ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV"

Transkript

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, , Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která slouží k získání okamžitého pole vektorů rychlosti. Principem metody PIV je zaznamenání polohy značkovacích částic unášených proudící tekutinou na začátku a na konci známého časového intervalu. Ze známého časového intervalu a známé počáteční a koncové polohy značkovací částice vypočteme nejdříve posunutí značkovací částice a poté i rychlost proudění. Skutečnou měřenou veličinou je tedy posunutí značkovací částice. Moderní softwary využívají k výpočtu posunutí vzájemné korelace. Měření metodou PIV schématicky znázorňuje Obr Skupina značkovacích částic, která je unášena proudící tekutinou, je v části proudového pole osvětlena a zmrazena pulsem světelného listu. Pulzní Nd:YAG LASER generuje světelný paprsek, který se průchodem válcovou čočkou změní ve světelný list se stroboskopickým efektem zmrazení Proměřovaná oblast Vyšetřovaná oblast Zobrazovací optika Válcová čočka Záznam CCD kamerou Dvojice pulzních Nd:YAG Laserů Obr.1.1 Proudící tekutina se značkovacími částicemi Schéma měření metodou PIV pohybu značkovacích částic. Takto zmrazená skupina částic je zachycena CCD kamerou, která je umístěna kolmo k laserovému listu. Poloha detekovaných částic se při použití filtru propouštějícího pouze světlo o generovaného LASERem jeví jako jasná světlá skvrna na tmavším pozadí. Pulzující světelný list a kamera jsou synchronizovány tak, aby částice, která byla osvětlená ( zmrazená ) prvním světelným pulsem byla zachycena na první snímek kamery a ta samá částice byla osvětlená ( zmrazená ) druhým světelným pulsem a zachycena na druhý snímek kamery. Sestava měření, kdy je CCD kamera umístěná kolmo k LASERovému noži, umožňuje měřit vektory rychlosti v rovině LASERového listu a je tedy vhodná pro rovinné případy

2 proudění nebo pro měření v rovině symetrie. Chceme-li měřit 3D proudění, musíme přidat k měřící sestavě ještě jednu kameru. V tomto případě již nejsou kamery kolmé k LASERovému noži, ale osy kamer svírají s rovinou LASERového nože úhel mezi Obr.1.2. Posunutí zaznamenané levou kamerou Skutečné posunutí Posunutí zaznamenané pravou kamerou Rovina světelného listu Levá kamera Pravá kamera Obr.1.2 Schéma určení 3D posunutí značkovací částice ( x, y, z), pomocí dvojice 2D posunutí ( x, y). Zpracování obrazu proudového pole V předchozí kapitole byl popsán základní princip měření metodou PIV. Samotná metodika měření není ovšem ničím jiným než běžnou metodou vizualizace. To, co z metody PIV udělalo tak silný nástroj pro měření proudového pole, je nástup výpočetní techniky spojený s digitalizací obrazu a s možností přejít od ručního vyhodnocení vizualizované stavové veličiny k statistickému zpracování digitálního obrazu. Následující kapitola stručně popisuje způsob statistického zpracování obrazu CCD kamery. Snímek z CCD kamery, na kterém jsou zachyceny polohy zmrazených značkovacích částic, je rozdělený do obdélníkových oblastí, které se nazývají vyšetřované oblasti. Pro každou z těchto vyšetřovaných oblastí obrázek částic osvětlených prvním a obrázek částic osvětlených druhým pulsem světelného listu spoluvytváří náhradní vektor. Ten je vypočítán pomocí cross-correlační analýzy. Výsledkem cros-corelace je plocha peaků v korelační rovině. Každý peak svojí výškou a plochou vůči ostatním určuje s jakou statistickou pravděpodobností došlo v příslušné vyšetřované oblasti k posunutí částic, které je reprezentováno vektorem s počátečním bodem ve středu nulového peaku (odpovídá počátku souřadnicového systému v korelační rovině) a koncovým ve středu každého dalšího peaku. Výpočet nejpravděpodobnějšího posunutí se tak zúží na hledání nejvyššího peaku s nejpříznivějšími statistickými parametry. Podrobíme-li všechny vyšetřované oblasti crosscorrelační analýze získáme, vektorovou mapu náhradních posunutí částic, která je výsledkem cros-corelační analýzy. Jelikož známe časový interval, na jehož začátku a konci byly pořízeny snímky počátečních a koncových poloh značkovacích částic, výpočet hrubých vektorů rychlosti nám nečiní žádné potíže. Mapu hrubých vektorů rychlosti je nutno podrobit několika validačním analýzám, které nám pomohou určit a odstranit šumový signál. Získáme tak potvrzenou mapu vektorů rychlosti. Tu je možno podrobit další analýze a určit

3 tak tvar proudnic, izotachy a vířivost. Dále můžeme data získaná měřením statisticky zpracovat a získat statistické parametry proudění jako variaci, korelační koeficient atd.. Pro zrychlení statistických výpočtů se používá rychlé F.T. Jak je vidět z předešlého textu, měření a vyhodnocování proudění pomocí metody PIV je možno shrnout do několika operací: značkování, osvětlení, záznam obrazu, synchronizace, vzájemná-korelace, validace a analýza dat. Kapitoly značkování, osvětlení a záznam obrazu patří do oblasti použitého hardwaru. Kapitoly vzájemná-korelace (cross-correlace) s validací a dalšími analýzami spadá do problematiky použitého softwaru. 2. Značkování proudového pole V PIV není skutečnou měřenou veličinou rychlost, ale vzdálenost, kterou urazí značkovací částice mezi prvním a druhým pulsem světelného pulsu. Je tedy zřejmé, že na značkovací částice musí být kladeny vysoké požadavky. Vhodné značkovací částice, jejichž pohyb je použit pro reprezentování proudění kontinua, by měly být: schopné následovat proudění, dobrou světelnou odrazivost, snadno vytvořitelné, laciné, netoxické, nekorozivzdorné a neabrazivní, netěkavé nebo jen pomalu se vypařující, chemicky neaktivní, čisté. Značkovací částice musí být dostatečně malé, aby byly přesně unášeny proudem, ale minimálně tak velké, aby je bylo možno detekovat CCD kamerou. Ideální částice by měla být neutrálně nadnášena proudící tekutinou a měla by mít minimální hmotnost, aby účinek zrychlení a jiné silové poměry působící na částici byly minimální. Pohyb částic obsažených v proudu je ovlivněn: tvarem a velikostí částic, poměrem hustoty částic a hustoty proudící tekutiny, koncentrací částic v proudu, součtem celkových silových účinků působících na částici. Unášení částice okolním prouděním je závislé na tvaru značkovací částice. Relativní hustota a velikost částic ovlivňuje citlivost částic na rychlostní gradient a změny rychlosti v proudící tekutině. Vzájemná interakce částic ovlivňuje pohyb částic a je úměrná jejich koncentraci v proudu. V praxi používaná koncentrace je však nízká a částice jsou od sebe vzdáleny několik průměrů částice a interakci tak můžeme většinou zanedbat. Také celkové síly působící na částici, jako je gravitace či síly zrychlení, můžeme většinou zanedbat. Vyjma velmi pomalého proudění, kde vznášení značkovacích částic může být sporné. Další případ, kdy nemůžeme síly působící na částici zanedbat, je proudění s vysokým rychlostním gradientem či proudění s rázovými vlnami.

4 2.1 Typ a velikost značkovacích částic Výběr vhodného typu značkovacích částic závisí na velkém počtu parametrů. Primárně by měl být materiál značkovacích částic vybrán s ohledem na rychlost proudění, proudící médium a dostupný osvětlovací systém. Velikost částic je však omezena, protože příliš velké částice nebudou uspokojivě sledovat vlastnosti proudící tekutiny. Maximální přípustná velikost částic klesá se zvětšující se rychlostí proudění, turbulencí a rychlostním gradientem. Při výběru vhodného typu značkovací částice bychom si měli být vědomi následujícího: doporučená min. velikost značkovacích částic je dva pixely CCD kamery. Velmi dobrých výsledků měření dosáhnete však s velikostí částice tři až pět pixelů. Typické značkovací částice používané při proudění plynů: materiál Průměr částice komentář [µs] Al 2 O 3 < 8 Používá se pro značkování plamenů. Glycerin Běžně používané. Silikonový olej 1 3 Velmi uspokojivé vlastnosti. TiO 2 prach Dobrá světelná odrazivost a stabilita při teplotách nad 2500 C. Používané při LDA pro PIV není příliš vhodné. SiO 2 částice 1 5 Kulovité částice s velmi úzkým distribučním pásmem. Lepší světelná odrazivost než TiO 2, ale horší než glycerin. Voda 1 2 Běžně používané. Typické značkovací částice používané při proudění kapalin: materiál Průměr částice [µs] Al prach < 10 Běžně používané. komentář Bublinky Mohou být použity jen když lze akceptovat dvě fáze v proudící kapalině. Skleněné kuličky Levné i při velkých rozměrech, ale mají velký rozptyl ve velikostech částice. Latexové kapky Drahé, ale mají velmi dobré vlastnosti. Mléko Levné a efektivní, nehodí se ale pro sledování velkých oblastí. Borovicové piliny Kulovitý tvar, po čase však bobtnají. Vhodné pro sledování velkých oblastí. 3. Osvětlení proudového pole Způsob osvětlení proudového pole by měl splňovat následující kritéria: Osvětlení musí být dostatečné pro zajištění potřebné intenzity odraženého světla od značkovacích částic.

5 Trvání pulsu světelného listu musí být takové, aby se částice během jeho trvání významně nepohnula. Čas mezi dvěma po sobě jdoucími pulsy musí být takový, aby nedošlo k významnému posunutí proudového pole. Je nutné dodržet předpoklad náhrady skutečné trajektorie značkovací částice z počáteční do konečné polohy přímkou. Poloha a rozměr měřené roviny je třeba řádně definovat. Způsoby osvětlování proudového pole byly různé. Nejdříve se používalo běžné stroboskopické lampy. Stroboskopická lampa však osvětlí celý měřící prostor a ne pouze jeho jednu rovinu. Další problém byla nízká světelná intenzita. Při použití desky s úzkou podélnou drážkou se osvětlení sice dalo prohlásit za rovinné, ovšem problém nízké světelné intenzity zůstal. Další nevýhodou byla nemožnost oddělit světlo odražené od částic od okolní světelné intenzity. Tyto nevýhody byly odstraněny použitím monochromatického světla generovaného LASERem. Nejdříve se používaly kontinuální LASERy dodnes používané při měření metodou LDA. Tyto LASERy poskytují možnost odfiltrovat okolní světelnou intenzitu a zaručují i potřebné osvětlení jedné roviny. Hlavní nevýhodou těchto LASERů je kontinuální zdroj světelného záření a s tím spojená zbytečná energetická náročnost. Výroba pulsujícího světelného listu se provádí u většiny těchto laserů vložením rotujícího mnohoúhelníku, jehož obvod tvoří zrcadla, do optické dráhy zrcadla. Všechny cýše uvedené nevýhody odstranilo až použití pulsních LASERů. 3.1 Dvoukomorový Nd:YAG LASER Nejlepší způsob, jak dosáhnout dvou světelných pulsů s libovolně měnitelným časovým intervalem mezi prvním a druhým pulsem, je použít speciální dvoukomorový LASER. Energie jednotlivých pulsů je tak nezávislá na časovém intervalu mezi jednotlivými pulsy. Nd:YAG LASERy emitují infračervené světlo o vlnové délce 1064 nm, a to není pro účely PIV nejvhodnější, protože většina CCD kamer je na infračervené světlo nejméně citlivá. Dále by bylo nevýhodné stavět optickou cestu pro světlo, které nevidíme, obzvláště jestliže síla LASERU je klasifikována jako nebezpečná. Dále je třeba si uvědomit, že kamery jsou všeobecně citlivější na modro - zelené spektrum. Z těchto důvodů mají PIV, Q přepínané Nd:YAG LASERy harmonický oscilátor, který sníží vlnovou délku na 532 nm. Protože účinnost harmonického oscilátoru není 100%, je nutné zbytkové infračervené světlo odfiltrovat. Tuto funkci plní harmonický separátor Obr Většina dnešních LASERů je konstruována pro frekvenci pulsů v rozmezí Hz a s časovým rozmezím mezi jednotlivými pulsy µs. Zrcadlová eliptická dutina Energie výbojky 5-10 ns µs Výbojka YAG krystal Výbojka Q přepínač Čas Obr. 3.1 Schéma Q přepínání Nd:YAG LASERu

6 Komora 1 Komora 2 Infračervené světlo λ = 1064 nm zrcadlo zrcadlo Harmonický generátor Zelené světlo λ = 534 nm Harmonický separátor Obr. 3.2 Dvoukomorový PIV - LASER 4. Záznam obrazu proudového pole Způsoby záznamu proudového pole byly Světelně citlivé buňky Skladovací buňky různé. Jeden ze způsobů jak zaznamenat obraz proudového pole je použít běžný fotografický aparát s dlouhou dobou expozice. Při expozici snímku se proudové pole osvětlí dvojicí světelných pulsů a světlo odražené od částic se zaznamená na fotografický papír. Možné je též stejným způsobem použít filmovou kameru, která je ale nesrovnatelně dražší. Oba tyto způsoby jsou nevýhodné, protože neumožňují strojové zpracování dat a veškeré vyhodnocení daných parametrů proudění se musí provádět ručně. Další nevýhodou je, že tímto způsobem Výstupní registr nahrajeme počáteční i koncovou polohu značkovací částice na jeden snímek a Obr. 4.1 Čip s progresivní ukládací ztratíme tak informaci o směru. Zpětné proudění je tak jen velice těžko detekovatelné. S nástupem digitálních fotoaparátů a kamer se problém s strojovým zpracováním sice odstranil, ale první digitální fotoaparáty i kamery nedokázaly v krátkém intervalu několika mikrosekund zaznamenat dva snímky po sobě. Zůstal tak problém s měřením zpětného proudění vyjma proudění o nízkých rychlostech, kdy čas mezi prvním a druhým pulsem světelného listu mohl byt větší než 50 ms. Tento problém se vyřešil až s nástupem cross-corelačních kamer, které dokáží v intervalu kratším než jeda mikrosekunda zaznamenat dva snímky po sobě. 5. Digitální kamery Při volbě vhodné kamery máme na výběr z několika typů. Starší typ kamer má celorámovou architektůru čipu a je vhodný pouze pro autocorelační analýzu. Jeho výhodou je celoplošná citlivost na světlo a tím i větší citlivost na malé částice. V případě, že potřebujeme

7 velkou citlivost na malé částice a v měřené oblasti není zpětné proudění, je využití těchto kamer často jedinou možností. Novější typ cross-corelačních digitálních kamer s progresivní ukládací architekturou čipu obsahuje dva typy buněk. Světelně citlivé a skladovací. Světelně citlivé buňky detekují světlo a okamžitě po skončení světelného pulsu převedou signál do skladovacích buněk. Tímto se vyprázdní a mohou detekovat další světelnou intenzitu. V tento okamžik je již možno spustit druhý světelný puls a opět exponovat na světelně citlivé buňky. Skladovací buňky nyní obsahují snímek s počátečními polohami značkovacích částic a buňky citlivé na světlo obsahují snímek s koncovými polohami značkovacích částic. Tyto dva snímky jsou pak postupně převedeny do výstupního registru a odeslány do počítače. Jak je vidět na Obr. 5.1 skladovací buňky jsou umístěny vedle světelně citlivých buněk na povrchu CCD-čipu. Zabírají tak oblast, ve které je tento typ kamer necitlivý na světlo. Tento nedostatek je u některých tipů CCD kamer částečně kompenzován předsazením mikročoček před každou světelně citlivou buňku. Tyto mikročočky mají větší průměr než je šířka světelně citlivých buněk a světlo, které by jinak dopadlo do oblasti skladovacích buněk, je tak koncentrováno a dopadá na plochu světelně citlivých buněk. Horní limit rychlostního pásma Horní limit rychlostního pásma je určen maximálním prostorem mezi následnými obrazy značkovacích částic, které můžeme měřit. Zvětšení rozměru vyšetřované oblasti tedy zvyšuje i maximální měřitelnou rychlost. Jestliže maximální vektor rychlosti v proudovém poli je v max, pak jí odpovídající vzdálenost v mapě obrazů je: vmax t dmax = [1] S Kde S je měřítko objekt/obraz. Rychlost odpovídající posunutí d max může být změřena pouze tedy, je-li d max významně menší než hrana či průměr vyšetřované oblasti. Dále požadujeme, aby parametry s,t,a N int, byly vybrány podle následujícího vzorce. vmax t dmax = 0.25 Nint dpitch [2] S Kde N int je velikost hrany vyšetřované oblasti v pixelech a d pitch je vzdálenost středů pixelů. Nejnižší měřitelná rychlost Protože pro určení vzdáleností obrazu používáme proces rychlé Fourierovy transformace, nemáme kontinuální korelační funkci. Na místo toho máme konečný počet bodů reprezentujících korelační rovinu, kde prostor mezi pixely odpovídá prostoru mezi diskrétními hodnotami FFT funkce. Jelikož známe teoretický tvar křivky v korelační rovině, a proložíme-li tuto známou křivku danými diskrétními body FFT funkce, můžeme určit střed značkovací částice a to s přesností desetiny pixel pitch v závislosti na počtu disktrétních bodu FFT funkce. Jestliže známe přesně polohu středu každé značkovací částice ve vyšetřované oblasti, můžeme určit vzdálenost mezi prvním a druhým obrázkem částice s přesností menší než jeden pixel pitch. Tento proces se nazývá subpixelová interpolace s jejíž použitím jsme schopni vyhodnotit posunutí částice o velikosti 1/64 pixel pitch.

8 6. Synchronizace Pro správný průběh měření je nutné synchronizovat pulsace LASERů a nahrávání snímků značkovacích částic CCD kamerou, a to tak, aby značkovací částice rozprášené v proudící tekutině byly nejdříve osvětleny ( zmrazeny ) prvním pulsem světelného listu. Světlo které tyto částice odrazí je detekováno CCD v ideálním případě jako jasný signál ve tvaru kruhu na tmavém pozadí. Signál zachycený CCD kamerou se uloží a označen jako počáteční poloha značkovací částice. Světelný list se vypne a značkovací částice je unášena okolní proudící tekutinou. Dojde k posunutí kamerového okénka. Spustí se druhý světelný puls a značkovací částice jsou opět osvětleny a ( zmrazeny ) světelným listem. Odražené světlo je detekováno CCD kamerou jako koncová poloha značkovacích částic. Tyto dva snímky jsou označeny jako dvojsnímek či dvojobrázek a v dalším zpracování vytvářejí základní datovou sadu pro vyhodnocení rychlosti proudění. 7. Vzájemná korelace Diskrétní cross-corelační funkce Ф fg (m,n) vyslýchaných oblastí f (m,n) g (m,n) je definována vztahem: Φ l=+ k=+ fg(, n) = f(k,l) g(k + m,l + n) l= k = m [3] Funkce f (m,n) popisuje světelnou intenzitu uvnitř vyšetřované oblasti zaznamenané v čase t, a funkce g(m,n) popisuje světelnou intenzitu uvnitř vyšetřované oblasti zaznamenané v část t + t. Cross-corelační funkce Ф fg vytvoří korelační plochu s takzvanými peaky Obr7.1. Tyto peaky jsou lokální maxima funkce ф fg. Vyšetřovaná oblast Korelační peak ÄX ÄY Korelační plocha Obr.7.1 Korelační plocha

9 8. Analýza dat Protože analýza dat již nepatří do metody PIV a přesný popis jednotlivých metod přesahuje obsah této práce, uvádíme v této kapitole pouze schéma numerického procesu zpracování dat metodou PIV Vstup Rozdělení obrazu do souřadnic (i,j) Rychlá Fourierova transformace Výpočet prostorové vzájemné korelace ve frekvenční oblasti Inverzní Fourierova transformace Detekce peaku a subpixelová interpolace Výpočet rychlosti Obraz 1 t= t 0 Obraz 2 t= t 0 + t FFT f (m,n) F (u,v) FFT Vzájemná korelace Φ(u,v) = F(u,v) ٠ G(u,v) FFT -1 V x (i,j) V y (i,j) Φ (u,v) φ (m,n) (dx,dy) g (m,n) G (u,v) Výstup Soubor dat Použitelný pro další analýzy Obr.8.1 Schéma numerického procesu zpracování dat metodou

10 9. Ukázka naměřených výsledků Obr.9.1 Obtékání přední části 2D modelu automobilu - detail mezní vrstvy s rychlostními profily, proudnicemi a izotachami. V max. = 6.3 m/s. Vlevo dole je zobrazen pohled na celou proměřovanou oblast obsahující izotachy a proudnice. Poděkování Výzkum je podporován za pomoci prostředků Výzkumného centra automobilů J. Božka

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických

Více

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu 1 Elektronika pro zpracování optického signálu Výběr elektroniky a detektorů pro měření optického signálu je odvislé od toho, jaký signál budeme detekovat. V první řadě je potřeba vědět, jakých intenzit

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna 1. TEORETICKÝ ÚVO Rotační polarizace Světlo má zároveň povahu vlnového i korpuskulárního záření. V optických jevech se světlo chová jako příčné vlnění, přičemž světelné kmity probíhají všemi směry a směr

Více

Optické měřicí 3D metody

Optické měřicí 3D metody Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Optické měřicí 3D metod Michal Pochmon Olomouc 212 Oponent: RNDr. Tomáš Rössler Ph.D. Publikace bla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

DIAGNOSTIKA VARHANNÍ PÍŠŤALY SLEDOVÁNÍM PROUDU VZDUCHU METODOU PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY

DIAGNOSTIKA VARHANNÍ PÍŠŤALY SLEDOVÁNÍM PROUDU VZDUCHU METODOU PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY DIAGNOSTIKA VARHANNÍ PÍŠŤALY SLEDOVÁNÍM PROUDU VZDUCHU METODOU PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY Martin Švejda 1 Úvod Dominantním zdrojem zvuku u retné varhanní píšťaly je kmitající proužek vzduchu (vzdušný jazýček)

Více

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging) Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging) Základní komponenty: laserový skener navigační systém (GPS) a INS. laserové paprsky časový interval mezi vysláním a přijetím paprskem

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Experimentální analýza hluku

Experimentální analýza hluku Experimentální analýza hluku Mezi nejčastěji měřené akustické veličiny patří akustický tlak, akustický výkon a intenzita zvuku (resp. jejich hladiny). Vedle členění dle měřené veličiny lze měření v akustice

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu 3 Elektromagnetické vlny ve vakuu Od mechanických vln s pružinkami a závažími se nyní přesuneme k vlnám elektromagnetickým. Setkáváme se s nimi na každém kroku radiové vlny, mikrovlny, světlo nebo třeba

Více

PIV MEASURING PROCESS THROUGH CURVED OPTICAL BOUNDARY PIV MĚŘENÍ PŘES ZAKŘIVENÁ OPTICKÁ ROZHRANÍ. Pavel ZUBÍK

PIV MEASURING PROCESS THROUGH CURVED OPTICAL BOUNDARY PIV MĚŘENÍ PŘES ZAKŘIVENÁ OPTICKÁ ROZHRANÍ. Pavel ZUBÍK PIV MEASURING PROCESS THROUGH CURVED OPTICAL BOUNDARY FLOW LIQUID - OBJECT - VICINITY PIV MĚŘENÍ PŘES ZAKŘIVENÁ OPTICKÁ ROZHRANÍ PROUDÍCÍ KAPALINA OBJEKT OKOLÍ Pavel ZUBÍK Abstrakt Problematika použití

Více

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA

R-5602 DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA DYNBAL_V1 - SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ NEVÝVAHY V JEDNÉ ROVINĚ ING. JAN CAGÁŇ ING. JINDŘICH ROSA VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a. s. BERANOVÝCH 130, 199 05 PRAHA-LETŇANY 2013 OBSAH 1 Úvod...

Více

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS P. Bouchal (FSI VUT Brno) a Z. Bouchal (KO PřF UP Olomouc) PB 4 Zobrazování s podporou technologie PMS Garant: R. Chmelík Program PB4: Metody a systémy

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

D E T E K C E P O H Y B U V E V I D E U A J E J I C H I D E N T I F I K A C E

D E T E K C E P O H Y B U V E V I D E U A J E J I C H I D E N T I F I K A C E D E T E K C E P O H Y B U V E V I D E U A J E J I C H I D E N T I F I K A C E CÍLE LABORATORNÍ ÚLOHY 1. Seznámení se s metodami detekce pohybu z videa. 2. Vyzkoušení si detekce pohybu v obraze kamery ÚKOL

Více

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON Laboratoř kardiovaskulární biomechaniky Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON 1 Měření: 8. 4. 2008 Trubička:

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=3 Tento experiment byl publikován autorem práce v [33] a jedná se o zcela původní metodu pro experimentální

Více

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru 3 Vlny 3.1 Úvod Vlnění můžeme pozorovat například na vodní hladině, hodíme-li do vody kámen. Mechanické vlnění je děj, při kterém se kmitání šíří látkovým prostředím. To znamená, že například zvuk, který

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Dálkový průzkum Země Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU Analogová a digitální data Fotografický snímek vs. digitální obrazový záznam Elektromagnetické záření lze zaznamenat

Více

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1

ČSN EN 50383 ed. 2 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.220.20; 33.070.01 Únor 2014 Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým

Více

Particle image velocimetry (PIV) Základní princip metody

Particle image velocimetry (PIV) Základní princip metody Particle image velocimetry (PIV) Základní princip metody PIV metoda umožňuje získat informace o okamžitém rozložení rychlostí v proudící tekutině. Rychlosti se určují z měřené vzdálenosti, kterou urazí

Více

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optoelektronické senzory Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém Optron obsahuje generátor světla (LED) a detektor optické prostředí změna prostředí změna

Více

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

Digitální paměťový osciloskop (DSO) http://www.coptkm.cz/ Digitální paměťový osciloskop (DSO) Obr. 1 Blokové schéma DSO Konstrukce U digitálního paměťového osciloskopu je obrazovka čistě indikační zařízení. Vlastní měřicí přístroj je rychlý

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zmapování proudového pole kapaliny

Více

světelný paprsek optika

světelný paprsek optika Scanner (skener) Skener je vstupní periferní zařízení sloužící k převodu (resp. digitalizaci) textu a grafiky (2D i 3D) z tištěné do elektronické podoby. Bez ohledu na výchozí typ dokumentu (obrázek, text),

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru Vznik obrazu v mikroskopu Mikroskop se skládá z mechanické části (podstavec, stojan a stolek s křížovým posunem), osvětlovací části (zdroj světla, kondenzor, clona) a optické části (objektivy a okuláry).

Více

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména digitální technické mapy jako jedné ze součástí DMVS. 1 Posledním

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky M UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 5 Teoretická

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

Teoretické základy bezdotykového měření

Teoretické základy bezdotykového měření Teoretické základy bezdotykového měření Z podkladů: Ing. Jana Dvořáka Vedoucí cvičení: Ing. Daniela Veselá Speciální technika a měření v oděvní výrobě Zákony vyzařování popisují vlastnosti tepelného záření

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY

STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

5.3.3 Interference na tenké vrstvě 5.3.3 Interference na tenké vrstvě Předpoklady: 530 Bublina z bublifuku, slabounká vrstva oleje na vodě, někteří brouci jasné duhové barvy, u bublin se přelévají, barvy se mění s úhlem, pod kterým povrch

Více

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním

Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním Výroba mikrostruktur metodou UV litografie a mechanickým obráběním I. Úvod a. UV fotolitografie Fotolitografie je nejdůležitější částí výroby integrovaných obvodů, je také nejnákladnější. Roste totiž poptávka

Více

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9

v Praze mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 České vysoké učení technické v Praze Algoritmy pro měření zpoždění mezi kanály EEG Ondřej Drbal 5. ročník, stud. sk. 9 31. března 23 Obsah 1 Zadání 1 2 Uvedení do problematiky měření zpoždění signálů 1

Více

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P Měření otáček stroboskopem KET/MNV 1. Zadání Změřte stroboskopem otáčky motoru 2. Postup měření NA rotoru je přidělán štítek, který budu osvětlovat stroboskopem.

Více

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná)

Jiří Brus. (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Jiří Brus (Verze 1.0.1-2005) (neupravená a neúplná) Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny 162 06 e-mail: brus@imc.cas.cz Transverzální magnetizace, která vykonává precesi

Více

Princip inkoustového tisku

Princip inkoustového tisku Stránka č. 1 z 10 Vyberte si princip tisku, se kterým se chcete blíže seznámit: INKOUSTOVÝ, LASEROVÝ, THERMO Princip inkoustového tisku Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

optické přístroje a systémy

optické přístroje a systémy pomáháme vidět, pomáháme měřit, pomáháme analyzovat pomáháme vědět optické přístroje a systémy Společnost Proxis, s.r.o. se specializuje na optické přístroje a systémy od předních světových výrobců, které

Více

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2 CGI Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2 CGI Šíření světla v prostoru Možnosti simulace šíření v PC Pohyby CGI objektů Technologické

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1 MĚŘENÍ PERIODICKÉHO PROUDĚNÍ METODOU TIME-RESOLVED PIV A LDA Time-Resolved PIV and LDA Measurements

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu

Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu Proudìní fotosférického plazmatu po sluneèním povrchu M. Klvaòa, Astronomický ústav Akademie vìd Èeské republiky, observatoø Ondøejov, Èeská republika, mklvana@asu.cas.cz M. Švanda, Matematicko-fyzikální

Více

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Dvourozměrná NMR spektroskopie metody Marcela Strnadová 1D-NMR: experimentální FID je funkcí jediné časové proměnné - detekčního času t 2, spektrum získané Fourierovou transformací je funkcí frekvence

Více

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N.

Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Světlo vyzařující dioda, též elektroluminiscenční dioda či LED, je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2 Základní konstrukční součásti laserů Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Konstrukce laseru 1 - Aktivní prostředí 2 - Čerpací zařízení 3 - Optický

Více

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP 103 Doplněk návodu k obsluze BDP 103 14.09.2000 (upraveno 15.02.2005) Tento doplněk předpokládá znalost Návodu k obsluze

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Lasery - druhy Laser je tvořen aktivním prostředím, rezonátorem a zdrojem energie. Zdrojem energie, který může

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková II Mikroskopie II M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz Osvětlovac tlovací soustava I Výsledkem Köhlerova nastavení je rovnoměrné a maximální osvětlení průhledného preparátu, ležícího

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikační údaje zadávacího řízení Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Dodávka pomůcek pro výuku fyziky a biologie Dodávky Inovace ve výuce fyziky a biologie

Více

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem Zuzana Broučková Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Abstrakt Tato práce se zabývá experimentálním

Více

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY Pavel ZUBÍK Abstrakt Příklad použití bezkontaktní měřicí metody rovinné laserové anemometrie (Particle Image

Více

Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů

Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů Prevence rizik v oblasti metalurgie a zpracování kovů Seminář 3M Institutu Metalurgie & Zpracování kovů RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D. Úvod Přehled profesí v odvětví Metalurgie & Zpracování kovů Rizikové

Více

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče Cvičení 3 Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu Aplikace kvantové mechaniky pásová struktura polovodiče Nosiče náboje v polovodiči hustota stavů obsazovací funkce, Fermiho hladina koncentrace

Více

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda Úvod Optoelektronické součástky jsou založeny na interakci optického záření s elektricky nabitými částicemi v polovodičích. Vztah mezi energií fotonů

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

1. Metody měření parametrů trolejového vedení Jiří Kaštura 1 Diagnostika trolejového vedení Klíčová slova: trolejové vedení, trolejový vodič, proudový sběrač, trakční vedení Úvod Diagnostika trolejového vedení je proces, při kterém jsou změřeny určité

Více

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 2. kapitola 1 2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova) Čas ke studiu: 4 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět identifikovat prvky optického přenosového

Více

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavé pohyby jsou důležité pro celou fyziku a její aplikace, protože umožňují relativně jednoduše modelovat řadu fyzikálních dějů a jevů. V praxi ale na pohybující

Více

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů Bakalářská práce Luboš Kocourek 2010 Studijní program: Elektrotechnika

Více

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015

LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 LBP, HoG Ing. Marek Hrúz Ph.D. Plzeň Katedra kybernetiky 29. října 2015 1 LBP 1 LBP Tato metoda, publikovaná roku 1996, byla vyvinuta za účelem sestrojení jednoduchého a výpočetně rychlého nástroje pro

Více

Perspektiva jako matematický model objektivu

Perspektiva jako matematický model objektivu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Semestrální práce z předmětu KMA/MM Perspektiva jako matematický model objektivu Martin Tichota mtichota@students.zcu.cz

Více