1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL."

Transkript

1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM: ÚNOR 2013 Vypracoval. Ing. Jiří Vrublovský aut.ing.

2 a) identifikační údaje objektu Stavební objekty : IO 01 Zpevněné plochy Obec : Rýmařov Projektant: Ing. Jiří Vrublovský autorizace dopravní stavby č b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Na základě objednávky zástupce investora byla zpracována dokumentace pro realizaci stavby výše uvedené zakázky. Pro zpracování bylo použito zaměření výškopisu a polohopisu se zákresem podzemních vedení do mapy v měř. 1:500. byla zpracována na základě dokumentace ke stavebnímu povolení. Byly respektovány podmínky investora pro zpracování a výkazu výměr. Rozsah prací na úpravě ploch venkovního prostranství vychází z architektonického návrhu v DÚR nám. míru a ul. Radniční, jak bylo i obsahem DSP. Podrobnosti byly upřesněny jednáním se zadavatelem a na projednání v Rýmařově. Úpravy zahrnuté do projektové dokumentace zahrnují celé náměstí Míru, vč. úseků zaústěných ulic (Hrdinů, Národní,Jungmannovy..) a ulice Radniční po křižovatku ul. Pivovarská, Havlíčkova. V objektu jsou zahrnuty veškeré práce spojené s bouráním povrchů vozovek, chodníků a zpevněných ploch, stávající obruby, včetně odvozu a skládkování. Rovněž budou demontovány a odvezeny prvky mobiliáře dle dispozic investora. Tyto práce budou provedeny postupně na celém území budoucích úprav povrchů. Bude provedena skrývka úrodné vrstvy krytu nezpevněných ploch a ochrana stromů bedněním. Živičné plochy budou bourány frézováním, vybouraný materiál bude převezen pro potřeby investora na skládku. Veškeré dlažební kostky a obruby budou očištěny pro opětovné použití do stavby objektu. Podkladní nestmelené vrstvy budou při bourání posouzeny geotechnikem pro případné použití pro sanaci neúnosné pláně. Použití vytěženého materiálu bude možné po prohlídce a rozhodnutí technického dozoru investora. Ve výkazu výměr je dle rozhodnutí investora uvažováno se zpětným použitím 90-ti % vytěžené žulové dlažby a kamenných obrub, pokud rozměrově a kvalitou odpovídají materiálům navrženým v PD. Práce na přípravě staveniště budou probíhat dle potřeby časového plánu výstavby. Náměstí Míru Obslužná jednosměrná komunikace v šíři 6,0 m tvoří kruhový objezd souběžný s líci zástavby. Opticky vymezená plocha komunikace, ohraničená zapuštěnou kamennou obrubou h = 20mm, po obou stranách, bude sloužit dopravní obsluze obchodní a občanské vybavenosti. Předpokládá se možnost zastavení zásobovacích vozidel a krátkodobé odstavení vozidel návštěvníků obchodní a občanské vybavenosti na určených místech. Podél objektů je umístěna plocha pro pěší provoz v šíři 3,75 5,0 m. Automobilový provoz je připuštěn do tř. Hrdinů a jednosměrně je připojena ul. Jungmannova. Ostatní stávající komunikace jsou připojeny jako pěší trasy. Na vnitřní stranu objízdné komunikace jsou situována kolmá parkovací stání pro osobní vozy dle ČSN v počtu 6 x 6 stání vč. tří stání pro vozy přepravující imobilní osoby. Plocha uvnitř náměstí je určena pro pěší provoz a po vybavení mobiliářem a drobnou architekturou bude plnit funkci společenskou, shromažďovací, relaxační, Technická zpráva 2

3 slavnostní a obchodní. Povrchy a úpravy ploch budou respektovat architektonický návrh studie úpravy parteru. Výškové řešení celé plochy respektuje veškeré výšky vstupů do objektů na obvodu náměstí, včetně vstupů do radnice v centru plochy. Je dokumentováno vrstevnicovým plánem a pracovními příčnými řezy. Ulice Radniční Opticky vymezená bezbarierově oddělená plocha střední části komunikace bude sloužit pěšímu provozu s možností regulovaného vjezdu dopravní obsluhy obchodní a občanské vybavenosti. Předpokládá se možnost vjezdu zásobovacích vozidel ve vymezenou dobu. Podél průčelí lékárny je umístěna plocha pro pěší provoz. Plocha uličního prostoru a teras je určena pro pěší provoz a po vybavení mobiliářem a drobnou architekturou bude plnit funkci společenskou a obchodní. Terasy budou přestavěny a budou, pro dosažení vyššího estetického působení, doplněny plochami zeleně. Jsou součástí SO 02. Obruba navazující na ul. Havlíčkova Pivovarská bude snížena na h=20 mm, pro možnost občasného pojezdu. Budou znovu osazeny zahražovací sloupky zabraňující vjezdu. Povrchy a úpravy ploch budou respektovat architektonický návrh studie úpravy parteru. Výškové řešení celé plochy respektuje veškeré výšky vstupů do objektů podél trasy. Je dokladováno podélným profilem a příčnými pracovními řezy. c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) IGP pro stavbu byl proveden na základě tří sond. Zdokumentováním tří sond, realizovaných objednatelem na náměstí Míru v Rýmařově lze konstatovat následující: a) Svrchní část vrstevního sledu je v prostoru náměstí Míru tvořena navážkami. V sondě KS-1 činila mocnost navážek 0,55 až 0,65 m. V sondách KS-2 a KS-3 nebylo podloží navážek zastiženo, takže lze pouze konstatovat, že je zde mocnost navážek větší, než 1 m. b) Navážky byly ve zdokumentovaných sondách KS-1 až KS-3 tvořeny převážně hlinitokamenitým materiálem, který vykazuje určitý stupeň zhutnění c) Rostlé podloží bylo zjištěno pouze na bázi sondy KS-1, v hloubce od 0,55 m až 0,65 m p. t. Rostlé podloží je v sondě KS-1 tvořeno na prachovitý jíl zcela zvětralé kulmské jílovitoprachovité břidlice d) V přirozeném uložení jsou tyto zcela zvětralé kulmské břidlice ulehlé a vykazují poměrně příznivé pevnostní charakteristiky e) Při styku s vodou by však došlo k výrazné ztrátě únosnosti tohoto podloží. Podloží, tvořené na prachovitý jíl zvětralými kulmskými břidlicemi je nebezpečně namrzavé a rozbřídavé Na základě zhodnocení tří sond lze obecně uvažovat s níže uvedeným postupem: a) skrytí vrstvy navážek až na úroveň projektované pláně b) provedení prohlídky zemního prostředí pláně c) realizace měření statickou zatěžovací deskou v síti bodů, které předepíše projektant. V případě nevyhovujících parametrů (Edef1, Edef2 Edef1/Edef2) Technická zpráva 3

4 budou podle výsledků geotechnických zkoušek podložní zeminy přehutněny nebo nahrazeny vhodným materiálem (makadamem) d) v případě, že bude místy zastiženo na prachovitý jíl zvětralé skalní podloží, bude nezbytnou podmínkou dodržení minimálních mocností konstrukční vrstvy kamenité sypaniny s ohledem na vysokou namrzavost těchto zemin Zaměření stávajícího stavu polohopisu a výškopisu zpracovala měřičská skupina v souřadném systému JTSK, ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Měření je navázáno na síť pevných bodů. Zpracování digitální v syst. Autocad. Zaměření území je součástí dokumentace (výkresová část). Zaměření proběhlo v r. 2006, v situaci polohopisu a výškopisu jsou orientační zákresy stávajících podzemních vedení dle vyjádření jejich správců.. d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Výstavba SO 01 navazuje na rekonstrukci stávajících inženýrských sítí uložených pod upravovanými plochami. Stavbu objektu je třeba zkoordinovat s realizací vodovodu a kabelových rozvodů, jež jsou součástí stavby. Souvisí s rekonstrukcí teras v ul. Radniční, s osazením nového mobiliáře a s výsadbou nové zeleně. Při budování komunikace je třeba respektovat stávající podzemní vedení a požadavky správců. Veškeré práce v blízkosti vedení budou prováděny s největší možnou opatrností /ručně/. Je však bezpodmínečně nutné předem zajistit vytýčení správcem. V případě potřeby budou veškerá podzemní kabelová vedení uložena do chrániček, případně budou stáv. chráničky prodlouženy. Při spodní stavbě komunikací budou uloženy chráničky pro kabeláž VO. Ochranná pásma Kabelová vedení všeho druhu mají ochranné pásmo 1.0 m na každou stranu od krajních kabelů. Ochranné pásmo venkovního el. vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti měřené kolmo na vedení : napětí do 1 kv vč. MTS, DR, MR nechrání se napětí od 1 kv do 52 kv 10 m napětí od 60 kv do 110 kv vč. 15 m napětí od 110 kv do 220 kv vč. 20 m napětí od 220 kv do 400 kv vč. 25 m stožárové trafostanice s napětím 1-52 kv nejméně 10 m vodovodní potrubí 2 m parní a teplovod. potr. není stanoveno plynovody nízkotlaké a přípojky v městech a sídlištích není stanoveno středotlaké plynovody v nezastav.území a vol. terénu 10 m vysokotlaké plynovody do DN 300 mm 20 m dtto DN 300 a více mm 50 m odpadové sítě, rourové odvodňovací a závlahové sítě není stanoveno Technická zpráva 4

5 e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů Náměstí Míru Povrchy ploch náměstí jsou navrženy z žulové drobné kostky štípané 100/100, doplněné žulovými řezanými zapuštěnými obrubníky 300/200 mm s trýskaným vodorovným lícem. Plocha vozovky a parkovišť bude odlišena od vnitřního prostranství výškovou konfigurací povrchu, způsobem dlažby, mobiliářem. Pochůzí plochy na obvodu a v ústících komunikacích pro pěší provoz budou z žulové mozaiky 60/60 mm (60/40 mm). Použitá obruba viz. výkres 2b. Skladba jednotlivých konstrukcí povrchů odpovídá určenému účelu využití. Podkladem pro dlážděné plochy náměstí (střední náměstí, parkoviště a komunikace) je vrstva kameniva zpev. cementem na ochranné vrstvě ze štěrkodrti. Skladba konstrukce - drobné kostky 100/100, lože z písku 30mm, kamenivo zpevněné cementem 180mm a štěrkodrť 170mm. Celková tl. je 480mm. Plochy pro pěší žulová mozaika 60/40-60, suchá cement. malta 40, kamenivo zpevněné cementem 150mm, štěrkodrť 200mm. Celková tl. je mm. Podklad z kameniva zpev. cementem musí být upraven pro možnost odvedení dešťových vod do podkladu, vytvořením trhlin (spar) ve vzdálenosti 3,0-5,0 m vložkami, vibračním diskem, proříznutím, jádrovými vrty a pod.. Pochůzí plochy náměstí jsou dimenzovány na občasné pojíždění motorovými vozidly. Na pláň komunikací bude položena tkaná geotextilie PP40 pro zvýšení únosnosti a separaci málo vhodných a podmínečně vhodných zemin, což vyplývá ze zpracovaného IGP. Předpokládá se rovněž, že se měřením neprokáže normová únosnost v aktivní zóně silniční pláně vyjádřená hodnotou modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 > 45 MPa ve smyslu ČSN a TKP č. 4 a 5. Bude nutno přistoupit k sanaci. Způsob a tloušťka sanace budou upřesněny na základě zjištěné únosnosti zemin v rostlém stavu. Případná úprava zemin v aktivní zóně bude upřesněna na základě výsledků průkazních zkoušek, zpracovaných ve smyslu ČSN a TP 94. Toto opatření bude uplatněno v případě prúkazu zatěžovací zkouškou a rozhodnutí technického dozoru investora. Ve výkazu výměr je zahrnuto cca 70 % plochy podle rozhodnutí investora. Veškeré násypy a zemní konstrukce budou provedeny z hutněných materiálů, které svými vlastnostmi vyhovují požadavku ČSN Kontrola hutnění bude prováděna v závislosti na charakteru použitých materiálech dle ČSN Vzhledem k rozsahu provedeného předběžného GTP je potřebné při realizaci operativně reagovat na skutečný stav podloží a na pláni zem. tělesa. Ulice Radniční Vlastní povrch je řešen s centrálním úžlabím v ose komunikace, plocha uličního prostoru se svažuje k náměstí, výškové řešení respektuje vazby na stávající zástavbu a vstupy do objektů. Povrchy ploch uličního prostoru ul. Radniční jsou navrženy z žulové drobné kostky100/100. Připojovací úsek ul Jungmannovy bude opatřen povrchem rovněž z drobné kostky 100/100, případně doplněné zapuštěnými krajníky, resp. obrubníky žulovými řezenými i obrubníky 300/200 mm s trýskaným vodorovným lícem Pochůzí plochy u lékárny budou ze žulové mozaiky 60/60 mm (60/40 mm). Použitá obruba viz. výkres 2b. Skladba jednotlivých konstrukcí povrchů odpovídá určenému účelu využití. Podkladem pro dlážděné plochy je vrstva kameniva zpev. cementem na ochranné vrstvě ze štěrkodrti. Plochy z žulové mozaiky 60/ suchá cement. malta 40, kamenivo zpevněné cementem 150mm, štěrkodrť 200mm. Celková tl. je mm. Plochy z žulové dlažby 100/100 - lože z písku Technická zpráva 5

6 30mm, kamenivo zpevněné cementem 180mm a štěrkodrť 170mm. Celková tl. je 480mm. Podklad z kameniva zpev. cementem musí být upraven pro možnost odvedení dešťových vod do podkladu, vytvořením trhlin ve vzdálenosti 3,0-5,0 m vložkami, vibračním diskem, proříznutím, jádrovými vrty a pod.. Pochůzí plochy jsou dimenzovány na občasné pojíždění motorovými vozidly. Na pláň komunikací bude položena tkaná geotextilie PP40 pro zvýšení únosnosti a separaci málo vhodných a podmínečně vhodných zemin, což vyplývá ze zpracovaného IGP. Předpokládá se rovněž, že se měřením neprokáže normová únosnost v aktivní zóně silniční pláně vyjádřená hodnotou modulu přetvárnosti z 2. zatěžovacího cyklu Edef,2 > 45 MPa ve smyslu ČSN a TKP č. 4 a 5. Bude nutno přistoupit k sanaci. Způsob a tloušťka sanace budou upřesněny na základě zjištěné únosnosti zemin v rostlém stavu. Případná úprava zemin v aktivní zóně bude upřesněna na základě výsledků průkazních zkoušek, zpracovaných ve smyslu ČSN a TP 94. Toto opatření bude uplatněno v případě prúkazu zatěžovací zkouškou a rozhodnutí technického dozoru investora. Ve výkazu výměr je zahrnuto cca 70 % plochy podle rozhodnutí investora. Veškeré násypy a zemní konstrukce budou provedeny z hutněných materiálů, které svými vlastnostmi vyhovují požadavku ČSN Kontrola hutnění bude prováděna v závislosti na charakteru použitých materiálech dle ČSN Vzhledem k rozsahu provedeného předběžného GTP je potřebné při realizaci operativně reagovat na skutečný stav podloží a na pláni zem. tělesa. f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace Náměstí Míru Odvodnění povrchů ploch je řešeno příčným sklonem vnějších ploch k vnitřní hraně vozovky, kam budou spádovány i plochy střední části náměstí. v úžlabí budou umístěny bodové odvodňovače (uliční vpusti typové betonové s litinovou mříží). U muzea napříč uličním prostorem bude položen štěrbinový žlab, zaústěný do vpustě V8. Vpusti budou přípojkami DN 150 zaústěny do kanalizace (mimo SO 01). Při napojení na splaškovou, resp. jednotnou kanalizační stoku budou provedeny u vpustí zápachové uzávěry (sifony). Pláň vozovek a ploch bude odvodněna příčným a podélným sklonem do podél. drenáží z PVC trub DN 110, se ŠP obsypem a ložem, jež jsou zaústěny do uličních vpustí a drenážních šachet z polypropylenu. Drenážní šachty jsou DN 300 s usazovacím prostorem pro splaveniny, s prstencem betonovým a s betonovým poklopem přesypaným. Pláň zpevněných ploch je dále odvodněna příčným a podélným sklonem podsypné ochranné vrstvy ze ŠD. Ulice Radniční Odvodnění povrchů ploch je řešeno příčným sklonem vnějších ploch k excentricky položenému úžlabí. V něm budou umístěny bodové odvodňovače (uliční vpusti s litinovou mříží, zkrácené z polypropylénu). Vpusti budou přípojkami DN 150 zaústěny do kanalizace (mimo SO 01). Při napojení na splaškovou, resp. jednotnou kanalizační stoku budou provedeny u vpustí zápachové uzávěry (sifony). Pláň vozovek a ploch bude odvodněna příčným a podélným sklonem do podél. drenáží z PVC trub trub DN 110, se ŠP obsypem a ložem, jež je zaústěndo drenážní šachty z polypropylenu. Drenážní šachta DN 300 s usazovacím prostorem pro splaveniny, s prstencem betonovým a s betonovým poklopem přesypaným Pláň zpevněných ploch je dále odvodněna příčným a podélným sklonem podsypné ochranné vrstvy ze ŠD. Technická zpráva 6

7 g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Cílem návrhu celého dopravního řešení bylo umožnit v zájmovém prostoru základní dopravní obsluhu za přísně stanovených podmínek omezujících automobilovou dopravu. Svislé dopravní značení Prostor náměstí Míru je řešen jednosměrným provozem dvoupruhovou komunikací s možností krátkodobého zastavení vozidel dopravní obsluhy. Vzhledem k významu náměstí a přednosti pěších nad motorovou dopravou bude rychlost omezena na 20 km/h svislou dopravní značkou B20a umístěnou při vjezdu do náměstí. Jednosměrný provoz je určen dopravní značkou P4 a C1 při vjezdu do náměstí a tato značka bude osazena také při výjezdu cyklistů z ulic Pivovarská a Národní, kde platí zákaz vjezdu motorových vozidel B11. do ulice Horní a Radniční mezi lékárnou a samoobsluhou. Tam, kde výjezd z náměstí není možný je osazena svislá dopravní značka B1 nebo B11. B11 rovněž umožňuje vjezd cyklistům do náměstí ulicemi Pivovarská a Národní. Parkovací stání jsou doprovázena svislou dopravní značkou IP13b a stání vyhrazená pro MěÚ Rýmařov před radnicí jsou označena svislu dopravní značkou IP12 s dodatkovou tabulkou E12 V pracovní dny hod. 6x MěÚ Rýmařov. Ulice Radniční je navržena jako zóna pro pěší a cyklisty a je označena svislou dopravní značkou IP25a při vstupu z náměstí a při vstupu z ulice Jungmannova, odkud se uvažuje vjezd dopravní obsluhy do pěší zóny. Výjezd z pěší zóny do Jungmannovy ulice je označen svislou dopravní značkou IP25b. Ostatní svislé dopravní značení v navazujících uličních prostorách zůstává nezměněno. Jedná se o řešení pomocí SDZ základní velikosti s reflexní folií tř. 1, na sloupcích ocelových žárově zinkovaných DN 60 mm. Sloupky kotveny do AL patek. Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN a TP 65 II. vydání (Zásady značení na pozemních komunikacích). Vodorovné dopravní značení Podél dvoupruhové komunikace na náměstí Míru bude vyznačena vodorovná značka V4 (vodící čára) v podobě žulové krajníku š=300 mm oddělující jízdní pruhy od nepojížděné centrální plochy náměstí a chodníků v barevném odlišení dlažby. Parkovací stání budou vyznačena vodorovnou dopravní značkou V10b v odlišné barvě dlažby s tím, že délka oddělujících čar bude pouze 3 m od hrany stání. h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu Předpokládáme provádění po částech za plného pěšího a omezeného provozu automobilového. Ve všech fázích výstavby musí být nepřerušená dostupnost všech objektů pro vozy HZS a lékařské ZS. Je třeba řešit i možnost zásobování občanské a obchodní vybavenosti i za cenu předzásobení obchodních zařízení po dohodě s vedením stavby. Podrobné řešení postupu provádění stavby je řešeno v samostatné části PD - ZOV. Veškeré výkopy musí být řádně ohrazeny a označeny. Při veškerých pracech v blízkosti podzemních vedení budou dodrženy podmínky správců, aby nedošlo k poškození zařízení v jejich správě. Pro výstavbu pozemních komunikací obecně platí Technické kvalitativní podmínky z vydané MD ČR. Pro zemní práce je třeba respektovat kap. 4 TKP, pro podkladní vrstvy PK kap. 5 TKP, kap 9 TKP pro kryty z dlažeb a dílců, kap. 10 TKP pro provádění obrubníků. Zároveň je třeba bezpodmínečně dodržet ustanovení veškerých ČSN vztahujících se k řešeným konstrukcím. Technická zpráva 7

8 Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Budou splněny podmínky stavebního povolení č. 05/2011ze dne , vydaného pod zn. DASH 254/2011 BUC/24. Rovněž budou dodrženy obecné předpisy pro bezpečnost práce a práce ve stavebnictví, zejména vyhl. 309/2006 Sb v platném znění, bližší požadavky na BOZP při práci na staveništích řeší nařízení vlády č.591/2006sb. Zhotovitel zabezpečí vytýčení podzemních sítí. Při provádění zemních prací musí dodavatel postupovat dle ustanovení platných předpisů a ČSN. Budou dodrženy podmínky jednotlivých správců vedení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem, či dovozcem. i) vazba na případné technologické vybavení Není řešena. j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů Souřadnice osy trasy a výškové řešení trasy jsou přiloženy v příloze TZ. Vytýčení drenážních šachet je uvedeno v situaci odvodnění Vč.8., Obruby a podrobnosti ve Vč.9. k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Celá stavba je řešena v souladu požadavky vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN vč. změny Z1. Celá plocha výstavby bude následně užívána v režimu pěší zóny s omezeným provozem motorových vozidel. Jedná se zejména o zřízení stání pro případné imobilní návštěvníky. V souladu s platnou legislativou bude na náměstí provedena umělá vodící linie pro osoby s poruchou zraku a orientace od vstupu do radnice k přirozené vodící linii průčelí staveb obvodu náměstí. Budou použity speciální kamenné dlaždice s drážkami, budou vyrobeny v souladu s TN TZUS (povrchová úprava bude stejná jako u betonové lažby COMCON VL26). Na konci ul. Radniční, kde je navržena snížená obruba u vstupu do křižovatky ul. Havlíčkova - Pivovarská bude proveden podél snížené obruby varovný pás ze slepecké betonové dlažby v šíři 400 mm. Přílohy: Souřadnice směrového řešení, výškové řešení Drenážní šachta DN 300 Štěrbinový žlab 200/200 Technické standardy Výkaz kubatur Technická zpráva 8

9 Vytyčovací hodnoty osy komunikací Název projektu: tr1 Popis: Radnicni Název směrového řešení: tr1 Popis: Radnicni Styl: default Vstupní koeficient: STANIČENÍ SEVERNÍ VÝCHODNÍ ZU ( 1) KU ( 2) Směr tečny: S 59^52'56.33" Z Délka tečny: Název projektu: TR2 Popis: namesti Název směrového řešení: TR2 Popis: namesti Styl: default Vstupní koeficient: STANIČENÍ SEVERNÍ VÝCHODNÍ ZU ( 1) PC ( 2) Směr tečny: J 29^52'30.04" Z Délka tečny: Prvek: Oblouk PC ( 2) V ( ) S ( 6) PT ( 7) Poloměr: Úhel: 88^02'05.08" Vlevo Stupeň křivosti(oblouk): 636^37'11.18" Délka: Tečna: Tětiva: Střední pořadnice: Vnější z: Směr tečny: J 29^52'30.04" Z Radiální směr: S 60^07'29.96" Z Směr tětivy: J 14^08'32.50" V Radiální směr: J 31^50'24.96" Z Směr tečny: J 58^09'35.04" V PT ( 7) PC ( 3) Směr tečny: J 58^09'35.04" V Délka tečny: Technická zpráva 9

10 Prvek: Oblouk PC ( 3) V ( ) S ( 8) PT ( 9) Poloměr: Úhel: 89^33'17.98" Vlevo Stupeň křivosti(oblouk): 636^37'11.18" Délka: Tečna: Tětiva: Střední pořadnice: Vnější z: Směr tečny: J 58^09'35.04" V Radiální směr: J 31^50'24.96" Z Směr tětivy: S 77^03'45.97" V Radiální směr: J 57^42'53.01" V Směr tečny: S 32^17'06.99" V PT ( 9) PC ( 4) Směr tečny: S 32^17'06.99" V Délka tečny: Prvek: Oblouk PC ( 4) V ( ) S ( 10) PT ( 11) Poloměr: Úhel: 92^51'12.90" Vlevo Stupeň křivosti(oblouk): 636^37'11.18" Délka: Tečna: Tětiva: Střední pořadnice: Vnější z: Směr tečny: S 32^17'06.99" V Radiální směr: J 57^42'53.01" V Směr tětivy: S 14^08'29.47" Z Radiální směr: S 29^25'54.08" V Směr tečny: S 60^34'05.92" Z PT ( 11) PC ( 5) Směr tečny: S 60^34'05.92" Z Délka tečny: Prvek: Oblouk PC ( 5) V ( ) S ( 12) PT ( 13) Poloměr: Technická zpráva 10

11 Úhel: 89^33'24.04" Vlevo Stupeň křivosti(oblouk): 636^37'11.18" Délka: Tečna: Tětiva: Střední pořadnice: Vnější z: Směr tečny: S 60^34'05.92" Z Radiální směr: S 29^25'54.08" V Směr tětivy: J 74^39'12.06" Z Radiální směr: S 60^07'29.96" Z Směr tečny: J 29^52'30.04" Z PT ( 13) KU ( 1) Směr tečny: J 29^52'30.04" Z Délka tečny: Psaný podélný profil Název projektu: tr1 Popis: Radnicni Název směrového řešení: tr1 Popis: Radnicni Styl: default Název výškového řešení: tr1 Popis: Radnicni Styl: default Vstupní koeficient: STANIČENÍ VÝŠKA Prvek: Parabola ZZ V KZ Délka: Vstupní sklon: Výstupní sklon: r = ( g2 - g1 ) / L: K = l / ( g2 - g1 ): Střední pořadnice: KZ ZZ Sklon tečny: Délka tečny: Prvek: Parabola ZZ V KZ Délka: Vstupní sklon: Výstupní sklon: Technická zpráva 11

12 r = ( g2 - g1 ) / L: K = l / ( g2 - g1 ): Střední pořadnice: KZ KU Sklon tečny: Délka tečny: Drenážní šachta -S300 Rozměry Vnější průměr šachty mm 355 Vnitřní průměr šachty mm 300 Jmenovitý průměr šachty (podle DIN ) DN 300 Jmenovitý průměr vyústění Rozměr C DN = 200 mm 890 Rozměr D * (s lapačem nečistot) mm 690 Rozměr T * (s lapačem nečistot) Technická zpráva 12

13 mm 290 Standardní dodávka se skládá z těchto prvků šachta Ø 300 mm, výška 900 mm plastové víko s dětskou pojistkou - pochůzné záslepka připojovacího otvoru - jeden kus Volitelné příslušenství prodlužovací díl 1230 mm prodlužovací díl 630 mm připojovací díly pro jednotlivé typy drenážního potrubí nebo KG potrubí litinové poklopy o nosnosti 1,5 t, 12,5 t, 40 t, podle místních podmínek lze použít i jakékoliv betonové poklopy s rámečkem nebo kónusem, dodávané tuzemskými výrobci litinová mříž, koš na nečistoty Technická zpráva 13

14 Technická zpráva 14

15 Technická zpráva 15

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Atelier Kobera s.r.o Puchmayerova 378,, 375 01 tel. 385 7324 36 kobera@atelierkobera.cz ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MLÁDEŽE Na p.č. 1035/24, 1035/6, 1035/37, 1035/38 k.ú. DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1

2013-051 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU C PDPS ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE V PODZÁMECKÉM PARKU. 1.1 Technická zpráva... 1 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1 Technická zpráva... 1 1) Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Stavba... 2 1.2. Objednatel... 2 1.3. Projektant... 2 1.4. Základní charakteristiky... 2 2) Stručný technický popis

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM

7337-25 BPO 6-76982a PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Mariánské Lázně, rekonstrukce Nákladní ulice. 18 Stupeň projektu PST 19.12.2012 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX ZMĚNA a ZMĚNA TYPU SVÍTIDLA 18.4.2013 DATUM JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení...

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA P.P.Č. 1486/1 U UL. LIBERECKÁ, CHRASTAVA Dokumentace pro stavební povolení SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva 2. Přehledná situace 3. Situace 1 : 200 4. Situace výškopisu a

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011

Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích dne Vyřizuje: Vladimír Dočkal e-mail: dockal@muiv.cz 29.3.2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI 232/2011 tel/fax:

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více