Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze RM dne Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: druhé vydání směrnice S Evidence pohledávek a jejich vymáhání Číslo 2652 Zodpovídá: FO Termín: vydání směrnic S Podrozvahová evidence a S Směrnice pro časové rozlišení podle předloženého návrhu Číslo 2653 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k přezkoumání hospodaření města Šternberka a uzavření smlouvy na přezkoumání hospodaření města Šternberka za rok 2014 s auditorskou společností OL AUDITING s.r.o. se sídlem tř. Svobody 956/31, Olomouc, IČ dle předloženého návrhu a starostu k podpisu smlouvy Číslo 2654 Zodpovídá: FO Termín: harmonogram přípravy návrhu rozpočtu města Šternberka na rok 2015 a vymezení podmínek, pravidel a zásad pro sestavení návrhu rozpočtu na příští rok

2 Číslo 2655 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření Města Šternberka k a Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka k a schválit rozpočtová opatření vnější dle přílohy č. 1 a rozpočtová opatření vnitřní uvedená v příloze č. 2 Číslo 2656 Zodpovídá: FO Termín: b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled města Šternberka na roky a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový výhled města Šternberka Číslo 2657 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 17 z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidence dle zápisu z jednání škodní komise Číslo 2658 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru č. 20 ze dne a u k l á d á předložit zápis Zastupitelstvu města Šternberka na vědomí Číslo 2659 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu a uzavření dodatku č. 1 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb, uzavřené mezi Městem Šternberkem a Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO a starostu města Šternberka k podpisu dodatku č. 1 k dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb

3 Číslo 2660 Zodpovídá: OVV Termín: b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení účelnosti investice na pořízení elektrokotlů v budovách Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 a Městské policie Šternberk, ČSA 30 Číslo 2661 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu: Stavební úpravy křižovatky Věžní - Uničovská ve Šternberku mezi Městem Šternberk a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, , Olomouc dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo 2662 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 40/2014 z jednání komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne a v y l u č u j e uchazeče ZENDULKA s.r.o., Bukovany 100, Olomouc, IČ: z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí (rámcová smlouva) Číslo 2663 Zodpovídá: OSRI Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis č. 40/2014 z jednání komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne , u r č u j e vítěze zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Město Šternberk - Atletický stadion, vítězný uchazeč: Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice, IČ: , nabídková cena: Kč bez DPH a I. místostarostu podpisem smluv o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo 2664 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o vybudování nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury: Oprava mostu přes Sprchový potok ve městě Šternberk - stavební objekty SO 432 Dočasná přeložka VO a SO 433 Přeložka VO mezi Městem Šternberk a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ: dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu

4 Číslo 2665 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne Číslo 2666 Zodpovídá: OSV Termín: n e poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Šternberka pro organizaci Nové Zámky poskytovatel sociálních služeb, p.o., Mladeč, Nové Zámky č.2, Litovel, IČ: a Fond pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, Mořkov, IČ: Číslo 2667 Zodpovídá: OSV Termín: n e příspěvek na spolufinancování sociální služby domova se zvláštním režimem pro občany Šternberska pro žadatele společnost MANEMI, o.p.s., Opavice č.37, Město Albrechtice, IČ Číslo 2668 Zodpovídá: OSV Termín: n e přednostní umístění pana K. Z., do Ošetřovatelského domova Na Valech 14 Číslo 2669 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í výsledky zápisu dětí do mateřských škol Komenského a Nádražní pro školní rok 2014/2015 dle důvodové zprávy Číslo 2670 Zodpovídá: OŠK Termín: výjimku z počtu dětí ve všech třídách Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, p.o. a v třídě Mateřské školy Komenského 44, Šternberk, p.o., pro školní rok 2014/2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2671 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání školské rady při ZŠ Svatoplukova ze dne dle důvodové zprávy Číslo 2672 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise pro děti a mládež ze dne

5 Číslo 2673 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost Charity Olomouc, Wurmova 5, Olomouc, IČ o příspěvek na sociální službu formou terénního programu pro mládež ve Šternberku a n e poskytnutí příspěvku Číslo 2674 Zodpovídá: OŠK Termín: v y h l a š u j e výzvu pro podání návrhů na ocenění trenérů a sportovců pro rok 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2675 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise kulturní a cestovního ruchu ze dne Číslo 2676 Zodpovídá: OŠK Termín: v y h l a š u j e 16. ročník soutěže amatérských fotografů Šternberský objektiv 2014 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo 2677 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí, pracoviště v Jihlavě (Inspektorát v Kraji Vysočina) Základní školy Dr. Hrubého, Šternberk a stanovisko ředitelky školy Číslo 2678 Zodpovídá: OŠK Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost ředitelky Základní školy Dr. Hrubého, Šternberk o projednání kapacity školy Číslo 2679 Zodpovídá: OŠK Termín: čerpání rezervního fondu MŠ Komenského ve výši 110 tis. Kč na pořízení drobného hmotného majetku dle důvodové zprávy a změny v čerpání schváleného rozpočtu MŠ Komenského dle důvodové zprávy a přijetí sponzorského daru - multifunkční věžové sestavy herních prvků na zahradu MŠ Komenského dle důvodové zprávy

6 Číslo 2680 Zodpovídá: OŠK,MP Termín: záměr podat žádost o státní účelovou dotaci do 2. výzvy ministerstva vnitra na projekty programu prevence kriminality: Asistent prevence kriminality (období květen červenec 2014, předpokládané celkové náklady 125 tis. Kč) a v případě získání dotace schvaluje podíl města na spolufinancování min. 10% celkových nákladů v souladu s podmínkami vyhlašovatele výzvy Číslo 2681 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í předložený zápis z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo 2682 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním ve prospěch Města Šternberka v části pozemku parc. č v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom.plánu č /2014, za jednorázovou úhradu ve výši Kč, včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem /2014 a 1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy Číslo 2683 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s právem - umístění a provozování kabelového rozvodu nízkého napětí elektřiny, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v částech pozemků parc. č. 217/158 a parc. č. 217/157 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve prospěch parc. č. 217/79, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba a parc. č. 217/146 v k.ú. Lhota u Šternberka - umístění a provozování vodovodní přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/158 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve prospěch parc. č. 217/79, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba a parc. č. 217/146 v k.ú. Lhota u Šternberka - umístění a provozování přípojky splaškové kanalizace, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku parc. č. 217/126 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve prospěch parc. č. 217/79, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná stavba a parc. č. 217/146 v k.ú. Lhota u Šternberka a to vše na dobu neurčitou, rozsahu dle geom. plánu č /2014 a za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a 1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy

7 Číslo 2684 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Právo provedení stavby se vztahuje na umístění a provozování vodovodní přípojky, přípojky splaškové i dešťové kanalizace a sjezdu, v části pozemků parc. č. 217/157 a 217/158 v k. ú. Lhota u Šternberka, právo ze smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude zřízeno k přípojkám vody, splaškové i dešťové kanalizace včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraněním v části pozemků parc. č. 217/157 a 217/158 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch pozemku parc. č. 217/132 v k. ú. Lhota u Šternberka, který je ve vlastnictví M. K., a M. K., na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti inženýrské sítě a za jednorázovou úhradu stanovenou dle dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Číslo 2685 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a provozování kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraněním v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví P. N., na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti inženýrské sítě a za jednorázovou úhradu stanovenou dle dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Číslo 2686 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s právem umístění a přístupu za účelem údržby a oprav opěrné zídky v části pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za jednorázovou úhradu stanovenou dle dokumentu Rady města Šternberka č ze dne , dle předloženého materiálu a starostu k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti

8 Číslo 2687 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: , k umístění plynové přípojky na pozemku ve vlastnictví Města Šternberk, parc. č. 1789/2 v k. ú. Šternberk, pro budovu Jívavská 1651/18 ve Šternberku, dle předloženého materiálu a z m o c ň u je k podpisu smlouvy o právu provést stavbu starostu Číslo 2688 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: , k umístění a provedení oprav mostu přes Sprchový potok na pozemcích ve vlastnictví Města Šternberk, parc. č. č. 411/2, 411/4, 411/5, 554/3, 554/11, 554/12, 1789/1, 1789/3, 1762/10 a 1762/11, k. ú. Šternberk, dle předloženého materiálu a k podpisu smlouvy o právu provést stavbu starostu Číslo 2689 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu mezi Městem Šternberk a P. R.,a. H. R.,k umístění stavby sjezdu na místní komunikaci na pozemcích parc. č a 4734 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu starostu Číslo 2690 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření dodatku ke smlouvě o provedení stavby č. 069/13/souhlasy uzavřené dne mezi Městem Šternberk a SYNERGION Jívová, s. r. o., Králodvorská 1081/16, Praha, IČ: , ke stavbě vedení kabelů vysokého napětí elektřiny v pozemcích Města Šternberk - parc. č. 468/1, 468/3, 471, 476, 477/17, 478, 481/11, 484, 487/25, 487/29 a 518 v k. ú. Lhota u Šternberka a parc. č. 729 v k. ú. Lužice u Šternberka, dle předloženého materiálu a k podpisu dodatku ke smlouvě o provedení stavby starostu Číslo 2691 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě č.s 904/07/129 ze dne a dodatku č.1 ze dne uzavřené mezi Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ: a Městem Šternberk a zmocnit starostu k podpisu předloženého dodatku

9 Číslo 2692 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 385/8 lesní pozemek (nově označeného dle GP č /2011 jako pozemek parc. č. 385/25 lesní pozemek o výměře 458 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka) za cenu Kč MS JOMIK o. s., Trusovická 753, Bohuňovice, IČ: za podmínek dle předloženého materiálu a zmocnit 1. místostarostu k podpisu předložené kupní smlouvy Číslo 2693 Zodpovídá: SMM Termín: zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti cesty a stezky na pozemky parc. č. 346/2 a na část pozemku parc. č. 385/8 lesní pozemek (nově označeného dle GP č /2011 jako pozemek parc. č. 385/25 lesní pozemek o výměře 458 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka) ve vlastnictví MS JOMIK o. s., Trusovická 753, Bohuňovice, IČ: ve prospěch panujících pozemků parc. č. 221/7, parc. č. 385/8 a parc. č. 385/10 v k.ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, a to bezúplatně na dobu neurčitou a 1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy Číslo 2694 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit nákup pozemku a uzavření kupní smlouvy takto: - pozemek parc. č. 206/2 vodní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu Kč od pí. L. O., a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2695 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemků a uzavření kupních smluv takto: - pozemek parc. č. 4621/9 zast.plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Šternberk manž. J. a A. Z., za cenu Kč; - pozemek parc. č. 4621/10 zast.plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Šternberk manž. C. a J. N., za cenu Kč; - pozemek parc. č. 4621/11 zast.plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k. ú. Šternberk manž. A. a D. D., za cenu Kč; - pozemek parc. č. 4621/12 zast.plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k. ú. Šternberk pí. H. J., za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu

10 Číslo 2696 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 38 m2 v k. ú. Šternberk manž. J. a P. M., za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy 1. místostarostu Číslo 2697 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 266 ost. plocha o výměře cca 800 m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za účelem nácviku manévrování s vozidlem při cvičných jízdách autoškoly za cenu Kč/rok Číslo 2698 Zodpovídá: SMM Termín: záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 632 ost. plocha o výměře cca 70 m2 v k. ú. Šternberka za účelem využití předzahrádka k rodinnému domu za cenu 210 Kč/rok Číslo 2699 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis bytové komise č. 57 ze dne Číslo 2700 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a zvýšení smluvního nájemného z bytů o míru inflace za rok 2013 ve výši 1,4% dle Českého statistického úřadu s účinností od Číslo 2701 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ze dne a s o u h l a s í s prodloužením Smlouvy o spolupráci, číslo smlouvy 424/13/S/SMM, uzavřené mezi Městem Šternberkem a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, se sídlem v Praze 7, Partyzánská 7, IČ na dobu určitou do za podmínek dle důvodové zprávy

11 Číslo 2702 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost pana P. P.a ze dne a ukončení smlouvy o výpůjčce, číslo smlouvy 19/13/S/SBNP dohodou k pro vypůjčitele Občanské sdružení Rio Šternberk se sídlem ve Šternberku, Sadová 10, IČ a 1. místostarostu k podpisu dohody o skončení výpůjčky Číslo 2703 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost Ing. Tomáše Loutockého, Ing. arch. Pavla Martinky, pana Petra Olivy a pana Ondřeje Spusty MSc(A) ze dne a záměr pronájmu souboru místností o ploše 242 m2 v 1. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Dvorská, č. o. 13) Ing. Tomáši Loutockému, bytem Šternberk, Uničovská 49, IČ , Ing. arch. Pavlu Martinkovi, bytem Šternberk, Nádražní 22, IČ , panu Petru Olivovi, bytem Šternberk, Poděbradova 8, IČ a panu Ondřeji Spustovi MSc(A), bytem Šternberk, Dr. Hrubého 11, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit po období od do Číslo 2704 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu a záměr výpůjčky dvou místností o celkové ploše 60,86 m2 v 1. a 2. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Dvorská, č. o. 13) organizaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šternberk se sídlem ve Šternberku, Babická 10, IČ , zastoupené paní Karolínou Soldánovou za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit po období od do Číslo 2705 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o výpůjčce na soubor místností o celkové ploše 92 m2 v 1. patře budovy ve Šternberku, č. pop. 960, která je součástí pozemku parc. č. 4689/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Dvorská, č. o. 13) mezi Městem Šternberkem a Městskými kulturními zařízeními, příspěvkovou organizací se sídlem ve Šternberku, Masarykova 307/20, IČ za podmínek vzoru smlouvy o výpůjčce schválené Radou města Šternberka usnesením č ze dne s účinností od a 1. místostarostu k podpisu smlouvy o výpůjčce

12 Číslo 2706 Zodpovídá: SMM Termín: b e r e n a v ě d o m í žádost Albertova knihkupectví, v.o.s. ze dne a s o u h l a s í s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 63,50 m2 v přízemí domu ve Šternberku, č. pop. 161, který je součástí pozemku parc. č. 236 zastavěná plocha a nádvoří (ulice Radniční č. o. 7) z nájemce Albertovo knihkupectví, v.o.s. se sídlem ve Šternberku, Údolní 2244/4, IČ na Knihkupectví Lehečková s.r.o. se sídlem Jakubovice 50, PSČ 78991, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit od do Číslo 2707 Zodpovídá: SMM Termín: záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 23,80 m2 v přízemí víceúčelové stavby ve Šternberku č. pop. 140, která je součástí pozemku parc. č. 248 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Partyzánská č. o. 1) za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit po období od do Číslo 2708 Zodpovídá: SMM Termín: záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o ploše 101,10 m2 ve zvýšeném přízemí stavby občanského vybavení ve Šternberku, místní část Chabičov, č. pop. 35, která je součástí pozemku parc. č. st. 58 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Chabičov (pohostinství v kulturním domě) za podmínek dle důvodové zprávy a u k l á d á záměr zveřejnit po období od do Číslo 2709 Zodpovídá: OdPVV Termín: n a v r h u j e program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo 2710 Zodpovídá: TAJ Termín: změnu 3. vydání směrnice S Organizační řád s účinností od dle předloženého návrhu Číslo 2711 Zodpovídá: TAJ Termín: Zastupitelstvu města Šternberka stanovit počet členů zastupitelstva města na volební období 2014 až 2018 ve stávající výši, tj. 21 členů

13 Číslo 2712 Zodpovídá: OdPVV Termín: zahraniční služební cesty starosty do Sajószentpéteru (Maďarsko) v termínu a do Lorsche v termínu dle důvodové zprávy Číslo 2713 Zodpovídá: OdPVV Termín: b e r e n a v ě d o m í informaci ředitelky zájmového sdružení právnických osob Střední Morava Sdružení cestovního ruchu Djamily Bekheddy o skončení funkčního období správní a dozorčí rady sdružení a žádost o nominaci kandidátů do těchto orgánů sdružení na valnou hromadu dne a p o t v r z u j e nominaci stávajících zástupců města v orgánech zájmového sdružení právnických osob Střední Morava Sdružení cestovního ruchu, a sice ve správní radě 1. místostarostu Michala Oborného a v dozorčí radě člena rady Josefa Knopfa Ing. Stanislav Orság v.r. starosta Michal Oborný v.r. 1. místostarosta

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.1.2013 Číslo 1600 Zodpovídá: odpvv Termín: 28.1.2013 program schůze dne 28.01.2013 Číslo 1601 Zodpovídá: FO Termín: 7.2.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.1.2013 Číslo 1574 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.1.2013 program schůze dne 14.01.2013 Číslo 1575 Zodpovídá: OSRI Termín: 31.1.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 47. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.7.2012 Číslo 1275 Zodpovídá: OKS Termín: 30.7.2012 program schůze dne 30.7. 2012 Číslo 1276 Zodpovídá: OŽP Termín: 3.8.2012 dodatek č. 1 ke smlouvě o

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.2.2012 Číslo 945 Zodpovídá: OKS Termín: 31.3.2012 podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na snižování energetických ztrát veřejných

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 86. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.3.2014 Číslo 2436 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.3.2014 program schůze dne 03.03.2014 Číslo 2437 Zodpovídá: FO Termín: 3.3.2014 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více