ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu 1. ÚVOD Čl. 184 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), požaduje, aby Komise do 31. prosince 2009 předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o použití odchylky stanovené pro německý lihový monopol. Zpráva má obsahovat zhodnocení podpor poskytnutých v rámci tohoto monopolu, spolu s případnými vhodnými návrhy. V této zprávě Komise přihlédla k informacím o fungování systému, které německé orgány předkládaly každý rok, a také k informacím pocházejícím z jiných zdrojů. Líh Většinou jsou dva druhy lihu nebo ethanolu: - alkohol zemědělského původu produkt fermentace a destilace zemědělských produktů jako obiloviny, cukrová řepa, brambory a ovoce. Používá se k lidskému požívání (nápoje a ocet), v odvětví biopaliv (v tomto případě se nazývá bioetanol nebo ethanol) a pro jiné průmyslové využití. - syntetický alkohol vyrobený z petrochemické suroviny (tj. ropných derivátů) se používá pouze na průmyslovém trhu (např. léky, kosmetické prostředky, tiskařské barvy, barvy, čistící prostředky, ostřikovače skla, povrchové nátěry atd.). S objemovým obsahem alkoholu, který se pohybuje v rozmezí od 80 % obj. do 99,9 % obj., líh, zejména s objemovým obsahem alkoholu více než 96 % obj., nemá žádné zvláštní organoleptické vlastnosti. Nemá žádnou chuť ani barvu, a proto se obecně uvádí jako neutrální alkohol. Výroba a používání alkoholu zaznamenala v posledních letech bezprecedentní růst na celém světě (převážně ve Spojených státech amerických). Evropská unie přijala v roce 2003 směrnici o podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě 1 a v dubnu 2009 přijala směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 2. Nařízení Rady (ES) č. 670/2003 stanovilo zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu 3 ve formě lehké společné organizace trhu. Zavedlo možnost systému sledování trhu za pomocí licencí na alkohol zemědělského původu a odvětví alkoholu svěřilo do působnosti Řídícího výboru pro víno. Kromě toho na základě údajů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES, Úř. věst. L 123, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES Úř. věst. L 140, Nařízení Rady (ES) č. 670/2003, Úř. věst. L 96, , s. 6. CS 2 CS

4 předložených členskými státy Komise uveřejňuje roční rozvahu Společenství týkající se trhu. Nařízením byla povolena odchylka pro německý lihový monopol od pravidel státní podpory. Toto nařízení bylo později začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Trh s lihem zemědělského původu v EU V roce 2008 bylo v EU-27 vyrobeno kolem 40,5 milionu hektolitrů lihu zemědělského původu. Většina výroby pocházela z obilovin (22,3 miliónu hl) a cukrové řepy/melasy (15,9 milionu hl), vína (2,4 milionu hl), brambor ( hl), ovoce ( hl) a jiných surovin (1,3 milionu hl). V roce 2008 byli největšími výrobci lihu zemědělského původu: Francie (15,4 milionu hl), Německo (5,9 milionu hl), Španělsko (5,4 milionu hl) a Polsko (1,9 milionu hl). Údaje Eurostatu o obchodovaní se zbožím ukazují, že v průběhu roku 2008 státy EU-27 dovezly celkem kolem 13 milionů hl lihu ze třetích zemí (více než dvojnásobek dovozu ve srovnání s rokem 2006, kdy činil 5,6 milionu hl). Hlavní zemí původu zůstala i nadále Brazílie, která dodala 7,3 milionu hl a podílela se na 56 % dovozů. V roce 2008 vnitřní spotřeba lihu činila 52,6 milionu hl, neboli o 9 % více než v roce K tomuto zvýšeno došlo hlavně z toho důvodu, že se rozšířilo jeho využití v odvětví pohonných hmot: 28,7 milionu hl v roce 2008, neboli o 38 % více než v roce FUNGOVÁNÍ NĚMECKÉHO LIHOVÉHO MONOPOLU 2.1. Vývoj monopolu Lihový monopol byl oficiálně zřízen v roce 1918 jako finanční monopol a národní organizace pro líh. Právním základem pro monopol je zákon o lihovém monopolu ze dne 8. dubna 1922, naposledy změněný zákonem ze dne 15. července Zvláštním charakteristickým znakem německého lihového monopolu je dvoufázový výrobní cyklus: zaprvé, lihovary vyrábějí surový alkohol s použitím brambor, zrn a ovoce. Zadruhé, většina lihu zemědělského původu vyrobeného v rámci lihového monopolu se dodává Spolkové správě pro lihový monopol (BfB 5 ), která odpovídá za organizaci tohoto trhu v Německu. BfB reguluje výrobu lihu udělováním jmenovitých lihovarnických práv jednotlivým lihovarům (viz oddíl 2.4) a stanoví kupní ceny, které v zásadě pokrývají výrobní náklady (viz oddíl 2.5). Každoroční lihovarnická práva se z roku na rok zakládají (jako podíl celkových práv) na různých úrovních v závislosti na poptávce po lihu zemědělského původu. Správa BfB je právně vázána nakupovat líh zemědělského původu vyrobený v rámci jmenovitých lihovarnických práv za stanovené ceny. Na každou přebytečnou výrobu se vztahuje snížená cena stanovená na nepřiměřeně nízké úrovni. Monopol tudíž poskytuje výrobcům lihu relativní jistotu, pokud jde o ceny a příjmy. 4 5 Bundesgesetzblatt I, s Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. CS 3 CS

5 2.2. Podíl monopolu na německém trhu V kalendářním roce 2007 činila celková výroba lihu zemědělského původu v Německu kolem 5 milionů hl. Objem vyrobený lihovary v rámci monopolu byl přibližně hl, neboli kolem 12 % vyrobeného lihu zemědělského původu (viz níže uvedený graf). Líh vyrobený v rámci monopolu pocházel hlavně z obilovin (59 %) a brambor (téměř 34 %) a jenom 7 % z ovoce; zatímco líh vyrobený mimo monopol pocházel především z obilovin (57 %), ale také z melasy a cukrové řepy (37 %). Graf 1: Výroba lihu zemědělského původu v Německu v roce 2007 (hl lihu) V rámci monopolu Mimo monopol Ostatní suroviny Melasa a cukrová řepa Víno Ovoce Obiloviny Brambory 2.3. Klasifikace lihovarů v rámci monopolu Od poslední reformy německého lihového monopolu v roce 1999 monopol zahrnuje pouze zemědělské lihovary, ovocné družstevní lihovary (lihovary pod celní uzávěrou), zemědělské a komerční malé lihovary a uživatele lihovaru vlastníky suroviny. Základní klasifikace se mezi lihovary pod celní uzávěrou a lihovary s paušální sazbou liší podle výroby/systému vyměřování daní: - Lihovary pod celní uzávěrou (Verschlussbrennereien) jsou ty, v nichž se veškeré páry obsahující líh kondenzují ve výrobních a rafinačních systémech, které jsou uzavřeny oficiálními celními plombami, a veškerý líh proudí trubkami do sběrných nádob nebo sudů (oboje jsou podobně opatřeny plombou) nebo přes oficiální měřící přístroje. Lihovary pod celní uzávěrou lze rozdělit na: - Zemědělské lihovary (Landwirtschaftliche Brennereien), které jsou vždy spojeny s nějakým zemědělským podnikem. V zásadě mohou zpracovávat pouze brambory a zrno (pšenici, tritikale, kukuřici a žito). V Německu je kolem 677 malých a středních lihovarů tohoto typu. - Ovocné družstevní lihovary (Obstgemeinschaftsbrennereien) mohou zpracovávat pouze ovoce, bobule, víno, vinný kal, hroznový mošt, okopaniny nebo jejich zbytky. Jsou to lihovary pod celní uzávěrou, které provozuje sdružení, konsorcium nebo CS 4 CS

6 družstvo, a v nichž se líh vyrábí výlučně z vlastních ovocných produktů jejich členů. V rámci monopolu má každý člen výrobní kvótu 300 litrů lihu. - Na druhé straně v malých lihovarech s paušální sazbou (Abfindungsbrennereien) nejsou žádné plomby nebo jiné formy uzávěry a výroba lihu se vypočítává na základě objemu a druhu surovin (většinou ovoce) spolu s mírami výnosu stanovenými pro příslušné typy. Aby lihovar mohl požívat výhody malého lihovaru podle právních předpisů o monopolu, musí zůstat v rozmezí způsobilé výroby (50 nebo 300 litrů lihu za rok). Malé lihovary s paušální sazbou mohou vyrobený líh buď dodávat monopolu, nebo jej komerčně využívat jako destiláty nebo alkoholy. Ve druhém případě využívají sníženou sazbu spotřební daně ve výši 10,22 EUR/litr namísto obvyklé sazby 13,03 EUR/litr. Děje se tak v souladu s právními předpisy EU 6. - Kromě malých lihovarů pod celní uzávěrou existuje samostatná kategorie uživatelů lihovarů vlastníků suroviny (Stoffbesitzer). Jsou to jednotlivé osoby, které nemají vlastní destilační zařízení a používají zařízení malých lihovarů ke zpracování pouze vlastních ovocných produktů na maximálně 50 litrů lihu v každém hospodářském roce. Z historických důvodů je tato forma destilace povolena pouze ve velmi zvláštních oblastech jižního Německa. Líh produkovaný těmito uživateli malých lihovarů podléhá snížené sazbě spotřební daně, pokud s destiláty obchodují samotní producenti. Jako malé lihovary s paušální sazbou mohou líh dodávat monopolu. V hospodářském roce 2007/2008 malé lihovary, uživatelé lihovarů a ovocné družstevní lihovary vyrobili kolem hl lihu, z toho přibližně hl bylo dodáno správě BfB Lihovarnická práva Lihovarnické právo je právo spojené s konkrétním lihovarem na obdržení kupní ceny stanovené správou BfB pro určitý objem lihu (jmenovité lihovarnické právo). Je to tedy výhoda, která umožňuje lihovaru vyrábět líh za pevnou cenu. Kromě toho však tvoří základ pro regulaci výroby lihu. Zákon o lihovém monopolu umožňuje správě BfB z jednoho roku na druhý omezit lihovarnická práva pro každý lihovar s ohledem na objemy na skladě, předvídatelnou poptávku a dostupné finanční zdroje a stanovit jiná roční lihovarnická práva (jako podíl jmenovitých lihovarnických práv). Podle právních předpisů o monopolu, malé lihovary s paušální sazbou, uživatelé lihovarů, ovocné družstevní lihovary a malé lihovary s celní uzávěrou nemají výrobní kvóty v právním slova smyslu (Brennrechte), ale právo vyrobit určité množství lihu za rok; na rozdíl od lihovarnických práv se tyto limity z roku na rok nemění. Tyto lihovary mají možnost, ale ne povinnost, dodávat surový alkohol správě BfB. 6 Směrnice Rady 92/83/ES o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, Úř. věst. L 31, , s. 48. CS 5 CS

7 2.5. Kupní cena Fungování monopolu je založeno na zásadě, že výrobci surového alkoholu dostávají za svůj produkt vyšší kupní cenu, než je cena na trhu, což je subvence, která jim umožňuje pokračovat v činnosti. Líh shromážděný a rafinovaný monopolem se pak prodává různým komerčním kupcům. BfB stanoví základní kupní cenu lihu každý rok na základě průměrných výrobních nákladů správně řízeného lihovaru vyrábějícího líh z brambor s ročním objemem výroby 600 hl lihu. Pro všechny větší lihovary se základní cena snižuje o procento výrobních nákladů, které se liší podle jejich objemu výroby (čím větší lihovar, tím větší snížení). Právní předpisy o monopolu stanoví zvláštní kupní ceny pro líh z ovocných družstevních lihovarů, malých lihovarů a od uživatelů lihovarů; tyto ceny se stanoví vycházeje ze základní ceny lihu, ale obsahují různé dodatky. Tabulka 1: Množství lihu nakoupeného správou BfB v hospodářském roce 2007/ : Nákupy surového alkoholu z: hl lihu Kupní cena v EUR/hl lihu* Výdaje BfB v EUR* Brambory , Zrno , Ovocná dřeň , Mezisoučet , Doplňující objemy surového alkoholu nakoupené správou BfB , Celkem , * včetně nákladů na shromáždění lihu; celkové výdaje BfB činí kolem 120 milionů EUR. Cena se vypočítává tak, aby byla příznivá pro většinu zemědělců, kteří dodávají surovinu. Proces destilace se vyznačuje tím, že prvních 10 % a posledních 10 % vyrobeného lihu (nazývané hlava pata (počáteční alkohol a destilační zbytky)) má nízkou kvalitu se zvýšeným množstvím přiboudlin a vyšších alkoholů, které jsou použitelné pouze po dalším zpracování nebo opakované destilaci. Je třeba poznamenat, že nehledě na nižší kvalitu monopol nakupuje uvedených 20 % produkce za stejně přitažlivé ceny jako objemy vyšší kvality. Kromě zemědělců jsou lihovary tímto způsobem hlavní příjemci podpory od monopolu. 7 Hospodářský rok trvá od 1. října do 30. září. CS 6 CS

8 2.6. Zpracování a prodej monopolem Zpracování Když se surový alkohol soustředí, zpracovává se ve třech rafineriích BfB v Mnichově, Wittenbergu a Norimberku, které mají celkovou destilační kapacitu hl. Správa monopolu zaměstnává přibližně celkem 90 pracovníků. Surový alkohol s obsahem lihu kolem 85 % dodaný ze strany výrobců se zpracovává na 96% a 99% čistý líh. Objem lihu zpracovaného v hospodářském roce 2007/2008 dosáhl hl Prodej lihu BfB prodává líh výlučně společnostem usazeným v Německu. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím sedmi obchodních ploch, které vlastní BfB. Čistý líh se prodává většinou do odvětví alkoholů, potravin, léků a kosmetických prostředků ( priority ). Terciární líh se také denaturuje pro použití v nemrznoucích směsích, prostředcích na mytí oken a denaturovaném lihu. V roce 2008 monopol prodal kolem hl lihu, z toho: - 53 % šlo do odvětví průmyslové výroby, např. do odvětví kosmetických prostředků (30 % z celkového množství) a farmaceutického odvětví (8 %); - 47 % šlo do odvětví potravinářství jako nápoje (33 % z celkových prodaných množství) a potraviny (13 %). Tabulka 2: Objemy prodeje BfB v prioritním odvětví od roku 2004 do roku 2008 v hektolitrech: Odvětví potravinářství: Použití pro alkoholické nápoje - Potraviny Odvětví průmyslové výroby: - Léky Kosmetické prostředky Jiný průmyslový líh Pohonné hmoty Jiné využití Celkem Ceny, za které BfB prodává své produkty, napadají různé zúčastněné strany, protože jsou nižší než ceny na trhu. V letech 2007/2008 správa BfB prodávala líh za tyto průměrné ceny: - líh na alkoholy a potraviny 70 EUR/hl, - na léky a kosmetické prostředky 73 EUR/hl, - na jiné průmyslové využití 59 EUR/hl. CS 7 CS

9 Pokud jde o prodej na trhy léků a kosmetických prostředků, je třeba poznamenat, že zákon o lihovém monopolu stanoví, že syntetický alkohol nelze prodat kosmetickému výrobnímu odvětví, pokud se pro toto použití v dotyčném roce již neprodalo minimálně hl lihu zemědělského původu, čímž účinně zabraňuje přístupu výrobců syntetického alkoholu na tento trh. Pro použití v biopalivech se neprodává žádný líh Státní podpora poskytovaná německou vládou prostřednictvím monopolu Státní podpora poskytovaná prostřednictvím monopolu odpovídá rozdílu mezi náklady na nákup surového alkoholu za vysoké ceny a příjmem generovaným z prodeje tohoto lihu za tržní ceny po destilaci s přihlédnutím k nákladům na shromáždění a zpracování lihu a provozním nákladům vzniklým správě BfB. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 stanovilo maximální objem státní podpory poskytované německou vládou prostřednictvím monopolu na 110 milionů EUR. Tento limit se dodržoval a subvence se snížily ze 110 milionů EUR v roce 2003 na téměř 80 milionů EUR v roce Množství prodaná monopolem se v tomto období příslušně snížila ze hl v roce 2003 na hl v roce Snížení rozpočtu bylo spojeno s reformou monopolu provedenou v roce Tato reforma měla za následek, že komerční lihovary s celní uzávěrou odešly z monopolu za vyrovnávací platby ve výši až 257,50 EUR za hl jmenovitých lihovarnických práv v závislosti na typu lihovaru a datu vystoupení z monopolu. Tyto platby jsou státní podporou poskytovanou v průběhu pěti hospodářských roků s cílem pomoci lihovarům přežít na otevřeném trhu. V období od roku 2001 do roku 2008 se kolem 70 lihovarů rozhodlo odejít z monopolu za tuto vyrovnávací platbu. Reforma z roku 1999 zavedla také snížení kupních cen pro zemědělské lihovary, které zůstaly v rámci lihového monopolu. Další snížení roční podpory vyplynulo z obecných snížení veškeré finanční podpory poskytované spolkovou vládou pro monopol, která byla doprovázena snížením povolené roční výroby pro zemědělské lihovary na 50 % jejich jmenovitých lihovarnických práv. 3. POSOUZENÍ PODPORY 3.1. Vliv na zemědělce a lihovary Existuje kolem 677 malých a středních zemědělských lihovarů. Přibližně rodinných farem, které produkují brambory a/nebo zrno na výrobu lihu, je spojeno s lihovary zaměstnávajícími asi pracovníků na plný pracovní úvazek. Tyto zemědělské podniky využívají pouze část své zemědělské půdy na pěstování produktů pro výrobu lihu, což znamená, že pro zemědělce je monopol pouze doplňkovým zdrojem příjmu. Existuje také kolem malých lihovarů (z toho je asi ročně v provozu), 8 ovocných družstevních lihovarů a přibližně uživatelů lihovarů (z toho je průměrně každý rok aktivních). Pokud jde o zemědělské lihovary (674), které v roce 2007 dodaly monopolu hl lihu vyrobeného z brambor a/nebo zrna, jejich průměrný objem výroby na každý lihovar činil 800 hl lihu a v průměru obdržely celkovou kupní cenu kolem EUR za rok. Co se týče družstevních lihovarů, s ohledem na průměrný družstevní lihovar vyrábějící líh z brambor, CS 8 CS

10 který se skládá z 15 členských zemědělských podniků a vyrábí roční objem hl lihu, každý zemědělec dostal roční celkovou kupní cenu kolem EUR. Celková kupní cena zahrnuje výrobní náklady vzniklé lihovaru (náklady na suroviny, energii, údržbu atd.) 8. Malé lihovary s paušální platbou, které mají povoleno vyrábět nejvýše 300 litrů lihu za rok, dostávají maximální celkovou roční kupní cenu kolem EUR 9. Tato podpora představuje malou část jednotlivých příjmů, ale může být rozhodující pro pokračování činnosti. Je třeba poznamenat, že tyto výrobní limity lze kumulovat (až do litrů během 10 let), čímž se vytvoří úspory z rozsahu výroby. Monopol vlastně pomáhá udržovat vysoké ceny lihu vyráběného z ovoce. Regionální význam zemědělských lihovarů V některých částech Německa, zejména v oblastech s větším počtem lihovarů, hraje lihový monopol významnou úlohu pro místní hospodářství. V roce 2009 se 87 % všech zemědělských lihovarů v rámci monopolu nacházelo v pěti zemích: Bavorsko (157), Porýní-Falcko (115), Severní Porýní-Vestfálsko (118), Dolní Sasko a Brémy (93) a Bádensko-Württembersko (79). Tabulka 3: Rozdělení zemědělských lihovarů a jejich výrobních kvót podle jednotlivých německých zemí (2009) Země Počet lihovarů Nominální výrobní kvóta v hl lihu Bádensko-Württembersko Bavorsko Braniborsko Brémy Hesensko Meklenbursko-Přední Pomořansko Dolní Sasko Severní Porýní-Vestfálsko Porýní-Falcko Sársko Sasko (Sachsen) Sasko-Anhaltsko Šlesvicko-Holštýnsko Vliv na trh s lihem v Německu a v EU Monopol poskytuje významné objemy lihu (0,5 0,6 mil. hl) na německém trhu (odhadnuté přibližně na 3,1 mil hl s výjimkou biopaliv) zejména pro odvětví nápojů a odvětví průmyslové výroby. Tabulka 4: Podíl lihu prodaného monopolem na německém trhu v roce 2008 v hl: 8 9 Rozdíl ve státní podpoře, kterou obdržely různé typy lihovarů, je kromě jiného z důvodu různých kupních cen stanovených v závislosti na vyrobených objemech EUR = 3 hl x 354,31 EUR/hl (viz tabulka 1). CS 9 CS

11 Prodej z monopolu Německý trh % Potravinářské využití % Nápoje % Potraviny % Odvětví průmyslové výroby % Pohonné hmoty % Objem lihu dotovaný monopolem může mít kromě toho vliv na evropský trh (odhadnutý na 23,9 mil. hl s výjimkou biopaliv). Zúčastněné strany tvrdí, že množství dotovaná Německem může ovlivnit ceny lihu na trhu EU Vliv na životní prostředí Podle německé vlády monopol údajně pomáhá udržovat tradiční sady, z nichž se dodává surovina malým a ovocným lihovarům. Představují ekologickou hodnotu z hlediska flory a fauny a chrání jedinečnou rozmanitost vzácných druhů živočichů. Sady také zabraňují erozi půdy, pomáhají zadržovat vodu a tím vyrovnávat vlhkost vzduchu. V případě malých lihovarů je podpora obdržená prostřednictvím monopolu omezena; považuje se však za nezbytnou k tomu, aby zemědělci dál pěstovali ovocné stromy, které jsou důležitým prvkem krajiny. V jiných oblastech sousedních členských států EU, které nepatří do monopolu, je však krajina srovnatelná s německými oblastmi Situace v jiných členských státech Je třeba zdůraznit, že výroba lihu malými zemědělskými lihovary se uskutečňuje také v jiných členských státech, například v Rakousku nebo Polsku, kde výrobci nedostávají žádné dotace na líh nebo destiláty. Avšak v některých zemích mají malé zemědělské lihovary daňové úlevy. Kromě toho ve Francii existoval rovněž lihový monopol vytvořený v roce 1916 a zrušený v roce Veškerý zemědělský líh se používal k nákupu vládou za zaručené ceny. Tento systém způsobil, že výroba lihu se neustále zvyšovala, jelikož stát byl povinen odkoupit všechny vyrobené objemy. V současné době zůstalo pouze několik malých zemědělských lihovarů, které se nacházejí většinou v Alsasku. 4. ZÁVĚR Fungování německého lihového monopolu je založeno na dočasné odchylce od pravidel pro státní podporu. Podpora poskytovaná monopolem je provozní podporou, která podle pravidel pro státní podporu není jinak povolena. Narušující účinek této státní podpory je však omezený, neboť objemy lihu, které mají z ní prospěch, jsou poměrně malé a v současné době je lze odhadnout na méně než 10 % celkové výroby lihu zemědělského původu v Německu. Německý lihový monopol má několik pozitivních dopadů. Hraje důležitou roli v některých oblastech, kde malé a střední zemědělské podniky se ještě stále spoléhají na podporu poskytovanou pro destilaci lihu. Umožňuje zejména malým ovocným lihovarům, jejichž výroba je místního významu a velmi omezená, udržovat tradiční sady a stabilizovat příjmy výrobců. CS 10 CS

12 Je zřejmé, že jelikož Rada poskytla odchylku pro německý lihový monopol pouze na omezenou dobu 10, lihovary, které pracují v jejím rámci musí projít restrukturalizací, aby se připravily na zrušení státní podpory v blízké budoucnosti. Některé lihovary už tedy vyvinuly úsilí za účelem přípravy pro vstup na volný trh tak, že vytvořily družstva, investovaly do zařízení s menší spotřebou energie s cílem snížit výrobní náklady, a ve zvýšené míře prodávají líh přímo. Je však třeba více času, aby byl tento proces přizpůsobení usnadněn a aby se lihovarům umožnilo přežít na volném trhu. S přihlídnutím k výše uvedeným faktorům a také ke skutečnosti, že Německo výslovně požádalo o prodloužení odchylky, se navrhuje, aby monopol mohl ještě po omezenou dobu trvat dál. Toto konečné přechodné období by mohlo být poskytnuto, aby se usnadnil přechod a nezbytná restrukturalizace lihovarů. Musí se však zajistit, aby omezení přístupu na trh pro cizí společnosti a výrobce syntetického alkoholu bylo ke dni 1. ledna 2011 zrušeno. Navrhuje se postupně zrušit monopol v průběhu několika let následujícím způsobem. Zemědělské lihovary s celní uzávěrou, které zpracovávají obiloviny a brambory, mohou nadále dostávat postupně snižující se podporu v rámci monopolu pouze do konce roku Jenom malé lihovary s paušální sazbou, uživatelé lihovarů (vlastníci suroviny) a ovocné družstevní lihovary, které vyrábějí velmi omezené objemy alkoholu ( hl ročně) budou dál pracovat v rámci monopolu a využívat podporu do konce roku Monopol nebude po tomto termínu prodloužen. Po skončení přechodného období by Německo mohlo využít možnost převést alespoň část finančních prostředků používaných pro monopol do rozvoje venkova za účelem financování například opatření zaměřených na zdokonalení zpracování a prodeje, rozvoje nových produktů nebo zlepšení spolupráce mezi zemědělci a lihovary nebo ochranu tradičního stylu sadovnictví, které podle německých orgánů představuje značný přínos pro životní prostředí bod odůvodnění nařízení Rady ES č. 1234/2007 (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). CS 11 CS

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ],

Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ ze dne [ ], EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)336 v konečném znění 2010/0183 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. xxxx/ 2010 ze dne [ ], kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.12.2005 KOM(2005) 125 v konečném znění 2005/0028 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o potravinách určených pro sportovce EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.6.2016 COM(2016) 402 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o potravinách určených pro sportovce CS CS 1. 2. Obsah Úvod... 3 Trh potravin pro sportovce... 4 2.1

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 19. 12. 2008 PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě č. 11/2008 Evropského účetního dvora týkající se řízení podpory EU určené na operace související

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. /

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.12.2007 KOM(2007) 848 v konečném znění 2007/0287 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. / o obecných pravidlech pro definici, označování

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 402 final. Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) 10309/16 DENLEG 64 AGRI 346 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 402 final Předmět: Jordi

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2010 KOM(2010) 799 v konečném znění 2010/0385 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-18 Návrh stanoviska Dimitrios Papadimoulis Podíl

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

190 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 190 Úřední věstník Evropské unie 32002R0314 L 50/40 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 21.2.2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 314/2002 ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim

Více

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 202 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 32 32001R0884 L 128/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 10.5.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ

Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin I. ŘÍZENÍ EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 30.06.2004 C(2004)2203 fin Věc: Státní podpora N 206/2004 - Česká republika Státní podpora za účelem podpory biopaliv Vážený pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 29. dubna

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.9.2006 KOM(2006) 555 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se Spojenému království povoluje zavedení zvláštního opatření odchylujícího se od čl.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výživě pro malé děti. {SWD(2016) 99 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.3.2016 COM(2016) 169 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výživě pro malé děti {SWD(2016) 99 final} CS CS OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. TRH S VÝŽIVOU PRO MALÉ DĚTI

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (12.09) (OR. en) 12832/08 Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období 481 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění ve znění

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.9.2007 KOM(2007) 491 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Nizozemskému království povoluje použít opatření odchylující se od článku 193 směrnice

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK CS Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ

Více

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1

2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 2000R1825 CS 23.03.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2005 KOM(2005) 263 v konečném znění 2005/0118 (CNS) 2005/0119 (CNS) 2005/0120 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o společné organizaci trhů v odvětví cukru Návrh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2010 KOM(2010) 749 v konečném znění 2010/0359 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2004/162/ES, co se týče produktů, jež mohou být osvobozeny od tzv.

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005

Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005 Č.j: S 47/05-6420/05-SOHS I V Brně dne 1. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 47/05, zahájeném dne 1. listopadu 2005 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.12.2006 KOM(2006) 814 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Třetí zpráva o sledování restrukturalizace ocelářství v České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

CS 2014. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 09 Zvláštní zpráva Je podpora EU na investiční a propagační opatření pro odvětví vína dobře řízena a lze její výsledky z hlediska konkurenceschopnosti vín z EU doložit? EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 2009/791/ES a 2009/1013/EU, kterými se Německu a Rakousku povoluje

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ...

Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky. Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... Dovozní a vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky Obsah: 1. ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA... 2 2. OBECNÝ POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ LICENCÍ... 4 3. DOVOZ... 6 3.1. Preferenční dovoz mimo režim kvót... 7 3.2. Dovoz

Více