosáhlo částky tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu. V rámci tohoto programového okruhu byly největší prostředky vydány na program Rozvoj a modernizace taktického letectva, které dosáhly částky tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci tohoto programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly v rámci tohoto programu provedeny úhrady zbývajících závazků při platbě za dodávky letounu L - 159, a to v celkové výši tis. Kč. V oblasti platby za logistiku k L pokračovaly úhrady faktur podle dodávek nasmlouvaných komodit s tím, že v průběhu roku dodavatel Aero Vodochody deklaroval neschopnost dodat některé objednané komodity v požadovaném termínu. Z tohoto důvodu byl posunut termín ukončení akce až do roku Celkové čerpání této akce dosáhlo částky tis. Kč. Dalším programovým okruhem, který měl rozhodující vliv na čerpání v roce 2004 byl programový okruh 2 - Rozvoj pozemních sil, jehož čerpání dosáhlo částky tis. Kč, a to včetně mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu. V rámci tohoto programového okruhu byly největší prostředky vydány na program Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska, které dosáhly částky tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci tohoto programu převedeny prostředky v souladu s 47 25

27 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Hlavním úkolem tohoto programu bylo zabezpečit dodávku 10 ks zmodernizovaných tanků T-72 M4 CZ a souprav modernizovaných komponentů. V hodnoceném období bylo dosaženo čerpání na tomto projektu ve výši tis. Kč. Čerpání výdajů na ostatní projekty kapitoly MO ČR v oblasti programového financování v roce 2004, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu, bylo v rámci rozpočtových priorit následující: 1. Zabezpečení plnění cílů výstavby sil Force Goals ve výši tis. Kč, tj. 73,69 % upraveného rozpočtu. 2. Realizace rozvoje informačních a komunikačních systémů ve výši tis. Kč, tj. 100,71 % upraveného rozpočtu. 3. Výstavba specializovaných sil AČR ve výši tis. Kč, tj. 134,81 % upraveného rozpočtu. 4. Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ve výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. 5. Ekologická likvidace munice ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. 6. Účast státního rozpočtu kapitoly MO ČR na projektech bezpečnostních investic NATO vyplývající z přijatých závazků vůči Alianci ve výši tis. Kč, tj. 149,39 % upraveného rozpočtu. 7. Mezinárodní spolupráce a zahraniční pracoviště v částce tis. Kč, tj. 161,56 % upraveného rozpočtu. 26

28 Charakteristika uskutečněných výdajů v programových okruzích a jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2004 PROGRAMOVÝ OKRUH 0 - Rozvoj velení a řízení Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na pořízení a modernizaci komunikační infrastruktury, vybudování moderních a kompatabilních operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil AČR, pasivních sledovacích systémů a senzorů protivzdušné obrany. Dále byl programový okruh zaměřen na vytvoření komplexního systému ochrany utajovaných skutečností a modernizaci technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA, který byl určený na boj s terorismem. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu a V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 302 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. 27

29 Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 6 následujících programů: Program č Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zvýšení kvality přenosového prostředí s rozsahem služeb a realizace jednotlivých akcí a projektů podporující záměry reformy ozbrojených sil. Program byl zaměřen k zabezpečení požadavků na interoperabilitu s komunikačními prostředky NATO a k optimální komunikační a informační podpoře procesů velení a řízení v míru a při bojové činnosti. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury pozemních sil byl zaměřen na pořízení a modernizaci polního komunikačního systému, zajištění stabilních a bezpečných napájecích systémů k soupravám výpočetní techniky a vytvoření vysoce kvalitního přenosového prostředí v oblasti operačně taktických systémů, podprogram č Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury vzdušných sil byl zaměřen na nákup souprav moderních spojovacích prostředků vzdušných sil k zabezpečení obměny analogové spojovací techniky za digitální spojovací prostředky plně kompatabilní s prostředky používanými NATO. V rámci realizace programu byly vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 53,60 % upraveného rozpočtu. 28

30 Program č Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zabezpečit automatizované funkce velení a řízení pozemních a vzdušných sil AČR. Dalším úkolem bylo zabezpečit modernizaci prostředků vnitřního spojení a přenosů dat na místa velení a modernizace systémů řízení palby. Vzhledem k odborné specifice jednotlivých cílů programu a vymezení odpovědnosti za projektové řízení byl tento program rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil, který byl zaměřen na zabezpečení systému velení a řízení pozemních sil komunikačními a informačními technologiemi, podprogram č Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení vzdušných sil, který byl zaměřen na zabezpečení systému velení a řízení vzdušných sil komunikačními a informačními technologiemi pro bojový systém vzdušných sil a systém řízení akčních prostředků k zajištění postupného přiblížení AČR vyspělým armádám NATO. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 15,70 % upraveného rozpočtu. Program č Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo modernizovat identifikační senzory pro protiletadlové komplety, radiolokátory k dosažení schopnosti rozpoznávat v rámci ozbrojených sil NATO letouny, vrtulníky a ostatní vzdušné objekty jako vlastní nebo cizí. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu

31 Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 53,63 % upraveného rozpočtu. Program č Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšit úroveň pasivních sledovacích systémů AČR v oblasti řízení letového provozu a přehledu o vzdušném prostoru. Dále realizovat zavedení systému bezradarové kontroly propojením stacionárních a mobilních pasivních sledovacích systémů a jejich komplexní certifikace. Modernizace pasivních sledovacích systémů je jedním z prioritních úkolů reformy ozbrojených sil. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,70 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 81,57 % upraveného rozpočtu. Program č Ochrana utajovaných skutečností Hlavním úkolem programu v roce 2004 bylo zahájení čtvrté etapy výstavby komplexního systému ochrany utajovaných skutečností v oblasti objektové, kryptografické a administrativní bezpečnosti a zajištění dodržování bezpečnostních norem v souladu s požadavky zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhlášek Národního bezpečnostního úřadu. 30

32 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,62 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 951 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu 2004 byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 11,56 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Hlavním úkolem programu v roce 2004 byl nákup moderních dopravních a spojovacích prostředků pro výstavbu mobilních sil vojenské policie a obměna zastaralé výbavy dalších jednotek vojenské policie, modernizace technických a speciálních zařízení používaných k provádění policejní ochrany vojsk. Vzhledem ke změně mezinárodní situace a k novým bezpečnostním rizikům program dále řešil výstavbu bezpečnostních technologií v oblasti prevence proti kriminalitě a zabezpečení majetku a osob. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 145,07 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určené na boj s terorismem, které byly využity na nákup speciální automobilní techniky. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 31

33 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 96,79 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 1 - Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně zpravodajských schopností jednotek a sil speciálních operací AČR. Hlavním úkolem roku 2004 bylo materiálně vybavit příslušníky vojenského obranného zpravodajství k plnění úkolů v rámci mezinárodních jednotek sil rychlé reakce a zkvalitnit technologii vojenské topografie. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku 221 tis. Kč. 32

34 Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 6 následujících programů: Program č Rozvoj strategického zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšit schopnosti zpravodajské služby. Dalším úkolem byla modernizace informačního systému vojenské zpravodajské služby za účelem dosažení požadovaných vlastností, které jsou nezbytné pro implementaci zpravodajských postupů definovaných standardizačními dohodami NATO. Modernizace informačního systému obsahovala přípravu projektové dokumentace pro stavebně technické práce, realizaci stavebních úprav a nákup hardware a software. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 80,12 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj sil speciálních operací Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšení úrovně zabezpečení jednotek sil speciálních operací AČR na úroveň srovnatelnou s jednotkami sil speciálních operací členských států NATO a dosažení standardizace v systému jejich komunikace. Dalším úkolem programu v roce 2004 byla výstavba jednotek speciálních operací. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 33

35 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 90,59 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj vojenského obranného zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 byl nákup techniky pro potřeby zabezpečení kontrarozvědné podpory sil rychlé reakce. Cílem bylo dosažení úrovně plné kompatability skupiny kontrarozvědné podpory sil rychlé reakce s obdobnými prvky NATO. Realizace byla zajištěna nákupem prostředků osobní výbavy. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši 968 tis. Kč, tj. 99,92 % upraveného rozpočtu. Program č Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpečení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit modernizaci speciálních zařízení geografické služby a modernizace zastaralého technického a technologického vybavení polygrafických a reprografických pracovišť. Cílem programu bylo zavedení standardního světového geodetického referenčního souřadnicového systému do AČR, dosažení mobilnosti prostředků geografické služby a modernizace a rekonstrukce stavebně ubytovacích objektů geografické služby. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Program č Výstavba specializovaných sil AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby specializovaného zdravotnického zařízení AČR, vybavení jednotek NBC (Nuclear, Biological and Chemical), včetně výstavby nebo rekonstrukce příslušné infrastruktury. Úkoly tohoto programu podporují reformu ozbrojených sil v oblasti zabezpečení rozvoje specializací ozbrojených sil ČR. 34

36 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 134,81 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 92,81 % upraveného rozpočtu. Program č Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení rekonstrukce nemovité infrastruktury u vybraných objektů vojenské zpravodajské služby. Realizace programu vyplývá z požadavků zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,75 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 2 - Rozvoj pozemních sil Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na modernizaci tankové techniky a bojových vozidel, modernizaci chemického vojska a zahájení přípravných prací pro výstavbu základen pozemních sil. Rozhodujícím úkolem v roce 2004 bylo pokračování v dodávce modernizovaných bojových tanků T-72 M4 CZ, zahájení přípravných prací pro výstavbu a rekonstrukci ostatní infrastruktury pozemních sil. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: 35

37 systémově určené výdaje individuálně posuzované výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu a V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 318 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č Modernizace mechanizovaného vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit dodávku zmodernizovaných bojových tanků T - 72 M4 CZ bojové a velitelské verze, nákup přístrojů nočního vidění pro ruční zbraně jednotek pozemních sil a nákup moderního přístroje nočního vidění pro vozidla BVP - 2. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 108,96 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu

38 V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 85,04 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj a modernizace dělostřelectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení nákupu automatizovaného systému řízení palby, jehož realizace patří k jedním z prioritních úkolů reformy ozbrojených sil ČR. Cílem programu bylo dokončit nákupem integrovaného průzkumného prostředku LOS vyzbrojení dělostřeleckých oddílů a dalším cílem bylo zajistit nákup dělostřeleckého střeleckého a vyhledávacího radiolokátoru a trenažéru ARTHUR. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 45,90 % upraveného rozpočtu. Program č Modernizace protiletadlového vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit nákup automatizovaného systému velení a řízení palby a nových moderních přenosných protiletadlových raketových kompletů se zaměřením na dosažení vyšší efektivnosti a účinnosti protiletadlového vojska. 37

39 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 16,99 % upraveného rozpočtu. Program č Modernizace chemického vojska Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo vybudování jednotek chemického vojska, srovnatelných se současnými možnostmi jednotek členských států NATO a dosažení standardizace v oblasti zjišťování radiační, chemické a biologické situace v zájmových prostorech. Dalším úkolem bylo zajištění modernizace vybavení chemického vojska a materiálu pro ochranu proti zbraním hromadného ničení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 233,89 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 133,89 % upraveného rozpočtu. Program č Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zabezpečit nákup speciální techniky se zaměřením na těžkou ženijní a přepravní techniku, kterou nedisponují hlavní složky integrovaného záchranného systému. 38

40 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 83,75 % upraveného rozpočtu. Program č Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečení výstavby simulačních center AČR a zahájení rekonstrukce posádkového cvičiště chemického vojska. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,67 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 750 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 12,50 % upraveného rozpočtu. Program č Výstavba a modernizace infrastruktury pozemních sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit přípravné práce pro výstavbu základen pozemních sil v Jincích, Žatci a Přáslavicích a redukovanou výstavbu v Bechyni. Tento program je dále rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č Výstavba základny pozemních sil Bechyně, který byl zaměřen na zpracování projektové dokumentace pro zahájení výstavby základny pozemních sil, 39

41 podprogram č Výstavba a rekonstrukce ostatní infrastruktury pozemních sil, který byl zaměřen na dokončení rekonstrukce objektů v posádce Jince a zpracování zastavovacích studií v posádce Žatec a Přáslavice. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,29 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 420 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 76,85 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 3 Rozvoj vzdušných sil Programy zařazené do tohoto programového okruhu byly zaměřeny zejména na nákup letecké techniky a modernizaci výzbroje a výstroje taktického letectva, nákup výcvikových systémů letadel, vybavení letišť navigačním a komunikačním zařízením, zabezpečení procesu zvyšování systému řízení a zabezpečení letového provozu vojenského letectva podle mezinárodních standardů a dále na přípravu výstavby a rekonstrukce infrastruktury leteckých základen. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. 40

42 Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu a V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č Rozvoj a modernizace taktického letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit vyzbrojení jednotek taktického letectva novým víceúčelovým taktickým letounem L a pokračovat v nákupu speciálního vybavení a výcvikových systémů L pro piloty AČR. Tento program je dále členěn na následující podprogram: podprogram č Pořízení a zabezpečení provozu systému L - 159, který byl zaměřen na zabezpečení nákupu speciálního vybavení a výcvikových systémů L Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,16 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 41

43 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 90,95 % upraveného rozpočtu. Program č Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zabezpečit další úkoly ve vazbě na modernizaci, výcvik a zabezpečení provozu systémů L ve vazbě na předchozí program. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 94,37 % upraveného rozpočtu. Program č Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v nákupu výrobně technické dokumentace pro modernizaci vrtulníku Mi 24, nákup vrtulníku Mi 171Š a Mi 35 v rámci věcného plnění deblokace ruského dluhu a nákup pasivního sledovacího systému pro vrtulník W - 3A Sokol. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 103,55 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 5,79 % upraveného rozpočtu. Program č Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoje meteorologie Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat ve výstavbě národního kontaktního místa pro sledování stavu systému satelitní navigace a evidenci šifrovacích klíčů. 42

44 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 64,25 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj logistiky vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit nákup kontrolních zařízení pro vybavení technických letek údržby a oprav letecké techniky a leteckých opravárenských základen. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. Program č Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení výstavby integrovaného systému řízení vojenského a civilního letového provozu. Dalším úkolem bylo dokončit modernizaci letištních radiolokačních souprav na leteckých základnách a pokračovat v modernizaci palubního vybavení, navigačních a komunikačních systémů vojenských letadel An 26 a L 39 tak, aby veškeré systémy vojenského řízení letového provozu zabezpečovaly kompatabilitu ve spolupráci s civilními systémy uvnitř státu a zároveň odpovídaly standardům NATO. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 103,11 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 43

45 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 44,66 % upraveného rozpočtu. Program č Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájit přípravu a zpracování projektové dokumentace pro budování letecké základny aliančního typu v Čáslavi a Náměšti nad Oslavou. Dalším úkolem bylo dokončit v obou posádkách probíhající rekonstrukci vodovodu, kanalizace, rozvody plynu a vedení vysokého napětí a objektů zahájených v předchozích letech (kuchyňsko jídelní blok, sklady apod.). Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 153,43 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 126,90 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 4 Rozvoj mezinárodní spolupráce Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zabezpečení výstavby společné infrastruktury NATO, obnovu zařízení zahraničních pracovišť ve strukturách NATO a zemí EU. Financování projektů a akcí realizovaných v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP) bylo zabezpečeno rovněž finančními zdroji poskytnutými z NATO. 44

46 V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou zahrnuty výdaje ve výši tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určeného na boj s terorismem a dále prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování NSIP ve výši tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořily 4 následující programy: Program č Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit logistickou podporu jednotkám AČR v mezinárodních operacích při jejich dlouhodobém pobytu v polních podmínkách a v mírových silách a operacích mezinárodního společenství. Jednalo se 45

47 především o speciální dopravní techniku, výpočetní a rozmnožovací techniku, navigační přístroje, spojovací a zdravotnickou techniku, mobilní zdroje elektrické energie, přepravní kontejnery a manipulační techniku, optické přístroje apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 161,56 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V těchto mimorozpočtových zdrojích jsou dále zahrnuty výdaje ve výši tis. Kč financované z peněžního daru vlády USA určené na boj s terorismem. Tyto prostředky byly použity na vybavení jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) sloužící k odstraňování výbušné munice. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 82,92 % upraveného rozpočtu. Program č Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v zabezpečení standardní úrovně zahraničních pracovišť ve všech parametrech velitelsko štábních činností. Zřízení a provoz zahraničních pracovišť vyplývá ze stanovených cílů, úkolů a priorit ČR v oblasti vojenské bezpečnostní politiky a vychází zejména z Bezpečnostní strategie a Vojenské strategie ČR, úkolů a závazků Ministerstva obrany ČR v rámci členství České republiky v NATO. Dalším úkolem bylo zabezpečit nákup výpočetní techniky, automobilové techniky, ostatních potřeb a obnovu a zkvalitnění technického zázemí a zefektivnění činnosti pracovníků zahraničních pracovišť. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu

48 Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo 286 tis. Kč, tj. 5,35 % upraveného rozpočtu. Program č Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit rekonstrukci a obnovu válečných hrobů, pomníků a památníků, které byly v důsledku nepříznivého působení povětrnostních podmínek a v důsledku zanedbanosti ve špatném stavu. Realizace programu vychází z usnesení vlády ČR č. 427 o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a zahraničí ze dne 5. května Péče o válečné hroby rovněž vyplývá z mezinárodních smluv a závazků České republiky týkajících se ochrany válečných hrobů. Rozpočtové prostředky byly poskytnuty formou investiční a neinvestiční dotace. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,66 % upraveného rozpočtu. Program č Bezpečnostní investice NATO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit pokračování realizace v oblasti vzdušných sil a protivzdušné obrany. Jedná se především o rekonstrukce vojenských letištních základen, výstavbu radarových systémů protivzdušné obrany a výstavbu společné infrastruktury NATO. Konkrétní závazky pro Českou republiku vyplývaly z jednotlivých souborů schopností (CP), které byly navrhovány ve spolupráci s orgány MO ČR a schvalovány Severoatlantickou radou. V roce 2004 byly realizovány projekty CP 5A0044 Výstavba páteřních 3D radarů s cílem zabezpečit zavedení radarů do používání v AČR k plnění klíčové úlohy při obraně vzdušného teritoria NATO, zabezpečení nepřetržitého radarového pokrytí a integrity vzdušného prostoru v rozsahu teritoriální odpovědnosti. Dále pokračoval projekt CP 5A0035 Zapojení do systému NATINADS, který zvýší efektivitu protivzdušné obrany ČR a přispěje k jejímu zapojení do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO (NATINADS). Cílem bylo zabezpečit radiový 47

49 signál pro řízení operací s utajovaným provozem, integraci protiletadlových řízených střel do systému protivzdušné obrany NATO, výměnu dat mezi národním velitelským stanovištěm ČR a aliančními bojovými prostředky, systém včasné výstrahy, automatizovaný systém velení a řízení vzdušných sil, dobudování stálé komunikační sítě včetně rekonstrukce velitelských stanovišť působících v systému NATINADS. Dále pokračoval projekt CP 2A0022 Zabezpečení zařízení pro přijetí reakčních sil NATO, který zabezpečí rekonstrukci stávající infrastruktury letišť s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat a modernizovat zpevněné plochy umožňující bezpečné vyjetí z přistávací dráhy včetně záchytu letadel při nouzovém brždění, parkovací plochy a zařízení pro manipulaci s leteckou municí, plochy pro údržbu letadel, testovací pracoviště, rozvody sdělovacích a optických kabelů, hangáry pro opravy letadel apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 149,39 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů, a to včetně prostředků poskytnutých ze zahraničí určených na financování NSIP ve výši tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 101,82 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na zvýšení úrovně zdravotnického zabezpečení vojsk, užitných vlastností a interoperability mobilních zdravotnických prostředků a polních pracovišť. Prioritou byly akce související s integritou a členstvím ČR v NATO a výstavbou specializovaných míst AČR včetně dokončení 48

50 projektu řešícího rekonstrukci lůžkového pavilónu B III střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 731 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 2 následujícími programy: Program č Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit vojska AČR ve společných operacích a mírových misích zdravotnickým materiálem a technikou. Součástí tohoto úkolu bylo zabezpečit nákup přístrojů a materiální vybavenosti zdravotnických jednotek, jako např. nákup zdravotnických odsunových vozidel, nákup mobilních souprav biologické ochrany a nákup materiálu pro vybavení mobilní převazovny, operačních sálů, laboratoří apod. 49

51 Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,09 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 23,47 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo postupné zvyšování úrovně zdravotnické infrastruktury AČR ve prospěch zabezpečení vojsk AČR srovnatelné s armádami NATO. Součástí tohoto úkolu v roce 2004 bylo dokončení rekonstrukce lůžkového pavilónu B III- střed a sever Ústřední vojenské nemocnice Praha. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 97,09 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na pořízení a obnovu dopravní, speciální a manipulační techniky, pořízení a údržbu zásob munice, zbraní a materiálu, zabezpečení vojsk PHM, proviantem, výstrojním a ostatním materiálem. Dále programový okruh řešil racionalizaci spotřeby paliv a energie, výstavbu, obnovu a rekonstrukci zařízení k ochraně životního prostředí a infrastruktury logistiky, náhradu objektů vydaných v restitucích a výkupy majetku. 50

52 V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu a V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh tvořilo 7 následujících programů: Program č Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit modernizaci a rozvoj dopravní, manipulační, speciální a požární techniky. Tento program byl rozdělen na pět následujících podprogramů: podprogram č Pořízení a obnova dopravních prostředků, který byl zaměřen na nákup dopravních prostředků, především automobilů terénních a automobilů osobních, 51

53 podprogram č Pořízení a obnova dílenských prostředků, technologie a zkušebnictví, který byl zaměřen na zpracování dokumentace vybavení mobilního revizního pracoviště, dále byl zaměřen na zpracování analýzy k návrhům řešení mobilních dílen a expertní posouzení jejich vybavení, podprogram č Pořízení a obnova kontejnerizace a manipulačních prostředků, který byl zaměřen na nákup redukovaných manipulačních prostředků k zabezpečení skladování zásob materiálu u jednotek vyčleněných pro NATO, podprogram č Pořízení a obnova systému požární ochrany AČR, který byl zaměřen na nákup moderních letištních požárních automobilů a rychlého zásahového automobilu, podprogram č Pořízení a obnova vojenských automobilů terénních středních, který byl zaměřen na nákupy související s pořízením této techniky. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 27,07 % upraveného rozpočtu. Program č Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo postupné doplnění a obnovení zbraní a munice v rozsahu nezbytně nutném k zabezpečení plnění úkolů AČR v zahraničí i ČR. Dále byl v rámci tohoto programu realizován nákup výzbroje k zabezpečení balistické ochrany jednotlivce, nákup ručních a přenosných zbraní, nákup munice a údržbu zásob munice. Součástí tohoto úkolu bylo rovněž zajištění ekologické likvidace zastaralé a nepotřebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpečná pro další manipulaci a použití a je neprodejná a ke skladování nevhodná. V roce 2004 byly uzavřeny smlouvy s Poličskými strojírnami a.s. a Vojenským opravárenským podnikem 026 Šternberk s.p. o poskytnutí služeb spojených s ekologickou likvidací nepotřebné munice. V roce

54 byly na ekologickou likvidaci nepotřebné munice vynaloženy prostředky ve výši tis. Kč, kdy byla provedena likvidace tun nepotřebné munice. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj.100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 59,55 % upraveného rozpočtu. Program č Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dosažení úspor ve výrobě, dodávce a spotřebě tepelné energie při vytápění objektů resortu obrany při současném snížení emisí tepelných zdrojů ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 106,13 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 31,79 % upraveného rozpočtu. 53

55 Program č Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit v místech působení vojsk AČR ochranu vod a ovzduší před znečišťujícími látkami, a tím respektovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťováním množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 171,83 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Program č Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit rekonstrukci a modernizaci objektů pro skladování vojenského materiálu tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí jeho ztrát či poškození a zároveň zabezpečeny podmínky pro manipulaci s ním. Součástí tohoto úkolu bylo zahájení přípravných prací rekonstrukce a výstavby základny opravovaného materiálu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 54

56 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 48,24 % upraveného rozpočtu. Program č Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit zejména nákupy dopravní techniky a laboratorních přístrojů pro měření PHM pro logistické zabezpečení jednotek v polních podmínkách a nákup cisteren PHM. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,72 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši 450 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 48,63 % upraveného rozpočtu. Program č Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo realizovat výkupy pozemků a perspektivních vojenských objektů v souladu se zájmy reformy ozbrojených sil. Výkupem těchto nemovitostí bude umožněna další výstavba a vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání těchto objektů. Součástí tohoto programu bylo dosažení majetkoprávního uspořádání všech objektů důležitých pro zajištění obrany státu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 41,16 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 55

57 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 15,20 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 7 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí a rozvoj lidských zdrojů Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny zejména na rekonstrukci a modernizaci objektů vojenských škol a zařízení správních částí Ministerstva obrany ČR, na zabezpečení technologií podpory procesního řízení, na poskytnutí dotace na rekonstrukci objektu příspěvkové organizace Vojenské lázeňské a rekreační zařízení a sportovních objektů. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč, tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 930 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč, 305 tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. 56

58 Programový okruh tvořily 4 následující programy: Program č Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo pokračovat v rekonstrukci objektů organizačních útvarů správních částí MO a zajistit přípravné práce pro podporu procesního řízení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,36 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 90,28 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zahájení rekonstrukce objektů vojenského školství (především Univerzita obrany v posádkách Brno a Vyškov) zaměřenou na zkvalitnění přípravy studentů ve všech zařízeních vojenského školství a výstavby střediska pro výběr personálu. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 104,03 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 36,16 % upraveného rozpočtu. 57

59 Program č Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončení 2. etapy rekonstrukce střelnice Plzeň-Lobzy. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo dokončení rekonstrukce vojenské zotavovny Malý Šišák v Krkonoších. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 8/1 Informační systémy Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny na zabezpečení informační podpory na základě integrovaných služeb informačních systémů AČR na všech stupních velení a řízení, na zabezpečení moderní plně digitální komunikační infrastruktury systémů velení a řízení a na dosažení plné schopnosti interoperability v této oblasti s členskými státy NATO. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu

60 V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílely programy a V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 2 následujícími programy: Program č Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo zvýšení úrovně poskytování bezpečných a spolehlivých datových, hlasových a multimediálních služeb s požadavkem interoperability s mobilními komunikačními systémy v plně digitálním přenosovém a komunikačním prostředí pro podporu procesů velení a řízení v míru, v krizových situacích a při vedení ozbrojeného konfliktu na všech stupních velení a řízení. Součástí tohoto programu bylo dokončení celoarmádní datové sítě, modernizace stacionární vojenské radioreléové sítě a dobudování strukturovaných kabeláží míst velení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 101,53 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 49,00 % upraveného rozpočtu. 59

61 Program č Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 byla údržba a modernizace informačních systémů AČR, jejichž výstavba byla dokončena do roku 2001 v rámci I. etapy realizace. Jednalo se především o informační systémy v oblasti podpory velení a řízení, logistického zabezpečení, finančního zabezpečení, oblasti personální práce, mobilizačního zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, vojenské policie apod. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 79,40 % upraveného rozpočtu. PROGRAMOVÝ OKRUH 8/2 Prioritní projekty reformy v oblasti infrastruktury Programy zařazené do programového okruhu byly zaměřeny na zlepšení podmínek umožňujících přijetí posilujících reakčních sil NATO na území ČR v případě krizové situace a k zabezpečení podmínek pro jejich operační nasazení. Cílem bylo vybudovat nebo modernizovat stávající infrastrukturu v posádkách Čáslav a Náměšť nad Oslavou. Dalším úkolem bylo zahájení přípravných prací spojených s přezbrojováním AČR obrněnými transportéry, kdy práce na tomto úkolu byly zahájeny v průběhu roku Dalším úkolem bylo zahájení výcviku leteckého personálu v souvislosti se zavedením nových nadzvukových letounů JAS 39 Gripen do výzbroje AČR. V roce 2004 byly v rámci programového okruhu vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. 60

62 Do rezervního fondu byly v rámci programového okruhu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Největší objem prostředků byl převeden do rezervního fondu v rámci programu V rámci programového okruhu nebyly vyčerpány přidělené rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 66 tis. Kč. Na tomto nedočerpání rozpočtových prostředků se nejvíce podílel program V roce 2004 byly v rámci programového okruhu skutečně vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč v členění: systémově určené výdaje tis. Kč, individuálně posuzované výdaje tis. Kč, běžné výdaje související s pořízením majetku tis. Kč. Ve skutečném čerpání není zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Programový okruh je tvořen 3 následujícími programy: Program č Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2004 bylo vybudovat nebo modernizovat stávající infrastrukturu letišť Čáslav a Náměšť nad Oslavou. Tento program byl rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č Výstavba letecké základny Čáslav, který byl zaměřen na rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky včetně páteřních rozvodů a zahájení výstavby a rekonstrukce dalších vybraných objektů, podprogram č Výstavba letecké základny Náměšť, který byl zaměřen na zpracování dokumentace vybavení mobilního revizního pracoviště, na rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky včetně páteřních rozvodů, rekonstrukci rozvodů elektro a zahájení výstavby a rekonstrukce vybraných objektů. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 61

63 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 33,31 % upraveného rozpočtu. Program č Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zahájení přípravných prací spojených s přezbrojováním AČR obrněnými transportéry. V této souvislosti byla zpracována komplexní zadávací dokumentace veřejné zakázky na tento program. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 25,36 % upraveného rozpočtu. Program č Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Hlavním úkolem tohoto nového programu v roce 2004 bylo zahájení výcviku leteckého personálu v souvislosti se zavedením nových nadzvukových letounů JAS 39 Gripen do výzbroje AČR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS 39 Gripen, systémů podpory a poskytování souvisejících služeb. Tento program byl rozdělen na dva následující podprogramy: podprogram č Pronájem nadzvukových letounů a výcvik personálu, který v roce 2004 nebyl využit, první platba z tohoto podprogramu bude realizována v roce 2005, podprogram č Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů, který byl zaměřen na výběr právních a poradenských firem a zabezpečení výcviku leteckého personálu ve Švédsku. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu

64 Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 71,19 % upraveného rozpočtu. V následující tabulce je uveden přehled čerpání po jednotlivých programových okruzích. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů. Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR 0 Rozvoj velení a řízení ,27 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie ,57 2 Rozvoj pozemních sil ,72 3 Rozvoj vzdušných sil ,11 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,38 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví ,87 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,01 7 Rozvoj lidských zdrojů ,72 8/1 Informační systémy ,71 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury ,98 Celkem ,31 63

65 Výdaje za programové okruhy v roce Skutečnost 2004 (v tis. Kč) Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Zabezpečení mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Prioritní projekty v oblasti infrastruktury V následující tabulce je uveden přehled skutečného čerpání po jednotlivých programových okruzích. V čerpání je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů, převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu není v čerpání zahrnut. Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR 0 Rozvoj velení a řízení ,20 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie ,47 2 Rozvoj pozemních sil ,81 3 Rozvoj vzdušných sil ,58 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,46 64

66 Program. okruh číslo Název programového okruhu Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví ,72 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,39 7 Rozvoj lidských zdrojů ,79 8/1 Informační systémy ,09 8/2 Prioritní projekty v oblasti infrastruktury ,94 Celkem ,41 Výdaje za programové okruhy v roce Skutečnost 2004 (v tis. Kč) Rozvoj velení a řízení Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj pozemních sil Rozvoj vzdušných sil Zabezpečení mezinárodní spolupráce Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj lidských zdrojů Informační systémy Prioritní projekty v oblasti infrastruktury 65

67 I.3.2. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Programy určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2004 řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vývoje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Cílem bylo zabezpečit řešení problémů vztahujících se k dlouhodobým potřebám bezpečnosti a obrany státu, udržení a rozvoj technologické základny obrany státu a technologické inovace. Dalším cílem bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu v oblastech požadavků na bezpečnost státu a NATO. Cílem programů vzhledem k záměrům výstavby AČR, ke změně mezinárodní situace a nově definovaným bezpečnostním rizikům, bylo řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a civilního obyvatelstva proti chemickým, biologickým a ostatním prostředkům, jejich zjišťování a likvidace. V rámci vývoje byly projekty zaměřeny na oblast pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojskové zdravotnické služby. Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO ČR schváleny ve výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily částku tis. Kč a běžné související výdaje částku tis. Kč. Z celkového schváleného limitu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč a na institucionální podporu v částce tis. Kč. V průběhu roku 2004 nebyl výše uvedený limit změněn, došlo pouze ke změně poměru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku tis. Kč a běžné související výdaje na částku tis. Kč. Limit vyčleněný na účelovou a institucionální podporu zůstal v průběhu roku nezměněn. Celkové čerpání kapitoly MO ČR určené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN dosáhlo výše tis. Kč, tj. 100,48 % upraveného limitu, a to 66

68 včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. Částka tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a běžné související výdaje ve výši tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V čerpání jsou dále zahrnuty i nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004, které byly převedeny do rezervního fondu v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši tis. Kč (z toho kapitálové výdaje ve výši a běžné výdaje související ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč), činilo celkem tis. Kč, tj. 75,17 % upraveného rozpočtu. V rámci ukazatele určeného na financování programů výzkumu a vývoje nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci výdajů určených na financování výzkumu a vývoje nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč v tomto členění: kapitálové výdaje tis. Kč, běžné výdaje související tis. Kč. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu ve výši tis. Kč činilo tis. Kč, tj. 76,36 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání a z toho plynoucí převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu bylo ovlivněno zejména následujícími faktory: v srpnu 2004 byly pozastaveny práce spojené s financováním v oblasti výzkumu a vývoje u organizačních jednotek resortu MO v návaznosti na zjištění auditorského týmu a následného vyjádření Ministerstva financí ČR, 67

69 na základě této skutečnosti byl vydán z úrovně ministra obrany ČR úkolový list, ve kterém bylo uloženo pozastavit financování podpory výzkumu a vývoje u organizačních jednotek v případě, že poskytovatelem dotace byla organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR, dalším úkolovým listem bylo pozastaveno financování výzkumných záměrů a specifického výzkumu na vysokých školách v případě, že poskytovatelem dotace byla organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR, bylo povoleno pouze uvolnění prostředků u 10 výzkumných záměrů končících v roce 2004, jejichž zahájení spadalo ještě do působnosti zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, který byl zrušen vydáním zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedených skutečností byl ministrem obrany ČR ustanoven pracovní tým, který za účasti všech zainteresovaných složek resortu MO navrhne taková opatření, která zajistí financování výzkumu a vývoje v souladu právním řádem ČR. Program č Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit úkoly přímo ovlivňující dosažení požadovaných počátečních operačních schopností profesionální AČR v roce Program plnil úkoly v oblasti pasivních sledovacích systémů, detekce chemických a biologických látek, zdravotnického zabezpečení v poli, nové obranné technologie, ekologické likvidace nebezpečných látek vzniklých vojenskou činností, vzdělávání vojenských profesionálů a řízení a organizace logistického zabezpečení. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. 68

70 Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 95,44 % upraveného rozpočtu. Program č Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo dokončit úkoly zaměřené na ochranu proti terorismu, průzkumné systémy a systémy elektronického boje, ochranu živé síly a techniky, obranné zbraňové systémy, systémy velení a řízení a výstavby pozemních sil, letectva a protivzdušné obrany. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 99,40 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 56,69 % upraveného rozpočtu. Program č Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo zaměření na vědeckou podporu rozvoje obrany státu a pracovišť v působnosti Ministerstva obrany ČR a na plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a plnil výzkumné záměry Národního programu výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 98,49 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 67,34 % upraveného rozpočtu. 69

71 Program č Podpora vývoje obranných technologií Hlavní prioritou tohoto programu v roce 2004 bylo zabezpečit vývojovou podporu obranných schopností, zkvalitnění rozvoje poznatkové a technologické základny a vytvoření podmínek pro dosažení plných operačních schopností AČR. Program dále plnil úkoly zaměřené na průzkumné a sledovací systémy, ochranu živé síly a techniky, systémy velení a řízení, výstavbu pozemních sil a výstavbu letectva a protivzdušné obrany. Na realizaci programu byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 103,74 % upraveného rozpočtu, a to včetně převodu do rezervního fondu V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v rámci programu převedeny prostředky v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání tohoto programu bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. Přehled čerpání výdajů určených na financování výzkumu a vývoje po jednotlivých programech v roce 2004 je uveden v následující tabulce. V čerpání je zahrnut převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu a použití mimorozpočtových zdrojů. Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora vývoje obranných technologií Upravený rozpočet Kapitálové výdaje Systémově určené Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet Čerpání Čerpání celkem v tis. Kč % čerpání k UR , , , ,74 9 Výdaje celkem ,48 70

72 Přehled o převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu je uveden v následující tabulce: v tis. Kč Program Název programu Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Celkem Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora vývoje obranných technologií C E L K E M

73 I.3.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÉ V ISPROFIN JINÝCH KAPITOL V roce 2004 byly transferovány do státního rozpočtu kapitoly MO ČR kapitálové výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč. Jedná se o následující transfery: Číslo kapitoly Název kapitoly Transfer Čerpání celkem v tis. Kč Čerpání v % 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR , Ministerstvo životního prostředí ČR ,95 Celkem ,71 V rámci kapitoly MO ČR byly tyto transfery z jiných kapitol čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 99,71 %. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 34 tis. Kč. 1. Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl účelově použit na rekonstrukci podlahy tělocvičny Juliska (v částce tis. Kč), nákup strojů a zařízení pro potřeby atletiky, sportovní střelby, kanoistiky a veslování (v částce tis. Kč) a pro potřeby dostavby Centra moderního pětiboje (v částce tis. Kč). Celkové čerpání tohoto transferu dosáhlo částky tis. Kč, tj. 99,69 %. 2. Transfer z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ČR byl účelově použit na akci Revitalizace rybníka Polečnický ve výši 999 tis. Kč, tj. 99,95 %. 72

74 I.3.4. BĚŽNÉ VÝDAJE (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem běžných výdajů hrazených mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN (dále jen mimo programové financování) v celkové výši tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR upraven na částku tis. Kč. Rozhodující část těchto výdajů tvořily provozní výdaje organizační složky státu a dále příspěvky na provoz a neinvestiční dotace poskytované příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským subjektům. Běžné výdaje kapitoly MO ČR (mimo programové financování) byly v roce 2004 čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů a převod rozpočtových prostředků do rezervního fondu. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitů výdajů následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2003, převedené podle 47 výše uvedeného zákona, ve výši tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Ústřední vojenskou nemocnici Praha na pokrytí nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků v souladu s dohodou mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany ČR ze dne , peněžní dary ve výši 284 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši tis. Kč na financování operací spojených s účastí ČR v NATO, prostředky ve výši 20 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel. Skutečné čerpání běžných výdajů mimo programové financování, a to bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) činilo tis. Kč, tj. 92,77 % upraveného rozpočtu. 73

75 Čerpání běžných výdajů mimo programové financování, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu (ve výši tis. Kč) a použitých mimorozpočtových zdrojů (ve výši tis. Kč), činilo tis. Kč, tj. 92,76 % upraveného rozpočtu. V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR nebyly v roce 2004 vyčerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. Z této částky byly podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny na účet rezervního fondu nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč, takto: ostatní sociální dávky tis. Kč, platy tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem tis. Kč, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (mimo prostředků na výzkum a vývoj ve výši 61 tis. Kč) tis. Kč, ostatní běžné výdaje tis. Kč. Důvody výše uvedených převodů prostředků do rezervního fondu a jejich využití v následujícím období jsou uvedeny v jednotlivých částech této zprávy. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v této oblasti výdajů, po odpočtu převodů prostředků do rezervního fondu nebyly dočerpány prostředky ve výši tis. Kč. 74

76 I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Celkový objem prostředků přidělených na platy a ostatní platby za provedenou práci byl kapitole MO ČR stanoven závazným ukazatelem ve výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byly stanoveny závazným ukazatelem v celkové výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě tis. Kč. Organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny prostředky na platy zaměstnanců v celkové výši tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci stanoveny nebyly. V průběhu roku byl závazný ukazatel upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR. Přehled provedených rozpočtových opatření je uveden v kapitole I.2. Vývoj závazných ukazatelů. Po všech provedených rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel upraven na částku tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě byl upraven na částku tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve státní správě na částku tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve státní správě na částku tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraveny na celkovou výši tis. Kč, z toho na platy tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 52 tis. Kč. Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo celkem vyčerpáno tis. Kč, tj. 93,48 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto závazného ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. V této částce 75

77 jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 596 tis. Kč. Komentář k převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu je uveden dále samostatně v části I Platové prostředky a samostatně v části I Ostatní platby za provedenou práci. Organizační složkou státu Vojenským vlečkovým úřadem Praha byly vyčerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši tis. Kč, z toho na platy tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 38 tis. Kč. I Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO ČR byly stanoveny Ministerstvem financí ČR závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace (viz část III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 3). Průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapitoly MO ČR činil osob. Závazný limit počtu zaměstnanců po provedených změnách ve výši osob byl naplněn na 95,57 % (tj. nenaplněnost 1866 osob). Oproti roku 2003 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o osob. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2003 a 2004 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce: Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2003 Průměrné přepočtené počty 2004 Meziroční rozdíl Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa

78 Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2003 Průměrné přepočtené počty 2004 Meziroční rozdíl v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu Zaměstnanci celkem Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil osob, z toho ústřední orgán osob a správa ve složkách obrany osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 9 osob). I Platové prostředky Na platy zaměstnanců kapitoly MO ČR vyplácené podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, byla vynaložena celková částka tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Při průměrném přepočteném počtu osob bylo dosaženo průměrného měsíčního platu ve výši Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 563 Kč). Rozhodujícím opatřením, které ovlivnilo čerpání prostředků na platy a výši průměrného platu v roce 2004, bylo zavedení šestnácti-třídního platového systému s novou úpravou stupnice platových tarifů v rámci jednotlivých platových tříd a stupňů s účinností od podle výše uvedeného nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Prostředky plánované na další platy byly vyplaceny podle nařízení vlády č. 140/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004, ve výši jedné desetiny a podle nařízení vlády č. 569/2004 Sb., kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše 77

79 dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, ve výši jedné čtvrtiny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok. Zůstatek částky plánované na další platy byl vyplacen formou mimořádných odměn. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v oblasti platů nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. Jedná se o platové prostředky za nenaplněnost osob, které nebyly v roce 2004 čerpány. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 1 tis. Kč. Na platy zaměstnanců státní správy bylo vynaloženo tis. Kč, tj. 93,18 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč, z toho u ústředního orgánu tis. Kč a ve správě ve složkách obrany tis. Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců státní správy dosáhl výše Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 666 Kč). Na platy zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 96,02 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Průměrný plat dosáhl výše Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 554 Kč). Organizační složkou státu - Vojenským vlečkovým úřadem Praha bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Průměrný měsíční plat dosáhl výše Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 695 Kč). a 2004: Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech 2003 Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat v roce 2003 Průměrný měsíční plat v roce 2004 v Kč Meziroční rozdíl Vojáci z povolání a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu

80 Kategorie zaměstnanců Průměrný měsíční plat v roce 2003 Průměrný měsíční plat v roce 2004 Meziroční rozdíl Vojáci z povolání celkem Občanští zaměstnanci a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Občanští zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem a) státní správa v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany b) ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Zaměstnanci celkem Z platových prostředků ostatních složek mimo státní správu bylo v oblasti mezinárodní spolupráce vyplývající z mezinárodních smluv a usnesení vlády ČR na platy příslušníků AČR vynaloženo celkem tis. Kč, z toho v misi SFOR tis. Kč, v misi KFOR tis. Kč, jednotkám speciálních sil v operaci Trvalá svoboda tis. Kč, u mise 7. polní nemocnice v Iráku, která byla ukončena v roce 2003, na doplatky platů 121 tis. Kč, v kontingentu Vojenské policie v Iráku tis. Kč, v kontingentu AČR v operaci ISAF tis. Kč, v rámci NATO Response Forces při zabezpečení letních Olympijských her v Řecku tis. Kč, v rámci operace Althea EUFOR 163 tis. Kč, v zahraničních pracovištích v rámci NATO, OBSE a OSN tis. Kč a studentům studujícím v zahraničí tis. Kč. Platové prostředky vojáků z povolání Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 603 Kč). Další platy byly vyplaceny v celkovém objemu tis. Kč. 79

81 Počet vojáků z povolání, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce: Vojáci z povolání Průměrné přepočtené počty osob Objem vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrný plat (v Kč) Státní správa celkem v tom : - ústřední orgán správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu Celkem Platové prostředky občanských zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem tis. Kč, tj. 90,16 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Při dosaženém průměrném přepočteném počtu osob představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku Kč (tj. průměrný měsíční plat ve výši Kč bez započtení dalších platů a průměrný měsíční dopad dalších platů ve výši 515 Kč). Další platy byly vyplaceny v celkovém objemu tis. Kč. Počet občanských zaměstnanců, objem vyplacených platů a průměrný plat je uveden v následující tabulce: Občanští zaměstnanci Průměrné přepočtené počty osob Objem vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrný plat (v Kč) Státní správa celkem v tom: - ústřední orgán správa ve složkách obrany Ostatní složky mimo státní správu v tom: Vojenský vlečkový úřad Praha Celkem

82 I Ostatní platby za provedenou práci Na ostatní platby za provedenou práci byly vynaloženy prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 71,13 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Pro státní správu bylo vynaloženo tis. Kč, z toho pro ústřední orgán tis. Kč a správu ve složkách obrany tis. Kč. V rámci limitu pro ostatní složky mimo státní správu bylo vyčerpáno tis. Kč (v tom organizační složkou státu - Vojenským vlečkovým úřadem Praha 38 tis. Kč z ostatních osobních výdajů). Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci poskytuje následující tabulka: v tis. Kč Ostatní platby za provedenou práci Čerpání Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně Odstupné Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu z toho: náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) službu kázeňské odměny osob vykonávajících základní (náhradní) službu odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci z toho: ostatní osobní výdaje kázeňské odměny vojáků z povolání platy a odchodné představitelů státní moci Refundace náhrad mezd Celkem Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení 11 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, příslušníkům AČR vykonávajících službu v zahraničí, a to ve výši tis. Kč. Zvláštní příplatek byl stanoven podle obtížnosti nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí. Jeho průměrná výše činila u jednotek AČR např. v operaci KFOR USD, v operaci SFOR USD, v operaci ISAF USD, u Kontingentu Vojenské policie AČR v Iráku USD a v operaci Trvalá svoboda jednotek speciálních sil USD měsíčně. 81

83 Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořilo odstupné hrazené podle 60a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), které bylo vyplaceno ve výši tis. Kč celkem osobám. Peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, tj. náležitosti osob vykonávajících základní a náhradní službu, kázeňské odměny těchto osob, náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné byly vyplaceny v celkové výši tis. Kč. Z této částky činily výplaty peněžních náležitostí vojáků v základní službě, zejména prostředky na výplatu služného, zástupného a příplatků celkově tis. Kč (z toho náležitosti vojáků v záloze povolaných na cvičení cca tis. Kč). Formou kázeňských odměn bylo vojákům základní služby vyplaceno tis. Kč. Počet vojáků v základní službě dosáhl průměrného měsíčního počtu osob a průměrná měsíční výše jejich peněžních náležitostí činila 620 Kč. Vojákům v aktivní záloze dobrovolné byly podle 83, odst. 1) zákona č. 220/1999 Sb. vyplaceny odměny ve výši tis. Kč. Vojenských cvičení dobrovolných (pravidelná vojenská cvičení se nekonala) se zúčastnilo celkem osob, z nichž některé se zúčastnily více cvičení. Cvičení byla uskutečněna v průměrné délce 5,1 dne na jednoho účastníka. Nižší objem vyplacených prostředků těchto náležitostí oproti rozpisu rozpočtu byl způsoben zejména nižším počtem povolaných osob k výkonu vojenské základní a náhradní služby a vojáků ze zálohy na vojenské cvičení. Dále byly v rámci ostatních plateb za provedenou práci hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci ve výši tis. Kč, ve kterých jsou zahrnuty odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši tis. Kč, kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, ve výši tis. Kč a náležitosti podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 82

84 s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, ve výši tis. Kč. Poslední položkou této oblasti výdajů byly realizované refundace náhrad mezd podle 125 zákoníku práce, které dosáhly výše tis. Kč. Náhrady mezd jsou vypláceny zaměstnavatelem zaměstnanci za dobu prvních dvou týdnů (deseti pracovních dní) základní (náhradní) služby a po dobu vojenského cvičení. Refundace těchto náhrad byly přiznávány územními vojenskými správami a jejich celková výše závisela na počtu vyžádaných refundací od zaměstnavatelů. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto závazného ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu v celkové výši tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 595 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti ostatních plateb za provedenou práci došlo při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2005 ke krácení požadavku v této oblasti ve výši tis. Kč, budou tyto chybějící rozpočtové prostředky roku 2005 pokryty z takto vytvořených mimorozpočtových zdrojů. Hlavními faktory, které ovlivnily převod nevyčerpaných prostředků roku 2004 do rezervního fondu, jsou: u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí úspora ve výši tis. Kč v důsledku zkrácení plánované doby trvání mise v Afghánistánu (v rámci operace ISAF) a Řecku (v rámci NATO Response Forces), u odstupného poskytovaného občanským zaměstnancům při ukončení pracovního poměru úspora ve výši tis. Kč v důsledku neuskutečněných organizačních změn v průběhu roku 2004, u náležitostí osob vykonávajících základní a další vojenskou službu úspora ve výši tis. Kč vzhledem ke skutečnosti, že vojenskou základní službu vykonalo v roce 2004 o cca osob méně, než bylo plánováno, a vojenská cvičení byla realizována v menším rozsahu, 83

85 u ostatních osobních výdajů vojáků z povolání, občanských zaměstnanců a ostatních osob úspora ve výši tis. Kč na základě uzavření nižšího počtu dohod o provedení práce a vyplacení nižšího objemu odměn v porovnání s rozpočtovaným objemem, u vyplacených refundací náhrad mezd podle 125 zákoníku práce úspora ve výši tis. Kč v důsledku nižšího počtu osob, které nastoupily na vojenská cvičení. Zároveň jejich zaměstnavatelé neuplatnili nárok na náhrady platů v plánovaném rozsahu. 84

86 I Pojistné a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Pro povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl stanoven závazný ukazatel ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku v závislosti na úpravách objemu platových prostředků, vybraných ostatních plateb za provedenou práci a dalších plateb podléhajících platbám pojistného upraven na konečnou výši tis. Kč (v tom organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na výši tis. Kč). Na platby povinného pojistného placeného za zaměstnavatele bylo celkem vyčerpáno tis. Kč, tj. 95,27 % upraveného rozpočtu (v tom organizační složkou státu Vojenským vlečkovým úřadem Praha tis. Kč, tj. 99,51 % upraveného rozpočtu). Rozhodující podíl výdajů v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v částce tis. Kč. Z toho bylo vynaloženo na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění tis. Kč. Na vyplacené refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazené jiným osobám bylo vynaloženo 1 tis. Kč. Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: Kategorie zaměstnanců Sociální pojistné ve výši 26% z vyměřovacího základu Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Refundace pojistného Celkem v tis. Kč Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Ostatní *) Celkem *) Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO ČR. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v rámci tohoto dílčího ukazatele nebyly v roce 2004 čerpány rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu ve výši 85

87 tis. Kč. Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 51 tis. Kč. Pro převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ) byl ve vztahu k závaznému ukazateli stanovenému na platy zaměstnanců pro rok 2004 stanoven závazný ukazatel ve výši tis. Kč. Na základě úprav limitu platových prostředků došlo k jeho konečné úpravě na tis. Kč (v tom organizační složce státu - Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na 58 tis. Kč). Pro účely zajištění sociálních potřeb a kulturně vzdělávací činnosti zaměstnanců kapitoly MO ČR a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, byly zaměstnavatelem převedeny do FKSP prostředky ve výši 2 % zúčtovaných platů ve skutečné výši tis. Kč, tj. 95,72 % upraveného rozpočtu (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha ve výši 58 tis. Kč, tj. 100% upraveného rozpočtu). Z této skutečnosti vyplývá, že v roce 2004 nebyly v souvislosti s nedočerpáním platových prostředků převedeny do FKSP rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu ve výši tis. Kč, tj. 2 % z prostředků na platy převedených do rezervního fondu (z této částky bylo převedeno 61 tis. Kč v oblasti výzkumu a vývoje). Po odečtení tohoto převodu nebyly skutečně dočerpány rozpočtové prostředky roku 2004 ve výši 22 tis. Kč. 86

88 I Důchody a ostatní sociální dávky Pro rok 2004 byl v této oblasti běžných výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši tis. Kč, tj. celkem tis. Kč. Výše rozpočtu důchodů a ostatních sociálních dávek byla na základě vývoje skutečných potřeb kapitoly MO ČR zvýšena rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR v úhrnné částce o tis. Kč. Závazný ukazatel důchody byl upraven na konečnou částku tis. Kč a ostatní sociální dávky na částku tis. Kč, tj. celkem tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek činilo tis. Kč, tj. 99,99% upraveného rozpočtu, z toho důchody činily tis. Kč a ostatní sociální dávky tis. Kč. Dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ostatních sociálních dávek roku 2004 v celkové výši tis. Kč, a to ke stejnému použití v roce Po odečtení nevyčerpaných prostředků převedených do rezervního fondu v oblasti sociálních dávek byly z rozpočtu kapitoly MO ČR vyplaceny prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho důchody činily tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky tis. Kč, tj. 89,54 % upraveného rozpočtu. Celkové porovnání výše vyplacených prostředků v roce 2004 s rokem 2003 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky počet dávek Rok 2003 Rok 2004 vyplacený objem v tis. Kč počet dávek vyplacený objem v tis. Kč Index vypl. objemu 04/03 Důchody ,02 Ostatní sociální dávky ,32 Celkem ,14 Zásadními vlivy, které působily na čerpání rozpočtu v této oblasti výdajů, byly realizovaná valorizace dávek od 1. ledna 2004 podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb., 87

89 o zvýšení důchodů v roce 2004, (výdaje na valorizaci činily tis. Kč, z toho na důchody tis. Kč a na ostatní sociální dávky tis. Kč) a zvýšený počet vyplacených dávek (zejména u výsluhových příspěvků vojákům z povolání, kteří splnili podmínky podle 165 odst. 8 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, kde se počet vyplacených dávek zvýšil o 13,50 % v porovnání s rokem 2003). I Důchody V roce 2004 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele důchody činilo tis. Kč. Na důchodové dávky podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2004 vyplaceny z rozpočtu kapitoly MO ČR prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2003 a stavem v prosinci 2004 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh dávky Rok 2003 Rok 2004 z toho prosinec 2004 počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem vyplac. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., z toho: x x x starobní plně invalidní částečně invalidní vdovský vdovecký sirotčí jednostranný sirotčí oboustranný Důchody vyplácené podle zákona č. 100/1988 Sb Důchody celkem V roce 2004 bylo nově přiznáno 624 případů starobních důchodů (v tom 10 nově přiznaných případů předčasných starobních důchodů). 88

90 I Ostatní sociální dávky V roce 2004 celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti závazného ukazatele ostatní sociální dávky činilo tis. Kč. V rámci tohoto závazného ukazatele byly hrazeny dávky nemocenské péče, dávky při skončení služebního poměru, ostatní dávky sociální péče a jednorázový příspěvek důchodcům podle zákona č. 237/2004 Sb. Dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly do rezervního fondu z oblasti ostatních sociálních dávek převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti ostatních sociálních dávek došlo při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2005 ke krácení výdajů ve výši tis. Kč, budou tyto chybějící rozpočtové prostředky roku 2005 pokryty z takto vytvořených mimorozpočtových zdrojů. Po odečtení nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do rezervního fondu byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti ostatních sociálních dávek v roce 2004 vyplaceny prostředky v celkové výši tis. Kč, tj. 89,54 % upraveného rozpočtu. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, byly vyplaceny v celkovém objemu tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2004 s rokem 2003 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky Vyplacený objem prostředků v roce 2003 Vyplacený objem prostředků v roce 2004 v tis. Kč Rozdíl Nemocenské vojáků z povolání Nemocenské vojáků základní služby Příspěvek na pohřeb vojáka Peněžitá pomoc v mateřství Celkem Oproti roku 2003 došlo k podstatnému zvýšení čerpání dávek nemocenské péče o 61,76 %, které bylo způsobeno výrazným zvýšením případů dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz (o 59,40 %). V souvislosti s Koncepcí výstavby 89

91 profesionální AČR došlo k navýšení počtu žen v AČR a ke zvýšení počtu případů výplat peněžité pomoci v mateřství (o 20 %). Dávky vyplácené při skončení služebního poměru a ostatní dávky V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo vyplaceno zvýšení důchodů pro bezmocnost, sociální dávky pro občany žijící na území Újezdních úřadů vojenských újezdů (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jednorázový příspěvek důchodců a dětí podle zákona č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a sociální dávky pro účastníky odboje, bývalé zahraniční vojáky a vdovy po nich podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2004 byly vyplaceny dávky v celkovém objemu tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru a ostatní sociální dávky, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2003 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh dávky počet vyplacených dávek Rok 2003 Rok 2004 průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč počet vyplacených dávek průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč Dávky při skončení služebního x x poměru, z toho: - výsluhový příspěvek odchodné odbytné úmrtné Zvýšení důchodů pro bezmocnost Jednorázový příspěvek důchodců x x x Dávky poskyt. účastníkům odboje Dávky st. soc. péče občanům ÚÚVÚ Ostatní sociální dávky celkem

92 Největší objem prostředků v částce tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je vyplácen podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Oproti roku 2003 celkový objem prostředků vzrostl o tis. Kč, tj. o 19,93 %, a to zejména v důsledku vyššího počtu vyplacených dávek (tj. v přepočtu příjemců). Druhou největší dávkou ( tis. Kč) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2003 se vyplacený objem této dávky podstatně zvýšil, a to o tis. Kč, tj. o 106,91 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2004 výše vyplacených finančních prostředků na odbytné činila tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo taktéž k podstatnému zvýšení této dávky, a to o tis. Kč, tj. o 122,46 %. Na výplatu dávek státní sociální péče podle zákonů č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku vyrovnání nájemného, ve znění pozdějších předpisů, a č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byla pro obyvatele žijících na území ÚÚVÚ poskytnuta částka tis. Kč. Oproti roku 2003 došlo ke zvýšení této dávky o 782 tis. Kč. Na zlepšení životních podmínek účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich (hrazeno podle 142 odst. 7 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) bylo na příspěvky k překonání tíživé sociální situace poskytnuto 31 tis. Kč, to je 31,72 % vyčleněného limitu. V rámci ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR byly prostřednictvím nestátních neziskových, obecních, krajských ústavů a zařízení sociální péče poskytnuty neinvestiční dotace na služby sociální péče válečným veteránům a vojenským důchodcům podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a interních normativních aktů MO ČR, v celkové výši tis. Kč, z toho na: 91

93 Domovy pro zdravotně postižené občany Domovy důchodců tis. Kč, 506 tis. Kč. Podrobné členění těchto neinvestičních sociálních dotací je uvedeno v části I.5.4. Ostatní dotace a transfery. Dále byly v rámci ostatních běžných výdajů prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha poskytnuty příspěvky válečným veteránům podle paragrafů 73 a 142 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům odboje, bývalým zahraničním vojákům a vdovám po nich podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a interních normativních aktů MO ČR, v celkové výši tis. Kč, z toho na: návštěvu Říma válečnými veterány zlepšení služeb a vybavení související s přestavbou objektu Bílý Kříž Karlovy Vary na Domov pro válečné veterány lázeňskou péči a rekreaci pro nositele osvědčení 340 tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. Druhy poskytnutých sociálních příspěvků nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb. a zákona č. 255/1946 Sb., jejich výše, počet, celkový objem a porovnání s rokem 2003 jsou uvedeny v následující tabulce: Druh příspěvku Příspěvek poskytnutý do výše počet přiznaných příspěvků Rok 2003 Rok 2004 počet nepřiznaných příspěvků Vyplacený objem v tis. Kč počet přiznaných příspěvků počet nepřiznaných příspěvků Vyplacený objem v tis. Kč Příspěvková lázeňská péče Lázeňská péče pro samoplátce Tuzemské rekreace Zahraniční rekreace Celkem Prostřednictvím úhrad faktur za služby jiných cestovních kanceláří bylo vyplaceno nositelům osvědčení dalších 25 rekreačních a ozdravných pobytů v částce 138 tis. Kč. Nárůst vyplacených příspěvků oproti roku 2003 byl zapříčiněn zejména zvýšením cen lázeňských a rekreačních zařízení a zvýšením přiznaných příspěvků nositelům osvědčení o 296 případů. 92

94 Na výplaty podle nařízení vlády č. 102/2002 Sb., o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací a na odškodnění účastníkům národního odboje za osvobození podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění pozdějších předpisů, bylo v rozpočtu kapitoly MO ČR vyčleněno celkem 150 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly součástí ukazatele Ostatní sociální dávky. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce: Druh odškodnění počet vyplacených dávek Rok 2003 Rok 2004 průměrná výše dávky v Kč vyplacený objem v tis. Kč počet vyplacených dávek průměrná výše dávky v Kč Podle naříz. vl. č. 102/2002 Sb x x x Podle zákona č. 39/2000 Sb. x x x x x x vyplacený objem v tis. Kč Podle zákona č. 261/2001 Sb Celkem Na podaná odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb. bylo v roce 2004 zamítnuto 16 žádostí a nerozhodnuto bylo 9 žádostí. 93

95 I Ostatní neinvestiční výdaje Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byl stanoven objem ostatních neinvestičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených a evidovaných v ISPROFIN) ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl limit rozpočtovými opatřeními snížen o tis. Kč na částku tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly MO ČR byly v roce 2004 čerpány ve výši tis. Kč, tj. 108,49 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů následovně: - prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši tis. Kč, - peněžní dary ve výši 284 tis. Kč, - prostředky ve výši 20 tis. Kč na opravy škod způsobených provozem motorových vozidel. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 89,94 % upraveného rozpočtu. Struktura čerpání prostředků v jednotlivých oblastech ostatních neinvestičních výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: v tis. Kč Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR Nákup materiálu ,91 Nákup vody, paliv a energií ,56 Nákup služeb ,91 Ostatní nákupy ,96 Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ,00 Ostatní výdaje ,37 Celkem ,49 94

96 Ostatní neinvestiční výdaje Čerpání v tis. Kč Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energií Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní výdaje I Nákup materiálu Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupu materiálu činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou výši tis. Kč. V této oblasti dosáhlo čerpání částky tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM z toho: Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku

97 Druh výdaje Čerpání Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Ostatní Nákup materiálu Čerpání v tis. Kč Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Náhradní díly pro opravy a udržování movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Materiál pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Ostatní Nákup potravin Na nákup potravin byly čerpány prostředky v celkové částce tis. Kč. Rozhodující výdaje v této oblasti byly vynaloženy na zabezpečení nákupu potravin pro vojenské mise v zahraničí, studenty vojenských škol, vojáky v základní službě a zajištění bezplatné stravy při vojenských cvičeních. Pro potřeby vojenských útvarů a zařízení AČR byly nakoupeny bojové dávky potravin a dále konzervované dávky potravin pořizované v souladu s meziresortní smlouvou od Státních hmotných rezerv. 96

98 Nákup léků a zdravotnického materiálu Na nákup zdravotnického a veterinárního materiálu a materiálu k zabezpečení zdravotní péče bylo vynaloženo celkem tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na: - nákup léků, krve a zdravotnického materiálu tis. Kč, - nákup zdravotnických přístrojů a nástrojů tis. Kč. Tyto výdaje byly použity pro nákup krevních výrobků, vybavení příručních lékárniček na pracovištích, pořízení zásoby vakcín proti biologickým zbraním, nákup zdravotnického a laboratorního nábytku. Výdaje na prádlo, oděv a obuv Celkový objem prostředků vyčerpaný na běžnou potřebu výstrojních náležitostí vojáků v činné službě a žáků vojenských škol dosáhl výše tis. Kč. V rámci této oblasti výdajů byly zabezpečovány výstrojní součástky na základě stanovených norem vystrojování pro jednotlivé kategorie osob, zejména pro vojáky z povolání, vojáky v základní službě a vojáky v záloze povolané na cvičení. Tyto prostředky byly čerpány především na: - součástky naturálního odívání tis. Kč, - speciální leteckou výstroj tis. Kč, - osobní výstroj pro Síly okamžité a rychlé reakce tis. Kč, - součástky pro Vojenskou policii tis. Kč, - součástky pro Hradní stráž tis. Kč, - speciální výstroj pro vojenské hudby tis. Kč, - stany a stanový materiál tis. Kč, - ostatní výstrojní materiál tis. Kč. Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku Na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku bylo vyčerpáno celkem tis. Kč, z toho výdaje k zabezpečení výcviku ve výši tis. Kč, nákup vnitřního zařízení budov ve výši tis. Kč, nákup výpočetní techniky ve výši tis. Kč a ostatní výdaje ve výši tis. Kč. 97

99 Výdaje v této oblasti byly čerpány např. na nákup: - strojního zařízení a dílenských strojů tis. Kč, - sportovních a tělovýchovných nářadí a náčiní tis. Kč, - zařízení pro polní výcvik tis. Kč, - ochranných chemických masek a plášťů tis. Kč, - nábytku pro velení tis. Kč, - nábytku pro mužstvo tis. Kč, - výpočetní techniky a souvisejícího zařízení tis. Kč, - komponentů digitálních sítí výpočetní techniky tis. Kč, - televizí, videorekordérů, rádií a faxů tis. Kč, - elektrických spotřebičů tis. Kč, - komunikačních a multimediálních zařízení tis. Kč. Nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku Na nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku byly čerpány prostředky v celkové částce tis. Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy např. na nákup náhradních dílů: - pro osobní automobily tis. Kč, - pro nákladní automobily tis. Kč, - pro spojovací techniku tis. Kč, - pro ženijní techniku tis. Kč, - pro leteckou techniku tis. Kč. U nákupů ostatních náhradních dílů byly tyto výdaje realizovány např. na zabezpečení: - oprav a servisů stacionární vojenské spojovací sítě tis. Kč, - misí v zahraničí tis. Kč, - vojenských škol tis. Kč, - vojenské policie tis. Kč, - sportovní reprezentace tis. Kč, - letecké záchranné služby tis. Kč. 98

100 Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku bylo čerpáno tis. Kč. Prostředky byly použity na nákup suchých a knoflíkových baterií, akumulátorů pro drobné spotřebiče, drobného dílenského nářadí a náčiní, barev, ředidel, kabelů, vodičů, technických plynů, odmašťovacích a konzervačních prostředků a chemikálií. Nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku Na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku byly čerpány rozpočtové prostředky v celkové výši tis. Kč, zejména na: - stavební hmoty a udržovací materiál tis. Kč, - materiál a nářadí pro úklid a čištění objektů tis. Kč, - drobné dílenské nářadí a náčiní tis. Kč, - vnitřní zařízení (do 3 tis. Kč) tis. Kč. Nákup ostatního materiálu Rozpočtové prostředky přidělené na nákup ostatních druhů materiálu pro potřeby života vojsk a plnění ostatních úkolů byly čerpány v částce tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány např. na nákup: - ochranných pomůcek tis. Kč, - učebnic, knih a učebních pomůcek tis. Kč, - náhradních dílů pro opravy a udržování nemovitého majetku tis. Kč, - munice tis. Kč, - papírenského materiálu tis. Kč, - materiálu pro propagaci, plakátů a letáků tis. Kč, - čistících a desinfekčních prostředků tis. Kč, - materiálu pro tělovýchovu a sport tis. Kč, - tonerů a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů tis. Kč. Dále byly prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení polygrafických a kartografických prací, krmiva a steliva pro zvířata, kuchyňského nádobí, náčiní a jídelních příborů, map, atlasů a informačních podkladů. 99

101 I Nákup vody, paliv a energií Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupu vody, paliv a energií činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou výši tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM z toho: Voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií Nákup vody, paliv a energií Čerpání v tis. Kč Voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup paliv a energií 100

102 Největší objem prostředků byl vyčerpán na nákup pohonných hmot. Tyto prostředky byly čerpány celkem ve výši tis. Kč, z toho na nákup automobilního benzínu tis. Kč, na petrolej letecký tis. Kč a na ostatní druhy paliva 653 tis. Kč. Vyúčtování pravidelných záloh karet CCS činilo tis. Kč. Nákup motorové nafty v roce 2004 nebyl realizován. Další prostředky byly využity k nákupu pitné a užitkové vody, elektrické energie, hnědého a černého uhlí a koksu, dálkově dodávané tepelné energie a lehkých topných olejů. Objem vyčerpaných prostředků za oblast nákupu vody, paliv a energií je oproti roku 2003 nižší o tis. Kč. I Nákup služeb Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti nákupů služeb činil částku tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečných tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM z toho: Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby v oblasti ekologie Služby v oblasti stravování Služby v oblasti výzkumu a vývoje Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku Dopravné Služby k zabezpečení osob Ostatní

103 Nákup služeb Čerpání v tis. Kč Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby v oblasti ekologie Služby v oblasti stravování Služby v oblasti výzkumu a vývoje Služby k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Služby k zabezpečení provozu nemovitého majetku Dopravné Služby k zabezpečení osob Ostatní Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Z toho výdaje za služby pošt byly čerpány v částce tis. Kč. Nákup telekomunikačních a radiokomunikačních služeb byl uskutečněn v objemu tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány např. na: - hlasové služby tis. Kč, - pronájem telefonů s utajovačem tis. Kč. 102

104 Služby peněžních ústavů V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Z toho výdaje na pojištění majetku byly čerpány v částce tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují pojištění vozidel podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Dále byly prostředky čerpány na poplatky a ostatní v částce tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují poplatky peněžním ústavům za vedení bankovních účtů. Nájemné Výdaje na nájemné činily za rok 2004 celkem tis. Kč. Z toho výdaje na nájemné za movitý majetek byly čerpány ve výši tis. Kč, výdaje za nemovitý majetek v působnosti VUSS ve výši tis. Kč a výdaje na nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši tis. Kč. Prostředky byly čerpány především za nájem střelnic a ostatních zařízení v souvislosti s bojovou přípravou, pronájem hardwaru a softwaru, pronájem vozidel, strojů a techniky, nájem vládní letky, pronájem zámku pro Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, nájem tělovýchovných objektů, bytů, kanceláří, společenských místností, garáží a parkovišť. Konzultační, poradenské a právní služby Prostředky na nákup služeb v této oblasti byly čerpány ve výši tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují především platby za právní služby, znalecké a odborné posudky soudních znalců a odhadců, platby za audity a expertizy zpracovávané externími experty a expertními organizacemi k činnostem, které jsou zabezpečovány organizačními složkami státu v působnosti MO, platby za konzultace, poradenství, analýzy, studie zpracovávané externími organizacemi, revize elektrických, zdvihacích, tlakových, radiotelekomunikačních a jiných zařízení. Prostředky byly čerpány takto: - právní služby 474 tis. Kč, - autorizované revize tis. Kč, - znalecké posudky tis. Kč, 103

105 - audity a expertizy tis. Kč, - ostatní tis. Kč. Služby školení a vzdělávání V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující: - rekvalifikace tis. Kč, - autoškola tis. Kč, - dlouhodobé kurzy tis. Kč, - kurzy související s provozem majetku tis. Kč, - ostatní tis. Kč. Služby zpracování dat V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na zpracování dotazníků a tabulek pro projekt Vojenský profesionál 2004, sociologický výzkum Armáda a veřejnost, sběr a archivaci dat, zpracování aktuálních dat grafických a písemných geografického systému MYSIS, zpracování ortofotomap vojenského újezdu Libavá, provedení přípravy simulačního a programového vybavení a technickou podporu v průběhu vojenských cvičení. Nákup služeb v oblasti ekologie V rámci této oblasti byly čerpány výdaje v celkové částce tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na odvoz a likvidaci odpadních tuků, lapolů, ropných odpadů a kontaminované zeminy, chemického odpadu a škodlivin, materiálu PHM, nebezpečného veterinárního, zdravotnického, laboratorního a ostatního materiálu a odpadu, likvidaci toxických odpadů, akumulátorových baterií, měření zdrojů emisí uhlovodíků, emisí tepelných zdrojů, radonového záření, znečištění vod, průzkumné a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce na území, odčerpávání kontaminovaných vod, ochranu půdy na odtravněných plochách před erozí, rozbory vody. 104

106 Tyto výdaje byly vynaloženy např. na: - technickou rekultivaci a asanace ve výcvikových vojenských prostorech tis. Kč, - lesní práce tis. Kč, - stavební práce tis. Kč, - vyčištění retenční nádrže tis. Kč, - činnosti k ochraně ovzduší tis. Kč, - sběr a svoz nebezpečných odpadů tis. Kč, - sběr a svoz ostatních odpadů tis. Kč, - ostatní nakládání s odpady tis. Kč, - ochranu půdy a podzemních vod proti znečišťujícím tis. Kč, infiltracím - ostatní ochranu půdy a podzemních vod tis. Kč. Výdaje na nákup služeb v oblasti ekologie byly čerpány v souladu s platnými zákonnými normami, které se vztahují k ochraně životního prostředí. Služby v oblasti stravování V této oblasti nákupu služeb v roce 2004 byly čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo následující: - stravování ve vojenských závodních kuchyních tis. Kč, - stravování vojsk mimo resortní zařízení tis. Kč. Služby v oblasti výzkumu a vývoje V této oblasti byly v roce 2004 čerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč na služby využívané v souvislosti s řešením výzkumných záměrů a na služby využívané výhradně pro řešení výzkumných a vývojových projektů v působnosti MO. Další informace jsou obsaženy v části I Celoresortní aktivity oblast výzkumu a vývoje. Nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku a materiálu Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, služby 105

107 pro metrologii, práce pro topografické zabezpečení, tvorbu topografických map, služby k zabezpečení provozu zdravotnické techniky, obměnu léčiv, poskytování první pomoci zvířatům a vyšetření nebezpečných nákaz, tisk tiskopisů, ceníků, publikací a plakátů, práce rozmnožovací, polygrafické, vazbu knih, výrobu filmů, obnovu archivních materiálů, likvidaci techniky a materiálu, delaboraci munice, instalaci výstav a expozic. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - službu podpory provozu štábního informačního systému tis. Kč, - opravy a servis stacionární vojenské spojovací sítě tis. Kč, - službu supervize systému ALCATEL tis. Kč, - ekologickou likvidaci raket tis. Kč, - sledování provozuschopnosti vybraných motorů tis. Kč, - expertizy VTÚ tis. Kč, - výstavy a expozice tis. Kč, - ostatní zahraniční aktivity tis. Kč, - výcvik pilotů taktického letectva tis. Kč, - výcvik pilotů dopravního letectva tis. Kč, - vybavení zdravotnických pracovišť tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR tis. Kč. Nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje na střežení objektů civilními firmami, odvoz a likvidaci komunálního odpadu, servisní úklid, zatravňování letišť, dezinfekci a deratizaci budov a zařízení, průzkumné a projektové práce neinvestiční povahy (geometrické a územní plány, rektifikace ploch), demoliční práce neinvestiční povahy a údržbu komunikací. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - střežení objektů civilními firmami tis. Kč, - obsluhu tepelných zařízení tis. Kč, - servisní úklid budov a údržbu komunikací tis. Kč, - odvoz a likvidaci odpadu tis. Kč, - demolici vojenských objektů tis. Kč, - služby zeměměřičské tis. Kč, 106

108 - recepční služby tis. Kč, - restituce tis. Kč, - zabezpečení výuky na vojenských školách tis. Kč, - zabezpečení Hradní stráže tis. Kč, - zabezpečení zahraničních misí tis. Kč, - zabezpečení spolupráce s armádami NATO tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů a zařízení AČR tis. Kč. Dopravné Rozpočtové prostředky na dopravné byly čerpány ve výši tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje na dopravné při přepravě majetku a osob a na přepravu bytového zařízení při přestěhování. Tyto výdaje byly vynaloženy zejména na: - přepravu materiálu pro misi KFOR tis. Kč, - přepravu kontingentu pro misi ISAF tis. Kč, - přepravu kontingentu pro misi Trvalá svoboda tis. Kč, - přepravu kontingentu pro letní olympijské hry tis. Kč, - ostatní dopravné u útvarů a zařízení AČR tis. Kč. Nákup služeb k zabezpečení osob Rozpočtové prostředky v této výdajové části byly čerpány v částce tis. Kč. Tyto prostředky zahrnují výdaje např. na šití a přešívání oděvů, krojů, prádla, rukávových znaků, čištění a praní prádla a výstroje, koupání a stříhání vojáků v základní službě, odborná vyšetření, úhradu zdravotní péče nehrazenou zdravotními pojišťovnami, která byla poskytnuta v civilních zdravotnických zařízeních, služby tlumočnické a průvodcovské, úhradu za ubytování žáků a studentů vojenských škol při jednorázových činnostech podle učebního plánu v době studia a na výrobu vojenských knížek a známek. Nákup ostatních služeb Rozpočtové prostředky na nákup služeb v této oblasti byly čerpány ve výši tis. Kč. Na čerpání se největší mírou podílel výcvik nových pilotů dodavatelským způsobem ve výši tis. Kč. Dále tyto prostředky zahrnují např. platby za nákup kopií lesních hospodářských plánů a smluvní platby za užití práv podle autorského zákona č. 175/1996 Sb. a poplatky za inzerci. 107

109 I Ostatní nákupy Stanovený rozpočet v roce 2004 v oblasti ostatních nákupů činil částku ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl objem rozpočtových prostředků navýšen o tis. Kč na konečných tis. Kč. Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM z toho: Opravy a udržování movitého majetku Opravy a udržování nemovitého majetku Programové vybavení Cestovné a ostatní cestovní náhrady Finanční náhrada za nedodanou stravu Finanční náhrada za výstroj Ostatní Ostatní nákupy Čerpání v tis. Kč Opravy a udržování movitého majetku Programové vybavení Finanční náhrada za nedodanou stravu Ostatní Opravy a udržování nemovitého majetku Cestovné a ostatní cestovní náhrady Finanční náhrada za výstroj 108

110 Opravy a udržování movitého majetku Na opravy a udržování movitého majetku byly vyčerpány rozpočtové prostředky v částce tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na : - opravy letecké techniky tis. Kč, - opravy osobních automobilů tis. Kč, - opravy nákladních automobilů tis. Kč, - opravy tankové techniky tis. Kč, - opravy výzbrojní techniky a materiálu tis. Kč, - opravy spojovací techniky tis. Kč, - opravy ženijní techniky tis. Kč, - opravy, údržbu a servis TEMPO tis. Kč, - revize obojživelných transportérů tis. Kč, - zabezpečení movitého majetku u vojenských škol tis. Kč, - zabezpečení movitého majetku u Vojenské policie tis. Kč, - zabezpečení muničních skladů tis. Kč, - zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb tis. Kč, - zabezpečení cílů výstavby tis. Kč, - zabezpečení získání a rozšíření řidičského oprávnění tis. Kč, - zabezpečení výcviku druhů vojsk podle programů bojové tis. Kč, přípravy - zabezpečení sportovní reprezentace tis. Kč, - zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě tis. Kč, - zabezpečení výstav a expozic tis. Kč, - zabezpečení běžného života u útvarů AČR tis. Kč. Opravy a udržování nemovitého majetku Prostředky přidělené na zajištění oprav a udržování nemovitého majetku byly vyčerpány v objemu tis. Kč. Tyto výdaje byly převážně zabezpečovány Vojenskými ubytovacími a stavebními správami (dále jen VUSS): - VUSS Brno tis. Kč, - VUSS Pardubice tis. Kč, 109

111 - VUSS Litoměřice tis. Kč, - VUSS Plzeň tis. Kč, - VUSS České Budějovice tis. Kč, - VUSS Olomouc tis. Kč, - VUSS Praha tis. Kč. Zejména se jednalo o opravy objektů, zbrojních skladů, střech, výtahů, parovodů, elektroinstalací, plynových přípojek, teplovodů, silnoproudých rozvodů, sociálních zařízení, výměnu oken a projektovou dokumentaci. Programové vybavení Prostředky vyčleněné pro tuto oblast byly vyčerpány ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup softwaru a jiných počítačových programů, na aktualizaci stávajícího softwaru, nákup licencí k provozu výpočetní techniky, apod. Cestovné a ostatní cestovní náhrady Celkové výdaje v této oblasti byly ve výši tis. Kč. Výdaje určené na cestovné byly čerpány v souladu s ustanoveními zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb. o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky byly použity zejména na: - zahraniční aktivity tis. Kč, - zahraniční aktivity sportovní reprezentace tis. Kč, - cestovné na zahraničních pracovištích tis. Kč, - cestovné studentů vojenských škol tis. Kč, - cestovné příslušníků Vojenské policie tis. Kč, - výdaje spojené s přípravou vojenských cvičení tis. Kč, - ostatní cestovné vojáků v činné službě tis. Kč, - ostatní cestovné občanských zaměstnanců tis. Kč. 110

112 Finanční náhrada za nedodanou stravu Náhrady za nedodanou stravu byly vyčerpány v celkovém objemu tis. Kč. Tyto náhrady (včetně příplatku) byly poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Finanční náhrada za výstroj Náhrady za výstrojní náležitosti byly vyčerpány ve výši tis. Kč. Patří sem náhrady v penězích za výstrojní náležitosti poskytované podle zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní nákupy Výdaje v této oblasti byly realizovány v celkovém objemu tis. Kč, a to zejména na: - pohoštění tis. Kč, - účastnické poplatky na konference tis. Kč, - nákup uměleckých předmětů tis. Kč, - paušální náhrady stravy poskytované sportovcům tis. Kč. I Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Stanovený rozpočet v roce 2004 v této oblasti činil částku tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. Celkem bylo v této oblasti vyčerpáno tis. Kč. Z velké části se na čerpání podílel přídavek na bydlení ve výši tis. Kč, vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční počet příjemců přídavku na bydlení (prosinec listopad 2004) byl osob. 111

113 Dále se na čerpání částkou ve výši tis. Kč podílely náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců na pracovištích a působištích v zahraničí a jejich rodinných příslušníků poskytované podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. I Ostatní výdaje Stanovený rozpočet v roce 2004 v oblastech ostatních výdajů kapitoly MO ČR činil částku tis. Kč, v průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V této oblasti byly vyčerpány prostředky v celkové výši tis. Kč. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč. Struktura čerpání těchto výdajů je uvedena v následující tabulce a grafu: Druh výdaje Čerpání v tis. Kč CELKEM z toho: Úroky a ostatní finanční výdaje Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 744 Ostatní neinvestiční výdaje

114 Ostatní výdaje Čerpání v tis. Kč Úroky a ostatní finanční výdaje Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Úroky a ostatní finanční výdaje Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu tis. Kč, z toho realizované kurzové ztráty ve výši tis. Kč a ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ve výši 61 tis. Kč. Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu tis. Kč, z toho poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám ve výši 919 tis. Kč a ostatní poskytnuté zálohy a jistiny v tuzemsku a zahraničí ve výši tis. Kč. Převody vlastním fondům V této oblasti výdajů v celkovém objemu tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů - převody do fondů organizačních složek státu ostatní sociálních dávky tis. Kč, tis. Kč, 113

115 - převody do fondů organizačních složek státu platy tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu ostatních plateb za provedenou práci - převody do fondů organizačních složek státu povinného pojistného placeného zaměstnavatelem tis. Kč, tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu FKSP tis. Kč, - převody do fondů organizačních složek státu ostatní neinvestiční prostředky tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům V této oblasti výdajů v celkovém objemu tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - nákup kolků 23 tis. Kč, - daně a poplatky z provozu motorových vozidel tis. Kč, - daně a poplatky poplatky z vybraných činností a služeb 359 tis. Kč, - daně a poplatky za znečišťování životního prostředí tis. Kč, - daně a poplatky ostatní tis. Kč, - daně a poplatky - správní poplatky 237 tis. Kč, - úhrada sankcí jiným rozpočtům tis. Kč, Náhrady placené obyvatelstvu V této oblasti výdajů v celkovém objemu tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - náhrady povahy rehabilitací - restituce tis. Kč, - náhrady povahy rehabilitací - ostatní tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy vojáků v činné službě tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy ostatních zaměstnanců tis. Kč, - náhrady škod za poškozený nebo odcizený majetek 253 tis. Kč, - náhrady škod způsobených výcvikem vojsk 254 tis. Kč, - jednorázové mimořádné odškodnění a peněžitý příspěvkem 188 tis. Kč, - náhrady příjmů za službu v ozbrojených silách 119 tis. Kč, - ostatní 459 tis. Kč. 114

116 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V této oblasti výdajů v celkovém objemu tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na tyto položky: - stipendia studentům a doktorantům tis. Kč, - dary obyvatelstvu 79 tis. Kč, - náhrada za získanou kvalifikaci tis. Kč, - kapesné žáků vojenských škol tis. Kč, - ostatní 70 tis. Kč. Výdaje na stipendia studentům a doktorandům byly poskytované podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na náhrady za získanou kvalifikaci a kapesné žáků vojenských škol byly poskytované podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Čerpání rozpočtových prostředků v této oblasti v roce 2004 dosáhlo objemu tis. Kč, z toho příspěvky do rozpočtů NATO ve výši tis. Kč, příspěvky do rozpočtu WEAG ve výši tis. Kč, členské příspěvky nadnárodním orgánům ve výši tis. Kč a členský příspěvek CISM (Conseil International du Sport Militaire) ve výši 368 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí V této oblasti výdajů v celkovém objemu 744 tis. Kč byly rozpočtové prostředky čerpány na ostatní neinvestiční transfery do zahraničí. Patří sem příspěvky na činnost velitelství jednotek uskutečňujících mírové operace pod velením NATO, společné Česko polsko slovenské jednotky apod. Ostatní neinvestiční výdaje V této oblasti výdajů byly vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč zejména ve prospěch specifických činností Vojenské zpravodajské služby prováděné v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje podléhají utajení, není je možné v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále specifikovat v tomto materiálu. 115

117 I.4. PŘÍJMY KAPITOLY MO ČR Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu Trend objemu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti vykazuje, v návaznosti na vývoj počtu zaměstnanců a objem platových prostředků, mírný pokles. Rovněž odráží změnu struktury jednotlivých kategorií zaměstnanců tj. zvýšení podílu vojáků z povolání a absolutní nárůst jejich počtu v průběhu roku Celkové příjmy vykazují za období posledních čtyř let vzrůstající tendenci, vyjma roku 2002, kdy byla výše příjmů ovlivněna zejména vyššími příjmy z odprodeje dlouhodobého majetku. V souvislosti s přijetím zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, se v návaznosti na 48 příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ČR, stávají zdrojem rezervního fondu. Z tohoto důvodu lze v následujících letech předpokládat snížení výše celkových příjmů kapitoly MO ČR. Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2001 až 2004 je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 24. Zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004 byly pro kapitolu MO ČR stanoveny tyto závazné ukazatele příjmů: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem tis. Kč, tis. Kč, tis. Kč. Celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny ve výši tis. Kč. V průběhu rozpočtového roku nebyla provedena v této oblasti žádná úprava ze strany Ministerstva financí ČR. K skutečně dosažené příjmy státního rozpočtu kapitoly MO ČR činily: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč, 116

118 z toho: pojistné na důchodové pojištění tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 118,02 % a dosáhly výše tis. Kč. Plnění v oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR v roce 2004 bylo ovlivněno zejména mimorozpočtovými zdroji v celkové výši tis. Kč, z toho: převody z vlastních peněžních fondů určených k financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů (nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2001 až 2003, převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ve výši tis. Kč, prostředky poskytnuté za zahraničí určené na financování Programů NSIP a operací spojených s účastí ČR v NATO ve výši tis. Kč, peněžní dary ve výši 284 tis. Kč a přijatá plnění pojistných událostí 20 tis. Kč) v celkové výši tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování Programů NSIP, operací spojených s účastí ČR v NATO a na boj proti terorismu v celkové výši tis. Kč (v tom peněžitý dar použitý ve prospěch kapitálových výdajů ve výši tis. Kč). Tyto mimorozpočtové zdroje byly dle 50 odst. 2 a 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použity v roce 2004 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO ČR (formou zvýšení limitu výdajů). Převody z vlastních peněžních fondů (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) ve výši tis. Kč nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto je nelze v příjmové oblasti státního rozpočtu kapitoly MO ČR rozpočtovat ani zahrnovat do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odečtení těchto započitatelných mimorozpočtových zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO ČR plněny na tis. Kč, tj. 94,39 % ročního limitu a byly nižší o tis. Kč. Na tomto neplnění celkových započitatelných příjmů se podílí vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 117

119 tis. Kč, které nebyly podle 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vázány ve výdajové části kapitoly MO ČR. Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti ve výši tis. Kč. Tyto příjmy jsou zahrnuty v hodnocení závazného ukazatele nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem. I.4.1. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly k částky tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 8,25 tis. Kč) a byly splněny na 89,48 %. Z toho činí: pojistné na důchodové pojištění tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 6,75 tis. Kč), pojistné na nemocenské pojištění tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 1,07 tis. Kč), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,43 tis. Kč). Nenaplněním tohoto závazného ukazatele ve výši tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši tis. Kč) bylo způsobeno nižšími počty vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti platových prostředků za nenabrané zaměstnance do rezervního fondu kapitoly MO ČR a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Plánovaný limit počtu vojáků z povolání osob na rok 2004 nebyl dosažen. K činil jejich skutečný počet osob (průměrný přepočtený evidenční počet v roce 2004 představoval osob). Převodu nevyčerpaných platových prostředků do rezervního fondu a snížení počtu vojáků z povolání odpovídá i čerpání platových prostředků a ostatních náležitostí této kategorie zaměstnanců, které tvoří vyměřovací základ pro výpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 118

120 na státní politiku zaměstnanosti. To se projevilo v nižším plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v objemu tis. Kč. Tyto příjmy byly plněny na 92,25%. Ze stejných důvodů nebyly o částku tis. Kč dosaženy plánované příjmy za pojistné na důchodové pojištění, které byly plněny na 88,89 %. Funkční místa plánovaná pro vojáky z povolání, které nebylo možné personálně zabezpečit, byla částečně změněna na funkční místa pro občanské zaměstnance. Přerozdělením platových prostředků mezi těmito kategoriemi osob byly využity prostředky na platy za neobsazená funkční místa v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Nesplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání v kapitole Ministerstvo obrany ČR bylo kompenzováno zvýšením těchto příjmů za občanské zaměstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a v souladu s 25 odst. 1, písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, nevznikla povinnost tyto příjmy vázat ve výdajové části kapitoly MO ČR. K nebylo vyměřeno penále ani uplatněny pokuty a přirážky k pojistnému. I.4.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly za rok 2004 splněny v celkové výši tis. Kč, tj. na 190,36 %. Plnění v této oblasti příjmů bylo ovlivněno zejména převody z vlastních peněžních fondů částkou tis. Kč a příjmy ze zahraničí částkou tis. Kč. Převody z rezervního fondu (převedené podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši tis. Kč, dle 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v roce 2004 použity ve výdajové části státního rozpočtu (formou zvýšení 119

121 limitu výdajů), nejsou dle 6 výše uvedeného zákona příjmem státního rozpočtu, a proto v této příjmové oblasti státního rozpočtu je kapitola MO ČR nezahrnula do plnění závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací. Po odpočtu těchto převodů byly celkové příjmy v této oblasti kapitoly MO ČR plněny na tis. Kč, tj. 106,84 % ročního limitu a byly vyšší o tis. Kč. Na vyšším plnění těchto příjmů se podílejí zejména nerozpočtované přijaté dotace ze zahraničí v celkové výši tis. Kč. Naproti tomu nízké plnění příjmů z prodeje dlouhodobého, krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku celkem o tis. Kč (plněno tis. Kč, tj. 42,95 % ročního limitu) bylo negativně ovlivněno zejména těmito faktory: a) mimoresortní vlivy: celková situace na světovém a českém trhu s vojenským materiálem při realizaci opatření proti terorismu a zvýšení bezpečnosti a transparentnosti v dovozu a vývozu zbraňových systémů způsobila, že se vojenská technika (tanky, obrněná bojová vozidla a další speciální vojenská technika) odprodávala na fyzickou likvidaci na území ČR (nikoliv v účetních cenách), a to zejména v cenách materiálu předurčeného k zešrotování nebo v cenách sběrných druhotných surovin, přetrvávající negativní podmínky na trhu (tzn. přesycenost trhu) v souvislosti s uvolňováním značného objemu majetku v poměrně krátkém časovém úseku, výše limitu stanovená kapitole MO ČR v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů nerespektovala její možnosti, v souladu s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve změní pozdějších předpisů (zákon č. 482/2004 Sb.) jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR ( tis. Kč) a příjmy z pojistných událostí (1 844 tis. Kč) příjmem rezervního fondu MO ČR, bezúplatné převody vybraného majetku státu do vlastnictví územním samosprávným celkům (zákon č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky), nedořešené soudní a restituční požadavky, časová prodleva při schvalování kupních smluv na nemovitý majetek a vlastní úhradou (zdlouhavá doba potřebná pro vklad u jednotlivých katastrálních úřadů), 120

122 nezájem trhu o koupi nemovitého majetku značného rozsahu (kasárenské areály, speciální objekty), o objekty na cizích pozemcích, případně na památkově chráněném území, nebo omezené dalším nakládáním územním plánem obce apod. b) vnitroresortní vlivy: ve vazbě na reformu ozbrojených sil nebylo komplexně rozhodnuto, který majetek bude prohlášen za nepotřebný, nedostatky v připravenosti majetku k převodu do jiného vlastnictví (nedostatky v majetkoprávním uspořádání, dohledávání nabývacích titulů, zaměření objektů a jejich zápis do katastru nemovitostí apod.). Před účinností novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, bylo odprodáno následující množství vojenské techniky: - 48 ks tanků, 126 ks bojových vojenských vozidel, 445 ks obrněných transportérů, 216 ks dělostřeleckých systémů, ks automobilní techniky, 5 ks letounů SU 25 a 22 ks SU 22, 3 ks letounů L 39 a 4 ks L 29, 9 ks vrtulníků Mi 2. V roce 2004 se podařilo odprodat více než ks ručních zbraní a optiky (tj. samopalů vz. 58 a pistolí), cca tun munice, výstrojní majetek v objemu cca tun (vzhledem k nekompletnosti byl prodej značně problematický) a značné množství náhradních dílů k vojenské technice. Resort Ministerstva obrany tím ušetřil značné množství finančních prostředků, které by jinak musely být vynaloženy zejména na ekologickou likvidaci munice a střežení odprodávaných objektů. Došlo rovněž k uvolnění značné skladovací kapacity a prostorů základen a rušených útvarů a zařízení, které mohou být následně odprodány. I Nedaňové příjmy Celkově byly k dosaženy nedaňové příjmy ve výši tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem k činily tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti představují částku tis. Kč, odvody přebytků organizací s přímým vztahem částku tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku částku tis. Kč a příjmy z úroků a realizace finančního majetku částku tis. Kč. 121

123 Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílí příjmy z pronájmu vojenských výcvikových prostorů částkou tis. Kč, z pronájmu pozemků částkou tis. Kč, z pronájmu movitých věcí částkou tis. Kč a z pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich částí částkou tis. Kč. Příjmy z úroků a přijaté sankční platby a vratky transferů dosáhly v roce 2004 výše tis. Kč a jejich významnou část tvoří realizované kurzové zisky ve výši tis. Kč, příjmy z úroků ve výši tis. Kč a pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb ve výši tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů činily tis. Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku a ostatní daňové příjmy činily celkem tis. Kč, z toho příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku představují částku tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy představují především: - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v částce tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. ( tis. Kč), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ( tis. Kč), - ostatní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, zahrnující zejména příjmy od zrušených příspěvkových organizací (9 502 tis. Kč), úhrady za přepravu ústavních činitelů (4 488 tis. Kč), příjmy za pobyt vojsk NATO na území ČR (5 040 tis. Kč), dobropisy neinvestičních výdajů z minulých let ( tis. Kč), vratky výdajů zahraničních misí a pracovišť ( tis. Kč) a ostatní vratky výdajů z minulých let v částce tis. Kč (náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží apod.). I Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku za rok 2004 činily celkem tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků představují částku tis. Kč, z ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč, z ostatního dlouhodobého hmotného majetku tis. Kč a ostatní kapitálové příjmy (zejména dary na pořízení dlouhodobého majetku) tis. Kč. 122

124 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činily tis. Kč, a to především za odprodej automobilní a silniční techniky ( tis. Kč), letecké techniky ( tis. Kč), tanků, obrněných transportérů a bojových vozidel (8 053 tis. Kč), ženijní techniky (4 350 tis. Kč), dělostřelecké techniky (2 513 tis. Kč), výpočetní, spojovací a audiovizuální techniky (1 250 tis. Kč), zdravotní techniky (887 tis. Kč), proviantní techniky (875 tis. Kč), materiálu PHM (869 tis. Kč), chemické techniky (462 tis. Kč), výstrojního materiálu (365 tis. Kč) a ostatního materiálu (245 tis Kč). Na nižším plnění těchto příjmů mají podstatný vliv tyto skutečnosti: převážná část vyřazení neupotřebitelného majetku kapitoly MO ČR (tj. movitého majetku 368 převodů ve výši tis. Kč a nemovitého majetku 84 převodů ve výši tis. Kč, dle účetní hodnoty) v celkové výši tis. Kč byla realizována 452 bezúplatnými převody zejména na základě usnesení vlády ČR č ze dne a č ze dne na územní samosprávné celky, dnem došlo zákonem č. 482/2004 Sb., k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelizací byl mimo jiné upraven 6 písm. i) a 48, který v této oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO ČR zásadním způsobem změnil podmínky pro jejich tvorbu, a to tím, že příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR v celkové výši tis. Kč se staly zdrojem rezervního fondu. I Přijaté dotace Přijaté dotace v roce 2004 činily celkem tis. Kč. Převodem z vlastního rezervního fondu MO ČR bylo přijato tis. Kč, z prostředků poskytnutých ze zahraničí tis. Kč a z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2003 z depozitního účtu) tis. Kč. Kapitola MO ČR sice dle ustanovení 25, odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, použila z této oblasti příjmů celkem tis. Kč ve výdajové části státního rozpočtu 123

125 jako oprávněné překročení závazných ukazatelů výdajů, ale do plnění závazného ukazatele příjmů nebyl výše uvedený převod z rezervního fondu zahrnut. Změny hodnoty majetku spravovaného Ministerstvem obrany ČR K činila hodnota majetku spravovaného Ministerstvem obrany ČR tis. Kč, k byl vykazován majetek v celkové částce tis. Kč, což představuje nárůst o tis Kč. V roce 2004 byl formou bezůplatných převodů na územně správní celky předán majetek v účetní hodnotě tis. Kč, odprodán byl majetek v účetní hodnotě tis. Kč. Struktura přírůstků a úbytků majetku je následující: v tis. Kč Pořízení majetku, dary, vlastní činnost Rekontrukce, modernizace, aktivace majetku Bezúplatný převod na územně správní celky Odprodej Bezúplatné převody na ostatní právní subjekty Zrušení, škody, spotřeba Převod do historických sbírek Změny v ocenění majetku

126 I.5. OSTATNÍ SPECIFICKÉ OBLASTI V této části jsou komentovány oblasti, které vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly samostatně analyzovány v předcházejících kapitolách. I.5.1. VÝDAJE NA VYBRANÉ AKTIVITY Aktivity financované z výdajů státního rozpočtu kapitoly MO ČR jsou výdaje na zabezpečení úkolů a činností v působnosti Ministerstva obrany ČR, u nichž je povinnost odděleného vykazování upravena obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády ČR nebo vyplývá z vnitroresortních požadavků. Rozpisem rozpočtu roku 2004 byly na aktivity v kapitole MO ČR rozepsány prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl tento limit snížen na konečných tis. Kč. Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO ČR za rok 2004 určené na vybrané aktivity dosáhlo výše tis. Kč, tj. 90,69 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny pouze v oblasti programového financování. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 79,59 % upraveného rozpočtu. Součástí celkového čerpání jsou i výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkové výši tis. Kč, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených do rezervního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že tato oblast výdajů je samostatně hodnocena v kapitole I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování), není již dále v této 125

127 kapitole věcně popisována. Pro úplnost vykazovaných informací jsou však součástí jejich číselná vyjádření. Běžné výdaje mimo programového financování jsou zhodnoceny v následující části této zprávy. Přehled čerpání aktivit kapitoly MO ČR po jednotlivých oblastech je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 25. I Oblast velení a řízení Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti velení a řízení činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 94,25 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 81,74 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Střežení objektů Z toho: Střežení objektů civilními firmami Bezpečnost informací - zabezpečení zákona č. 148/1998 Sb Policejní ochrana 633 Krizový management

128 Čerpání Z toho: Zajištění přípravy na krizové stavy Obranná standardizace 719 Informační systémy Z toho: Informační systém personalistiky Oblast velení a řízení celkem Z hlediska plnění cílů v oblasti velení a řízení v roce 2004 byl kladen důraz na zabezpečení rozpracování obranné a vojenské strategie ČR do podmínek AČR, plnění úkolů obranného plánování v působnosti resortu MO včetně zpracování Doktríny AČR, zpracování Střednědobého plánu činnosti a rozvoje resortu MO a ročního plánu MO. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Střežení objektů civilními firmami Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení střežení vojenských objektů technickými prostředky v rozčlenění podle jednotlivých druhů objektů. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na nákup ostatních služeb v souvislosti se zabezpečením střežení vojenských objektů civilními firmami a tyto výdaje byly realizovány především prostřednictvím jednotlivých vojenských ubytovacích a stavebních správ. Zajištění přípravy na krizové stavy Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle hlavy II, dílu 2 a 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč, tj. 98,99 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity zejména na nákup materiálu k zabezpečení cvičení CMX 04, 05, CME 04 a zahajovací plánovací konference k CMX 05 v celkové výši 127

129 297 tis. Kč, dále na nájemné za ostatní nemovitý majetek ve výši 740 tis. Kč, opravy a expertizy pro Plán obrany ČR ve výši 844 tis. Kč. Informační systémy personalistiky Tato aktivita zahrnovala výdaje na provoz a údržbu informačního systému personalistiky resortu MO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO). Snahou velení Armády ČR bylo modernizovat celý informační systém personalistiky na základě schválených investičních záměrů. I Oblast výstavby a rozvoje Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti výstavby a rozvoje činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 78,36 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 63,18 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: 128

130 v tis. Kč Čerpání Reorganizace a redislokace Cíle výstavby všeobecné Z toho: Síly speciálních operací Interní a externí podpora informačních systémů velitelství Schopnosti zdravotního zabezpečení, doktrína a postupy Strategické zpravodajství Cíle výstavby vzdušných sil Z toho: Vzdušné operace a výcvik Cíle výstavby pozemních sil Z toho: Tanky Spojení na taktickém stupni pro zasaditelné pozemní síly Dekontaminace NBC a chemický a radiační průzkum Udržování schopností dosažených splněním cílů výstavby sil Z toho: Záchranné a pátrací operace Mobilní požární a zásahové jednotky pro vzdušné síly Síly rychlé reakce Oblast výstavby a rozvoje celkem V této oblasti byly realizovány výdaje na zabezpečení reorganizace, redislokace, rušení útvarů, na všeobecné cíle výstavby, cíle výstavby vzdušných sil, cíle výstavby pozemních sil a na zabezpečení národních cílů výstavby sil Armády ČR. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Síly speciálních operací Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení jednotky speciálních sil, prostředky pro přepravu vzduchem, po vodě a v terénu, zabezpečení přežití v extrémních podmínkách a prostředky pro provádění speciálního průzkumu ve všech podmínkách. Cílem bylo zajistit celkové vybavení, rozvoj, přípravu a zabezpečení výcviku zasaditelné jednotky speciálních sil a štábních důstojníků předurčených do spojeného úkolového seskupení operace pro podporu operací NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Rozvoj sil speciálních operací). 129

131 Interní a externí podpora informačních systémů velitelství Tato aktivita zahrnovala výdaje k získání prostředků podpory informačních systémů pro velitelství a operační centra. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO) a prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 508 tis. Kč byly použity na nákup výpočetní techniky. Schopnosti zdravotního zabezpečení, doktrína a postupy Tato aktivita zahrnovala výdaje na pořízení zdravotnického materiálu a techniky, jejich údržbu a opravy, vybavení zdravotnických pracovišť AČR pro zdravotnické zabezpečení vlastních sil a spojeneckých jednotek ve společných operacích. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť Armády ČR v částce tis. Kč a program č Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem v částce tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup programového vybavení, léků a zdravotnických přístrojů a zařízení. Strategické zpravodajství Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení zkvalitnění schopnosti strategického zpravodajství poskytovat včasné, přesné a uživatelsky přizpůsobené zpravodajské informace pro období míru, krizový a válečný stav. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Rozvoj strategického zpravodajství). Vzdušné operace a výcvik Tato aktivita zahrnovala výdaje na výcvik vyčleňovaných vzdušných sil podle postupů a doktrín NATO. 130

132 Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 v částce tis. Kč a program č Rozvoj a modernizace taktického letectva v částce tis. Kč). Tanky Tato aktivita zahrnovala výdaje na modernizaci tanků T-72 M4 CZ. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska). Spojení na taktickém stupni pro zasaditelné pozemní síly Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení spolehlivého a interoperabilního spojení pro současné národní kontingenty a pro zasaditelné pozemní síly. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na úhradu služeb spojených s úpravou 3 kusů pracovišť pro implementaci bojového vozidlového informačního systému. Dekontaminace NBC a chemický a radiační průzkum Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení zavedení jednotek pro provádění dekontaminace, chemického a radiačního průzkumu do sil vysoké pohotovosti. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Výstavba specializovaných sil Armády ČR v částce tis. Kč a program č Rozvoj a modernizace chemického vojska tis. Kč). Záchranné a pátrací operace Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení a vycvičení určených jednotek AČR. 131

133 Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Modernizace vrtulníkového letectva) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 797 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení doplnění a obměnu nezbytného vybavení příslušníků záchranné a výsadkové služby pro potřeby výcviku ve výsadkové přípravě. Tyto nákupy byly realizovány na základě reálných potřeb k zabezpečení výcviku a profesní přípravy specialistů záchranné a výsadkové služby. Mobilní požární a zásahové jednotky pro vzdušné síly Tato aktivita zahrnovala výdaje na vybavení jednotek AČR novými prostředky požární ochrany podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši 550 tis. Kč (program č Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy movitého majetku, technických plynů, ochranných chemických masek, plášťů a kombinéz, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Síly rychlé reakce Tato aktivita zahrnovala výdaje na nákup speciálního vybavení a služeb jednotek vzdušných sil AČR určených pro síly rychlé reakce. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity např. na nákup notebooků a opravy, revize a kalibrace movitého majetku Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 93,75 % upraveného rozpočtu. 132

134 Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 93,17 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Jazyková příprava (kromě kurzů v zahraničí nad 3 měsíce) Profesionalizace Vojenské školství a vzdělávání Vzdělávání v zahraničí Z toho: Studenti v zahraničí (kurzy nad 90 dnů) včetně jazykových Vzdělávání - ostatní Kultura Prevence sociálně patologických jevů Z toho: Program protidrogové politiky Program sociální prevence a prevence kriminality Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů celkem V této oblasti byly realizovány výdaje na intenzivní jazykové kurzy v tuzemsku i v zahraničí a jazykovou přípravu v útvarech a zařízeních resortu MO. Byly zde zahrnuty výdaje spojené s personálním marketingem, náborem a propagací AČR, výdaje na zabezpečení výuky na středních a vysokých vojenských školách, na zabezpečení studentů a posluchačů v zahraničí vyslaných ke studiu nad 90 dnů, rekvalifikaci vojáků z povolání před zánikem jejich služebního poměru, školení uživatelů výpočetní techniky a ostatních specializovaných kurzů. Dále byly uskutečněny výdaje na zabezpečení kulturních aktivit, péči o válečné hroby a zabezpečení programu protidrogové politiky a programu sociální prevence a prevence kriminality. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: 133

135 Studenti v zahraničí (kurzy nad 90 dnů) včetně jazykových Tato aktivita zahrnovala výdaje na komplexní zabezpečení vojáků z povolání vyslaných ke studiu jazykových kurzů na školách v zahraničí. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel). Tyto prostředky byly použity zejména na komplexní zabezpečení vojáků z povolání, kteří byli odveleni ke studiu do škol v zahraničí, v souladu s Rozkazem MO ČR č. 34/ Zvláštnosti průběhu služby vojáků z povolání a jejich výběru ke studiu (přípravě), nebo byli služebně zařazeni na systemizované místo podle tabulky počtů studentů v zahraničí v souladu s Rozkazem MO ČR ve věcech personálních. Od ledna 2004 bylo nově vysláno ke studiu do zahraničí 123 vojáků z povolání. Studium bylo realizováno především v USA a Kanadě, v evropských zemích pak především ve Velké Británii, Švédsku, Francii, SRN a Itálii. Přehled počtu studentů v jednotlivých zemích stav k Země Počet studentů USA 83 SRN 6 Francie 3 Itálie 5 Kanada 11 Rumunsko 1 Rakousko 1 Velká Británie 7 Švédsko 47 Celkem 164 Prostředky ve výši tis. Kč byly čerpány v oblasti mimo programového financování zejména na: - platy zaměstnanců tis. Kč, - náhrady zvýšených životních nákladů tis. Kč, - cestovné stravné tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč. 134

136 Koordinace péče o válečné hroby Součástí této aktivity jsou i peněžní dary na zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí, které jsou poskytovány na základě usnesení vlády ČR č. 1292/1999. Pro tyto účely bylo v roce 2004 vyčleněno v rozpočtu kapitoly MO ČR tis. Kč. Jejich rozdělení schválil na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby ministr obrany. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 343/47 837/2004 ze dne 22. března 2004 byla částka vyčleněná na dary do zahraničí ve výši tis. Kč převedena z rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR s určením na opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků takto: v tis. Kč Stát Účel poskytnutí daru Výše daru Bosna - údržba památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie 30 Chorvatsko - údržba památníků zemřelých příslušníků mírových misí na území bývalé Jugoslávie 100 Polsko - pokračování rekonstrukce čs. vojenského hřbitova v okrese Tarnów příspěvek na vybudování pomníku v Zaganu Ukrajina - údržba a úprava pomníků a pohřebišť čs. legionářů a padlých za 2. světové války (Zborov, Sokolovo, Bílá Cerkev, Velika Doč, Svitanok) rekonstrukce památníku čs. legionářů ve Vladivostoku Ruská - údržba památníku Buzuluk Federace - zahájení průzkumných prací k opravám hrobů čs legionářů v Krasnojarsku a Jekatěrinburgu Velká Británie - údržba části válečného hřbitova v Brookwoodu 100 Bulharsko - obnova památníku čs. vojenských výsadkářů 20 Francie - údržba čs. voj. hřbitova La Targette - rekonstrukce hřbitova legionářů v Jarnacu Na základě usnesení vlády ČR číslo 742 ze dne 28. července 2004 bylo rozhodnuto o poskytnutí peněžního daru na vybudování památníku letcům, kteří v roce 1940 bojovali v bitvě o Velkou Británii ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny z rozpočtu kapitoly MO ČR a byly převedeny ve prospěch této aktivity

137 Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j /2003/DP-8201 ze dne 30. srpna 2004 byla uvedená částka převedena z rozpočtu kapitoly 307- Ministerstvo obrany ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 převedeny prostředky určené na peněžní dary k zabezpečení péče o válečné hroby do zahraničí v celkové výši tis. Kč. Program protidrogové politiky Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování dlouhodobých programů např. program LABIS - Laboratorní monitorování zneužívání návykových látek u příslušníků AČR, pořízení přístrojů na detekci alkoholu, zajištění školení a vzdělávání budoucích lektorů z řad příslušníků AČR cestou Ústředního vojenského zdravotního ústavu. Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu, v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. Program sociální prevence a prevence kriminality Tato aktivita byla v roce 2004 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO ČR a zahrnovala výdaje určené na zabezpečení financování projektů v rámci specifické a nespecifické prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality. Tento program podporuje odborné, poradenské a vzdělávací projekty v sociálních oblastech Armády ČR, včetně projektů pro optimální využití volného času. Program zahrnoval výdaje na podporu projektů v souvisejících sociálních oborech, zejména komunikace, zdravého životního stylu, duševní hygieny a projekty na pomoc při překonávání psychických potíží vojáků vracejících se ze zahraničních misí. V čerpání byly zahrnuty i výdaje na předplatné odborných časopisů, nákup kulturně osvětového materiálu, úhradu odborných kurzů, nákup kulturních programů a výchovně vzdělávacích pořadů pro příslušníky Armády ČR. 136

138 Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl tento limit navýšen o 115 tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 88,40 % upraveného rozpočtu, v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. I Oblast přípravy vojsk Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy vojsk činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 96,13 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 750 tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 81,20 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Tělovýchova a sport Z toho: Služební tělovýchova, sportovní dny Armádní sportovní hry, Mistrovství AČR, Zimní hry, Střelecké a ostatní sportovní soutěže Výcvik řidičů ve výcvikových střediscích

139 Čerpání Z toho: Získání a rozšíření řidičského oprávnění Příprava pozemních sil Z toho: Výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy Příprava vzdušných sil Z toho: Výcvik specialistů vzdušného průzkumu a elektronického boje Výcvik pilotů taktického letectva Výcvik pilotů dopravního letectva Výcvik pilotů vrtulníkového letectva Výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p Příprava sil podpory Z toho: Opravy techniky a materiálu ve prospěch vojsk v zařízeních logistiky Obměna zásob (potraviny) Metrologie Zajištění úkolů požární ochrany Příprava velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín Z toho: Základní výcvik jednotlivce Výcvik letištních specialistů 992 Příprava specializovaných sil Z toho: Specifický výcvik útvarů chemického vojska Oblast přípravy vojsk celkem V této oblasti byly realizovány výdaje na přípravu vzdušných sil, pozemních sil, sil podpory, velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín, specializovaných sil a prostředky na zabezpečení výcviku řidičů ve výcvikových střediscích. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Služební tělovýchova a sportovní dny Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení doplnění a obměnu materiálů používaných pro služební a výběrovou tělovýchovu s cílem udržení a zvýšení schopností v základní a speciální tělovýchově v souladu s plněním úkolů. V rámci prováděných nákupů byl pořízen materiál pro zabezpečení činností tělovýchovy, vyplývající z charakteru potřeb, dále opravy a údržby stávajícího materiálu pro tělovýchovu, pronájmy 138

140 sportovních zařízení (zejména tenisových kurtů, sportovních hal, tělocvičen, plaveckých bazénů a zimních stadionů). Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Armádní sportovní hry, Mistrovství AČR, Zimní hry, Střelecké a ostatní sportovní soutěže Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení mistrovství Armády ČR v letním přírodním víceboji SUMMER SURVIVAL 2004, nákup dresů, teplákových souprav, sportovních tašek a sportovní obuvi. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Získání a rozšíření řidičského oprávnění Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení přípravy vojáků z povolání, vojáků základní služby a občanských zaměstnanců k získání a prodlužování řidičského oprávnění ve vojenských autoškolách a k získání a prodlužování platnosti osvědčení profesní způsobilosti vojenského řidiče. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Výcvik druhů vojsk podle programů bojové přípravy Tato aktivita zahrnovala výdaje na materiální zabezpečení provedených taktických cvičení pozemních sil. Skutečně dosažené čerpání bylo ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil v částce tis. Kč, program č Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu v částce tis. Kč a program č Rozvoj vojenského školství a vzdělávání v částce 618 tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména k nákupu náhradních dílů k provedení oprav 139

141 a dalších souvisejících služeb sloužících k zabezpečení provozu bojové a ostatní techniky pozemních vojsk. Výcvik specialistů vzdušného průzkumu a elektronického boje Tato aktivita zahrnovala výdaje na generální opravy a s nimi související služby speciální techniky u nově vzniklé 26. brigády velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení kombinéz pro výcvik, výpočetní techniku a související zařízení, komponenty digitálních sítí výpočetní techniky, programové vybavení, komunikační a multimediální zařízení, nákup náhradních dílů, fotografického materiálu pro letecký průzkum a na čištění letecké a jiné techniky a výzbroje. Výcvik pilotů taktického letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na materiální zabezpečení výcviku jednotek vyčleněných pro obranné letecké operace v systému NATINADS a zvládnutí operačních a taktických postupů podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel v částce tis. Kč a program č Rozvoj a modernizace taktického letectva v částce tis. Kč) a v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na odbornou literaturu, pořízení kombinéz pro výcvik, výpočetní techniku a související zařízení, opravy leteckých motorů a nákup náhradních dílů, nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy nemovitého majetku, fotografický materiál pro letecký průzkum, PHM, dlouhodobé kurzy v tuzemsku i v zahraničí související se zvyšováním a rozšiřováním kvalifikace, školení techniků při zavádění nových zabezpečovacích, monitorovacích zařízení, čištění letecké a jiné techniky a výzbroje a opravy a udržování movitého majetku. Výcvik pilotů dopravního letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení přípravy pilotů dopravních letadel. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných 140

142 výdajů mimo programového financování ve výši ve výši tis. Kč. Prostředky byly použity k zabezpečení školení a na výdaje související s provozem letecké techniky. Výcvik pilotů vrtulníkového letectva Tato aktivita zahrnovala výdaje na výcvik pilotů na úroveň COMBAT READY a přípravu jednotky podle standardů NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity v převážné míře na zabezpečení nákupu pohonných hmot na zabezpečení výcviku, dále na nákup náhradních dílů a zabezpečení oprav techniky. Výcvik pilotů v Leteckých opravnách Malešice, s.p. Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení proškolení a pokračování ve výcviku létajícího a obslužného personálu vzdušných sil. Základní výcvik se týkal studentů Vojenské akademie Brno a pokračovací výcvik se týkal mladých pilotů, kteří ukončili studium na Vojenské akademii a byli zařazeni k leteckým základnám. Výcvik pilotů byl organizován u Leteckých opraven Malešice s.p., pobočka Centrum leteckého výcviku Pardubice. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Opravy techniky a materiálu ve prospěch vojsk v zařízeních logistiky Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup především náhradních dílů pro opravy silniční techniky, proviantní techniky, nákladní automobilové techniky, zabezpečení náhradních dílů na zahájení oprav vozidel typu Land Rover. Prostředky byly dále určeny na nákup náhradních dílů na opravy elektrocentrál, spojovací techniky, radiostanic a náhradní díly pro opravy výpočetní techniky umístěné ve spojovacích prostředcích a komunikačních informačních systémech pozemní rádiové komunikace a služby. Na základě požadavků útvarů a zařízení AČR byl nakoupen materiál na provedení zástaveb radiových stanic do pojízdné techniky a pro zabezpečení údržby a provozu radiových stanic byly pořízeny náplně do akumulátorových skříní za účelem provedení repase. Objemově největší komoditou byly náhradní díly pro 141

143 spojovací techniku a pro nákladní automobilní techniku, kabely, vodiče, hadice, opravy spojovací a silniční techniky. Obměna zásob (potraviny) Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení dávek potravin v počtu ks. Materiál byl určen pro zásobování vojenských útvarů a vojenských zařízení AČR. Jedná se zejména o bojové dávky potravin a dále konzervované dávky potravin pořizované v souladu s meziresortní smlouvou od Státních hmotných rezerv. Metrologie Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení řídících a kontrolních jednotek pro měřící a ostatní speciální diagnostické systémy a na kalibraci a cejchování jednotlivých přístrojů. Zajištění úkolů požární ochrany Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup ochranných pomůcek oděvů, speciální výstroje, zásahových oděvů pro Vojenskou hasičskou jednotku a dále na obměnu zásahových oděvů s prošlou životností. Základní výcvik jednotlivce Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly využity v oblasti výcviku na základní výcvik vojáků základní služby, základní výcvik studentů vojenské střední školy, základní výcvik nastupujícího profesionála, přípravu instruktorského sboru pro základní výcvik. Výdaje byly realizovány pro zabezpečení sportovního materiálu pro výcvik dle učebních osnov, např. skialpinistické vybavení pro výcvik přežití, posilovací nářadí, materiál pro potápění, horolezecký materiál, materiál pro lyžařský výcvik a ostatní drobný materiál k zajištění zvyšování fyzické připravenosti a odolnosti v základním výcviku a zajištění účelného využívání osobního volna. 142

144 Výcvik letištních specialistů Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši 992 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na základě požadavků operačních stupňů velení, útvarů a zařízení AČR a měly za cíl připravovat v jednotlivých kurzech vojáky z povolání se zaměřením na specializaci a vojenskou odbornost. Výdaje byly realizovány na vybavení tělocvičny pro tuto speciální přípravu. Specifický výcvik útvarů chemického vojska Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup léků, materiálu, zdravotnických přístrojů a na dopravné v souvislosti s účastí jednotky na letních olympijských hrách v Řecku a předcházejících cvičeních v Itálii a Summitu NATO v Turecku. Jednalo se především o zabezpečení požadavku dle specifikací hlavních odborníků v oblasti radiologie AČR. Další oblastí byly výdaje na přepravu v souvislosti se zahraniční činností jednotky zabezpečované Centrem vojenské dopravy. Přeprava do Turecka se uskutečnila na základě Usnesení vlády č. 633 k zajištění bezpečnosti Summitu NATO v Istanbulu v červnu I Příprava záloh a zahraniční aktivity Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti přípravy záloh a zahraničních aktivit činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o tis. Kč na konečnou výši tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč tj. 102,43 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. 143

145 Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 98,61 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Příprava záloh Mise AČR Z toho: Činnost jednotek AČR v operaci SFOR Činnost jednotek AČR v operaci KFOR Operace Trvalá svoboda - jednotky speciálních sil Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku Operace ISAF- kontingent AČR NATO Response Forces Operace Evropská unie Spolupráce s armádami NATO Z toho: Vojenská cvičení PfP 681 Zahraniční pracoviště (mimo NATO) Zahraniční pracoviště NATO Vojenská cvičení NATO a EU Ostatní zahraniční aktivity Činnost Česko-polsko-slovenské brigády Operační příprava státního území 655 Implementace mezinárodních smluv Příprava záloh a zahraniční aktivity celkem Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Činnost jednotek AČR v operaci SFOR Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. 144

146 Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Do této oblasti patří výdaje financované ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na zabezpečení činnosti jednotek AČR v operaci SFOR. Cílem operace vedené NATO je na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN prosazování Daytonských mírových dohod v prostoru odpovědnosti a vytváření bezpečného prostředí pro postupný návrat uprchlíků a vysídlenců, stabilizace situace a mírového vývoje v Bosně a Hercegovině, ověřování vojenských aktivit ozbrojených sil bývalých stran konfliktu, jakož i pomoc a spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, s organizacemi OSN a nevládními organizacemi. Mise SFOR pokračovala plynule od počátku roku V průběhu roku 2004 působilo v misi SFOR celkem 7 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 14 osob ve dvou rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč, - pojistné 810 tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 37 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, z toho: stravování tis. Kč, služby telekomunikací 368 tis. Kč, nájemné za nemovitý majetek 198 tis. Kč, - nákup PHM 66 tis. Kč, - ostatní nákupy 481 tis. Kč, z toho: cestovné 413 tis. Kč, - přídavek na bydlení 762 tis. Kč. 145

147 Činnost jednotek AČR v operaci KFOR Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování tis. Kč (program č Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do této oblasti patří výdaje financované ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na zabezpečení činnosti jednotek AČR v operaci KFOR na zabezpečení přípravy a nasazení Armády České republiky a Armády Slovenské republiky ve společné Česko-slovenské jednotce v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR) podle usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 22. srpna 2001, k návrhu dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001, usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 11. září 2002, k návrhu dalšího postupu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích a příslušného Ujednání, Technické dohody a prováděcí Směrnice NGŠ Armády ČR a NGŠ Armády SR. Společná Česko-slovenská jednotka působí v rámci operace Joint Guardian mnohonárodních sil KFOR v provincii KOSOVO, Jugoslávská svazová republika, v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č ze dne 10. června V průběhu roku 2004 působilo v misi KFOR celkem 418 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 836 osob ve dvou rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč, - pojistné tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu tis. Kč, 146

148 z toho: potraviny tis. Kč, materiál k zabezpečení výcviku tis. Kč, náhradní díly tis. Kč, materiál k provozu vojenské techniky tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií tis. Kč, z toho: PHM tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč. V případě zapojení AČR v rámci KFOR byl, v souladu s Technickou dohodou uzavřenou mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany SR, uplatněn institut refundací společných nákladů realizovaných v rámci společné Česko-slovenské jednotky. Operace Trvalá svoboda jednotky speciálních sil Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil speciálního určení AČR v protiteroristické operaci Trvalá svoboda v Afghánistánu podle usnesení vlády ČR č. 61 ze dne 14. ledna Jednotka speciálních sil byla do prostoru operace vyslána v březnu roku V průběhu roku 2004 působilo v misi jednotky speciálních sil celkem 111 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč, - pojistné tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu tis. Kč, z toho: nákup potravin tis. Kč, léky a zdravotnický materiál 801 tis. Kč, 147

149 náhradní díly 411 tis. Kč, materiál k provozu vojenské techniky 550 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 242 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, z toho: doprava tis. Kč, - ostatní nákupy tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč. Kontingent Vojenské policie AČR v Iráku Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o tis. Kč na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Zabezpečení sil a prostředků armády ČR v mezinárodních operacích). Aktivita zahrnovala výdaje na přípravu a nasazení sil Vojenské policie Armády ČR v Iráku. Kontingent VP AČR byl vyslán v souladu s usnesením vlády ČR č. 525 ze dne , které odsouhlasila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 617 ze dne a Senát Parlamentu ČR usnesením č. 161 ze dne (nové usnesení vlády č ze dne ). Kontingent VP AČR je určen pro zapojení do procesu obnovy Irácké republiky po provedené bojové operaci v souladu se zněním rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1483/2003. Kontingent je začleněn v sestavě Mnohonárodní divize jihovýchod (MND SE) a je dislokován na základně SHAIBAH v jižním Iráku. Mise Kontingentu VP AČR pokračovala plynule od počátku roku V průběhu roku 2004 působilo v misi celkem 98 příslušníků AČR vždy v jedné rotaci, tzn. celkem 392 osob ve čtyřech rotacích. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč, - pojistné tis. Kč. 148

150 na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu tis. Kč, z toho: nákup potravin tis. Kč, náhradní díly tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 333 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, z toho: doprava tis. Kč, zabezpečení provozu movitého majetku tis. Kč, - ostatní nákupy tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč, - cestovní náhrady tis. Kč. Účast Kontingentu VP AČR v rámci SFOR v Iráku byla v roce 2004 financována z prostředků kapitoly MO ČR. Operace ISAF kontingent AČR Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na přípravu a nasazení kontingentu AČR do Afghánistánu v rámci operace ISAF (International Security Assistance Forces) podle usnesení vlády ČR č. 61 ze dne 14. ledna Kontingent AČR je určen pro plnění úkolů v souladu s ustanoveními Operačního plánu SACEUR NATO č k naplnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č a následných rezolucí pro Afghánistán. Příslušníci AČR působí v lokalitě mezinárodní letiště Kábul (Kabul International Airport - KAIA). Jednotlivé prvky kontingentu byly předurčeny k plnění následujících úkolů: - zásah v případě ohrožení osob nebo prostředků ISAF v prostoru KAIA (miny, nevybuchlá munice nebo improvizovaná výbušná zařízení), 149

151 - zásah po provedeném minometném nebo raketovém útoku do prostoru KAIA pro účely zjištění způsobených škod a případného ničení nevybuchlé munice, - zásah v případě havárie letadla v prostoru KAIA, - dočasnou fyzickou kontrolu vozidel přivážejících PHM na KAIA, - součinnost s Minovým akčním centrem OSN pro Afghánistán, které je odpovědné za odminování KAIA, - meteorologické zabezpečení orgánů řízení letového provozu a letových osádek na letišti Kábul, - poskytování hydrometeorologických informací, - měření, pozorování a vyhodnocování základních meteorologických prvků a jevů. Jednotka AČR byla do prostoru operace vyslána v září roku V průběhu roku 2004 působilo v jednotce celkem 16 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - pojistné tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 489 tis.kč, - náhradní díly tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 185 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč, - cestovní náhrady tis. Kč. MO ČR. Zapojení AČR v rámci ISAF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly NATO Response Forces Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. 150

152 Aktivita zahrnovala výdaje spojené s přípravou a nasazením sil a prostředků AČR vyčleňovaných v rámci NATO Response Forces (dále jen NRF) v souladu s usnesením vlády České republiky č. 587 ze dne 11. června Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno v oblasti běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Jednotka AČR vyčleněná pro NRF působila při zajištění bezpečnosti letních olympijských her v Řecku v období červenec až září roku V uvedeném období působilo v jednotce celkem 100 příslušníků AČR pouze v jedné rotaci. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců tis. Kč, - pojistné tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu 28 tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 232 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč, - cestovné 436 tis. Kč. Zapojení AČR v rámci NRF bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. Logistická podpora v prostoru operace byla poskytována řeckou stranou bezplatně. Operace Evropská unie (Operace Althea EUFOR) Na tuto aktivitu nebyl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven žádný limit. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Dne se na Istanbulském summitu členské země NATO dohodly o ukončení mise SFOR na území Bosny a Hercegoviny. Rada bezpečnosti OSN svou rezolucí č ze dne schválila misi Evropské unie (EU) podle článku VII. Charty OSN. Rada EU rozhodla, že EU provede vojenskou operaci na území Bosny 151

153 a Hercegoviny k zabezpečení plnění přijatých závazků specifikovaných v přílohách 1-A a 2 Všeobecné rámcové mírové dohody (GFAP). Na základě usnesení vlády ČR č. 754 ze dne 28. července 2004 zahájila činnost jednotka AČR v prosinci roku 2004 v počtu 62 osob. Cílem operace ALTHEA je pomoc při zabezpečení bezpečného prostředí k dosažení politických a ekonomických reforem, dohled nad plněním závazků vyplývajících z přílohy 1-A a 2 GFAP a podle možností poskytnutí pomoci Úřadu vysokého představitele při uskutečňování Implementačního plánu mise. Ke klíčovým úkolům mise patří : - vojenskou přítomností odstrašit ozbrojené síly jednotlivých entit a jiných ozbrojených skupin, monitorovat a zajistit plnění vojenských aspektů GFAP a zabránit obnovení násilností, - přispět k vytvoření bezpečného prostředí, podporovat Úřad vysokého představitele a zabránit úsilí zaměřeného na odvrácení mírového procesu, - provádět informační operace k zabezpečení splnění politických cílů EU. V průběhu roku 2004 byly pro misi EUFOR realizovány výdaje v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány v oblastech: - platy zaměstnanců 163 tis. Kč, - pojistné 10 tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč. na: V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména - nákup materiálu tis. Kč, - nákup vody, paliv a energií 73 tis. Kč, - nákup služeb 12 tis. Kč, - cestovné 362 tis. Kč. Zapojení AČR v rámci operace Althea mise EUFOR bylo v roce 2004 financováno z prostředků kapitoly MO ČR. 152

154 Zahraniční mise ukončené v roce 2003 Z prostředků roku 2004 byly hrazeny výdaje zahraničních misí ukončených v roce Na vrub těchto misí byly realizovány výdaje spojené s údržbou a opravami vojenské techniky a doplněním materiálových zásob po ukončení mise v zahraničí. Operace Trvalá svoboda Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 666,66 % upraveného rozpočtu, z toho v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích). V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Tyto výdaje byly vynaloženy na opravy dopravních prostředků, nákup přístrojů a zařízení do vojenské techniky, kterou bylo nutno po ukončení mise opravit. Běžné výdaje mimo programového financování byly vyčerpány ve výši 2 tis. Kč na nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku. 6. polní nemocnice v operaci ISAF v Afghánistánu Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, zejména na: - ostatní nákupy 199 tis. Kč, - nákup služeb 715 tis. Kč, - vypořádání z minulých let 128 tis. Kč. Tyto výdaje byly spojeny s údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob, které bylo nutno realizovat po ukončení mise. 7. polní nemocnice v Iráku Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši tis. Kč. 153

155 Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, zejména na: - pohonné hmoty a maziva 86 tis. Kč, - nákup služeb tis. Kč, - ostatní nákupy - opravy tis. Kč. Tyto výdaje byly spojeny s údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob, které bylo nutno realizovat po ukončení mise. V oblasti osobních výdajů se jedná o doplatky za měsíc prosinec 2003, tyto výdaje byly čerpány takto: - platy zaměstnanců 121 tis. Kč, - pojistné 43 tis. Kč, - zvláštní příplatek tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč. Účast AČR v operaci CONCORDIA Na tuto aktivitu byl v průběhu roku stanoven limit ve výši 92 tis. Kč. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 92 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování, na: - přídavek na bydlení 18 tis. Kč, - zvláštní příplatek 74 tis. Kč. Jedná se o doplatky za měsíc prosinec Vojenská cvičení PfP Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o tis. Kč na částku 682 tis. Kč. Stěžejní úkol v oblasti vojenských cvičení PfP bylo mezinárodní velitelsko-štábní cvičení HRANICA 2004 s částečným vyvedením vojsk. Řídící činnost byla prováděna 154

156 operačními centry armád Slovenské republiky a České republiky, které si vyměnily operační týmy. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši 681 tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování. Přidělené prostředky byly využity především pro plnění úkolů se zahraničními partnery, kteří v roce 2004 nebyly členy NATO, především se Slovenskem (v současné době je již členem), Slovinskem a Rakouskem. V rámci této aktivity bylo uskutečněno 15 služebních cest a 17 návštěv. V rámci cvičení vycestovalo celkem 154 osob na 41 dnů a přicestovalo 444 osob na 144 dnů. Tyto prostředky byly čerpány v souladu s Metodickými pokyny k plánování, realizaci a vyhodnocování zahraničních služebních cest a návštěv v resortu MO a schváleným Plánem dvoustranné spolupráce a s Plánem vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery v roce Zahraniční pracoviště (mimo NATO) Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. Patří sem výdaje na zabezpečení činnosti zahraničních pracovišť a pozorovatelských misí podle rozhodnutí ministra obrany ČR, a to pracovišť při OBSE ve Vídni, včetně výdajů na jejich rozšíření, pracoviště obranných poradců v Bruselu a pozorovatelů OSN a OBSE v rizikových oblastech. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování následovně: - platové prostředky tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, - pojistné tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek tis. Kč, - cestovné tis. Kč, - náhrady zvýšených životních nákladů tis. Kč. 155

157 Obsazenost pozorovatelských misí v roce 2004: Země Název mise Stav k Gruzie UNOMIG 5 Sierra Leone UNAMSIL 2 Demokratická republika Kongo MONUC 3 Etiopie a Eritrea UNMEE 2 Srbsko - Kosovo UNMIK 1 Libérie UNMIL 3 Gruzie OBSE 1 Celkem 17 Zahraniční pracoviště NATO Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. Patří sem výdaje na zabezpečení zahraničních pracovišť podle rozhodnutí ministra obrany, které vykonávají činnosti spojené s integrací a zapojováním ČR do NATO, a to zahraniční pracoviště v podřízenosti Národního vojenského představitele v SHAPE, zahraniční pracoviště v podřízenosti Vojenského představitele AČR při NATO, zahraniční pracoviště v podřízenosti vojenského útvaru NORFOLK v USA a obdobná pracoviště v Itálii, Velké Británii, Německu, Portugalsku, pokud nejsou jejich výdaje financovány z příspěvků poskytovaných MO do rozpočtu NATO. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. V oblasti programového financování byla čerpána částka ve výši tis. Kč (program č Zařízení a provoz zahraničních pracovišť ČR), z toho 286 tis. Kč bylo vyčerpáno na nákup výpočetní techniky a prostředky ve výši tis. Kč byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny do rezervního fondu. Zahraniční pracoviště NATO byla počátkem roku 2004 obsazena celkovým počtem 165 zaměstnanců, z toho 164 vojáky z povolání a 1 občanským zaměstnancem. Ke konci roku 2004 byla zahraniční pracoviště obsazena celkovým počtem 171 osob. Průměrný měsíční počet zaměstnanců na zahraničních pracovištích činil 166 zaměstnanců. Pro srovnání v roce 2003 bylo na zahraničních pracovištích průměrně 164 osob. 156

158 v oblastech: V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky realizovány zejména - platové prostředky tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 691 tis. Kč, - pojistné tis. Kč. Upravený limit stanovený na úhradu výdajů v oblasti ostatních běžných výdajů byl využit zejména na: - náhrady zvýšených nákladů zaměstnanců s pracovištěm v zahraničí a jejich rodinných příslušníků - nájemné za byty zaměstnanců a pronájem kancelářských ploch, parkovišť, střelnic pro zahraniční pracoviště, za tělovýchovné objekty pro služební tělovýchovu a za společenské místnosti tis. Kč, tis. Kč, - náhrady při tuzemských a zahraničních služebních cestách tis. Kč, - služby školení a vzdělávání, úhrada školného za děti zaměstnanců na zahraničních pracovištích - nákup drobného hmotného majetku a majetku pro vnitřní zařízení budov, zejména nákup nábytku a bytového zařízení tis. Kč, tis. Kč, - služby telekomunikací a radiokomunikací tis. Kč. Vojenská cvičení NATO a EU Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o tis. Kč na částku tis. Kč. Vojenská cvičení, plánovaná Generálním štábem Armády České republiky za období roku 2004, vycházela z členství České republiky v NATO. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních byla naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla věnována jednotkám vyčleňovaným do NRF (NATO Response Forces) a do dalších struktur NATO. Tato cvičení byla organizována podle výcvikových plánů NATO a realizována podle schváleného plánu Spolupráce s NATO (cvičení v ČR a v zahraničí) pro rok Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno ve výši tis. Kč, pouze v oblasti běžných výdajů mimo programového financování. 157

159 Hlavním cvičením pro výcvik NRF (NATO Response Forces) bylo cvičení ALLIED ACTION 2004, které proběhlo ve dnech 25. května až 8. června 2004 v Itálii. Jednalo se o velitelsko-štábní cvičení jehož námětem bylo řešení krizových operací pod vedením NATO podle kapitoly VII. Charty OSN (Akce při ohrožení míru, porušení míru a útočných činech). Za AČR se účastnilo 47 příslušníků 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany a 10 ks speciální techniky. Hlavním cvičením vzdušných sil bylo cvičení CLEAN HUNTER 2004, které proběhlo ve dnech 9. až 25. června 2004 ve vzdušném prostoru NATO. Cílem bylo procvičit integraci vzdušných sil z širokého regionu do NATINADS (Systém rozšířené integrované PVO NATO). Další důležité výcvikové aktivity v průběhu roku 2004 byly následující: Bojové ostré střelby BALT 2004, které proběhly v termínu 21. až 27. srpna 2004 na střelnici Ustka v Polsku. Ostrých střeleb se zúčastnili příslušníci protiletadlové raketové brigády. U speciálních sil bylo hlavním cvičením výcvikového roku cvičení ASSEGAI EYES 2004 ve Velké Británii, které proběhlo ve dnech 10. až 24. září Cílem cvičení bylo procvičit skupiny speciálního průzkumu a štáb 601. skupiny speciálních sil v komplexní přípravě na plnění úkolů. U specializovaných sil bylo hlavním cvičením roku cvičení ELITE 2004, které proběhlo ve dnech 29. dubna až 14. května 2004 v Messtettenu, SRN. Jednotka PSS (pasivní sledovací systémy) Věra S/M se zúčastnila cvičení spolu s armádami 18 států. Hlavním cílem cvičení byla prezentace pasivních sledovacích systémů, zvýšení schopnosti jednotky pro zasazení k vedení činnosti v mezinárodním úkolovém uskupení vojsk. Účastnilo se 42 příslušníků AČR a 16 ks speciální techniky. Cvičení krizového managamentu Ve dnech 8. až 12. listopadu 2004 proběhlo, za účasti příslušníků Armády ČR a příslušníků Armády Slovenské republiky, mezinárodní velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk HRANICA Řídící činnost byla prováděna operačními centry armád obou zemí, které byly umístěny v reálných prostorech ČR a SR, a které si mezi sebou vyměnily styčné týmy. 158

160 Cvičení CMX 2004 proběhlo ve dnech 4. až 10. března Tématem cvičení bylo řešení krizové situace hrozící přerůst ve stav, kdy bude nutno na základě globálních asymetrických hrozeb (terorismu a použití zbraní hromadného ničení) použít ustanovení článku 5 Washingtonské smlouvy. Cílem cvičení bylo procvičit činnost orgánů krizového řízení v rámci NATO podle schválených a vyvíjených procedur v situaci, kdy jsou realizována opatření k zabezpečení předpokládané operace NATO a současně prověřit funkčnost nového systému NATO reakce na krize (NCRS). Cvičení zahraničních armád na území České republiky Nejdůležitějším cvičením na území ČR bylo cvičení COLLECTIVE EFFORT 2004, které proběhlo ve dnech 11. až 18. června 2004 ve VVP Boletice, v Českém Krumlově a na letišti Planá u Českých Budějovic. Jednalo se o standardizační logistické cvičení. Cvičení se zúčastnilo 570 účastníků z Belgie, Dánska, Francie, Německa, Maďarska, Norska, Nizozemska a Polska. Z České republiky se cvičení zúčastnilo 100 příslušníků AČR jako cvičící a do 200 příslušníků v zabezpečení cvičení (HNS). Dále se na cvičení akreditovalo 40 pozorovatelů z nových členských zemí NATO a 40 příslušníků ze standardizačních agentur NATO. Celkový počet techniky byl 329 kusů. Dalším cvičením organizovaným přímo generálním štábem AČR bylo cvičení ženijního vojska CONSTANT MAKEFAST 2004, které proběhlo ve dnech 20. až 25. června 2004 v Brně. V rámci CM 04 byly procvičeny úkoly týkající se zkvalitnění a aktualizace doktrín a standardizačních norem ženijního vojska armád NATO. Cvičení se zúčastnilo 100 zahraničních vojáků ze 17 zemí a 20 příslušníků AČR. Ostatní zahraniční aktivity Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen o tis. Kč na částku tis. Kč. V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány v oblasti mimo programového financování ve výši tis. Kč, tj. 97,91 % upraveného rozpočtu. Z limitu rozpočtových prostředků, stanoveného na rok 2004 pro oblast běžných výdajů, byly hrazeny především výdaje na: - pohonné hmoty a maziva včetně speciálních kapalin, 159

161 - čištění letecké a jiné techniky a výzbroje, poplatky za použití letecké dopravní cesty a poplatky za stání na letištích, - cestovné, náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách, příspěvek za přestěhování vojáků v činné službě, - cestovné, náhrady při pracovní cestě, stravné, náhrady při zahraničních pracovních cestách občanských zaměstnanců. Na celkovém čerpání rozpočtových prostředků se největší měrou podílely následující výdaje: - pohonné hmoty a maziva tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek tis. Kč, - konzultační, poradenské a právní služby tis. Kč, - služby školení a vzdělávání tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku tis. Kč, - cestovné vojáků v činné službě tis. Kč, - cestovné státních a občanských zaměstnanců tis. Kč, - pohoštění a občerstvení tis. Kč, - účastnické poplatky na konference tis. Kč, - věcné dary tis. Kč. V roce 2004 bylo uskutečněno celkem zahraničních služebních cest. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše tis. Kč. Ve stejném období se uskutečnilo celkem 343 zahraničních služebních návštěv. Výdaje na ně vynaložené dosáhly výše tis. Kč. V roce 2004 bylo rovněž realizováno celkem 310 zahraničních letů vojenských dopravních letounů na zabezpečení přepravy při zahraničních služebních cestách příslušníků AČR a letů ve státním zájmu. Činnost Česko-polsko-slovenské brigády Na tuto aktivitu byl rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO ČR stanoven limit ve výši tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč. 160

162 Patří sem výdaje financované ze státního rozpočtu MO ČR na zabezpečení činnosti štábu Česko-polsko-slovenské brigády podle usnesení vlády ČR č. 909 ze dne 12. září 2001 o sjednání dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodnostní brigádě a prováděcí Technické dohody, uzavřené mezi smluvními stranami. V hodnoceném období byly tyto rozpočtové zdroje čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu, následovně: - platové prostředky tis. Kč, - pojistné 734 tis. Kč, - nájemné za nemovitý majetek tis. Kč, - zvýšené životní náhrady tis. Kč. I Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti ekologie a odprodeje nepotřebného materiálu činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků zvýšen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Ekologie Z toho: Ekologický audit Technická rekultivace a asanace Výstavba a modernizace, údržba a opravy komunikací Odstranění ekologických zátěží Ostatní služby v oblasti ekologie Ekologická likvidace munice

163 Čerpání Z toho: Ekologická likvidace, delaborace a revize munice Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu celkem V této oblasti byly realizovány výdaje na technické rekultivace a asanace ve vojenských výcvikových prostorech, ekologické audity, odstranění ekologické zátěže, další služby v oblasti ekologie a na ekologickou likvidaci a delaboraci munice. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Ekologický audit Tato aktivita zahrnovala výdaje na provedení ekologických průzkumů znečištění horninového prostředí a podzemních vod, zjištění ekologických zátěží u těch zařízení, kde hrozilo bezprostřední ohrožení podzemních vod. Objemově největšími komoditami byly ekologické audity a expertízy, průzkumové a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce a zjištění ekologických zátěží u rušených vojenských zařízení. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Technická rekultivace a asanace Tato aktivita zahrnovala výdaje na realizaci 12 akcí asanačních a rekultivačních opatření ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Výstavba a modernizace, údržba a opravy komunikací Tato aktivita zahrnovala výdaje na zajištění dopravního značení komunikací, na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu komunikací ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice, Boletice, Libavá, Brdy a Hradiště. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. 162

164 Odstranění ekologických zátěží Tato aktivita zahrnovala výdaje na provedení sanací zjištěných znečištěných a ekologických zátěží, likvidaci odpadů z divokých skládek a tam, kde hrozilo bezprostřední ohrožení obyvatelstva, živočišných a rostlinných druhů. Největší objem prostředků byl vynaložen na odvoz odpadů z lapolů, průzkumné a projektové práce, hydrogeologické a asanační práce, ochranu půdy na odtravněných plochách před erozí a úpravu terénu cvičišť, na odčerpávání kontaminovaných vod, odstranění ropných látek z podlah v garážích a provedení ochrany povrchu podlah. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Ostatní služby v oblasti ekologie Tato aktivita zahrnovala výdaje na zabezpečení chodů vojenských zařízení z hlediska plnění ekologických norem v oblasti ochrany ovzduší, půdy a vod, zaplacení poplatků za znečištění ovzduší v této oblasti a sanace kontaminovaných zpevněných ploch. Zejména šlo o odvoz a likvidaci ropných odpadů a kontaminované zeminy, dále také průzkumné a projektové práce. Skutečně dosažené čerpání bylo realizováno pouze v oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování ve výši tis. Kč. Ekologická likvidace, delaborace a revize munice Tato aktivita zahrnovala výdaje v oblasti programového financování ve výši tis. Kč (program č Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu). I Oblast komunikace vztahů s veřejností Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti komunikace a vztahů s veřejností činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, tyto prostředky byly hrazeny z oblasti ostatních běžných výdajů mimo programového financování. 163

165 V čerpání jsou zahrnuty výdaje k zabezpečení propagace AČR a to zejména na akci Bahna tis. Kč, Cihelna 5 tis. Kč a výstavy a expozice tis. Kč. I Celoresortní aktivity Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti celoresortních aktivit činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků navýšen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 99,90 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 88,65 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Činnosti zabezpečení ve prospěch jiných kapitol SR Z toho: Zabezpečení letů ve státním zájmu (pro MZV ČR) Letecká záchranná služba MZdr ČR Státní sportovní reprezentace prostředky MŠMT ČR Výzkum a vývoj Náhrady placené obyvatelstvu Z toho: Restituční náhrady Centrálně zajišťované služby Z toho: Zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě

166 Čerpání Státní a armádní sportovní reprezentace Z toho: Státní a armádní sportovní reprezentace výdaje z rozpočtu MO Celoresortní aktivity celkem Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: Zabezpečení letů ve státním zájmu (pro MZV ČR) V souladu s usneseními vlády č. 628 ze dne 23. září 1998 o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů a č. 506 ze dne 22. května 2000 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv se v roce 2004 uskutečnilo celkem 66 letů, na něž byly vynaloženy náklady ve výši tis. Kč. Na doplatky za rok 2003 bylo vyčerpáno tis. Kč. Celkem se jednalo o částku ve výši tis. Kč, která byla v plném rozsahu Ministerstvem zahraničních věcí ČR refundována. Na této aktivitě bylo k vyčerpáno tis. Kč. Jedná se o úhradu faktur za LPH, za navigační, přistávací a parkovací poplatky realizovanou kapitolou MO ČR na konci roku Letecká záchranná služba MZdr ČR Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Dodatku č. 8 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování letecké záchranné služby uzavřené dne 29. dubna 1998, provedlo Ministerstvo financí ČR rozpočtové opatření, kterým došlo k převodu prostředků ve výši tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR do kapitoly 307 Ministerstvo obrany ČR. V průběhu roku 2004 byly prostředky mimo programového financování čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a to zejména na: - nákup zdravotnických přístrojů (výukové přístroje, koncentrátory kyslíku s příslušenstvím a přenosné kapnografy s příslušenstvím) tis. Kč, - opravy movitého majetku tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku tis. Kč. 165

167 Ostatní prostředky byly určeny na pokrytí přímých nákladů Ministerstva obrany ČR na zajištění nepřetržitého provozu a působnosti v rámci celého systému Letecké záchranné služby ČR. Státní sportovní reprezentace prostředky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany ČR na rok 2004 celkem tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč, program Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly vyčerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč, a to zejména na: - platy zaměstnanců tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, - povinné pojistné placené zaměstnavatelem tis. Kč, - FKSP tis. Kč, - příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI, VK DUKLA Liberec) tis. Kč, - zahraniční sportovní styky tis. Kč, - sportovní činnost v tuzemsku tis. Kč, - strava sportovního družstva juniorů, dietetika tis. Kč, - nákup střeliva tis. Kč, - nákup materiálu (např. terče, vesla, lodě, posilovací stroje, servisní materiál, sportovní vybavení) tis. Kč. Výzkum a vývoj Závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR za oblast podpory výzkumu a vývoje byl pro rok 2004 stanoven ve výši tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil tis. Kč a limit na účelovou podporu činil tis. Kč. 166

168 V průběhu roku 2004 byl tento závazný ukazatel upraven na částku tis. Kč, z toho limit na institucionální podporu činil tis. Kč a limit na účelovou podporu činil tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2004 dosáhlo částky tis. Kč, tj. 100,41 % upraveného rozpočtu, z toho institucionální podpora ve výši tis. Kč, tj. 98,50 % upraveného rozpočtu a účelová podpora ve výši tis. Kč, tj. 101,24 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje evidované v oblasti programového financování ve výši tis. Kč. V tomto čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho institucionální podpora ve výši tis. Kč a účelová podpora ve výši tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum a vývoj bez převodu rozpočtových prostředků do rezervního fondu roku 2005 a bez čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo tis. Kč, tj. 75,79 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 76,94 % upraveného rozpočtu. V oblasti výzkumu a vývoje zůstaly nedočerpány prostředky ve výši tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje ve výši tis. Kč. Rozpisem státního rozpočtu byly v kapitole MO ČR v oblasti výzkumu a vývoje sledovány následující ukazatele. Národní program výzkumu Ministerstvo dopravy ČR uvolnilo ze své kapitoly účelové prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje v kapitole MO ČR v celkové výši 352 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 336 tis. Kč, tj. 95,45 % upraveného rozpočtu. 167

169 Programy v působnosti poskytovatelů Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen na částku tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 95,96 % upraveného rozpočtu. Rozpočtové prostředky ve výši tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 25 projektů obranného výzkumu v oblasti programového financování, program Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti, byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - pasivní sledovací systémy, - detekce chemických a biologických látek, - zdravotnické zabezpečení v poli, - vojenská strategie, operační umění, výstavba a použití jednotek, - nové obranné technologie, - efektivní metody výcviku vojsk, operace jiné než válka (krizový management, Integrovaný záchranný systém, krizové plánování), - vzdělávání vojenských profesionálů, - řízení a organizace logistického systému ozbrojených sil, - ekologická likvidace nebezpečných látek vzniklých vojenskou činností. V průběhu roku byly do kapitoly MO ČR převedeny prostředky z jiných rozpočtových kapitol ve výši tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 99,37 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR byly na základě žádosti MPO ČR převedeny prostředky ve výši 800 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 799 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. 168

170 - Z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly převedeny prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje pro VLA JEP Hradec Králové ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,64 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR byly převedeny do kapitoly MO ČR výdaje ve výši 667 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 655 tis. Kč, tj. 98,20 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Akademie věd ČR byly na základě rozhodnutí Grantové agentury Akademie věd ČR do kapitoly MO ČR převedeny výdaje na řešení projektu výzkumu a vývoje ve výši 285 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 264 tis. Kč, tj. 92,63 % upraveného rozpočtu. - Z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost byly na základě uzavřené smlouvy s Vojenským technickým ústavem ochrany Brno na poskytnutí účelové podpory na projekt č. 7/2003 Doplnění analytické databáze chemických látek uvolněny účelové neinvestiční prostředky určené k financování projektů výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. V rozpočtové působnosti příspěvkové organizace resortu MO CASRI Praha byl řešen 1 projekt obranného výzkumu v součinnosti s Vojenským oborem FTVS UK Praha. Na řešení 18 projektů obranného výzkumu byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši tis. Kč. Další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům. Rozpočtové prostředky výše uvedených příjemců byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. 169

171 Veřejné zakázky Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši tis. Kč. V průběhu roku byl tento ukazatel navýšen na částku tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky tis. Kč, tj. 101,55 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 78,40 % upraveného rozpočtu. Prostředky ve výši tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 36 projektů obranného výzkumu v oblasti programového financování, program Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR, byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,40 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - ochrana proti terorismu, - průzkumné systémy a systémy elektronického boje, - ochrana živé síly a techniky, - inteligentní obranné zbraňové systémy, - systémy velení a řízení, - neletální zbraně, - výstavba pozemních sil, - výstavba letectva a protivzdušné ochrany. Prostředky ve výši tis. Kč, které byly vyčleněny na řešení 11 projektů obranného vývoje v oblasti programového financování, program Podpora vývoje obranných technologií, byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 103,74 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity v následujících oblastech: - průzkumné a sledovací systémy, - ochrana živé síly a techniky, - systémy velení a řízení, 170

172 - výstavba pozemních sil, - výstavba letectva a protivzdušné obrany. V průběhu roku uvolnil ze své kapitoly Národní bezpečnostní úřad výdaje určené k financování projektů výzkumu a vývoje v kapitole MO ČR ve výši 232 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 165 tis. Kč, tj. 71,12 % upraveného rozpočtu. V rozpočtové působnosti příspěvkových organizací resortu MO byly řešeny 2 projekty obranného výzkumu (Ústav leteckého zdravotnictví Praha 1 projekt, Ústřední vojenská nemocnice Praha 1 projekt), 1 projekt obranného výzkumu byl řešen příspěvkovou organizací jiného resortu (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) a 5 projektů obranného vývoje bylo poskytnuto 2 organizačním jednotkám organizační složky MO (Agentura rozvoje informatiky Praha 1 projekt a Vojenský technický ústav ochrany Brno 4 projekty). Na řešení 11 projektů obranného výzkumu a 8 projektů obranného vývoje byla poskytnuta 13 podnikatelským subjektům účelová dotace ve výši tis. Kč. Další informace jsou obsaženy v kapitole I.5.3. Dotace podnikatelským subjektům. Specifický výzkum na vysokých školách Na tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO ČR byly rozepsány prostředky ve výši tis. Kč. Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky tis. Kč, tj. 99,10 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 62,08 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly čerpány v oblasti programového financování, program Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany na podporu specifického výzkumu na vojenských vysokých školách. Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na podpoře specifického výzkumu ve vojenských vysokých školách, zabezpečení nákupu materiálu a 171

173 služeb pro jeho rozvoj a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Ostatní výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly jednotlivě sledovány jako závazné ukazatele a jsou samostatně vyhodnoceny v následující části. Účelová podpora na projekty výzkumu a vývoje uvolněná z jiných rozpočtových kapitol Na ostatní grantové projekty v roce 2004 byly na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury ČR o udělení neinvestiční účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů výzkumu a vývoje přiděleny z kapitoly GA ČR do kapitoly MO ČR prostředky ve výši tis. Kč. Tyto byly vyčerpány ve výši tis. Kč, tj. 95,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje účelové podpory na ostatní aktivity Na výdaje účelové podpory na ostatní aktivity byly přiděleny prostředky ve výši tis. Kč v oblasti programového financování, program Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti. V průběhu roku byl limit upraven na částku tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Prostředky jsou určené na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných a vývojových projektů, na zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek, na kontrolu projektů a na ostatní osobní výdaje určené k úhradě oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Výzkumné záměry Na výzkumné záměry byly přiděleny prostředky ve výši tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 98,73 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činilo tis. Kč, tj. 70,18 % upraveného rozpočtu. 172

174 Prostředky byly poskytnuty v oblasti programového financování v rámci programu Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany 6 organizacím (4 organizačním jednotkám organizační složky MO a 2 příspěvkovým organizacím MO) na 19 výzkumných záměrů (Univerzita obrany Brno 11 záměrů, Výzkumné a vývojové středisko Hostivice 1 záměr, Agentura rozvoje informatiky Praha 1 záměr, Vojenský technický ústav ochrany Brno 4 záměry, Ústav leteckého zdravotnictví Praha 1 záměr a CASRI Praha 1 záměr). Prostředky byly využity na úhradu mzdových nákladů a odpovídajících zákonných odvodů (sociálního a zdravotního pojištění, FKSP) pracovníků podílejících se na řešení výzkumného záměru, na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro jeho řešení a na pořízení speciálních přístrojů, zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje institucionální podpory na ostatní aktivity Na institucionální podporu na ostatní aktivity byly na počátku roku 2004 přiděleny prostředky ve výši tis. Kč. V oblasti programového financování, program Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, byly čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 81,32 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na zabezpečení infrastruktury pro řízení výzkumných záměrů, na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů a na úhradu oponentských posudků a odměn fyzickým osobám za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Restituční náhrady Na výdaje spojené s restitucemi majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyčleněno tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku upraven na konečných tis. Kč. Celkové čerpání činilo tis. Kč, tj. 89,20 % upraveného rozpočtu. Prostředky ve výši tis. Kč byly čerpány v oblasti programového financování, program Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku. 173

175 Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány především na úhradu nájemného vlastníkům pozemků, které jsou součástí vojenského objektu letiště Chrudim, dále na pronájem pozemků ve vojenském újezdu Libavá a nebytových prostor zámečku Bores, nájemné na vypořádání restitučních nároků u objektů: LP Dlouhá Lhota, Rožmitál kasárna, Klenová cvičiště, Poleň střelnice, Neuměř cvičiště, Chotíkov sklady, Jince Nová kasárna, Beroun cvičiště, VVP Brdy, kasárna Plzeň - Slovany, letiště Líně, kasárna Cheb, PVOS Horní Lukavice a kasárna Zbečno. Zabezpečení činnosti stacionární vojenské spojovací sítě Na zabezpečení provozu údržby a oprav stacionární vojenské spojovací sítě bylo v oblasti mimo programového financování vyčleněno tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku upraven na částku tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno tis. Kč, tj. 102,07 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. Do rezervního fondu byly v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, převedeny prostředky ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na: - nákupy komunikačních a multimediálních systémů do Celoarmádní datové sítě a místních sítí - nákupy komponentů pro telefonní ústředny, systémy mikrovlnných stanic, pro systémy místních sítí tis. Kč, tis. Kč, - zabezpečení služby pošt pro AČR tis. Kč, - propojení telefonních ústředen v rámci sítě EUROTEL tis. Kč, - montáže speciálních zařízení (optických propojení a optických tras, mikrovlnných technologií, radioreléových technologií) tis. Kč, - opravy slaboproudých sdělovacích rozvodů tis. Kč, - služba supervize systému ALCATEL tis. Kč, - opravy a servis SVSS tis. Kč, - pronájem telefonů s utajovačem tis. Kč, - pronájem telekomunikačních okruhů tis. Kč, 174

176 - pronájem optických vláken tis. Kč, - službu přenosu dat stanicemi VSAT tis. Kč. Státní a armádní sportovní reprezentace výdaje z rozpočtu MO V souladu se zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu a s usnesením vlády ČR č. 718 ze dne k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů, byly ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Limit byl upraven na konečnou částku tis. Kč. Uvedené rozpočtové zdroje byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V oblasti programového financování byly v rámci programu Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace vyčerpány prostředky ve výši tis. Kč. V oblasti běžných výdajů mimo programového financování byly vyčerpány prostředky v celkovém objemu tis. Kč, a to zejména na: - platy zaměstnanců tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci tis. Kč, - povinné pojistné placené zaměstnavatelem tis. Kč, - opravy movitého majetku (např. osobní a nákladní vozidla, autobusy, přívěsy, zbraně, sněžné skútry, kopírky) tis. Kč, - strava vojáků základní služby tis. Kč, - přídavek na bydlení tis. Kč, - pronájem letiště a poplatky za seskoky tis. Kč, - střelivo 752 tis. Kč, - materiál ASC (např. sportester, pneumatiky, dresy, minidresy, kancelářské potřeby, tonery, propagační materiály) tis. Kč, - náhrada za výstroj tis. Kč, - výdaje na ubytovací a stavební zabezpečení tis. Kč. 175

177 I Transfery, příspěvky a dotace Stanovený rozpočet na rok 2004 v oblasti transferů, příspěvků a dotací činil tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků snížen o tis. Kč na konečnou částku tis. Kč. V roce 2004 byly v této oblasti výdajů čerpány prostředky ve výši tis. Kč, tj. 102,74 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou dále zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši tis. Kč, které byly v roce 2004 použity v souladu s 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, formou zvýšení limitu výdajů. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši tis. Kč. Struktura čerpání oblastí a vybraných aktivit je uvedena v následující tabulce: v tis. Kč Čerpání Zahraniční příspěvky Z toho: Příspěvky do rozpočtů WEU Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Příspěvky do zdrojů NSIP Příspěvky do rozpočtů agentur NATO Zahraniční zdroje mimorozpočtové Péče o válečné hroby Péče o válečné veterány 506 Provoz škol Celoresortní aktivity celkem Do této oblasti patří neinvestiční a investiční transfery poskytované územním samosprávným celkům a zahraniční příspěvky. Mezi nejdůležitější aktivity v této oblasti patřily: 176

178 Příspěvky do rozpočtů WEU Na příspěvky ČR do rozpočtů WEU byl na rok 2004 stanoven limit v oblasti mimo programového financování ve výši tis. Kč. Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie k , kdy se ČR zapojila jako plnohodnotný člen do aktivit EU, byl tento limit v průběhu roku upraven na tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Přehled aktivit, kterých se v roce 2004 účastnila ČR: ATHENA EU - mechanismus sloužící ke správě financování společných nákladů operací Evropské unie, majících vojenské nebo obranné důsledky. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka tis. Kč. Satelitní centrum EU agentura EU se sídlem ve Španělsku, která se zabývá zpracováním a analýzou družicových dat. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka tis. Kč. Evropská obranná agentura agentura zabývající se vývojem obranných schopností, výzkumem, akvizicemi a vyzbrojováním. Na příspěvek ČR v roce 2004 byla vyčerpána částka 293 tis. Kč. Do programů Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG) a Západoevropské organizace pro vyzbrojování (WEAO) přispívá ČR na základě usnesení vlády č z Příspěvek ČR do společného rozpočtu na úhradu administrativních nákladů a na projekty činil částku ve výši tis. Kč. Příspěvky do vojenského rozpočtu NATO Rozpisem státního rozpočtu ČR na rok 2004 byly na příspěvky do společného vojenského rozpočtu NATO rozepsány prostředky v oblasti mimo programového financování ve výši tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 13,72 % upraveného rozpočtu. Z příspěvků byly hrazeny zejména provozní náklady týkající se zabezpečení společných vojenských organizačních struktur (strategických, regionálních a spojených velitelství), např. ACO (Velitelství spojeneckých sil organizace situované v Evropě), ACT (Velitelství spojeneckých sil transformace situované v USA). Dále byly hrazeny 177

179 příspěvky na společné financování mírových misí (CRO), vojenských cvičení, informačních a komunikačních systémů velení a řízení (CCIS), penzijního rozpočtu apod. Z důvodu pozdního zaslání výzvy k zaplacení příspěvku do penzijního rozpočtu NATO ve výši cca 10 mil. Kč, nedošlo k uhrazení tohoto příspěvku v roce (bude uhrazen v roce 2005). Z důvodu nepřistoupení k agentuře NAPMA (Agentura NATO pro řízení programu leteckého systému včasné ochrany) se nevyčerpalo 100 mil. Kč. Zbývající prostředky se nevyčerpaly z důvodu výraznějšího posilování koruny během roku 2004 (cca 10 mil. Kč) a z důvodu zaplacení zaslané výzvy k úhradě příspěvku do MB NATO (advance call) na rok 2004 už koncem roku 2003 (cca 100 mil. Kč). Příspěvky do zdrojů NSIP Na příspěvky ČR, které jsou poskytované členským státům NATO pro financování Programu bezpečnostních investic NATO, sloužící k výstavbě společné vojenské obranné infrastruktury členských států NATO, byly rozepsány prostředky v oblasti mimo programového financování ve výši tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Příspěvky do rozpočtů agentur NATO Na příspěvky ČR do rozpočtů agentur NATO zřízeným k plnění logistických, výrobních a jiných úkolů (fungujícím na základě udělených statutů Severoatlantickou Radou) a prvků vojenské struktury NATO, byl na rok 2004 stanoven limit v oblasti mimo programového financování ve výši tis. Kč. Tento limit byl v průběhu roku snížen na částku tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 45,03 % upraveného rozpočtu. Příčinou snížení limitu o tis. Kč bylo nerealizované plánované přistoupení ČR do agentury NATO pro řízení programu létajícího systému včasné výstrahy (NAPMA) (64 mil. Kč) a odsunutí zahájení strategického projektu NATO AGS na úrovni NATO (60 mil. Kč). Příčinou nízkého čerpání bylo především nepřistoupení ČR do programů NAMSA pro zbraňové systémy nadzvukových letounů (6 mil. Kč), snížení celkového rozpočtu CAOC a ARRC po přehodnocení střednědobého plánu, zpřesnění výše příspěvku do CSI 178

180 PG až při přistoupení ČR do projektu v roce 2004, rozdíl směnného kurzu Kč/EUR použitého pro plánování příspěvků a vývoje kurzu v průběhu roku Výdaje na tyto příspěvky byly uskutečněny v následující struktuře : - CAOC (Smíšené operační středisko vzdušných sil) tis. Kč, - ARRC (Sbor sil rychlé reakce Spojeného velení pro Evropu) 668 tis. Kč, - CIMIC GN (Civilně vojenská spolupráce Skupina Sever) 642 tis. Kč, - NAMSA (Agentura NATO pro údržbu a zásobování) tis. Kč, - AGS3 (Podpůrný tým pro Spojenecký systém pozemního pozorování) - Projekt interoperability protiraketových systémů - Rada NATO/Rusko - CSI PG (Řídící výbor programu pro rozhraní mezi místem velení a raketovými prostředky) tis. Kč, 667 tis. Kč, 889 tis. Kč. Zahraniční zdroje mimorozpočtové Tyto výdaje jsou financované z mimorozpočtových zdrojů poskytnutých ze zahraničí na Program bezpečnostních investic NSIP. Celkem bylo vyčerpáno tis. Kč. Částka ve výši tis. Kč byla čerpána v oblasti programového financování, program Bezpečnostní investice NATO. Ostatní běžné výdaje mimo programového financování byly čerpány ve výši tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby a zabezpečení provozu movitého majetku. 179

181 I.5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Z rozpočtu kapitoly MO ČR byly v roce 2004 poskytnuty transfery příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR a příspěvkové organizaci Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, zřízené jiným zřizovatelem. Resort Ministerstva obrany měl v roce 2004 celkem 10 aktivních příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 7 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek a 3 příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. V roce 2004 byl jedné příspěvkové organizaci zřízené jiným zřizovatelem poskytnut neinvestiční transfer na řešení projektu obranného výzkumu podle nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR pro rok 2004 byl příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR stanoven celkový finanční objem prostředků ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky ve výši tis. Kč a investiční dotace ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na částku tis. Kč, z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem tis. Kč. tabulce: Podrobnější členění upraveného objemu prostředků je uvedeno v následující Příspěvkové organizace zřízené MO ČR tis. Kč Neinvestiční příspěvky celkem tis. Kč z toho: - příspěvek na provoz tis. Kč - neinvestiční dotace vedené v programovém financování tis. Kč 180

182 Investiční dotace celkem tis. Kč z toho: - individuální dotace vedené v programovém financování tis. Kč - systémové dotace vedené v programovém financování tis. Kč - investiční dotace na obranný výzkum a vývoj tis. Kč Příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem tis. Kč z toho: - Neinvestiční transfery na řešení projektu obranného tis. Kč výzkumu a vývoje Příspěvkové organizace celkem tis. Kč V souladu s 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly v oblasti výdajů kapitoly MO ČR použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši tis. Kč, z toho: - nevyčerpané investiční prostředky vedené v programovém financování roku tis. Kč, - nevyčerpané neinvestiční dotace vedené v programovém financování 170 tis. Kč, - nevyčerpané neinvestiční prostředky p.o. ÚVN Praha na provádění toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků pro Policejní prezidium - mimorozpočtové zdroje prostředků NAE, alokované v rozpočtu kapitoly MO ČR na Program NSIP, použité p.o. VLRZ Praha k zabezpečení účastníků školení tis. Kč, 27 tis. Kč. Přidělené investiční dotace a neinvestiční příspěvky byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši tis. Kč, tj. 100,52 % upraveného rozpočtu, takto: příspěvkové organizace zřízené MO ČR tis. Kč, z toho: - neinvestiční příspěvky na provoz tis. Kč, - neinvestiční dotace vedené v programovém financování tis. Kč, - investiční dotace tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem tis. Kč. Vývoj čerpání neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR včetně grafů je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

183 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO ČR a které realizují odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, byl Ministerstvem financí ČR stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 ve výši tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců osob (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým příspěvkovým organizacím je výše prostředků na platy usměrňována v souladu s nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, 5 odst. 1, písm. b), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 34/15 973/2004/343 ze dne 25. února 2004 byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uvolněny k zabezpečení příprav ke sportovní reprezentaci mzdové prostředky ve výši tis. Kč a navýšen počet zaměstnanců o 52 osob. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č.j. 34/ / ze dne 7. prosince 2004 byly upraveny mzdové limity příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha. Došlo ke snížení závazného objemu mzdových prostředků na rok 2004 o tis. Kč a byl snížen počet zaměstnanců o 100 osob. Po provedených změnách byl závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 upraven na částku tis. Kč, z toho platy tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců osob. Závazný objem mzdových prostředků na rok 2004 byl čerpán ve výši tis. Kč, z toho platy ve výši tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci ve výši tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil osob. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č

184 Neinvestiční příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly příspěvkovým organizacím stanoveny neinvestiční příspěvky ve výši tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, neinvestiční příspěvky na obranný výzkum a vývoj ve výši tis. Kč a neinvestiční dotace vedené v programovém financování ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu neinvestičních příspěvků upraven na částku tis. Kč, z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši tis. Kč, příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem ve výši tis. Kč. V roce 2004 byly neinvestiční příspěvky čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů v celkové výši tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu. Z toho: příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši tis. Kč, tj. 100,12 % upraveného rozpočtu, v tomto členění: - neinvestiční příspěvky na provoz v celkové výši tis. Kč; v čerpání je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů p.o. Ústřední vojenská nemocnice Praha ve výši tis. Kč a p.o. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha ve výši 27 tis. Kč, - neinvestiční dotace vedené v programovém financování ve výši tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 170 tis. Kč). příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) vykázala čerpání ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Investiční dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN Celkový objem investičních dotací určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byl pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR schválen ve výši tis. Kč, z toho individuální dotace ve výši tis. Kč a systémové dotace ve výši tis. Kč. 183

185 V průběhu roku 2004 byl objem investičních dotací účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN upraven na tis. Kč, z toho individuální dotace ve výši tis. Kč a systémové dotace ve výši tis. Kč. Investiční dotace účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN byly v roce 2004 čerpány včetně mimorozpočtových zdrojů v celkové výši tis. Kč, tj. 101,71 % upraveného rozpočtu. Z toho výdaje na: individuální dotace vedené v ISPROFIN ve výši tis. Kč, systémové dotace vedené v ISPROFIN ve výši tis. Kč (včetně mimorozpočtového zdroje ve výši tis. Kč). Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2004 jsou uvedeny v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 27. Příspěvky a dotace určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR přiděleny neinvestiční příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN ve výši tis. Kč a investiční dotace ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven takto: neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR na tis. Kč, investiční dotace pro příspěvkové organizace zřízené MO ČR na tis. Kč, neinvestiční příspěvky pro příspěvkovou organizaci zřízenou jiným zřizovatelem na tis. Kč. Neinvestiční příspěvky určené na financování projektů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN byly v roce 2004 čerpány takto: 184

186 příspěvkové organizace zřízené MO ČR ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, v členění: - účelová podpora obranného výzkumu tis. Kč, - institucionální podpora výzkumných pracovišť resortu tis. Kč. příspěvková organizace zřízená jiným zřizovatelem (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram) ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Investiční dotace určené na financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN byly čerpány příspěvkovými organizacemi zřízenými MO ČR v rámci institucionální podpory výzkumných pracovišť resortu MO v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje příspěvkových organizací zřízených MO ČR na financování programů obranného výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN vyjadřuje následující tabulka: Číslo programu Název programu a programového okruhu Upravený rozpočet Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Podpora obranného výzkumu a vývoje Investiční výdaje účelové výdaje Čerpání institucionální výdaje Upravený rozpočet Neinvestiční výdaje účelové výdaje Čerpání v tis. Kč institucionální výdaje Celkem výdaje na programový okruh

187 Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR skončilo v roce 2004 ziskem ve výši ,1 tis. Kč, z toho zisk v hlavní činnosti činil ,8 tis. Kč a v hospodářské činnosti 3 144,3 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, který vykazoval ztrátu v hlavní činnosti u příspěvkových organizací Ústřední vojenská nemocnice Praha, Handball Club DUKLA Praha a Volejbalový klub DUKLA Liberec, byl vyrovnán vrácenou daní z příjmů a tím bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Ztráta u příspěvkové organizace Vojenská nemocnice Plzeň dosáhla v roce 2004 výše 7 411,3 tis. Kč. Neuhrazená ztráta z minulých let činí ,5 tis. Kč. Důvodem narůstající ztráty je velký pokles tržeb oproti plánu, který příspěvková organizace vysvětluje přeregistrováváním klientů do jiných zdravotnických zařízení a k jiným lékařům z důvodu mediálních informací o zrušení nemocnice. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO ČR se stavem k je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

188 I.5.3. DOTACE PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a příslušných usnesení vlády ČR, kterými se upravují zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a na poskytování dotací k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly pro podnikatelské subjekty rozepsány neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč a investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven v oblasti neinvestičních dotací na tis. Kč a investičních dotací na tis. Kč. V roce 2004 byly podnikatelskými subjekty vyčerpány neinvestiční dotace ve výši tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu a investiční dotace ve výši tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích a na zemědělských a ostatních pozemcích Dotace podnikatelským subjektům byly v roce 2004 poskytovány v souladu se Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití, upravenými přílohou č. 10 k zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, Zásadami Ministerstva zemědělství, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací na základě 2 odst. 1 písm. a) bod 11 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství - dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii pro rok 2004, č.j / , Zásadami Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2004, 187

189 č.j. 6236/ a Odborným nařízením pro poskytování dotací na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích ze státního rozpočtu kapitola Ministerstvo obrany v roce Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byly neinvestiční dotace na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích rozepsány v celkové výši tis. Kč, z toho neinvestiční dotace: - na hospodaření v lesích ve výši tis. Kč, - na zemědělských pozemcích ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2004 byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na tis. Kč, z toho neinvestiční dotace na hospodaření v lesích na tis. Kč a neinvestiční dotace na hospodaření na zemědělských pozemcích na tis. Kč. Úprava rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR v oblasti neinvestičních dotací na hospodaření na zemědělských pozemcích (snížení o tis. Kč) byla vyvolána zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl přijat v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu Podle tohoto zákona již nebylo možné poskytovat většinu dotací do zemědělství z rozpočtu kapitoly MO ČR. Přidělené prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu takto: Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích byly čerpány ve výši tis. Kč, v tom: - státní podnik Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši tis. Kč, - fyzická osoba - JUDr. Richard Belcredi ve výši 984 tis. Kč. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích byly poskytnuty vlastníkům, kteří hospodaří na lesních pozemcích důležitých pro obranu státu ve smyslu 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jejich poskytnutí bylo ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, schváleno Ministerstvem zemědělství ČR. Přehled čerpání neinvestičních dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

190 Neinvestiční dotace na hospodaření na zemědělských pozemcích byly čerpány státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR Praha ve výši tis. Kč a to na doplňkové přímé platby do zemědělství na ornou půdu, krávy bez tržní produkce mléka a skot v souladu se zásadami Ministerstva zemědělství ČR a podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok Dotace poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje byly poskytovány podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a v souladu s nařízením vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO ČR byly stanoveny dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje ve výši tis. Kč, z toho investiční dotace ve výši tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na tis. Kč, z toho investiční dotace na tis. Kč a neinvestiční dotace na tis. Kč. Dotace podnikatelským subjektům na řešení projektů výzkumu a vývoje byly v roce 2004 vyčerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpisu. Z toho investiční dotace byly čerpány ve výši tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Podnikatelským subjektům byly poskytnuty účelové dotace na podporu obranného výzkumu a vývoje v následujících programech: Program Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti Účelová dotace v celkové výši tis. Kč byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektům na řešení 18 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků, z toho investiční dotace ve výši tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. 189

191 Program Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR Účelová dotace v celkové výši tis. Kč byla poskytnuta 8 podnikatelským subjektům na řešení 11 projektů obranného výzkumu. Účelové prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků, z toho investiční dotace ve výši tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Program Podpora vývoje obranných technologií Účelová neinvestiční dotace v celkové výši tis. Kč byla poskytnuta 5 podnikatelským subjektům na řešení 8 projektů obranného vývoje. Účelové neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % přidělených prostředků. Rozpočtové prostředky u všech programů byly využity především na zabezpečení nákupu materiálu a služeb pro řešení projektů, pořízení speciálních přístrojů a zařízení, výpočetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledků výzkumné činnosti a to již vyřešených problémů a ukončených postupů nutných k získání vědeckých informací a poznatků. Přehled čerpání dotací poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č

192 I.5.4. OSTATNÍ DOTACE A TRANSFERY V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty dotace a transfery: - nestátním neziskovým organizacím podle usnesení vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, kterým byly schváleny Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům), resp. jimi zřízeným ústavům sociální péče, a nestátním neziskovým organizacím provozujícím sociální služby, a to na zabezpečení péče o válečné veterány podle 142 a souvisejících ustanovení zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, - veřejným rozpočtům územní úrovně (kraji) k úhradě neinvestičních nákladů spojených s provozem základní školy podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím, krajům a statutárnímu městu Brno) na zabezpečení péče o válečné hroby v souladu s usneseními vlády č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí a č ze dne 6. prosince 1999, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí. Dále byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně do fondů sociálního a zdravotního pojištění. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím V roce 2004 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR poskytnuty neinvestiční dotace: - občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, - obecně prospěšným společnostem, vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 191

193 - účelovým zařízením církví, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR byly neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím rozepsány v celkové výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven na tis. Kč. Neinvestiční dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 byly vyčerpány v celkovém objemu tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu, takto: Dotační titul Programy stanovené ministrem obrany ČR Péče o válečné hroby-program neinvestice Péče o válečné veterány Forma nestátní neziskové organizace občanské sdružení občanské sdružení obecně prospěšná společnost občanské sdružení Upravený rozpočet Čerpání v tis. Kč % čerpání k UR , , , ,00 církevní osoba ,00 Nestátní neziskové organizace celkem ,83 Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Pro veřejné rozpočty územní úrovně byly rozepsány neinvestiční transfery v celkové výši tis. Kč a investiční transfery ve výši tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet neinvestičních transferů upraven na tis. Kč a investičních transferů na tis. Kč. Neinvestiční transfery poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2004 byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu a investiční transfery ve výši tis. Kč, tj. 98,99 % upraveného rozpočtu, takto: v tis. Kč % Účelový Upravený Dotační titul Čerpání čerpání znak rozpočet k UR Neinvestiční transfery obcím ,91 z toho: Péče o válečné hroby-program neinvestice , Péče o válečné veterány ,00 192

194 Účelový znak Dotační titul Upravený rozpočet Čerpání % čerpání k UR Neinvestiční transfery krajům ,00 z toho: Neinvestiční transfery na provoz škol , Péče o válečné veterány ,00 Neinvestiční transfery celkem ,93 Investiční transfery obcím ,99 z toho: Péče o válečné hroby-program investice ,99 Investiční transfery celkem ,99 Další dotační tituly realizované v roce 2004 z rozpočtu kapitoly MO ČR Na realizaci projektů zabezpečujících cíle programů stanovených ministrem obrany ČR k hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, které stanoví vláda ČR podle bodu III. svého usnesení č. 260 ze dne 15. března 2000 na příslušný rozpočtový rok, byly poskytnuty neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši tis. Kč. Projekt občanského sdružení Kynologický klub AČR Grabštejn nebyl realizován v plné výši a částka 13 tis. Kč byla v průběhu roku 2004 vrácena. Dotace poskytnuté občanským sdružením na realizaci 43 projektů byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu, a to v následujících programech: Program Počet projektů v tis. Kč Poskytnutá dotace Podpora rozvoje vojenských tradic a kulturních aktivit Podpora sportu a tělovýchovy mládeže Podpora prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality CELKEM

195 Neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné veterány byly poskytnuty na realizaci programu podpory péče o účastníky národního boje za osvobození, nositelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čsl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů, a nositelů osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Cílem poskytnutých dotací bylo zejména zajištění rychlého umístění oprávněných osob v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace a územní samosprávné celky v jim zřízených (provozovaných) ústavech sociální péče, za účelem prožití kvalitního a důstojného stáří. V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka tis. Kč takto: neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 150 tis. Kč, neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 510 tis. Kč, neinvestiční dotace obcím ve výši 426 tis. Kč, neinvestiční dotace krajům ve výši 80 tis. Kč. Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 a využity ve prospěch oprávněných osob umístěných v zařízeních, která poskytují sociální péči v celkové výši tis. Kč, tj. 100,00 %, a to v následující struktuře: v tis. Kč Příjemce dotace Počet osob Poskytnutá dotace Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha PONTIS, o.p.s., Šumperk 1 60 HVĚZDA, o.s., Zlín 2 90 Senior centrum, o.s., Nechanice 1 60 Česká katolická charita, církevní osoba, Praha Obec Bystřice - DPS Senior Město Hranice - Domov důchodců 1 60 Město Doksy - Domov důchodců Město Příbram - Pečovatelská služba 3 66 Olomoucký kraj - Domov důchodců v Tovačově 2 80 CELKEM

196 Neinvestiční transfer na provoz školy byl poskytnut podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým krajem a Ministerstvem obrany ČR, ve znění dodatku pro rok V rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje zatříděny na rozpočtovou položku 5323 Neinvestiční dotace krajům, paragraf 3113 Základní školy, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. V roce 2004 byla pro tento účel vyčleněna částka tis. Kč. Neinvestiční dotace byla poskytnuta Olomouckému kraji k zabezpečení provozu Základní školy města Libavá, kterou navštěvují žáci, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Dotace byla použita na financování nákladů spojených s provozem školy, včetně dodávek vody a elektrické energie a byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 ve výši tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Péče o válečné hroby program V souladu s usnesením vlády ČR č. 427 ze dne 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí byly pro tyto účely vyčleněny ve státním rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 prostředky v celkové výši tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky ve výši tis. Kč a investiční prostředky ve výši tis. Kč. Na základě rozhodnutí ministra obrany ČR bylo uvolněno navíc 10 tis. Kč k poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro občanské sdružení Český svaz bojovníků za svobodu Praha ke zhotovení pamětní desky kpt. Eduardu Soškovi a investiční prostředky byly navýšeny o tis. Kč k poskytnutí účelové dotace Statutárnímu městu Brno k úpravě pohřebiště rumunských vojáků. Těmito opatřeními byl rozpis rozpočtu kapitoly MO ČR upraven na celkovou výši tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky na částku tis. Kč a investiční prostředky na částku tis. Kč. V roce 2004 bylo podle usnesení vlády ČR č ze dne 6. prosince 1999, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování a čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu 195

197 na zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a finančních darů do zahraničí poskytnuto 23 dotací takto: - veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím, městům a statutárnímu městu) ve výši tis. Kč, z toho neinvestiční dotace tis. Kč a investiční dotace ve výši tis. Kč, - nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením neinvestiční dotace ve výši 927 tis. Kč. V rozpočtu kapitoly MO ČR byly výdaje na zabezpečení péče o válečné hroby zatříděny na rozpočtovou položku 5321 Neinvestiční dotace obcím, 5222 Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím, 6341 Investiční dotace obcím, paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby. Z účelově vyčleněných prostředků byly poskytovány investiční a neinvestiční dotace v rámci programu reprodukce majetku Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády. V roce 2004 bylo v rámci tohoto programu reprodukce majetku vyčerpáno celkem tis. Kč, tj. celkem 99,66 % upraveného rozpočtu, v tomto členění: 21 účelových dotací obcím, městům a statutárnímu městu Brno na opravy a rekonstrukce válečných hrobů, pomníků a památníků v celkové výši tis. Kč, z toho 5 investičních dotací ve výši tis. Kč a 16 neinvestičních dotací ve výši tis. Kč, 2 neinvestiční dotace občanským sdružením v celkové výši 927 tis. Kč byly poskytnuty na opravy válečných hrobů a ke zhotovení pamětní desky kpt. Soškovi. Poskytnuté účelové dotace nebyly příjemci plně využity ve výši 49 tis. Kč, z toho u akcí: - č Brno - oprava válečného hřbitova ve výši 3 tis. Kč, - č Příbor - oprava pomníku obětem války ve výši 6 tis. Kč, - č Brno - úprava pohřebiště rumunských vojáků ve výši 40 tis. Kč. Přehled o poskytnutých účelových dotacích krajům a obcím v roce 2004 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 6, č. 6a, č. 6e a č. 6f. 196

198 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO ČR byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu úhrady preventivní péče a byly čerpány následovně: Fond zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) v tis. Kč Počáteční stav k Příjmy k celkem, z toho: příjem záloh MO úroky 19 Výdaje k celkem, z toho: poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje) úhrada zdravotní péče poskytnuté nad rámec veřejného zdravotního pojištění Konečný zůstatek FZÚZP k Fond úhrady preventivní péče (FÚPP) v tis. Kč Počáteční stav k Příjmy k celkem, z toho: příjem záloh MO úroky 28 Výdaje k celkem, z toho: poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní sociální pojištění a ostatní provozní výdaje) úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění Konečný zůstatek FÚPP k

199 I.5.5. POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Mimorozpočtové zdroje byly kapitolou MO ČR v roce 2004 využívány ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších přepisů. Základní údaje o pohybu prostředků a zůstatcích na účtech mimorozpočtových zdrojů v roce 2004 dokládá následující tabulka: v tis. Kč Název účtu Počáteční stav Zůstatek Příjmy Výdaje k k Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet rezervního fondu Depozitní účet Rezerva na rekultivaci skládky Účet závodního stravování CELKEM I Běžný účet prostředků FKSP Běžný účet prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb byl používán ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. K byl počáteční stav účtu tis. Kč. Zdrojem tohoto účtu byl zejména základní příděl prostředků poskytnutý z rozpočtu kapitoly MO ČR podle 2 odst. 1 výše uvedené vyhlášky, který pro organizační složku státu Ministerstvo obrany ČR činil v roce 2004 celkem tis. Kč (včetně přídělu pro samostatnou organizační složku státu - Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 58 tis. Kč). Podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byl na účet rezervního fondu resortu MO převeden v souvislosti s nevyčerpanými platovými prostředky i příděl do FKSP roku 2004, a to v celkové výši tis. Kč. Ze základního přídělu prostředků FKSP roku 2004 byly uskutečněny výdaje v celkové výši tis. Kč (tj. 93,28 %). Prostředky byly použity na následující účely: kulturní a sociální potřeby, kulturu a tělovýchovu tis. Kč, příspěvky stravovacím zařízením tis. Kč, 198

200 příspěvky na rekreaci (včetně rekreace důchodců a dětské rekreace) půjčky zaměstnancům (včetně na bytové účely a k překlenutí jejich tíživé životní situace) tis. Kč, tis. Kč, dary při pracovních výročích tis. Kč, dary při životních výročích (včetně důchodců) tis. Kč, příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců tis. Kč, dary při prvním odchodu do důchodu tis. Kč, sociální výpomoci 661 tis. Kč, dary za mimořádnou aktivitu 541 tis. Kč. Čerpání základního přídělu FKSP podle účelu použití (v tis. Kč) kulturní a sociální potřeby, kultura a tělovýchova příspěvky na závodní stravování příspěvky na rekreaci (včetně důchodcům a dětem) dary za mim. aktivitu, při prvním odchodu do důchodu, při živ. a prac. výročích a sociál. výpomoci půjčky zaměstnancům příspěvky a nákup majetku na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců Ze základního přídělu prostředků FKSP na rok 2004 bylo vynaloženo ve prospěch: zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků tis. Kč, důchodců a jejich rodinných příslušníků tis. Kč. 199

201 Z prostředků účtu FKSP jsou k řešení bytových a sociálních potřeb zaměstnanců vyčleněny prostředky ve výši cca tis. Kč. Půjčky jsou průběžně poskytovány v návaznosti na přijaté splátky již poskytnutých půjček. Do roku 2005 byly převedeny zůstatky účtu FKSP ve výši tis. Kč. I Běžný účet rezervního fondu Běžný účet rezervního fondu byl používán ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Zdrojem tohoto účtu byly příjmy z prodeje majetku ČR nabytého darem nebo děděním a majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR, přijaté peněžité dary, přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi, prostředky přijaté ze zahraničí určené na financování programů bezpečnostních investic NATO, nevyčerpané rozpočtové prostředky z roku 2001 až 2004 převedené podle 47 tohoto zákona, určené na plnění úkolů a na financování programů reprodukce majetku a ostatních běžných výdajů. K byl počáteční stav účtu tis. Kč, z toho nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na plnění v roce 2001 až 2003 činily tis. Kč, prostředky ze zahraničí tis. Kč a nepoužité peněžité dary tis. Kč. V roce 2004 činily příjmy tohoto účtu celkem tis. Kč, z toho příjmy za odprodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR ve výši tis. Kč (z toho příjmy za odprodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč), přijaté peněžité dary ve výši tis. Kč (v tom peněžité dary bez uvedení účelu 239 tis. Kč), přijaté prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi ve výši tis. Kč, prostředky přijaté ze zahraničí ve výši tis. Kč (v tom prostředky poskytnuté na určitý účel tis. Kč). Podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, byly na tento účet dále převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši tis. Kč dle následujícího členění: v tis. Kč Oblast běžných výdajů v tom: - Ostatní sociální dávky

202 - Běžné výdaje související s pořízením reprodukce majetku Ostatní běžné výdaje v tom: - Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb Ostatní běžné výdaje výzkumu a vývoje Ostatní běžné výdaje nespecifikované Oblast kapitálových výdajů v tom: - Oblast individuálně posuzovaných výdajů Oblast systémově určených výdajů Oblast ostatních kapitálových výdajů výzkum a vývoj Celkem Struktura prostředků převedených podle 47 v odvětvovém třídění (v tis. Kč) podpůrné složky ozbrojených sil ostatní výzkum a vývoj zvláštní sociální dávky armáda ČR mezinárodní spolupráce v obraně a finanční operace vzdělávání V roce 2004 činily výdaje tohoto účtu celkem tis. Kč. Z toho na úhradu rozpočtově nezajištěných prostředků byly uskutečněny tyto výdaje: a) z nevyužitých peněžitých darů 284 tis. Kč, z toho na: - ostatní běžné neúčelové výdaje 284 tis. Kč, b) z úspor rozpočtových prostředků let 2001 až tis. Kč, 201

203 z toho na: - programy reprodukce majetku MO ČR tis. Kč, - ostatní běžné výdaje tis. Kč, c) z nevyužitých prostředků za zahraničí tis. Kč, v tom na: - účelové programy reprodukce majetku tis. Kč, - ostatní běžné výdaje tis. Kč, d) z přijatých pojistných událostí 19 tis. Kč, e) nepoužité peněžní dary od zrušených jednotek OSS MO ČR ve výši 114 tis. Kč byly odvedeny na příjmový rozpočtový účet MO ČR (podle 6 a 48 odst. 4, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů), f) zbylé prostředky z úspor rozpočtových prostředků roku 2001 až 2003 (z realizovaných akcí k pořízení reprodukce majetku) v částce tis. Kč byly (prostřednictvím depozitního účtu MO ČR) odvedeny v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, na Vypořádací účet ČR Ministerstva financí ČR č /0710. Prostředky uvedené pod body a) až e) byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO ČR a formou zvýšení limitu výdajů byly použity ve výdajové části rozpočtu. Do roku 2005 byly převedeny zdroje v celkové výši tis. Kč takto: a) úspory rozpočtových prostředků tis. Kč, z toho určených na plnění úkolů: - roku tis. Kč, - roku tis. Kč, - roku tis. Kč, b) prostředky ze zahraničí tis. Kč, v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel tis. Kč, c) nepoužité peněžité dary tis. Kč, v tom: prostředky poskytnuté na určitý účel tis. Kč, d) příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO ČR tis. Kč, 202

204 z toho: - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku tis. Kč, - příjmy za odprodeje dlouhodobého majetku tis. Kč, e) prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi tis. Kč. Přehled o realizovaných převodech úspor rozpočtových prostředků tohoto fondu dle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich použití je uveden v části III. - Tabulkové a ostatní přílohy, Tabulka č. 8 a Příloha č. 20. I Depozitní účet Depozitní účet byl využíván zejména pro příjem a zúčtování platových prostředků, pojistného a srážek z platů zaměstnanců resortu MO za měsíc prosinec roku 2003 a K činil počáteční stav na tomto účtu tis. Kč, v průběhu roku byly přijaty prostředky v celkové výši tis. Kč, v tom zejména: platy za měsíc prosinec roku 2004 a s nimi související výdaje tis. Kč, prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO tis. Kč, srážky spoření zaměstnanců tis. Kč, jistoty ve veřejných soutěžích tis. Kč, splátky komerčních půjček zaměstnanců tis. Kč, exekuční srážky tis. Kč, daň z přidané hodnoty tis. Kč, zbylé zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků z ukončených akcí ISPROFIN a ostatních dotací tis. Kč. V průběhu roku bylo vydáno celkem tis. Kč, v tom zejména: platy za měsíc prosinec 2003 a s nimi související výdaje tis. Kč, prostředky na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO tis. Kč, z toho: - prostředky převedené do rezervního fondu OSS MO tis. Kč, - prostředky převedené na příjmové rozpočtové účty OSS MO tis. Kč, 203

205 srážky spoření zaměstnanců tis. Kč, splátky komerčních půjček zaměstnanců tis. Kč, jistoty ve veřejných soutěžích tis. Kč, nevyplacené dávky sociálního zabezpečení tis. Kč, zdroje z nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 určené k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem K činil konečný stav účtu tis. Kč tis. Kč. I Rezerva na rekultivaci skládek Rezerva na rekultivaci skládek vykazovala k počáteční zůstatek ve výši 282 tis. Kč. Ve smyslu 49 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo pro vytváření rezervy na rekultivaci a asanaci skládek na území vojenských újezdů převedeno 114 tis. Kč a výdaje činily 2 tis. Kč. K činil konečný stav na tomto účtu 394 tis. Kč. I Vojenská stravovací zařízení Účet závodních jídelen byl využíván pro příjem a zúčtování vojenských stravovacích zařízení organizační složky státu MO ČR.. K činil počáteční stav tohoto účtu tis. Kč. V průběhu roku 2004 byly na tento účet přijaty prostředky v celkové výši tis. Kč, a to v této struktuře: příjmy za prodané stravu zaměstnancům tis. Kč, příjmy za stravování zaměstnanců s nárokem na bezplatnou stravu tis. Kč, příjmy za prodané potraviny v kantýnách tis. Kč, zálohy poskytnuté na provoz vojenským stravovacím zařízením tis. Kč, příjem příspěvku na závodní stravování ve vojenských stravovacích zařízeních tis. Kč, daň z přidané hodnoty tis. Kč, příjem tržeb za cizí strávníky tis. Kč, ostatní příjmy 249 tis. Kč. 204

206 Na základě 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu - Ministerstvo obrany ČR stala osobou povinnou k dani, protože samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti a činnosti uvedené v příloze číslo 3 zákona o dani z přidané hodnoty. Na základě dosaženého obratu, jehož hranice je stanovena 6 zákona o dani z přidané hodnoty, se organizační složka státu Ministerstvo obrany ČR stala plátcem daně z přidané hodnoty, a to ke dni Celkové výdaje tohoto účtu v objemu tis. Kč byly vynaloženy na nákup potravin pro vojenská závodní stravovací zařízení v částce tis. Kč a pro kantýny ve výši tis. Kč a na odvod daně z přidané hodnoty v částce tis. Kč. K činil konečný stav na tomto účtu tis. Kč. 205

207 I.5.6. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL I Vnější kontroly V resortu Ministerstva obrany byly v roce 2004 prováděny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se svým Plánem kontrolní činnosti provedl v resortu Ministerstva obrany čtyři kontrolní akce: Kontrolní akce č. 03/18 - Finanční prostředky na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, čerpání prostředků státního rozpočtu a mimorozpočtových zdrojů na zabezpečení realizace Programu bezpečnostních investic NATO. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu MO (Sekce ekonomická MO, Sekce obranné politiky a strategie MO, Sekce vyzbrojování MO, Sekce logistiky, Sekce velení a řízení, Agentura komunikačních informačních systémů, Velitelství sil podpory a výcviku, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Pardubice, Regionální finanční odbory, vojenské útvary Velitelství společných sil). Kontrola byla provedena v oblastech organizačního zabezpečení, řízení financování projektů, pořizování, účtování a nakládání s majetkem. Kontrolovaným obdobím byly roky 1999 až 2003 a v případě věcných souvislostí i roky předcházející. Kontrola byla zahájena a ukončena Protokol kontrolních zjištění objektivně popisuje situaci v oblasti realizace programu bezpečnostních investic NATO. Mezi nejzávažnější zjištění lze zařadit následující: v oblasti veřejných zakázek byl porušován zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebyly respektovány povinnosti nejhospodárnějšího plnění, kritéria nastavená ve výběrových řízení měla za následek nehospodárné nakládání s prostředky státního rozpočtu, 206

208 nebyla splněna povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, přehledné, a nebyla zajištěna jeho jednotnost, neexistovala vnitřní norma upravující proces realizace projektů bezpečnostních investic hrazených výhradně z rozpočtových prostředků státu, čerpání finančních prostředků nebylo realizováno v souladu s věcným plněním. Došlo k situaci, kdy byly hrazeny výdaje za nedodané inspekční certifikáty, jejichž dodání se uskutečnilo až v následujícím roce, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 587 tis. Kč a byl porušen 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Dále byla provedena úhrada projektové dokumentace ve výši 158 tis. Kč, jejíž realizace byla následně zrušena z důvodu organizačních změn, příjmy ve výši 91 tis. Kč nebyly soustředěny na příslušném příjmovém účtu, čímž došlo k porušení 45 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, pořízený majetek ( tis. Kč) nebyl od okamžiku pořízení využíván ani vyzkoušen, čímž marně procházela záruční lhůta, Ministerstvo obrany ČR neprokázalo provedení inventarizace majetku pořízeného v rámci programu bezpečnostních investic vedeného na účtu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, rovněž nebyly doloženy inventurní rozdíly, bylo vydáno stavební povolení k zahájení stavby na pozemku jiného vlastníka fyzické osoby. Ke kontrolním zjištěním byla přijata následující opatření: zjištění v oblasti zadávání veřejných zakázek předalo Ministerstvo obrany ČR orgánům činným v trestním řízení. K zamezení obdobných pochybení vydal ministr obrany úkolový list a následně bylo vydáno odborné nařízení pro předkládání veřejných zakázek ke schválení. Tento postup neumožní neefektivní nebo účelové nastavení kritérií hodnocení nabídek, Ministerstvo obrany ČR vydalo nařízení pro oblast účtování bezpečnostních investic NATO, projektová dokumentace od zrušeného projektu, na kterou byly vynaloženy finanční prostředky je uložena u Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice pro její další případné využití, 207

209 Ministerstvo obrany ČR zpracovalo a předalo k řešení na Finanční úřad pro Prahu 6 oznámení o porušení rozpočtové kázně o neoprávněném použití finančních prostředků státního rozpočtu, pořízený a nevyužívaný majetek byl do 28. dubna 2004 předán konkrétnímu uživateli, funkčnost a účelnost byla prověřena, využívání je průběžně kontrolováno, Ministerstvo obrany ČR vyhodnotilo riziko ze skutečnosti, že samo provádí správní řízení k zahájení stavby a upozornilo odpovědné pracovníky na oblast právních vztahů citlivých z hlediska objektivnosti rozhodování a střetu zájmů a případ zevšeobecnilo s řediteli projektů a řediteli správních úřadů pro uplatňování jejich řídící kontroly. Vyhodnocení plnění opatření: Již v průběhu kontrolní akce resort Ministerstva obrany odstranil některé zjištěné nedostatky. Byly stanoveny úkoly do oblasti vnitřní kontroly ze strany Inspekce ministra obrany. Zjištěné nedostatky jsou předmětem zvýšeného zájmu odboru interního auditu MO a staly se jedním z rozhodujících kritérií při sestavování plánu auditů a monitoringů v resortu MO na rok Ministerstvo obrany ČR zřizuje ve své podřízenosti u operačně taktických stupňů velení kontrolní prvky, které budou, kromě jiného, plnit kontrolní úkoly v naplňování zadání průběžné a následné finanční kontroly směřující k účelnému, hospodárnému a efektivnímu vynaložení finančních prostředků. Výsledky kontroly budou použity při rozpracovávání, realizaci a upřesňování úkolů reformy ozbrojených sil ČR. Kontrolní akce č. 04/02 Letecká technika Armády České republiky Cílem kontroly bylo prověřit oblast legislativní, koncepční, organizačního zabezpečení životního cyklu letecké techniky, vyřazování a modernizace vojenských letadel, a to s cílem prověřit realizaci opatření Ministerstva obrany ČR ke splnění úkolů reformy ozbrojených sil hospodárným a efektivním využitím stávajícího majetku a přidělených finančních prostředků. Kontrolovaným subjektem byly složky resortu Ministerstva obrany (Sekce ekonomická MO, Sekce obranné politiky a strategie MO, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO, Odbor vojenského letectví MO, Velitelství sil podpory a výcviku, Základna opravovaného majetku Štěpánov, Velitelství společných sil s leteckými a opravárenskými základnami). 208

210 Kontrola byla zahájena a ukončena Kontrolním zjištěním byl shledán zásadní nedostatek v neexistenci koncepce inženýrsko letecké služby. Rovněž nebyl komplexně novelizován služební předpis. Provedená analýza hodnotí úroveň inženýrského leteckého zabezpečení jako podprůměrnou. Dále byly zjištěny tyto nedostatky: snížení finančních zdrojů na provoz letecké techniky mělo za následek neplnění leteckého výcviku a ztrátu způsobilosti letadel ještě v průběhu technického života, nízká provozuschopnost letounů L pořízených v počtu 72 ks v rámci modernizace letecké techniky v průběhu let 1999 až Změnami koncepcí výstavby AČR bylo 47 ks letounů shledáno nepotřebnými a byla zahájena jednání o jejich prodeji, nové vrtulníky Mi-24 jsou používány pouze omezeně z důvodů nemožnosti realizace úprav majících vztah k záručním podmínkám, v účetnictví byla vedena vyřazená letecká technika (13 ks zničených, vyřazených a neprovozuschopných letadel s pořizovací cenou celkem mil. Kč), vyřazování letecké techniky bylo následkem složitého administrativního postupu zdlouhavé. Je potřebné vyřadit 99 ks letadel, která jsou vyhodnocena jako nadpočetná. K odstranění nedostatků kontrolních zjištění byla přijata následující opaření: přehodnocení cílové struktury ozbrojených sil, ve spolupráci s ostatními složkami zahájilo Ministerstvo obrany ČR zpracování novelizované interní legislativy, přehodnocením potřebnosti letounů v AČR, bylo vyhodnoceno jako dočasně nepotřebné 8 ks letounů L-39 a 8 ks letounů Z-142CAF, přerozdělení stávajících objektů zajistilo nové prostory pro ošetřování letecké techniky. Dále je řešeno vybudování nových skladovacích prostorů do roku 2008, probíhá odsun nadpočetné letecké techniky a materiálu ze skladů leteckých základen, Ministerstvo obrany ČR řeší optimalizaci administrativního postupu vyřazování letecké techniky z výzbroje AČR, bylo přijato organizační opatření k účelnému a hospodárnému využívání provozuschopných letounů pro zajištění připravenosti leteckého personálu, 209

211 Ministerstvo obrany ČR podrobuje počty technického personálu auditorskému zkoumání a jeho definitivní potřeba bude součástí materiálu Koncepce výstavby Vzdušných sil AČR. Na základě Stanoviska Ministerstva obrany ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu budou Ministerstvem obrany ČR přijata další systémová opatření. Kontrolní akce č. 04/28 Automobilní technika AČR Cílem kontroly je prověřit činnosti spojené s realizací úkolů a opatření směřujících k dosažení počátečních operačních schopností AČR v oblastech týkajících se automobilní techniky, a to efektivnost čerpání prostředků státního rozpočtu, hospodaření s technikou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, úplnost a správnost účetní a analytické evidence, proces vyřazování techniky a realizaci vybraných veřejných zakázek. Kontrolovaným subjektem jsou složky Ministerstva obrany ČR. Kontrola byla zahájena a její ukončení je plánováno v dubnu Kontrolní akce č. 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha, p.o. Cílem kontroly je prověřit hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání prostředků státního rozpočtu na zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha, její postup při realizaci vybraných veřejných zakázek a hospodaření s majetkem v souladu s právními předpisy. Kontrolovaným subjektem je Ministerstvo obrany ČR a Správa vojenského bytového fondu Praha, p.o. Kontrola byla zahájena a její ukončení je plánováno v červnu Výsledky ostatních vnějších kontrol Ostatní vnější kontroly byly zaměřeny na plnění odvodových povinností vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění a na dodržování daňové kázně směrem k finančním úřadům. 210

212 Zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol zjistily u pěti kontrolovaných subjektů následující nedostatky: přeplatky v souhrnné výši Kč zjištěné u Regionálních finančních odborů Tábor a Stará Boleslav vznikly vinou zaměstnanců, kteří nenahlásili změny ve zdravotním pojištění. Přeplatky byly vráceny a následně zaslány příslušné zdravotní pojišťovně, přeplatek ve výši Kč, nedoplatky v celkové výši Kč a penále zaviněné pozdními platbami pojistného ve výši Kč byly zjištěny u příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. Přeplatek byl vrácen a následně zaslán příslušné zdravotní pojišťovně, nedoplatky a penále byly uhrazeny, V květnu 2004 byla u Regionálního finančního oddělení Čáslav zahájena zdravotní pojišťovnou kontrola. V současné době probíhá odvolací řízení. Finančními úřady bylo v průběhu roku 2004 zjištěno u jednoho kontrolovaného subjektu krácení daně z příjmu osob v celkové výši Kč. Nedoplatky daně ve výši Kč byly uhrazeny bývalými zaměstnanci. Zbývající částka je řešena jako škoda. Okresní správy sociálního zabezpečení v průběhu roku 2004 zjistily nedostatky u čtyř Regionálních finančních odborů. Na vyplacených dávkách nemocenského pojištění byly u resortu Ministerstva obrany zjištěny dva přeplatky v částce Kč a dva nedoplatky v celkové částce Kč, které byly příslušnými subjekty uhrazeny. U jednoho subjektu byl pozdní odvod pojistného penalizován částkou Kč. Dále došlo ve třech případech k chybným výplatám dávky nemocenského pojištění ve výši Kč. Uvedené případy jsou řešeny jako škoda na penězích. I Vnitřní kontroly Řídící kontroly prováděné v oblasti hospodaření s rozpočtovými prostředky byly prováděny v členění na předběžné a průběžné kontroly. Při provádění těchto kontrol byl kladen důraz na to, zda: finanční operace (od předání podkladů k realizaci až ke konečnému vypořádání) probíhají v souladu s platnými právními předpisy, jsou při uskutečňování finančních operací zohledněny ekonomické, právní a provozní změny, jsou včas a přesně prováděny zápisy o uskutečňovaných operacích v knihách analytické evidence, 211

213 podklady pro účely zpracování finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení, zpráv apod. jsou průkazné a úplné, přijatá rozhodnutí splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, byla odpovědnými vedoucími zaměstnanci přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik, je dodržována rozpočtová skladba Ministerstva obrany, právní předpisy, interní normativní akty a směrnice odborných orgánů. V rámci vnitřní kontrolní činnosti byl kladen důraz především na hospodaření s rozpočtovými prostředky. Předmětem kontrol však byly i jiné oblasti finančního zabezpečení, zejména uzavření dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody uzavřené na peníze a ceniny, pokladní službu, výplatu zaměstnanců, hospodaření s prostředky FKSP, řešení škod, odškodňování úrazů a správu pohledávek. Mezi zjištěné nedostatky, které vyplynuly z kontrolní činnosti, patřily především: porušování ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (neodůvodněné rozdělování veřejných zakázek, dodatečná změna zadávacích podmínek), porušování ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, (fakturace vůči příspěvkovým organizacím v rámci hlavní činnosti, nehospodárné a neúčelné nákupy), porušování ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (nevymáhání sankcí z obchodně závazkových vztahů, neoprávněné nakládání s majetkem, nedůsledná kontrola věcného plnění ze strany dodavatelů), nedůsledné dodržování zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, (chybná aplikace zákonných ustanovení při změnách výše osobního příplatku, při výpočtu platu a příplatku za práci přesčas), porušování interních normativních aktů v oblasti úplatného nabývání majetku, provádění prací a nákupu služeb. Při kontrole u subjektu MO ČR provedené ve dnech došlo k závažnému zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to vyplacením finančních prostředků za objednanou opravu 212

214 vojenské techniky ještě před jejím provedením. V tomto případě došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč. Případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad a Ministerstvo financí ČR. Ostatní nedostatky zjištěné kontrolními orgány byly odstraňovány buď okamžitě během provádění kontroly, nebo ve lhůtě stanovené kontrolovaným subjektům k odstranění nedostatků. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u složek resortu MO, příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory. Kontroly byly zaměřeny především na hospodaření s vybranými rozpočtovými prostředky, na hospodaření s majetkem a dodržování rozpočtových pravidel ve vztahu k nákupům a opravám techniky, na kontrolu platů a hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, na kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky při zadávání veřejných zakázek a na kontrolu dodržování daňové kázně. V průběhu těchto kontrol se nejvíce vyskytovaly nedostatky v neprůkaznosti účetnictví, v nedostatečném vymáhání pohledávek, v neúplném provádění inventarizací, v porušování právních norem při nakládání s nepotřebným majetkem a nedodržování právních norem při zadávání veřejných zakázek. Při kontrole hospodaření s rozpočtovými prostředky byly zjištěny nedostatky u 15 subjektů (jedenácti občanských sdružení, třech státních podniků, jedné příspěvkové organizace). Jednalo se především o porušení rozpočtové kázně - 13 případů v celkové výši Kč, která byla řešena podáním oznámení na příslušný finanční úřad. U příspěvkové organizace bylo v oblasti mzdových prostředků zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými z úrovně zřizovatele. Dále byl v jednom případě zjištěn přeplatek ve vyúčtování cestovních výkazů. Neoprávněný výdaj ve výši Kč byl vrácen zaměstnancem. Při provádění veřejnoprávních kontrol byly dále zjištěny dva případy závažných zjištění podle 22 odst. 6 písm. a), b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o příjemce veřejné finanční podpory občanská sdružení. Veřejnoprávní kontrola provedená ve dnech u občanského sdružení Výbor pro péči o vojenské veterány Praha zjistila, že příjemce neoprávněně použil a zadržel finanční prostředky poskytnuté dotace v celkové výši ,10 Kč. 213

215 Jednalo se o porušení rozpočtové kázně. Tento případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad. Příjemce dotace je zároveň podezřelý ze spáchání trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku a úvěrového podvodu ve smyslu trestního zákona. Tato skutečnost byla oznámena Ministerstvu financí ČR a orgánům činným v trestním řízení. Veřejnoprávní kontrola u občanského sdružení HC Primalex ASK Rokycany byla provedena ve dnech Z dokladů o čerpání dotace předložených příjemcem vyplývá podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve výši Kč. Tento případ byl řešen podáním oznámení na finanční úřad, Ministerstvo financí ČR a orgánům činným v trestním řízení. 214

216 II. ČÍSELNÉ SESTAVY

217 Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Příjmy P/RU % , , ,44 88, , , ,10 89, , , ,99 89, , , ,66 89, , , ,96 103, , , ,51 89, , , ,49 100, ,00 0,00 0, , , ,70 222, ,00 0, , , , ,51 66, , , ,74 128, , , ,78 365, ,00 0,00 106, ,00 896, ,75 657, ,00 0, , ,00 0, , ,00 300, , , , , ,96 28, , ,00 399,71 22, ,00 243, ,55 602, , , ,71 235, , , ,95 359, , , ,24 20, , , ,72 48, , , ,98 51, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,69 Celkem , , ,50 118,02

218 Sestava č. 2 Strana 1 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04U) Kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % ,00 0,00 0,00 * 1011 **** ,00 0,00 0, , , ,84 100,00 * 1012 **** 6 369, , ,84 100, ,00 864,70 864,67 100, , , ,99 100,00 * 1031 **** , , ,66 100, ,00 118,90 118,89 99, , , ,32 100,00 * 1032 **** 7 920, , ,21 100,00 * 10XX **** , , ,71 100, ,00 0,00 0,00 * 2212 **** ,00 0,00 0, , , ,80 100,00 * 2221 **** 0, , ,80 100,00 * 22XX **** , , ,80 100, , , ,22 99,85 * 2321 **** , , ,22 99, , ,00 999,49 99,95 * 2334 **** 0, ,00 999,49 99, ,00 35,00 34,99 99,96 * 2339 **** 0,00 35,00 34,99 99, ,00 170,40 170,31 99,95 * 2341 **** 0,00 170,40 170,31 99,95 * 23XX **** , , ,01 99, , , ,55 100, , , ,54 99, ,00 0,00 0, , , ,00 100, ,00 96,50 0,00 0,00 * 3113 **** 7 720, , ,09 98, , , ,90 100, , , ,20 100, ,00 701,30 701,29 100, , , ,66 100, ,00 0,00 0, ,00 298,00 298,00 100, , , ,80 100, , , ,60 100,00

219 Sestava č. 2 Strana 2 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,96 100, ,40 62,80 62,51 99, ,00 10,00 9,93 99, , , ,89 100, ,00 407,20 407,00 99, , , ,79 99, , , ,64 99, , , ,03 100, ,00 951,30 951,18 99, , , ,81 99, , , ,73 99, ,00 914,10 912,20 99, ,00 0,10 0,03 25, ,00 226,20 226,13 99, ,00 7,20 7,20 100, , , ,04 99, ,00 219,30 219,20 99, , , ,90 99, ,00 157,70 157,68 99, , , ,79 99, , , ,32 100, ,00 353,00 352,75 99, , , ,81 99, ,60 14,00 13,91 99, ,00 0,00 0, , , ,97 99, ,00 7,00 7,00 100, , , ,85 100, ,00 10,90 10,84 99, , , ,14 100, ,00 132,40 132,33 99, ,00 163,90 163,90 100, ,00 288,10 287,76 99, ,20 0,00 0, , , ,83 99, ,00 621,00 620,31 99,89 * 3122 **** , , ,82 99,99 * 31XX **** , , ,91 99, , , ,32 100, , , ,31 100, , , ,84 100, , , ,55 100, ,00 476,50 476,39 99, ,00 787,00 787,00 100, , , ,78 100, , , ,40 100,00

220 Sestava č. 2 Strana 3 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,75 100, ,60 628,10 627,95 99, ,00 988,00 996,37 100, , , ,74 100, ,00 445,70 445,47 99, , , ,86 99, , , ,75 88, , , ,68 99, , , ,40 99, , , ,56 100, , , ,17 100, , , ,14 100, ,00 17,10 3,50 20, , , ,76 99, ,00 0,00 0, ,00 3,30 3,16 95, ,00 756,90 771,51 101, ,00 8,70 8,54 98, ,00 460,60 460,36 99, , , ,27 99, , , ,09 99, ,00 612,20 612,08 99, , , ,68 99, , , ,49 100, , , ,45 66, , , ,12 99, ,70 85,70 184,57 215, ,00 407,00 406,77 99, , , ,59 100, , , ,71 100, ,00 493,00 507,81 103, ,00 0,30 0,24 81, , , ,19 100, ,00 0, , ,00 2,50 2,50 100, ,00 311,70 311,50 99, , , ,16 99, , , ,07 100, ,00 150,00 150,00 100, ,00 650,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,24 37, , , ,08 35, ,00 0, ,38 * 3211 **** , , ,21 101, , , ,00 100,00

221 Sestava č. 2 Strana 4 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,00 100, , , ,30 74, ,00 0,00 0, , , ,02 100, , , ,75 99, ,00 298,00 162,31 54, , , ,51 47, , , ,73 23, , , ,25 34, , , ,96 53, ,00 35,50 8,55 24, ,00 442,30 319,06 72, , ,20 586,04 28, , ,00 309,72 17, ,00 240,00 75,00 31, , , ,97 29, , , ,93 39, , , ,72 45, , , ,87 34, ,00 902,90 253,63 28, ,00 15,00 0,00 0, ,00 474,00 392,27 82, ,00 0, , , ,00 897,81 32, ,00 365,00 0,00 0, , , ,95 76, , , ,64 26, ,00 0, ,00 * 3212 **** , , ,63 98,86 * 32XX **** , , ,84 101, , , ,90 100,00 * 3319 **** 0, , ,90 100, ,00 10,20 10,12 99, ,00 87,60 87,56 99, ,00 149,10 149,04 99, ,00 1,60 1,58 98, ,00 0,00 0, ,00 11,30 11,29 99, ,00 29,50 29,46 99, ,00 927,00 927,00 100, , , ,07 99, ,00 0,00 0, ,00 0,70 0,00 0, , , ,02 98,99 * 3326 **** , , ,12 99,66 * 33XX **** , , ,02 99,71

222 Sestava č. 2 Strana 5 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,20 100, , , ,80 100, , , ,00 100, , , ,70 100, , , ,90 99, , , ,92 100, ,00 841,50 841,44 99, , , ,76 99, , , ,09 100, ,00 403,30 403,27 99, ,00 385,10 385,03 99, ,00 1,80 1,75 97, ,00 734,90 734,76 99, ,00 75,20 74,39 98, , , ,81 99, ,00 10,00 10,00 100, , , ,80 99, , , ,75 99, , , ,44 100, , , ,87 100, ,00 440,10 440,04 99, , , ,80 100, , , ,00 100, ,00 0,60 0,56 93, ,00 83,80 83,73 99, ,00 186,40 186,40 100, , , ,49 99, ,00 84,00 84,00 100, , , ,22 97,55 * 3411 **** 0, , ,92 99, , , ,10 99,23 * 3419 **** 0, , ,10 99, ,00 54,60 54,60 100, ,00 14,20 14,20 100, ,00 5,00 5,00 100,00 * 3421 **** 0,00 73,80 73,80 100, , , ,00 100, ,00 800,00 800,00 100,00 * 3480 **** 2 170, , ,00 100,00 * 34XX **** 2 170, , ,82 99, , , ,39 100, , , ,31 100,68 * 3522 **** , , ,70 100, , , ,22 99, , , ,00 100,00 * 3526 **** , , ,22 99,99

223 Sestava č. 2 Strana 6 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,90 100, , , ,40 100, ,00 2,00 2,00 100, , , ,30 99, ,00 507,30 507,30 100, ,00 14,20 14,12 99, ,00 77,10 77,08 99, , , ,06 100, ,40 402,90 241,40 59, ,20 37,70 37,66 99, ,00 195,30 195,05 99, , , ,90 100, ,00 26,40 26,31 99, ,00 344,80 344,77 99, ,00 122,10 122,10 100, ,00 116,50 116,26 99, , , ,49 100, ,00 32,70 32,68 99, ,00 84,80 84,72 99, ,00 4,10 4,07 99, ,00 287,20 287,13 99, , , ,06 99, ,00 144,00 140,90 97, ,00 0,00 0, ,00 1,80 1,80 100, ,00 125,00 125,00 100, ,00 469,70 0,00 0,00 * 3533 **** , , ,06 97, , , ,00 100,00 * 3539 **** , , ,00 100, ,00 828,20 828,10 99, ,00 120,00 119,99 99, ,00 0,00 0, ,00 88,00 81,02 92, ,00 0,00 0, ,00 566,00 565,96 99, , , ,55 100, ,00 645,70 645,60 99, ,00 8,50 0,00 0,00 * 3541 **** 3 500, , ,21 99, ,00 460,00 460,00 100, ,00 40,00 40,00 100, ,00 120,00 120,00 100, ,00 42,00 42,00 100, ,00 175,00 103,55 59, ,00 20,00 8,36 41,80

224 Sestava č. 2 Strana 7 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % ,00 75,00 0,00 0, ,00 280,00 214,01 76, ,00 25,00 0,00 0, ,00 44,00 41,40 94, , , ,08 96, ,00 91,00 18,17 19, ,00 15,00 0,00 0, ,00 315,00 179,85 57, , , ,00 100, ,00 10,00 10,00 100, ,00 0,00 583, ,00 150,00 0,00 0, , ,00 476,00 40, , , ,00 100, ,00 0,00 864,00 * 3589 **** 7 438, , ,42 99,89 * 35XX **** , , ,61 100, , , ,04 36, ,00 0, , ,00 92,00 0,00 0,00 * 3713 **** 0, , ,04 100, , , ,03 99, , , ,47 99,98 * 3719 **** 6 743, , ,50 99, ,00 22,90 22,90 100, ,00 42,50 42,24 99, , , ,43 100,00 * 3721 **** , , ,57 100, , , ,11 99,39 * 3722 **** , , ,11 99, ,00 7,90 7,89 99, , , ,75 99,93 * 3723 **** , , ,64 99, ,00 175,40 175,40 100, ,00 49,30 49,23 99,85 * 3725 **** 516,00 224,70 224,62 99, ,00 62,70 62,64 99, ,00 5,10 5,06 99, , , ,76 99, ,00 661,40 660,14 99,81 * 3729 **** , , ,60 99, , , ,92 99, ,00 752,20 752,02 99,98 * 3731 **** 4 616, , ,95 99, ,00 19,00 18,91 99, ,00 377,90 377,76 99,96

225 Sestava č. 2 Strana 8 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,46 99, ,00 21,80 21,70 99, , , ,87 98,77 * 3739 **** , , ,71 99, , , ,46 100,00 * 3749 **** 0, , ,46 100, , , ,18 99,98 * 3799 **** 0, , ,18 99,98 * 37XX **** , , ,38 99, , , ,23 100,00 * 4111 **** , , ,23 100, , , ,17 100,00 * 4112 **** , , ,17 100, , , ,07 100,00 * 4113 **** , , ,07 100, , , ,10 100,00 * 4114 **** , , ,10 100, , , ,49 100,00 * 4115 **** , , ,49 100, , , ,39 100,00 * 4116 **** , , ,39 100, , , ,79 100,00 * 4119 **** , , ,79 100, , , ,31 100,00 * 4121 **** , , ,31 100, , , ,18 100,00 * 4124 **** 5 000, , ,18 100, ,00 400,60 400,59 100,00 * 4129 **** 1 000,00 400,60 400,59 100, ,00 0, , , , ,71 89,29 * 4150 **** , , ,71 100, ,00 0,00 0,00 * 4174 **** 2 200,00 0,00 0, , , ,44 96,77 * 4175 **** 2 950, , ,44 96, ,00 182,00 181,89 99,94 * 4181 **** 0,00 182,00 181,89 99, ,00 31,50 27,05 85,87 * 4182 **** 0,00 31,50 27,05 85, ,00 100,00 31,72 31, ,00 150,00 150,00 100,00 * 4193 **** ,00 250,00 181,72 72, , , ,97 100,00 * 4194 **** 7 200, , ,97 100, , , ,42 99,91

226 Sestava č. 2 Strana 9 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % * 4199 **** 0, , ,42 99,91 * 41XX **** , , ,50 99, , , ,00 100, ,00 150,00 150,00 100, ,00 510,00 510,00 100, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 * 4312 **** , , ,00 100, ,00 425,50 425,50 100, ,00 80,00 80,00 100,00 * 4316 **** 0,00 505,50 505,50 100, , , ,50 100,00 * 4318 **** 0, , ,50 100, , , ,00 100,00 * 4319 **** , , ,00 100,00 * 43XX **** , , ,00 100, , , ,01 89, , , ,38 100, , , ,74 99, , , ,90 99, , , ,08 99, , , ,90 5, , , ,26 100, , , ,95 100, , , ,10 100, , , ,78 99, , , ,48 99, , , ,59 99, ,00 0,00 0, , , ,88 83, , , ,70 99, , , ,95 84, , , ,66 85, ,00 58,40 57,99 99, , , ,77 99, , , ,83 99, , , ,19 99, , , ,94 99, , , ,75 99, , , ,25 99, ,00 336,70 336,21 99, , , ,88 99, , , ,14 99, , , ,32 94, , , ,96 99,84

227 Sestava č. 2 Strana 10 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,02 96, , , ,40 87, , , ,92 57, , , ,27 99, , , ,74 94, , , ,43 99, , , ,91 90, , , ,35 99, , , ,42 104, ,80 142,20 141,64 99, , , ,25 100, , , ,24 99, , , ,54 99, ,00 54,70 54,43 99, , , ,94 100, , , ,26 100, ,00 46,10 46,08 99, , , ,34 99, , , ,00 100, , , ,60 100, , , ,70 100, , , ,89 100, ,00 0, , ,00 15,70 15,30 97, , , ,73 99, , , ,99 100, , , ,87 96, , , ,57 100, ,00 329,10 329,06 99, , ,00 0,00 0, ,00 166,30 166,27 99, , , ,47 100, , , ,34 61, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,32 65, , , ,50 100, , , ,46 74, , , ,35 64, , , ,22 32, , ,00 449,63 14, , , ,18 62, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 * 5111 **** , , ,04 107,21

228 Sestava č. 2 Strana 11 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,30 100, , , ,30 100, ,00 348,20 348,20 100, , , ,80 100, ,00 552,00 552,00 100, , , ,30 100, , , ,90 100, , , ,59 100, ,20 300,80 300,77 99, ,90 0,00 0, , , ,20 100, ,80 130,40 130,29 99, , , ,84 99, , , ,05 99, ,60 501,70 501,69 100, ,20 150,20 150,20 100, , , ,50 100, , , ,72 100, , , ,35 99, ,00 0,30 0,24 79, ,00 112,70 112,64 99, ,00 137,40 137,35 99, ,00 2,60 2,59 99, , , ,69 100, , , ,71 100, ,00 45,60 45,55 99, , , ,30 99, ,00 13,40 13,34 99, , , ,17 100, ,00 112,00 112,00 100, , , ,80 100, , , ,74 100, ,00 432,30 432,29 100, ,00 44,40 44,40 100, , , ,50 100, , , ,67 99,98 * 5112 **** , , ,98 100, , , ,80 100, , , ,40 100, ,00 182,00 167,60 92, , , ,53 100, ,20 3,30 3,30 100, , , ,60 100, , , ,22 100, , , ,27 100, ,40 13,10 12,96 98,96

229 Sestava č. 2 Strana 12 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % ,90 52,60 52,46 99, , , ,00 100, ,60 471,40 467,76 99, , , ,91 99, , , ,65 99, ,00 0,50 0,50 99, ,40 268,40 268,00 99, ,00 0,00 0, , , ,53 99, , , ,57 99, ,00 419,20 411,61 98, , , ,03 94, , , ,69 100, ,00 23,60 23,09 97, ,00 34,40 34,35 99, ,00 193,30 192,46 99, , , ,51 99, ,80 518,10 517,39 99, , , ,13 99, , , ,69 99, , , ,62 98, , , ,41 99, , , ,19 99, ,00 86,50 77,57 89, ,00 2,50 2,50 100, , , ,58 99, ,00 100,00 100,00 100, , , ,49 100, ,00 271,00 270,81 99, ,00 0,60 0,60 99, , , ,85 100, ,00 0,00 659, ,00 4,10 4,10 100, ,00 164,50 164,45 99, , , ,50 99, , , ,15 100, ,00 677,90 677,90 100, , , ,33 99, , , ,69 98, , , ,78 47, , , ,36 106, ,00 500,00 0,00 0, ,00 0, ,00 * 5119 **** , , ,26 105, , , ,48 98, , , ,70 100,00

230 Sestava č. 2 Strana 13 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,70 100, , , ,90 100, , , ,15 100, ,00 176,60 176,60 100, , , ,00 9, , , ,08 48, , , ,67 100, ,50 2,30 2,12 92, ,80 50,80 50,73 99, ,00 999,50 999,40 99, , , ,53 99, , , ,57 99, , , ,29 94, , , ,33 98, , , ,37 99, ,00 1,90 1,89 99, , , ,11 99, , , ,33 99, , , ,58 100, , , ,76 100, ,00 150,10 149,58 99, ,00 86,40 86,40 100, , , ,82 99, , , ,22 99, ,00 104,70 104,04 99, ,00 353,00 335,67 95, , , ,29 98, , , ,25 51, , , ,15 99, , , ,55 100, , , ,34 96, , , ,38 81, , , ,60 72, , , ,44 99, , , ,32 99, ,00 47,10 46,86 99, , , ,97 99, ,00 918,90 918,88 100, ,00 46,50 46,50 100, , , ,72 100, , , ,26 99, ,00 168,20 168,10 99, , , ,08 57, ,00 0, , ,00 0,60 0,60 100, , , ,83 100,00

231 Sestava č. 2 Strana 14 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % ,00 227,90 227,71 99, ,00 599,30 598,10 99, ,00 357,00 356,98 99, ,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , ,82 99, , , ,40 92, , , ,84 359, , , ,66 76, , , ,84 545, , ,00 998,15 4, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 * 5161 **** , , ,12 56, , , ,90 74, , , ,80 100, , , ,92 99, , , ,08 100, ,00 767,20 766,77 99, , , ,23 99, , , ,82 100, , , ,12 100, ,00 1,80 1,76 97, ,70 125,70 125,41 99, ,30 82,50 81,34 98, ,00 0,00 0, , , ,68 100, ,00 0,00 0, ,10 680,40 676,08 99, , , ,02 99, , , ,63 99, , , ,43 99, , , ,44 99, , , ,83 99, , , ,84 98, , , ,58 99, , , ,12 99, ,00 14,80 14,74 99, , , ,27 99, ,00 14,90 14,44 96, ,00 8,40 8,30 98, ,00 30,40 30,35 99, ,00 248,10 247,29 99, , , ,77 99, ,00 204,20 203,55 99, , , ,32 99,89

232 Sestava č. 2 Strana 15 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,38 99, ,00 156,20 155,43 99, , , ,15 99, ,70 747,10 744,37 99, , , ,88 99, ,00 42,30 38,25 90, , , ,09 100, ,00 0,00 0, ,00 78,00 77,62 99, ,00 0,20 0,14 71, , , ,40 100, ,00 0, , ,00 128,50 128,01 99, ,00 19,50 19,50 100, ,00 300,90 299,36 99, ,00 60,00 60,00 100, ,00 244,00 244,00 100,00 * 5162 **** , , ,08 99, , , ,10 100, , , ,41 100, ,00 422,80 422,64 99, ,00 0,00 0, , ,90 15,00 0, , , ,06 100, , , ,12 100, ,60 0,00 0, ,00 23,10 23,05 99, ,10 672,80 628,30 93, ,40 59,90 59,73 99, ,00 971,00 970,85 99, ,90 943,80 942,97 99, ,00 30,70 30,66 99, ,00 58,20 58,16 99, ,00 117,00 116,96 99, ,00 18,80 18,79 99, , , ,00 99, ,00 0,10 0,05 54, ,00 0,10 0,10 100, , , ,24 100, ,00 468,30 468,05 99, , , ,67 99, , , ,27 99, ,00 99,30 99,26 99, , , ,36 99, ,00 3,50 3,49 99, , , ,05 99,99

233 Sestava č. 2 Strana 16 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,30 100, , , ,95 100, ,00 0, , ,00 0,10 0,05 50, ,00 35,40 35,40 100, ,00 2,40 2,40 100, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 * 5169 **** , , ,34 99, ,00 19,60 19,53 99, ,00 497,50 497,47 99,99 * 5172 **** 0,00 517,10 517,00 99, , , ,00 100, , , ,00 94, ,00 42,50 0,00 0, , , ,40 97, ,00 434,60 434,60 100, ,00 440,00 9,31 2, ,00 369,00 84,53 22, , , ,09 65, , ,90 789,97 53, ,00 120,00 0,00 0, ,00 20,00 20,00 100, ,00 150,00 109,83 73, , , ,00 31, ,00 412,00 50,50 12, ,00 60,00 0,00 0, , , ,36 40, ,00 30,00 29,28 97, , , ,00 99, , , ,00 100, ,00 61,00 59,89 98, ,00 0, , ,00 215,00 0,00 0, ,00 300,00 298,33 99, , , ,26 86, , , ,28 50, , , ,55 72, , , ,00 100, ,00 0, ,00 ******** * 5180 **** , , ,18 101, , , ,40 100, , , ,60 100, , , ,00 100, , , ,70 100, , , ,30 100,00

234 Sestava č. 2 Strana 17 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % , , ,60 100, , , ,86 99, , , ,17 99, ,40 386,60 386,42 99, ,50 329,90 329,22 99, , , ,16 99, , , ,34 99, , , ,56 83, ,00 469,30 468,13 99, ,00 125,70 125,34 99, ,00 92,20 91,96 99, , , ,26 99, ,00 2,00 1,91 95, ,00 37,80 36,18 95, , , ,73 97, , , ,50 98, , , ,55 99, , , ,52 99, , , ,44 99, , , ,68 98, , , ,19 99, ,00 78,90 78,60 99, , , ,34 99, , , ,70 98, , , ,04 92, , , ,24 99, ,00 360,10 360,02 99, ,00 149,20 149,10 99, , , ,84 100, , , ,79 99, , , ,79 100, , , ,78 100, ,00 17,30 16,20 93, ,00 289,90 289,58 99, , , ,75 100, , , ,08 100, , , ,68 100, ,00 857,40 744,07 86, ,00 0,80 0,00 0, ,00 137,10 136,81 99, , , ,47 106, , , ,24 40, , , ,94 92, ,00 688,00 45,62 6, ,00 0, ,10 * 5191 **** , , ,52 102,30

235 Sestava č. 2 Strana 18 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % ,00 75,40 74,63 98, ,00 997,10 995,18 99, ,00 107,60 106,60 99, ,00 107,90 107,61 99, ,00 0,00 0, ,00 19,10 19,10 100, ,00 2,80 2,76 98,57 * 5199 **** 5 830, , ,88 99,69 * 51XX **** , , ,39 102, ,00 910,30 905,59 99, ,00 88,40 88,29 99, ,00 257,80 257,74 99, , , ,41 99, ,00 603,20 596,47 98, , , ,18 99, ,00 39,90 39,90 100, ,00 14,00 13,98 99, ,00 0,00 0, ,00 20,00 20,00 100, ,00 115,00 115,00 100, ,00 753,30 0,00 0,00 * 5399 **** 6 500, , ,56 88,40 * 53XX **** 6 500, , ,56 88, ,00 61,70 61,61 99, ,00 8,50 8,49 99, ,00 9,40 9,34 99, ,00 10,20 10,03 98,32 * 6114 **** 0,00 89,80 89,47 99, ,00 6,80 6,80 100, ,00 0,90 0,79 87, ,00 1,00 0,94 94,40 * 6115 **** 0,00 8,70 8,53 98, ,00 43,40 43,27 99, ,00 15,60 15,54 99, ,00 4,90 4,88 99, ,00 6,50 6,39 98,36 * 6117 **** 0,00 70,40 70,09 99,55 * 61XX **** 0,00 168,90 168,09 99, ,00 0,00 0,00 * 6391 **** 6 000,00 0,00 0, , , ,19 100, , , ,17 99, , , ,88 100, , , ,95 36, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00

236 Sestava č. 2 Strana 19 OdPa Položka Rozpočet stanovený Rozpočet upravený Čerpání Č/RU % * 6399 **** , , ,02 89,20 * 63XX **** , , ,02 89,20 Celkem , , ,66 101,97

237 Rozvaha - sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.prosinci 2004 Sestava č. 3 Strana 1 IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo A. STÁLÁ AKTIVA , ,85 součet položek DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) , ,37 Software (013) , ,58 Ocenitelná práva (014) , ,74 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,99 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , ,44 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) , ,10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , , OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0, DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) , ,06 Umělecká díla a předměty (032) , ,41 Stavby (021) , ,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) , ,39 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,43 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) , ,88 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) , ,84 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , , OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,

238 Sestava č. 3 Strana 2 A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) ,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem ,00 0,00 součet položek 34 až B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,48 součet položek ZÁSOBY Materiál na skladě (112) , ,40 Pořízení materiálu a Mat. na cestě (111nebo119) , ,33 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 17,99 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) , ,33 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem , ,05 součet položek 43 až POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 45, ,53 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) , ,48 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) , ,68 Ostatní pohledávky (316) , ,80 součet položek 52 až , ,49 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění(336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) ,25 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až ,25 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR(346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) , ,60 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) , ,21 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až , ,81 Pohledávky celkem , ,30 součet položek FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 0,00 0,00 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) ,51 358,72 součet položek 76 až ,51 358,72 Běžný účet (241) , ,29 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) , ,00 Ostatní běžné účty (245) , ,09 součet položek 80 až , ,

239 Sestava č. 3 Strana 3 A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až ,00 0,00 Finanční majetek celkem , ,10 součet položek ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový účet (232) 91 xxxx 0,00 Příjmový účet (235) 92 xxxx 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) , ,03 součet položek 90 až , ,03 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 xxxx 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 xxxx 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 xxxx 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 xxxx 0,00 součet položek 97 až xxxx 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až ,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 xxxx 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 xxxx 0,00 Materiální náklady (410) 112 xxxx 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 xxxx 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 xxxx 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 xxxx 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 xxxx 0,00 Manka a škody (460) 117 xxxx 0,00 součet položek 112 až xxxx 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem , ,03 součet položek PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 0,00 0,00 součet položek 120 až A K T I V A C E L K E M , ,33 součet položek

240 Sestava č. 3 Strana 4 P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM , ,05 součet položek MAJETKOVÉ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) , ,84 Fond oběžných aktiv (902) , ,41 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem , ,25 součet položek 127 až FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) , ,86 Fond rezervní (914) , ,03 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finanční fondy (918) ,13 393,97 Finanční a peněžní fondy celkem , ,86 součet položek 132 až ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 xxxx 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 xxxx 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z fin. majetku OSS (206) 147 xxxx 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z fin. majetku ÚSC (216) 148 xxxx 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 xxxx 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpočtu hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 xxxx 4 225,86 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) , ,53 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) ,20 xxxx b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) , ,95 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) , ,60 součet položek 152 až , , D. CIZÍ ZDROJE , ,30 součet položek REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,

241 Sestava č. 3 Strana 5 P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 součet položek 161 až KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) , ,75 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00 Ostatní závazky (325) ,75 1,43 Závazky z pevných termínových operací a opcí(373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až , ,18 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až ,00 0,00 Zaměstnanci (331) , ,25 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 0,00 0,00 součet položek 176 až , ,25 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) , ,39 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) , ,78 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0, ,20 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,60 součet položek 180 až , ,58 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.úsc (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až ,00 0,00 Jiné závazky (379) , ,37 Krátkodobé závazky celkem , ,77 součet položek BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až ,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,00 4,17 Dohadné účty pasívní (389) , ,36 Přechodné účty pasivní celkem , ,53 součet položek 197 až P A S I V A C E L K E M , ,35 součet položek *** Konec sestavy ***

242 Sestava č. 4 Strana 1 ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu MO ČR AKTIVA Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 A. Stálá aktiva , ,90 součet položek Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) , ,80 - Ocenitelná práva (014) ,68 409,68 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,01 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) , ,67 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) , ,72 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,88 součet položek 02 až Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) , ,83- - Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 24,40-73,52- - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) , ,03- - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 20,74-20,74- Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem , ,12- součet položek 10 až Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) , ,55 - Umělecká díla a předměty (032) , ,10 - Stavby (021) , ,00 - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022) , ,51 - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) ,74 268,74 - Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,60 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) , ,02 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,61 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) , ,54 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,67 součet položek 16 až Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) , ,39- - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí (082) , ,78- - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů (085) ,74-268,74- - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) , ,60- - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) , ,02- Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem , ,53- součet položek 27 až 32

243 Sestava č. 4 Strana 2 Název položky Účet Položka číslo 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Půjčky osobám ve skupině (066) 37 - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 B. Oběžná aktiva , ,51 součet položek Zásoby - Materiál na skladě (112) , ,69 - Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111 nebo 119) , ,57 - Nedokončená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) ,72 582,09 - Zvířata (124) 48 4,00 4,00 - Zboží na skladě (132) , ,72 - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 2,51 19,95 Zásoby celkem , ,02 součet položek 43 až Pohledávky - Odběratelé (311) , ,51 - Směnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) , ,65 - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 30,91- - Ostatní pohledávky (316) , ,71 součet položek 52 až , ,96 - Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 - Daň z příjmů (341) ,73 984,66 - Ostatní přímé daně (342) 62 - Daň z přidané hodnoty (343) 63 71, ,25 - Ostatní daně a poplatky (345) ,13 751,86 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až , ,77 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.úsc (348) 68 součet položek 67 až Pohledávky za zaměstnanci (335) , ,80 - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 - Jiné pohledávky (378) , ,27 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až , ,07 Pohledávky celkem , ,80 součet položek

244 Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Sestava č. 4 Strana 3 Stav k rozvahovému dni Finanční majetek - Pokladna (261) , ,54 - Peníze na cestě (+/-262) ,45 112,13 - Ceniny (263) ,67 635,44 součet položek 76 až , ,11 - Běžný účet (241) , ,59 - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb (243) , ,99 - Ostatní běžné účty (245) , ,99 součet položek 80 až , ,57 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až Finanční majetek celkem , ,68 součet položek Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) 90 - Vkladový výdajový účet (232) 91 X - Příjmový účet (235) 92 X - Běžné účty peněžních fondů (236) 93 - Běžné účty státních fondů (224) 94 - Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) 98 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X součet položek 97 až X - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až Limity výdajů (221) 110 X - Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X - Materiální náklady (410) 112 X - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X - Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X - Manka a škody (460) 117 X součet položek 112 až X Prostř.rozpočt.hospodaření celkem 119 součet položek

245 Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Sestava č. 4 Strana 4 Stav k rozvahovému dni Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období (381) , ,96 - Příjmy příštích období (385) , ,22 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,01 868,95 - Dohadné účty aktivní (388) , ,88 Přechodné účty aktivní celkem , ,01 součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek , ,41

246 Sestava č. 4 Strana 5 PASIVA Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem , ,46 součet položky Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) , ,79 - Fond oběžných aktiv (902) , ,64 - Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem , ,43 součet položek 127 až Finanční a peněžní fondy - Fond odměn (911) , ,25 - Fond kulturních a sociálních potřeb (912) , ,38 - Fond rezervní (914) , ,38 - Fond reprodukce majetku (916) , ,07 - Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem , ,08 součet položek 132 až Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 součet položek 139, 140 a Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS (201) 142 X - Financování výdajů ÚSC (211) 143 X - Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS (205) 145 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC (215) 146 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) 150 Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem 151 součet položek 142 až Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-963) 152 X ,09 - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) , ,14- - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) ,42- X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až , ,95 D. Cizí zdroje , ,95 součet položek Rezervy - Rezervy zákonné (941) , ,63

247 Sestava č. 4 Strana 6 Název položky Účet Položka číslo 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Dlouhodobé přijaté zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) , ,73 - Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) , ,74 - Ostatní závazky (325) , ,37 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až , ,84 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až Zaměstnanci (331) , ,78 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) , ,84 součet položek 176 až , ,62 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění (336) , ,76 - Daň z příjmů (341) , ,39 - Ostatní přímé daně (342) , ,40 - Daň z přidané hodnoty (343) ,97 - Ostatní daně a poplatky (345) ,61 2,75- součet položek 180 až , ,01 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR (347) ,23 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 součet položek 185 až ,23 - Jiné závazky (379) , ,69 Krátkodobé závazky celkem , ,92 součet položek Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) , ,16 - Krátkodobé bankovní úvěry (281) Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) Vydané krátkodobé dluhopisy (283) Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až Bankovní úvěry a půjčky celkem , ,16 součet položek Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období (383) , ,97 - Výnosy příštích období (384) , ,37 - Kurzové rozdíly pasivní (387) ,65 485,06 - Dohadné účty pasivní (389) , ,84 Přechodné účty pasivní celkem , ,24 součet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM součet položek , ,41

248 Sestava č. 5 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31.prosinci 2004 IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost Spotřeba materiálu ,46 0, Spotřeba energie 2 0,00 0, Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0, Prodané zboží 4 0,00 0, Opravy a udržování 5 0,00 0, Cestovné 6 0,00 0, Náklady na reprezentaci 7 0,00 0, Ostatní služby 8 0,00 0, Mzdové náklady 9 0,00 0, Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0, Zákonné sociální náklady 12 0,00 0, Ostatní sociální náklady 13 0,00 0, Daň silniční 14 0,00 0, Daň z nemovitostí 15 0,00 0, Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0, Odpis pohledávky 19 0,00 0, Úroky 20 0,00 0, Kursové ztráty 21 0,00 0, Dary 22 0,00 0, Manka a škody 23 2,23 0, Jiné ostatní náklady 24 0,35 0, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0, Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0, Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0, Prodaný materiál 28 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0, Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0, Náklady celkem součet položek 1 až ,04 0,

249 Sestava č. 5 Strana 2 Položka Hlavní Hospodářská Účet Název položky číslo činnost činnost Tržby za vlastní výrobky ,26 0, Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0, Tržby za prodané zboží 34 0,00 0, Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0, Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0, Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0, Změna stavu zvířat 38 0,00 0, Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0, Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0, Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0, Úroky 46 0,00 0, Kursové zisky 47 0,00 0, Zúčtování fondů 48 0,00 0, Jiné ostatní výnosy 49 0,65 0, Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0, Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0, Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0, Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0, Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0, Výnosy celkem součet položek 32 až ,91 0, Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek ,87 0, Daň z příjmů 60 0,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0, Výsledek hospodaření po zdanění položka (+/-) ,87 0, *** Konec sestavy ***

250 Sestava č. 6 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu MO ČR Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Spotřeba materiálu , ,69 Spotřeba energie , ,82 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek , ,10 Prodané zboží , ,32 Opravy a udržování , ,44 Cestovné ,84 703,61 Náklady na reprezentaci ,86 459,07 Ostatní služby , ,56 Mzdové náklady , ,61 Zákonné sociální pojištění , ,63 Ostatní sociální pojištění ,64 Zákonné sociální náklady , ,02 Ostatní sociální náklady ,00 Daň silniční ,59 127,44 Daň z nemovitostí ,36 5,78 Ostatní daně a poplatky ,28 676,66 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 22,99 Ostatní pokuty a penále ,46 11,10 Odpis pohledávky ,87 Úroky ,37 Kursové ztráty , ,73 Dary Manka a škody ,60 42,74 Jiné ostatní náklady , ,03 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku ,43 660,91 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM ,08 Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál ,75 Tvorba zákonných rezerv ,00 Tvorba zákonných opravných položek Náklady celkem , ,25 součet položek 1 až 30

251 Sestava č. 6 Strana 2 Název položky Účet Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost číslo 1 2 Tržby za vlastní výrobky ,35 Tržby z prodeje služeb , ,23 Tržby za prodané zboží , ,33 Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků ,64- Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží ,15 Aktivace vnitroorganizačních služeb ,81 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,91 Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,89 141,47 Ostatní pokuty a penále ,54 Platby za odepsané pohledávky ,60 Úroky ,94 Kursové zisky ,90 646,80 Zúčtování fondů ,68 Jiné ostatní výnosy , ,78 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM ,86 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,99 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,29 Tržby z prodeje materiálu ,20 15,22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv ,37 Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz ,51 Výnosy celkem , ,79 součet položek 32 až 57 Výsledek hospodaření před zdaněním , ,54 rozdíl položek Daň z příjmů , ,42 Dodatečné odvody daně z příjmů ,98-98,13- Výsledek hospodaření po zdanění , ,25 položka (+/-)

252 Sestava č. 7 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Sumář za organizační složky státu (v tis. Kč na dvě desetinná místa) IČO Název a sídlo účetní jednotky Název nadřízeného orgánu, právní forma Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR odbor 34, Tychonova 1, Praha 6 Organizační složka státu Položka Stav k Stav k Název položky číslo I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání : Dotace celkem na dlouhodobý maj. ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346) 1 X 0,00 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00 vzdělávání pracovníků 4 X 0,00 informatiku 5 X 0,00 individ. dotace na jmenovité akce 6 X 0,00 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X 0,00 Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k účtu 348) 8 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k účtu 691) 9 X 0,00 z toho: přij.přísp.na provoz od zřiz.(z AÚ k účtu 691)10 X 0,00 z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00 vzdělávání pracovníků 12 X 0,00 informatiku 13 X 0,00 přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřiz. (z AÚ k účtu 691)14 X 0,00 přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)15 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)16 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)17 X 0,00 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)18 X 0,00 Přij.přísp.a dot. cel. na prov. z rozp.úsc(z AÚ k účtu 691)19 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na prov. z rozp. st.fond (z AÚ k účtu 691)50 X 0,00 Přij.dot.celkem na dlouhodobý majetek z rozp. státních fondů 51 X 0,00

253 Sestava č. 7 Strana 2 Položka Stav k Stav k Název položky číslo II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1.lednu a k 30.červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp.- kraj.úřadu (účet 271) 20 0,00 0,00 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-obci (účet 271) 21 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-ze stát.rozp. (účet 272) 22 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od kraj.úřadu (účet 272) 23 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od obce (účet 272) 24 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od stát.fondů (účet 272) 25 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp.-od ost.veř.r. (účet 272) 26 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-org.sl.státu (účet 273) 27 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-kraj.úřadem (účet 273) 28 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org.-obcí (účet 273) 29 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ,16 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,23 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů , , III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS *** Konec sestavy ***

254 Sestava č. 8 Strana 1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY příspěvkových organizací zřizovaných OSS (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2004 IČ: Název: SOR 1 - Souhrn PO za kapitolu MO ČR I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka číslo Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k účtu 346) 1 X ,31 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X ,34 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 1 900,00 vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X ,97 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k účtu 348) 8 X Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 X ,51 z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) 10 X ,22 z toho: výzkum a vývoj 11 X 5 922,00 vzdělávání pracovníků 12 X informatiku 13 X přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691) 14 X ,29 (z AÚ k účtu 691) 15 X Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691) 16 X Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 X Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k účtu 691) 19 X Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 X Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů (z AÚ k účtu 691) 51 X

255 Sestava č. 8 Strana 2 II. Položky 20 až 49 a 52 až 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky Položka číslo Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271) 21 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272) 22 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272) 23 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272) 24 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272) 25 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272) 26 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 27 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) , ,16 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam , ,73 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění , ,04 Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů , ,01 46 III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

256 III. TABULKOVÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

257 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 1 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Správní a soudní poplatky (zrušeno) Daně a poplatky z provozu motorových vozidel v tom : Daň silniční Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 3:2 3: Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) , , , ,66 89,48 98,40 z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) , , , ,54 88,89 105,27 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné (zrušeno) Zrušené daně z objemu mezd Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění , , , ,66 89,48 98,40 Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) , , , ,66 89,48 98,40 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků

258 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 2 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti , , , ,31 106,33 91,74 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 193, ,05 189,55 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 1 191, ,05 189,95 Příjmy z pronájmu majetku , , , ,35 138,08 152,73 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ,49 896,00 896, , ,93 81,89 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , ,50 122,20 105,64 Přijaté sankční platby , ,84 49,30 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 2 437,65 300,00 300, , ,36 275,35 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,36 300,00 300, , ,98 92,07 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , , ,96 28,01 57,05 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) , , , ,92 267,65 83,20 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné x) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy , , , ,88 85,69 74,70 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx) Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,31 107,99 91,39 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) , , , ,94 47,15 117,32 Ostatní kapitálové příjmy 330, , ,45 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , , , ,93 55,96 139,01 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,93 55,96 139,01 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1) Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů , ,96 156,39 Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí 3 689, ,96 32,50 Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté dotace , ,92 155,52 Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2) Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí , ,69 74,86 Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Investiční přijaté dotace , ,69 74,86 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM , ,61 124,47 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,51 118,02 105,67 Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,51 118,02 105,67

259 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 3 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 V Ý D A J E 3:2 3: Platy , , , ,61 95,72 94,05 Ostatní platby za provedenou práci , , , ,95 71,13 75,78 v tom: Ostatní osobní výdaje , , , ,31 98,22 159,90 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 133, , , ,90 100,00 97,41 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné , , , ,07 99,99 74,97 Odbytné Odchodné 112,30 176,60 176,60 100,00 157,26 Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu , , , ,34 99,99 43,18 Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , , , ,73 57,19 78,82 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,28 95,27 94,38 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,28 95,27 94,38 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,84 93,91 92,96 Nákup materiálu , , , ,06 91,02 73,84 Úroky a ostatní finanční výdaje ,79 56, , ,24 85,25 71,43 Nákup vody, paliv a energie , , , ,72 99,56 70,85 Nákup služeb , , , ,56 93,83 133,72 Ostatní nákupy , , , ,07 98,97 90,85 z toho : Opravy a údržba , , , ,08 99,38 90,70 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,96 97,61 108,06 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4) 1 586, , ,19 99,86 203,13 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary , , , ,00 100,00 110,69 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,84 95,91 94,28 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům , , , ,71 99,97 107,73 Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím 7 956, , , ,00 99,83 95,95 z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením 5 960, , , ,00 99,77 93,35 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 6 700,00 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím , , , ,71 99,97 107,30 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně , , , ,00 100,00 3,38 z toho : Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění , , , ,00 100,00 87,86 Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv ,00 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,57 99,93 44,75 v tom: Neinvestiční dotace obcím , , , ,57 99,91 44,81 Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace krajům 7 280, , , ,00 100,00 44,59 Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,51 100,12 86,75 Převody vlastním fondům , , , , ,20 687,20 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů , , , ,89 95,72 94,05 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , , ,25 99,97 36,04 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , ,67 304,79 195,68

260 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 4 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3: Sociální dávky , , , ,52 94,94 113,18 Náhrady placené obyvatelstvu , , , ,39 98,99 73,10 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,86 100,00 142,98 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , ,77 95,00 112,83 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , , ,82 100,00 52,16 z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 3 436, ,00 857,40 744,07 86,78 21,65 Neinvestiční transfery do zahraničí , , , ,89 99,95 51,92 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje , , , ,70 13,87 41,71 Ostatní neinvestiční výdaje , , , ,70 13,87 41,71 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,42 99,99 101,33

261 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 5 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,99 74,03 63,23 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,05 77,55 65,51 Pozemky , , , ,13 45,49 14,11 Výdaje související s investičními nákupy 5) ,31 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,17 77,36 63,50 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční dotace podnikatelským subjektům 7 485, , , ,00 100,00 94,46 Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4) 2 900,00 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 802, , , ,02 98,99 102,66 v tom: Investiční dotace obcím 3 802, , , ,02 98,99 102,66 Investiční dotace krajům Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční dotace příspěvkovým organizacím , , , ,31 101,70 104,68 Investiční převody vlastním fondům , ,86 545,44 Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,19 856,82 362,54 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostatní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje , ,00 Ostatní kapitálové výdaje , ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,36 109,89 90,03 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,78 101,97 98,66 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,27

262 Období : leden až prosinec 2004 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany ČR Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Strana 6 v tis. Kč R o z p o č e t 2004 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2003 schválený po změnách Skutečnost 2004 plnění Sk2004/Sk03 3:2 3: Kontrolní součet (seskupení položek) , , , ,78 101,97 98,66 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,27 VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů) Sociální dávky (bez místních rozpočtů) , , , ,52 94,94 113,18 v tom: Důchody , , , ,24 100,00 101,19 Ostatní dávky , , , ,28 89,54 131,77 Dávky státní sociální podpory Státní politika zaměstnanosti - pasivní Státní politika zaměstnanosti - aktivní Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů Zaměstnávání zdravotně postižených občanů Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3) *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu) x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od ) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby 4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od ) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od používáno Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003: Srovnatelnost obou let ovlivňují: a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky) b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní c) vstup České republiky do Evropské unie Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: telefon:

263 Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. prosinci 2004 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Ukazatel schválený po změnách 3: Souhrnné ukazatele Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem , , ,85 190,36 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , , ,66 89,48 z toho: pojistné na důchodové pojištění , , ,54 88,89 PŘÍJMY CELKEM , , ,51 118,02 VÝDAJE CELKEM , , ,78 101,97 Dílčí ukazatele výdajů Jednotné dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,56 93,48 z toho: platy zaměstnanců , , ,61 95,72 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , , ,28 95,27 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , , ,89 95,72 Výdaje na financování programů podle přílohy č , , ,59 75,41 Specifické dílčí ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj , , ,59 76,94 v tom : institucionální výdaje celkem 2) , , ,93 67,33 účelové výdaje celkem 2) , , ,66 81,08 Národní program výzkumu 3) 0,00 352,00 335,80 95,40 Programy v působnosti poskytovatelů 3) , , ,45 95,96 Veřejné zakázky 3) , , ,19 78,40 Speciální výzkum na vysokých školách 3) , , ,20 62,08 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) , , ,05 86,21 z toho : platy zaměstnanců ve státní správě 4) , , ,39 93,18 Důchody , , ,24 100,00 Ostatní sociální dávky , , ,28 89,54 Rozvojová zahraniční pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 3 500, , ,22 99,55 Program sociální prevence a prevence kriminality 6 500, , ,56 88,40 Výdaje na sportovní reprezentaci (z kapitoly MŠMT ČR) 0, , ,92 99,98 Zajištění přípravy na krizové situace podle 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb , , ,72 98,99 1) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 2) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král telefon: telefon:

264 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čís. 143/1992 Sb., o platu Schválený rozpočet na rok 2004 Rozpočet po změnách 2004 Skutečnost za rok 2004 Čerpání Limit prostředků z toho: Limit prostředků z toho: Prostředky z toho: Podpora mimorozpočtových zdrojů Zůstatek na platy Ostatní platby Limit Limit Průměr. na platy Ostatní platby Limit Limit Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. na vědu Ostatní fondu a ostatní platby za provedenou prostředků počtu plat a ostatní platby za provedenou prostředků počtu plat a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat a Fond mimorozp. odměn za provedenou práci na platy zaměst. za provedenou práci na platy zaměst. za provedenou práci počet výzkum odměn zdroje k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč 2004 a I. Organizační složky státu c e l k e m , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , , , ,00 0 v tom: a) státní správa celkem , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 0,00 0 v tom: ústřední orgán státní správy , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 jednotlivé organizační složky 0,00 0 0,00 0 0,00 0 státu - státní správa 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 jednotlivé SOBCPO , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 b) ost. organiz.složky státu , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 II. Příspěvkové organizace celkem , , , , , , , , , , ,26 z toho: prostředky na vědu a výzkum 310,00 310, ,00 310, ,00 310,00 0 v tom: státní správa 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,26 Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná 0,00 0 0,00 0 0,00 0 prostřednictvím ZP IV. Příspěvkové organizace 0,00 0 0,00 0 0,00 0 odměňující podle z.1/92 Sb. Poznámka: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Limit počtu zaměstnanců, průměrný roční přepočtený počet zaměstnnaců a průměrný plat uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 200x. Ve sloupci 16 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. Ve skutečnosti za rok 200x je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů, uvedených ve sloupci 17 a 18. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady Řádek "státní správa" u příspěvkových organizací vyplňují pouze MPO (za Český metrologický institut). V části III. a IV. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví. SOBCPO je zkratka pro organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a jednotlivé organizační složky státu-státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. II. Příspěvkové organizace celkem obsahují organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. a financované ze státního rozpočtu. Převod nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci celkem z toho: OPPP a platy OPPP platy Vypracoval: o.z. Forstová, tel Kontroloval: o.z. Ing. Majcík, tel , o.z. Ing. Rychtecký, tel Datum: 3. února 2005

265 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 4 Strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2004 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno rozdíl řádek Organizace po změnách 2004 k z rezervního fondu (sl.1-4+7) (sl.2-5+8) (sl.3-6+9) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem a b Státní organizace : celkem , , , , , ,56 0, , , , , , v tom: OSS , , , , , ,56 0, , , , , , PO 4 822,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* 2 237,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 2.1. v tom: OS 2.2. PO 3. Vysoké školy : celkem , , , , , ,27 0,00 0,00 0, ,18 370, ,73 4. Veřejné výzkumné instituce 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60, v tom: podnikatelské subjekty , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60, neziskové apod.organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Související výdaje 2 806,00 0, , ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 7. Účelové výdaje celkem , , , , , ,66 0, , , , , ,34 Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

266 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 4 Strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno rozdíl řádek Organizace po změnách 2004 k z rezervního fondu (sl.1-4-7) (sl.2-5-8) (sl.3-6-9) běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem a b OSS 5 464, , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 180, , ,79 2. PO 1 100, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,28 5. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podnikatelské subjekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Související výdaje 1 338,00 310, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 250,00 310,00 560,00 9. Celkem , , , , , ,93 0,00 0,00 0, , , ,07 C. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převáděných do rezervního fondu Zůstatek Převod v roce 2004 Zůstává k využití řádek k do dalších let běžné kapitálové běžné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem celkem Účelové prostředky 0, , , , , , ,00 2. Institucionální prostředky 0,00 0,00 0, , , , ,64 3. Celkem 0, , , , , , ,64 Vypracoval: PhDr. Jana Roulová, CSc. Kontroloval: Alena Zajíčková Datum: telefon: telefon: února 2005

267 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly v roce 2004 (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost schválený po změnách k Běžné výdaje OSS celkem , , ,63 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje OSS celkem , , ,03 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky PO celkem , , ,51 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky PO celkem , , ,31 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem , , ,57 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem 1 565, , ,02 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Neinvestiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem , , ,71 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Investiční dotace a půjčky PS a nezisk. inst. celkem , , ,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami dotace půjčky Běžné výdaje kapitoly celkem , , ,42 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje kapitoly celkem , , ,36 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: telefon: února 2005

268 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost schválený po změnách k Účelové neinvestiční dotace krajům celkem , , ,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční dotace krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční půjčky krajům celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční dotace obcím celkem , , ,57 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční dotace obcím celkem 1 565, , ,02 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčky obcím celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční půjčky obcím celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: telefon: února 2005

269 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 a Účelové neinvestiční dotace krajům Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Olomoucký kraj 6 000, , ,00 37 zákona č. 222/1999 Sb. účel: Neinvestiční transfery na provoz škol Olomoucký kraj 4 000,00 80,00 80,00 zákon č. 100/1988 Sb. č. 170/2002 Sb. účel: Péče o válečné veterány Celkem , , ,00 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : telefon : února 2005

270 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 e Strana 1 Účelové neinvestiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Město Příbram CZ ,50 65,50 Město Doksy CZ ,00 120,00 Město Hranice CZ ,00 60,00 Obec Bystřice CZ ,00 180,00 Celkem 3 000,00 425,50 425,50 zákon č. 100/1988 Sb., 170/2002 Sb. účel: Péče o válečné veterány Obec Chotětov CZ ,00 500,00 500,00 usnesení vlády Město Sadská CZ ,00 25,00 25,00 č. 427/1999 Obec Svijanský Újezd CZ ,00 630,00 630,00 č. 1292/1999 Město Raspenava CZ ,00 428,00 428,00 Obec Svijany CZ ,00 500,00 500,00 Město Jaroměř CZ , , ,00 Město Jaroměř CZ , , ,00 Město Dobruška CZ ,00 238,00 238,00 Město Rychnov n.kněžnou CZ ,00 800,00 800,00 Obec Budišov CZ ,00 400,00 400,00 Statutární město Brno CZ ,00 600,00 597,37 Obec Stará Červená Voda CZ ,00 400,00 400,00 Město Javorník CZ ,00 500,00 500,00 Obec Písečná CZ ,00 400,00 400,00 Obec Bušín CZ ,00 90,00 90,00 Město Příbor CZ ,00 126,00 119,70 Celkem 9 518, , ,07 účel: Péče o válečné hroby - program neinvestice

271 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 e Strana 2 Účelové neinvestiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití účel: Neinvestiční transfery na provoz škol Celkem Celkem Ú H R N E M 1 720,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,57 účel: Neinvestiční úpravy komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb. Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : telefon : února 2005

272 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 6 f Účelové investiční dotace obcím Příjemce (v tis. Kč) Rozpočet 2004 Skutečnost č. usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Obec Kostelní Lhota CZ ,00 139,00 139,00 usnesení vlády účel: Město Planá CZ ,00 370,00 370,00 č. 427/1999 Péče o válečné hroby Město Jablonec nad Nisou CZ ,00 520,00 520,00 č. 1292/1999 program č investice Statutární město Brno CZ0622 0, , ,02 Obec Bělá pod Pradědem CZ ,00 536,00 536,00 Celkem 1 565, , ,02 Vypracoval: Jitka Mikulková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon : telefon : února 2005

273 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury , , ,53 100,00% 0, , ,00 100,00% , , ,53 100,00% Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení , , ,28 100,00% 0, , ,00 100,00% , , ,28 100,00% Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních 9 300, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00% systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů , , ,23 100,72% 0, , ,75 99,96% , , ,98 100,70% Ochrana utajovaných skutečností , , ,28 100,63% 922,00 865,00 865,00 100,00% , , ,28 100,62% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality , , ,83 145,45% 200, , ,00 100,00% , , ,83 145,07% Rozvoj strategického zpravodajství , , ,65 100,00% 0,00 0,00 0, , , ,65 100,00% Rozvoj sil speciálních operací , , ,58 99,91% 0,00 0,00 0, , , ,58 99,91% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství 1 000,00 969,00 968,25 99,92% 0,00 0,00 0, ,00 969,00 968,25 99,92% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického , , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR , , ,83 134,85% 0, , ,96 108,92% , , ,79 134,81% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství 4 000, , ,10 99,75% 0,00 0,00 0, , , ,10 99,75% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska , , ,11 110,30% , , ,19 100,20% , , ,30 108,96% Rozvoj a modernizace dělostřelectva , , ,21 100,00% 0, , ,00 100,00% , , ,21 100,00% Modernizace protiletadlového vojska , , ,52 100,00% 5 400, , ,00 100,00% , , ,52 100,00% Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 0, , ,51 246,19% 0,00 902,00 902,00 100,00% 0, , ,51 233,89% 0, , ,49 99,99% 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 99,99% , , ,04 100,67% 0,00 0,00 0, , , ,04 100,67%

274 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil , , ,99 100,30% 3 940, , ,17 99,98% , , ,16 100,29% Rozvoj a modernizace taktického letectva , , ,40 100,22% , , ,29 100,00% , , ,69 100,16% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L-159 0, , ,97 90,63% 0, , ,50 99,94% 0, , ,47 94,37% Modernizace vrtulníkového letectva , , ,74 103,55% 0,00 0,00 0, , , ,74 103,55% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj 5 064, , ,30 99,96% 936,00 494,00 494,00 100,00% 6 000, , ,30 99,96% meteorologie Rozvoj logistiky vzdušných sil 2 000, , ,90 99,94% 0,00 0,00 0, , , ,90 99,94% Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu , , ,55 103,77% , , ,00 100,00% , , ,55 103,11% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil , , ,05 154,91% 2 500, , ,27 99,99% , , ,32 153,43% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích , , ,72 161,56% 0,00 0,00 0, , , ,72 161,56% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR 5 333, , ,55 97,33% 0,00 0,00 0, , , ,55 97,33% Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády 1 565, , ,02 98,99% , , ,07 99,91% , , ,09 99,66% Bezpečnostní investice NATO , , ,72 149,26% 0, , ,64 167,21% , , ,36 149,39% Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a , , ,32 99,09% 0,00 0,00 0, , , ,32 99,09% pracovišť Armády ČR Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení , , ,35 99,99% 6 000, , ,81 99,85% , , ,16 99,99% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř , , ,81 99,88% 0, , ,00 100,00% , , ,81 99,88% logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 0, , ,49 99,99% , , ,53 100,00% , , ,02 100,00%

275 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách , , ,99 106,13% 0,00 0,00 0, , , ,99 106,13% 7 800, , ,87 171,83% 0,00 0,00 0, , , ,87 171,83% , , ,42 99,99% 0,00 0,00 0, , , ,42 99,99% , , ,94 99,71% 1 200, , ,00 100,00% , , ,94 99,72% , , ,78 41,16% 0,00 0,00 0, , , ,78 41,16% , , ,06 99,36% ,00 220,00 218,77 99,44% , , ,83 99,36% , , ,49 104,09% 7 000, , ,00 101,74% , , ,49 104,03% , , ,02 99,97% 0,00 0,00 0, , , ,02 99,97% , , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, , , ,00 100,00% , , ,15 98,08% , , ,04 104,93% , , ,19 101,53% , , ,41 100,00% 0,00 0,00 0, , , ,41 100,00% , , ,89 98,90% , , ,35 100,37% , , ,24 99,63% 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 100,00% 0, , ,78 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 99,88% 0, , ,91 99,88% , , ,33 110,03% , , ,11 100,70% , , ,44 108,31%

276 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury ,00% ,00% ,00% Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení ,00% ,00% ,00% Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních ,00% ,00% systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů ,72% ,96% ,70% Ochrana utajovaných skutečností ,63% ,00% ,62% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality ,34% ,00% ,03% Rozvoj strategického zpravodajství ,00% ,00% Rozvoj sil speciálních operací ,91% ,91% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství ,92% ,92% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického ,00% ,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR ,85% ,92% ,81% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství ,75% ,75% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska ,30% ,20% ,96% Rozvoj a modernizace dělostřelectva ,00% ,00% ,00% Modernizace protiletadlového vojska ,00% ,00% ,00% Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil ,19% ,00% ,89% ,99% ,99% ,67% ,67%

277 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ,30% ,98% ,29% Rozvoj a modernizace taktického letectva ,22% ,00% ,16% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L ,63% ,94% ,37% Modernizace vrtulníkového letectva ,55% ,55% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj ,96% ,00% ,96% meteorologie Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94% ,94% Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu ,77% ,00% ,11% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil ,91% ,99% ,43% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích ,43% ,43% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR ,33% ,33% Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády ,99% ,91% ,66% Bezpečnostní investice NATO ,82% ,98% ,80% Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a ,09% ,09% pracovišť Armády ČR Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ,99% ,85% ,99% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř ,88% ,00% ,88% logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ,99% ,00% ,00%

278 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 a Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování programů Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách ,13% ,13% ,83% ,83% ,99% ,99% ,71% ,00% ,72% ,16% ,16% ,36% ,44% ,36% ,09% ,74% ,03% ,97% ,97% ,00% ,00% ,08% ,93% ,53% ,00% ,00% ,90% ,37% ,63% ,00% ,00% ,88% ,88% ,17% ,60% ,95%

279 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 1 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Evidenční Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem číslo Název programu Rozpočet Rozpočet Rozpočet programu Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury ,93% ,00% ,60% Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení ,67% ,00% ,70% Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních ,63% ,63% systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů ,20% ,96% ,57% Ochrana utajovaných skutečností ,63% ,00% ,56% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality ,23% ,86% ,79% Rozvoj strategického zpravodajství ,12% ,12% Rozvoj sil speciálních operací ,59% ,59% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství ,92% ,92% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického ,00% ,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR ,91% ,71% ,81% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství ,75% ,75% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska ,58% ,60% ,04% Rozvoj a modernizace dělostřelectva ,23% ,00% ,90% Modernizace protiletadlového vojska ,72% ,00% ,99% Rozvoj a modernizace chemického vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů ,19% ,00% ,89% ,75% ,75%

280 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 2 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil ,50% ,50% Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ,20% ,98% ,85% Rozvoj a modernizace taktického letectva ,23% ,39% ,95% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L ,63% ,94% ,37% Modernizace vrtulníkového letectva ,79% ,79% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj ,83% ,00% ,25% meteorologie Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94% ,94% Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu ,13% ,00% ,66% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil ,65% ,99% ,90% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích ,92% ,92% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR ,35% ,35% Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády ,99% ,91% ,66% Bezpečnostní investice NATO ,35% ,21% ,82% Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a ,47% ,47% pracovišť Armády ČR Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení ,95% ,85% ,09% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostř. logistiky ,69% ,40% ,07%

281 Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN za období 12/2004 Tabulka č. 7 b Strana 3 Období: leden až prosinec 2004 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Evidenční číslo programu Název programu Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Celkem za všechny programy (v tis. Kč) Běžné výdaje účelově určené na financování Výdaje účelově určené na financování programů Kapitálové výdaje celkem programů reprodukce majetku reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách ,46% ,49% ,55% ,79% ,79% ,83% ,83% ,24% ,24% ,86% ,00% ,63% ,20% ,20% ,26% ,44% ,28% ,02% ,17% ,16% ,97% ,97% ,00% ,00% ,38% ,98% ,00% ,31% ,31% ,07% ,70% ,40% ,36% ,36% ,19% ,19% ,27% ,05% ,41%

282 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR Tabulka č. 8 Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v tis. Kč Ukazatel Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle 47 k 1.1.hodnoceného roku Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce z toho Použito v hodnoceném roce Převod podle 47 za hodnocený rok Zůstatek prostředků převedených do RF podle 47 k hodn.roku (sl ) Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom: Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů Ostatní z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU Vypracoval : Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: telefon: ledna 2005

283 Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Tabulka č. 9 Strana 1 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč na dvě des. místa) Předčíslí Limity na účtech Zůstatky na účtech v Nečerpaný limit Skutečnost z Rozdíl bankovního řádek UKAZATEL v ČNB ČNB sl.0 mínus sl.1 finančního sl.3 mínus sl. 1 účtu přijato/čerpáno výkazu V Příjmový účet OSS , ,59 0, Odvody PO 2 263, ,05 0, Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD 0, Vratky důchodů z minulých let 464,68 464,68 0, Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby 0, Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ 0, Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění 0,00 8 Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až , ,32 0, Kapitálové příjmy , ,87 0, Běžné přijaté dotace 1) , ,34 0, ) Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) , ,32 0, Příjmy ze zdrojů ES 0, Kapitálové přijaté dotace 0,00 0,00 0,00 14 Přijaté dotace celkem ř. 10 až , ,66 0, Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , ,13 0, Pojistné na důchodové pojištění , ,53 0,00 17 Daňové příjmy celkem ř. 15 a , ,66 0,00 18 Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 8,9,14 a , ,51 0, Platy, ostatní platby a pojistné 3) , ,50 642, ,54 0, Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN , , , ,75 0, Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, OPPP, pojistného a výdajů na financování , , , ,18 0,07 programů 5) Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 21 mínus , , , ,94 0, Důchody + (MPSV ú /0710) , ,23 0, ,24 0, Dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost , ,04 0, ,04 0, Dávky státní sociální podpory 0,00 0, Ostatní dávky 6) , ,23 0, ,24 0,01 27 Ostatní dávky celkem ř. 24 až , ,27 0, ,28 0, Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prostředky na pasívní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prostředky na insolventnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 27 až 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Neinvestiční výdaje organ. složek státu celkem ř. 19,20,22,23,27 a , , , ,75 0, Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol 7) , , , ,89 0, Dotace občanským sdružením na činnost 8) 4 650, ,00 13, ,00 0, Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím 9) 4 013, ,50 342, ,50 0, Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příspěvky na provoz PO , ,22 0, ,22 0, Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. programů evid. v ISPROFIN , ,29 35, ,29 0, Převody NF na spolufinancování programu Phare 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody NF na spolufinancování programu Ispa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody NF na spolufinancování programu Sapard 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace (neinvestiční převody Mze) SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 Neinvestič. výd. OSS, VŠ, obč.sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv. výdaje OSS na fin. progr. SAPARD celkem ř. 32 až , , , ,65 0, Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN 10) , , , ,18 0, Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN , ,96 4, ,96 0, Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních převaděčů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na fin. programů obnovy státního majetku po povodních PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Individuálně posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování programů evid. v ISPROFIN ř. 48 až , , , ,14 0, Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN 11) , , , ,04 0, Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN , ,34 23, ,34 0, Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN 1 900, ,00 0, ,00 0, Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN , , , ,82 0, Invest. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace (investiční převody Mze) SZIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 Syst. určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. přev. NF a inv. výdaje OSS na fin. opatření programu SAPARD neevid. v ISPROFIN ř. 58 až , , , ,20 0,00 70 Indiv. posuzované a syst. určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. programů evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. převody NF a inv. výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN celkem ř. 57 a , , , ,34 0,00

284 Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31. prosinci 2004 Tabulka č. 9 Strana 2 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany ČR (v tis. Kč na dvě des. místa) Předčíslí bankovního účtu řádek UKAZATEL Limity na účtech v ČNB Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno Nečerpaný limit sl.0 mínus sl.1 Skutečnost z finančního výkazu Rozdíl sl.3 mínus sl. 1 V Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitol 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programů obnovy území po povodních ,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnutí záloh ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 13) , ,08 48, ,08 0,00 75 Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 71 až , ,08 48, ,08 0, Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám 2 070, ,00 0, ,00 0, Neinvestiční půjčky pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na podporu kombinované dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lesní hospodářství , ,87 0, ,87 0, Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zemědělství, potravinářství, krajina 7 543, ,84 0, ,84 0, ) Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN , ,00 0, ,00 0, Neinvestiční dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povodňových škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstraňování násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis. program-sucho) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 76 až , ,71 0, ,71 0, Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povodňových škod registr. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních s.p. Povodí a SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 90 až 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16) Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 7 070, ,00 0, ,00 0, Systémové invest. dotace a půjčky podnikatelským subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN Investiční dotace a návr. fin. výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V a V 34-12) ř. 47 a 89 Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. zříz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, obcím a NF celkem ř. 70 a 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,36 0, , , , ,34 0, Syst. investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podn.subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN ř. 96 až , ,00 0, ,00 0, Poskytnutí záloh ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř , ,08 48, ,08 0, Úhrn výdajů (suma V a V 34-12) ř. 99 až , , , ,78 0, ) z toho: RP 4132 = ,38 tis. Kč a RP 4152 = 1 198,96 tis. Kč ) z toho: RP 3121 = ,05 tis. Kč, RP 4135 = ,58 tis. Kč a RP 4232 = ,69 tis. Kč ) v tom: RP 5346 = ,70 tis. Kč, z toho: ,60 tis. Kč, ,90 tis. Kč, ,40 tis. Kč, ,20 tis. Kč, ,70 tis. Kč a ,90 tis. Kč ) v tom: RP 5346 = ,00 tis. Kč, z toho: ,00 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč, ,7 tis. Kč a ,9 tis. Kč 000 5) Celkově vyšší vykazování otevřeného limitu výdajů OSS MO o 0,90 Kč (oproti výpisu z účtů ČNB) bylo zapříčiněno zjištěním chyby ze strany Regionální pobočky Ostrava až po provedení vynulování účtu roku 2004 (viz. sdělení ČNB ze dne ). v tom: RP 5346 = ,30 tis. Kč, z toho: ,64 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,40 tis. Kč, ,26 tis. Kč a ,00 tis. Kč ) v tom: 4150, RP 5346 = ,00 tis. Kč ) z toho: 5111, RP 5511 = 329,06 tis. Kč, RP 5314 = ,00 tis. Kč, 5191, RP 5511 = ,08 tis. Kč, RP 5512 = ,68 tis. Kč a RP 5532 = 744,07 tis. Kč ) z toho: ,90 tis. Kč, ,10 tis. Kč, ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč ) z toho: 3113, RP 5323 = 3 166,00 Kč, 4316, RP 5321 = 425,50 tis. Kč a RP 5323 = 80,00 tis. Kč 908 OSS 10) v tom: RP 6361 = ,36 tis. Kč, z toho: ,00 tis. Kč a ,36 tis. Kč 916 OSS 11) v tom: RP 6361 = ,50 tis. Kč, z toho: ,38 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,19 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,00 tis. Kč, ,10 tis. Kč a ,83 tis. Kč 43 12) v tom: RP 6361 = ,00 tis. Kč, z toho: ,00 tis. Kč, ,00 tis. Kč a ,00 tis. Kč ) z toho: 3326, RP 5222 = 927,00 Kč, RP 5321 = 9 509,07 tis. Kč a RP 6341 = 3 903,01 tis. Kč ) z toho: 4312, RP 5221 = 1 560,00 tis. Kč a RP 5223 = 510,00 tis. Kč ) z toho: 5180, RP 5213 = ,00 tis. Kč a RP 5339 = 2 237,00 tis. Kč ) z toho: 5180, RP 6313 = ,00 tis. Kč Vypracoval: Ing. Ladislav Gala Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: telefon: telefon: února 2005

285 Příloha č. 10 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR) podřízené vojenské útvary a zařízení ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY ČR Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha Správa vojenského bytového fondu Praha Vojenská nemocnice Plzeň HC DUKLA Praha (házená) Vojenská nemocnice Brno VK DUKLA Liberec (volejbal) Vojenská nemocnice Olomouc CASRI Praha (vědecké a servisní pracoviště) Ústav leteckého zdravotnictví Praha

286 Příloha č. 11 Vývoj plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně porovnání s rokem 2003 Skutečnost 2003 v tis. Kč Porovnání Skutečnost / čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem (sl. 10/ sl. 2) říjen listopad prosinec Kapitálové výdaje ,03% Běžné výdaje ,33% Výdaje celkem ,66% Příjmy celkem ,67%

287 Struktura rozpočtu a jeho čerpání podle organizační struktury resortu MO v roce 2004 Příloha č. 12 v tis. Kč Organizační struktura Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR Ústřední správní úřad a přímo podřízené organizační útvary MO ,37% (ÚSÚ a PPOÚ MO) 1) Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace ,51% Velitelství sil podpory a výcviku 2) ,06% Velitelství společných sil ,42% Vojenský vlečkový úřad ,99% Celkem ,97% ÚSÚ a PPOÚ MO Příspěvkové organizace a ostatní samostatné organizace Velitelství sil podpory a výcviku Velitelství společných sil Vojenský vlečkový úřad 1) 2) V rozpočtu a čerpání za ÚSÚ a PPOÚ MO jsou zahrnuty celoresortní výdaje. Velitelství sil podpory a výcviku zahrnuje rozpočet i čerpání za nemovitou infrastrukturu.

288 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO ČR Příloha č. 13 v letech a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR (údaje v mil. Kč) V Ý D A J E Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 sloupec sl.4 / sl.3 I. Kapitálové výdaje celkem ,90 II. Běžné výdaje celkem ,01 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci ,93 II.2. Pojistné a příděl do FKSP ,94 II.3. Dávky sociálního zabezpečení ,13 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ,87 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům ,08 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) ,07 III. Celkové výdaje kapitoly MO ČR ,99 Výdaje kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2001) ,96 P Ř Í J M Y Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 sloupec sl.4 / sl.3 IV.1. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace ,16 IV.2. Příjmy z pojistného ,98 IV. Celkové příjmy kapitoly MO ČR ,06 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU (údaje v mld Kč) Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Porovnání 04/ 03 Hrubý domácí produkt (HDP) ,08 Výdaje státního rozpočtu ČR ,08 Míra inflace (přírůstek v %) 4,70% 1,80% 0,10% 2,80% - Podíl výdajů MO na HDP 1,94% 2,03% 2,09% 1,90% Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 6,56% 6,61% 6,58% 6,04% Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku.

289 Příloha č Porovnání hlavních druhů výdajů kapitoly MO ČR v letech 2001 až v mil. Kč Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok Kapitálové výdaje Pojistné a příděl do FKSP Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) Platy a ostatní platby za provedenou práci Dávky sociálního zabezpečení Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

290 Příloha č. 15 Strana 1 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČR ve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ I. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M / /03 Rozpis rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo obrany ČR na rok 2004 z Delimitace 24 systemizovaných míst a finančních prostředků do kapitoly Národní bezpečnostní úřad (odejmutí souhlasu k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně) /11 318/04 Uvolnění grantů od GA AV ČR - II. etapa z /15 973/04 Uvolnění prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a z tělovýchovy ČR na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti MO ČR /47 837/04 Převod prostředků do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR na z opravy a rekonstrukce vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí /47 526/04 Úprava závazných ukazatelů výdajů na financování programů reprodukce z majetku kapitoly MO ČR * /48 045/04 Uvolnění grantů od GA AV ČR z /49 085/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ČR z na revitalizaci rybníka Polečnický /49 086/04 Převod prostředků na financování projektů výzkumu a vývoje z kapitoly z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR /10 265/04 Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2004 z kapitoly z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR POŘ. ČÍS. 343/3 441/04 z Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ II. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M /52 743/04 Převod prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv z do oblasti ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů /53 906/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR z na projekty výzkumu a vývoje /49 986/04 Uvolnění prostředků z vládní rozpočtové rezervy na financování operace z Trvalá svoboda v Afghánistánu /57 005/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR z na zabezpečení nepřetržitého provozu letecké záchranné služby /57 881/04 Uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položka vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení voleb v roce /58 955/04 Snížení specifického dílčího ukazatele "Ostatní sociální dávky" na úhradu z lázeňské péče a rekreačních pobytů v zařízeních VLRZ * /62 249/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR z na projekty výzkumu a vývoje /63 440/04 Uvolnění prostředků na granty z GA AV ČR - IV. etapa z /68 354/04 Navýšení závazného ukazatele "Program sociální prevence a prevence z kriminality" na vyšetření válečných veteránů o 115 tis. Kč * /70 782/04 Navýšení závazného ukazatele "Programy v působnosti poskytovatelů" z o 194 tis. Kč v rámci kapitoly MO ČR * /51 247/04 Převod prostředků do kapitoly Kancelář prezidenta republiky z na perimetrickou ochranu Pražského hradu /76 692/04 Úprava závazných ukazatelů výdajů na financování programů reprodukce z majetku schválené rozpočtovým výborem PS PČR * /79 064/04 Uvolnění prostředků na granty z GA AV ČR - V. etapa z

291 Příloha č. 15 Strana 2 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ČR ve prospěch kapitoly MO ČR za rok 2004 POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ III. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M /81 660/04 Investiční dotace na sportovní reprezentaci na rok 2004 z kapitoly z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR /82 685/04 Převod prostředků z kapitoly Národní bezpečnostní úřad ČR z na financování projektů výzkumu a vývoje /84 904/04 Převod prostředků z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost z na financování projektů výzkumu a vývoje pro VTÚO Brno /85 717/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR z na vybavení výcvikového střediska irácké policie /90 522/04 Převod prostředků z ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR z do oblasti financování programů reprodukce majetku * /96 109/04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR určené z na podporu výzkumného projektu pro VLA JEP Hradec Králové /96 228/04 Převod prostředků z ostatních běžných výdajů kapitoly MO ČR z do oblasti financování programů reprodukce majetku * /99 125/04 Převod prostředků do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR z na vybudování památníků letcům ve Velké Británii / /04 Snížení závazného ukazatele ostatní sociální dávky o tis. Kč z na úhradu lázeňské a rekreační péče VLRZ oprávněným osobám * / /04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR z na financování výzkumného projektu pro VLA JEP Hradec Králové / /04 Úprava závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly MO ČR v rámci ukazatele z "Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku" * POŘ. ČÍS. Č.j.: MF ČR OBSAH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ IV. čtvrtletí 2004 (údaje v tis. Kč) ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉ P Ř Í J M Y C E L K E M / /04 Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ČR z na výzkum a vývoj pro potřeby UO Brno / /04 Převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na úhradu z nákladů letecké přepravy záchranných týmů do Maroka a Iránu / /04 Převod prostředků do kapitoly Ministerstvo dopravy ČR z na zabezpečení letového ověřování pozemních zařízení letišť AČR / /04 Snížení závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu určeného z na financování programů reprodukce majetku * / /04 Navýšení prostředků na platy, povinné pojistné a FKSP na základě z usnesení vlády ČR č. 1023/ stanovení dalšího platu na II. pololetí / /04 Úprava závazných ukazatelů na financování programů reprodukce majetku ze schválená RV PS PČR usnesením č. 471 ze dne * / /04 Snížení závazného ukazatele "ostatní sociální dávky" a navýšení závazného ze ukazatele "důchody" ( tis. Kč) * / /04 Úprava mzdových limitů p.o. SVBF Praha v návaznosti na skutečný ze vývoj pracovníků této p.o. * / Převod prostředků z kapitoly Ministerstvo dopravy ČR účelově určené z na financování projektů výzkumu a vývoje Ú H R N E M Z M Ě N Y v tom: I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Úhrn rozpočtových opatření kapitoly MO ČR z toho: RO z toho: PO z toho: podnikatelské subjekty z toho: obce a okresní úřady z toho: ostatní subjekty Poznámka: Rozpočtová opatření označená * neovlivnila souhrnné ukazatele příjmů a výdajů kapitoly MO ČR.

292 Příloha č. 16 Vývoj výdajů kapitoly MO ČR v letech 2001 až ,00% 8,00% Podíl výdajů kapitoly MO ČR na státním rozpočtu ČR v mil. Kč ,50% 6,60% 6,60% 6,04% 6,00% 4,00% Podíl výdajů kapitoly MO ČR na HDP ,94% 2,03% 2,09% 1,90% 2,00% 0 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok ,00%

293 Příloha č. 17 Porovnání celkového čerpání kapitoly MO ČR ve stálých cenách roku Celkové čerpání kapitoly MO ČR v mil. Kč Čerpání kapitoly MO ČR (ve stálých cenách roku 2001) Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004

294 Číslo programu a Název programu a program. programového okruhu okruhu Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 1 (v tis. Kč) ,60% ,70% ,63% Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů ,86% Ochrana utajovaných skutečností ,92% ,33% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality ,53% ,53% 0 Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti ,90% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického ,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR ,85% ,00% Rozvoj strategického zpravodajství ,12% Rozvoj sil speciálních operací ,59% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství ,92% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství ,75% ,93% 1 Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie ,78% Modernizace protiletadlového vojska ,99% Čerpání % čerpání k UR

295 Číslo programu a program. okruhu Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 2 (v tis. Kč) Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů ,75% Výstavba a modernizace výcvikových zařízení ,83% pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ,56% ,90% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska ,06% Rozvoj a modernizace dělostřelectva ,90% Rozvoj a modernizace chemického vojska ,00% ,73% 2 Rozvoj pozemních sil ,08% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L ,37% Modernizace vrtulníkového letectva ,24% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj ,25% meteorologie Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu ,55% ,85% Rozvoj a modernizace taktického letectva ,79% Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil ,12% ,29% 3 Rozvoj vzdušných sil ,24% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích ,36% % čerpání k UR

296 Číslo programu a program. okruhu Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 3 (v tis. Kč) ,36% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR ,35% Zachování a obnova historických hodnot a tradic ,66% armády Bezpečnostní investice NATO ,71% ,53% 4 Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,44% Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a ,47% pracovišť Armády ČR ,47% Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních ,09% zařízení ,09% 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví ,72% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních ,07% prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ,55% Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí ,66% energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí ,78% Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky ,24% Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ,71% ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku ,20% % čerpání k UR

297 Číslo programu a program. okruhu Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 (bez mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu) Název programu a programového okruhu Systémově určené Stanovený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Stanovený rozpočet celkem Systémově určené Upravený rozpočet Běžné Individuálně výdaje posuzované související Upravený rozpočet celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Příloha č. 18 Strana 4 (v tis. Kč) ,31% 6 Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,31% Rozvoj vojenského školství a vzdělávání ,08% Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace ,97% Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče ,00% ,16% Zabezpečení centralizovaných správních funkcí ,28% ,28% 7 Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a ,79% rozvoj lidských zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ,31% Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry ,36% Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel ,19% ,94% Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT ,59% MO Výstavba, obnova a provozování informačních ,64% systémů MO ,96% 8 Informační systémy ,07% ,23% ,63% Celkem výdaje na programové financování ,65% % čerpání k UR

298 Příloha č. 19 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury ,00% Pořízení a modernizace operačně taktických systémů ,00% velení a řízení Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a ,00% identifikačních systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů ,70% Ochrana utajovaných skutečností ,62% ,34% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality ,07% ,07% Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti ,27% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického ,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR ,81% ,70% Rozvoj strategického zpravodajství ,00% Rozvoj sil speciálních operací ,91% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství ,92% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství ,75% ,92% Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie ,57% Modernizace protiletadlového vojska ,00% Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů ,99% % čerpání k UR Čerpání (v tis. Kč) Čerpání celkem Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil ,67%

299 Příloha č. 19 Strana 2 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ,29% ,29% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska ,96% Rozvoj a modernizace dělostřelectva ,00% Rozvoj a modernizace chemického vojska ,89% ,90% Rozvoj pozemních sil ,72% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L ,37% Modernizace vrtulníkového letectva ,55% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj ,96% meteorologie Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu ,11% ,77% Rozvoj a modernizace taktického letectva ,16% Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil ,43% ,71% Rozvoj vzdušných sil ,11% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních ,56% operacích ,56% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR ,33% Zachování a obnova historických hodnot a tradic ,66% armády Bezpečnostní investice NATO ,39% ,55% Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,38% (v tis. Kč) Čerpání celkem

300 Příloha č. 19 Strana 3 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a ,09% pracovišť Armády ČR ,09% Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních ,99% zařízení ,99% Rozvoj vojenského zdravotnictví ,87% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních ,88% prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ,00% Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí ,13% energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí ,83% Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky ,99% Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ,72% ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku ,16% ,01% Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,01% Rozvoj vojenského školství a vzdělávání ,03% Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace ,97% Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče ,00% ,31% Zabezpečení centralizovaných správních funkcí ,36% ,36% Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů ,71% (v tis. Kč) Čerpání celkem

301 Příloha č. 19 Strana 4 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Upravený rozpočet Individuálně posuzované Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem VÝDAJE CELKEM Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Systémově určené ROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Čerpání celkem Čerpání Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Běžné Individuálně výdaje posuzované související Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ,00% Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry ,00% Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel ,88% ,98% Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT ,53% MO Výstavba, obnova a provozování informačních ,63% systémů MO ,71% Informační systémy ,52% ,23% ,34% Celkem výdaje na programové financování ,31% (v tis. Kč) Čerpání celkem

302 Příloha č. 20 Strana 1 Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Rezervní fond Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti Výstavba specializovaných sil Armády ČR Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace chemického vojska Rozvoj pozemních sil Modernizace vrtulníkového letectva Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Rozvoj a modernizace taktického letectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Čerpání Čerpání Běžné výdaje (v tis. Kč) MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKEM Čerpání celkem

303 Příloha č. 20 Strana 2 Výdaje mimorozpočtových zdrojů určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související za období 12/2004 Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Systémově určené Rezervní fond Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE Zdroje NATO Čerpání Individuálně posuzované Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje Čerpání celkem Systémově určené Individuálně posuzované Čerpání Běžné výdaje (v tis. Kč) MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE CELKEM 3 Rozvoj vzdušných sil Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích Bezpečnostní investice NATO Zabezpečení mezinárodní spolupráce Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ostatním materiálem Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Informační systémy Celkem výdaje na programové financování Čerpání celkem

304 Příloha č. 21 Strana 1 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program Název Individuálně Systémově určené Běžné výdaje posuzované výdaje související výdaje C E L K E M Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů Ochrana utajovaných skutečností Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti Rozvoj velení, řízení a bezpečnosti Pořízení a modernizace prostředků topografického a geodetického zabezpčení Výstavba specializovaných sil AČR Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj strategického zpravodajství Rozvoj sil speciálních operací Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie Modernizace protiletadlového vojska Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Rozvoj pozemních sil Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska Rozvoj a modernizace dělostřelectva Rozvoj a modernizace chemického vojska Rozvoj pozemních sil Rozvoj pozemních sil Modernizace vrtulníkového letectva Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu Rozvoj vzdušných sil Rozvoj a modernizace taktického letectva Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil Rozvoj vzdušných sil Rozvoj vzdušných sil

305 Příloha č. 21 Strana 2 Přehled převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 převedených podle 47 zákona č. 218/2000 Sb. do rezervního fondu v oblasti financování programů reprodukce majetku (v tis. Kč) Program Název Individuálně Systémově určené Běžné výdaje posuzované výdaje související výdaje C E L K E M Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích Zabezpečení mezinárodní spolupráce Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR Bezpečnostní investice NATO Zabezpečení mezinárodní spolupráce Zabezpečení mezinárodní spolupráce Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení Rozvoj vojenského zdravotnictví Rozvoj vojenského zdravotnictví Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí Rozvoj vojenského školství a vzdělávání Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů Zabezpečení centralizovaných správních funkcí Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a rozvoj lidských zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Přezbrojování AČR obrněnými transportéry Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Informační systémy Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO Informační systémy Informační systémy C E L K E M C E L K E M C E L K E M P R O G R A M O V É F I N A N C O V Á N Í

306 Příloha č. 22 Strana 1 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury ,00% Pořízení a modernizace operačně taktických systémů ,00% velení a řízení Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a ,00% identifikačních systémů Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů ,00% Ochrana utajovaných skutečností ,98% ,99% Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality ,81% ,81% Rozvoje velení, řízení a bezpečnosti ,96% Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického ,00% zabezpečení Výstavba specializovaných sil Armády ČR ,85% ,86% Rozvoj strategického zpravodajství ,00% Rozvoj sil speciálních operací ,91% Rozvoj vojenského obranného zpravodajství ,92% 1 0 1

307 Příloha č. 22 Strana 2 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství ,75% ,92% Rozvoj vojenského zpravodajství a topografie ,88% Modernizace protiletadlového vojska ,00% Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů ,99% Výstavba a modernizace výcvikových zařízení ,00% pozemních sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil ,00% ,00% Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska ,99% Rozvoj a modernizace dělostřelectva ,00% Rozvoj a modernizace chemického vojska ,00% ,99% Rozvoj pozemních sil ,99% Modernizace a zabezpečení provozu v systému L ,37% Modernizace vrtulníkového letectva ,00% Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie ,96% 3 0 3

308 Příloha č. 22 Strana 3 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu ,00% ,97% Rozvoj a modernizace taktického letectva ,00% Rozvoj logistiky vzdušných sil ,94% Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil ,66% ,97% Rozvoj vzdušných sil ,77% Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních ,00% operacích ,00% Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR ,33% Zachování a obnova historických hodnot a tradic ,66% armády Bezpečnostní investice NATO ,28% ,27% Zabezpečení mezinárodní spolupráce ,36% Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a ,09% pracovišť Armády ČR ,09% Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních ,99% zařízení ,99%

309 Příloha č. 22 Strana 4 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem 5 Rozvoj vojenského zdravotnictví ,87% Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních ,88% prostř. logistiky Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu ,00% Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí ,00% energetických zdrojů Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí ,78% Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky ,99% Zabezpečení vojsk PHM, proviantím, výstrojním a ,80% ostatním materiálem Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku ,16% ,93% Rozvoj logistiky a ochrana životního prostředí ,93% Rozvoj vojenského školství a vzdělávání ,95% Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace ,97% Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče ,00% ,96% Zabezpečení centralizovaných správních funkcí ,36%

310 Příloha č. 22 Strana 5 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku, které nebyly za období 12/2004 vyčerpány ani převedeny do rezervního fondu Číslo programu a program. okruhu Název programu a programového okruhu Kapitálové výdaje Upravený rozpočet Běžné výdaje související Upravený rozpočet celkem Kapitálové výdaje Čerpání Běžné výdaje související Čerpání celkem % čerpání k UR Kapitálové výdaje N E D O Č E R P Á N O Běžné výdaje související (v tis. Kč) Nedočerpán o celkem ,36% Zabezpečení centrálních správních funkcí MO a ,72% rozvoj lidských zdrojů Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil ,00% Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry ,00% Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel ,88% ,98% Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT ,12% MO Výstavba, obnova a provozování informačních ,87% systémů MO ,58% Informační systémy ,46% ,53% ,56% Celkem výdaje na programové financování ,55%

311 Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu běžných výdajů roku 2004 (mimo programové financování), skutečné čerpání za rok 2004 a porovnání s rokem 2003 Hodnocený ukazatel Výdaje celkem 2003 Stanovený rozpočet 2004 Upravený rozpočet 2004 Výdaje celkem 2004 Plnění v % k UR Příloha č. 23 v tis. Kč Index 04/03 sloupec sl. 4/sl. 3 sl. 4/sl. 1 Běžné výdaje mimo programové financování celkem ,95% 1,00 Běžné výdaje rozpočtových organizací ,94% 1,02 v tom : - platové prostředky a OPPP ,47% 0,92 - pojistné a příděl do FKSP ,28% 0,94 - dávky sociálního zabezpečení ,94% 1,13 - ostatní neinvestiční výdaje ,49% 1,08 z toho - nákup materiálu ,91% 0,78 - nákup vody, paliv a energií ,56% 0,71 - nákup služeb ,91% 1,28 - ostatní nákupy ,96% 0,91 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ,00% 1,11 - ostatní výdaje ,37% 2,34 Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,11% 0, ,98% 0,64

312 Příloha č. 24 Vývoj příjmů kapitoly MO ČR v letech 2001 až v mil. Kč rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace Příjmy z pojistného Celkem příjmy kapitoly MO ČR

313 Příloha č. 25 Výdaje na aktivity kapitoly MO ČR uskutečněné v roce 2004 (v tis. Kč) Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání celkem % čerpání k UR AKTIVITY CELKEM ,69% Z TOHO 1. Oblast velení a řízení ,25% z toho: běžné výdaje ,10% kapitálové výdaje ,11% 2. Oblast výstavby a rozvoje ,36% z toho: běžné výdaje ,23% kapitálové výdaje ,25% 3. Oblast přípravy, využití a zabečení lidských zdrojů ,75% z toho: běžné výdaje ,15% kapitálové výdaje ,01% 4. Oblast přípravy vojsk ,13% z toho: běžné výdaje ,00% kapitálové výdaje ,71% 5. Příprava záloh a zahraniční aktivity ,43% z toho: běžné výdaje ,64% kapitálové výdaje ,60% 6. Ekologie a odprodej nepotřebného materiálu ,00% z toho: běžné výdaje ,00% kapitálové výdaje Oblast komunikace a vztahů s veřejností ,99% z toho: běžné výdaje ,99% kapitálové výdaje Celorezortní aktivity - v působnosti centrálních prvků řízení ,90% z toho: běžné výdaje ,48% kapitálové výdaje ,67% 9. Transfery, příspěvky a dotace ,74% z toho: běžné výdaje ,91% kapitálové výdaje ,36%

314 příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku dotace na investice příspěvek na provoz příspěvek na reprodukci majetku Příloha č. 26 Strana 1 Vývoj neinvestičních transferů a investičních dotací poskytnutých v letech 2001 až 2004 příspěvkovým organizacím zřízeným MO ČR v tis. Kč Název příspěvkové organizace Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Vojenská nemocnice Plzeň Ústav leteckého zdravotnictví Praha CELKEM org. vojenského zdravotnictví VTÚ letectva a PVO Praha VTÚ elektroniky Praha VTÚ ochrany Brno VTÚ výzbroje a munice Slavičín VTÚ pozemního vojska Vyškov CELKEM vojenské technické ústavy CASRI Praha VK Dukla Liberec HC Dukla Praha CELKEM org. sportovní reprezentace VLRZ Praha SVBF Praha CELKEM příspěvkové organizace od roku 2003 je čerpání včetně mimorozpočtových zdrojů dotace na investice

315 Vojenské nemocnice Příloha č. 26 Strana 2 v tis. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Plzeň Vojenská nemocnice Olomouc Ústav leteckého zdravotnictví Praha Vojenská nemocnice Brno Ostatní příspěvkové organizace v tis. Kč CASRI Praha HC Dukla Praha VK Dukla Liberec v tis. Kč SVBF Praha VLRZ Praha

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování)

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. vedené v ISPROFIN (programové financování) O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. VÝDAJE KAPITOLY MO ČR 18 I.3.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v ISPROFIN

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H strana I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 15 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 18 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně,

udržení stávajícího rozsahu zahraničních misí v operacích NATO i mimo ně, ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (dále jen MO) je, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, informovat veřejnost a partnerské země

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Ministerstvo obrany České republiky (dále jen MO) v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává publikaci, jejímž cílem je informovat veřejnost a partnerské

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení

Následně v rámci procesu schválení rozpočtu na rok 2010 byla vůči Ministerstvu obrany uplatněna aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v

Zákonem číslo 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, byly kapitole Ministerstvo obrany vyčleněny rozpočtové prostředky v ÚVOD Cílem publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již pošesté, je podat veřejnosti, ale i partnerským zemím, ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2017 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Cílem publikace je v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informovat

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2016 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2015 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky

ROZPOČET FAKTA & TRENDY Ministerstvo obrany České republiky ROZPOČET FAKTA & TRENDY 2014 Ministerstvo obrany České republiky ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 189 7 Kancelář prezidenta republiky 189 7 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany

ÚVOD Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2002 kapitola Ministerstvo obrany ÚVOD Cílem této publikace, vydávané Ministerstvem obrany České republiky (MO ČR) již popáté, je podat veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale i partnerským zemím

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 48 Příloha č. 5 k zákonu č. 457/23 Sb. státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 144 Kancelář prezidenta republiky 144 22 1 Rozvoj

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

OBSAH. 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu. 15 1.3. Rezervní fond. 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 30 1.5.1. Vývojové

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 3 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Čerpání prostředků státního rozpočtu Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování sektorové politiky financování obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2007 V Praze dne 10. dubna 2008 Č.j.: KPR 3004/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2007 Předkládá: PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. vedoucí Kanceláře prezidenta republiky OBSAH:

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky Informační Systém PROgramového FINancování Číslo Předpoklád. řádku Název položky zdrojů a potřeb výdaje Rozpočet Index 2005 2006 2006/2005 1 2 3 4 5 údaje v tis. Kč Název kapitoly: Číslo kapitoly Kancelář

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo

122 Příloha č. 5 k zákonu 490/2001Sb. v tis. Kč Z toho výdaje. Evidenční číslo Evidenční číslo Název programu 122 Příloha č. 5 k zákonu v tis. Kč Z toho výdaje Celkový součet registrovaných akcí* 301010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 117 870 45 700 301020 Obnova a dostavba

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XARZL čj. MSMT-16620/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Výdaje na financování programů

Výdaje na financování programů 121 Příloha č.5 k zákonu č.491/2000 Sb. financování programů Evidenční v tisících Kč 301 010 Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu 95 000 301 020 Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2270/14 V Praze 4. září 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 10. září 2014 v 19:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2014

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2014 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne zastupitelstvo obce Pohorovice

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 15. dubna 2016 Č.j.: KPR 2028/2016 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2015 Předkládá: Ing.

Více

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí

RU % z celku. Úpravy za 4. čtvrtletí 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2011 byly rozpočtovány ve výši 50 545 091,70 tis. Kč, byly splněny do výše 50 077 522,65 tis. Kč, tj. na 99,07 % RU.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více