Spojky FLENDER BIPEX. Konstrukční typy BWN, BWT a BNT. Návod k obsluze BA 3400 CS 01/2012. FLENDER couplings

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spojky FLENDER BIPEX. Konstrukční typy BWN, BWT a BNT. Návod k obsluze BA 3400 CS 01/2012. FLENDER couplings"

Transkript

1 Spojky FLENDER BIPEX Konstrukční typy BWN, BWT a BNT Návod k obsluze BA 34 CS 1/212 FLENDER couplings

2 Spojky FLENDER BIPEX Konstrukční typy BWN, BWT a BNT Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze Technické údaje Pokyny Montáž Uvedení do provozu a provoz Poruchy, příčiny a odstranění Ošetřování a údržba Náhradní díly 7 BA 34 CS 1/212 2 / 18

3 Pokyny a symboly v tomto návodu k obsluze Poznámka: Pojem návod k obsluze bude dále uváděn také jen krátce jako návod nebo příručka. Právní pokyny Koncepce výstražného pokynu Tento návod obsahuje pokyny, které musíte dodržovat pro vaši osobní bezpečnost a pro zabránění věcným škodám. Pokyny pro vaši osobní bezpečnost jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem nebo značkou Ex (při použití směrnice 94/9/ES), pokyny ohledně samotných věcných škod značkou STOP. VÝSTRAHA před hrozícím výbuchem! Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod způsobených výbuchem. Jejich nedodržení může mít za následek smrt nebo těžká zranění. VÝSTRAHA před hrozící škodou na zdraví osob! Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod na zdraví osob. Jejich nedodržení může mít za následek smrt nebo těžká zranění. VÝSTRAHA před hrozící škodou na výrobku! Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení škod na výrobku. Jejich nedodržení může mít za následek věcné škody. UPOZORNĚNÍ! Na pokyny označené tímto symbolem je třeba dbát jako na všeobecná upozornění pro obsluhu. Jejich nedodržení může mít za následek nežádoucí výsledky nebo stavy. VÝSTRAHA před horkými povrchy! Na pokyny označené tímto symbolem je třeba bezpodmínečně dbát pro odvrácení nebezpečí popálení horkým povrchem. Jejich nedodržení může mít za následek lehká nebo těžká zranění. Pokud se vyskytne několik ohrožení, použije se vždy výstražný pokyn pro nejvyšší ohrožení. Pokud se v některém výstražném pokynu varuje výstražným trojúhelníkem před škodami na zdraví, může být v tomto výstražném pokynu navíc vložena výstraha před věcnými škodami. Kvalifikovaný personál S produktem nebo systémem náležícím k tomuto návodu smí manipulovat jen personál, který je pro dané úkoly kvalifikovaný, přičemž je nutno dodržovat návod pro dané úkoly a především v něm obsažené bezpečnostní a výstražné pokyny. Kvalifikovaný personál je na základě svého vzdělání a zkušeností schopen při zacházení s těmito produkty nebo systémy rozpoznat rizika a zabránit možným ohrožením. BA 34 CS 1/212 3 / 18

4 Používání produktů Siemens k určenému účelu Dbejte na následující upozornění: Známky Produkty Siemens se smí používat jen pro účely, které jsou uvedeny v katalogu a v příslušné technické dokumentaci. Pokud se používají cizí produkty a součásti, musí být firmou Siemens doporučeny nebo schváleny. Bezchybný a bezpečný provoz produktů předpokládá vhodnou přepravu, vhodné skladování, postavení, montáž, instalaci, uvedení do provozu a údržbu. Je nutné dodržovat přípustné okolní podmínky. Pokyny uvedené v příslušné dokumentaci se musí dodržovat. Všechna označení opatřená značkou jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. Ostatní označení v tomto návodu mohou být značkami, jejichž užívání třetími osobami pro jejich účely může porušovat práva vlastníků. Vyloučení záruky Prověřili jsme obsah návodu ohledně souladu s popsaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit odchylky, takže nemůžeme převzít záruku za úplnou shodu. Údaje v tomto návodu jsou pravidelně kontrolovány, potřebné opravy jsou obsaženy v následujících vydáních. Vysvětlení ke směrnici ES o strojních zařízeních 26/42/ES Spojky Siemens značky FLENDER couplings je třeba považovat za komponenty ve smyslu směrnice ES o strojních zařízeních 26/42/ES. Proto Siemens nevystavuje žádné prohlášení o zabudování. Informace ohledně bezpečné montáže, bezpečného uvedení do provozu a bezpečného provozu získáte při dodržování koncepce výstražných upozornění z tohoto návodu! BA 34 CS 1/212 4 / 18

5 Obsah 1. Technické údaje Krouticí momenty, otáčky, geometrické údaje a hmotnosti Vačkové prstence (5) Pokyny Bezpečnostní pokyny a všeobecné pokyny Montáž Provedení hotového otvoru v části spojky (1/2) Osazení drážky pro zalícované pero v části spojky (1/2) Axiální zajištění částí spojky (1/2) Vyvážení po provedení hotového otvoru Montáž částí spojky (1/2) Montáž částí spojky 3 a Možná posunutí Axiální posunutí Úhlová odchylka Radiální posunutí Vyrovnání Hodnoty posunutí hřídele v provozu Přiřazení utahovacích krouticích momentů a otvorů klíče šroubových spojů upínacích pouzder TAPER Uvedení do provozu a provoz Poruchy, příčiny a odstranění Možná příčina poruchy Nesprávné používání Četné chyby při výběru a dimenzování spojky a/nebo velikosti spojky Četné chyby při montáži spojky Četné chyby při údržbě Ošetřování a údržba Interval údržby Výměna opotřebitelných součástí Demontáž částí spojky (1/2) Demontáž částí spojky 3 a Náhradní díly Náhradní díly BA 34 CS 1/212 5 / 18

6 1. Technické údaje Návod popisuje spojku v horizontálním uspořádání se spojením hřídel-náboj válcovým nebo kuželovým otvorem s lícovaným perem nebo s upínacím pouzdrem TAPER. Pokud se má použít vertikální uspořádání / nakloněné uspořádání nebo jiná spojení hřídel-náboj, jako je uložení za tepla nebo krátké ozubení podle DIN 548, je třeba konzultovat firmu Siemens. Když byl pro spojku sestaven rozměrový výkres, je třeba přednostně věnovat pozornost v něm obsaženým zápisům. Provozovateli zařízení je nutno dát k dispozici rozměrový výkres včetně ostatních podkladů dokumentace. Čísla dílů a jejich označení jsou uvedena na výkrese příslušeného náhradního dílu v kapitole 7 nebo na rozměrovém výkrese. 1.1 Krouticí momenty, otáčky, geometrické údaje a hmotnosti ND1 D1 D2 ND2 DA ND1 D1 D2 ND2 NL1 S NL2 NL1 S NL2 1) 2) 1/2 ND1 D1 D2 ND2 DA DA 3/4 NL1 S 3) NL2 Obrázek 1: Konstrukční typy BWN, BWT a BNT 1) Konstrukční typ BWN 2) Konstrukční typ BWT 3) Konstrukční typ BNT Provedení typů, viz kapitolu 7. BA 34 CS 1/212 6 / 18

7 Tabulka 1: Otáčky, geometrické údaje a hmotnosti Velikost Jmenovitý točivý moment Otáčky n max D1 / D2 Část DA ND1 / ND2 Část NL1 / NL2 Část D3 S Upínací pouzdro TAPER Hmotnost T KN Vačkový Odchy 1/2 3/4 1/2 3/4 1/2 3/4 prstenec lka BWN BWT BNT 92 8 max. min. max. Shore 1) 1)+2) 3) 3) 3) Nm 1/min mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Nr. kg kg kg ) Maximální otvor u drážky podle DIN 6885/ ) Vrtané otvory jsou částečně provedeny s plochou drážkou, viz obr. 2 a tabulka 2. 3) Hmotnosti platí pro maximální otvory. Typ b D1/2+ t2 Obrázek 2: Plochá drážka v upínacích pouzdrech TAPER Tabulka 2: Plochá drážka v upínacích pouzdrech TAPER Upínací pouzdro TAPER Vyvrtaný otvor Šířka Hloubka drážky náboje Upínací pouzdro TAPER Vyvrtaný otvor Šířka Hloubka drážky náboje Čís. D1/2 b D1/2 + t2 Nr. D1/2 b D1/2 + t2 JS9 JS9 mm mm mm mm mm mm D1/ D1/ D1/ D1/ BA 34 CS 1/212 7 / 18

8 1.2 Vačkové prstence (5) Vačkové prstence smějí být skladovány do 5 let. Vačkové prstence musí být chráněny před přímým slunečním zářením, umělým světlem s podílem UV záření a extrémními teplotami. Vačkové prstence nesmějí přicházet do kontaktu s agresivními prostředky. Vačkové prstence při montáži nesmějí zahřívat na nepřípustnou míru (viz tabulku 3). Tabulka 3: Vačkový prstenec BIPEX Materiál Stupeň tvrdosti Poznámka Označení Teplotní rozsah PU 92 Shore A Standard černá 3 C až + 8 C 2. Pokyny 2.1 Bezpečnostní pokyny a všeobecné pokyny Každá osoba, která se zabývá montáží, obsluhou, údržbou a opravami spojky, musí prostudovat návod, porozumět mu a řídit se jím. Nedodržování návodu může vést k poškození výrobku, věcným škodám nebo ohrožení zdraví a života osob. Škody, které vyplývají z nedodržování tohoto návodu, vedou k vyloučení odpovědnosti za škody. Při dopravě, montáži a demontáži, obsluze a ošetřování je třeba dodržovat příslušné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Při používání zvedacích prostředků a prostředků k uchopení břemena pro transport musí být tyto prostředky vhodné pro hmotnost spojky. Části spojky je třeba likvidovat podle platných národních předpisů, případně je odděleně zlikvidovat nebo odevzdat k recyklaci. Spojka musí být skladována v suchu. Je třeba provést dostatečnou konzervaci. Svévolně prováděné změny spojky, které přesahují rámec pracování popsaný v tomto návodu, nejsou dovoleny. Při rozpoznatelném poškození se spojka nesmí montovat a uvádět do provozu! Spojka se smí uvádět do provozu jen s vhodným krytem podle platných norem. To platí i pro zkušební chod a kontroly směru otáčení. Práce na spojce je dovoleno provádět jen při úplném zastavení stroje. Hnací agregát musí být zajištěn před neúmyslným zapnutím. Na místě zapínání je třeba umístit tabulku s upozorněním, ze kterého vyplývá, že se na spojce pracuje. Kromě osobního vybavení, které je eventuálně zásadně předepsáno (bezpečnostní obuv, pracovní oblek, helma atd.) je třeba při zacházení se spojkou nosit vhodné ochranné rukavice a vhodné ochranné brýle! Smějí se používat jen náhradní díly výrobce Siemens. Obracejte se prosím s dotazy na: Siemens AG Schlavenhorst Bocholt Tel.: +49 ()2871 / 92- Fax: +49 ()2871 / BA 34 CS 1/212 8 / 18

9 3. Montáž Části spojky 3 a 4 se dodávají s vrtaným otvorem pro pouzdro TAPER. 3.1 Provedení hotového otvoru v části spojky (1/2) Odstranit vačkový prstenec (5). Odstranit konzervaci z částí spojky (1/2) a očistit je. Upnout na plochách označených a vyrovnat. Z důvodů rotujících vaček je zapotřebí zvýšená opatrnost. Vytvořit hotový vrtaný otvor, dbát na maximální otvor podle kapitoly 1. Kontrola hotového otvoru podle obr. 3. A 3.2 IT6 D1/2 IT8 A Obrázek 3: Provedení hotového otvoru v části spojky (1/2) Tabulka 4: Doporučené lícování pro otvory se spojení lícovaným perem Popis Posuvné uložení Shodné uložení Pevné uložení vhodné pro není vhodné pro reverzibilní provoz reverzibilní provoz Tolerance hřídele j6 h6 h6 k6 m6 n6 h6 Tolerance vyvrtaného otvoru H7 J7 K7 H7 H7 H7 M7 Pro velké množství případů použití je obzvláště vhodné přidělené lícování m6 / H7. Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky. Poletující úlomky jsou životu nebezpečné! 3.2 Osazení drážky pro zalícované pero v části spojky (1/2) Drážka pro zalícované pero podle DIN 6885/1 ISO JS9 za běžných provozních podmínek. Šířka drážky pro zalícované pero ISO P9 při reverzibilním provozu. 3.3 Axiální zajištění částí spojky (1/2) Až do velikosti 84 včetně umístit stavěcí šroub posunutý k drážce o 18. Od velikosti 97 umístit stavěcí šroub na drážce pro zalícované pero. Pozice stavěcího šroubu je asi uprostřed náboje. Jako stavěcí šroub použijte závitové kolíky podle DIN 916 s ozubeným prstencovým ostřím (velikost stavěcích šroubů podle tabulky 5). Stavěcí šroub má závit pokud možno vyplnit a nesmí přečnívat přes náboj. Alternativně použijte koncový kotouč, ohledně zašroubování je zapotřebí konzultace s firmou Siemens. BA 34 CS 1/212 9 / 18

10 Tabulka 5: Přiřazení stavěcího šroubu a utahovací momenty Části spojky 1 / 2 typů BWN a BNT Rozsah vrtaných otvorů Velikost stavěcích Utahovací moment Otvor klíče šroubů přes až d 1 T A Vnitřní šestihran mm mm mm Nm mm 6 3 M M M M M Utahovací momenty platí pro šrouby s neošetřeným povrchem, nenamazané nebo jen lehce namazané olejem (součinitel tření μ =.14). Použití kluzného laku nebo podobných přípravků, které mění součinitel tření μ, není dovoleno. Uvedené utahovací momenty T A byly stanoveny za použití DIN 2522 spojovací třídy C s roztroušením odevzdávaného krouticího momentu ± 5 %. 3.4 Vyvážení po provedení hotového otvoru Vyberte jakost vyvážení podle případu použití (min. však G16 podle DIN ISO 194). Dbejte na dohodu o vyvážení podle DIN ISO 8821 hřídele. Vyvažovací otvory nesmí ovlivňovat nosnost částí spojky. Vyvažovací otvory je třeba vytvořit na velkém poloměru s dostatečným odstupem od vačky a vnějšího průměru. Snímání se musí uskutečnit mezi vačkami, přitom se nesmí podlaha zcela provrtat. 3.5 Montáž částí spojky (1/2) Vyšroubovat stavěcí šroub. Vyčistit vrtané otvory a konce hřídele. Nanést na otvory částí spojky (1/2) a hřídele montážní pastu MoS 2 (např. Microgleit LP 45). Části spojky (1/2) s kuželovitým otvorem a spojením lícovaným perem je třeba osadit za studena a s vhodnými koncovými kotouči, bez dalšího natahování částí spojky (1/2) na kužel (rozměr nasunutí = ). Nasadit části spojky (1/2), s válcovým otvorem případně zahřát na maximálně + 15 C. Při zahřívání pozorujte teplotní rozsah vačkového prstence (5) (viz tabulka 3), případně vačkový prstenec (5) demontujte. Axiální zajištění se provádí pomocí stavěcího šroubu nebo koncového kotouče. Při zajišťování stavěcím šroubem nesmí hřídel na vnitřních stranách náboje přečnívat nebo k nim nedosahovat. Namontovat stavěcí šroub nebo koncový kotouč (utahovací momenty stavěcích šroubů podle tabulky 5). Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky. Poletující úlomky jsou životu nebezpečné! Pokud je třeba, vačkový prstenec opět nasaďte. Dbejte na teplotní rozsah podle tabulka 3. Vyrovnejte spojku podle bodu 3.7. BA 34 CS 1/212 1 / 18

11 3.6 Montáž částí spojky 3 a 4 Vyčistit upínací pouzdra TAPER, vrtané otvory a konce hřídele. Upínací pouzdra TAPER mají na velké čelní ploše až do velikosti 33 = 2 a do velikosti 3535 = 3 osově paralelní, válcovité a hladké slepé díry, které však jsou jen z poloviny v materiálu pouzdra. Druhá polovina, která leží v náboji, má otočky závitu. Vložte část spojky (3; 4) a upínací pouzdro TAPER do sebe, nastavte otvory tak, aby se zakrývaly a šrouby upínacího pouzdra lehce utáhněte. Část spojky (3; 4) s upínacím pouzdrem TAPER umístěte na hřídeli. Věnujte pozornost také bodu 3.8. Upínací pouzdra postupně utahujte (utahovací momenty viz bod 3.1). Při našroubování se náboj natáhne na kuželovité upínací pouzdro TAPER a tím se pouzdro přitlačí na hřídel. Nepoužité otvory upínacího pouzdra TAPER naplňte tukem, aby dovnitř nemohly vniknout nečistoty. Vyrovnejte spojku podle bodu Možná posunutí Posunutí hřídelů držet co nejmenší, aby se minimalizovalo opotřebení a vratné síly. S max. S max. ΔKa ΔKr ΔKw S min. S min. 1) 2) 3) Obrázek 4: Možná posunutí 1) Axiální posunutí (ΔKa) 2) Úhlová odchylka (ΔKw) 3) Radiální posunutí (ΔKr) Axiální posunutí Nastavit rozměr spáry ΔKa v rámci dovolené odchylky pro pro rozměr S (viz kapitolu 1) Úhlová odchylka Úhlovou odchylku ΔKw je možné měřit jako rozdíl rozměru spáry (ΔS = S max. S min. ) ΔS dovol. viz tabulka 6. Pokud je to nutné, může se dovolená úhlová odchylka ΔKw vypočítat takto: ΔKw dovol. v RAD = ΔS dovol. / DA ΔS dovol. viz tabulka 6. ΔKw dovol. v GRAD = (ΔS dovol. / DA) x (18 / π) "DA" v mm, viz kapitolu Radiální posunutí Dovolené radiální posunutí ΔKr dovol. je uvedeno, v závislosti na provozních otáčkách, v tabulce 6. BA 34 CS 1/ / 18

12 3.8 Vyrovnání Při vyrovnávání se snažit o co nejmenší úhlové a radiální posunutí. Hodnoty posunutí uvedené v tabulce 6 jsou maximální dovolené celkové hodnoty v provozu, vyplývající z chybného nastavení při nepřesnosti při vyrovnávání a posunutí podmíněného provozem (např. deformace způsobená zátěží, teplotní roztažností). Nepatrné posunutí ve spojce minimalizuje očekávané opotřebení vačkového prstence. Posunutí ve spojce vede k vratným silám, které mohou nepřípustně namáhat sousední části stroje (např. ložiska). 3.9 Hodnoty posunutí hřídele v provozu Následující maximálně dovolená posunutí se nesmějí během provozu v žádném případě překročit. Při vyrovnávání zachovávejte výrazně nižší úhlové a radiální posunutí (přibližně nulové). Tabulka 6: Za provozu maximální dovolená posunutí hřídele ΔS dovol. a ΔKr dovol., údaj hodnot v mm, zaokrouhleno Velikost Otáčky spojky v 1/min Pro otáčky < 1 1/min platí hodnoty tabulky 6 ve sloupci 1 1/min. BA 34 CS 1/ / 18

13 3.1 Přiřazení utahovacích krouticích momentů a otvorů klíče šroubových spojů upínacích pouzder TAPER Používání nárazových utahováků není dovoleno! Utahovací momenty platí pro šrouby s neošetřeným povrchem, nenamazané nebo jen lehce namazané olejem (součinitel tření μ =.14). Použití kluzného laku nebo podobných přípravků, které mění součinitel tření μ, není dovoleno. Uvedené utahovací momenty T A byly stanoveny za použití DIN 2522 spojovací třídy C s roztroušením odevzdávaného krouticího momentu ± 5 %. Utahovací momenty a otvory klíče stavěcích šroubů jsou uvedeny v tabelu 5. Tabulka 7: Velikost Utahovací momenty a otvory klíče šroubových spojů upínacích pouzder TAPER Upínací pouzdro TAPER Utahovací moment T A a velikost klíče SW pro opevňovacích šroubů podle DIN 911 Čís. BSW Délka T A SW palec palec Nm mm /4 1/ /4 1/ /8 5/ /8 5/ /16 7/ / /8 1 1/ /2 1 1/ Uvedení do provozu a provoz Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat utahovací momenty šroubů spojky a utahovací momenty základových šroubů spřaženého stroje. Kryty (ochrana spojky, ochrana před dotykem) musí být namontované! Při uvádění do provozu nelze vyloučit stavy přetížení. Pokud v důsledku přetížení dojde ke zlomení spojky, mohou odskakující kovové části způsobit poranění osob a/nebo poškození věcí. Spojka musí běžet nehlučně a bez otřesů. Odlišné chování je třeba považovat za poruchu, kterou je nutno ihned odstranit. Při poruše se musí pohon ihned zastavit. Potřebná opatření pro uvedení do provozu se musí provádět s dodržováním platných bezpečnostních předpisů. 5. Poruchy, příčiny a odstranění 5.1 Možná příčina poruchy Změna vyrovnání: Odstranit příčinu změn vyrovnání (např. uvolněné základové šrouby). Vyrovnejte spojku. Zkontrolovat a případně opravit axiální zabezpečení. Kontrola opotřebení vačkového prstence (5) podle kapitoly 6. Vačkový prstenec (5) je opotřebený: Zkontrolovat opotřebení vačkového prstence (5) podle kapitoly 6, pokud je to nutné, vačkový prstenec (5) vyměnit. BA 34 CS 1/ / 18

14 5.2 Nesprávné používání Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky. Poletující úlomky jsou životu nebezpečné! Četné chyby při výběru a dimenzování spojky a/nebo velikosti spojky Důležité informace k popisu pohonu a okolí se nepředávají dále. Krouticí moment zařízení je příliš vysoký. Otáčky zařízení jsou příliš vysoké. Faktor použití není správně zvolen. Nedbalo se na chemicky agresivní prostředí. Okolní teplota je nepřípustná. Hotový otvor s nedovoleným průměrem a/nebo nedovoleným přidělením lícování. Vytvoření drážek se zalícovaným perem, jejichž rozměry měřené přes roh jsou větší než rozměry drážek měřených přes roh podle DIN 6885/1 u maximálního dovoleného otvoru. Přenosová kapacita spojení hřídel-nábojem není přiměřená provozním podmínkám. Maximální stavy zátěže nebo stavy nadměrné zátěže nejsou zohledněny. Dynamické stavy zátěže nejsou zohledněny. Spojení hřídel-náboj, které vede k nepřípustnému namáhání materiálu spojky. Dochází k nedovolené změně provozních podmínek. Spojka a stroj / pohonná jednotka tvoří kritický otočný, axiální nebo ohybový kmitací systém. Zatížení trvale střídavým krouticím momentem je příliš vysoké Četné chyby při montáži spojky Montují se součástky poškozené během dopravy nebo jinak vadné. Při nasazování částí spojky za tepla se už namontované vačkové prstence zahřívají na nepřípustnou teplotu. Průměr hřídele leží mimo předepsané meze tolerance. Části spojky jsou zaměněné, to znamená, že není zajištěno přiřazení k danému hřídeli. Předepsané axiální pojistky se nenamontují. Předepsané utahovací momenty nejsou dodrženy. Šrouby se nasazují suché nebo namazané. Přírubové plochy šroubových spojení nejsou vhodné. Vyrovnání a/nebo hodnoty posunutí hřídele neodpovídají návodu. Spřažené stroje nejsou správně spojeny se základem, takže posunutí strojů např. uvolněním šroubového spojení se základem vede k nedovolenému posunutí částí spojky. Spojené stroje nejsou dostatečně uzemněné. Vačkový prstenec se nemontuje. Použitá ochrana spojky není vhodná. BA 34 CS 1/ / 18

15 5.2.3 Četné chyby při údržbě Intervaly údržby se nedodržují. Nepoužívají se originální náhradní díly BIPEX. Používají se staré nebo poškozené náhradní díly BIPEX. Nebylo rozpoznáno prosakování do okolí spojky, takže spojku poškozují chemicky agresivní prostředky. Nedbá se na upozornění na poruchy (zvuky, vibrace, atd). Předepsané utahovací momenty nejsou dodrženy. Vyrovnání a/nebo hodnoty posunutí hřídele neodpovídají návodu. 6. Ošetřování a údržba 6.1 Interval údržby Vůli v krutu mezi oběma částmi spojky je třeba kontrolovat po 3 měsících, potom nejméně jednou ročně. Vačkový prstenec se musí vyměnit, jakmile je vůle v krutu větší než je uvedeno v tabulce 8. ΔS V Obrázek 5: Značka opotřebení Tabulka 8: Značka opotřebení pro vůli v krutu Velikost Značka opotřebení S V (mm) Nedodržování těchto pokynů může vést k prasknutí spojky. Poletující úlomky jsou životu nebezpečné! 6.2 Výměna opotřebitelných součástí Výměna vačkového prstence není možná bez posunutí spřažených strojů. Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a 4. BA 34 CS 1/ / 18

16 6.3 Demontáž částí spojky (1/2) Odsuňte od sebe spřažené stroje. Odstraňte axiální zajištění (stavěcím šroubem, koncovou deskou). Nasaďte vhodný stahovací přípravek. Část spojky (1/2) zahřejte hořákem nad drážkou se zalícovaným perem v podélném směru (max. + 8 C). Při zahřívání pozorujte teplotní rozsah vačkového prstence (5) (viz tabulka 3), případně vačkový prstenec (5) demontujte. Stáhněte části spojky (1/2). Zkontrolujte, jestli není vrtání náboje a hřídele poškozené a chraňte je proti rezavění. Poškozené části je třeba vyměnit. Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a Demontáž částí spojky 3 a 4 Odsuňte od sebe spřažené stroje. Uvolnění upínacích pouzder TAPER se provádí odstraněním šroubů. Potom se jeden ze šroubů zašroubuje do závitu pouzdra a utáhne se. Od upínacího pouzdra TAPER čís jsou k dispozici dva odtlačovací šrouby. Takto uvolněná spojka se může s upínacím pouzdrem TAPER ručně stáhnout bez nástroje. Zkontrolujte, zda nejsou poškozené části spojky 3 a 4, upínací pouzdro TAPER a hřídel a opatřete antikorozní ochranou. Poškozené části je třeba vyměnit. Pro novou montáž je třeba pečlivě dodržovat pokyny uvedené v kapitole 3 a Náhradní díly 7.1 Náhradní díly Při objednávání náhradních dílů uvádějte pokud možno tyto údaje: Číslo zakázky Siemens s pozicí Číslo výkresu Konstrukční typ a velikost spojky Číslo dílu (viz seznam náhradních dílů) Vrtaný otvor, tolerance otvoru, drážka a vyvážení a zvláštní specifikace, např. připojovací rozměry příruby, délka redukčního pouzdra, rozměry brzdového bubnu atd. Případné zvláštnosti, např. teplota, elektricky izolující. BA 34 CS 1/ / 18

17 1/2 5 1/2 3/4 5 3/4 1/2 5 3/4 1) 2) 3) Obrázek 6: Výkres náhradních dílů 1) Konstrukční typ BWN 2) Konstrukční typ BWT, provedení viz tabulka 1 3) Konstrukční typ BNT, provedení viz tabulka 11 Upínací pouzdro TAPER se u části 3 montuje ze strany konce hřídele, u části 4 od strany přesazení hřídele. Tabulka 9: Seznam náhradních dílů, Konstrukční typ BWN BWN Číslo dílu Název 1 Část spojky 1/2 2 Část spojky 1/2 5 Vačkový prstenec Tabulka 1: Seznam náhradních dílů, Konstrukční typ BWT Číslo dílu BWT provedení A BWT provedení B BWT provedení AB Název Číslo dílu Název Číslo dílu Název 3 Část spojky 3 4 Část spojky 4 3 Část spojky 3 3 Část spojky 3 4 Část spojky 4 4 Část spojky 4 5 Vačkový prstenec 5 Vačkový prstenec 5 Vačkový prstenec 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER Tabulka 11: Seznam náhradních dílů, Konstrukční typ BNT Číslo dílu BNT provedení A Název Číslo dílu BNT provedení B Název 1 Část spojky 1/2 1 Část spojky 1/2 3 Část spojky 3 4 Část spojky 4 5 Vačkový prstenec 5 Vačkový prstenec 1 Pouzdra TAPER 1 Pouzdra TAPER BA 34 CS 1/ / 18

18 Further Information: "FLENDER gear units" on the Internet "FLENDER couplings" on the Internet Service & Support: Lubricants: Siemens AG Industry Sector Mechanical Drives Alfred-Flender-Straße Bocholt GERMANY Subject to modifications Siemens AG technologies

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012.

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012. Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN Návod k obsluze FLENDER couplings Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN

Více

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze

Více

Spojky FLENDER N-EUPEX. Konstrukčních typů O a P. Návod k obsluze BA 3103 CS 10/2011. FLENDER couplings

Spojky FLENDER N-EUPEX. Konstrukčních typů O a P. Návod k obsluze BA 3103 CS 10/2011. FLENDER couplings Spojky FLENDER N-EUPEX Konstrukčních typů O a P Návod k obsluze FLENDER couplings Spojky FLENDER N-EUPEX Konstrukčních typů O a P Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze Technické údaje Pokyny

Více

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6

ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 FLENDER ARPEX celoocelové spojky Konstrukční řady ARS-6, ARP-6, ARH-8, ARC-6/8/10, ARW-4/6, ARF-6 Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPEX celoocelové spojky Konstrukční řady ARS-6, ARP-6, ARH-8,

Více

Mazání čelních převodovek

Mazání čelních převodovek Mazání čelních převodovek pro čelní převodovky, kuželové převodovky, převodovky s kuželočelním soukolím, planetové převodovky a převodové motory (s výjimkou motorů se šnekovou převodovkou) Návod k montáži

Více

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM

POLY-NORM Provozní/montážní návod Provedení BTA, BT, SBA a SB POLY-NORM D-807 Rheine 1 z 1 Pružná zubová spojka provedení ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT ADR-SBA, AR-SBA, ADR-SB a AR-SB pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky ADR-BTA, AR-BTA, ADR-BT a AR-BT

Více

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010

Nor-Mex E. Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka. pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 BAWN 001-EX-CZE-3 12/2010 Návod k montáži a obsluze TSCHAN Pružná spojka Nor-Mex E pro prostředí s nebezpečím výbuchu provedení podle RL 94/9/EG Dodavatel a zastoupení v ČR: TYMA CZ, s.r.o. Telefon: +420

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Planetová převodovka. FLENDER SIP Typy O.C, O.R, O.RP, O.RR Velikostí 30 až 60. Návod k montáži a obsluze BA 9300 cs 07/2014. FLENDER gear units

Planetová převodovka. FLENDER SIP Typy O.C, O.R, O.RP, O.RR Velikostí 30 až 60. Návod k montáži a obsluze BA 9300 cs 07/2014. FLENDER gear units Planetová převodovka FLENDER SIP Typy O.C, O.R, O.RP, O.RR Velikostí 30 až 60 Návod k montáži a obsluze FLENDER gear units Planetová převodovka FLENDER SIP Typy O.C, O.R, O.RP, O.RR Velikostí 30 až 60

Více

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012.

FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením. ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10. Návod k montáži AN 4241 cs 06/2012. FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10 Návod k montáži FLENDER couplings FLENDER ARPEX pakety lamel s kónickým šroubením ARC-6/8/10 Velikosti 225-6 až 1035-10

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba

MONTÁŽNÍ POSTUP. POLICOVÉ REGÁLY SÉRIE F ST Montáž, používání a údržba s.r.o. č.p. 218 Montážní postup č.: 13. objednávka č.... 687 33 Drslavice GSM: +420 731 587 132 schválil: Mandík firma:... tel: +420 572 614 150 fax: +420 572 614 153 datum: 28. 8. 2003 kontaktní osoba:...

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO KOČKY JEDNONOSNÍKOVÉ

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO KOČKY JEDNONOSNÍKOVÉ V návodu opravena tabulka na str.6-7 18.12.2009 BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu o přečtení tohoto Návodu. 2.1 Souhrn důležitých upozornění 2 Spojky RATHI JAW-FLEX N-FLEX B-FLEX TYRE-FLEX NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY Verze 1. vydaná 27.5.215 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek a žádáme Vás před uvedením do provozu

Více

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment)

Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 pro použití v jaderných elektrárnách (Inside/Outside Containment) Kyvné převodovky GSI 63.3 GSI 250.3 (Inside/Outside Containment) Návod k obsluze Montáž, obsluha, uvedení do provozu Obsah GSI 63.3 GSI 250.3 Nejdříve si přečtěte návod! Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi Servis Montážní návod Audi A 00 Karoserie Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.09.55 originální příslušenství Audi Vydání 4.0 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah Všeobecné

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Originál návodu k použití

Originál návodu k použití Originál návodu k použití A SBE 900 Impuls SBE 1300 SBE 1100 Plus SBE 1000 SB 710 SBE 701 SP SBE 710 SBE 730 SBE 751 SBE 850 1 min 1 min 9 ( 8.5) 10 ( 10.) 8 ( 8.6) 8 ( 8.6) 7 ( 8.3) 6 ( 8.8) 5 ( 8.9)

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

BA 2730 SIMOGEAR. Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech BA 2730. Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1

BA 2730 SIMOGEAR. Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech BA 2730. Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1 Všeobecná upozornění a bezpečnostní pokyny 1 Zajištění funkční bezpečnosti 2 SIMOGEAR Prohlášení o shodě podle směrnic EU 3 Motor s převodovkou a se snímačem otáček pro aplikace v nebezpečných oblastech

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

GFP 3500. Obj. č. 94615 D GB F DK CZ SK NL I. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen GFP 3500 D GB F DK CZ SK NL I NOR S Obj. č. 94615 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com UNICORE nářadí

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

Návod k obsluze. Kuželočelní servopřevodovky BSF.. Vydání 06/2006 11405155 / CS GB112000

Návod k obsluze. Kuželočelní servopřevodovky BSF.. Vydání 06/2006 11405155 / CS GB112000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Kuželočelní servopřevodovky BSF.. GB112000 Vydání 06/2006 11405155 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník

Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník Návod k používání a obsluze Žlabový řetězový dopravník a přijmový žlabový dopravník Výrobek Dodavatel název: Žlabový řetězový dopravník a příjmový žlabový dopravník typ: NR 200/ 40, 60 HD název: AGRICO

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com

Instructions. Návod k obsluze. The-Safety-Valve.com Instructions Návod k obsluze The-Safety-Valve.com Innhold 1 Úvod... 3 1.1 Výrobce... 3 1.2 K tomuto návodu k obsluze... 3 1.3 Standardní symboly... 3 2 Bezpečnost... 4 2.1 Použití v souladu s určením...

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

MonoControl CS pro plynové zásobníky

MonoControl CS pro plynové zásobníky MonoControl CS pro plynové zásobníky Návod k použití Návod k montáži Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pro plynové zásobníky Obsah Použité symboly... 2 Účel použití...

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Trojfázový asynchronní motor N-compact

Trojfázový asynchronní motor N-compact Trojfázový asynchronní motor N-compact Typ 1LA8 Provozní návod / Návod k montáži 01/2011 20.01.2011 09:30 Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 Trojfázový asynchronní motor N-compact 1LA8 Provozní návod Návod k

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

2/1 vidlice palety. Instruction manual. 2/1 vidlice palety

2/1 vidlice palety. Instruction manual. 2/1 vidlice palety Instruction manual 2 Obsah BL-Verz.CZ01-07/09 Obsah Upozornění pro čtenáře... 5 Platnost... 5 Obrázky... 5 Zvýraznění v textu... 5 Popis výrobku... 6 Identifikace výrobku... 6 Obsah dodávky... 6 Příslušenství,

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

CP4 - Vřetenové šoupátko

CP4 - Vřetenové šoupátko CP4 - Vřetenové šoupátko Návod na montáž, provoz a údržbu Obsah 1. Popis výkonů... 2 2. Bezpečnostní doporučení... 2 3. Transport a skladování...3 4. Popis zařízení... 3 5. Rozsah dodávky... 4 6. Montáž

Více

BA 2019 MOTOX. Hnací skupiny BA 2019. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny. Technický popis. Montáž. Provoz 4. Opravy a údržba.

BA 2019 MOTOX. Hnací skupiny BA 2019. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny. Technický popis. Montáž. Provoz 4. Opravy a údržba. Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny 1 Technický popis 2 MOTOX Hnací skupiny Provozní návod Montáž 3 Provoz 4 Opravy a údržba 5 Náhradní díly 6 Doplnění k návodem k obsluze BA 2010 a BA 2515 pro převod

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY

ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY ČELNÍ AXIÁLNÍ PŘEVODOVKY Typy: CV, RCV NÁVOD PRO INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU MOTOR-GEAR a.s.; Martinská čtvrť 1800; 744 01 Frenštát p.r. Tel: 556 830 660 Fax: 556 830 661 E-mail: motorgear@motorgear.cz

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22

NÁVOD K PROVOZU. Planetové převodovky pro servomotory. 4152 758 901b22 NÁVOD K PROVOZU Planetové převodovky pro servomotory 4152 758 901b22 Změny vyhrazeny Copyright ZF Tento návod k provozu je chráněn podle autorského práva. Rozmnožování a rozšiřování této příručky v jakékoli

Více

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod

CLAMPEX KTR 100 Provozní/montážní návod 1 z 9 CLAMPEX svěrná sada je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-hřídel pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 2 Pokyny 4 2.1 Všeobecné pokyny 4 2.2 Bezpečnostní a informační

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:.

PowerMax UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. Elektricky stavitelné letecké vrtule. Výrobní číslo vrtule:. UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Elektricky stavitelné letecké vrtule PowerMax Výrobní číslo vrtule:. TL-ULTRALIGHTs.r.o. Letiště 515, Pouchov 503 41 Hradec Králové Česká Republika Tel.: +420 495 218

Více

ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE. Obj.č. 18630 obj.č. 18632

ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE. Obj.č. 18630 obj.č. 18632 ALFRA ROTABEST 100 a 100 RL-E MAGNETICKÁ VRTAČKA NÁVOD NA OBSLUHU V ČESKÉM JAZYCE Obj.č. 18630 obj.č. 18632 1 1. Technická data Alfra Rotabest 100 Objednací číslo.: 18630 Typ: Rotabest 100 Výkon motoru:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Obtokového hladinoměru model BNA

Obtokového hladinoměru model BNA Návod k provozu Obtokového hladinoměru model BNA Obtokového hladinoměru, model BNA, s volitelným snímačem hladiny a magnetickým spínačem Návod k provozu obtokového hladinoměru Model BNA Strana 3-20 2 Návod

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Odstředivá horizontální čerpadla řady OP Návod k instalaci a obsluze 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně Tento provozní a montážní návod obsahuje zásadní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci, provozu

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010

Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010 Technická produkční informace č. 550 CS Olejový přívod, jednokanálový Řada 0086-010 Obsah Upozornění k této technické informaci o výrobku 2 Systém číslování firmy Ortlinghaus 2 Varianty provedení 3 Stav

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Korečkový elevátor Výrobek Dodavatel název: Korečkový elevátor typ: NBE 425, 440, 460 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Chladírenské, polochladírenské/provozní a mrazírenské

Chladírenské, polochladírenské/provozní a mrazírenské OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) A. Charakteristika a použití dveří B. Montáž dveří C. Provoz dveří D. Údržba dveří E. Čištění dveří F. Záruční lhůty Vážení zákazníci, Vámi zakoupené

Více

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532

Návod k obsluze. Motorová lištová sekačka 532 532 Návod k obsluze Motorová lištová sekačka 532 Pozor! Před prvním uvedením stroje do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 9 532 110 11/2007

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com

Návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com Návod k obsluze Původní návod k obsluze VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) POZOR! Chlazení motoru čerpadla zajišťuje přepravovaná kapalina! Kapalina protéká skrz otvor o průměru 2mm a ochlazuje tak motor čerpadla. Zavodnění čerpadla

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5

Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Version 1.2 česky Benzinový vibrátor betonu HBBR5,5 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 06 Art.-Bez.: HBBR5,5 Obsah: Poznámky: Důležité upozornění 2 Před použitím 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu : Instalujte

Více

WZMOEE0202 05.2015. Zeparo ZI/ZE. Montáž Provoz

WZMOEE0202 05.2015. Zeparo ZI/ZE. Montáž Provoz WZMOEE0202 05.2015 Zeparo ZI/ZE Montáž Provoz cs Všeobecná upozornění Tento návod je určen odbornému personálu a musí být před zahájením montážních prací přečten a uschován u provozovatele. Personál musí

Více

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204

Axiální zajištění ložisek... 199 Způsoby zajištění... 199 Připojovací rozměry... 202. Konstrukce souvisejících dílů... 204 Použití ložisek Uspořádání ložisek... 160 Uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem... 160 Souměrné uspořádání ložisek... 162 Plovoucí uspořádání ložisek... 162 Radiální zajištění ložisek...

Více

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail.

Strana 1 (celkem 11) KaindlCZ spol. s r.o., Božetěchova 36, 616 00 Brno, tel./fax.: 549240443, mobil: 602766678, e-mail: kaindl@c-mail. NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSM 20 GmbH Germany Rozsah upínání od 1 do 20 mm - Svého druhu jedinečná, mobilní ostřička vrtáků nabízí ryzí alternativu k větším, ale především dražším přístrojům. - Svoji

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

CZ B 2000. Převodovky v nevýbušném provedení. Provozní a montážní návod

CZ B 2000. Převodovky v nevýbušném provedení. Provozní a montážní návod CZ B 2000 Převodovky v nevýbušném provedení Provozní a montážní návod Převodovky v nevýbušném provedení Provozní a montážní návod Všeobecná bezpečnostní upozornění a pokyny k použití 1. Všeobecně Během

Více

SIMOTICS FD. Asynchronní motor Typ 1MH1. Provozní návod / Návod k montáži. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Asynchronní motor Typ 1MH1. Provozní návod / Návod k montáži. Answers for industry. Pro použití v zóně 22 (IEC/EN 60079-10-2) II 3D Ex tc IIIB T125 C Dc SIMOTICS FD Asynchronní motor Typ 1MH1 Provozní návod / Návod k montáži Vydání 03/2015 Answers for industry. 20.03.2015 09:58 V7.02

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4 typ HW 760 A-L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/4" typ HW 760 A-L Obj. č. D 322 590 Leden 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Pohonná technika Flender. Mechanické pohony MD

Pohonná technika Flender. Mechanické pohony MD Pohonná technika Flender Mechanické pohony MD Umístění výrobních závodů v Německu a ve světě strana 3 FLENDER Chennai A&D MD pokrývá široký rozsah kroutícího momentu a má nejširší produktové spektrum strana

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze.

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! RTAC1 19POL. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Návody k obsluze Dálkový ovladač RTAC1 19POL Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

NEBEZPEČÍ znamená, že nastane smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.

NEBEZPEČÍ znamená, že nastane smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření. Úvod 1 Bezpečnostní pokyny 2 SIMOTICS GP, SD, DP Zkrácená verze návod k použití Popis 3 Příprava k použití 4 Montáž, instalace 5 Elektrické připojení 6 Uvedení do provozu 7 Provoz 8 Údržba 9 Náhradní díly

Více