50 let základní koly enov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50 let základní koly enov"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme se proto ohlédnout za tìmi uplynulými padesáti kolními lety. U ve 4. století n.l. jsou dolo eny první církevní koly. Nejstar í dolo enou kolou na Frýdecko Místecku je farní kola v Bru perku, která je zmiòována ji v první polovinì 14. století. Nové principy vzdìlávání v celosti poprvé uplatnil ve svých pedagogických spisech Jan Amos Komenský ( ) formuloval zásadu cílevìdomosti, postupnosti, systematiènosti, uvìdomìlého poznávání, aktivnosti, emocionálního pùsobení, pøimìøenosti a koneènì trvalosti osvojených poznatkù. Dal ím z mezníkù kolství v na ich zemích bylo zavedení povinné kolní docházky císaøovnou Marií Terezií v roce Poèátky kolství v enovì spadají do 16. století a byly velmi zajímavé pøíkladnì v roce 1668 mìla kola v enovì jednoho uèitele, kterým byl Jan Henner a pouze jednoho áka. Oproti tomu enovský uèitel Franti ek Halady (pùsobil zde v letech ) uèil a 396 dìtí. Nejstar í kolní budovou v enovì je tzv. Stará kola, která byla postavena roku V roce 1900 pak byla postavena Jubilejní kola Kultura kolství ivot ve mìstì 50 let základní koly enov císaøe Franti ka Josefa, které se dnes øíká kola Na Podlesí. Mì anská kola mìla své provizorní sídlo v hostinci na Horakùvce a také v budovì dne ního Mìstského úøadu. Stavba nové kolní budovy byla zahájena roku 1959 v prostorách tehdej ího sokolského høi tì. Novostavba koly pavilónového typu byla postavena podle návrhu Ing. Rozhona ze státního projektového ústavu ve Zlínì. Budova byla rozvr ena do dvou pavilonù spojených spojovací chodbou. Ve kolní budovì se nacházelo 17 uèeben, 2 odborné uèebny, 2 dílny a tìlocvièna. Mimo tyto byly na kole kabinety pro chemii, spoleèenské pøedmìty, pro tìlesnou výchovu, jazykové vyuèování, výtvarnou výchovu, sborovna a dvì øeditelny s kanceláøí. Ve druhém pavilonu, který byl pøedán do u ívání pozdìji, byla pionýrská klubovna a kolní knihovna. V obou pavilonech byla vybudována prostorná respiria. Celá kola byla vybavena novým nábytkem v hodnotì 250 tisíc Kès. Jen pro zajímavost spotøeba uhlí pro jedno topné období èinila 900 q uhlí. Prvním øeditelem se stal p. K. Kupidlovský. kola pro la za uplynulých padesát let mnoha dal ími úpravami, poslední vìt í úprava probìhla v roce 1997, kdy se na prvním pavilonu pøikroèilo k dostavbì 2. patra. Nyní je kola vysoce moder- ním pracovi tìm s mnoha odbornými uèebnami a pro áky je skvìlým odrazovým mùstkem do dal ího ivota. Za uplynulých padesát let pro lo touto na í enovskou kolou mnoho uèitelù a je tì více ákù. Øada z nich se nesmazatelnì zapsala do enovských dìjin, ale to i mnohé dal í se jistì dozvíme na oslavách, které jsou k tomuto významnému výroèí koly plánované. kole pøejeme mnoho Sport nadaných ákù a na závìr soutì ní otázku: Kdo je autorem výroku: Ku pouèování se má pøipojovati kázeò, toti pozorlivost a metla. Kdo neposlouchá nech je bit Správné odpovìdi posílejte do 25. záøí 2012 na adresu enovské knihovny (Kostelní è. 128, enov) nebo na Výherce oznámíme v pøí tím Obì níku. Simona Slavíková Unikátní snímky z doby výstavby koly v enovì (soukromý archiv p. Ing. S. Hru ka) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: 2. a Porušili vyhlášku. Pokuta a záchytka jako odmìna za porušování vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojù na námìstí, v parku apod. U zjištìných høíšníkù (muže a ženy) bylo dechovou zkouškou namìøeno více než tøi promile Pachatel se vrátil. Díky upozornìní na podezøelou osobu pohybující se po námìstí, mohl být zajištìn pachatel krádeží v místních obchodech. Drogerii, kosmetiku, sladkosti a další lup si již nestihl odvézt muž z Havíøova, podnikající zlodìjské výpravy do našeho mìsta. Zadržen byl ve chvíli, kdy se z uzamèeného kola pokoušel demontovat nìkteré èásti. Všímavostí a vèasným oznámením tak bylo zabránìno v nekalých praktikách výteèníka, který má na triku podobných èinù nìkolik Kradl a vyhrožoval. O vše železné umístìné v zahradách domù projevil zájem další havíøovský obèan. Nepohrdl ani termoskou na jídlo rozvážené peèovatelkou. Pøistižen pøi svém jednání navíc vyhrožoval ublížením na zdraví. Po nahlášení byl muž zadržen strážníky a pøedán policii k dalšímu šetøení. Døívìjší trestná èinnost mu jistì k dobru nepøispìje Lovil bez povolení. Ryb z chovného rybníku v èásti Volenství se zachtìlo muži pro zmìnu z Havíøova. Nahozený prut byl ocenìn maximální pokutou. Prevence: konec èerných skládek? Odkládání odpadu mimo kontejnery, zakládání èerných skládek, vandalismus, sprejerství a další podobné jednání mùže být již brzy velmi drahou zábavou. Mìsto poøídilo strážníkùm nového pomocníka v Policie Èeské republiky, Mìstské øeditelství policie Ostrava pod záštitou plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, øeditele Krajského øeditelství policie Moravskoslezského kraje a Ing. Simony Piperkové, námìstkynì primátora statutárního mìsta Ostravy poøádá besedu pro veøejnost s tématem: Domácí násilí páchané na seniorech. Beseda se koná na Výstavišti Èerná louka v Ostravì, konferenèní místnost A1 dne 20. záøí 2012 od do hodin. Boj s domácím násilím podpoøil a pozvání na konferenci pøijal Radoslav Brzobohatý. Bude nám ctí, pøijmete-li naše pozvání také Vy. Vstup je zdarma. Mìstský úøad informuje Domácí násilí páchané na seniorech Program: hod. Slavnostní zahájení hod. Beseda s Radoslavem Brzobohatým hod. Klidné stáøí film Lékaøské fakulty Ostravské univerzity plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, OSU hod. Domácí násilí a možnosti pomoci seniorùm Mgr. Lucie Paprsteinová, IC Ostrava hod. Domácí násilí páchané na seniorech, boji pøi odhalování rùzných nešvarù, tzv. OTO- PAST. Zaøízení bude umístìno do pøedem vytipovaných lokalit, a jak se zdá, již první dny zkušebního provozu ukazují, že tato investice se vyplatila. A pokud by mìl snad nìkdo v úmyslu fotopast odcizit nebo poškodit? Jeho snímek budou mít strážníci k dispozici døív, než k takovému jednání vùbec dojde. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na Bc. R. Kulhánek vel. MìP ústavní násilí Bc. Robert Pitrák a Mgr. Jana Kosaøová, Život hod. Pøípad týraný senior policista Mìstského øeditelství policie Ostrava hod. Pøípad týraný senior policista Mìstského øeditelství policie Brno hod. Diskuse Akci finanènì podpoøil Moravskoslezský kraj a statutární mìsto Ostrava. Dotace na opravu chodníku V lednu 2012 byla podána žádost o poskytnutí pøíspìvku na Státní fond dopravní infrastruktury ke zvýšení bezpeènosti dopravy a jejího zpøístupnìní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádost zahrnovala opravy povrchu stávajícího chodníku na ulici rýdecké (od železnièní trati po ulici Volenskou pravostrannì ve smìru na M úsek cca 300 m). V èervenci jsme obdrželi informaci ze S DI o pøiznání pøíspìvku, následnì probìhlo výbìrové øízení na dodavatele stavby. Nejnižší nabídkovou cenu pøedložil MìPOS Šenov, se kterým byla podepsána smlouva o dílo. Náklady na stavbu budou èinit 1,382 milionu korun, z toho 963 tisíc korun bude hrazeno z pøíspìvku S DI a 418 tisíc korun pùjde z rozpoètu mìsta. Práce budou zahájeny 17. záøí 2012 a ukonèeny v pùlce listopadu letošního roku. Oprava chodníku bude probíhat v 50metrových úsecích. Èásteènì bude omezen pohyb chodcù. Po dobu úpravy autobusového zálivu, kterým bude stavba zahájena, bude autobusová zastávka posunuta na jeden mìsíc o 70 metrù smìrem k mostùm. Po dobu oprav bude v dané oblasti zúžena vozovka a snížena rychlost vozidel. Dìkujeme za pochopení. Ing. Jan Blažek, místostarosta 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012

3 Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálním odpadem Samostatnì pøistavované kontejnery pro objemný odpad ZÁØÍ: 4. a køiž. K Hájence x Dlouhá, U Školky, Václavovická (u b.j.), Na Šimšce, Na Šutrovinì, Lapaèka (u obch.) ØÍJEN: 9. a Pod Šodkem, Pod Køižovatkou, Okružní, V Družstvu, Nová, Datyòská, U Alejského Dvora LISTOPAD: 6. a Václavovická (u ÈD), køiž. Vráclavská x Na arském, K Haltýøùm, Stará petøvaldská, Lapaèka 2x (u obch.) HØBITOV: 22. až , 19. až pøistavení do areálu høbitova, pouze pro jeho potøeby. Sbìrné místo kom. odpadù ul. Na Sedlácích Otevírací doba do pondìlí, støeda, pátek: až hod., sobota: 9.00 až hod. Otevírací doba: až pondìlí, støeda, pátek: až hod., sobota: 9.00 až hod. Upozornìní: sbìr bioodpadù konèí pro letošní rok dnem Sbìrné místo slouží k odkládání odpadù: objemných z domácností bio (tráva, listí, nezdøevnatìlé èásti rostlin) elektro, baterií, monoèlánkù (nekompletních elektrospotøebièù) EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek nebezpeèné složky kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.) separovaný odpad (sklo, papír, plasty) T e k u t é odpady: uložit v ž d y v u z a - v ø e n ý c h obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky. Separovaný odpad plast: pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím. Výše uvedené služby jsou pro: Obèany s trvalým pobytem na území mìsta a vlastníky staveb pro individuální rekreaci poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov: mohou využívat možnost uložit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu kusù. Služba sbìrného místa u vymezených druhù: b e z p l a t n á. Odpady z oøezù stromù a keøù: Døevní hmotu lze štìpkovat. Zájemce o tuto službu má možnost si štìpkování dohodnout s Mì- POS, p. Jasanský, tel nebo Jedná se o službu placenou. Sdìlení k bioodpadùm V pøípadì nových zájemcù o službu svozu bioodpadù, samostatné nádoby hnìdé barvy, mohou i nadále kon- Veøejná sbírka Dne konèí veøejná sbírka inanèní podpora na odstranìní škod a renkonstrukci zøíceného domu è.p. 589 v Šenovì. vklad pøíspìvku na zvláštní úèet u ÈS, a.s. è /0800 vklad pøíspìvku do pokladnièky umístìné na finanèním odboru MìÚ Šenov, II. patro, è.dv Za vaše dary dìkujeme. taktovat MìÚ, ús. ŽP, kde jim budou poskytnuty informace, pøípadnì si mohou službu objednat prostøednictvím úøadu (osobnì, písemnì, po telef. domluvì, elektronicky) a úøad zprostøedkuje vyøízení potøebných náležitostí. Uzavøení objednávky je možné kdykoliv (sbìr a svoz pro letošní období konèí ). V pøípadì zájmu o pokraèování služby i v r si objednatel nádobu ponechává a znovu ji zaène využívat od irma OZO Ostrava, s.r.o. poøádá pro veøejnost v sobotu od hod. Den otevøených dveøí se zamìøením pøedevším na tøídìní a Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 36. schùze vzala na vìdomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce chodníkù vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti sil. II/473 IV. etapa (vìtev 5) rozhodla na základì pøedložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Rekonstrukce chodníku vèetnì prvkù pasivní bezpeènosti sil. II/473 IV. etapa (vìtev 5) o pøidìlení veøejné zakázky uchazeèi: MìPOS Šenov, pøíspìvková organizace o poøadí nabídek ostatních uchazeèù Rada mìsta 37. schùze vzala na vìdomí vzdání se funkce tajemnice mìstského úøadu k datu neschválila uvolnìní èástky ,30 Kè vè. DPH na odstranìní stavby manipulaèní plochy na pozemcích p.è. st. 600 a 150/7 v k.ú. Václavovice u rýdku- zpracování odpadù, vèetnì prohlídky technologických zaøízení. Je zajištìn i zábavný a informaèní program pro dospìlé i dìti soutìže pro dìti tematicky zamìøené na tøídìní odpadù, chybìt nebudou ani oblíbení Ozíci a jejich kabaret, a jiné atrakce. Na akci, pøi které je možné naèerpat poznatky a také se pobavit, firma srdeènì zve. Moravskoslezské EVVO listy Obèasník Moravskoslezského kraje zamìøený na enviromentální vzdìlávání, výchovu a osvìtu, vìnuje se rùzným tématùm v oblasti životního prostøedí. S obsahem se mùžete seznámit na www-stránkách mìsta. Stuchlíková/ŽP Místku jmenovala do funkce vedoucího odboru investic, MH a dopravy p. Ing. Zdeòka Malínka s platností od Rada mìsta 38. schùze vzala na vìdomí zprávu o chodu zaøízení MŠ, ZUŠ, Komise pro projednávání pøestupkù a KPOZ výsledek kontroly vyúètování provozu výherních hracích pøístrojù za rok 2011 informaci o stavu pøíprav na výbìr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro roky 2013 až 2014 schválila rozpoètové opatøení navržená opatøení dle protokolù z veøejno-správních kontrol vìcná bøemena na pozemcích mìsta dohodu o zániku nájmu nebytových prostor garáže, umístìné v budovì è.p. 13 (Stavinohová) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 3

4 ivot ve mìstì Tradiènì poslední víkend prázdnin se konal enovský jarmark. Pøes poèáteèní nepøízeò poèasí, které se nakonec umoudøilo, jsme jako obvykle pøivítali v centru enova prodejce, kolotoèe a úèastníky bohatého programu. Tímto dìkujeme v em sponzorùm za dary, poøadatelské agentuøe p. Kalcovského za celkové zastøe ení akce a za organizací s touto akcí spojenou Mìstskému podniku slu eb, enovským hasièùm a Mìstské policii. Dále dìkujeme úèastníkùm programu a vám v em, kteøí jste tento den strávili s námi. Více informací na Správní odbor Fotogalerie z leto ního JARMARKU Milí áci, vá ení uèitelé, prázdniny skonèily a mìsíc záøí je neoddìlitelnì spjat se zaèátkem kolního roku. V em ákùm pøejeme, aby se jim ve kole líbilo, aby mìli dobré uèitele, mnoho kamarádù, aby do koly chodili rádi a byli spokojeni se svými výsledky. Pedagogùm pøejeme úspì ný start do nového kolního roku a v celém jeho prùbìhu hodnì trpìlivosti a dobrých nápadù. Rodièùm pøejeme, aby byli se svými dìtmi spokojeni, aby dobøe vycházeli s uèiteli a spoleènì tak vychovali mladou vzdìlanou generaci, na kterou budeme v ichni hrdí. Hodnì tìstí v prùbìhu celého kolní roku 2012/2013 pøeje v em vedení mìsta 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012

5 V mìsíci záøí 2012 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MARIE BÌGOÒOVÁ LENKA CYBLOVÁ VÁCLAV ÏATKA PAVEL OLVARÈNÝ VILÉM JANÈAR MILUŠKA JAROŠOVÁ EVA KIŠKOVÁ BOŽENA KLEPÁÈOVÁ VÁCLAV KLIMŠA BEDØICH KØIVDA VÌRA KUBÁTOVÁ LADISLAV KUCHAØ DAGMAR MATUŠKOVÁ JIØÍ NITKA MARIE ONDØEJOVÁ VLASTA PASTRÒÁKOVÁ RANTIŠEK POLOK HALINA PRYMUSOVÁ JOSE RAJDUS MARTA SVRÈINOVÁ RENATA SZAROWSKÁ JAROSLAV TROJAN DANUŠE VAŠKOVÁ LIBOR VÁCLAVÍK JARMILA VOLNÁ JAN VRUBEL RUDOL ZÁØECKÝ Výroèí ZLATÉ SVATBY si pøipomenou manželé Renata a Emil Szarowští Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nebo na ohlašovnì (tel ) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìžníku. (SO / T. Klimasová) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Daniela Matoušková, Simon Slíva * Uvedeno na základì oznámení rodièù K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Život ve mìstì / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem ŠENOV Šenovská knihovna v prostorách staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá hod., So 8 11 hod. Navštivte Šenovské muzeum Výstava Kouzelná krása krojových støíbrných šperkù Tìšínského Slezska potrvá od 1. záøí do 31. øíjna 2012 Výstavu Z dìjin šenovské farnosti mùžete navštívit v panské oratoøi kostela Prozøetelnosti Boží od 1. do Od hod. komentované prohlídky. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda tel , hod. Divadelní pohádka Králíci z klobouku Divadlo Špilberg z Brna PETØVALD Mìsto Petøvald a Odborový klub dùchodcù PS a ÚK Dolu J. uèík vás zvou u pøíležitosti oslav Dne horníkù a 40. výroèí založení Klubu dùchodcù na koncert dechové hudby nejvìtšího hornického orchestru v Èeské republice MÁJOVÁK. Koncert se koná v Kulturním domì v Petøvaldì 15. záøí 2012 od hod. SO / A. Stachovská Pozvání Zveme obèany Šenova na 16. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 25. záøí 2012 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v hodin. PROGRAM: Zpráva sociálnì školské komise Zpráva komise pro obèanské záležitosti Organizaèní Bližší informace budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. Spoleèenská rubrika pro vás Karel Navrátil, Jaromír Koláø, Emil Èulik, Zdenìk Jaška Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. Dùležité Výzva obèanùm! Jelikož mìsto nemá v souèasné dobì k dispozici aktuální data o obyvatelích, žádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Pozùstalé si pak dovolujeme požádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. SO/T. Klimasová Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 5

6 ivot ve mìstì Vítaní léta probìhlo na høi ti SK Relax 30. èervna. K posezení a tanci nám pøi ly zahrát kapely LEÈO, S.R.O., SPLA MÙRU. Veèer pou tìl hudbu klávesový MÁG LUBO. V sobotu 28. èervence uspoøádal SK Relax míèový pìtiboj pro dospìlé. V teplém letním odpoledni se 14 smí ených dvojic popralo o putovní pohár. Ka dý pár musel soupeøit ve volejbale, soft tenise a ve stolním tenise. Kopali na branku a házeli do basketbalového ko e. Po pìti hodinách urputného boje první místo obsadili Lucie Klementová a Ondra Sumara, druhé místo vybojovali Petr a Zdenka Tronczykovi, a tøetí místo patøí Mirkovi a Karle Tu in tím. Aby dìti nezùstaly pozadu, uspoøádali jsme pro nì 5. srpna dìtský míèový pìtiboj. Závodily dìti od dvou do dvanácti let. Dìti soutì ily v hodu do dálky, házely na basketbalový ko, kopaly na branku, hrály ku elky a nejstar í kategorie bojo- Léto v areálu SK Relax vala ve vybíjené. V kategorii 2 a 4 let obsadil 1. místo Vojtí ek Fukala, 2. místo Terezka Vojtoková, 3. místo Nela Lilková. V této kategorii byly jen dvì dìvèata, a ty obsadily medailové pozice. Gratulujeme. V druhé kategorii 5 a 7 let obsadil 1. místo Ale Zielinski, 2. místo Sára Machálková, 3. místo Jakub Køí ovský. V tøetí kategorii 8 a 12 let obsadil 1. místo Oliver Hladil, 2. místo Richard Hronec, 3. místo Petr Tronczyk. Ostatním dìtem, které se neumístily na medailových pozicích, jsme rozdali sladké balíèky jako cenu útìchy. Celkem se soutì e úèastnilo 27 dìtí. V em výhercùm i pora eným gratulujeme. Pro motorové nad ence na dvou kolech uspoøádal SK Relax 19. srpna dìtské moto-enduro závody. Dìti se mohly povozit na ètyøkolkách a malých motorkách. Zdatnìj í dìtí vyjely na tra bojovat o medaile a putovní pohár. Zúèastnilo se 13 soutì ících dìtí. Po rozjí ïkách 6 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 na trati a tì kém boji v první kategorii star ích dìtí obsadil 1. místo Petr Tronczyk, 2. místo Kristián Kurovski, 3. místo Daniel Boèek. V mlad í kategorii obsadil 1. místo Daniel Hronec, 2. místo Patrik Gogola, 3. místo Filip Byèkov. Dìkujeme panu Hrbáèkovi za poskytnutí závodní tratì. V létì, a samozøejmì i na podzim, dokud nám to poèasí dovolí, hrajeme ka dý ètvrtek od hod. fotbal a ka dý pátek volejbal. Kdo má chu a doma tloustne, mù e si pøijít zasportovat. Jste srdeènì zváni. Dìkujeme v em, kteøí celé léto dobrovolnì a zadarmo pracovali na brigádách a samozøejmì dìkujeme v em, kteøí nám pøispìli sponzorskými dary. Za leto ní léto jsme odvedli velký kus práce. Ve keré informace a foto- grafie z akcí naleznete na facebooku: sk relax enov, nebo na internetových stránkách Informace mù ete dotazovat na Pozvánka: 8. záøí poøádá SK Relax Louèení s létem, od budeme soutì it v nevídaných disciplínách, uspoøádáme turnaj v ku elkách, k veèeru hudba a tanec. Pøijïte se pobavit. Pokud nám poèasí nebude pøát bude akce pøesunuta. Zve SK Relax.

7 ivot ve mìstì Jedna z nejlep ích lokalit kriticky ohro eného plavínu je v enovì Vodní plocha Ko álovského rybníka je uprostøed léta pokrytá kobercem listù krásnì zlato lutì kvetoucího plavínu títnatého. Tato vodní rostlina je pøíkladem ekologicky nenároèného a v pøirozených podmínkách velmi vitálního druhu, který v druhé polovinì 20. století podlehl intenzifikaci rybnièního hospodaøení a do té míry, e se stal kriticky ohro eným druhem. V souèasné dobì se plavín na území celé ÈR vysky- Pionýøi zvou v echny dìti na oddílové schùzky Hraje rád/a hry? Má rád/a legraci? Rád/a se uèí novým vìcem? Jezdí rád/a na výlety? Poznává rád/a nové lidi? Je ti mezi 6 15 roky? V tom pøípadì tì zveme k nám do pionýrské klubovny, která je ve staré kole. Pøijï mezi nás v pondìlí v hodin a zùstaò s námi do hodin. První oddílová schùzka Paalpixanù v novém kolním roce bude 10. záøí Na v echny nové tváøe se tì í dìti, instruktoøi i vedoucí. ce moulové na Bystøiè- I. turnus: èervence 2012 Letos mohly jet s Pionýrem na letní stanový tábor v echny dìti, které byly vysoké na dva couly a nebály se Gargamela. Pro ít 21 dní v kouzelném lese se rozhodlo 37 dìtí. Bìhem tøí týdnù jsme nena li jen truhlu se tuje pouze na osmi lokalitách. V Moravskoslezském kraji bylo historicky potvrzeno deset lokalit, v souèasné dobì zùstávají pouhé dvì: rybníky Kozák v Poodøí a Ko álovický v enovì. Pøièem stabilní výskyt s ka doroènì kvetoucími rostlinami v poètu nìkolika tisíc je pouze na zdej ím rybníce, a to ho øadí mezi tøi nejpoèetnìj í lokality v rámci na í republiky. Pro pøe ití tohoto druhu v na í pøírodì je nejdùle itìj í dohoda na kompromisu mezi hospodáøským vyu itím a ekologickými potøebami této krásné a atraktivní rostliny. Bez vstøícného pøístupu zde hospodaøících Z èinnosti Pionýrù enov morùvkovým tìstím, ale také spoustu nových kamarádù. Co nás èeká na Bystøièce pøí tí rok, to je tì nikdo z nás netu í, ale bude to urèitì velkolepé, proto e u to bude 20 let, co na louce paní Michalíkové ka dé prázdniny stavíme stany. Fotky nejen z tábora a rybáøù by zde této krásy nebylo. Mgr. Ivona Kneblová Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky. informace o na í èinnosti naleznete na na ich webových stránkách: Za PS enov Veronika Perzynová Podìkování Restaurace Na Lapaèce Vás zve: DIVADLO (datyòské amatérské divadlo uvádí pøedstavení GRAJUM ) 20. a ØÍZKOBRANÍ (55 druhù øízkù) MS Pe govský les poøádá HUBERTOVU JÍZDU zakonèenou taneèní zábavou. Restaurace Na Lapaèce nabízí: Dennì tøi druhy menu (mo nost odbìru v nerezových termosech) Speciální víkendové menu Od budeme toèit nefiltrovaný speciál z No ovic Více na nebo na tel K se vzdala funkce tajemnice mìstského úøadu p. Ludmila Stavinohová. Paní Stavinohová pùsobila jako tajemnice úøadu od roku 1990, to je celých 22 let. Zamìstnanci mìsta si jí touto cestou dovolují podìkovat za trpìlivost, pracovitost a v dy vstøícný pøístup a vedení mìsta dìkuje za ochotu a dobøe odvedenou práci. V ichni pøejeme paní Ludmile Stavinohové pevné zdraví, hodnì tìstí a osobní spokojenosti. Novou tajemnicí Mìstského úøadu enov se po výbìrovém øízení a jmenování starostou stala Ing. Marie Kotrová. vedení mìsta ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2012 7

8 Inzerce l Pronajmu byt 2+1 s balkónem v Šenovì. Tel.: l Pøenechám nájemní byt 1+2, ul. Václavovická v Šenovì, plastová okna, slunný, výhled na zahradu, levný nájem, za úhradu vstupních nákladù. Tel.: l Prodám poslední stavební místo na ul. Bøezová v Šenovì. Souèástí prodeje je pøilehlý lesní porost ze severní strany stavební parcely. Cena dohodou. Tel.: l Prodám maringotku Šenov Škrbeò. Cena dohodou. Tel.: , inzerce kontaktujte: PALIVOVÉ DØÍVÍ, BRIKETY, PELETY n mìkké štípané 790 Kè/prm n tvrdé štípané Kè/prm!!! A K C E!!! l brikety z pilin tvrdého døeva 4,00 Kè/kg l pelety s pøímìsí kùry, 6 mm 4,80 Kè/kg l pelety bílé, 6 mm 5,50 Kè/kg l èernouhelné brikety 5,40 Kè/kg Doprava vlastním nákladním sklápìcím automobilem s hydraulickou rukou 15 Kè/km Ceny vè. DPH tel.: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil l CELNÍ DEKLARANTKU / DEKLARANTA pøijme Metrans a.s., pracovištì Šenov, Tìšínská ul. Požadujeme ÚSO, AJ nebo NJ základy. Pøedchozí praxi v oboru nebo znalost celní problematiky nutná. Pracovní úvazek 4 až 5 hod., mzda 9 až 12 tis. Kè, ØP sk. B (aktivnì). Nástup Zaškolení v centrále spoleènosti zajistíme. Životopisy zasílejte na informace na tel.: Za projevy soustrasti a kvìtinové dary dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm, známým a šenovským hasièùm, kteøí se naposledy pøišli rozlouèit s panem Jaromírem Koláøem Zarmoucená rodina PERMANENTNÍ MAKE-UP Záøijová akce Kè MBkosmetik , Pùjèujeme stroj na èištìní kobercù, sedacích souprav znaèky KÄRCHER Vìra Vlèková, Šenov (v TIP sportu), tel GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, pletiva, okrasné døeviny Garážová vrata výklopná, dvoukøídlá, sekèní. Provádíme i montáže. Ploty a pletivo prodej materiálu a výstavby oplocení. Pìstujeme thuje na živý plot, sazenice od 10 Kè, dále jalovce, cypøiše... Prodáváme stínicí tkaninu. Více na: Ostrava-Nová Bìlá, Hrabovská 5/39, tel.: , Pila Kaòovice s.r.o. Bruzovice 229 nabízí štípané palivové døevo, pelety ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr délka 25 a 33 cm mìkké (smrk, bor., olše, md) 850 tvrdé (buk) 1250 tvrdé (buk, dub, javor, bøíza) 1150 pøi odbìru 10prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma pelety (prùmìr 6 mm) 4900/t dále prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna, palubky, OSB desky tel , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012

9 Inzerce KOMÍNOVÝ SERVIS Stavby COMPLET s.r.o. Na Jánské 1869/56, Ostrava, tel V období od 10. do bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ÈIŠTÌNÍ KOMÍNÙ kdy kominík bude navštìvovat jednotlivé rodinné domy. V pøípadì informací anebo víceprací nás, prosím, kontaktujte. Marcela Krystková vedoucí divize kominických prací Tel.: , autodoprava JOSE GUTH nabízí stìhování a pøepravu materiálu v rámci Ostravy a okolí. Tel.: , OLYMAR domácí potøeby a železáøství, OD 1. patro akce od do sada nerez nádobí 11 dílù 2999 Kè mlékovar 2,0 l dvoupláš ový 999 Kè tlakové hrnce 4 l a 6 l duo 2999 Kè keramické pánve od 299 Kè porcelánové talíøe od 49 Kè sklenice èervené a vílé víno 349 Kè dózy na potraviny 1, 1,5 a 2 l od 79 Kè Tìším se na vás tel.: Kocourek Josef Vám nabízí èištìní kobercù a sedacích souprav, pùjèování stroje Kärcher a mytí oken tel.: , ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Anglický jazyk Nabízím pøípravu studentù ke státní maturitì, výuku a douèování. V pracovních dnech i o víkendu. Bohaté zkušenosti. Mgr. I. Èásteèková tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2012 9

10 Sport Oddíl odbíjené byl zalo en v enovì v roce 1972 pøi TJ Sokol enov. Základem se stalo dru stvo ákù vzniklé v roce 1971 pøi ZD enov, trénované uèitelem Milanem Krasulou. Postupnì hrály své soutì e dru stva ákù, dorostencù, mu ù a od roku 1975 pøibyly i dívèí kategorie. Dru stva dospìlých i mláde e hrály své soutì e na okresní i krajské úrovni. V na em oddílu pùsobilo více trenérù a mezi nejobìtavìj í patøili Pavel Dìdic, Jan Bla ek, Milu e Valová. Nyní volejbal trénují ji na i nástupci David Valový, Ale Zá kolný, Martin Vaculík a dal í. K volejbalu patøí i rozhodèí, a ti na i, v dy patøili mezi nejlep í Bla ek (14 let extraliga), Topolánek (ji 5. rokem píská ligové soutì e), Dìdic (krajské soutì e). Mimo mistrovské soutì e se enovský volejbal nyní prezentuje v ostravské a beskydské volejbalo- Volejbalový oddíl slavil 40 let vé lize smí ených dru stev, soutì ích veteránù a na øadì turnajù. Tradiènì jsou v na em areálu poøádány turnaje v deblu a plá ovém volejbalu. Své 40. výroèí zalo ení volejbalu jsme si pøipomenuli zdaøilou akcí v krásném volejbalovém areálu dne Pøejeme na im volejbalistùm hodnì irokou èlenskou základnu, obìtavé èinovníky, a co nejvíce radosti ze sportování. Pavel a Honza SK ENOV (SK ) ODDÍL KOPANÉ INFORMUJE FOTBALOVÝ ODDÍL SK ENOV ZVIDITELNIL MÌSTO ENOV NEJEN NA NÁRODNÍ, ALE I NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI Na fotbalovém høi ti SK enov v rámci Mezinárodního fotbalového turnaje Memoriál Václava Je ka trénovalo reprezentaèní mu stvo do 18 let Norska. Ve spolupráci s vedením Mìstského úøadu SK enov zajistil od 20. do 25. srpna 2012 nìkolik tréninkù norského týmu. Povedlo se to i díky tomu, e v enovì máme na høi ti jeden z nejlep ích trávníkù v okolí, co bylo kladnì hodnoceno i zástupci èeského fotbalového svazu FAÈR a jeho oficiálního marketingového zástupce spoleèností STES, a.s., kteøí si pøedem nìkolikrát kvalitu høi tì ovìøili. V ich- ni, zejména v ak pøedseda fotbalového oddílu, jsme jen doufali, e trávník v echny plánované tréninkové jednotky norského, ale i enovských týmù vydr í. To pøání nám pomohlo splnit i dobré srpnové poèasí. Pronájem høi tì bude mít urèitì i nìjaký pøínos do mìstské pokladny. Chtìli bychom na tomto místì zejména podìkovat panu Milanu Kunèickému, který dobrovolnì a ve svém volném èase zaji oval na høi ti bezproblémové organizaèní zále itosti po celou dobu tréninkù norského mu stva. Samozøejmì patøí dík i zamìstnancùm pøíspìvkové organizace MìPOS, kteøí se o kvalitu høi - tì starají. Na trénincích mladí nor tí reprezentanti pøedvedli nìkolika divákùm zajímavé tréninkové metody. Nìkteré z nich byly zdokumentovány na videu a fotografiích a zveøejnìny na internetových stránkách fotbalového oddílu SK enov. Vedení realizaèního týmu Norska na zaèátku tréninkového týdne pøedalo enovskému oddílu drobné reklamní pøedmìty. Na oplátku byl norskému týmu a zástupkyni marketingové spoleènosti STES, a.s. pøedán video záznam a fotografie z tréninkù na enovské høi ti. Dal í fotografie si mù ete prohlédnout na Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ing Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna OBÌ NÍK HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì níku 11, Kè. 10 ENOVSKÝ 9/2012

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Èíslo 3 6. 5. 2014 OBEC VÁCLAVOVICE OZNÁMENÍ O DOBÌ A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Starostka obce Václavovice podle zákona è. 62/2003 Sb. 32, odst. 2 oznamuje 1. Volby do Evropského parlamentu

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA

OLYMPIJSKÉ HRY DETÍ ZÁKLADNÍCH SKOL TRUTNOVA ZÁKLADNÍCH SKOL A ZÁKLADNÍCH SKOL A 488 ZÁKLADNÍCH SKOL A Hry a sport pøedstavují nejen zdravý ivotní styl, ale i spoleèensky významnou akci. Nosnou my lenkou her je pøitáhnout dìti ke sportu, který je

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Aè jsme enov letos u pro li køí em krá em, dá se øíct, e v ude jsme zdaleka nebyli. Na e minulá procházka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY kolákùm skonèily dny bezstarostného leno ení, pøíroda se po úmorném létu tì í na podzim a my, milí ètenáøi na

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Velikonoce Velikonoce, nejvýznamnìj í køes anské svátky oslavující zmrtvýchvstání Je í e Krista, jsou pohyblivými svátky, které se slaví

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì.

Ze starých èasù. ka na usmrcení dívenky koèárem pána ze enova, a zpráva pokraèuje, e enovský pán nechal postavit kostel Prozøetelnosti Bo í v enovì. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Mìsíc záøí, tak, jak u je to v na ich krajích zvykem, je zaèátkem kolního roku a jakousi vstupní branou z èasu letního

Více

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany

Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Novì od ledna 2012 sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

enovský jarmark neboli odpust

enovský jarmark neboli odpust Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovský jarmark neboli odpust Odpust, neboli pou a nyní jarmark, se v enovì slavila a slaví dodnes. A jeliko se ten leto ní jarmark kvapem

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos

15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Letní mìsíce pomalu vystøídá podzim a my vás, milí ètenáøi, vítáme u dal ího povídání, které letos vìnujeme patnáctému

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto

15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì 15 let mìsta enov Krásné, takøka tropické léto vystøídalo ponìkud plaètivé léto babí a nám, lidem, nezbývá nic jiného, ne se pøipravit na zimu,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Leden /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Sport X Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Vážení obèané, Zastupitelstvo mìsta Šenova na svém zasedání dne 10.

Více

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova

Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství Sport ivot ve mìstì Dovolená, aneb èas pro cestu za hranice enova V na ich klimatických podmínkách nastal èas jednoho z nejkrásnìj ích období roku, jakou

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který

Ze starých èasù. Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Vítáme vás, milí ètenáøi, v roce 2014, který nad v í pochyby bude rokem drobných èi vìt ích lidských starostí, ale jistì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta enov Poèet volièù v seznamu volièù a jejich dodatkù... Poèet vydaných úøedních obálek...

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my na e pravidelné povídání

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Leto ní, takøka idylická zima, kterou nám bohu el naru uje obèasná smogová inverze, vybízí k procházkám,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod.

15 let mìsta enov. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ VÌTRNÉHO MLÝNKU 20. 11. 2013 v 15 hod. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vítáme vás, milí ètenáøi, u na eho pravidelného úvodníkového povídání, které jsme celý leto ní rok vìnovali významnému výroèí pový ení enova na mìsto. Bylo by docela zajímavé,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Zdravíme v echny milé ètenáøe na eho Obì níku a doufáme, e vás na e minulá procházka za vìtrnými mlýny

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu

Konèící rok 2005 Nabídka prodeje bytu p p p p p p p p p p p STUDENSKÝ TEP 2 3 STUDENSKÝ TEP STUDENSKÝ TEP 4 mikroregion Podjavoøicko dobrovolný svazek obcí Podruhé v letošním roce je tato akce souèástí akcí o Novoroèní ètyølístek, pøi které

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Slovo starosty. podlahu v místním kulturáku, vymìnil døevìnou podlahu za. Oslava MD

Slovo starosty. podlahu v místním kulturáku, vymìnil døevìnou podlahu za. Oslava MD 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Vá ení spoluobèané, dovolte, abych Vás pozdravil a zároveò poinformoval o èinnosti obce, která probíhala od minulého vydání Tepu. V jarním období probíhalo proøezávání a

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1

Ze starých èasù OBÌ NÍK 10/2014 1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pøíroda se u pomalu pøevléká do podzimního plá tì a léto je nenávratnì pryè. Pojïme si tedy spoleènì odpoèinout u èetby

Více

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka

Mezice 1907 - stìhování parní mlátièky k Veselým è. 5, napravo dùm Josefa Mrtýnka Mezice, malá vesnièka uprostøed Hané. Na první pohled nenápadná, skromná, bez nìjakých významných staveb èi známých míst. S jejími tøemi sty padesáti obyvateli a sto osmi domy ji mùžete objevit až na velmi

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Nedávnou dobu sváteèní vystøídal èas v edních dnù a spolu s krásnými vzpomínkami mnohým z nás zùstala také

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

kolství 15 let mìsta enov Rozpoèet mìsta pro rok 2003 èinil 35,9 mil. Kè v pøíjmech, 37,5

kolství 15 let mìsta enov Rozpoèet mìsta pro rok 2003 èinil 35,9 mil. Kè v pøíjmech, 37,5 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Milí ètenáøi, vítáme vás u na eho pravidelného Obì níku. Ocitli jsme se na prahu léta a v ichni si jistì pøejeme, aby to leto ní léto bylo krásné, sluneèné a aby nás nabilo

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Jak nejlépe charakterizovat leto ní léto? Nejspí e slovy vypùjèenými z Vanèurova známého románu Rozmarné

Více