Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Zápis z 10. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 216 Zodpovídá: FO Termín: zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Šternberka za rok 2010 Číslo: 217 Zodpovídá: FO Termín: předloţený seznam pohledávek po splatnosti k a odpovědným zaměstnancům dále sledovat a vymáhat pohledávky po splatnosti Číslo: 218 Zodpovídá: FO Termín: závěrečný účet města Šternberka za rok 2010 a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit celoroční hospodaření města Šternberka a závěrečný účet města Šternberka za rok 2010 a to bez výhrad Číslo: 219 Zodpovídá: OKS Termín: v y h l a š u j e nominace na Cenu města Šternberka 2011 dle podmínek v důvodové zprávě Číslo: 220 Zodpovídá: OVV Termín: zápis z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 221 Zodpovídá: OVV Termín: přehled systému poskytovaní darů občanům v rámci činnosti Sboru pro občanské záleţitosti a doplnění dle předloţeného návrhu

2 Číslo: 222 Zodpovídá: ORMI Termín: zápis č. 2/2011 z jednání komise pro veřejné zakázky ze dne a r u š í výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce: Barevné řešení fasády domu Ţitná 12 ve Šternberku Číslo: 223 Zodpovídá: ORMI Termín: zápis z 2. jednání komise dopravní ze dne , tiskovou zprávu z jednání komise dopravní, návrhy na dopravní úpravy dle předloţené důvodové zprávy (Horní náměstí, Rýmařovská, Palouková, Kosmákova, Kříţkovského ), navrţený způsob řešení cyklostezky Šternberk - Dolní Ţleb, podání ţádosti o dotace radar pro měření rychlosti Číslo: 224 Zodpovídá: ORMI Termín: odboru SMM projednat v komisi rozvoje města problematiku moţnosti vybudování parkovacího domu na sídlišti Jiráskova a následně provést průzkum zájmu o realizaci tohoto záměru formou developerského projektu Číslo: 225 Zodpovídá: ORMI Termín: zprávu o stavu oprav komunikací v rámci realizace stavby Dokončení kanalizace aglomerace Šternberk Číslo: 226 Zodpovídá: OŢP Termín: provedení rekonstrukce aleje na ulici Komenského v etapách dle důvodové zprávy a s o u h l a s í s kácením 61 ks stromů a náhradní výsadbou na pozemcích par. č. 2755, 3188 a 3210 v k. ú. Šternberk Číslo: 227 Zodpovídá: OŢP Termín: zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí č. 1 ze dne

3 Číslo: 228 Zodpovídá: OS Termín: dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 397/10/S/SÚ se zhotovitelem návrhu územního plánu Šternberk - spol. DHV CR, spol. s r.o., IČ , Sokolovská 94/100, Praha 8 a k podpisu dodatku č. 1 smlouvy starostu Číslo: 229 Zodpovídá: OS Termín: návrh spol. UNIGEO, a.s., IČ , Místecká 329/258, Ostrava Hrabová na vydání územního opatření o stavební uzávěře starého důlního díla Propad Šternberk v k.ú. Šternberk a n e s o u h l a s í s tímto návrhem a 2. místostarostu k zaslání odpovědi dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 230 Zodpovídá: OŠK,SMM Termín: předloţený podnikatelský záměr na vyuţití kina Oko: Provoz a kulturní realizace v prostorách kino Oko Šternberk, 12/2010, předkladatelé T. Z.l, R.K. a 1. místostarostovi odpovědět předkladatelům záměru dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 231 Zodpovídá: OŠK Termín: předloţenou Výroční zprávu Městských kulturních zařízení, p. o. za rok 2010 dle důvodové zprávy Číslo: 232 Zodpovídá: OŠK Termín: omezení nebo přerušení provozu mateřských škol a školních druţin při základních školách ve Šternberku v době školních prázdnin v roce 2011 dle návrhů ředitelů těchto škol Číslo: 233 Zodpovídá: OŠK Termín: přijetí věcného daru příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení Šternberk od Olomouckého kraje (výpočetní technika pro místní knihovny v Dalově a Chabičově) dle důvodové zprávy

4 Číslo: 234 Zodpovídá: OŠK Termín: ţádost P.T. a stanoviska odboru správy majetku města, odboru ţivotního prostředí a městské policie a výpůjčku parcely č. 395 v k.ú. Lhota u Šternberka (lokalita při vjezdu do Šternberka od Olomouce) pro uspořádání hudební produkce dne a a uzavření smlouvy o výpůjčce s P.T. dle návrhu v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 235 Zodpovídá: osv Termín: přijetí finančního daru Kč od Tesco Stores ČR, a.s.,vršovická 1527,Praha 10 - Vršovice pro Sociální sluţby Šternberk p.o. dle důvodové zprávy Číslo: 236 Zodpovídá: OSV Termín: přijetí věcného daru pro Sociální sluţby Šternberk p.o. dle důvodové zprávy Číslo: 237 Zodpovídá: OSV Termín: zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne a a ukládá odboru SMM zapracování navrţených změn, souvisejících s přidělováním bytů v domě zvláštního určení, do instrukce I Pravidla a postup pronájmu bytů a n e přednostní umístění paní B.S.do Ošetřovatelského domova Na Valech 14 a n e přednostní umístění pana M. O.do Ošetřovatelského domova Na Valech 14 Číslo: 238 Zodpovídá: SMM Termín: souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 55 v k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, Děčín 4, IČO: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a

5 Číslo: 239 Zodpovídá: SMM Termín: souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc. č. 5695/1 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, Děčín 4, IČO: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a Číslo: 240 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č. 47/2 ze dne a souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a Číslo: 241 Zodpovídá: SMM Termín: d o p o r u č u j e doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit komisi pro prodej nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka nejvyšší nabídce ve sloţení: Předseda : JUDr. Vilém Král Dozorce : Ing. Antonín Hájek, MBA Člen RM : Mgr. Jiří Zemánek Člen ZM : Antonín Šnajdr Zapisovatel : referent v jehoţ kompetenci je příslušný případ. Číslo: 242 Zodpovídá: SMM Termín: n e d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje nemovitostí bytový dům č. p (Olomoucká 56), postavený na pozemku parc. č. 506 a pozemků parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 272 m2 a parc. č. 507 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Šternberk, v souladu s Dokumentem ZM Prodej nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka nejvyšší nabídce veřejná nejvyšší nabídka, se základní nabízenou cenou Kč a s min. výší navyšované ceny Kč

6 Číslo: 243 Zodpovídá: SMM Termín: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje nemovitostí budovy č. p. 1304, Šternberk (Olomoucká 31) objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 766 a pozemku parc. č. 766 zast. plocha a nádvoří o výměře 623 m2 v k. ú. Šternberk, v souladu s Dokumentem ZM Prodej nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka nejvyšší nabídce veřejná nejvyšší nabídka, se základní nabízenou cenou ,-Kč a s min. výší navyšované ceny 5.000,- Kč. Číslo: 244 Zodpovídá: SMM Termín: zánik části věcného břemene č. vkladu V-5648/ , spočívajícího v právu oprav, údrţby a uţívání jímky na pozemku parc. č. 147 ve prospěch bytové jednotky č. 486/3 (Potoční 486/20), vše v k. ú. Šternberk, zapsaného na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ev. sml. 366/01/s ze dne , dle předloţeného materiálu a 1. místostarostu k podpisu souhlasného prohlášení o zániku části věcného břemene Číslo: 245 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování inţenýrských přípojek (kanalizace, elektřina a plynu) ve vstupní chodbě nemovitosti Potoční č. p. 487/22 a v pozemku parc. č. 147, ve prospěch bytové jednotky č. 486/3 umístěné v objektu Potoční 486/20, vše v k. ú. a obci Šternberk, bezúplatně a dle předloţeného materiálu a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene Číslo: 246 Zodpovídá: SMM Termín: předloţené zápisy z jednání Komise rozvoje města a správy majetku ze dne a a odboru OKS připravit výběrové řízení na provozovatele elektrické energie a plynu pro zařízení Města Šternberka Číslo: 247 Zodpovídá: SMM Termín: dopis paní s doručovací adresou u paní a 1. místostarostovi města odpovědět v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu.

7 Číslo: 248 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení Smlouvy o nájmu pozemku se zřízením předkupního práva č. 1016/07/s ze dne uzavřené se společností BAST Šternberk, spol. s. r. o., Masarykova 496/21, Šternberk, IČ: dohodou v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu Číslo: 249 Zodpovídá: SMM Termín: informaci o vývoji jednání se společností CARMAN, a. s., U Pily 918, Uničov, IČ: ve věci zastavění lokality Nad Nemocnicí ve Šternberku, r e v o k u j e usnesení Rady města Šternberka č. 3363/100 a odboru správy majetku města a odboru rozvoje města a investic připravit nové podmínky nabídky zastavění lokality Nad Nemocnicí ve Šternberku v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu Číslo: 250 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č trv. trav. por. o výměře cca 135 m2 v k. ú. Šternberk za účelem vyuţití údrţba prostranství sečení trávy a tento záměr zveřejnit Číslo: 251 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č trv. trav. por. o výměře cca 135 m2 v k. ú. Šternberk za účelem vyuţití údrţba prostranství sečení trávy za cenu 135 Kč/rok s manţ. v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu, pokud ke zveřejněnému záměru nebudou podány ţádné připomínky a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 252 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 115/5 a parc. č. 115/35 v k. ú. Ješov k zemědělským účelům společnosti Úsovsko a. s., Klopina 33, Úsov, IČ: a tento záměr zveřejnit

8 Číslo: 253 Zodpovídá: SMM Termín: pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 115/5 a parc. č. 115/35 v k. ú. Ješov k zemědělským účelům společnosti Úsovsko a. s., Klopina 33, Úsov, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu, pokud ke zveřejněnému záměru nebudou podány ţádné připomínky a k podpisu nájemní smlouvy 1. místostarostu Číslo: 254 Zodpovídá: SMM Termín: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr parc. č. 115/5 a parc. č. 115/35 v k. ú. Ješov za celkovou cenu Kč Číslo: 255 Zodpovídá: SMM Termín: ukončení nájemní smlouvy č. 550/95/s/D1 uzavřenou s pí. dohodou k a k podpisu dohody o ukončení nájmu 1. místostarostu. Číslo: 256 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č zahrada o výměře cca 63 m2 v k. ú. Šternberk za účelem vyuţití zahrádka a tento záměr zveřejnit Číslo: 257 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města vypůjčit části pozemků parc. č. 392/2 zahrada o výměře cca 600 m2 a parc. č. 392/1 ovocný sad o výměře cca m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, za účelem údrţby prostranství na dobu určitou do s Českým zahrádkářským svazem, základní organizace č. 1, U Vrby 6, Šternberk, IČ: a tento záměr zveřejnit

9 Číslo: 258 Zodpovídá: SMM Termín: výpůjčku částí pozemků a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků takto: - část pozemku parc. č. 392/2 zahrada o výměře cca 600 m2 a část pozemku parc. č. 392/1 ovocný sad o výměře cca m2, vše v k. ú. Lhota u Šternberka, za účelem údrţby prostranství na dobu určitou do s Českým zahrádkářským svazem, základní organizace č. 1, U Vrby 6, Šternberk, IČ: , pokud k zveřejněnému záměru nebudou podány ţádné připomínky a z m o c ň u je k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemků 1. místostarostu Číslo: 259 Zodpovídá: SMM Termín: zápisy z bytové komise ze dne 18.1,1.2 a Číslo: 260 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost paní ze dne , pana ze dne a záznamy o nabídkách volného bytu ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 206 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v domě Masarykova 286/24 ve Šternberku mezi Městem Šternberkem a paní za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a k podpisu této smlouvy 1. místostarostu Číslo: 261 Zodpovídá: SMM Termín: záznamy o nabídkách volného bytu ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 210 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě zvláštního určení Komenského 388/40 ve Šternberku mezi Městem Šternberkem a paní za podmínek vzoru smlouvy o nájmu schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a k podpisu této smlouvy 1. místostarostu

10 Číslo: 262 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost paní ze dne a prodlouţení nájemní smlouvy č. 208/10/S/SBNP ze dne uzavřené mezi Městem Šternberkem a paní na pronájem bytu č. D04 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě zvláštního určení ve Šternberku, Uničovská 2439/51A za podmínek dle důvodové zprávy a k podpisu dodatku č.1 této smlouvy v předloţeném znění 1. místostarostu Číslo: 263 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost Olomouckého kraje ze dne a s o u h l a s í s přenecháním části nebytových prostorů v přízemí budovy bez č.p./č.e. objekt technické vybavenosti na pozemku č. parcelní 1967/2 zastavěná plocha a nádvoří ( budova archivu v areálu šternberské nemocnice ) Středomoravské nemocniční a.s. se sídlem v Prostějově, Mathonova 291/1, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a s o u h l a s í s provedením Olomouckým krajem poţadovaných úprav výše uvedených nebytových prostorů za podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 264 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost paní ze dne a úhradu dluţného nájemného z nebytového prostoru v přízemí nemovitosti ve Šternberku, Horní náměstí 47/2 na pozemku č. parcelní 115 v k.ú. Šternberk dle odst čl. IV. Výše a splatnost nájemného smlouvy o nájmu č. 50/11/S/SBNP ze dne uzavřené mezi Městem Šternberkem a paní způsobem dle důvodové zprávy a t r v á od na platbách nájemného za měsíc březen 2011 a následující dle výše uvedené smlouvy o nájmu a výpověď výše uvedené smlouvy o nájmu za podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 265 Zodpovídá: SMM Termín: zprávu Handkeho občanského sdruţení ze dne a věcné plnění nájmu ze smlouvy o nájmu ze dne č. 640/01/S pro rok 2010 ve výši ,00 Kč

11 Číslo: 266 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost paní ze dne a uzavření dohody o uznání dluhu a jeho splátkách mezi Městem Šternberkem a paní, v předloţeném znění a z m o c ň u je k podpisu této dohody 1. místostarostu Číslo: 267 Zodpovídá: SMM Termín: zprávu o poskytování finančních prostředků, čerpání finančních prostředků, provedené kontrole a vyhodnocení účelovosti poskytování finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení Města Šternberka za rok 2010 v předloţeném znění a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Šternberka schválit výše uvedenou zprávu bez výhrad Číslo: 268 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření Smlouvy o provedení odstranění stavby část vnějšího oplocení areálu bývalých kasáren kpt. Nálepky Šternberk se společností Vodohospodářská společnost SITKA, s. r. o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu za účelem zpřístupnění budované průmyslové zóny a k podpisu smlouvy o provedení odstranění stavby 1. místostarostu Číslo: 269 Zodpovídá: SMM Termín: odstranění části vnějšího oplocení areálu bývalých kasáren pracovníky údrţby Městské policie Šternberk a veřejně prospěšných prací v souladu s důvodovou zprávou předloţeného materiálu za účelem zpřístupnění budované průmyslové zóny. Číslo: 270 Zodpovídá: SMM Termín: ţádost ředitelky Sociálních sluţeb Šternberk, příspěvkové organizace Mgr. Hany Dvorské ze dne a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 202 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, Radniční 161/7 mezi Městem Šternberkem a paní za podmínek vzoru nájemní smlouvy schváleného Radou města Šternberka usnesením č ze dne a podmínek dle důvodové zprávy a 1. místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy

12 Číslo: 271 Zodpovídá: OIP Termín: informace o stavu ţádosti projektu Technologické centrum Šternberk reg.č. CZ.1.06/2.1.00/ a komisi hodnotící a komisi pro hodnocení nabídek dle návrhu a uzavření mandátní smlouvy mezi Městem Šternberk a firmou Centire s.r.o., se sídlem Odborů 286/12, Praha 2-Nové Město, IČ: zadávanou v řízení mimo reţim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle předloţeného návrhu a starostu města Šternberka k podpisu mandátní smlouvy Číslo: 272 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č. 112/3 ze dne a souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc.č. 2992, 2993 a 3067/1 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a Číslo: 273 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č. 113/3 ze dne a souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a

13 Číslo: 274 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č. 114/3 ze dne a souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemku parc.č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a Číslo: 275 Zodpovídá: SMM Termín: r e v o k u j e usnesení č. 115/3 ze dne a souvislosti s provozem, opravami a údrţbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc.č. 4615/1 a 4616 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, pro všechny případné právní nástupce stran, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu dle předloţeného materiálu a Mgr. Jaromír Sedlák v.r. starosta Mgr. Jiří Zemánek v.r. místostarosta

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.5.2011 Číslo: 390 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 4. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 3.

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 6. 4. 2011 59 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č.2 program zasedání ZM Šternberka dne 6.4. 2011 60 / 4 Zastupitelstvo města Šternberka č4 bere na vědomí

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 14. 9. 2011 132 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 14.9.2011 133 / 6 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 přehled usnesení

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.11.2010 Číslo: 2 Zodpovídá: FO Termín: 2.12.2010 návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a Zastupitelstvu města Šternberka tuto obecně závaznou

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.1.2011 Číslo: 147 Zodpovídá: OKS Termín: 24.1.2011 zápis z jednání redakční rady Šternberských listů ze dne 24.01.2011 a termíny vydání Šternberských listů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 16. 2. 2011 38 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 15.12. 2010 39 / 3 Zastupitelstvo města Šternberka č.3 bere na vědomí

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Zápis z 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 6.6.2011 Číslo: 452 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 20. 5. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30. 4.

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Zápis z 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.8.2011 Číslo: 568 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 7. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30. 6.

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 22 6. 2011 96 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka program zasedání ZM Šternberka dne 22.6. 2011 97 / 5 Zastupitelstvo města Šternberka č.4 bere na vědomí přehled

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. 1 UR01/17/2019 Schválení programu 17. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 14. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. května 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/14/2019 Schválení programu 14. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 80. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.11.2013 Číslo 2231 Zodpovídá: OdPVV Termín: 25.11.2013 program schůze dne 25.11.2013 Číslo 2232 Zodpovídá: FO Termín: 28.11.2013 b e r e n a v ě d o

Více