Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151"

Transkript

1 EVALUACE PROJEKTU 3. dílčí zpráva k Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Poskytovatel: Sledované období: Promaco Consulting, s.r.o. duben - červen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO: TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

2 Obsah 1. Úvod Identifikační údaje Metodika Sběr dat Zpracování dat Interpretace výsledků Harmonogram Evaluace Evaluace vzdělávacích kurzů průběžně hodnocené kurzy Modul Modul Modul Modul Závěr: Evaluace vzdělávacích kurzů za již ukončené kurzy Závěrečné moduly Závěr: Návrhy a doporučení Zdroje

3 1. Úvod Předmětem této práce je provést evaluaci za třetí sledované období (duben červen 2011) projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, který je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou projektu jsou sociální partneři, zaměstnanci a zaměstnavatelé ve zdravotnictví a sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci pobytových zařízení sociálních služeb z celé ČR kromě Prahy. Tato analýza je realizována v rámci zajištění externího hodnocení projektu na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb mezi objednatelem a poskytovatelem. Hlavním cílem prováděného externího hodnocení je získání nezávislé zpětné vazby od účastníků vzdělávání, a to i z hlediska splnění očekávání týkajících se přínosu vzdělávacích aktivit

4 2. Identifikační údaje Tabulka č. 1 Identifikační údaje Posilování sociálního dialogu s důrazem na Název projektu zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Registrační číslo CZ.1.04/1.1.01/ Prioritní osa 4.1 Adaptabilita Oblast podpory Datum zahájení realizace 01/02/2010 Datum ukončení realizace 31/01/2012 Zdroj: Projektová žádost, vlastní zpracování Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název příjemce: Českomoravská konfederace odborových svazů Zastoupená: Jaroslavem Zavadilem, předsedou ČMKOS IČ: Ulice, č.p./č.o.: nám. W. Churchilla 2 Město, PSČ: Praha 3, Kraj: Hlavní město Praha Telefon:

5 3. Metodika 3.1. Sběr dat Sběr dat byl realizován v období duben až červen Vzhledem k tomu, že kurzy probíhají průběžně v různých městech po celé České republice, byla zvolena elektronická forma dotazování účastníků prostřednictvím u. Každému účastníkovi byl zaslán průvodní dopis s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník byl respondenty vyplňován na konci bloku modulů ve sledovaném období. Zároveň již byly vyhodnoceny kurzy, které byly v průběhu tohoto sledovaného období ukončeny. U těchto kurzů byla zvolena osobní forma sběru dotazníků, a to v převážné většině prostřednictvím lektorů kurzu. Celkem bylo takto získáno 174 vyplněných dotazníků za závěrečné hodnocení a 143 dotazníků pro průběžné hodnocení Zpracování dat Hodnocení probíhalo postupně po skončení bloku modulů a navrácení zaslaných dotazníků vztahujících se k období realizované evaluace. Respondenti vyplněné dotazníky zasílali zpět poštou nebo formou u. Výstupy z hodnocení dotazníků jsou k dispozici nejen v grafické podobě, ale také v podobě slovní interpretace, která je nedílnou součástí každého hodnocení Interpretace výsledků Dotazník obsahoval celkem 12 otázek. Většinou byly použity uzavřené otázky, ke kterým byl dán také prostor pro případné připomínky. Ke konci dotazníku byly použity otevřené otázky. Závěrečná část dotazníku obsahovala prostor pro návrhy či připomínky účastníků kurzů

6 4. Harmonogram Tabulka č. 3 Harmonogram uskutečněných kurzů Období Datum Modul Město Pozn M1 Olomouc Průběžné hodnocení Duben M3 České Budějovice Průběžné hodnocení M4 Jihlava Závěrečné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M1 Praha Průběžné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M3 Loštice Závěrečné hodnocení M3 Brno Průběžné hodnocení M2 Přerov Průběžné hodnocení M2 Olšany Průběžné hodnocení Květen M3 Moravský Beroun Průběžné hodnocení M4 Jevišovice Závěrečné hodnocení M3 Ostrava Závěrečné hodnocení M3 Dřevohostice Průběžné hodnocení M2 Plzeň Průběžné hodnocení M2 Plzeň Závěrečné hodnocení M4 Kyjov Závěrečné hodnocení M4 Semily Průběžné hodnocení M5 Kyjov Průběžné hodnocení M2 Praha Průběžné hodnocení M4 Praha Průběžné hodnocení M4 Jihlava Průběžné hodnocení M3 Radkova Lhota Průběžné hodnocení M4 Ostrava Závěrečné hodnocení Červen M3 Bohumín Závěrečné hodnocení Uherský Brod, M2 Uherské Hradiště Průběžné hodnocení M2 Jičín Průběžné hodnocení M2 Nový Bydžov Průběžné hodnocení M4 Havířov Závěrečné hodnocení - 5 -

7 5. Evaluace 5.1 Evaluace vzdělávacích kurzů průběžně hodnocené kurzy Charakteristika modulů: Obecné moduly 1-4 Průběžné hodnocení Do tohoto monitorovacího období jsme zahrnuli všechny kurzy, které probíhaly od dubna a byly ukončeny k , a to konkrétně: Modul 1 Obecná problematika násilí na pracovišti, který proběhl v Uherském Hradišti a Plzni 1, Modul 2 Psychologické aspekty násilí na pracovišti, který proběhl v Novém Bydžově, Jičíně, Praze, Plzni, Olšanech, Olomouci a Uherském Hradišti, Modul 3 Základy sebeobrany, který proběhl v Brně, Českých Budějovicích, Dřevohosticích, Moravském Berouně a Uherském Hradišti, Modul 4 Management prevence násilí na pracovišti, který proběhl v Kyjově, Praze a Semilech. Zbylé moduly, které proběhly v měsíci červnu, budou zahrnuty do dalšího monitorovacího období. Celkem bylo účastníky kurzů vyplněno a zasláno zpět 143 dotazníků. Cílem těchto modulů je rozšíření znalostí a odborných dovedností v dané problematice. Moduly byly rozděleny na teoretické a praktické části. Obsahem modulů byly např. komunikační techniky pro zvládání stresových situací vyúsťující v násilí. V praktické části byly pracovníkům prezentovány příklady z praxe a v případě Modulu 3 také praktické ukázky a nácviky základů sebeobrany v tělocvičně. 1 Dotazníky z Plzně spadají časově do 2. průběžné zprávy, avšak byly dodány po uzávěrce a byly tedy přiřazeny v rámci hodnocení 3. průběžné zprávy

8 5.1.1 Modul 1 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Z hodnocení vyplývá, že 87% tvoří zdravotníci a 13% zaměstnanci sociálních služeb. Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. Náplň kurzu označily jako zcela vyhovující dvě osoby, jako vyhovující čtyři osoby a zbylé dvě osoby jako nevyhovující. Z připomínek se strany respondentů vyplynulo, že oceňují - 7 -

9 přednášku lektorky Smutné, kterou označili za zajímavou, respondenti uváděli, že se dozvěděli spoustu zajímavých poznatků. Lektorka byla nejčastěji vyzdvihována jako milá a respondenti na ní nejvíce oceňovali její přístup k účastníkům. Naopak negativně byla hodnocena některá témata, která respondenti označili za nedůležitá, jeden respondent sdělil, že čekal více k tématu konfliktních pacientů, a jeden z respondentů uvedl, že Získané informace v této podobě si lze velmi snadno dohledat na internetu. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Dva respondenti považují poměr výuky za zcela adekvátní, čtyři za spíše adekvátní, jeden za spíše neadekvátní a zbylý jeden respondent za neadekvátní. Z připomínek respondentů vyplynulo, že by někteří respondenti uvítali více prostoru pro sdílení praxe ze strany všech zúčastněných jakožto velmi cenného zdroje

10 Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. Tři respondenti označili školící materiály za zcela vyhovující a zbylých pět za vyhovující, což je velmi pozitivní hodnocení. Respondentům především vyhovovalo velkoplošné promítání Power-Pointových prezentací, jedna respondentka uvedla, že Prezentace obsahovala základní informace, díky kterým byla usnadněna celková orientace v tématu a dodala Tyto informace však již nebyly dále dostatečně rozvíjeny výkladem lektorky

11 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Očekávání splnil kurz zcela ve třech případech, spíše splnil ve třech případech a spíše nesplnil ve dvou případech. K dané otázce se vyjádřil pouze jeden respondent a uvedl Čekal jsem více rad co s agresivním pacientem a méně citací ze zákona, získané informace byly příliš obecné a nebyly výkladem lektorky dále rozvíjeny. Otázka č. 6 zjišťovala od respondentů, zda jim vyhovovalo trvání kurzu. Délka trvání kurzu zcela vyhovovala třem respondentům, dvěma spíše vyhovovala, jednomu spíše nevyhovovala a zbylému jednomu respondentovi vůbec nevyhovovala. Někteří respondenti uvedli, že kurz trvá moc dlouho Myslím, že vzhledem k povaze získaných informací by stačila i poloviční hodinová dotace kurzu, uvedl jeden respondent

12 Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Ve čtyřech případech časové rozvržení účastníkům zcela vyhovovalo, v jednom případě spíše vyhovovalo a ve zbylých třech případech spíše nevyhovovalo. Z požadavků většiny respondentů vyplynulo, že by zkrátili časovou prodlevu mezi kurzy. Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. Dotazovaní se v tomto případě shodli a označili přístup školitelů ve čtyřech případech za zcela profesionální a ve čtyřech případech spíše profesionální. Respondenti se k této otázce vyjadřovali následovně:

13 zcela bez výhrad; skvělá lektorka; Věřím, že lektorka je odborníkem ve svém oboru, podle mého názoru však nedokázala své zkušenosti náležitě předat. Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Pěti dotazovaným místo konání kurzu zcela vyhovovalo, dvěma spíše vyhovovalo a zbylému jednomu spíše nevyhovovalo. Dotazovaní nejčastěji kladně hodnotili možnost konání kurzu v rámci pracoviště, kde mají dle jejich slov velmi dobré zázemí, klidnou místnost, pohodlné židle, prostornou učebnu. Naopak jeden respondent negativně hodnotil učebnu, kterou označil za nevyhovující a další respondentka uvedla Vzhledem k počtu zúčastněných byla jedna společná toaleta skutečně málo

14 Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. Všichni respondenti směřovali své odpovědi do kladné poloviny hodnocení, a to polovina považuje nabyté poznatky za zcela využitelné a druhá polovina za spíše využitelné. Respondenti nejčastěji uváděli, že získané informace mohou být dobrým základem pro zorientování se v problematice, ale je třeba je dále rozvíjet. Další respondent uvedl, že Po prvním vyučovacím dni mám pocit, že ve státní sféře není třeba dopodrobna znát zákoník práce, neboť zde pravděpodobně nehrozí jeho porušení. Ale je dobré si to zopakovat. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Nejčastěji respondenti kurz označili za kvalitní či velice zajímavý a vyzdvihli profesionální vedení výuky vyučujících. Dále jedna respondentka uvedla Prozatím kladně, jsem v očekávání, zda dojde na nějaké ukázky vzniku násilí na pracovišti a na jejich konfrontaci s psychologem nebo policejním specialistou a další Natolik obecný, že pro mě osobně nebyl nijak významně přínosný. Dá se říci, že ohlasy na tento kurz byly vesměs velmi rozdílné, až spíše negativní, naopak v dalších modulech se toto hodnocení přesunulo do pozitivní škály hodnocení

15 Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Nejčastěji respondenti žádali o doplnění výuky videem, praktickými ukázkami a více legislativy v souvislosti s násilím na pracovišti. Další respondent by rád doplnil zpřesnění obecných informací v rámci výuky. V prostoru pro připomínky nikdo z účastníků možnosti doplnění nevyužil

16 5.1.2 Modul 2 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Tohoto kurzu se zúčastnilo 30% zdravotníků, což tvořilo 10 osob a 70% sociálních pracovníků, což tvořilo 23 osob. Celkem se hodnocení zúčastnilo 33 osob. Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. Sedmi účastníkům se obsahová náplň zdála zcela vyhovující a 26 vyhovující. Všechny odpovědi se nacházejí v pozitivní škále hodnocení, což lze považovat za velmi dobrý výsledek

17 Pozitivně byly respondenty nejčastěji hodnoceny výměny zkušeností, možnosti konzultace a řešení konkrétních případů z praxe dále nácvik modelových situací a řešení daných problémů na nich. Respondenti uváděli komentáře typu: velmi kvalitně podaný výklad lektorkou, teoretická část plně obsáhla danou problematiku, celkový obsah tohoto modulu byl jasný, zajímavé vsuvky her, líbilo se mi široké zaměření kurzu. Jednotlivě pak respondenti vyzdvihovali Kladně hodnotím přehrávání modelových situací, vtáhnutí do děje, srozumitelný a velmi dostatečně proložen praktickými zkušenostmi, což vnímám jako přínosné., Líbila se mi komunikace mezi zaměstnanci a nadřízeným, problémovým klientem, praktické ukázky jednání zaměstnanec x uživatel - více rozebrat, a to z pohledu na zaměstnance, zda se choval správně. Naopak nejčastěji negativně byla hodnocena účast na scénkách respondenty a dále zaměření pouze na sociální služby. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Tento modul byl zaměřen spíše na teorii, ale přesto sedm respondentů poměr teorie a praxe považuje za zcela adekvátní, 22 za spíše adekvátní a zbylí čtyři za spíše neadekvátní. Většina respondentů nedoplnila žádný komentář k této otázce. Pokud už se respondenti k této otázce vyjadřovali, z jejich připomínek vyplynulo, že by více uvítali upřednostnění praktických zkušeností oproti teoretické části. Jedna respondentka uvedla komentář: Praktické předvedení není možné použít v našem typu zařízení - tyto úchopy nesmíme používat

18 Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. V deseti případech respondenti materiály označili za zcela vyhovující, v 16 případech za vyhovující, v pěti případech za nevyhovující a zbylí dva respondenti se k této otázce vůbec nevyjádřili. Nejčastěji se respondenti vyjadřovali ve smyslu, že žádné materiály neobdrželi, či pouze v elektronické podobě a bylo nutné si vypracovat zápisky. Respondentům školící materiály vyhovovaly především tím, že byly přehledné, jasné, stručné, konkrétní a promítány byly na dataprojektoru. Některé respondentky by je konkrétně doplnily o: dala bych více praktických testů, v teoretické části bych přivítala alespoň osnovu přednášeného textu, videoukázky. Naopak další respondentka uvedla: Informace z prezentace byly velmi vhodně doplňovány ústním výkladem lektorky

19 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Kurz zcela splnil očekávání v deseti případech, ve 22 případech spíše splnil a v jednom případě spíše nesplnil očekávání dotazovaných. Ovšem žádný z dotazovaných se k této otázce blíže nevyjádřil a nedoplnil, co v kurzu postrádal. Otázka č. 6 zjišťovala od respondentů, zda jim vyhovovala délka trvání kurzu. Trvání kurzu zcela vyhovovalo pouze devíti respondentům, 22 spíše vyhovovalo a zbylým dvěma respondentům spíše nevyhovovalo. Respondenti navrhovali snížit

20 hodinovou dotaci kurzu, či navrhovali některé moduly spojit dohromady. Jeden respondent uvedl Myslím, že kurz byl opravdu časově náročný a roztáhlý, a jiný Od 9-18 bylo docela dlouhé, ale vydržet se to dalo. Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Časové rozvržení zcela vyhovovalo 12 respondentům, 19 spíše vyhovovalo a zbylým dvěma spíše nevyhovovalo. Respondenti uváděli následující frekvence konání kurzu: Časová prodleva mezi jednotlivými lekcemi byl problém. Pokud byly kurzy od sebe, alespoň se daly dobře naplánovat služby, než když byly kurzy u sebe. Některé moduly by se mohly zkrátit nebo spojit. Jednotlivé moduly bych uvítala v jednom měsíci po sobě (jeden modul za měsíc), avšak s prodlevou několika dní. Vzhledem k tomu, že pracuji ve směnném provozu, bylo jistě náročné zajistit provoz na pracovišti, přišlo mi to "nefér" vůči ostatním kolegyním. Také se mi nezamlouval jako první modul č. 3 = praktické nácviky, ale chápu, že vzhledem k časové tísni lektorů to nešlo po sobě

21 Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. 22 dotazovaným se přístup zdál zcela profesionální a 11 spíše profesionální. Lektor byl jeden z nejlépe hodnocených v rámci celého hodnocení kurzu. Školitelé byli především v rámci Modulu 2 hodnoceni velmi pozitivně. Respondenti nejvíce ocenili pružnost v řešení aktuálních okruhů dotazů, snahu předat maximální objem informací, motivování k aktivní účasti, rady, jak se zachovat v určitých situacích, snahu zaujmout vkládáním příkladů z praxe, toleranci názoru a vědomosti z praxe. Jedna respondentka uvedla: Paní lektorka nás zbytečně nezahlcovala informacemi, vhodně uměla vybrat informace a praktický nácvik toho, co při výkonu mé profese můžu využít, další uvedla Lektorka byla skvělá profesionálka, která uměla skvěle skloubit teorii s praxí a i proto byl tento modul kurzu velmi přínosný, a jiná vyzdvihla Příběhy z praxe a konkrétní případy zahrnuté do výkladu čímž byla přednáška lépe pochopitelná

22 Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Místo konání kurzu zcela vyhovovalo 24 respondentům, pěti spíše vyhovovalo a zbylým dvěma spíše nevyhovovalo. Místo konání si většina respondentů pochvalovala, především upřednostňují konání kurzu v místě pracoviště, ve většině případů i v místě bydliště a oceňují, že nemusí nikam dojíždět a dojíždění tak pro ně nepředstavuje časovou ztrátu. Respondenti uvedli, že jim vyhovuje dobré zázemí, klidná místnost, příjemné prostředí vč. možnosti občerstvení a dostupnost od vlakového nádraží. Naopak negativní hodnocení se objevila na adresu jedné společné toalety pro větší počet zúčastněných, dále na chlad v místě konání kurzu, dále pak na vedro v místnosti bez klimatizace a pro některé účastníky větší vzdálenost z místa bydliště a pracoviště

23 Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. 13 respondentů považuje nabyté poznatky za zcela využitelné, 17 za spíše využitelné a zbylí tři za spíše nevyužitelné. Respondenti považují poznatky za přínosné pro praxi, a to především zkušenosti lektora, komunikace s problémovými lidmi, zkušenosti jiných pracovnic a lektorů, jak se snažit předejít konfliktu s pacientem či jeho rodinou, legislativní záležitosti, komunikace mezi zaměstnanci nebo vyvarování se možných chyb při komunikaci. Respondenti dále uváděli komentáře jako: Celý tento modul mě velmi obohatil co do teoretických zkušeností a také vzájemné vyměnění si praktických zkušeností vnímám jako přínosné, Přínosem je také řešení modelových situací v průběhu kurzu, sociální zdatnost a asertivní jednání beru v dnešní době jako nezbytnost, konkrétně v zařízení, ve kterém pracuji, není násilí časté, ale jistě v životě se může někdy hodit. Negativní komentáře ze strany respondentů vypadaly takto: Praktické poznatky nejsou možné v praxi použít, pokud je budete používat, prováděli bychom restriktivní opatření, jak přistupovat k agresivnímu klientovi, Pracuji v záchranné službě a problematika sociálních služeb je naprosto odlišná od té naší. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Objevovaly se zde charakteristiky kurzu jako přínosný, výborný a přenositelný

24 do běžného života. Jedna respondentka uvedla: Modul 2 teorie proložená praxí lektorky - více si toho z kurzu pamatuji, jiná sdělila: Nabyté zkušenosti a znalosti se mi mohou hodit v mém osobním i profesním životě, další kladně hodnotili výkon lektorky: Tento modul byl velmi přínosný i díky skvělé lektorce, která uměla oslovit a zaujmout přítomné zúčastněné, Bylo vidět, že školitelka probíranou problematiku zná do nejmenších detailů, dále byl pozitivně hodnocen přínos pro praxi Význam má zhodnocení případů z praxe, Praktické rady, jak komunikovat mezi zaměstnanci, ale i s uživateli. Lehce negativní připomínka se objevila ze strany jednoho respondenta, a to: Praktická část se hodila spíše do běžného života než do našeho typu zařízení. Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Respondenti by nejčastěji doplnili více příkladů ze získané praxe, jak by je lektoři řešili, videa či názorné ukázky přímo na uživateli. Dále možnost některé situace shlédnout v krátkých filmových ukázkách a jiný respondent by doplnil K teoretickému bloku by bylo vhodné přidat příklady jednotlivých situací z praxe. Poslední komentář respondentky zněl Nic bych nedoplnila, což poukazuje i na dostatečné pojetí tématu z pohledu respondentky. V prostoru pro připomínky uvedli účastníci tyto návrhy: Výběr lektorů s větší praxí. Pokud mám více znalostí než lektor je kurz ztrátou času., Celkově kurz hodnotím kladně. Jenom bych ho časově zkrátila a také více odlehčila. V některých lekcích jsem měla pocit, že jsem zpátky na základní škole, kde se nemůžeme ani např. pousmát, aniž by si toho lektorka nevšimla a nevyvolala nás, Nic bych nedoplnila, tak jak byl kurz postaven, mi vyhovovalo

25 5.1.3 Modul 3 Otázka č. 1 mapovala oblasti profesního působení respondentů. Tohoto kurzu se zúčastnilo 46% zdravotníků, což tvořilo 25 osob a 54% sociálních pracovníků, což tvořilo 29 osob. Celkem se hodnocení zúčastnilo 54 osob

26 Otázka č. 2 se zabývala hodnocením obsahové náplně kurzu. 27 respondentům obsahová náplň přišla zcela vyhovující, 26 vyhovující a poslednímu respondentovi jako zcela nevyhovující. Z připomínek ze strany respondentů vyplynulo, že se většině líbí praktický nácvik sebeobrany a zkoušení si konkrétních situací z praxe, oceňují praktický návod, jak postupovat při zvládání agresivních pacientů. Respondenti uváděli komentáře jako Tentokrát se mi líbilo všechno, od výkladu přes cvičení, praktické ukázky až po přístup i erudovanost instruktorů, Výklad lektorky byl dost dobrý, jen mohl být obsáhlejší, Pozitivum vidím v tom, že o této problematice můžeme diskutovat. Naopak negativní komentáře se objevily na stranu teorie a scénky probíhající během výuky. Respondenti se vyjadřovali takto: teorie nic nového, chyběla mi teorie, teorie byla zbytečně dlouhá - několikrát se opakovala, stačila by poloviční doba kurzu, zdlouhavé právní aspekty - nelze přijímat tolik informací za 3 dny po sobě jdoucí, chyběl nám obrazový materiál i videoprojekce k danému tématu a nelíbilo se mi, když jsme museli předvádět komunikační situace. Otázka č. 3 se zabývala hodnocením poměru teorie a praxe v rámci výuky. Ve 28 případech byl poměr teorie a praxe zcela adekvátní, ve 20 případech spíše adekvátní a v šesti případech spíše neadekvátní. Většina respondentů se shodla, že by upřednostnila více praxe v rámci výuky. Několik respondentů se vyjádřilo ve smyslu, že poměr je vyhovující a praxe byla vhodně doplněná teorií. Jiní navrhovali

27 řešení jako např. 4dny/2dny teorie, ale ne 3 dny teorie po sobě jdoucí, 1/3 teorie, 2/3 praxe. Odůvodnění je dle jejich slov následující: Nelze tak obsáhlé téma vstřebat, natož zapamatovat, teorie zbytečně opakující se. Otázka č. 4 zjišťovala od respondentů názor na školící materiály. Kvalitu materiálů považuje za zcela vyhovující 27 respondentů, 23 za vyhovující, jeden za zcela nevyhovující a zbylí tři respondenti se k této otázce nevyjádřili. Poměrně velký počet respondentů uvedl, že tuto otázku nelze hodnotit, jelikož žádné školící materiály neobdrželi, či je obdrželi až po skončení konání kurzu, a proto je účastníci nemohli použít během výuky. Negativně respondenti hodnotili fakt, že materiály nebyly poskytnuty předem a pokud vůbec, tak byl zaslán až po skončení kurzu. Respondenti by upřednostnili připravení materiálů k zahájení modulu. Na materiálech respondenti ocenili názornost, doplnění odkazů přímo od instruktorů, přehlednost materiálů. Respondenti uvedli komentář jako: Materiál byl nádherný, jen škoda, že jsme ho vůbec nedostali, Školící materiály byly realizovány v rámci interaktivní tabule

28 Otázkou č. 5 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření, zda absolvovaný kurz splnil jejich očekávání. Ve 34 případech splnil kurz očekávání zcela a ve 20 případech spíše splnil očekávání, což je velmi pozitivní výsledek. Jelikož všem dotazovaným absolvovaný kurz splnil očekávání, nikdo z dotazovaných doprovodný komentář nepřipojil. Otázka č. 6 zjišťovala od účastníků, zda jim vyhovovala délka trvání kurzu. Délka trvání kurzu zcela vyhovovala 30 účastníkům, spíše vyhovovalo 20 účastníkům a

29 zbylým čtyřem spíše nevyhovovala. Oproti hodnocení byly komentáře k této otázce spíše negativní a účastníci považovali trvání kurzu za příliš dlouhé. Teorii považují za zbytečně dlouhou a navrhují trvání 1 den, naopak praxi, alespoň 2 dny. Někteří respondenti se shodli na tom, že teorie je natahována a v rámci modulů některé informace se i několikrát opakují a spíše by uvítali zkrácení teorie a prodloužení praxe. Dobu trvání kurzu od 9 18 hod. považují za vyčerpávající, stejně tak jako tři dny po sobě jdoucí moduly. Účastníci navrhují zkrátit dobu minimálně na 9 15 hod. Komentář od jedné respondentky k této otázce vypadal takto: Vzhledem k pracovnímu vytížení bylo trvání kurzu dlouhé (9-18hod.), náročné nelze vše vstřebat. Otázka č. 7 se zaměřila na hodnocení časového rozvržení kurzu. Rozvržení kurzu zcela vyhovovalo 28 respondentům, 22 spíše vyhovovalo a zbylým čtyřem spíše nevyhovovalo. Respondenti navrhovali: kurz nejvíce dvoudenní, intervaly mezi lekcemi bych volila 2-3 týdenní. Jedna respondentka uvedla komentář Rozvržení kurzu prokonzultováno se zaměstnavatelem, aby co nejméně ohrozil provoz, nepřipomínkuji, bylo přizpůsobeno našim požadavkům

30 Otázka č. 8 mapovala přístup školitelů. Za zcela profesionální označilo přístup lektorů 44 respondentů a zbylých deset za spíše profesionální. Negativní hodnocení ani komentáře se k této otázce nevyskytovaly. Lektoři byli ze strany respondentů označeni za milí, ochotní, trpěliví a vstřícní. Nejvíce respondenti oceňují praktické ukázky, snahu kurz zpříjemnit, výběr témat, elán a zapálení pro práci a snahu předat své zkušenosti a znalosti. Respondenti uváděli komentáře jako: Oceňuji přístup školitelů, který přesahoval rámec jejich výuky - konzultace problematiky na našem pracovišti, Školitelka nazývala věci pravými jmény, dokázala reálně popsat vztahy i konflikty mezi uživateli, personálem

31 Otázkou č. 9 jsme se snažili od dotazovaných získat vyjádření k místu konání kurzu. Místo kurzu zcela vyhovovalo 43 respondentům, osmi spíše vyhovovalo a zbylí tři respondenti se k této otázce vůbec nevyjádřili. Nejčastěji dotazovaní ocenili veřejně známé místo pro konání kurzu, vhodné a klidné prostředí pro danou tématiku, kurz byl v místě pracoviště a nehrozila tak žádná časová prodleva při dojíždění. Padl návrh od jedné z dotazovaných, a to takový Zajímavé by bylo si praktické poznatky vyzkoušet někde v přírodě/venku a zjistit, jestli bychom postupovali správně. Negativně bylo hodnoceno nezajištěné ubytování pro osoby, které dojížděly z větší vzdálenosti, např. konkrétně jeden dotazovaný uvedl Vadilo nám, že nebylo zajištěno ubytování, každý den dojíždět ze Svitav bylo časově náročné, asi se nepočítalo, že tam nebudou jen místní nebo z blízkého okolí, dále byl negativně hodnocen zbytečně velký prostor, vzdálenost konání kurzu od centra a vybavenost prostorů. Otázka č. 10 se zabývala hodnocením získaných poznatků. 37 respondentů je označilo za využitelné v praxi, 16 za spíše využitelné a zbylý jeden respondent se k této otázce nevyjádřil. Respondenti považují získané dovednosti za přínosné jak v běžném tak pracovním životě, někteří uvádí spíše v osobním životě, jelikož dle slov

32 jedné respondentky: Vzhledem k právům pacienta a politikům zdravotničtí pracovníci nebudou moci využít i z etického hlediska, nikdo se za vás nepostaví, a dokud to tak bude, zdravotnický personál bude muset snášet mnoho. Naopak většina respondentů uvedla, že jsou pro ně přínosné poznatky a chvaty využitelné při sebeobraně. Respondenti uváděli komentáře jako např. Praktický nácvik sebeobrany lze využít při naší práci, nikdy nevíme, s jakým klientem se potkáme, Uplatním chvaty sebeobrany i při ochraně pacientů, Různé techniky imobilizace agresivního pacienta. Na otázku, které poznatky jsou podle Vás nejvíce přínosné, respondentka uvedla tuto odpověď: Tentokrát všechny, neboť do všech situací, o kterých byla řeč, se člověk může dostat. Jednotliví respondenti napsali: nejvíce přínosné - ubránit se napadení (nožem, jiným předmětem); zvládat agresi pacienta; měli bychom se nyní umět ubránit i komunikovat s agresivním klientem; možnost vlastními silami minimalizovat rizika, se kterými se setkáváme; možnost diskuze k daným tématům; praktické ukázky, jak se vyhnout agresi, případně jak se bránit, čeho si všímat apod. Otázka č. 11 vyžadovala od respondentů komentář k celkovému hodnocení kurzu. Respondenti uváděli hodnocení jako: profesionálně vedený, užitečný pro práci i pro život a časově náročný. Respondenti komentovali především lektory Instruktoři aktivně hledali možnosti pomoci při mnou popisovaných událostech. Dokázali najít vhodná řešení - určitě je v praxi využiji, Školitelka nám velmi zajímavě předváděla typy obrany a dala nám rady do života, Po praktické části nám školitelé předali vše, co se dalo, že chyběla teoretická část, není jejich chyba, protože jsme byli jen v tělocvičně. Jednotlivě pak respondenti vyzdvihovali důležitost teorie: Je dobré znát svá práva, ale i povinnosti rozšířeně. Nakonec respondenti uvedli hodnocení kurzu jako Těším se na další lekce, Tento kurz naplnil mé představy k mé spokojenosti. Negativně hodnotil kurz pouze jeden respondent, a to ve smyslu, že Chybělo proložení kurzu videoprojekcí a studijní materiál. Otázkou č. 12 jsme se snažili vybudit respondenty k doplnění nápadů či vylepšení, které by kurz obohatily. Nejčastěji by účastníci kurzu doplnili studijní materiály předem, větší podíl praktického výcviku oproti teorii a doplnění výuky videoukázkami či promítáním filmů, kde by byly zpracovány možné rizikové situace

Promaco Consulting, s.r.o. Leden - Březen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151

Promaco Consulting, s.r.o. Leden - Březen 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9 - Kyje IČO: 27761151 EVALUACE PROJEKTU 2. dílčí zpráva k 31.3.2011 Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Promaco Consulting, s.r.o. duben - prosinec 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO:

Promaco Consulting, s.r.o. duben - prosinec 2011 zastoupený: Jiřím Kocánkem, jednatelem Pelušková 1405, Praha 9 - Kyje IČO: EVALUACE PROJEKTU závěrečná zpráva k 31.12.2011 Název projektu: Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních

Více

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou,

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou, Příloha b Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti Žďár nad Sázavou, 1. 13.. 13 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 15 účastníků kurzu KA.

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA

ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 ZPRÁVA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Výstup KA 3: EVALUACE A INOVACE OVĚŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1 Hodnocení

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období 6.1. - 17.2.2012 Turnov, OHS Turnov, Zborovská 519, jazyková učebna č. 202, vždy 12:30-14:00 hodin Garant: PhDr. Eva Kořánová - EDUCA, vzdělávací centrum 17 Lektorka:

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých školách Zpracoval: Jana Pečinková/jpecinkova@oldanygroup.cz 9. 2. 2010 OldanyGroup představuje virtualizaci studentům společnost

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE VÝZKUM EFEKTU VÝCVIKU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINORITNÍM SKUPINÁM OBYVATELSTVA S OHLEDEM NA JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Martin Lečbych Anotace: V tomto příspěvku se zabýváme výzkumem efektu

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

Evaluace pilotní výuky za ZO škol.roku 2013/14

Evaluace pilotní výuky za ZO škol.roku 2013/14 CZ..7/../.7 Evaluace pilotní výuky za ZO škol.roku /. Jak hodnotíte obsah modulu? Hodinová dotace modulu ( studij.obd.) byla přiměřená velmi Výuka modulu naplnila moje očekávání velmi Jak hodnotíte obsah

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Stručná charakteristika projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Závěrečná hodnotící zpráva Rezortního úkolu NIDV na rok Mimořádné události a dopravní výchova ve školství

Závěrečná hodnotící zpráva Rezortního úkolu NIDV na rok Mimořádné události a dopravní výchova ve školství Závěrečná hodnotící zpráva Rezortního úkolu NIDV na rok 2013 Mimořádné události a dopravní výchova ve školství Přílohy: 1. Rozpis krajských seminářů (duben - červen 2013) 2. Analýza výsledků evaluačního

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP

Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb ŠPP Metodici školních poradenských pracovišť (zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a Mgr. Jana Mrázková) RAMPS-VIP III, Rozvoj

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a

Dotazník obsahuje celkem čtyři otázky, z toho tři uzavřené a jednu otevřenou. spíše nespokojen/a Úvodní seminář V rámci proběhlého Úvodního semináře aktivity KA01, které se konalo ve dvou termínech: 14. 15. 10. 2014 v Otrokovicích, kterého se zúčastnilo celkem 19 osob (12 vedoucích pracovníků a 7

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Management praxí v systému student mentor tutor. Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd

Management praxí v systému student mentor tutor. Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd Management praxí v systému student mentor tutor Zdeňka Mikšová Lenka Mazalová, Šárka Šaňáková Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd Příprava a realizace praxí systémem SMT - podmínky Materiální

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

MMR_Spokojenost s podmínkami pro práci

MMR_Spokojenost s podmínkami pro práci<br> Vážená paní, Vážený pane, Nejprve uvádíme stručné instrukce pro vyplnění tohoto on line dotazníku: Pod každou otázkou jsou uvedeny pokyny pro vyplnění. Prosíme Vás o velmi pozorné přečtení otázky i instrukcí;

Více

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s.

SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. p. s. Analýza poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Referencie na školenia prvej pomoci, rok 2014

Referencie na školenia prvej pomoci, rok 2014 Referencie na školenia prvej pomoci, rok 2014 líbilo se mi vše. líbila se mi nejvíc praktická část, možnost vyzkoušet si masáž srdce, všechno na jedničku. moc hezky udělané školení, hlavně praktická část,

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016.

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Hodnocení výuky studenty FCH probíhalo od konce letního semestru, tj. od 6.5.2016 do konce zkouškového období 31.7.2016.

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011

Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 Vyhodnocení dotazníku pro studenty za rok 2011 V průběhu roku 2011 mělo v týmu Hnízdo souvislou nebo průběžnou praxi 13 studentů. Během měsíce ledna se zúčastnili studenti FSS OSU jednodenní praxe v týmu

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Řešené zakázky OP Ostrava 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Ostravě za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz,

Více

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů

NZZ2. Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů NZZ2 Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ V ROCE 2011/2012 z pohledu škol, odborníků z praxe a editorů Věra Vašáková a kol. VYHODNOCENÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PODLE

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ Evaluační zpráva Hodnocení vzdělávání, moduly 1 22 Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů. Zpráva porovnává hodnocení jednotlivých

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více