MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I"

Transkript

1 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad Ing. Vlastimil Štěpán starosta V Dačicích: 20. května 2011 Vyvěšeno: Sejmuto: Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 31. května června 2011

2 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 10 BĚŽNÉ PŘÍJMY 10 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 20 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 29 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA 29 MAJETEK MĚSTA 30 FINANČNÍ INVESTICE 32 STAVY ÚČTŮ 32 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 33 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 MONITORING HOSPODAŘENÍ DLUHOVÁ SLUŽBA 36 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 37 FINANČNÍ KONTROLA 37 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 39 NÁVRH NA USNESENÍ 40 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 61 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 62 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 63 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 64 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 65 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 66 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 68 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 70 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 72 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 74 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 75 PŘÍLOHY: ÚČETNÍ VÝKAZY MĚSTA K o ROZVAHA o VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2

3 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 o PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZÁŘÍ 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 LISTOPAD 2010 ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 PROSINEC 2010 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2010 ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 3

4 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2010 byl schválen na 21. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2010 jako přebytkový v objemech: příjmy ve výši ,80 tis. Kč, výdaje ve výši ,80 tis. Kč, přebytek rozpočtu ,00 tis. Kč. Splátky přijatých úvěrů a půjček budou ve výši ,30 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let na účtech ve výši 4.486,30 tis. Kč. ZMĚNY ROZPOČTU V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla předkládána a schvalována vždy, když se jednalo o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu; to znamená, že se ve většině případů jednalo o přijaté dotace z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. Bylo to například přijetí neinvestiční dotace účelově určené na příspěvek na péči ,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi 9.000,00 tis. Kč, neinvestiční účelové dotace přijaté na základě 37 lesního zákona v celkovém objemu 1.623,14 tis. Kč (na odborného lesního hospodáře) a nebo účelové investiční dotace na rekonstrukci sportovní haly ,10 tis. Kč a další dotační položky. Další změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Také v roce 2010 se v daňových příjmech změnily jednotlivé položky přijatých daní. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s důsledky projevů hospodářské a finanční krize v dopadech do daňových příjmů. Proto byly do rozpočtu města zapracovány odhady přijatých daní na základě opatrnosti. Během roku se některé položky daní naplňovaly příznivěji, než bylo odhadováno a schváleno v rámci rozpočtu, některé naopak nedosahovaly předpokládané výše. Zvýšení rozpočtu se týkalo např. daně z přidané hodnoty, která byla změnou rozpočtu navýšena o 1.198,00 tis. Kč. Snížení rozpočtu se dotklo např. daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti, kdy celkové snížení bylo o 1.227,00 tis. Kč. V průběhu roku jsou pečlivě sledovány a analyzovány vlivy působící na výši celkových příjmů do rozpočtu města. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Podrobnější popis změn rozpočtu v průběhu r je uveden v následující části komentáře. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Celkem bylo schváleno 26 rozpočtových opatření. Rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové v objemech: příjmy ,00 tis. Kč, výdaje ,00 tis. Kč, schodek 460,00 tis. Kč. Příjmy představují dotace na příspěvek na péči na rok 2010 ve výši ,00 tis. Kč a dotace na hmotnou nouzi na rok 2010 ve výši 9.000,00 Kč. Smluvní pokuta od dodavatele ÚSES činí 40,00 tis. Kč. Výdaje vzrostly o příspěvek na péči ve výši ,00 tis. Kč, o příspěvek na hmotnou nouzi ve výši 9.000,00 Kč. Dále se výdaje zvýšily o 500,00 tis. Kč na aktualizaci generelů ÚSES. Rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Příjmy se zvýšily o 652,66 tis. Kč a výdaje také o 652,66 tis. Kč. U příjmů se jednalo o zvýšení dotací: na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme na I. čtvrtletí 2010 dostali 230,46 tis. Kč a na agendu v oblasti sociálních služeb na rok 2010 to bylo 422,20 tis. Kč. Dále jsme v příjmech prováděli přesuny mezi položkami (změna účtování v roce 2010). Ve výdajové části změna odpovídá přijatým účelovým prostředkům na agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb ve výši 652,66 tis. Kč. Dále byl proveden přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů v částce 900,00 tis. 4

5 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Kč. Ve schváleném rozpočtu se počítalo s rekonstrukcí bytů v Antonínské ulici čp. 86/II a 88/II. Dle nového posouzení se jedná o opravu. Rozpočtové opatření č. 3/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané s příjmy ve výši 2.151,32 tis. Kč a výdaji ve výši 2.151,32 tis. Kč. Příjem od finančního úřadu za nárok na odpočet DPH za IV. čtvrtletí 2009 činil 1.948,38 tis. Kč. Dále se jednalo o zvýšení příjmů od Jemnické stavby ve výši 162,94 tis. Kč za sankční platbu týkající se sportovní haly. Dále jsme zvýšili příjmy z pronájmu pohřebních míst o 40,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 200,00 tis. Kč, výdaje 200,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 200,00 tis. Kč účelově určený na úhradu úroků z úvěru na financování sportovní haly. Výdaje 200,00 tis. Kč jsou určené na úhradu úroků z úvěru na halu. V rámci výdajů byl snížen příspěvek na provoz PO Nemocnice Dačice o 1.700,00 tis. Kč a tato částka byla přesunuta na zvýšení příspěvku PO ZŠ vkomenského ul. na opravu fasády. Rozpočtové opatření č. 5/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 262,32 tis. Kč, výdaje 262,32 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace ve výši 171,60 tis. Kč účelově určená na regionální funkci knihovny, neinvestiční příspěvek 71,20 tis. Kč účelově určený pro SDH Dačice a nedaňové příjmy za věcná břemena ve výši 19,52 tis. Kč. Zvýšení výdajů o 262,32 tis. Kč se týkalo výhradně běžných výdajů. Kromě výdajů, které kopírovaly účelové prostředky přijaté v rámci příjmů (tj. zvýšení výdajů na regionální funkci knihovny a zvýšení neinvestičního příspěvku dobrovolným hasičům), se jednalo o drobné přesuny mezi výdajovými položkami. Nejvyšší částkou v rámci těchto přesunů byla částka 27,00 tis. Kč, která byla přesunuta z výdajů na opravy a údržbu nebytových prostor blíže nespecifikovaných na výdaje na opravy a údržbu nebytových prostor, konkrétně na koupaliště. Rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 230,46 tis. Kč, výdaje 2.165,46 tis. Kč, schodek 1.935,00 tis. Kč. Příjmy zvyšovala neinvestiční dotace určená účelově na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 230,46 tis. Kč. Zvýšení výdajů se odehrálo ve skupině běžných výdajů a příčinou byl vyšší zájem občanů o půjčky z Fondu rozvoje bydlení právě o částku 1.935,00 tis. Kč. Schodek 1.935,00 tis. Kč byl pokryt z přebytků hospodaření minulých let a to z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní schválené přesuny mezi položkami běžných výdajů a kapitálových výdajů neovlivnily celkovou výši upraveného rozpočtu. Největší změnou bylo zvýšení výdajů o 900,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci přestavby budov čp. 1/I. - 5/I. Zvýšení kapitálových výdajů na uvedenou akci umožnilo snížení výdajů na spojovací chodník ul. Jiráskova a Komenského o 600,00 tis. Kč a snížení výdajů o 300,00 tis. Kč na komunikaci Červený Vrch II. etapa. Rozpočtové opatření č. 7/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města jako vyrovnané, nezvyšovalo příjmy ani výdaje. Řešilo pouze přesuny mezi položkami kapitálových výdajů: snížilo investiční výdaje na parkovací stání v ul. Máchova a v ul. Dlouhá o 2.400,00 tis. Kč a snížilo investiční výdaje na komunikaci Červený vrch II. etapa o 600,00 tis. Kč a zvýšilo investiční výdaje na ZTV Tři kříže o 3.000,00 tis.kč. Rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 23,40 tis. Kč, výdaje 23,40 tis. Kč. Příjmy byly zvýšeny o částku 23,40 tis. Kč a jednalo se o zvýšení příjmů z pronájmu. Změny rozpočtu v rámci běžných výdajů se realizovaly jako přesuny mezi jednotlivými položkami. Např. zvýšení výdajů na opravy komunikací v Hostkovicích bylo řešeno přesunem prostředků určených sice také na opravy komunikací, ale blíže nespecifikovaných (částka 700,00 tis. Kč). Zbývající částka 240,00 tis. Kč byla uvolněna z celkové částky neinvestičních příspěvků na pozemky na Nivách, o kterých se vědělo, že nebudou v průběhu letošního roku realizovány. Ostatní přesuny již nebyly tak významné. Rozpočtové opatření č. 9/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 424,67 tis. Kč, výdaje 774,67 tis. Kč, schodek rozpočtu 350,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční transfer ve výši 424,67 tis. Kč účelově určený na úhradu odborného lesního hospodáře (410,77 tis. Kč) a na výsadbu dřevin (13,90 tis. Kč). Tyto položky se objevily i v běžných výdajích jako účelově určené výdaje na odborného lesního hospodáře a na výsadbu dřevin. Ostatní změny byly řešeny zejména přesunem položek. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly konkretizovány částky příspěvků ve výdajích odsouhlasené radou pro jednotlivá občanská sdružení s tím, že se peníze přesouvaly z celkové částky blíže nespecifikované na konkrétní paragrafy a položky rozpočtové 5

6 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 skladby. Největší položkou, která se změnila v rámci kapitálových výdajů, bylo zvýšení investičních výdajů na komunikace v ul. Severní a Červený vrch 1.350,00 tis. Kč. Jednalo se o úhradu pozastávek na platby za tuto akci. Rozpočtové opatření č. 10/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 402,40 tis. Kč, výdaje 402,40 tis. Kč. Příjmy zvyšoval neinvestiční příspěvek ve výši 300,00 tis. Kč účelově určený na úhradu výdajů na volby do Parlamentu ČR a nedaňové příjmy přijaté z likvidace pojistné události na ČOV v Toužíně a z příjmů z pronájmů. Ve výdajích se změny týkaly pouze běžných výdajů. Byly řešeny opět přesuny mezi paragrafy, které zpřesňovaly použití finančních prostředků schválených v rozpočtu, např. přesun výdajů na opravy komunikací obecně na opravy komunikací přímo v Dačicích, nebo konkrétní použití prostředků na příspěvky pro jednotlivá občanská sdružení působící v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v oblasti sociálních služeb apod. Rozpočtové opatření č. 11/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: příjmy 986,00 tis. Kč, výdaje 986,00 tis. Kč. Příjmy zvyšoval přijatý grant od Jihočeského kraje na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci 100,00 tis. Kč a převod zůstatků bankovních účtů zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice 886,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily celkem o 986,00 tis. Kč, z toho běžné o 886,00 tis. Kč a kapitálové o 100,00 tis. Kč. Změny v rámci běžných výdajů se týkaly jednak zvýšení výdajů na likvidaci příspěvkové organizace Nemocnice Dačice (886,00 tis. Kč) a jednak přesunů mezi jednotlivými paragrafy a položkami rozpočtové skladby, které celkovou výši běžných výdajů neovlivnily. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny opět některé přesuny mezi položkami, např. výdaje na komunikaci sídliště Červený vrch byly přesunuty na výdaje na veřejné osvětlení sídliště Červený vrch (částka 150,00 tis. Kč). Dále pak byly zvýšeny kapitálové výdaje o částku 100,00 tis. Kč a to na modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci. Rozpočtové opatření č. 12/2010 bylo schváleno radou města jako schodkové vobjemech: příjmy 574,57 tis. Kč, výdaje 1.845,15 tis. Kč, schodek rozpočtu 1.270,58 tis. Kč. Příjmy zvyšoval nedaňový příjem ve výši 508,63 tis. Kč přijatý na základě finančního vypořádání za r jako dokrytí peněz určených na výkon sociálně-právní ochrany dětí od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další dva neinvestiční transfery v celkové částce 65,94 tis. Kč byly účelově určeny na administraci Programu obnovy venkova (55,94 tis. Kč) a na projet Dačické kejklování (10,00 tis. Kč). Zvýšení v běžných výdajích se týkalo zejména finančního vypořádání za r. 2009, kdy jsme byli povinni vracet dotace (zejména na sociální dávky) v celkové výši 1.090,21 tis. Kč. Další změny se týkaly opět přesunů mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby nejen v rámci skupiny běžné a kapitálové výdaje, ale i mezi těmito skupinami. Největší položkou v rámci kapitálových výdajů byl přesun prostředků mezi výdaji na veřejné osvětlení a na komunikaci obojí u akce parkovací stání v ul. Máchova - částka 1.420,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 13/2010 schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 1.199,90 tis. Kč a výdaje také 1.199,90 tis. Kč. V rámci změny rozpočtu příjmů byly navýšeny nedaňové příjmy o 462,00 tis. Kč, z toho bylo 400,00 tis. Kč zvýšení z důvodu přijetí finančního daru od společnosti Black&Bush. V rámci neinvestičních transferů, které byly zvýšeny o 737,90 tis. Kč, bylo největší položkou přijetí neinvestiční účelové dotace na základě 37 lesního zákona na odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč. Další větší částkou byla účelová dotace na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 227,21 tis. Kč. Zbývající změny se týkaly přijetí grantů od KÚ JčK: 42,00 tis. Kč grant na opravu autobusových čekáren, 35,00 tis. Kč grant pro Městské muzeum a galerii na úpravu expozice muzea a 30,00 tis. Kč pro Městské kulturní středisko na projekt Za Dačickou kostku cukru. Zvýšení běžných výdajů bylo celkem o 1.299,90 tis. Kč a dotýkalo se celkově 40 výdajových položek. Zvýšení korespondovalo s příjmy, které byly účelově určené a současně byla rozdělena částka přijatého peněžního daru ve prospěch subjektů pečujících o volnočasové aktivity dětí a mládeže. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o snížení o 100,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty do běžných výdajů, konkrétně na akci oprava chodníků a komunikace v ul. V Kaštanech. Rozpočtové opatření č. 14/2010, které schválila rada města na své schůzi dne , bylo schodkové. Zvýšilo příjmy o 70,83 tis. Kč a výdaje o 112,70 tis. Kč. Schodek byl 41,87 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení nedaňových příjmů o částku 35,20 tis. Kč za pojistné plnění a v neinvestičních transferech byla částka 35,63 tis. Kč účelově určená jako grant na výměnu dveří v Mateřské škole Dačice. V rámci běžných výdajů bylo zvýšení o 112,70 tis. Kč a jednalo se prakticky o akci výměny dveří, kdy se k penězům z grantu ještě musel přidat podíl úhrady z rozpočtu města jako 6

7 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 zřizovatele MŠ. Ostatní změny v rámci běžných výdajů i kapitálových výdajů řešily pouze přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 15/2010 bylo schváleno zastupitelstvem města jako vyrovnané, přičemž nezvýšilo ani nesnížilo příjmy ani výdaje rozpočtu města. Změna se týkala přesunu částky 4.302,00 tis. Kč z nedaňových příjmů do investičních transferů a řešila přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci Odpočinková zóna Nivy. Rozpočtové opatření č. 16/2010 projednávala a schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 3.113,51 tis. Kč a výdaje 3.113,51 tis. Kč. V příjmové části byly zvýšeny nedaňové příjmy o 791,50 tis. Kč, z toho bylo 695,00 tis. Kč přijato od společnosti.a.s.a. Dačice s.r.o. jako vyrovnání hospodářského výsledku a 96,50 tis. Kč byly příjmy za prodej vstupenek na akci Za Dačickou kostku cukru. Vneinvestičních transferech, jejichž zvýšení představovalo částku 2.322,01 tis. Kč, byly všechny dotace účelově určené. Největší částku představovala dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v částce 1.560,32 tis. Kč. Další účelovou dotací byla dotace na činnost odborného lesního hospodáře v částce 403,69 tis. Kč, dotace účelově určená na Program regenerace MPZ ve výši 340,00 tis. Kč a grant na opravy autobusových čekáren 18,00 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu byly zvýšeny běžné výdaje o částku 3.213,51 tis. Kč a kapitálové výdaje byly sníženy o 100,00 tis. Kč. V běžných výdajích se zvýšily výdaje v těch rozpočtových položkách, na které byly poskytnuty účelové dotace, tzn. na Lidské zdroje a zaměstnanost 1.560,32 tis. Kč, na odborného lesního hospodáře 403,69 tis. Kč atd. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly řešeny mimo jiné i výdaje na odstupné uvolněným zastupitelům vyplácené v návaznosti na ukončení volebního období včetně souvisejícího zdravotního a sociálního pojištění. V rámci kapitálových výdajů byly řešeny přesuny v rámci jednotlivých položek těchto výdajů a snížení výdajů o 100,00 tis. Kč bylo způsobeno přesunem této částky do běžných výdajů. Snížily se investiční prostředky na akci rekonstrukce budovy občanské komise v Malém Pěčíně a tyto prostředky byly použity na opravu této budovy. Rozpočtové opatření č. 17/2010 schválila rada města dne jako vyrovnané v objemech: příjmy 114,40 tis. Kč a výdaje 114,40 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zapojení dotace určené na regionální funkci knihoven právě ve výši 114,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu byla změněna v běžných výdajích o 264,40 tis. Kč. O tuto částku byly běžné výdaje zvýšeny. Zvýšeny byly výdaje na regionální funkci knihoven o částku 114,40 tis. Kč a výdaje na opravu ČOV Dačice Toužín o 150,00 tis. Kč přesunem z kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje byly celkem sníženy o 150,00 tis. Kč právě z důvodu přesunu peněz do běžných výdajů na opravy. Rozpočtové opatření č. 18/2010 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 750,21 tis. Kč. Částka 421,00 tis. Kč představovala v příjmech přijetí dotace účelově určené na volby do senátu ČR a zastupitelstev obcí. Částka 227,21 tis. Kč představovala v příjmech přijetí neinvestiční účelové dotace určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ve stejné výši byly zvýšeny i běžné výdaje na pokrytí nákladů na volby i výdaje na agendu související s oblastí sociálně-právní ochrany dětí. Dalších 15 položek, které se měnily v rámci tohoto rozpočtového opatření, reagovalo na drobné změny a aktualizovalo možnost čerpání rozpočtu. Jednotlivé změny se převážně pohybovaly v rámci desítek tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 19/2010 projednala a schválila rada města dne tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se snížily o 200,00 tis. Kč, výdaje o 237,41 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 37,41 tis. Kč. V příjmech se změnily snížily prostředky ve skupině neinvestičních transferů. Jednalo se o snížení neinvestiční dotace na sociální dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené právě o částku 200,00 tis. Kč. Změny výdajů kopírovaly schválené změny v oblasti příjmů tam, kde se jednalo o účelově určené peníze. Další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Snížení výdajů o 31,00 tis. Kč bylo u MŠ Dačice, kde se snížil příspěvek na provoz z důvodu nižší částky jako podílu města na přiznaném grantu pro MŠ Dačice. V kapitálových výdajích se týkalo snížení o 6,41 tis. Kč investičního příspěvku pro ZŠ Komenského ul. Rozpočtové opatření č. 20/2010 schválila rada města jako vyrovnané dne v objemech: příjmy zvýšeny o 25,29 tis. Kč a výdaje zvýšeny také o 25,29 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny nedaňové příjmy o 47,73 tis. Kč. Jednalo se o navýšení rozpočtu příjmů z poskytovaných služeb. 7

8 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 V rámci neinvestičních transferů došlo ke zpřesnění grantu pro MŠ Dačice na výměnu dveří, kdy byla částka zvýšena o 10,87 tis. Kč. Dále byl poukázán účelový příspěvek na činnost pro SDH Dačice od KÚ JčK ve výši 25,29 tis. Kč. V rámci investičních transferů byla snížena investiční dotace na modernizaci zbrojnice v Lipolci o 58,60 tis. Kč. Ve výdajové části došlo k navýšení částky na výdaje celkem pouze o 25,29 tis. Kč (výdaje kryty dotací pro SDH Dačice). Kromě tohoto zvýšení byly ale v rámci rozpočtového opatření zpřesněny položky čerpání formou přesunu mezi jednotlivými položkami. Jednalo se celkem o přesun mezi 36 položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2010 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne Příjmy se zvýšily celkem o 987,90 tis. Kč, výdaje se zvýšily o tutéž částku. V příjmech se jednalo o zvýšení neinvestičních transferů, konkrétně se jednalo o zvýšení dotace na sociální dávky na péči o 889,00 tis. Kč a o účelovou dotaci na výsadbu dřevin ve výši 98,90 tis. Kč. V běžných výdajích se obě dvě částky dotací objevily jako zvýšení účelových prostředků určených právě na výplatu sociálních dávek na péči a na úhradu výsadby dřevin. Další relativně nízké částky, opět většinou v řádu desítek tisíc korun, měnily rozpočet v rámci jednotlivých položek. Jednalo se opět o přesuny mezi položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly provedeny také přesuny mezi položkami, jednalo se o snížení výdajů na ZTV sídliště Za školou o 238,00 tis. Kč. Tyto prostředky se přesunuly na nákup automobilu Škoda Fabia Clasic pro potřeby městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 22/2010 bylo schodkové a zastupitelstvo města jej schválilo dne Snížení příjmů se dotklo daňových příjmů. Byla snížena daňová povinnost města Dačice při platbě daně z příjmů právnických osob o 2.522,80 tis. Kč. Změna rozpočtu reagovala na skutečně vypočtenou daň města, kterou město neodvádí do státního rozpočtu, ale pouze si ji zaúčtuje ve skutečné výši do příjmů a současně i výdajů. Rozpočtové opatření řešilo také snížení nedaňových příjmů o částku ,00 tis. Kč. Jednalo se o příjem z vyúčtování akce Místní komunikace Červený Vrch, kdy bylo již zřejmé, že vyúčtování neproběhne v rozpočtovém roce Ve výdajové části rozpočtu byly touto změnou sníženy výdaje na daň z příjmu právnických osob za město, opět na skutečnou částku vypočtenou a přiznanou na této dani za město Dačice. Rozpočtové opatření č. 23/2010 bylo vyrovnané a rada města jej schválila dne Příjmy i výdaje byly zvýšeny o 45,45 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly opět prováděny zejména přesuny mezi položkami rozpočtu tak, aby věrně zobrazovaly skutečnost, která v průběhu roku 2010 nastala. Celkově přinesly přesuny a zpřesnění jednotlivých daňových příjmů zvýšení o 1.016,00 tis. Kč. Naopak v rámci neinvestičních transferů bylo provedeno snížení o 1.000,00 tis. Kč u převodu z hospodářské činnosti. Snížení rozpočtovaného příjmu bylo vyvoláno legislativní změnou v účetnictví, kdy v r nemohla hospodářská činnost města provádět účetní odpisy a tím nebylo pochopitelně možné je odvést do rozpočtu města. Zvýšení neinvestičních transferů o 29,45 tis. Kč představovala dotace přijatá na sčítání lidu v r V běžných výdajích se v rámci tohoto opatření změnilo celkem 12 položek včetně zvýšení výdajů účelově určených na sčítání lidu v r V kapitálových výdajích, které se neměnily, byl pouze přesun mezi výdaji na komunikace v ul. Na Příkopech a ve Strojírenské ul. Rozpočtové opatření č. 24/2010, které schválila rada města na své schůzi dne bylo vyrovnané. Zvýšilo příjmy o 104,99 tis. Kč a výdaje také o 104,99 tis. Kč. V rámci příjmů byly sníženy ostatní nedaňové příjmy o 300,00 tis. Kč a neinvestiční transfery byly zvýšeny o 404,99 tis. Kč, což byla dotace na odborného lesního hospodáře. V běžných výdajích se tyto prostředky objevily jako výdaj na odborného lesního hospodáře právě ve výši 404,99 tis. Kč. Další změny proběhly jako přesun mezi položkami rozpočtu, kdy v součtu se jednalo o snížení částky na běžné výdaje. Současně byl proveden i přesun z běžných do kapitálových výdajů ve výši 72,00 tis. Kč v rámci výdajů na veřejnou správu na programové vybavení městského úřadu. Rozpočtové opatření č. 25/2010 projednala a schválila rada města dne tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se zvýšily o 4.121,50 tis. Kč, výdaje se snížily o 5.468,50 tis. Kč, tzn. že přebytek byl tis. Kč. V příjmech se změnily zvýšily prostředky ve skupině daňových příjmů, kdy se zpřesňovaly jednotlivé položky na skutečně dosažené částky příjmů. Na stejném principu byly zpřesňovány i položky nedaňových příjmů (celkem se jednalo o 46 položek), kdy výsledkem bylo celkové zvýšení o 2.591,40 tis. Kč. V rámci kapitálových příjmů byly zvýšeny zpřesněny 3 příjmové položky o celkovou částku 419,00 tis. Kč. 8

9 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen o celkovou částku 5.468,50 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla ,02 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 9.590,00 tis. Kč zvýšil rozpočtovaný přebytek upraveného rozpočtu za r na částku ,76 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 46 příjmových a 63 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 25/2010 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r Rozpočtové opatření č. 26/2010 bylo vyrovnané a zastupitelstvo města jej schválilo dne Nezvýšilo ani příjmy, ani výdaje. Řešilo pouze příjmovou část rozpočtu, kdy přesunulo rozpočet z položky nedaňových příjmů (snížení ve výši ,11 tis. Kč) do investičních transferů (zvýšení o částku ,11 tis. Kč). Jednalo se o prostředky vyúčtované investiční akce Rekonstrukce sportovní haly poskytnuté jako dotace Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad z operačního programu NUTS II Jihozápad. Objem rozpočtových opatření v příjmech byl ,98 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl ,22 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl přebytkový, přebytek byl schválen ve výši ,00 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatření v daných položkách. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/ , ,00 460,00 2/ ,66 652,66 0,00 3/ , ,32 0,00 4/ ,00 200,00 0,00 5/ ,32 262,32 0,00 6/ , , ,00 7/2010 0,00 0,00 0,00 8/ ,40 23,40 0,00 9/ ,67 774,67 350,00 10/ ,40 402,40 0,00 11/ ,00 986,00 0,00 12/ , , ,58 13/ , ,90 0,00 14/ ,83 112,70 41,87 15/2000 0,00 0,00 0,00 16/ , ,51 0,00 17/ ,40 114,40 0,00 18/ ,21 750,21 0,00 19/ ,00-237,41-37,41 20/ ,29 25,29 0,00 21/ ,90 987,90 0,00 22/ , , ,20 23/ ,45 45,45 0,00 24/ ,99 104,99 0,00 25/ , , ,00 26/2010 0,00 0,00 0,00 CELKEM , , ,24 9

10 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 PŘÍJMY Příjmy celkem za rok 2010 představovaly částku ,81 Kč, což bylo plnění 99,70 % upraveného ročního rozpočtu. Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 99,95 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši ,58 Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy vlastní příjmy byly ,64 Kč, se jedná o zvýšení o ,94 Kč. Významnou roli ve výši vlastních příjmů sehrál příjem z titulu finančního vypořádání z předchozího roku, tj. r. 2009, kdy jsme peníze na účet města obdrželi v r a to ve výši ,60 Kč. Dalším příznivým dopadem do příjmů byl příjem nadměrného odpočtu DPH za IV. čtvrtletí r ve výši ,00 Kč, který nám byl poukázán Finančním úřadem v Dačicích v květnu r Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2009 daňové , , , ,28-390,56 99,54 vlastní nedaňové , , , , ,40 138,26 vlastní kapitálové 5 922, , , , ,12 18,60 celkem vlastní příjmy , , , , ,72 100,13 Daňové příjmy meziročně poklesy o ,49 Kč, což je částka méně významná. Z porovnání jednotlivých položek vyplývá, že snížení vykazovala daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o ,06 Kč a daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů a daň z příjmů právnických osob bez daně za samotné město o částky v řádu jen tisíce korun. Nižší byl také příjem poplatku za uložení odpadu o ,00 Kč. Snížení skutečností oproti r vykázaly také některé místní poplatky, např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství a také poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Pokles u těchto příjmových položek nebyl tak významný a byl vyrovnán kladným přírůstkem u jiných daňových položek. Výrazně méně bylo přijato do rozpočtu za vydaná řidičská oprávnění a to o ,00 Kč. Meziroční nárůst vykázala daň z nemovitostí, v absolutní částce to bylo o ,00 Kč více než v roce předchozím. Vyšší příjem jsme získali také na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a to o ,09 Kč. U nedaňových příjmů je u skutečností meziroční nárůst o ,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o ,00 Kč. Z toho bylo ,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r Z finančního vypořádání za r vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem ,00 Kč na sociálně právní ochranu dětí u obcí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku 2010, dále jsme obdrželi vyšší podíly na zisku od.a.s.a Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o ,50 Kč více než v roce Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši ,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o ,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Vlastní kapitálové příjmy jsou meziročně v mínusu a to o částku ,97 Kč. Pokles souvisí s tím, že v předchozích dvou letech proběhl prodej bytů a domů, zejména panelových domů, kdy si nájemníci obecních bytů kupovali byty do svého osobního vlastnictví. Tato skutečnost byla ve schváleném rozpočtu zohledněna. 10

11 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r r r r r daňové , , , , ,28 nedaňové , , , , ,46 kapitálové , , , , ,74 celkem vlastní příjmy , , , , ,48 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, jak se v průběhu sledovaných let měnily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r vykazovaly rostoucí tendenci, pokles v r byl ovlivněn hospodářskou a finanční krizí. Snížení nedaňových příjmů mezi roky 2006 a 2007 o 595,13 tis. Kč nebylo tak významné a skládalo se z více vlivů. Zvýšení mezi roky 2007 a 2008 je o 5.775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení je u položky nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Kapitálové výdaje byly v r relativně vysoké, důvodem byly realizované prodeje bytů zejména v panelových domech, a také mimořádné prodeje pozemků. V r a zejména v r došlo ke stagnaci prodeje zejména pozemků, důvodem byla hospodářská krize. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2009 vlastní příjmy celkem , , , , ,72 100,13 neinvestič. dotace celkem , , , , ,72 100,39 11

12 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis. Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2009 investiční dotace celkem 2 445, , , , , ,90 ostatní, jiné příjmy celkem 3 907, , , , ,91 51,86 celkem příjmy po konsolid , , , , ,04 112,93 Celkové příjmy včetně vlastních příjmů byly v meziročním srovnání o ,17 Kč vyšší než v r. 2009, významnou měrou se na zvýšení podílely přijaté dotace z vyúčtování investičních akcí Rekonstrukce sportovní haly ve výši ,73 Kč a Odpočinková zóna Nivy ve výši ,60 Kč. Z uvedené tabulky vyplývá, že tento příjem ovlivnil samozřejmě i skupinu příjmů investiční dotace celkem. U ostatních příjmových skupin se jedná o méně výrazné změny. Za zmínku stojí snížení příjmů v kategorii ostatní, jiné příjmy celkem o částku ,00 Kč. Jedná se o nižší převody z vlastních fondů a to z hospodářské činnosti bytové hospodářství, kde se v r z důvodů legislativních úprav nemohly provádět odpisy a tím také nemohly být převedeny do rozpočtu města jako příjem rozpočtu. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: PŘÍJMY Upravený rozpočet rok 2010 Skutečnost k % plnění Daňové příjmy , ,02 100,00 Nedaňové příjmy , ,99 99,75 Kapitálové příjmy 1 100, ,57 100,09 Přijaté transfery , ,23 99,44 Příjmy celkem , ,81 99,70 12

13 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na celkových skutečných příjmech v r Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají přijaté transfery. Daňové příjmy jsou se svými 40 % na 2. místě. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je trend, který by lépe motivoval jednotlivá města a obce k efektivnosti v hospodaření s veřejnými prostředky. Procento plnění ročního rozpočtu k daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2006: Daňový příjem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k index 2010/2009 z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,41 104,71 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti , , , ,71 69,00 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba , , , ,64 99,84 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,76 97,59 daň z příjmů právnických osob , , , ,26 99,91 daň z příjmů PO za obec , , , ,00 53,43 Daň z příjmů právnických osob , , , ,26 86,50 Daň z přidané hodnoty , , , ,00 103,16 Daň z nemovitostí , , , ,00 152,12 Správní poplatky , , , ,00 95,77 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2010 a 2009 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od r do r rostoucí trend, propad byl v r ve srovnání s r o ,70 Kč. V r byla o ,11 Kč vyšší než v r. předchozím, ale v absolutní částce se ještě nedostala ani na skutečnost r Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti měla mezi r a 2007 pokles. Meziroční nárůst mezi r a 2007 představoval částku ,82 Kč. V následujícím období však příjmy z této daně klesaly. V r příjem na této dani představoval částku ,71 Kč a byl v této časové řadě historicky nejnižší. Pokles u příjmu z daně vybírané srážkou je proti r zanedbatelný, činil pouze 1.792,74 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o ,69 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem ,26 Kč (v r to bylo ,04 Kč). Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů významný, protože činí ,78 Kč. Je důležité však eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r byla daňová povinnost města nižší oproti r o částku ,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je pouze ,78 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou ,00 Kč a byl o ,00 Kč vyšší než v r Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o ,00 Kč. Meziročně se zvýšila o ,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2010 v celkové výši ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč méně než v r Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r nedosáhly ani výše vybraných správních poplatků za r Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: 13

14 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet Skutečnost % Správní poplatky rok 2010 k plnění odbor stavební úřad 156, ,00 100,13 odbor finanční 513, ,00 100,00 za povolení tomboly 2, ,00 100,00 správní poplatek VHP 511, ,00 100,00 odbor správní 632, ,00 99,96 trvalý pobyt 5, ,00 100,00 ostatní správní poplatky 358, ,00 99,93 za pasy 268, ,00 100,00 odbor obecní živnostenský úřad 208, ,00 100,17 odbor životního prostředí 151, ,00 100,99 rybářské lístky 43, ,00 100,35 lovecké lístky 20, ,00 104,23 spr.poplatky -odpady 4, ,00 100,00 ost.poplatky 84, ,00 100,60 odbor dopravy 2 239, ,00 100,20 řidičské průkazy 129, ,00 90,60 stavební řízení v silničním hospodářství 15, ,00 102,00 evidence vozidel 1 758, ,00 101,00 řidičské průkazy - zkoušky 321, ,00 99,38 silniční hospodářství - překopy 16, ,00 104,38 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2, ,00 117,39 ostatní správní poplatky 0,70 750,00 107,14 CELKEM 3 902, ,00 100,17 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r V roce 2003 (od ) se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k k k k k odbor stavební úřad , , , , ,00 odbor finanční , , , , ,00 za povolení tomboly 4 300, , , , ,00 správní poplatek VHP , , , , ,00 odbor správní , , , , ,00 trvalý pobyt 8 450, , , , ,00 ostatní správní poplatky , , , , ,00 za pasy , , , , ,00 odbor živnostenský úřad , , , , ,00 odbor životního prostředí , , , , ,00 rybářské lístky , , , , ,00 lovecké lístky , , , , ,00 vodoprávní poplatky , , , , ,00 odpady 2 000, , , , ,00 lesnictví 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odbor dopravy , , , , ,00 řidičské průkazy , , , , ,00 stavební řízení v silničním hospodářství , , , , ,00 evidence vozidel , , , , ,00 silniční hospodářství - překopy , , , , ,00 řidičské průkazy - zkoušky , ,00 průkazky ZTP 3 090, , , , ,00 pořízení kopií a opisů 115,00 0,00 0,00 750,00 CELKEM , , , , ,00 14

15 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 99,75 %, to je částka ,99 Kč. Oproti r došlo k nárůstu o ,40 Kč. Meziročně jsme získali větší částku u položky vypořádání předchozích let celkem o ,00 Kč. Z toho bylo ,00 Kč za uplatněnou DPH za předchozí období a částky jsme obdrželi v r Z finančního vypořádání za r vůči státnímu rozpočtu vyplýval příjem ,00 Kč na sociálně-právní ochranu dětí. Do zvýšení nedaňových příjmů se promítlo také to, že Městské lesy zaplatily nájem za rok 2009 až začátkem roku Dalším významnějším příjmem byly vyplacené podíly na zisku od.a.s.a. Dačice. Za pronájem vodohospodářského zařízení jsme obdrželi o ,50 Kč více než v roce Od firmy Black&Bush jsme dostali dar na volnočasové aktivity dětí ve výši ,00 Kč. Na položce 2329 se mimo jiné promítlo zvýšení o ,35 Kč, což je částka, kterou nám převedla příspěvková organizace Nemocnice Dačice při svém zrušení. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklamu v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r částku ,00 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r částky ,00 Kč, což bylo o ,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši ,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od ZŠ v ul. B. Němcové ve výši ,00 Kč a Městské knihovny ve výši ,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem ,00 Kč, v r byly ,00 Kč. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že nižší příjmy byly v r To bylo ovlivněno tím, že se v rámci hospodářské činnosti města začaly sledovat nejen pronájmy bytů, ale také pronájmy nebytových prostor. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2006 až 2010: příjmy z pronájmu movitých věcí Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k z pronájmu pozemků , , , , ,00 z pronájmu za tržiště , , , , ,00 z pronájmu rybníků , , , , ,00 z pronájmu lesů , , , , ,00 z pronájmu nebytových prostor , , , , ,00 z pronájmu OC v Antonínské ul , , , ,00 0,00 z pronájmu za školská zařízení , , ,00 0,00 0,00 z pronájmu hrobových, urnových míst , , , , ,00 z pronájmu vodohospodářských zařízení , , , , ,00 z pronájmu veřejného osvětlení , , , , ,00 z pronájmu koupaliště , , , ,00 CELKEM , , , , ,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem ,77 Kč, z toho bylo ,40 Kč přijato na úrocích a ,37 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku ,16 Kč. Ve srovnání s r. 2009, kdy jsme získali , Kč, to bylo o ,12 Kč více. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: 15

16 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2010 k plnění odbor územního a stavebního řízení 70, ,00 102,1 odbor finanční 0,00 0,00 0,0 odbor vnitřních věcí - přestupky 52, ,00 100,1 odbor živnostenský úřad 42, ,00 102,1 odbor životního prostředí, lesnictví a zemědělství 295, ,20 101,1 odbor dopravy a silničního hospodářství 462, ,00 100,2 odbor kultury a cestovního ruchu 33, ,00 100,9 městská policie 331, ,96 100,5 pokuty-občanské průkazy 8, ,00 107,5 pokuty-nakládání s odpady 29, ,00 101,7 pokuta ÚSES(ekonomická stabilita) 40, ,00 100,0 sml.pokuta (Jemnická stavba) 162, ,00 100,0 CELKEM 1 524, ,16 100,6 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 111,07 %, to je ,50 Kč. Největší položkou byla částka ,35 Kč, což byl zůstatek peněz na účtu příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Tato částka byla po zrušení organizace převedena na účet města. Další významnější částkou v této skupině příjmů je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši ,00 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka ,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku ,46 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení ,46 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily ,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,09 %, to je v absolutní částce příjem ve výši ,57 Kč, což je o ,97 Kč méně než v r Kapitálové příjmy jsme získali z prodeje investičního majetku: Rozpočet r Skutečnost k Příjmy z prodeje investičního majetku % plnění prodej pozemků 215, ,00 100,3 prodej budov a bytů 882, ,57 100,0 příjmy z prodeje movitého majetku 3, ,00 100,0 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0,00 0,00 0,0 CELKEM 1 100, ,57 100,1 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r Skutečnost r prodej pozemků , , , , ,00 prodej budov a bytů , , , , ,57 16

17 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši ,23 Kč, z toho neinvestiční ,50 Kč a investiční ,73 Kč, to je plnění na 99,44 %. Prakticky všechny dotace nám byly poukázány v dostatečné výši, např. dotace na sociální dávky příspěvek na péči o ,00 Kč více a příspěvek na pomoc v hmotné nouzi dokonce o ,00 Kč více než bylo v souladu se zákonnými předpisy vyplaceno. Méně peněz než byla jejich skutečná potřeba bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka ,30 Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši ,00 Kč. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem ,40 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny ,00 Kč (v r byly finance na regionální funkci ,00 Kč). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši ,50 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči ,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi ,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši ,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili ,30 Kč. Částku ,30 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto jsme tuto částku nárokovali v rámci finančního vypořádání za r po státním rozpočtu. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši ,00 Kč. Neinvestiční dotaci ve výši ,50 Kč jsme získali z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře ,00 Kč, dotaci na úhradu neinvestičních nákladů na regeneraci objektů městské památkové rezervace ,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona ,00 Kč. Neinvestičním transferem byly také dotace získané od okolních obcí za žáky, kteří v našich základních školách plní povinnou školní docházku, a za výkon činností na základě veřejnoprávních smluv. Jednalo se celkem o částku ,00 Kč. 17

18 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z operačního programu NUTS II Jihozápad, kde jsme po vyúčtování akce Rekonstrukce sportovní haly obdrželi od Úřadu regionální rady soudržnosti Jihozápad částku ,73 Kč. Další vyúčtovanou dotací a tím i příjmem do rozpočtu byla částka ,60 Kč z investiční akce Odpočinková zóna NIVY. VÝDAJE Celkové výdaje dosáhly k 31. prosinci 2010 výše ,71 Kč, tj. 95,44 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 44 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn. že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst, tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a rozděluje výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např platy zaměstnanců v pracovním poměru), kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx ( např nákup majetkových podílů). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kritériem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly ,71 Kč, což je plnění rozpočtu na 95,44 %. Běžné výdaje dosáhly ,85 Kč, to je 95,22 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 96,57 %, což jsou výdaje ve výši ,86 Kč. Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2006 až 2010: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r r r r r běžné , , , , ,56 kapitálové , , , , ,21 celkem výdaje , , , , ,77 18

19 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r r Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2009 Běžné výdaje , , , , ,81 102,27 Kapitálové výdaje , , , , ,60 39,55 V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. Kapitálové výdaje byly prakticky realizovány v souladu se schváleným rozpočtem, největší položkou byly akce Parkovací stání v ul. Dlouhá, ZTV Sídliště Tři kříže a dětská hřiště u letní scény a v ul. Za Lávkami. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v Kč r r Investiční nákupy , , ,38 62 Vklad Městské lesy s.r.o. 500,00 500, Investiční příspěvky PO 108,59 108,59 0 X Kapitálové výdaje celkem , ,38 Kapitálové výdaje se při porovnání skutečnosti k upravenému rozpočtu příliš neodchylovaly. Z toho srovnání vyplývá nižší skutečné čerpání o 1 042,38 tis. Kč. To je způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví odpovědní pracovníci reagují na skutečné potřeby a zajišťují si jejich realizaci prostřednictvím změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňují čerpání výdajů v souladu s rozpočtem. U jednotlivých položek je možné rozpočet nedočerpat, překročit jej však nelze. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje zejména investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str

20 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Běžné výdaje Běžné výdaje byly za rok 2010 čerpány ve výši ,85 Kč. Lesní hospodářství - výdaje představují částku ,00 Kč, z toho výdaje na lesního odborného hospodáře činí ,00 Kč a na výsadbu dřevin ,00 Kč. Pojištění lesů nás stálo ,00 Kč a za ostatní služby jsme zaplatili ,00 Kč. Na koncert trubačů jsme Městským lesům Dačice s.r.o. přispěli částkou 4.000,00 Kč. Cestovní ruch - na provoz infocentra bylo vynaloženo ,70 Kč. Příspěvek na provoz pojízdné prodejny (p. Kuchtová) činil ,00 Kč a příspěvek Společnosti telčské dráhy 5.000,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem ,28 Kč, roční rozpočet je 7.395,10 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správa majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Je zde zahrnut i finanční příspěvek firmě Štefl-Tour v částce ,00 Kč. Výjimku tvoří výdaje na akci BESIP ve výši 4.153,00 Kč, za které odpovídá odbor dopravy - ORJ Vodní hospodářství - celkem vydáno ,98 Kč, na pitnou vodu 8.735,98 Kč, na odpadní vody ,00 Kč (opravy kanalizace) a na rybníky ,00 Kč (opravy). Školství v roce 2010 byly na vzdělávání vynaloženy běžné výdaje ,30 Kč, což je 100 % z ročního rozpočtu. Jedná se o příspěvky na běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v částce ,00 Kč. Na opravu dveří v mateřské škole jsme vynaložili ,00 Kč, z toho dotace tvořila částku ,00 Kč. Výše úroků za poskytnutý úvěr na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B. Němcové je 4.268,30 Kč. Tato částka je již konečná, protože úvěr byl již splacen. Částka ,00 Kč byla rozdělena jako příspěvek nadaci a občanským sdružením působících v oblasti školství. Kultura - náklady ve výši ,78 Kč (98,76 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme v roce 2010 poskytli ,00 Kč. U Městského muzea a galerie jsou v příspěvku na běžné a mimořádné výdaje ve výši ,00 Kč zahrnuty prostředky na nájemné za prostory, ve kterých je muzeum umístěno (částka ,00 Kč), dále prostředky na úpravu expozic muzea (35.000,00 Kč). U Městské knihovny tvoří výdaje na provozní příspěvek ,00 Kč a výdaje na regionální funkci knihoven ,00 Kč. Kulturní středisko obdrželo v roce 2010 příspěvek na činnost ve výši ,00 Kč. Výdaje na přehlídku divadelních souborů Za dačickou kostku cukru činily ,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje, který je zdarma distribuován do dačických domácností, jsme vynaložili ,00 Kč. Za televizní relaci Zrcadlo našeho kraje jsme zaplatili ,00 Kč. Za opravy místního rozhlasu jsme uhradili ,00 Kč a za opravu pomníku Dr. Tyrše u sokolovny ,00 Kč. Oprava kaple v Chlumci stála ,00 Kč, spotřeba el. enegie v kapli činila 718,98 Kč, oprava zvoničky na kapli v Dolních Němčicích stála 7.260,00 Kč. Vedení kronik v Dačicích a místních částech stálo ,00 Kč. Oprava fasády v leteckém muzeu představuje částku 8.280,00 Kč, nákup stolního fotbalu a pohárů (otevření sportovní haly) částku ,00 Kč. Na akci Ježíškova pošta jsme vynaložili 6.455,00 Kč a na akci Dačická řežba to bylo ,20 Kč. Zbývající částka ,00 Kč se skládala z příspěvku Kruhu přátel Dačického dětského sboru ve výši ,00 Kč, z příspěvku OS při ZUŠ (dechový orchestr) ve výši ,00 Kč, z příspěvku OS Krasohled ve výši ,00 Kč, příspěvku OS Tyl v částce 5.000,00 Kč, z příspěvku Leteckému muzeu ve výši ,00 Kč a z příspěvku Ing. Zajícovi (výstava v muzeu) ve výši 4.000,00 Kč. Na opravy nemovitých kulturních památek jsme v roce 2010 vynaložili ,60 Kč, z toho na opravu střechy kostela sv. Vavřince ,60 Kč a na opravu střešního pláště bašty čp. 22/I to byla částka ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka ,61 Kč, tj. 99,02 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno ,00 Kč na provoz a opravy stadionu a hřišť v Dačicích a místních částech, částka ,51 Kč byla vydaná na úhradu úroků půjčky na stavbu koupaliště a částka ,10 Kč na úhradu úroků z úvěru na přestavbu sportovní haly. Na příspěvcích občanským sdružením působících v oblasti sportu bylo v roce 2010 vyplaceno ,00 Kč, v oblasti zájmové činnosti ,00 Kč. Za ,00 Kč byly zakoupeny věcné dary pro aktéry sportovních a zájmových činností. Zdravotnictví v průběhu roku 2010 jsme vynaložili výdaje v částce ,20 Kč. Jedná se o 20

21 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 úhradu závazků zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Největší položka ,00 Kč se týká odvodu DPH za I. a II. čtvrtletí Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem ,10 Kč představovalo plnění 95,63 % z upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství - za rok 2010 bylo vyplaceno ,34 Kč. Částku ,67 Kč tvoří výdaje na úhradu úroku z hypotečního úvěru. Částku ,00 Kč jsme převedli na účet hospodářské činnosti, z toho na opravu domů 86/II a 88/II to bylo ,00 Kč, poměrná část předem vybraného nájemného v bytovém domě Nivy a 175/I činila ,00 Kč. Ze základního účtu jsme uhradili vedlejší hospodářské činnosti bytové hospodářství dle usnesení zastupitelstva ztrátu za rok 2009 ve výši ,67 Kč. Příspěvek na výstavbu rodinných domků na sídlišti Nivy byl ve výši ,00 Kč. Dále byla vyplacena částka ,00 Kč zájemcům o půjčku z fondu rozvoje bydlení. Nebytové prostory nám zvýšily výdaje o ,76 Kč. Jedná se o výdaje na provoz nebytových prostor, zejména o pojištění, opravy a energie. Veřejné osvětlení město uhradilo za provoz veřejného osvětlení v roce 2010 částku ,00 Kč. Územní rozvoj - na administrativu programu obnovy venkova bylo vynaloženo ,00 Kč. Mikroregion Dačicko - příspěvek DSO byl ve výši ,00 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu byla vynaložena částka ,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj jedná se o úhrady daně z převodu nemovitostí, DPH, výdaje na různé znalecké a odborné posudky. Celkem bylo vydáno ,00 Kč. Nejvyšší částka je odvod DPH ve výši ,00 Kč. Ochrana životního prostředí celkem vynaloženy výdaje za ,50 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem ,00 Kč, za péči o vzhled obcí a za údržbu veřejné zeleně ,50 Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem vyplaceny ve výši ,00 Kč, jedná se o dávky a podpory ze zákona. Z ročního rozpočtu je vyčerpán podíl ve výši 96,60 %. Sociální péče - celkem vynaloženo ,00 Kč, z toho na činnost klubu důchodců ,00 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s ,00 Kč. Na příspěvky na činnost pro občanská sdružení působící v oblasti sociálních služeb město vydalo ,00 Kč (Sdružení Meta, o.s ,00 Kč). Částka 5.590,00 Kč představuje výdaje na dárky dětem, které jsou umístěny v dětských domovech. Částku 495,00 Kč jsme zaplatili za pohřeb vsypem ( p. Štolba) a za kremaci p. Kubiše 9.460,00 Kč. Dále jsme vyplatili dle rozhodnutí rady města sociální výpomoc rodinám s dětmi částku ,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. V roce 2010 byla vynaložena částka ,00 Kč, z toho ,00 Kč jako dar obci Hejnice (povodně), ,00 Kč za údržbu vodotečí a ,00 Kč za práce s pytlováním písku. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka ,74 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši ,85 Kč, které jsou určeny na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Za rok 2010 jsme vynaložili celkem ,23 Kč. Zastupitelstvo obce - jsou to výdaje na zastupitelstvo obce včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související, částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do Parlamentu ČR - byla vyčerpána částka ,20 Kč. Volby do zastupitelstva obce a senátu - zaplaceny výdaje za ,40 Kč. Sčítání lidu - označeny byly výdaje v částce ,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši ,63 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka ,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Pod ORJ 1500 jsou vykazovány 21

22 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 výdaje související s programem Lidské zdroje, částku ,00 Kč tvoří osobní výdaje ve výši ,00 Kč a výdaje na školení, materiál, drobný majetek ve výši ,00 Kč. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka ,54 Kč. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši ,09 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Do výdajů místní správy se započítává i částka ,00 Kč vynaložená na poštovné v souvislosti s agendou sociálních dávek (ORJ 2800 odbor sociálních věcí). Za nájem prostor pro pořádání svatebních obřadů v areálu zámku jsme zaplatili ,00 Kč (ORJ správní odbor). Poslední položkou je příspěvek Železnici Kostelec - Slavonice v částce 3.893,00 Kč (ORJ 1200 starosta). Finanční operace jedná se o obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Celkem vydána částka ,26 Kč, z toho byla daň z příjmů právnických osob hrazená za město ,00 Kč. Na poplatcích peněžním ústavům jsme zaplatili ,96 Kč a na úrocích z prodlení 9.307,30 Kč. Ostatní činnosti částka celkem ,32 Kč. Týká se finančního vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté městu v roce 2009, které nebyly v r vyčerpané, celkem se jednalo o částku ,60 Kč. Cizí platby tvoří částku 7.932,72 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly k 31. prosinci 2010 čerpány na 96,57 % z ročního rozpočtu, což je ,86 Kč. Tyto výdaje jsou rozepsány na jednotlivé akce v tabulce na str Lesní hospodářství - navýšení majetkového podílu Městským lesům Dačice o ,00 Kč. Doprava - celkem bylo v roce 2010 proinvestováno ,61 Kč. Na rekonstrukci komunikace Červený Vrch bylo vynaloženo celkem ,94 Kč, na parkovací stání v ul. Dlouhá ,67 Kč, na ZTV U Třech křížů ,00 Kč, na chodník Borek ,00 Kč, chodník Mikšíčkova ulice ,00 Kč, chodník Masarykova ulice ,00 Kč a na chodník Vápovská - Sv. Čecha to bylo ,00 Kč. Další akcí města je vybudování signalizačního zařízení u autobusového nádraží, zatím jsme proinvestovali ,00 Kč. Za projektové dokumentace jsme zaplatili: chodník Školní - Komenského ,00 Kč, chodník Strojírenská ,00 Kč, chodník Jiráskova - Komenského ,00 Kč. Vodní hospodářství - kapitálové výdaje činí ,00 Kč. Za vodovod v Bílkově jsme zaplatili ,00 Kč, za hydrant v ulici Červený Vrch ,00 Kč, za rekonstrukci kanalizace v části ulice Antonínská ,00 Kč. Telemetrický přenos dat u akce kanalizace Borek II stál ,00 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice byla ve výši ,00 Kč. Školství - částka ,00 Kč představuje investiční příspěvek pro ZŠ Komenského ,00 Kč a projektové dokumentace na opěrnou zeď MŠ Sokolská (33.600,00Kč) a plynofikaci MŠ Bílkov (24.000,00 Kč). Kultura - částka ,90 Kč se skládá z výdajů na optickou síť ve výši ,90 Kč a výdajů na oddělovací mříže u letní scény ve výši ,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - částka ,00 Kč je rozdělena na ,00 Kč za rekonstrukci dětského hřiště v letní scéně, na částku ,00 Kč za hřiště u MŠ Za Lávkami, na ,00 Kč za elektronickou časomíru do sportovní haly, na ,00 Kč za protihlukové podhledy ve sportovní hale a na projektovou dokumentaci za ,00 Kč (hřiště Chlumec ,00 Kč, hřiště Dolní Němčice ,00 Kč). Poslední částka ,00 Kč se týká vybudování skladu nářadí u hřiště na sídlišti Nivy. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem proinvestováno ,25 Kč. Bytové hospodářství - za plynofikaci čp. 65/II jsme uhradili ,00 Kč a hospodářské činnosti - správa budov jsme poukázali za zhodnocení bytů roční splátku ve výši ,91 Kč. Plynovod - za vybudování plynovodu k č.p. 65/II jsme zaplatili ,00 Kč. Veřejné osvětlení - celkem částka ,34 Kč, z toho rekonstrukce VO Červený Vrch ,93 Kč, parkovací státní v ul. Dlouhá ,81 Kč, regulace VO Dačice ,00 Kč, práce na VO Bílkov ,60 Kč, práce na VO Za Lávkami ,00 Kč. 22

23 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Komunální služby a územní rozvoj - v roce 2010 jsme nakoupili pozemky za ,00 Kč. Ochrana životního prostředí - do aktualizace generelů ÚSES jsme investovali ,00 Kč, na hydrogeologické měření pro výstavbu studně v Kancnýřově sadu ,00 Kč a projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného WC představuje částku ,00 Kč. Sociální péče - do technické pomoci na akci dům s pečovatelskou službou jsme investovali v roce 2010 částku ,00 Kč. Krizové řízení - na projekt protipovodňového opatření jsme zaplatili ,00 Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek - pro městskou policii bylo zakoupeno zařízení na měření rychlosti v hodnotě ,00 Kč. Požární ochrana - rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Chlumci stála ,00 Kč. Státní správa - celkové kapitálové výdaje v této oblasti činí ,10 Kč. Jedná se o výdaje na PD pro přestavbu uliční části domů čp. 1-5 na Palackého náměstí za ,00 Kč, na technologické centrum za ,00 Kč a za sférické snímky města jsme uhradili ,00 Kč. Město zakoupilo osobní automobil v částce ,10 Kč a program spisová služba za ,00 Kč. V budově městského úřadu Krajířova 27/I byly instalovány automatické vchodové dveře za ,00 Kč a topné kabely do okapových žlabů za ,00 Kč. VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 61. Jedná se o skutečné výdaje (běžné i kapitálové) vynaložené v průběhu VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 62. Náklady na bytové hospodářství činily ,72 Kč (v r to byla částka ,44 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši ,13 Kč (v r to bylo ,99 Kč). Výnosy byly celkem ,14 Kč ( ,77 Kč to bylo v r. 2009). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je zisk ve výši ,42 Kč. Na tomto příznivém výsledku hospodářské činnosti se podílela ta skutečnost, že legislativní změnou ve způsobu účtování pro územně samosprávné celky v r nebylo umožněno provádět odpisy ani u hospodářské činnosti města. Pro představu uvádíme, že roční výše odpisů by představovala částku cca 3 mil. Kč. Odbor správy budov k spravoval celkem 251 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: /V - byt č. 12 kupní cena ,39 Kč /V - byt č. 12 kupní cena ,39 Kč Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2010 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2010 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k celkem 249 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 34 bytů 23

24 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Dačice V 6 domů 68 bytů Celkem město 28 domů 247 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Město má k volných bytů: v domě Göthova 63/I, byt č. 1 o velikosti 1+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 3 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 4 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 228/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt na hřišti, oprava domu v domě Bratrská 303/I, byt č.5 o velikosti 2+1 k pronájmu Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostor a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytu a nebytových prostor oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do domova s pečovatelskou službou (DPS) jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí. Průměrný věk uživatelů DPS: V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatelka DPS - 96 let - nejmladší obyvatel DPS - 50 let rok průměrný věk , , , , , , , , , , , , , ,8 24

25 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Od do byli uspokojeni následující zájemci o byty: 1. DPS, Dačice 221/I František Vlček - byt č. 1, Jan Kadlec byt č volný byt (veřejná soutěž) Petr Prášil, byt č. 2, Nivy 161/IV, Miroslav Nápravník, byt č. 1, Nivy 161/IV, Helena Vaculová, byt č. 8, Nivy 163/IV 3. volný byt (sociální byty) Veronika Čurdová byt č. 7, ul. Bratrská v 305/I, Blanka Sklenářová - byt č. 1, ul. Bratrská v 305/I, 4. bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu 5. v zájmu města MUDr. Tomáš Albrecht, byt č. 2, U Nemocnice 87/II, Mgr. Romana Maříková, byt č. 1, Komenského 189/V, Nemocnice Dačice a.s., byt č. 3, U Nemocnice 86/II, Mojmír Holec, byt č. 1, Bratrská 228/I, Zuzana Hrabová, byt č. 7, Bratrská 175/I, Ing. Zdislav Páral, byt č. 6, Komenského 190/V, 6. byty pro tělesně postižené občany Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat mimo uvedený režim na 1 rok s přivolením Krajského úřadu) Výměny bytů: Jan Hos, z bytu č. 20, ul. Jiráskova 223/V, o velikosti 3+1, do bytu č. 16, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po pí. Řezáčové Miroslav Nečesal, z bytu č. 25, ul. Jiráskova 223/V o velikosti 2+1, do bytu č. 6, ul. Sokolská 200/V, o velikosti 2+1, po pí. Jelínkové Bohumil Pecha, z bytu č. 18, ul. Bratrská 175/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 5, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 3+1, po p. Vicanovi Iveta Vacková, z bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I, o velikosti 3+1, do bytů č. 18, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 2+1, po p. Pechovi Dagmar Vospělová, z bytu č. 6, ul. Komenského 190/V, o velikosti 2+1, do bytu č. 27, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+0, po p. Nevrklovi Jiří Lacko, z bytu č. 3, ul. Göthova 63/I, o velikosti 2+1, do bytu č. 2, ul. Bratrská 303/I, o velikosti 3+1, po pí. Vackové Marie Stankovská, z bytu č. 1, ul. Göthova 63/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 7, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1 po p. Novákovi Jana Čurdová, z bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 11, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 2+1, po pí. Prokešové Zuzana Bočková, z bytu č. 2, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+0, do bytu č. 4, ul. Nivy 164/IV, o velikosti 2+1, po pí. Lisové Lucie Palasová, z bytu č. 5, ul. Nivy 165/IV, o velikosti 2+0, do bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, po pí. Palasové J. Jiřina Palasová, z bytu č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V, o velikosti 4+1, do bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, po pí. Křivánkové Martina Křivánková, z bytu č. 20, ul. Bratrská 175/I, o velikosti 1+1, do bytu č. 5, ul.nivy 165/IV, o velikosti 2+0, po pí. Palasové L. Michaela Buďová, z bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, o velikosti 1+1, do bytu č. 6, ul. Bratrská 304/I, o velikosti 1+1, po pí. Čurdové J. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Anna Doležalová, byt č. 2, ul. V Kaštanech 37/II přechod nájmu po manželovi B. Doležalovi Jiřina Palasová, byt č. 3, ul. Tř. 9. května 162/V přechod nájmu po manželovi O. Palasovi 25

26 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Jarmila Dederová, byt č. 4, ul. B. Němcové 211/V přechod nájmu po manželovi J. Dederovi Blažena Volleinová, byt č. 29, ul. Jiráskova 222/V přechod nájmu po manželovi Volleinovi Alena Sobotková, byt č. 5, Dlouhá 428/V přechod nájmu po manželovi Sobotka L. Iveta Štolbová, byt č. 8, ul. Tř. 9. května 162/V přechod nájmu po manželovi P. Štolbovi Michal Krtek, byt č. 3, ul. Sokolská 200/V přechod nájmu po otci St. Krtkovi Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě projité doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Nájemní smlouvy na nebytové prostory ukončené v roce 2010 nájemce budova místnost ukončení smlouvy způsob využití TJ Centropen Dačice Bílkov 89, 1 místnost posilovna Pavel Antoňů Bílkov 89, hospoda pohostinství Lucie Lojková OCA 15/II výuka jazyků Kooperativa pojišťovna Palackého nám. 2/I kancelář pojišťovny kancelář Zemědělská vodohospodářská OCA15/II kancelář pracoviště správa MěKS Dačice (výpůjčka) Palackého nám. 58/I ve dvoře sklad (bez platby nájmu) Nájemní smlouvy uzavřené na nebytové prostory v roce 2010 nájemce budova místnost začátek smlouvy způsob využití Jiří Baštář Bc. OCA 15/II projekční kancelář Petr Klang V Kaštanech u čp.65/ii kolník a garáž Daniel Seitl Palackého nám. 3/I fotoateliér kanceláře Kooperativa pojišťovna OCA 15/II - 51, kancelář pojišťovny Anna Jakešová V Kaštanech u čp.65/ii kolník Tomáš Zelinka Palackého nám. 58/I ve dvoře sklad Pavel Lajtkep OCA 15/II prodej po telefonu Marta Tůmová OCA 15/II stavební spoření Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné za byty včetně poplatku z prodlení představuje celkem částku ,00 Kč. Městu dluží nájemné celkem 13 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné. V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Celkem byly přeplatky k vyčísleny ve výši ,00 Kč. Všechny nedoplatky u poskytnutých služeb byly vybrány kromě 2 nájemníků, kde byla uzavřena dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku ,00 Kč. 26

27 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přehled větších akcí na opravy domů Za rok 2010 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 8 Ks ,-- Pracovní deska + dřez 1 Ks 4 912,-- Odsávač par 2 Ks 7 358,-- Baterie dřezová 6 Ks 8 890,70 Baterie sprchová (vanová) 2 Ks 3 610,20 Baterie umyvadlová 3 Ks 3 820,60 WC combi 4 Ks ,-- El. bojler 11 Ks ,60 El. dvouvařič 2 Ks 1 980,-- Varná deska 1 Ks 4 229,-- Sporák elektrický 5 Ks ,-- PVC 10 Ks ,-- CELKEM ,10 Provedené neinvestiční akce v r BYTY: Poř. Název akce Kč 1. Výměna oken a vchodových dveří 209/V ul. B. Němcové, Dačice ,- 2. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 209/V, Dačice ,- 3. Výměna oken a vchodových dveří 211/V ul. B. Němcové, Dačice ,- 4. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 211/V, Dačice ,- 5. Výměna oken v bytech 162/V Tř. 9. května, Dačice ,- 6. Výměna oken a vchodových dveří 304/I ul. Bratrská, Dačice ,- 7. Zbudování domácích telefonů a tabla na zvonky 304/I, Dačice ,- Celkem ,- NEBYTY: Poř. Název akce Kč 1. Katastrální úřad 2/I oprava okapů ,- 2. Komerční banka 3/I oprava střechy a el. instalace ,- 3. Lékárna 41/I dodělání fasády na štítě a oprava kanalizace ,- 4. Herna 58/I výměna vrat u skladu SDH ,- 5. ZŠ 108/I výměna střešních oken, oprava fasády a podlah ,-- 6. OCA 15/I výměna plynových kotlů, osazení termohlavic ,- 7. Gymnázium 213/V odhlučnění třídy výtvarné výchovy ,- 8.. Hospoda Bílkov 89 výměna okna a oprava zadní fasády ,- Celkem ,- Přehled větších oprav od do BYTY: Druh opravy Kč Vymalování a nátěry v bytě č. 1, 189/V, Dačice 7 920,- Rekonstrukce bytu č. 2, 88/II Dačice (pro lékaře) ,- 27

28 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Čistění odpadu 175/I a 41/I 7 140,- Digitalizace STA v domech 4/I, 58/I, 175/I, 37/II ,- Rekonstrukce bytu č. 2, 87/II Dačice (pro lékaře) ,- Odstranění sněhu ze střech 189, 190 a 200/V ,- Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice 9 164,- Odstranění sněhu ze střech 63/I, 88/II, 221/I ,- Digitalizace STA v domě 41/I 7 315,- Oprava okapů světlíků a shazování sněhu 221/I, 200/V ,- Odstranění sněhu ze střech 86-88/II, Dačice ,- Oprava izolace domu 209/V, Dačice ,- Výměna tabla a zvonků v domech 86-88/II ,- Rekonstrukce vody v domě 162/V Dačice ,- Oprava rozvodů vody v domě 88/II, Dačice ,- Oprava schodu 211/V, chodníku 221/I, kanalizace 304/I, plotu 165/IV ,- Malování společných prostor po rekonstrukci elektřiny 190/V Dačice ,- Rekonstrukce bytu č. 3 v domě 86/II Dačice ,- Malování a nátěry bytu č. 6 v domě 200/V Dačice ,- Výměna elektroměrového rozvaděče v domě 63/I Dačice ,- Rekonstrukce elektřiny v bytě č. 6, 200/V Dačice ,- Výměna stykačů v DPS Dačice (u 8 bytů) 5 340,- Úprava vody u pečovatelek 7 392,- Rekonstrukce elektřiny ve společných prostorách domu 190/V Dačice ,- Digitalizace STA v domech 162,189,190,200, 209, 211/V, 221, 303 a 304/I, ,- 88/II, /IV Malování bytu č. 18 v domě 175/I Dačice 6 640,- Výměna tabla a zvonků 162/V Dačice ,- Výměna vchodových dveří, nátěr zárubně a oprava malby 58/I Dačice ,- Opravy elektřiny provedené v DPS 221/I po revizi ,- Opravy elektřiny ve společných prostorách domu 58/I 5 102,- Oprava nátěru vstupních vrat domu 41/I (lékárna) 9 460,- Oprava vstupních vrat panty, zámek, klika domu 41/I (lékárna) 8 310,- Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu 211/V ,- Vymalování společných prostor v DPS 221/I ,- Oprava střechy domu 189/V ,- Výměna o oprava okapů na domě 58/I ,- Výměna vchodových dveří za plastové 303/I ,- Vymalování společných prostor domu 211/V ,- Oprava ÚT a výměna radiátorů v domě 221/I I. etapa (nejstarší část DPS) ,- Oprava ÚT a výměna termohlavic v domě 221/I II. etapa (ostatní byty DPS) ,- Oprava společných prostor v DPS 221/I ,- Oprava střechy kolníků u domu 303 a 304/I 9 853,- Revize hydrantů a hasících přístrojů v bytových domech ,- Deratizace v bytových domech a nebytových prostorách 6 550,- Revize plynových zařízení v domech 305/I a 162/V ,- Rekonstrukce hromosvodu a revize v bytovém domě 162/V ,- Oprava vstupu do domu 303 a 304/I 6 512,- Rekonstrukce bytu č. 4 v domě 87/II (1 etapa) ,- Zednické práce při opravě vrat 58/I 7 212,- Revize elektřiny v domech 221/I as 162/V 9 360,- Oprava vytápění v domě 175/I (kotelna čerpadlo) ,- CELKEM ,-- 28

29 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 NEBYTY: Druh opravy Kč Vymalování kanceláře v domě 3/I před předáním do užívání ,- Položení PVC v kanceláři v domě 3/I před předáním do užívání ,- Výměna svítidel a akumulačních kamen v domě 3/I, Dačice ,- Čistění a oprava kanalizace v domě 2/I, Dačice 9 666,- Napojení zásuvkové skříně v divadle v přírodě ,- Stavební úpravy v domě 58/I, Dačice, kadeřnictví pí. Čechová ,- Stavební práce na úpravu kanceláře v OCA 15/I, Dačice pro Kooperativu ,- Výměna osvětlovacích těles OCA 15/I, Dačice - projektanti ,- Oprava elektroinstalace v divadle v přírodě ,- Položení zátěžového PVC v učebně oktávy Gymnázium Dačice ,- Dodávka uhlí pro vytápění hospody Bílkov ,- Výměna termohlavic Katastrální úřad 2/I ,- Oprava kanalizace ZŠ Neullingerova 108/I 6 384,- Osazení ochranných sití na okna gymnázia ,- Vyvezení jímky OCA 15/II 8 782,- Výměna vstupních dveří za plastové ZŠ Neullingerova 108/I ,- Revize elektřiny v domě 3/I Dačice 7 968,- Provedení malířských prací v OCA 15/II ,80 CELKEM ,80 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2010 vykázali přebytek rozpočtu ve výši ,10 Kč. Úhrada splátek jistin úvěrů z předchozích let činila ,69 Kč. Z této částky byla jednorázová splátka úvěru na rekonstrukci sportovní haly ,00 Kč. Na úhradu splátek dlouhodobých úvěrů byl použit celý přebytek hospodaření z r a současně také prostředky z přebytku hospodaření minulých let. Změna stavu bankovních účtů představovala ,59 Kč. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 41 a 43. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši ,81 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši ,71 Kč rozdíl celkem je ve výši ,10 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o ,10 Kč vyšší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města přebytek ve výši ,10 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši ,69 Kč. Vzniklý přebytek byl v plné výši použit na úhradu splátek jistin dříve přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček. Protože byly splátky jistin úvěrů ještě o ,59 Kč vyšší, byly použity peníze z přebytku hospodaření minulých let. O tuto částku se tedy snížily stavy na účtech. S tímto postupem bylo počítáno již při schvalování rozpočtu na r Pouze výše jednotlivých položek se v průběhu roku zpřesňovala v závislosti na jejich skutečném vývoji. Celkový výsledek plnění rozpočtu příjmů a výdajů lze stručně vyjádřit: 1. plnění rozpočtu příjmů a výdajů v r skončilo přebytkem ve výši ,10 Kč 2. splátky jistin dlouhodobých úvěrů byly uhrazeny ve výši ,69 Kč 29

30 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 částka ,10 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření r částka ,59 Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření minulých let. Do hospodaření města byly zapojeny také mimorozpočtové zdroje. Jednalo se prostředky sociálního fondu ve výši ,40 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši ,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům dle pravidel, které pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení jsou odsouhlaseny zastupitelstvem města. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k je ,90 Kč, z toho je zůstatek hypotéčního úvěru ve výši ,90 Kč, zůstatek úvěru na letní koupaliště ,00 Kč. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r nedocházelo. Odhad toku daňových příjmů se v podstatě ukázal jako reálný. Investiční stavby, které byly v rozpočtu města schváleny se realizovaly. Problémy ve financování vyplývaly ze skutečnosti, že v příjmech bylo počítáno s konečným vyhodnocením a vyúčtováním investiční akce Rekonstrukce sportovní haly, kdy se ze strany Regionální rady termín vyúčtování neustále odsouval. Město, aby nemuselo omezit svou investiční činnost u jiných akcí, schválilo posunutí termínu jednorázové splátky přijatého účelového úvěru na financování Rekonstrukce sportovní haly a současně zavedlo úsporná opatření v běžných výdajích, zejména na státní správu. Na financování ostatních akcí se využívaly peníze z přebytků hospodaření. Dotace byla vyúčtována a poskytnuta Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a byla z operačního programu NUTS II Jihozápad. Byla poukázána ve výši ,73 Kč až V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci bylo provedeno navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši ,82 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku je k ve výši ,63 Kč. V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňuje a současně i neodepisuje, takže v účetnictví je veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. U majetku, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji, byla vyčíslena reálná hodnota. Byla provedena inventarizace všech složek majetku k , nebyly shledány závady. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,20 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,20 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za ,20 Kč, z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje ,20 Kč a jedná se o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý 30

31 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 nehmotný majetek máme za ,00 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za ,00 Kč, územní systém ekologické stability za ,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za ,00 Kč, plán odpadového hospodářství za ,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za ,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za ,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřské školy Dačice za ,00 Kč, územní plán Dačic za ,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za ,00 Kč, GIS MISYS za ,00 Kč, energetický audit pro objekty Nemocnice Dačice za ,00 Kč, strategie rozvoje města za ,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností za ,00 Kč, pasport dopravy ve městě Dačice za ,00 Kč. Dále byly pořízeny panoramatické sférické snímky za ,00 Kč, autorizace generelů ÚSES za ,00 Kč a programové vybavení RADNICE za ,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů ,83 stavby a budovy ,74 nemovitosti celkem ,57 energetické a hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, přístroje ,40 dopravní prostředky ,30 inventář ,00 umělecká díla (obrazy) ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,83 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,75 dlouhodobý movitý majetek celkem ,28 dlouhodobý hmotný majetek celkem ,85 Dlouhodobý hmotný majetek má město k ve výši ,85 Kč. Tento majetek tvoří součet hodnot majetku: pozemky, umělecká díla a předměty, stavby (budovy a stavby), samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nedokončené investice). Stavby, budovy na základě změny účetnictví a výkaznictví k se přeřadily budovy a stavby do předepsaných závazných analytik. stav k ,34 Kč přírůstky (+) ,10 Kč úbytky (-) ,70 Kč stav k ,74 Kč Významný přírůstek představovalo zejména zhodnocení sportovní haly o částku ,02 Kč, zařazení komunikace a veřejného osvětlení Červený vrch I a II za ,90 Kč, komunikace a veřejného osvětlení Dlouhá a Máchova za ,68 Kč, komunikace a veřejného osvětlení U Třech křížů za ,90 Kč a komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace sídliště Nivy II za ,00 Kč. Prodané byty představovaly snížení o ,70 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu x budovy a stavby předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem budovy a stavby v hodnotě ,83 Kč. Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, při prodeji v reálných hodnotách. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2010 tento: stav k ,91 Kč 31

32 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 přírůstky (+) ,83 Kč reálná hodnota (+) ,29 Kč úbytky (-) ,20 Kč stav k ,83 Kč Přírůstky pozemků v r představovaly částku ,83 Kč a jednalo se zejména o změny z důvodu digitalizace a o drobné nákupy pozemků. U pozemků, které zastupitelstvo schválilo k prodeji, jsme vypočetli reálnou hodnotu. Tím se hodnota pozemků zvýšila o ,29 Kč. Úbytky pozemků celkem za ,20 Kč představovaly prakticky úbytky z důvodů prodejů pozemků popř. směny pozemků. Hodnota pozemků včetně trvalých porostů k činila ,83 Kč. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu xx pozemky předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem pozemky v hodnotě ,43 Kč. Umělecká díla a předměty má město celkem za ,00 Kč, jejich výše se v průběhu r nezměnila. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za ,70 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za ,83 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za ,75 Kč a tvoří jej 16 nedokončených staveb v celkovém objemu ,75 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 39 v celkové hodnotě ,00 Kč. Největší položkou mezi nedokončenými stavbami je akce Chodník Vápovská ulice za ,00 Kč. Zbývající částku ,00 Kč tvoří nedokončený movitý majetku. Hlavní inventarizační komise posuzovala v rámci inventarizace k položkový seznam nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o ,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o ,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o ,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ,00 podílové listy - Pioneer ,53 podílové listy - Sporobond 11,05 dlouhodobý finanční majetek celkem ,58 Dlouhodobý finanční majetek k má hodnotu ,58 Kč a tvoří jej: vklad Technické služby Dačice s.r.o ,00 Kč, vklad Městské lesy Dačice s.r.o ,00 Kč, majetkový podíl.a.s.a ,00 Kč, akcie Teplospol a.s. za ,00 Kč a podílové listy Pioneer dynamický fond za ,53 Kč ( ks podílových listů) a fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 11,05 Kč. Byla přepočtena hodnota podílových listů a došlo ke zvýšení o ,40 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti bytové hospodářství účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet ,01 Kč ,40 Kč ,24 Kč ,94 Kč ,84 Kč 32

33 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů ,46 Kč ,89 Kč ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k jmenovitě: hypotéční úvěr na stavbu bytového domu na Nivách (do r. 2017) úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové (do r. 2010) úvěr na koupaliště (do r. 2023) úvěr na sportovní halu (do r. 2010) celkem zůstatky úvěrů k Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r /2010 hypotéka na bytový dům na Nivách splaceno za r úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové splaceno za r úvěr na koupaliště splaceno za r úvěr na sportovní halu splaceno za r celkem snížení úvěrů za rok 2010 zvýšení úvěrů r. 2009/2010 Meziročně nedošlo k nárůstu úvěrů. Zůstatky úvěrů celkem k meziroční snížení za r meziroční zvýšení za r Zůstatky úvěrů celkem k ,90 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,90 Kč ,69 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,69 Kč 0,00 Kč ,59 Kč ,69 Kč 0,00 Kč ,90 Kč STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,56 půjčky poskytnuté obyvatelstvu ,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček ,46 přijaté úroky z půjček ,08 přeplatek půjčky 1 223,84 Stav k ,94 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k je ,94 Kč. SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,41 jednotný příděl z mezd ,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok ,00 splátky půjček ,00 příspěvky na obědy zaměstnancům ,50 půjčky zaměstnancům ,00 rekreace, zájezd ,00 33

34 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 příspěvek na ošacení ,00 ostatní výdaje (vitamíny, odměny, příspěvek při narození dítěte, tábory) ,90 věcné dary ,00 Stav k ,01 Zůstatek sociálního fondu k je ,01 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k ,46 Převod přebytku hospodaření za rok ,00 Použití FRR v roce ,00 Stav k ,46 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2010, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2010 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Transfery-souhrnný dotační vztah , ,00 0, Transfer na sociální dávky-příspěvek na péči , , , Transfer na sociální dávky-pomoc v hmotné nouzi , , , OP LZZ - projekt Lidské zdroje , , , Regenerace městských památkových rezervací , , , Lesní zákon-náklad 24, odst , ,00 0, Lesní zákon-lesní hospodář , ,00 0, Dotace na sčítání lidu , ,00 0, Dotace na volby do PS , , , Neinv.dotace na výkon st. správy v oblasti soc.sl , ,00 0, Sociálně právní ochrana dětí u obcí , , , Dotace na volby do zastupitelstev obcí , , ,60 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,80 Největší položkou neinvestičních dotací jsou dotace na sociální dávky, které nebyly v plné míře použity a v rámci finančního vypořádání jsou ve výši ,00 Kč vráceny do státního rozpočtu. Naopak vyšší neinvestiční výdaje mělo město na sociálně-právní ochranu dětí o ,30 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. 34

35 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2010 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 111 Úroky z úvěru II. výzva - sportovní hala , ,00 0, GP RVK - TKPB příjem v roce , , , Grant Podpora muzeí , ,00 0, Investiční grant JSDHO JK , ,40 0, GP Opravy a rekonstrukce MŠ , ,00 0, GP Podpora výstavby a oprav AZ , ,00 0, Příspěvky na činnost JSDHO JK , ,00 0, Příspěvek na administraci POV , ,00 0, Příspěvek na regionální funkce knihoven , ,00 0, Příspěvek - Za Dačickou kostku cukru , ,00 0, Příspěvek - Dačické kejklování , ,00 0, Dotace na JSDHO MV ČR , ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , , ,00 Všechny poskytnuté dotace byly využity vždy v souladu s účelem, na který byly poukázány. Se svými hospodářskými činnostmi Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2010 skončilo ziskem ve výši ,42 Kč. Bytové hospodářství mělo v r v nákladech odpisy ve výši ,00 Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo uvažováno s odvodem odpisů na účet města v plné výši, tj ,00 Kč. V průběhu roku byla zpřesněna metodika změny účetnictví státu a územně samosprávných celků, kdy nebylo možné v r účtovat odpisy ani v rámci hospodářské činnosti města. Proto byl proveden do rozpočtu pouze převod části odpisů zaúčtovaných do nákladů bytového hospodářství v r ve výši ,00 Kč. Byl to závazek hospodářské činnosti k rozpočtu města z r a byl schválen v rámci finančního vypořádání města za r Poměrná část splátky zhodnocení bytů, která byla z rozpočtu města uhrazena bytovému hospodářství, činila v r celkem ,91 Kč. Během r pokračoval prodej bytů z majetku města. Příjem za prodané byty a domy se stal příjmem rozpočtu města v celkové výši ,57 Kč. Částka za prodaný byt obsahovala i částku zaplacenou do fondu oprav, která do okamžiku prodeje bytu nebyla spotřebována. Navrhujeme, aby zisk bytového hospodářství zůstal k dispozici bytovému hospodářství k realizaci oprav a údržby majetku města. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč Školství , Kultura , Celkem , Všechny příspěvkové organizace zřízené městem pro působení v oblasti školství a kultury vykázaly jako výsledek hospodaření zisk. U žádné příspěvkové organizace nebyl stanoven odvod ze zisku do rozpočtu zřizovatele. 35

36 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a jiným rozpočtům Finanční vypořádání bylo provedeno: 1. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky - dávky v hmotné nouzi 2. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky příspěvek na péči 3. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 3.022,80 Kč - dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4. ze základního běžného účtu města proveden odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši ,60 Kč - dotace na volby do zastupitelstev obcí 5. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,30 Kč uplatněn vůči Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 6. ze základního běžného účtu města proveden odvod na Ministerstvo kultury ČR ve výši 8.858,40 Kč - dotace na městskou památkovou rezervaci Finanční vypořádání provést: 1. ze základního běžného účtu města provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši ,00 Kč 2. výsledek hospodářské činnosti bytového hospodářství zisk ve výši ,42 Kč ponechat na účtu bytového hospodářství. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k v tis. Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel Dluhové služby (v %) - 14 % Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 12 % Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 49 % Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyvatele 16 Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita 2 Při sestavení ukazatele monitoring hospodaření vykazuje celková likvidita města hodnotu 2. 36

37 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby se meziročně zvýšil na 24,35, za rok 2009 byl 7,31 a za rok 2008 byl 6,73. Meziroční zvýšení je ovlivněno jednorázovou splátkou úvěru na rekonstrukci sportovní haly, která činila ,00 Kč. V r město žádný úvěr nepřijalo, probíhaly pouze splátky úvěrů a půjček z předchozích let. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku se základním kapitálem ve výši ,00 Kč. K mají základní jmění ve výši ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši ,75 Kč a výnosy ve výši ,06 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ,31 Kč. Rada města schválila výroční zprávu společnosti a hospodářský výsledek schválila převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 74. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena , základní kapitál byl ,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši ,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši ,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti ze ,00 Kč na ,00 Kč a v r základní kapitál o ,00 Kč nenavýšit. V roce 2010 bylo základní jmění opět navýšeno o částku ,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti ,00 Kč. Celkové náklady za rok 2010 byly ve výši ,52 Kč a výnosy ve výši ,31 Kč. Hospodářský výsledek je zisk ,79 Kč. Zisk byl rozdělen takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku ,00 Kč a částka ,79 Kč na účet Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 radou města je uvedeno na str. 75. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2010 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. V průběhu roku 2010 bylo vydáno celkem 9 37

38 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 dodatků přílohy ke směrnici. Jednalo se o aktualizaci seznamu odpovědných osob včetně podpisových vzorů. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu a hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatný písemný záznam s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor je zřízený zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích. Kontrolní výbor měl 7 členů, v roce 2010 se sešel celkem třikrát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor měl 8 členů, v roce 2010 se sešel třikrát. Výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedli pracovníci ekonomického odboru, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dílčí přezkoumání hospodaření města Dačice se uskutečnilo v průběhu roku x, závěrečné dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 města Dačice byl, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící 38

39 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, která byla v termínu splněna. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2010 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek - z rozpočtu města. Příspěvkem se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádaného příspěvku) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci příspěvek poskytne. Příspěvek na rok 2009 v celkové výši ,00 Kč (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) obdrželo 31 žadatelů. Zkontrolováno bylo 29 příjemců finanční podpory v celkové výši ,00 Kč, tj. 98,65 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách, je příjemce příspěvku povinen podat vyúčtování poskytnutého příspěvku. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřováno dodržování Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic, zvláště pak účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, částka a dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých příspěvků v roce 2009 bylo zjištěno, že v jednom případě nebyly dodrženy podmínky Zásad a příspěvek nebyl vyčerpán, poněvadž činnost občanského sdružení nebyla provozována v takovém rozsahu, jak původně předpokládali. Občanské sdružení tento příspěvek ve stanoveném termínu nevrátilo a tím došlo k zadržení finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti u Městského úřadu Dačice a pokutových bloků u Městské policie. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byl požádán Krajský úřad Jihočeského kraje o přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání vykonali pracovníci oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje ve čtyřech dílčích přezkoumáních. Termíny přezkoumání hospodaření byly: , , a

40 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Kopie zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření města a kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 jsou součástí závěrečného účtu jako jeho přílohy. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne projedná Závěrečný účet města Dačic za rok Závěr z jednání finančního výboru bude přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města bude seznámena se závěrečným účtem města za rok 2010 na své 16. schůzi dne a doporučí zastupitelstvu města projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 40

41 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy , , ,02 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,99 99,75 Třída 3 Kapitálové příjmy , , ,57 100,09 Třída 4 Přijaté transfery , , ,23 99,44 ======================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,81 99,70 ======================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje , , ,85 95,22 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,86 96,57 ======================================================================================================================== Výdaje celkem , , ,71 95,44 ======================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje , , ,10 143,77 ======================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů , , ,59 97, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,69 99, Řízení likvidity - příjmy 0,00 0, ,00 0, Řízení likvidity - výdaje 0,00 0, ,00 0,00 ======================================================================================================================== Financování , , ,10 143,77 ======================================================================================================================== 41

42 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,41 100, DPFO ze samostatné činnosti , , ,71 100, Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,64 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,26 100, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 100, Popl. za znečišťování ovzduší , , ,00 102, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 100, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 900,00 902,00 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0, , ,00 104, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 99, Poplatek ze psů , , ,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 96, Poplatek ze vstupného , , ,00 101, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 100, Odvod výtěžku z provozování loterií , , ,00 100, Příjmy za řidičské oprávnění , , ,00 99, Ostatní odvody z vybraných činností 0, ,00 0,00 0, Správní poplatky , , ,00 100, Daň z nemovitostí , , ,00 100,01 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem , , ,02 100,00 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100, Příjmy z prodeje zboží , , ,00 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , ,00 111, Odvody příspěvkových organizací , , ,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 100, Příjmy z úroků (část) , , ,40 99, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,37 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,16 100, Vypořádání předchozích let , , ,00 99, Příjmy z prodeje krátkodobého 0, , ,00 115, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100, Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,10 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,50 80, Příjmy-dobývací prostor , , ,00 101, Splátky - od SVJ , , ,51 100, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,95 115,07 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem , , ,99 99,75 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100, Příjmy - prodej ostatních nemovitostí , , ,57 100, Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0, , ,00 100,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem , , ,57 100,09 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0, , ,00 100,00 --> Úhrada výdajů sčítání lidu 0, , ,00 99, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 100, Účelové neinvestiční dotace obcím 0, , ,00 100, Volby Parlament ČR a obce 0, , ,00 100, Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0, , ,00 100, Transfery - souhrnný vztah , , ,00 100, Transfery - ze státního rozpočtu 0, , ,50 98,42 --> Příspěvek na péči 0, , ,00 100, Dávky pomoci v hmotné nouzi 0, , ,00 90,94 42

43 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % OP- Lidské zdroje a zaměstnanost 0, , ,50 100, Lesní zákon-náklad 24,ods.2 0, , ,00 100, Lesní zákon-náklady 37 0, , ,00 100, Městské památková rezervace 0, , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 114, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00 --> Příspěvek na úhradu úroků z úvěru-sportovní hala 0, , ,00 100, grant muzeum 0, , ,00 100, Grant opravy a rekonstrukce MŠ 0, , ,00 100, Výstavba a opravy autobusových zastávek 0, , ,00 100, Na činnost DHS 0, , ,00 100, Na administraci programu obnovy venkova 0, , ,00 100, od KÚ na regionální funkci knihoven 0, , ,00 100, Za Dačickou kostku cukru 0, , ,00 100, Dačické kejklování 0, , ,00 100, Transfery krajům - požární ochrana 0, , ,00 100, Převody z VF hospodářská č , , ,00 99, Investiční přijaté transfery od krajů 0, , ,40 100,00 --> JDSHO granty /investiční/ 0, , ,40 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,33 100,00 --> ROP RS Jihozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17841) 0, , ,41 100, ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 0, , ,92 100,00 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem , , ,23 99,44 ====================================================================================================================== Příjmy celkem , , ,81 99,70 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu bankovních účtů , , ,59 9, Uhrazené splátky dlouhodobých půjček , , ,69 99, Řízení likvidity - příjmy 0,00 0, ,00 0, Řízení likvidity - výdaje 0,00 0, ,00 0,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem , , ,10 143,77 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem , , ,71 95,44 ====================================================================================================================== 43

44 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,73 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,70 78,96 22 Doprava , , ,89 96,09 23 Vodní hospodářství , , ,98 89,58 31 Vzdělávání , , ,30 99,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,68 98,13 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,61 97,89 35 Zdravotnictví , , ,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,35 95,88 37 Ochrana životního prostředí , , ,50 95,31 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, , ,00 96,60 43 Sociální péče , , ,00 97,34 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 26,18 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,74 91,26 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,85 94,54 61 Státní moc, státní správa , , ,33 92,53 63 Finanční operace , , ,26 99,98 64 Ostatní činnosti , , ,32 97,17 ========================================================================================================================= Výdaje dle odvětví celkem , , ,71 95,44 ========================================================================================================================= Běžné výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 99,66 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , , ,70 78,96 22 Doprava , , ,28 91,16 23 Vodní hospodářství , , ,98 53,03 31 Vzdělávání , , ,30 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,78 98,76 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,61 99,02 35 Zdravotnictví , , ,20 88,51 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,10 95,63 37 Ochrana životního prostředí , , ,50 96,03 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, , ,00 96,60 43 Sociální péče , , ,00 97,16 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 29,14 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,74 91,38 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , , ,85 94,47 61 Státní moc, státní správa , , ,23 92,60 63 Finanční operace , , ,26 99,98 64 Ostatní činnosti , , ,32 97,17 ========================================================================================================================= Běžné výdaje celkem , , ,85 95,22 ========================================================================================================================= Kapitálové výdaje dle odvětví Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 100,00 22 Doprava , , ,61 98,05 23 Vodní hospodářství , , ,00 99,61 31 Vzdělávání , , ,00 98,58 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , ,90 81,77 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 94,96 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , , ,25 96,71 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 86,75 43 Sociální péče 0, , ,00 99,25 52 Civilní připravenost na krizové stavy , , ,00 24,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 87,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0, , ,00 95,39 61 Státní moc, státní správa , , ,10 90,34 ========================================================================================================================= Kapitálové výdaje celkem , , ,86 96,57 ========================================================================================================================= 44

45 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ starosta Převody vlastním fondům , , ,67 99, Bytové hospodářství , , ,67 99, Transfery územním rozpočtům 0, , ,00 98, Územní plánování 0, , ,00 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 94, Opravy a udržování 0, , ,00 97, Věcné dary 0, , ,00 100, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 29, Transfery územním rozpočtům , , ,00 97, Činnost místní správy , , ,00 97, Platby daní a poplatků , , ,00 100, Ostatní finanční operace , , ,00 100, Vratky ústředním rozpočtům 0, , ,60 100, Finanční vypořádání-kraj, obec 0, , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let 0, , ,60 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORJ starosta , , ,27 97,05 ORJ starosta - nemocnice Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, ,00 650,00 65, Nájemné 0, , ,00 98, Služby zpracování dat 0, , ,00 96, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 24, Opravy a udržování 0, , ,20 98, Příspěvky zřízeným PO ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků 0, , ,00 99, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, ,00 0,00 0, Ostatní nemocnice , , ,20 88,51 CELKEM ZA ORJ starosta - nemocnice , , ,20 88,51 ORJ starosta - hasiči Ostatní platy , , ,00 94, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000, , ,20 95, Ochranné pomůcky 0, , ,00 99, Prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 99, Nákup materiálu , , ,40 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 600, , ,83 99, Služby peněžních ústavů , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 5 000,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 9 000, , ,00 81, Opravy a udržování , , ,00 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,03 96,91 CELKEM ZA ORJ starosta - hasiči , , ,03 96,91 ORJ starosta - zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 98, Sociální zabezpečení , , ,00 68, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 71, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 0,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,00 91,02 CELKEM ZA ORJ zastupitelstvo , , ,00 91,02 45

46 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 91, Sociální zabezpečení , , ,00 88, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92, Léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 94, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,72 99, Nákup materiálu , , ,28 99, Studená voda 6 000, , ,00 39, Plyn , , ,00 95, Elektrická energie , , ,51 57, Pohonné hmoty a maziva , , ,70 99, Služby pošt 0,00 100,00 70,00 70, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,53 93, Služby peněžních ústavů 9 000, , ,00 70, Nájemné ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, ,00 650,00 32, Nákup kolků 0, , ,00 80, Platby daní krajům, obcím 5 000,00 0,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,74 91,38 CELKEM ZA ORJ městská policie , , ,74 91,38 ORJ místostarosta Nákup majetkových podílů , , ,00 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,61 98, Silnice , , ,61 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 96, Předškolní zařízení 0, , ,00 96, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Základní školy ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,90 70, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,90 70, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 94, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 94, Budovy, haly a stavby , , ,91 86, Bytové hospodářství , , ,91 86, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Nebytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,34 98, Veřejné osvětlení , , ,34 98,90 46

47 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0, , ,00 97, Pozemky , , ,00 94, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 94, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Ochrana druhů a stanovišť 0, , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 39, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 39, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Domovy 0, , ,00 99, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 24, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 24, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 87, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 87, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 95, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 95, Programové vybavení 0, , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 97, Budovy, haly a stavby , , ,00 86, Dopravní prostředky 0, , ,10 99, Výpočetní technika , , ,00 98, Činnost místní správy , , ,10 90,34 CELKEM ZA ORJ místostarosta , , ,86 96,56 ORJ tajemník Ostatní platy 0, , ,00 94, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 99, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85, Činnost místní správy , , ,00 99,89 CELKEM ZA ORJ tajemník , , ,00 99,89 ORJ lidské zdroje Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 99, Sociální zabezpečení 0, , ,00 98, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,00 99, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 99, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, ,00 0,00 0, Činnost místní správy 0, , ,00 51, Služby peněžních ústavů 0,00 500,00 418,00 83, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 500,00 418,00 83,60 CELKEM ZA ORJ lidské zdroje 0, , ,00 51,34 ORJ odbor vnitřních věcí Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 96, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 80, Nákup materiálu 0, , ,20 99, Studená voda 0,00 500,00 165,00 33, Elektrická energie 0,00 500,00 135,00 27, Pevná paliva 0,00 500,00 266,00 53,20 47

48 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Nájemné 0, , ,00 98, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Pohoštění 0, , ,00 98, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,20 98, Ostatní platy 0, , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 98, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0, , ,00 86, Nákup materiálu 0, , ,40 95, Pevná paliva 0,00 500,00 399,00 79, Nájemné 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 90, Pohoštění 0, , ,00 84, Volby do zastupitelstev ÚSC 0, , ,40 94, Nákup materiálu 0, , ,00 99, Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 0, , ,00 99, Sociální zabezpečení , , ,00 101, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 101, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 95, Ochranné pomůcky 7 000, , ,00 85, Léky a zdravotnický materiál ,00 0,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 54, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,10 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 62, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 79, Nákup materiálu , , ,83 76, Studená voda , , ,00 89, Plyn , , ,00 79, Elektrická energie , , ,06 79, Pohonné hmoty a maziva , , ,66 87, Služby pošt , , ,10 67, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,84 81, Služby peněžních ústavů , , ,00 46, Nájemné , , ,00 95, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99, Služby školení a vzdělávání , , ,50 95, Nákup ostatních služeb , , ,74 77, Opravy a udržování , , ,61 98, Programové vybavení , , ,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 60, Pohoštění , , ,60 79, Účastnické poplatky na konference 0, , ,00 56, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 74, Věcné dary , , ,00 96, Odvody-za zdravotně postižené 0, , ,00 99, Transfery -neziskovým organizacím , , ,60 97, Transfery územním rozpočtům , , ,00 77, Nákup kolků , ,00 430,00 2, Platby daní a poplatků , , ,00 24, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 200,00 119,00 59, Náhrady mezd v době nemoci 0, , ,00 99, Dary obyvatelstvu 5 000, ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,90 78, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 25, Činnost místní správy , , ,54 89,20 CELKEM ZA ORJ odbor vnitřních věc , , ,14 89,34 ORJ odbor správní Nájemné , , ,00 100, Činnost místní správy , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ odbor správní , , ,00 100,00 ORJ finanční odbor Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0, , ,30 97, Služby peněžních ústavů , , ,96 99, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,26 99,71 48

49 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,72 96, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0, , ,72 96,74 CELKEM ZA ORJ finanční odbor , , ,98 99,49 ORJ finanční odbor - školství Opravy a udržování 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Předškolní zařízení , , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, Transfery -neziskovým organizacím 0, , ,00 100, Gymnázia 0, , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Školní stravování - základní , , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ finanční - školství , , ,00 100,00 ORJ odbor životního prostředí Konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Správa v lesním hospodářství 0, , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 94, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,97 CELKEM ZA ORJ odbor živ. prostředí , , ,00 99,98 ORJ správa majetku Nákup ostatních služeb , , ,00 75, Ozdravování zvířat a plodin , , ,00 75, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Podpora ostatních produkčních činností , , ,00 91, Transfery - podnikatelům-fo , , ,00 100, Vnitřní obchod , , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 0, ,00 813,00 81, Elektrická energie 6 000, , ,03 70, Nájemné 8 700, , ,00 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Opravy a udržování , , ,25 83, Silnice , , ,28 91, Opravy a udržování 0, , ,00 97, Transfery - podnikatelům-fo 0, , ,00 99, Provoz veřejné silniční dopravy 0, , ,00 98, Elektrická energie 1 500, ,00 705,98 47, Nákup ostatních služeb , , ,00 3, Opravy a udržování , , ,00 16, Pitná voda , , ,98 9, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 54, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , , ,00 100, Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly , , ,00 56,22 49

50 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Nákup materiálu 0, , ,00 66, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 67, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 68, Úroky vlastní 4 500, , ,30 94, Základní školy 4 500, , ,30 94, Elektrická energie 5 000, ,00 718,98 14, Opravy a udržování , , ,00 79, Historické povědomí , , ,98 77, Elektrická energie 5 000, ,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,00 96, Rozhlas a televize , , ,00 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 86, Nákup materiálu , , ,00 94, Úroky vlastní , , ,10 99, Studená voda 0, ,00 0,00 0, Plyn 0, , ,00 100, Elektrická energie 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 92, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,10 98, Úroky vlastní , , ,51 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,51 99, Úroky vlastní , , ,67 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 100, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 95, Bytové hospodářství , , ,67 96, Elektrická energie , , ,76 58, Služby peněžních ústavů , , ,00 91, Nákup ostatních služeb , , ,00 70, Opravy a udržování , , ,00 44, Nebytové hospodářství , , ,76 72, Nákup ostatních služeb , , ,00 91, Opravy a udržování , , ,00 95, Veřejné osvětlení , , ,00 92, Nákup materiálu 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Opravy a udržování , , ,00 98, Pohřebnictví , , ,00 98, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 93, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 95, Platby daní a poplatků , , ,00 96, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99, Nákup materiálu 0, ,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,50 89, Opravy a udržování 0, , ,00 89, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 89, Nákup materiálu 5 000,00 0,00 0,00 0, Studená voda 4 000, , ,00 39, Elektrická energie , , ,82 68, Nákup ostatních služeb , , ,00 24, Požární ochrana-dobrovolná část , , ,82 56, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 89, Nákup materiálu , , ,00 47, Studená voda , , ,00 72, Elektrická energie , , ,09 77, Pevná paliva , , ,00 26, Nákup ostatních služeb , , ,00 63,72 50

51 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Opravy a udržování , , ,00 75, Činnost místní správy , , ,09 75,04 CELKEM ZA ORJ správa majetku , , ,99 91,64 ORJ odbor sociálních věcí a zdrav Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Podpora ostatních produkčních činností 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0, , ,00 100, Sociální dávky 0, , ,00 99, Příspěvek na živobytí 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 99, Doplatek na bydlení 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 92, Mimořádná okamžitá pomoc 0, , ,00 92, Sociální dávky 0, , ,00 32, Mimořádná pomoc ohroženým osobám 0, , ,00 32, Sociální dávky 0, , ,00 41, Příspěvek na zvláštní pomůcky 0, , ,00 41, Sociální dávky 0, , ,00 99, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0, , ,00 99, Sociální dávky 0, , ,00 86, Příspěvek na motorové vozidlo 0, , ,00 86, Sociální dávky 0, , ,00 68, Příspěvek na provoz motorového vozidla 0, , ,00 68, Sociální dávky 0, , ,00 65, Příspěvek na individuální dopravu 0, , ,00 65, Sociální dávky 0, , ,00 99, Příspěvek na péči 0, , ,00 99, Věcné dary 8 000, , ,00 69, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 000, , ,00 69, Dary obyvatelstvu , , ,00 100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,00 100, Nákup materiálu , , ,60 86, Nájemné 5 000, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 82, Pohoštění , , ,40 84, Ostatní sociální péče-ostatní , , ,00 76, Transfery - obecně prospěšným , , ,00 98, Osobní asistence , , ,00 98, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 62, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 99, Ostatní záležitosti sociálních věcí , , ,00 97, Služby pošt , , ,00 48, Činnost místní správy , , ,00 48,69 CELKEM ZA ORJ odbor sociálních věcí , , ,00 96,42 ORJ odbor dopravy Nákup materiálu 0,00 500,00 462,00 92, Pohoštění 0, , ,00 84, Věcné dary , , ,00 17,92 51

52 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2223 Bezpečnost silničního provozu , , ,00 41,53 CELKEM ZA ORJ odbor dopravy , , ,00 41,53 ORJ odbor kultury a cest. ruchu Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0, , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 98, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,70 91, Nákup materiálu , , ,00 97, Služby pošt 0,00 700,00 581,00 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 62, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, ,00 877,00 87, Věcné dary 0,00 300,00 158,00 52, Transfery -neziskovým organizacím , , ,00 40, Vnitřní obchod , , ,70 77, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Cestovní ruch 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 94, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0, , ,00 98, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Divadelní činnost 0, , ,00 94, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Hudební činnost 0, , ,00 100, Transfery -neziskovým organizacím , , ,00 100, Filmová tvorba, kina , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 100, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97, Nákup materiálu 8 000, , ,20 97, Pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 86, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 98, Pohoštění 0, , ,00 95, Věcné dary 0, , ,00 83, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Transfery obyvatelstvu 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,20 97, Transfery - podnikatelům-fo ,00 0,00 0,00 0, Transfery - podnikatelům-po 0, , ,00 97, Transfery - církvím 0, , ,60 95, Zachování a obnova kulturních památek , , ,60 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 95, Rozhlas a televize , , ,00 95, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Sociální zabezpečení , , ,00 81, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 88, Služby pošt 0,00 500,00 293,00 58, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 98, Příspěvky zřízeným PO , , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 99, Nákup materiálu 0, , ,00 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 54, Opravy a udržování 0, , ,00 97, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 95,84 52

53 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 0, , ,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 89, Věcné dary 0, , ,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0, , ,00 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0, , ,00 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, , ,00 100, Sociální zabezpečení 0, , ,00 99, Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 100, Územní rozvoj 0, , ,00 100,00 CELKEM ZA ORJ odbor kultury , , ,50 98,53 Výdaje dle ORJ celkem , , ,71 95,

54 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG Nákup majetkových podílů , , ,00 100, Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 99, Budovy, haly a stavby , , ,91 79, Bytové hospodářství , , ,91 79, Pozemky , , ,00 94, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,00 94, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0, , ,00 100, Ochrana druhů a stanovišť 0, , ,00 100, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 87, Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,00 87, Programové vybavení 0, , ,00 100, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 97, Dopravní prostředky 0, , ,10 99, Výpočetní technika , , ,00 98, Činnost místní správy , , ,10 99, CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG , , ,0197,68 ORG Malý Pěčín Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Nebytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG Malý Pěčín ,00 0,00 0,00 0,00 ORG Bílkov Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Pitná voda , , ,00 99, CELKEM ZA ORG Bílkov , , ,00 99,41 ORG Lipolec Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Pitná voda ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 95, Požární ochrana-dobrovolná část 0, , ,00 95, CELKEM ZA ORG Lipolec , , ,00 95,39 ORG ZŠ Komenského Transfery zřízeným PO , , ,00 100, Základní školy , , ,00 100, CELKEM ZA ORG ZŠ Komenského , , ,00 100,00 ORG ZŠ B. Němcové Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Základní školy ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG ZŠ B. Němcové ,00 0,00 0,00 0,00 54

55 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG sídliště Tři kříže Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Silnice 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG sídliště Tři kříže 0, , ,0098,77 ORG chodník Borek Budovy, haly a stavby , , ,00 74, Silnice , , ,00 74, CELKEM ZA ORG chodník Borek , , ,00 74,70 ORG oplocení "kostky cukru" Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG oplocení "kostky ,00 0,00 0,00 0,00 ORG chodník Míkšíčkova ul Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Silnice 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG chodník Míkšíčkova 0, , ,00 99,76 ORG Severní ul. a Červený Vrch Budovy, haly a stavby , , ,94 99, Silnice , , ,94 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Pitná voda 0, , ,00 99, Budovy, haly a stavby 0, , ,93 98, Veřejné osvětlení 0, , ,93 98, CELKEM ZA ORG Severní ul. a Č. vrch , , ,87 99,00 ORG rekonstrukce sportovní haly Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, CELKEM ZA ORG sportovní hala , , ,00 99,70 ORG Palackého 1/I - 4/I Budovy, haly a stavby , , ,00 82, Činnost místní správy , , ,00 82, CELKEM ZA ORG Palackého 1/I-4/I , , ,00 82,91 ORG PD - sídliště Za školou Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0,00 55

56 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORG PD - Za školou ,00 0,00 0,00 0,00 ORG studie protipovodňových opatření Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 24, Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , , ,00 24, CELKEM ZA ORG studie opatření , , ,00 24,00 ORG chodník ul. Vápovská, Sv. Čecha Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Silnice , , ,00 99, CELKEM ZA ORG chodník ul. Vápovská , , ,00 99,40 ORG kanalizace Za lávkami Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG kanal. Za lávkami ,00 0,00 0,00 0,00 ORG optická síť Budovy, haly a stavby , , ,90 70, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,90 70, CELKEM ZA ORG optická síť , , ,90 70,86 ORG PD - chodník D. Němčice Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - chodník D. N ,00 0,00 0,00 0,00 ORG PD - komunikace Na Příkopě Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG PD - Na Příkopě ,00 0,00 0,00 0,00 ORG Parkovací stání Dlouhá ul Budovy, haly a stavby , , ,67 98, Silnice , , ,67 98, Budovy, haly a stavby 0, , ,81 99, Veřejné osvětlení 0, , ,81 99, CELKEM ZA ORG Parkovací stání Dlouhá , , ,48 98,75 ORG veřejné osvětlení Bílkov Budovy, haly a stavby , , ,60 91, Veřejné osvětlení , , ,60 91,14 56

57 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORG VO Bílkov , , ,60 91,14 ORG rozšíření křižovatky Jemnická Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG křižovatka Jemnická ,00 0,00 0,00 0,00 ORG Chodník Strojírenská Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Silnice 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG Chodník Strojírenská 0, , ,00 100,00 ORG komunikace Jiráskova - Komenského Budovy, haly a stavby , , ,00 31, Silnice , , ,00 31, CELKEM ZA ORG Jiráskova-Komen , , ,00 31,68 ORG veřejné osvětlení - PD Za lávkami Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Veřejné osvětlení , , ,00 99, CELKEM ZA ORG VO Za Lávkami , , ,00 99,64 ORG chodník Školní - Komenského Budovy, haly a stavby , , ,00 89, Silnice , , ,00 89, CELKEM ZA ORG chodník Školní , , ,00 89,00 ORG chodník Masarykova ul. - levá Budovy, haly a stavby , , ,00 97, Silnice , , ,00 97, CELKEM ZA ORG chodník Masarykova , , ,00 97,99 ORG chodník Tyršova - O. Březiny Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG chodník Tyršova O ,00 0,00 0,00 0,00 ORG chodník Vyderská, Mládežnická, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Silnice ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG chodník Vyderská ,00 0,00 0,00 0,00 ORG vodovod Hradišťko 57

58 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Pitná voda ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG vodovod Hradišťko ,00 0,00 0,00 0,00 ORG Kanalizace ul. Antonínská Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly , , ,00 99, CELKEM ZA ORG Kanalizace Antonín , , ,00 99,78 ORG oddělovací mříže u letní scény Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Zájmová činnost v kultuře , , ,00 99, CELKEM ZA ORG mříže u letní scény , , ,00 99,57 ORG dětské hřiště - letní scéna Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, CELKEM ZA ORG dětské hřiště , , ,00 99,93 ORG hřiště Bílkov Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení v majetku obce ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG hřiště Bílkov ,00 0,00 0,00 0,00 ORG dětské hřiště - MŠ Za Lávkami Budovy, haly a stavby , , ,00 99, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 99, CELKEM ZA ORG hřiště MŠ , , ,00 99,97 ORG hřiště v Chlumci Budovy, haly a stavby , , ,00 38, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 38, CELKEM ZA ORG hřiště v Chlumci , , ,00 38,40 ORG rekonstrukce bytů 86/II a 88/I Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG byty 86/II a 88/II ,00 0,00 0,00 0,00 ORG veřejné osvětlení ul. K. Čapka Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Veřejné osvětlení ,00 0,00 0,00 0, CELKEM ZA ORG VO ul. K. Čapka ,00 0,00 0,00 0,00 58

59 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG PD studna Kancnýřův sad Budovy, haly a stavby , , ,00 38, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 38, CELKEM ZA ORG PD studna Kancnýřův , , ,00 38,00 ORG Plynofinace domu 65/II Budovy, haly a stavby 0, , ,00 98, Bytové hospodářství 0, , ,00 98, CELKEM ZA ORG Plynofinace domu 65/II 0, , ,00 98,93 ORG Plynovod pro čp. 65/II Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0, , ,00 97, CELKEM ZA ORG Plynovod pro 65/II 0, , ,00 97,94 ORG přenos dat - kanalizace Borek Budovy, haly a stavby 0, , ,00 97, Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0, , ,00 97, CELKEM ZA ORG přenos dat - Borek 0, , ,00 97,06 ORG regulace VO Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 96, Veřejné osvětlení 0, , ,00 96, CELKEM ZA ORG regulace VO Dačice 0, , ,00 96,01 ORG signalizační zařízení Dačice Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG signalizační zařízení 0, , ,00 99,37 ORG hřiště v Dol. Němčicích Budovy, haly a stavby 0, , ,00 60, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 60, CELKEM ZA ORG hřiště v D. Němčicích 0, , ,00 60,00 ORG Topné kabely 27/I Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Činnost místní správy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG Topné kabely 27/I 0, , ,00 99,59 ORG Sklad nářadí Nivy Budovy, haly a stavby 0, , ,00 93, Sportovní zařízení v majetku obce 0, , ,00 93,

60 Město Dačice IČ: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2010 VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORG Sklad nářadí Nivy 0, , ,00 93,79 ORG PD - opěrná zeď MŠ Sokolská Budovy, haly a stavby 0, , ,00 93, Předškolní zařízení 0, , ,00 93, CELKEM ZA ORG PD - opěrná zeď MŠ 0, , ,00 93,33 ORG PD - rekonstrukce veřejného WC Budovy, haly a stavby 0, , ,00 40, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0, , ,00 40, CELKEM ZA ORG PD - rekonstrukce WC 0, , ,00 40,50 ORG Automatické dveře 27/I Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Činnost místní správy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG Automatické dveře 27/I 0, , ,00 99,78 ORG MŠ Bílkov - plynofikace Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100, Předškolní zařízení 0, , ,00 100, CELKEM ZA ORG MŠ Bílkov - plynofiffkace 0, , ,00 100,00 ORG PD - zateplení DPS Budovy, haly a stavby 0, , ,00 99, Domovy 0, , ,00 99, CELKEM ZA ORG PD - zateplení DPS 0, , ,00 99,25 Výdaje dle ORG celkem , , ,86 96,

61 Město Dačice IČ: Skutečné výdaje na místní části k 31. prosinci 2010 v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Odpadní vody 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Rybníky 3 468, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pozemní komunikace , , , , , , , , , , ,00 Autobusové čekárny 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 000, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa 4 058, , , , , , , , , , ,18 Hasiči 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , , ,39 Veřejné osvětlení , , , , , , , , , , ,00 Pohřebnictví 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Veřejná zeleň , , , , , , , , , , ,00 Odpady - A.S.A , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 CELKEM , , , , , , , , , , ,57 Z toho investice: posílení vodovodu Bílkov ,00 chodník + lávka Borek ,00 kanalizace Borek ,00 hřiště Chlumec ,00 veřejné osvětlení Bílkov ,60 hřiště D. Němčice ,00 hasič. zbrojnice Lipolec ,00 61

62 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 k plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 1, , ,0 Spotřeba plynu 0, ,63 0,0 Prodané zboží 0, ,00 0,0 Osobní náklady 1 221, ,00 110,9 mzdy 888, ,00 113,6 příděl do sociálního fondu 22,00 0,00 173,8 sociální pojištění 231, ,00 110,0 zdravotní pojištění 80, ,00 114,3 Opravy a udržování 5 015, ,13 117,9 Cestovné 0,00 0,00 0,0 Ostatní služby 300, ,59 124,4 Odpis pohledávky 0,00 566,00 0,0 Úroky SVJ - nedaňové 100, ,09 99,7 Tvorba a zúčtování opravných položek 0, ,80 0,0 Manka a škody 0, ,00 0,0 Odpisy byty a nebyty 3 006,00 0,00 0,0 Daň z příjmu 0, ,00 0,0 Jiné ostatní náklady 300, ,48 218,9 NÁKLADY CELKEM 9 943, ,72 101,8 VÝNOSY Nájmy - zahrady 5, ,00 206,4 Nájmy - byty 6 992, ,00 100,1 Nájmy - nebytové prostory 2 907, ,00 104,4 Základní složka nájemného 37, ,00 52,3 Tržby z prodeje služeb 0, ,00 0,0 Tržby za prodané zboží 0, ,00 0,0 Náhrady od pojišťovny 0, ,00 0,0 Ostatní výnosy 2, ,66 - Smluvní pokuty a penále 0, ,00 0,0 Úroky z účtu 0, ,48 0,0 Tržby z postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,0 VÝNOSY CELKEM 9 943, ,14 124,6 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0, ,42 0,0 62

63 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,61 Kč 100,95 výnosy celkem Kč Kč Kč ,09 Kč 102,22 výnosy vlastní Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 109,01 - regionální funkce 0 Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - příspěvek od obcí 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - tržby za služby, ostatní Kč 0 Kč Kč ,09 Kč 148,10 - zúčtování fondů 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek na běž. provoz Kč 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 mimořádný provoz Kč Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 - mimoř. výdaje kryty z fondu MK Kč Kč ,00 Kč Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem ,61 Kč Výnosy celkem 2.585,884,09 Kč Zisk ,48 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,48 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet skutečně vyplacené mzdy po odečtení prostředků použitých z fondu odměn ,00 Kč ,00 Kč limit dodržen. 2) výdaje na nákup knih (včetně zvukových) a periodik rozpočet ,00 Kč skutečnost ,34 Kč limit dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2010 zisk ve výši ,48 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, 7.248,48 Kč do rezervního fondu. 63

64 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč Kč Kč ,66 Kč 106,12 výnosy celkem Kč Kč Kč ,78 Kč 106,28 výnosy vlastní Kč Kč Kč ,78 Kč 141,97 - tržba-vstupné, prodej, ostatní Kč 0 Kč Kč ,78 Kč 118,95 - zúčtování fondů 0 Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 příspěvek - běž. provoz Kč 0 Kč Kč Kč 100,00 příspěvek - mimoř. provoz Kč Kč Kč Kč 100,00 - příspěvek z rozpočtu města Kč Kč Kč 100,00 - čerpání rezervního fondu 0 Kč Kč Kč Kč 100,00 nájemné Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč 0 Kč Kč Kč 100,00 RM na své 108. schůzi dne schválila žádost ředitelky MMaG o navýšení rozpočtu v položce mimořádné výdaje o částku Kč na realizaci pamětní síně Vladimíra Fuky a současně schválila krytí těchto výdajů z rezervního fondu MMaG Dačice. Náklady celkem ,66 Kč Výnosy celkem ,78 Kč Zisk 3.635,12 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 3.635,12 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit je dodržen. 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2010 zisk ve výši 3.635,12 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 2.000,00 Kč do fondu odměn, 1.635,12 Kč do rezervního fondu. 64

65 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2010 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění náklady celkem Kč 0 Kč Kč ,67 Kč 97,01 výnosy celkem Kč 0 Kč Kč ,72 Kč 98,03 výnosy vlastní Kč 0 Kč Kč ,72 Kč 112,32 - zúčtování fondů Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 - dotace Jč. kraj - Kejklování 0 Kč Kč Kč Kč tržby-vstupné, služby, ostatní Kč 0 Kč Kč ,72 Kč příspěvek - běž.provoz Kč 0 Kč Kč ,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města Kč Kč Kč ,00 Kč 100,00 Náklady celkem ,67 Kč Výnosy celkem ,72 Kč Zisk ,05 Kč Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši ,05 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet ,00 Kč skutečně vyplacené mzdy ,00 Kč po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit dodržen. 2) limit pracovníků - rozpočet 4,5 pracovníka skutečnost 4,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2010 zisk ve výši ,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,05 Kč do rezervního fondu. 65

66 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Mateřská škola Dačice 177 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,83 98,2 Výnosy ,73 106,6 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 0,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady MŠ celkem ,83 99,2 Výnosy MŠ celkem ,73 100,9 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové snížení příspěvku na provoz o ,00 Kč): 1) snížení příspěvku na provoz o ,00 Kč - PD na plynové vytápění MŠ Bílkov (akce města) 2) snížení příspěvku na provoz o ,00 Kč - podíl žadatele o dotaci JčK na vnitřní dveře MŠ Bratrská (akce města) 3) snížení nákladů a výnosů o ,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na opravy budov. Tyto prostředky byly vyčerpány ve výši ,00 Kč. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Dary V průběhu roku 2010 MŠ Dačice obdržela finanční dary v celkové hodnotě ,00 Kč a věcné dary v hodnotě 6.000,00 Kč. Jejich přijetí bylo vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o 7.000,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. 66

67 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk ,83 Kč (nečerpány o ,17 Kč) ,73 Kč (překročeny o ,73 Kč) ,90 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,90 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části ,31 Kč (z toho ,12 Kč předpokládaná úspora energií) 2) úspora mimořádných nákladů 3.737,00 Kč 3) nevyčerpané prostředky vybrané od rodičů (školné) 7.312,59 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,1 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Mateřské školy Dačice, Bratrská 177 za rok 2010 zisk ve výši ,90 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,90 Kč do rezervního fondu. 67

68 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZŠ ul. Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,12 101,6 Výnosy ,74 117,1 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP * 2) ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,12 100,4 Výnosy ZŠ celkem ,74 100,5 Rozpočtová opatření a změny v rozpočtu provozu během roku 2010 (celkové zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o ,00 Kč): 1) zvýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč oprava fasády budovy školy 2) zvýšení příspěvku na provoz o 4.000,00 Kč - záštita na akci O malý a velký štít města Dačice 3) zvýšení nákladů a výnosů o ,00 Kč použití přeplatků za spotřebu energií v r na dokrytí akce rozvody zdravotechniky (mimoř.) 4) změna části příspěvku na provoz (mimoř.) na investiční ve výši ,00 Kč rekonstrukce vodovodní přípojky 5) snížení příspěvku na investice o 6.408,00 Kč úspora při realizaci investičních akcí. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, apod. *2) RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. Komenského obdržela finanční prostředky na RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) ,00 Kč na částečné pokrytí nákladů na mimořádné akce (výměna rozvodů zdravotechniky). Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic v celkové výši ,60 Kč: 1) telefonní ústředna ,00 Kč 2) rekonstrukce vodovodní přípojky ,00 Kč 3) resuscitační loutka ,60 (z toho ,00 Kč grant TRW-DAS). 68

69 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k (zvýšení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,12 Kč (překročeny o ,12 Kč) ,74 Kč (překročeny o ,74 Kč) 7.337,62 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 7.337,62 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč 2. příspěvek na investice ,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,6 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7 za rok 2010 zisk ve výši 7.337,62 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 7.337,62 Kč do rezervního fondu. 69

70 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 ZŠ ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,88 100,5 Výnosy ,07 121,2 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice ,00 0,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP * 2) ,00 100,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ZŠ celkem ,88 100,1 Výnosy ZŠ celkem ,07 100,5 Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) snížení nákladů a výnosů o ,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu v rámci mimořádných akcí. Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) ,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) ,00 Kč odvod z odpisů na účet zřizovatele. Tyto úkoly byly splněny. Pořízení investic: 1) interaktivní tabule ,00 Kč. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. *2) RP je rozvojový program, který je poskytován na pokrytí zvýšených výdajů v některé oblasti činnosti školy a šk. zařízení. ZŠ v ul. B. Němcové obdržela finanční prostředky na tyto RP: 1) školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání 2) podpora řešení specifických problémů regionálního školství tzv. Hustota a specifika (prostředky byly poskytnuty na platy zaměstnanců školy). Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové snížení rozpočtu o ,00 Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. 70

71 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk ,88 Kč (překročeny o ,88 Kč) ,07 Kč (překročeny o ,07 Kč) ,19 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,19 Kč, z toho: 1) úspora mimořádných nákladů 5.557,00 Kč 2) úspora v provozní části ,19 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 29,0. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 zisk ve výši ,19 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,19 Kč do rezervního fondu. 71

72 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Školní jídelna ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2010 Položka Rozpočet schválený (původní) Schválené změny celkem Rozpočet schválený (po změně) Skutečnost k % plnění Provoz: Náklady ,24 102,2 Výnosy ,30 108,7 Příspěvek na provoz ,00 100,0 Příspěvek na investice Státní rozpočet: Náklady na NIV * 1) ,00 100,0 Náklady na RP ,00 0,0 Dotace celkem ,00 100,0 Náklady ŠJ celkem ,24 101,4 Výnosy ŠJ celkem ,30 104,0 Změny v rozpočtu provozu během roku 2010: 1) zvýšení nákladů a výnosů o ,00 Kč čerpání prostředků rezervního fondu. * 1) NIV jsou tzv. přímé výdaje platy, náhrady platů, ostatní osobní náklady, náklady na související zákonné odvody, náhrada pracovní neschopnosti, náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, další vzdělávání pracovníků, učební pomůcky, náklady na výuku plavání, výdaje na zvýšené náklady spojené s výukou zdravotně postižených, atd. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2010: celkové zvýšení rozpočtu o Kč zahrnuje nadnormativní dotace (zvýšení), přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice (zvýšení), příděl do ONIV (zvýšení), úsporná opatření (snížení) a úpravu rozpočtu na výkony k (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk ,24 Kč (překročeny o ,24 Kč) ,30 Kč (překročeny o ,30 Kč) ,06 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk ,06 Kč, z toho: 1) úspora v provozní části celkem ,01 Kč, z toho: - úspora energií ,31 Kč (vratka za rok 2009) - úspora energií ,86 Kč (předpokládaná úspora v roce 2010) - ostatní 4.098,84 Kč 2) zisk z doplňkové činnosti ,05 Kč. 72

73 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz ,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem ,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady ,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady ,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 13,1. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Školní jídelny Dačice, B. Němcové 213 za rok 2010 zisk ve výši ,06 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: ,00 Kč do fondu odměn, ,06 Kč do rezervního fondu. 73

74 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k náklady celkem ,75 Kč výnosy celkem ,06 Kč hospodářský výsledek = zisk ,31 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 25,71 Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši ,31 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,31 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši ,31 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 74

75 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2010 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2010 Skutečnost k náklady celkem ,52Kč výnosy celkem ,31 Kč hospodářský výsledek = zisk ,79 Kč základní kapitál ,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 6,00 Výsledek hospodaření za rok 2010 je zisk ve výši ,79 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r a to zisk ve výši ,79 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou ,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky ,79 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134 Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2010

135 OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ROZPOČET NA ROK 2011 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

136 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

137 Činnost společnosti v roce 2010 Jednalo se v pořadí o devátý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2010 jsou ,06 Kč, největší položku ve výnosech představují tržby z prodeje vlastních služeb v částce ,08 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše ,75 Kč. Hospodaření skončilo ziskem ve výši ,31 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 25,71 z toho 23,21 dělníků a 2,5 THP. Průměrná mzda činí Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2010 činní tis. Kč z toho 281 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr) a 17 tis. náhrady za nemoc. V roce 2010 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s 5 pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 305 tis. Kč. Tito zaměstnanci se věnovali především udržování čistoty ve městě a správě dětských a sportovních hřišť. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

138 Investice Etesia Hydro 124 D Doposud jsme prováděli sečení trávy se sběrem samochodnými sekačkami Etesia Hydro 100 (r.v a 2003). Tyto stroje se plně osvědčily a to jak kvalitou, tak i schopností sekat a sbírat trávu za všech povětrnostních podmínek, což u ostatních výrobců není zaručeno. Především za deště nebo rosy se ostatní sekačky ucpávají a posekanou trávu nesbírají, což jsme si ověřili na předváděcích strojích jiných výrobců přímo v našich podmínkách. Etesia Hydro 124 D je o třídu vyšší sekačka než naše stávající osvědčené stroje Etesia Hydro 100. Hlavní předností je širší záběr 124 cm, úspornější a silnější naftový motor a v neposlední řadě možnost vysypávání posekané trávy do výšky až 180 cm (rovnou do přistaveného kontejneru). Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy, s tím že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Adacom s.r.o., 17 Listopadu 51/1916 Říčany za cenu Kč + 20% DPH Pořízení stroje bylo financováno prostřednictvím leasingové smlouvy s fa ČSOB leasing a.s. Další investice: Sněžná fréza Honda HS 760 Silniční zametač SZ ,00 Kč ,00 Kč Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

139 Oprava střechy na budově V průběhu roku jsme provedli opravu střešního pláště na budově,ve které jsou kanceláře, šatny, garáže a sklad. Doposud tvořily střešní plášť eternitové desky, které jsme nahradili trapézovým plechem Lindap. Součástí akce byla také kompletní výměna klempířských prvků. Akci provedla firma Lukáš Kára, Kazava za cenu 238 tis. Kč. Dále jsme provedli výměnu 3 kusů oken a 2 kusů vstupních dveří za cenu 66 tis. Kč. V roce 2011 plánujeme na této budově opravit fasádu. Uzavřené leasingové smlouvy Stroj Druh pořízení Splátky celkem v tis. Kč Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k v tis. Konec smlouvy Renault Scenic Leasing 450 6, /2011 Etesia Hydro 124 Leasing 706 8, /2015 Celkem 15,1 519 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

140 Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2010 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva ,00 Pohřebnictví Mandátní smlouva ,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo ,00 Údržba MK Smlouva o dílo ,00 Čistota města Smlouva o dílo ,00 Veřejné WC Smlouva o dílo ,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo ,00 Sportoviště Smlouva o dílo ,00 Byt č. 2 č.p rekonstrukce Smlouva o dílo ,00 Byt č. 3 č.p. 86 rekonstrukce Smlouva o dílo ,00 Rekonstrukce dětského hřiště Smlouva o dílo ,00 v zámeckém parku Třízení dětského hřiště ul. Smlouva o dílo ,00 Vápovská Chodník ul. Vápovská a Smlouva o dílo ,00 Svatopluka Čecha Rozšíření VO kolem MŠ Za Smlouva o dílo ,00 Lávkami Oprava schodišť v Kancnýřově Smlouva o dílo ,00 sadu Oprava obvodu VO ul. Karla Smlouva o dílo ,00 Čapka a Mládežnická Byt č. 4 č.p. 87 rekonstrukce Smlouva o dílo ,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem Sportovní hala Nájemní smlouva ,00 Obřadní síň Nájemní smlouva ,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva ,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva ,00 Koupaliště Nájemní smlouva ,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

141 Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9- elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K bylo v provozu celkem 858 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku Města Dačice. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

142 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. TS pohřebním službám pronajímají obřadní síň. V sále obřadní síně bylo instalováno nové ozvučení, opravena izolace prosklené stěny a do technických prostor instalovány nová garážová vrata. 4. Zeleň TS pro město sečením udržují 25,9 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. V průběhu roku 2009 jsme přijali kvalifikovanou zahradnici a tím výrazně zkvalitnili péči o zeleň ve městě. Největší pokrok je vidět v rozšířené květinové výsadbě na Palackého náměstí. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol města Dačice, knihovny, JČE, skládky odpadů. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

143 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba: zimní údržba se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Náklady na zimní údržbu činily tis. Kč bez DPH. Letní údržba komunikací: spočívá především v opravách komunikací, chodníků, čištění a opravách dešťových vpustí. Čistota města: začíná jarním úklidem s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku probíhá pravidelné čištění zametacím strojem a po celý rok ruční čištění města (1 2 pracovníci většinou na Dohodu o veřejně prospěšných pracích). Oprava plochy na novém hřbitově: Oprava schodů a opěrné zdi na starém hřbitově: Zřízení chodníku Vápovská Svatopluka Čecha Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

144 6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: 8 16,30 hod. Na WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Provoz v rekonstruované sportovní hale byl zahájen v lednu Provoz je organizován tak, že v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin mají halu rezervovanou základní a mateřské školy, kde dozor provádí učitelé. Ve zbývajícím čase (16-22 hod. so ne, 8-22 hod.) si můžou tělocvičny podnajímat ostatní subjekty a občané. Velký zájem je především o velkou halu, která je v období od října do konce března obsazená téměř ze 100%. Pro cvičení aerobicu, zumby, pilates a taekwon-da, je využívána modrá tělocvična. Menší návštěvnost máme u žluté tělocvičny, která je rozměrově projektována na squash a v současné době využívána na badminton (problém je s velikostí kurtu). Minimální obsazenost vykazuje zelená tělocvična, která je určena pro lezeckou stěnu (stěna není nainstalována). 8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí cca 1,8 ha, kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na stadionu se kromě tréninků a vyučovacích hodin konalo přibližně 70 fotbalových utkání a 5 atletických mítinků. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti za rok

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města závěrečný účet města Dačic za rok 2009 projednala a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města Rudolf Hájek starosta V Dačicích: 11. května 2010

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) Příloha č. 1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2011 (schválený usnesením ZMP č. 257 ze dne 24.5.2012) ZMP 24. 5. 2012 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVII TABULKOVÁ ČÁST

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I V Dačicích: 28. května 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: Ing. Karel Macků starosta Rada města projednala dne: Finanční výbor projednal dne: Zastupitelstvo města schválilo

Více

účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva

účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva "Závěrečný účet OBCE ČAKOV - hodnotící zpráva Obec ČAKOV - IČO 00581216 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmově a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v 'porovnání s výsledky

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011

INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 INFORMACE O VÝVOJI ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 OBSAH ÚVOD... 4 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 5 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 6 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY... 6 1.4 PŘIJATÉ

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření:

Důvodová zpráva. V hodnoceném období byly docíleny tyto výsledky hospodaření: 1 Důvodová zpráva V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a na základě usnesení Z MČ č. 0008/14 z 17.2.2014 předkládáme zprávu o výsledcích hospodaření

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016

Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Město Plzeň Rozpočet na rok 2 0 1 3 s výhledem na roky 2014-2016 Listopad 2012 MĚSTO PLZEŇ..... OBSAH Komentář k vybraným položkám příjmů a výdajů Seznam zkratek strana I XXVII XXVIII XXX TABULKOVÁ ČÁST:

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35

MAJETEK MĚSTA 31 FINANČNÍ INVESTICE 33 STAVY ÚČTŮ 34 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 34 FONDY MĚSTA 34 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 35 Závěrečný účet Města Dačic za rok 2015 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 4 ROZPOČET 4 ZMĚNY ROZPOČTU, ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 4 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 11 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 DOTACE 17 VÝDAJE 18 BĚŽNÉ VÝDAJE

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh

Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Závěrečný účet hospodaření obce Mlýny za rok 2010 - návrh Obec Mlýny Mlýny 47 392 01 Soběslav IČ 00252565 Starosta : Milan Mareš / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 Příloha č. 1 - ŘEÚ/1 Město Plzeň ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2012 ZMP 23. 5. 2013 OBSAH KOMENTÁŘ Seznam zkratek strana č. I XXIV XXV - XXVIII TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 Červen 2015 Zpracoval odbor ekonomický Obsah strana č. Komentář: 2 I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2014 3 II. Příjmy 4 III. Výdaje 11 IV.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor

Městská část Brno-Nový Lískovec. Finanční odbor Městská část Brno-Nový Lískovec Finanční odbor Závěrečný účet městské části Brno-Nový Lískovec za rok Vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání 1 OBSAH strana I. Plnění rozpočtu Komentář k výsledkům

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e M u k a ř o v z a r o k 2 0 0 8 1. Majetková struktura Inventarizace majetku obce podle zákona 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2008

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Analýza profil města a úřadu 2008-2012

Analýza profil města a úřadu 2008-2012 Město Rožnov pod Radhoštěm Analýza profil města a úřadu 2008-2012 Zpracoval odbor vnitřního auditu : Mgr. Čeněk Kraus, Ing. Zuzana Mazánková Rožnov pod Radhoštěm červenec 2013 Cílem benchmarkingové analýzy

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013

Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 Ministerstvo financí II. Výsledky monitoringu hospodaření obcí za rok 2013 A. Monitoring hospodaření obcí Vláda České republiky projednala dne 12. listopadu 2008 materiál Ministerstva financí č. j. 1682/08

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 4. Závěrečný účet Státního fondu kultury 105 106 107 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2007 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více

1. Hlavní město Praha celkem

1. Hlavní město Praha celkem 1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí

Více

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář. Milan Chovanec hejtman Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář Milan Chovanec hejtman 1 OBSAH 1 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 3-5 1.1 Běžné příjmy 3-4 1.1.1 Daňové příjmy 3-4 1.1.2

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Kozly za rok 2012

Závěrečný účet obce Kozly za rok 2012 Závěrečný účet obce Kozly za rok 202 Obce Kozly za rok 202 byl stanoven v souladu se zákonem Č. 28/2000 Sb., o obcích a 4 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných

Více

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA BUČOVICE NA ROK 2012 1. Úvod Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, přičemž dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Semily za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Rozpočtové opatření č. 06/2016 (v pravomoci ZM)

Rozpočtové opatření č. 06/2016 (v pravomoci ZM) Rozpočtové opatření č. 05/2016 (v pravomoci RM) Rozpočtové opatření č. 06/2016 (v pravomoci ZM) Na základě rozhodnutí státu a kraje, usnesení Zastupitelstva města popř. Rady města, požadavků členů zastupitelstva

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více