Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU 3. dílčí zpráva k Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Poskytovatel: Sledované období: Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO: TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

2 Obsah 1. Úvod Identifikační údaje Metodika Sběr dat Zpracování dat Interpretace výsledků Harmonogram Evaluace Evaluace vzdělávacích kurzů průběžně hodnocené kurzy Modul Modul Modul Modul Závěr: Evaluace vzdělávacích kurzů za již ukončené kurzy Závěrečné moduly Závěr: Návrhy a doporučení Zdroje

3 1. Úvod Předmětem této práce je provést evaluaci za třetí sledované období (duben červen 2011) projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, který je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou sociální partneři, zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci pobytových zařízení sociálních služeb z celé ČR kromě Prahy. Tato analýza je realizována v rámci zajištění externího hodnocení projektu na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a poskytovatelem. Hlavním cílem prováděného externího hodnocení je získání nezávislé zpětné vazby od účastníků vzdělávání, a to i z hlediska splnění očekávání týkajících se přínosu vzdělávacích aktivit

4 2. Identifikační údaje Tabulka č. 1 Identifikační údaje Posilování sociálního dialogu s důrazem na Název projektu zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Registrační číslo CZ.1.04/1.1.01/ Prioritní osa 4.1 Adaptabilita Oblast podpory Datum zahájení realizace 01/02/2010 Datum ukončení realizace 31/01/2012 Zdroj: Projektová žádost, vlastní zpracování Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název příjemce: Českomoravská konfederace odborových svazů Zastoupená: Jaroslavem Zavadilem, předsedou ČMKOS IČ: Ulice, č.p./č.o.: nám. W. Churchilla 2 Město, PSČ: Praha 3, Kraj: Hlavní město Praha Telefon:

5 3. Metodika 3.1. Sběr dat Sběr dat byl realizován v období duben až červen Vzhledem k tomu, že kurzy probíhají průběžně v různých městech po celé České republice, byla zvolena elektronická forma dotazování účastníků prostřednictvím u. Každému účastníkovi byl zaslán průvodní dopis s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník byl respondenty vyplňován na konci bloku modulů ve sledovaném období. Zároveň již byly vyhodnoceny kurzy, které byly v průběhu tohoto sledovaného období ukončeny. U těchto kurzů byla zvolena osobní forma sběru dotazníků, a to v převážné většině prostřednictvím lektorů kurzu. Celkem bylo takto získáno 174 vyplněných dotazníků za závěrečné hodnocení a 143 dotazníků pro průběžné hodnocení Zpracování dat Hodnocení probíhalo postupně po skončení bloku modulů a navrácení zaslaných dotazníků vztahujících se k období realizované evaluace. Respondenti vyplněné dotazníky zasílali zpět poštou nebo formou u. Výstupy z hodnocení dotazníků jsou k dispozici nejen v grafické podobě, ale také v podobě slovní interpretace, která je nedílnou součástí každého hodnocení Interpretace výsledků Dotazník obsahoval celkem 12 otázek. Většinou byly použity uzavřené otázky, ke kterým byl dán také prostor pro případné připomínky. Ke konci dotazníku byly použity otevřené otázky. Závěrečná část dotazníku obsahovala prostor pro návrhy či připomínky účastníků kurzů

6 4. Harmonogram Tabulka č. 3 Harmonogram uskutečněných kurzů Období Datum Modul Město Pozn M1 Olomouc Průběžné hodnocení Duben M3 České Budějovice Průběžné hodnocení M4 Jihlava Závěrečné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M1 Praha Průběžné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M3 Loštice Závěrečné hodnocení M3 Brno Průběžné hodnocení M2 Přerov Průběžné hodnocení M2 Olšany Průběžné hodnocení Květen M3 Moravský Beroun Průběžné hodnocení M4 Jevišovice Závěrečné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M3 Dřevohostice Průběžné hodnocení M2 Plzeň Průběžné hodnocení M2 Plzeň Závěrečné hodnocení M4 Kyjov Závěrečné hodnocení M4 Semily Průběžné hodnocení M5 Kyjov Průběžné hodnocení M2 Praha Průběžné hodnocení M4 Praha Průběžné hodnocení M4 Jihlava Průběžné hodnocení M3 Radkova Lhota Průběžné hodnocení M4 Ostrava Závěrečné hodnocení Červen M3 Bohumín Závěrečné hodnocení Uherský Brod, M2 Uherské Hradiště Průběžné hodnocení M2 Jičín Průběžné hodnocení M2 Nový Bydžov Průběžné hodnocení M4 Havířov Závěrečné hodnocení - 5 -

7 5. Evaluace 5.1 Evaluace vzdělávacích kurzů průběžně hodnocené kurzy Charakteristika modulů: Obecné moduly 1-4 Průběžné hodnocení Do tohoto monitorovacího období jsme zahrnuli všechny kurzy, které probíhaly od dubna a byly ukončeny k , a to konkrétně: Modul 1 Obecná problematika násilí na pracovišti, který proběhl v Uherském Hradišti a Plzni 1, Modul 2 Psychologické aspekty násilí na pracovišti, který proběhl v Novém Bydžově, Jičíně, Praze, Plzni, Olšanech, Olomouci a Uherském Hradišti, Modul 3 Základy sebeobrany, který proběhl v Brně, Českých Budějovicích, Dřevohosticích, Moravském Berouně a Uherském Hradišti, Modul 4 Management prevence násilí na pracovišti, který proběhl v Kyjově, Praze a Semilech. Zbylé moduly, které proběhly v měsíci červnu, budou zahrnuty do dalšího monitorovacího období. Celkem bylo účastníky kurzů vyplněno a zasláno zpět 143 dotazníků. Cílem těchto modulů je rozšíření znalostí a odborných dovedností v dané problematice. Moduly byly rozděleny na teoretické a praktické části. Obsahem modulů byly např. komunikační techniky pro zvládání stresových situací vyúsťující v násilí. V praktické části byly pracovníkům prezentovány příklady z praxe a v případě Modulu 3 také praktické ukázky a nácviky základů sebeobrany v tělocvičně. 1 Dotazníky z Plzně spadají časově do 2. průběžné zprávy, avšak byly dodány po uzávěrce a byly tedy přiřazeny v rámci hodnocení 3. průběžné zprávy

8 5.1.1 Modul 1 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Z hodnocení vyplývá, že 87% tvoří zdravotníci a 13% zaměstnanci sociálních služeb. Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. Náplň kurzu označily jako zcela vyhovující dvě osoby, jako vyhovující čtyři osoby a zbylé dvě osoby jako nevyhovující. Z připomínek se strany respondentů vyplynulo, že oceňují - 7 -

9 přednášku lektorky Smutné, kterou označili za zajímavou, respondenti uváděli, že se dozvěděli spoustu zajímavých poznatků. Lektorka byla nejčastěji vyzdvihována jako milá a respondenti na ní nejvíce oceňovali její přístup k účastníkům. Naopak negativně byla hodnocena některá témata, která respondenti označili za nedůležitá, jeden respondent sdělil, že čekal více k tématu konfliktních pacientů, a jeden z respondentů uvedl, že Získané informace v této podobě si lze velmi snadno dohledat na internetu. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Dva respondenti považují poměr výuky za zcela adekvátní, čtyři za spíše adekvátní, jeden za spíše neadekvátní a zbylý jeden respondent za neadekvátní. Z připomínek respondentů vyplynulo, že by někteří respondenti uvítali více prostoru pro sdílení praxe ze strany všech zúčastněných jakožto velmi cenného zdroje

10 Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. Tři respondenti označili školící materiály za zcela vyhovující a zbylých pět za vyhovující, což je velmi pozitivní hodnocení. Respondentům především vyhovovalo velkoplošné promítání Power-Pointových prezentací, jedna respondentka uvedla, že Prezentace obsahovala základní informace, díky kterým byla usnadněna celková orientace v tématu a dodala Tyto informace však již nebyly dále dostatečně rozvíjeny výkladem lektorky

11 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Očekávání splnil kurz zcela ve třech případech, spíše splnil ve třech případech a spíše nesplnil ve dvou případech. K dané otázce se vyjádřil pouze jeden respondent a uvedl Čekal jsem více rad co s agresivním pacientem a méně citací ze zákona, získané informace byly příliš obecné a nebyly výkladem lektorky dále rozvíjeny. Otázka č. 6 zjišťovala od respondentů, zda jim vyhovovalo trvání kurzu. Délka trvání kurzu zcela vyhovovala třem respondentům, dvěma spíše vyhovovala, jednomu spíše nevyhovovala a zbylému jednomu respondentovi vůbec nevyhovovala. Někteří respondenti uvedli, že kurz trvá moc dlouho Myslím, že vzhledem k povaze získaných informací by stačila i poloviční hodinová dotace kurzu, uvedl jeden respondent

12 Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Ve čtyřech případech časové rozvržení účastníkům zcela vyhovovalo, v jednom případě spíše vyhovovalo a ve zbylých třech případech spíše nevyhovovalo. Z požadavků většiny respondentů vyplynulo, že by zkrátili časovou prodlevu mezi kurzy. Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. Dotazovaní se v tomto případě shodli a označili přístup školitelů ve čtyřech případech za zcela profesionální a ve čtyřech případech spíše profesionální. Respondenti se k této otázce vyjadřovali následovně:

13 zcela bez výhrad; skvělá lektorka; Věřím, že lektorka je odborníkem ve svém oboru, podle mého názoru však nedokázala své zkušenosti náležitě předat. Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Pěti dotazovaným místo konání kurzu zcela vyhovovalo, dvěma spíše vyhovovalo a zbylému jednomu spíše nevyhovovalo. Dotazovaní nejčastěji kladně hodnotili možnost konání kurzu v rámci pracoviště, kde mají dle jejich slov velmi dobré zázemí, klidnou místnost, pohodlné židle, prostornou učebnu. Naopak jeden respondent negativně hodnotil učebnu, kterou označil za nevyhovující a další respondentka uvedla Vzhledem k počtu zúčastněných byla jedna společná toaleta skutečně málo

14 Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. Všichni respondenti směřovali své odpovědi do kladné poloviny hodnocení, a to polovina považuje nabyté poznatky za zcela využitelné a druhá polovina za spíše využitelné. Respondenti nejčastěji uváděli, že získané informace mohou být dobrým základem pro zorientování se v problematice, ale je třeba je dále rozvíjet. Další respondent uvedl, že Po prvním vyučovacím dni mám pocit, že ve státní sféře není třeba dopodrobna znát zákoník práce, neboť zde pravděpodobně nehrozí jeho porušení. Ale je dobré si to zopakovat. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Nejčastěji respondenti kurz označili za kvalitní či velice zajímavý a vyzdvihli profesionální vedení výuky vyučujících. Dále jedna respondentka uvedla Prozatím kladně, jsem v očekávání, zda dojde na nějaké ukázky vzniku násilí na pracovišti a na jejich konfrontaci s psychologem nebo policejním specialistou a další Natolik obecný, že pro mě osobně nebyl nijak významně přínosný. Dá se říci, že ohlasy na tento kurz byly vesměs velmi rozdílné, až spíše negativní, naopak v dalších modulech se toto hodnocení přesunulo do pozitivní škály hodnocení

15 Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Nejčastěji respondenti žádali o doplnění výuky videem, praktickými ukázkami a více legislativy v souvislosti s násilím na pracovišti. Další respondent by rád doplnil zpřesnění obecných informací v rámci výuky. V prostoru pro připomínky nikdo z účastníků možnosti doplnění nevyužil

16 5.1.2 Modul 2 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Tohoto kurzu se zúčastnilo 30% zdravotníků, což tvořilo 10 osob a 70% sociálních pracovníků, což tvořilo 23 osob. Celkem se hodnocení zúčastnilo 33 osob. Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. Sedmi účastníkům se obsahová náplň zdála zcela vyhovující a 26 vyhovující. Všechny odpovědi se nacházejí v pozitivní škále hodnocení, což lze považovat za velmi dobrý výsledek

17 Pozitivně byly respondenty nejčastěji hodnoceny výměny zkušeností, možnosti konzultace a řešení konkrétních případů z praxe dále nácvik modelových situací a řešení daných problémů na nich. Respondenti uváděli komentáře typu: velmi kvalitně podaný výklad lektorkou, teoretická část plně obsáhla danou problematiku, celkový obsah tohoto modulu byl jasný, zajímavé vsuvky her, líbilo se mi široké zaměření kurzu. Jednotlivě pak respondenti vyzdvihovali Kladně hodnotím přehrávání modelových situací, vtáhnutí do děje, srozumitelný a velmi dostatečně proložen praktickými zkušenostmi, což vnímám jako přínosné., Líbila se mi komunikace mezi zaměstnanci a nadřízeným, problémovým klientem, praktické ukázky jednání zaměstnanec x uživatel - více rozebrat, a to z pohledu na zaměstnance, zda se choval správně. Naopak nejčastěji negativně byla hodnocena účast na scénkách respondenty a dále zaměření pouze na sociální služby. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Tento modul byl zaměřen spíše na teorii, ale přesto sedm respondentů poměr teorie a praxe považuje za zcela adekvátní, 22 za spíše adekvátní a zbylí čtyři za spíše neadekvátní. Většina respondentů nedoplnila žádný komentář k této otázce. Pokud už se respondenti k této otázce vyjadřovali, z jejich připomínek vyplynulo, že by více uvítali upřednostnění praktických zkušeností oproti teoretické části. Jedna respondentka uvedla komentář: Praktické předvedení není možné použít v našem typu zařízení - tyto úchopy nesmíme používat

18 Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. V deseti případech respondenti materiály označili za zcela vyhovující, v 16 případech za vyhovující, v pěti případech za nevyhovující a zbylí dva respondenti se k této otázce vůbec nevyjádřili. Nejčastěji se respondenti vyjadřovali ve smyslu, že žádné materiály neobdrželi, či pouze v elektronické podobě a bylo nutné si vypracovat zápisky. Respondentům školící materiály vyhovovaly především tím, že byly přehledné, jasné, stručné, konkrétní a promítány byly na dataprojektoru. Některé respondentky by je konkrétně doplnily o: dala bych více praktických testů, v teoretické části bych přivítala alespoň osnovu přednášeného textu, videoukázky. Naopak další respondentka uvedla: Informace z prezentace byly velmi vhodně doplňovány ústním výkladem lektorky

19 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Kurz zcela splnil očekávání v deseti případech, ve 22 případech spíše splnil a v jednom případě spíše nesplnil očekávání dotazovaných. Ovšem žádný z dotazovaných se k této otázce blíže nevyjádřil a nedoplnil, co v kurzu postrádal. Otázka č. 6 zjišťovala od respondentů, zda jim vyhovovala délka trvání kurzu. Trvání kurzu zcela vyhovovalo pouze devíti respondentům, 22 spíše vyhovovalo a zbylým dvěma respondentům spíše nevyhovovalo. Respondenti navrhovali snížit

20 hodinovou dotaci kurzu, či navrhovali některé moduly spojit dohromady. Jeden respondent uvedl Myslím, že kurz byl opravdu časově náročný a roztáhlý, a jiný Od 9-18 bylo docela dlouhé, ale vydržet se to dalo. Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Časové rozvržení zcela vyhovovalo 12 respondentům, 19 spíše vyhovovalo a zbylým dvěma spíše nevyhovovalo. Respondenti uváděli následující frekvence konání kurzu: Časová prodleva mezi jednotlivými lekcemi byl problém. Pokud byly kurzy od sebe, alespoň se daly dobře naplánovat služby, než když byly kurzy u sebe. Některé moduly by se mohly zkrátit nebo spojit. Jednotlivé moduly bych uvítala v jednom měsíci po sobě (jeden modul za měsíc), avšak s prodlevou několika dní. Vzhledem k tomu, že pracuji ve směnném provozu, bylo jistě náročné zajistit provoz na pracovišti, přišlo mi to "nefér" vůči ostatním kolegyním. Také se mi nezamlouval jako první modul č. 3 = praktické nácviky, ale chápu, že vzhledem k časové tísni lektorů to nešlo po sobě

21 Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. 22 dotazovaným se přístup zdál zcela profesionální a 11 spíše profesionální. Lektor byl jeden z nejlépe hodnocených v rámci celého hodnocení kurzu. Školitelé byli především v rámci Modulu 2 hodnoceni velmi pozitivně. Respondenti nejvíce ocenili pružnost v řešení aktuálních okruhů dotazů, snahu předat maximální objem informací, motivování k aktivní účasti, rady, jak se zachovat v určitých situacích, snahu zaujmout vkládáním příkladů z praxe, toleranci názoru a vědomosti z praxe. Jedna respondentka uvedla: Paní lektorka nás zbytečně nezahlcovala informacemi, vhodně uměla vybrat informace a praktický nácvik toho, co při výkonu mé profese můžu využít, další uvedla Lektorka byla skvělá profesionálka, která uměla skvěle skloubit teorii s praxí a i proto byl tento modul kurzu velmi přínosný, a jiná vyzdvihla Příběhy z praxe a konkrétní případy zahrnuté do výkladu čímž byla přednáška lépe pochopitelná

22 Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Místo konání kurzu zcela vyhovovalo 24 respondentům, pěti spíše vyhovovalo a zbylým dvěma spíše nevyhovovalo. Místo konání si většina respondentů pochvalovala, především upřednostňují konání kurzu v místě pracoviště, ve většině případů i v místě bydliště a oceňují, že nemusí nikam dojíždět a dojíždění tak pro ně nepředstavuje časovou ztrátu. Respondenti uvedli, že jim vyhovuje dobré zázemí, klidná místnost, příjemné prostředí vč. možnosti občerstvení a dostupnost od vlakového nádraží. Naopak negativní hodnocení se objevila na adresu jedné společné toalety pro větší počet zúčastněných, dále na chlad v místě konání kurzu, dále pak na vedro v místnosti bez klimatizace a pro některé účastníky větší vzdálenost z místa bydliště a pracoviště

23 Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. 13 respondentů považuje nabyté poznatky za zcela využitelné, 17 za spíše využitelné a zbylí tři za spíše nevyužitelné. Respondenti považují poznatky za přínosné pro praxi, a to především zkušenosti lektora, komunikace s problémovými lidmi, zkušenosti jiných pracovnic a lektorů, jak se snažit předejít konfliktu s pacientem či jeho rodinou, legislativní záležitosti, komunikace mezi zaměstnanci nebo vyvarování se možných chyb při komunikaci. Respondenti dále uváděli komentáře jako: Celý tento modul mě velmi obohatil co do teoretických zkušeností a také vzájemné vyměnění si praktických zkušeností vnímám jako přínosné, Přínosem je také řešení modelových situací v průběhu kurzu, sociální zdatnost a asertivní jednání beru v dnešní době jako nezbytnost, konkrétně v zařízení, ve kterém pracuji, není násilí časté, ale jistě v životě se může někdy hodit. Negativní komentáře ze strany respondentů vypadaly takto: Praktické poznatky nejsou možné v praxi použít, pokud je budete používat, prováděli bychom restriktivní opatření, jak přistupovat k agresivnímu klientovi, Pracuji v záchranné službě a problematika sociálních služeb je naprosto odlišná od té naší. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Objevovaly se zde charakteristiky kurzu jako přínosný, výborný a přenositelný

24 do běžného života. Jedna respondentka uvedla: Modul 2 teorie proložená praxí lektorky - více si toho z kurzu pamatuji, jiná sdělila: Nabyté zkušenosti a znalosti se mi mohou hodit v mém osobním i profesním životě, další kladně hodnotili výkon lektorky: Tento modul byl velmi přínosný i díky skvělé lektorce, která uměla oslovit a zaujmout přítomné zúčastněné, Bylo vidět, že školitelka probíranou problematiku zná do nejmenších detailů, dále byl pozitivně hodnocen přínos pro praxi Význam má zhodnocení případů z praxe, Praktické rady, jak komunikovat mezi zaměstnanci, ale i s uživateli. Lehce negativní připomínka se objevila ze strany jednoho respondenta, a to: Praktická část se hodila spíše do běžného života než do našeho typu zařízení. Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Respondenti by nejčastěji doplnili více příkladů ze získané praxe, jak by je lektoři řešili, videa či názorné ukázky přímo na uživateli. Dále možnost některé situace shlédnout v krátkých filmových ukázkách a jiný respondent by doplnil K teoretickému bloku by bylo vhodné přidat příklady jednotlivých situací z praxe. Poslední komentář respondentky zněl Nic bych nedoplnila, což poukazuje i na dostatečné pojetí tématu z pohledu respondentky. V prostoru pro připomínky uvedli účastníci tyto návrhy: Výběr lektorů s větší praxí. Pokud mám více znalostí než lektor je kurz ztrátou času., Celkově kurz hodnotím kladně. Jenom bych ho časově zkrátila a také více odlehčila. V některých lekcích jsem měla pocit, že jsem zpátky na základní škole, kde se nemůžeme ani např. pousmát, aniž by si toho lektorka nevšimla a nevyvolala nás, Nic bych nedoplnila, tak jak byl kurz postaven, mi vyhovovalo

25 5.1.3 Modul 3 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Tohoto kurzu se zúčastnilo 46% zdravotníků, což tvořilo 25 osob a 54% sociálních pracovníků, což tvořilo 29 osob. Celkem se hodnocení zúčastnilo 54 osob

26 Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. 27 respondentům obsahová náplň přišla zcela vyhovující, 26 vyhovující a poslednímu respondentovi jako zcela nevyhovující. Z připomínek ze strany respondentů vyplynulo, že se většině líbí praktický nácvik sebeobrany a zkoušení si konkrétních situací z praxe, oceňují praktický návod, jak postupovat při zvládání agresivních pacientů. Respondenti uváděli komentáře jako Tentokrát se mi líbilo všechno, od výkladu přes cvičení, praktické ukázky až po přístup i erudovanost instruktorů, Výklad lektorky byl dost dobrý, jen mohl být obsáhlejší, Pozitivum vidím v tom, že o této problematice můžeme diskutovat. Naopak negativní komentáře se objevily na stranu teorie a scénky probíhající během výuky. Respondenti se vyjadřovali takto: teorie nic nového, chyběla mi teorie, teorie byla zbytečně dlouhá - několikrát se opakovala, stačila by poloviční doba kurzu, zdlouhavé právní aspekty - nelze přijímat tolik informací za 3 dny po sobě jdoucí, chyběl nám obrazový materiál i videoprojekce k danému tématu a nelíbilo se mi, když jsme museli předvádět komunikační situace. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Ve 28 případech byl poměr teorie a praxe zcela adekvátní, ve 20 případech spíše adekvátní a v šesti případech spíše neadekvátní. Většina respondentů se shodla, že by upřednostnila více praxe v rámci výuky. Několik respondentů se vyjádřilo ve smyslu, že poměr je vyhovující a praxe byla vhodně doplněná teorií. Jiní navrhovali

27 řešení jako např. 4dny/2dny teorie, ale ne 3 dny teorie po sobě jdoucí, 1/3 teorie, 2/3 praxe. Odůvodnění je dle jejich slov následující: Nelze tak obsáhlé téma vstřebat, natož zapamatovat, teorie zbytečně opakující se. Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. Kvalitu materiálů považuje za zcela vyhovující 27 respondentů, 23 za vyhovující, jeden za zcela nevyhovující a zbylí tři respondenti se k této otázce nevyjádřili. Poměrně velký počet respondentů uvedl, že tuto otázku nelze hodnotit, jelikož žádné školící materiály neobdrželi, či je obdrželi až po skončení konání kurzu, a proto je účastníci nemohli použít během výuky. Negativně respondenti hodnotili fakt, že materiály nebyly poskytnuty předem a pokud vůbec, tak byl zaslán až po skončení kurzu. Respondenti by upřednostnili připravení materiálů k zahájení modulu. Na materiálech respondenti ocenili názornost, doplnění odkazů přímo od instruktorů, přehlednost materiálů. Respondenti uvedli komentář jako: Materiál byl nádherný, jen škoda, že jsme ho vůbec nedostali, Školící materiály byly realizovány v rámci interaktivní tabule

28 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Ve 34 případech splnil kurz očekávání zcela a ve 20 případech spíše splnil očekávání, což je velmi pozitivní výsledek. Jelikož všem dotazovaným absolvovaný kurz splnil očekávání, nikdo z dotazovaných doprovodný komentář nepřipojil. Otázka č. 6 zjišťovala od účastníků, zda jim vyhovovala délka trvání kurzu. Délka trvání kurzu zcela vyhovovala 30 účastníkům, spíše vyhovovalo 20 účastníkům a

29 zbylým čtyřem spíše nevyhovovala. Oproti hodnocení byly komentáře k této otázce spíše negativní a účastníci považovali trvání kurzu za příliš dlouhé. Teorii považují za zbytečně dlouhou a navrhují trvání 1 den, naopak praxi, alespoň 2 dny. Někteří respondenti se shodli na tom, že teorie je natahována a v rámci modulů některé informace se i několikrát opakují a spíše by uvítali zkrácení teorie a prodloužení praxe. Dobu trvání kurzu od 9 18 hod. považují za vyčerpávající, stejně tak jako tři dny po sobě jdoucí moduly. Účastníci navrhují zkrátit dobu minimálně na 9 15 hod. Komentář od jedné respondentky k této otázce vypadal takto: Vzhledem k pracovnímu vytížení bylo trvání kurzu dlouhé (9-18hod.), náročné nelze vše vstřebat. Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Rozvržení kurzu zcela vyhovovalo 28 respondentům, 22 spíše vyhovovalo a zbylým čtyřem spíše nevyhovovalo. Respondenti navrhovali: kurz nejvíce dvoudenní, intervaly mezi lekcemi bych volila 2-3 týdenní. Jedna respondentka uvedla komentář Rozvržení kurzu prokonzultováno se zaměstnavatelem, aby co nejméně ohrozil provoz, nepřipomínkuji, bylo přizpůsobeno našim požadavkům

30 Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. Za zcela profesionální označilo přístup lektorů 44 respondentů a zbylých deset za spíše profesionální. Negativní hodnocení ani komentáře se k této otázce nevyskytovaly. Lektoři byli ze strany respondentů označeni za milí, ochotní, trpěliví a vstřícní. Nejvíce respondenti oceňují praktické ukázky, snahu kurz zpříjemnit, výběr témat, elán a zapálení pro práci a snahu předat své zkušenosti a znalosti. Respondenti uváděli komentáře jako: Oceňuji přístup školitelů, který přesahoval rámec jejich výuky - konzultace problematiky na našem pracovišti, Školitelka nazývala věci pravými jmény, dokázala reálně popsat vztahy i konflikty mezi uživateli, personálem

31 Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Místo kurzu zcela vyhovovalo 43 respondentům, osmi spíše vyhovovalo a zbylí tři respondenti se k této otázce vůbec nevyjádřili. Nejčastěji dotazovaní ocenili veřejně známé místo pro konání kurzu, vhodné a klidné prostředí pro danou tématiku, kurz byl v místě pracoviště a nehrozila tak žádná časová prodleva při dojíždění. Padl návrh od jedné z dotazovaných, a to takový Zajímavé by bylo si praktické poznatky vyzkoušet někde v přírodě/venku a zjistit, jestli bychom postupovali správně. Negativně bylo hodnoceno nezajištěné ubytování pro osoby, které dojížděly z větší vzdálenosti, např. konkrétně jeden dotazovaný uvedl Vadilo nám, že nebylo zajištěno ubytování, každý den dojíždět ze Svitav bylo časově náročné, asi se nepočítalo, že tam nebudou jen místní nebo z blízkého okolí, dále byl negativně hodnocen zbytečně velký prostor, vzdálenost konání kurzu od centra a vybavenost prostorů. Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. 37 respondentů je označilo za využitelné v praxi, 16 za spíše využitelné a zbylý jeden respondent se k této otázce nevyjádřil. Respondenti považují získané dovednosti za přínosné jak v běžném tak pracovním životě, někteří uvádí spíše v osobním životě, jelikož dle slov

32 jedné respondentky: Vzhledem k právům pacienta a politikům zdravotničtí pracovníci nebudou moci využít i z etického hlediska, nikdo se za vás nepostaví, a dokud to tak bude, zdravotnický personál bude muset snášet mnoho. Naopak většina respondentů uvedla, že jsou pro ně přínosné poznatky a chvaty využitelné při sebeobraně. Respondenti uváděli komentáře jako např. Praktický nácvik sebeobrany lze využít při naší práci, nikdy nevíme, s jakým klientem se potkáme, Uplatním chvaty sebeobrany i při ochraně pacientů, Různé techniky imobilizace agresivního pacienta. Na otázku, které poznatky jsou podle Vás nejvíce přínosné, respondentka uvedla tuto odpověď: Tentokrát všechny, neboť do všech situací, o kterých byla řeč, se člověk může dostat. Jednotliví respondenti napsali: nejvíce přínosné - ubránit se napadení (nožem, jiným předmětem); zvládat agresi pacienta; měli bychom se nyní umět ubránit i komunikovat s agresivním klientem; možnost vlastními silami minimalizovat rizika, se kterými se setkáváme; možnost diskuze k daným tématům; praktické ukázky, jak se vyhnout agresi, případně jak se bránit, čeho si všímat apod. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Respondenti uváděli hodnocení jako: profesionálně vedený, užitečný pro práci i pro život a časově náročný. Respondenti komentovali především lektory Instruktoři aktivně hledali možnosti pomoci při mnou popisovaných událostech. Dokázali najít vhodná řešení - určitě je v praxi využiji, Školitelka nám velmi zajímavě předváděla typy obrany a dala nám rady do života, Po praktické části nám školitelé předali vše, co se dalo, že chyběla teoretická část, není jejich chyba, protože jsme byli jen v tělocvičně. Jednotlivě pak respondenti vyzdvihovali důležitost teorie: Je dobré znát svá práva, ale i povinnosti rozšířeně. Nakonec respondenti uvedli hodnocení kurzu jako Těším se na další lekce, Tento kurz naplnil mé představy k mé spokojenosti. Negativně hodnotil kurz pouze jeden respondent, a to ve smyslu, že Chybělo proložení kurzu videoprojekcí a studijní materiál. Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Nejčastěji by účastníci kurzu doplnili studijní materiály předem, větší podíl praktického výcviku oproti teorii a doplnění výuky videoukázkami či promítáním filmů, kde by byly zpracovány možné rizikové situace

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková

VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013. Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ V ROCE 2012/2013 Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková VYHODNOCENÍ

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni ZŠ podle projektu NAPLNO Metodická příručka k výuce tematiky OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ na 2. stupni

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

1 Poradenský proces na Úřadu práce ČR úvod

1 Poradenský proces na Úřadu práce ČR úvod 1 Poradenský proces na Úřadu práce ČR úvod 25 vyplněných hodnotících dotazníků Poznámka (Zuzana Freibergová): Velice děkuji za zaslané připomínky, které pomohly metodiku dopracovat. Některé z připomínek

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více