Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky"

Transkript

1 Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového souvrství - do mostní izolace a její ochrany - do krytu vozovky. Zásadní požadavek montáže odvodňovačů je, že se zabudovávají pouze nepoškozené díly odvodňovačů. Pro jednotlivé etapy jsou stanoveny tyto zásady postupu osazení: vytyčení středu a směru podélné osy odvodňovače na mostovce, kontrola s projektovou dokumentací (za střed odvodňovače se považuje střed odpadního otvoru v talíři); kontrola určení výšky osazení talíře v mostovce, kontrola s projektovou dokumentací; příprava talíře k osazení: osadit do talíře 4 šrouby M16 na těsnění tak, aby konce dříků šroubů lícovaly se spodním okrajem talíře a závit byl vodotěsný. Poznámky: 1) Předčasné osazení šroubů nebo zátek je nutné z toho důvodu, aby závity po dokončení stavebních prací zůstaly čisté, funkční a nepoškozené. příprava talíře k osazení: zaříznout případně prodloužit odpadní troubu talíře podle projektové dokumentace a podle výsledků kontroly výšky osazení talíře do mostovky; Poznámky : 1) Odpadní trouby talířů působí podle typu talíře buď přímo jako odpadní trouby, nebo jako jejich chráničky. Jejich prodloužení, pokud prochází mostovkou, musí být přímé. V každém případě nutno zajistit kolem odpadní roury na výchozu ze spodní líce mostovky odkapní nos nebo drážku. Odkapní nos se nejlépe provede nasazením bednící kruhové nebo čtvercové dřevěné vložky na zaříznutou odpadní troubu nebo její prodloužení. 2) Umístění talíře v mostovce musí být jasně vyznačeno v projektové dokumentaci vč. úpravy výztuže, případného statického posouzení na protlačení, úpravy horního a spodního líce mostovky a umístění výřezu v přírubě talíře (talíř má dvě polohy s výřezem od obruby římsy a nebo k obrubě římsy). osazení talíře do mostovky a jeho fixace k betonářské výztuži a do bednění, v příčném směru se osazují talíře vesměs vodorovně a podélném směru většinou sledují podélný sklon mostovky;

2 Poznámky : 1) Talíře odvodňovačů možno osazovat také do vynechaných otvorů v mostovce s vysazenou betonářskou výztuží. V tomto případě musí vynechaný otvor přesahovat vnější obrys talíře min. o 150 mm po celém obvodě. Dodatečné dobetonování musí být vyznačeno v projektové dokumentaci a vlastní dobetonování se řídí podle technologických postupů platných pro tyto práce. 2) Nutno zajistit, aby bednění spodního líce betonové mostovky nebo bet.výztuž v okolí odvodňovače se při betonáži nepropadla a tím se kraje talíře nedostaly nad úroveň horního líce mostovky. při betonáži mostovky nutno stavebně upravit sklony betonového povrchu k přírubám talíře, užívá se sklon 8%; Poznámky: 1) Přesahuje-li příruba talíře po betonáži horní líc přilehlé mostovky je nutno talíř vybourat nebo rozhodnout o vyrovnání sanačními maltami při dodržení spádů pro odtok vody. Z tohoto důvodu je lépe osazovat talíře níž min. o 5 mm, protože předmětné mostní odvodňovače mají snadnou výškovou rektifikaci, ale sanace špatně osazeného talíře je velmi nákladná. po odbednění spodního líce mostovky vyjmout bednící dřevěnou vložku nebo vložku drážky, aby bylo zajištěno odkapávání, většinou jsou ke spodnímu bednění připevněny a sami se uvolní při spuštění bednění; Poznámky : 1) Připevnění bednícího kroužku nebo vložkydrážky nesmí být k bednění fixováno příliš na pevno, protože při deformaci mostovky před odbedněním, např. u předpínaných konstrukcí, by mohlo dojít k vylamování talíře nebo rozvoji trhlin v jeho okolí. kontrola polohy odvodňovače v příčném směru, pokud projektová dokumentace nestanoví jinak, uvažuje se mezní odchylka 30 mm, většinou se však nevyhodnocuje, vyhodnocuje se až poloha talíře vůči obrubě římsy; zabezpečení osazených talířů v mostovce do následné kompletace odvodňovačů. Je nezbytné, aby otvory v talíři byly po dobu stavebních prací zakryty provizorním krytem proti zanesení odtokového otvoru odvodňovače zbytky stavebních hmot. Při provozu na mostě se do talíře z důvodů bezpečnosti provozu vkládají dřevěné vložky, které jsou ukončeny v líci přírub talíře, při delší přestávce se doporučuje u odvodňovačů, kde odpadní trouby talířů jsou pouze chráničkami, osadit na těsnění vlastní odpadní trouby z litinových tvarovek F (viz. etapa II).

3 Osazení mostního odvodňovače odňovače Rigolový labe dol nosné do nosné konskonstrukce

4 Osazení mostního odvodňovače Rigolový L do nosné konstrukce, alternativa

5 Osazení odvodňovačů do vozovkového souvrství v případě, že vtoková mříž je osazována před pokládkou krytu vozovky nebo odvodňovacího proužku, provede se její osazení s využitím příčné a výškové rektifikace a s fixací drenážním plastbetonem a následně se provede kryt a požadované izolační zálivky; v případě, že vtoková mříž je osazována až po pokládce krytu vozovky nebo odvodňovacího proužku, vybední se příslušný prostor min. 50 mm kolem budoucího obrysu vtokové mříže, provede se pokládka krytu, osazení vtokové mříže s využitím příčné a výškové rektifikace a s fixací drenážním plastbetonem a provede se vyplnění zbývajícího prostoru (většinou LA) a příslušné izolační zálivky; Poznámky: 1) Způsob osazení vtokové mříže do vozovky, způsob a provedení a druh zálivek určuje projektová dokumentace a nebo technologický postup zhotovitele krytu vozovky. V žádném případě nesmí být povrch vtokové mříže nad přilehlým povrchem vozovky nebo odvodňovacího proužku. 2) Rektifikace v příčném směru se provádí přemístěním bednících lišt z jedné strany vtokové mříže na druhou. Výšková rektifikace se provádí přidáním, ubráním nebo výměnou podložek typu A výšky 5,10,15 a 20 mm. Lze užít i dvě podložky různých nebo stejných výšek nad sebou. Nejčastěji se vtoková mříž vyrovnává ve všech rozích stejně, je však možné pro přední i zadní uložení užít podložky různé výšky. Tím se například docílí naklonění vtokové mříže do proti spádu vůči povrchu mostovky. 3) Počet a výška rektifikačních podložek typu A se pro osazení vtokové mříže zjistí tak, že se zaměří rozdíl mezi horním okrajem hrnce a požadovanou výškou mříže. Bez podložek typu A je tento rozdíl u jednotlivých typů odvodňovačů následující: bez vyrovnávacího s vyrovnávacím rámu rámem R20 rámem R40 Rigolový V 30 mm 50 mm 70 mm Rigolový L 20 mm 40 mm 60 mm Rigolový M 20 mm 40 mm 60 mm Pro dosažení větších hodnot je nutno užít podložek typu A celkové výšky rovné změřenému rozdílu zmenšeného o výše uvedené hodnoty, zaokrouhlené na mm směrem dolů. Příklad: Požadovaný rozdíl 57 mm. Použít odvodňovač Rigolový L s vyrovnávacím rámem 2x R20. Celková výška podložek =17mm Možno užít 4 ks podložek A15 nebo 4 ks podložek A10 a 4 ks podložek A5. provede se vyčištění vnitřního prostoru talíře a kontrola průchodnosti odpadní trouby, zkontroluje se dotažení 4 šroubů M16 pro přichycení tvarovky F a utěsnění příruby této tvarovky v talíři a osadí se koš pro zachycení hrubých splavenin, je-li požadován, koš se zásadně čistý;

6 provede se očištění úložných ploch a konstrukce zámků mříže i rámu, mříž se osadí a ihned uzamkne na obou stranách, pro uzavření nutno použít pouze vhodný klíč po každém novém otevření mříže nutno čistit dosedací plochy a konstrukce zámků. provede se kontrola osazení mříže, zda i po uzavření není v rámu volná nebo se nekolébá; Poznámky: 1) Mříž má tvarované pruty osazuje se vždy, aby zaoblení prutů směrem dolů bylo ve směru toku vody. U odvodňovačů osazovaných téměř do vodorovna (tj. do 0,5 % podélného sklonu mostu) jsou možné obě polohy. 2) Zámky mříže musí být plně dotaženy. Pro ilustraci jsou v příloze uvedeny příklady osazení odvodňovače Rigolový L do nosné konstrukce vč. alternativ a do vozovky.

7 Osazení mostního odvodňovače odňovače Rigolový labe dol vozovkové do vozovkového souvrství souvrství

8 Osazení mostního odvodňovače do izolace napojení mostní izolace na příruby talíře - příruby musí být očištěny od zbytků stavebních hmot podle požadavků firmy, pokládající izolaci pokládka ochranné vrstvy na izolaci římsy, musí být položena 50 až 60 mm od otvoru v talíři, aby nebránila uložení hrnce odvodňovače; v případě, že hrnec odvodňovače nezasahuje pod římsu, může být provedena betonáž římsy vč. osazení případných obrubníků a následné osazení hrnce odvodňovače; v případě, že hrnec pod římsu zasahuje, provede se osazení hrnce a následná výstavba římsy; v případě, že není požadován drenážní plastbeton v okolí hrnce, provede se pokládka ochranné vrstvy izolace z LA nebo AB, hrana hrnce v tomto případě bední otvor pro vtokové mříže; v případě, že je požadován drenážní plastbeton v okolí hrnce. je možno postupovat dvěma způsoby : a) požadovaný prostor kolem hrnce zabednit dřevem, položit ochrannou vrstvou izolace a následně po vyjmutí bednění prostor vyplnit plastbetonem; b) nejprve prostor vyplnit plastbetonem do vnějšího bednění a obruby hrnce a po odbednění provést ochrannou vrstvu izolace. Poznámky: 1) Natavená izolace na přírubě talíře musí být stykována pouze v rozích a nemá přesahovat na svislou vnitřní hranu talíře. Hrnec musí být vsazen do talíře pevně až na doraz min. na čtyři body, nesmí se kolébat. 2) Spodní strana příruby u hrnce je vybavena drenážními rýhami a dvěma drenážními otvory tak, aby voda z povrchu izolace mohla odtékat do talíře. Otvory však nejsou dimenzovány na příval deště, proto při dešti je nutno počítat s tím, že voda bude přetékat až přes horní okraj hrnce. 3) Pro výrobu a zpracování drenážního plastbetonu musí zhotovitel zajistit vlastní technologický postup. 4) Způsob osazení hrnce do mostní izolace a její ochrany určuje projektová dokumentace nebo technologický postup zhotovitele mostní izolace a její ochrany. osazení odpadní trouby, většinou se užívá litinové přírubové tvarovky s hladkým koncem F, vyšroubují se šrouby M16 případně zátky, úložná plocha se očistí do hladka od všech nečistot (poškození laku A 1010 není na závadu), rovněž se očistí úložná plocha příruby na tvarovce a připraví se těsnění, tvarovka F se osadí do talíře a uchytí 4 šrouby M16 na silikonový tmel, v případě požadavku se prostor kolem příruby tvarovky F v talíři vyplní silikonovým nebo asfaltovým tmelem;

9 Poznámky: Délku tvarovky T případně tvar jejího konce je nutno zpravit před osazením podle projektové dokumentace. Úpravu tvarovky F je nutno předem zkontrolovat a to u každého odvodňovače zvlášť, zvláště navazuje-li na odpadní potrubí, pro jehož připojení platí samostatné požadavky.

10 Osazení mostního odvodňovače typ Obrubníkový Typ odvodňovače Obrubníkový je další modifikací odvodňovače Rigolový L. Do rámu je místo roštu usazen vrchní rám, který má tvar obrubníkového nástavce pro výšku obruby 150 mm. Předpoklady: Výhodou tohoto odvodňovače je, že vozidla jedoucí podél obrubníků nepřejíždějí rám s mříží, jak je tomu u odvodňovačů rigolových. Vozovku lze využít v celé šířce mezi obrubníky; toto odpovídá i prostorovému uspořádání na místních komunikacích vybavených chodníky. Na těchto komunikacích je vypuštěna nezpevněná krajnice, na jejíž úkor se obvykle umísťuje odvodňovací proužek s rigolovými odvodňovači. Pro obrubníkové odvodňovače jsou výrobcem stanoveny dále následující požadavky: vytvořit obrubníkový odvodňovač pouze s nástavcem místo mříže a tím využít konstrukční výrobní parametry rigolových odvodňovačů. nástavce vybavit vyjmutelným víkem, aby byla umožněna montáž odpadního potrubí a manipulace s případným lapačem splavenin mimo úroveň vozovky nosnost víka bude navržena na třídu B125 podle ČSN 124 pro volbu průměru maximálního předmětu, který může do odvodňovače vniknout bude užita ČSN Ochranná zábradlí čl. 37, ustanovení platné pro plochy v provozech určených pro děti. Max. průměr zkušebního míčku, který může vtokovým otvorem projít, bude 80 mm. Technologický postup osazení mostních obrubníkových odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do obrubníku a vozovkového souvrství - do mostní izolace a její ochrany - do římsy (obrubníku) a do krytu vozovky. osazení odvodňovače do mostovky Tato etapa je shodná s I. etapou technologického postupu pro osazení rigolových odvodňovačů. osazení odvodňovače do mostní izolace a její ochrany napojení mostní izolace na příruby talíře, příruby musí být očištěny podle požadavků pokládky izolace;

11 pokládka ochranné vrstvy na izolaci římsy, musí být položena 50 až 60 mm od otvoru v talíři, aby nebránila uložení hrnce odvodňovače; osazení hrnce; následuje buď vybudování římsy (obrubníku), viz etapa b), a následně položení ochrany izolace vozovky nebo naopak položení ochrany izolace vozovky a následně vybudování římsy nebo obrubníku; v případě, že není požadován drenážní plastbeton v okolí hrnce, provede se pokládka ochranné vrstvy izolace vozovky z LA nebo AB, hrana hrnce v tomto případě bední otvor pro osazení rámů; v případě, že je požadován drenážní plastbeton v okolí hrnce je možno postupovat dvěma způsoby: - požadovaný prostor kolem hrnce zabednit dřevem, položit ochranou vrstvou izolace vozovky a následně po vyjmutí bednění prostor vyplnit plastbetonem; - nejprve prostor vyplnit plastbetonem do vnějšího bednění a obruby hrnce a po odbednění provést ochranou vrstvu izolace vozovky. Poznámky 1) Natavená izolace na přírubě talíře musí být stykována pouze v rozích a nemá přesahovat na svislou vnitřní hranu talíře. Hrnec musí být vsazen do talíře pevně až na doraz min. na čtyři body, nesmí se kolíbat. 2) Spodní strana příruby u hrnce je vybavena drenážními rýhami a dvěma drenážními otvory (v podélné ose hrnce) tak, aby voda z povrchu izolace mohla odtékat do talíře. Otvory však nejsou dimenzovány na příval deště, proto při dešti je nutno počítat s tím, že voda bude přetékat až přes horní okraj hrnce. 3) Pro výrobu a zpracování drenážního plastbetonu musí zhotovitel zajistit vlastní technologický postup 4) Způsob osazení hrnce do mostní izolace a její ochrany určuje projektová dokumentace a technologický postup zhotovitele mostní izolace a její ochrany. 5) Při návrh umístění obrubníkových odvodňovačů je nutno uvážit, že drenážní otvor pro odvod vody z povrchu izolace jsou umístěny v podélné ose talíře a hrnce. Do tohoto místa by se mělo situovat nejnižší místo na desce mostovky, tj. většinou začátek protispádu. Protože talíř s hrncem se osazují vodorovně je dostatečné, když nejnižší místo zasáhne vnitřní prostor talíře. osazení odpadní trouby - většinou se užívá litinové přírubové tvarovky s hladkým koncem F, vyšroubují se šrouby M16 případně zátky, úložná plocha se očistí do hladka od všech nečistot (poškození laku A 1010 není na závadu), rovněž se očistí úložná plocha příruby na tvarovce a připraví se těsnění, tvarovka F se osadí do talíře a uchytí 4 šrouby M16 na silikonový tmel v případě požadavku se prostor kolem příruby tvarovky F v talíři vyplní silikonovým nebo asfaltovým tmelem;

12 Poznámky: 1) Délka tvarovky F případně tvar jejího konce nutno upravit před osazením podle projektové dokumentace. Úpravu tvarovky F je nutno předem zkontrolovat a to u každého odvodňovače zvlášť, zvláště navazuje-li na odpadní potrubí, pro jehož připojení platí samostatné požadavky. 2) Pro mostní odvodňovač Obrubníkový lze užít všechny druhy talířů užívaných pro odvodňovač Rigolový L: Varianta A: vývod na F kus DN 150 Varianta B: vývod na F kus DN 100 Varianta C: přímý odtok DN 100 Varianta D: kloubový odtok DN 100 Varianta E1: boční přímý odtok DN 150 (100) Varianta E2: boční podélný odtok DN 150 (100) Varianta F: vývoj F kus DN 150 nízký Varianta G: vývod na F kus DN 100 nízký Varianta H: přímý odtok DN 100 nízký Varianta I: kloubový odtok DN 100 nízký U variant A až E2, které nemají označení nízký, lze osadit lapače splavenin. U variant F až I s označením nízký, je hloubka talíře snížena a tudíž lapač splavenin nelze osadit. Konstrukční výška nízkých talířů je však nižší a lépe se zabudovávají do mostních konzol. Etapa B.b) osazení odvodňovače do římsy nebo obrubníku a do krytu vozovky rám s vrchním rámem (obrubníkovým nástavcem) se osazuje v rámci vybudování římsy (obrubníku), provede se jejich osazení s využitím příčné a výškové rektifikace, uložení bednících lišt a fixace rámu v hrnci drenážním plastbetonem a následně se provede kryt vozovky a požadované izolační zálivky; v případě, že rámy jsou usazovány až po vybudování římsy (obrubníku), vybední se příslušný prostor min. 100 mm kolem podélného obrysu rámu, provede se římsa a následně osazení rámu s vrchním rámem s využitím příčné a výškové rektifikace a fixací rámu v hrnci drenážním plastbetonem a provede se vyplnění zbývajícího prostoru (většinou betonovou směsí) a příslušné izolační zálivky; rámy lze osazovat dokonce až po pokládce krytu vozovky, v tom případě se vybední příslušný prostor min. 100 mm podél vpřed a vzad kolem budoucí hrany vrchního rámu, provede se pokládka krytu vozovky, osazení rámů podle výše uvedeného postupu a provede se vyplnění zbývajícího (dříve vybedněného) prostoru (většinou LA) a příslušné izolační zálivky; Poznámky: 1) způsob osazení rámů do římsy (obrubníku) a do vozovky, způsob, provedení a druh zálivek určuje projektová dokumentace a nebo technologický postup zhotovitele římsy případně krytu vozovky. V žádném případě nesmí být vtok (vtoková hrana) nad

13 přilehlým povrchem vozovky nebo odvodňovacího proužku. Vesměs se navrhuje 10 mm zapuštěná, potom vychází výška obrubníku (šlápnutí) 150 mm. 2) Rektifikace v příčném směru se provádí přemístěním bednících lišt z jedné strany rámu na druhou. Sleduje se podélná dolní hrana vrchního rámu. Výšková rektifikace se provádí přidáním, ubráním nebo výměnou podložek typu A výšky 10, 15 a 20 mm. Lze užít i dvě podložky různých nebo stejných výšek nad sebou. Nejčastěji se rám vyrovnává ve všech rozích stejně. U obrubníkových vpustí je však výhodné zvednout zadní stranu o 5 nebo 10 mm a tím vytvořit na víku příčný spád 2 nebo 4%. 3) Výšková rektifikace se zásadně provádí s ohledem na požadovanou výšku vtoku (vtokové hrany). Horní hrana obrubníku je vždy o 160 mm výše a má sklon 5:1. Počet a výška rektifikačních podložek typu A se pro osazení rámů zjistí tak, že se zaměří rozdíl mezi horním okrajem hrnce a požadovanou výškou vtoku. Bez podložek je ten rozdíl u obrubníkové vpusti následující: Obrubnikový bez vyrovnávacího s vyrovnávacím s vyrovnávacím rámu rámem R 20 rámem R mm 40 mm 60 mm Pro dosažení větších hodnot je nutno užít podložek typu A celkové výšky rovné změřenému rozdílu zmenšeného o výše uvedené hodnoty, zaokrouhlené na 5 mm směrem dolů. Příklad: Požadovaný rozdíl 57 mm Použít odvodňovač Obrubníkový s vyrovnávacím rámem R20. Celková výška podložek 57-40=17 mm Možno užít 4 ks podložek A15 provede se vyčištění vnitřního prostoru talíře a kontrola průchodnosti odpadní trouby, zkontroluje se dotažení případných 4 šroubů M16 pro přichycení tvarovky F a utěsnění příruby této tvarovky v talíři a osadí se koš pro zachycení hrubých splavenin, je-li požadován, koš se osazuje zásadně čistý; provede se očištění úložných ploch a konstrukce zámku víka ve vrchním rámu, víko se osadí a ihned uzamkne, pro uzavření nutno použít pouze vhodný klíč, po každém novém otevření mříže nutno čistit dosedací plochy a konstrukci zámku; provede se kontrola osazení víka, zda i po uzamčení není v rámu volné nebo se nekolébá; Poznámky: 1) Obrubníkové odvodňovače jsou náchylné nazanesení staveništním provozem. V případě ohrožení se doporučuje zakrýt na nutnou dobu vtokové otvory řídkou geotextilií. 2) Zámek ve víku musí být plně dotažen.

14 Osazení odvodňovačů Návod na výškové a polohové osazení mostního obrubníkového odvodňovače do mostní konstrukce nebo její části, kterou bývá vesměs horní povrch nosné konstrukce (mostovky) a návod na určení dílů sestavy odvodňovače co do její konstrukční výšky. Schéma osazení je uvedeno na obrázku. Sklon odvodňovačů: V podélném směru (po obrubníku) se osazují odvodňovače v podélném spádu vozovky (mostovky). V příčném směru (kolmo k obrubníku) se osazují odvodňovače vodorovně, pokud projektová dokumentace nepožaduje osazení vrchního rámu s víkem v příčném spádu římsy. Toto řešení se provádí osazením rektifikačních podložek typy A různých výšek. Poloha odvodňovačů Umístění odvodňovačů v podélném směru (v obrubníku) je dáno hydraulickým výpočtem odvodnění mostu. Při rekonstrukci mostů se doporučuje provést i rekonstrukci odvodnění a pokud to mostní konstrukce dovolí rozmístit odvodňovače podle nových poznatků a podle parametrů použitého odvodňovače. V příčném směru se umísťují odvodňovače přímo do líce obrubníku. Polohu osy odpadu odtoku vůči líci obrubníku lze volit. Pro vzdálenost osy odpadu od obrubníku lze zásadně volit dvě polohy talíře odvodňovače a to s výřezem od obrubníku a s výřezem u obrubníku. Polohy se liší o 50 mm. V každé poloze lze vzdálenost osy odpadu k líci obrubníku dále upravit až o 50 mm. Ze vzdálenosti osy odpadu k líci obrubníku potom vychází poloha rámů v hrnci a tudíž poloha bednících lišt osazovaných před a za rám. Využívat mezní polohy, kdy bednící lišty jsou navrženy pouze na jedné straně, se nedoporučuje, protože to vylučuje vyrovnání stavebních odchylek v jednom směru. U obrubníkových odvodňovačů je vyšší nárok na příšnou rektifikaci vzhledem k jejich pevné poloze v líci obrubníku. Výška odvodňovačů Odvodňovač Obrubníkový umožňuje návrh sestav odvodňovací soupravy pro tloušťku vozovky od 60 mm do v podstatě neomezené výšky, reálně až do tloušťky vozovky 200 mm. Při zapuštění talíře 20 mm pod úroveň povrchu betonu mostovky lze užít odvodňovač i pro tloušťku vozovky 40 mm. Výška obrubníku (šlápnutí) je pevná 150 mm (160 mm od vtokové hrany). Římsa se doporučuje betonovat k osazenému vrchnímu rámu s víkem. Odvodňovač po zabetonování do římsy již neumožňuje vyrovnání kladných odchylek v tlouštce vozovky. Různé výšky odvodňovací sestavy se provádějí vkládáním vyrovnávacích rámů tl. 20 nebo 40 mm nebo jejich kombinací (pouze symetrické

15 zvýšení) a dále vkládáním podložek tvaru A výšky 10, 15 a 20 mm nebo jejich kombinací (i nesymetrické zvýšení buď v příčném nebo podélném směru). Pro vyrovnání stavebních odchylek se doporučuje vždy zařadit podložky A o výšce 20 mm, které umožní vyrovnání až o ± 20mm. Výškové osazení odvodňovače vychází z požadované konstrukční výšky sestavy, která je dána rozdílem výšky vtoku (vtokové hrany) a výšky horního povrchu límce talíře a je dána vzorcem vk = 50 + x + h pro odvodňovač Obrubníkový vk (mm) konstruční výška sestavy x (mm) celková výška podložek A (neměla by přesáhnout 40 mm) h (mm) celková výška vyrovnávacích rámů (neměla by přesáhnout 80 mm) Výška vtoku (vtokové hrany) se volí 0 až 20 mm pod nejnižším místem přilehlé vozovky případně odvodňovacího proužku nebo žlábku. Výška horního povrhu límce talíře se volí 0 až 20 mm pod nejnižším místem přilehlé části povrchu betonu mostovky.

16 Osazení mostního odvodňovače Obrubníkový

17 Osazení mostního odvodňovače Obrubníkový do mostovky

18 Osazení mostního odvodňovače Obrubníkový do římsy

19 Mostní odvodňovač Obrubníkový - schéma

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ

OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ Václav Jelen A Q I S OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ PŘI LOKÁLNÍCH OPRAVÁCH POŠKOZENÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET, VÝTLUKŮ A DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ MOSTŮ DO ROZMĚRŮ 1,50x1,50

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M CSB - GRANITO Technické Technické údaje údaje výrobku: o výrobku: Dlažba Mikroštěrbinové STRANA ÚVODNÍ je tvořena trouby sestavou jsou 117 určeny nepravidelných

Více

Technické parametry. Popis

Technické parametry. Popis Před instalací a používáním sporáku REKREANT 2-91 pečlivě prostudujte tento návod, zejména pak odstavce týkající se instalace, použití, bezpečnostních předpisů pro instalaci, provozu a údržby! Technické

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO KANALIZAČNÍ SÍŤ - Prosinec

Více

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

NÁVRH OPRAVY. : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany. : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Akce Stavebník : Diagnostika stavu střechy bytové budovy č.p. 41, Píšťany : Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Zakázkové číslo : 16-568 NÁVRH OPRAVY V Děčíně, březen 2016 Vypracovala

Více

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o.

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o. Instrukční manuál Nástěnný rozváděč NR Rozváděčová technika (1) Obsah: Obsah... str. 2 Použití a popis rozváděče NR...... str. 3 Technické parametry a konstrukční řešení...... str. 3 Tabulka velikostí

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0

IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0 IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Prvek liniového odvodnění kapacitně shodný se štěrbinovými žlaby profilu I. Odlišností tohoto profilu je excentricky vyosená

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11

ČÁST B 01 NÁTĚRY - ODSTRANĚNÍ... 10 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST... 10 12. Platnost... 10. 35. Způsob měření... 11 CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II CENÍK 800-783 NÁTĚRY OBSAH I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 1 11 Členění 1 12 Členění 2 13 Náplň položek 2 2 PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 3 3

Více

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

8.6 Technický list výrobku

8.6 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-SHOWER Odvodnění Sprchy v úrovni podlahy 8.6 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu DOKUMENTACE PDPS DOKUMENTACE PDPS Žďár nad Sázavou Pěší trasy podél barokního mostu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Obsah: 2 strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Základní údaje o mostě... 5 3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění... 6

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování Stokování Stokování Základní podmínka zajištění hygienických podmínek životního prostředí obyvatel především měst. Účelem je odvedení tekutých opadů pomocí soustavného stokového systému a jejich následná

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

IV 68 IV 88. TECHNOLOGICKÝ POSTUP č. 01 okna 2011-003. originální konstrukce. info web: www.eokno.cz TECHNICKÁ PODPORA / VÝROBA:

IV 68 IV 88. TECHNOLOGICKÝ POSTUP č. 01 okna 2011-003. originální konstrukce. info web: www.eokno.cz TECHNICKÁ PODPORA / VÝROBA: TECHNOLOGICKÝ POSTUP č. 01 okna 2011-003 Dřevěná eurookna SoftLine 68+ 88+ KOMPLETACE originální konstrukce IV 68 IV 88 eokno spol. s r. o. č.p. 245, 675 79 TASOV tel. + fax: 566 522 099 Finance, fakturace,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Žlaby FASERFIX - Parking

Žlaby FASERFIX - Parking Žlaby FASERFIX - Parking Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchová voda musí být ze všech prostor parkovacích budov a podzemních garáží odvedena rychle a spolehlivě. Zabudované odvodňovací systémy musí

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm

Katalog odkouření. Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8. Souosé odkouření Ø 60/100 mm. Souosé odkouření Ø 80/125 mm. Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Katalog odkouření Projekční podklady 6.2 Odkouření, ver.8 Souosé odkouření Ø 60/100 mm Souosé odkouření Ø 80/125 mm Oddělené odkouření 2x Ø 80 mm Obsah Potrubí 4 Způsoby vedení vzduchu a spalin pro kotle

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince 1.2 Stavebník: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 1.3

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 02 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 02 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

Technický katalog. 4. díl Silniční zastávkové panely. www.csbeton.cz. Zastávkový pruh. Přechodová deska 2,5% 2% Edef,2 >70 MPa.

Technický katalog. 4. díl Silniční zastávkové panely. www.csbeton.cz. Zastávkový pruh. Přechodová deska 2,5% 2% Edef,2 >70 MPa. Technický katalog 4. díl Silniční zastávkové panely Zastávkový pruh 2750 200 Přechodová deska 2,5% 2% 260 460 260 200 400 3% Edef,2 >100 MPa Edef,2 >70 MPa Edef,2 >45 MPa 3% www.csbeton.cz Silniční zastávkové

Více

Kapitola 8 LITÝ ASFALT

Kapitola 8 LITÝ ASFALT MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 LITÝ ASFALT Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13.

CENÍK 800-783 NÁTĚRY CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Členění. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I CENÍK 800-783 NÁTĚRY I OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1 ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11 Členění 111 Ceník obsahuje položky pro ocenění nátěrů na objektech všech oborů Jednotné klasifikace

Více

Dlažba na dřevěných podkladech

Dlažba na dřevěných podkladech PROFILA TRADE s.r.o. Tel./fax: +420 596 262 634 E-mail: info@profila.cz Cihelní 1191/95 GSM: +420 604 675 348 http://www.profila.cz CZ-702 00 Ostrava Zapsán v Obch. rejstříku Krajského. soudu Ostrava -

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití

Tepelnětechnické údaje. Použití. Výhody. Požární odolnost. Dodávka. Technické údaje. Použití Žaluziové a roletové překlady HELUZ Žaluziové a roletové překlady HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

IZOLAČNÍ SKLO. soubor I.

IZOLAČNÍ SKLO. soubor I. IZOLAČNÍ SKLO soubor I. - NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY - STATICKÉ ROZMĚRY A MOŽNOSTI - NÁVRH ŠIKMÉHO ZASKLENÍ - PŘEPRAVNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY - MONTÁŽNÍ PODMÍNKY - ÚDRŽBA PO MONTÁŽI ZPRACOVAL : Ing.Kamil Konečný

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

VŠEOBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY. z tvárné litiny

VŠEOBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY. z tvárné litiny VŠEOBECNÉ INSTALAČNÍ POKYNY poklopy a mříže z tvárné litiny Všeobecné instalační pokyny 1. Příprava koruny šachty Při výměně nebo rekonstrukci poklopu rozkryjte krycí vrstvu a původní zálivku až k patce

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více