Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová. v.01"

Transkript

1 Ing. Jan Doležal Ing. Radka Svobodová STUDIJNÍ OPORA SW podpora projektového řízení v.01

2 Obsah 1. APLIKACE MS PROJECT SPUŠTĚNÍ APLIKACE ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S APLIKACÍ TVORBA HARMONOGRAMU ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ TVORBA SEZNAMU ČINNOSTÍ PLÁNOVÁNÍ ZDROJŮ PLÁNOVÁNÍ ČASU PLÁNOVÁNÍ ROZPOČTU (ZÁKLADNÍ) ULOŽENÍ BASELINE A PŘÍPRAVA NA SLEDOVÁNÍ SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU PROJEKTU ZÁVĚR Stránka 2 z 13

3 1. Aplikace MS Project Software MS Project je součástí řešení firmy Microsoft pro podporu plánování a řízení projektů, které se jako celek nazývá Enterprise Project Management. MS Project je konkrétně součást, která slouží především k plánování a sledování změn plánu projektu projektovým manažerem. Funkce pro týmovou spolupráci jsou pak umožněny dalšími součástmi řešení EPM, především MS Project Server a ve spojení s dalšími produkty Microsoft (MS WindowsServer atd.). Tento text slouží především jako stručné seznámení s aplikací MS Project s cílem získat dovednosti pro vytvoření plánu projektu a následné práci s tímto plánem v aplikaci MS Project (a omezeně v prostředí MS Project Server). Vytvořený plán projektu v MS Projectu představuje výstižný přehled důležitých informací pro projektového manažera při řízení projektu. MS Project poskytuje projektovému manažerovi ucelený náhled na plán i průběh projektu, potřebné informace o stavu projektu a jednotlivých činnostech, které, kdy a kým je třeba vykonat. Před přistoupením k tvorbě harmonogramu v aplikaci MS Project je potřeba projít předchozí kroky životního cyklu projektu (viz studijní opory předmětu Projektové řízení I a II ). Ve fázi předprojektové přípravy je třeba si nejprve ujasnit cíl projektu, jeho logický rámec, případně WBS a přibližnou představu o průběhu projektu. Po té lze využít MS Project k naplánování časového harmonogramu projektu, který bude sloužit jako průvodce projektem pro projektového manažera i členy projektového týmu. 2. Spuštění aplikace Po spuštění aplikace standardním Windows způsobem (poklepáním na ikonu na ploše, volbou z nabídky start apod.) se aplikace otevře ve výchozím zobrazení. Pozn.: Otevírat stávající projekty je pravděpodobně lepší provádět přímým poklepáním na název souboru projektu. Po sestavení uceleného přehledu o cíli projektu a cesty k jeho dosažení lze začít tvořit projektový plán v MS Project. 3. Základní seznámení s aplikací Ve výchozí podobě je aplikace rozdělena na několik základních částí: - menu v horní části okna, - okno průvodce (pokud chybí, je možné jej zobrazit v položce ZOBRAZIT PANELY NÁSTROJŮ) - panel zobrazení (umožňuje měnit zobrazení v hlavním oknu aplikace), - tabulka zadávání (tabulka úkolů), - ganttův diagram. Stránka 3 z 13

4 Mezi nejdůležitější prvky (kromě menu v horní části okna, které funguje standardně) patří panel zobrazení. Zde můžeme volit, co bude zobrazeno v hlavních částech okna. Hlavní okno je také možné rozdělit na dvě části horní a dolní. Pokud zvolíme položku hlavního menu (horní lišta s nástroji) OKNO - ROZDĚLIT, hlavní okno se horizontálně rozdělí na dvě části a jsou zobrazeny doplňující informace vztažené k horní části hlavního okna nebo zobrazení, které si zvolíme. Toto kombinované zobrazení lze využít především při vyrovnávání přetížení zdrojů. Kromě výchozího zobrazení ganttova diagramu jsou v horní části panelu k dispozici tato důležitá zobrazení: - Síťový diagram zobrazí naplánované činnosti ve formě síťového grafu, - Diagram zdrojů zobrazí graficky alokaci zdrojů (pro kombinované zobrazení: ve vztahu ke zobrazení v horní části hlavního okna), - Sledovací ganttův diagram zobrazení určené ke sledování projektu v průběhu realizace, - Používání úkolů zobrazí v tabulkové podobě práci na jednotlivých úkolech, - Používání zdrojů zobrazí v tabulkové podobě alokaci zdrojů projektu na jednotlivé úkoly, - Seznam zdrojů tabulka, ve které se definují zdroje k dispozici. 4. Tvorba harmonogramu Nejdůležitější částí projektové přípravy je sestavení časového harmonogramu projektu, podle nějž se bude projekt řídit. Tento naplánovaný harmonogram se nazývá směrný plán projektu, tzv. baseline a každý projekt by jej měl mít před svou realizací vytvořen. Baseline je vytvořena na základě odhadů, zkušeností a znalostí projektového manažera. Projektový manažer s pomocí členů projektového týmu identifikuje před vlastním průběhem projektu seznam úkolů (činností), potřebnách pro realizaci projektu (na základě WBS), z nichž sestaví časový plán jednotlivých činností - určením návaznosti těchto Stránka 4 z 13

5 úkolů mezi sebou. Následně je zvažována jejich finanční náročnost a neméně důležité zdrojové přiřazení, neboli kdo a čím tyto úkoly vykoná. Postup při tvorbě směrného plánu (Baseline) v aplikaci MS Project v osmi krocích: Definice parametrů celého projektu, základní nastavení. Definice projektového kalendáře (popř. i jiných základních kalendářů). Definice zdrojové základny (Resource Pool). Definice úkolů a jejich parametrů (včetně přiřazení zdrojů). Definice hierarchické struktury projektové osnovy (seskupení úkolů do souhrnných úkolů) - WBS. Definice vazeb mezi úkoly (předchůdci, následovníci). Vyrovnání zdrojových přetížení a uložení směrného plánu (Baseline) Pozn.: Směrný plán projektu je základní osnovou - srovnávací základnou projektu a v průběhu projektu by neměl být měněn! Měnit lze aktuální plán projektu podle potřeb plynoucích z průběhu projektu (je pak možné vyhodnocovat odchylky) Základní nastavení Mezi základní nastavení pro projekt patří nastavení kalendáře projektu, respektive nastavení pracovního času. Výchozí (standardní nastavení) je 5 dnů v týdnu po 8mi hodinách pro všechny činnosti i zdroje. Toto globální nastavení je doporučeno dodržet pro všechny projekty a nebude nyní měněno. Pokud by bylo třeba jej změnit, lze to jednoduše provést pomocí průvodce (popř. nabídka NÁSTROJE- ZMĚNIT PRACOVNÍ ČAS). Důležité před zahájením projektu je nastavit datum zahájení (dokončení) projektu, pokud se projekt plánuje od data zahájení (dokončení). Toto datum se nenastavuje natvrdo u první činnosti, ale v charakteristice projektu v nabídce projekt --> informace o projektu. Dalším potřebným nastavením je vytvoření seznamu zdrojů pro projekt. Zdrojová základna představuje seznam veškerých pracovníků, strojů a materiálu potřebného k vykonání činností projektu. Při plánování projektu nejsou důležité pouze úkoly, které je třeba vykonat k dosažení cíle projektu, ale také kdo a čím tyto úkoly provede. Pokud je k dispozici konektivita na MS Project server, je možné (a doporučené) převzít soupisku zdrojů z projektového serveru, kde je globálně spravována. Stránka 5 z 13

6 Pokud tomu tak není, je možné předem vytvořit šablonu zdrojů společně pro všechny projekty např. vedoucími oddělení, ústavů apod. Pro nové projekty je pak doporučen postup: - vytvořit nový projekt (viz výše), - otevřít soubor (projekt) s globální šablonou zdrojů (volba hlavního menu Soubor Otevřít) - v otevřené globální šabloně zvolit na panelu zobrazení volbu Zdroje, - potažením označit veškeré záznamy a stisknout Ctrl + C - přepnout se zpět na nový projekt (volba hlavního menu Projekt název projektu) - zvolit na panelu zobrazení volbu Seznam Zdrojů, - nastavit se na první buňku (úplně nahoře a úplně vlevo) a stisknout Ctrl + V. - pokud se uvažuje o použití externích zdrojů, doplnit tyto pod zkopírované záznamy, - vrátit se do zobrazení ganntova diagramu. Tím jsou nastaveny zdroje pro projekt. Pokud není k dispozici definovaná globální šablona (výchozí soubor), je třeba veškeré zdroje potřebné pro realizaci projektu zadat. U zdrojů (v tabulce Seznam zdrojů) jsou důležité především tyto sloupce: - Jméno název zdroje, - Typ pracovní nebo materiál (ve verzi 2007 i jen náklady ), - Max. jednotek celková využitelná (maximální) kapacita daného zdroje (počet zdrojů k dispozici), - Standardní sazba hodinová sazba zdroje, - Náklady na použití v případě, že je s použitím zdroje spojen nějaký poplatek, - Základní kalendář pokud by pro zdroj platily zásadní výjimky oproti standardu (5 dnů v týdnu, 8 hodin denně), je možné mu vytvořit kalendář jiný. Případně je potřeba výše uvedeným postupem dodat specifické zdroje pro jeden konkrétní projekt zdroje, které nejsou obsažené v globální šabloně. Materiálové zdroje se vyznačují tím, že se při použití na úkolu spotřebovávají (např. písek, cihly, papír, barva do tiskárny, ), tedy postupně ubývají. Pracovní zdroje naopak lze použít opakovaně, proto kromě lidské práce zařazujeme do pracovních zdrojů také stroje, které se nespotřebovávají (např. automobil, traktor, tělocvična, kávovar, automat na pití,...). Další rozdíl je také v tom, že zatímco pracovním zdrojům lze přidělit tzv. kalendář (intervaly času, na které je možné plánovat činnost), u materiálových to nemá smysl cihlám je jedno, zda jsou někde složené o víkendu Tvorba seznamu činností Vytváření seznamu činností vychází z WBS work breakdown structure (a ta zas např. z logického rámce) a v úvodních úrovních může být týmem buďto zpracován na papír (flipchart) nebo přímo vytvářena v MS Project nebo např. i v MS Excel. WBS se vytváří od nejvyšší úrovně projektu, tj. od hlavních výstupů projektu. Tyto výstupy jsou pak dále hierarchicky rozpadány do podrobnějších úrovní až po tzv. pracovní balíky výsledky již poměrně konkrétních skupin činností. Činnosti s vyšší hierarchií jsou tzv. souhrnné úkoly, které v sobě zahrnují dílčí či nižší souhrnné úkoly. (Např. výstup květinová výzdoba dokončena pod sebou zahrnuje dílčí výstupy dodavatel vyhledán, květiny vybrány, květiny objednány, květiny dodány, květinová výzdoba vytvořena) Takto vytvořená osnova projektu v hierarchických úrovních vytváří názornější přehled pro projektového manažera, který pak ví, jaké výstupy mají být projektem dodány. Následně je pak identifikován seznam činností, které je potřeba udělat, aby bylo výstupů dosaženo. Pozor MS Project nerozlišuje mezi činností a výstupem, což je však chyba jsou tak smíchány dohromady dvě kvalitativně rozdílné věci. Pro praxi to však neznamená větší problém, pokud se přidržíme zásady, že to, co MS project označuje jako souhrnnou činnost, budeme chápat jako výstup. Pak je vše v pořádku. Stránka 6 z 13

7 Seznam činností se potom vytváří: o zadáním názvu výstupu z WBS nebo činnosti je třeba dodržet konvenci číslování všech záznamů, o vytvořením hierarchie výstupy z WBS jsou hierarchicky nadřazené činnostem. Název se zadá v zobrazení Ganttova diagramu umístěním kurzoru na dané políčko ve sloupci Název úkolu (jméno) a zadáním příslušného textu (úkolu nebo výstupu z WBS MS Project to nerozlišuje). Pro první úroveň to může být například záznam dle LR, s tím, že jednotlivé výstupy je vhodné zaznamenat také, s očíslováním jakožto nadřazené prvky, vlastní činnosti a výstupy pak číslovat v další úrovni osnovy a vždy uzavřít blok milníkem. Např.: Hierarchie se pak vytvoří pomocí nástroje Zvětšit/zmenšit odsazení (dvě ikony šipek v horní liště ). Nejdříve se do bloku označí úkoly, kterých se bude změna týkat a poté se klikne na ikonku šipky orientované příslušným směrem: Je více než pravděpodobné, že v řadě případů bude potřeba WBS a seznam činností rozpadnout minimálně do třetí úrovně. Stránka 7 z 13

8 4.3. Plánování zdrojů Po vytvoření WBS a seznamu úkolů (činností) se pokračuje přiřazením zdrojů k jednotlivým činnostem. Pokud je již jasné, které činnosti je potřeba provést, určí se, kdo tyto úkoly vykoná. Protože přiřazení zdrojů může změnit dobu trvání činnosti (podle typu úkolu), je výhodnější nejdříve dílčím úkolům přiřadit zdroje a až po té určit dobu jejich trvání máme pak proces lépe pod kontrolou. Není to ale nutnou podmínkou klidně může být aplikován i postup, že se nejdříve zadají doby trvání, případně se i vytvoří vazby a až následně se přiřadí zdroje. Zdroje jsou přiřazovány pouze k činnostem tedy položkám na nejnižší hierarchické úrovni v MS Project (ty, které jsou barevné). Pozn.: Při odhadování času (doby trvání úkolů) je potřeba vždy uvažovat zdrojovou náročnost jednotlivých činností a disponibilní zdroje. Do harmonogramu je tato problematika vnesena přiřazením zdrojů jejichž seznam lze nalézt vytvořit v zobrazení seznam zdrojů. Zdroje jsou nově zadány nebo případně převzaty z globální šablony (viz výše), kdy může být např. stanoveno, že maximální kapacita přiřaditelná na projekty je např. 75%. Vlastní přiřazování zdrojů je možné provést několika způsoby. Vždy platí rovnice: Práce = doba trvání * jednotky přiřazení. a) Pokud je k činnosti přiřazován pouze jeden zdroj, lze použít nástroj Přidělit zdroje je to např. jedna z ikon v horní části okna aplikace se symbolem 2 panáčků. Myší v tabulce se označí činnost, které se přidělí zdroj a poté se myší potvrdí ikonka s panáčky. Otevře se dialog s možností vybrat příslušný zdroj a jeho kapacitu: Výběr potvrdíme volbou Přiřadit. POZOR! Pokud již byla zadána doba trvání činnosti a takto přiřadíme jeden zdroj, přiřazení jiného zdroje změní dobu trvání činnosti, kterou bude potřeba znovu nastavit na správnou hodnotu! b) Přiřadit více zdrojů lze buďto výše uvedeným způsobem, případně upravit Zdroje (např. v dialogovém okně informací o činnosti/zdrojích, které se otevře po dvojím klepnutí na činnost). Stránka 8 z 13

9 c) Složitější, ale více pod kontrolou je způsob s rozdělením okna, tedy kombinovaným zobrazením. To má samo o sobě více možností, v druhém okně je možné zobrazit jakékoliv zobrazení, ale základním je formulář pro vkládání zdrojů tzv. Formulář úkolů. Samotný Formulář úkolů vypadá následovně: Přiřazení se provede až po vyplnění všech potřebných údajů je tedy možné najednou přidělit více zdrojů. Stránka 9 z 13

10 4.4. Plánování času Dalším krokem po vytvoření WBS, seznamu úkolů a přiřazení zdrojů (kdy toto pořadí nemusí být nutně dodrženo je možné postupovat i v jiné sekvenci) je zadání odhadované doby trvání jednotlivých činností. Zadávat je možné ve dnech (výchozí nastavení) nebo i jiných jednotkách týdnech, měsících apod., kdy je poté nutno doplnit za číselný údaj příslušnou jednotku (týden, měsíc). Následně však stejně dojde k automatickému přepočtu na dny, takže to není až tak důležité. Podstatnou vlastností aplikace je práce pouze s pracovními dny. Jeden týden se pak rovná pěti dnům, jeden měsíc pak dnům dvaceti. Doba trvání se zadává do stejnojmenného sloupce. Zadávají se hodnoty pouze k činnostem navázaným na nejnižší úrovni WBS! Díky již vytvořené struktuře se bude doba trvání souhrnných činností (výstupů) postupně sama dopočítávat. U milníků se zadává nulová doba trvání. Milníky představují významné termíny projektu, ukazatele průběhu (např. zahájení projektu, dokončení projektu, výrobek vyvinut, předáno do užívání,...). Když je zadána doba trvání, je vhodné vytvořit vazby mezi činnostmi (opět pouze mezi činnostmi na nejnižší hierarchické úrovni, nikoliv výstupy z WBS). Vazba mezi činnostmi vyjadřuje logickou návaznost úkolů (např. nejprve musí proběhnout výběr cílové skupiny a až po ukončení této činnosti, z výsledku úkolu lze zahájit výběr způsobu oslovení cílové skupiny). To se nejsnáze provede v Ganttově diagramu nastavením myši na činnost, odkud vazba povede, stisknutím (a podržením) levého tlačítka myši, přesunem kurzoru na činnost, kam má vazba vést a uvolněním levého tlačítka. Vznikne tak standardní vazba konec-začátek. Viz obrázek: Vazby lze tvořit i jinými způsoby, například zadáním čísla předcházející činnosti (číslo řádku) do sloupce Předchůdci. V případě potřeby lze zadávat i jiné typy vazeb, než jen konec-začátek, ale je to v podstatě zbytečné. Po nalezení všech vazeb a dodržení všech konvencí (jeden začátek, jeden konec) je sestavena síť projektu. Po sestavení sítě projektu a po přiřazení zdrojů ke všem činnostem, je třeba zkontrolovat, zda někde nedochází ke konfliktům, přečerpávání kapacit zdrojů. To lze nejsnáze zjistit kliknutím na zobrazení histogramu zdrojů ( Diagram zdrojů ). Když je současně aktivní zobrazení ve spodní části rozděleného hlavního okna, bude možné porovnat kapacitu zdrojů ve vztahu k jejich alokaci a plánovaným činnostem (nesmí být překročena černá linka červeně vyznačené sloupce). Stránka 10 z 13

11 Případně je možné indikativně zjistit přetížení v zobrazení seznamu zdrojů. Přetížené zdroje jsou označeny červenou barvou a žlutým vykřičníkem. Pokud je alokace zdrojů v pořádku a v souladu s časovým harmonogramem, je třeba kontaktovat manažera zdrojů (nebo jinou osobu zodpovědnou za zdroje) a konzultovat s ním možnosti dané varianty plánu. Ten buďto oznámí, že je alokace v pořádku nebo určí problematická místa a bude v součinnosti s týmem plánujícím projekt (a v souladu s prioritami přiřazenými jednotlivým projektům) hledat varianty řešení až do doby vyřešení všech konfliktů. V případě projektů KOMAG je tato činnost obvykle přímo v rukou projektového manažera. Mezi způsoby ručního vyrovnávání zdrojů patří navýšení mohutnosti zdrojů, které nebývá často reálně možné, přesčasová práce (nejvyužívanější), změna intenzity čerpání, změna rozvrhu práce, přerušení práce na úkolu, posun počátku práce na činnosti nebo substituce zdrojů. Z těchto způsobů lze obvykle využít jen některé podle situace a možností. Aplikace červeně označí činnosti ležící na kritické cestě (ve zobrazení Sledovací ganttův diagram ). Činnosti ležící na kritické cestě mají všechny rezervy rovny nule, tzn., pokud se dokončení činnosti ležící na kritické cestě (kritické) zpozdí, ohrozí tak termín dokončení celého projektu (zpozdí se). Proto je důležité zjistit, které úkoly jsou kritické a těmto činnostem v průběhu projektu věnovat potřebnou pozornost. Výstup by měl být posouzen ohledně reálnosti naplnění cíle a případně by měly být provedeny adekvátní úpravy. Tím je vytvořen základní časový harmonogram projektu. Pokud došlo k odsouhlasení časového rámce, další kroky plánování by se jej měly snažit maximálně reflektovat a pokud možno neměnit. Stránka 11 z 13

12 4.5. Plánování rozpočtu (základní) Pokud jsou v seznamu zdrojů vyplněná i políčka ohledně finanční náročnosti jednotlivých zdrojů, je možné poměrně rychle vygenerovat orientační rozpočet projektu. Aby byly náklady přehledně viditelné, je potřeba vložit příslušné sloupce (pravým kliknutím na záhlaví jakéhokoliv sloupce v tabulce se zobrazí kontextové menu, ze kterého lze vybrat položku vložit sloupec a v následném dotazu již jen příslušný sloupec vybrat): Pokud je složitější situace a na činnosti je potřeba i dalších nákladů než jen kalkulací zdrojů (pracovních i materiálových), případně nákladů na použití zdroje, je možné vložit ještě např. sloupec nákladyx a do něj uvést příslušné částky. Do nákladů na použití se zadávají především náklady typu pronájem prostoru, různé dodavatelské faktury (např. dodávka květin, odměna pro hudební kapelu, dodávka látek, apod.). Ve sloupci Náklady je pak součet všech nákladů na danou činnost, což lze potom např. znázornit i graficky v Excelu a dále zpracovat. MS Project umožňuje sestavit a sledovat rozpočet projektu, který má projektový manažer k dispozici a může pak snadněji hlídat ohrožení překročení rozpočtu Uložení baseline a příprava na sledování Pokud je vše výše uvedené v souladu s předpokládaným rámcem projektu (čas, peníze, zdroje), je možné uložit výchozí plán projektu (baseline) volbou hlavního menu Nástroje Sledování Nastavit směrný plán. Pro sledování je pak vhodné zobrazit sloupce Skutečná doba trvání a Zbývající doba trvání, do kterých budou vnášeny informace o postupu realizace. Případně jiné sloupce, pokud bude rozhodnuto o sledování jiným způsobem. Směrný plán se ukládá pouze jednou a slouží jako srovnávací základna projektu. Následné úpravy v průběhu projektu se ukládají do aktuálního plánu projektu. V případě použití MS Project server je v této fázi projekt uložen na server a následně publikován Sledování průběhu projektu Vytvořením směrného plánu (Baseline) práce v MS Project nekončí. Schopný projektový manažer zaznamenává změny a průběh projektu v denních, týdenní, měsíčních intervalech v závislosti na typu projektu. Zadané změny projektu dále analyzuje a vyvozuje závěry, zda se vyskytlo nějaké riziko a jak jej řešit, zda není některý úkol ve skluzu a jak to vyřešit, kolik dní a úkolů zbývá do konce projektu a zda je na dokončení dostatek času, zdrojů i financí. Sleduje také náklady a hlídá rozpočet. Časový harmonogram v MS Project mu zkrátka slouží jako nepostradatelná přehledová podpora obsahující veškeré potřebné informace k řízení projektu. Vlastní sledování pak probíhá (po aktualizaci informací) zadáním data stavu v panelu zobrazeném po volbě z hlavního menu Projekt Informace o projektu a následném vyhodnocení odchylek je možné i vložit sloupce jako indikátor stavu apod. Stránka 12 z 13

13 Jedním ze způsobů pro sledování průběhu projektu a zaznamenávání změn a rozpracovanosti je v nabídce Nástroje Sledování Aktualizovat projekt nebo Aktualizovat úkoly. Důležitou vypovídací schopnost má zadávání zbývající doby trvání úkolu to může být například provedeno i vytažením sloupců skutečná doba trvání a zbývající doba trvání a zadáváním potřebných údajů přímo do tabulky. Vhodným zobrazením pak může být sledovací ganttův diagram. V průběhu projektu se dále kromě vlastní práce na činnostech projektu, provádí zmíněné sledování projektu, a případné řešení nastalých či hrozících problémů. Ve vhodných časových intervalech (např. jednou týdně) pak každý člen projektového týmu reportuje stav práce na projektu na základě těchto informací pak projektový manažer ví, jak na tom jeho projekt je. Je vhodné vést si i určitou evidenci průběhu projektu, která je postoupena příslušným zainteresovaným stranám (ve smluvených intervalech). Tyto reporty, které lze případně exportovat i ve formě sestav z MS Project. 5. Závěr Postupy uvedené v tomto dokumentu jsou základní osou, jak by měla probíhat tvorba harmonogramu projektu v aplikaci MS Project. Všechny jednotlivé kroky lze provést několika způsoby, z nichž ne všechny byly popsány, stejně jako nebyla popsána celá funkcionalita aplikace. Alternativní postup není problém, pokud je dodržena základní filosofie. Důležitou nadstavbou je pak MS Project server, jenž je nyní v rámci KOMAG ověřován k plnému nasazení. Stránka 13 z 13

Časový rozvrh. Agenda. 1 PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA

Časový rozvrh. Agenda.  1 PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA MS Project Časový rozvrh 2 09:00 10:30 blok 1 10:30 10:45 přestávka 10:45 12:00 blok 2 12:00 13:00 oběd 13:00 14:15 blok 3 14:15 14:30 přestávka 14:30 16:00 blok 4 Agenda 3

Více

Proč využít SW podporu řízení?

Proč využít SW podporu řízení? Proč využít SW podporu řízení? Shromáždění požadavků, úkolů, zdrojů, Roztřídění Přidělování Časová náročnost jednotlivých fází Návaznosti Přehlednost Výhody SW podpory Lepší načasování, sledování Snadnější

Více

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec Projektové řízení Co jsou projekty? Na začátku každého projektu dáváme tři sliby (navzájem

Více

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře MS Project 2010 Představení, zadávání, úkoly a kalendáře Řízení projektů MS Projekt není jediný nástroj, ale je hodně využívaný Další produkty Primavera P6 GanttProject OpenProj Basecamp GNOME Planner

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1).

Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1). Po spuštění programu MS Project se zobrazí základní pracovní prostředí (viz obrázek 1). Typy zobrazení a tabulky Program MS Project umožňuje prohlížet si různá zobrazení, která program nabízí. K přepínání

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Náklady Typy nákladů Náklady na úkol Náklady na zdroj Nabíhání nákladů Rozpočtové náklady

Náklady Typy nákladů Náklady na úkol Náklady na zdroj Nabíhání nákladů Rozpočtové náklady KAPITOLA 5 Typy nákladů na úkol na zdroj Nabíhání nákladů Rozpočtové náklady 116 Kapitola 5 na úkol a na zdroj Průběh nákladů 5.1 Typy nákladů Project umožňuje sledovat náklady realizace projektu. Platí:

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

MS Excel 3: Pokročilý kurz

MS Excel 3: Pokročilý kurz MS Excel 3: Pokročilý kurz Materiály ke kurzu Lektor: Jiří Benedikt 09.10.17 www.jiribenedikt.com 1 Úvod Dobrý den, jsem rád, že jste se rozhodli se vzdělávat a věřím, že se v Excelu brzy stanete profíkem!

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Access. Tiskové sestavy. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Access Tiskové sestavy Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Tiskové sestavy slouží k výstupu dat z databáze na tiskárnu data se uspořádají do vhodného tvaru vzhledem

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány.

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. 1) Klikněte na nabídku Vytvořit v Hlavním menu TimeMakeru a vyberte volbu Vytvořit nový miniplán (obr.č.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

E-ZAK Termínovník uživatelská příručka, verze 1.0

E-ZAK Termínovník uživatelská příručka, verze 1.0 E-ZAK Termínovník uživatelská příručka, verze 1.0 Listopad 2013 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Terminologie... 3 Práce s Termínovníkem - nastavení funkcionalit... 4 Nastavení Termínovníku na úrovni organizace...

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

Obsah. Obsah 3 Úvod 7. Projekt 11. Kalendáře 35. Úkoly 55 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah 3 Úvod 7. Projekt 11. Kalendáře 35. Úkoly 55 KAPITOLA 1 Obsah Obsah 3 Úvod 7 KAPITOLA 1 Projekt 11 1.1 Řízení projektů 12 1.2 Firma Encián a projekt Start 15 1.3 Seznámení s aplikací Project 17 1.4 Prvky Projectu 29 Shrnutí 34 KAPITOLA 2 Kalendáře 35 2.1 Faktory

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více