Vedení školy a učitelský sbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedení školy a učitelský sbor"

Transkript

1 Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni, MATĚJKOVÁ Marta. Asistentky pedagoga: HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růţena II. STUPEŇ Mgr. HORÁKOVÁ Hana, Mgr. HŘÍBKOVÁ Jitka, MALETOVÁ Zdeňka, Mgr. PŘIBÍKOVÁ Alena, Bc. RŮŢIČKA Rostislav, Mgr. SAXONOVÁ Ludmila, SOUČEK Miroslav, Mgr. STANICZKOVÁ Tamara, Mgr. TALPOVÁ Marie, Mgr. ZELINKA Josef VYCHOVATELKY HŘÍBKOVÁ Květoslava, VÍTKOVÁ Růţena NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI GEBOVÁ Eva, JANÍREK Jaroslav, LITAVSKÁ Zdena, ŠUBARDOVÁ Marie, HRNČÍŘ Petr správce počítačové sítě ÚČETNÍ BULÍNOVÁ Jitka, Ing. SMOLOVÁ Jaroslava

2 ÚVOD A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok byl slavnostně zahájen v pondělí na školním hřišti. Na hřišti se shromáţdili rodiče, učitelé, ţáci a zástupci obce. Shromáţdění bylo zahájeno studentskou hymnou. Poté pan ředitel přivítal ţáky v novém školním roce, pozdravil rodiče, učitele a představitele obce. Mimořádnou pozornost věnoval ţákům 1. třídy, kterým jejich starší spoluţáci předali kytičky. Shromáţdění bylo zakončeno státní hymnou. Poté třídní učitelé odvedli ţáky do tříd, kde je seznámili se školním řádem a úkoly, které je v novém školním roce čekají. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý Vzdělávací koncepcí je pro ročník Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA, č. j /96 2. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY Provoz školy je zajišťován ve třech budovách. V jedné budově je umístěn ročník, ve druhé je ročník a ve třetí budově, patřící mateřské škole, je školní druţina. Školní stravování bylo zajišťováno ve školní jídelně, která je také součástí mateřské školy. V průběhu hlavních prázdnin byla provedena oprava sociálních zařízení v obou budovách I. a II. stupně. Byly vymalovány chodby a některé třídy. Dále byly natřeny školní tabule v některých třídách. Mzdy učitelů jsou zabezpečovány státním rozpočtem, který je bezproblémový. Co se týče obecního rozpočtu, který zabezpečuje provoz školy, zůstává nadále napjatý škola dostává peníze na běţné výdaje na provoz školy, tj. poplatky za plyn, vodu, telefon aj. Na běţné opravy se peněz nedostává. Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, bylo poţádáno o dotační titul na rekonstrukci podkroví budovy II. stupně. V závěru školního roku byly zpracovány projekty. Pokračovalo se v inventarizaci kabinetních sbírek, byly vyřazeny staré a nepouţívané pomůcky. Začínají se nakupovat pomůcky do vyučování v souladu s připravovaným novým školním vzdělávacím programem. Probíhá modernizace učebny informatiky. Byl zaveden internet na I. stupeň, nakoupeny nástěnné tabule do výuky některých předmětů, počítače do sboroven I. i II. stupně. V průběhu hlavních prázdnin bude provedena rekonstrukce učebny fyziky. Co se týče vzdělávacího programu učí se ţáci podle programu Základní škola /96 2, šest ţáků se vzdělává podle programu Zvláštní škola j.č / V průběhu školního roku pracovali učitelé na tvorbě nových učebních osnov

3 jednotlivých předmětů, podle kterých se začne vyučovat v 1. a 6. ročníku od Byla zpracována pracovní verze školního vzdělávacího programu, která se bude v průběhu dalšího školního roku postupně upravovat. Do 1. a 6. ročníku byly objednány také nové učebnice. STAV ŽACTVA A TŘÍDNICTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE Třída Třídní učitel Počet žáků Celkem Chlapců Dívek I. Mgr. Plundráková Petra II. Chalabalová Renata III. Horáková Dagmar IV. Mgr. Varaďová Eleni V. Matějková Marta I. - V VI. Mgr. Hříbková Jitka VII. A Maletová Zdeňka VII. B Mgr. Talpová Marie VIII. A Mgr. Staniczková Tamara VIII. B Mgr. Zelinka Josef IX. Mgr. Přibíková Alena VI. - IX I. - IX

4 ORGANIZACE ROKU Škola vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola č. j /96 2 a podle vzdělávacího programu Zvláštní škola čj /97-22 pro ţáky určené SPC Brno. Výchovně vzdělávací proces probíhal dle schválených osnov a dle rozvrhu hodin od pondělí do pátku. Na II. stupni se vyučovalo i v odpoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek, a to povinným předmětům tělesné výchově, přírodopisu, rodinné výchově, občanské výchově, praktickým činnostem a nepovinnému předmětu anglickému jazyku. Vyučování začíná v 7.50 a končí ve Ţáci mají jednu dvacetiminutovou přestávku, ostatní přestávky jsou desetiminutové. Odpolední vyučování začíná ve a končí v hod. Ţáci měli moţnost navštěvovat následující vzdělávací aktivity: Povinně volitelné předměty: Cvičení z matematiky a českého jazyka pro ţáky 6. a 9. ročníku Německý jazyk pro ţáky 7. ročníku Pěstitelství pro ţáky 7. ročníku, 8. a 9. ročníku Informatika pro ţáky 7., 8. a 9. ročníku Základy administrativy pro ţáky 9. ročníku Nepovinné předměty: Anglický jazyk zájemci od 2. ročníku Zájmové krouţky: Rukodělný p. Horáková Dagmar Sborový zpěv p. Horáková Dagmar, p. Chalabalová Renata Keramika p. Horáková Hana, p. Talpová Marie Sportovní hry p. Hříbková Jitka Florbal p. Lengálová Renata, p. Souček Miroslav Odbíjená p. Maletová Zdeňka Konverzace v NJ p. Maletová Zdeňka Zobcová flétna p. Plundráková Petra Konverzace v RJ p. Staniczková Tamara Aerobic p. Vítková Růţena ŠIC školní informační centrum: Práce s počítači pro ţáky 8. a 9. tříd

5 Výuka na hudební nástroje Hra na klavír a klávesy je zajišťována ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou. Místo paní učitelky Kalové, která odešla do důchodu, nastoupila nová paní učitelka Zvěřinová Eva. V průběhu roku byla také zvláštní péče věnována integrovaným ţákům. Pro ţáky byly vypracovány individuální plány a měli moţnost navštěvovat dyslektické krouţky. Pracovaly tři dyslektické krouţky pod vedením p. Matějkové na I. stupni, p. Zelinky a p. Talpové na II. stupni. Dyslektický krouţek pro výuku NJ vedla p. Tomanová a logopedický krouţek p. Varaďová. Dále pracoval dyskalkulický krouţek pod vedením paní učitelky Přibíkové. Většina pedagogických pracovníků má poţadované vzdělání. Jeden pracovník na I. stupni studuje pedagogickou fakultu. Na I. stupni učili 2 učitelé aprobovaně, 3 neaprobovaně. Na I. stupni pracovali dva asistenti pedagoga vychovatelky paní Vítková Růţena, která má kvalifikaci na asistenta pedagoga a paní Květoslava Hříbková, která si doplňuje kvalifikaci dalším studiem. Na II. stupni má většina učitelů předepsané vzdělání. Z 19 pedagogických pracovníků 12 dojíţdí a 7 je místních. ZMĚNY V UČITELSKÉM SBORU Na konci školního roku odešli p. učitel Šrůtka Jiří, p. učitelka Mačudová Eva, p. učitelka Glaserová Marta a p.učitelka Priegelhofová Marta. Do 2. třídy nastoupila p. učitelka Chalabalová Renata. Na místa asistentek pedagoga nastoupily vychovatelky Hříbková Květoslava a Vítková Růţena. Na II. stupeň nastoupila p. učitelka Lengálová Renata. Ta v průběhu školního roku odešla a na její místo přišel p. učitel Souček Miroslav. Ten musel v květnu ze školy odejít ze zdravotních důvodů a na jeho místo nastoupila paní učitelka Hrdličková Libuše. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní druţina měla dvě oddělení. Vyučování probíhalo dle rozvrhu hodin a bylo zaměřeno na rozvíjení pohybových, estetických a tvůrčích dovedností dětí. Ve druţině pracovaly dvě vychovatelky. Do druţiny bylo zapsáno 60 dětí přes polední provoz, do odpolední druţiny chodilo dětí dle dnů v týdnu. Vychovatelky připravily s dětmi vystoupení k zápisu dětí do první třídy, k besedě s důchodci a ke Dni matek. Na kaţdý měsíc si připravily pro děti jedno zábavné odpoledne dle tradic v měsíci. Podílely se na přípravě akcí společně se Sdruţením rodičů při ZŠ v Dyjákovicích karneval, dýňová stezka, Mikulášská nadílka, zdobení vánočního stromu, rej čarodějnic aj. Blíţe o činnosti druţiny můţete najít na internetových stránkách naší školy, kde je také fotografická dokumentace.

6 PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ZA I. POLOLETÍ Závěrem I. pololetí bylo hodnoceno celkem 200 ţáků na obou stupních. Celkem neprospělo 18 ţáků. S vyznamenáním prospělo celkem 44 ţáků, z toho 31 ţáků na I. stupni. Sníţené známky z chování byly uděleny pouze na II. stupni celkem 3. Důtka ředitele školy byla udělena dvanácti ţákům, důtka třídního učitele čtyřem a napomenutí devatenácti ţákům. ŠKOLNÍ ZAHRADA V letošním školním roce jsme zasadili na školním pozemku brambory. Vzhledem k nepříznivému počasí se nepodařilo brambory sklidit v červnu, přesunuli jsme sklizeň aţ na měsíc září. Sbíral se červený a černý rybíz a třešně. Peníze za prodej ovoce byly dány do pokladny školy. SPOLUPRÁCE S RODIČI Spolupráce se Sdruţením rodičů při ZŠ je nadále na velmi dobré úrovni. Vedení školy se pravidelně schází se zástupci rodičů a seznamuje je s problémy, které se v průběhu školního roku vyskytují a snaţí se je za pomoci rodičů řešit. Sdruţení rodičů přispívá dětem na akce pořádané školou Den dětí, lyţařský výcvikový kurz, druţba s rakouskou školou ve Wulzeshofenu, přispívá na odměny na konec školního roku a na pomůcky pro ţáky prvního ročníku. V letošním školním roce připravili pro děti Mikulášskou nadílku, karneval, dýňovou stezku aj. PŘÁTELSTVÍ S RAKOUSKOU ŠKOLOU VE WULZESHOFENU V letošním školním roce úspěšně pokračovalo přátelství škol v Dyjákovicích a rakouského Wulzeshofenu. Začalo jiţ v září společným putováním na rakouský Schatzberg. Děti z Dyjákovic putovali ke státní hranici, kde se setkaly s dětmi z rakouské školy a společně putovaly na vrch Schatzberg, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Po občerstvení se uskutečnila projíţďka obcí Wulzeshofen. Poté se děti vrátily na Schatzberg, kde bylo pohoštění a poté odjeli ke státní hranici a odtud putovaly domů.

7 proběhl společný Den dětí na sportovním hřišti v Dyjákovicích. Den byl zaměřený na environmentální výchovu a děti z obou škol strávily příjemné dopoledne při různých soutěţích a sportovních hrách. Nepodařilo se zajistit společnou akci u vánočního stromu. Ale obě strany se dohodly na další společné schůzce dospělých, při které by se měl domluvit výměnný pobyt dětí v rakouské a české škole. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Ve dnech navštívila naši školu Česká školní inspekce, která se své kontrolní činnosti zaměřila na školní dokumentaci a prevenci sociálně patologických jevů ve škole. Co se týče dokumentace neshledala závaţných pochybení. Nedostatky objevila ve druhé části kontroly. Vedení školy začalo ihned pracovat na odstranění zjištěných nedostatků. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITA I v letošním školním roce se mohli ţáci zapojit do následujících mimoškolních aktivit: Lyţařský kurz Aktivita ţáků ve sportovních soutěţích Sběr léčivých bylin a odpadových surovin Akce uskutečněné v průběhu školního roku Olympiády a jiné soutěţe Ostatní LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ V lednu 2007 odjeli ţáci II. stupně na lyţařský výcvikový kurz. Ten se konal tradičně v Jeseníkách v osadě Rejvíz. V letošním školním roce měli smůlu na počasí. Nebyl sníh, ale dětem byl zajištěn náhradní program zaměřený na turistiku, výlety a plavání. O průběhu kurzu pojednává kronika LVK a ţáci obdrţeli i CD z tohoto kurzu. AKTIVITA ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH Ţáci naší školy se účastnili různých sportovních soutěţí. O reprezentaci školy ve sportu se zaslouţila především paní učitelka Hříbková Jitka. Ţáci se účastnili turnajů v kopané. V letošním školním roce nedosáhli výrazného umístění.

8 SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN A ODPADOVÝCH SUROVIN V průběhu celého školního roku se ţáci zapojili do sběru léčivých bylin a papíru. Z léčivých bylin sbírali pomerančovou kůru. Velmi dobře se zapojili do sběru pomerančové kůry ţáci I. stupně. Celkem bylo posbíráno 140 kg pomerančové kůry. Co se týče sběru papíru vybírali se noviny, časopisy a karton. Byly sesbíráno téměř sedm tun papíru. Peníze za sběr byly odevzdány do školní pokladny. AKCE USKUTEČNĚNÉ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU ŘÍJEN 2006 Druţební akce se školou ve Wulzeshofenu Wandertag Dýňová stezka LISTOPAD 2006 Vystoupení na besedu s důchodci PROSINEC 2006 Vánoční koncert vystoupení pana Vojkůvky Vánoční koncert v kostele pozvání pana faráře LEDEN 2007 Vystoupení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové ÚNOR 2007 Testování ţáků 9. ročníku testy CERMAT BŘEZEN 2007 Výroba keramiky ke Dni matek Vystoupení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové DUBEN 2007 Ukázka výcviku dravců firma Zayferus COCA COLA CUP turnaj v kopané Testování ţáků 5. ročníku testy CERMAT Rej čarodějnic KVĚTEN 2007 Výstava učebnic k novému ŠVP ŠVZ Praha pro ţáky I. a II. stupně Rakousko Vídeň a okolí Třídní výlety Vystoupení Ţesťový kvartet Klára Prezentace výtvarných prací ţáků 9. ročníku Den dětí Nácvik opuštění budovy a sběr léčivých bylin EKO PROGRAM třídění odpadu Vyhlášení absolventských témat na příští školní rok ČERVEN 2007 Beseda s policií ČR na téma Právní vědomí a šikana Exkurze Dukovany ţáci 9. ročníku Závěr školního roku Letní dětský tábor Z většiny pořádaných akcí byla pořízena fotografická dokumentace. Ukázky jsou v příloze této kroniky.

9 OLYMPIÁDY Ţáci se účastnili různých soutěţí a olympiád, ve kterých se výrazně neumístili. Nejlepšího umístění dosáhla ţákyně 9. třídy Dvořáčková Simona, která obsadila v okresním kole olympiády z českého jazyka 6. místo. V letošním školním roce se ţáci 5. a 9. ročníku účastnili celorepublikového testování základních škol CERMAT. Souhrnná zpráva o výsledcích tohoto testování je k nahlédnutí ve škole. OSTATNÍ AKCE V letošním školním roce se nepodařila zajistit výuka plavání. Tato byla po dohodě s vedoucím plavání ve Znojmě zařazena na příští školní rok. Škola se zúčastnila divadelních představení v Brně I. stupeň ( zajišťovala Mgr. Varaďová Eleni ) a ve Znojmě II. stupeň ( Mgr. Talpová Marie) I v letošním školním roce organizuje naše škola letní dětský tábor. Letos je přihlášeno 53 účastníků. Tábor probíhá ve středisku, které se nazývá LDT pod Templštýnem, prvních čtrnáct dní v červenci. Zaměření tábora je sportovně turistické. Kaţdý účastník obdrţí tričko s logem tábora. Z tábora bude zpracováno CD s fotografiemi. VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI V letošním roce vychází z devátého ročníku 25 ţáků, 3 ţáci vycházejí z osmého ročníku a tři ze sedmého. Dva ţáci odcházejí z pátého ročníku na osmileté gymnázium. Dvě ţákyně odcházejí ze sedmého ročníku na šestileté gymnázium. Celkem opustí naši školu 35 ţáků.

10 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ Školní rok byl velmi náročný. Hlavním úkolem bylo vypracovat učební osnovy nového školního vzdělávacího programu, podle kterého se bude učit jiţ od 1. září 2007 v prvním a šestém ročníku. Všichni učitelé se zodpovědně zapojili do tohoto úkolu a zhostili se ho velmi dobře. Byla vypracována pracovní verze ŠVP a všem učitelům patří dík za splnění tohoto úkolu. Učební osnovy byly splněny. Ve II. pololetí bylo hodnoceno 203 ţáků. S vyznamenáním prospělo 47 ţáků, neprospělo 16 ţáků. Devíti ţákům byl udělen 2. stupeň z chování a tři ţáci dostali 3. stupeň z chování. Bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 21 důtek třídního učitele a 7 důtek ředitele školy. Prospěch a chování je shrnut v následující tabulce. Mezi neprospívajícími ţáci jsou i ti ţáci, kteří budou dělat a opravnou zkoušku.. PROSPĚCH A CHOVÁNÍ - II. POLOLETÍ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ celkem chlapci dívky vyznamenáni prospěl neprospěl velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I II III IV V I. - V VI VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX VI. - IX I. - IX

11 ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU Závěr školního roku proběhl na školním hřišti. Zúčastnili se ho ţáci, pracovníci školy, zástupci obce a Sdruţení rodičů při ZŠ. Byl zahájen studentskou hymnou. Poté následoval krátký projev pana ředitele, který všem poděkoval za vykonanou práci a popřál dětem i učitelům pěkné prázdniny. Následovalo rozloučení ţáků devátého ročníku, kteří všem učitelům poděkovali za práci a předali jim drobné upomínky a kytičku. Potom proběhlo vyhlášení a předání odměn vyznamenaným ţákům a nejlepším sběračům léčivých bylin a papíru. Shromáţdění bylo ukončeno státní hymnou. Třídní učitelé odvedli ţáky do tříd, předali jim vysvědčení a poté se všichni ţáci shromáţdili na chodbě, aby vyprovodili společně ţáky devátého ročníku ze školní budovy. V Dyjákovicích Zpracovala a zapsala: Mgr. Tomanová Marie Schválil ředitel školy: Mgr. Štrunc Roman

12 FOTOKRONIKA

13

14

15

16

17

18

19 ZIMNÍ AKCE DRUŽINY

20

21

22 LVK 2007

23

24

25 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

26

27 COCA-COLA CUP Dne 24. dubna se naše škola zúčastnila turnaje Coca-cola cup pro ţáky II. stupně základních škol. Turnaj se odehrával na hřišti v Hrušovanech nad Jevišovkou. Zúčastnily se ho druţstva z Hrušovan nad Jevišovkou, Jaroslavic, Dyjákovice a Hevlína. Vítězem skupiny se nakonec stal Hevlín.

28 MC DONALDS CUP Dne se naše škola zúčastnila 10. ročníku turnaje v minifotbale McDonaldś cup pro ţáky ročníku. Turnaj se uskutečnil na hřišti Hrušovan nad Jevišovkou za účasti druţstev - ZŠ Dyjákovice, Hevlín, Hrušovany nad Jevišovkou, Boţic, Břeţan a Jaroslavic. V těţké konkurenci (po jedné prohře, remíze a vítězství) naši borci skončili na 5. místě ve skupině. Vítězem a postupujícím do okresního kola se stalo muţstvo Jaroslavic, které zvítězilo na penalty s muţstvem Hrušovan.

29 DEN DĚTÍ V tento den jsme se sešli, abychom oslavili společně s druţební školou Wulzeshofen Den dětí. Den proběhl na hřišti TJ Dyjákovice. Měl dvě části v první části děti z I. stupně a děti z Wulzeshofenu procházely stanoviště zaněřená na environmentální výchovu. Plnily různé úkoly zaměřené na ţivotní prostředí v naší obci. Ve druhé části se mohly zapojit do různých zábavných a sportovních soutěţí. Ţáci II. stupně sehráli turnaj v kopané. Všem dětem bylo nabídnuto občerstvení. Den dětí byl uspořádán ve spolupráci s mikroregionem Hrušovansko a se Sdruţením rodičů při ZŠ.

30

31

32

33

34 NÁVŠTĚVA RAKOUSKA Poslední květnový den jsme uspořádali školní zájezd do Rakouska. Vybrali jsme si trasu lázeňské město Baden podzemní důl Seegrotte v Hinterbruhlu hrad Lichtenstein vídeňský Schönbrunn. Zájezd jsme uspořádali ve spolupráci s cestovní kanceláří Sunday ve Znojmě. Počasí nám přálo a v Rakousku jsme strávili příjemný den.

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, PRIEGELHOFOVÁ Marta, Horáková Dagmar, VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Mgr. ŠTRUNC Roman Zástupce ředitele: Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni, Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, MATĚJKOVÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: reditel@zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena v letech 1925-1926, v provozu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Mgr. ŠTRUNC Roman Zástupce ředitele: Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni, HORÁKOVÁ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

ŠKOLNÍ KRONIKA 2011 2012

ŠKOLNÍ KRONIKA 2011 2012 ŠKOLNÍ KRONIKA 2011 2012 Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Roman ŠTRUNC Mgr. Marie TOMANOVÁ I.STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, Mgr. BARTOŠKOVÁ Dagmar, Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Zasláno MěÚ OŠ Cheb Ředitel školy Mgr. Vladislav Sekanina 1.Charakteristika školy Ve školním roce 2005/2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Výroční zpráva o činnosti základní školy 2014 2015 Č.j.: 103/2015 V Roztokách u Jilemnice 01.10.2015 A/ Základní údaje o škole Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více