KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 únor 2009

2 Obsah: A. Způsob zpracování koncepce 3-4 B. Charakteristika MČ Praha-Zbraslav 4-5 C. Školská zařízení na území MČ Praha-Zbraslav Mateřské školy Základní škola Střední škola Základní umělecká škola a volný čas Další priority a cíle 15 D. Přehledný soupis všech priorit koncepce Příloha 01 formulace z dotazníku a SWOT analýzy Příloha 02 přepis priorit a cílů z focus-group 21 Na přípravě koncepce se podíleli: Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha-Zbraslav PaedDr. Dagmar Kobylková místostarostka pro školství Bc. Filip Gaspar radní za finance Mgr. Jiří Kovařík ředitel ZŠ Mgr. Karel Nedoma ředitel ZUŠ, radní pro volný čas Mgr. Michaela Bernardová předsedkyně Rodinného centra Pexeso Dagmar Meisnerová ředitelka MŠ Matjuchinova Jana Mahelková ředitelka MŠ Nad Parkem Zpracoval: Mgr. Filip Hotový 2

3 A. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE Pracovní skupina při přípravě Koncepce školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha- Zbraslav vycházela z dostupných demografických a finančních údajů a ze zkušeností všech zúčastněných. Příprava probíhala v průběhu března 2008 až února 2009 ve čtyřech fázích: 1) Na základě provedené SWOT analýzy stavu školství v MČ Praha-Zbraslav k roku 2008 byly stanoveny prioritní oblasti rozvoje. Oblasti rozvoje korespondují rovněž s výstupy Sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav. 2) Tyto oblasti byly dále diskutovány pomocí metody Focus group. Výstupem z diskuse jsou definované priority a cíle rozvoje školství a vzdělávání do roku 2015, s nimiž se všichni členové pracovní skupiny ztotožňují a které jsou obsahem tohoto dokumentu. 3) Připravený text dokumentu byl připomínkován celou pracovní skupinou v první fázi. Jakmile byla zveřejněna sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, byly její výstupy komparovány s koncepcí a do koncepce zapracovány. 4) Celý text byl posléze ještě jednou školskou komisí připomínkován a na základě připomínek definitivně upraven. Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha-Zbraslav vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, zpracovaného do roku Koncepce respektuje základní oblasti a priority dlouhodobého záměru a vychází z předpokladu, že se budou ve své podstatě shodovat s nově zpracovávaným záměrem pro další období. Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha-Zbraslav navazuje na obsah Sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, která byla vypracována v říjnu 2008 firmou Výzkumy Soukup s.r.o. Výstupy této studie jsou v některých částech textu koncepce zapracovány. 3

4 Koncepce rozvoje školství jako taková reaguje na fakt, vyplývající z výsledků průzkumu (vypracovaného mezi obyvateli MČ Praha-Zbraslav v rámci přípravy demografické studie) - obyvatelé MČ Praha-Zbraslav považují školství za druhou z hlavních deseti oblastí, kterým by se vedení městské části mělo nejvíce věnovat. Priority a cíle jsou v textu uvozeny šedivým polem ke konci každé části. Priority a cíle jsou rozděleny na investiční a obsahové. Priority a cíle jsou číslovány podle kapitoly a pořadí. Celkový soupis priorit je uveden závěrem na str B. CHARAKTERISTIKA MČ PRAHA-ZBRASLAV Městská část Praha - Zbraslav se rozkládá na soutoku Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. Než byla roku 1974 připojena k hl. m. Praze, byla samostatným městem Zbraslaví nad Vltavou. Po svém připojení byla součástí Prahy 5. Dnes je samostatnou městskou částí. Městská část Praha - Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně, Žabovřesky, Zaběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky), jejichž připojením k historické Zbraslavi vznikla její dnešní podoba. Jak ukazují výstupy sociodemografické studie, v říjnu 2008 žilo na území MČ Praha Zbraslav přibližně obyvatel. Od roku 1999 do roku 2008 počet registrovaných obyvatel MČ Praha-Zbraslav stoupl o více než 800 lidí (s výjimkou roku 2003, kdy nastal pokles obyvatel kvůli povodním roku 2001, byl každý rok zaznamenán nárůst obyvatel městské části, poslední dva roky dokonce o 300 obyvatel ročně). Od roku 1997 do roku 2007 se na MČ Praha-Zbraslav přistěhovalo 959 osob, zatímco přírůstek narozením činil pouze 71 osob. Migrace tak ovlivňuje vývoj obyvatelstva výrazně více, než porodnost a úmrtnost. Tento nárůst je způsoben výstavbou nových domů ve Slunečním městě a v Zahradní čtvrti a bude nadále stoupat. Pokud se naplní předpoklady sociodemografické studie, je nárůst počtu obyvatel v příštích 10 letech odhadován na až osob. 4

5 Z hlediska věkového složení obyvatel je Zbraslav obci s vyšším podílem děti ve věku 0 14 let. Procentuální podíl této věkové skladby činí 14,1 procent. Přibližně 24 % obyvatel MČ Praha Zbraslav bydlí v domácnostech s předškolními dětmi. V domácnostech se školními dětmi bydli 38 % obyvatel. Počet narozených dětí by měl podle sociodemografické studie až do roku 2011 růst, poté lze očekávat mírný pokles. Růst počtu dětí starých 3-6 let (mateřské školy) lze očekávat zhruba do roku V roce 2014 by tak mělo na Zbraslavi žít předškoláků. Poté lze očekávat mírný pokles na hodnoty dětí. Počet dětí školou povinných poroste trvale. Pokles lze očekávat ve 20. letech 21. století. Počet mladistvých let bude mírně klesat, nicméně stále se bude držet kolem osob. C. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-ZBRASLAV: - Na území Zbraslavi se k roku 2009 nacházejí tři mateřské školy, zřízené městskou částí (MŠ Matjuchinova, MŠ Ottova a MŠ Elišky Přemyslovny fungující jako jeden právní subjekt; MŠ Nad Parkem), dále dvě české mateřské školy soukromé (MŠ Opus a MŠ Dětský klub a školička Rotunda) a dvě soukromé mateřské školy anglické (MŠ Flowergarten a MŠ Abacus Adventures, s.r.o). Celková kapacita veřejných mateřských škol činí 298 dětí. Dalších 60 míst se nachází v českých soukromých mateřských školách a 40 v anglických. - Zbraslav má jednu základní školu, která vznikla v roce 2005 sloučením dvou původně samostatných škol, dodnes však využívá obě oddělené budovy, které jsou v majetku městské části. Celková kapacita činí 650 žáků. - Na Zbraslavi aktivně působí Základní umělecká škola, která patří městské části od roku1998 a poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Její kapacita činí 423 žáky. - Zbraslav nemá v současnosti žádnou střední školu, nicméně se zamýšlí nad možností jejího založení. - Na Zbraslavi působí aktivně řada neziskových organizací, které nabízejí pestrou škálu aktivit pro děti a mládež ve volném čase (viz seznam na straně 14). 5

6 Kapacita školských zařízení MČ Praha-Zbraslav Zařízení Název Adresa Kapacita Jesle Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. Jaromíra Vejvody MŠ Mateřská škola Matjuchinova Ottova 919 Elišky Přemyslovny 592 MŠ Mateřská škola Nad Parkem Nad Parkem MŠ Soukromá mateřská škola OPUS, o.p.s. MŠ Flowergarten anglická mateřská škola MŠ Abacus Adventures, s.r.o. anglická mateřská škola MŠ Dětský klub a školička Rotunda ZŠ Základní škola Vladislava Vančury ZUŠ Základní umělecká škola Praha 5-Zbraslav Žabovřeská Pod Spravedlností Romana Blahníka Faltysova Hauptova 591, Nad Parkem Opata Konráda Zdroj: Databáze MŠMT; Sociodemografická studie MČ Praha-Zbraslav s.61 a MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Matjuchinova, Ottova a Elišky Přemyslovny MŠ Matjuchinova je od v právní subjektivitě a došlo ke sloučení s MŠ Ottova. MŠ Matjuchinova je trojtřídní s kapacitou 68 dětí, třídy jsou dle věku dětí a s 12 zaměstnanci, s vlastní ŠJ a tělocvičnou. MŠ Ottova s kapacitou 55 dětí je dvojtřídní se smíšenými třídami a s 8 zaměstnanci, také se ŠJ. Od bylo zřízeno detašované pracoviště MŠ Matjuchinova v budově ZŠ Vladislava Vančury, jedná se o 2 třídy MŠ s kapacitou 50 dětí, počtem 8 zaměstnanců a s výhledem provozu na dobu 5-ti let. Obě budovy jsou staré vily po válce přestavěné na školky, vily však nejsou ve vlastnictví městské části a z roku 1948 je na ně uvalena státní správa. Obě mají zahrady, které jsou vybaveny tělovýchovným nářadím, pískovišti a novými zahradními prvky. MŠ Ottova je po povodni 2002 po rekonstrukci. Mateřské školy fungují podle společného Školního vzdělávacího programu s názvem,,rok v MŠ. Školní vzdělávací program vznikl podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s 12 odst.1 zákona č. 564/1990Sb., Manuálu pro tvorbu ŠVP PV. Slouží společně všem třem MŠ. 6

7 Mateřská škola Nad Parkem, Nad Parkem 1181, Praha Zbraslav Škola byla uvedena do provozu v lednu 1981 jako pavilonové zařízení propojené chodbami, kde byly původně 3 třídy. Později vznikla provizorní méněkapacitní 4. třída, která zanikla nástavbou. Nástavba 2 nových tříd, dotovaná Německým Červeným Křížem v hodnotě 17 milionů korun, byla dokončena v létě roku Kapacita školy se zvýšila z 90 na 125 dětí a počet tříd vzrostl na 5. Jedna nová třída byla uvedena do provozu , druhou novou třídu se podařilo otevřít Rekonstrukce původní budovy školy i přes provedené práce (nová venkovní fasáda, zateplení budovy, nové nátěry oken a dveří, nová plynová kotelna, nové podlahové krytiny, vymalování všech prostor, celková rekonstrukce školní kuchyně s moderním vybavením ) není ještě k roku 2009 dokončena. Do budoucna je nutné počítat s rekonstrukcí střechy nad jednou třídou, výměnou všech oken v původní budově a výměnou původního nábytku v jedné třídě. Dvě třídy a všechny ostatní prostory školy byly k zrekonstruovány. V roce 2007 byla rovněž započata rekonstrukce horní části školní zahrady a postupně je třeba vybavit herními prvky i její dolní část. Neméně důležité je vybudování nového oplocení celé dolní části zahrady, aby se zamezilo vnikání divokých prasat do objektu školy. Školní vzdělávací program je zaměřen na Všestranný rozvoj osobnosti dítěte ve spolupráci s rodinou, podporu zdravého vývoje dítěte vyváženou pohybovou aktivitou, zdravou stravou a vytvářením potřebných návyků. Témata třídních vzdělávacích programů vycházejí z potřeb daného kolektivu. Škola pro děti organizuje každoročně řadu aktivit, na jejichž financování se podílejí rodiče dětí. Jsou to například kroužky: příprava na školu, taneční průprava, výuka anglického jazyka, půlroční plavecký výcvik, výtvarný a keramický kroužek, jóga a cvičení na balančních míčích,škola v přírodě, návštěvy divadel, zájezdová divadelní představení v MŠ, sportovní soutěže, karnevaly, besídky a dílny pro rodiče, zahradní slavnosti na závěr každého školního roku apod. Nástavbou školy vzrostl i počet zaměstnanců z 12 na 18. V současné době má škola 10 pedagogických zaměstnanců na 9,75 úvazku, 4 správní zaměstnance na 3,0 úvazku (školnice a 3 síly na úklid na zkrácený úvazek) a 4 zaměstnance pro školní kuchyni (vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku a 2 pomocné síly na poloviční úvazek). 7

8 Soukromá Mateřská škola OPUS o.p.s., Žabovřeská 1227, Praha Zbraslav Mateřská škola OPUS vznikla v roce 1978 a po transformaci na soukromou školu OPUS o.p.s.jako neziskovou organizaci, působí na Zbraslavi od Současná kapacita MŠ je 50 dětí, umístěných ve třech třídách. Děti jsou ve třídách rozděleny tak, aby se učitelky mohly více věnovat malým a předškolním dětem. Tato kapacita je naplněna.v současné době je zájem o umístění dětí takový, že při dni otevřených dveří by bylo potřeba kapacitu školy zdvojnásobit. Personálně je škola zabezpečena 7 pracovnicemi, z toho 5 pedagogických včetně ředitelky, kuchařka a školnice. Školu charakterizuje nejen vlastní výuková náplň, ale i zájmové kroužky pro děti ve školce, které jsou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby nenarušily dopolední výukový program. V rámci činnosti školy organizujeme různé výlety do přírody, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Typické pro MŠ je organizování tří škol v přírodě, pobyt na horách s plaveckým výcvikem, pobyt na horách v zimě a na jaře pobyt v zahraničí u moře. MČ Praha - Zbraslav byla požádána o pronájem dalšího pavilonu bývalých jeslí za účelem rozšíření kapacity školy o dvě třídy. MŠ Dětský klub a školička Rotunda, Faltysova 1502, Praha-Zbraslav V roce 2008 nově otevřené předškolní zařízení, zaměřující se především na mladší předškolní děti od 2 let věku. Občanské sdružení Anglické zátiší, Pod Spravedlností 1361, Praha Zbraslav Od realizují projekt anglického jazykového centra Flower Garten. Jedná se o projekt rozvoje všeobecné anglické vzdělanosti. Pracují zejména s dětmi předškolního věku metodou total immersion, tedy plné komunikace s dětmi v anglickém jazyce. Svou činnost rozšiřují též na děti školního věku a dospělé. Děti pracují v malých skupinách, kdy na jednoho dospělého připadá maximálně osm dětí. Práci s dětmi v jazykovém centru realizují rodilí angličtí mluvčí a nerodilí mluvčí s výbornou znalostí angličtiny. 8

9 Abacus Adventures, s.r.o., Romana Blahníka 804, Praha-Zbraslav Soukromá anglická mateřská školka pro děti předškolního věku, jejímž cílem je poskytnout dětem pobyt v anglickém prostředí, které bude co nejvíce podporovat a stimulovat jejich osobnost, a tím jim umožní využít jejich plný potenciál. Počet dětí ve třídách je omezen, na jednoho učitele připadá nanejvýš pět dětí. Tím je každému dítěti zajištěna maximální pozornost. Tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny, rodilých mluvčích, kterým pomáhají česky hovořící učitelé, zejména ve skupině mladších batolat. Rámec pro stanovení priorit: Hlavní priority vycházejí ze stávající nestabilní situace mateřských škol na Zbraslavi (měnící se počty dětí, nedostačující kapacita, budovy nejsou ve vlastnictví obce apod.). Jsou proto zaměřeny zejména na stabilizaci kapacit a kvality a modernizaci služeb. Vývoj v MČ Praha-Zbraslav koresponduje s předpokladem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který uvádí: Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji v některých městských částech a k plánované bytové výstavbě se může naplněnost MŠ výrazně zvýšit, v některých lokalitách může poptávka po umístění dětí do MŠ převýšit nabídku. Jak vyplývá ze sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, 82 % dotázaných s předškolními dětmi si přeje výstavbu nové školky, ze všech dotázaných si výstavbu přeje 50%. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 1.1. MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách budov MŠ a pracuje na stabilizaci situace mateřských škol, jejich prostorové a kapacitní dispozici. Ideálním řešením by mohlo být postavení vlastní mateřské školy, která bude projektována jako variabilní budova, kterou lze v případě poklesu počtu dětí využívat i pro jiné vzdělávací účely. Obsahové: 1.2. MČ Praha-Zbraslav systematicky podporuje komunikaci mezi státními a soukromými MŠ, zástupci státních a soukromých MŠ jsou součástí školské komise a účastní se jejích zasedání. 9

10 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav Škola vznikla sloučením dvou zbraslavských škol v květnu roku V původně prvostupňové škole v ulici Nad Parkem, která byla postavena v roce 1980, jsou v školním roce 2007/2008 první, druhé, třetí a páté třídy prvního stupně celkem 249 dětí. Ve školním roce 2008/2009 byl však nárůst žáků na prvním stupni navýšen již na 350. V budově v Hauptově ulici, jejíž historie je podstatně delší, jsou čtvrté třídy a všechny třídy druhého stupně celkem 239 žáků. Škola je spádovou pro Jíloviště, Lahovičky a Lahovice, dojíždějí do ní i do ní i děti z Mníšku pod Brdy, Měchenic a Davle. Celková kapacita ZŠ činí dle databáze cca 650 žáků. Počet žáků je v poledních čtyřech letech mírně stoupající, k roku 2008 začal v důsledku výstavby na Zbraslavi nárůst strmý. K zápisu v roce 2007/2008 oproti roku 2006/2007 přišlo o téměř 40% více dětí. Tento nárůst lze předpokládat i v dalších zhruba 5-ti letech. Škola má 47 zaměstnanců, z toho je 37 pedagogických. Škola postupně přechází z programu Obecná škola na vyučování podle vlastního Školního vzdělávacího programu v souladu s probíhající školskou reformou a národním Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Rámec pro stanovení priorit: Hlavní motto, s nímž Zbraslav přistupuje k dlouhodobému rozvoji základní školy zní: Škola je vizitkou obce. Vývoj v MČ Praha-Zbraslav reaguje na zvyšující se počet obyvatel městské části a z dlouhodobého pohledu chce vyřešit nepraktické rozložení školy do dvou nezávislých budov, jejichž dispozice a stav jsou značně různorodé a většinou nevyhovující. Priority proto vycházejí z vize rozvoje materiálnětechnického zázemí, které je nezbytnou součástí pro kvalitní vzdělávání na úrovni moderních metod (skupinová práce, projektové učení apod.) a nově definovaných vzdělávacích obsahů (důraz na rozvoj klíčových kompetencí napříč předměty). Stanovení priorit modernizace školy a rozvoje jejího renomé v městské části navazují na tyto předpoklady Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který uvádí: Dalšími prioritami v oblasti základního vzdělávání, které přispějí k naplňování záměrů stanovených v DZ HMP 2006, jsou podpora komunitní funkce ZŠ, jejich otevírání všem občanům (uspokojování zájmů v oblasti 10

11 vzdělávání, volného času, sportu apod.), rozšiřování zapojení rodičovské veřejnosti tak, aby se škola stala místem setkávání žáků, rodičů a pedagogů, rozvoj volnočasových aktivit na ZŠ, prohlubování spolupráce základních škol s NNO a dalšími partnery.. Tato kvalita je rozpracována i v dalších prioritách na str.15. Definování priorit obsahu a rozvoje vzdělávacího programu školy navazuje rovněž na priority rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy hl. m. Prahy: zavádění školních vzdělávacích programů do výuky; zkvalitnění výuky cizích jazyků; zkvalitnění výuky informační gramotnosti; multikulturní výchova, vzdělávání a osvěta; environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; podpora mezinárodní spolupráce škol. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 2.1. MČ Praha-Zbraslav má ve svém vlastnictví pozemky sousedící s areálem ZŠ Vladislava Vančury (ulice Nad Parkem), na nichž se v současné době nacházejí garáže. Tyto pozemky hodlá MČ Praha- Zbraslav nadále zachovat pro potřeby školství MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách a rekonstrukcích budov ZŠ Vladislava Vančury. V průběhu rekonstrukce průběžně hlídá její soulad s kapacitními nároky školy MČ Praha-Zbraslav plánuje přípravu projektu na obnovu sportovního areálu ZŠ Nad Parkem. Tento areál bude k dispozici rovněž pro využití dalších organizací, podporujících vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na Zbraslavi a pro využití veřejnosti MČ Praha-Zbraslav připravuje projekty zateplení budov ZŠ Vladislava Vančury a usiluje o vytvoření bezpečné zóny v horní části ulice U Lékárny. Obsahové: 2.5. MČ Praha-Zbraslav podporuje zkvalitnění a modernizaci podmínek pro výuku, naplňující vzdělávací priority v souladu s kurikulární reformou a dlouhodobými záměry rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (výuka cizích jazyků, výuka s pomocí informačních technologií, environmentální a multikulturní výchova, výuka pomocí nových forem a metod práce v duchu konstruktivistické pedagogiky apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje školu v tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů a programů, které posilují komunitní spolupráci uvnitř celé městské části, které pomáhají škole zapojovat se do národních a mezinárodních partnerství nebo které přispívají k ekonomizaci a ekologizaci provozu školy. 11

12 3. STŘEDNÍ ŠKOLA K roku 2009 na Zbraslavi žádná střední škola není. Městská část se zamýšlí nad možností jejího založení. Tento krok by plně koreloval s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel s důrazem na trvalý nárůst dětí a mládeže do 18-ti let věku. Rámec pro stanovení priorit: Z důvodu rozrůstajícího se počtu obyvatel Zbraslavi a často zaznamenaného požadavku veřejnosti na existenci střední školy zvažuje možnost MČ Praha-Zbraslav jejího založení. V úvahu připadá buď založení zcela nové školy nebo přesun již existující školy na území Zbraslavi. Přítomnost střední školy je vnímána jako rozšíření nabídky služeb pro spádovou oblast a také jako zvýšení prestiže městské části. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 3.1. MČ Praha-Zbraslav pracuje na koncepci založení střední školy, provádí analýzu potřeb a požadavků absolventů a analýzu možné profilace školy na základě dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy na území hlavního města Prahy. 12

13 4. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A VOLNÝ ČAS Základní umělecká škola Zbraslav, Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav, Základní umělecká škola ve Zbraslavi byla založena v roce Od l byla zřízena Městskou částí Praha Zbraslav jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V místním regionu se těší velké oblibě a je spádovou uměleckou školou pro řadu okolních obcí např. Štěchovice, Jíloviště, Davle, Dolní Břežany, Lipence, Hradišťko. Ve školním roce 2007/2008 je celkový počet žáků 421 a povolená cílová kapacita je 423. Škola má v současné době tyto obory: hudební, výtvarný a taneční. 18 kvalifikovaných pedagogů vyučuje každoročně kolem 400 posluchačů. ZUŠ má 13 učeben, taneční sál a ke své činnosti využívá také obřadní síň Městského domu na základě souhlasu MŠMT ČR. V hudebním oboru škola nabízí výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, pozounu, houslí, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Plánuje se otevření dalších oborů. Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika a modelování. Taneční obor se zaměřuje zejména na moderní tanec. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v ČR i v zahraničí. Rámec pro stanovení priorit: Městská část považuje základní uměleckou školu za nedílnou součást výchovně vzdělávací koncepce a její renomé je pro Zbraslav významnou vizitkou. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 4.1. MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost ZUŠ ve stávajícím zavedeném modelu, který je založen na spolupráci s celou komunitou a pomáhá škole při rozvoji jejích prostorových potřeb a dispozic (výtvarné ateliéry apod.). 13

14 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Na území Zbraslavi funguje k roku 2009 celá řada organizací, které nabízejí širokou škálu činnosti pro děti a mládež ve volném čase: - Český rybářský svaz - HELPLES centrum pro využití volného času lidí s postižením - Kajmani (turistickyý oddíl) - KLAS - klub aktivního stáří - MOP Draci Dětský přírodovědný oddíl - PEXESO - rodinné centrum - Sbor dobrovolných hasičů - SouthPrague.Net - o.s. provozující metropolitní počítačovou síť - URAGÁN (skautská organizace) - Veterán bicycle club - Základni kynologická organizace Praha-Zbraslav - Zbraslavská kulturní společnost - Ženský komorní sbor Frangula Chorus - KAT-Zbraslav (taneční klub) - LTC Judo Zbraslav - oddíl juda - SK Sport Zbraslav - SK Zbraslav - Sokol Zbraslav - TJ Slavoj Zbraslav Zdroj: ÚMČ Praha Zbraslav; Sociodemografická studie MČ Praha-Zbraslav s.77 Rámec pro stanovení priorit: Neziskové organizace a zájmová sdružení, která nabízejí volnočasovou činnost pro děti a mládež, jsou nezbytnou součástí dobře fungující komunity a proto je jejich podpora ze strany MČ řešena metodou Komunitního plánování. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 4.2. MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost všech organizací, pracujících na území Zbraslavi s dětmi a mládeží ve volném čase. Konkrétní formy a možnosti podpory a spolupráce jsou pravidelně řešeny pomocí Komunitního plánování. 14

15 5. DALŠÍ PRIORITY A CÍLE, PODPORUJÍCÍ CELKOVÝ ROZVOJ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY: PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 5.1. MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci se ZŠ bude podporovat udržení stávajícího počtu bytů pro učitele a případně i navýšení jejich počtu. Tuto snahu vnímá jako jednu z možných cest ke stabilizaci a zkvalitnění učitelského sboru. Obsahové: 5.2. MČ Praha-Zbraslav dbá na to, aby školská komise efektivně pracovala jako orgán koordinující veškeré dění v oblasti vzdělávání a výchovy a aby ve školské komisi byli zastoupeni zástupci všech vzdělávacích institucí, jakož i zástupci neziskového sektoru MČ Praha-Zbraslav podporuje všechny školy a organizace ve vzájemné spolupráci a v pořádání akcí pro veřejnost, kterými budou oslovovat a zapojovat do spolupráce i obyvatele městské části (např. Den dětí, Vítání jara, Vančura, Ples a řada dalších...). Rovněž tak podporuje organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež MČ Praha-Zbraslav motivuje a podporuje školy, aby získávaly prostředky pro rozvoj z dalších zdrojů a vytváří jim k tomu vhodné podmínky MČ Praha-Zbraslav spolupracuje se školami na vytváření a realizaci projektů na zefektivnění a ekonomizaci provozu MČ Praha-Zbraslav podporuje a motivuje školy a organizace, aby se zapojovaly do dlouhodobých výchovně vzdělávacích projektů a programů na národní, evropské a světové úrovni. 15

16 D. PŘEHLEDNÝ SOUPIS VŠECH PRIORIT KONCEPCE Obsahové (celkem 11): 1.2. MČ Praha-Zbraslav systematicky podporuje komunikaci mezi státními a soukromými MŠ, zástupci státních a soukromých MŠ jsou součástí školské komise a účastní se jejích zasedání MČ Praha-Zbraslav podporuje zkvalitnění a modernizaci podmínek pro výuku, naplňující vzdělávací priority v souladu s kurikulární reformou a dlouhodobými záměry rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (výuka cizích jazyků, výuka s pomocí informačních technologií, environmentální a multikulturní výchova, výuka pomocí nových forem a metod práce v duchu konstruktivistické pedagogiky apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje školu v tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů a programů, které posilují komunitní spolupráci uvnitř celé městské části, které pomáhají škole zapojovat se do národních a mezinárodních partnerství nebo které přispívají k ekonomizaci a ekologizaci provozu školy MČ Praha-Zbraslav pracuje na koncepci založení střední školy, provádí analýzu potřeb a požadavků absolventů a analýzu možné profilace školy na základě dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy na území hlavního města Prahy MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost ZUŠ ve stávajícím zavedeném modelu, který je založen na spolupráci s celou komunitou a pomáhá škole při rozvoji jejích prostorových potřeb a dispozic (výtvarné ateliéry apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost všech organizací, pracujících na území Zbraslavi s dětmi a mládeží ve volném čase. Konkrétní formy a možnosti podpory a spolupráce jsou pravidelně řešeny pomocí Komunitního plánování MČ Praha-Zbraslav dbá na to, aby školská komise efektivně pracovala jako orgán koordinující veškeré dění v oblasti vzdělávání a výchovy a aby ve školské komisi byli zastoupeni zástupci všech vzdělávacích institucí, jakož i zástupci neziskového sektoru MČ Praha-Zbraslav podporuje všechny školy a organizace ve vzájemné spolupráci a v pořádání akcí pro veřejnost, kterými budou oslovovat a zapojovat do spolupráce i obyvatele městské části (např. Den dětí, Vítání jara, Vančura, Ples a řada dalších...). Rovněž tak podporuje organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež MČ Praha-Zbraslav motivuje a podporuje školy, aby získávaly prostředky pro rozvoj z dalších zdrojů a vytváří jim k tomu vhodné podmínky MČ Praha-Zbraslav spolupracuje se školami na vytváření a realizaci projektů na zefektivnění a ekonomizaci provozu MČ Praha-Zbraslav podporuje a motivuje školy a organizace, aby se zapojovaly do dlouhodobých výchovně vzdělávacích projektů a programů na národní, evropské a světové úrovni. 16

17 Investiční (celkem 6): 1.1. MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách budov MŠ a pracuje na stabilizaci situace mateřských škol, jejich prostorové a kapacitní dispozici. Ideálním řešením by mohlo být postavení vlastní mateřské školy, která bude projektována jako variabilní budova, kterou lze v případě poklesu počtu dětí využívat i pro jiné vzdělávací účely MČ Praha-Zbraslav má ve svém vlastnictví pozemky sousedící s areálem ZŠ Vladislava Vančury (ulice Nad Parkem), na nichž se v současné době nacházejí garáže. Tyto pozemky hodlá MČ Praha-Zbraslav nadále zachovat pro potřeby školství MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách a rekonstrukcích budov ZŠ Vladislava Vančury. V průběhu rekonstrukce průběžně hlídá její soulad s kapacitními nároky školy MČ Praha-Zbraslav plánuje přípravu projektu na obnovu sportovního areálu ZŠ Nad Parkem. Tento areál bude k dispozici rovněž pro využití dalších organizací, podporujících vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na Zbraslavi a pro využití veřejnosti MČ Praha-Zbraslav připravuje projekty zateplení budov ZŠ Vladislava Vančury a usiluje o vytvoření bezpečné zóny v horní části ulice U Lékárny MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci se ZŠ bude podporovat udržení stávajícího počtu bytů pro učitele a případně i navýšení jejich počtu. Tuto snahu vnímá jako jednu z možných metod pro stabilizaci a zkvalitnění učitelského sboru. Na Zbraslavi dne Úřad městské části Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí Praha - Zbraslav Tel.:

18 PŘÍLOHA 01 - FORMULACE Z DOTAZNÍKU A SWOT ANALÝZY (březen 2008): 1. Napište 5 výroků, které charakterizují Vaši představu Zbraslavi v roce 2015: - Přítažlivé město pro bydlení a život dostupnost jak do přírody tak do centra Prahy - Obec nabízející kvalitní občanskou vybavenost - Obec s dostatečnou kapacitou a dobrou úrovní školek a škol - Obec nabízející možnost středoškolského studia /formou tříd víceletého gym. při ZŠ - Obec poskytující větší kulturní a sportovní zázemí, než je dosud. /zatím velmi špatné/ - Chráněné město před ničivými povodněmi - Město čisté, zrekonstruované povrchy silnic a chodníků - Kvalitní občanská vybavenost - Lepší dopravní spojení s centrem Prahy - Nové zbraslavské náměstí - Zbraslav je místo, kde je pohodlné žít a které má co nabídnout svým obyvatelům - Zbraslav má fungující komunitní plán pro všechny věkové kategorie občanů - Zbraslav nabízí bohatý kulturní program a místa z bohatou historií - Zbraslav je v mnoha oblastech nezávislá na Praze - Zbraslav má dořešenou problematiku dopravy a zdravotnictví a má fungující školství, které kapacitně dostačuje zbraslavským občanům 2. Napište 5 oblastí, jejichž rozvoj v následujících letech považujete z hlediska školství a volného času pro Zbraslav za nejdůležitější: - Zlepšit jméno a image školy u veřejnosti - Zlepšit nabídku volnočasových aktivit - Zapojit /např. formou komunitního plánování/ i jiné složky do těchto snah - Vybudovat i důstojný stánek pro konání těchto aktivit - Zřídit třídy víceletého gymnázia při ZŠ - Podporovat neziskové organizace - Získat budovu pro některé neziskové organizace, které mají potíže v pronajatých budovách (špatný technický stav, nevyjasněné majetkové poměry) - Vybudovat společenský dům (multifunkční hala) pro konání různých společenskokulturních akcí - Zřídit víceleté gymnázium při ZŠ - Propojení cyklostezek (Modřany, Zbraslav, Radotín, Lipence a Černošce) - Udržet minimálně stávající rozsah služeb (jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ) a zajistit dostatečnou kapacitu. - Vypracovat a používat komunitní plán pro všechny věkové kategorie - Přitáhnout na Zbraslav nové, mladé a schopné učitele - Připravit vybudování střední školy (ať už gymnázium, nebo víceoborová odborná škola) - Zajistit prostory a podporu volnočasovým aktivitám všech věkových kategorií a to nejlépe zřízením komunitního centra a zachování podpory formou grantů. 18

19 SILNÉ STRÁNKY (Strengths) rozvíjíme 3. Sepište všechny silné stránky, kterými se školství a volný čas na Zbraslavi vyznačují a které je dobré dále rozvíjet: - Stabilní a ve své většině kvalitní učitelský sbor na všech stupních /ZŠ,MŠ/ - Činnost dalších složek působících na Zbraslavi /Slavoj, Sokol, Skauti apod.í - Práce Zbraslavské kulturní společnosti /pro děti i dospělé divadla, přednášky/ - Vysoká odborná kvalita pedagogů v ZUŠ - Dobrá spolupráce s ZŠ, MŠ, Zbraslavskou kulturní společností a MÚ Zbraslav - Kontakty s hudebními školami v zahraničí společné koncerty (Německo, Slovensko, Švédsko, Rusko) - Úspěšnost našich žáků v celostátních a mezinárodních soutěžích ZUŠ - Široké spektrum služeb jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ - Aktivní neziskové organizace nabízející volnočasové aktivity (Pexeso, Skauti, Klas,..) - Množství hřišť (u škol, fotbalové, tenisové, v budoucnu sportovní centrum SRC včetně curlingu a squash,..) - Aktivní ZUŠ, která je finančně téměř nezávislá SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) potlačujeme 4. Sepište všechny slabé stránky současného stavu školství a volného času na Zbraslavi, které je třeba začít eliminovat: - Technický stav budov - Image a pověst školy - Malý počet nabízených volnočasových aktivit - Malý počet prostranství pro běžné sportovní aktivity, kdy by člověk nemusel být registrován v nějakém oddíle, aby si mohl zahrát s přáteli třeba fotbal či volejbal. - Technický stav budov, zvláště ZŠ a MŠ. Omezený počet nabízeních volnočasových aktivit - Nedostatek bytů pro zaměstnance školství - Nedostatečné kapacity jeslí, MŠ i ZUŠ - V blízké budoucnosti nedostatečná kapacita i ZŠ - Nekoncepčnost - Pošramocená pověst zbraslavské školy - Zbraslavská ZŠ neoslovuje občany a mnoho žák jezdí do škol do města - Budovy školy a hřiště v horní části Zbraslavi jsou v technicky špatném stavu. PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) využíváme 5. Sepište všechny příležitosti, kterých v současné době může Zbraslav využít a které mohou významně ovlivnit další rozvoj školství a volného času: - Značný nárust obyvatel na Zbraslavi - Okolí /zahrada a hřiště/ školy Nad Parkem třeba peněz na její zrekonstruování - Vtáhnout nové obyvatele obce do života školy, vnímat jejich potřeby a požadavky, začít spolupracovat - Oslovovat podniky sídlící na Zbraslavi, kteří by finančními dary podpořily mimoškolní aktivity. - Dostatek pozemků pro rozvoj objektů určených pro školství - Dostatek organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami - Podpora vedení MČ 19

20 HROZBY (Threats) předcházíme 6. Sepište všechny hrozby, které je třeba společně si pojmenovat a kterým je třeba začít co nejdříve předcházet: - Nedostatečná kapacita hlavně MŠ - Technický stav některých budov - Konkurence výběrových škol v dostupnosti obce - Mezi mládeží všeobecně je v současné době velkým problémem závislost na drogách, hracích automatech a tím i vzrůstající kriminalita - Kapacita školských zařízení, nedostatek financí na provoz (například jeslí) - Nevyhovující pedagogický sbor - Špatná prestiž ZŠ 7. Formulujte 5 hlavních cílů, které by měly být v oblasti školství a volného času do roku 2015 v MČ Praha- Zbraslav realizovány: - Zlepšit úroveň a image školy - Zlepšit kapacitní a technickou úroveň škol a školek - Zřídit třídy víceletého gymnázia při ZŠ - Stabilizovat a zkvalitňovat učitelský sbor - Účinně spolupracovat se všemi složkami ovlivňující školu a volný čas dětí, spoluvytvářet pro to podmínky /personální a technické/ - Zvýšit kapacitu ve školských zařízeních - Zrekonstruovat budovy ZŠ, MŠ - Postavit byty pro zaměstnance školství - Získat mladé pedagogy do školských zařízeních - Získat finanční prostředky na odměny vynikajících pedagogů z městského rozpočtu - Zajištění kapacity školských zařízení - Zajištění prostor a podpory pro neziskové organizace zabývající se volném čase - Aktualizovaný komunitní plán - Získání prestiže ZŠ - Zajistit finance na provoz a rozvoj školských zařízení 8. Sepište ještě hlavní skupiny lidí, pro jejichž potřeby je splnění těchto Vámi uvedených cílů zásadní: - Zástupci obce, zřizovatele. - Zástupci organizací pracujících s dětmi. - Všichni zaměstnanci školy. - Široká rodičovská veřejnost - Zastupitelé obce zřizovatel. - Široká rodičovská veřejnost. - Pedagogický sbor. - MHMP hl. m. Prahy odbor školství - Občané MČ resp. spádové oblasti - Rodiče a žáci - Učitelský sbor - Vedení MČ 20

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Místní akční skupina Brdy-Vltava

Místní akční skupina Brdy-Vltava Místní akční skupina Brdy-Vltava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 2020 Pracovní verze Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu Zpracovala

Více

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019

KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 KONCEPCE ŠKOLSTVÍ MČ Praha 21 ÚJEZD NAD LESY 2013-2019 Autoři: Karla Jakob Čechová, místostarostka MČ Praha 21 Iva Hájková, vedoucí Odboru školství, kultury, místní Agendy 21 Hana Kořínková, referentka

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD, REVOLUČNÍ 170, 25163 STRANČICE KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2013 2017 Zpracovala: Mgr. Kateřina Schejbalová Strančice, duben 2013 Koncepce je základní

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015 Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s. OBSAH Obsah...2 1 Úvod...Chyba! Záložka není

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školství. Situační analýza

Školství. Situační analýza Školství Situační analýza Úvod analýzy Řešeným tématem analýzy školství je předškolní výchova a základní školství v území MAS Region HANÁ. Analýza je tvořena hlavními kapitolami: situační analýza zahrnuje

Více

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami

Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020. verze se zapracovanými připomínkami Integrovaná strategie území MAS Hradecký venkov 2014 2020 verze se zapracovanými připomínkami říjen 2014 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Hradecký venkov 2014-2020 Obsah 1. Úvod... 4 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 460/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 443 ze dne 09.06.2014 Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 pro období 2014-2020 a metodika strategického plánování a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více