Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7."

Transkript

1 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Hodnocení opatření SZP týkajících se chmele Stručné shrnutí - 7. prosince 2009

2 Tato hodnotící studie obsahuje popis současné situace odvětví chmele v EU v mezinárodních souvislostech a rovněž zhodnocení efektivity, účinnosti, soudržnosti a použitelnosti opatření společné zemědělské politiky, která se týkají odvětví chmele, zejména vlivů reformy SZP (podpora oddělená od produkce stanovená nařízením Rady 1782/2003) na dané odvětví. Hodnocení se vztahuje na období let Vychází z analytického rámce zahrnujícího různé nástroje pro shromažďování údajů a analýzu: 1. hlavní databáze: FADN (zemědělská účetní datová síť - Farm Accountancy Data Network), databáze IHCG (mezinárodní úmluva pěstitelů chmele The International Hops Growers Convention), Barthova zpráva a zpráva Hopsteiner pokyny pro nákup chmele, dále internetové stránky Evropští výrobci piva a také Eurostat a generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova; 2. hospodářské nástroje: díky využití nástroje finanční hospodářské simulace (FES) jsme mohli posoudit dopad reformy SZP na úrovni zemědělských podniků v oblasti nejkritičtějších ukazatelů a nástroj Face-IT se použil pro zhodnocení poměrné výnosnosti zemědělských podniků pěstujících chmel v porovnání s podniky pěstujícími jiné plodiny; 3. sekundární výzkum spočíval ve vyhledávání, čtení a analýze informačních zdrojů poskytujících sekundární údaje, jako jsou nařízení SZP, dokumenty týkající se politik, zprávy Komise, atd. 4. rozhovory se sdruženími producentů, s prodejci a obchodníky, s ministerstvy a správními orgány, se zúčastněnými subjekty na úrovni EU; 5. za účelem zvýšení počtu empirických důkazů a prohloubení analýzy se provedly případové studie v určitých oblastech České republiky (Žatec, Ústecký kraj), Německa (region Hallertau), Španělska (region Castilla y León) a Spojeného Království (region Kent). I Popis situace odvětví chmele v EU v mezinárodních souvislostech I 1 Produkce a zásobování v oblasti chmele v EU V evropském zemědělství jako celku představuje produkce chmele specializované odvětví, je však důležitá pro určité členské státy, zejména Německo a Českou republiku. Německo je jedním z předních světových producentů chmele, který spolu s USA tvoří více než polovinu roční světové produkce. Podíl Německa na produkci EU se vzhledem k EU jakožto celku v poslední době zvyšoval. V samotné EU se také nachází více než polovina celosvětové rozlohy půdy osázené chmelem, a to i strana 2

3 přes pokles v první polovině tohoto desetiletí. Je však pravděpodobné, že v důsledku současné výsadby v USA se podíl EU na světové produkci chmele v příštích několika letech sníží. Během posledního desetiletí se v evropských zemích produkujících chmel stabilně snižoval počet pěstitelů chmele, avšak rostla velikost zemědělských podniků (jejíž průměr se však v celé EU zároveň značně lišil). Poměr rozlohy půdy oseté aromatickými a hořkými odrůdami je přibližně dva ku jedné. Od počátku desetiletí se výrazně (ačkoli ne každý rok ve stejné míře) zvýšila sklizeň všech odrůd a produkce kyseliny alfa na hektar, a také se zvýšil obsah kyseliny alfa, ovšem pouze mírně. Poptávku do značné míry určuje spotřeba piva vyráběného z chmele. Výroba piva v první polovině desetiletí významně vzrostla, avšak od té doby se ustálila pivovary musí tvrdě bojovat o podíly na trhu a v posledních dvaceti letech probíhá vlna slučování podniků. V Evropě se vyrobí přibližně jedna třetina piva na světě. Poptávka po chmelu nicméně nezávisí pouze na celkové spotřebě piva, ale také na chuti spotřebitelů: poptávka se posouvá směrem k méně hořkým pivům, která vyžadují nižší obsah chmele. Ceny chmele zejména na promptních trzích silně ovlivňuje počasí a stav zásob. Přibližně se 40 % světové produkce se obchoduje mezi zeměmi. Obchod je zvláště důležitý pro EU, neboť Evropa tvoří asi 80 % světového vývozu (bez zahrnutí obchodování v rámci EU) a zhruba 50 % dovozu. I 2 Rámec politik v EU Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 stanovilo společná pravidla pro reformovanou SZP. Zavádí principy, jako je podpora oddělená od produkce, částečně spojená podpora a doplňková vnitrostátní přímá platba. Kromě tohoto zaštiťujícího nařízení se toto hodnocení týká také ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1952/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s chmelem (SOT). SOT upravuje úlohu organizací producentů, postup vydávání osvědčení a rovněž uvádění na trh a obchodování s třetími zeměmi. Kromě uvedeného rámce politik jsme do našeho hodnocení zahrnuli také další příslušné faktory, které by mohly případně ovlivnit budoucnost tohoto odvětví, jako je například produkce a vývoj struktury zemědělských podniků. Mezi další relevantní faktory patří způsob, jakým členské státy provádějí dané právní předpisy, a řada dalších od vedlejších výhod obecného zlepšení agronomických postupů, přes stav hospodářství, až po změny technologií a povětrnostní podmínky. II Hodnocení opatření SZP týkajících se odvětví chmele, zejména vlivů reformy SZP hlavní závěry II 1 Do jaké míry ovlivnila opatření SZP podporující chmel rozhodnutí týkající se produkce farmářů v tradičních oblastech? Zdá se, že hrubá marže pěstování chmele je ve srovnání s jinými možnými plodinami velmi vysoká. Téměř ve všech produkujících oblastech je chmel co do hrubé marže nejvýnosnější plodinou. S oddělením od produkce zůstal chmel v porovnání s většinou alternativ, zejména s pšenicí obecnou a strana 3

4 cukrovou řepou, nadále atraktivní. Snížila se poměrná výnosnost chmele vzhledem k polnímu zahradnictví. Analýza tendencí produkce také ukazuje, že po oddělení od produkce nedošlo k jejímu snížení. Aby rozdíl v maržích urychlil přechod na jinou plodinu, musel by navíc být velmi výrazný, vzhledem ke sníženým nákladům, např. na stroje a laťkové mříže. Možnost přechodu na jinou plodinu je limitována potřebou znalostí specifických pro danou plodinu a nezbytností určitých půdních a klimatických podmínek. V různých zemích mají seskupení producentů různou úlohu. Některá seskupení producentů jsou dobře vybavena zaměstnanci a nabízejí značnou administrativní pomoc i podporu při modernizaci chmelových polí (umožnění úvěrů), například zavedení nových odrůd a výzkum v oblasti kontroly chorob plodiny. Často hrají významnou roli v podpoře produkce v tradičních oblastech. II 2 Do jaké míry přispěla opatření SZP podporující chmel ke zlepšení příjmů pěstitelů chmele? Podpora EU pro chmel není pro evropské zemědělské podniky pěstující chmel hlavním zdrojem příjmu, neboť podle naší simulace tvoří pouze okolo 5 % celkových výnosů. Tato podpora však má význam pro příjem zemědělců, bez ohledu na to, zda je spojená, či nikoli. Pro příjem zemědělců v zásadě nepředstavuje velký rozdíl, zda podpora EU je spojená či oddělená od produkce, na druhé straně však způsob provedení reformy SZP může ovlivnit podporu. Analýza ukazuje, že v případě oddělení od produkce nedojde k zásadním změnám příjmů průměrného zemědělského podniku pěstujícího chmel. Poměrně vysoký čistý příjem zemědělského podniku pěstujícího chmel zůstává vysoký i po reformě. Reforma může na druhou stranu způsobit některé (drobné) změny ve stavu příjmů jednotlivých zemědělských podniků v závislosti na struktuře podniku a modelu provádění. V případě přechodu na paušální platby by u některých zemědělců mohlo dojít k poklesu příjmů v důsledku vysoké míry podpory v minulosti. II 3 Do jaké míry vedla opatření SZP podporující chmel ke strukturálním změnám zemědělských podniků pěstujících chmel a ke změnám územního rozložení pěstování chmele? Tendence v oblasti struktur produkce, tj. posun k větším zemědělským podnikům a nižšímu počtu pěstitelů, a v oblasti geografické rozlohy, tj. zmenšování v zemích s nižší produkcí a postupné ubývání jinde ve většině případů, jsou vyvolány silami na trhu, agronomickým vývojem (včetně uvedení nových hořkých odrůd s vyšším výnosem na hektar) a demografickými změnami, spíše než opatřeními SZP. strana 4

5 II 4 Do jaké míry přispěla opatření SZP podporující chmel k zajištění dostatečného objemu produkce s ohledem na potřeby navazujícího odvětví a do jaké míry změnila zeměpisné rozložení navazujícího odvětví? Přes určitou stagnaci v posledních letech byl trend ve výrobě piva v Evropě (a v celém světě) vzrůstající. Objem produkce kyseliny alfa mezi jednotlivými léty kolísal, celkově je však stabilní. Toto jsou dlouhodobé tendence. Nelze pozorovat žádný výrazný příčinný vztah s opatřeními podpory SZP, zejména s oddělením od produkce. Smlouvy o budoucím prodeji přispívají ke stabilitě trhu s chmelem a seskupení producentů spolu s opatřeními SZP týkajícími se chmele hrají klíčovou roli ve fungování tohoto systému, kterého si pivovary cení pro to, že relativně zaručuje budoucí dodávky. Zeměpisné rozložení zpracujících průmyslových odvětví nijak nesouvisí s oddělením podpory SZP od produkce. Náklady na chmel jsou v poměru k celkovým nákladům tohoto průmyslu velmi malé. II 5 Do jaké míry přispěla opatření SZP podporující chmel ke stabilizaci trhů a k zajištění rozumných cen dodávek pro spotřebitele? Současná opatření SZP hrají roli v zajištění stability trhů, především prostřednictvím seskupení producentů. Reforma SZP z roku 2003 seskupení producentů neovlivnila. Nezdá se, že by oddělení od produkce mělo nějaký zvláštní vliv na navazující odvětví a na stabilitu trhu. Seskupením producentů se daří omezit dopad kolísání cen na pěstitele, třebaže jej nemohou zcela odstranit. Hlavním prostředkem seskupení producentů pro snížení kolísání je nástroj trhu, konkrétně smlouvy o budoucím prodeji, které uzavírají jménem svých členů. II 6 Do jaké míry má cíl zajistit dostatečnou úroveň produkce (kvantita a kvalita) v tradičních pěstitelských oblastech význam s ohledem na potřeby uživatelských odvětví průmyslu (např. co se týče přínosu pro místní produkci)? Faktory vedoucí výrobce piva k tomu, že se usadí v určité zemi, nesouvisí s dostupností chmele v konkrétní zemi ani s požadavkem nacházet se blízko tradiční pěstitelské oblasti. Výrobci piva, kteří se rozhodnou používat specifický chmel kvůli vůni, si nicméně mohou zvolit chmel pocházející z určité oblasti; tyto pivovary však působí na specializovaném trhu. Velké pivovary používají různé odrůdy chmele z různých oblastí světa. II 7 Do jaké míry pomohla opatření SZP podporující chmel rozvoji venkova v tradičních pěstitelských oblastech s ohledem na zaměstnanost a hospodářskou životaschopnost? Trendy v odvětví chmele byly poháněny trhem, včetně stability trhu způsobené silnými seskupeními producentů, přítomným strukturálním přebytkem dodávek, věkovým demografickým rozložením pěstitelů chmele a rychlejším růstem vstupních nákladů než příjmů. Nic nedokládá, že by oddělení od produkce ovlivnilo zaměstnanost nebo hospodářskou životaschopnost do jakékoli míry nebo tak, že by v jeho důsledku pěstitelé chmele zanechávali této činnosti. Do odvětví chmele vstoupilo velmi strana 5

6 málo nových subjektů, což dokládá domněnku, že není atraktivní, pravděpodobně kvůli potřebě značných počátečních investic při zakládání zemědělského podniku pěstujícího chmel v poměru k jeho hospodářské životaschopnosti a ve srovnání s jinými zemědělskými činnostmi. Nejsilnější odvětví jsou v České republice (s velkými zemědělskými podniky) a v Německu (se silnými seskupeními producentů a historickým vedoucím postavením v odvětví chmele). U producentů v ostatních členských státech je možné očekávat, že jejich hospodářská situace by se mohla v příštích letech zproblematizovat, pokud se jim nepodaří snížit náklady. II 8 Do jaké míry byla opatření SZP týkající se odvětví chmele po reformě z roku 2003 účinná v dosahování cílů těchto opatření? Pokud jde o účinnost opatření SZP, můžeme učinit závěr, že opatření SZP týkající se chmele nemají obecně na odvětví chmele výrazný vliv. Toto odvětví bylo už léta zaměřené na trh a opatření SZP jako seskupení producentů již několik let existovala. Opatření SZP jako oddělení od produkce, seskupení producentů a jakostní standardy lze nicméně považovat za účinná, protože nevytvářejí dodatečné náklady, které by nebyly vyváženy dostatečnými přínosy pro pěstitele. Co se týče seskupení producentů, můžeme je také považovat za účinná, neboť poskytují svým členům různé služby a mají sice malý, ale pozitivní vliv na trh s chmelem jakožto celek. Jako možný hrubý ukazatel účinnosti seskupení producentů jsme zaznamenali, že členové svá seskupení finančně podporují i poté, co to již není jejich povinností. Reforma SZP nicméně jejich účinnost nezvýšila (ani nesnížila). II 9 Do jaké míry opatření SZP podporující chmel přispěla k (nebo bránila) dosažení zjednodušené a účinné správy a řízení? Reforma SZP z roku 2003 důsledně snižovala administrativní zátěž vnitrostátních úřadů a vedla k úsporám času i lidských zdrojů využívaných v tomto procesu. Zatížení seskupení producentů je hodnoceno jako rozumné a nepřináší žádné významné náklady. V případech, kdy seskupení producentů neposkytují svým členům pomoc ohledně toho, jak podat žádost o podporu pro zemědělce, vznikají zemědělcům dodatečné výdaje různé výše v rámci EU, neboť musí využít externí poradce. Oddělení od produkce lze považovat za zvláště účinné ve srovnání s dřívější finanční podporou (spojenou s produkcí), neboť zemědělci obdrží přibližně stejný obnos peněz, ale nemusí poskytovat EU stejné množství informací. V důsledku podpory oddělené od produkce se může do správních činností investovat méně peněz. Registrace smluv není vnímána jako zatěžující, avšak obchodníci se domnívají, že současné nařízení o registraci smluv porušuje obchodní tajemství, neboť údaje se musí sdělovat vnitrostátním úřadům. Pokud je jediným důvodem registrace poskytovat informativní statistiky, můžeme toto opatření považovat za neúčinné. Je třeba ještě zjistit, zda toto opatření bude přínosem v systému, který je neutrální, co se týče volby produkce. strana 6

7 II 10 Do jaké míry byla opatření SZP podporující chmel v souladu s cílem dosáhnout zemědělství, jež je více konkurenční a navázané na trh, který prosazovala reforma SZP z roku 2003? Dominantní postavení EU v odvětví chmele ohrožují Spojené státy, kde pěstitelé dosahují vyšší produktivity a kde je struktura produkce více konkurenční. Opatření SZP a reforma v tom nehrají přímou roli. Oddělení od produkce a ostatní opatření SZP neovlivnila proces restrukturalizace probíhající v Evropě. Tento proces způsobený stavem na trhu donutil řadu producentů opustit pěstování chmele a vedl ke zvýšení průměrné velikosti zemědělských podniků pěstujících chmel. Zmenšuje se však plocha, na které se chmel pěstuje. Nově se objevivší subjekty by měly být účinnější díky úspornému zmenšení. Evropským vědcům se podařilo vyvinout nové odrůdy; pěstitelé oživili chmelová pole a v oblasti produktivity ve vztahu k USA úspěšně dobývají zpět ztracené pozice. Toto je případ Německa, nikoli však jiných zemí, které v produktivitě stále zaostávají. Německo je úspěšné, neboť se mu podařilo inovovat a rychle přejít na odrůdy s vysokým obsahem kyseliny alfa. II 11 Do jaké míry ovlivnila opatření SZP podporující chmel životní prostředí? Dochází k vývoji, který by mohl být nebo je prospěšný pro životní prostředí, a to v použití nových odrůd, v nových systémech zavlažování (nižší spotřeba vody) a ve využití pesticidů a hnojiv. Žádné údaje však neumožňují stanovit jako příčinu těchto změn opatření reformy SZP. Pokud jde o možnou hrozbu pro životní prostředí v podobě opouštění půdy, zdá se, že půda, která již není používána pro pěstování chmele, se využívá pro jiné plodiny. V tomto ohledu však neexistují jednoznačné důkazy. Doporučení Doporučujeme, aby: EU nadále používala ustanovení o podpoře příjmů prostřednictvím plateb oddělených od produkce namísto spojené podpory, neboť platby oddělené od produkce jsou v odvětví chmele účinnější a umožňují lepší orientaci pro potřeby investičních rozhodnutí. organizace producentů nadále podporovaly své členy v uzavírání smluv o budoucím prodeji, aby se zvýšila stabilita trhu a zajistily se příjmy zemědělců. odvětví používalo a vyvíjelo nástroje rozvíjející investice a inovace za účelem podpory strukturálních změn, které jsou potřeba ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a produktivity. strana 7

8 seskupení producentů nadále udržovala povědomí zemědělců o dopadu jejich rozhodnutí ohledně produkce na životní prostředí, například co se týče použití hnojiv a pesticidů. EU a členské státy pokračovaly v úsilí o snížení administrativní zátěže opatření SZP týkajících se odvětví chmele ve všech zemích EU produkujících chmel. strana 8

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže

Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících se odvětví rýže Rámcová smlouva č. 30-ES-0197396/00-06 Hodnocení dopadu opatření SZP na odvětví, která jsou nebo byla příjemci přímých podpor - PARTIE 6: Rýže a tabák Hodnocení opatření společné zemědělské politiky týkajících

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

HODNOCENÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE ODVĚTVÍ PŠENICE TVRDÉ V SOUVISLOSTI SE SPOLEČNOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKOU

HODNOCENÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE ODVĚTVÍ PŠENICE TVRDÉ V SOUVISLOSTI SE SPOLEČNOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKOU LMC INTERNATIONAL HODNOCENÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍCH SE ODVĚTVÍ PŠENICE TVRDÉ V SOUVISLOSTI SE SPOLEČNOU ZEMĚDĚLSKOU POLITIKOU V konečném znění Listopad 2009 Stručné shrnutí New York 1841 Broadway New York,

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN

HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN LMC INTERNATIONAL HODNOCENÍ OPATŘENÍ UPLATŇOVANÝCH PODLE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY NA ODVĚTVÍ BÍLKOVINNÝCH PLODIN Shrnutí Listopad 2009 New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.: +1 212586-2427

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Souboj průmyslových odvětví

Souboj průmyslových odvětví Souboj průmyslových odvětví Španělsko versus Česká republika Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 Na hřišti se objeví: chemický průmysl Předzápasový výhled: 4:3 * Porovnání hodnocení společnosti Atradius

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. AGRI 2010 EVAL 02 Pro GŘ Agri Evropská komise Krátké shrnutí Listopad 2011 1 1 CÍL, RÁMEC

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Studie o odvětví bavlny v Evropské unii

Studie o odvětví bavlny v Evropské unii Shrnutí Cíle studie jsou: Posoudit vliv změn režimu podpor pro bavlnu na produkci bavlny a výnosnost bavlny vůči alternativním plodinám; Posoudit vliv reformy režimu podpor na průmyslové odvětví čištění

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení

- Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení - Alliance Environnement - Evropské hospodářské zájmové sdružení EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro zemědělství Rámcová smlouva o posouzení dopadů opatření společné organizace trhů a přímých podpor

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/12 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1370 CS 30.06.2016 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Analýza srpen 2016 Sója prodej

Analýza srpen 2016 Sója prodej Analýza srpen 2016 Sója prodej Robert Černík - analytik info@primstock.cz +420 234 768 018 ANALÝZA PRIMSTOCK SÓJA prodej 12. 8. 2016 Prodej CFD na sóju INSTRUMENT: CFD Symbol MT4: Soybeans Faktory vedoucí

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 191. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 19.04.2016 Ročník 3 2016 Číslo 191. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 149,00 /t Včerejší maximum: 152,00 /t (uváděné ceny

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Informace týkající se trhů s komoditními deriváty nebo souvisejících spotových trhů pro účely vymezení vnitřních informací o komoditních derivátech 17/01/2017

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více