STIVARGA (REGORAFENIB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STIVARGA (REGORAFENIB)"

Transkript

1 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 31 STIVARGA (REGORAFENIB) Kolektiv autorů Úvod Regorafenib (Stivarga ) je nový perorální multikinázový inhibitor, který byl v roce 2013 registrován pro léčbu dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (metastatic colorectal cancer mcrc), u kterých byly vyčerpány všechny obvyklé možnosti protinádorové léčby zahrnující jak systémovou chemoterapii, tak cílenou léčbu. Účinnost byla prokázána také u pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST), jejichž onemocnění progredovalo při léčbě imatinibem a sunitinibem. Tato indikace zatím v EU registrována není, a není tedy uvedena ani v SPC léčivého přípravku Stivargy. Mechanizmus účinku Regorafenib byl vyvinut v rámci programu, který zkoumal molekuly příbuzné multikinázovému inhibitoru sorafenibu, který je v běžné praxi několik let používán v indikaci metastatického karcinomu ledviny a pokročilého hepatocelulárního karcinomu. Liší se od něj vazbou atomu fluoru na centrální fenylovou skupinu (obr. 1). Protinádorová účinnost regorafenibu je podmíněna inhibicí většího počtu signálních drah. Antiangiogenní efekt je podmíněn především inhibicí kinázy receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru 2 (vascular endothelial growth factor receptor 2 VEGFR2), blokovány jsou ale i receptory celé rodiny VEGFR, tedy kinázy receptorů VEGF 1 a 3. Tyto kinázy ovlivňují angiogenezi v normálních tkáních a také tvorbu cévního řečiště v rostoucí nádorové tkáni. Inhibován je rovněž receptor pro destičkový růstový faktor β (platelet-derived growth factor receptor PD- GFR-β), který podporuje stabilizaci cév a receptor pro fibroblastový růstový faktor 1 (fibroblast growth factor receptor FGFR-1), který několika signálními drahami ovlivňuje proliferaci, migraci a diferenciaci nádorových buněk. Inhibovány jsou dále mutované onkogenní kinázy KIT, RET a B-RAF a p38 MAP kinázy. Jsou tak ovlivněny struktury, které hrají důležitou roli v ná- Regorafenib se od sorafenibu chemicky liší pouze jedním fluorem, ale ukázalo se, že každý lék inhibuje různé kinázy. Cl F F F O N N H H F O O N H N regorafenib Biochemická aktivita Regorafenib IC 50 průměr ± SD nmol/l (n) VEGFR1 13 ± 0,4 (2) murinní VEGFR2 4,2 ± 1,6 (10) murinní VEGFR3 46 ± 10 (4) TIE2 311 ± 46 (4) PDGFR-β 22 ± 3 (2) FGFR1 202 ± 18 (6) KIT 7 ± 2 (4) inhibice proliferace KIT PDGFR RET inhibice nádorového mikroprostředí a jeho signalizace PDGFR-β FGFR inhibice neoangiogeneze VEGFR1-3 TIE2 RET 1,5 ± 0,7 (2) RAF-1 2,5 ± 0,6 (4) B-RAF 28 ± 10 (6) B-RAF V600E 19 ± 6 (6) Obr. 1. Regorafenib (BAY ) perorální multikinázový inhibitor [1 3].

2 32 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA mcrc - pacienti s mcrc po selhání standardní terapie (screening n = 1 052, randomizace n = 760) R A N D O M I Z A C E regorafenib + BSC (n = 505) 160 mg p.o. 1krát denně 3 týdny, 1 týden pauza placebo + BSC (n = 255) 3 týdny, 1 týden pauza trvání léčby do progrese vážné toxicity nebo odmítnutí pacienta CT vyšetření v 8týdenním intervalu multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III. stratifikace předchozí anti-vegf terapie, časový interval od doby diagnózy mcrc do screeningu, geografický region zahrnuto 16 zemí, 114 center, nábor pts = 5/2010 5/2011 Obr. 2. Studie CORRECT pacienti s mcrc léčení regorafenibem či placebem po selhání standardní terapie. dorovém růstu, aktivují angiogenezi a modifikují interakci mezi nádorem a hostitelskou tkání (obr. 1). Zablokování signálních drah na více úrovních může být teoreticky účinné právě u hodně předléčených pacientů, kde po 2 3 letech protinádorové léčby mohlo dojít v nádorových buňkách k aktivaci řady dalších patologických signálních drah [1 3]. Farmakokinetické vlastnosti a údaje o interakcích Po jednorázové perorální dávce 160 mg dojde po 3 4 hod k dosažení maximální plazmatické hladiny regorafenibu a jeho hlavních aktivních metabolitů. Maximální dosažená koncentrace je závislá na stravě, se kterou je lék přijímán. Maximální koncentrace byla dosažena po lehké nízkotučné snídani ve srovnání se snídaní s vysokým obsahem tuku nebo podáním regorafenibu nalačno. Regorafenib je metabolizován především v játrech, a to oxidativním metabolizmem zprostředkovaným cytochromem P450, konkrétně jeho formou CYP3A4. Další cesta je glukuronidace enzymem UGT1A9. Dva hlavní metabolity regorafenibu v plazmě člověka jsou M-2 (N-oxid) a M-5 (N-oxid a N-desmethyl), oba jsou farmakologicky aktivní. Průměrný biologický poločas regorafenibu a jeho metabolitu M-2 v plazmě byl v různých studiích hod, průměrný biologický poločas metabolitu M-5 je přibližně 60 hod. Regorafenib a jeho metabolity se vylučují z větší části stolicí (asi 71 %) a menším dílem močí (asi 19 %). Při dávkování jednou denně dosahuje jak regorafenib, tak jeho aktivní metabolity v průběhu 24 hod vícečetná maxima, což je dáno nejspíše enterohepatálním oběhem. Enterohepatální oběh je vázán na mikrobiální flóru trávicího traktu, která zajišťuje další transformaci metabolitů regorafenibu (redukce, hydrolýza) nutnou k jejich reabsorpci. Současné podání antibiotik s narušením střevní mikroflóry může narušit enterohepatální oběh regorafenibu. Klinicky významné mohou být interakce s některými jinými léčivy. Je žádoucí vyhnout se současnému podání silných inhibitorů CYP3A4, ke kterým patří grapefruitová šťáva a řada léků (např. klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, telitromycin, vorikonazol). Přesný vliv těchto látek na expozici regorafenibu a jeho metabolitů nebyl zatím hodnocen. Je vhodné se vyhnout také podání silných induktorů CYP3A4, které mohou zvyšovat metabolizmus regorafenibu (např. třezalka tečkovaná, fenobarbital, fenytoin a karbamazepin). Nebyl hodnocen vliv podání silných inhibitorů UGT1A9 na expozici regorafenibu a aktivních metabolitů, současné podání s regorafenibem není doporučeno. Klinické zkušenosti Klinická studie CORRECT Jen malé procento pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem je vyléčeno radikální resekcí

3 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 33 Tab. 1. Doporučené úpravy dávky a opatření pro hand-foot syndrom. Stupeň kožní toxicity Výskyt Doporučená úprava dávky a opatření stupeň 1 jakýkoliv udržet hladinu dávky, podpůrná opatření pro symptomatickou úlevu snížit dávku o 40 mg (jedna tableta) a realizovat podpůrná opatření, 1. výskyt pokud nedojde ani při redukci dávky ke zlepšení, je nutné přerušit léčbu na dobu minimálně sedmi dnů, dokud toxicita nedosáhne stupně 0 1; opětovné zvýšení dávky je přípustné na základě rozhodnutí lékaře stupeň 2 stupeň 3 bez zlepšení během 7 dnů nebo 2. výskyt 3. výskyt přerušit léčbu, dokud toxicita nedosáhne stupně 0 1; při znovuzahájení léčby snížit dávku o 40 mg (jedna tableta), opětovné zvýšení dávky je přípustné na základě rozhodnutí lékaře přerušit léčbu, dokud toxicita nedosáhne stupně 0 1; při znovuzahájení léčby snížit dávku o 40 mg (jedna tableta); opětovné zvýšení dávky je přípustné na základě rozhodnutí lékaře 4. výskyt trvale ukončit léčbu přípravkem Stivarga zahájit ihned podpůrná opatření, přerušit léčbu na dobu minimálně sedmi dnů, dokud toxicita nedosáhne stupně 0 1; při znovuzahájení léčby snížit 1. výskyt dávku o 40 mg (jedna tableta); opětovné zvýšení dávky je přípustné na základě rozhodnutí lékaře zahajte ihned podpůrná opatření, přerušte léčbu na dobu minimálně 2. výskyt sedmi dnů, dokud toxicita nedosáhne stupně 0 1; při znovuzahájení léčby snížit dávku o 40 mg (jedna tableta) 3. výskyt trvale ukončit léčbu přípravkem Stivarga metastáz. Většina pacientů s tímto onemocněním je postupně léčena několika řadami systémové chemoterapie a cílenou léčbou. Základem kombinovaných režimů chemoterapie je 5-fluorouracil (5-FU) nebo jeho perorální alternativa kapecitabin. Jsou kombinovány s oxaliplatinou nebo irinotekanem. K této konvenční chemoterapii je přidávána do kombinace monoklonální protilátka proti VEGF bevacizumab a v případě nemutovaného onkogenu KRAS (WT-KRAS) také inhibitory EGFR cetuximab nebo panitumumab. Inhibitory EGFR mohou být použity také v monoterapii. V praxi existuje velká skupina pacientů, kteří jsou protinádorovou terapií léčeni 2 3 roky, jejich celkový klinický stav je stále dobrý, ale při progresi nemoci jsou vyčerpány možnosti systémové terapie. Na tuto skupinu pacientů s vyčerpanými možnostmi protinádorové léčby byla zaměřena randomizovaná klinická studie III. fáze CORRECT (Colorectal Cancer Treated with Regorafenib or Placebo After Failure of Standard Therapy) [4]. Do studie byli tedy zařazeni pacienti s vyčerpanými možnostmi veškeré systémové léčby mcrc (5-FU nebo kapecitabin, irinotekan, oxaliplatina, bevacizumab a v případě WT-KRAS také cetuximab nebo panitumumab). Muselo dojít k progresi nebo intoleranci na zmíněné terapii a pacient musel být v dobrém výkonnostním stavu. Celosvětově bylo do studie zařazeno 760 pacientů, kteří byli randomizováni v poměru 2 : 1 do ramene s regorafenibem nebo placebem. Většina pacientů ve studii byla z USA, západní Evropy a z Japonska. Primárním cílem studie bylo celkové přežití (overall survival OS), hlavními sekundárními cíli byly doba přežití bez progrese (progression-free survival PFS), léčebná odpověď a míra kontroly nemoci (disease control rate DCR), což je kombinace léčebné odpovědi a stabilizace onemocnění (stable disease SD). Sledována byla samozřejmě také průvodní toxicita léčby a kvalita života pacientů. Primární cíl studie byl dosažen, regorafenib prodloužil proti placebu celkové přežití, riziko úmrtí se snížilo o 23 %, HR = 0,77. Medián OS v rameni s placebem byl 5,0 měsíců, v rameni s regorafenibem 6,4 měsíce. Tento rozdíl byl statisticky jednoznačně signifikantní (p = 0,0052). Vysoká signifikance rozdílu byla důvodem, proč orgán nezávislého sledování bezpečnostních dat ukončil studii po předem plánované interim analýze s tím, že nepodávat regorafenib pacientům v rameni s placebem by bylo neetické. Sekundární cíl studie byl do-

4 34 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA Tab. 2. Doporučená opatření a úpravy dávky v případě abnormalit funkcí jaterních testů v souvislosti s podáním Stivargy. Zvýšení ALT a/nebo AST při léčbě Stivargou 5násobek horní hranice normálních hodnot (ULN) (maximálně stupeň 2) > 5násobek 20násobek ULN (stupeň 3) Výskyt jakýkoli výskyt 1. výskyt Doporučená opatření a úprava dávky pokračovat s léčbou přípravkem Stivarga ; sledovat jaterní funkce týdně až do doby, kdy se hladiny transamináz vrátí na < 3násobek ULN (stupeň 1) nebo na výchozí stav přerušit léčbu přípravkem Stivarga ; sledovat transaminázy týdně až do doby, kdy se vrátí na < 3násobek ULN nebo na výchozí stav znovuzahájení pokud potenciální přínos převáží riziko hepatotoxicity, zahajte znovu léčbu přípravkem Stivarga ; snížit dávku o 40 mg (jedna tableta) a sledovat týdně jaterní funkce po dobu minimálně čtyř týdnů trvale ukončit léčbu přípravkem Stivarga opakovaný výskyt > 20násobek ULN (stupeň 4) jakýkoli výskyt trvale ukončit léčbu přípravkem Stivarga > 3násobek ULN (stupeň 2 nebo vyšší) se současnou hladinou bilirubinu > 2násobek ULN jakýkoli výskyt trvale ukončit léčbu přípravkem Stivarga ; sledovat týdně jaterní funkce až do vyřešení nebo navrácení k výchozímu stavu; výjimka pacienti s Gilbertovým syndromem, u kterých se objeví zvýšené hladiny transamináz, by měli být léčeni podle výše uvedených doporučení pro příslušné pozorované zvýšení ALT a/nebo AST sažen také. Rozdíl v PFS byl sice v absolutních číslech velmi malý (1,9 vs 1,7 měsíce) ve prospěch ramene s regorafenibem, ale rozdíl byl vysoce signifikantní (HR = 0,49, p < 0,0001). Průběh křivky PFS však ukazuje, že u 50 % pacientů ve studii došlo k progresi v 8. týdnu léčby a teprve poté došlo k oddělení křivek regorafenibu a placeba. Míra kontroly nemoci byla vyšší v rameni s regorafenibem (DCR 41,0 % vs 14,9 %, p < 0,000001). Při hodnocení kvality života podle dotazníků EORTC QLQ-C30 a EQ-5D nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi ramenem s aktivní léčbou proti placebu. Do budoucna je velmi naléhavé najít prediktivní marker, který by přesněji určil skupinu pacientů, která bude mít z léčby regorafenibem prospěch. K regresi nádoru došlo jen u malého procenta nemocných, typickým efektem léčby regorafenibem je stabilizace onemocnění, tedy zastavení nádorového růstu. Klinická studie GRID Pro léčbu pacientů s pokročilým GIST je používán imatinib a sunitinib. Cílená léčba zásadním způsobem zlepšila perspektivu pacientů s touto diagnózou, ale postupně dochází k rezistenci onemocnění a nezvratné progresi. Do klinické studie 3. fáze GRID byli randomizováni pacienti s inoperabilním pokro- Tab. 3. Celková léčebná odpověď a léčebná kontrola choroby (DCR) (sekundární cíl). Regorafenib signifikantně zlepšuje DCR proti placebu Nejlepší léčebná odpověď (%) Regorafenib n = 50 Placebo n = 255 CR 0 0 PR 1,0 0,4 SD 40,0 14,5 primární PD 49,5 80,0 DCR* 41,0 14,9 *DCR = PR + SD ( 6 týdnů po randomizaci); p < 0,000001

5 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 35 podíl pacientů 1,00 0,75 0,50 medián 95% Cl regorafenib, n = 505 6,4 měsíce 5,9 7,3 hazard ratio (95% Cl) = 0,77 (0,64 0,94) p = 0,0052 (jednostranný test) placebo, n = 255 5,0 měsíců 4,4 5,8 0, placebo regorafenib 160 mg doba randomizece (dny) Obr. 3. Celkové přežití (primární cíl). čilým GIST s progresí nemoci po léčbě oběma zmíněnými preparáty. Screenováno bylo 240 pacientů a 199 pak randomizováno [5]. Studie byla dvojitě slepá a pacienti byli randomizováni v poměru 2 : 1 do ramene s regorafenibem nebo s placebem. Primárním cílem studie byla doba přežití bez progrese a při progresi byl povolen přestup do již nezaslepené léčby regorafenibem. Primární cíl studie byl splněn. Medián PFS při léčbě regorafenibem byl 4,8 měsíce, v placebovém rameni jen 0,9 měsíce a rozdíl byl vysoce signifikantní (HR = 0,27, 95% CI 0,16 0,39; p < 0,0001). Po progresi v rameni s placebem bylo celkem 56 pacientů (85 %) léčeno dále regorafenibem. podíl pacientů 1,00 0,75 0,50 0,25 medián 95% Cl regorafenib, n = 505 1,9 měsíce 1,9 2,1 hazard ratio (95% Cl) = 0,49 (0,42 0,58) p < 0, (jednostranný test) placebo, n = 255 1,7 měsíce 1,7 1,7 placebo regorafenib 160 mg doba randomizece (dny) Obr. 4. Přežití bez progrese (sekundární cíl).

6 36 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA Prediktivní a prognostické faktory Regorafenib prodloužil proti placebu přežití u silně předléčených pacientů s mcrc bez závislosti na mutačním stavu onkogenu KRAS. Prediktivní význam mutačního stavu KRAS tedy prokázán nebyl. Pacienti s mutací onkogenu KRAS (MT-KRAS) měli ale horší prognózu proti pacientům bez mutace (WT-KRAS) (HR = 0,87 vs 0,65). HR pro přežití bez progrese byl obdobný mezi skupinami WT-KRAS a MT-KRAS (0,53 vs 0,48). Nízká frekvence mutací NRAS, BRAF a také méně častých mutací KRAS neumožnila hodnotit význam těchto markerů ve studii CORRECT vzhledem k nízkému počtu zařazených pacientů [6]. Bezpečnost a snášenlivost přípravku, jeho nežádoucí účinky a možnosti jejich řešení Stivarga je protinádorový lék s možnými významnými nežádoucími účinky. Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou těžká hepatální toxicita, krvácení a gastrointestinální perforace. Nejčastěji se lze setkat s únavou (astenií), hand-foot syndromem (palmoplantární erytrodyzestézie), arteriální hypertenzí, průjmem a různými projevy kožní toxicity, jako je suchost kůže, alopecie, exfoliativní vyrážka a také změny nehtů. Ve studii CORRECT byl nejčastějším důvodem redukce dávky nebo přerušení léčby hand-foot syndrom, méně často pak průjem, arteriální hypertenze, slabost a jiná kožní toxicita. Prevence hand-foot syndromu se neliší od obvyklé prevence, kterou používáme u jiných léků, jež mohou vyvolat tento nežádoucí účinek (sorafenib, kapecitabin aj.). Před nasazením a během léčby je vhodné ošetření tvrdé kůže na ploskách, pedikúra, používání měkkých vložek do bot nebo měkkých ponožek k prevenci otlaků. Je důležité promazávání suché kůže dlaní i plosek. Při vzniku tohoto syndromu lze použít lokálně keratolytické a hydratační krémy, často je nutná úprava dávky (tab. 1). Vzhledem k možnosti vzniku nebo zhoršení arteriální hypertenze je nutné, aby byl před nasazením Stivargy krevní tlak pod kontrolou. V případě vzniku arteriální hypertenze není žádné preferované antihypertenzivum, léčba hypertenze by měla být vedena podle obvyklé praxe také vzhledem ke komorbiditám a další medikaci pacienta. K častějším nežádoucím účinkům patří také stomatitida, průjmy, snížení chuti k jídlu, trombocytopenie a anémie. Přerušení léčby je indikováno při jakémkoliv nežádoucím účinku stupně tři nebo čtyři. Elementární podmínkou pro podání Stivargy je přiměřená compliance pacienta. Pacient by měl být před nasazením léku informován o možných nežádoucích účincích, měl by vědět, že podle potřeby bude možné dávkování upravit nebo léčbu přerušit. Pacient by měl pochopit opatření k prevenci nejčastějšího nežádoucího účinku, hand-foot syndromu. Kontraindikace a zvláštní upozornění pro použití Absolutní kontraindikací je hypersenzitivita na regorafenib nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku Stivarga. Regorafenib je metabolizován především v játrech a léčba Stivargou může být provázena zvýšením hodnot enzymů jaterního souboru (ALT, AST) a bilirubinu a alterací jaterní funkce. Hepatální toxicita stupně 3 a 4 byla pozorována vzácně. Je doporučeno monitorovat jaterní soubor každé dva týdny během prvních dvou měsíců léčby a dále nejméně jednou za měsíc. Pacientům se závažnou poruchou jaterní funkce (Child- -Pugh C) by neměl být přípravek Stivarga podáván. Doporučená úprava dávkování Stivargy při známkách hepatální toxicity je uvedena v tab. 2. U pacientů s mírnou a středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování, nejsou ale žádné údaje o použití Stivargy při závažném snížení funkce ledvin (egfr < 30 ml/min/1,73 m 2 ). Regorafenib má antiangiogenní efekt, proto by mělo být jeho podání přerušeno před plánovaným větším chirurgickým výkonem a v léčbě by mělo být pokračováno až po zhojení. Léčba Stivargou je spojena se zvýšeným rizikem ischemie myokardu a infarktem myokardu. Pokud k této komplikaci dojde, je nutné léčbu přerušit. Vzácnou možnou komplikací je syndrom reverzibilní zadní encefalopatie. Pokud vznikne, je další léčba Stivargou kontraindikována. Léčba přípravkem Stivarga může být provázena zvýšeným rizikem krvácení, je potřeba proto pečlivě monitorovat krevní obraz a koagulační parametry u pacientů na antikoagulační a antiagregační terapii. Stejně tak je nutné léčbu ukončit, pokud dojde k perforaci nebo ke vzniku píštěle v oblasti gastrointestinálního traktu.

7 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 37 Během léčby by ženy ve fertilním věku měly používat odpovídající antikoncepci. Popis léčiva Stivarga 40 mg je dodávána ve formě potahovaných tablet. V balení je 3krát 28 tablet, což je množství na jeden cyklus léčby. Doporučená dávka regorafenibu je 160 mg jednou denně po dobu tří týdnů a čtvrtý týden je bez léčby, jeden cyklus léčby má tedy čtyři týdny. Dávka léku by měla být užívána společně s lehkým netučným jídlem pravidelně ve stejnou dobu. Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je přínosem pro pacienta, obvykle do progrese onemocnění, nebo dokud se neobjeví nepřijatelná toxicita. V případě výrazných nežádoucích účinků Stivargy je nutné snížit dávkování, přerušit nebo i ukončit léčbu. Přerušení nebo úpravu dávkování je nutné volit individuálně podle tolerance léku a posouzení bezpečnosti léčby u konkrétního pacienta. Úpravy dávky lze dělat po 40 mg (1 tableta), nejnižší doporučená denní dávka je 80 mg, maximální denní dávka je 160 mg. Trvalé ukončení léčby je doporučeno, pokud není přijatelná tolerance dávky 80 mg na den. Závěr Prodloužení přežití při léčbě regorafenibem bylo dokázáno u pacientů s mcrc s vyčerpanými možnostmi protinádorové léčby založené na důkazech. Pro tyto pacienty byla doposud optimálním postupem léčba symptomatická, případně účast v klinickém hodnocení nových protinádorových látek. Významná část pacientů je i po dvou nebo třech liniích chemoterapie a cílené léčby v dobrém stavu a mají zájem o další protinádorovou terapii. V takové situaci je jim v běžné praxi nabízena protinádorová léčba s velmi spornou účinností. Může jít např. o podání kapecitabinu v monoterapii nebo kapecitabinu v kombinaci s mitomycinem C. Tento postup ale již není součástí obvyklých léčebných algoritmů (Česká onkologická společnost, ESMO, NCCN). Účinnost regorafenibu v této indikaci je statisticky signifikantní u OS i PFS. Důležitým poznatkem bylo, že prodloužení OS bylo zaznamenáno ve všech podskupinách pacientů podle charakteru nemoci i předchozí protinádorové léčby. Byla zaznamenána stejná účinnost bez závislosti na mutačním stavu onkogenu KRAS, předléčenosti inhibitory EGFR, počtu linií předchozí terapie ( 3 nebo > 3 linie) a výsledky byly stejné také u pacientů léčených před randomizací pro mcrc méně nebo více než 18 měsíců. Skutečný klinický význam regorafenibu u konkrétního pacienta je nutné hodnotit opatrně, absolutní rozdíl v mediánu OS proti placebu je 1,4 měsíce, u PFS to je 0,2 měsíce. Toxicita léčby je významná, i když relativně dobře zvladatelná. U pacientů s vyčerpanou protinádorovou léčbou se prognóza délky života pohybuje v několika málo měsících. Protinádorovou léčbu v této indikaci je nutné velmi dobře zvažovat, neměla by výrazným způsobem snižovat kvalitu života pacientů. Bylo by velmi užitečné najít prediktivní parametr, který by vymezil skupinu pacientů vhodnou pro léčbu regorafenibem [7]. Hledání vhodného prediktivního biomarkeru může být obtížné, u většiny multikinázových inhibitorů nebyl do praxe zaveden žádný podobný marker, který by jednoznačně predikoval účinnost. V případě studie GRID bylo prodloužení PFS statisticky významné a absolutní rozdíl proti placebu činil 3,9 měsíce. Rozdíl v přežití signifikantní nebyl, což jistě výraznou měrou ovlivnil masivní přechod na léčbu regorafenibem po progresi v rameni s placebem. Regorafenib byl registrován v létě 2013 v EU pro léčbu mcrc a následně také v ČR. O úhradě tohoto léku ze zdravotního pojištění nebylo v listopadu 2013 rozhodnuto. Probíhají klinické studie s regorafenibem v kombinaci s chemoterapií a jeho použitím v časnějších liniích léčby. Tato molekula je testována i u jiných nádorů (např. karcinom ledviny, hepatocelulární karcinom). Pokroky v onkologické léčbě se dějí většinou po malých krocích, zřetelným krokem dopředu a nadějí pro pacienty je i nový léčivý přípravek Stivarga. Literatura 1. Strumberg D, Schultheis B. Regorafenib for cancer. Expert Opin Investig Drugs 2012; 21(6): Strumberg D, Scheulen ME, Schultheis B et al. Regorafenib (BAY ) in advanced colorectal cancer: a phase I study. Br J Cancer 2012; 106(11): Wilhelm SM, Dumas J, Adnane L et al. Regorafenib (BAY ): a new oral multikinase inhibitor of angiogenic, stromal and oncogenic receptor tyrosine kinases with potent preclinical antitumor activity. Int J Cancer 2011; 129(1):

8 38 NÁDORY TLUSTÉHO STŘEVA A REKTA 4. Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A et al. Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013; 381(9863): Demetri GD, Reichardt P, Kang YK et al. Efficacy and safety of regorafenib for advanced gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013; 381(9863): Van Cutsem E, Grothey A. Regorafenib for metastatic colorectal cancer Authors reply. Lancet 2013; 381(9877): Villanueva MT. Gastrointestinal cancer: regorafenib, the CORRECT way forward or just another GRIDlock? Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10(1): 1. Kolektiv autorů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Červené potahované tablety oválného tvaru s vyraženým nápisem Pfizer na jedné straně a 1 XNB na druhé straně.

Červené potahované tablety oválného tvaru s vyraženým nápisem Pfizer na jedné straně a 1 XNB na druhé straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Votrient 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje pazopanibum 200 mg (jako pazopanibi

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg erlotinibum (ve formě erlotinibi

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98466/2010 a příloha k sp.zn.sukls164928/2009, sukls164929/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kapidin 10 mg Kapidin 20 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající 50 mg sunitinibum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající 50 mg sunitinibum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUTENT 50 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje sunitinibi malas odpovídající 50 mg sunitinibum. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls165529/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FLUTAMID SANDOZ 250 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Flutamidum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls6972/2006 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 SUP čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje Paracetamolum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 61,5 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls95543/2010 a přílohy ke sp. zn. sukls97553/2009, sukls131501/2009, sukls48006/2009, sukls70183/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letromedac 2,5 mg, potahované

Více

Stivarga 40 mg potahované tablety regorafenibum

Stivarga 40 mg potahované tablety regorafenibum Příbalová informace: informace pro uživatele Stivarga 40 mg potahované tablety regorafenibum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MIFLONID 200 MIFLONID 400 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách užívaný v kombinaci s Aerolizerem. Jedna tobolka obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje buď 100 mg panitumumabu v 5 ml, 200 mg v 10 ml nebo 400 mg ve 20 ml koncentrátu.

Jedna injekční lahvička obsahuje buď 100 mg panitumumabu v 5 ml, 200 mg v 10 ml nebo 400 mg ve 20 ml koncentrátu. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vectibix 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg panitumumabum. Jedna injekční lahvička obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Avastin 25 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bevacizumabum 25mg v 1 ml. Jedna injekční lahvička

Více

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty

Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Možnosti léčby kastračně rezistentního metastatického karcinomu prostaty Iveta Kolářová Oddělení klinické a radiační onkologie Pardubice Multiscan s.r.o. Pardubická krajská nemocnice, a.s. Pardubice 19.9.2012

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Orfadin 2 mg tvrdé tobolky. 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 2 mg nitisinonu. Pomocné látky viz bod 6.1. 3 LÉKOVÁ FORMA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ramonna 1500 mikrogramů, tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum1500 mikrogramů. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009, sukls4362/2009 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011, sukls128489/2011,

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen )

Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen ) Rekombinantní lidský keratinocyty stimulující faktor - palifermin ( Kepivance, Amgen ) Návrh Co - trialu CMG 2006 Palifermin -prevence orální mukositidy MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha PALIFERMIN (

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Sp.zn.sukls97430/2013 1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tannex 2 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum 2 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 28 mg laktosy a 5 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PLENDIL ER 5 mg PLENDIL ER 10 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje felodipinum 5,0 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta

Více

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ sp. zn. sukls178963/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FAMOSAN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 10 mg. Pomocné

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje 35,8 mg laktózy (ve formě monohydrátu), viz bod 4.4. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 35,8 mg laktózy (ve formě monohydrátu), viz bod 4.4. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule o obsahu 3 ml obsahuje cyproteroni acetas

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Injekce 25 mg jednou denně ode dne získání zralého vajíčka, obvykle do 12 týdnů potvrzeného těhotenství.

Injekce 25 mg jednou denně ode dne získání zralého vajíčka, obvykle do 12 týdnů potvrzeného těhotenství. sp.zn.sukls101164/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU NÁZEV PŘÍPRAVKU Prolutex 25 mg injekční roztok 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička (1,119 ml) obsahuje progesteronum 22,35 mg/ml).

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls137130/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAXEGIS 20 mg koncentrát a rozpouštědlo pro přípravu infuzního roztoku TAXEGIS 80 mg koncentrát

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls122788/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loxelza 2,5 mg potahované tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Docetaxel Accord 20 mg/1 ml koncentrát pro přípravu infúzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

Více

Vesicare 5 mg potahované tablety

Vesicare 5 mg potahované tablety Sp. zn. sukls74933/2013 SOUHR ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vesicare 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vesicare 5 mg, potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 5 mg

Více

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg

PARALEN 500 tablety. Doporučené dávkování paracetamolu; VĚK HMOTNOST Jednotlivá dávka Max. denní dávka 21-25 kg Příloha č. 2 k opravě sdělení sp.zn. sukls226519/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PARALEN 500 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IRESSA 250 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibum. Pomocné látky: Jedna tableta

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls106353/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRVKU Lopacut 2 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií

Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií Profil nemocn ch vhodn ch k léãbû chemobioterapií MUDr. Marta Holíková / Oddûlení klinické onkologie Krajské nemocnice, Liberec Většina pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stadia I nebo II je trvale

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls193313/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMALIS 10 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: rupatadinum 10 mg (ve formě fumarátu) Pomocné látky

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VPRIV 200 U prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje 200 jednotek* (U) velaglucerasum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje silodosinum 4 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Belsanor 5 mg potahované tablety Belsanor 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Belsanor 5 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

VOTRIENT (PAZOPANIB) POTVRZENÍ ÚČINNOSTI PAZOPANIBU V 1. LINII LÉČBY RENÁLNÍHO KARCINOMU A NOVÁ INDIKACE U SARKOMU MĚKKÝCH TKÁNÍ

VOTRIENT (PAZOPANIB) POTVRZENÍ ÚČINNOSTI PAZOPANIBU V 1. LINII LÉČBY RENÁLNÍHO KARCINOMU A NOVÁ INDIKACE U SARKOMU MĚKKÝCH TKÁNÍ NÁDORY LEDVINY A SARKOMY 47 VOTRIENT (PAZOPANIB) POTVRZENÍ ÚČINNOSTI PAZOPANIBU V 1. LINII LÉČBY RENÁLNÍHO KARCINOMU A NOVÁ INDIKACE U SARKOMU MĚKKÝCH TKÁNÍ Nosek M. Úvod Angiogeneze zprostředkovaná přes

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IRESSA 250 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibum. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 7,5 mg darifenacinum (jako hydrobromid)

Více

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace.

Děti a mladiství Pro podávání přípravku Urorec u dětí a mladistvých neexistuje žádná relevantní indikace. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Urorec 4 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 4 mg silodosinum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EXESTEA 25 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Exemestanum Jedna potahovaná tableta obsahuje exemestanum 25 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resolor 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg prucalopridum (ve formě prucalopridi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls233382/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rhinocort Aqua 64 µg nosní sprej, suspenze SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml suspenze obsahuje budesonidum 0,64 mg. Jedna

Více

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic PŮVODNÍ PRÁCE Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem data z reálné klinické praxe v České republice The Cost Study of First- line Treatment

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn.sukls161762/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR-50 50 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Cyproteroni acetas 50 mg Pomocná látka se známým

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls18786/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MOTILIUM 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Domperidonum 10 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls38824/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANASTAR 1 MG Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum). Sp.zn.sukls82355/2012 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levocetirizin Actavis 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ovestin vaginální krém 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému obsahuje 1 mg estriolum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42179/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ursofalk suspenze Souhrn údajů o přípravku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 5 ml Ursofalk suspenze

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls30500/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zolsana 10 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-SIMVA 10 APO-SIMVA 20 APO-SIMVA 40 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isoprinosine tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v 1 tabletě

Více

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA.

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perjeta 420 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička se 14 ml koncentrátu obsahuje pertuzumabum 420 mg o koncentraci 30 mg/ml.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Forxiga 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje dapagliflozinum propandiolum monohydricum odpovídající

Více

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF)

Prevence cévních mozkových příhod a systémové embolie u dospělých pacientů s NVFS s jedním nebo více rizikovými faktory (SPAF) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pradaxa 150 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje dabigatranum etexilatum 150 mg (ve formě dabigatrani etexilati mesilas). Pomocné látky

Více

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120.

Tvrdá tobolka Víčko i tělo tobolky je tyrkysové barvy s potiskem ROCHE XENICAL 120. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xenical 120 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 120 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdá tobolka

Více

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář

Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? Komentář Lze předvídat výsledek léčby bevacizumabem u metastatického kolorektálního karcinomu na základě stavu onkogenu K-ras? MUDr. Jiří Tomášek Komentář MUDr. Pavel Vítek, Ph.D. Lze předvídat výsledek léčby

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50856/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COXTRAL 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Nimesulidum 100 mg v 1 tabletě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls166476/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Ondansetron Kabi 2 mg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje: ondansetroni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp zn. sukls24114/2006 a příloha k sp. zn. sukls62485/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NiQuitin 4 mg pastilky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: Fungiconazol 200 mg tablety pro psy 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD

Více

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule.

Oranžová tobolka č. 2 (tvrdá želatinová), která obsahuje bílé nebo nažloutlé granule. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls151812/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TAMIPRO 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 0,4 mg tamsulosini

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více