KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 únor 2009

2 Obsah: A. Způsob zpracování koncepce 3-4 B. Charakteristika MČ Praha-Zbraslav 4-5 C. Školská zařízení na území MČ Praha-Zbraslav Mateřské školy Základní škola Střední škola Základní umělecká škola a volný čas Další priority a cíle 15 D. Přehledný soupis všech priorit koncepce Příloha 01 formulace z dotazníku a SWOT analýzy Příloha 02 přepis priorit a cílů z focus-group 21 Na přípravě koncepce se podíleli: Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha-Zbraslav PaedDr. Dagmar Kobylková místostarostka pro školství Bc. Filip Gaspar radní za finance Mgr. Jiří Kovařík ředitel ZŠ Mgr. Karel Nedoma ředitel ZUŠ, radní pro volný čas Mgr. Michaela Bernardová předsedkyně Rodinného centra Pexeso Dagmar Meisnerová ředitelka MŠ Matjuchinova Jana Mahelková ředitelka MŠ Nad Parkem Zpracoval: Mgr. Filip Hotový 2

3 A. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE Pracovní skupina při přípravě Koncepce školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha- Zbraslav vycházela z dostupných demografických a finančních údajů a ze zkušeností všech zúčastněných. Příprava probíhala v průběhu března 2008 až února 2009 ve čtyřech fázích: 1) Na základě provedené SWOT analýzy stavu školství v MČ Praha-Zbraslav k roku 2008 byly stanoveny prioritní oblasti rozvoje. Oblasti rozvoje korespondují rovněž s výstupy Sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav. 2) Tyto oblasti byly dále diskutovány pomocí metody Focus group. Výstupem z diskuse jsou definované priority a cíle rozvoje školství a vzdělávání do roku 2015, s nimiž se všichni členové pracovní skupiny ztotožňují a které jsou obsahem tohoto dokumentu. 3) Připravený text dokumentu byl připomínkován celou pracovní skupinou v první fázi. Jakmile byla zveřejněna sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, byly její výstupy komparovány s koncepcí a do koncepce zapracovány. 4) Celý text byl posléze ještě jednou školskou komisí připomínkován a na základě připomínek definitivně upraven. Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha-Zbraslav vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, zpracovaného do roku Koncepce respektuje základní oblasti a priority dlouhodobého záměru a vychází z předpokladu, že se budou ve své podstatě shodovat s nově zpracovávaným záměrem pro další období. Koncepce rozvoje školství, vzdělávání a výchovy MČ Praha-Zbraslav navazuje na obsah Sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, která byla vypracována v říjnu 2008 firmou Výzkumy Soukup s.r.o. Výstupy této studie jsou v některých částech textu koncepce zapracovány. 3

4 Koncepce rozvoje školství jako taková reaguje na fakt, vyplývající z výsledků průzkumu (vypracovaného mezi obyvateli MČ Praha-Zbraslav v rámci přípravy demografické studie) - obyvatelé MČ Praha-Zbraslav považují školství za druhou z hlavních deseti oblastí, kterým by se vedení městské části mělo nejvíce věnovat. Priority a cíle jsou v textu uvozeny šedivým polem ke konci každé části. Priority a cíle jsou rozděleny na investiční a obsahové. Priority a cíle jsou číslovány podle kapitoly a pořadí. Celkový soupis priorit je uveden závěrem na str B. CHARAKTERISTIKA MČ PRAHA-ZBRASLAV Městská část Praha - Zbraslav se rozkládá na soutoku Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. Než byla roku 1974 připojena k hl. m. Praze, byla samostatným městem Zbraslaví nad Vltavou. Po svém připojení byla součástí Prahy 5. Dnes je samostatnou městskou částí. Městská část Praha - Zbraslav se dělí na několik územních částí (Báně, Žabovřesky, Zaběhlice, Strnady, Závist, Lahovice a Lahovičky), jejichž připojením k historické Zbraslavi vznikla její dnešní podoba. Jak ukazují výstupy sociodemografické studie, v říjnu 2008 žilo na území MČ Praha Zbraslav přibližně obyvatel. Od roku 1999 do roku 2008 počet registrovaných obyvatel MČ Praha-Zbraslav stoupl o více než 800 lidí (s výjimkou roku 2003, kdy nastal pokles obyvatel kvůli povodním roku 2001, byl každý rok zaznamenán nárůst obyvatel městské části, poslední dva roky dokonce o 300 obyvatel ročně). Od roku 1997 do roku 2007 se na MČ Praha-Zbraslav přistěhovalo 959 osob, zatímco přírůstek narozením činil pouze 71 osob. Migrace tak ovlivňuje vývoj obyvatelstva výrazně více, než porodnost a úmrtnost. Tento nárůst je způsoben výstavbou nových domů ve Slunečním městě a v Zahradní čtvrti a bude nadále stoupat. Pokud se naplní předpoklady sociodemografické studie, je nárůst počtu obyvatel v příštích 10 letech odhadován na až osob. 4

5 Z hlediska věkového složení obyvatel je Zbraslav obci s vyšším podílem děti ve věku 0 14 let. Procentuální podíl této věkové skladby činí 14,1 procent. Přibližně 24 % obyvatel MČ Praha Zbraslav bydlí v domácnostech s předškolními dětmi. V domácnostech se školními dětmi bydli 38 % obyvatel. Počet narozených dětí by měl podle sociodemografické studie až do roku 2011 růst, poté lze očekávat mírný pokles. Růst počtu dětí starých 3-6 let (mateřské školy) lze očekávat zhruba do roku V roce 2014 by tak mělo na Zbraslavi žít předškoláků. Poté lze očekávat mírný pokles na hodnoty dětí. Počet dětí školou povinných poroste trvale. Pokles lze očekávat ve 20. letech 21. století. Počet mladistvých let bude mírně klesat, nicméně stále se bude držet kolem osob. C. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-ZBRASLAV: - Na území Zbraslavi se k roku 2009 nacházejí dvě mateřské školy, zřízené městskou částí (MŠ Matjuchinova, MŠ Ottova a MŠ Elišky Přemyslovny fungující jako jeden právní subjekt; MŠ Nad Parkem), dále dvě české mateřské školy soukromé (MŠ Opus a MŠ Dětský klub a školička Rotunda) a dvě soukromé mateřské školy anglické (MŠ Flowergarten a MŠ Abacus Adventures, s.r.o). Celková kapacita veřejných mateřských škol činí 298 dětí. Dalších 60 míst se nachází v českých soukromých mateřských školách a 40 v anglických. - Zbraslav má jednu základní školu, která vznikla v roce 2005 sloučením dvou původně samostatných škol, dodnes však využívá obě oddělené budovy, které jsou v majetku městské části. Celková kapacita činí 650 žáků. - Na Zbraslavi aktivně působí Základní umělecká škola, která patří městské části od roku1998 a poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. Její kapacita činí 423 žáky. - Zbraslav nemá v současnosti žádnou střední školu, nicméně se zamýšlí nad možností jejího založení. - Na Zbraslavi působí aktivně řada neziskových organizací, které nabízejí pestrou škálu aktivit pro děti a mládež ve volném čase (viz seznam na straně 14). 5

6 Kapacita školských zařízení MČ Praha-Zbraslav Zařízení Název Adresa Kapacita Jesle Dětské jesle Zbraslav, o.p.s. Jaromíra Vejvody MŠ Mateřská škola Matjuchinova Ottova 919 Elišky Přemyslovny 592 MŠ Mateřská škola Nad Parkem Nad Parkem MŠ Soukromá mateřská škola OPUS, o.p.s. MŠ Flowergarten anglická mateřská škola MŠ Abacus Adventures, s.r.o. anglická mateřská škola MŠ Dětský klub a školička Rotunda ZŠ Základní škola Vladislava Vančury ZUŠ Základní umělecká škola Praha 5-Zbraslav Žabovřeská Pod Spravedlností Romana Blahníka Faltysova Hauptova 591, Nad Parkem Opata Konráda Zdroj: Databáze MŠMT; Sociodemografická studie MČ Praha-Zbraslav s.61 a MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Matjuchinova, Ottova a Elišky Přemyslovny MŠ Matjuchinova je od v právní subjektivitě a došlo ke sloučení s MŠ Ottova. MŠ Matjuchinova je trojtřídní s kapacitou 68 dětí, třídy jsou dle věku dětí a s 12 zaměstnanci, s vlastní ŠJ a tělocvičnou. MŠ Ottova s kapacitou 55 dětí je dvojtřídní se smíšenými třídami a s 8 zaměstnanci, také se ŠJ. Od bylo zřízeno detašované pracoviště MŠ Matjuchinova v budově ZŠ Vladislava Vančury, jedná se o 2 třídy MŠ s kapacitou 50 dětí, počtem 8 zaměstnanců a s výhledem provozu na dobu 5-ti let. Obě budovy jsou staré vily po válce přestavěné na školky, vily však nejsou ve vlastnictví městské části a z roku 1948 je na ně uvalena státní správa. Obě mají zahrady, které jsou vybaveny tělovýchovným nářadím, pískovišti a novými zahradními prvky. MŠ Ottova je po povodni 2002 po rekonstrukci. Mateřské školy fungují podle společného Školního vzdělávacího programu s názvem,,rok v MŠ. Školní vzdělávací program vznikl podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s 12 odst.1 zákona č. 564/1990Sb., Manuálu pro tvorbu ŠVP PV. Slouží společně všem třem MŠ. 6

7 Mateřská škola Nad Parkem, Nad Parkem 1181, Praha Zbraslav Škola byla uvedena do provozu v lednu 1981 jako pavilonové zařízení propojené chodbami, kde byly původně 3 třídy. Později vznikla provizorní méněkapacitní 4. třída, která zanikla nástavbou. Nástavba 2 nových tříd, dotovaná Německým Červeným Křížem v hodnotě 17 milionů korun, byla dokončena v létě roku Kapacita školy se zvýšila z 90 na 125 dětí a počet tříd vzrostl na 5. Jedna nová třída byla uvedena do provozu , druhou novou třídu se podařilo otevřít Rekonstrukce původní budovy školy i přes provedené práce (nová venkovní fasáda, zateplení budovy, nové nátěry oken a dveří, nová plynová kotelna, nové podlahové krytiny, vymalování všech prostor, celková rekonstrukce školní kuchyně s moderním vybavením ) není ještě k roku 2009 dokončena. Do budoucna je nutné počítat s rekonstrukcí střechy nad jednou třídou, výměnou všech oken v původní budově a výměnou původního nábytku v jedné třídě. Dvě třídy a všechny ostatní prostory školy byly k zrekonstruovány. V roce 2007 byla rovněž započata rekonstrukce horní části školní zahrady a postupně je třeba vybavit herními prvky i její dolní část. Neméně důležité je vybudování nového oplocení celé dolní části zahrady, aby se zamezilo vnikání divokých prasat do objektu školy. Školní vzdělávací program je zaměřen na Všestranný rozvoj osobnosti dítěte ve spolupráci s rodinou, podporu zdravého vývoje dítěte vyváženou pohybovou aktivitou, zdravou stravou a vytvářením potřebných návyků. Témata třídních vzdělávacích programů vycházejí z potřeb daného kolektivu. Škola pro děti organizuje každoročně řadu aktivit, na jejichž financování se podílejí rodiče dětí. Jsou to například kroužky: příprava na školu, taneční průprava, výuka anglického jazyka, půlroční plavecký výcvik, výtvarný a keramický kroužek, jóga a cvičení na balančních míčích,škola v přírodě, návštěvy divadel, zájezdová divadelní představení v MŠ, sportovní soutěže, karnevaly, besídky a dílny pro rodiče, zahradní slavnosti na závěr každého školního roku apod. Nástavbou školy vzrostl i počet zaměstnanců z 12 na 18. V současné době má škola 10 pedagogických zaměstnanců na 9,75 úvazku, 4 správní zaměstnance na 3,0 úvazku (školnice a 3 síly na úklid na zkrácený úvazek) a 4 zaměstnance pro školní kuchyni (vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařku a 2 pomocné síly na poloviční úvazek). 7

8 Soukromá Mateřská škola OPUS o.p.s., Žabovřeská 1227, Praha Zbraslav Mateřská škola OPUS vznikla v roce 1978 a po transformaci na soukromou školu OPUS o.p.s.jako neziskovou organizaci, působí na Zbraslavi od Současná kapacita MŠ je 50 dětí, umístěných ve třech třídách. Děti jsou ve třídách rozděleny tak, aby se učitelky mohly více věnovat malým a předškolním dětem. Tato kapacita je naplněna.v současné době je zájem o umístění dětí takový, že při dni otevřených dveří by bylo potřeba kapacitu školy zdvojnásobit. Personálně je škola zabezpečena 7 pracovnicemi, z toho 5 pedagogických včetně ředitelky, kuchařka a školnice. Školu charakterizuje nejen vlastní výuková náplň, ale i zájmové kroužky pro děti ve školce, které jsou organizovány v odpoledních hodinách tak, aby nenarušily dopolední výukový program. V rámci činnosti školy organizujeme různé výlety do přírody, návštěvy divadel a jiných kulturních akcí. Typické pro MŠ je organizování tří škol v přírodě, pobyt na horách s plaveckým výcvikem, pobyt na horách v zimě a na jaře pobyt v zahraničí u moře. MČ Praha - Zbraslav byla požádána o pronájem dalšího pavilonu bývalých jeslí za účelem rozšíření kapacity školy o dvě třídy. MŠ Dětský klub a školička Rotunda, Faltysova 1502, Praha-Zbraslav V roce 2008 nově otevřené předškolní zařízení, zaměřující se především na mladší předškolní děti od 2 let věku. Občanské sdružení Anglické zátiší, Pod Spravedlností 1361, Praha Zbraslav Od realizují projekt anglického jazykového centra Flower Garten. Jedná se o projekt rozvoje všeobecné anglické vzdělanosti. Pracují zejména s dětmi předškolního věku metodou total immersion, tedy plné komunikace s dětmi v anglickém jazyce. Svou činnost rozšiřují též na děti školního věku a dospělé. Děti pracují v malých skupinách, kdy na jednoho dospělého připadá maximálně osm dětí. Práci s dětmi v jazykovém centru realizují rodilí angličtí mluvčí a nerodilí mluvčí s výbornou znalostí angličtiny. 8

9 Abacus Adventures, s.r.o., Romana Blahníka 804, Praha-Zbraslav Soukromá anglická mateřská školka pro děti předškolního věku, jejímž cílem je poskytnout dětem pobyt v anglickém prostředí, které bude co nejvíce podporovat a stimulovat jejich osobnost, a tím jim umožní využít jejich plný potenciál. Počet dětí ve třídách je omezen, na jednoho učitele připadá nanejvýš pět dětí. Tím je každému dítěti zajištěna maximální pozornost. Tým se skládá ze zkušených učitelů angličtiny, rodilých mluvčích, kterým pomáhají česky hovořící učitelé, zejména ve skupině mladších batolat. Rámec pro stanovení priorit: Hlavní priority vycházejí ze stávající nestabilní situace mateřských škol na Zbraslavi (měnící se počty dětí, nedostačující kapacita, budovy nejsou ve vlastnictví obce apod.). Jsou proto zaměřeny zejména na stabilizaci kapacit a kvality a modernizaci služeb. Vývoj v MČ Praha-Zbraslav koresponduje s předpokladem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který uvádí: Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji v některých městských částech a k plánované bytové výstavbě se může naplněnost MŠ výrazně zvýšit, v některých lokalitách může poptávka po umístění dětí do MŠ převýšit nabídku. Jak vyplývá ze sociodemografické studie MČ Praha-Zbraslav, 82 % dotázaných s předškolními dětmi si přeje výstavbu nové školky, ze všech dotázaných si výstavbu přeje 50%. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 1.1. MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách budov MŠ a pracuje na stabilizaci situace mateřských škol, jejich prostorové a kapacitní dispozici. Ideálním řešením by mohlo být postavení vlastní mateřské školy, která bude projektována jako variabilní budova, kterou lze v případě poklesu počtu dětí využívat i pro jiné vzdělávací účely. Obsahové: 1.2. MČ Praha-Zbraslav systematicky podporuje komunikaci mezi státními a soukromými MŠ, zástupci státních a soukromých MŠ jsou součástí školské komise a účastní se jejích zasedání. 9

10 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZŠ Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav Škola vznikla sloučením dvou zbraslavských škol v květnu roku V původně prvostupňové škole v ulici Nad Parkem, která byla postavena v roce 1980, jsou v školním roce 2007/2008 první, druhé, třetí a páté třídy prvního stupně celkem 249 dětí. Ve školním roce 2008/2009 byl však nárůst žáků na prvním stupni navýšen již na 350. V budově v Hauptově ulici, jejíž historie je podstatně delší, jsou čtvrté třídy a všechny třídy druhého stupně celkem 239 žáků. Škola je spádovou pro Jíloviště, Lahovičky a Lahovice, dojíždějí do ní i do ní i děti z Mníšku pod Brdy, Měchenic a Davle. Celková kapacita ZŠ činí dle databáze cca 650 žáků. Počet žáků je v poledních čtyřech letech mírně stoupající, k roku 2008 začal v důsledku výstavby na Zbraslavi nárůst strmý. K zápisu v roce 2007/2008 oproti roku 2006/2007 přišlo o téměř 40% více dětí. Tento nárůst lze předpokládat i v dalších zhruba 5-ti letech. Škola má 47 zaměstnanců, z toho je 37 pedagogických. Škola postupně přechází z programu Obecná škola na vyučování podle vlastního Školního vzdělávacího programu v souladu s probíhající školskou reformou a národním Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Rámec pro stanovení priorit: Hlavní motto, s nímž Zbraslav přistupuje k dlouhodobému rozvoji základní školy zní: Škola je vizitkou obce. Vývoj v MČ Praha-Zbraslav reaguje na zvyšující se počet obyvatel městské části a z dlouhodobého pohledu chce vyřešit nepraktické rozložení školy do dvou nezávislých budov, jejichž dispozice a stav jsou značně různorodé a většinou nevyhovující. Priority proto vycházejí z vize rozvoje materiálnětechnického zázemí, které je nezbytnou součástí pro kvalitní vzdělávání na úrovni moderních metod (skupinová práce, projektové učení apod.) a nově definovaných vzdělávacích obsahů (důraz na rozvoj klíčových kompetencí napříč předměty). Stanovení priorit modernizace školy a rozvoje jejího renomé v městské části navazují na tyto předpoklady Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který uvádí: Dalšími prioritami v oblasti základního vzdělávání, které přispějí k naplňování záměrů stanovených v DZ HMP 2006, jsou podpora komunitní funkce ZŠ, jejich otevírání všem občanům (uspokojování zájmů v oblasti 10

11 vzdělávání, volného času, sportu apod.), rozšiřování zapojení rodičovské veřejnosti tak, aby se škola stala místem setkávání žáků, rodičů a pedagogů, rozvoj volnočasových aktivit na ZŠ, prohlubování spolupráce základních škol s NNO a dalšími partnery.. Tato kvalita je rozpracována i v dalších prioritách na str.15. Definování priorit obsahu a rozvoje vzdělávacího programu školy navazuje rovněž na priority rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy hl. m. Prahy: zavádění školních vzdělávacích programů do výuky; zkvalitnění výuky cizích jazyků; zkvalitnění výuky informační gramotnosti; multikulturní výchova, vzdělávání a osvěta; environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; podpora mezinárodní spolupráce škol. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 2.1. MČ Praha-Zbraslav má ve svém vlastnictví pozemky sousedící s areálem ZŠ Vladislava Vančury (ulice Nad Parkem), na nichž se v současné době nacházejí garáže. Tyto pozemky hodlá MČ Praha- Zbraslav nadále zachovat pro potřeby školství MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách a rekonstrukcích budov ZŠ Vladislava Vančury. V průběhu rekonstrukce průběžně hlídá její soulad s kapacitními nároky školy MČ Praha-Zbraslav plánuje přípravu projektu na obnovu sportovního areálu ZŠ Nad Parkem. Tento areál bude k dispozici rovněž pro využití dalších organizací, podporujících vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na Zbraslavi a pro využití veřejnosti MČ Praha-Zbraslav připravuje projekty zateplení budov ZŠ Vladislava Vančury a usiluje o vytvoření bezpečné zóny v horní části ulice U Lékárny. Obsahové: 2.5. MČ Praha-Zbraslav podporuje zkvalitnění a modernizaci podmínek pro výuku, naplňující vzdělávací priority v souladu s kurikulární reformou a dlouhodobými záměry rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (výuka cizích jazyků, výuka s pomocí informačních technologií, environmentální a multikulturní výchova, výuka pomocí nových forem a metod práce v duchu konstruktivistické pedagogiky apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje školu v tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů a programů, které posilují komunitní spolupráci uvnitř celé městské části, které pomáhají škole zapojovat se do národních a mezinárodních partnerství nebo které přispívají k ekonomizaci a ekologizaci provozu školy. 11

12 3. STŘEDNÍ ŠKOLA K roku 2009 na Zbraslavi žádná střední škola není. Městská část se zamýšlí nad možností jejího založení. Tento krok by plně koreloval s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel s důrazem na trvalý nárůst dětí a mládeže do 18-ti let věku. Rámec pro stanovení priorit: Z důvodu rozrůstajícího se počtu obyvatel Zbraslavi a často zaznamenaného požadavku veřejnosti na existenci střední školy zvažuje možnost MČ Praha-Zbraslav jejího založení. V úvahu připadá buď založení zcela nové školy nebo přesun již existující školy na území Zbraslavi. Přítomnost střední školy je vnímána jako rozšíření nabídky služeb pro spádovou oblast a také jako zvýšení prestiže městské části. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 3.1. MČ Praha-Zbraslav pracuje na koncepci založení střední školy, provádí analýzu potřeb a požadavků absolventů a analýzu možné profilace školy na základě dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy na území hlavního města Prahy. 12

13 4. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A VOLNÝ ČAS Základní umělecká škola Zbraslav, Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav, Základní umělecká škola ve Zbraslavi byla založena v roce Od l byla zřízena Městskou částí Praha Zbraslav jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. V místním regionu se těší velké oblibě a je spádovou uměleckou školou pro řadu okolních obcí např. Štěchovice, Jíloviště, Davle, Dolní Břežany, Lipence, Hradišťko. Ve školním roce 2007/2008 je celkový počet žáků 421 a povolená cílová kapacita je 423. Škola má v současné době tyto obory: hudební, výtvarný a taneční. 18 kvalifikovaných pedagogů vyučuje každoročně kolem 400 posluchačů. ZUŠ má 13 učeben, taneční sál a ke své činnosti využívá také obřadní síň Městského domu na základě souhlasu MŠMT ČR. V hudebním oboru škola nabízí výuku sólového i sborového zpěvu, zobcové a příčné flétny, klarinetu, saxofonu, trubky, pozounu, houslí, kytary, harfy, klavíru, keyboardu a varhan. Plánuje se otevření dalších oborů. Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika a modelování. Taneční obor se zaměřuje zejména na moderní tanec. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží v ČR i v zahraničí. Rámec pro stanovení priorit: Městská část považuje základní uměleckou školu za nedílnou součást výchovně vzdělávací koncepce a její renomé je pro Zbraslav významnou vizitkou. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 4.1. MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost ZUŠ ve stávajícím zavedeném modelu, který je založen na spolupráci s celou komunitou a pomáhá škole při rozvoji jejích prostorových potřeb a dispozic (výtvarné ateliéry apod.). 13

14 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Na území Zbraslavi funguje k roku 2009 celá řada organizací, které nabízejí širokou škálu činnosti pro děti a mládež ve volném čase: - Český rybářský svaz - HELPLES centrum pro využití volného času lidí s postižením - Kajmani (turistickyý oddíl) - KLAS - klub aktivního stáří - MOP Draci Dětský přírodovědný oddíl - PEXESO - rodinné centrum - Sbor dobrovolných hasičů - SouthPrague.Net - o.s. provozující metropolitní počítačovou síť - URAGÁN (skautská organizace) - Veterán bicycle club - Základni kynologická organizace Praha-Zbraslav - Zbraslavská kulturní společnost - Ženský komorní sbor Frangula Chorus - KAT-Zbraslav (taneční klub) - LTC Judo Zbraslav - oddíl juda - SK Sport Zbraslav - SK Zbraslav - Sokol Zbraslav - TJ Slavoj Zbraslav Zdroj: ÚMČ Praha Zbraslav; Sociodemografická studie MČ Praha-Zbraslav s.77 Rámec pro stanovení priorit: Neziskové organizace a zájmová sdružení, která nabízejí volnočasovou činnost pro děti a mládež, jsou nezbytnou součástí dobře fungující komunity a proto je jejich podpora ze strany MČ řešena metodou Komunitního plánování. PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Obsahové: 4.2. MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost všech organizací, pracujících na území Zbraslavi s dětmi a mládeží ve volném čase. Konkrétní formy a možnosti podpory a spolupráce jsou pravidelně řešeny pomocí Komunitního plánování. 14

15 5. DALŠÍ PRIORITY A CÍLE, PODPORUJÍCÍ CELKOVÝ ROZVOJ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY: PRIORITY MČ PRAHA-ZBRASLAV DO ROKU 2015 Investiční: 5.1. MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci se ZŠ bude podporovat udržení stávajícího počtu bytů pro učitele a případně i navýšení jejich počtu. Tuto snahu vnímá jako jednu z možných cest ke stabilizaci a zkvalitnění učitelského sboru. Obsahové: 5.2. MČ Praha-Zbraslav dbá na to, aby školská komise efektivně pracovala jako orgán koordinující veškeré dění v oblasti vzdělávání a výchovy a aby ve školské komisi byli zastoupeni zástupci všech vzdělávacích institucí, jakož i zástupci neziskového sektoru MČ Praha-Zbraslav podporuje všechny školy a organizace ve vzájemné spolupráci a v pořádání akcí pro veřejnost, kterými budou oslovovat a zapojovat do spolupráce i obyvatele městské části (např. Den dětí, Vítání jara, Vančura, Ples a řada dalších...). Rovněž tak podporuje organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež MČ Praha-Zbraslav motivuje a podporuje školy, aby získávaly prostředky pro rozvoj z dalších zdrojů a vytváří jim k tomu vhodné podmínky MČ Praha-Zbraslav spolupracuje se školami na vytváření a realizaci projektů na zefektivnění a ekonomizaci provozu MČ Praha-Zbraslav podporuje a motivuje školy a organizace, aby se zapojovaly do dlouhodobých výchovně vzdělávacích projektů a programů na národní, evropské a světové úrovni. 15

16 D. PŘEHLEDNÝ SOUPIS VŠECH PRIORIT KONCEPCE Obsahové (celkem 11): 1.2. MČ Praha-Zbraslav systematicky podporuje komunikaci mezi státními a soukromými MŠ, zástupci státních a soukromých MŠ jsou součástí školské komise a účastní se jejích zasedání MČ Praha-Zbraslav podporuje zkvalitnění a modernizaci podmínek pro výuku, naplňující vzdělávací priority v souladu s kurikulární reformou a dlouhodobými záměry rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy (výuka cizích jazyků, výuka s pomocí informačních technologií, environmentální a multikulturní výchova, výuka pomocí nových forem a metod práce v duchu konstruktivistické pedagogiky apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje školu v tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů a programů, které posilují komunitní spolupráci uvnitř celé městské části, které pomáhají škole zapojovat se do národních a mezinárodních partnerství nebo které přispívají k ekonomizaci a ekologizaci provozu školy MČ Praha-Zbraslav pracuje na koncepci založení střední školy, provádí analýzu potřeb a požadavků absolventů a analýzu možné profilace školy na základě dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy na území hlavního města Prahy MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost ZUŠ ve stávajícím zavedeném modelu, který je založen na spolupráci s celou komunitou a pomáhá škole při rozvoji jejích prostorových potřeb a dispozic (výtvarné ateliéry apod.) MČ Praha-Zbraslav podporuje činnost všech organizací, pracujících na území Zbraslavi s dětmi a mládeží ve volném čase. Konkrétní formy a možnosti podpory a spolupráce jsou pravidelně řešeny pomocí Komunitního plánování MČ Praha-Zbraslav dbá na to, aby školská komise efektivně pracovala jako orgán koordinující veškeré dění v oblasti vzdělávání a výchovy a aby ve školské komisi byli zastoupeni zástupci všech vzdělávacích institucí, jakož i zástupci neziskového sektoru MČ Praha-Zbraslav podporuje všechny školy a organizace ve vzájemné spolupráci a v pořádání akcí pro veřejnost, kterými budou oslovovat a zapojovat do spolupráce i obyvatele městské části (např. Den dětí, Vítání jara, Vančura, Ples a řada dalších...). Rovněž tak podporuje organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež MČ Praha-Zbraslav motivuje a podporuje školy, aby získávaly prostředky pro rozvoj z dalších zdrojů a vytváří jim k tomu vhodné podmínky MČ Praha-Zbraslav spolupracuje se školami na vytváření a realizaci projektů na zefektivnění a ekonomizaci provozu MČ Praha-Zbraslav podporuje a motivuje školy a organizace, aby se zapojovaly do dlouhodobých výchovně vzdělávacích projektů a programů na národní, evropské a světové úrovni. 16

17 Investiční (celkem 6): 1.1. MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách budov MŠ a pracuje na stabilizaci situace mateřských škol, jejich prostorové a kapacitní dispozici. Ideálním řešením by mohlo být postavení vlastní mateřské školy, která bude projektována jako variabilní budova, kterou lze v případě poklesu počtu dětí využívat i pro jiné vzdělávací účely MČ Praha-Zbraslav má ve svém vlastnictví pozemky sousedící s areálem ZŠ Vladislava Vančury (ulice Nad Parkem), na nichž se v současné době nacházejí garáže. Tyto pozemky hodlá MČ Praha-Zbraslav nadále zachovat pro potřeby školství MČ Praha-Zbraslav pokračuje v započatých opravách a rekonstrukcích budov ZŠ Vladislava Vančury. V průběhu rekonstrukce průběžně hlídá její soulad s kapacitními nároky školy MČ Praha-Zbraslav plánuje přípravu projektu na obnovu sportovního areálu ZŠ Nad Parkem. Tento areál bude k dispozici rovněž pro využití dalších organizací, podporujících vzdělávání a výchovu dětí a mládeže na Zbraslavi a pro využití veřejnosti MČ Praha-Zbraslav připravuje projekty zateplení budov ZŠ Vladislava Vančury a usiluje o vytvoření bezpečné zóny v horní části ulice U Lékárny MČ Praha-Zbraslav ve spolupráci se ZŠ bude podporovat udržení stávajícího počtu bytů pro učitele a případně i navýšení jejich počtu. Tuto snahu vnímá jako jednu z možných metod pro stabilizaci a zkvalitnění učitelského sboru. Na Zbraslavi dne Úřad městské části Praha - Zbraslav Zbraslavské náměstí Praha - Zbraslav Tel.:

18 PŘÍLOHA 01 - FORMULACE Z DOTAZNÍKU A SWOT ANALÝZY (březen 2008): 1. Napište 5 výroků, které charakterizují Vaši představu Zbraslavi v roce 2015: - Přítažlivé město pro bydlení a život dostupnost jak do přírody tak do centra Prahy - Obec nabízející kvalitní občanskou vybavenost - Obec s dostatečnou kapacitou a dobrou úrovní školek a škol - Obec nabízející možnost středoškolského studia /formou tříd víceletého gym. při ZŠ - Obec poskytující větší kulturní a sportovní zázemí, než je dosud. /zatím velmi špatné/ - Chráněné město před ničivými povodněmi - Město čisté, zrekonstruované povrchy silnic a chodníků - Kvalitní občanská vybavenost - Lepší dopravní spojení s centrem Prahy - Nové zbraslavské náměstí - Zbraslav je místo, kde je pohodlné žít a které má co nabídnout svým obyvatelům - Zbraslav má fungující komunitní plán pro všechny věkové kategorie občanů - Zbraslav nabízí bohatý kulturní program a místa z bohatou historií - Zbraslav je v mnoha oblastech nezávislá na Praze - Zbraslav má dořešenou problematiku dopravy a zdravotnictví a má fungující školství, které kapacitně dostačuje zbraslavským občanům 2. Napište 5 oblastí, jejichž rozvoj v následujících letech považujete z hlediska školství a volného času pro Zbraslav za nejdůležitější: - Zlepšit jméno a image školy u veřejnosti - Zlepšit nabídku volnočasových aktivit - Zapojit /např. formou komunitního plánování/ i jiné složky do těchto snah - Vybudovat i důstojný stánek pro konání těchto aktivit - Zřídit třídy víceletého gymnázia při ZŠ - Podporovat neziskové organizace - Získat budovu pro některé neziskové organizace, které mají potíže v pronajatých budovách (špatný technický stav, nevyjasněné majetkové poměry) - Vybudovat společenský dům (multifunkční hala) pro konání různých společenskokulturních akcí - Zřídit víceleté gymnázium při ZŠ - Propojení cyklostezek (Modřany, Zbraslav, Radotín, Lipence a Černošce) - Udržet minimálně stávající rozsah služeb (jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ) a zajistit dostatečnou kapacitu. - Vypracovat a používat komunitní plán pro všechny věkové kategorie - Přitáhnout na Zbraslav nové, mladé a schopné učitele - Připravit vybudování střední školy (ať už gymnázium, nebo víceoborová odborná škola) - Zajistit prostory a podporu volnočasovým aktivitám všech věkových kategorií a to nejlépe zřízením komunitního centra a zachování podpory formou grantů. 18

19 SILNÉ STRÁNKY (Strengths) rozvíjíme 3. Sepište všechny silné stránky, kterými se školství a volný čas na Zbraslavi vyznačují a které je dobré dále rozvíjet: - Stabilní a ve své většině kvalitní učitelský sbor na všech stupních /ZŠ,MŠ/ - Činnost dalších složek působících na Zbraslavi /Slavoj, Sokol, Skauti apod.í - Práce Zbraslavské kulturní společnosti /pro děti i dospělé divadla, přednášky/ - Vysoká odborná kvalita pedagogů v ZUŠ - Dobrá spolupráce s ZŠ, MŠ, Zbraslavskou kulturní společností a MÚ Zbraslav - Kontakty s hudebními školami v zahraničí společné koncerty (Německo, Slovensko, Švédsko, Rusko) - Úspěšnost našich žáků v celostátních a mezinárodních soutěžích ZUŠ - Široké spektrum služeb jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ - Aktivní neziskové organizace nabízející volnočasové aktivity (Pexeso, Skauti, Klas,..) - Množství hřišť (u škol, fotbalové, tenisové, v budoucnu sportovní centrum SRC včetně curlingu a squash,..) - Aktivní ZUŠ, která je finančně téměř nezávislá SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) potlačujeme 4. Sepište všechny slabé stránky současného stavu školství a volného času na Zbraslavi, které je třeba začít eliminovat: - Technický stav budov - Image a pověst školy - Malý počet nabízených volnočasových aktivit - Malý počet prostranství pro běžné sportovní aktivity, kdy by člověk nemusel být registrován v nějakém oddíle, aby si mohl zahrát s přáteli třeba fotbal či volejbal. - Technický stav budov, zvláště ZŠ a MŠ. Omezený počet nabízeních volnočasových aktivit - Nedostatek bytů pro zaměstnance školství - Nedostatečné kapacity jeslí, MŠ i ZUŠ - V blízké budoucnosti nedostatečná kapacita i ZŠ - Nekoncepčnost - Pošramocená pověst zbraslavské školy - Zbraslavská ZŠ neoslovuje občany a mnoho žák jezdí do škol do města - Budovy školy a hřiště v horní části Zbraslavi jsou v technicky špatném stavu. PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) využíváme 5. Sepište všechny příležitosti, kterých v současné době může Zbraslav využít a které mohou významně ovlivnit další rozvoj školství a volného času: - Značný nárust obyvatel na Zbraslavi - Okolí /zahrada a hřiště/ školy Nad Parkem třeba peněz na její zrekonstruování - Vtáhnout nové obyvatele obce do života školy, vnímat jejich potřeby a požadavky, začít spolupracovat - Oslovovat podniky sídlící na Zbraslavi, kteří by finančními dary podpořily mimoškolní aktivity. - Dostatek pozemků pro rozvoj objektů určených pro školství - Dostatek organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami - Podpora vedení MČ 19

20 HROZBY (Threats) předcházíme 6. Sepište všechny hrozby, které je třeba společně si pojmenovat a kterým je třeba začít co nejdříve předcházet: - Nedostatečná kapacita hlavně MŠ - Technický stav některých budov - Konkurence výběrových škol v dostupnosti obce - Mezi mládeží všeobecně je v současné době velkým problémem závislost na drogách, hracích automatech a tím i vzrůstající kriminalita - Kapacita školských zařízení, nedostatek financí na provoz (například jeslí) - Nevyhovující pedagogický sbor - Špatná prestiž ZŠ 7. Formulujte 5 hlavních cílů, které by měly být v oblasti školství a volného času do roku 2015 v MČ Praha- Zbraslav realizovány: - Zlepšit úroveň a image školy - Zlepšit kapacitní a technickou úroveň škol a školek - Zřídit třídy víceletého gymnázia při ZŠ - Stabilizovat a zkvalitňovat učitelský sbor - Účinně spolupracovat se všemi složkami ovlivňující školu a volný čas dětí, spoluvytvářet pro to podmínky /personální a technické/ - Zvýšit kapacitu ve školských zařízeních - Zrekonstruovat budovy ZŠ, MŠ - Postavit byty pro zaměstnance školství - Získat mladé pedagogy do školských zařízeních - Získat finanční prostředky na odměny vynikajících pedagogů z městského rozpočtu - Zajištění kapacity školských zařízení - Zajištění prostor a podpory pro neziskové organizace zabývající se volném čase - Aktualizovaný komunitní plán - Získání prestiže ZŠ - Zajistit finance na provoz a rozvoj školských zařízení 8. Sepište ještě hlavní skupiny lidí, pro jejichž potřeby je splnění těchto Vámi uvedených cílů zásadní: - Zástupci obce, zřizovatele. - Zástupci organizací pracujících s dětmi. - Všichni zaměstnanci školy. - Široká rodičovská veřejnost - Zastupitelé obce zřizovatel. - Široká rodičovská veřejnost. - Pedagogický sbor. - MHMP hl. m. Prahy odbor školství - Občané MČ resp. spádové oblasti - Rodiče a žáci - Učitelský sbor - Vedení MČ 20

21 PŘÍLOHA 02 - PŘEPIS STANOVENÝCH PRIORIT A CÍLŮ Z FOCUS GROUP (duben 2008): MŠ - Navýšení kapacity MŠ ideál postavit vlastní MŠ (variabilita, možnost užití i pro jiné účely) - Městská část systematicky podporuje komunikaci mezi soukromými a státními MŠ (jejich zástupci jsou součástí školské komise a také zástupci ZŠ, ZVŠ, NNO) Školská komise - Zpětná vazba, koordinace, posílení její role, přizvání nových zástupců ZŠ - Připravit projekt rozšíření budovy Nad Parkem pro úplný 1.st. - MČ pokračuje v opravách a rekonstrukci budovy Nad Parkem - Rozšíření budovy ZŠ nad Parkem, vznik projektu, prováděcího plánu ZŠ, ZUŠ, MŠ (SŠ) - Zajistit byty pro učitele - Zkvalitnění a modernizace podmínek pro výuku v návaznosti na koncepci MHMP (počítač a jazyky) - MČ podporuje jednotlivé subjekty výchovy a vzdělávání formou metody komunitního plánování - Školy prostřednictvím akcí pro veřejnost vtahují občany MČ do dění ve škole (ve spolupráci s dalšími organizacemi a navzájem např. Den dětí, Vítání jara, Vančura, Ples atd.) - MČ motivuje a podporuje školy, aby získávaly prostředky pro rozvoj z dalších zdrojů - MČ spolupracuje na vytváření projektů na zefektivnění provozu - MČ podporuje zapojování školských zařízení do dlouhodobých projektů výchovně vzdělávacích a rozvojových (EU) ZŠ (SŠ) - MČ podporuje projekt a provedení obnovy sportovního areálu ZŠ Nad Parkem s vizí pro využití i pro veřejnost - MČ podporuje výstavbu nové budovy pro zbraslavské školství na pozemcích určených v územním plánu pro školství - Zateplení budovy U Lékárny Vytvoření bezpečné zóny v horní části ulice U Lékárny SŠ - Rozšíření služeb pro spádovou oblast - Požadavek veřejnosti, prestiž MČ - MČ zvažuje zřízení SŠ na základě dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy na území hlavního města Prahy; provede analýzu potřeb a požadavků absolventů Komunitní plánování - Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, organizovaných školou a jinými subjekty (granty, podpora provozu ) Škola je vizitkou obce 21

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 únor 2009 Obsah: A. Způsob zpracování koncepce 3-4 B. Charakteristika MČ Praha-Zbraslav 4-5 C. Školská zařízení

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Strategické dokumenty Strategie lidských zdrojů pro ČR 2003 Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR 2005 cíl: nastolit celoživotní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019

Ing. Vladimíra Nováková Koncepce rozvoje školy pro roky 2015 2019. Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Koncepce rozvoje školy na roky 2015-2019 Ing. Vladimíra Nováková V Chomutově, 25.5.2015 1 Obsah: Základní identifikační údaje... str. 3 Charakteristika školy... str. 3 SWOT analýza vnější analýza pohledu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více