Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-D815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183148"

Transkript

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: CESTINA MAGYAR POLSKI 2 CE Strucný Návod 1. Píprava 1 Pipojte baterii. 1 Nabijte baterii ( 13). Spodní strana kamery BATT. Poznámky: Po zakoupení nejsou baterie nabity. Ped pouzitím je proto nutné baterie dobít. Pouzívejte baterie JVC BNVF808U/ VF815U/VF823U. Pouzívání bzných baterií jiných znacek nez JVC mze poskodit vnitní nabíjecí obvod. 2. Nahrávání Videa 1 Otevete LCD displej. 1 2 Pepnte hlavní spínac do polohy 2 "REC" ( 11). 3. Pehrávání 1 Pepnte hlavní spínac do polohy "PLAY" 1 ( 11). 2 Obrazovka se na piblizn 3 sekundy 2 rozsvítí. 16:9 BLANK MENU 16:9 WIDE SCREEN CE 3 2 Vlozte kazetu ( 2 15). Ujistte se, ze prhledná OPEN/ EJECT strana smuje ven. Poznámky: Ped zahájením skutecného nahrávání dle itého materiálu prove te zku ební nahrávání a pehrávání nahraných dat ke kontrolu, ze jsou obraz a zvuk nahrávány správn. Ze zacátku doporucujeme pro nahrávání pou ívat nastavení AUTO, rezim A. 3 Pehrávání zahájíte volbou 3 B/~~ ( 8). Poznámky: Ped pouzitím doporucujeme vycistit hlavy videa. Pokud delsí dobu kameru nepouzíváte, mohly by být hlavy zaspinné. Doporucujeme provádt pravidelné cistní hlav videa pomocí cisticí kazety (voliteln). Poznámky: Pehrávání obrazu na pipojeném televizoru ( 30). v PUSH 3 Nahrávání zahájíte stiskem spustit/zastavit 3 nahrávání. Poznámky: Nastavení data a casu ( 14). CESTINA 4 CE Pectte Si Jako První! Ped záznamem dlezitého videa si nejprve nahrajte zkusební záznam. Pehrajte si zkusební záznam a ujistte se, zda byly obraz i zvuk správn zaznamenány. Ped pouzitím doporucujeme vycistit video hlavy. Pokud jste kameru delsí dobu nepouzívali, mohou být hlavy znecistné. Doporucujeme provádt pravidelné cistní hlav pomocí cistící kazety (volitelná soucást). Kazety i kameru uchovávejte ve vhodném prostedí. Videohlavy se mohou snáze zaspinit, pokud jsou kazety a videokamera ulozeny v prasném prostedí. Kazety by se mly vyjmout z kamery a ulozit do obal. Videokameru skladujte v sácku nebo v jiném obalu. Dlezité videozáznamy nahrávejte v rezimu SP (Standardní pehrávání). Rezim LP (Dlouhá Hláska Pehrávání) umozuje nahrát na kazetu o 50% záznamu více nez rezim SP (Standardní pehrávání), ale pi pehrávání mze dojít k mozaikovému sumu zálezí na charakteristikách kazety a na prostedí, ve kterém je kamera pouzívána. Pro dlezité nahrávky tedy doporucujeme pouzívat rezim SP. Bezpecnost a spolehlivost. V této kamee se doporucuje pouzívat výhradn originální akumulátory a doplky JVC. Tento produkt obsahuje patentované a jiné zákonem chránné technologie a bude pracovat pouze s bateriemi Data Battery od spolecnosti JVC. Pouzívejte akumulátory JVC BN-VF808U/BN-VF815U/BN-VF823U. Pouzití bzných akumulátor od jiných výrobc nez JVC mze zpsobit poskození vnitní soustavy nabíjecích obvod. Pouzívejte výhradn kazety s oznacením Mini DV. Pamatujte, ze tatozkamera není kompatibilní s ostatními formáty digitálního videa. Doporucujeme pouzívat znackové kazety JVC. Tato kamera je kompatibilní se vsemi znackami komercn dostupných kazet odpovídajících standardu MiniDV, ale znackové kazety JVC jsou navrzeny a optimalizovány pro maximalizaci výkonu vasí kamery. Pamatujte, ze tato kamera je urcena pouze pro soukromé pouzití spotebitel. Jakékoli komercní vyuzití bez píslusného povolení je zakázáno. (Dokonce i v pípad, ze pro osobní zábavu natácíte napíklad zábavná show, pedstavení ci veejné produkce, se drazn doporucuje obstarat si pedem potebné povolení). NENECHÁVEJTE pístroj - na místech s teplotou pesahující 50 C. - na místech s extrémn nízkou vlhkostí (pod 35%) nebo s extrémn vysokou vlhkostí (80%). - na místech vystavených pímému slunecnímu záení. - v lét v uzaveném vozidle. - poblí topidel. LCD monitor je vyroben vysoce pesnou technologií. Cerné nebo jasné svtelné body (cervené, zelené nebo modré) se vsak mohou na LCD monitoru neustále zobrazovat. Tyto body nejsou zaznamenávány do obrazu. Nejedná se zádnou závadu jednotky. (Efektivní body: více nez 99,99%). Nenechávejte akumulátory v kamee v pípad, e ji nebudete pouzívat a pravideln kontrolujte funkcnost kamery. Pectte si také "Upozornní" na stranách O Akumulátorech NEBEZPECÍ! Nepokousejte se akumulátory demontovat nevyhazujte je do ohn a nevystavujte je vysoké teplot, nebo by mohlo dojít k pozáru nebo explozi. VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby se akumulátor nebo jeho kontakty dostaly do styku s kovovými pedmty, mohlo by dojít ke zkratu nebo pozáru. Ukázku vypnete nastavením "DEMO REZIM" na "VYPNUTO" ( 20, 23). CE 5 Bezpecnostní Opatení VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PÍSTROJ DE-TI ANI VLHKOSTI, ABY NEMOHLO DOJÍT K PO ÁRU NEBO ÚRAZU. Jezli pístroj instalován ve skíce nebo na polici, zajistte, aby byl na vsech stranách pístroje dostatecný prostor zajis ující dostatecnou ventilaci (10 cm nebo více po obou stranách, nahoe a vzadu). Nezakrývejte vtrací otvory. (Jsou-li vtrací otvory zakryté novinami nebo odvy atd.

3 , vznikající teplo nemze odcházet.) Nepokládejte na pístroj zádné zdroje oteveného ohn, jako napíklad zapálené svícky. Pi likvidaci baterií je teba zvazovat otázky ochrany zivotního prostedí a písn dodrzovat místní pedpisy nebo zákony platné pro likvidaci tchto baterií. Nevystavujte tento pístroj odkapávajícím nebo stíkajícím kapalinám. Nepouzívejte tento pístroj v koupeln ani na jiných místech s vodou. Neumíst ujte na tento pístroj také zádné nádoby naplnné vodou nebo kapalinami (napíklad kosmetiku nebo léky, kvtinové vázy, rostliny v kvtinácích, sálky atd.). (Jestlize do tohoto pístroje vnikne voda nebo jiná kapalina, mze dojít k pozáru nebo k úrazu elektrickým proudem.) Nemite objektivem pímo do slunce. Mohlo by dojít k poranní zraku nebo k poruse vnitních obvod. Existuje také riziko pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNNÍ: Abyste pedesli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skíku. Uvnit nejsou zádné díly, které byste mohli jako uzivatelé opravit. Servis penechejte kvalifikovanému personálu. Nebudete-li AC adaptér delsí dobu pouzívat, je vhodné odpojit jeho sí ovou ru ze zásuvky. UPOZORNNÍ: Tato kamera je urcena k pouzití s barevným televizním signálem typu PAL. Nelze ji pouzívat k pehrávání na televizorech s jiným standardem. Nahrávání a pehrávání záznamu na LCD displeji je vsak mozné provádt kdekoliv. Tento produkt obsahuje patentované a jiné zákonem chránné technologie a bude pracovat pouze s bateriemi Data Battery od spolecnosti JVC. Pouzívejte baterie JVC BN-VF808U/BN- VF815U/BNVF823U a k jejich nabíjení nebo k napájení kamery ze sí ové zásuvky pouzívejte dodávaný univerzální AC adaptér. (Pro pipojení do sí ových zásuvek rzných konstrukcí mze být nutný pevodník.) POZNÁMKY: Typový stítek (stítek s výrobním císlem) a bezpecnostní upozornní jsou uvedená na dn nebo na zadní stn hlavní jednotky. Typový stítek a bezpecnostní upozornní AC adaptéru jsou uvedeny na jeho horní a dolní stran. VAROVÁNÍ: Akumulátory nesmejí být vystaveny nadmernému teplu, jako napr. od slunce, ohne apod. UPOZORNNÍ: Sít ová zástrcka musí zstat dobe pístupná. UPOZORNINI: Následující poznámky se zabývají mozným fyzickým poskozením kamery a poranním uzivatele. Pi nosení videokamery k ní mjte vzdy pipevnný popruh a pouzívejte jej. Penásení nebo drzení kamkordéru za LCD displej mze zpsobit jeho pád nebo poruchu. Dbejte na to, aby se do otvoru pro kazetu nezachytil prst. Nenechávejte s videokamerou manipulovat dti, které jsou k tomuto druhu zranní obzvlást náchylné. Nepouzívejte stativ na nestabilních ci nerovných plochách. Mohl by se pevrhnout a kamera by se mohla vázn poskodit. UPOZORNINI: Pipojení kabel (Audio/Video, S-Video, atd.) ke kamee a její ponechání na televizoru se nedoporucuje, protoze potáhnutí za kabely mze zpsobit její pád s následným poskozením. CESTINA 6 CE Vázený zákazníku, [Evropská unie] Tento prístroj je v souladu s platnými evropskými smernicemi a normami ohledne elektromagnetické kompatibility a bezpecnosti elektrických prístroj. Evropský zástupce spolecnosti Victor Company of Japan Limited je: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Nemecko Informace pro u ivatele k likvidaci star..12 Napájení Nastavení Jazyka...14 Nastavení Data/Casu...14 Nastavení Jasu Displeje Vkládání/Vyjímání Kazety.15 Sirokoúhlý Rezim 16: Nahrávání A Pehrávání 16 Základní Záznam Zbývající Cas Na Pásce...

4 Rychlé Prohlízení.. 16 Automatický/Rucní Rezim Casový Kód Transfokace Pipojení/Stih.. 30 Pipojení K Televizoru Nebo Videorekordéru.. 30 Kopírování Na Videorekordér Kopírování Na Video Jednotku Vybavenou Konektorem DV (Digitální Kopírování) Pipojení K Osobnímu Pocítaci.. 32 Normální Pehrávání Promnné Rychlé Vyhledávání. 19 Vyhledávání Cástí Bez Záznamu Odkazy 33 Odstraování Potízí Upozornní Uzivatelská Údrzba..

5 . 38 Technické Údaje Názvosloví CESTINA 8 CE Zacínáme Informace K Návodu Ovladac ( 11) Ovládací pácka slouzí ke dvma druhm operací. Provoz 4/9 FOCUS Výbr Posute ovládací pácku nahoru. Posute ovládací pácku dol. Posute ovládací pácku vpravo A Výbr provedete pohybem pácky smrem nahoru/dol/vpravo/vlevo. QUICK REVIEW Posute ovládací pácku vlevo. B Stisknutím ovládací pácky vyberete SET. SET Píslusenství nebo AC Adaptér AP-V19E Audio/video kabel (minizástrcka ø3,5 do zástrcky RCA) Popruh na rameno ( 9) Akumulátor BN-VF808U Vícko objektivu Feritový filtr pro kabely ( 9, pro pipevnní) Poznámka: Ujistte se, ze k propojení pouzíváte dodávané kabely. Nepouzívejte zádné jiné kabely. Nasazení Krytky Objektivu K zajistní ochrany objektivu pipevnte dodané vícko objektivu ke kamee tak, jak je znázornno na obrázku.

6 2 3 1 Bhem nahrávání umístte zde. Zacínáme CE 9 Nasazení Interferencního Filtru Na kabel nasa te feritový filtr. Feritový filtr redukuje rusení. Uvolnte zarázku 3 cm Obtocte jednou Nasazení Ramenního Popruhu Oddlte podusku a konec popruhu provléknte ockem. Popruh provléknte pezkou, nastavte délku a k upevnní na míst pouzijte vodicí poutko. Pezku umístte poblíz ocka a znovu pipnte podusku. Vodicí poutko Pezka Ocko Nastavení Drzadla Otevete podusku a prove te nastavení drzadla. Ped zahájením nastavování odstrate bezpecnostní stítky pipojené k suchému zipu. Montáz Na Stativ Nasad e otvor v kamkordéru na cep stativu a poté pomocí upevovací zásuvky se sroubem zajistte na míst. Spodní strana kamkordéru CESTINA Popruh se suchým zipem 10 CE Zacínáme Rejstík V 7ON b 9 X TU J 5P W8 R 6 Y Z L S a K M Q Poznámky: Displej LCD lze otocit o 270. Na celém displeji se mohou objevit barevné skvrny. Nejedná se vsak o závadu. Rychlé zapnutí a vypnutí Kamkordér mzete rovnez zapnout/vypnout otevením/zavením displeje LCD v rezimu záznamu. Zacínáme CE 11 Ovládací Prvky a Ovladac ( 8) : Vlevo / Petácení [3] ( 18) / Rychlé prohlízení [QUICK REVIEW] ( 16) : Vpravo / Petácení dopedu [5] ( 18) : Nahoru / Pehrávání/Pauza [4/9] ( 18) / Rucní zaostování [FOCUS] ( 25) : Dol / Stop [8] ( 18) / Kompenzace protisvtla ( 26) / Bodová expozice ( 27) Stisknout: SET B Tlacítko menu [MENU] ( 20) C Tlacítko Auto [AUTO] ( 17) D Tlacítko baterie s pamtí [DATA] ( 14) E Tlacítko Start/Stop záznamu ( 16) F Pácka ovládání transfokace [T/W] ( 18) / Ovládání hlasitosti reproduktoru [VOL. +, ] ( 18) G Spínac napájení [REC, OFF, PLAY] H Tlacítko zámku I Spínac otevírání/vysunutí kazety [OPEN/EJECT] ( 15) J Uvolovací tlacítko baterie [BATT.] ( 13) K Tlacítko sirokoúhlého zobrazení 16:9 [16:9] ( 15) /Pro hledání nenahraného úseku [BLANK] ( 19) L Tlacítko momentky [SNAPSHOT] ( 25) Dalsí Cásti Q LCD Monitor ( 10) R Poutko ramenního popruhu ( S Pídrzný popruh ( 9) T Cidlo kamery 9) (Dejte pozor, abyste nezakryli tuto cást, kde se nachází cidlo nutné pro natácení) U Stereo mikrofon V Objektiv W Reproduktor ( 18) X Kryt kazetové schránky ( 15) Y Otvor pro cep ( 9) Z Montázní lzko stativu ( 9) a Uchycení akumulátoru b Kryt konektor Poloha Spínace Napájení Nastavte hlavní vypínac pi soucasném stisku zaji ovacího tlacítka. REC: Pro zaznamenávání na pásku. OFF: Pro vypnutí videokamery. PLAY: Pro pehrání záznamu ulozeného na pásce. Konektory M Konektor digitálního videa [DV OUT] (i.link*) ( 31, 32) * i.link se vztahuje k prmyslovým specifikacím a rozsíením IEEE Logo se pouzívá u výrobk, které odpovídají standardu i.link. CESTINA Konektory jsou umístny pod kryty. N Konektor výstupu Audio/Video [AV] ( O Vstupní konektor DC [DC] ( 13) 30) Indikátory P POWER/CHARGE Kontrolka ( 13) 12 CE Zacínáme Indikace Na LCD Monitoru Pouze Behem Záznamu Videa d M S Rezim rychlosti záznamu (SP/LP) ( (Zobrazí se pouze indikátor LP.) T Indikace bhu pásku (Otácí se, kdyz pásek bzí.) U Indikace sirokoúhlého rezimu ( 15) V Indikace transfokátoru ( 18) W Pøiblizný pomìr transfokace ( 18) 22) s a ps LP i min 10 x 16:9 ZAZN u y t r 3 WH Bhem Pehrávání Videa LP ZVUK 12BITOVÝ LCD 15:55 q w 11: e x3 12 BIT L a Indikátor zbývající energie akumulátoru ( 35) B Provozní rezim ( 17) A : Automatický rezim M : Rucní rezim C : Indikace nocního natácení ( 29) : Rezim zvýraznní ( 21) D Rychlost závrky ( 29) E Indikace vyvázení bílé ( 27) F Vybraný indikátor efekt ( 29) G Vybraný indikátor Program AE ( 29) H ZVUK 12BITOVÝ / 16BITOVÝ: Indikace zvukového rezimu ( 22) (Objeví se na pibl. 5 sekund po zapnutí kamkordéru.) I LCD / : Indikátor podsvícení displeje LCD ( 22) (Zobrazí se piblizn po dobu 5 sekund bhem pepínání z vnitního na venkovní jas.) J Stabilizátor digitálního obrazu ("DIS") ( 21) (Zobrazí se pouze ukazatel ) K Casový kód ( 17, 22) L Indikace rucního zaostování ( 25) M Datum/cas ( 14, 22) N Indikace potlacení vtru ( 22) O Indikace zvolení efektu stírání/stmívání ( 28) P : Indikace bodového ovládání expozice ( 27) : Indikace kompenzace svtla pozadí ( 26) ±: Indikace nastavení expozice ( 26) : Indikace uzamcení clony ( 26) Q REC: (Objeví se bhem záznamu.) ( 16) FOTO: (Objeví se pi poizování momentky). R Zbývající cas na pásku ( 16). HLEDÁNÍ VOLN MÍSTA STISK TLACÍ"STOP" PRO ZRUSENÍ HLASITOST 2 0 : 21 : : a Indikátor zbývající energie akumulátoru ( 35) 19) B Kontrolka zvukového rezimu ( 24) C Tlacítko hledání nenahraného úseku ( D Rychlost záznamu (SP/LP) ( 22) (zobrazí se pouze ukazatel LP) x-3, x3 a x10 ( 19) E Indikátor promnlivé rychlosti hledání: x-10, F 4: Pehrávání 5: Pevíjení vped/rychlé vyhledávání 3: Pevíjení vzad/rychlé vyhledávání G Datum/cas ( 14, 24) H HLASITOST: Indikátor úrovn hlasitosti ( 18) 17, 24) 9: Pauza I Casový kód ( Zacínáme CE 13 Napájení Nabíjení Akumulátoru 1 Nastavte spínac napájení na "OFF" ( 1 Sipka 11).

7 Ke zdíce DC Akumulátor BATT. Kontrolka POWER/ CHARGE K sí ové zásuvce (110V na 240V) Pokud do zaízení vlozíte zcela nabitou baterií, zabliká kontrolka POWER/CHARGE na dobu piblizn 10 sekund a poté zhasne. Pokud je provozní doba baterie i po úplném nabití velmi krátká, zivotnost baterie skoncila a je teba ji vymnit. Zakupte novou baterii. Sí ový adaptér zpracovává naptí, takze se bhem pouzívání zahívá. Zajistte, aby byl pouzíván v dobe ventilovaných prostorách. Po uplynutí 5 minut v pohotovostním záznamovém rezimu, s vlozenou kazetou a bez jakékoli akce kamera automaticky vypne napájení pivádné sí ovým adaptérem. Pokud je ke kamee pipojena baterie, spustí se její dobíjení. Konektor a kabel AC adaptéru neohýbejte a netahejte za nj. Mohlo by dojít k poskození AC adaptéru. Poznámky: 2 Vlozte baterii. 2 Zorientujte baterii tak, aby symbol (sipka) na baterii smeroval správným smerem a zasunte baterii na místo tak, aby zacvakla. Jakmile zacne blikat indikátor POWER/ CHARGE na kamkordéru, znamená to, ze nabíjení bylo zahájeno. Jakmile indikátor POWER/CHARGE zhasne, nabíjení je dokonceno. Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Odpojte napájecí adaptér od kamkordéru. Pouzívání Akumulátoru Prove te kroky 2 popsané v cásti "Nabíjení Akumulátoru". Doba záznamu se výrazn zkracuje za tchto podmínek: Opakované pouzívání transfokátoru nebo opakované zapínání pohotovostního rezimu. Casté pouzívání rezimu pehrávání. Ped delsím pouzitím se doporucuje pipravit si dostatek akumulátor, které pokryjí 3 krát delsí dobu, nez je plánovaná doba natácení. 3 Pipojte AC adaptér. 3 Poznámky: Vyjmutí Akumulátoru Stisknete tlacítko BATT. a posunutím baterii uvolnete. Nabíjení/Nahrávání (pibl.) Akumulátor BN-VF808U (Soucást dodávky) BN-VF815U BN-VF823U Pozadovaná doba nahrávání 1 hod. 30 min. Maximální délka souvislého nahrávání 2 hod. CESTINA 2 hod. 40 min. 3 hod. 50 min. 4 hod. 5 min. 6 hod. 10 min. 14 CE Zacínáme Kontrola Stavu Baterie Vlozte baterii. STAV BATERIE Nastavení Jazyka Jazyk na monitoru lze zmnit ( 23). 1 Nastavte spínac napájení na "REC" nebo 1 "PLAY" ( 11). DATA ÚROVE 100% MAX CAS ZÁZN 50% 120min 0% Pokud je nastaveno na "REC", ml by být rezim záznamu nastaven na "M" ( 11). 2 Stisknte MENU. 2 3 Vyberte "NASTAVENÍ" ( ). 3 4 Vyberte "LANGUAGE", stisknte SET. 4 A Vyberte Fn Kdyz se vypínac nachází v poloze "OFF", zobrazí se priblizne po dobu 5 sekund pi rychlém stisknutí a uvolnní tlacítka a priblizn po dobu 15 sekund pi stisknutí a podrzení tlacítka na nkolik sekund. Kdyz se vypínac nachází v poloze "PLAY" nebo "REC", dalsím stisknutím tlacítka DATA obnovíte normální zobrazení. Status baterie nelze zobrazit pi pehrávání nebo pi nahrávání. Jestlize se i po nkolikanásobném stisknutí tlacítka DATA namísto stavu baterie zobrazí hlásení "CHYBA KOMUNIKACE", doslo pravdpodobn ke vzniku problému s baterií. V takovém pípad se obrazte na nejblizsího prodejce JVC. Zobrazení stavu baterie se mze lisit v závislosti na zmn okolních podmínek, pokud je podsvícení LCD nastaveno na automatický rezim ( 22). LANGUAGE ENGLISH FRANCAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO SET RETURN 2 SET 5 Vyberte pozadovaný jazyk, stisknte SET. 5 Stisknutím se mzete kdykoliv vrátit do obrazovky pedchozího menu/nastavení. 6 Stisknte MENU. 6 Nastavení Data/Casu Datum/cas je vzdy zapsán na pásce, ale jeho zobrazení mze být zapnuto nebo vypnuto ( 22, 24). Prove te kroky 1 3 popsané v cásti 13 "Nastavení Jazyka". 1 Vyberte "NAST HODIN", stisknte SET 1 nebo. A Vyberte Fn Pouzití Napájení Stídavým Naptím Prove te kroky 3 popsané v cásti "Nabíjení 3 Akumulátoru" ( 13). NAST HODIN DATE. MONTH. YEAR 24h 11:13 ZPT Poznámka: Ped odpojením napájecího zdroje se ujistte, ze je napájení kamery vypnuto. Pokud to neudláte, mze to mít za následek poruchu kamery. B SET NASTAVIT 2 Vaberte pozadovaný formát zobrazení 2 data, stisknte SET. Opakováním tohoto kroku zadáte formát zobrazení casu (vyberte jej pomocí 24h nebo "12h"), msíce, data, roku, hodin a minut. Stisknutím se mzete kdykoliv vrátit do obrazovky pedchozího menu/nastavení. 3 Stisknte MENU. 3 Zacínáme CE 15 Nastavení Jasu Displeje Prove te kroky 1 2 popsané v cásti 12 "Nastavení Jazyka" ( 14). 1 Vyberte "DISPLEJ" ( ). 1 2 Vyberte "JAS LCD", stisknte SET. 2 A Vyberte Zkontrolujte, jestliokénko OPEN/ na kazet smuje ven EJECT Zámek ochrany proti vymazání Kazetová schránka JAS LCD ±0 zaklapne na své místo. 2 SET Kryt kazetové schránky 3 Zavete kryt kazetové schránky, az 3 Poznámky: Pokud se kazetová schránka ani po nkolika sekundách neoteve, zavete znovu kryt kazetové schránky a postup zopakujte. Poté kameru vypnte a opt zapnte. Pokud se páska správn nezavede, zcela otevete kryt kazetové schránky a vyjmte kazetu. O chvilku pozdji ji opt zalozte. Pokud kameru náhle pesunete ze studeného prostedí do teplého, pockejte chvíli ped otevením krytu kazetové schránky.

8 3 Vyberte si píslusný jas a stisknte SET. 3 4 Stisknte MENU. 4 Stisknutím se mzete kdykoliv vrátit do obrazovky pedchozího menu/nastavení. Vkládání/Vyjímání Kazety Pokud chcete vlozit nebo vysunout kazetu, musíte kameru zapnout. 1 Posute a podrzte OPEN/EJECT ve smru 1 sipky a poté tazením otevete kryt kazetové schránky dokud nezaklapne, potom otevete kryt drzáku kazety, dokud se nezajistí v otevené poloze. 2 Vlozte nebo vyjmte pásku a stisknutím 2 "PUSH" zavete kazetovou schránku. Pi zavírání kazetové schránky vzdy stisknte pouze cást oznacenou "PUSH". Jakmile je kazetová schránka uzavena, zacne se automaticky usazovat. Vyckejte, az se zcela usadí a teprve poté zavete kryt kazetové schránky. Kdyz je akumulátor tém vybit, nemusí být mozné uzavít kryt kazetové schránky. Nepokousejte se jej zavít silou. Vymte vybitý akumulátor za pln nabitý nebo kameru pipojte k napájení ze sít. Sirokoúhlý Rezim 16:9 Video lze zaznamenávat ve formátu 4:3 a ve formátu 16:9. Implicitn je kamera nastavena na záznam videa ve formátu 16:9. 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Kazdým stisknutím 16:9 zmníte velikost 2 obrazovky. CESTINA 16:9 4:3 Poznámka: Nahráváte-li video ve formátu 16:9, mze se obraz pi pehrávání na televizoru s pomrem stran 4:3 jevit mírn vertikáln roztazený ( 22, 24). 16 CE Príprava: Nahrávání A Pehrávání Základní Záznam Napájení ( 13). Vlozte kazetu ( 15). Sejmte kryt objektivu ( 9). Zcela otevete LCD monitor ( 10). Vyberte video ve formátu 4:3 nebo 16:9 (sirokoúhlý formát) ( 15). Ovladac Transfokátoru Spínac napájení ZÁDNÁ PÁSKA! Zobrazí se, pokud pi stisknutí tlacítka spustní/zastavení záznamu není vlozená páska. POUZIJTE CISTlCÍ KAZETU Objeví se, kdyz je bhem záznamu na hlavách detekováno znecistní. Pouzijte dokoupitelnou kazetu ( 4). Zbývající Cas Na Pásce Piblizný zbývající cas na pásce se zobrazuje na displeji. Symbol " ---min " znamená, ze videokamera pocítá zbývající cas. Jakmile zbývající cas dosáhne 2 minut, indikace zacne blikat. 62 min Tlacítko Start/Stop záznamu 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Stisknutím tlacítka START/STOP zahájíte 2 záznam. Bhem záznamu se na displeji zobrazí "ZAZN". Záznam zastavíte stisknutím START/STOP znovu. Piblizná doba záznamu Páska 30 min. 60 min. 80 min. Rezim záznamu SP 30 min. 60 min. 80 min. LP 45 min. 90 min. 120 min. Pesnost výpoctu se mze lisit podle typu pouzité pásky. Rychlé Prohlízení Umozuje zobrazit konec posledního záznamu. QUICK REVIEW Poznámky: Pokud je videokamera v rezimu nahrávání nebo v pohotovostním rezimu a po dobu 5 minut nedojde k zádné operaci kamera automaticky. Chcete-li kamkordér znovu zapnout, zavete a znovu otevete displej LCD. Pokud jsou na pásce ponechána místa bez záznamu mezi zaznamenanými scénami, je casový kód perusen a mze dojít k chybám pi provádní stihu. Abyste se této situaci vyhnuli, podívejte se na odstavec "Záznam ze stedu pásky" ( 17). Záznam v rezimu LP (Dlouhá Hláska Pehrávání) ( 22). Páska se petocí o nkolik sekund a automaticky se pehraje. Poté se uvede do stavu pauzy v pohotovostním rezimu nahrávání a ceká na dalsí snímek. Na zacátku pehrávání mze dojít ke zkreslení. Jedná se o normální jev. Opakovan posute ovladac transfokátoru, abyste zmnili nastavení zvuku na zapnuto/ vypnuto. Nahrávání A Pehrávání CE 17 Automatický/Rucní Rezim Opakovaným stisknutím tlacítka AUTO se mzete pepínat mezi automatickým a rucním rezimem zaznamenávání. Pokud je zvolen rucní rezim, objeví se na LCD monitoru indikátor "M". Automatický Rezim: A Mzete nahrávat bez pouzití jakýchkoliv speciálních efekt nebo rucních seízení. Manuální Rezim: M Nahrávání je umoznno rucním nastavením rzných funkcí. Jezli bhem záznamu ponechána cást pásky prázdná, bude casový kód perusen. Kdyz je záznam znovu spustn, casový kód zacíná opt od "00:00:00". Aby k tomuto nedocházelo, prove te v následujících pípadech "Záznam ze stedu pásky" ( 17); Pi optovném natácení po pehrání poízeného záznamu. Kdyz dojde bhem natácení k perusení napájení. Kdyz je páska bhem natácení vyjmuta a poté znovu vlozena. Pi natácení s pouzitím cástecn nahrané pásky. Pi optovném natácení po natocení scény a následném otevení/uzavení krytu kazetové schránky. M Casový Kód Bhem záznamu se na pásku zaznamenává casový kód. Tento kód se pouzívá pro urcování polohy zaznamenané scény na pásce bhem pehrávání. Displej Sekundy Minuty 1 2 : 3 4 : 24 Casový kód nelze vynulovat. Bhem pevíjení vped a vzad se indikace casového kódu nemní plynule. Casový kód je zobrazen pouze tehdy, kdyz je "CASOVÝ KÓD" nastaven na "ZAPNUTO" ( 22).

9 Poznámky: Snímky (25 snímk = 1 sekunda) Záznam ze stedu pásky 1 Pehrajte pásku nebo pouzijte vyhledávání cástí bez záznamu ( 19) a naleznte místo, odkud chcete zacít zaznamenávat záznam. Poté pejdte do rezimu statického pehrávání ( 18). 2 Nastavte hlavní vypínac do polohy "REC" ( 11) a spus te nahrávání. Zacátek záznamu Cást se záznamem Prázdná cást CESTINA 1234 Nahraná páska 1, 3 a 4, casový kód zacíná pocítac od "00:00:00" (minuta: sekunda: snímek). 2, casový kód pokracuje od císla posledního casového kódu. 18 CE Nahrávání A Pehrávání Transfokace Oddálení W VOL.+ Normální Pehrávání Piblízení T VOL. +/ Spínac napájení W: Sirokoúhlý zábr T: Telefoto 16:9 BLANK 4/ MENU Reproduktor Vyuzitím optické transfokace mzete objekt piblízit az 33X. Piblízení obrazu nad hodnotu 33X násobku je provádno prostednictvím digitálního zpracování obrazu a nazývá se digitální transfokace. Digitální transfokace mze dosahovat az 800X násobného piblízení. Nastavte (ZOOM) na [66X] nebo [800X] ( 21). Optická transfokace (az 33X) 1 Vlozte kazetu ( 15). 1 2 Nastavte spínac napájení na "PLAY" 2 ( 11) Digitální transfokace (az 800X) Poznámky: SET Výse uvedená obrazovka (vztahující se k ovládací pácce ( 8)) bude zobrazena na LCD monitoru po dobu piblizn 3 sekund. Makroskopické zábry do vzdálenosti pedmtu piblizn 5 cm lze provádt po nastavení ovladace transfokátoru do krajní polohy smrem k "W". Piblizujete-li objekt blízko objektivu, mze jej kamera automaticky oddálit-zálezí na vzdálenosti objektu. V takovém pípad nastavte moznost "TELE MAKRO" na "ZAPNUTO" ( 21). 3 Pehrávání zahájíte stisknutím, stisknte 3 tlacítko 4/9. Chcete-li pozastavit normální pehrávání, stisknte tlacítko 4/9. Pokud je pehrávání pozastaveno déle nez 3 minuty, kamkordér pejde automaticky do rezimu zastavení. V rezimu zastavení mzete stisknutím 3 pevinout pásku zpt nebo stisknutím 5 pevinout pásku dopedu. Chcete-li zobrazit obrazovku prvodce, stisknte tlacítko SET. Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknete tlacítko 4/9. Pehrávání zastavíte stisknutím 8. Nastavení hlasitosti reproduktoru Posunutím ovladace transfokátoru (VOL.+/) smrem k "+" zvýsíte hlasitost a smrem k "" snízíte hlasitost. Nahrávání A Pehrávání CE 19 Poznámky: Pehrávaný obraz lze zobrazit na LCD monitoru, v hledácku nebo na pipojeném televizoru ( 30). Pokud rezim zastavení trvá déle nez 5 minut v pípad, ze je kamera napájena z baterie, dojde k automatickému vypnutí kamery. Jezli ke konektoru AV pipojen kabel, zvuk se neozývá z reproduktoru. Vyhledávání Cástí Bez Záznamu Pomáhá nalézt místo, kde byste uprosted pásky mli zacít se záznamem, aby nedoslo k perusení casového kódu ( 17). 1 Prove te kroky 1 2 popsané v cásti 12 "Normální Pehrávání" ( 18). 2 Stisknte BLANK. HDV Objeví se v pípad, ze jsou nalezeny obrázky zaznamenané ve formátu HDV. Obrázky ve formátu HDV nelze pomocí této kamery pehrávat. Objeví se indikace "HLEDÁNÍ VOLN MÍSTA" a kamera automaticky spustí vyhledávání vped nebo vzad a poté se zastaví v míst, které je na pásce piblizn 3 sekundy ped zacátkem detekované cásti bez záznamu. Chcete-li zrusit funkci hledání prázdných míst, stisknte tlacítko 8 nebo BLANK. Promnné Rychlé Vyhledávání Umozuje vyhledávání obma smry s promnlivou rychlostí v prbhu pehrávání videa. Chceteli bhem pehrávání petocit kazetu dopedu, stisknte jednou nebo dvakrát 5, pro petácení dozadu stisknte jednou nebo dvakrát 3. 3 x-10 x-3 x3 5 x10 Poznámky: Chcete-li obnovit normální pehrávání, stisknte 4/9. Bhem pehrávání stisknte a podrzte 5 nebo 3. Vyhledávání bude pokracovat, dokud budete drzet tlacítko. Jakmile tlacítko uvolníte, obnoví se bzné pehrávání. Pokud je ped vyhledáváním cástí bez záznamu stávající pozice na cásti bez záznamu, kamera vyhledává ve smru vzad. Pokud je stávající pozice na pásce v míst se záznamem, kamera bude vyhledávat smrem dopedu. Jezli bhem vyhledávání cástí bez záznamu dosazeno zacátku nebo konce pásky, kamera se automaticky zastaví. Cást záznamu kratsí nez 5 sekund nemusí být detekována. Detekovaná cást bez záznamu se mze nacházet mezi nahranými scénami. Ped zahájením dalsího záznamu se pesvdcte, ze za cástí bez záznamu není nahrána dalsí scéna. Pozor: CESTINA Bhem rychlého vyhledávání nemusí být dobe vidt nkteré cásti obrazu, zejména v levé cásti obrazovky. Nkteré cásti obrazu nemusí být bhem rychlého vyhledávání jasn viditelné na celé síce obrazovky.

10 20 CE Menu Podrobných Nastavení Zmna Nastavení Menu Tato kamera je vybavena snadno pouzitelným systémem obrazovkových menu, která zjednodusují mnoho podrobnjsích nastavení kamery ( 20-24). Spínac napájení 4 Stisknutím tlacítka SET nebo 4 Píklad: Menu FUNKCE Fn vyberte nabídku pozadované funkce. Postup nastavení závisí na vybrané funkci. FUNKCE STÍR/STMÍV OFF OFF OFF A Vyberte 2 SET PROGRAM AE EFEKT EXPOZICE VYVÁZ. BÍLÉ NASTAVIT MENU +0 AUTO KONEC MENU Vyberte polozku a poté ukoncete stisknutím tlacítka SET. MENU 5 Stisknutím tlacítka 5 1 Otevete LCD monitor ( 10). 1 2 Menu videa statického snímkování: 2 Menu pehrávání videa: Nastavte spínac napájení na "PLAY" ( 11). nebo vyberte pozadovanou funkci a poté stisknte tlacítko SET. Fn Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). Nastavte rezim záznamu na "M" ( 17). Píklad: Menu STÍR/STMÍV. A Vyberte STÍR/STMÍV VYPNUTO OFF WH Bk 3 Stisknte MENU. Objeví se obrazovka s 3 menu. Obrazovka menu videa statického snímkování Fn BÍLÝ OBRAZ CERN OBRAZ Obrazovka menu pehrávání videa PEHRÁVÁNÍ ZVUK L/R HILAS 2 SET VODOROVN ROLOVAT NASTAVIT ZPT FUNKCE STÍR/STMÍV OFF OFF OFF 6 Stisknutím tlacítka 6 OFF PROGRAM AE EFEKT EXPOZICE VYVÁZ BÍLÉ NASTAVIT MENU +0 AUTO KONEC NASTAVIT MENU KONEC Stisknutím tlacítka se vrátíte na obrazovku predchozí nabídky. nebo vyberte pozadovanou funkci a poté stisknte tlacítko SET. 7 Stisknte MENU. 7 Poznámka: Pokud chcete upravit nastavení v dalsích menu funkcí, zopakujte tento postup. Menu Podrobných Nastavení CE 21 Menu Záznamu Následující nastavení nabídky lze zmenit pouze pokud je vypínac nastaven do polohy "REC". Nabídky STÍR/STMÍV FUNKCE Fn EFEKT EXPOZICE VYVÁZ. BÍLÉ ZÁVRKA ZOOM ( ( ( ( ( Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby 28), "Efekty Stírání Nebo Stmívání". 29), "Program AE, Efekt A Efekt Závrky". 29), "Program AE, Efekt A Efekt Závrky". 26), "Ovládání Expozice". 27), "Nastavení Vyvázení Bílé". 29), "Program AE, Efekt A Efekt Závrky". PROGRAM AE ( [33X]: Jestlize je pi pouzívání digitálního transfokátoru provedeno nastavení na "33X", potom se zvtsení transfokátoru pestaví na 33X, protoze dojde k vypnutí digitálního transfokátoru. 66X: Umozuje pouzívání digitálního transfokátoru. Digitálním zpracováním a zvtsením obrazu je mozná transfokace od 33X (limit optického transfokátoru) do digitálního zvtsení 66X. 800X: Umozuje pouzívání digitálního transfokátoru. Digitálním zpracováním a zvtsením obrazu je mozná transfokace od 33X (limit optického transfokátoru) do digitálního zvtsení 800X. TELE MAKRO [VYPNUTO]: Vypíná tuto funkci. ZAPNUTO: Jezli vzdálenost k pedmtu mensí nez 1 m, nastavte "TELE MAKRO" na "ZAPNUTO". Ze vzdálenosti asi 50 cm mzete snímat objekt v co nejvtsí velikosti. V závislosti na nastavení piblízení mze dojít k rozostení obrazu. STABILIZÉR KAMERA VYPNUTO: Vypíná tuto funkci. (Zobrazí se ikona STABILIZÉR ".) (deaktivovat) " [ZAPNUTO]: Pro kompenzaci nestabilního obrazu, který je zpsoben pohybem kamery zejména pi vysokém zvtsení. Poznámky: Pesná stabilizace nemusí být mozná, jestlize jsou otesy pi drzení kamery v rukou pílis intenzivní a zálezet bude i na podmínkách natácení. Pi záznamu s kamerou na stativu tento rezim vypnte. Ikonu STABILIZÉR nelze aktivovat, kdyz je vybrána moznost "NOC" pod polozkou "PROGRAM AE", nebo "STROBOSKOP" pod polozkou "EFEKT" nebo kdyz pri stisknutí tlacítka "SNAPSHOT". CESTINA ZLEPSENÍ Umozuje vám natácet tmavé scény bez provádní úprav jasu obrazu. [AUTOÍZ.ZISK]: Celkový vzhled mze být zrnitý, ale obraz je jasný. Rychlost závrky se nastaví automaticky. Natácení AUTO: objektu pi spatném svtle s nízkou rychlostí závrky sice zajis uje jasnjsí obraz nez v rezimu AUTOÍZ.ZISK, ale pohyby objektu nejsou plynulé a pirozené. Celkový vzhled mze být zrnitý. Pokud dochází k automatickému nastavování rychlosti závrky, zobrazí se. VYPNUTO: 22 CE Menu Podrobných Nastavení Nabídky Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby [VYPNUTO]: Vypíná tuto funkci. ZAPNUTO: Pomáhá snízit sum zpsobovaný vtrem. Zobrazí se indikátor " ". Kvalita zvuku se zmní. To je normální. FILTR VTRU KAMERA REZIM ZÁZN [SP]: Nahrávání v rezimu SP (Standardní pehrávání). (Indikátor rezimu SP se na obrazovce nezobrazuje). LP: Dlouhá Hláska Pehrávání - ekonomictjsí, zajis uje 1,5 násobek délky záznamu. ZÁZNAM Poznámka: Pi pehrávání pásky zaznamenané na jiné kamee se mohou objevit bloky hluku nebo mze dojít k perusování zvuku. REZIM ZVUK [12BITOVÝ]: Umozuje videozáznam stereo zvuku na ctyech oddlených kanálech. (Odpovídá 32 khz rezimu z pedchozích model). 16BITOVÝ: Umozuje videozáznam stereo zvuku na dvou oddlených kanálech.

11 (Odpovídá 48 khz rezimu z pedchozích model). Nastavení "DISPLEJ" (krom "SIROKOÚHL.TV" a "JAS LCD") platí pouze pro snímání. Nabídky ZOBR MENU LCD: Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby Brání zobrazení displeje kamery (krom data, casu a casového kódu) na obrazovce pipojeného televizního pijímace. [LCD/TV]: Zajis uje, ze se displej kamery objeví na obrazovce televizního pijímace, ke kterému je tato kamera pipojena. [VYPNUTO]: Neobjeví se datum/cas. AUTO Kdyz je kamkordér zapnutý, zobrazí datum/cas po dobu priblizne 5 sekund. ZAPNUTO: Datum/cas se zobrazuje vzdy. [VYPNUTO]: Casový kód se nezobrazí. ZAPNUTO: Casový kód se zobrazí jak na kamee, tak na pipojeném televizoru. Bhem záznamu se nezobrazují císla snímk ( 20). Pokud chcete, aby se na vasi televizní obrazovce zobrazovaly sirokoúhlé obrázky s pomrem stran 16:9, nastavte televizní obrazovku píslusným zpsobem. [ZAPNUTO] 16:9: Pro televizory s pomrem stran zobrazení 16:9. (Indikátory 16:9 se zobrazí pouze na displeji). VYPNUTO 4:3: Pro televizory s pomrem stran zobrazení 4:3. 15, "Nastavení Jasu Displeje". [AUTO]: SVTLÝ : STANDARDNÍ Jas podsvícení displeje LCD se automaticky upravuje podle vnitrního/venkovního jasu prostredí. Jas podsvícení displeje LCD se zvý í. : Je zachován standardní jas. DATUM/CAS CASOVÝ KÓD DISPLEJ SIROKOÚHL. TV JAS LCD PODSVÍC. LCD Menu Podrobných Nastavení CE 23 Funkce "NASTAVENÍ" nastavené v pípad, ze je spínac napájení nastaven do polohy "REC" jsou aktivní také v pípad, ze je spínac napájení nastaven do polohy "PLAY". Nabídky LANGUAGE Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby [ENGLISH] / FRANCAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / / POLSKI / CESTlNA / MAGYAR / SPRÅK Nastavení jazyka lze zmìnit ( 14). ( 14), "Nastavení Data/Casu". NAST HODIN MELODIE VYPNUTO: Zvuk závrky sice pi samotném fotografování neslysíte, ale pesto dochází k jeho zaznamenání na pásku. [ZAPNUTO]: Melodie zazní pi provedení jakékoliv operace. Také aktivuje efekt zvuku závrky. VYPNUTO: Automatické pedvádní se nepehraje. [ZAPNUTO]: Pedvádí urcité funkce, jako je napíklad efekt stírání/ stmívání, atd. a tuto funkci lze pouzít k potvrzení zpsobu pouzívání tchto funkcí. DEMO REZIM NASTAVENÍ Poznámky: Ukázka zacne v tchto pípadech: Po uzavení obrazovky menu po nastavení "DEMO REZIM" na "ZAPNUTO". S mozností "DEMO REZIM" nastavenou na "ZAPNUTO", pokud uzivatel nezahájí zádnou cinnost do 3 minut po nastavení spínace napájení do polohy "REC". Provedení jakékoliv operace bhem ukázky probíhající ukázku pozastaví. Jestlize uzivatel neprovede zádnou cinnost po dalsí 3 minuty, ukázka se obnoví. Ukázku nelze aktivovat v následujících prípadech: Jestlize je v kamee kazeta. Není-li zarízení napájeno z napájecího adaptéru. Polozka "DEMO REZIM" zustane nastavena na "ZAPNUTO" i po vypnutí napájení kamkordéru. VYNULOVÁNÍ [ZRUSIT]: Zrusí obnovení továrních hodnot u vsech nastavení. PROVÉST: Obnoví vsechna nastavení na tovární hodnoty. CESTINA 24 CE Menu Podrobných Nastavení Menu Pehrávání ZVUK L/R a HLAS Pi pehrávání pásky kamera zjistí v jakém zvukovém re imu byla nahrávka poízena a pehraje zvuk píslu ným zpsobem. Nabídky ZVUK L/R Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby [STEREO ]: Zvuk se bude pehrávat stereofonn na kanálech "L" a "R". ZVUK L : Pehraje se zvuk z kanálu "L". ZVUK R : Pehraje se zvuk z kanálu "R". Ackoliv není u tohoto kamkordéru mozno pouzívat dabing, mzete pi pehrávání pomocí této funkce slyset zvuk z nadabované pásky. [VYPNUTO]: Pvodní zvuk se bude pehrávat stereofonn na kanálech "L" a "R". ZAPNUTO: Kopírovaný zvuk se bude pehrávat stereofonn na kanálech "L" a "R". MIX: Pvodní a kopírovaný zvuk se bude pehrávat zárove stereofonn na kanálech "L" a "R". PEHRÁVÁNÍ HLAS Kazdé nastavení (krom "VYPNUTO" v "ZOBR MENU", "DATUM/CAS", a "CASOVÝ KÓD" je propojeno s "DISPLEJ", které se objeví pi nastavení spínace napájení na "REC". Parametry (krom "VYPNUTO" v nastavení "ZOBR MENU") jsou identické s tmi popsanými v tématu ( 22). Nabídky ZOBR MENU DATUM/CAS DISPLEJ CASOVÝ KÓD IROKOÚHL.T V JAS LCD Nastavení: [ ] = Nastavení Z Výroby VYPNUTO / [LCD] / LCD/TV Pokud je nastaven na "VYPNUTO", displej kamery zmizí. [VYPNUTO] / AUTO / ZAPNUTO [VYPNUTO] / ZAPNUTO 17, "Casový Kód". [ZAPNUTO] 16:9 / VYPNUTO 4:3 22, "IROKOÚHL.TV". 15, "Nastavení Jasu Displeje". NASTAVENI Kazdé nastavení (krom "DEMO REZIM") je propojeno s "NASTAVENI", které se objeví pi nastavení spínace napájení na "REC". Parametry jsou identické s tmi popsanými na stran 23. Funkce Nahrávání CE 25 Fotografování (Zaznamenávání Statických Obrázk Na Pásku) Tato funkce umozuje zaznamenávat na pásku statické snímky, které vypadají jako fotografie.

12 Powered by TCPDF ( 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Stisknte SNAPSHOT. 2 Rezim Opakovaného Snímkování Pokud podrzíte stisknuté SNAPSHOT v kroku 2 získáte efekt podobný sériovému 2 fotografování. (Interval mezi statickými snímky zhruba 1 sekunda). Rucní Zaostování Celorozsahový systém AF této kamery nabízí schopnost nepetrzitého natácení od piblízení (az na piblizn 5 cm od objektu) az do nekonecna. Nkdy vsak nedosáhnete správného zaostení v závislosti na podmínkách natácení. V takovém pípad pouzijte rezim rucního zaostování. Poznámky: Objeví se indikátor "FOTO" a po dobu piblizn 5 sekund se bude nahrávat statický obrázek, poté kamera pejde do pohotovostního rezimu. Momentku lze poídit i bhem záznamu. Statický snímek se bude zaznamenávat po dobu piblizn 5 sekund, poté se obnoví rezim b ného záznamu. Pokud je obrázek poízený funkcí fotografování pílis tmavý nebo pílis svtlý, vyberte ( 26) nebo "PORTRÉT" ( 29). 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Nastavte rezim záznamu na "M" ( 17). 2 FOCUS SET Indikátor rucního zaostování 3 Stisknte FOCUS. Objeví se indikace 3 4 Stisknutím 4 rucního zaostování. nebo zaostíte na urcitý pedmt. Kdyz úrove zaostení nemze být seízena dále nebo blíze, bude " " nebo " " blikat. 5 Stisknte SET. Úprava zaostení je 5 dokoncena. Návrat do automatického zaostování Dvakrát stisknte FOCUS. Rucní zaostování se doporucuje v následujících situacích. Dva objekty se ve stejné scén pekrývají. Pi nedostatecném osvtlení.* Objekt je nekontrastní (rozdíl mezi svtlými a tmavými místy), jako nap. ploché jednobarevné zdi nebo cisté modré nebe.* Pokud je tmavý pedmt stzí viditelný na LCD monitoru.* Scéna obsahuje miniaturní vzory nebo stejné vzory, které se pravideln opakují. Scéna je ovlivnna slunecními paprsky nebo odrazem svtla od povrchu vody. Pi natácení scény s vysoce kontrastním pozadím. * Objeví se následující blikající upozornìní nízkého kontrastu:,, a. CESTINA 26 CE Funkce Nahrávání Ovládání Expozice Rucní expozici doporucujeme v tchto situacích: Pi natácení proti svtlu nebo kdyz je pozadí pílis svtlé. Pi natácení na pirozen zrcadlícím pozadí jako napíklad pláz nebo sníh. Kdyz je pozadí pílis tmavé nebo je objekt svtlý. Uzamcení Clony Clona, podobn jako zítelnice lidského oka, se stahuje v dobe osvíceném prostedí, aby bránila vstupu pílis silného svtla a roztahuje se v tmavém prostedí, aby vpustila dovnit více svtla. Tuto funkci pouzívejte v následujících situacích: Pi natácení pohybujícího se objektu. Kdyz se mní vzdálenost k objektu (takze se velikost na LCD displeji mní), nap. kdyz objekt ustupuje dozadu. Pi natácení na pirozen zrcadlícím pozadí jako napíklad pláz nebo sníh. Pi natácení objekt pod bodovým svtlem. Bhem transfokace Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). Nastavte rezim záznamu na "M" ( 17). Stisknte MENU. Vyberte "FUNKCE" ( Fn ). Vyberte "EXPOZICE", stisknte SET. A Vyberte EXPOZICE 1 Prove te kroky 1 5 v "Ovládání 1 15 Expozice" ( 26). ±0 2 Upravte piblízení tak, aby objekt vyplnil 2 plochu LCD displeje, a stisknte a po dobu 2 sekundy podrzte tlacítko SET. Objeví se indikace " ". 3 Stisknte SET. Clona je uzamcena. 3 4 Stisknte MENU. 4 2 SET 6 Vyberte píslusnou expozici, stisknte SET. 6 Pro rozjasnní obrazu stisknte. Pro ztmavení obrazu stisknte, (maximum +/-6.) 7 Stisknte MENU. 7 Poznámky: Jestlize toto nastavení nepinese viditelné zmny jasu, nastavte "ZLEPSENÍ" na "AUTO" ( 21). Rucní nastavování expozice nelze pouzívat zárove s nastavením "PROGRAM AE" na "PORTRÉT" nebo "SNÍH" ( 29), nebo s kompenzací svtla pozadí. Kompenzace Protisvtla Kompenzace zadního svetla zesvtlí tmavou cást objektu zvýsením expozice. SET 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Nastavte rezim záznamu na "M" ( 17). 2 a objeví se indikátor 3 Stisknte kompenzace protisvtla " ". Zrusení kompenzace protisvtla Dvakrát stisknte a indikátor " " zmizí. Poznámka: Pouzití kompenzace protisvtla mze zpsobit to, ze svtlo okolo objektu bude pílis jasné a objekt zblá. Funkce Nahrávání CE 27 Ovládání Bodové Expozice Výbr oblasti bodového mení umozuje pesnjsí vyrovnání expozice. 1 Nastavte spínac napájení na "REC" ( 11). 1 2 Nastavte rezim záznamu na "M" ( 17). 2 a objeví se indikátor 3 Stisknte dvakrát 3 ovládání bodové expozice " ". Uprosted LCD monitoru se zobrazí rámecek oblasti bodového mení. Nastavení Vyvázení Bílé Vyvázení bílé se vztahuje ke správné reprodukci barev za rzných svtelných podmínek. Jezli vyvázení bílé správné, budou vsechny ostatní barvy pesn reprodukovány. Vyvázení bílé se obvykle nastavujte automaticky.

Vaše uživatelský manuál JVC GR-D640E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117165

Vaše uživatelský manuál JVC GR-D640E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

VMD22 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA NÁVOD K OBSLUZE ÈESKY OBSAH

VMD22 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA NÁVOD K OBSLUZE ÈESKY OBSAH ÈESKY DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA VMD22 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH AUTOMATICKÁ DEMONSTRACE 5 PØÍPRAVA 6-15 ZÁZNAM 16-39 Základy záznamu pro video... 16 Základy záznamu pro digitální fotoaparát (D.S.C.)... 19 Základy

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GR-D240 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA PŘÍRUČKA K OBSLUZE ČEŠTINA PŘÍPRAVA 6 VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA PŘÍRUČKA K OBSLUZE ČEŠTINA PŘÍPRAVA 6 VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ 17. http://www.jvc.co. Vážený zákazníku Děkujeme Vám za zakoupení této digitální videokamery. V zájmu bezpečného používání tohoto produktu si před jeho použitím laskavě přečtěte informace o bezpečnosti a upozornění na stranách

Více

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-DA20 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183150

Twoja instrukcja użytkownika JVC GR-DA20 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183150 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23 Vážený zákazníku Děkujeme Vám za zakoupení této digitální videokamery. V zájmu bezpečného používání tohoto produktu si před jeho použitím laskavě přečtěte bezpečnostní informace a preventivní opatření

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

GZ-MC500E DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ KAMERA PŘÍRUČKA K OBSLUZE VIDEOZÁZNAM A STATICKÝCH SNÍMKŮ 25 ZÁZNAM A ČINNOSTI 31 NASTAVENÍ MENU 48 ODKAZY

GZ-MC500E DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ KAMERA PŘÍRUČKA K OBSLUZE VIDEOZÁZNAM A STATICKÝCH SNÍMKŮ 25 ZÁZNAM A ČINNOSTI 31 NASTAVENÍ MENU 48 ODKAZY ČEŠTINA ZAČÍNÁME 7 DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ KAMERA GZ-MC500E VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ 20 VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ STATICKÝCH SNÍMKŮ 25 ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU 29 POKROČILÉ ČINNOSTI 31 NASTAVENÍ MENU 48 ODKAZY

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG ST-500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599817 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG ST-500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG ST-500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX L110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2907822 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX L110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX L110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDRSW20 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732683

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDRSW20 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732683 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621

Vaše uživatelský manuál NIKON COOLPIX S60 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353621 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NIKON COOLPIX S60. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NIKON COOLPIX S60 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCTZ2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733142

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCTZ2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733142 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

Vynulování názvu souboru. Ochrana souborů << >> 4 Stiskněte nebo pro zvolení CHRÁNIT. 1 Prove te kroky 1 3 v odstavci Běžné

Vynulování názvu souboru. Ochrana souborů << >> 4 Stiskněte nebo pro zvolení CHRÁNIT. 1 Prove te kroky 1 3 v odstavci Běžné Vynulování názvu souboru Vynulováním názvu souboru se vytvoří nová složka. Nové soubory, které vytvoříte, se uloží do nové složky. Oddělit nové soubory od dříve vytvořených souborů je vhodné. 1 Prove te

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHS-TS10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3266785

Vaše uživatelský manuál SONY MHS-TS10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3266785 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MP3222. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MP3222 v uživatelské příručce

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek

MIDLAND G8. Obsah 1x Midland G8 1x stolní nabíječka 1x síťový adaptér 1x baterie 1x spona na opasek MIDLAND G8 Děkujeme, že jste si vybrali Midland! Midland G8 je přenosná radiostanice, která se používá téměř v celé Evropě. Pro více informací doporučujeme projít si schéma omezení použití. Midland G8

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCFZ4EG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733007

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMCFZ4EG http://cs.yourpdfguides.com/dref/2733007 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288

AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 88 www.conrad.sk Vážený zákazník, AKTÍVNY SUBWOOFER MIVOC Obj..: 340 288 zakoupením aktivního subwooferu mivocj SWW 4000 získáváte vysoce kvalitní

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SDR-H40 http://cs.yourpdfguides.com/dref/761871 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086

Vaše uživatelský manuál GENIUS D612 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2861086 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-665-183-51(1) Digitální videokamera Začínáme 8 Návod k použití Nahrávání/ přehrávání 20 Použití nabídky 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopírování/Úpravy 51 Použití počítače 59 Odstraňování problémů

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více