Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/ /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/2012-10/2014"

Transkript

1 Příloha usnesení RMČ č. 547 ze dne Programové cíle Rady městské části Praha 3 v období 06/ /2014 Obsah: Otevřenost radnice Bytová politika Majetek, finance, investice Vedlejší hospodářská činnost, akciové společnosti Územní rozvoj a doprava Životní prostředí Bezpečnost Sociální oblast a zdravotnictví Školství a volný čas Sport Kultura, památková péče a granty Stanovení programových cílů Rady městské části Praha 3 pro období 06/ /2014 vychází z Koaliční smlouvy mezi TOP 09, ČSSD a ŽnS, uzavřené dne Jedná se o základní politický a strategický dokument, který respektuje zásady odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle a priority výkonného orgánu samosprávy, které budeme uplatňovat při dalším rozvoji Městské části Praha 3 ve všech oblastech, týkajících se života jejích občanů. Důvěra, kterou nám dali občané ve volbách, nás zavazuje. Jsme připraveni naše síly i schopnosti věnovat rozvoji Městské části Praha 3 tak, aby pro nás všechny byla příjemným domovem.

2 Programové cíle Rady MČ Praha 3 Otevřenost radnice Pro výkon veřejné správy s transparentním rozhodováním zajistíme občanům adekvátní servis. - Budeme zveřejňovat všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání, videozáznamy a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem. - Redakce Radničních novin bude součástí odboru vnějších vztahů a komunikace, zavedeme rubriku pro názory opozice a občanů. Radniční noviny budou i v internetové podobě a ještě více se zaměří na to, aby poskytovaly všem zájmovým skupinám informace, a to nejen o dění a o akcích radnice, ale i o ostatním dění v kultuře a v nabídce volnočasových aktivit na území Prahy 3. - Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3. - Zahájíme provoz informačního centra Praha 3 a jeho propojení s informačním systémem hl. m. Prahy. - Strategické záměry rozvoje MČ Praha 3 předložíme vždy k veřejné diskusi. - Do činností úřadu zavedeme prvky komunitního plánování, tedy systému, kdy služby, akce i investice přizpůsobíme poptávce veřejnosti. - Zjednodušíme komunikaci občana s úřadem, zabezpečíme moderní servis s využitím informačních technologií, které usnadní občanům vyřízení jejich záležitostí. - Dokončíme projekt elektronického úředníka službu, pomocí které si občané budou moci podle vlastního nastavení hlídat termíny a důležité informace; služba je upozorní na potřebu výměny dokladů, blížící se termín pro platbu správních poplatků a podobně. - Zajistíme postupnou digitalizaci dokumentů a elektronizaci agend a řídících procesů s cílem důsledně připravit podmínky pro realizaci E-governmentu (elektronický úřad).. - Pokračováním v aplikaci modelu CAF (Common Assessment Framework mezinárodně rozšířený a uznávaný sebehodnotící model veřejné správy) zvýšíme kvalitu veřejné správy vykonávané úřadem a jeho jednotlivými úředníky. - Zajistíme vysokou kvalifikovanost a odbornou zdatnost úředníků a budeme důsledně vyžadovat vstřícnost úředníků k potřebám občanů. - Důslednou aplikací vypracované protikorupční strategie budeme nekompromisně postupovat proti korupci a jakémukoliv prostoru pro korupční jednání. - Vyvineme maximální úsilí k centralizaci budov úřadu s cílem zajištění lepší dostupnosti služeb občanům na jednom místě. Bytová politika Naše bytová politika bude trvale udržitelná i po privatizaci zbylých obecních bytů: neprivatizované bytové jednotky se spolu s nově postavenými byty stanou základem obecního bytového fondu. - Stanovíme a zveřejníme rámcový harmonogram privatizace zbývajících obecních bytů. - Budeme intenzivně pokračovat v privatizaci majetku oprávněným nájemcům. - Novelizujeme pravidla privatizace a zvýhodníme občany, kteří chtějí bydlet a žít v městské části. Umožníme privatizovat byty znovu i družstevní formou. - Volné byty a byty neprodané v privatizaci ponecháme v majetku obce, vytvoří základ bytového fondu obce pro potřeby obyvatel MČ Praha 3. - Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, budou ponechány v majetku městské části. - Podpoříme základní sítě obchodů a služeb na základě potřeb a požadavků občanů městské části. - Umožníme slevy při privatizaci občanům, kteří neprodají byt třetí osobě.

3 - Z výnosů privatizace zajistíme nové malometrážní obecní byty a byty s pečovatelskou službou. - Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů. - Nevyužijeme maximálního nájemného v obecních bytech po ukončení deregulace. Majetek, finance, investice Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro rozvoj městské části v následujících letech. Budeme investovat s ohledem na maximální rozpočtovou odpovědnost vůči budoucím generacím obyvatel Prahy 3. - Vyrovnaný a transparentní rozpočet městské části je naším cílem zajišťujícím všechny účelné finanční a smluvní závazky. - Budeme efektivně a hospodárně nakládat s majetkem městské části, účelně snižovat náklady na chod akciových společností a optimalizovat náklady úřadu městské části. - Z hlediska rozpočtové odpovědnosti vytvoříme rezervní fond, který budeme naplňovat z finančních prostředků, získaných privatizací bytového fondu. - Zajistíme naplňování Fondu obnovy a rozvoje a zároveň rozšíříme systém půjček a darů na opravy bytových domů na území městské části. - Finanční prostředky získané z privatizace bytového fondu budeme zejména investovat zpětně do nemovitého majetku, který bude nadále majetkem městské části. Vnávaznosti na střednědobý a dlouhodobý plán oprav a udržování majetku městské části zajistíme finanční krytí těchto aktivit. - Zajistíme finanční krytí investic na rekonstrukci předškolních a školních zařízení. - Budeme investovat do rozvoje a rekonstrukcí ploch veřejné zeleně, parků a vnitrobloků. - Zajistíme finanční krytí zvýšených investic na rekonstrukce chodníků a dopravně bezpečnostních opatření na území městské části. - Zajistíme efektivní správu pohledávek. - Maximálně využijeme všech dotačních a dalších finančních možností v České republice a zdrojů nabízených EU. - Provedeme revizi plánovaných investičních akcí od 20 mil. Kč výše. - Snížíme náklady na investice i pomocí transparentních výběrových řízení. - Posoudíme možnost sestavování alespoň části rozpočtu participativně. Vedlejší hospodářská činnost, akciové společnosti Efektivní řízení provozu a správy bytového a nebytového fondu je naší prioritou. - V rámci efektivity řízení provedeme racionalizaci systému (sloučení) akciových společností v přímém i nepřímém vlastnictví MČ Praha 3. - Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s., budeme dbát na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů. - Provedeme revizi plánovaných investičních akcí, nebudeme realizovat komplexní revitalizace panelových domů zařazených do privatizace, soustředíme se pouze na opravy opláštění. - Provedeme a zveřejníme kompletní finanční rozbor rekonstrukce domů v Lupáčově ulici. - Investice do bytových domů budou realizovány z vybraných nájmů z bytů a nebytových prostor. - Investice do rekonstrukcí kotelen budou realizovány prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 3. - Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, budou ponechány v majetku MČ Praha 3. - Zkvalitníme provoz a správu domů i správu garáží a parkovacích míst v majetku MČ Praha 3.

4 Územní rozvoj a doprava Rozvoj městské části budeme provádět citlivě, s respektem ke kulturnímu dědictví a s důrazem na zajištění kvalitního prostředí pro život. - Usilujeme o zachování rezidenčního charakteru městské části a snížení dopravní zátěže; podpoříme opatření pro zklidňování dopravy. - Zlepšíme informovanost občanů o chystaných rozsáhlých stavebních akcích na území městské části. Rozvojové studie připravované MČ Praha 3 budeme pravidelně zveřejňovat s cílem zapojit veřejnost do diskuse a rozhodování. - Nepodpoříme přeměnu jakýchkoli ploch zeleně či ploch pro sport a rekreaci na stavební pozemky. - Budeme prosazovat rozšíření parkovacích zón na území celé MČ Praha 3 s cílem zlepšit podmínky parkování pro rezidenty. - Podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti chodců a zklidňování dopravy. Podpoříme neziskové organizace v projektech bezpečných cest do škol. - Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy, zpracujeme generel cyklistických tras. Na vhodných místech rozmístíme cyklistické stojany. - Při revitalizaci Nákladového nádraží Žižkov podpoříme rozvoj celého území na základě vyhodnocení všech dostupných alternativ. Budeme přitom respektovat kulturní hodnoty a kapacity území. Upustíme od prosazování konceptu Jarovské spojky v ose Olšanské ulice v územním plánu. - Dopracujeme studie nástupů na Vítkov z ulice Koněvova a Husitská a podpoříme jejich realizaci. - Podpoříme zkvalitnění systému veřejné dopravy na území MČ Praha 3, budeme nadále prosazovat trasování metra přes území MČ Praha 3 směrem na Nákladové nádraží. - Nové využití pozemků v majetku MČ Praha 3 budeme hledat prostřednictvím otevřených soutěží. Životní prostředí Péče o životní prostředí je nezbytným předpokladem pro kvalitní život ve městě. Budeme chránit a rozšiřovat zelené plochy, pečovat o ně a minimalizovat dopady všech podob života města na životní prostředí. Chceme vytvořit dobré podmínky pro ty, kteří chtějí žít ohleduplně k životnímu prostředí. - Podpoříme pilotní projekty komunitního kompostování, zejména ve vnitroblocích. - Podpoříme revitalizaci vnitrobloků (půjčkami a dary z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3. - Při revitalizaci panelových domů vyhodnotíme dopady na tepelně-izolační vlastnosti domů. - V rámci bytové výstavby, rekonstrukcí škol a školek a budov ve vlastnictví MČ Praha 3 prosadíme nízkoenergetická řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie. - Při chodu úřadu a nákupu kancelářského vybavení budeme uplatňovat principy šetrného úřadování (recyklovaný papír, třídění odpadu, šetrné kancelářské vybavení). - Při rekonstrukcích / revitalizacích parků a zelených ploch se vyhneme nákladným řešením a upřednostníme spíše přírodě blízká řešení. - Dále podpoříme rozvoj farmářských trhů prověříme další lokality pro jejich konání. - Vysadíme nové stromy na území MČ Praha 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích. - Zajistíme kvalitní údržbu zeleně a čistotu chodníků na území MČ Prahy 3. - Vyhodnotíme koncepci výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. - Území vrchu Vítkova, Parukářky, Sv. kříže, Na Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských pecí stabilizujeme tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity. - Připravíme obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad, Havlíčkova a Komenského náměstí.

5 Bezpečnost Bezpečnější městská část je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi. - V součinnosti s Městskou policií a Policií ČR se zasadíme se o to, aby MČ Praha 3 byla bezpečným místem pro obyvatele i návštěvníky Prahy 3. - Zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol. - Usilujeme o rozvoj kamerového systému tak, aby se zefektivnil boj s kriminalitou. - Budeme aktivním partnerem policejním složkám, a to zejména ve směru preventivní ochrany občanů a jejich majetku. - Budeme podporovat preventivní činnost policistů a strážníků ve školách s cílem předcházet sociálně patologickým jevům na základních školách a poskytnout potřebné informace z oblasti prevence kriminality. - Podpoříme neziskové organizace působící na území městské části ke zlepšení situace v oblasti terénní sociální práce s drogově závislými a aktivní prevence kriminality u rizikových skupin populace, budeme usilovat o řešení otázky osob bez domova. - Provozovny heren budeme rušit v souladu s platnými právními předpisy. - Budeme bojovat proti vandalismu a rozšíříme antisprejový program. - Zajistíme všeobecné povědomí obyvatel v oblasti připravenosti na krizové situace a mimořádné události. - Pronajmeme nové prostory včetně technického vybavení v ulici Lupáčova Městské policii s cílem zlepšení výkonu a podmínek pro práci Městské policie.. Sociální oblast a zdravotnictví Seniorům, sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům MČ Praha 3 nabízíme pomoc, pokud se ne vlastní vinou dostanou do složitých životních situací. - Nový Dům s pečovatelskou službou hodláme vybudovat v ulici K Lučinám. - Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci. - Zhodnotíme stávající komunitní plán a vytvoříme plán nový pro období Stávající plán rozvoje sociálních služeb aktualizujeme a rozšíříme. - Podpoříme stávající nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. - Sjednotíme specializované odborné poradenství v rámci sociální a zdravotní oblasti do jednoho centra. - Přispějeme ke vzniku a podpoře služeb pro seniory formou denního stacionáře, sociálně aktivizačními službami, službami pro seniory se speciálními potřebami. - Usilujeme o převod objektu Poliklinika Vinohradská do majetku MČ P 3. - Při realizaci protidrogové politiky vycházíme ze schválené Národní strategie protidrogové politiky a ze Strategie protidrogové politiky na období 2008 až V rámci specifické primární prevence zajistíme pro všechny základní a střední školy na území MČ Praha 3 základní program primární prevence sociálně patologických jevů, zaměřený i na protidrogovou prevenci. - V oblasti léčby a resocializace, snižování rizik a snižování dostupnosti návykových látek bude spolupracovat s celoměstskými a celostátními orgány a organizacemi zabývajícími se touto problematikou.

6 - Budeme podporovat specializované odborné sociální poradenství pro specifické cílové skupiny obyvatel. - Vytvoříme centrum pomoci pro osoby handicapované v důsledku věku a zdravotního stavu (např. pro osoby Alzheimerovou nemocí) - Budeme řešit problematiku osob bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení na území MČ Praha 3, budeme podporovat předcházení ztráty bydlení u občanů Prahy 3. - Podpoříme azylové domy pro rodiny s dětmi. - Vytvoříme komplexní program prevence kriminality pro MČ Praha 3, budeme podporovat a realizovat programy prevence kriminality. - Budeme aktivně provádět informativní kampaň pro ohrožené skupiny obyvatel (senioři). - Budeme podporovat a vytvářet programy zaměřené na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce. - Budeme aktivně využívat dotační programy v oblasti podpory zaměstnávání. - Podpoříme a dále rozvineme oblast veřejné služby - Zavedeme transparentní systém finanční podpory v sociální oblasti v návaznosti na tematické zaměření jednotlivých služeb a poskytovatelů - oddělit sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další návazné služby v sociální oblasti (rodinná politika, zaměstnanost, drogová problematika, hospice apod.) - Podpoříme rozvoj a služby zaměřené na dluhové poradenství, budeme podporovat programy zaměřené na finanční gramotnost obyvatel MČ Praha 3. - Podpoříme a budeme realizovat programy zaměřené na integraci cizinců dlouhodobě žijících na území MČ Praha 3. Školství a volný čas Budoucí rozvoj a prosperita celé společnosti vychází již ze vzdělávání naší nejmladší generace a proto je oblast školství jednou z nejvýznamnějších priorit. Sport - V případě potřeby zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních. - Zajistíme flexibilní provozní dobu předškolních zařízení a školních družin. - Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity, jako prevenci sociálně patologických jevů. - Dále budou rekonstruovány školy, jejich hřiště a zahrady. - Podpoříme výuku a práci s dětmi vyžadujícími zvláštní přístup (např. autistickými). - Podpoříme výuku mimořádně nadaných dětí. - Otevřeme další třídy pro předškolní vzdělávání. - Pomůžeme pedagogům při zkvalitňování výuky. - Budeme vytvářet podmínky pro podporu růstu pedagogů v odborné a metodické oblasti i výměnu jejich zkušeností. - Oceníme práci pedagogů. Sport, pohyb a aktivní trávení volného času neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu obyvatel Prahy 3. - Budeme vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času širokou škálou sportovních aktivit. - V rámci obnovy lokalit pro sport a zeleň budeme rozšiřovat možnosti sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie, např.: in-line dráha pro bruslaře, cyklostezky, multifunkční hřiště a venkovní sportovní zařízení. - Do tvorby těchto záměrů zapojíme prostřednictvím Radničních novin a veřejných diskusí občany Prahy 3.

7 - Formou grantů a dalších finančních prostředků budeme dále podporovat sportovní a tělovýchovné organizace poskytující prostor a programy pro využití volného času. - Podporou a aktivní organizací soutěží pro školy budeme podporovat zdravý životní styl naší nejmladší generace. - Podpoříme sportovní soutěže žáků našich základních škol. - Na základě záměru řešení volnočasových aktivit pro teenagery vybudujeme sportovní centrum v lokalitě Habrová. Kultura, památková péče a granty Finanční podpora kultury patří k prioritám naší městské části a bude koncepčněji rozdělována. Posílíme ochranu celkového rázu MČ Praha 3 v městské památkové zóně. - Pro zprůhlednění přidělování grantů v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí i v sociální sféře zpracujeme koncepce rozvoje městské části v každé z těchto oblastí. Na jejich základě stanovíme pro každou z nich dlouhodobé cíle a pro každý rok grantová témata tak, aby výběr podporovaných projektů vedl k vyváženému rozvoji různých druhů zejména nekomerční činnosti. - Vyhodnotíme hospodaření a kvalitu poskytovaných služeb příspěvkových organizací v oblasti kultury. - Podpoříme nové, stávající i alternativní umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace umělců. - Učiníme kroky, které jsou nezbytné pro zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi památky UNESCO. - Budeme se podílet na záchraně historicky cenných objektů v majtetku MČ Praha 3 v rámci Programu regenerace a aktivně vyhledávat nové objekty vhodné pro památkovou ochranu; podpoříme záchranu budovy Nákladového nádraží Žižkov. - Budeme pokračovat v přípravě regulačních zásad domovních bloků v památkové zóně.

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM

JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 VOLEBNÍ PROGRAM JEDEN DEN V PRAZE 3 JEDEN DEN V PRAZE 3 1 volební_program_a5_v2.indd 1 12.9.2014 3:10:10 Vážení spoluobčané, SLOVO LÍDRA KANDIDÁTKY uplynuly již více než dva roky od chvíle, kdy se nám podařilo zásadním

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018 Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy 3 5 1. Ekonomika (EM) 7 1.1 Management

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

TOP 09 občanům Prahy 1

TOP 09 občanům Prahy 1 TOP 09 občanům Prahy 1 Volební program rozpočtové zodpovědnosti pro komunální volby TOP 09 se ve volbách do zastupitelstva Prahy 1 bude poprvé ucházet o Vaši důvěru. Je to premiéra pro mne, předsedu místní

Více