50 let základní koly enov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50 let základní koly enov"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme se proto ohlédnout za tìmi uplynulými padesáti kolními lety. U ve 4. století n.l. jsou dolo eny první církevní koly. Nejstar í dolo enou kolou na Frýdecko Místecku je farní kola v Bru perku, která je zmiòována ji v první polovinì 14. století. Nové principy vzdìlávání v celosti poprvé uplatnil ve svých pedagogických spisech Jan Amos Komenský ( ) formuloval zásadu cílevìdomosti, postupnosti, systematiènosti, uvìdomìlého poznávání, aktivnosti, emocionálního pùsobení, pøimìøenosti a koneènì trvalosti osvojených poznatkù. Dal ím z mezníkù kolství v na ich zemích bylo zavedení povinné kolní docházky císaøovnou Marií Terezií v roce Poèátky kolství v enovì spadají do 16. století a byly velmi zajímavé pøíkladnì v roce 1668 mìla kola v enovì jednoho uèitele, kterým byl Jan Henner a pouze jednoho áka. Oproti tomu enovský uèitel Franti ek Halady (pùsobil zde v letech ) uèil a 396 dìtí. Nejstar í kolní budovou v enovì je tzv. Stará kola, která byla postavena roku V roce 1900 pak byla postavena Jubilejní kola Kultura kolství ivot ve mìstì 50 let základní koly enov císaøe Franti ka Josefa, které se dnes øíká kola Na Podlesí. Mì anská kola mìla své provizorní sídlo v hostinci na Horakùvce a také v budovì dne ního Mìstského úøadu. Stavba nové kolní budovy byla zahájena roku 1959 v prostorách tehdej ího sokolského høi tì. Novostavba koly pavilónového typu byla postavena podle návrhu Ing. Rozhona ze státního projektového ústavu ve Zlínì. Budova byla rozvr ena do dvou pavilonù spojených spojovací chodbou. Ve kolní budovì se nacházelo 17 uèeben, 2 odborné uèebny, 2 dílny a tìlocvièna. Mimo tyto byly na kole kabinety pro chemii, spoleèenské pøedmìty, pro tìlesnou výchovu, jazykové vyuèování, výtvarnou výchovu, sborovna a dvì øeditelny s kanceláøí. Ve druhém pavilonu, který byl pøedán do u ívání pozdìji, byla pionýrská klubovna a kolní knihovna. V obou pavilonech byla vybudována prostorná respiria. Celá kola byla vybavena novým nábytkem v hodnotì 250 tisíc Kès. Jen pro zajímavost spotøeba uhlí pro jedno topné období èinila 900 q uhlí. Prvním øeditelem se stal p. K. Kupidlovský. kola pro la za uplynulých padesát let mnoha dal ími úpravami, poslední vìt í úprava probìhla v roce 1997, kdy se na prvním pavilonu pøikroèilo k dostavbì 2. patra. Nyní je kola vysoce moder- ním pracovi tìm s mnoha odbornými uèebnami a pro áky je skvìlým odrazovým mùstkem do dal ího ivota. Za uplynulých padesát let pro lo touto na í enovskou kolou mnoho uèitelù a je tì více ákù. Øada z nich se nesmazatelnì zapsala do enovských dìjin, ale to i mnohé dal í se jistì dozvíme na oslavách, které jsou k tomuto významnému výroèí koly plánované. kole pøejeme mnoho Sport nadaných ákù a na závìr soutì ní otázku: Kdo je autorem výroku: Ku pouèování se má pøipojovati kázeò, toti pozorlivost a metla. Kdo neposlouchá nech je bit Správné odpovìdi posílejte do 25. záøí 2012 na adresu enovské knihovny (Kostelní è. 128, enov) nebo na Výherce oznámíme v pøí tím Obì níku. Simona Slavíková Unikátní snímky z doby výstavby koly v enovì (soukromý archiv p. Ing. S. Hru ka) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: 2. a Porušili vyhlášku. Pokuta a záchytka jako odmìna za porušování vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojù na námìstí, v parku apod. U zjištìných høíšníkù (muže a ženy) bylo dechovou zkouškou namìøeno více než tøi promile Pachatel se vrátil. Díky upozornìní na podezøelou osobu pohybující se po námìstí, mohl být zajištìn pachatel krádeží v místních obchodech. Drogerii, kosmetiku, sladkosti a další lup si již nestihl odvézt muž z Havíøova, podnikající zlodìjské výpravy do našeho mìsta. Zadržen byl ve chvíli, kdy se z uzamèeného kola pokoušel demontovat nìkteré èásti. Všímavostí a vèasným oznámením tak bylo zabránìno v nekalých praktikách výteèníka, který má na triku podobných èinù nìkolik Kradl a vyhrožoval. O vše železné umístìné v zahradách domù projevil zájem další havíøovský obèan. Nepohrdl ani termoskou na jídlo rozvážené peèovatelkou. Pøistižen pøi svém jednání navíc vyhrožoval ublížením na zdraví. Po nahlášení byl muž zadržen strážníky a pøedán policii k dalšímu šetøení. Døívìjší trestná èinnost mu jistì k dobru nepøispìje Lovil bez povolení. Ryb z chovného rybníku v èásti Volenství se zachtìlo muži pro zmìnu z Havíøova. Nahozený prut byl ocenìn maximální pokutou. Prevence: konec èerných skládek? Odkládání odpadu mimo kontejnery, zakládání èerných skládek, vandalismus, sprejerství a další podobné jednání mùže být již brzy velmi drahou zábavou. Mìsto poøídilo strážníkùm nového pomocníka v Policie Èeské republiky, Mìstské øeditelství policie Ostrava pod záštitou plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, øeditele Krajského øeditelství policie Moravskoslezského kraje a Ing. Simony Piperkové, námìstkynì primátora statutárního mìsta Ostravy poøádá besedu pro veøejnost s tématem: Domácí násilí páchané na seniorech. Beseda se koná na Výstavišti Èerná louka v Ostravì, konferenèní místnost A1 dne 20. záøí 2012 od do hodin. Boj s domácím násilím podpoøil a pozvání na konferenci pøijal Radoslav Brzobohatý. Bude nám ctí, pøijmete-li naše pozvání také Vy. Vstup je zdarma. Mìstský úøad informuje Domácí násilí páchané na seniorech Program: hod. Slavnostní zahájení hod. Beseda s Radoslavem Brzobohatým hod. Klidné stáøí film Lékaøské fakulty Ostravské univerzity plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, OSU hod. Domácí násilí a možnosti pomoci seniorùm Mgr. Lucie Paprsteinová, IC Ostrava hod. Domácí násilí páchané na seniorech, boji pøi odhalování rùzných nešvarù, tzv. OTO- PAST. Zaøízení bude umístìno do pøedem vytipovaných lokalit, a jak se zdá, již první dny zkušebního provozu ukazují, že tato investice se vyplatila. A pokud by mìl snad nìkdo v úmyslu fotopast odcizit nebo poškodit? Jeho snímek budou mít strážníci k dispozici døív, než k takovému jednání vùbec dojde. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Bc. R. Kulhánek vel. MìP ústavní násilí Bc. Robert Pitrák a Mgr. Jana Kosaøová, Život hod. Pøípad týraný senior policista Mìstského øeditelství policie Ostrava hod. Pøípad týraný senior policista Mìstského øeditelství policie Brno hod. Diskuse Akci finanènì podpoøil Moravskoslezský kraj a statutární mìsto Ostrava. Dotace na opravu chodníku V lednu 2012 byla podána žádost o poskytnutí pøíspìvku na Státní fond dopravní infrastruktury ke zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupnìní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost zahrnovala opravy povrchu stávajícího chodníku na ulici rýdecké (od železnièní trati po ulici Volenskou pravostrannì ve smìru na M úsek cca 300 m). V èervenci jsme obdrželi informaci ze S DI o pøiznání pøíspìvku, následnì probìhlo výbìrové øízení na dodavatele stavby. Nejnižší nabídkovou cenu pøedložil MìPOS Šenov, se kterým byla podepsána smlouva o dílo. Náklady na stavbu budou èinit 1,382 milionu korun, z toho 963 tisíc korun bude hrazeno z pøíspìvku S DI a 418 tisíc korun pùjde z rozpoètu mìsta. Práce budou zahájeny 17. záøí 2012 a ukonèeny v pùlce listopadu letošního roku. Oprava chodníku bude probíhat v 50metrových úsecích. Èásteènì bude omezen pohyb chodcù. Po dobu úpravy autobusového zálivu, kterým bude stavba zahájena, bude autobusová zastávka posunuta na jeden mìsíc o 70 metrù smìrem k mostùm. Po dobu oprav bude v dané oblasti zúžena vozovka a snížena rychlost vozidel. Dìkujeme za pochopení. Ing. Jan Blažek, místostarosta 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012

3 Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálním odpadem Samostatnì pøistavované kontejnery pro objemný odpad ZÁØÍ: 4. a køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u b.j.), Na Šimšce, Na Šutrovinì, Lapaèka (u obch.) ØÍJEN: 9. a Pod Šodkem, Pod Køižovatkou, Okružní, V Družstvu, Nová, Datyòská, U Alejského Dvora LISTOPAD: 6. a Václavovická (u ÈD), køiž. Vráclavská x Na arském, K Haltýøùm, Stará petøvaldská, Lapaèka 2x (u obch.) HØBITOV: 22. až , 19. až pøistavení do areálu høbitova, pouze pro jeho potøeby. Sbìrné místo kom. odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba do pondìlí, støeda, pátek: až hod., sobota: 9.00 až hod. Otevírací doba: až pondìlí, støeda, pátek: až hod., sobota: 9.00 až hod. Upozornìní: sbìr bioodpadù konèí pro letošní rok dnem Sbìrné místo slouží k odkládání odpadù: objemných z domácností bio (tráva, listí, nezdøevnatìlé èásti rostlin) elektro, baterií, monoèlánkù (nekompletních elektrospotøebièù) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty) T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou pro: Obèany s trvalým pobytem na území mìsta a vlastníky staveb pro individuální rekreaci poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov: mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u vymezených druhù: b e z p l a t n á. Odpady z oøezù stromù a keøù: Døevní hmotu lze štìpkovat. Zájemce o tuto službu má možnost si štìpkování dohodnout s Mì- POS, p. Jasanský, tel nebo Jedná se o službu placenou. Sdìlení k bioodpadùm V pøípadì nových zájemcù o službu svozu bioodpadù, samostatné nádoby hnìdé barvy, mohou i nadále kon- Veøejná sbírka Dne konèí veøejná sbírka inanèní podpora na odstranìní škod a renkonstrukci zøíceného domu è.p. 589 v Šenovì. vklad pøíspìvku na zvláštní úèet u ÈS, a.s. è /0800 vklad pøíspìvku do pokladnièky umístìné na finanèním odboru MìÚ Šenov, II. patro, è.dv Za vaše dary dìkujeme. taktovat MìÚ, ús. ŽP, kde jim budou poskytnuty informace, pøípadnì si mohou službu objednat prostøednictvím úøadu (osobnì, písemnì, po telef. domluvì, elektronicky) a úøad zprostøedkuje vyøízení potøebných náležitostí. Uzavøení objednávky je možné kdykoliv (sbìr a svoz pro letošní období konèí ). V pøípadì zájmu o pokraèování služby i v r si objednatel nádobu ponechává a znovu ji zaène využívat od irma OZO Ostrava, s.r.o. poøádá pro veøejnost v sobotu od hod. Den otevøených dveøí se zamìøením pøedevším na tøídìní a Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 36. schùze vzala na vìdomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti sil. II/473 IV. etapa (vìtev 5) rozhodla na základì pøedložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce chodníku vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti sil. II/473 IV. etapa (vìtev 5) o pøidìlení veøejné zakázky uchazeèi: MìPOS Šenov, pøíspìvková organizace o poøadí nabídek ostatních uchazeèù Rada mìsta 37. schùze vzala na vìdomí vzdání se funkce tajemnice mìstského úøadu k datu neschválila uvolnìní èástky ,30 Kè vè. DPH na odstranìní stavby manipulaèní plochy na pozemcích p.è. st. 600 a 150/7 v k.ú. Václavovice u rýdku- zpracování odpadù, vèetnì prohlídky technologických zaøízení. Je zajištìn i zábavný a informaèní program pro dospìlé i dìti soutìže pro dìti tematicky zamìøené na tøídìní odpadù, chybìt nebudou ani oblíbení Ozíci a jejich kabaret, a jiné atrakce. Na akci, pøi které je možné naèerpat poznatky a také se pobavit, firma srdeènì zve. Moravskoslezské EVVO listy Obèasník Moravskoslezského kraje zamìøený na enviromentální vzdìlávání, výchovu a osvìtu, vìnuje se rùzným tématùm v oblasti životního prostøedí. S obsahem se mùžete seznámit na www-stránkách mìsta. Stuchlíková/ŽP Místku jmenovala do funkce vedoucího odboru investic, MH a dopravy p. Ing. Zdeòka Malínka s platností od Rada mìsta 38. schùze vzala na vìdomí zprávu o chodu zaøízení MŠ, ZUŠ, Komise pro projednávání pøestupkù a KPOZ výsledek kontroly vyúètování provozu výherních hracích pøístrojù za rok 2011 informaci o stavu pøíprav na výbìr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro roky 2013 až 2014 schválila rozpoètové opatøení navržená opatøení dle protokolù z veøejno-správních kontrol vìcná bøemena na pozemcích mìsta dohodu o zániku nájmu nebytových prostor garáže, umístìné v budovì è.p. 13 (Stavinohová) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 3

4 ivot ve mìstì Tradiènì poslední víkend prázdnin se konal enovský jarmark. Pøes poèáteèní nepøízeò poèasí, které se nakonec umoudøilo, jsme jako obvykle pøivítali v centru enova prodejce, kolotoèe a úèastníky bohatého programu. Tímto dìkujeme v em sponzorùm za dary, poøadatelské agentuøe p. Kalcovského za celkové zastøe ení akce a za organizací s touto akcí spojenou Mìstskému podniku slu eb, enovským hasièùm a Mìstské policii. Dále dìkujeme úèastníkùm programu a vám v em, kteøí jste tento den strávili s námi. Více informací na Správní odbor Fotogalerie z leto ního JARMARKU Milí áci, vá ení uèitelé, prázdniny skonèily a mìsíc záøí je neoddìlitelnì spjat se zaèátkem kolního roku. V em ákùm pøejeme, aby se jim ve kole líbilo, aby mìli dobré uèitele, mnoho kamarádù, aby do koly chodili rádi a byli spokojeni se svými výsledky. Pedagogùm pøejeme úspì ný start do nového kolního roku a v celém jeho prùbìhu hodnì trpìlivosti a dobrých nápadù. Rodièùm pøejeme, aby byli se svými dìtmi spokojeni, aby dobøe vycházeli s uèiteli a spoleènì tak vychovali mladou vzdìlanou generaci, na kterou budeme v ichni hrdí. Hodnì tìstí v prùbìhu celého kolní roku 2012/2013 pøeje v em vedení mìsta 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012

5 V mìsíci záøí 2012 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MARIE BÌGOÒOVÁ LENKA CYBLOVÁ VÁCLAV ÏATKA PAVEL OLVARÈNÝ VILÉM JANÈAR MILUŠKA JAROŠOVÁ EVA KIŠKOVÁ BOŽENA KLEPÁÈOVÁ VÁCLAV KLIMŠA BEDØICH KØIVDA VÌRA KUBÁTOVÁ LADISLAV KUCHAØ DAGMAR MATUŠKOVÁ JIØÍ NITKA MARIE ONDØEJOVÁ VLASTA PASTRÒÁKOVÁ RANTIŠEK POLOK HALINA PRYMUSOVÁ JOSE RAJDUS MARTA SVRÈINOVÁ RENATA SZAROWSKÁ JAROSLAV TROJAN DANUŠE VAŠKOVÁ LIBOR VÁCLAVÍK JARMILA VOLNÁ JAN VRUBEL RUDOL ZÁØECKÝ Výroèí ZLATÉ SVATBY si pøipomenou manželé Renata a Emil Szarowští Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nebo na ohlašovnì (tel ) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Daniela Matoušková, Simon Slíva * Uvedeno na základì oznámení rodièù K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá hod., So 8 11 hod. Navštivte Šenovské muzeum Výstava Kouzelná krása krojových støíbrných šperkù Tìšínského Slezska potrvá od 1. záøí do 31. øíjna 2012 Výstavu Z dìjin šenovské farnosti mùžete navštívit v panské oratoøi kostela Prozøetelnosti Boží od 1. do Od hod. komentované prohlídky. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda tel , hod. Divadelní pohádka Králíci z klobouku Divadlo Špilberg z Brna PETØVALD Mìsto Petøvald a Odborový klub dùchodcù PS a ÚK Dolu J. uèík vás zvou u pøíležitosti oslav Dne horníkù a 40. výroèí založení Klubu dùchodcù na koncert dechové hudby nejvìtšího hornického orchestru v Èeské republice MÁJOVÁK. Koncert se koná v Kulturním domì v Petøvaldì 15. záøí 2012 od hod. SO / A. Stachovská Pozvání Zveme obèany Šenova na 16. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 25. záøí 2012 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. PROGRAM: Zpráva sociálnì školské komise Zpráva komise pro obèanské záležitosti Organizaèní Bližší informace budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. Spoleèenská rubrika pro vás Karel Navrátil, Jaromír Koláø, Emil Èulik, Zdenìk Jaška Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. Dùležité Výzva obèanùm! Jelikož mìsto nemá v souèasné dobì k dispozici aktuální data o obyvatelích, žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. SO/T. Klimasová Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 5

6 ivot ve mìstì Vítaní léta probìhlo na høi ti SK Relax 30. èervna. K posezení a tanci nám pøi ly zahrát kapely LEÈO, S.R.O., SPLA MÙRU. Veèer pou tìl hudbu klávesový MÁG LUBO. V sobotu 28. èervence uspoøádal SK Relax míèový pìtiboj pro dospìlé. V teplém letním odpoledni se 14 smí ených dvojic popralo o putovní pohár. Ka dý pár musel soupeøit ve volejbale, soft tenise a ve stolním tenise. Kopali na branku a házeli do basketbalového ko e. Po pìti hodinách urputného boje první místo obsadili Lucie Klementová a Ondra Sumara, druhé místo vybojovali Petr a Zdenka Tronczykovi, a tøetí místo patøí Mirkovi a Karle Tu in tím. Aby dìti nezùstaly pozadu, uspoøádali jsme pro nì 5. srpna dìtský míèový pìtiboj. Závodily dìti od dvou do dvanácti let. Dìti soutì ily v hodu do dálky, házely na basketbalový ko, kopaly na branku, hrály ku elky a nejstar í kategorie bojo- Léto v areálu SK Relax vala ve vybíjené. V kategorii 2 a 4 let obsadil 1. místo Vojtí ek Fukala, 2. místo Terezka Vojtoková, 3. místo Nela Lilková. V této kategorii byly jen dvì dìvèata, a ty obsadily medailové pozice. Gratulujeme. V druhé kategorii 5 a 7 let obsadil 1. místo Ale Zielinski, 2. místo Sára Machálková, 3. místo Jakub Køí ovský. V tøetí kategorii 8 a 12 let obsadil 1. místo Oliver Hladil, 2. místo Richard Hronec, 3. místo Petr Tronczyk. Ostatním dìtem, které se neumístily na medailových pozicích, jsme rozdali sladké balíèky jako cenu útìchy. Celkem se soutì e úèastnilo 27 dìtí. V em výhercùm i pora eným gratulujeme. Pro motorové nad ence na dvou kolech uspoøádal SK Relax 19. srpna dìtské moto-enduro závody. Dìti se mohly povozit na ètyøkolkách a malých motorkách. Zdatnìj í dìtí vyjely na tra bojovat o medaile a putovní pohár. Zúèastnilo se 13 soutì ících dìtí. Po rozjí ïkách 6 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 na trati a tì kém boji v první kategorii star ích dìtí obsadil 1. místo Petr Tronczyk, 2. místo Kristián Kurovski, 3. místo Daniel Boèek. V mlad í kategorii obsadil 1. místo Daniel Hronec, 2. místo Patrik Gogola, 3. místo Filip Byèkov. Dìkujeme panu Hrbáèkovi za poskytnutí závodní tratì. V létì, a samozøejmì i na podzim, dokud nám to poèasí dovolí, hrajeme ka dý ètvrtek od hod. fotbal a ka dý pátek volejbal. Kdo má chu a doma tloustne, mù e si pøijít zasportovat. Jste srdeènì zváni. Dìkujeme v em, kteøí celé léto dobrovolnì a zadarmo pracovali na brigádách a samozøejmì dìkujeme v em, kteøí nám pøispìli sponzorskými dary. Za leto ní léto jsme odvedli velký kus práce. Ve keré informace a foto- grafie z akcí naleznete na facebooku: sk relax enov, nebo na internetových stránkách Informace mù ete dotazovat na Pozvánka: 8. záøí poøádá SK Relax Louèení s létem, od budeme soutì it v nevídaných disciplínách, uspoøádáme turnaj v ku elkách, k veèeru hudba a tanec. Pøijïte se pobavit. Pokud nám poèasí nebude pøát bude akce pøesunuta. Zve SK Relax.

7 ivot ve mìstì Jedna z nejlep ích lokalit kriticky ohro eného plavínu je v enovì Vodní plocha Ko álovského rybníka je uprostøed léta pokrytá kobercem listù krásnì zlato lutì kvetoucího plavínu títnatého. Tato vodní rostlina je pøíkladem ekologicky nenároèného a v pøirozených podmínkách velmi vitálního druhu, který v druhé polovinì 20. století podlehl intenzifikaci rybnièního hospodaøení a do té míry, e se stal kriticky ohro eným druhem. V souèasné dobì se plavín na území celé ÈR vysky- Pionýøi zvou v echny dìti na oddílové schùzky Hraje rád/a hry? Má rád/a legraci? Rád/a se uèí novým vìcem? Jezdí rád/a na výlety? Poznává rád/a nové lidi? Je ti mezi 6 15 roky? V tom pøípadì tì zveme k nám do pionýrské klubovny, která je ve staré kole. Pøijï mezi nás v pondìlí v hodin a zùstaò s námi do hodin. První oddílová schùzka Paalpixanù v novém kolním roce bude 10. záøí Na v echny nové tváøe se tì í dìti, instruktoøi i vedoucí. ce moulové na Bystøiè- I. turnus: èervence 2012 Letos mohly jet s Pionýrem na letní stanový tábor v echny dìti, které byly vysoké na dva couly a nebály se Gargamela. Pro ít 21 dní v kouzelném lese se rozhodlo 37 dìtí. Bìhem tøí týdnù jsme nena li jen truhlu se tuje pouze na osmi lokalitách. V Moravskoslezském kraji bylo historicky potvrzeno deset lokalit, v souèasné dobì zùstávají pouhé dvì: rybníky Kozák v Poodøí a Ko álovický v enovì. Pøièem stabilní výskyt s ka doroènì kvetoucími rostlinami v poètu nìkolika tisíc je pouze na zdej ím rybníce, a to ho øadí mezi tøi nejpoèetnìj í lokality v rámci na í republiky. Pro pøe ití tohoto druhu v na í pøírodì je nejdùle itìj í dohoda na kompromisu mezi hospodáøským vyu itím a ekologickými potøebami této krásné a atraktivní rostliny. Bez vstøícného pøístupu zde hospodaøících Z èinnosti Pionýrù enov morùvkovým tìstím, ale také spoustu nových kamarádù. Co nás èeká na Bystøièce pøí tí rok, to je tì nikdo z nás netu í, ale bude to urèitì velkolepé, proto e u to bude 20 let, co na louce paní Michalíkové ka dé prázdniny stavíme stany. Fotky nejen z tábora a rybáøù by zde této krásy nebylo. Mgr. Ivona Kneblová Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky. informace o na í èinnosti naleznete na na ich webových stránkách: Za PS enov Veronika Perzynová Podìkování Restaurace Na Lapaèce Vás zve: DIVADLO (datyòské amatérské divadlo uvádí pøedstavení GRAJUM ) 20. a ØÍZKOBRANÍ (55 druhù øízkù) MS Pe govský les poøádá HUBERTOVU JÍZDU zakonèenou taneèní zábavou. Restaurace Na Lapaèce nabízí: Dennì tøi druhy menu (mo nost odbìru v nerezových termosech) Speciální víkendové menu Od budeme toèit nefiltrovaný speciál z No ovic Více na nebo na tel K se vzdala funkce tajemnice mìstského úøadu p. Ludmila Stavinohová. Paní Stavinohová pùsobila jako tajemnice úøadu od roku 1990, to je celých 22 let. Zamìstnanci mìsta si jí touto cestou dovolují podìkovat za trpìlivost, pracovitost a v dy vstøícný pøístup a vedení mìsta dìkuje za ochotu a dobøe odvedenou práci. V ichni pøejeme paní Ludmile Stavinohové pevné zdraví, hodnì tìstí a osobní spokojenosti. Novou tajemnicí Mìstského úøadu enov se po výbìrovém øízení a jmenování starostou stala Ing. Marie Kotrová. vedení mìsta ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 7

8 Inzerce l Pronajmu byt 2+1 s balkónem v Šenovì. Tel.: l Pøenechám nájemní byt 1+2, ul. Václavovická v Šenovì, plastová okna, slunný, výhled na zahradu, levný nájem, za úhradu vstupních nákladù. Tel.: l Prodám poslední stavební místo na ul. Bøezová v Šenovì. Souèástí prodeje je pøilehlý lesní porost ze severní strany stavební parcely. Cena dohodou. Tel.: l Prodám maringotku Šenov Škrbeò. Cena dohodou. Tel.: , inzerce kontaktujte: PALIVOVÉ DØÍVÍ, BRIKETY, PELETY n mìkké štípané 790 Kè/prm n tvrdé štípané Kè/prm!!! A K C E!!! l brikety z pilin tvrdého døeva 4,00 Kè/kg l pelety s pøímìsí kùry, 6 mm 4,80 Kè/kg l pelety bílé, 6 mm 5,50 Kè/kg l èernouhelné brikety 5,40 Kè/kg Doprava vlastním nákladním sklápìcím automobilem s hydraulickou rukou 15 Kè/km Ceny vè. DPH tel.: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil l CELNÍ DEKLARANTKU / DEKLARANTA pøijme Metrans a.s., pracovištì Šenov, Tìšínská ul. Požadujeme ÚSO, AJ nebo NJ základy. Pøedchozí praxi v oboru nebo znalost celní problematiky nutná. Pracovní úvazek 4 až 5 hod., mzda 9 až 12 tis. Kè, ØP sk. B (aktivnì). Nástup Zaškolení v centrále spoleènosti zajistíme. Životopisy zasílejte na informace na tel.: Za projevy soustrasti a kvìtinové dary dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm, známým a šenovským hasièùm, kteøí se naposledy pøišli rozlouèit s panem Jaromírem Koláøem Zarmoucená rodina PERMANENTNÍ MAKE-UP Záøijová akce Kè MBkosmetik , Pùjèujeme stroj na èištìní kobercù, sedacích souprav znaèky KÄRCHER Vìra Vlèková, Šenov (v TIP sportu), tel GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, pletiva, okrasné døeviny Garážová vrata výklopná, dvoukøídlá, sekèní. Provádíme i montáže. Ploty a pletivo prodej materiálu a výstavby oplocení. Pìstujeme thuje na živý plot, sazenice od 10 Kè, dále jalovce, cypøiše... Prodáváme stínicí tkaninu. Více na: Ostrava-Nová Bìlá, Hrabovská 5/39, tel.: , Pila Kaòovice s.r.o. Bruzovice 229 nabízí štípané palivové døevo, pelety ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr délka 25 a 33 cm mìkké (smrk, bor., olše, md) 850 tvrdé (buk) 1250 tvrdé (buk, dub, javor, bøíza) 1150 pøi odbìru 10prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma pelety (prùmìr 6 mm) 4900/t dále prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky tel , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012

9 Inzerce KOMÍNOVÝ SERVIS Stavby COMPLET s.r.o. Na Jánské 1869/56, Ostrava, tel V období od 10. do bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ÈIŠTÌNÍ KOMÍNÙ kdy kominík bude navštìvovat jednotlivé rodinné domy. V pøípadì informací anebo víceprací nás, prosím, kontaktujte. Marcela Krystková vedoucí divize kominických prací Tel.: , autodoprava JOSE GUTH nabízí stìhování a pøepravu materiálu v rámci Ostravy a okolí. Tel.: , OLYMAR domácí potøeby a železáøství, OD 1. patro akce od do sada nerez nádobí 11 dílù 2999 Kè mlékovar 2,0 l dvoupláš ový 999 Kè tlakové hrnce 4 l a 6 l duo 2999 Kè keramické pánve od 299 Kè porcelánové talíøe od 49 Kè sklenice èervené a vílé víno 349 Kè dózy na potraviny 1, 1,5 a 2 l od 79 Kè Tìším se na vás tel.: Kocourek Josef Vám nabízí èištìní kobercù a sedacích souprav, pùjèování stroje Kärcher a mytí oken tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Anglický jazyk Nabízím pøípravu studentù ke státní maturitì, výuku a douèování. V pracovních dnech i o víkendu. Bohaté zkušenosti. Mgr. I. Èásteèková tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 9

10 Sport Oddíl odbíjené byl zalo en v enovì v roce 1972 pøi TJ Sokol enov. Základem se stalo dru stvo ákù vzniklé v roce 1971 pøi ZD enov, trénované uèitelem Milanem Krasulou. Postupnì hrály své soutì e dru stva ákù, dorostencù, mu ù a od roku 1975 pøibyly i dívèí kategorie. Dru stva dospìlých i mláde e hrály své soutì e na okresní i krajské úrovni. V na em oddílu pùsobilo více trenérù a mezi nejobìtavìj í patøili Pavel Dìdic, Jan Bla ek, Milu e Valová. Nyní volejbal trénují ji na i nástupci David Valový, Ale Zá kolný, Martin Vaculík a dal í. K volejbalu patøí i rozhodèí, a ti na i, v dy patøili mezi nejlep í Bla ek (14 let extraliga), Topolánek (ji 5. rokem píská ligové soutì e), Dìdic (krajské soutì e). Mimo mistrovské soutì e se enovský volejbal nyní prezentuje v ostravské a beskydské volejbalo- Volejbalový oddíl slavil 40 let vé lize smí ených dru stev, soutì ích veteránù a na øadì turnajù. Tradiènì jsou v na em areálu poøádány turnaje v deblu a plá ovém volejbalu. Své 40. výroèí zalo ení volejbalu jsme si pøipomenuli zdaøilou akcí v krásném volejbalovém areálu dne Pøejeme na im volejbalistùm hodnì irokou èlenskou základnu, obìtavé èinovníky, a co nejvíce radosti ze sportování. Pavel a Honza SK ENOV (SK ) ODDÍL KOPANÉ INFORMUJE FOTBALOVÝ ODDÍL SK ENOV ZVIDITELNIL MÌSTO ENOV NEJEN NA NÁRODNÍ, ALE I NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Na fotbalovém høi ti SK enov v rámci Mezinárodního fotbalového turnaje Memoriál Václava Je ka trénovalo reprezentaèní mu stvo do 18 let Norska. Ve spolupráci s vedením Mìstského úøadu SK enov zajistil od 20. do 25. srpna 2012 nìkolik tréninkù norského týmu. Povedlo se to i díky tomu, e v enovì máme na høi ti jeden z nejlep ích trávníkù v okolí, co bylo kladnì hodnoceno i zástupci èeského fotbalového svazu FAÈR a jeho oficiálního marketingového zástupce spoleèností STES, a.s., kteøí si pøedem nìkolikrát kvalitu høi tì ovìøili. V ich- ni, zejména v ak pøedseda fotbalového oddílu, jsme jen doufali, e trávník v echny plánované tréninkové jednotky norského, ale i enovských týmù vydr í. To pøání nám pomohlo splnit i dobré srpnové poèasí. Pronájem høi tì bude mít urèitì i nìjaký pøínos do mìstské pokladny. Chtìli bychom na tomto místì zejména podìkovat panu Milanu Kunèickému, který dobrovolnì a ve svém volném èase zaji oval na høi ti bezproblémové organizaèní zále itosti po celou dobu tréninkù norského mu stva. Samozøejmì patøí dík i zamìstnancùm pøíspìvkové organizace MìPOS, kteøí se o kvalitu høi - tì starají. Na trénincích mladí nor tí reprezentanti pøedvedli nìkolika divákùm zajímavé tréninkové metody. Nìkteré z nich byly zdokumentovány na videu a fotografiích a zveøejnìny na internetových stránkách fotbalového oddílu SK enov. Vedení realizaèního týmu Norska na zaèátku tréninkového týdne pøedalo enovskému oddílu drobné reklamní pøedmìty. Na oplátku byl norskému týmu a zástupkyni marketingové spoleènosti STES, a.s. pøedán video záznam a fotografie z tréninkù na enovské høi ti. Dal í fotografie si mù ete prohlédnout na Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 10 ENOVSKÝ 9/2012

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více